Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2035(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0335/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0335/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0485

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 546kWORD 68k
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν (Ψήφισμα)
P8_TA(2017)0485A8-0335/2017

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)2017/2035(INI))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12409/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου (09452/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 και το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 91, 100 παράγραφος 2, 207 και 209 και ιδιαίτερα το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0469/2016),

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή της συμφωνίας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΕΣΣ) στις 21 Δεκεμβρίου 2015 στην Αστάνα, παρουσία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή εφαρμογή των τμημάτων της ΣΕΕΣΣ που, από την 1η Μαΐου 2016, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη συνεχή εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ-Καζαχστάν, η οποία υπεγράφη στις 23 Ιανουαρίου 1995, από την έναρξη ισχύος της, την 1η Ιουλίου 1999,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Καζαχστάν(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Καζαχστάν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 10ης Μαρτίου 2016(2), της 18ης Απριλίου 2013(3), της 15ης Μαρτίου 2012(4) και της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(6), και της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας(7),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας(8) που ιδρύθηκε στην Αστάνα, Καζαχστάν,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με πρόταση απόφασης(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 και της 19ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία που εγκρίθηκε το 2007,

–  έχοντας υπόψη τους ετήσιους Διαλόγους για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μεταξύ ΕΕ και Καζαχστάν,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες συνόδους ΕΕ-Κεντρικής Ασίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0335/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕΣΣ θα πρέπει, συνυπολογιζομένων των υφιστάμενων κοινωνικών διαφορών και των ειδικών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν το συμβαλλόμενο μέρος, να οδηγήσει στη σαφή ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο μερών προς όφελος των λαών, τόσο του Καζαχστάν όσο και της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕΣΣ (άρθρο 1) θα μπορούσε να ενισχύσει το πλαίσιο για την εκπλήρωση βασικών προϋποθέσεων, όπως ο σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της οικονομίας της αγοράς, οι οποίες προβλέπονται ήδη στη ΣΕΣΣ, στο μέτρο που η εφαρμογή όλων των ρητρών υπόκειται σε αυστηρό και αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης με βάση σαφή κριτήρια αναφοράς και προθεσμίες· ότι η καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής έχει προστεθεί ως νέο ουσιώδες στοιχείο,(άρθρο 11)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν είναι η πρώτη χώρα από την Κεντρική Ασία που έχει υπογράψει την ΣΕΕΣΣ με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕΣΣ, αφού επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αντικαταστήσει τη ΣΕΣΣ του 1999, και ότι το κείμενο της ΣΕΕΣΣ δημοσιοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας προβλέπει ευρύ φάσμα νέων πεδίων συνεργασίας, τα οποία όχι μόνο είναι προς το πολιτικό και οικονομικό συμφέρον της ΕΕ, αλλά είναι κατάλληλα να παράσχουν στήριξη στο Καζαχστάν κατά την νέα φάση εκσυγχρονισμού που επιδιώκει η χώρα, και ότι ταυτόχρονα εξασφαλίζει συνεργασία για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη για όλους τους πολίτες, τη διατήρηση της πολιτισμικής πολυμορφίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συμφωνίας του Παρισιού, την προάσπιση της ειρήνης και τις περιφερειακές συνεργασίες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάιο του 2016 εφαρμόζονται προσωρινά τα δύο τρίτα της ΣΕΕΣΣ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση των συγκεκριμένων πεδίων συνεργασίας με το Καζαχστάν, συμπεριλαμβανομένων των κοινοβουλευτικών σχέσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν προσχώρησε στον ΠΟΕ την 1η Ιανουαρίου 2016·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας (Επιτροπή της Βενετίας) τον Μάρτιο του 2012·

Γενικές διατάξεις για τις σχέσεις ΕΕ-Καζαχστάν και την ΣΕΕΣΣ

1.  τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν πρέπει να βασίζονται σε κοινές δεσμεύσεις έναντι καθολικών αξιών, ιδίως δε της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της καλής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να έχουν ως γνώμονα αμοιβαία συμφέροντα·

2.  σημειώνει τη συνεπή στρατηγική προσέγγισης του Καζαχστάν με την ΕΕ· υπογραμμίζει την ουσιαστική συμβολή της χώρας στην εφαρμογή της στρατηγικής για τις σχέσεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, η οποία θα υποστεί ουσιαστική αναθεώρηση το 2019·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΣΕΕΣΣ αποτελεί μια στέρεη βάση για την εμβάθυνση των σχέσεων· σημειώνει ότι το Καζαχστάν είναι η πρώτη χώρα εταίρος από την Κεντρική Ασία με τον οποία η ΕΕ έχει διαπραγματευτεί και υπογράψει ΣΕΕΣΣ· θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία νέας γενιάς αποτελεί το σωστό πρότυπο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί μελλοντικά και σε άλλες χώρες της περιοχής·

4.  χαιρετίζει τη φιλοδοξία που εκφράζεται στην ΣΕΕΣΣ για ενίσχυση της συνεργασίας και για την τόνωση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν σε διάφορους τομείς προβληματισμού και κοινού ενδιαφέροντος, όπως η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η βιώσιμη ανάπτυξη, η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, το εμπόριο, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ασφάλεια, και σε 29 άλλους καίριους επιμέρους τομείς πολιτικής, όπως η οικονομική και χρηματοδοτική συνεργασία, η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον και η αλλαγή του κλίματος, η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και η έρευνα· ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να τηρήσουν ενεργά τις δεσμεύσεις τους·

5.  αναμένει ότι η ΣΕΕΣΣ θα προωθήσει την ενίσχυση του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής συμμετοχής όλων των πολιτών, ένα πιο διαφοροποιημένο πολιτικό τοπίο, την πιο εύρυθμη λειτουργία, με πνεύμα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, του δικαστικού κλάδου, την αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία της κυβέρνησης, βελτιώσεις της εργασιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΟΕ, περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των υδάτων και άλλων πόρων, όπως η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία και τη συνεχιζόμενη ισχύ των συστάσεων του Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Καζαχστάν·

7.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ΣΕΕΣΣ πρέπει να συνδέεται με την πρόοδο των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και την πραγματική πρόοδο όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του εκδημοκρατισμού, για τα οποία η εφαρμογή των συστάσεων της επιτροπής της Βενετίας θα μπορούσε να παίξει ευεργετικό ρόλο· εκφράζει έντονες ανησυχίες για το γεγονός ότι η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικά και του συνεταιρίζεσθαι παραμένουν περιορισμένες· καλεί τη χώρα να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις που διατύπωσε ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικά και του συνεταιρίζεσθαι στην έκθεση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αποστολής του στο Καζαχστάν, τον Ιανουάριο του 2015·

8.  τονίζει ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα βασιζόμενα στην εφαρμογή της αρχής των «αναλογικών κερδών»·

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΣΕΕΣΣ εισήγαγε τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, παράλληλα με μια δυνητική διαπραγμάτευση συμφωνίας για τη ρύθμιση των ειδικών υποχρεώσεων σχετικά με τις επανεισδοχές· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι ανταλλαγές, ιδίως στο επίπεδο των νέων και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, σημαντική επέκταση του προγράμματος Erasmus+ για το Καζαχστάν·

10.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ:

   να διασφαλισθεί ότι αμφότερες οι πλευρές συμμορφώνονται με τα ουσιώδη στοιχεία της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, δεδομένου ότι η μη τήρησή τους ενδέχεται να οδηγήσει είτε στην επίλυση διαφορών (άρθρο 278) είτε ακόμη και σε αναστολή της συμφωνίας σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων (άρθρο 279)·
   να αναπτυχθούν κριτήρια αναφοράς και να καθοριστούν προθεσμίες για την εφαρμογή της ΣΕΕΣΣ·
   να προβλεφθεί, μόλις τεθεί πλήρως σε ισχύ η ΣΕΕΣΣ, συνολικός μηχανισμός παρακολούθησης μεταξύ Κοινοβουλίου και ΕΥΕΔ ο οποίος να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που ορίζονται στο ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012·

11.  υπενθυμίζει ότι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ και οι σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούν την άμεση και πλήρη πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων και τις συναφείς πληροφορίες, εξακολουθούν να γίνονται μόνο εν μέρει δεκτά από την ΑΠ/ΥΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

12.  ζητεί από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν (PCC) να προβεί σε επικαιροποίηση του εσωτερικού της κανονισμού ώστε να προβλέπεται ο δημοκρατικός έλεγχος κατά την προσωρινή εφαρμογή στους τομείς αυτούς που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και να κάνει χρήση των προνομίων που διαθέτει για την έκδοση συστάσεων και την προετοιμασία για έλεγχο όλης της ΕΣΕΣΣ μόλις τεθεί πλήρως σε ισχύ·

Πολιτικός διάλογος και συνεργασία, δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και θεμελιώδεις ελευθερίες

13.  καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει συστηματικά, στο πλαίσιο του πολιτικού της διαλόγου με το Καζαχστάν, τα ζητήματα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

14.  καλεί το Καζαχστάν, έχοντας υπόψη τις εν μέρει βίαιες κοινωνικές διαμαρτυρίες, να λάβει, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Καζαχστάν 2050», προορατικά και συγκεκριμένα μέτρα για πολιτικές, δημοκρατικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, στα οποία να περιλαμβάνεται η σαφής διάκριση των εξουσιών μεταξύ του εκτελεστικού και του νομοθετικού σκέλους, και να καθιερώνονται περαιτέρω έλεγχοι και νέες ισορροπίες εντός του συνταγματικού συστήματος, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο διαφόρων μηχανισμών του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η επιδιωκόμενη μετάβαση σε έναν νέο τύπο ανάπτυξης, με επιστημονική ένταση, δεν διαφαίνεται εφικτή χωρίς υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, χωρίς την πρόσβαση ευρύτερου μέρους του πληθυσμού στις σύγχρονες υπηρεσίες κοινής ωφελείας, χωρίς κοινωνική πολιτική που δεν θα περιλαμβάνει αποκλεισμούς και χωρίς σύστημα ρυθμισμένων κοινωνικών σχέσεων ιδίως στην οικονομία· αναγνωρίζει το «πρόγραμμα των 100 βημάτων» ως μια προσπάθεια ανταπόκρισης στις επείγουσες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα·

15.  επικροτεί ορισμένες πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον τομέα των συνταγματικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει, ωστόσο, την έντονη ανησυχία του για τις περιοριστικές συνέπειες των ποινικών και διοικητικών κωδίκων οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ το 2015 και εφαρμόζονται στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις δραστηριότητές τους·

16.  καλεί το Καζαχστάν να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της διεθνούς αποστολής παρατήρησης των εκλογών του OAΣΕ/ΓΔΘAΔ της 20ής Μαρτίου 2016, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα έχει ακόμη σημαντικό δρόμο να διανύσει μέχρι να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της έναντι του ΟΑΣΕ για δημοκρατικές εκλογές· παροτρύνει τις αρχές του Καζαχστάν να αποφεύγουν να περιορίζουν την δραστηριότητα ανεξάρτητων υποψηφίων· επίσης, ζητεί επιτακτικά να γίνονται σεβαστά τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του Καζαχστάν με την επιτροπή της Βενετίας και απευθύνει έκκληση για την πλήρη εφαρμογή των συστάσεών της, ιδίως στον τομέα των δημοκρατικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις τρέχουσες διοικητικές μεταρρυθμίσεις και συνιστά τη διεξαγωγή περαιτέρω μεταρρυθμίσεων που διασφαλίζουν έναν πραγματικά ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό τομέα και πιο αποτελεσματικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα· απευθύνει ωστόσο έκκληση για ενίσχυση της διακυβέρνησης και των μεταρρυθμίσεων, με έναν πραγματικά ανεξάρτητο δικαστικό τομέα, απαλλαγμένο από φαινόμενα διαφθοράς, και διασφάλιση τους δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και του δικαιώματος υπεράσπισης, καθώς και για σημαντικότερες, πιο αποτελεσματικές, προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών· ζητεί βελτίωση, εκσυγχρονισμό και επενδύσεις σε βασικούς κοινωνικούς τομείς· τονίζει ότι η μεγαλύτερη προσοχή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε περιφερειακές περιοχές και περιοχές εκτός των μεγάλων πόλεων θα είναι σημαντική για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της χώρας·

19.  σημειώνει ότι υπάρχουν πλατφόρμες της κοινωνίας των πολιτών για τη διεξαγωγή διαλόγου· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη νομοθεσία σχετικά με τις ΜΚΟ, η οποία υπονομεύει την ανεξαρτησία και τη δυνατότητά τους να λειτουργούν· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει μία ενεργή και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών για ένα βιώσιμο μέλλον για το Καζαχστάν· παροτρύνει τις αρχές του Καζαχστάν να εγγυώνται σε κάθε περίπτωση ότι όλοι οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και οι ΜΚΟ του Καζαχστάν, είναι σε θέση να ασκούν τις θεμιτές δραστηριότητές τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς φόβο για αντίποινα και απαλλαγμένοι από κάθε περιορισμό και, συνεπώς, συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και στην ενίσχυση της δημοκρατίας· είναι της άποψης ότι η ΣΕΕΣΣ συνεπάγεται επίσης ενισχυμένη στήριξη για την ανάπτυξη μιας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών, και καλεί, αφενός, τις αρχές του Καζαχστάν να ενεργήσουν αναλόγως και, αφετέρου, την Επιτροπή να επιταχύνει τα προγράμματά της με στόχο την ενίσχυση και εδραίωση της δράσης των ανεξάρτητων ΜΚΟ·

20.  ζητεί να τεθεί τέρμα στη δικαστική δίωξη, τον εκφοβισμό και τις φυλακίσεις ανεξάρτητων δημοσιογράφων, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, ηγετών συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων ευθαρσών ατόμων, ως αντίποινα για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών, ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί κατά τα τελευταία χρόνια· ζητεί την πλήρη αποκατάσταση και απελευθέρωση όλων των ακτιβιστών που βρίσκονται προς το παρόν στη φυλακή, καθώς και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις άλλων προσώπων· ζητεί να τερματιστεί η κατάχρηση των διαδικασιών έκδοσης της Ιντερπόλ και να σταματήσει η παρενόχληση της πολιτικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπό όρους αποφυλάκιση του διακεκριμένου ακτιβιστή του Καζαχστάν και ηγέτη του κόμματος της αντιπολίτευσης ALGA Vladimir Kozlov, τον Αύγουστο του 2016·

22.  εκφράζει ανησυχίες για τον περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς και της θρησκευτικής ελευθερίας, μέσω της περιοριστικής νομοθεσίας, της άσκησης πιέσεων, της λογοκρισίας και της δικαστικής δίωξης ακτιβιστών· επισημαίνει ότι η ελευθερία του λόγου για τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, τους υπεύθυνους ιστολογίων και τους μεμονωμένους πολίτες αποτελεί οικουμενική αξία η οποία πρέπει να υποστηριχθεί· συνιστά στο Καζαχστάν να εφαρμόσει στο νομικό του σύστημα τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης· επισημαίνει τις προσπάθειες του Καζαχστάν να βελτιώσει τη διεθνή εικόνα της χώρας, όπως φάνηκε στα πρόσφατα εγκαίνια της EXPO-2017 στην Αστάνα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι προσπάθειες αυτές έρχονται σε αντίθεση με την καταστολή της έκφρασης αντίθετων απόψεων και τις πιέσεις που ασκούνται στην κοινωνία των πολιτών κατά τους τελευταίους μήνες·

23.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένες από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι οποίοι αναθεωρήθηκαν τελευταία, περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης· παροτρύνει το Καζαχστάν να τους επανεξετάσει ιδίως όσον αφορά την ποινικοποίηση της συκοφαντικής δυσφήμισης·

24.  υπογραμμίζει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η ελευθερία της έκφρασης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη θεμελίωση και την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει λύπη διότι το περιβάλλον των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης έχει γίνει περισσότερο εχθρικό· εκφράζει ανησυχία για την κατάρτιση νομοσχεδίου για τα μέσα ενημέρωσης με στόχο την εφαρμογή κανόνων βάσει των οποίων οι δημοσιογράφοι οφείλουν να επαληθεύουν τις πληροφορίες τους σε συνεργασία με τις κυβερνητικές αρχές· προτρέπει τις αρχές του Καζαχστάν να αποσύρουν τις εν λόγω τροπολογίες από το νομοσχέδιό τους και να διασφαλίσουν στους δημοσιογράφους πλήρη ανεξαρτησία όσον αφορά την έρευνα και τη μετάδοση πληροφοριών· ζητεί, περαιτέρω, από τις αρχές του Καζαχστάν να μην περιορίζουν την πρόσβαση σε καίριας σημασίας κρατικά διαδικτυακά και μη διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης στη χώρα και στο εξωτερικό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δυσφήμιση παραμένει ποινικοποιημένη στο Καζαχστάν, ενώ παρέχεται ειδική προστασία σε δημόσιους λειτουργούς, και τονίζει ότι αυτό έχει καταστεί προβληματικό όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης στη χώρα· εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό αγωγών για συκοφαντική δυσφήμιση, περιλαμβανομένων αγωγών εις βάρος ορισμένων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και άλλων δικτυακών τόπων που υιοθετούν κριτική στάση έναντι των κυβερνητικών πολιτικών και των οποίων η δραστηριότητα συστηματικά αναστέλλεται, τις οποίες καταθέτουν κρατικοί υπάλληλοι και άλλα δημόσια πρόσωπα που απολαύουν ειδικής προστασίας και ζητούν μεγάλα ποσά ως αποζημίωση για ηθική βλάβη για άρθρα που περιέχουν ισχυρισμούς για διαφθορά, κακή διαγωγή ή άλλα θέματα που δεν τους ικανοποιούν·

25.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να αναστραφούν οι αρνητικές τάσεις όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, και τη θρησκευτική ελευθερία· συνιστά το Καζαχστάν να εφαρμόσει στη νομοθεσία του τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνει υπόψη ότι, από το 2016, όλες οι ΜΚΟ του Καζαχστάν οφείλουν να παρέχουν ετήσιες πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους προκειμένου να συμπεριληφθούν σε κυβερνητική βάση δεδομένων για τις ΜΚΟ· υπογραμμίζει ότι το μέτρο αυτό μπορεί να αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας στον εν λόγω τομέα· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του διότι οι νέες απαιτήσεις εντείνουν τις ήδη εκτενείς υποχρεώσεις του μη κυβερνητικού τομέα να υποβάλλει εκθέσεις στο κράτος, ενώ η πολιτική για τη διαφάνεια εφαρμόζεται με δυσανάλογο τρόπο στον τομέα των μη κερδοσκοπικών, μη κυβερνητικών οργανώσεων σε σχέση με άλλες νομικές οντότητες· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η αδυναμία παροχής πληροφοριών για τη νέα βάση δεδομένων ή η παροχή «εσφαλμένων» πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων στις οργανώσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το δικαστήριο δύναται να αναστείλει ή να σταματήσει τις δραστηριότητες καταχωρισμένων δημόσιων οργανώσεων για οποιαδήποτε παράβαση του εθνικού δικαίου, ανεξαρτήτως της σοβαρότητάς της·

26.  σημειώνει με ανησυχία ότι η πρόσφατη έγκριση των αντιτρομοκρατικών νόμων, συμπεριλαμβανομένου ενός νομοσχεδίου που προβλέπει την αφαίρεση της υπηκοότητας από υπόπτους τρομοκρατικών επιθέσεων, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταστολή της ειρηνικής και νόμιμης πολιτικής αντιπολίτευσης· παροτρύνει τις αρχές του Καζαχστάν να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν αυτή την νομοθεσία για να περιορίζουν την ελευθερία του λόγου, τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα ή για να απαγορεύουν την δραστηριότητα της αντιπολίτευσης·

27.  επισημαίνει ότι, στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της σχετικά με το Καζαχστάν οι οποίες εγκρίθηκαν το καλοκαίρι του 2016, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε ανησυχία για τις γενικά διατυπωμένες διατάξεις του άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα το οποίο απαγορεύει την «υποκίνηση» κοινωνικής, εθνικής ή άλλης διχόνοιας, και του άρθρου 274 το οποίο απαγορεύει τη «διάδοση πληροφοριών που είναι γνωστό ότι είναι ψευδείς», καθώς και για τη χρήση τους με σκοπό τον αδικαιολόγητο περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και άλλων δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένοι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφους που έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και φυλακίζεται επί τη βάσει των προαναφερθέντων άρθρων του Ποινικού Κώδικα· επισημαίνει ότι στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι Maks Bokayev και Talgat Ayan οι οποίοι εκτίουν φυλάκιση 5 ετών για τη συμμετοχή τους στις ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της αγροτικής μεταρρύθμισης που πραγματοποιήθηκαν στο Καζαχστάν την άνοιξη του 2016· προτρέπει την κυβέρνηση του Καζαχστάν να τους απελευθερώσει όλους και να αποσύρει τις κατηγορίες εναντίον τους·

28.  καλεί το Καζαχστάν να αναθεωρήσει το νόμο για τις συνδικαλιστικές ενώσεις του 2014 και τον εργατικό κώδικα του 2015 με σκοπό να τους ευθυγραμμίσει με τα πρότυπα της ΔΟΕ· υπενθυμίζει στο Καζαχστάν τις υποχρεώσεις του να συμμορφωθεί πλήρως με τα συμπεράσματα που ενέκρινε η επιτροπή εφαρμογής των κανόνων της ΔΟΕ (το 2017, το 2016 και το 2015)·

29.  καταδικάζει το κλείσιμο της CITUK με δικαστική εντολή, τον Ιανουάριο του 2017, διότι φέρεται ότι δεν επιβεβαίωσε το καθεστώς της σύμφωνα με τον εθνικό περιοριστικό νόμο του 2014 για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις· υπενθυμίζει στις αρχές του Καζαχστάν την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και αμεροληψία των δικαστικών αρχών και να δοθεί η δυνατότητα πραγματικού κοινωνικού διαλόγου, προωθώντας επίσης την ύπαρξη και λειτουργία ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων· αναφέρεται στα συμπεράσματα της επιτροπής της ΔΟΕ για την εφαρμογή των προτύπων σχετικά με την κατάσταση στο Καζαχστάν τον Ιούνιο του 2017· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στις 25 Ιουλίου 2017 το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη Larisa Kharkova, πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Καζαχστάν (CITUK) με τις κατηγορίες της κατάχρησης και της απάτης όσον αφορά τη διαχείριση των ταμείων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατηγορίες που θεωρούνται πολιτικά υποκινούμενες· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι καταδικάστηκε αυθαίρετα σε τετραετή περιορισμό ελεύθερης κυκλοφορίας, τον οποίο επέβαλε το δικαστήριο, σε συνδυασμό με 100 ώρες κοινωνικής εργασίας και απαγόρευση της κατοχής ηγετικών θέσεων σε δημόσιες οργανώσεις για πέντε έτη· καλεί το Καζαχστάν να αποσύρει την καταδίκη και τις κατηγορίες εναντίον της·

30.  εκφράζει τη λύπη του διότι τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2017, δύο άλλοι ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι Nurbek Kushakbayev και Amin Yeleusinov, καταδικάστηκαν σε δύο και δυόμισι έτη φυλάκισης αντιστοίχως, με κατηγορίες που επίσης θεωρήθηκαν πολιτικά υποκινούμενες· επισημαίνει ότι οι καταδίκες των ηγετών των τριών συνδικαλιστικών οργανώσεων αποτελούν πλήγμα για την ανεξάρτητη συνδικαλιστική δράση στη χώρα·

31.  επισημαίνει τον πολυεθνοτικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα του Καζαχστάν και τονίζει την ανάγκη για την προστασία των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους, ιδίως σε ό, τι αφορά τη χρήση γλωσσών, θρησκευτικών πρακτικών, την καταπολέμηση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών κοινοτήτων στο Καζαχστάν·

32.  ζητεί ουσιαστική αναθεώρηση του ετησίου διαλόγου ΕΕ-Καζαχστάν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος και να επικεντρωθεί στην επίτευξη αποτελεσμάτων· καλεί τις αρχές του Καζαχστάν να συμμετέχουν πλήρως στους τακτικούς διαλόγους ΕΕ-Καζαχστάν, καθώς και σε όλα τα άλλα βήματα διαλόγου, προκειμένου να επιτευχθεί απτή πρόοδος όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε μεμονωμένες περιπτώσεις· υπενθυμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους συγκεκριμένους διαλόγους και στις διαβουλεύσεις·

33.  υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή δέσμευση, στο πλαίσιο του κύκλου του μηχανισμού καθολικής περιοδικής εξέτασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση των συστάσεών του·

34.  επιμένει ότι το Καζαχστάν πρέπει να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και τις συστάσεις του 2009 του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια·

35.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Καζαχστάν, παρά τις εκκλήσεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για τα γεγονότα που συνέβησαν στο Zhanaozen του 2011·

36.  χαιρετίζει την αίτηση της χώρας να προσχωρήσει σε διάφορες συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης·

37.  εκφράζει τη λύπη του διότι το Καζαχστάν δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, ούτε έχει συνυπογράψει, στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ζητεί από την εν λόγω χώρα να το υπογράψει και να προσχωρήσει σε αυτό·

Διεθνείς σχέσεις, περιφερειακή συνεργασία και παγκόσμιες προκλήσεις

38.  χαιρετίζει την εποικοδομητική συνεργασία του Καζαχστάν στις διεθνείς σχέσεις ως παράγοντα που συμβάλλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, για παράδειγμα, μέσω της διευκόλυνσης των συνομιλιών σχετικά με την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών στην Αστάνα για μια συνολική λύση για τον τερματισμό του πολέμου στη Συρία, των διπλωματικών του προσπαθειών σε σχέση με τη σύγκρουση στην Ουκρανία και την πρωτοβουλία του σχετικά με τη διάσκεψη για την αλληλεπίδραση και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Ασία· ενθαρρύνει το Καζαχστάν αφενός να εξακολουθήσει να συμμετέχει και να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή· σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει την έκκλησή του για τη σταδιακή εξάλειψη των ενόπλων συγκρούσεων μέσω της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του αφοπλισμού και το γεγονός ότι άρχισε να εφαρμόζει την Οικουμενική Διακήρυξη για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα· εκφράζει, ειδικότερα, την ικανοποίησή του για την απόφαση του Καζαχστάν να μην συμμετέχει στην απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία σε γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, και θεωρεί την εν λόγω κίνηση ως σαφή και ενθαρρυντική ένδειξη της προθυμίας της συγκεκριμένης χώρας να εντείνει τον διάλογο και τη συνεργασία με την ΕΕ·

39.  επισημαίνει την γεωστρατηγική σημασία του Καζαχστάν και κατανοεί την πολυσχιδή εξωτερική πολιτική της χώρας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη φιλικών και ευπρόβλεπτων σχέσεων, συμπεριλαμβανόμενης της κατά προτεραιότητα οικοδόμησης σχέσεων καλής γειτονίας με τη Ρωσία, την Κίνα, τις γειτονικές χώρες της Κεντρικής Ασίας και άλλους εταίρους, μεταξύ των οποίων τις ΗΠΑ και την ΕΕ·

40.  αναγνωρίζει ότι το Καζαχστάν είναι σημαντικός παράγοντας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, μεταξύ άλλων και λόγω του συνεπούς ρόλου που διαδραματίζει στο πλαίσιο του παγκόσμιου πυρηνικού αφοπλισμού και της ασφάλειας και της ιδιότητάς του ως μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το 2017-2018·

41.  αναγνωρίζει την πρόκληση που συνιστά για την ασφάλεια του Καζαχστάν η Daesh και άλλες ομάδες που είναι χαρακτηρισμένες από τα Ηνωμένα Έθνη ως τρομοκρατικές· επισημαίνει τον μεγάλο αριθμό πολιτών του Καζαχστάν που στρατολογούνται ως ξένοι μαχητές στη Μέση Ανατολή· αναγνωρίζει το ενδεχόμενο περαιτέρω αποσταθεροποίησης του Καζαχστάν λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στο Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του θρησκευτικού εξτρεμισμού, της διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας· συνιστά την οικοδόμηση στενότερης συνεργασίας για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας και επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση των βαθύτερων αιτιών της ριζοσπαστικοποίησης· επισημαίνει ότι το άρθρο 13 της ΣΕΕΣΣ εστιάζει σε μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και διαδραματίζει καίριο ρόλο ιδίως στο σημερινό διεθνές περιβάλλον·

42.  επισημαίνει ότι το Καζαχστάν συμμετέχει σε όλους τους βασικούς περιφερειακούς οργανισμούς· θεωρεί το διεθνές προφίλ που απέκτησε το Καζαχστάν στο πρόσφατο παρελθόν, μέσω της προεδρίας διαφόρων διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΑΣΕ, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ), η Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης και η Οργάνωση του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, ως καλό σημείο αφετηρίας για κοινές δραστηριότητες σταθεροποίησης της κατάστασης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας καθώς και για πολυμερή λύση των παγκόσμιων προκλήσεων· σε αυτό το πλαίσιο, επικροτεί τις σαφείς δηλώσεις του Καζαχστάν ότι η συμμετοχή του στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση δεν θα επηρεάσει τη σύσφιξη των σχέσεων με την ΕΕ·

43.  συνιστά στην ΕΕ να συνεχίσει τη στήριξή της για την περιφερειακή συνεργασία στην Κεντρική Ασία, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη διαχείριση των υδάτων και των πόρων, τη διαχείριση των συνόρων, τη σταθερότητα και την ασφάλεια· στηρίζει, εν προκειμένω, τις προσπάθειες του Καζαχστάν για την προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας και την ανάδειξή του σε εγγυητή της σταθερότητας στην περιοχή· ζητεί μια βιώσιμη διευθέτηση με την Κεντρική Ασία όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων και ζητήματα ενέργειας και ασφάλειας, η οποία να καλύπτει όλα τα συμφέροντα·

44.  αναγνωρίζει ότι το Καζαχστάν αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας· παροτρύνει το Καζαχστάν να χρησιμοποιήσει τη θέση του για θετική συνεργασία με τους περιφερειακούς γείτονές του και να λάβει μέτρα για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας·

Βιώσιμη ανάπτυξη, ενέργεια και περιβάλλον

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τρίτη στρατηγική εκσυγχρονισμού του Καζαχστάν η οποία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 με στόχο να ενταχθεί το Καζαχστάν μεταξύ των 30 πλέον ανεπτυγμένων χωρών παγκοσμίως·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση του κεφαλαίου που αφορά τις πρώτες ύλες και την ενεργειακή συνεργασία, το οποίο παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό για να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το Καζαχστάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προμηθευτής ενέργειας στην ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ μια περισσότερο ενεργή συνεργασία με το Καζαχστάν και με άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ·

47.  επικροτεί τη συμπερίληψη στην ΣΕΕΣΣ του κεφαλαίου για τη συνεργασία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση του Καζαχστάν, επικουρώντας το στην αναζήτηση και ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων περιβαλλοντικών και οικολογικών πολιτικών· υπενθυμίζει ότι το Καζαχστάν πλήττεται σοβαρά από τις συνέπειες δύο εκ των πλέον ολέθριων ανθρωπογενών περιβαλλοντικών καταστροφών στον κόσμο, δηλαδή της αποξήρανσης της Λίμνης Αράλης και του σοβιετικού πεδίου πυρηνικών δοκιμών στο Semey/Semipalatinsk· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την παροχή βοήθειας προς τις αρχές του Καζαχστάν τόσο σε τεχνικό όσο και σε χρηματοδοτικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθούν σημαντικά η διαχείριση και η προστασία των υδάτων στη λεκάνη της Λίμνης Αράλης στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης του Διεθνούς Ταμείου για την Διάσωση της Αράλης, και να καταρτιστεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για τον καθαρισμό της πρώην πυρηνικής περιοχής «Πολύγωνο»· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του Καζαχστάν στο εθελοντικό πρόγραμμα εταιρικής σχέσης «Green Bridge»· πιστεύει ότι θα παράσχει μια σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση για πράσινες επενδύσεις και για τη μεταφορά νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, με στόχο μια κοινωνία χωρίς άνθρακα·

48.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοσθούν οι αρχές της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης στο Καζαχστάν όσον αφορά την εξόρυξη και την επεξεργασία των τεράστιων φυσικών του πόρων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η εν λόγω χώρα συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (EITI)·

Εμπόριο και οικονομία

49.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο πρώτος εμπορικός και επενδυτικός εταίρος της χώρας, και ότι το Καζαχστάν είναι ο βασικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην Κεντρική Ασία· ελπίζει ότι αυτές οι σχέσεις θα ενισχυθούν περαιτέρω: επισημαίνει ότι το 80 τοις εκατό των εξαγωγών του Καζαχστάν προς την ΕΕ αποτελούνται από πετρέλαιο και αέριο· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εμπορικών του συναλλαγών με την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να αλληλοενισχύονται θετικά όταν λειτουργούν σε ένα περιβάλλον κράτους δικαίου· υπενθυμίζει ότι η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή θετικών κινήτρων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της εταιρικής ευθύνης· επισημαίνει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση των διεθνών βασικών προτύπων για τα εργασιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η καθιέρωση και επιβολή μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες, οι αμερόληπτοι θεσμοί και η μείωση της διαφθοράς·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή για την προσχώρηση του Καζαχστάν στον ΠΟΕ την 1η Ιανουαρίου 2016, η οποία ενίσχυσε τον οικονομικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό της χώρας· επισημαίνει ότι η οικονομία του Καζαχστάν βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκμετάλλευση και την εξαγωγή πρώτων υλών και υδρογονανθράκων· ελπίζει στην πλήρη εκτέλεση του φιλόδοξου προγράμματος διαφοροποίησης της οικονομίας, στο πλαίσιο του οποίου η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς και μεταρρύθμισης της χώρας, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον επαγγελματικό χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης και τη θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να στηρίξει το Καζαχστάν ώστε να καταστεί η οικονομία του φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη·

51.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση του Καζαχστάν να ελευθερώσει πλήρως την κίνηση κεφαλαίων υπό τη μορφή άμεσων επενδύσεων και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μη συμπερίληψη διατάξεων κατά της διαφθοράς στον Τίτλο «Εμπόριο και Επιχειρήσεις» της ΣΕΕΣΣ· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφθοράς κατά την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες·

52.  χαιρετίζει την αποφασιστικότητα που επέδειξε το Καζαχστάν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της ΣΕΕΣΣ να τιμήσει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της ΣΕΕΣΣ και του ΠΟΕ· καλεί το Καζαχστάν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της ΣΕΕΣΣ σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), βάσει περιφερειακού καθεστώτος ανάλωσης·

53.  καλεί το Καζαχστάν να ευθυγραμμίσει πλήρως τους εισαγωγικούς δασμούς του με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ και της ΕΣΕΣΣ, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EEU), ώστε να αποφύγει δαπανηρές αποζημιώσεις σε εμπορικούς εταίρους του στον ΠΟΕ·

54.  καλεί το Καζαχστάν να ενταχθεί στο ενοποιημένο μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα (TRACES) ώστε να καταστήσει δυνατή τη διενέργεια ουσιαστικών υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών (SPS) ελέγχων, και να κάνει χρήση των διμερών πιστοποιητικών SPS ΕΕ-Καζαχστάν·

55.  λαμβάνει υπό σημείωση τη γενική μεταβατική περίοδο πέντε ετών που προβλέπει η ΕΣΕΣΣ για τις δημόσιες συμβάσεις και τη μεταβατική περίοδο οκτώ ετών για τις κατασκευές, και προσβλέπει σε αύξηση του εμπορίου μόλις αυτές παρέλθουν· επισημαίνει ότι οι δημόσιες συμβάσεις συνιστούν σημαντικό μέσο δημόσιας πολιτικής για το Καζαχστάν·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτική ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Καζαχστάν.

(1) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 159.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0083.
(3) ΕΕ C 45 της 5.2.2016, σ. 85.
(4) ΕΕ C 251 Ε της 31.8.2013, σ. 93.
(5) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 30.
(6) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 91.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0121.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0007.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0484.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου