Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2069(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0385/2017

Внесени текстове :

A8-0385/2017

Разисквания :

PV 11/12/2017 - 19
CRE 11/12/2017 - 19

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0487

Приети текстове
PDF 541kWORD 69k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна
P8_TA(2017)0487A8-0385/2017

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно Доклада относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (2017/2069(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 24 януари 2017 г., озаглавен „Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна  — Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“ (COM(2017)0030),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 24 януари 2017 г., изготвен в съответствие с член 25 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно напредъка към ефективно гражданство на ЕС за периода 2013—2016 г.(COM(2017)0032),

—  като взе предвид резултатите от общественото допитване относно гражданството на ЕС през 2015 г., проведено от Комисията, и резултатите от проучванията Евробарометър от 2015 г. относно избирателните права и относно гражданството,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид членове 2, 6 и 9—2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), членове 18—25 от ДФЕС и членове 11, 21 и 39—46 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид зачитането на правовата държава, както е заложено в член 2 от ДЕС,

—  като взе предвид член 3, параграф 2 от ДЕС, в който е заложено правото на свободно движение на хора,

—  като взе предвид правото на петиция, заложено в член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 165 от ДФЕС,

—  като взе предвид правото на петиция, заложено в член 227 от ДФЕС;

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 29 февруари 2016 г. относно стратегията за единния пазар(1), и по-специално документа относно резултатите от неформалната среща на центровете SOLVIT, проведена в Лисабон на 18 септември 2015 г.(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно „Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще“(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно обучението за Европейския съюз в училище(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 октомври 2016 г. относно „Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза — Годишен доклад за 2014 г.“(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2017 г., съдържаща препоръки към Комисията относно трансграничните аспекти на осиновяванията(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 март 2017 г.(7) относно изпълнението на програма „Европа за гражданите“,

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (COM(2016)0411),

—  като взе предвид доклада на комисията по петиции относно дейността на нейната работна група по въпросите, свързани с благосъстоянието на децата(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2016 г. относно дейността на комисията по петиции през 2015 г.(9),

—  като взе предвид становището на комисията по петиции от 23 март 2017 г.(10) и становището на комисията по конституционни въпроси от 1 юни 2017 г.(11) относно доклада на Комисията относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 2015 г.,

—  като взе предвид изслушванията, организирани от комисията по петиции през 2016 и 2017 г., и по-специално: съвместното публично изслушване от 11 май 2017 г., организирано съвместно от комисиите LIBE, PETI и EMPL, озаглавено „Положението и правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство“; публичното изслушване от 11 октомври 2016 г., озаглавено „Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа във вътрешния пазар“; публичното изслушване от 4 май 2017 г., озаглавено „Борба срещу дискриминацията и защита на малцинствата“; съвместното публично изслушване от 15 март 2016 г., организирано от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Комисията и комисиите LIBE, PETI, AFCO и JURI на Европейския парламент, озаглавено „Гражданството на Съюза, приложено на практика“; и съвместното изслушване относно липсата на гражданство, организирано от комисиите LIBE и PETI на 29 юни 2017 г.,

—  като взе предвид изслушването в комисията PETI на 23 февруари 2016 г., озаглавено „Разширяване на обхвата на Хартата на основните права на ЕС (член 51)?“, изслушването от 21 юни 2016 г. относно „Прозрачност и свобода на информация в рамките на институциите на ЕС“ и изслушването от 22 юни 2017 г. относно „Възстановяване на доверието на гражданите в Европейския проект“, наред с предходните изслушвания, проведени през настоящия законодателен мандат относно „Правото на петиция“ (23 юни 2015 г.) и относно „Европейската гражданска инициатива“ (26 февруари 2015 г.),

—  като взе предвид проучванията, възложени през 2016 г. и 2017 г. от Тематичен отдел „В“ на Парламента по искане на комисията по петиции, озаглавени „Пречки пред правото на свободно движение и пребиваване на граждани на ЕС и техните семейства“, „Случаи на дискриминация, видни от получените петиции“, „Въздействието на Брекзит във връзка с правото на петиция и върху компетентностите, отговорностите и дейностите на комисията по петиции“ и „Защитната роля на комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по петиции и становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по култура и образование, комисията по конституционни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0385/2017),

А.  като има предвид, че гражданството на ЕС и свързаните с него права бяха въведени първоначално през 1992 г. с Договора от Маастрихт и бяха допълнително укрепени с Договора от Лисабон, който влезе в сила през декември 2009 г., както и с Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че за упражняването на правата, свързани с гражданството, е необходимо преди това да се гарантират и ползват всички права на човека, по-специално икономическите, социалните и културните права;

В.  като има предвид, че цялостен подход, разработен с оглед постигането на залегналите в Договорите за ЕС цели, като пълна заетост и социален прогрес, е от съществено значение за реалното упражняване на правата и свободите, свързани с гражданството на ЕС;

Г.  като има предвид, че достъпът до гражданството на ЕС се придобива посредством гражданство на държава членка, което се регулира от националните закони; като има предвид, че в същото време от тази институция произлизат права и задължения, които са уредени в правото на ЕС и не зависят от държавите членки; като има предвид, че поради горепосочената причина също така е вярно, че тези права и задължения не могат да бъдат ограничавани необосновано от държавите членки, включително от техните поднационални органи; като има предвид, че в контекста на достъпа до национално гражданство държавите членки следва да се ръководят от принципите на правото на ЕС, като например принципите на пропорционалност и недискриминация, които са добре разработени в съдебната практика на Съда; като има предвид, че в съответствие с Договорите всеки гражданин на ЕС трябва да получава еднакво внимание от страна на институциите на ЕС;

Д.  като има предвид, че гражданите на ЕС очакват от държавите членки, включително от поднационалните органи, да прилагат както правото на Съюза, така и националното право на съответната държава членка, което е предпоставка за ефективното упражняване на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, което притежават;

Е.  като има предвид, че усилията за укрепване на гражданството на ЕС са свързани с подобряването на качеството на демокрацията в рамките на Съюза, с конкретното упражняване на основните права и свободи и с правото на всеки гражданин да участва в демократичния живот на Съюза;

Ж.  като има предвид, че всяка едностранна промяна на границите на държава членка нарушава най-малко член 2, член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 от ДЕС, като освен това застрашава упражняването на съвкупността от права, произтичащи от гражданството на ЕС;

З.  като има предвид, че Договорът от Лисабон консолидира неотменимите права и гаранции на гражданството на ЕС, включително, наред с другото, свободата на пътуване, работа и обучение в друга държава членка, на участие в европейския политически живот, утвърждаване на равенството и зачитане на многообразието, както и защита от дискриминация, особено упражнявана въз основа на националност; като има предвид, че тъй като упражняването на правото на свободно движение в рамките на ЕС постоянно нарастваше през последните десетилетия, възникнаха смесени семейства (често с деца) между партньори с различно гражданство; като има предвид, че независимо от факта, че тази тенденция се отразява добре върху консолидирането на гражданството на ЕС като институция сама по себе си, тя е свързана със специфични потребности и създава предизвикателства в различни области, включително с правни аспекти;

И.  като има предвид, че перспективата за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС („Брексит“) изтъкна значението на правата, свързани с гражданството на ЕС, и тяхната решаваща роля в ежедневието на милиони граждани на ЕС и повиши осведомеността в ЕС относно потенциалната загуба на права, до която ще доведе Брексит и за двете страни, по-специално за онези 3 милиона граждани на ЕС, които живеят в Обединеното кралство, и за живеещите в ЕС 1,2 милиона граждани на Обединеното кралство;

Й.  като има предвид, че след последните събития в Обединеното кралство, хуманитарната криза с бежанците, повишените равнища на безработица и бедност и увеличаването на ксенофобията и расизма в ЕС подкопаха доверието в системата и в европейския проект като цяло;

К.  като има предвид, че правото на свободно движение и упражняването му са от централно значение за гражданството на ЕС и допълват другите свободи на вътрешния пазар на ЕС; като има предвид, че младите европейци са особено привързани към свободата на движение, като сред гражданите на ЕС то е определено, от гледна точка на разпознаване и популярност, като най-положителното постижение на ЕС след гарантирането на мира;

Л.  като има предвид, че както се посочва в редица получени петиции, свободата на движение и упражняването на това право са нарушавани от някои държави членки, които са експулсирали от своята територия граждани на ЕС или са заплашвали да го направят;

М.  като има предвид, че, както показаха петициите и жалбите до Комисията и до СОЛВИТ, гражданите на ЕС са изправени пред съществени затруднения при упражняването на своите основни права и свободи поради сериозни проблеми от икономически характер и в областта на заетостта, които се влошават поради административни тежести и бюрокрация в държавите членки, както и поради погрешна информация и/или липса на сътрудничество от страна на органите на държавите членки;

Н.  като има предвид, че принципът за недопускане на дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както е заложено в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, е основният израз на гражданството на ЕС; като има предвид, че този принцип е от основно значение също така за успешното упражняване на свободата на движение, както е видно от подадени петиции;

О.  като има предвид, че зачитането на правата на лицата, принадлежащи към малцинства, е една от основополагащите ценности на ЕС, както е заложено в Договорите; като има предвид, че приблизително 8% от гражданите на ЕС принадлежат към национално малцинство и приблизително 10% говорят регионален или малцинствен език; като има предвид, че ефективната защита на малцинствата трябва да бъде засилена;

П.  като има предвид, че укрепването на правата на гражданите и демократичните институции включва — в съответствие с целите за устойчиво развитие — борба с дискриминацията и неравенството между половете;

Р.  като има предвид, че недостатъчното представителство на жените на свързани с вземането на решения позиции, особено в политическата област и на ниво съвет на дружество, възпрепятства развитието на способностите и намалява участието на жените в демократичния живот на ЕС;

С.  като има предвид факта, че въздействие върху участието и водещата роля на жените в процеса на вземане на политически решения все още оказват различни пречки, като продължаващото съществуване на основани на пола стереотипи и последиците от неотдавнашната икономическа криза, наред с нейното отрицателно въздействие върху въпросите, свързани с равенството между половете;

Т.  като има предвид, че в ЕС все още съществуват значителни различия по отношение на закрилата на жертвите на основано на пола насилие и на домашно насилие в случаите на трансгранични семейни спорове;

У.  като има предвид, че дискриминацията, с която се сблъскват жените в ЕС, е пречка пред постигането на равенство; като има предвид, че жените все още са представени в недостатъчна степен като гласоподаватели, както и на водещи позиции на изборни длъжности, в държавната администрация, академичната общност, медиите или частния сектор; като има предвид, че широко разпространената множествена дискриминация, с която се сблъскват жените, и непропорционално големият брой жени, изложени на бедност и социално изключване, са пречки пред пълноценното упражняване на правата на жените, свързани с гражданството;

Ф.  като има предвид, че правото на отправяне на петиция до Европейския парламент, както е предвидено в член 20 и член 227 от ДФЕС и в член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз, е един от стълбовете на гражданството на ЕС, представлява второто най-добре познато право, свързано с гражданството на ЕС, и трябва да създаде взаимодействие между гражданите и европейските институции посредством процес, който трябва да бъде открит, демократичен и прозрачен;

Х.  като има предвид, че основните права на гражданите на ЕС могат да бъдат гарантирани чрез нов подход по отношение на тълкуването на член 51 от Хартата на основните права;

Ц.  като има предвид, че европейските граждани се представляват пряко в Европейския парламент и имат демократичното право да бъдат избирани и да гласуват в избори за Европейски парламент, дори и когато пребивават в друга държава членка; като има предвид, че правото на европейските граждани, които са упражнили своето право на свободно движение, да гласуват в избори за Европейски парламент и в местни избори, не се улеснява и насърчава в еднаква степен във всички държави членки; като има предвид, че в множество петиции се посочва съществуването на бюрократични пречки и слабости от административно или друго естество при упражняването на правото на глас на национални или местни избори в държавата членка по произход на гражданите, които пребивават в друга държава членка; като има предвид, че някои граждани се сблъскват с пречки при упражняването на това демократично право, като например хората с увреждания в държави членки, които са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, но не са изпълнили задължението си да променят своите изборни законодателства, за да дадат възможност на хората с увреждания да упражняват своето право на глас;

Ч.  като има предвид, че гражданите имат право да организират или да подкрепят, заедно с други граждани на ЕС от всички държави членки, европейска гражданска инициатива (ЕГИ), която следва да им даде възможност да помогнат при определянето на законодателната програма на ЕС; като има предвид, че ЕГИ е важен инструмент на пряката демокрация, който предоставя на гражданите възможността да участват активно в оформянето на политиките и законодателството на ЕС; като има предвид, че тя следва да бъде прозрачна и ефективна; като има предвид, че до момента това право не е упражнявано в задоволителна степен;

Ш.  като има предвид, че създаването на Шенгенското пространство и интегрирането на достиженията на правото от Шенген в нормативната уредба на ЕС значително увеличи свободата на движение на територията на ЕС и е едно от най-големите постижения на процеса на европейска интеграция; като има предвид, че в своите заключения № 9166/3/11 и № 9167/3/11 от 9 юни 2011 г. Съветът на Европейския съюз потвърди успешното приключване на процеса на оценка и техническата готовност на България и Румъния да се присъединят към Шенгенското пространство;

Щ.  като има предвид, че сигурността е една от областите, с които са свързани най-големите опасения на гражданите на ЕС; като има предвид, че ЕС следва да помогне на своите граждани да почувстват, че тяхната свобода е защитена и безопасността им е гарантирана на територията на Съюза, като същевременно гарантира, че техните свободи и права се зачитат и защитават в еднаква степен; като има предвид, че тероризмът е глобална заплаха, във връзка с която трябва да бъдат предприемани ефективни мерки на местно и национално равнище и на равнище ЕС, за да се гарантира сигурността на европейските граждани;

АА.  като има предвид, че според оценката на въздействието на Комисията (SEC(2011)1556), придружаваща предложението на Комисията, довело до приемането на Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета от 20 април 2015 г. относно мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави(12), почти седем милиона граждани на ЕС пътуват до или живеят в места извън ЕС, в които тяхната собствена държава няма посолство или консулство; като има предвид, че броят на непредставените граждани на ЕС се очаква да нарасне до най-малко десет милиона души до 2020 г.; като има предвид, че гражданите на ЕС, живеещи на територията на трета държава, в която държавата членка, на която те са граждани, няма представителство, имат правото да се ползват от закрилата на дипломатическите и консулските органи на всяка от другите държави членки при същите условия като гражданите на тази държава;

1.  отбелязва доклада на Комисията „Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“, който съдържа изброяване на нови приоритети по области на дейност за предстоящите години; припомня, че правилното прилагане на правото на ЕС е споделена отговорност на държавите членки и институциите на ЕС; подчертава в това отношение решаващата роля на Комисията като пазител на Договорите при прилагането на членове 258 — 260 от ДФЕС; изразява необходимостта приоритетите да дават ефективен отговор на тревогите на гражданите, както и необходимостта от ясно определени, конкретни ангажименти и действия за следващите три години; настоятелно призовава Комисията да активизира своята политика за прилагане на правото на ЕС, като използва всички налични инструменти и механизми;

2.  отбелязва, че правото на отправяне на петиция, правото да се сезира Европейският омбудсман и правото на достъп до документи и регистри са основни, осезаеми елементи на гражданството на ЕС и повишават прозрачността при вземането на решения; ето защо изразява желанието си тези права да бъдат насърчавани и изтъкнати като ключови елементи от доклада на Комисията за гражданството на ЕС и да бъдат отразени там по подобаващ начин;

3.  подчертава факта, че ефективното упражняване на правото на отправяне на петиция беше улеснено благодарение на подобреното обработване на петициите в Европейския парламент и на стартирането в края на 2014 г. на портала на комисията по петиции, който дава възможност петициите да бъдат внасяни по един несложен начин и да бъдат управлявани по-ефикасно, както се вижда от съответните годишни доклади на комисията по петиции; изисква бързо приключване на изпълнението на следващите етапи на проекта, както е предвидено, тъй като това ще даде възможност на вносителите на петиции и на подкрепящите петициите да следят процеса на подаване и разглеждане на петиции по един много по-интерактивен начин;

4.  подчертава, че успешното упражняване на гражданските права предполага, че всички права и свободи, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, се спазват от държавите членки; изтъква факта, че възприемането на демократичното управление и управлението на участието, възможно най-голямата степен на прозрачност и прякото участие на всички граждани в процесите на вземане на решения в крайна сметка укрепват гражданството на ЕС; призовава държавите членки да информират по-добре гражданите на ЕС относно техните права и задължения и да улеснят равния достъп до тези права и зачитането в еднаква степен на тези права както в техните държави по произход, така и в други държави членки; изтъква съществуващите клаузи за неучастие на някои държави членки по отношение на части от Договорите на ЕС, които водят де факто до разлики по отношение на правата на гражданите;

5.  изразява дълбоко съжаление, че за почти едно десетилетие е постигнат малък напредък по отношение на приемането на директивата за борба с дискриминацията, която ще е приложима в целия ЕС; призовава всички институции на ЕС и държавите членки да подновят съответните преговори като въпрос с най-висок приоритет; отбелязва намерението на Комисията активно да подкрепи приключването на тези преговори;

6.  счита, че следва да се повиши ефективността на политиките на ЕС в областта на борбата с дискриминацията и съществуващите препятствия да бъдат премахнати; препоръчва на Комисията да актуализира първите две директиви за борба с дискриминацията, а именно Директива 2000/43/ЕО на Съвета и Директива 2000/78/ЕО на Съвета, с оглед привеждането им в съответствие с текущата версия на Договорите и Хартата на основните права на Европейския съюз;

7.  изисква приемането на ефективна законодателна уредба и мерки за координация на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки, за да се гарантират висока степен на социална закрила и стабилни работни места с адекватно възнаграждение; счита, че този подход е определящ за укрепването на основните права и свободи, свързани с гражданството на ЕС;

8.  подчертава, че приетите на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки мерки за строги икономии увеличиха икономическото и социалното неравенство, като сериозно ограничиха упражняването на практика на основните права и свободи, свързани с гражданството на ЕС;

9.  припомня своите изменения, приети на 14 септември 2017 г.(13) и предложението на Комисията за всеобхватна директива относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност на продуктите и услугите (COM(2015)0615), включително различните видове транспорт; препоръчва на законодателите да ускорят дейностите си по отношение на приемането на Европейски акт за достъпността; приветства междуинституционалното споразумение, постигнато с цел прилагане на Маракешкия договор в законодателството на ЕС в областта на авторското право, за което комисията по петиции настоява от 2011 г., и повтаря своя призив за бърза ратификация на Маракешкия договор от страна на ЕС и неговите държави членки; призовава всички държави членки да ратифицират Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да подпишат Протокола към нея; подкрепя използването на взаимно признаваната карта за инвалидност на ЕС да бъде разширено, така че обхваща възможно най-голям брой държави членки; насърчава ги да улеснят мобилността на хората с увреждания и функционални ограничения в ЕС; подчертава необходимостта от подобряване на достъпността на уебсайтовете на ЕС за хората с увреждания;

10.  приканва Комисията да предприеме по-активни стъпки за борба с дискриминацията срещу ЛГБТИ и за борба с хомофобията, като определи конкретни действия, които да бъдат предприети на национално и европейско равнище; същевременно изисква от институциите на ЕС да наблюдават отблизо правата на ЛГБТИ и да насърчават признаването на трансгранични права за ЛГБТИ и техните семейства в ЕС;

11.  припомня, че принципът на равенство между жените и мъжете може да бъде приложен единствено чрез стратегическо интегриране на принципа на равенство между половете във всички политики на ЕС, включително чрез Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.; призовава Комисията да улесни пълния достъп до сексуални и репродуктивни здравни услуги във всички държави членки; призовава Комисията да предприеме разумни мерки за премахване на дискриминацията и за борба с дискриминационните изявления, които са насочени срещу жените в ЕС и които насърчават основаните на пола стереотипи; отново подчертава необходимостта от инвестиции в образованието по въпросите на гражданството, гражданското образование и образованието относно равенството между половете в цяла Европа; обръща внимание на съществуващите в ЕС разлики в заплащането и пенсиите между жените и мъжете, което намалява възможността за истинска икономическа независимост на милиони жени; подчертава значението на политическото участие на младите хора, особено на жените и момичетата, и изисква повече действия от страна на Комисията и държавите членки за насърчаване на тяхното участие.

12.  приветства предложението на Комисията за подписване от страна на ЕС на Конвенцията от Истанбул и за приключване на присъединяването му към нея; изразява обаче съжаление, че ограничаването до две области — въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, и въпроси, свързани с убежището и забраната за връщане, поражда правна несигурност по отношение на обхвата на присъединяването на ЕС; настоятелно призовава държавите членки да ускорят преговорите относно ратифицирането и прилагането на Конвенцията от Истанбул; призовава държавите членки, които все още не са ратифицирали тази конвенция, да го направят бързо и призовава Комисията да представи предложение за директива относно борбата с насилието над жени; приветства представянето от страна на Комисията на пакета относно равновесието между личния и професионалния живот и призовава всички институции да допринесат за тези мерки възможно най-скоро; призовава Комисията и държавите членки да насърчават навлизането и представителството на жените на ръководни позиции и да предприемат конкретни действия, за да се отговори на нуждите на уязвимите граждани, които са изправени пред комбинирана множествена дискриминация, за да могат тези граждани да упражняват своите права, свързани с европейското гражданство, например чрез подходящи стратегии; призовава Съвета да положи повече усилия за деблокиране на Директивата относно жените в управителните съвети; отново призовава Комисията да приеме като съобщение своя стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.;

13.  припомня, че от векове в континентална Европа традиционните малцинства съществуват паралелно с културите на мнозинствата; подчертава, че е необходимо институциите на ЕС да играят по-активна роля в областта на защитата на малцинствата, например като насърчават провеждането на срещи, семинари и резолюции за повишаване на осведомеността, както и конкретни административни стъпки в рамките на институциите на ЕС; счита, че ЕС следва да определи високи стандарти за защита на малцинствата, като се започне със стандартите, кодифицирани в международни правни инструменти, като тези на Съвета на Европа, и че тези стандарти следва да бъдат интегрирани трайно в правна уредба, гарантираща демокрация, принципите на правовата държава и основните права в целия ЕС; насърчава всички държави членки да ратифицират незабавно и изцяло Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици и да изпълняват Договорите добросъвестно; припомня освен това необходимостта да се прилагат принципите, разработени в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ); изразява съжаление във връзка с всяка реторика, която подбужда към дискриминация въз основа на националност; насърчава националните правителства да намерят трайни решения и да насърчават култура на езиково многообразие във всички държави членки и в ЕС като цяло, която да надхвърля официалните езици на ЕС, тъй като както Договорите, така и Хартата на основните права на ЕС се позовават на защитата на националните малцинства и на дискриминация въз основа на езика;

14.  изразява своята дълбока загриженост във връзка с броя на ромите в Европа, които са жертви на дискриминационна регистрация при раждането и поради това нямат документи за самоличност и им се отказва достъп до съществени основни услуги в техните държави на пребиваване, вследствие на което им се отказва и достъп до всички права в ЕС; призовава държавите членки да предприемат незабавни коригиращи мерки в това отношение, за да гарантират упражняването на техните основни права на човека и на всички права, предоставени с гражданството на ЕС; призовава Комисията да извърши оценка и мониторинг на положението в държавите членки и да започне идентифицирането и защитата на лицата, чието гражданство не е признато и които нямат достъп до документи за самоличност;

15.  призовава Комисията и държавите членки да предложат конкретни действия за премахване на пречките пред свободното движение в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар(14) и резолюцията на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно защита на висшия интерес на детето в ЕС въз основа на петиции, отправени до Европейския парламент(15);

16.  призовава Комисията редовно да наблюдава прилагането на Директива 2004/38/ЕО в държавите членки и да предприеме подходящи мерки за премахване на потенциалните пречки пред свободата на движение; приветства инструмента за електронно обучение относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза, който помага на местните администрации да разберат по-добре правата и задълженията, които съпровождат свободното движение;

17.  признава усилията на Комисията да осигури и да направи по-достъпни множество центрове за информация и съдействие относно ЕС и правата, които той предоставя на своите граждани, като например мрежата Europe Direct, портала „Вашата Европа“ и портала за електронно правосъдие, за да информира по-добре лицата, които упражняват правата си като граждани на ЕС; отчита предложението на Комисията за единен цифров портал, който да предоставя на гражданите лесен онлайн достъп до информация, помощ и услуги за решаване на проблемите, свързани с упражняването на техните права в рамките на единния пазар;

18.  призовава Комисията да укрепи мрежата СОЛВИТ чрез подобряване на взаимодействието между нейните услуги и националните центрове, за да се гарантира по-добро проследяване на нерешените и повтарящите се случаи, както и по-голямо съчетаване на различните инструменти за прилагане на правото на ЕС, като EU PILOT и CHAP; в същото време приканва държавите членки да популяризират сред гражданите на ЕС мрежата СОЛВИТ и нейните услуги, както и други механизми за търсене на защита и участие на гражданите както на равнището на ЕС (например комисията по петиции на Парламента, Европейския омбудсман или Европейската гражданска инициатива), така и на национално равнище (например чрез регионални или местни омбудсмани, комисиите по петиции или законодателни инициативи на народа);

19.  подкрепя ангажимента на Комисията, поет в доклада за гражданството на ЕС за 2017 г., да организира кампания в целия ЕС за информиране и повишаване на осведомеността за правата, произтичащи от гражданството на ЕС, за да се помогне на гражданите да разберат по-добре своите права; изтъква, че гражданите следва да имат достъп до цялата информация, която е необходима за укрепване на европейското гражданство, и че тази информация следва да бъде представена по ясен и разбираем начин, за да могат гражданите да вземат информирани решения относно упражняването на правата си по Договора и правата си, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС; препоръчва насърчаването на прозрачността и проактивната консулска подкрепа като най-подходящите инструменти за тази цел, както и публикуване по подходящ начин на необходимата информация за улесняване на установяването на новодошлите;

20.  припомня, че достъпът до здравни услуги, координацията на системите за социална сигурност и признаването на професионалните квалификации в други държави членки са области, в които гражданите на ЕС често се сблъскват с трудности, и призовава за решително правоприлагане от страна на Комисията с цел справяне с подобни ситуации;

21.  изразява своята загриженост във връзка с увеличаването на политическото недоволство сред населението; подчертава необходимостта от това да се даде приоритет на борбата с ксенофобията, расизма, дискриминацията и изказванията, подбуждащи към омраза;

22.  признава, че действията за увеличаване на избирателната активност в изборите за Европейски парламент е споделена отговорност на ЕС и държавите членки; насърчава последните да популяризират демократичното участие, като информират по-добре гражданите за правото им да бъдат избирани и да гласуват в местни избори и в избори за Европейски парламент чрез множество канали и на достъпен език, както и като отстранят всички пречки пред участието им, като например икономическа, социална или езикова дискриминация, нелоялни практики или корупция; настоятелно призовава държавите членки да премахнат пречките пред достъпността за гражданите с увреждания и да улеснят гласуването във всички избори на гражданите, които пребивават, работят или следват далеч от обичайното си място на гласуване, например чрез приемане на решения за електронна идентификация и електронно гласуване;

23.  счита, че реформирането на Акта за избирането на членове на ЕП би могъл да даде възможност Съюзът да стане по-демократичен; подчертава факта, че хиляди европейци споделя тази гледна точка; припомня необходимостта от насърчаване на участието в изборите за Европейски парламент, като се увеличи видимостта на политическите партии на европейско равнище, и че укрепването на европейския характер на изборите за Европейски парламент е споделена отговорност на ЕС и неговите държави членки; насърчава Съвета да включи в преразглеждането на горепосочения акт кандидатски листи с интегриран принцип на равенство между половете и с балансирано по пол участие; призовава Комисията да предприеме действие по отношение на жалбите във връзка с упражняването на правото на гласуване в избори за Европейски парламент и в общински избори, да разработи конкретен план за действие за въвеждането на електронно гласуване в изборите за Европейски парламент, считано от най-ранната възможна дата, и да направи тази система по-широко достъпна за всички граждани на ЕС; настоятелно призовава държавите членки да направят всичко възможно, за да насърчават лицата, които не притежават гражданство на нито една държава и пребивават постоянно в държавите – членки на ЕС, да приемат гражданството на приемащата държава членка, така че да могат да упражняват пълноценно правата, произтичащи от гражданството на ЕС; счита, че гражданите на ЕС, които се местят в друга държава членка и пребивават в нея, следва да имат възможност да упражняват правото си да гласуват в националните избори в своята държава на произход; призовава държавите членки, които лишават от избирателни права своите граждани, решили да живеят в друга държава членка за продължителен период от време, да облекчат условията за запазването на правото на тези граждани да гласуват в националните избори; настоятелно призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, за да даде възможност на лицата с увреждания да упражняват правото си на глас без каквато и да е форма на дискриминация; подкрепя възможността за въвеждане на европейска лична карта в допълнение към националните лични документи;

24.  отбелязва, че в последното съобщение на Комисията (COM(2017)0482) относно Европейската гражданска инициатива се съдържа предложение за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 от 16 февруари 2011 г. с оглед на подобряване на функционирането му; изразява надежда, че преразглеждането на Регламента ще доведе до по-голяма прозрачност и ефективност на инструмента за ЕГИ и по-голямо удобство за потребителите, като в същото време ще гарантира демократично и по-широко участие на гражданите в европейския дебат и в определяне на приоритетите; подчертава значителната законодателна роля, която Парламентът ще има, и значението на доброто сътрудничество с Комисията по време на преразглеждането на Регламента; призовава Комисията да включи разпоредби, целящи да се преразгледат условията за правна допустимост, изискванията за регистрация и процедурите за разглеждане на ЕГИ;

25.  счита, че в интерес на гражданството на Съюза е необходимо действие от страна на Комисията за укрепване на европейското културно измерение; насърчава програмата „Европа за гражданите“ да дава повече средства за новаторски проекти с потенциал за системно въздействие; предлага разработването на програма „Опознаване на Европа“ успоредно със и в допълнение към „Европа за гражданите“;

26.  предлага, с цел укрепване на гражданството на Съюза и упражняването на правата, свързани с гражданството, Комисията да насърчи местните органи да определят съветници, отговарящи за европейските въпроси, тъй като това е равнището, което е най-близко до гражданите;

27.  препоръчва на Комисията да създаде входящ регистър във всички свои седалища, включително в представителствата в държавите членки, така че гражданите да могат да се обръщат към всяка институция на ЕС в писмен вид или лично с надлежните гаранции;

28.  препоръчва на Комисията да въведе, в сътрудничество с доставчиците на универсална пощенска услуга, система за съобщения със сертифициране на съдържанието, датата и изпращача, така че гражданите да могат да се обръщат към европейските институции нелично в писмен вид с надлежните гаранции;

29.  изразява своето убеждение, че основното право на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, заложено в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, свободните медии и достъпът до различни гледни точки в обществото и в медиите са абсолютно необходими съставни части на една функционираща демокрация и поради това са конституционна основа на членството в ЕС, както е заложено в членове 2 и 6 от ДЕС; подчертава необходимостта от ясно определена политика на ЕС за справяне с антиевропейската пропаганда и невярната информация и за укрепване на независимостта на обществените медии от страна на правителствата; предлага в обществените радио- и телевизионни медии във всички държави членки да се отделя минимално време за съдържание, свързано с политиките на ЕС; предлага институциите на ЕС да пристъпят към създаването на европейски телевизионни канали, излъчващи във всички държави членки и на всички официални езици на ЕС, и към обучението на гражданите по медийна грамотност от ранна възраст; подкрепя разпространението на печатни и мултимедийни продукции на всички официални езици на ЕС; подчертава в това отношение необходимостта от по-нататъшно повишаване на информираността на европейските журналисти;

30.  поддържа становището, че езиковото многообразие и прозрачността са ключови инструменти за доближаване на гражданите до ЕС и за включването им в неговите дейности; отбелязва, че достъпът до документи представлява 30% от разследванията, приключени от Европейския омбудсман през 2016 г., и поради това препоръчва насърчаването на правото на достъп до документи и на превода на възможно най-голям брой документи на всички официални езици на ЕС; подкрепя засилването на диалога с гражданите и насърчава обществените дебати, за да се подобри разбирането на гражданите на ЕС относно влиянието на ЕС върху ежедневието им, както и да им се даде възможност да участват в обмен на мнения чрез слотове в телевизионни програми за целеви аудитории; призовава за създаването на хоризонтална директива относно подаването на сигнали за нередности, която да установява подходящи канали и процедури за докладване на случаите;

31.  подкрепя насърчаването на култура на публична служба сред институциите на ЕС и националните институции и счита, че ЕС следва да даде пример чрез най-високи административни стандарти и стандарти за прозрачност в съответствие с член 41 от Хартата на основните права на ЕС; предлага местните офиси на ЕС в държавите членки да бъдат преобразувани в единни звена за контакт, предлагащи всеобхватни услуги за гражданите на ЕС, за да се намалят бюрокрацията и пречките, които тя поражда за упражняването на правата, произтичащи от гражданството на ЕС; подчертава значението на проекта „принцип на еднократност“, който премахва ненужните тежести за европейските предприятия, от които се изисква многократно да представят едни и същи данни и документи при дейността си зад граница;

32.  подчертава, че достъпното образование има жизненоважна роля за информирането на бъдещите граждани на ЕС за правата им; подчертава значението на насърчаването на развитието на преносими умения, които засилват междукултурното разбирателство и активното участие в различни общества чрез програмата „Еразъм+“; насърчава държавите членки да отделят повече място в учебните си програми на гражданско обучение, фокусирано по-специално върху гражданството на ЕС и също така върху делата на ЕС, както и да адаптират съответно обучението на учителите; припомня необходимостта от оказване на подкрепа на учителите и на специалистите в областта на образованието да включат в процеса на преподаването информация за правата и гражданството на ЕС; подчертава в този контекст необходимостта от по-нататъшно насърчаване и развитие на онлайн платформите, за да могат специалистите в областта на образованието да имат достъп до новаторски многоезични учебни материали, които да им помогнат да вдъхновяват и мотивират учащите в процеса на учене за ЕС; настоятелно призовава Комисията да стартира стратегия за образование за европейско гражданство, която да включва предложени насоки за разработване на учебна програма, включваща училищни посещения в институциите на ЕС;

33.  припомня, че съгласно правото на ЕС в настоящия му вид оттеглянето на държава членка от Съюза се равнява на загуба на европейското гражданство за нейните граждани; изразява съжаление, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще бъде първият в историята случай на лишаване на гражданите от права, които са им предоставени с Договорите на ЕС; подчертава, че се очаква тази загуба на права да има сериозно отражение върху всекидневния им живот; подчертава, че всяко споразумение следва да се основава на принципите на равнопоставеност, симетрия, справедливо третиране, реципрочност и недопускане на дискриминация, както и върху пълното зачитане на целостта на правото на ЕС, включително на Хартата на основните права на ЕС и рамката за нейното прилагане; настоятелно призовава двете преговарящи страни да отдадат приоритет на всички засегнати граждани и да защитават техните права; призовава преговарящите страни да запазят всички производни социални, икономически и семейни права, и по-специално правата за здравеопазване, във възможно най-пълна степен след оттеглянето на Обединеното кралство;

34.  предлага създаването на европейски официален празник на 9 май с цел да се укрепи европейското чувство за принадлежност към европейското семейство;

35.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че националното им законодателство е достатъчно ясно и подробно, за да се гарантира, че се спазва правото на свободно движение на гражданите и на техните семейства, да пристъпят към подходящо обучение на компетентните национални органи в това отношение и да разпространяват точна информация на заинтересованите страни по прецизен начин, както и да стимулират добро сътрудничество и бърз обмен на информация с други национални администрации, особено при трансграничните застраховки и пенсии за осигурителен стаж и възраст; призовава за по-добро сътрудничество между приемащите държави членки и съответните консулства, което ще осигури подходяща мрежа от помощ и справедливо третиране при трансгранични случаи, особено при упражняване на родителски права върху деца; настоятелно призовава Комисията да представи законодателно предложение относно трансграничното признаване на заповеди за осиновяване;

36.  призовава Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет да предоставят възможност на всички държави, които изпълняват необходимите технически критерии, да станат членки на Шенгенското пространство, с което ще се създаде възможност за всички граждани на ЕС да се ползват от свободата на движение, без да бъдат затруднявани от гранични проверки;

37.  припомня, че законодателството на ЕС относно сигурността следва да бъде актуално, ефективно и ефикасно по отношение на предотвратяване, разкриване и реагиране на развиващите се заплахи за сигурността; призовава за неотложното прилагане на Европейската програма за сигурност, за по-добро прилагане на съществуващите правни инструменти на ЕС в тази област, както и за по-ефикасни обмен на информация и координация между държавите членки и с агенциите на ЕС; приветства инициативите на Комисията за засилване на сътрудничеството в областта на сигурността между държавите членки; подчертава значението на пълното зачитане на основните права в борбата срещу тероризма; подчертава, че хармонизацията на вътрешните и външните действия на ЕС в областта на сигурността е от съществено значение за ефективната защита на гражданите на ЕС;

38.  призовава институциите на ЕС и държавите членки да засилят усилията си за изграждане на ефективен и същински Съюз на сигурност, който да се занимава с всички измерения на терористичната заплаха;

39.  счита дерадикализацията и предотвратяването на радикализацията за абсолютен приоритет за ЕС и категорично подкрепя засилването на конкретни междусекторни програми, насочени към образователни, доброволни и културни дейности и работа с младежи, както и програми за дерадикализация в институциите, местните общности, гражданското общество, религиозните общности и регионалните администрации; счита, че една всеобхватна политика в тази област следва да бъде придружена от дългосрочни проактивни процеси на дерадикализация в съдебната сфера; подчертава необходимостта от разработване на стратегии за социално приобщаване и на политики за борба с дискриминацията; призовава държавите членки да разглеждат радикализацията холистично и да се възползват от експертния опит на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията, създадена по инициатива на Комисията; подчертава, че предотвратяването на радикализацията може да бъде подпомагано и чрез дейности, финансирани от програми на ЕС, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и „Европа за гражданите“;

40.  призовава за пълно и ефективно прилагане на Директива (ЕС) 2015/637, за да се осигури консулска закрила на гражданите на ЕС в трети държави, в които техните държави членки нямат представителство;

41.  призовава Комисията да представи предложение за нов, по-сигурен формат на временен документ за пътуване на ЕС за непредставените граждани на ЕС извън ЕС, чийто паспорт е бил откраднат, изгубен, унищожен или временно не е на разположение, за да се гарантира, че те могат да се върнат у дома безопасно;

42.  подчертава, че на жертвите на престъпления и тероризъм трябва да бъде гарантирано подходящо равнище на права без дискриминация в целия ЕС, както и че те следва да бъдат третирани с уважение и достойнство и да получават подходяща подкрепа в съответствие с индивидуалните си потребности и с потребностите на семействата им; подчертава, че все по-голям брой европейски граждани са жертва на терористични нападения в държава, различна от собствената им държава, и поради това настоятелно призовава за създаването на протоколи в държавите членки, за да се помогне на европейците, които не са граждани на съответната държава, в случай на терористично нападение в съответствие с Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма; подчертава необходимостта от специална директива за защита на жертвите на тероризма;

43.  изразява съжаление относно наличието на трансгранични пречки по гражданскоправни или социални въпроси, като например в областта на семейното право или пенсиите, което пречи на много граждани да се ползват напълно от гражданството на ЕС;

44.  изразява съжаление, че родителите и децата не разполагат с едни и същи средства за правна защита в случаи на раздяла или развод във всяка държава членка, вследствие на което стотици родители в Европа осъществиха контакт с комисията по петиции, за да я призоват да бъде по-активна в тази област, въпреки че тя разполага с много ограничена компетентност в тази област;

45.  призовава за засилено сътрудничество между държавите членки с цел да се осигури защита на жертвите на насилие, основано на пола, както и да се отчита висшият интерес на детето в случаите на трансгранични семейни спорове;

46.  приветства стартирането на корпуса за солидарност на ЕС за младите европейски граждани и призовава тази инициатива да бъде надлежно финансирана, за да не бъдат заменени качествени работни места с неплатена доброволческа дейност;

47.  призовава държавите членки да въведат мерки за координиране и сътрудничество, за да се справят ефективно с въпросите на двойното данъчно облагане и данъчната дискриминация във всеки трансграничен контекст и да отчитат по-добре условията на трансграничната мобилност на работниците; счита, че досега не се предприети достатъчно действия по отношение на въпросите на двойното данъчно облагане, тъй като те се третират чрез съществуващи двустранни данъчни конвенции или едностранни действия на дадена държава членка, и че посочените въпроси изискват съгласувани и навременни действия на равнището на ЕС;

48.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европейския омбудсман и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) Документ на Съвета 6622/16.
(2) Документ на Съвета 14268/15.
(3) OВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 146.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0106.
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0385.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0013.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0063.
(8) PE 601.177v04-00.
(9) Приети текстове, P8_TA(2016)0512.
(10) PE 597.698v03-00. Вж. също доклад A8-0265/2017.
(11) PE 603.107v02-00. Вж. също доклад A8-0265/2017.
(12) OВ L 106, 24.4.2015 г., стр. 1.
(13) Приети текстове, P8_TA(2017)0347.
(14) Приети текстове, P8_TA(2017)0083.
(15) Приети текстове, P8_TA(2016)0142.

Правна информация - Политика за поверителност