Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2035(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0335/2017

Внесени текстове :

A8-0335/2017

Разисквания :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.12

Приети текстове :

P8_TA(2017)0485

Приети текстове
PDF 598kWORD 68k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция)
P8_TA(2017)0485A8-0335/2017

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)2017/2035(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12409/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (09452/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 31, параграф 1 и член 37 от Договора за Европейския съюз и член 91, член 100, параграф 2, и членове 207 и 209 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218, параграф 6, буква а) от него (C8-0469/2016),

—  като взе предвид подписването на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество на 21 декември 2015 г. в Астана, в присъствието на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини,

—  като взе предвид временното прилагане на частите от Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество от изключителната компетентност на ЕС, считано от 1 май 2016 г.,

—  като взе предвид продължаващото прилагане на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан, подписано на 23 януари 1995 г., считано от влизането му в сила на 1 юли 1999 г.,

—  като взе предвид резолюцията си от 22 ноември 2012 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно преговорите за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан(1);

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Казахстан, включително тези от 10 март 2016 г.(2), 18 април 2013 г.(3), 15 март 2012 г.(4), и 17 септември 2009 г. относно случая Евгений Жовтис в Казахстан(5),

—  като взе предвид своите резолюции от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия(6) и от 13 април 2016 г. относно прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС — Централна Азия(7),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 19 януари 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и технология(8), разположен в Астана, Казахстан,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 декември 2017 г. относно проекта на решение(9),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2015 г. и от 19 юни 2017 г. относно стратегията на ЕС за Централна Азия,

—  като взе предвид четвъртия доклад за напредъка от ЕСВД и службите на Комисията от 13 януари 2015 г. относно изпълнението на стратегията на ЕС за Централна Азия, приета през 2007 г.,

—  като взе предвид годишния диалог относно правата на човека между ЕС и Казахстан,

—  като взе предвид различните срещи между ЕС и страните от Централна Азия,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0335/2017),

А.  като има предвид, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, като зачита и взема под внимание съществуващите различия и конкретните политически, икономически и социални условия на договарящите партньори, следва да води до значително задълбочаване и укрепване на политическите и икономическите връзки между двете страни, което ще е от полза както за гражданите на ЕС, така и за гражданите на Казахстан;

Б.  като има предвид, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество (член 1) би могло да укрепи рамката за изпълнение на основни елементи, като зачитането на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и принципите на пазарната икономика, както вече е предвидено в Споразумението за партньорство и сътрудничество, доколкото прилагането на всички клаузи е подчинено на строг и ефективен механизъм за наблюдение, основан на ясни критерии и срокове; като има предвид, че борбата с разпространението на оръжия за масово унищожение е добавена като нов основен елемент (член 11);

В.  като има предвид, че Казахстан е първата държава от Централна Азия, която е подписала Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество с ЕС; като има предвид, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, след като бъде ратифицирано от всички държави членки и от Европейския парламент, ще замени Споразумението за партньорство и сътрудничество от 1999 г., и като има предвид, че текстът на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество беше публикуван на 15 юли 2015 г.;

Г.  като има предвид, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество определя широк спектър от нови области на сътрудничество, които представляват политически и икономически интерес за ЕС, от една страна, а от друга, са подходящи и от гледна точка на подкрепата за новия етап от модернизирането на страната, към който се стреми Казахстан, и в същото време гарантират сътрудничеството при преодоляването на глобалните предизвикателства, по-специално по отношение на устойчивото социално и икономическо развитие, което служи на всички граждани, запазването на културното многообразие, опазването на околната среда и справянето с последиците от изменението на климата в съответствие със задълженията, поети в Парижкото споразумение, както и по отношение на опазването на мира и регионалното сътрудничество;

Д.  като има предвид, че от май 2016 г. насам две трети от Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество се прилага временно;

Е.  като има предвид, че Европейският парламент е готов да допринася активно в рамките на своите правомощия при развитието и структурирането на конкретните области на сътрудничество с Казахстан, включително на парламентарните отношения;

Ж.  като има предвид, че Казахстан се присъедини към Световната търговска организация (СТО) на 1 януари 2016 г.;

З.  като има предвид, че през март 2012 г. Казахстан се присъедини към Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия);

Общи разпоредби относно отношенията между ЕС и Казахстан и относно Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество

1.  подчертава, че укрепването на политическите, икономическите и културните отношения между ЕС и Казахстан трябва да се основава на споделени ангажименти към всеобщи ценности, и по-специално към демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека, както и да се ръководи от взаимните интереси;

2.  отбелязва последователната стратегия на Казахстан за сближаване с ЕС; подчертава съществения принос на страната за изпълнението на стратегията на ЕС за Централна Азия, която ще бъде подложена на основно преразглеждане през 2019 г.;

3.  приветства факта, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество създава солидна основа за задълбочаването на отношенията; отбелязва, че Казахстан е първата държава партньор от Централна Азия, с която ЕС е договорил и подписал Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество; счита, че това споразумение от ново поколение е добър модел, който в бъдеще би трябвало да се прилага и за други държави от региона;

4.   приветства амбицията, изразена в Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество за засилване на сътрудничеството и за даване на значителен тласък на икономическите връзки между ЕС и Казахстан в различни области на загриженост и общ интерес като демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, устойчивото развитие, външната политика и политиката на сигурност, търговията, правосъдието, свободата и сигурността, както и в 29 други ключови области на секторната политика, като например икономическото и финансовото сътрудничество, енергетиката, транспорта, околната среда и изменението на климата, заетостта и социалните въпроси, културата, образованието и научните изследвания; насърчава и двете страни активно да изпълняват своите ангажименти;

5.  очаква Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество да насърчи укрепването на принципите на правовата държава и демократичното участие на всички граждани, по-голямото разнообразие на политическия пейзаж, по-добре функциониращата, независима и безпристрастна съдебна система, повишаването на прозрачността и отчетността на правителството, подобряването на трудовото законодателство в съответствие с изискванията на МОТ, създаването на повече икономически възможности за малките и средните предприятия, устойчивото развитие на околната среда, управлението на водите и другите ресурси, като например ефективното използване на енергията и развитието на възобновяемите енергийни източници;

6.  подчертава важността и продължаващата валидност на препоръките от 22 ноември 2012 г. на Парламента относно преговорите за Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан;

7.  припомня, че Парламентът подчерта, че напредъкът в преговорите по Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество трябва да бъде обвързан с напредъка на политическите реформи и със същинския напредък по отношение на зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава, доброто управление и демократизацията, като изпълнението на препоръките на Венецианската комисия би могло да играе благотворна роля в това отношение; изразява сериозна загриженост, че правото на свобода на изразяване на мнение и правото на свобода на мирни събрания и сдружения остават ограничени; настоятелно призовава страната да изпълни изцяло препоръките на специалния докладчик на ООН относно свободата на мирни събрания и сдружения, включени в доклада относно резултатите от неговата мисия в Казахстан през януари 2015 г.;

8.  подчертава, че предприемането на допълнителни стъпки трябва да се основава на прилагането на принципа „повече за повече“;

9.  приветства факта, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество създава възможност за договаряне на споразумение за облекчаване на визовия режим между ЕС и Казахстан успоредно с възможното договаряне на споразумение, което да урежда специфичните задължения във връзка с обратното приемане; подчертава значението на засилването на обмена, по-специално на равнище млади хора и на академично равнище, и в тази връзка призовава за значително разширяване на програмата „Еразъм+“ за Казахстан;

10.  отново отправя своя призив към Съвета, Комисията и ЗП/ВП:

   да гарантират, че двете страни се придържат към съществените елементи на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, тъй като неспазването им би довело или до уреждане на спорове (член  278) или дори до суспендиране в случай на сериозни нарушения (член 279);
   да разработят целеви показатели и срокове за изпълнението на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество;
   да осигурят всеобхватен механизъм за мониторинг между Парламента и ЕСВД, след като споразумението влезе в сила изцяло, като се включват елементите, посочени в неговата резолюция от 22 ноември 2012 г.;

11.  припомня, че член 218, параграф 10 от ДФЕС и съответните решения на Съда на ЕС по отношение на незабавния и пълен достъп на Парламента до всички преговорни документи и свързаната с тях информация все още са само частично спазвани от ЗП/ВП, Съвета и Комисията;

12.  изисква от Комитета за парламентарно сътрудничество между ЕС и Казахстан да актуализира своя процедурен правилник, за да се осигури демократичен контрол върху временното прилагане в тези области, които вече са влезли в сила, и да използва своите правомощия да приема препоръки, както и да се подготви за контрол върху цялото Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество, след като то влезе в сила в своята цялост;

Политически диалог и сътрудничество, демокрация, принципи на правовата държава, добро управление и основни свободи

13.   призовава ЕС систематично да дава приоритет в политическия си диалог с Казахстан на въпросите, свързани с принципите на правовата държава и демокрацията, основните свободи и правата на човека;

14.  призовава Казахстан, в контекста на социалните протести, някои от които бурни, да предприеме проактивни и конкретни стъпки при изпълнението на програмата „Казахстан 2050“ за провеждане на политически, демократични и социални реформи, включително ясно разделение на правомощията между изпълнителната и законодателната власт, както и да въведе допълнителна взаимозависимост и взаимоограничаване в рамките на конституционната система, в съответствие с международните ангажименти на страната в рамките на различните инструменти на ООН, ОССЕ и Съвета на Европа; отново заявява убеждението си, че желаният от Казахстан преход към нов вид растеж, основан в по-голяма степен на знанието, е невъзможен без висококачествено образование, без достъп на широки слоеве от населението до основни съвременни услуги, без приобщаваща социална политика, както и без система от регулирани социални отношения, преди всичко в икономиката; приветства „програмата от 100 стъпки“ като опит за справяне с неотложните реформи в държавата;

15.  приветства някои неотдавнашни положителни промени в областта на конституционните и административните реформи, както и създаването на платформа за консултации с гражданското общество; при все това изразява сериозно безпокойство относно ограничителното въздействие на наказателния и административния кодекс, които влязоха в сила през 2015 г., спрямо организациите на гражданското общество и техните дейности;

16.  призовава Казахстан изцяло да изпълни препоръките на международната мисия на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на изборите от 20 март 2016 г., според които държавата е все още доста далече от изпълнението на поетите пред ОССЕ ангажименти за произвеждане на демократични избори; настоятелно призовава казахските органи да избягват ограничаването на дейността на независимите кандидати; освен това настоятелно призовава за зачитане на избирателните права на гражданите;

17.  приветства сътрудничеството на Казахстан с Венецианската комисия и призовава за пълно изпълнение на съответните ѝ препоръки в областта на демократичните реформи и по-специално на съдебната реформа;

18.  приветства действащите административни реформи и препоръчва по-нататъшни реформи за гарантиране на истински независима и безпристрастна съдебна система и по-ефикасни усилия в борбата срещу корупцията на всички равнища; призовава обаче за засилено управление и реформи с истински независима съдебна система, свободна от корупция и гарантираща правото на справедлив процес и правото на защита, както и за по-съществени и по-ефективни усилия за борба с корупцията, организираната престъпност и трафика на наркотици; призовава за подобряване и модернизиране на инвестициите в основните социални сектори; подчертава, че допълнително внимание спрямо икономическото и социалното развитие в периферните региони и извън основните градове ще бъде важно за дългосрочната стабилност на държавата;

19.  отбелязва съществуването на платформи за диалог на гражданското общество; отново изразява своята загриженост относно законодателството за НПО, което подкопава тяхната независимост и способността им да функционират; припомня важността на активно и независимо гражданско общество за устойчивото бъдеще на Казахстан; настоятелно призовава казахските органи във всички случаи да гарантират, че всички активисти и НПО в областта на правата на човека в Казахстан могат да упражняват своите законни дейности в областта на правата на човека без страх от репресии и без никакви ограничения, като по този начин допринасят за устойчивото развитие на обществото и за укрепването на демокрацията; счита, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество предполага също така и засилена подкрепа за развитието на истинско гражданско общество, като призовава казахските органи да предприемат съответни действия и Комисията да ускори програмите, насочени към укрепване и консолидиране на дейността на независимите НПО;

20.  призовава за слагане на край на съдебното преследване, тормоза и задържането на независими журналисти, активисти на гражданското общество, профсъюзни лидери, защитници на правата на човека, политически личности от опозицията и други ангажирани лица като репресивна мярка срещу упражняваните от тях свобода на изразяване и други основни свободи — явление, което зачестява през последните няколко години; призовава за пълна реабилитация и незабавно освобождаване на всички активисти и политически затворници, които понастоящем са в затвора, както и за премахване на ограниченията за движение на други лица; призовава за преустановяване на злоупотребата с процедурите за екстрадиране на Интерпол и за прекратяване на тормоза на политическата опозиция в чужбина;

21.  приветства условното освобождаване от затвора на видния казахски активист и ръководител на опозиционната партия „Алга“ Владимир Козлов през август 2016 г.;

22.  изразява своята загриженост във връзка с ограничаването на свободата на медиите, на свободата на изразяване на мнение и на свободата на събранията и сдруженията, както и на религиозната свобода, включително посредством рестриктивно законодателство, натиск, цензура и наказателно преследване на активисти; посочва, че за независимите медии, блогърите и отделните граждани свободата на словото е всеобща ценност, която трябва да бъде подкрепена; препоръчва Казахстан да прилага стандартите на Съвета на Европа в своята правна система; отбелязва усилията на Казахстан за подобряване на международния облик на страната, както показа наскоро откритото в Астана изложение EXPO–2017; при все това изтъква, че репресиите срещу инакомислещите и натискът върху гражданското общество през последните няколко месеца са в противоречие с тези усилия;

23.  изразява загриженост, че някои разпоредби от неотдавна реформирания Наказателен кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс ограничават свободата на изразяване на мнение; насърчава Казахстан да преразгледа по-специално разпоредбите по отношение на наказателното преследване на клеветата;

24.  подчертава, че свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение са от съществено значение за изграждането и укрепването на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека; изразява съжаление, че средата за независимите медии става все по-враждебна; изразява загриженост във връзка с проектозакона за медиите, с който се цели да се въведат правила, налагащи на журналистите да сверяват информацията си с държавните органи; настоятелно призовава казахските органи да оттеглят тези изменения от законодателния си проект и да гарантират на журналистите пълна независимост на разследванията и репортажите; освен това призовава казахските органи да се въздържат да ограничават достъпа до критични към правителството онлайн и офлайн медии в страната и в чужбина; изразява съжаление, че в Казахстан клеветата продължава да се инкриминира и подчертава, че това се е превърнало в проблем в светлината на положението със свободата на изразяване на мнение в държавата; изразява загриженост по отношение на големия брой дела за клевета, включително дела срещу редките информационни радио- и телевизионни канали и уебсайтове, които отразяват неблагоприятно държавните политики и които също така биват рутинно блокирани, заведени от държавни служители и други обществени личности, които се ползват от специална защита и претендират за големи суми за морално обезщетение вследствие на материали, съдържащи твърдения за корупция, нарушения или други въпроси, които не са по вкуса им;

25.  настоятелно призовава за обръщане на отрицателните тенденции по отношение на свободата на медиите, свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията и сдруженията, както и на религиозната свобода; препоръчва Казахстан да прилага стандартите на Съвета на Европа в своето законодателство; отбелязва в този контекст, че от 2016 г. насам всички НПО в Казахстан бяха задължени по закон да се регистрират пред държавните органи и да предоставят годишна информация за своята дейност с цел включването ѝ в правителствена база данни за НПО; подчертава, че тази стъпка може да бъде насочена към повишаване на прозрачността в сектора; въпреки това изразява загриженост, че новите изисквания се добавят към вече съществуващите задължения за подробно докладване от страна на неправителствения сектор пред държавата, като политиката за прозрачност се прилага непропорционално спрямо неправителствения и нестопанския сектор, но не и спрямо други правни образувания; изразява загриженост, че участието в нерегистрирани асоциации се инкриминира и че непредоставянето на информация за новата база данни или предоставянето на „неточна“ информация може да доведе до санкции за организациите; изразява съжаление, че дейността на регистрирани обществени сдружения може да бъде временно спряна или прекратена от съда за нарушение на националното законодателство, независимо от това колко съществено е то;

26.  отбелязва със загриженост, че неотдавнашното приемане на законите за борба с тероризма, включително на законопроект, предлагащ отнемането на гражданство за лица, заподозрени в терористична дейност, би могло да доведе до премахването на мирната и законна политическа опозиция; настоятелно призовава казахските органи да избегнат използването на това законодателство поради възможните ефекти на ограничаване на свободата на словото, свободата на религията или убежденията, независимостта на съдебната система или забрана на опозиционната дейност;

27.  отбелязва, че в заключителните си бележки относно Казахстан, приети през лятото на 2016 г., Комитетът на ООН по правата на човека изрази загриженост във връзка с неясно формулираните разпоредби на член 174 от Наказателния кодекс, който забранява „подбуждането“ към обществен, национален или друг вид раздор, и на член 274, който забранява „разпространението на информация, за която е известно, че е невярна“, и с използването на тези членове за необосновано ограничаване на свободата на изразяване на мнение и на други права, защитени от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП); изразява съжаление, че срещу редица активисти на гражданското общество и журналисти са били повдигнати обвинения, като са били лишени от свобода въз основа на горепосочените членове на Наказателния кодекс; отбелязва, че списъкът включва Макс Бокаев и Талгат Аян, които излежават петгодишни присъди заради ролята им в мирни протести срещу поземлената реформа, състояли се в Казахстан през пролетта на 2016 г.; настоятелно призовава правителството на Казахстан да ги освободи и да снеме обвиненията срещу тях;

28.  призовава Казахстан да преразгледа своя Закон за профсъюзните организации от 2014 г. и Кодекса на труда от 2015 г., за да ги приведе в съответствие със стандартите на МОТ; припомня на Казахстан задължението му да спазва изцяло заключенията, приети от Комитета на МОТ относно прилагането на стандартите (през 2017 г., 2016 г. и 2015 г.);

29.  осъжда закриването на Конфедерацията на независимите синдикати на Казахстан (CITUK) със съдебно разпореждане през януари 2017 г. заради твърдения, че не е потвърдил статута си по силата на ограничителния закон за профсъюзите от 2014 г.; припомня на казахските органи необходимостта да се гарантира независима и безпристрастна съдебна система и да се създаде възможност за истински обществен диалог, като в същото време се насърчава съществуването и функционирането на независими синдикални организации като CITUK и свързаните с него синдикати; препраща към заключенията на Комисията на МОТ за прилагане на стандартите относно положението в Казахстан през юни 2017 г.; изразява съжаление, че на 25 юли 2017 г. председателят на CITUK Лариса Харкова беше призната за виновна от съда по обвинения в злоупотреби и измами, свързани с използването на средства на синдиката, като се счита, че обвиненията са били политически мотивирани; изразява съжаление, че с произволно решение на съда тя беше осъдена на четири години ограничаване на свободата на движение, към което се добавят 100 часа общественополезен труд и забрана за заемане на ръководни постове в обществени сдружения за срок от пет години; призовава Казахстан да отмени присъдата и да оттегли обвиненията срещу нея;

30.  изразява съжаление, че през април и май 2017 г. двама други синдикални лидери — Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов — бяха осъдени съответно на две и половина и две години лишаване от свобода, отново във връзка със считани за политически мотивирани наказателни обвинения; отбелязва, че присъдите срещу тримата синдикални лидери са удар срещу независимата профсъюзна дейност в държавата;

31.  отбелязва мултиетническия и мултирелигиозен характер на Казахстан и подчертава необходимостта от закрила на малцинствата и техните права, по-специално що се отнася до използването на езици, свободата на религия или убеждения, недискриминацията и равните възможности; приветства мирното съвместно съществуване на различните общности в Казахстан;

32.  призовава за съществен преглед на годишния диалог за правата на човека между ЕС и Казахстан с цел той да стане по-ефективен и ориентиран към резултатите; призовава органите в Казахстан да се ангажират изцяло с него, както и с всички други форуми, с цел да се постигне осезаем напредък във връзка с положението с правата на човека в страната, като се обърне специално внимание на отделните случаи; припомня, че участието на гражданското общество в тези диалози и консултации трябва да се гарантира;

33.  подчертава необходимостта от непрекъснат ангажимент в рамките на цикъла на механизма за всеобщ периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека, особено по отношение на ефективното изпълнение на неговите препоръки;

34.  настоява Казахстан да спазва препоръките на Комитета на ООН срещу изтезанията и препоръките от 2009 г. на специалния докладчик на ООН за изтезанията;

35.  изразява съжаление, че Казахстан до момента отказва независимо международно разследване на събитията в Жанаозен през 2011 г., въпреки призивите на Съвета на ООН по правата на човека;

36.  приветства заявеното от страната желание за присъединяване към редица конвенции на Съвета на Европа;

37.  изразява съжаление, че Казахстан нито е страна по Римския статут на Международния наказателен съд, нито е сред подписалите го държави, като призовава Казахстан да го подпише и да се присъедини към него;

Международни отношения, регионално сътрудничество и глобални предизвикателства

38.  приветства конструктивното сътрудничество на Казахстан в международните отношения като важен принос за мира и стабилността както на регионално, така и в световно равнище, например чрез улесняване на преговорите по ядрената програма на Иран, чрез преговорите между страните в Астана за намиране на цялостно решение за прекратяване на войната в Сирия, чрез дипломатическите усилия по отношение на конфликта в Украйна и инициативата на страната във връзка с Конференцията за взаимодействие и мерките за изграждане на доверие в Азия; насърчава Казахстан да продължи да се ангажира и да играе конструктивна роля на международната сцена; приветства в тази връзка призива на страната за постепенното ликвидиране на въоръжените конфликти посредством политика на неразпространение на ядрени оръжия и разоръжаване и инициирането от нея на Всеобща декларация за постигането на свободен от ядрени оръжия свят; приветства по-специално решението на Казахстан да не се присъедини към руската забрана върху вноса на селскостопански продукти от ЕС и счита това за конкретен и насърчителен знак за волята на държавата да засили диалога и сътрудничеството си с ЕС;

39.  отбелязва геостратегическата важност на Казахстан и отчита многостранната външна политика на страната, насочена към укрепването на приятелски и предвидими отношения, включително и преди всичко за изграждане и балансиране на добросъседски отношения с Русия, Китай, съседните централноазиатски държави и други партньори, включително САЩ и ЕС;

40.  признава Казахстан за важен участник във външната политика и политиката за сигурност, не на последно място поради последователната му роля за глобално ядрено разоръжаване и сигурност и непостоянното членство на страната в Съвета за сигурност на ООН през 2017—2018 г.;

41.  признава предизвикателството за сигурността на Казахстан от страна на ИДИЛ и други посочени от ООН терористични организации; отбелязва големия брой граждани на Казахстан сред чуждестранните бойци в Близкия изток; признава потенциала на продължаващия конфликт в Афганистан за по-нататъшната дестабилизация на Казахстан, включително със средствата на религиозния екстремизъм, трафика на наркотици и тероризма; Призовава за по-тясно сътрудничество за противодействие на насилствения екстремизъм и за борба с тероризма, като подчертава, че приоритетът следва да бъде справяне с първопричините за радикализацията; отбелязва, че член 13 от Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество насочва вниманието към мерките за борба с тероризма и играе решаваща роля, по-специално в настоящата международна среда;

42.  отбелязва, че Казахстан участва във всички основни регионални организации; счита, че международния профил, който Казахстан изгради съвсем наскоро като председател на толкова разнородни международни организации като ОССЕ, Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), Общността на независимите държави, Шанхайската организация за сътрудничество и Организацията на договора за колективна сигурност, е добра отправна точка за общи действия, целящи стабилизиране на положението със сигурността в централноазиатския регион, както и многостранно решаване на глобалните предизвикателства; във връзка с това приветства ясните изявления на Казахстан за това, че членството му в Евразийския икономически съюз няма да засегне укрепването на отношенията с ЕС;

43.  препоръчва ЕС да продължи да подкрепя регионалното сътрудничество в Централна Азия, по-специално в областта на правовата държава, мерките за изграждане на доверие, управлението на водите и ресурсите, управлението на границите, стабилността и сигурността; в тази връзка подкрепя усилията на Казахстан за насърчаване на добросъседските отношения и превръщането му в гарант на сигурността в региона; призовава за устойчиво централноазиатско споразумение относно управлението на водите и въпросите в областта на енергетиката и сигурността, което да задоволява всички интереси;

44.  признава, че Казахстан е водеща сила в региона на Централна Азия; настоятелно призовава Казахстан да използва тази позиция като основа за положително взаимодействие със съседите си в региона и да предприеме стъпки за постигане на напредък в регионалното сътрудничество;

Устойчиво развитие, енергетика и околна среда

45.  приветства обявената през януари 2017 г. трета стратегия за модернизация, чиято цел е Казахстан да се нареди сред 30-те най-развити държави в света;

46.  приветства укрепването на главата относно сътрудничеството в областта на суровините и енергетиката, които имат голям потенциал за принос към енергийната сигурност на ЕС; припомня, че Казахстан играе важна роля като доставчик на енергия за ЕС; призовава ЕС да се ангажира с по-активно сътрудничество в областта на енергетиката и да засили диалога си с Казахстан и други държави от Централна Азия с цел засилване на енергийната сигурност на ЕС;

47.  приветства включването в Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество на главата относно сътрудничеството в областта на изменението на климата; призовава ЕС да продължава да сътрудничи с правителството на Казахстан, като го подпомага в определянето и разработването на иновативни и устойчиви политики в областта на околната среда и екологията; припомня, че Казахстан е силно засегнат от последствията от две от най-опустошителните екологични катастрофи в света, които са причинени от човека, а именно пресъхването на Аралско море и съветския полигон за ядрени опити в Семей/Семипалатинск; призовава Комисията да засили помощта за казахските органи както на техническо, така и на финансово равнище с цел съществено подобряване на управлението и опазването на водите в басейна на Аралско море в рамките на програмата за действие на Международния фонд за спасяване на Аралско море, както и за разработване на ефективен план за действие за почистването на бившия полигон за ядрени опити; приветства участието на Казахстан в доброволната програма за партньорство „Зелен мост“; счита, че това ще осигури стабилна и дългосрочна основа за „зелени“ инвестиции, за пренос на нови технологии и иновации и за преминаване към общество без въглеродни емисии;

48.  подчертава необходимостта от прилагане на принципите на устойчиво в екологично отношение развитие в Казахстан по отношение на добива и обработката на големите природни ресурси на страната; приветства в този контекст факта, че страната спазва стандартите на Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (ИПДП);

Търговия и икономика

49.  припомня, че ЕС е първият търговски и инвестиционен партньор на страната, както и че Казахстан е основният търговски партньор на ЕС в Централна Азия; изразява надежда, че тези отношения ще бъдат допълнително укрепени; отбелязва, че нефтът и газът съставляват 80% от износа на Казахстан за ЕС; отново подчертава значението на по-голямата диверсификация на търговията на страната с ЕС; подчертава, че търговията и правата на човека могат взаимно и положително да се подкрепят, когато работят в зачитаща принципите на правовата държава среда; припомня, че деловите среди имат важна роля за предлагането на положителни стимули за насърчаването на правата на човека, демокрацията и корпоративната отговорност; изтъква, че световните вериги за създаване на стойност допринасят за повишаване на основните международни трудови, екологични, социални и свързани с правата на човека стандарти, включително по отношение на създаването и изпълнението на мерките за здравословни и безопасни условия на труд, за образователни възможности, за безпристрастни институции, както и за намаляване на корупцията;

50.  приветства присъединяването на Казахстан към СТО на 1 януари 2016 г., което насърчава икономическата и административната модернизация на държавата; отбелязва, че икономиката на Казахстан до голяма степен се основава на експлоатацията и износа на суровини и въглеводороди; изразява надежда, че амбициозната програма за диверсификация на икономиката, в която ЕС би могъл да играе важна роля, и за реформиране на държавата, която, наред с другото, предвижда професионализиране на публичната администрация и въвеждане на мерки за борба с корупцията, ще бъде изцяло и реално изпълнена; по-специално, призовава Комисията да подпомогне Казахстан, за да стане икономиката на страната екологосъобразна и устойчива;

51.  отбелязва ангажимента на Казахстан за пълно либерализиране на движението на капитали под формата на преки инвестиции и изразява съжаление, че в дела за търговията и стопанската дейност на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество не се съдържат разпоредби за борба с корупцията; счита, че при наблюдението на изпълнението на Споразумението следва да се обърне специално внимание на въпросите, свързани с корпоративното управление и корупцията, за да се избегне повишаването на риска от изпиране на пари;

52.  приветства решимостта на Казахстан, както се видя по време на първата година от прилагането на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, да спазва и изпълнява своите ангажименти, поети съгласно Споразумението и в рамките на СТО; призовава Казахстан да изпълни своите ангажименти съгласно Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество във връзка с правата върху интелектуалната собственост (ПИС) въз основа на регионален режим за изчерпване;

53.  призовава Казахстан да приведе своите тарифи за внос в пълно съответствие с ангажиментите, поети в рамките на СТО и съгласно Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, независимо от участието на страната в Евразийския икономически съюз, за да се избегнат скъпите компенсаторни плащания на търговски партньори от СТО;

54.  призовава Казахстан да се присъедини към интегрираната компютъризирана ветеринарна система (TRACES), за да гарантира ефективни санитарни и фитосанитарни проверки, както и да използва двустранните санитарни и фитосанитарни сертификати на ЕС и Казахстан;

55.  отбелязва общия петгодишен преходен период за обществените поръчки и осемгодишния преходен период за строителните дейности, предвидени в Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, и очаква засилване на търговията след изтичането на тези периоди; отбелязва, че обществените поръчки представляват важен инструмент на публичната политика за Казахстан;

o
o   o

56.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за Централна Азия, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Казахстан.

(1) ОВ C 419, 16.12.2015 г., стр. 159.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0083.
(3) ОВ C 45, 5.2.2016 г., стр. 85.
(4) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 93.
(5) ОВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 30.
(6) OВ C 168 Е, 14.6.2013 г., стp. 91.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0121.
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0007.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0484.

Правна информация - Политика за поверителност