Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2035(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0335/2017

Texte depuse :

A8-0335/2017

Dezbateri :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.12

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0485

Texte adoptate
PDF 381kWORD 62k
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg
Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție)
P8_TA(2017)0485A8-0335/2017

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)2017/2035(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12409/2016),

–  având în vedere proiectul de Acord de parteneriat și cooperare consolidat între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte (09452/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de către Consiliu în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) și articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolele 207 și 209 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și îndeosebi articolul 218 alineatul (6) litera (a) din acesta (C8-0469/2016),

–  având în vedere semnarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat (APCC) la Astana, la 21 decembrie 2015, în prezența Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini,

–  având în vedere aplicarea cu titlu provizoriu a unor părți ale APCC aflate în sfera de competență exclusivă a UE, de la 1 mai 2016,

–  având în vedere continuarea punerii în aplicare a Acordului de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan (APC), semnat la 23 ianuarie 1995, de la intrarea acestuia în vigoare la 1 iulie 1999,

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 conținând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan(1),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Kazahstan, inclusiv cele din 10 martie 2016(2), din 18 aprilie 2013(3), din 15 martie 2012(4) și din 17 septembrie 2009 privind cazul lui Yevgeny Zhovtis din Kazahstan(5),

–  având în vedere Rezoluțiile sale din 15 decembrie 2011 referitoare la situația aplicării strategiei UE pentru Asia Centrală(6) și din 13 aprilie 2016 referitoare la implementarea și revizuirea Strategiei UE-Asia Centrală(7),

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 19 ianuarie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de continuare a activității Centrului Internațional pentru Știință și Tehnologie(8), cu sediul la Astana, în Kazahstan,

–  având în vedere rezoluția legislativă din 12 decembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie(9),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 22 iunie 2015 și din 19 iunie 2017 privind Strategia UE pentru Asia Centrală,

–  având în vedere cel de al patrulea raport privind progresele înregistrate al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și al serviciilor Comisiei din 13 ianuarie 2015 cu privire la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru Asia Centrală adoptată în 2007,

–  având în vedere dialogurile anuale UE - Kazahstan privind drepturile omului,

–  având în vedere diferitele reuniuni UE - Asia Centrală,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0335/2017),

A.  întrucât ACPC ar trebui să ducă la o aprofundare și o consolidare vizibile ale legăturilor politice și economice dintre cele două părți, respectând în același timp și ținând cont de diferențele existente și de circumstanțele politice, economice și sociale specifice ale părților, în beneficiul populațiilor Kazahstanului și UE;

B.  întrucât APCC (articolul 1) ar putea să consolideze cadrul pentru realizarea unor elemente esențiale, cum ar fi respectarea democrației, statul de drept, drepturile omului și principiile economiei de piață, deja prevăzute în APC, câtă vreme implementarea tuturor clauzelor face obiectul unui mecanism de monitorizare strict și eficace bazat pe criterii de referință și termene-limită clare; întrucât combaterea proliferării armelor de distrugere în masă este adăugată ca un nou element esențial (articolul 11);

C.  întrucât Kazahstanul este prima țară din Asia Centrală care a semnat un APCC cu UE; întrucât APCC, după ce va fi ratificat de către toate statele membre și Parlamentul European, va înlocui APC semnat în 1999 și întrucât textul APCC a fost publicat la 15 iulie 2015;

D.  întrucât APCC stabilește o gamă largă de domenii noi de cooperare care nu sunt doar în interesul politic și economic al UE, dar sunt și adecvate pentru a sprijini Kazahstanul în următoarea etapă de modernizare la care aspiră, asigurând în același timp cooperarea pentru a face față provocărilor globale, în special în ceea ce privește o dezvoltarea socială și economică sustenabilă pentru toți cetățenii, conservarea diversității culturale, conservarea mediului și gestionarea consecințelor schimbărilor climatice în conformitate cu cerințele Acordului de la Paris, precum și menținerea păcii și cooperarea regională;

E.  întrucât, începând din mai 2016, două treimi din APCC se aplică cu titlu provizoriu;

F.  întrucât Parlamentul European este pregătit, în cadrul competențelor sale, să se implice activ în dezvoltarea și concretizarea domeniilor specifice de cooperare cu Kazahstanul, inclusiv a relațiilor parlamentare;

G.  întrucât Kazahstanul a aderat la OMC la 1 ianuarie 2016;

H.  întrucât Kazahstanul a aderat la Comisia pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) în martie 2012,

Dispoziții generale privind relațiile dintre UE și Kazahstan și APCC

1.  subliniază că întărirea relațiilor politice, economice și culturale dintre UE și Kazahstan trebuie să se bazeze pe angajamente comune față de valori universale, în special față de democrație, statul de drept, buna guvernanță și respectarea drepturilor omului și să fie orientate de interese reciproce;

2.  ia act de strategia coerentă a Kazahstanului de apropiere de UE; subliniază contribuția esențială a țării pentru punerea în aplicare a strategiei UE - Asia Centrală, care va fi revizuită în profunzime în 2019;

3.  salută faptul că APCC creează o bază solidă pentru aprofundarea relațiilor; ia act de faptul că Kazahstanul este prima țară parteneră din Asia Centrală cu care UE a negociat și a semnat un APCC; consideră că acest acord de nouă generație este un model bun, care ar putea fi aplicat în viitor și altor țări din regiune;

4.   salută ambiția exprimată în APCC de a consolida cooperarea și a intensifica în mod semnificativ legăturile economice dintre UE și Kazahstan în diverse domenii de preocupare și interes comun, cum ar fi democrația și statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale, dezvoltarea sustenabilă, politica externă și de securitate, comerțul, justiția, libertatea și securitatea și în alte 29 de domenii de politică sectorială esențiale, cum ar fi cooperarea economică și financiară, energia, transporturile, mediul și schimbările climatice, ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, cultura, educația și cercetarea; încurajează ambele părți să își îndeplinească în mod activ angajamentele;

5.  se așteaptă ca APCC să promoveze întărirea statului de drept și a participării democratice a tuturor cetățenilor, o mai mare diversitate în peisajul politic, un sistem judiciar independent, imparțial și cu o funcționare mai bună, o mai mare transparență și asumare a răspunderii din partea guvernului, îmbunătățirea legislației muncii în concordanță cu cerințele OIM, mai multe oportunități de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltarea sustenabilă a mediului, a gospodăririi apelor și a altor resurse, cum ar fi utilizarea eficientă a energiei și dezvoltarea unor surse de energie regenerabile;

6.  subliniază importanța și valabilitatea în continuare a recomandărilor Parlamentului din 22 noiembrie 2012 cu privire la negocierile pentru un APCC UE-Kazahstan;

7.  reamintește că Parlamentul a subliniat că progresul în ceea ce privește negocierea APCC trebuie legat de progresul reformelor politice și de înregistrarea unor progrese reale în ceea ce privește drepturile omului, statul de drept, buna guvernanță și democratizarea, punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei de la Veneția putând juca un rol benefic în acest sens; își exprimă profunda preocupare față de faptul că drepturile la libertatea de exprimare, de întrunire pașnică și de asociere rămân restricționate; îndeamnă această țară să pună în aplicare pe deplin recomandările formulate de Raportorul special al ONU pentru libertatea de întrunire pașnică și de asociere în raportul privind rezultatele misiunii sale în Kazahstan din ianuarie 2015;

8.  subliniază faptul că măsurile următoare trebuie să se bazeze pe aplicarea principiului „mai mult pentru mai mult”;

9.  salută faptul că APCC a introdus posibilitatea de a negocia un acord de facilitare a eliberării vizelor între UE și Kazahstan în paralel cu posibila negociere a unui acord care să reglementeze obligațiile specifice privind readmisiile; atrage atenția că este important să se intensifice schimburile, în special la nivelul tinerilor și la nivel academic, și solicită, în acest sens, o extindere substanțială a programului Erasmus+ pentru Kazahstan;

10.  își reiterează invitația adresată Consiliului, Comisiei și ÎR/VP:

   de a se asigura că ambele părți respectă elementele esențiale ale APCC, deoarece nerespectarea lor ar duce fie la o soluționare a litigiilor (articolul 278), fie chiar la suspendare în cazul unor încălcări grave (articolul 279);
   de a elabora criterii de referință și termene-limită de punere în aplicare a APCC;
   de a oferi un mecanism cuprinzător de monitorizare între Parlament și SEAE de îndată ce APCC intră pe deplin în vigoare, inclusiv elementele specificate în rezoluția sa din 22 noiembrie 2012;

11.  reamintește faptul că articolul 218 alineatul (10) din TFUE, precum și hotărârile pertinente ale CJUE în ceea ce privește accesul imediat și integral al Parlamentului la toate documentele de negociere și la informațiile aferente, sunt în continuare doar parțial respectate de către VP/ÎR, Consiliu și Comisie;

12.  solicită Comisiei parlamentare de cooperare (CPC) UE-Kazahstan să își actualizeze Regulamentul de procedură pentru a asigura controlul democratic al aplicării provizorii în acele domenii care au intrat deja în vigoare, să își utilizeze prerogativele pentru a adopta recomandări și să se pregătească pentru controlul întregului APCC odată cu intrarea sa completă în vigoare;

Dialogul politic și cooperarea, democrația, statul de drept, buna guvernanță și libertățile fundamentale

13.   face apel la UE să acorde prioritate în mod sistematic în cadrul dialogului său politic cu Kazahstanul chestiunilor legate de statul de drept și democrație, de libertățile fundamentale și drepturile omului;

14.  încurajează Kazahstanul, în lumina protestelor sociale, dintre care unele violente, să adopte măsuri proactive și concrete atunci când transpune în practică programul „Kazahstan 2050”, pentru reforme politice, democratice și sociale, incluzând o separare clară a puterilor între ramura executivă și cea legislativă, introducând noi controale și echilibre în sistemul constituțional, în conformitate cu angajamentele internaționale ale țării, în temeiul diferitelor instrumente ale ONU, OSCE și Consiliului Europei; își reiterează convingerea că tranziția pe care o dorește Kazahstanul, către un nou tip de creștere concentrată intensiv pe cercetare, nu ar putea fi posibilă fără o educație de înaltă calitate, accesul unei mari părți a populației la servicii esențiale moderne, o politică socială favorabilă incluziunii și un sistem de relații sociale reglementate, îndeosebi în economie; salută „programul în 100 de pași” ca fiind o încercare de a răspunde nevoii de reforme urgente în această țară;

15.  salută unele evoluții pozitive recente în domeniul reformelor constituționale și administrative, precum și crearea unei platforme consultative a societății civile; cu toate acestea, este foarte preocupat de efectele restrictive ale codurilor penal și administrativ, care au intrat în vigoare în 2015, asupra organizațiilor societății civile și activităților lor;

16.  invită Kazahstanul să pună în aplicare pe deplin recomandările formulate de misiunea internațională de observare a alegerilor din 20 martie 2016 a OSCE/ODIHR, potrivit cărora țara mai are încă un drum lung de parcurs până la îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul OSCE privind alegerile democratice; îndeamnă autoritățile din Kazahstan să evite restricționarea activității candidaților independenți; îndeamnă, de asemenea, să se respecte drepturile electorale ale cetățenilor;

17.  salută cooperarea Kazahstanului cu Comisia de la Veneția și solicită punerea deplină în aplicare a recomandărilor acesteia în domeniul reformelor democratice și judiciare, în special;

18.  salută actualele reforme administrative și recomandă reforme suplimentare care să garanteze un sistem judiciar cu adevărat independent și imparțial și eforturi mai eficiente în combaterea corupției la toate nivelurile; face, cu toate acestea, apel la o guvernanță consolidată și la reforme, cu un sistem judiciar cu adevărat independent și fără corupție, care să garanteze dreptul la un proces echitabil dreptul la apărare, și cu eforturi sporite și mai eficiente de combatere a corupției, criminalității organizate și traficului de droguri; solicită îmbunătățirea și modernizarea în sectoarele sociale de bază și realizarea de investiții în acestea; subliniază că acordarea unei atenții sporite dezvoltării economice și sociale în regiunile periferice și din afara principalelor orașe va fi importantă pentru stabilitatea țării pe termen lung;

19.  ia act de existența platformelor de dialog cu societatea civilă; își reiterează îngrijorarea cu privire la legislația privind ONG-urile, care subminează independența și capacitatea de a funcționa a acestora; reamintește importanța unei societăți civile active și independente pentru viitorul sustenabil al Kazahstanului; îndeamnă autoritățile kazahe să garanteze în orice situație că toți activiștii pentru drepturile omului și toate ONG-urile din Kazahstan sunt în măsură să își desfășoare activitățile legitime de apărare a drepturilor omului fără teama de represalii și fără nicio restricție și să contribuie astfel la dezvoltarea sustenabilă a societății și la consolidarea democrației; este de părere că APCC implică și un sprijin consolidat pentru dezvoltarea unei societăți civile autentice și face apel la autoritățile kazahe să acționeze în consecință și la Comisie să intensifice programele menite să întărească și să consolideze acțiunea ONG-urilor independente;

20.  solicită să se pună capăt persecuției judiciare, hărțuirii și încarcerării jurnaliștilor independenți, activiștilor societății civile, liderilor sindicali, apărătorilor drepturilor omului, politicienilor din opoziție și altor persoane care își susțin punctul de vedere, ca represalii pentru exercitarea libertății de exprimare și a altor libertăți fundamentale, fenomen care s-a intensificat în ultimii ani; solicită reabilitarea deplină și eliberarea imediată a tuturor activiștilor și prizonierilor politici aflați în prezent în detenție, precum și ridicarea restricțiilor de călătorie impuse celorlalți; solicită să se pună capăt abuzării de procedurile de extrădare ale Interpol și hărțuirii opoziției politice în străinătate;

21.  salută eliberarea condiționată din detenție, în august 2016, a cunoscutului activist kazah și lider al partidului de opoziție Alga!, Vladimir Kozlov;

22.  își exprimă preocuparea cu privire la îngrădirea libertății mass-mediei, a libertății de exprimare, a libertății de asociere și de întrunire și a libertății religioase, inclusiv prin intermediul legislației restrictive, al presiunii, al cenzurii și al urmăririi penale a activiștilor; subliniază că libertatea de exprimare pentru presa independentă, bloggeri și cetățeni este o valoare universală care trebuie menținută; recomandă Kazahstanului să aplice standardele Consiliului Europei în sistemul său juridic; ia act de eforturile depuse de Kazahstan pentru îmbunătățirea imaginii țării pe plan internațional, cum o demonstrează recenta inaugurare a EXPO-2017 la Astana; subliniază, cu toate acestea, că aceste eforturi sunt contrazise de reprimarea vocilor dizidente și de presiunea asupra societății civile din ultimele luni;

23.  este preocupat de faptul că unele dintre dispozițiile incluse în recenta reformă a Codului penal și a Codului de procedură penală restrâng libertatea de exprimare; încurajează Kazahstanul să le reexamineze, în special pe cele cu privire la incriminarea defăimării;

24.  subliniază că libertatea mass-mediei și libertatea de exprimare sunt esențiale pentru stabilirea și consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului; regretă faptul că mediul a devenit din ce în ce mai ostil pentru societățile mass-media independente; își exprimă preocuparea cu privire la proiectul de act legislativ privind mass-media, care vizează introducerea unor norme pentru jurnaliști care implică verificarea informațiilor cu autoritățile de stat; îndeamnă autoritățile kazahe să retragă aceste amendamente din proiectul de lege și să asigure independența deplină a investigațiilor și relatărilor jurnaliștilor; îndeamnă, de asemenea, autoritățile kazahe să se abțină de la a restricționa accesul la mass-media esențială pentru stat, atât online, cât și offline, atât din interiorul țării, cât și din străinătate; regretă faptul că defăimarea rămâne, de asemenea, incriminată în Kazahstan și subliniază că acest lucru a devenit problematic din perspectiva libertății de exprimare din această țară; este preocupat de numărul mare de procese de defăimare, inclusiv cazuri împotriva câtorva radiodifuzori de știri și altor site-uri internet care relatează nefavorabil despre politicile guvernamentale și care sunt, de asemenea, blocate în mod sistematic, inițiate de către funcționari publici și alte personalități publice care se bucură de o protecție specială și solicită sume mari de bani drept despăgubiri morale ca urmare a articolelor care conțin acuzații de corupție, abateri sau alte aspecte care nu sunt pe placul lor;

25.  îndeamnă la inversarea tendințelor negative în ceea ce privește libertatea mass-mediei, libertatea de exprimare, libertatea de asociere și de întrunire și libertatea religioasă; recomandă Kazahstanului să aplice standardele Consiliului Europei în legislația sa; ia act, în acest context, de faptul că, începând din 2016, toate ONG-urile din Kazahstan sunt obligate prin lege să se înregistreze la autorități și să prezinte anual informații privind activitățile pe care le desfășoară, pentru a fi incluse într-o bază de date guvernamentală a ONG-urilor; subliniază că această măsură ar putea viza consolidarea transparenței din sector; este preocupat însă de faptul că noile cerințe se adaugă obligațiilor de raportare către stat deja extinse care îi revin sectorului neguvernamental, în timp ce politica de transparență este aplicată disproporționat sectorului nonprofit și neguvernamental, dat fiind faptul că nu se aplică niciunei alte entități juridice; este preocupat de faptul că implicarea în asociații neînregistrate este incriminată și că nefurnizarea de informații pentru noua bază de date sau furnizarea de informații „incorecte” ar putea duce la impunerea de sancțiuni organizațiilor; regretă că activitățile asociațiilor publice înregistrate pot fi suspendate sau se poate decide încetarea lor de către instanță pentru orice încălcare a legislației naționale, indiferent cât de puțin gravă ar fi;

26.  ia act cu îngrijorare de faptul că recenta adoptare a legislației anti-terorism, inclusiv un proiect de lege care propune retragerea cetățeniei persoanelor suspectate de terorism, ar putea duce la suprimarea opoziției politice pașnice și legitime; îndeamnă autoritățile kazahe să evite să recurgă la această legislație din cauza posibilelor efecte de limitare a libertății de exprimare, a libertății religioase sau de credință și a independenței sistemului judiciar sau de interzicere a activităților opoziției;

27.  ia act de faptul că, în observațiile sale de încheiere privind Kazahstanul adoptate în vara anului 2016, Comitetul ONU pentru drepturile omului și-a exprimat preocuparea cu privire la dispozițiile formulate în linii mari din Codul Penal, la articolul 174, care interzice „incitarea” la disensiuni sociale, naționale sau de alt fel, și la articolul 274, care interzice „diseminarea de informații cunoscute ca fiind false”, precum și cu privire la utilizarea acestor articole pentru a restricționa în mod nejustificat libertatea de exprimare și alte drepturi protejate de Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP); regretă faptul că mai mulți activiști ai societății civile și jurnaliști au fost puși sub acuzare și încarcerați pe baza articolelor menționate mai sus din Codul Penal; ia act de faptul pe această listă se află Maks Bokayev și Talgat Ayan, care ispășesc o pedeapsă cu închisoarea de cinci ani pentru rolul lor în protestele pașnice privind reformă funciară, care au avut loc în Kazahstan în primăvara anului 2016; îndeamnă guvernul kazah să îi elibereze și să retragă acuzațiile împotriva lor;

28.  invită Kazahstanul să revizuiască Legea privind sindicatele din 2014 și Codul muncii din 2015, pentru a le alinia la standardele OIM; îi reamintește Kazahstanului de obligațiile sale de a respecta pe deplin concluziile adoptate de Comitetul OIM pentru aplicarea standardelor (în 2017, 2016 și 2015);

29.  condamnă desființarea Confederației sindicatelor independente din Kazahstan (CITUK) prin ordin judecătoresc în ianuarie 2017, fiind acuzată că nu și-a confirmat statutul în temeiul restrictivei Legi privind sindicatele din 2014; reamintește autorităților kazahe necesitatea garantării unui sistem judiciar independent și imparțial și a favorizării unui dialog social real și prin încurajarea existenței și funcționării unor sindicate independente, precum CITUK și sindicatele afiliate la aceasta; face trimitere la concluziile Comitetului OIM pentru aplicarea standardelor privind situația din Kazahstan din iunie 2017; regretă că Larisa Kharkova, președinta CITUK a fost declarată vinovată de un tribunal, la 25 iulie 2017, fiind acuzată de deturnare de fonduri și fraudă legate de utilizarea fondurilor sindicale, acestea fiind considerate a fi acuzații motivate politic; deplânge faptul că a fost condamnată în mod arbitrar la patru ani de restrângere a libertății de circulație, impusă de instanță, pe lângă 100 de ore de muncă în folosul comunității și interzicerea ocupării unor funcții de conducere în cadrul asociațiilor publice timp de cinci ani; face apel la Kazahstan să anuleze condamnarea și să renunțe la acuzațiile împotriva sa;

