Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2065(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0384/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0384/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 21
CRE 11/12/2017 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.15
CRE 12/12/2017 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0488

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 464kWORD 69k
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο
P8_TA(2017)0488A8-0384/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (2017/2065(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για την τεχνολογία των πληροφοριών (ITA),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν οι υπουργοί ΤΠΕ της G7 κατά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Takamatsu του νομού Kagawa (Ιαπωνία) στις 29 και 30 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με την ψηφιακή οικονομία, στο Κανκούν το 2016,

–  έχοντας υπόψη τον Δυναμικό Συνασπισμό για το Εμπόριο (Dynamic Coalition on Trade) που σχηματίστηκε υπό την αιγίδα του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες,

–  έχοντας υπόψη την καταρχήν συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας» (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις (COM(2017)0338),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017 με τίτλο «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (COM(2017)0010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0495),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2017 με θέμα «Digital4Development: ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ (SWD(2017)0157),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το τελικό έγγραφο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», καθώς και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη 11η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ, η οποία θα διεξαχθεί στο Μπουένος Άιρες, Αργεντινή, από 10 έως 13 Δεκεμβρίου 2017 και όπου ενδέχεται να συζητηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Εθνών για τη στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών [Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών - Τομέας Ανάπτυξης (ITU-D)],

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το άρθρο 16 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προστασία της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα στην ψηφιακή εποχή (A/HRC/32/38) και όσον αφορά τον ρόλο των παρόχων ψηφιακής πρόσβασης (A/HRC/35/22),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο (Εξωτερικών Υποθέσεων) στις 12 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων στο πλαίσιο της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Σειρά ευρωπαϊκών συνθηκών αριθ. 108, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την εμπορική πολιτική «Εμπόριο για όλους – Μια προοδευτική εμπορική πολιτική για τη χαλιναγώγηση της παγκοσμιοποίησης» (COM(2017)0491),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0384/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις, η πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και η ψηφιοποίηση της οικονομίας αποτελούν ένα εργαλείο ανάπτυξης και θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις εταιρείες, και ιδίως στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την παραγγελία, την παραγωγή, τη διάθεση στο εμπόριο ή την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και να έχουν πρόσβαση σε πελάτες από όλον τον κόσμο με ταχύτερους ρυθμούς και χαμηλότερο κόστος από ποτέ άλλοτε· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ψηφιακό εμπόριο αυξάνοντας τη διαφάνεια των διεθνών συμβάσεων και επιταχύνοντας τη μεταφορά αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο υλικών αγαθών έχει αντικατασταθεί από αυξανόμενα ποσοστά διασυνοριακών μεταφορών ψηφιακού περιεχομένου, γεγονός το οποίο ενίοτε καθιστά ασαφή τη διάκριση μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή δεδομένων, η συγκέντρωση δεδομένων και η ικανότητα διασυνοριακής μεταφοράς τους μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό καινοτομίας, παραγωγικότητας και οικονομικής ανταγωνιστικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση των οικονομιών μας όσο και του διεθνούς εμπορίου έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και προσέφερε οικονομικές ευκαιρίες για τους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση των παραδοσιακών βιομηχανικών τομέων επηρεάζει τα μοντέλα που αφορούν τις αλυσίδες εφοδιασμού, την μεταποίηση και τις υπηρεσίες και θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέες βιομηχανίες, αλλά θα μπορούσε επίσης να καταστρέψει τις σημερινές θέσεις εργασίας και να οδηγήσει σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, καθώς όλο και περισσότερες λειτουργίες που παραδοσιακά εκτελούνταν από τον άνθρωπο έχουν είτε αυτοματοποιηθεί είτε μεταφερθεί σε άλλες περιοχές ή και τα δύο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα που θα ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως ισχυρές πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και μέτρα γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή οικονομία απαιτεί ένα πλαίσιο κανόνων, περιλαμβανομένων σύγχρονων εμπορικών κανόνων ικανών να συμφιλιώσουν τις ταχείες αλλαγές της αγοράς με τα δικαιώματα των καταναλωτών, το οποίο θα παρέχει περιθώρια άσκησης πολιτικής για την ανάληψη των νέων κανονιστικών πρωτοβουλιών που χρειάζονται οι κυβερνήσεις προκειμένου να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσουν την προστασία τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο ελεύθερο, ανοικτό και ασφαλές διαδίκτυο αποτελεί προϋπόθεση για το εμπόριο βάσει κανόνων και την ανάπτυξη στην ψηφιακή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ουδετερότητας των δικτύων θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για το ψηφιακό εμπόριο προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαιος ανταγωνισμός και καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία και, παράλληλα, η ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε υποδομές και η πρόσβαση σε δεξιότητες παραμένουν καθοριστικές προκλήσεις για τη συνδεσιμότητα και, συνεπώς, για το ψηφιακό εμπόριο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών τονίζουν πως η παροχή καθολικής και οικονομικά προσιτής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κατοίκους λιγότερο ανεπτυγμένων χώρων μέχρι το 2020 θα έχει καθοριστική σημασία όσον αφορά την προαγωγή της ανάπτυξης, καθώς η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης, δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια ευκαιρία αύξησης του αριθμού των μικρών εξαγωγέων, του όγκου των εξαγωγών και της διαφοροποίησης των εξαγωγών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες μπορούν, ως επιχειρηματίες και ως εργαζόμενες, να επωφεληθούν από την καλύτερη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, και ως καταναλώτριες από τις χαμηλότερες τιμές, και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και ανισότητες που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην παγκόσμια οικονομία, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των γυναικών σε χώρες με χαμηλό και μέσο εισόδημα εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται ραγδαία και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο εφαρμόζουν πολιτικές ψηφιακού προστατευτισμού εγείροντας φραγμούς που κωλύουν την πρόσβαση στην αγορά και τις άμεσες επενδύσεις ή χαρίζουν άδικο πλεονέκτημα στις εγχώριες εταιρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά γενικών μέτρων που λαμβάνονται από τρίτες χώρες στο όνομα της εθνικής ασφάλειας (στον κυβερνοχώρο) έχει όλο και μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξένες εταιρείες επωφελούνται σήμερα από πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά από ό,τι οι Ευρωπαίοι σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους εμπορικούς εταίρους μας κλείνουν όλο και περισσότερο τις εγχώριες αγορές τους και καταφεύγουν στον ψηφιακό προστατευτισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να βασίσει τη στρατηγική της για το ψηφιακό εμπόριο στις αρχές της αμοιβαιότητας, του θεμιτού ανταγωνισμού, της έξυπνης νομοθεσίας και της διαφάνειας προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να δημιουργηθούν και πάλι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί τέλος στον γεωγραφικό αποκλεισμό και δεν θα πρέπει να παρατηρείται στο μέλλον καμία μορφή αδικαιολόγητων διακρίσεων λόγω εθνικότητας, τόπου διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του καταναλωτή εντός της εσωτερικής αγοράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προωθούνται σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις τα δομικά στοιχεία που διατηρούν ανοικτό το διαδίκτυο στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ, περιλαμβανομένων αρχών όπως ο θεμιτός ανταγωνισμός και η ουδετερότητα των δικτύων, καθώς και μέτρων προστασίας κατά της ευθύνης των μεσαζόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια διάσταση του ψηφιακού εμπορίου καθιστά τον ΠΟΕ τον φυσικό χώρο για τη διαπραγμάτευση ενός πολυμερούς πλαισίου βάσει κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ του Δεκεμβρίου 2017 θα παράσχει την πλατφόρμα για τη δρομολόγηση της διαδικασίας αυτής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, περιλαμβανομένου του άρθρου 8 σχετικά με το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από το άρθρο 16 ΣΛΕΕ σχετικά με το ίδιο θεμελιώδες δικαίωμα, καθώς και από το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα συνιστά οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ψηφιακής οικονομίας και στηρίζουν ως εκ τούτου την ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση υψηλών προτύπων προστασίας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα, και η διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου πρέπει να συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή, χάριν στήριξης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της κρυπτογράφησης, και απόρριψης του ψηφιακού προστατευτισμού, της μαζικής επιτήρησης, της κατασκοπείας στον κυβερνοχώρο και της λογοκρισίας στο διαδίκτυο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψηφιακό εμπόριο πρέπει να προστατεύει τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας, και ότι οι διαδικτυακές αγορές πρέπει να απαγορεύουν το εμπόριο άγριας πανίδας και χλωρίδας και των προϊόντων τους στις πλατφόρμες τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και πιο συχνά οι ιδιωτικές εταιρίες θέτουν κανόνες και πρότυπα στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας και ότι αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στους πολίτες και στους καταναλωτές όσο και στο εσωτερικό και στο διεθνές εμπόριο και ότι ταυτόχρονα επιταχύνουν την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την προστασία των επιχειρήσεων και των πελατών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διάβρωσης της βάσης και της μεταφοράς των κερδών, καθώς και τα σχέδια της ΕΕ για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών έχουν αναδείξει την ανάγκη αντιμετώπισης μιας σειράς προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θέτει η ψηφιακή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φόροι θα πρέπει να καταβάλλονται εκεί όπου παράγονται τα κέρδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα περισσότερο διαφανές, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα υπολογισμού της φορολογικής βάσης των διασυνοριακών εταιρειών θα μπορούσε να αποτρέψει τη μεταφορά των κερδών και τη φοροαποφυγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να επιτευχθεί η δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση όλων των εταιρειών και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρα ορθής φορολογικής διακυβέρνησης που θα επιβεβαιώνει τη δέσμευση των μερών να εφαρμόσουν τα συμφωνημένα διεθνή πρότυπα κατά την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, έως 5 % των προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ είναι προϊόντα παραποίησης/απομίμησης, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και φορολογικών εσόδων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ευαίσθητοι τομείς όπως οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, και θεμελιώδη δικαιώματα όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορικών διαπραγματεύσεων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψηφιακό εμπόριο πρέπει να έχει ως στόχο και την προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων και όχι μόνο εκείνης των πολυεθνικών εταιρειών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό πληροί τις προϋποθέσεις για την προσχώρηση στη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μη διαπραγματεύσιμη κατά τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και ότι η προστασία των δεδομένων πάντοτε εξαιρείτο από τις εντολές εμπορικών διαπραγματεύσεων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για τη βελτίωση των ψηφιακών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη σε εμπορικές συμφωνίες διατάξεων σχετικά με την ουδετερότητα των δικτύων, την απαγόρευση της υποχρεωτικής αδικαιολόγητης απαίτησης τοπικοποίησης των δεδομένων, την ασφάλεια των δεδομένων, την ασφάλεια της επεξεργασίας και της αποθήκευσης δεδομένων, την κρυπτογράφηση και την ευθύνη των μεσαζόντων, μπορεί να ενισχύσει, ειδικότερα, την προστασία της ελευθερίας του λόγου·

1.  υπογραμμίζει ότι, ως κοινότητα αξιών και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υπηρεσιών στον κόσμο, η ΕΕ θα πρέπει να ορίσει πρότυπα ως προς τους διεθνείς κανόνες και τις συμφωνίες σχετικά με τις ψηφιακές ροές εμπορικών συναλλαγών με βάση τρία στοιχεία: (1) τη διασφάλιση της πρόσβασης ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά σε τρίτες χώρες, (2) την εγγύηση ότι οι εμπορικοί κανόνες προσφέρουν απτά οφέλη στους καταναλωτές και (3) τη διασφάλιση και την προώθηση του σεβασμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

2.  τονίζει ότι, μολονότι η ψηφιακή ενιαία αγορά δίνει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ψηφιακό εμπόριο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αδιαφανείς κανονισμούς, κυβερνητικές παρεμβάσεις ή αδικαιολόγητη τοπικοποίηση και αποθήκευση δεδομένων· τονίζει ότι ορισμένες από τις βασικές ενέργειες της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, όπως η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος και η μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, έχουν διεθνή διάσταση που θα μπορούσε να καλυφθεί στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το ψηφιακό εμπόριο.

3.  τονίζει την ανάγκη γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές κοινωνικές και οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), να αρθούν οι φραγμοί στη διά βίου μάθηση και να κλείσει το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω με ποιον τρόπο συνδέονται η τρέχουσα εμπορική πολιτική και η ισότητα των φύλων και πώς μπορεί το εμπόριο να προωθήσει την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το διαδικτυακό αποτέλεσμα της ψηφιακής οικονομίας επιτρέπει σε μια εταιρεία ή ένα μικρός αριθμό εταιρειών που κατέχουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι εμπορικές συμφωνίες να προωθούν τον θεμιτό και αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ιδίως μεταξύ των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών όπως οι διαδικτυακές πλατφόρμες και χρηστών όπως οι μικροεπιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, και να προωθούν τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών, να μειώνουν το κόστος των συναλλαγών, να διασφαλίζουν τη μη διακριτική μεταχείριση όλων των παραγόντων της αγοράς και να αποφεύγουν τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης που στρεβλώνει τις αγορές· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του να αναχθεί η ουδετερότητα των δικτύων σε βασική συνιστώσα της στρατηγικής της για το ψηφιακό εμπόριο· θεωρεί ότι η στρατηγική για την ψηφιακή οικονομία πρέπει να συμπληρωθεί από ένα ενισχυμένο και αποτελεσματικό διεθνές πλαίσιο πολιτικής για τον ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού και ισχυρών κεφαλαίων για τον ανταγωνισμό στις εμπορικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες συμμορφώνονται με τους κανόνες περί ανταγωνισμού και ότι οι ανταγωνιστές δεν υφίστανται διακρίσεις σε βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών·

5.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε ασφαλή συνδεσιμότητα στο ευρυζωνικό διαδίκτυο και σε ψηφιακές μεθόδους πληρωμών, η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, ιδίως οι μηχανισμοί προσφυγής όσον αφορά διαδικτυακές διασυνοριακές πωλήσεις, και τα προβλέψιμες τελωνειακές διαδικασίες συνιστούν ουσιώδη στοιχεία για την πραγματοποίηση ψηφιακών εμπορικών συναλλαγών και τη βιώσιμη ανάπτυξη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση·

6.  θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να προβλέπουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των φορέων προστασίας των καταναλωτών και επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες για την προώθηση μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως κανόνες για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και συμβάσεις και για τις αυτόκλητες επικοινωνίες· τονίζει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να προστατεύονται και να μην αποδυναμώνονται σε καμία περίπτωση·

7.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες συνιστούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων και απασχολούν την πλειονότητα των εργαζομένων στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι η διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης, την προώθηση υψηλότερου βιοτικού επιπέδου και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης·

8.  υπενθυμίζει ότι κανένα στοιχείο εμπορικής συμφωνίας δεν πρέπει να αποτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της από τη διατήρηση, τη βελτίωση και την εφαρμογή των οικείων κανόνων περί προστασίας των δεδομένων· υπενθυμίζει ότι επιτρέπεται η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες χωρία να γίνεται προσφυγή σε γενικούς κανόνες εμπορικών συμφωνιών, όταν πληρούνται οι απαιτήσεις - τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον - που θεσπίζονται στο κεφάλαιο IV της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(7) και στο κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679· αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις περί επάρκειας, περιλαμβανομένων αποφάσεων σε μερικό ή τομεακό επίπεδο, συνιστούν βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ σε τρίτη χώρα· σημειώνει ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει αποφάσεις περί επάρκειας μόνο έναντι τεσσάρων από τους 20 μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της· υπενθυμίζει τη σημασία του να διασφαλισθεί, ιδίως μέσω των διαλόγων περί επάρκειας, η διαβίβαση δεδομένων από τρίτες χώρες προς την ΕΕ·

9.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα και να επιταχύνει την υιοθέτηση αποφάσεων περί επάρκειας, με την προϋπόθεση ότι οι τρίτες χώρες θα διασφαλίσουν, μέσω της εθνικής τους νομοθεσίας ή των διεθνών δεσμεύσεών τους, επίπεδο προστασίας «ουσιαστικά ισοδύναμο» με αυτό που διασφαλίζεται εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει και να δημοσιοποιήσει ενημερωμένες και αναλυτικές δεσμευτικές διαδικασίες με ειδικό χρονοδιάγραμμα, για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, με πλήρη σεβασμό των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών και της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

10.  υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα διασυνοριακής πρόσβασης, συλλογής, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων έχει αποκτήσει όλο και πιο μεγάλη σημασία για κάθε είδους εταιρεία που παρέχει αγαθά και υπηρεσίες διεθνώς· σημειώνει ότι αυτό έχει σημασία τόσο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο και για εκείνα μη προσωπικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει την επικοινωνία μηχανής με μηχανή·

11.  καλεί την Επιτροπή να συντάξει το συντομότερο δυνατόν κανόνες όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων οι οποίοι να συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες και μελλοντικούς κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και ιδιωτικότητας της ΕΕ· ζητεί περαιτέρω να συμπεριληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ οριζόντια διάταξη που να διατηρεί πλήρως το δικαίωμα ενός μέρους για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, μόνο υπό τον όρο ότι δεν θα το χρησιμοποιεί άνευ λόγου με την πρόθεση να περιορίζει τις ροές δεδομένων για λόγους πέραν της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· θεωρεί ότι οι εν λόγω κανόνες και διατάξεις θα πρέπει να αποτελούν μέρος όλων των νέων και εχόντων δρομολογηθεί πρόσφατα εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες· τονίζει ότι κάθε κανόνας στον τομέα αυτόν θα πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής κάθε μελλοντικού κεφαλαίου που αφορά την προστασία των επενδύσεων·

12.  καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει αυστηρά τις αδικαιολόγητες απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)· θεωρεί ότι η άρση των απαιτήσεων αυτών θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι θα πρέπει να τηρείται η σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· αποδοκιμάζει τις προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις ως μη δασμολογικός φραγμός στο εμπόριο και ως μορφή ψηφιακού προστατευτισμού· κρίνει ότι ο προστατευτισμός αυτού του είδους περιορίζει σημαντικά τις ευκαιρίες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αγορές τρίτων χωρών και υπονομεύει τα οφέλη του ψηφιακού εμπορίου σε επίπεδο αποδοτικότητας·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, τη θέση της για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων, τις αδικαιολόγητες απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων και τις εγγυήσεις περί προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να περιληφθεί σε όλες τις νέες και έχουσες πρόσφατα δρομολογηθεί διαπραγματεύσεις και για να μην βρεθεί η ΕΕ σε δεύτερη μοίρα στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις·

14.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τα μέτρα που λαμβάνονται από τρίτες χώρες, όπως πολιτικές που ενθαρρύνουν την αγορά τοπικών προϊόντων, απαιτήσεις για τοπικό περιεχόμενο ή την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, στον βαθμό που δεν δικαιολογούνται από προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος ή από εξαιρέσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS, προκειμένου να διασφαλίσει τη δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε ένα δίκαιο και προβλέψιμο περιβάλλον·

15.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της σε διμερές, πλειομερές και πολυμερές επίπεδο ώστε να εξασφαλίσει ότι τρίτες χώρες είναι εξίσου ανοικτές σε ξένες επενδύσεις με την ΕΕ και ότι προσφέρουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στους οικονομικούς φορείς της ΕΕ· χαιρετίζει την πρόταση της ΕΕ για την έκδοση κανονισμού που θα θεσπίζει πλαίσιο επανεξέτασης των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ένωση και υποστηρίζει τους στόχους της για καλύτερη προστασία των υποδομών και των τεχνολογιών ζωτικής σημασίας·

16.  τονίζει ότι η στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο πρέπει να συνάδει πλήρως με την αρχή της ουδετερότητας των δικτύων και να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση της διαδικτυακής κυκλοφορίας, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, τη συσκευή, την υπηρεσία ή την εφαρμογή· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η λήψη μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν είναι απολύτως αναγκαία, και μόνο για το αναγκαίο διάστημα, για την τήρηση των νομικών απαιτήσεων, τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της ασφάλειας του δικτύου ή την πρόληψη επαπειλούμενης συμφόρησης δικτύου·

17.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη υποδομών επαρκών σε κάλυψη, ποιότητα και ασφάλεια και η πρόσβαση σε αυτές, ιδίως στις αγροτικές, τις ορεινές και τις απομακρυσμένες περιοχές, σε ένα ανοικτό και ουδέτερο δίκτυο, είναι καθοριστικής σημασίας για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

18.  αποδοκιμάζει σθεναρά τις πρακτικές τρίτων χωρών οι οποίες ορίζουν ως προϋποθέσεις για την πρόσβαση εταιρειών στην αγορά τη γνωστοποίηση και μεταφορά σε κρατικές αρχές του πηγαίου κώδικα του λογισμικού προς πώληση· θεωρεί ότι τα μέτρα τούτα είναι δυσανάλογα ως γενική προϋπόθεση για την πρόσβαση στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τέτοιου είδους δραστηριότητες στις υπογράφουσες τις ΣΕΣ κυβερνήσεις· τονίζει ότι τα προαναφερθέντα δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις κρατικές αρχές να προωθούν τη διαφάνεια του λογισμικού, να ενθαρρύνουν τη δημοσιοποίηση του πηγαίου κώδικα μέσω ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού, καθώς και να ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω αδειών ανοικτών δεδομένων·

19.  υπενθυμίζει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι αναγκαίες οι απαιτήσεις τοπικής παρουσίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προληπτική εποπτεία ή η ρυθμιστική εποπτεία και επιβολή· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναλάβει περιορισμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του τρόπου 1, προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ·

20.  πιστεύει ότι το ψηφιακό εμπόριο θα πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των πολιτικών για τις δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών και με την παροχή της δυνατότητας στις ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, να αποκτούν πρόσβαση στην ανάθεση δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων·

21.  σημειώνει ότι οι κανόνες για το ψηφιακό εμπόριο δεν θα πρέπει να αποκλείουν τον καθορισμό ευνοϊκών για την ανάπτυξη απαιτήσεων σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας·

22.  καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει σε τρίτες χώρες την απαίτηση γνωστοποίησης ή μεταφοράς των λεπτομερειών της (κρυπτογραφικής) τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα ως προϋπόθεση για την παρασκευή, πώληση ή διανομή των προϊόντων τούτων·

23.  επισημαίνει ότι η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) και των επενδύσεων στην Ε&Α συνιστά προϋπόθεση της βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας της ΕΕ και ότι η διεθνής συνεργασία συνιστά κλειδί για την καταπολέμηση της εμπορίας προϊόντων παραποίησης/απομίμησης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας· ενθαρρύνει, επομένως, την Επιτροπή να ασκήσει πίεση για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ, καθώς και οι Συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το διαδίκτυο· υπενθυμίζει ότι η νομική προστασία εντός και εκτός διαδικτύου σε όλη την ΕΕ είναι απαραίτητη για τα νέα έργα, διότι με τον τρόπο αυτόν θα ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και θα δοθεί περαιτέρω ώθηση στην καινοτομία· τονίζει, παρά ταύτα, ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν αποτελούν το κατάλληλο μέσο για τη διεύρυνση της προστασίας των κατόχων δικαιωμάτων μέσω της πρόβλεψης πιο διευρυμένων εξουσιών όσον αφορά την επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι η πρόσβαση σε φάρμακα σε τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να δυσχεραίνεται για λόγους προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας· τονίζει ότι το εμπόριο παραποιημένων εμπορευμάτων απαιτεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τις παραβιάσεις των ΔΔΙ στην ψηφιακή οικονομία·

24.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το πρόγραμμα gTLD του ICANN (Σώμα του διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών), το οποίο επεκτείνει τα ονόματα τομέα σε χιλιάδες γενικές ονομασίες, και να διασφαλίσει, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για ελεύθερο και ανοικτό διαδίκτυο, την προστασία των κατόχων δικαιωμάτων, ιδίως όσων συνδέονται με τις γεωγραφικές ενδείξεις·

25.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εμπορικές συμφωνίες για να εμποδίσει τα συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλλουν ανώτατα όρια ξένων κεφαλαίων, να θεσπίσει ευνοϊκούς για τον ανταγωνισμό κανόνες χονδρικής πρόσβασης για δίκτυα κατεστημένων φορέων, να προβλέψει διαφανείς και αμερόληπτους κανόνες και τέλη αδειοδότησης, καθώς και να διασφαλίσει την πραγματική πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας της ΕΕ σε υποδομές τελευταίου μιλίου στις αγορές εξαγωγών· υπενθυμίζει ότι ο βάσει κανόνων ανταγωνισμός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών οδηγεί σε υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας και σε χαμηλότερες τιμές·

26.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει της προσπάθειές της για την εκπόνηση συνόλου δεσμευτικών πολυμερών αρχών σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο στα πλαίσια του ΠΟΕ και να εξακολουθήσει να εστιάζεται σε συγκεκριμένα και ρεαλιστικά αποτελέσματα·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει εκ νέου επειγόντως τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA), σύμφωνα με τις συστάσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο· υιοθετεί την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να δώσει το παράδειγμα και να θέσει παγκόσμια ψηφιακά πρότυπα που να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις·

28.  υπενθυμίζει ότι τα μέλη του ΠΟΕ τηρούν από το 1998 αναστολή ως προς την επιβολή δασμών για τις ηλεκτρονικές μεταδόσεις· τονίζει ότι τέτοιου είδους δασμοί συνιστούν περιττό επιπρόσθετο κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να μετατρέψει την αναστολή σε μόνιμη συμφωνία για την κατάργηση των δασμών για τις ηλεκτρονικές μεταδόσεις, με την επιφύλαξη προσεκτικής ανάλυσης των επιπτώσεων στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης·

29.  διαπιστώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΠΟΕ για να προωθήσει το πρόγραμμα εργασίας του για το ηλεκτρονικό εμπόριο· ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει την περαιτέρω επέκταση της συμφωνίας για τις τεχνολογίες της πληροφορίας του ΠΟΕ προκειμένου να συμπεριλάβει περισσότερα προϊόντα και περισσότερα μέλη του ΠΟΕ, και σημειώνει την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο του 2017· ζητεί από την Επιτροπή να διαβουλευθεί το συντομότερο δυνατόν με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη σχετικά με τη θέση της για το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα ζητήματα που αφορούν το ψηφιακό εμπόριο, τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν κατά τη διάσκεψη προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή θέση·

30.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εμπορικές συμφωνίες για να προωθήσει τη διαλειτουργικότητα των προτύπων ΤΠΕ που ωφελούν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς, ιδίως στο πλαίσιο ενός ασφαλούς διαδικτύου των αντικειμένων, της τεχνολογίας 5ης γενιάς και της κυβερνοασφάλειας και παράλληλα να μην παρακάμπτει τα νόμιμα φόρουμ που αφορούν την πολυμερή διακυβέρνηση τα οποία έχουν αποφέρει πλείστα οφέλη στο ανοικτό διαδίκτυο·

31.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0176)· τονίζει ότι, αν και η τυποποίηση των ΤΠΕ πρέπει να παραμείνει κατά κύριο λόγο μια διαδικασία εθελοντική και συναινετική, καθοδηγούμενη από τη βιομηχανία, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα, της αμεροληψίας και της συναίνεσης, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας και της συνοχής, η θέσπιση ενός σαφέστερου συνόλου προτεραιοτήτων για την τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ, σε συνδυασμό με πολιτική στήριξη υψηλού επιπέδου, θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα· σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να κάνει χρήση των μέσων του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης και να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση βελτιωμένων διαδικασιών θέσπισης προτύπων, σύμφωνα με την κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάδειξη παγκόσμιων βιομηχανικών προτύπων υπό την ηγεσία της ΕΕ για βασικές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές δικτύου 5G, ιδίως μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα δίκτυα 5G (5G PPP) στο επίπεδο βασικών φορέων τυποποίησης στην ΕΕ και διεθνώς·

32.  τονίζει τη σημασία των διεθνών προτύπων που αφορούν τον ψηφιακό εξοπλισμό και τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας· ζητεί από την Επιτροπή να εργασθεί ώστε να εξασφαλίσει την εισαγωγή βασικών μέτρων κυβερνοασφάλειας στα προϊόντα του διαδικτύου των αντικειμένων και στις υπηρεσίες που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος·

33.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών και φυσικών προσώπων που πωλούν και αγοράζουν αντικείμενα στο διαδίκτυο και εμπλέκονται σε τελωνειακές διαδικασίες για αγαθά που αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου· υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η απλοποιημένη, αφορολόγητη και αδασμολόγητη τελωνειακή μεταχείριση των ειδών που πωλούνται στο διαδίκτυο και επιστρέφονται χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου του ΠΟΕ στοχεύει στην επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών και τη βελτίωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας· τονίζει την ανάγκη ψηφιοποίησης του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών και διαχείρισης μέσω ηλεκτρονικής καταχώρισης και λειτουργίας των πληροφοριών, το οποίο θα διευκολύνει τον εκτελωνισμό στα σύνορα, τη συνεργασία για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης, τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς και τη διαφάνεια των τιμών που συνδέονται με τα τελωνεία· θεωρεί ότι η ευρύτερη χρήση εργαλείων όπως η ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών θα ωφελούσε τους καταναλωτές·

34.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα υπογράφοντα μέρη των εμπορικών συμφωνιών να συμπεριλάβουν, στο κεφάλαιο των ΣΕΣ που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, διατάξεις που θα καθιστούν τα διεθνή τέλη περιαγωγής και τα τέλη που εφαρμόζονται σε διεθνείς κλήσεις και μηνύματα διαφανή, δίκαια, εύλογα και προσανατολισμένα προς τον καταναλωτή· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πολιτικές που προωθούν τη χρέωση κοστοστρεφών τιμών λιανικής για υπηρεσίες περιαγωγής με στόχο τη μείωση των τιμών, την προώθηση της διαφάνειας και την αποτροπή εμπορικών πρακτικών που είναι αθέμιτες ή κατ’ οιονδήποτε τρόπο αρνητικές για τους ίδιους τους καταναλωτές·

35.  αναγνωρίζει ότι οι αρχές της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ) έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας μέσω της δημιουργίας ευνοϊκών προϋποθέσεων για καινοτομίες και εξασφάλισης της ελευθερίας του λόγου και της επιχειρηματικής ελευθερίας· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεσμεύεται από το κεκτημένο της ΕΕ κατά της εμπορικές διαπραγματεύσεις της·

36.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω τις ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο θεματολόγιο «Digital4Development· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εμπορικές συμφωνίες για τη βελτίωση και την προαγωγή των ψηφιακών δικαιωμάτων· αναγνωρίζει ότι μόνο το 53,6 % όλων των νοικοκυριών παγκοσμίως έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό ψηφιακό χάσμα· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές στο Νότιο Ημισφαίριο προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα, μεταξύ άλλων με την τόνωση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεισφορά του ITU-D του ΟΗΕ στη δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και δικτύων· προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι επενδύσει στις ευρυζωνικές υποδομές αναπτυσσόμενων χωρών να συμβάλλουν πλήρως και να έχουν ως προϋπόθεση τον σεβασμό για το ελεύθερο, ανοικτό και ασφαλές διαδίκτυο, αφετέρου δε να αναπτύξει τις κατάλληλες λύσεις προκειμένου να προωθήσει την κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο· τονίζει ότι οι επενδύσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις τοπικές μικροεπιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να μπορούν να αλληλεπιδρούν ψηφιακά με πολυεθνικές επιχειρήσεις και να έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· υπενθυμίζει ότι η διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης, την προώθηση υψηλότερου βιοτικού επιπέδου και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης· υπενθυμίζει τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει αυτό όσον αφορά την ισότητα των φύλων, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός αυτών των εταιρειών ανήκει σε γυναίκες και λειτουργεί χάρη σε αυτές· επαναλαμβάνει ότι το ψηφιακό εμπόριο μπορεί να αποτελέσει πόρο και για τις δημόσιες διοικήσεις και να συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

37.  τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη κάθε στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και πρέπει, ιδίως, να επιδιώκει να προωθεί και να δίνει τη δυνατότητα στις νεοφυείς, τις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, υπενθυμίζοντας τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει αυτό όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

38.  θεωρεί ότι τα ψηφιακά ζητήματα θα πρέπει επίσης να κατέχουν περισσότερο κεντρική θέση στην πολιτική της ΕΕ «βοήθεια για το εμπόριο», προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της αυξημένης στήριξης της καινοτομίας και της υποδομής και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, κυρίως μέσω πρωτοβουλιών μικροχρηματοδότησης, καθώς και βοήθειας για την αύξηση της διαδικτυακής προβολής των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασης σε πλατφόρμες και προώθησης της διαθεσιμότητας λύσεων ηλεκτρονικών πληρωμών και της πρόσβασης σε οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες εφοδιαστικής και παράδοσης·

39.  τονίζει ότι κάθε στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων της, πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη και να συμβάλλει στην υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη· σημειώνει ότι ο ΣΒΑ 4 για την ποιότητα της εκπαίδευσης, για την παροχή ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια, ο ΣΒΑ 5 για την επίτευξη ισότητας των φύλων και την χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών, ο ΣΒΑ 8.10 για την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και ο ΣΒΑ 9.1 για την ανάπτυξη αξιόπιστων και ανθεκτικών δομών με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων και ο ΣΒΑ 9.3 για την αύξηση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, παρέχοντας προσιτές πιστώσεις και την ενσωμάτωσής τους στις αλυσίδες αξίας και τις αγορές έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό·

40.  δεσμεύεται να αναθεωρεί τη στρατηγική για το ηλεκτρονικό εμπόριο κάθε 5 έτη·

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας και στην ΕΥΕΔ.

(1) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0299.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0041.
(5) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 35.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0233.
(7) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου