Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2065(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0384/2017

Внесени текстове :

A8-0384/2017

Разисквания :

PV 11/12/2017 - 21
CRE 11/12/2017 - 21

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.15
CRE 12/12/2017 - 5.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0488

Приети текстове
PDF 529kWORD 67k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
По пътя към цифрова търговска стратегия
P8_TA(2017)0488A8-0384/2017

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно „Към стратегия за електронна търговия“ (2017/2065(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 207, параграф 3 и член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС),

—  като взе предвид Споразумението на Световната търговска организация (СТО) за информационните технологии,

—  като взе предвид Работната програма на СТО за електронната търговия,

—  като взе предвид съвместната декларация на министрите, отговарящи за ИКТ в държавите от Г-7, направена на срещата в Такамацу, Кагава, на 29 и 30 април 2016 г.,

—  като взе предвид декларацията на министрите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по въпросите на цифровата икономика, приета в Канкун през 2016 г.,

—  като взе предвид динамичната коалиция относно търговията на Форума за управление на интернет,

—  като взе предвид текущите търговски преговори на ЕС с трети държави,

—  като взе предвид принципното съгласие, обявено от Комисията на 6 юли 2017 г., относно Споразумението за икономическо партньорство ЕС—Япония,

—  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Цифровизиране на европейската промишленост“ (COM(2016)0180),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“ (COM(2016)0178),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 23 юни 2017 г. относно пречките пред търговията и инвестициите (COM(2017)0338),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2017 г., озаглавено „Изграждане на основана на данни европейска икономика“ (COM(2017)0009),

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 13 септември 2017 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз (COM(2017)0495),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 2 май 2017 г., озаглавен „Digital4Development: интегриране на цифровите технологии и услуги в политиката на ЕС за развитие“ (SWD(2017)0157),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Европейската комисия относно преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)(5),

—  като взе предвид срещата на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие и заключителния документ, приет от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г., озаглавен „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“ и 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР),

—  като взе предвид предстоящата 11-та министерска конференция на СТО, която ще се проведе в Буенос Айрес, Аржентина, от 10 до 13 декември 2017 г., където вероятно ще бъде обсъдена електронната търговия,

—  като взе предвид инициативите на агенцията на ООН Международен съюз по далекосъобщения в подкрепа на развиващите се страни (ITU-D),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 16, параграф 1 от ДФЕС,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН относно защитата на свободата на словото — доклада относно свободата на изразяване и частния сектор в ерата на цифровите технологии (A/HRC/32/38) и доклада относно ролята на доставчиците на цифров достъп (A/HRC/35/22),

—  като взе предвид насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн, приети от Съвета по външни работи на 12 май 2014 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Поредица от европейски договори, № 108, и допълнителния протокол към нея,

—  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно трансатлантическите потоци от данни(6),

—  като взе предвид Доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на стратегията за търговска политика „Търговията — за всички“ — Осигуряване на прогресивна търговска политика, която извлича ползи от глобализацията (COM(2017)0491),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0384/2017),

A.  като има предвид, че технологичното развитие, достъпът до отворения интернет и цифровизацията на икономиката са двигател за растежа, защото дават възможност на дружествата, по-специално на стартиращите предприятия, микропредприятията и малките и средните предприятия да създадат нови възможности в разработването, поръчването, производството, продажбата или доставката на стоки и услуги, и да достигнат до клиенти в целия свят по-бързо и при по-ниски разходи от всякога; като има предвид, че нововъзникващите технологии, като например технологията на споделената счетоводна книга, имат потенциала да подобрят електронната търговия чрез подобряване на прозрачността на международните договори и ускоряване на трансфера на стойност; като има предвид, че търговията с материални стоки бива заменена от все по-голям обем трансгранични трансфери на цифрово съдържание, при което понякога се размива разграничението между стоки и услуги;

Б.  като има предвид, че събирането на данни, обобщаването на данни и възможността за прехвърляне на данни през граница има потенциала да бъде ключова движеща сила за иновациите, производителността и икономическата конкурентоспособност;

В.  като има предвид, че глобализацията и цифровизацията на нашите икономики и на международната търговия дадоха възможност на дружествата да се разрастват и предоставиха икономически възможности за гражданите; като има предвид, че цифровизацията на традиционните промишлени сектори засяга веригите на доставките и моделите на производство и услуги, което може да доведе до създаване на работни места в нови отрасли, но би могло също така да подкопае съществуващите работни места и да доведе до несигурни условия на труд, тъй като все повече задачи, традиционно изпълнявани от хора, биват автоматизирани или делокализирани, или и двете; в тази връзка подчертава, че трябва да бъдат въведени необходимите съпътстващи социални мерки, за да донесат полза за цялото общество, като например стабилни политики в областта на образованието и обучението, активни политики на пазара на труда и мерки за преодоляване на цифровото разделение;

Г.  като има предвид, че за цифровата икономика е необходима рамка, основана на правила, включително модерни търговски правила, които са в състояние да приведат бързите промени на пазара в унисон с правата на потребителите, като се предоставят политическо пространство и възможности за нови регулаторни инициативи, от които се нуждаят правителствата, за да отстояват и укрепват защитата на правата на човека;

Д.  като има предвид, че достъпът до свободен, отворен и сигурен интернет е предпоставка за основаващи се на правила търговия и развитие в цифровата икономика; като има предвид, че принципът на мрежовата неутралност следва да бъде основна част от европейската стратегия за електронна търговия, за да се даде възможност за лоялна конкуренция и иновации в цифровата икономика, като същевременно се гарантира свободата на словото в интернет;

Е.  като има предвид, че инвестициите в инфраструктура и достъпът до умения продължават да водят до ключови предизвикателства пред свързаността, а следователно и пред електронната търговия;

Ж.  като има предвид, че в ЦУР на ООН се подчертава, че осигуряването на всеобщ достъп до интернет на достъпни цени за населението в най-слабо развитите държави до 2020 г. ще бъде от решаващо значение за стимулиране на развитието, тъй като развитието на цифровата икономика може да бъде двигател за създаването на работни места и за растежа, като електронната търговия е една от възможностите за увеличаване на броя на малките износители, обема на износа и диверсификацията на износа;

З.  като има предвид, че жените могат да се възползват в качеството си на предприемачи и работници от по-добър достъп до световните пазари, а в качеството си на потребители — от по-ниски цени, но много предизвикателства и неравенства все още възпрепятстват участието на жените в световната икономика, тъй като много от жените в страни с ниски и средни доходи все още нямат достъп до интернет;

И.  като има предвид, че електронната търговия е във възход и в развиващите се страни;

Й.  като има предвид, че множество правителства по света приемат мерки за цифров протекционизъм, като издигат бариери, които възпрепятстват достъпа до пазара и преките инвестиции или създават несправедливи предимства за местните дружества; като има предвид, че редица общи мерки в трети държави, приети в името на националната (кибер)сигурност, оказват все по-отрицателно въздействие върху търговията с продукти в областта на ИКТ;

К.  като има предвид, че чуждестранните дружества понастоящем се ползват с много по-голям достъп до европейския пазар, отколкото европейските — до пазара на трети държави; като има предвид, че много от нашите търговски партньори все повече затварят своите вътрешни пазари и прибягват до цифров протекционизъм; като има предвид, че ЕС следва да постави в основата на своята стратегия за електронна търговия принципите на реципрочност, лоялна конкуренция, интелигентно регулиране и прозрачност, с цел да се възстанови доверието на потребителите и да се възстановят еднаквите условия на конкуренция за дружествата;

Л.  като има предвид, че блокирането на географски принцип следва да бъде прекратено и в бъдеще следва да бъдат премахнати всякакви форми на неоправдана дискриминация въз основа на националността на клиента, мястото на пребиваване или мястото на установяване в рамките на вътрешния пазар;

М.  като има предвид, че градивните елементи, чрез които отвореният интернет се запазва на цифровия единен пазар на ЕС, включително принципи като лоялната конкуренция, мрежовата неутралност и защитата във връзка с отговорността на посредниците, следва да бъдат насърчавани във всички търговски преговори; като има предвид, че глобалното измерение на електронната търговия превръща СТО в естественото място за договарянето на многостранна рамка, основана на правила; като има предвид, че 11-ата министерска конференция на СТО през декември 2017 г. осигурява платформа за започване на този процес;

Н.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз, включително член 8 от нея относно правото на защита на личните данни, член 16 от ДФЕС относно същото основно право, както и член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) са със задължителен характер за Европейския съюз; като има предвид, че правото на неприкосновеност на личния живот е всеобщо право на човека; като има предвид, че високите стандарти за защита на данните ще спомогнат за изграждането на доверие в цифровата икономика сред европейските граждани и по този начин ще благоприятстват развитието на електронната търговия; като има предвид, че насърчаването на високи стандарти за защита на данните, по-специално по отношение на чувствителните данни, и улесняването на международната търговия трябва да вървят паралелно в ерата на цифровите технологии, с цел подкрепа на свободата на изразяване и свободата на информация, подкрепа на електронната търговия, както и на криптирането, и да се отхвърли цифровият протекционизъм, масовото наблюдение, кибернетичният шпионаж и цензурата в интернет;

О.  като има предвид, че електронната търговия трябва да защитава застрашените видове от дивата флора и фауна, и като има предвид, че онлайн пазарите трябва да забранят продажбата на видове от дивата флора и фауна и на продукти от дивата флора и фауна на своите платформи;

П.  като има предвид, че частни дружества във все по-голяма степен определят правила и стандарти в цифровата икономика, което ще окаже пряко въздействие върху гражданите и потребителите, както и върху търговията на вътрешния пазар и международната търговия, и същевременно ще ускори разработването на технологични решения за предпазване на дружествата и потребителите;

Р.  като има предвид, че препоръките на ОИСР срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и плановете на ЕС за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък подчертаха необходимостта от предприемане на мерки за решаване на свързаните с данъчното облагане предизвикателства, включително тези, които са обусловени от цифровата икономика; като има предвид, че данъците трябва да се плащат там, където се генерират печалбите; като има предвид, че една по-прозрачна, ефективна и справедлива система за определяне на данъчната основа на трансграничните дружества следва да предотврати прехвърлянето на печалби и избягването на данъци; като има предвид, че за постигане на справедливо и ефективно данъчно облагане на всички дружества и за създаване на еднакви условия на конкуренция е необходим съгласуван подход на ЕС за данъчно облагане в цифровата икономика; припомня, че търговските споразумения следва да включват клауза за добро управление в областта на данъчното облагане, която потвърждава ангажимента на страните за прилагането на договорените международни стандарти в борбата срещу отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци;

С.  като има предвид, че според ОИСР до 5% от стоките, внесени в ЕС, са фалшифицирани, като това води до съществени загуби на работни места и данъчни приходи;

Т.  като има предвид, че чувствителните сектори, като например аудио-визуалните услуги, и основните права, като например правото на защита на личните данни, не следва да бъдат предмет на търговски преговори;

У.  като има предвид, че електронната търговия трябва също така да има за цел насърчаването на растежа на МСП и стартиращите предприятия, а не само растежа на мултинационалните групи от предприятия;

Ф.  като има предвид, че Мексико отговаря на условията за присъединяване към Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защитата на личните данни;

Х.  като има предвид, че защитата на личните данни не подлежи на преговори в контекста на търговските споразумения и като има предвид, че защитата на данните винаги е била изключена от мандатите за търговски преговори на ЕС;

Ц.  като има предвид, че търговските споразумения могат да бъдат важен инструмент за подобряване на цифровите права; като има предвид, че включването в търговските споразумения на разпоредби относно мрежовата неутралност, забраната за принудителни необосновани изисквания за локализиране на данни, сигурността на данните, сигурността на обработването и съхраняването на данни, криптирането и отговорността на посредниците може да подобри по-конкретно защитата на свободата на словото;

1.  подчертава, че ЕС, в качеството си на общност на ценности и на най-големия световен износител на услуги, следва да определя стандартите в международните правила и споразумения относно потоците в електронната търговия въз основа на три елемента: гарантиране на достъп до пазара за цифрови стоки и услуги в трети държави, (2) гарантиране, че търговските правила носят осезаеми ползи за потребителите, и (3) гарантиране и насърчаване на зачитането на основните права;

2.  подчертава, че въпреки че стратегията за цифров единен пазар разглежда много от проблемите пред електронната търговия, дружествата от ЕС все още са изправени пред значителни глобални препятствия като например непрозрачни правила, държавна намеса и необосновано локализиране на данни или съхранение на данни; изтъква, че някои от ключовите действия по стратегията за цифров единен пазар — като например инициативата на ЕС за компютърни услуги в облак и реформата на авторското право — имат международно измерение, което би могло да бъде разгледано в рамките на европейска стратегия за електронна търговия;

3.  подчертава необходимостта от преодоляване на цифровото разделение с цел свеждане до минимум на потенциалните отрицателни социални последици и последици върху развитието; в тази връзка подчертава значението на насърчаването на участието на жените в областта на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика), на премахването на пречките пред ученето през целия живот и на преодоляването на неравнопоставеността между половете по отношение на достъпа до и използването на нови технологии; призовава Комисията да проучи допълнително по какъв начин настоящата търговска политика и равенството между половете са свързани, и как търговията може да насърчи икономическото овластяване на жените;

4.  отбелязва, че мрежовият ефект на цифровата икономика позволява на едно дружество или малък брой дружества да разполагат с голям пазарен дял, което би могло да доведе до прекомерна пазарна концентрация; подчертава, че е от значение в търговските споразумения да се насърчава справедлива и ефективна конкуренция, по-специално между доставчиците на цифрови услуги, като например онлайн платформите, и ползвателите, като например микропредприятията, МСП и стартиращите предприятия, и да се насърчава потребителският избор, да се намаляват трансакционните разходи, да се гарантира недискриминационно третиране на всички участници на пазара и да се избягва създаването на господстващо положение, което води до смущения във функционирането на пазарите; в този контекст подчертава, че е важно мрежовата неутралност да бъде включена като основна част от стратегията за електронна търговия; счита, че една стратегия за електронна търговия трябва да бъде допълнена от засилена и ефективна международна рамка за политиката в областта на конкуренцията, включително чрез по-голямо сътрудничество между органите за защита на конкуренцията и силни глави, отнасящи се до конкуренцията, в търговските споразумения; призовава Комисията да гарантира, че предприятията и дружествата спазват правилата в областта на конкуренцията и че не съществува дискриминация срещу конкурентите в ущърб на интересите на потребителите;

5.  подчертава, че достъпът до защитена широколентова интернет връзка и цифрови методи за плащане, ефективна защита на потребителите, по-специално механизми за правна защита за трансграничните онлайн продажби, и предвидими митнически процедури, са съществени елементи, за да се даде възможност за развитието на електронната търговия, за устойчивото развитие и приобщаващия растеж;

6.  счита, че търговските споразумения следва да осигуряват засилено сътрудничество между агенциите за защита на потребителите и приветства инициативите за насърчаване на мерки за повишаване на доверието на потребителите в търговските преговори, като например правила относно електронните подписи и договори и нежеланите съобщения; подчертава, че правата на потребителите трябва да бъдат защитени и в никакъв случай не трябва да бъдат отслабвани;

7.  подчертава, че МСП в развиващите се страни представляват по-голямата част от предприятията и осигуряват заетост на по-голямата част от работещите в сектора на производството и в сектора на услугите; припомня, че улесняването на трансграничната електронна търговия може да окаже пряко въздействие върху подобряването на препитанието, насърчаването на по-висок жизнен стандарт и засилването на икономическото развитие;

8.  припомня, че нищо в търговските споразумения не възпрепятства ЕС и неговите държави членки да поддържат, подобряват и прилагат своите правила за защита на данните; припомня, че лични данни могат да се предават на трети държави, без да се използват общи задължения в търговските споразумения, когато са изпълнени изискванията — както в настоящия момент, така и в бъдеще — заложени в глава IV от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(7) и в глава V на Регламент (ЕС) 2016/679; признава, че решенията относно адекватността, включително частичните и специфичните решения за отделните сектори, представляват основен механизъм за защита на предаването на лични данни от ЕС към трета държава; отбелязва, че ЕС е приел решения относно адекватността само с четири от своите 20 най-големи търговски партньори; припомня колко е важно да се гарантира, по-специално чрез диалози относно адекватността, предаването на данни от трети държави към ЕС;

9.  призовава Комисията да даде приоритет и ускори приемането на решения относно адекватността, при условие че третите държави гарантират, по силата на вътрешното си законодателство или на международните си ангажименти, степен на защита, която „по същество е равностойна“ на гарантираната в ЕС; призовава Комисията да приеме и да публикува актуализирани и подробни задължителни процедури с определен срок за вземане на тези решения, като същевременно зачита изцяло правомощията на националните надзорни органи и становището на Парламента;

10.  припомня, че способността за достъп до данни и за тяхното събиране, обработка и предаване през граници става все по-важна за всеки вид дружество, което предоставя стоки и услуги в международен план; отбелязва, че това е от значение и за лични, и за нелични данни, и включва съобщенията между машини;

11.  призовава настоятелно Комисията възможно най-скоро да изготви правила за трансграничното предаване на данни, които напълно отговарят на съществуващите и бъдещите правила на ЕС за защитата на данните и неприкосновеността на личния живот; призовава Комисията освен това да включи в търговските споразумения на ЕС хоризонтална разпоредба, която запазва в пълна степен правото на дадена страна по споразумение да защитава личните данни и неприкосновеността на личния живот, при условие че това право не се използва по необоснован начин за заобикаляне на правилата за трансгранично предаване на данни по причини, различни от защитата на личните данни; счита, че такива правила и разпоредби следва да бъдат част от всички нови и неотдавна стартирани търговски преговори с трети държави; подчертава, че всички задължения в тази връзка следва да бъдат изключени от приложното поле на всички бъдещи глави относно защитата на инвестициите;

12.  призовава Комисията категорично да забрани необосновани изисквания за локализиране на данни в споразуменията за свободна търговия (ССТ); счита, че премахването на такива изисквания следва да бъде основен приоритет, и подчертава, че съответното законодателство в областта на защитата на данните следва да се спазва; изразява съжаление относно опитите за използване на такива изисквания като форма на нетарифни бариери пред търговията и като форма на цифров протекционизъм; счита, че подобен протекционизъм сериозно затруднява възможностите за европейските дружества на пазарите на трети държави и намалява ползите, свързани с ефективността на електронната търговия;

13.  призовава Комисията да представи възможно най-скоро своята позиция относно трансграничното предаване на данни, необоснованите изисквания за локализиране на данни и гаранциите за защита на данните в търговските преговори, в съответствие с позицията на Парламента, така че тя да бъде включена във всички нови и започнали неотдавна преговори и да се избегне ЕС да бъде пренебрегван при международни търговски преговори;

14.  призовава Комисията да се бори срещу мерки, налагани от трети държави, като например политики „Купувайте местни стоки“, изисквания за местно съдържание или принудителен трансфер на технологии, доколкото те не са обосновани от ръководени от ООН програми за преодоляване на цифровото разделение или изключения, свързани с търговските аспекти на правата върху интелектуалната собственост, за да се гарантира, че европейските дружества могат да осъществяват дейност при справедливи и предвидими условия;

15.  подчертава, че ЕС следва да продължи да полага усилия на двустранно, плурилатерално и многостранно равнище, за да гарантира, че третите държави са отворени за чуждестранни инвестиции в степен, която е равностойна на прилаганата в ЕС, и че те поддържат еднакви условия на конкуренция за операторите от ЕС; приветства предложението на ЕС за регламент за създаване на рамка за преглед на преките чуждестранни инвестиции в Съюза и подкрепя неговите цели за по-добро опазване на критичните инфраструктури и технологии;

16.  подчертава, че една стратегия за електронна търговия трябва да бъде в пълно съответствие с принципа на неутралност на мрежата и да гарантира еднаквото третиране на интернет трафика, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя, получателя, вида, съдържанието, устройството, услугата или приложението; припомня освен това, че мерки за управление на трафика следва да бъдат разрешени единствено в изключителни случаи, когато те са абсолютно необходими, и само докато са необходими за спазване на правните изисквания, запазване на целостта и сигурността на мрежата или предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата;

17.  подчертава, че инсталирането и достъпът до инфраструктура, особено в селските, планинските и отдалечените райони, която е адекватна от гледна точка на обхвата, качеството и сигурността и подкрепя неутралността на мрежата, е от съществено значение за цифровизирането на европейската промишленост и разширяването на електронното управление;

18.  изразява силно съжаление във връзка с прилаганите от трети държави практики, според които достъпът до пазара зависи от разкриването и предаването на държавните органи на изходните кодове на софтуера, който дружествата възнамеряват да продават; счита, че такива мерки са непропорционални като общо изискване за достъп до пазара; призовава Комисията да забрани на правителствата, подписали ССТ, да участват в такива дейности; подчертава, че горепосоченото не следва да възпрепятства държавните органи да насърчават прозрачност на софтуера, да стимулират публично разкриване на изходния код чрез безплатен софтуер с отворен код, както и да обменят данни чрез лицензи за свободно достъпни данни;

19.  припомня, че в някои случаи са необходими изисквания за местно присъствие, за да се гарантира ефективен пруденциален надзор или регулаторен надзор и прилагане; поради това отново призовава Комисията да поема ограничени ангажименти по категория 1, така че да се избегне регулаторен арбитраж;

20.  счита, че електронната търговия следва да бъде улеснена допълнително в рамките на политиките за възлагане на обществени поръчки, включително като се използват възможностите за предоставяне на услуги от разстояние и като се даде възможност на европейските предприятия, в частност на МСП, да получат достъп до възлагане на обществени и частни поръчки;

21.  отбелязва, че изискванията за трансфер на технологии в интерес на развитието не следва да се изключват от договореностите във връзка с електронната търговия;

22.  призовава Комисията да забрани на органите на трети държави да изискват оповестяването или прехвърлянето на детайли от (криптографската) технология, която се използва в продуктите, като условие за производството, продажбата или разпространението на тези продукти;

23.  отбелязва, че защитата на правата на интелектуална собственост (ИС) и инвестициите в НИРД са предпоставка за икономика на ЕС, основана на знанието, и че международното сътрудничество е от ключово значение за борбата с търговията с фалшифицирани стоки по цялата верига на стойността; поради това насърчава Комисията да настоява за прилагане в целия свят на международни стандарти, като например споразумението ТРИПС на СТО и договорите за интернет на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС); припомня, че за новите произведения е необходима правна защита в целия ЕС, както онлайн, така и офлайн, тъй като това ще насърчи инвестициите и ще доведе до по-нататъшни иновации; подчертава обаче, че търговските споразумения не са мястото за разширяване на степента на защита на носителите на права на интелектуална собственост чрез предоставяне на по-широки правомощия за прилагане на авторските права; подчертава, че достъпът до лекарства в трети държави не следва да бъде застрашаван въз основа на защитата на интелектуалната собственост; подчертава, че търговията с фалшифицирани стоки изисква коренно различен подход към нарушенията на правата на интелектуална собственост в цифровата икономика;

24.  призовава настоятелно Комисията да следи внимателно програмата „Домейн от първо ниво“ (gTLD) на Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN), която дава имена на домейни на хиляди генерични наименования, и да гарантира, в съответствие с ангажимента си за свободен и отворен интернет, защита на притежателите на права, и по-специално тези, свързани с географски указания;

25.  призовава Комисията да използва търговските споразумения, за да попречи на страните да налагат ограничения на чуждестранния собствен капитал, да въведе подкрепящи конкуренцията правила за достъп на едро до мрежите на заварените оператори, да предостави прозрачни и недискриминационни правила и такси за лицензирането и да осигури за доставчиците на телекомуникационни услуги от ЕС реален достъп на експортните пазари до инфраструктури за свързване към крайните абонати; припомня, че основаната на правила конкуренция в телекомуникационния сектор води до по-високо качество на услугите и по-ниски цени;

26.  призовава Комисията да продължи своите усилия за разработване на набор от задължителни многостранни правила относно електронната търговия в рамките на СТО и да продължи да поставя акцент върху конкретните и реалистични резултати;

27.  призовава Комисията спешно да поднови преговорите по Споразумението по търговията с услуги в съответствие с приетите препоръки на Парламента; изразява становището, че ЕС следва да се възползва от тази възможност, за да поеме водеща роля за определяне на авангардни цифрови стандарти в световен мащаб;

28.  припомня, че от 1998 г. насам членовете на СТО поддържат мораториум върху митата за предоставяните по електронен път услуги; подчертава, че тези мита биха довели до излишни допълнителни разходи както за дружествата, така и за потребителите; призовава Комисията да превърне мораториума в постоянно споразумение за забрана на митата за предоставяните по електронен път услуги, при внимателен анализ на последиците в областта на триизмерния печат;

29.  отбелязва усилията, положени от СТО, за да постигне напредък по работната си програма в областта на електронната търговия; призовава Комисията да работи за допълнително разширяване на приложното поле на Споразумението за информационните технологии на СТО, така че то да обхване повече продукти и повече членове на СТО, и отбелязва Министерската конференция на СТО в Буенос Айрес, насрочена за декември 2017 г.; изисква от Комисията да се консултира колкото е възможно по-скоро с европейските дружества и държавите членки във връзка с позицията си относно електронната търговия и други въпроси, свързани с електронната търговия, които предстои да бъдат договорени на конференцията, за да се гарантира единна европейска позиция;

30.  призовава Комисията да използва търговските споразумения за насърчаване на оперативна съвместимост на стандартите за ИКТ, които са в полза както на потребителите, така и на производителите, особено в контекста на сигурния интернет на нещата, 5G и киберсигурността, като едновременно с това не се заобикалят легитимните форуми за управление с участието на множество заинтересовани страни, които служат добре на отворения интернет;

31.  подкрепя съобщението на Комисията от 19 април 2016 г. относно приоритетите за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар (COM(2016) 0176); подчертава, че докато стандартизацията в областта на ИКТ трябва да продължи да бъде по инициатива главно на промишлеността, да е доброволна и ориентирана към консенсус и да се основава на принципите на прозрачност, откритост, безпристрастност, консенсус, ефективност, значимост и съгласуваност, то един по-ясен набор от приоритети за стандартизация в областта на ИКТ, заедно с подкрепа на високо политическо равнище, ще повиши конкурентоспособността; отбелязва, че в този процес следва да се използват инструментите на европейската система за стандартизация и да бъдат включени широк кръг от заинтересовани лица както в рамките на ЕС, така и на международно равнище, за да се гарантира усъвършенстването на процесите за определяне на стандарти, в съответствие със Съвместната инициатива за стандартизация; призовава Комисията да насърчи определянето на световни отраслови стандарти под ръководството на ЕС за ключови 5G технологии и архитектури на 5G мрежите, по-специално чрез използване на резултатите от публично-частното партньорство в областта на 5G („5G ПЧП“) на равнището на ключови организации на ЕС и ключови международни организации, работещи в областта на стандартизацията;

32.  подчертава значението на международните стандарти, отнасящи се до цифровото оборудване и цифровите услуги, по-специално в областта на киберсигурността; изисква от Комисията да положи усилия, за да гарантира въвеждането на основни мерки за киберсигурност в продуктите на интернет на нещата и в услугите, основани на технологии за компютърни услуги в облак;

33.  счита, че следва да се обърне специално внимание на нарастващия брой на потребителите и лицата, които продават и купуват стоки по интернет и са въвлечени в тромави митнически процедури за стоки, закупени онлайн; припомня необходимостта да се въведе опростена, необлагаема с данъци и безмитна обработка на стоки, продавани онлайн, и върнати неизползвани стоки; припомня, че Споразумението на СТО за улесняване на търговията има за цел да ускори митническите процедури и да подобри тяхната отчетност и прозрачност; подчертава необходимостта от цифровизация на митническата информация и митническото управление чрез онлайн регистрация и използване на информацията, което следва да улесни митническото оформяне на границата, сътрудничество в областта на разкриването на измами, усилията за борба с корупцията и прозрачността на цените, свързани с митниците; счита, че по-широкото използване на инструменти като уреждане на спорове онлайн би било от полза за потребителите;

34.  призовава Комисията да насърчи страните по търговските споразумения да включат, в главата относно телекомуникациите в своето ССТ, разпоредби, чрез които международните такси за роуминг и таксите, прилагани за международни разговори и съобщения, да станат прозрачни, справедливи, разумни и ориентирани към потребителите; призовава Комисията да подкрепи политики за насърчаване на разходоориентирани цени на дребно за роуминг услугите с цел намаляване на цените, насърчаване на прозрачността и предотвратяване на търговски практики, които са нелоялни или по някакъв начин имат отрицателно въздействие върху потребителите;

35.  признава, че принципите на Директивата за електронната търговия (Директива 2000/31/ЕО) допринесоха за развитието на цифровата икономика чрез създаване на благоприятни условия за иновации и чрез гарантиране на свободата на словото и свободата на стопанска дейност; припомня, че Комисията е задължена да спазва достиженията на правото на ЕС при водените от нея търговски преговори;

36.  призовава Комисията да интегрира в още по-голяма степен цифровите технологии и услуги в политиката на ЕС в областта на развитието, както е посочено, наред с другото, в програмата Digital4Development ; призовава Комисията да използва търговските споразумения с цел подобряване и насърчаване на цифровите права; признава, че само 53,6% от всички домакинства в света имат достъп до интернет; изразява съжаление относно факта, че все още съществува значително цифрово разделение; призовава Комисията да увеличи инвестициите в цифрова инфраструктура в южното полукълбо с цел преодоляване на това цифрово разделение, включително чрез стимулиране на публично-частни партньорства, но при зачитане на принципите за ефективност на развитието; в този контекст отбелязва приноса на агенцията на ООН Международен съюз по далекосъобщения в подкрепа на развиващите се страни (ITU-D) в създаването, разработването и подобряването на телекомуникациите и ИКТ оборудването и мрежите; настоятелно призовава Комисията да направи така, че инвестициите в широколентова инфраструктура в развиващите се страни да допринасят в пълна степен за и да бъдат в зависимост от зачитането на свободния, отворен и сигурен интернет, и да разработи подходящи решения за насърчаване на достъпа до мобилен интернет; подчертава, че такива инвестиции са от особено значение за местните микро-, малки и средни предприятия, по-специално в развиващите се страни, за да им се даде възможност да общуват по цифров път с многонационалните предприятия и да имат достъп до глобалните вериги за създаване на стойност; припомня, че улесняването на трансграничната електронна търговия може да окаже пряко въздействие върху подобряването на препитанието, насърчаването на по-висок жизнен стандарт и засилването на икономическото развитие; припомня приноса, който подобни усилия биха могли да имат за равенството между половете, тъй като голяма част от тези дружества се притежават и управляват от жени; отново заявява, че електронната търговия би могла също така да бъде ресурс за публичните администрации и по този начин да подкрепи развитието на електронното управление;

37.  подчертава, че е задължително всяка стратегия за електронна търговия да бъде изцяло в съответствие с принципа за съгласуваност на политиките за развитие, и по-специално да се стреми да насърчава и предоставя възможности за стартиращите предприятия и микро-, малките и средните предприятия да се включат в трансгранична електронна търговия, като припомня приноса, който това би могло да има за равенството между половете;

38.  счита, че въпросите на цифровизацията също така следва да заемат по-важно място в политиката на ЕС за помощ за търговията, за да се улесни растежът на електронната търговия чрез по-голяма подкрепа за иновациите и инфраструктурата и достъп до финансиране, по-специално чрез инициативи за микрофинансиране, както и съдействие за увеличаване на онлайн видимостта на дружествата за електронна търговия в развиващите се страни, като се улеснява достъпът до платформи и се насърчава наличието на решения за електронно разплащане и достъпът до ефективни от гледна точка на разходите логистични услуги и услуги за доставка;

39.  подчертава, че всяка стратегия за електронна търговия, включително съпътстващите я мерки, трябва да бъде изцяло в съответствие със и да допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие; отбелязва, че ЦУР 4 за качествено образование: предоставяне на безплатно, справедливо и качествено основно и средно образование за всички момичета и момчета, ЦУР 5 за постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета, ЦУР 8.10 за насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж, по-специално чрез укрепване на капацитета на местните финансови институции и разширяване на достъпа до финансови услуги, както и ЦУР 9.1 за разработване на надеждна и устойчива инфраструктура с акцент върху справедливия достъп за всички и ЦУР 9.3 за увеличаване на достъпа на малките предприятия, по-специално в развиващите се страни, до финансови услуги, включително достъпно кредитиране, както и тяхната интеграция във вериги за създаване на стойност и пазари, са от особено значение в това отношение;

40.  поема ангажимент да актуализира своята стратегия за електронна търговия на всеки 5 години;

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на ЕСВД.

(1) OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
(2) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0299.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0041.
(5) OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 35.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0233.
(7) OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

Правна информация - Политика за поверителност