30.  regretă că, în aprilie și mai 2017, doi alți lideri sindicali, Nurbek Kushakbayev și Amin Yeleusinov, au fost condamnați la doi ani și jumătate și, respectiv, la doi ani de închisoare, în urma unor acuzații considerate, la rândul lor, ca fiind motivate politic; observă că sentințele pronunțate împotriva celor trei lideri de sindicat sunt o lovitură dată activității sindicaliste independente din această țară;

31.  ia act de caracterul multietnic și multireligios al Kazahstanului și subliniază necesitatea protejării minorităților și a drepturilor acestora, în special în ceea ce privește utilizarea limbilor, libertatea religioasă sau de credință, nediscriminarea și egalitatea de șanse; salută coexistența pașnică a diferitelor comunități în Kazahstan;

32.  solicită o revizuire substanțială a dialogului UE-Kazahstan privind drepturile omului, în scopul de a-l face mai eficace și mai axat pe rezultate; invită autoritățile kazahe să se angajeze pe deplin în acest dialog, precum și în toate celelalte foruri, pentru a înregistra progrese concrete în ceea ce privește situația drepturilor omului din această țară, acordând totodată o atenție specială cazurilor individuale; reamintește că implicarea societății civile în aceste dialoguri și consultări trebuie garantată;

33.  subliniază necesitatea unui angajament continuu în cadrul ciclului mecanismului de evaluare periodică universală al Consiliului ONU pentru drepturile omului (CDO), în special în ceea ce privește punerea efectivă în aplicare a recomandărilor acesteia;

34.  insistă ca Kazahstanul să respecte recomandările Comisiei ONU împotriva torturii și recomandările din 2009 ale Raportorului special al ONU privind tortura;

35.  regretă faptul că Kazahstanul a refuzat până în prezent o anchetă internațională independentă a evenimentelor de la Zhanaozen din 2011, în pofida apelurilor lansate de CDO;

36.  salută cererea de aderare a cestei țări la o serie de convenții ale Consiliului Europei;

37.  regretă faptul că Kazahstanul nu este nici parte, nici stat semnatar al Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și invită Kazahstanul să semneze și să adere la acesta;

Relațiile internaționale, cooperarea regională și provocările globale

38.  salută cooperarea constructivă a Kazahstanului în relațiile internaționale, în calitate de contribuitor important la pace și stabilitate, atât la nivel regional, cât și la nivel mondial, de exemplu, prin facilitarea discuțiilor cu privire la acordul nuclear cu Iranul, negocierile dintre părți de la Astana în vederea găsirii unei soluții globale pentru încetarea războiului din Siria, eforturile sale diplomatice în ceea ce privește conflictul din Ucraina și inițiativa sa referitoare la Conferința privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia; încurajează Kazahstanul să continue să se implice și să joace un rol constructiv pe scena internațională; salută, în acest context, apelul său privind eradicarea treptată a conflictelor armate prin neproliferarea și dezarmarea nucleare și inițierea unei Declarații universale pentru o lume fără arme nucleare; salută, în special, decizia Kazahstanului de a nu se alătura interdicției impuse de Rusia asupra produselor agricole provenite din UE și consideră acest fapt un semn concret și încurajator al dorinței acestei țări de a intensifica dialogul și cooperarea cu UE;

39.  ia act de importanța geostrategică a Kazahstanului și recunoaște politica externă multivectorială a țării, care își propune relații amicale și previzibile, inclusiv, ca o prioritate, construirea și menținerea în echilibru a unor relații de bună vecinătate cu Rusia, cu China, cu statele din Asia Centrală cu care se învecinează și cu alți parteneri, inclusiv cu SUA și UE;

40.  recunoaște Kazahstanul ca actor important în domeniul politicii externe și de securitate, nu în ultimul rând având în vedere rolul semnificativ pe care îl joacă în dezarmarea nucleară globală și în securitate, precum și calitatea de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU în perioada 2017-2018;

41.  recunoaște provocarea la adresa securității pe care o reprezintă pentru Kazahstan Daesh și alte organizații teroriste desemnate de Consiliul de Securitate al ONU; ia act de numărul mare de cetățeni kazahi înrolați ca luptători străini în Orientul Mijlociu; recunoaște potențialul de destabilizare în continuare a Kazahstanului ca urmare a conflictului care are loc în Afganistan, inclusiv prin intermediul extremismului religios, al traficului de droguri și al terorismului; solicită o cooperare mai strânsă în materie de combatere a extremismului violent și a terorismului și subliniază că prioritatea ar trebui să fie abordarea cauzelor profunde ale radicalizării; observă că articolul 13 din APCC se axează pe măsurile de combatere a terorismului și joacă un rol esențial, în special în climatul internațional actual;

42.  observă că Kazahstanul este membru al tuturor principalelor organizații regionale; consideră vizibilitatea la nivel internațional pe care Kazahstanul și-a dobândit-o foarte recent, prezidând organizații internaționale diverse precum OSCE, Organizația de Cooperare Islamică (OIC), Comunitatea Statelor Independente (CSI), Organizația pentru Cooperare de la Shanghai și Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, drept un bun punct de plecare pentru activitățile comune vizând stabilizarea situației de securitate din regiunea Asiei Centrale și găsirea unor soluții multilaterale la provocările mondiale; în acest context, salută declarațiile clare ale Kazahstanului, potrivit cărora apartenența sa la Uniunea Economică Eurasiatică (UEE) nu va afecta consolidarea relațiilor cu UE;

43.  recomandă ca UE să continue să sprijine cooperarea regională în Asia Centrală, în special statul de drept, măsurile de consolidare a încrederii, gestionarea apei și a resurselor, gestionarea frontierelor, stabilitatea și a securitatea; sprijină, în acest sens, eforturile Kazahstanului de promovare a unor bune relații de vecinătate și menite să îl transforme într-un garant al stabilității în regiune; solicită o soluționare sustenabilă a problemei privind gestionarea apei din Asia Centrală și a chestiunilor legate de energie și securitate, care să răspundă tuturor intereselor;

44.  recunoaște că Kazahstanul este o putere de prim rang în regiunea Asiei Centrale; îndeamnă Kazahstanul să folosească această poziție ca bază pentru o implicare pozitivă cu vecinii săi regionali și să ia măsuri pentru a avansa pe calea cooperării regionale;

Dezvoltarea sustenabilă, energia și mediul

45.  salută cea de a treia strategie de modernizare a Kazahstanului, anunțată în ianuarie 2017, cu obiectivul de a deveni una dintre cele mai dezvoltate 30 de țări din lume;

46.  salută consolidarea capitolului privind materiile prime și cooperarea în domeniul energiei, care are un mare potențial de a contribui la securitatea energetică a UE; reamintește că Kazahstanul joacă un rol important în calitate de furnizor de energie către UE; invită UE să se implice într-o cooperare mai activă în domeniul energiei și să-și consolideze dialogul cu Kazahstanul și cu alte țări din Asia Centrală pentru a-și întări securitatea energetică;

47.  salută includerea în APCC a capitolului privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice; solicită UE să colaboreze în continuare cu guvernul Kazahstanului, oferindu-i asistență la identificarea și dezvoltarea unor politici de mediu și ecologice inovatoare și sustenabile; reamintește că Kazahstanul este grav afectat de consecințele a două dintre cele mai devastatoare dezastre ecologice provocate de om din lume, și anume secarea Mării Aral și testele nucleare din perioada sovietică de pe poligonul de la Semey/Semipalatinsk; invită Comisia să intensifice sprijinul acordat autorităților kazahe, atât la nivel tehnic, cât și financiar, pentru a îmbunătăți în mod substanțial gospodărirea apei și conservarea apei în bazinul Mării Aral în cadrul programului de acțiune al Fondului Internațional pentru salvarea Mării Aral, și să elaboreze un plan de acțiune eficace pentru curățarea fostului poligon nuclear; salută participarea Kazahstanului la programul de parteneriat voluntar „Podul verde”; este de părere că acesta va asigura o bază stabilă și pe termen lung pentru investiții ecologice, transferul de noi tehnologii și inovații și tranziția către o societate fără energie produsă cu emisii de dioxid de carbon;

48.  subliniază necesitatea de a aplica principii de dezvoltare sustenabilă din punct de vedere ecologic în Kazahstan în ceea ce privește extracția și prelucrarea vastelor sale resurse naturale; salută, în acest context, faptul că această țara respectă standardele Inițiativei privind transparența în industriile extractive (EITI);

Comerț și economie

49.  reamintește că UE este primul partener comercial și de investiții al țării și că Kazahstanul este principalul partener comercial al UE în Asia Centrală; își exprimă speranța că aceste relații vor fi consolidate în continuare; constată că 80 % din exporturile Kazahstanului în UE constau în petrol și gaze; reiterează importanța diversificării comerțului său cu UE; subliniază că schimburile comerciale și drepturile omului se pot consolida reciproc în mod pozitiv atunci când funcționează într-un climat al statului de drept; reamintește că comunitatea de afaceri are un rol important în oferirea de stimulente pozitive în ceea ce privește promovarea drepturilor omului, a democrației și a responsabilității întreprinderilor; subliniază că lanțurile valorice globale contribuie la consolidarea standardelor fundamentale internaționale de muncă, de mediu, sociale și în domeniul drepturilor omului, inclusiv la stabilirea și aplicarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă, la oportunități educaționale, la existența unor instituții imparțiale și la reducerea corupției;

50.  salută aderarea Kazahstanului la OMC la 1 ianuarie 2016, care a favorizat modernizarea administrativă și economică a țării; observă că economia Kazahstanului se bazează în mare măsură pe exploatarea și pe exportul materiilor prime și al hidrocarburilor; își exprimă speranța că programul ambițios de diversificare a economiei, în care UE ar putea juca un rol important, și de reformă a țării, care prevede, printre altele, profesionalizarea administrației publice și introducerea unor măsuri de combatere a corupției, va fi pe deplin pus în practică; invită, în special, Comisia să sprijine Kazahstanul, astfel încât economia sa să devină mai favorabilă mediului și mai sustenabilă;

51.  ia act de angajamentul Kazahstanului de a liberaliza pe deplin circulația capitalurilor sub formă de investiții directe și regretă că titlul referitor la comerț și afaceri din APCC nu conține dispoziții de combatere a corupției; consideră că, în procesul de monitorizare a punerii în aplicare a acordului, ar trebui acordată o atenție deosebită aspectelor ce țin de guvernanța corporativă și de corupție, pentru a se evita creșterea riscului spălării de bani;

52.  salută hotărârea Kazahstanului, după cum s-a văzut în primul an de aplicare al APCC, de a își onora și îndeplini angajamentele asumate în cadrul APCC și OMC; invită Kazahstanul să își îndeplinească angajamentele asumate în cadrul APCC în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală (DPI), pe baza unui regim regional de epuizare;

53.  invită Kazahstanul să își alinieze pe deplin tarifele la import cu angajamentele asumate în cadrul OMC și al APCC, indiferent dacă este sau nu membru al Uniunii Economice Eurasiatice (UEE), pentru a evita plăți compensatorii costisitoare către partenerii comerciali din cadrul OMC;

54.  invită Kazahstanul să se alăture Sistemului de control al comerțului și de expertiză (TRACES) pentru a permite controale sanitare și fitosanitare eficiente și să utilizeze certificatele sanitare și fitosanitare bilaterale între UE și Kazahstan;

55.  ia act de perioada generală de tranziție de cinci ani pentru achizițiile publice și de perioada de tranziție de opt ani pentru construcții prevăzute în APCC și așteaptă cu interes intensificarea schimburilor comerciale după ce aceste perioade se încheie; remarcă faptul că achizițiile publice reprezintă un important instrument de politici publice pentru Kazahstan;

o
o   o

56.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru Asia Centrală, guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului Kazahstanului.

(1) JO C 419, 16.12.2015, p. 159.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0083.
(3) JO C 45, 5.2.2016, p. 85.
(4) JO C 251 E, 31.8.2013, p. 93.
(5) JO C 224 E, 19.8.2010, p. 30.
(6) JO C 168 E, 14.6.2013, p. 91.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2016)0121.
(8) Texte adoptate, P8_TA(2017)0007.
(9) Texte adoptate, P8_TA(2017)0484.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate