Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0901(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0393/2017

Ingediende teksten :

A8-0393/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/12/2017 - 5.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0486

Aangenomen teksten
PDF 245kWORD 47k
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg
Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
P8_TA(2017)0486A8-0393/2017

Besluit van het Europees Parlement van 12 december 2017 over het voorstel van de Commissie tot verlenging van het mandaat van de voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie van 29 november 2017 tot verlenging van mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N8‑0092/2017),

–  gezien artikel 56, lid 6, derde alinea, en artikel 56, lid 7, van Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010(1),

–  gezien artikel 122 bis van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8‑0393/2017),

A.  overwegende dat de Raad op 19 december 2014 Elke König heeft benoemd tot voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) voor een ambtstermijn van drie jaar met ingang van 23 december 2014(2);

B.  overwegende dat de ambtstermijn van de eerste voorzitter van de GAR uit hoofde van artikel 56, lid 7, van Verordening (EU) nr. 806/2014, eenmaal kan worden verlengd met vijf jaar;

C.  overwegende dat de Commissie op 29 november 2017 een voorstel tot verlenging van het mandaat van Elke König als voorzitter van de GAR heeft aangenomen en dit voorstel aan het Parlement heeft toegezonden;

D.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement de kwalificaties van de voor de functie van voorzitter van de GAR voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name met het oog op de vereisten in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014;

E.  overwegende dat de commissie Elke König op 4 december 2017 heeft gehoord, waarbij zij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens heeft geantwoord op vragen van commissieleden;

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie tot verlenging van het mandaat van Elke König als voorzitter van de GAR;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1.
(2) PB L 367 van 23.12.2014, blz. 97.

Juridische mededeling - Privacybeleid