Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2069(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0385/2017

Texte depuse :

A8-0385/2017

Dezbateri :

PV 11/12/2017 - 19
CRE 11/12/2017 - 19

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0487

Texte adoptate
PDF 323kWORD 63k
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg
Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice
P8_TA(2017)0487A8-0385/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (2017/2069(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Raportul Comisiei din 24 ianuarie 2017, intitulat „Consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice - Raportul din 2017 privind cetățenia Uniunii” (COM(2017)0030),

–  având în vedere raportul Comisiei din 24 ianuarie 2017 elaborat în temeiul articolului 25 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei Uniunii în perioada 2013-2016 (COM(2017)0032),

–  având în vedere rezultatele consultării publice din 2015 privind cetățenia Uniunii desfășurate de Comisie și rezultatele sondajelor Eurobarometrului din 2015 privind drepturile electorale și cetățenia,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere articolele 2, 6 și 9-12 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), articolele 18-25 din TFUE și articolele 11, 21 și 39-46 din Carta drepturilor fundamentale a UE,

–  având în vedere principiul respectării statului de drept consacrat la articolul 2 din TUE,

–  având în vedere articolul 3 alineatul (2) din TUE, în care se consacră dreptul la liberă circulație al persoanelor,

–  având în vedere dreptul de a adresa petiții, consacrat la articolul 44 din Carta drepturilor fundamentale a UE,

–  având în vedere articolul 165 din TFUE,

–  având în vedere dreptul de a adresa petiții consacrat la articolul 227 din TFUE,

–  având în vedere Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană,

–  având în vedere Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 29 februarie 2016 privind Strategia privind piața unică(1), în special documentul conținând rezultatele reuniunii informale a centrelor SOLVIT, desfășurată la Lisabona la 18 septembrie 2015(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la Raportul din 2013 privind cetățenia UE - Cetățeni ai UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la cunoașterea UE în școală(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 octombrie 2016 referitoare la monitorizarea aplicării dreptului Uniunii: raportul anual pe 2014(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2017 conținând recomandări adresate Comisiei privind aspectele transfrontaliere ale adopțiilor(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 2 martie 2017(7) referitoare la aplicarea programului „Europa pentru cetățeni”,

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) (COM(2016)0411),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru petiții privind activitățile Grupului de lucru al Comisiei pentru probleme referitoare la bunăstarea copilului(8) și, în special, concluziile sale,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2016 referitoare la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015(9),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru petiții din 23 martie 2017(10) și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale din 1 iunie 2017(11) privind raportul Comisiei referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015,

–  având în vedere audierile organizate de Comisia pentru petiții în 2016 și 2017 și, în special: audierea publică comună din 11 mai 2017, organizată în colaborare de LIBE, PETI și EMPL, intitulată „Situația și drepturile cetățenilor UE din Regatul Unit ”, audierea publică din 11 octombrie 2016 intitulată „Bariere în calea libertății cetățenilor UE de a circula și de a lucra pe piața internă”, audierea publică din 4 mai 2017 intitulată „Combaterea discriminării și protecția minorităților”, audierea publică comună din 15 martie 2016, organizată Direcția Generală pentru justiție și consumatori a Comisiei și de comisiile LIBE, PETI, AFCO și JURI din Parlamentul European, intitulată „Cetățenia Uniunii în practică” și audierea comună privind apatridia, organizată de comisiile LIBE și PETI la 29 iunie 2017,

–  având în vedere audierea organizată de Comisia PETI la 23 februarie 2016 intitulată „Extinderea domeniului de aplicare al Cartei drepturilor fundamentale a UE (articolul 51)?”, audierea din 21 iunie 2016 pe tema „Transparența și liberul acces la informații în cadrul instituțiilor UE” și cea din 22 iunie 2017 referitoare la „Restabilirea încrederii cetățenilor în proiectul european”, împreună cu audierile anterioare din această legislatură, privind „Dreptul de a adresa petiții” (23 iunie 2015) și privind „Inițiativa cetățenească europeană” (26 februarie 2015),

–  având în vedere studiile comandate în 2016 și 2017 de Departamentul tematic C al Parlamentului, la cererea Comisiei pentru petiții, intitulate „Obstacole în calea dreptului de liberă circulație și de ședere al cetățenilor UE și al familiilor acestora”, „Discriminările, astfel cum apar din petițiile primite”, „Impactul Brexitului în ceea ce privește dreptul de a adresa petiții și cu privire la competențele, responsabilitățile și activitățile desfășurate de Comisia pentru petiții” și „Rolul de protecție al Comisiei pentru petiții în contextul punerii în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități”,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru petiții și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, cel al Comisiei pentru cultură și educație, cel al Comisiei pentru afaceri constituționale și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0385/2017),

A.  întrucât cetățenia UE și drepturile sale conexe au fost introduse inițial în 1992 de Tratatul de la Maastricht și au fost ulterior consolidate de Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare în decembrie 2009, precum și de Carta drepturilor fundamentale a UE;

B.  întrucât exercitarea cetățeniei implică garantarea prealabilă și respectarea tuturor drepturilor omului, în special a drepturilor economice, sociale și culturale;

C.  întrucât, pentru a permite exercitarea concretă a drepturilor și libertăților care decurg din cetățenia UE, este esențială o abordare globală, menită să urmărească obiectivele prevăzute de tratatele UE, cum ar fi ocuparea integrală a forței de muncă și asigurarea progresului social;

D.  întrucât pentru a avea acces cetățenia UE, este nevoie de cetățenia unui stat membru, care este reglementată de legile naționale; întrucât, în același timp, din această instituție decurg drepturi și obligații, care sunt prevăzute de dreptul UE și nu depind de statele membre; întrucât, din motivul de mai sus, este adevărat, de asemenea, că aceste drepturi și obligații nu pot fi limitate în mod nejustificat de statele membre, nici de autoritățile lor substatale; întrucât în contextul accesului la cetățenia națională, statele membre ar trebui să fie guvernate de principiile dreptului UE, cum ar fi principiile proporționalității și nediscriminării, atât de bine formulate în jurisprudența CJUE; întrucât, în conformitate cu tratatele, fiecare cetățean al UE trebuie să beneficieze de o atenție egală din partea instituțiilor UE;

E.  întrucât cetățenii Uniunii au încredere că statele membre, inclusiv autoritățile lor substatale, aplică atât dreptul Uniunii, cât și legislația lor națională, condiție prealabilă pentru exercitarea efectivă a drepturilor aferente calității de cetățeni europeni;

F.  întrucât eforturile de promovare a cetățeniei UE sunt corelate cu creșterea calității democrației la nivelul Uniunii, cu exercitarea concretă a drepturilor și a libertăților fundamentale și cu posibilitatea ca toți cetățenii să participe la viața democratică a Uniunii;

G.  întrucât orice modificare unilaterală a frontierelor unui stat membru încalcă cel puțin articolul 2, articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (2) din TUE, pe lângă faptul că pune în pericol exercitarea tuturor drepturilor aferente calității de cetățean al UE;

H.  întrucât Tratatul de la Lisabona a consolidat drepturile inalienabile și garanțiile cetățeniei UE, inclusiv, printre altele, libertatea de a circula, a munci și a studia într-un alt stat membru, de a participa la viața politică europeană, de a promova egalitatea și respectarea diversității și de a fi protejat de discriminare, în special cea practicată pe baza naționalității; întrucât exercitarea crescândă a dreptului de a se deplasa liber în cadrul UE din cursul ultimelor decenii a avut drept consecință apariția familiilor mixte, cu naționalități diferite, adesea incluzând și copii; întrucât, chiar dacă aceasta este o tendință pozitivă pentru întărirea cetățeniei UE ca instituție în sine, ea implică și nevoi specifice și pune probleme în diferite domenii, inclusiv de natură juridică;

I.  întrucât perspectiva retragerii Regatului Unit din UE (Brexit) a subliniat importanța drepturilor conferite de cetățenia UE și rolul esențial al acestora în viața de zi cu zi a milioane de cetățeni UE și a crescut gradul de sensibilizare în UE cu privire la posibila pierdere a drepturilor pe care Brexit ar implica-o pentru ambele părți, îndeosebi pentru cele trei milioane de cetățeni ai UE care au reședința în Regatul Unit și pentru cei 1,2 milioane de cetățeni ai Regatului Unit care își au reședința în UE;

J.  întrucât după ultimele evenimente din Regatul Unit, criza umanitară a refugiaților, nivelurile ridicate ale șomajului și sărăciei și accentuarea xenofobiei și rasismului în UE pun sub semnul întrebării încrederea în sistemul UE și în proiectul european în ansamblu;

K.  întrucât dreptul la liberă circulație și exercitarea acestuia sunt esențiale pentru cetățenia UE și completează celelalte libertăți ale pieței interne a UE; întrucât tinerii europeni sunt în mod deosebit atașați de libera circulație, care ocupă primul loc în rândul cetățenilor UE în ceea ce privește recunoașterea și popularitatea, ca cea mai mare realizare a UE, după asigurarea păcii;

L.  întrucât, după cum arată mai multe petiții, libera circulație și exercitarea acesteia au fost încălcate de mai multe state membre care au expulzat sau au amenințat cu expulzarea de pe teritoriul lor cetățeni europeni;

M.  întrucât, după cum au arătat petițiile și plângerile adresate Comisiei și SOLVIT, cetățenii UE se confruntă cu importante dificultăți în exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale, din cauza unor grave probleme economice și legate de ocuparea forței de muncă, agravate de sarcinile administrative și birocrația din statele membre, dezinformarea și/sau lipsa cooperării din partea autorităților statelor membre;

N.  întrucât principiul nediscriminării bazate pe sex, rasă, culoarea pielii, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limbă, religie sau convingeri, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, astfel cum este consacrat la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a UE, reprezintă expresia principală a cetățeniei UE; întrucât acest principiu este, de asemenea, esențial pentru exercitarea cu succes a libertății de circulație, după cum o demonstrează petițiile;

O.  întrucât respectarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților este una dintre valorile fondatoare ale UE consacrate în tratate; întrucât aproximativ 8 % din cetățenii UE aparțin unei minorități naționale, iar aproximativ 10 % vorbesc o limbă regională sau minoritară; întrucât trebuie întărită protecția eficace a minorităților;

P.  întrucât consolidarea drepturilor cetățenilor și a instituțiilor democratice include combaterea discriminării și a inegalității de gen, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă;

Q.  întrucât subreprezentarea femeilor în posturile cu putere de decizie, în special în sfera politică și la nivelul consiliilor de administrație din întreprinderi, împiedică dezvoltarea capacităților și slăbește participarea femeilor la viața democratică a UE;

R.  întrucât participarea femeilor și reprezentarea lor în eșaloanele superioare ale procesului decizional politic sunt încă obstrucționate de aspecte diverse, cum ar fi persistența stereotipurilor de gen și consecințele recentei crize economice alături de repercusiunile negative ale acesteia asupra chestiunilor privind egalitatea de gen;

S.  întrucât continuă să existe lacune importante în ceea ce privește protejarea victimelor violenței bazate pe gen și ale violenței domestice, în întreaga UE, în cazul litigiilor familiale transfrontaliere;

T.  întrucât discriminarea cu care se confruntă femeile din UE reprezintă un obstacol în calea egalității; întrucât femeile continuă să fie insuficient reprezentate, atât în calitate de alegătoare, cât și în funcții de conducere, fie că este vorba de funcțiile alese, de administrația publică, de mediul academic, de mass-media sau de sectorul privat; întrucât discriminarea multiplă cu care se confruntă femeile, răspândită la scară largă, precum și existența unui număr disproporționat de femei care se confruntă cu sărăcia și cu excluderea socială reprezintă obstacole în calea exercitării depline a drepturilor lor cetățenești;

U.  întrucât dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, astfel cum este prevăzut la articolele 20 și 227 din TFUE și la articolul 44 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, reprezintă unul dintre pilonii cetățeniei europene, se situează pe locul al doilea între cele mai cunoscute drepturi conferite de cetățenia Uniunii și trebuie să creeze o interfață între cetățeni și instituțiile europene, prin intermediul unui proces care trebuie să fie deschis, democratic și transparent;

V.  întrucât drepturile fundamentale ale cetățenilor UE ar putea fi garantate printr-o nouă abordare privind interpretarea articolului 51 din Carta drepturilor fundamentale;

W.  întrucât cetățenii europeni sunt direct reprezentați în Parlamentul European și au dreptul democratic de a candida și de a vota la alegerile europene, chiar și atunci când își au domiciliul în alt stat membru; întrucât dreptul cetățenilor europeni care și-au exercitat dreptul la liberă circulație de a vota în cadrul alegerilor europene și locale nu este înlesnit și promovat în mod egal în toate statele membre; întrucât mai multe petiții au evidențiat existența unor obstacole birocratice și a unor deficiențe de natură administrativă sau de altă natură în ceea ce privește exercitarea dreptului de a vota la alegerile naționale sau regionale din statul lor membru de origine pentru persoanele care au reședința într-un alt stat membru; întrucât există cetățeni care se confruntă cu obstacole în exercitarea acestui drept democratic, cum ar fi persoanele cu dizabilități din statele care au ratificat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, dar nu și-au îndeplinit obligația de a-și reforma legislațiile electorale pentru a le da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să-și exercite dreptul la vot;

X.  întrucât cetățenii au dreptul de a organiza sau de a susține, în colaborare cu alți cetățeni europeni din toate statele membre, o inițiativă cetățenească europeană (ICE), care ar trebui să le permită să stabilească agenda legislativă a UE; întrucât ICE este un instrument important al democrației directe, care le permite cetățenilor să se implice activ în elaborarea politicilor și a legislației UE; întrucât acest instrument ar trebui să fie transparent și eficient; întrucât exercitarea acestui drept nu a fost satisfăcătoare până în prezent,

Y.  întrucât crearea spațiului Schengen și integrarea acquis-ului Schengen în cadrul UE au amplificat în mod semnificativ libera circulație în UE și constituie una dintre cele mai mari realizări ale procesului de integrare europeană; întrucât Consiliul Uniunii Europene, în concluziile sale nr. 9166/3/11 și nr. 9167/3/11 din 9 iunie 2011, a confirmat încheierea cu succes a procesului de evaluare și capacitatea tehnică a Bulgariei și României de a adera la spațiul Schengen;

Z.  întrucât securitatea constituie una dintre cele mai mari preocupări ale cetățenilor UE; întrucât UE ar trebui să dea cetățenilor săi sentimentul că libertatea le este protejată iar securitatea le este asigurată pe întregul său teritoriu, garantând, în același timp, și respectarea și protecția libertăților și drepturilor lor; întrucât terorismul reprezintă o amenințare globală, care trebuie abordată în mod eficient la nivel local, național și la nivelul UE, pentru a garanta securitatea cetățenilor europeni;

AA.  întrucât, în conformitate cu evaluarea de impact a Comisiei (SEC(2011)1556) care însoțește propunerea care a condus la adoptarea Directivei (UE) 2015/637 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind măsurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în țările terțe(12), aproape șapte milioane de cetățeni europeni călătoresc sau locuiesc în țări din afara UE în care țara lor de origine nu are o ambasadă sau un consulat; întrucât se estimează că numărul cetățenilor UE nereprezentați va crește la cel puțin zece milioane până în 2020; întrucât cetățenii UE care locuiesc pe teritoriul unei țări terțe în care statul lor membru de origine nu are reprezentanță au dreptul să beneficieze de protecție din partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărui alt stat membru, în aceleași condiții ca și cetățenii proprii,

1.  ia act de Raportul privind cetățenia UE din 2017 al Comisiei, care conține o enumerare a noilor priorități în funcție de domeniul de activitate pentru următorii ani; reamintește că punerea în aplicare corectă a legislației UE este o responsabilitate comună a statelor membre și a instituțiilor europene; subliniază, în această privință, rolul esențial pe care îl are Comisia în calitate de gardian al tratatelor în ceea ce privește punerea în aplicare a articolelor 258-260 din TFUE; consideră că este nevoie ca prioritățile să răspundă cu adevărat preocupărilor cetățenilor și să existe angajamente și acțiuni concrete și bine definite pentru următorii trei ani; îndeamnă Comisia să își accelereze politica în materie de asigurare a respectării legislației UE prin utilizarea tuturor instrumentelor și mecanismelor disponibile;

2.  ia act de faptul că dreptul de a adresa o petiție, dreptul de a sesiza Ombudsmanul European și dreptul de a accesa documente și registre sunt elemente fundamentale, concrete ale cetățeniei UE și măresc transparența procesului decizional; își exprimă, prin urmare, dorința ca aceste drepturi să fie promovate și evidențiate ca elemente-cheie ale Raportului Comisiei privind cetățenia UE și să fie reflectate în mod corespunzător în acesta;

3.  subliniază că exercitarea efectivă a dreptului de a adresa o petiție a fost înlesnită grație îmbunătățirii procesului de prelucrare a petițiilor în Parlamentul European și lansării, la sfârșitul anului 2014, a portalului Comisiei pentru petiții, care permite ca petițiile să fie transmise într-un mod simplu și gestionate mai eficient, după cum se arată în altă parte în rapoartele anuale respective ale Comisiei pentru petiții; solicită finalizarea fără întârziere a punerii în aplicare a următoarelor etape ale proiectului, așa cum este prevăzut, deoarece acest lucru va permite o monitorizare mult mai interactivă a procesului de petiționare de către petiționari și susținători;

4.  subliniază că exercitarea cu succes a drepturilor cetățenești presupune respectarea de către statele membre a tuturor drepturilor și libertăților consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE; subliniază că adoptarea unei guvernanțe democratice și participative, un nivel maxim de transparență și implicarea directă a tuturor cetățenilor în procesele decizionale consolidează, în cele din urmă, cetățenia UE; invită statele membre să îmbunătățească informarea cetățenilor UE cu privire la drepturile și îndatoririle lor și să faciliteze accesul egal la aceste drepturi și respectarea lor în mod egal atât în țările lor de origine, cât și în alte state membre; atrage atenția asupra clauzelor existente de neparticipare la unele părți din tratatele UE de către anumite state membre, ceea ce generează diferențe de facto în ceea ce privește drepturile cetățenilor;

5.  își exprimă regretul ferm cu privire la faptul că, timp de aproape un deceniu, nu s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește adoptarea Directivei privind combaterea discriminării la nivelul UE; invită toate instituțiile UE și statele membre să reia de urgență negocierile relevante; ia act de angajamentul Comisiei de a sprijini activ încheierea acestor negocieri;

6.  este de părere că ar trebui sporită eficiența politicilor UE în domeniul combaterii discriminării și că ar trebui eliminate obstacolele existente; recomandă Comisiei să actualizeze primele două directive anti-discriminare, și anume Directiva 2000/43/CE a Consiliului și Directiva 2000/78/CE a Consiliului, pentru a le alinia la versiunea actuală a tratatelor și la Carta drepturilor fundamentale a UE;

7.  solicită să se adopte un cadru legislativ eficient și măsuri de coordonare la nivelul UE și al statelor membre menite să asigure niveluri ridicate de protecție socială și locuri de muncă stabile, remunerate în mod corespunzător; consideră că o astfel de abordare este esențială pentru consolidarea drepturilor și libertăților fundamentale care decurg din cetățenia UE;

8.  subliniază că măsurile de austeritate adoptate la nivelul UE și al statelor membre au agravat inegalitățile economice și sociale și au limitat astfel, în mod grav, exercitarea în practică a drepturilor și libertăților fundamentale care decurg din cetățenia UE;

9.  reamintește amendamentele sale adoptate la 14 septembrie 2017(13) și propunerea Comisiei privind o directivă cuprinzătoare referitoare la apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (COM(2015)0615), incluzând diferite moduri de transport; recomandă ca legiuitorii să-și accelereze activitățile cu privire la adoptarea unui Act european privind accesibilitatea; salută acordul interinstituțional la care s-a ajuns cu privire la transpunerea Tratatului de la Marrakesh în legislația UE privind drepturile de autor, susținută de Comisia pentru petiții încă din 2011, și își reiterează apelul privind ratificarea rapidă a Tratatului de la Marrakesh de către UE și statele sale membre; invită toate statele membre să ratifice Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și să semneze protocolul la aceasta; sprijină extinderea în cât mai multe state membre cu putință a utilizării cardului european pentru dizabilitate recunoscut reciproc; încurajează statele membre să faciliteze mobilitatea persoanelor cu dizabilități și limitări funcționale în UE; subliniază necesitatea de a îmbunătăți accesibilitatea site-urilor web ale UE pentru persoanele cu dizabilități;

10.  invită Comisia să adopte măsuri mai active de combatere a discriminării persoanelor LGBTI și să combată homofobia, prin definirea unor măsuri concrete care să fie adoptate la nivel național și la nivel european; solicită, în același timp, instituțiilor UE să monitorizeze îndeaproape drepturile LGBTI și să promoveze recunoașterea transfrontalieră a drepturilor pentru persoanele LGBTI și familiile acestora în UE;

11.  reamintește că principiul egalității între femei și bărbați poate fi pus în aplicare numai printr-o integrare strategică a perspectivei de gen în toate politicile UE, inclusiv prin intermediul Angajamentului strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019; invită Comisia să faciliteze accesul deplin la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă în toate statele membre; invită Comisia să ia măsuri semnificative pentru a elimina discriminarea și a combate declarațiile discriminatorii îndreptate împotriva femeilor în UE și care încurajează stereotipurilor de gen; reafirmă necesitatea investițiilor în educația civică și cetățenească, precum și în educația în spiritul egalității de gen în toată Europa; atrage atenția asupra disparităților de gen din UE în ceea ce privește salariile și pensiile, care subminează posibilitatea de autonomie economică reală pentru milioane de femei; subliniază importanța participării politice a tinerilor, în special a femeilor și a fetelor, și solicită mai multe măsuri din partea Comisiei și a statelor membre în ceea ce privește încurajarea participării lor;

12.  salută propunerea Comisiei ca UE să semneze și să finalizeze aderarea sa la Convenția de la Istanbul; regretă, cu toate acestea, că limitarea la două domenii, și anume chestiuni legate de cooperarea judiciară în materie penală și azilul și principiul nereturnării, dă naștere la insecuritate juridică cu privire la domeniul de aplicare al aderării UE; îndeamnă statele membre să accelereze negocierile privind ratificarea și punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul; invită statele membre care nu au făcut încă acest lucru să ratifice fără întârziere această convenție și invită Comisia să prezinte o propunere de directivă privind combaterea violenței împotriva femeilor; salută prezentarea de către Comisie a pachetului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată și invită toate instituțiile să execute aceste măsuri cât mai curând posibil; invită Comisia și statele membre să promoveze accederea femeilor și reprezentarea lor în poziții de conducere și să adopte măsuri specifice pentru a răspunde nevoilor cetățenilor vulnerabili care se confruntă cu discriminare multiplă intersecțională, astfel încât acești cetățeni să își poată exercita drepturile cetățenești, de exemplu prin strategii adecvate; invită Consiliul să își intensifice eforturile pentru a debloca Directiva privind femeile în consiliile de administrație; își reiterează apelul adresat Comisiei de a-și adoptă Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 sub forma unei comunicări;

13.  reamintește că minoritățile tradiționale au coexistat secole de-a rândul cu culturile majoritare pe continentul european; subliniază că este necesar ca instituțiile UE să joace un rol mai activ în protecția minorităților, de exemplu prin promovarea unor reuniuni, seminare și rezoluții de sensibilizare, precum și prin adoptarea unor măsuri administrative concrete în cadrul instituțiilor UE; consideră că UE ar trebui să stabilească standarde înalte de protecție a minorităților, pornind de la cele deja codificate în instrumentele de drept internațional, precum cele ale Consiliului Europei, și că aceste standarde ar trebui să fie integrate în mod solid într-un cadru juridic care să garanteze democrația, statul de drept și drepturile fundamentale în întreaga UE; încurajează toate statele membre să ratifice pe deplin, fără întârziere, Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare și să aplice tratatele cu bună credință; reamintește, de asemenea, necesitatea implementării principiilor elaborate în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE); deplânge orice retorică care incită la discriminare pe motive de cetățenie sau naționalitate; încurajează guvernele naționale să găsească soluții durabile și să promoveze o cultură a diversității lingvistice în toate statele membre și în UE în ansamblu, dincolo de limbile oficiale ale UE, întrucât atât tratatele, cât și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene conțin trimiteri la protecția minorităților naționale și la discriminarea pe motiv de limbă;

14.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la numărul persoanelor de etnie romă din Europa care sunt victime ale unei înregistrări discriminatorii a nașterilor și care, prin urmare, nu au documente de identitate, cărora li se refuză accesul la serviciile de bază esențiale în țările lor de reședință și, drept urmare, li se refuză de asemenea exercitarea oricăror drepturi în UE; invită statele membre să ia imediat măsuri de corectare în acest sens pentru a proteja exercitarea drepturilor lor umane fundamentale și a tuturor drepturilor conferite de cetățenia UE; invită Comisia să evalueze și să monitorizeze situația din statele membre și să instituie identificarea și protejarea persoanelor a căror cetățenie nu este recunoscută și care nu au acces la documente de identitate;

15.  invită Comisia și statele membre să propună măsuri specifice pentru înlăturarea obstacolelor din calea liberei circulații în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la obstacolele pentru exercitarea libertății cetățenilor UE de a circula și a munci pe piața internă(14) și Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la protejarea interesului superior al copilului în toată Uniunea Europeană, pe baza petițiilor adresate Parlamentului European(15);

16.  invită Comisia să monitorizeze în mod regulat punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE în statele membre și să ia măsurile corespunzătoare pentru a elimina potențialele obstacole din calea libertății de circulație; salută instrumentul de e-learning privind dreptul la libera circulație pentru cetățenii Uniunii, care ajută autoritățile locale să înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile care decurg din libera circulație;

17.  recunoaște eforturile depuse de Comisie pentru a face în așa fel ca mai multe puncte de informare și asistență cu privire la UE și la drepturile pe care le conferă cetățenilor săi, cum ar fi rețeaua Europe Direct, portalul „Europa ta” și portalul e-justiție, să fie disponibile și mai accesibile pentru a informa mai bine persoanele care își exercită drepturile în calitate de cetățeni europeni; ia act de propunerea Comisiei privind instituirea unui portal digital unic care să dea cetățenilor un acces online ușor la informații și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor cu privire la exercitarea drepturilor în cadrul pieței unice;

18.  invită Comisia să consolideze rețeaua SOLVIT prin îmbunătățirea interacțiunii dintre serviciile sale și centrele naționale pentru a asigura o mai bună monitorizare a cazurilor nesoluționate și repetitive și o articulare mai strânsă între diferitele instrumente ale UE de aplicare a legii, cum ar fi EU PILOT și CHAP; în același timp, invită statele membre să promoveze rețeaua SOLVIT și serviciile sale, precum și alte căi de atac și mecanisme de participare a cetățenilor, în rândul cetățenilor UE, atât la nivelul Uniunii, (de exemplu, Comisia pentru petiții din cadrul Parlamentului, Ombudsmanul European și inițiativa cetățenească europeană), cât și la nivel național (de exemplu, mediatorii regionali sau locali, comisiile pentru petiții sau inițiativele legislative populare);

19.  sprijină angajamentul asumat de Comisie în Raportul privind cetățenia UE din 2017 de a organiza o campanie de informare și sensibilizare la nivelul UE privind drepturile aferente cetățeniei UE, pentru a-i ajuta pe cetățeni să își înțeleagă mai bine drepturile; subliniază că cetățenii ar trebui să aibă acces la toate informațiile necesare pentru o consolidare reală a cetățeniei europene, iar aceste informații ar trebui să fie prezentate într-un mod clar și ușor de înțeles, pentru ca cetățenii să poată lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la exercitarea drepturilor lor conferite de tratat și a drepturilor garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; recomandă promovarea transparenței și a unui sprijin consular proactiv ca cele mai adecvate instrumente în acest scop, împreună cu publicarea adecvată a informațiilor necesare pentru a se facilita stabilirea noilor-veniți;

20.  reamintește că accesul la serviciile de sănătate, coordonarea sistemelor de securitate socială și recunoașterea calificărilor profesionale în alte state membre sunt domeniile în care cetățenii UE se confruntă adesea cu dificultăți și solicită asigurarea riguroasă de către Comisie a respectării reglementărilor pentru a remedia astfel de situații;

21.  se arată preocupat de accentuarea dezamăgirii în ceea ce privește politica în rândul cetățenilor; subliniază că este necesar să se acorde prioritate combaterii xenofobiei, rasismului, discriminării și discursului de incitare la ură;

22.  ia act de faptul că măsurile pentru creșterea ratei de participare la vot în cadrul alegerilor europene reprezintă o responsabilitate comună a UE și a statelor membre; le încurajează pe acestea din urmă să promoveze participarea democratică printr-o mai bună informare a cetățenilor cu privire la dreptul lor de a candida și a vota în cadrul alegerilor locale și europene, prin canale multiple și într-un limbaj accesibil, precum și prin înlăturarea barierelor din calea participării lor, cum ar fi discriminarea pe motive economice, sociale sau de limbă, practicile neloiale sau corupția; îndeamnă statele membre să elimine obstacolele din calea accesibilității pentru cetățenii cu dizabilități și să faciliteze votul în cadrul tuturor alegerilor al cetățenilor lor care locuiesc, lucrează sau studiază departe de secția lor de votare, de exemplu prin adoptarea identificării și a soluțiilor de votare electronice;

23.  consideră că reforma Actului electoral ar putea fi un prilej pentru ca Uniunea să devină mai democratică; subliniază faptul că mii de europeni împărtășesc această opinie; reamintește necesitatea promovării participării la alegerile europene prin creșterea vizibilității partidelor politice la nivel european și faptul că întărirea caracterului european al alegerilor pentru Parlamentul European este o responsabilitate comună a UE și a statelor sale membre; încurajează Consiliul să includă liste în care este integrată perspectiva egalității de gen și care sunt echilibrate din punctul de vedere al genului în cadrul revizuirii actul menționat anterior; solicită Comisiei să ia măsuri în urma plângerilor cu privire la exercitarea dreptului de vot la alegerile europene și municipale, să elaboreze un plan de acțiune concret în vederea introducerii votului electronic la alegerile pentru Parlamentul European, începând cât mai devreme posibil, și ca acest sistem să devină disponibil la scară mai largă pentru toți cetățenii UE; îndeamnă statele membre să facă tot ce le stă în putință pentru a încuraja persoanele care nu dețin cetățenia niciunui stat și care au reședința permanentă în statele membre ale UE să adopte cetățenia statului membru gazdă, astfel încât să poată beneficia pe deplin de drepturile aferente cetățeniei UE; consideră că cetățenii UE care se mută și locuiesc în alt stat membru al UE ar trebui să aibă posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot în alegerile naționale din țara lor de origine; invită statele membre care interzic dreptul de vot cetățenilor care aleg să trăiască într-un alt stat membru pentru o perioadă lungă să înlesnească condițiile pentru păstrarea dreptului de vot la alegerile naționale; îndeamnă Comisia să ia măsurile necesare pentru a permite persoanelor cu dizabilități să își exercite dreptul la vot fără nicio formă de discriminare; sprijină posibilitatea de a introduce o carte de identitate europeană, pe lângă documentele naționale de identificare;

24.  ia act de cea mai recentă comunicare a Comisiei (COM(2017)0482) privind inițiativa cetățenească europeană, care conține o propunere de revizuire a Regulamentul (UE) nr. 211/2011 din 16 februarie 2011, în vederea îmbunătățirii funcționării sale; își exprimă speranța că revizuirea regulamentului va avea drept rezultat un instrument ICE mai transparent, eficient și ușor accesibil, asigurând, în același timp, o participare democratică și mai largă a cetățenilor la dezbaterea europeană și la stabilirea agendei; subliniază rolul legislativ semnificativ pe care îl va juca Parlamentul și importanța unei bune cooperări cu Comisia în cursul revizuirii regulamentului; invită Comisia să includă dispoziții care să vizeze revizuirea condițiilor de admisibilitate juridică, a cerințelor de înregistrare și a procedurilor de examinare în ceea ce privește ICE;

25.  consideră că în interesul cetățeniei UE, sunt necesare măsuri din partea Comisiei pentru consolidarea dimensiunii culturale europene; încurajează programul „Europa pentru cetățeni” să finanțeze proiecte mai inovatoare, cu potențial de avea un impact sistemic; recomandă dezvoltarea programului „Cunoașterea Europei” în paralel cu „Europa cetățenilor” și ca o completare a sa;

26.  propune Comisiei, cu scopul de a consolida cetățenia UE și exercitarea acesteia, să încurajeze desemnarea de către autoritățile locale a unor consilieri responsabili cu afacerile europene, întrucât acesta este nivelul cel mai apropiat de cetățeni;

27.  recomandă ca Comisia să creeze un registru de intrare la toate sediile sale, inclusiv la reprezentanțele din statele membre, astfel încât cetățenii să se poată adresa în scris sau prezentându-se personal, cu garanții corespunzătoare, oricărei instituții a Uniunii;

28.  recomandă Comisiei, să introducă, în colaborare cu serviciile poștale însărcinate cu serviciul universal, un sistem de mesagerie cu certificare a conținutului, datei și expeditorului, astfel încât cetățenii să se poată adresa în scris, fără a se prezenta personal, cu garanții corespunzătoare, instituțiilor europene;

29.  își exprimă convingerea că dreptul fundamental la libertatea de expresie și de informare, consacrat la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE, o mass-medie liberă și accesul la un pluralism de opinii în societate și în mass-media sunt indispensabile pentru o democrație sănătoasă și constituie, prin urmare, o temelie constituțională pentru calitatea de membru al UE astfel cum este consacrată la articolele 2 și 6 din TUE; subliniază necesitatea unei politici clar definite a UE de combatere a propagandei antieuropene și a informațiilor false, precum și de promovare a independenței mass-mediei publice față de guverne; propune ca un interval minim de timp în radiodifuziunea publică în toate statele membre să fie dedicat conținutului legat de afacerile UE; propune ca instituțiile UE să inițieze crearea de canale de televiziune europene care să transmită în toate statele membre și în toate limbile oficiale ale UE, precum și să ia măsuri de educare a cetățenilor în domeniul mass-mediei de la o vârstă fragedă; sprijină diseminarea producțiilor de presă și multimedia în toate limbile oficiale ale UE; subliniază în acest sens că este nevoie de mai multe măsuri de sensibilizare în rândul jurnaliștilor europeni;

30.  susține că diversitatea lingvistică și transparența sunt instrumente esențiale pentru a aduce UE mai aproape de cetățeni și a-i implica pe aceștia în activitățile sale; ia act de faptul că accesul la documente reprezintă subiectul a 30 % din anchetele finalizate de Ombudsmanul European în 2016 și, prin urmare, recomandă promovarea dreptului de acces la documente și traducerea cât mai multor documente posibil în toate limbile UE; sprijină intensificarea dialogului cu cetățenii și încurajează dezbaterile publice, cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea de către cetățeni a impactului UE asupra vieții lor de zi cu zi și pentru a le permite acestora să ia parte la schimburi de opinii, prin intermediul unor intervale în programele de televiziune pentru public specific; solicită o directivă orizontală privind avertizarea de integritate care să stabilească canale și proceduri adecvate de raportare a cazurilor;

31.  sprijină promovarea unei culturi a serviciului public în rândul instituțiilor naționale și ale UE și consideră că UE ar trebui să dea un exemplu prin cele mai înalte standarde administrative și de transparență, în conformitate cu articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a UE; propune ca birourile locale ale UE din statele membre să fie transformate în ghișee unice, care să ofere servicii cuprinzătoare pentru cetățenii UE, cu scopul de a reduce birocrația și obstacolele pe care aceasta le ridică în calea exercitării drepturilor aferente cetățeniei UE; subliniază importanța proiectului „doar o singură dată”, care elimină sarcinile inutile pentru întreprinderile europene cărora li se cere să prezinte aceleași informații și documente în mod repetat în activitățile lor transfrontaliere;

32.  subliniază că educația accesibilă joacă un rol esențial în informarea viitorilor cetățeni ai UE cu privire la drepturile lor; subliniază că este important să se promoveze dezvoltarea competențelor transferabile, care sporesc înțelegerea interculturală și participarea activă în diverse societăți prin intermediul programului Erasmus+; încurajează statele membre să acorde în programele lor școlare o importanță sporită educației civice centrate în special pe cetățenia UE și pe afacerile europene și să adapteze în consecință formarea profesională a cadrelor didactice; reamintește necesitatea de a sprijini cadrele didactice și celelalte categorii de personal din domeniul educației pentru a integra în programele lor informații despre drepturile și cetățenia UE; subliniază, în acest context, necesitatea de promova și dezvolta în continuare platformele online, pentru ca personalul din învățământ să poată avea acces la materiale didactice inovatoare multilingve care să îl ajute să inspire și să motiveze elevii să afle mai multe despre UE; îndeamnă Comisia să lanseze o strategie de educație pentru cetățenia europeană, care să includă propuneri de orientări în vederea elaborării unei programe care ar putea include vizite școlare la instituțiile UE;

33.  reamintește că, în conformitate cu dreptul UE, în forma sa actuală, retragerea unui stat membru din Uniunea Europeană este echivalentă cu pierderea cetățeniei europene de către cetățenii săi; regretă că odată cu retragerea Regatului Unit din UE, pentru prima dată în istorie, cetățenii vor fi privați de drepturile care le sunt atribuite prin tratatele UE; subliniază că se preconizează că această pierdere a drepturilor va avea un impact grav asupra vieții lor de zi cu zi; subliniază că orice acord ar trebui să se bazeze pe principiile echității, simetriei, tratamentul echitabil, reciprocității și nediscriminării, precum și pe respectarea deplină a integrității dreptului UE, inclusiv a Cartei drepturilor fundamentale a UE și a cadrului său de aplicare; îndeamnă ambele părți implicate în negociere să acorde prioritate tuturor cetățenilor afectați și să le protejeze drepturile; invită părțile care iau parte la negocieri să mențină toate drepturile derivate sociale, economice și ale familiei și, în special, drepturile în materie de asistență medicală, în cea mai mare măsură posibilă în urma retragerii Regatului Unit;

34.  propune instituirea unei zile de sărbătoare legală europeană la 9 mai, pentru a consolida un sentiment european de apartenență la familia europeană;

35.  îndeamnă statele membre să se asigure că legislația lor națională este suficient de clară și de detaliată pentru a asigura respectarea dreptului la liberă circulație al cetățenilor și familiilor lor, să asigure o formare adecvată a autorităților naționale competente în acest sens, să difuzeze informații corecte către părțile interesate de o manieră precisă și să promoveze o bună cooperare și un schimb rapid de informații cu alte administrații naționale, în special în cazul asigurărilor și al pensiilor pentru limită de vârstă la nivel transfrontalier; solicită o mai bună cooperare între statele membre gazdă și consulatele relevante, ceea ce va asigura o rețea adecvată de asistență și un tratament echitabil în cauzele transfrontaliere, în special atunci când acestea implică încredințarea copiilor; îndeamnă Comisia să prezinte o propunere legislativă privind recunoașterea transfrontalieră a hotărârilor de adopție;

36.  invită Consiliul Uniunii Europene și Consiliul European să permită tuturor țărilor care îndeplinesc criteriile tehnice necesare să devină membre ale spațiului Schengen, astfel încât toți cetățenii UE să poată beneficia de libertatea de circulație neîngreunată de controalele la frontieră;

37.  reamintește că legislația UE în materie de securitate ar trebui să fie actualizată, eficace și eficientă în ceea ce privește prevenirea, detectarea și reacția la amenințările în continuă schimbare la adresa securității; solicită implementarea urgentă a Agendei europene privind securitatea, o mai bună aplicare a instrumentelor juridice ale UE existente în acest domeniu și un schimb mai eficient de informații și o mai bună coordonare între statele membre și cu agențiile UE; salută inițiativele Comisiei de consolidare a cooperării în materie de securitate între statele membre; subliniază importanța respectării depline a drepturilor fundamentale în lupta împotriva terorismului; subliniază că armonizarea acțiunii interne și externe a UE în domeniul securității este esențială pentru protejarea eficientă a cetățenilor UE;

38.  invită instituțiile UE și statele membre să își intensifice eforturile de a dezvolta o uniune a securității efectivă și autentică, care să abordeze toate dimensiunile amenințării teroriste;

39.  consideră că deradicalizarea și prevenirea radicalizării constituie o prioritate absolută pentru UE și recomandă în mod ferm consolidarea unor programe transsectoriale specifice care vizează educația, activitățile de voluntariat și culturale, activitățile pentru tineret și programele de deradicalizare în instituții, comunitățile locale, societatea civilă, comunitățile religioase și administrațiile regionale; consideră că o politică cuprinzătoare în acest domeniu ar trebui să fie însoțită de procese proactive de deradicalizare pe termen lung în sfera judiciară; subliniază necesitatea de a dezvolta strategii privind incluziunea socială și politici de combatere a discriminării; invită statele membre să abordeze chestiunea radicalizării dintr-o perspectivă holistică și să profite de cunoștințele specializate ale Rețelei pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare creată la inițiativa Comisiei; subliniază faptul că prevenirea radicalizării poate fi, de asemenea, sprijinită prin acțiuni finanțate de programe ale UE, cum ar fi Fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și Europa pentru cetățeni;

40.  solicită punerea în aplicare deplină și efectivă a Directivei (UE) 2015/637 pentru a asigura protecția consulară a cetățenilor UE în țările terțe în care statele lor membre nu sunt reprezentate;

41.  invită Comisia să prezinte o propunere de format nou, mai sigur, al documentului de călătorie de urgență al UE pentru cetățenii UE nereprezentați în afara Uniunii, al căror pașaport a fost furat, pierdut, distrus sau este temporar indisponibil, pentru a garanta că aceștia se pot întoarce acasă în siguranță;

42.  subliniază că victimelor criminalității și terorismului trebuie să li se garanteze un nivel corespunzător de drepturi, fără discriminare la nivelul UE și că ar trebui să fie tratate cu respect și demnitate și să primească sprijin adecvat, în concordanță cu necesitățile lor individuale și ale familiilor lor; subliniază că un număr tot mai mare de cetățeni europeni au fost victime ale atacurilor teroriste într-o țară care nu este propria țară și, prin urmare, solicită să se instituie de urgență protocoale în statele membre pentru a-i ajuta pe cetățenii europeni din alte țări în cazul unui atac terorist, în conformitate cu Directiva (UE) 2017/541 privind combaterea terorismului; subliniază necesitatea unei directive specifice privind protejarea victimelor terorismului;

43.  regretă existența unor obstacole transfrontaliere în chestiuni civile sau sociale, cum ar fi dreptul familiei sau pensiile, care împiedică mulți cetățeni să se bucure pe deplin de cetățenia UE;

44.  regretă faptul că în statele membre nu există aceleași opțiuni în ceea ce privește căile de atac pentru părinți și copii în caz de separare sau divorț și, din acest motiv, sute de părinți din Europa s-au adresat Comisiei pentru petiții pentru a o îndemna să devină mai activă în acest sens, în ciuda competențelor sale foarte limitate în acest domeniu;

45.  solicită o cooperare consolidată între statele membre, pentru a asigura protecția victimelor violenței de gen și faptul că interesul superior al copilului este luat în considerare în cazul litigiilor familiale transfrontaliere;

46.  salută lansarea unui corp de solidaritate al UE pentru tinerii cetățeni europeni și solicită ca această inițiativă să fie finanțată în mod corespunzător și ca locurile de muncă de calitate să nu fie înlocuite cu activitate de voluntariat neremunerată;

47.  invită statele membre să aplice măsuri de coordonare și cooperare menite să asigure o rezolvare eficientă a chestiunilor precum dubla impunere și discriminarea fiscală în orice context transfrontalier și să acorde o atenție sporită realităților legate de mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor; consideră că aspectele legate de dubla impunere sunt în prezent insuficient abordate, în măsura în care sunt tratate prin intermediul convențiilor fiscale bilaterale existente sau al acțiunilor unilaterale întreprinse de către un stat membru și că necesită o acțiune concertată, în timp util, la nivelul UE;

48.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Ombudsmanului European, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Documentul 6622/16 al Consiliului.
(2) Documentul 14268/15 al Consiliului.
(3) JO C 378, 9.11.2017, p. 146.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2016)0106.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2016)0385.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2017)0013.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2017)0063.
(8) PE 601.177v04-00.
(9) Texte adoptate, P8_TA(2016)0512.
(10) PE 597.698v03-00. A se vedea, de asemenea, raportul A8-0265/2017.
(11) PE 603.107v02-00. A se vedea, de asemenea, raportul A8-0265/2017.
(12) JO L 106, 24.4.2015, p. 1.
(13) Texte adoptate, P8_TA(2017)0347.
(14) Texte adoptate, P8_TA(2017)0083.
(15) Texte adoptate, P8_TA(2016)0142.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate