Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2069(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0385/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0385/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 19
CRE 11/12/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0487

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 474kWORD 74k
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής
P8_TA(2017)0487A8-0385/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής (2017/2069(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής - Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ» (COM(2017)0030),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2017 που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε για την επίτευξη πραγματικής ιθαγένειας της ΕΕ 2013-2016 (COM(2017)0032),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του 2015 σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών του Ευρωβαρομέτρου του 2015 σχετικά με τα εκλογικά δικαιώματα και την ιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 9 έως 12 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα άρθρα 18 έως 25 ΣΛΕΕ και τα άρθρα 11, 21 και 39 έως 46 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον σεβασμό στο κράτος δικαίου, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 2 ΣΕΕ, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που κατοχυρώνεται στο άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που κατοχυρώνεται στο άρθρο 227 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά(1), και ιδίως το έγγραφο για το αποτέλεσμα της άτυπης συνεδρίασης των Κέντρων SOLVIT που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 18 Σεπτεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2017, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Μαρτίου 2017(7), σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0411),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας εργασίας της επιτροπής για θέματα παιδικής πρόνοιας(8), και ιδίως τα συμπεράσματά της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015(9),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών, της 23ης Μαρτίου 2017(10), και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της 1ης Ιουνίου 2017(11), που αφορά την έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015,

–  έχοντας υπόψη τις ακροάσεις που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Αναφορών το 2016 και 2017, και ιδίως: την κοινή δημόσια ακρόαση, της 11ης Μαΐου 2017, που συνδιοργανώθηκε από τις επιτροπές LIBE, PETI και EMPL με τίτλο «Η κατάσταση και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο»· τη δημόσια ακρόαση, της 11ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να εργάζονται στην εσωτερική αγορά»· τη δημόσια ακρόαση, της 4ης Μαΐου 2017, με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προστασία των μειονοτήτων»· την κοινή δημόσια ακρόαση, της 15ης Μαρτίου 2016, που διοργάνωσαν η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Επιτροπής και οι επιτροπές LIBE, PETI, AFCO και JURI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Η ιθαγένεια της Ένωσης στην πράξη», και την κοινή ακρόαση σχετικά με την ανιθαγένεια που διοργάνωσαν οι επιτροπές LIBE και PETI στις 29 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση της επιτροπής PETI, της 23ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 51);», την ακρόαση, της 21ης Ιουνίου 2016, με θέμα «Διαφάνεια και ελευθερία πληροφόρησης στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ» και αυτή, της 22ας Ιουνίου 2017, σχετικά με την «Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο», σε συνδυασμό με τις προηγούμενες ακροάσεις εντός της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, σχετικά με το «Δικαίωμα υποβολής αναφοράς» (23 Ιουνίου 2015) και σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» (26 Φεβρουαρίου 2015),

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες που ανατέθηκαν το 2016 και το 2017 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών, με τίτλο «Εμπόδια στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους», «Οι διακρίσεις όπως προέκυψαν από τις αναφορές που έχουν ληφθεί», «Ο αντίκτυπος του Brexit σε σχέση με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς και τις ικανότητες, τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών» και «Ο προστατευτικός ρόλος της Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0385/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιθαγένεια της ΕΕ και τα συναφή δικαιώματα θεσπίστηκαν αρχικά το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και ενισχύθηκαν περαιτέρω με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2009, καθώς και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση της ιθαγένειας απαιτεί την πρότερη εγγύηση και άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολιστική προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ, όπως η πλήρης απασχόληση και η κοινωνική πρόοδος, είναι καθοριστικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η πραγματική άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που συνδέονται με την ιθαγένεια της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην ιθαγένεια της Ένωσης αποκτάται μέσω της ιθαγένειας ενός κράτους μέλους, η οποία ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτόν τον θεσμό προκύπτουν ταυτόχρονα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και δεν εξαρτώνται από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, ισχύει επίσης ότι τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των υποεθνικών αρχών τους, δεν μπορούν να περιορίζουν αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της πρόσβασης στην εθνική ιθαγένεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές του δικαίου της Ένωσης, όπως είναι οι αρχές της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων, αμφότερες εκ των οποίων είναι κατάλληλα καθορισμένες στη νομολογία του ΔΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις Συνθήκες, κάθε πολίτης της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει ίση προσοχή από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης αναμένουν ότι τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των υποεθνικών αρχών τους, εφαρμόζουν τόσο το κοινοτικό δίκαιο όσο και τους εθνικούς νόμους τους, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια την οποία κατέχουν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες προώθησης της ιθαγένειας της ΕΕ συνδέονται με τη βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας εντός της Ένωσης, με την ουσιαστική άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και με τη δυνατότητα που παρέχεται σε κάθε πολίτη να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε μονομερής μεταβολή των συνόρων ενός κράτους μέλους παραβιάζει, τουλάχιστον, τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 2 και 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, και θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εδραίωσε τα αναφαίρετα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ελευθερίας των πολιτών να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν σε άλλα κράτη μέλη, να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή, να προωθούν την ισότητα και τον σεβασμό της πολυμορφίας και να προστατεύονται από τις διακρίσεις, ιδίως δε αυτές που έχουν ως βάση την ιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκώς αυξανόμενη άσκηση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως συνέπεια την εμφάνιση των μεικτών οικογενειών που δημιουργούνται από άτομα με διάφορες ιθαγένειες, και συχνά συμπεριλαμβάνουν παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί καλή εξέλιξη για την εδραίωση της ιθαγένειας της ΕΕ ως θεσμού και επίσης συνεπάγεται συγκεκριμένες ανάγκες και δημιουργεί προκλήσεις σε διάφορους τομείς, που περιλαμβάνουν και νομικές πτυχές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) έχει υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ και τον καίριο ρόλο τους στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, και ότι έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων σχετικά με την πιθανή απώλεια δικαιωμάτων που θα συνεπαγόταν το Brexit και για τις δύο πλευρές, ιδίως όσον αφορά τα 3 εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 1,2 εκατομμύριο πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από τα πρόσφατα γεγονότα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανθρωπιστική κρίση των προσφύγων, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, και η αύξηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτουν υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα της ΕΕ και σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σχέδιο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και η άσκησή του αποτελούν κεντρικά ζητήματα όσον αφορά την ιθαγένεια της ΕΕ και συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι της Ευρώπης δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία θεωρείται από τους ευρωπαίους πολίτες, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και τη δημοφιλία, ως το πλέον θετικό επίτευγμα της ΕΕ, μετά τη διασφάλιση της ειρήνης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πολλές ληφθείσες αναφορές, η ελεύθερη κυκλοφορία και η άσκησή της έχουν παραβιαστεί από διάφορα κράτη μέλη που έχουν απελάσει ή απειλούν να απελάσουν από την επικράτειά τους ευρωπαίους πολίτες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως καθίσταται σαφές από τις αναφορές και τις καταγγελίες που έχουν λάβει η Επιτροπή και το SOLVIT, οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους λόγω σημαντικών οικονομικών προβλημάτων και προβλημάτων απασχόλησης, τα οποία επιδεινώνονται εξαιτίας του διοικητικού φόρτου και της γραφειοκρατίας στα κράτη μέλη, καθώς και λόγω παραπληροφόρησης ή/και έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους των αρχών των κρατών μελών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος δέρματος ή εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων απόψεων, ιδιότητας του μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αποτελεί τη βασική έκφραση της ιθαγένειας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως καταδεικνύεται από τις αναφορές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες αποτελεί μία από τις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 8 % των πολιτών της EE ανήκει σε εθνική μειονότητα και περίπου το 10 % ομιλεί περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική προστασία των μειονοτήτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και των δημοκρατικών θεσμών περιλαμβάνει την καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανισότητας των φύλων σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, ιδίως στον πολιτικό χώρο και σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων, συνιστά εμπόδιο στην ανάπτυξη ικανοτήτων και αποδυναμώνει τη συμμετοχή των γυναικών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορα εμπόδια όσον αφορά τη συμμετοχή και τον ηγετικό ρόλο των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, όπως η διατήρηση έμφυλων στερεοτύπων και οι συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, παράλληλα με τις δυσμενείς επιπτώσεις της στα ζητήματα ισότητας των φύλων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές στην ΕΕ ως προς την προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε περιπτώσεις διασυνοριακής οικογενειακής διαμάχης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελούν εμπόδιο στην ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται τόσο ως ψηφοφόροι όσο και στις ηγετικές θέσεις, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αιρετά αξιώματα, τη δημόσια διοίκηση, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρέως διαδεδομένες πολλαπλές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και ο δυσανάλογος αριθμός γυναικών που είναι αντιμέτωπες με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό αποτελούν εμπόδια στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ορίζουν τα άρθρα 20 και 227 ΣΛΕΕ, καθώς και το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ιθαγένειας της ΕΕ, κατατάσσεται ως το δεύτερο πιο γνωστό από τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, και πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μέσω μιας διαδικασίας που πρέπει να είναι ανοικτή, δημοκρατική και διαφανής·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ θα μπορούσαν να διασφαλιστούν με μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαθέτουν το δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμα και όταν κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών, που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, να ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές και τις τοπικές εκλογές δεν διευκολύνεται και δεν προωθείται εξίσου σε όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες αναφορές έχουν επισημάνει την ύπαρξη γραφειοκρατικών εμποδίων και ελλείψεων είτε διοικητικής είτε άλλης φύσης, όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις εθνικές και περιφερειακές εκλογές του κράτους μέλους καταγωγής για τα άτομα που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν απολαμβάνουν πλήρως αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα, όπως στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία στα κράτη μέλη που, ενώ έχουν κυρώσει τη Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους να μεταρρυθμίσουν την εκλογική νομοθεσία ώστε να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρία να ασκούν το δικαίωμα ψήφου·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν ή να στηρίζουν, μαζί με άλλους πολίτες της ΕΕ από όλα τα κράτη μέλη, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ), κάτι που θα έπρεπε να τους δίνει τη δυνατότητα να συμβάλλουν στον καθορισμό της νομοθετικής ατζέντας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΠ αποτελεί σημαντικό εργαλείο άμεσης δημοκρατίας το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να είναι διαφανής και αποτελεσματική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν έχει υπάρξει ικανοποιητική έως τώρα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του χώρου Σένγκεν και η ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ έχουν ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ και αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα συμπεράσματά του υπ’ αριθ. 9166/3/11 και 9167/3/11, της 9ης Ιουνίου 2011, επιβεβαίωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την τεχνική ετοιμότητα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας να προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους λόγους ανησυχίας των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι πολίτες της να αισθάνονται ότι η ελευθερία και η ασφάλειά τους προστατεύονται και διασφαλίζονται σε όλη την επικράτειά της και να εξασφαλίσει ότι οι ελευθερίες τους και τα δικαιώματά τους τυγχάνουν εξίσου σεβασμού και προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής (SEC(2011)1556) που συνοδεύει την πρόταση που είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 του Συμβουλίου, της 20ής Απριλίου 2015, περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες(12), σχεδόν επτά εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ταξιδεύουν ή ζουν σε χώρες εκτός της ΕΕ στις οποίες η χώρα τους δεν διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί έως το 2020 σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι πολίτες της ΕΕ διαμένουν στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος καταγωγής τους έχουν το δικαίωμα να απολαύουν της προστασίας που παρέχουν οι διπλωματικές και προξενικές αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους αυτού·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση της Επιτροπής του 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία απαριθμεί τις νέες προτεραιότητες ανά τομέα δραστηριότητας για τα επόμενα έτη· υπενθυμίζει ότι η ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή ως θεματοφύλακας των Συνθηκών κατά την εφαρμογή των άρθρων 258 έως 260 ΣΛΕΕ· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο οι προτεραιότητες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανησυχίες των πολιτών και να καθοριστούν σαφείς, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις για τα επόμενα τρία έτη· ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει την εφαρμογή της πολιτικής της για την επιβολή του ενωσιακού δικαίου, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και μηχανισμούς·

2.  σημειώνει ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς, το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και μητρώα είναι απτά και θεμελιώδους σημασίας στοιχεία της ιθαγένειας της ΕΕ και αυξάνουν τη διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων· εκφράζει, ως εκ τούτου, την επιθυμία του να προαχθούν και να επισημανθούν τα δικαιώματα αυτά ως βασικά στοιχεία της έκθεσης της Επιτροπής για την ιθαγένεια της ΕΕ και να αποτυπωθούν σωστά σε αυτήν·

3.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υποβολής αναφοράς έχει διευκολυνθεί χάρη στη βελτιωμένη επεξεργασία των αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ηλεκτρονική πύλη της Επιτροπής Αναφορών, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί στα τέλη του 2014 και επιτρέπει την υποβολή αναφορών με απλό τρόπο, καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, όπως φαίνεται σε άλλα σημεία από τις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Αναφορών· ζητεί να ολοκληρωθεί, χωρίς καθυστέρηση, η υλοποίηση των επόμενων σταδίων του έργου όπως έχει προβλεφθεί, καθώς αυτό θα επιτρέψει μια πολύ πιο διαδραστική παρακολούθηση της διαδικασίας υποβολής αναφορών από τους αναφέροντες και τους υποστηρικτές τους·

4.  υπογραμμίζει ότι η επιτυχής άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη σέβονται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι η θέσπιση της δημοκρατικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και η άμεση συμμετοχή όλων των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε τελική ανάλυση, ενισχύουν την ιθαγένεια της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους και να διευκολύνουν την ίση πρόσβαση και τον ισότιμο σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών τόσο στο κράτος καταγωγής τους όσο και στα άλλα κράτη μέλη· επισημαίνει τις υπάρχουσες επιλογές για εξαίρεση ορισμένων κρατών μελών από τμήματα των Συνθηκών της ΕΕ, γεγονός το οποίο δημιουργεί εκ των πραγμάτων διαφορές στα δικαιώματα των πολιτών·

5.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι σχεδόν τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την έγκριση της οδηγίας κατά των διακρίσεων που θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να επανεκκινήσουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις δίνοντάς τους ύψιστη προτεραιότητα· λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση της Επιτροπής να υποστηρίξει ενεργά την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων·

6.  είναι της άποψης ότι η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων θα πρέπει να αυξηθεί και τα εναπομένοντα εμπόδια να αρθούν· συνιστά στην Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις δύο πρώτες οδηγίες κατά των διακρίσεων, και συγκεκριμένα την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την ισχύουσα έκδοση των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

7.  ζητεί τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου και μέτρων συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών με στόχο τη διασφάλιση υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας και σταθερών και κατάλληλα αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·

8.  επισημαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας που εγκρίθηκαν σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών έχουν επιτείνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, περιορίζοντας σημαντικά την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·

9.  υπενθυμίζει τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2017(13) και την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση γενικής οδηγίας σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615), συμπεριλαμβανομένων των διάφορων τρόπων μεταφοράς· συνιστά οι νομοθέτες να επιταχύνουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την έγκριση μιας ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα· χαιρετίζει τη διοργανική συμφωνία που επιτεύχθηκε για την εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές σχετικά με το ενωσιακό δίκαιο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την οποία είχε στηρίξει η Επιτροπή Αναφορών από το 2011, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ταχεία κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ) και να υπογράψουν το Πρωτόκολλό της· υποστηρίζει την διεύρυνση της χρήσης της αμοιβαία αναγνωρισμένης κάρτας αναπηρίας της ΕΕ σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία και λειτουργικούς περιορισμούς στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης στους ιστοτόπους της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία·

10.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δραστικότερες ενέργειες ώστε να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΔΜ και να καταπολεμήσει την ομοφοβία μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων μέτρων που θα ληφθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί ταυτόχρονα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και να προωθούν τη διασυνοριακή αναγνώριση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και των οικογενειών τους στην ΕΕ·

11.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσω της στρατηγικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων 2016-2019· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων και την καταπολέμηση των δηλώσεων που εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών στην ΕΕ και που ενθαρρύνουν τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο· επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην εκπαίδευση που σχετίζεται με την ιθαγένεια, την ιδιότητα του πολίτη, καθώς και με θέματα ισότητας των φύλων σε όλη την Ευρώπη· εφιστά την προσοχή στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ, το οποίο υπονομεύει τη δυνατότητα εκατομμυρίων γυναικών να έχουν ουσιαστική οικονομική αυτονομία· τονίζει τη σημασία που έχει συμμετοχή των νέων, και ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών, στην πολιτική και απευθύνει έκκληση για περαιτέρω δράση εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους·

12.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να υπογράψει και να ολοκληρώσει η ΕΕ την προσχώρησή της στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι ο περιορισμός σε δύο τομείς - στον τομέα των ζητημάτων που άπτονται της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και στον τομέα του ασύλου και της μη επαναπροώθησης - εγείρει ζητήματα ασφάλειας δικαίου σε ό,τι αφορά τον βαθμό προσχώρησης της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν αμελλητί την εν λόγω Σύμβαση, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· χαιρετίζει την υποβολή, από την Επιτροπή, της δέσμης μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να υλοποιήσουν τα μέτρα αυτά το συντομότερο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ένταξη και την εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ευάλωτων πολιτών που εκτίθενται σε διατομεακές πολλαπλές διακρίσεις, έτσι ώστε οι πολίτες αυτοί να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια, για παράδειγμα μέσω κατάλληλων στρατηγικών· καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειες για την απεμπλοκή της οδηγίας σχετικά με τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εγκρίνει τη στρατηγική της δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019 υπό μορφή ανακοίνωσης·

13.  υπενθυμίζει ότι οι παραδοσιακές μειονότητες συνυπάρχουν εδώ και αιώνες με κυρίαρχους πολιτισμούς στην ευρωπαϊκή ήπειρο· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην προστασία των μειονοτήτων, για παράδειγμα με την προώθηση συνεδριάσεων, σεμιναρίων και ψηφισμάτων που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, καθώς και με συγκεκριμένες διοικητικές ενέργειες εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· φρονεί ότι οφείλει η ΕΕ να θεσπίσει υψηλά πρότυπα προστασίας των μειονοτήτων, αρχής γενομένης από τα πρότυπα που είναι κωδικοποιημένα σε πράξεις διεθνούς δικαίου, όπως είναι αυτές του Συμβουλίου της Ευρώπης· φρονεί επίσης ότι τα πρότυπα αυτά οφείλουν να ενσωματωθούν σε μεγάλο βαθμό σε ένα νομικό πλαίσιο που να εγγυάται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν πλήρως τη Σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς και να εφαρμόσουν τις Συνθήκες καλόπιστα· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη εφαρμογής των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)· εκφράζει τη λύπη του για οποιαδήποτε ρητορική η οποία υποκινεί διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια· ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις να βρουν βιώσιμες λύσεις και να προωθήσουν τη νοοτροπία της γλωσσικής πολυμορφίας σε όλα τα κράτη μέλη και στην ΕΕ στο σύνολό της, πέρα από τα όρια των επίσημων γλωσσών της ΕΕ, δεδομένου ότι τόσο οι Συνθήκες όσο και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ περιέχουν αναφορές στην προστασία των εθνικών μειονοτήτων και στις διακρίσεις που πραγματοποιούνται για λόγους γλώσσας·

14.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αριθμό των Ρομά στην Ευρώπη, οι οποίοι υφίστανται διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την καταχώριση στα μητρώα γεννήσεων και, κατά συνέπεια, δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτότητας, στερούνται πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες στις χώρες διαμονής τους, και συνεπώς στερούνται επίσης πρόσβασης σε κάθε δικαίωμα εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα επ’ αυτού ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω άτομα ασκούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί και να παρακολουθεί την κατάσταση στα κράτη μέλη και να δρομολογήσει τον προσδιορισμό και την προστασία των ατόμων που δεν έχουν αναγνωρισμένη ιθαγένεια και πρόσβαση σε έγγραφα ταυτότητας·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τα εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να εργάζονται στην εσωτερική αγορά(14) και της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ με βάση τις αναφορές που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(15)·

16.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στα κράτη μέλη και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την άρση των δυνητικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας διότι βοηθά τις τοπικές αρχές να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ελεύθερη κυκλοφορία·

17.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να διαθέσει και να καταστήσει πιο προσβάσιμα αρκετά κέντρα πληροφόρησης και βοήθειας σχετικά με την ΕΕ και τα δικαιώματα που παρέχει στους πολίτες της, όπως το δίκτυο Europe Direct, η πύλη «Η Ευρώπη σου» και η πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης προκειμένου να ενημερώνει καλύτερα τα άτομα που ασκούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ· λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για μια ενιαία ψηφιακή πύλη που θα δίνει στους πολίτες εύκολη, διαδικτυακή πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης, υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων εντός της ενιαίας αγοράς·

18.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το δίκτυο SOLVIT βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των υπηρεσιών του και των εθνικών κέντρων προκειμένου να δίνεται καλύτερη συνέχεια σε ανεπίλυτες και επαναλαμβανόμενες υποθέσεις, καθώς και καλύτερη διάρθρωση ανάμεσα στους διάφορους ενωσιακούς μηχανισμούς επιβολής του δικαίου της ΕΕ, όπως ο EU PILOT και ο CHAP· καλεί ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να προωθήσουν στους πολίτες της ΕΕ το δίκτυο SOLVIT και τις υπηρεσίες του, καθώς και άλλους μηχανισμούς ένδικων μέσων και συμμετοχής των πολιτών, τόσο σε ενωσιακό επίπεδο (π.χ. μέσω της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών) όσο και σε εθνικό επίπεδο (π.χ. μέσω των περιφερειακών ή τοπικών διαμεσολαβητών, των επιτροπών αναφορών ή των νομοθετικών πρωτοβουλιών των πολιτών)·

19.  υποστηρίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στην έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ να οργανώσει εκστρατεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους· τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, με σκοπό την πραγματική ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις Συνθήκες και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· συνιστά την προώθηση της διαφάνειας και της προορατικής προξενικής βοήθειας ως των πλέον ενδεδειγμένων εργαλείων για τον σκοπό αυτό, καθώς και την κατάλληλη δημοσίευση των αναγκαίων πληροφοριών για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των νεοαφιχθέντων·

20.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε άλλα κράτη μέλη είναι τομείς όπου οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες και ζητεί από την Επιτροπή την αυστηρή επιβολή του νόμου για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της πολιτικής δυσαρέσκειας των πολιτών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να τεθεί ως προτεραιότητα η καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους·

22.  αναγνωρίζει ότι η ανάληψη δράσης για την αύξηση της προσέλευσης των ψηφοφόρων στις κάλπες κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο ενημερώνοντας καλύτερα τους πολίτες για το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές, μέσω πολλαπλών διαύλων και σε κατανοητή γλώσσα, και με την άρση όλων των εμποδίων στη συμμετοχή τους, όπως είναι οι οικονομικές, κοινωνικές και γλωσσικές διακρίσεις, οι αθέμιτες πρακτικές και η διαφθορά· καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια που σχετίζονται με την πρόσβαση των πολιτών με αναπηρία και να διευκολύνουν τη συμμετοχή σε όλες τις ψηφοφορίες για τους πολίτες που διαμένουν, εργάζονται ή σπουδάζουν μακριά από τον τόπο όπου ψηφίζουν συνήθως, για παράδειγμα με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και λύσεων ψηφοφορίας·

23.  πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου θα μπορούσε να αποτελεί ευκαιρία για να καταστεί η Ένωση πιο δημοκρατική· υπογραμμίζει το γεγονός ότι χιλιάδες Ευρωπαίοι συμμερίζονται αυτή την άποψη· υπενθυμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές μέσα από μια μεγαλύτερη προβολή των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τονίζει πως η ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών της· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να συμπεριλάβει, στην αναθεώρηση της προαναφερόμενης πράξης, ψηφοδέλτια στα οποία έχει ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου και έχει τηρηθεί η ισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με τις καταγγελίες που συνδέονται με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές, να καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το νωρίτερο δυνατόν, και να φροντίσει ώστε το εν λόγω σύστημα να είναι διαθέσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες της ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τα άτομα που δεν έχουν την ιθαγένεια κανενός κράτους και που διαμένουν μόνιμα στα κράτη μέλη της ΕΕ να αποκτήσουν την ιθαγένεια του κράτους μέλους υποδοχής, ώστε να μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ· θεωρεί ότι οι πολίτες της ΕΕ που μετοικούν και διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στις εθνικές εκλογές της χώρας καταγωγής τους· καλεί τα κράτη μέλη που στερούν τα εκλογικά δικαιώματα από τους υπηκόους τους που επιλέγουν να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό διάστημα, να χαλαρώσουν τις προϋποθέσεις για τους πολίτες αυτούς ώστε να διατηρήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να έχουν τη δυνατότητα τα άτομα με αναπηρία να ασκούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν, χωρίς κανενός είδους διάκριση· υποστηρίζει την πιθανότητα θέσπισης ενός ευρωπαϊκού δελτίου ταυτότητας επιπλέον των εθνικών εγγράφων ταυτότητας·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2017)0482) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία περιέχει πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του· ελπίζει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού θα οδηγήσει σε έναν πιο διαφανή, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη μηχανισμό ΕΠΠ, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει τη δημοκρατική και ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών στον ευρωπαϊκό διάλογο και στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης· τονίζει τον σημαντικό νομοθετικό ρόλο που θα διαδραματίσει το Κοινοβούλιο και τη σημασία της καλής συνεργασίας με την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του κανονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει διατάξεις για την αναθεώρηση των νομικών κριτηρίων περί παραδεκτού, των απαιτήσεων καταχώρισης και των διαδικασιών εξέτασης των ΕΠΠ·

25.  θεωρεί ότι, για το συμφέρον της ιθαγένειας της Ένωσης, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να αναλάβει δράση για την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης της Ευρώπης· ενθαρρύνει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» να παράσχει χρηματοδότηση σε περισσότερα καινοτόμα έργα που έχουν δυνατότητες για συστημικό αντίκτυπο· προτείνει την ανάπτυξη του προγράμματος «Γνωριμία με την Ευρώπη» παράλληλα και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»·

26.  προτείνει, προκειμένου να ενισχυθεί η ιθαγένεια της Ένωσης και η άσκησή της, η Επιτροπή να ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στον διορισμό συμβούλων αρμόδιων για ευρωπαϊκά θέματα, καθώς αυτό είναι το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες·

27.  συνιστά στην Επιτροπή να δημιουργήσει ένα μητρώο εισόδου σε όλες τις έδρες της, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών στα κράτη μέλη, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να απευθύνονται εγγράφως, διά ζώσης και σε οποιοδήποτε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τις κατάλληλες διασφαλίσεις·

28.  συνιστά στην Επιτροπή να δημιουργήσει, σε συνεργασία με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την παροχή καθολικής υπηρεσίας, ένα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων με πιστοποίηση του περιεχομένου, της ημερομηνίας και των στοιχείων του αποστολέα, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να απευθύνονται εγγράφως από απόσταση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τις κατάλληλες διασφαλίσεις·

29.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στην πληροφόρηση, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η πολυφωνία στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης αποτελούν αναπόσπαστα μέρη μιας υγιούς δημοκρατίας και, συνεπώς, συνιστούν συνταγματικό θεμέλιο της ιδιότητας μέλους της ΕΕ, όπως κατοχυρώνεται από τα άρθρα 2 και 6 της ΣΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη μιας σαφώς καθορισμένης πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αντιευρωπαϊκής προπαγάνδας και των ψευδών πληροφοριών, καθώς και για την προώθηση της ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης από τις κυβερνήσεις· προτείνει τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα σε όλα τα κράτη μέλη να αφιερώνουν μια ελάχιστη χρονική διάρκεια σε περιεχόμενο που σχετίζεται με την ΕΕ· προτείνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβούν στη δημιουργία ευρωπαϊκών τηλεοπτικών σταθμών που θα εκπέμπουν σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και να εκπαιδεύουν τους πολίτες σχετικά με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας από μικρή ηλικία· υποστηρίζει τη διάδοση του υλικού που παράγεται από τον Τύπο και τα πολυμέσα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη περαιτέρω ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων δημοσιογράφων·

30.  φρονεί ότι η γλωσσική πολυμορφία και η διαφάνεια αποτελούν βασικά εργαλεία για να έλθουν οι πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ και να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της· επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε έγγραφα αντιπροσωπεύει το 30 % των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2016, συνεπώς συνιστά την προώθηση του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα, καθώς και τη μετάφραση όσο το δυνατόν περισσοτέρων εγγράφων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· υποστηρίζει την εντατικοποίηση του διαλόγου με τους πολίτες και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή δημόσιων συζητήσεων με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα οι πολίτες τον αντίκτυπο της ΕΕ στην καθημερινότητά τους και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν σε ανταλλαγές απόψεων, με χρονοθυρίδες σε τηλεοπτικά προγράμματα για στοχευμένα ακροατήρια· ζητεί μια οριζόντια οδηγία που θα προβλέπει κατάλληλες οδούς και διαδικασίες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

31.  υποστηρίζει την προώθηση μιας νοοτροπίας παροχής δημόσιων υπηρεσιών μεταξύ των ενωσιακών και των εθνικών θεσμικών οργάνων και θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα με τα υψηλότερα πρότυπα διοίκησης και διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· προτείνει τα τοπικά γραφεία της ΕΕ στα κράτη μέλη να μετατραπούν σε υπηρεσίες μίας στάσης που θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τους πολίτες της ΕΕ, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και τα εμπόδια που θέτει στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια· υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδίου «μόνο μία φορά», το οποίο καταργεί τα περιττά εμπόδια για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που καλούνται να υποβάλλουν επανειλημμένως τα ίδια στοιχεία και έγγραφα για τις δραστηριότητές τους σε διασυνοριακό επίπεδο·

32.  τονίζει ότι η προσβάσιμη εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση των μελλοντικών πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά τους· τονίζει τη σημασία που έχει η προαγωγή της ανάπτυξης μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που ενισχύουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και την ενεργή συμμετοχή σε ποικιλόμορφες κοινωνίες μέσω του προγράμματος Erasmus+· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερο χώρο, στα σχολικά προγράμματά τους, στην αγωγή του πολίτη που εστιάζει ιδίως στην ιθαγένεια της ΕΕ και σε ζητήματα σχετικά με την ΕΕ, και να προσαρμόσουν ανάλογα την κατάρτιση των εκπαιδευτικών· υπενθυμίζει την ανάγκη παροχής υποστήριξης στους καθηγητές και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου να συμπεριλάβουν στη διδασκαλία τους την ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και την ιθαγένεια της ΕΕ· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη να προωθηθούν περαιτέρω και να δημιουργηθούν επιγραμμικές πλατφόρμες, προκειμένου οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να αποκτούν πρόσβαση σε καινοτόμο πολυγλωσσικό διδακτικό υλικό που θα τους βοηθά να εμπνέουν και να κινητοποιούν τους μαθητές ώστε να μαθαίνουν πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια στρατηγική εκπαίδευσης για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια που θα ενσωματώνει τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν σχολικές επισκέψεις σε θεσμικά όργανα της ΕΕ·

33.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα, με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, η αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την Ένωση συνεπάγεται την απώλεια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας για τους πολίτες του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα είναι η πρώτη περίπτωση όπου πολίτες θα στερηθούν δικαιώματα που τους έχουν παραχωρήσει οι Συνθήκες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι αυτή η απώλεια δικαιωμάτων αναμένεται να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή· τονίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της συμμετρίας, της δίκαιης μεταχείρισης, της αμοιβαιότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων, καθώς και στον πλήρη σεβασμό της ακεραιότητας του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και του πλαισίου επιβολής του· ζητεί από αμφότερα τα διαπραγματευόμενα μέρη να δώσουν προτεραιότητα σε όλους τους πολίτες που επηρεάζονται και να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους· καλεί τα διαπραγματευόμενα μέρη να διατηρήσουν όλα τα παράγωγα κοινωνικά, οικονομικά και οικογενειακά δικαιώματα, και ιδίως τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου·

34.  συνιστά την καθιέρωση ευρωπαϊκής αργίας στις 9 Μαΐου, ούτως ώστε να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό αίσθημα του ανήκειν στην ευρωπαϊκή οικογένεια·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία είναι επαρκώς σαφής και ακριβής ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρείται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των οικογενειών τους, να προχωρήσουν στην κατάλληλη εκπαίδευση των αρμόδιων εθνικών αρχών στο θέμα αυτό, να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους με σαφή τρόπο, και να προωθήσουν την καλή συνεργασία και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εθνικές διοικήσεις, ειδικά στις περιπτώσεις διασυνοριακής ασφάλισης και συντάξεων γήρατος· απευθύνει έκκληση για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών υποδοχής και των οικείων προξενείων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα κατάλληλο δίκτυο βοήθειας και δίκαιη μεταχείριση στις διασυνοριακές υποθέσεις, ιδίως όταν αυτές συνδέονται με επιμέλεια παιδιών· προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη διασυνοριακή αναγνώριση αποφάσεων υιοθεσίας·

36.  καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιτρέψουν σε όλες τις χώρες που πληρούν τα αναγκαία τεχνικά κριτήρια να καταστούν μέλη του χώρου Σένγκεν, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς να παρεμποδίζονται από συνοριακούς ελέγχους·

37.  υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα επίκαιρη, αποτελεσματική και αποδοτική όσον αφορά την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας· ζητεί να τεθεί επειγόντως σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια, να επιβάλλονται καλύτερα τα υφιστάμενα νομικά μέσα της ΕΕ στον τομέα αυτό, να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και με τους οργανισμούς της ΕΕ· επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει πόσο σημαντικός είναι ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η εναρμόνιση της εσωτερικής και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών της ΕΕ·

38.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και πραγματικής ένωσης ασφάλειας που θα αντιμετωπίζει όλες τις διαστάσεις της τρομοκρατικής απειλής·

39.  θεωρεί την αποριζοσπαστικοποίηση και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ, και συνιστά ένθερμα την ενίσχυση ειδικών διατομεακών προγραμμάτων που στοχεύουν στην εκπαίδευση, στις εθελοντικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, στην εργασία των νέων καθώς και προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης σε οργανισμούς, τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών, θρησκευτικές κοινότητες και περιφερειακές διοικήσεις· φρονεί ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική στο πεδίο αυτό οφείλει να πλαισιώνεται από μακρόπνοες προορατικές διαδικασίες αποριζοσπαστικοποίησης στη σφαίρα της δικαιοσύνης· τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικών για την κοινωνική ένταξη και πολιτικών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη ριζοσπαστικοποίηση με ολιστικό τρόπο και να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής· υπογραμμίζει ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μπορεί επίσης να υποστηριχθεί με δράσεις που χρηματοδοτούνται από προγράμματα της ΕΕ όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ή η «Ευρώπη για τους πολίτες»·

40.  ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 προκειμένου να διασφαλιστεί η προξενική προστασία για τους πολίτες της ΕΕ σε τρίτες χώρες στις οποίες τα κράτη μέλη τους δεν εκπροσωπούνται·

41.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα νέο, πιο ασφαλές μορφότυπο για τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα της ΕΕ για τους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης που βρίσκονται εκτός ΕΕ και των οποίων το διαβατήριο έχει κλαπεί, χαθεί, καταστραφεί ή δεν είναι διαθέσιμο προσωρινά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν πράγματι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια·

42.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται στα θύματα εγκληματικών και τρομοκρατικών πράξεων ένα κατάλληλο επίπεδο δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, και ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και να λαμβάνουν την κατάλληλη στήριξη, σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των οικογενειών τους· υπογραμμίζει ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν υποστεί τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρα άλλη από τη δική τους και, ως εκ τούτου, ζητεί επειγόντως τη θέσπιση πρωτοκόλλων στα κράτη μέλη με σκοπό να παρέχεται βοήθεια σε αλλοδαπούς Ευρωπαίους σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· τονίζει την ανάγκη εκπόνησης ειδικής οδηγίας για την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας·

43.  εκφράζει τη λύπη του για την ύπαρξη διασυνοριακών εμποδίων σε ζητήματα αστικής ή κοινωνικής φύσης, όπως είναι οι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και οι συντάξεις, τα οποία στερούν από πολλούς πολίτες την δυνατότητα πλήρους άσκησης όλων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·

44.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη σε γονείς και παιδιά οι ίδιες δυνατότητες άσκησης ένδικων μέσων σε περίπτωση χωρισμού ή διαζυγίου, γεγονός που έχει ωθήσει εκατοντάδες γονείς στην Ευρώπη να απευθυνθούν στην Επιτροπή Αναφορών για να την παροτρύνουν να δραστηριοποιηθεί περισσότερο παρά τις περιορισμένες αρμοδιότητες που διαθέτει σε αυτόν τον τομέα·

45.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των θυμάτων βίας λόγω φύλου και να λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών σε υποθέσεις διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση του Σώματος Αλληλεγγύης της ΕΕ για τους νέους ευρωπαίους πολίτες και ζητεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς η πρωτοβουλία αυτή ώστε να μην αντικατασταθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας από μη αμειβόμενη εθελοντική εργασία·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για τον συντονισμό και τη συνεργασία, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων διπλής φορολογίας και φορολογικών διακρίσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, και να λάβουν περισσότερο υπόψη την πραγματικότητα της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων· θεωρεί ότι τα ζητήματα διπλής φορολογίας επί του παρόντος αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς καθώς χρησιμοποιούνται για την επίλυσή τους υφιστάμενες διμερείς φορολογικές συμβάσεις ή μονομερής ανάληψη δράσης από ένα κράτος μέλος, καθώς επίσης ότι απαιτούν συντονισμένη και έγκαιρη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Έγγραφο 6622/16 του Συμβουλίου.
(2) Έγγραφο 14268/15 του Συμβουλίου.
(3) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 146.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0106.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0385.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0013.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0063.
(8) PE 601.177v04-00.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0512.
(10) PE 597.698v03-00. Βλέπε επίσης την έκθεση Α8-0265/2017.
(11) PE 603.107v02-00. Βλέπε επίσης την έκθεση Α8-0265/2017.
(12) ΕΕ L 106 της 24.4.2015, σ. 1.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0347.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0083.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0142.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου