Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2065(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0384/2017

Predkladané texty :

A8-0384/2017

Rozpravy :

PV 11/12/2017 - 21
CRE 11/12/2017 - 21

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.15
CRE 12/12/2017 - 5.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0488

Prijaté texty
PDF 307kWORD 59k
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Smerom k stratégii digitálneho obchodu
P8_TA(2017)0488A8-0384/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2017 o „Smere k stratégii digitálneho obchodu” (2017/2065(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 207 ods. 3 a článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ”),

–  so zreteľom na Všeobecnú dohodu o obchode so službami (GATS),

–  so zreteľom na dohodu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o informačných technológiách (ITA),

–  so zreteľom na pracovný program WTO týkajúci sa elektronického obchodu,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov informačných a komunikačných technológií skupiny G7 zo zasadnutia, ktoré sa konalo 29. a 30. apríla 2016 v Takamacu (Kagawa),

–  so zreteľom na vyhlásenie ministrov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o digitálnom hospodárstve z Cancúnu z roku 2016,

–  so zreteľom na dynamickú koalíciu pre obchod vytvorenú na Fóre pre správu internetu,

–  so zreteľom na prebiehajúce obchodné rokovania EÚ s tretími krajinami,

–  so zreteľom na základnú dohodu, ktorú ohlásila Komisia 6. júla 2017 o hospodárskom partnerstve EÚ – Japonsko,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike EÚ (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Digitalizácia európskeho priemyslu (COM(2016)0180),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu – budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v Európe (COM(2016)0178),

–  so zreteľom na správu Komisie o prekážkach obchodu a investícií z 23. júna 2017 (COM(2017)0338),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. januára 2017 s názvom Budovanie európskeho dátového hospodárstva (COM(2017)0009),

–  so zreteľom na návrh Komisie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách) (COM(2017)0010),

–  so zreteľom na návrh Komisie z 13. septembra 2017 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (COM(2017)0495,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 2. mája 2017 s názvom Digital4Development: začleňovanie digitálnych technológií a služieb do rozvojovej politiky EÚ (SWD(2017)0157),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2015 obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)(5),

–  so zreteľom na samit OSN o trvalo udržateľnom rozvoji a na výsledný dokument, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 25. septembra 2015 pod názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, a jeho 17 plánovaných cieľov trvalo udržateľného rozvoja,

–  so zreteľom na nadchádzajúcu 11. ministerskú konferenciu WTO, ktorá sa má konať v Buenos Aires od 10. do 13. decembra 2017, kde sa bude pravdepodobne rokovať o elektronickom obchode,

–  so zreteľom na iniciatívy Medzinárodnej telekomunikačnej únie OSN na podporu rozvojových krajín (ITU-D),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 8 ods. 1 Charty základných práv EÚ a článok 16 ods. 1 ZFEÚ,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre ochranu práva na slobodu presvedčenia a prejavu na tému Sloboda prejavu a súkromnom sektore v digitálnom veku (A/HRC/32/38) a na tému Úloha poskytovateľov digitálneho prístupu (A/HRC/35/22),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúcich sa slobody prejavu online a offline, ktoré Rada (pre zahraničné veci) prijala 12. mája 2014,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, Séria európskych zmlúv č. 108, a dodatkový protokol k tomuto dohovoru,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o transatlantických tokoch údajov(6),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vykonávaní stratégie obchodnej politiky Obchod pre všetkých – Progresívna obchodná politika, ktorá využíva globalizáciu (COM(2017)0491),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci(A8-0384/2017),

A.  keďže technologický rozvoj a prístup k otvorenému internetu a digitalizácia ekonomiky sú motorom rastu, pretože umožňujú spoločnostiam, najmä začínajúcim podnikom, mikropodnikom a MSP, vytvárať nové príležitosti na vývoj, výrobu, uvádzanie na trh či dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb, ako aj mať dosah na zákazníkov na celom svete rýchlejšie a s nižšími nákladmi než kedykoľvek predtým; keďže nové technológie, ako napr. technológia distribuovanej databázy transakcií, majú potenciál zvýšiť elektronický obchod zlepšením transparentnosti medzinárodných zmlúv a urýchlením prenosu hodnoty; keďže obchod s hmotným tovarom nahradil čoraz väčší objem cezhraničného prenosu digitálneho obsahu, pričom sa niekedy stiera rozdiel medzi tovarom a službami;

B.  keďže zhromažďovanie údajov, ich agregácia a schopnosť prenášať údaje cez hranice, má potenciál stať sa kľúčovou hnacou silou inovácie, produktivity a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva;

C.  keďže globalizácia a digitalizácia našich hospodárstiev a medzinárodného obchodu umožnili podnikom rásť a občanom poskytli hospodárske príležitosti; keďže digitalizácia tradičných priemyselných odvetví má vplyv na dodávateľské reťazce, modely výroby a služieb, čo by mohlo viesť k vytváraniu pracovných miest v nových odvetviach, ale mohlo by tiež narušiť súčasné pracovné miesta a viesť k neistým pracovným podmienkam, keďže čoraz viac úloh, ktoré tradične vykonávajú ľudia, sa buď automatizuje alebo externalizuje alebo oboje; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že sa musia zaviesť potrebné sociálne podporné opatrenia, aby boli prínosom pre celú spoločnosť, napríklad silné politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, aktívne politiky trhu práce a opatrenia na prekonanie digitálnej priepasti;

D.  keďže digitálne hospodárstvo si vyžaduje rámec založený na pravidlách vrátane moderných obchodných pravidiel, ktorým sa môžu zladiť rýchle zmeny na trhu a práva spotrebiteľov a ktorým sa poskytne politický priestor a priestor na nové regulačné iniciatívy, ktoré vládam umožnia chrániť a posilniť ochranu ľudských práv;

E.  keďže prístup k slobodnému, otvorenému a bezpečnému internetu je v digitálnom hospodárstve základnou podmienkou obchodu a rozvoja, ktoré sú založené na pravidlách; keďže zásada neutrality siete by mala byť kľúčovou súčasťou stratégie EÚ v oblasti digitálneho obchodu s cieľom umožniť spravodlivú hospodársku súťaž a inovácie v digitálnom hospodárstve a súčasne zaručiť slobodu prejavu na internete;

F.  keďže investície do infraštruktúry, ako aj prístup k zvyšovaniu kvalifikácie sú aj naďalej kľúčovými problémami v oblasti pripojenia a teda aj digitálneho obchodu;

G.  keďže v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN sa zdôrazňuje, že poskytnutie všeobecného a cenovo dostupného prístupu k internetu v najmenej rozvinutých krajinách do roku 2020 bude mať zásadný význam pre podporu rozvoja, keďže rozvoj digitálneho hospodárstva by mohol byť hnacou silou pre vytváranie pracovných miest a rastu, pričom elektronický obchod je príležitosťou na zvýšenie počtu malých vývozcov, objemu vývozu a na diverzifikáciu vývozu;

H.  keďže ženy ako podnikateľky a pracovníčky môžu využívať lepší prístup na globálne trhy a ako spotrebiteľky nižšie ceny, keďže mnohé problémy a nerovnosti stále obmedzujú účasť žien na svetovom hospodárstve, keďže mnoho žien v krajinách s nízkym a stredným príjmom však stále nemá prístup k internetu;

I.  keďže elektronický obchod sa prudko rozvíja aj v rozvojových krajinách;

J.  keďže vlády na celom svete sa začínajú venovať digitálnemu protekcionizmu, a to tým, že vytvárajú prekážky, ktoré bránia prístupu na trh a priamym investíciám, alebo vytvárajú nespravodlivé výhody pre domáce spoločnosti; keďže viacero všeobecných opatrení v tretích krajinách, ktoré sa prijali v mene národnej (kybernetickej) bezpečnosti, majú čoraz väčší negatívny vplyv na obchod s produktmi IKT;

K.  keďže na zahraničné spoločnosti v súčasnosti využívajú oveľa lepší prístup na európsky trh ako Európania do tretích krajín; keďže mnohí z našich obchodných partnerov stále viac zatvárajú svoje domáce trhy a uchyľujú sa k digitálnemu protekcionizmu; keďže EÚ by mala upevniť svoju stratégiu digitálneho obchodu v zásade reciprocity, spravodlivej hospodárskej súťaži, inteligentnej regulácii a transparentnosti, aby sa obnovila dôvera spotrebiteľov a opätovne nastolili rovnaké podmienky pre podniky;

L.  keďže geografické blokovanie by sa malo ukončiť a v budúcnosti by nemalo prichádzať na vnútornom trhu k žiadnym formám diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla;

M.  keďže pri všetkých obchodných rokovaniach by sa mali presadzovať základné prvky, ktoré umožnia zachovať otvorený internet na digitálnom jednotnom trhu v EÚ, vrátane zásad, ako je spravodlivá hospodárska súťaž, neutralita siete a ochrana zodpovednosti sprostredkovateľov; keďže globálny rozmer digitálneho obchodu robí z WTO prirodzené miesto na rokovanie o multilaterálnom rámci založenom na pravidlách; keďže 11. ministerská konferencia WTO v decembri 2017 je platformou na začatie tohto procesu;

N.  keďže Európska únia je viazaná Chartou základných práv EÚ vrátane jej článku 8 o práve na ochranu osobných údajov, článkom 16 ZFEÚ o rovnakom základnom práve a článkom 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ); keďže právo na súkromie je základným ľudským právom; keďže vysoké normy v oblasti ochrany údajov pomáhajú budovať dôveru voči digitálnemu hospodárstvu medzi európskymi občanmi, a tým podporujú rozvoj digitálneho obchodu; keďže podpora vysokých štandardov v oblasti ochrany údajov, najmä v súvislosti s citlivými údajmi, a uľahčenie medzinárodného obchodu musia ísť v digitálnej ére ruka v ruke s cieľom podporiť slobodu prejavu a právo na informácie, elektronický obchod a šifrovanie, a zamietnuť digitálny protekcionizmus, hromadné sledovanie, kybernetickú špionáž a cenzúru online;

O.  keďže digitálny obchod musí chrániť ohrozené voľne žijúce živočíšne druhy a keďže online trhoviská musia zakázať predaj týchto živočíchov a prírodných produktov na svojich platformách;

P.  keďže súkromné podniky v čoraz väčšej miere stanovujú pravidlá a normy v oblasti digitálneho hospodárstva, čo bude mať priamy vplyv na občanov a spotrebiteľov, ako aj na domáci a medzinárodný obchod, a čo zároveň urýchliť vývoj technologických riešení na ochranu podnikov a spotrebiteľov;

Q.  keďže odporúčania OECD proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov a plány EÚ na vytvorenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb zdôraznili potrebu riešiť daňové problémy vrátane tých, ktoré prináša digitálne hospodárstvo; keďže dane by sa mali platiť tam, kde sa vytvára zisk; keďže transparentnejším, efektívnejším a spravodlivejším systémom na výpočet základu dane pre cezhraničné spoločnosti by sa malo zabrániť presunu zisku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; keďže na dosiahnutie spravodlivého a účinného zdaňovania všetkých spoločností a na vytvorenie rovnakých podmienok je nevyhnutný jednotný prístup k zdaňovaniu v digitálnom hospodárstve; pripomína, že obchodné dohody by mali obsahovať doložku týkajúcu sa dobrej správy, ktorou sa potvrdzuje záväzok oboch strán k plneniu dohodnutých medzinárodných noriem v oblasti boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;

R.  keďže podľa OECD je do 5 % tovaru dovezeného do EÚ falšovaný tovar, čo vedie k značným stratám pracovných miest a daňových príjmov;

S.  keďže citlivé odvetvia, ako sú audiovizuálne služby, a základné práva, ako je ochrana osobných údajov, by nemali byť predmetom obchodných rokovaní;

T.  keďže digitálny obchod sa musí zamerať aj na podporu rastu MSP a začínajúcich podnikov, a nie len záujmy nadnárodných spoločností;

U.  keďže Mexiko spĺňa podmienky na pristúpenie k Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane údajov;

V.  keďže o ochrane osobných údajov sa v obchodných dohodách nedá vyjednávať a keďže ochrana údajov bola vždy vylúčená z mandátov EÚ na obchodné rokovania;

W.  keďže obchodné dohody možno využiť ako nástroj na zlepšovanie digitálnych práv; keďže začlenením ustanovení o neutralite siete, zákaze vynútených a neodôvodnených požiadaviek na lokalizáciu údajov, bezpečnosti údajov, bezpečnosti spracúvania a uchovávania údajov, šifrovaní a zodpovednosti sprostredkovateľov do obchodných dohôd možno posilniť najmä ochranu slobody prejavu;

1.  zdôrazňuje, že EÚ by ako spoločenstvo založené na hodnotách a najväčší vývozca služieb na celom svete mala stanovovať normy v rámci medzinárodných pravidiel a dohôd o digitálnych obchodných tokoch na základe troch prvkov: 1) zabezpečenie prístupu digitálneho tovaru a služieb na trhy v tretích krajinách, 2) zabezpečenie toho, aby obchodné pravidlá viedli k vytvoreniu hmatateľných prínosov pre zákazníkov, a 3) zaistenie a presadzovanie dodržiavania základných práv;

2.  zdôrazňuje, že hoci stratégia digitálneho jednotného trhu rieši mnohé z problémov, s ktorými sa digitálny obchod stretáva, podniky EÚ stále čelia značným globálnym prekážkam, ako sú netransparentné predpisy, štátne zásahy a neodôvodnené umiestnenie alebo uchovávanie údajov; upozorňuje, že niektoré z kľúčových opatrení stratégie digitálneho jednotného trhu, ako je napríklad iniciatíva EÚ v oblasti cloud computingu a reforma autorského práva, majú medzinárodný rozmer, ktorý by sa mohol riešiť v rámci európskej stratégie digitálneho obchodu;

3.  zdôrazňuje, že je potrebné preklenúť digitálnu priepasť v záujme minimalizácie možných negatívnych vplyvov na sociálnu oblasť a rozvoj; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité podporovať účasť žien v oblastiach STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika), odstrániť prekážky celoživotného vzdelávania a rodových rozdielov v prístupe k novým technológiám a ich používaniu; vyzýva Komisiu, aby hlbšie preskúmala, ako sú prepojené súčasné obchodné politiky a rodová rovnosť a akým spôsobom môže obchod podporovať posilnenie hospodárskeho postavenia žien;

4.  konštatuje, že sieťový efekt digitálneho hospodárstva umožňuje, aby veľký podiel na trhu mala jedna alebo malý počet spoločností, čo by mohlo viesť k nadmernej koncentrácii trhu; zdôrazňuje význam podpory spravodlivej a účinnej hospodárskej súťaže v obchodných dohodách, najmä medzi poskytovateľmi digitálnych služieb, ako sú online platformy, a používateľmi, ako sú mikropodniky, MSP a začínajúce podniky, a podpory možnosti výberu pre spotrebiteľov, zníženia transakčných nákladov, zabezpečenia nediskriminačného prístupu ku všetkým účastníkom trhu, ako aj toho, aby sa zabránilo vytváraniu dominantného postavenia, ktoré narúša trh; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zahrnúť neutralitu siete ako kľúčovú súčasť stratégii digitálneho obchodu; domnieva sa, že stratégiu digitálneho obchodu musí dopĺňať posilnený a účinný medzinárodný rámec pre politiku hospodárskej súťaže, a to aj prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi orgánmi pre hospodársku súťaž a silnými kapitolami o hospodárskej súťaži v obchodných dohodách; vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby podniky a spoločnosti dodržiavali pravidlá hospodárskej súťaže a aby nedochádzalo k diskriminácii konkurentov na úkor záujmov spotrebiteľov;

5.  zdôrazňuje, že prístup k bezpečnému širokopásmovému pripojeniu na internet a k možnostiam digitálnych platieb, účinná ochrana spotrebiteľa, najmä mechanizmy nápravy v prípade internetového cezhraničného predaja, a predvídateľné colné režimy sú dôležité aspekty, pokiaľ ide o umožnenie digitálneho obchodu, trvalo udržateľného rozvoja a inkluzívneho rastu;

6.  domnieva sa, že v obchodných dohodách by sa mala stanoviť zvýšená spoluprácu medzi agentúrami na ochranu spotrebiteľov, a víta iniciatívy na podporu opatrení zameraných na zvýšenie dôvery spotrebiteľov pri obchodných rokovaniach, ako napríklad pravidlá týkajúce sa elektronických podpisov a zmlúv a nevyžiadané komunikácie; zdôrazňuje, že práva spotrebiteľov musia byť chránené a nesmú byť v žiadnom prípade oslabené;

7.  zdôrazňuje, že v rozvojových krajinách tvoria MSP väčšinu podnikov a zamestnávajú väčšinu pracovníkov výrobného sektora a sektora služieb; pripomína, že uľahčenie cezhraničného elektronického obchodu môže mať priamy vplyv na zlepšenie životných podmienok, zvyšovanie životnej úrovne a posilnenie hospodárskeho rozvoja;

8.  pripomína, že nič v obchodných dohodách nebráni tomu, aby EÚ a jej členských štátov zachovávali, zlepšovali a uplatňovali svoje pravidlá ochrany údajov; pripomína, že osobné údaje sa môžu prenášať do tretích krajín bez použitia všeobecných pravidiel v obchodných dohodách, pokiaľ sú a budú splnené požiadavky zakotvené v kapitole IV smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(7) a v kapitole V nariadenia (EÚ) 2016/679; uznáva, že rozhodnutia o primeranosti vrátane čiastočných rozhodnutí a rozhodnutí pre konkrétne sektory sú základným nástrojom na ochranu prenosu osobných údajov z EÚ do tretej krajiny; konštatuje, že EÚ prijala rozhodnutia o primeranosti len so štyrmi zo svojich 20 najväčších obchodných partnerov; pripomína, že je dôležité zaručiť, najmä prostredníctvom dialógov o primeranosti, prenos údajov z tretích krajín do EÚ;

9.  vyzýva Komisiu, aby uprednostnila a urýchlila prijímanie rozhodnutí o primeranosti za predpokladu, že tretie krajiny na základe svojho vnútroštátneho práva alebo svojich medzinárodných záväzkov zabezpečia úroveň ochrany, ktorá je „v zásade rovnocenná“ s úrovňou zaručenej v rámci EÚ; vyzýva Komisiu, aby prijala a zverejnila aktualizované a podrobné záväzné postupy s konkrétnym časovým rámcom na dosiahnutie týchto rozhodnutí, a to pri plnom rešpektovaní právomocí vnútroštátnych orgánov dohľadu a stanoviska Európskeho parlamentu;

10.  pripomína, že možnosť mať prístup k údajom, zhromažďovať, spracúvať a prenášať údaje cez hranice sa stala ešte dôležitejšou podmienkou akejkoľvek spoločnosti, ktorá poskytuje tovar a služby na medzinárodnej úrovni; konštatuje, že je to dôležité v prípade osobných a iných ako osobných údajov vrátane komunikácie medzi strojmi;

11.  naliehavo žiada Komisiu, aby čo najskôr vypracovala pravidlá cezhraničného prenosu údajov, ktoré sú v plnom súlade so súčasnými a budúcimi pravidlami ochrany údajov a súkromia; ďalej žiada Komisiu, aby do obchodných dohôd EÚ začlenila horizontálne ustanovenia plne zachovávajúce právo strán chrániť osobné údaje a súkromie, a to za predpokladu, že toto právo nie je neopodstatnene uplatňované s cieľom obísť pravidlá cezhraničného prenosu údajov na iný účel, ako je ochrana osobných údajov; domnieva sa, že tieto pravidlá a opatrenia by mali byť súčasťou všetkých nových a nedávno začatých obchodných rokovaní s tretími krajinami; zdôrazňuje, že všetky pravidlá v tejto oblasti by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti všetkých budúcich kapitol o ochrane investícií;

12.  vyzýva Komisiu, aby prísne zakázala neodôvodnené požiadavky na lokalizáciu údajov v dohodách o voľnom obchode; domnieva sa, že najvyššou prioritou by malo byť odstránenie týchto požiadaviek, a zdôrazňuje, že by sa mali dodržiavať príslušné právne predpisy na ochranu údajov; vyjadruje poľutovanie nad snahou využívať tieto požiadavky ako určitú formu necolných prekážok obchodu a digitálneho protekcionizmu; zdôrazňuje, že tento protekcionizmus výrazne obmedzuje možnosti európskych podnikov na trhoch tretích krajín a oslabuje výhody digitálneho obchodu súvisiace s efektívnosťou;

13.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila svoju pozíciu týkajúcu sa cezhraničného prenosu údajov, neodôvodnených požiadaviek na lokalizáciu údajov a záruky ochrany údajov v obchodných rokovaniach v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu, aby sa začlenili do všetkých nových a nedávno začatých rokovaní a aby sa predišlo tomu, že EÚ bude z medzinárodných obchodných rokovaná posunutá do úzadia;

14.  vyzýva Komisiu, aby bojovala opatreniam tretích krajín, ako sú politika nakupovania miestnych produktov, požiadavky na miestny obsah alebo nútené prevody technológií, pokiaľ nie sú odôvodnené na základe programov OSN na prekonanie digitálnej priepasti alebo výnimkami súvisiacimi s obchodnými aspektmi práv duševného vlastníctva (TRIPS), s cieľom zabezpečiť, aby mohli európske spoločnosti fungovať v spravodlivom a predvídateľnom prostredí;

15.  zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej vyvíjať úsilie na dvojstrannej, mnohostrannej a viacstrannej úrovni, aby sa tak zabezpečilo, že tretie krajiny budú poskytovať takú mieru otvorenosti voči zahraničným investíciám, ktorá zodpovedá miere otvorenosti EÚ, a že pre prevádzkovateľov z EÚ zachovajú rovnaké podmienky; víta návrh nariadenia EÚ, ktorým sa stanovuje rámec pre preskúmanie priamych zahraničných investícií do Únie, a podporuje jeho ciele v záujme lepšej ochrany najdôležitejších infraštruktúr a technológií;

16.  zdôrazňuje, že stratégia digitálneho obchodu musí byť plne v súlade so zásadou neutrality siete a zabezpečovať rovnaké zaobchádzanie s prevádzkou na internete bez diskriminácie, obmedzenia alebo rušenia, nezávisle od odosielateľa, príjemcu, typu, obsahu, zariadenia, služby alebo aplikácie; okrem toho pripomína, že opatrenia na riadenie prevádzky by mali byť povolené len vo výnimočných prípadoch, ak je nevyhnutne potrebné, a iba tak dlho, ako je potrebné na splnenie zákonných požiadaviek, zachovanie integrity a bezpečnosti siete alebo na predchádzanie hroziacemu preťaženiu siete;

17.  zdôrazňuje, že pre digitalizáciu európskeho priemyslu a zvýšenie miery využívania elektronickej verejnej správy je veľmi dôležité zavádzanie primeranej infraštruktúry a prístupu k nej, najmä vo vidieckych, hornatých a odľahlých oblastiach, ktorá bude primeraná, pokiaľ ide o pokrytie, kvalitu a bezpečnosť, a ktorá podporuje neutrálnu sieť;

18.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad postupmi tretích krajín, ktoré podmieňujú prístup na trh zverejnením a postúpením zdrojových kódov softvéru, ktorý podniky plánujú predávať, štátnym orgánom; domnieva sa, že takéto opatrenia sú ako plošná požiadavka na prístup na trh neprimerané; vyzýva Komisiu, aby vládam, ktoré podpísali dohody o voľnom obchode, zakázala zapájať sa do takýchto činností; zdôrazňuje, že uvedené skutočnosti by nemali brániť štátnym orgánom v presadzovaní transparentnosti softvéru, podpore zverejňovania zdrojového kódu prostredníctvom bezplatného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, ani vo výmene údajov prostredníctvom otvorených údajov licencií;

19.  pripomína, že v niektorých prípadoch sú potrebné požiadavky na miestnu prítomnosť s cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad obozretným podnikaním alebo regulačný dohľad a presadzovanie; opakuje preto svoju výzvu Komisii, aby prijímala obmedzené záväzky v režime 1 s cieľom zabrániť regulatórnej arbitráži;

20.  domnieva sa, že digitálny obchod by sa mal v rámci politiky verejného obstarávania ešte viac zjednodušiť, a to aj využitím možností poskytovania služieb na diaľku a tým, že by sa európskym podnikom, najmä MSP, umožnil prístup k verejnému a súkromnému obstarávaniu;

21.  konštatuje, že požiadavky na transfer technológií v záujme rozvoja by sa nemali vylučovať pravidlami týkajúcimi sa digitálneho obchodu;

22.  vyzýva Komisiu, aby orgánom tretích krajín zakázala požadovanie zverejňovania alebo postupovanie podrobných údajov o (šifrovacej) technológii používanej vo výrobkoch ako podmienku výroby, predaja alebo distribúcie týchto výrobkov;

23.  konštatuje, že ochrana práv duševného vlastníctva a investícií do VaV je základným predpokladom znalostnej ekonomiky EÚ a že medzinárodná spolupráca je kľúčovým prvkom boja proti obchodovaniu s falšovaným tovarom v celom hodnotovom reťazci; nabáda preto Komisiu, aby presadzovala celosvetové uplatňovanie medzinárodných noriem, ako sú dohody TRIPS Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) týkajúce sa internetu; pripomína, že právna ochrana v celej EÚ, či už online alebo offline, je potrebná v súvislosti s novými dielami, pretože podnecuje investovanie a vedie k ďalším inováciám; zdôrazňuje však, že obchodné dohody nie sú prostriedkom na rozširovanie úrovne ochrany nositeľov práv poskytnutím rozsiahlejších právomocí na presadzovanie autorských práv; zdôrazňuje, že prístup k liekom v tretích krajinách by nemal byť ohrozený ochranou duševného vlastníctva; zdôrazňuje, že obchod s falšovaným tovarom si vyžaduje výrazne odlišný prístup k porušovaniu práv duševného vlastníctva v digitálnom hospodárstve;

24.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne kontrolovala program generických domén najvyššej úrovne (TLD) Internetovej korporácie pre prideľovanie mien a čísel ICANN, ktorá rozširuje názvy domén na tisíce generických názvov, a aby v súlade so svojím záväzkom voľného a otvoreného internetu zaručila ochranu držiteľov práv, najmä v súvislosti so zemepisnými označeniami;

25.  vyzýva Komisiu, aby obchodnými dohodami zabránila stranám v zavádzaní horných limitov pre zahraničný kapitál, stanovila pozitívne konkurenčné pravidlá veľkoobchodného prístupu pre siete etablovaných operátorov, stanovila transparentné a nediskriminačné pravidlá a poplatky za licencie a a zaistila skutočný prístupu k infraštruktúre poslednej míle na vývozných trhoch pre poskytovateľov telekomunikačných služieb EÚ; pripomína, že hospodárska súťaž založená na pravidlách v telekomunikačnom sektore vedie k vyššej kvalite služieb a nižším cenám;

26.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí o vytvorenie súboru záväzných viacstranných pravidiel v oblasti elektronického obchodu v rámci WTO a aby sa aj naďalej zameriavala na konkrétne a realistické výsledky;

27.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene obnovila rokovania o TiSA v súlade s odporúčaniami, ktoré prijal Európsky parlament; zastáva názor, že EÚ by mala využiť túto príležitosť, aby prevzala vedúcu úlohu v stanovení najmodernejších globálnom digitálnych noriem;

28.  pripomína, že od roku 1998 členovia WTO dodržiavajú moratórium na clo z elektronických prenosov; zdôrazňuje, že takéto clo by znamenalo zbytočné ďalšie náklady pre podniky, ako aj spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby prepracovala moratórium na stálu dohodu o zákaze ciel z elektronických prenosov, ktorá bude predmetom podrobnej analýzy vplyvov v oblasti 3D tlače;

29.  berie na vedomie úsilie WTO postúpiť vpred vo svojom pracovnom programe pre elektronický obchod; žiada Komisiu, aby sa usilovala o ďalšie rozšírenie dohody WTO o informačných technológiách zahrnutím ďalších produktov a pribratím ďalších členských štátov WTO, a berie na vedomie, že v decembri 2017 sa v Buenos Aires bude konať Konferencia ministrov WTO; žiada Komisiu, aby s európskymi podnikmi a členskými štátmi čo najskôr prekonzultovala svoju pozíciu k elektronickému obchodu a k ďalším otázkam v oblasti digitálneho obchodu, ktoré sa na konferencii majú schváliť, aby sa zabezpečil jednotný európsky postoj;

30.  vyzýva Komisiu, aby používala obchodné dohody na presadzovanie interoperability noriem IKT, ktoré sú prínosom pre spotrebiteľovo aj výrobcov, najmä v kontexte bezpečného internetu vecí, 5G a kybernetickej bezpečnosti, a aby neobchádzala legitímne fóra pre mnohostrannú správu, ktoré prispeli k otvorenému internetu;

31.  podporuje oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 o prioritách normalizácie IKT pre jednotný digitálny trh (COM(2016)0176); zdôrazňuje, že hoci normalizácia IKT musí aj naďalej primárne prebiehať pod vedením priemyslu, musí byť dobrovoľná a vychádzať z konsenzu a byť založená na zásadách transparentnosti, otvorenosti, nestrannosti, účinnosti, relevantnosti a súdržnosti, jasnejší súbor priorít pre normalizáciu IKT, ako aj politická podpora na vysokej úrovni posilnia konkurencieschopnosť; konštatuje, že tento proces by mal využívať nástroje európskeho systému normalizácie a zahŕňať širokú škálu zainteresovaných strán v rámci EÚ aj na medzinárodnej úrovni, s cieľom zabezpečiť lepšie procesy stanovovania noriem v súlade so spoločnou iniciatívou pre európsku normalizáciu; vyzýva Komisiu, aby podporila vznik globálnych odvetvových noriem pod vedením EÚ pre kľúčové technológie 5G a sieťové architektúry, a to najmä využívaním výsledkov verejno-súkromného partnerstva 5G (5G PPP) na úrovni kľúčových európskych a medzinárodných normalizačných orgánov;

32.  zdôrazňuje význam medzinárodných noriem pre digitálne zariadenia a služby, najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti; žiada Komisiu, aby zabezpečila zavedenie základných opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s výrobkami v rámci internetu vecí a službami založenými na cloudovom systéme;

33.  domnieva sa, že osobitnú pozornosť treba venovať rastúcemu počtu spotrebiteľov a jednotlivcov, ktorí predávajú a nakupujú položky na internete a musia čeliť zaťažujúcim colným postupom týkajúcim sa tovaru zakúpeného na internete; pripomína, že je na položky predávané online, ktoré sa nepoužité vracajú, je potrebné zaviesť zjednodušený colný režim nepodliehajúci zdaňovaniu a clám; pripomína, že dohoda o uľahčení obchodu WTO sa zameriava na urýchlenie colných postupov a zlepšenie ich zodpovednosti a transparentnosti; zdôrazňuje, že treba digitalizovať colné informácie a riadenie prostredníctvom online registrácie a spracovania informácií, čo by malo uľahčiť odbavenia na hraniciach, spoluprácu pri odhaľovania podvodov, protikorupčné úsilie a transparentnosť cien týkajúcich sa ciel; domnieva sa, že pre spotrebiteľov by bolo prínosné širšie využívanie nástrojov, akým je napríklad riešenie sporov online;

34.  vyzýva Komisiu, aby podporovala zmluvné strany obchodných dohôd, aby do kapitoly o telekomunikáciách svojich dohôd o voľnom obchode začleňovali medzinárodné roamingové poplatky, ako aj poplatky uplatňované na medzinárodné hovory a správy, ktoré budú transparentné, spravodlivé, primerané a orientované na spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby podporovala politické opatrenia, ktorými sa v záujme zníženia cien, podpory transparentnosti a predchádzania nekalých či inak pre spotrebiteľa negatívnych obchodných praktík podporujú nákladovo orientované maloobchodné ceny za roamingové služby;

35.  uznáva, že zásady smernice o elektronickom obchode (2000/31/ES) prispeli k rozvoju digitálneho hospodárstva tým, že sa nimi vytvorili priaznivé podmienky pre inovácie a zaručila sloboda prejavu a sloboda podnikania; pripomína, že Komisia je pri obchodných rokovaniach viazaná acquis EÚ;

36.  vyzýva Komisiu, aby ďalej začleňovala digitálne technológie a služby do rozvojovej politiky EÚ, ako sa uvádza okrem iného aj v programe Digital4Development; vyzýva Komisiu, aby používala obchodné dohody na zlepšenie a presadzovanie digitálnych práv; uznáva, že len 53,6 % všetkých domácností na celom svete má prístup k internetu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že stále existuje značná digitálna priepasť; vyzýva Komisiu, aby zvýšila investície do digitálnej infraštruktúry na južnej pologuli s cieľom preklenúť túto digitálnu priepasť, a to aj prostredníctvom podnecovania verejno-súkromných partnerstiev, pričom bude aj naďalej dodržiavať zásady účinnosti rozvoja; v tejto súvislosti berie na vedomie príspevok Medzinárodnej telekomunikačnej únie na podporu rozvojových krajín (ITU-D) OSN v oblasti vytvárania, rozvoja a zlepšenia telekomunikačných zariadení a zariadení informačných a komunikačných technológií a sietí; naliehavo vyzýva Komisiu, aby úplne podmienila investície do širokopásmovej infraštruktúry v rozvojových krajinách rešpektovaním internetu ako slobodného, otvoreného a bezpečného priestoru a vypracovaním primeraného riešenia na podporu mobilného prístupu na internet a tým, že budú prispievať k týmto cieľom; zdôrazňuje, že tieto investície sú dôležité najmä pre miestne mikropodniky, malé a stredné podniky, najmä v rozvojových krajinách, aby mohli digitálne komunikovať s nadnárodnými podnikmi a mali prístup do globálnych hodnotových reťazcov; pripomína, že uľahčenie cezhraničného elektronického obchodu môže mať priamy vplyv na zlepšenie životných podmienok, zvyšovanie životnej úrovne a posilnenie hospodárskeho rozvoja; pripomína, že toto úsilie prispieva k rodovej rovnosti, pretože mnohé z týchto spoločností vlastnia a prevádzkujú ženy; pripomína, že digitálny obchod by tiež mohli byť zdrojom informácií pre orgány verejnej správy, a tým podporiť rozvoj elektronickej verejnej správy;

37.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby boli všetky stratégie digitálneho obchodu plne v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja, a predovšetkým by sa mali snažiť o podporu začínajúcich podnikov a mikropodnikov, malých a stredných podnikov a umožniť im zapojiť sa do cezhraničného elektronického obchodu, a pripomína, že by to mohlo byť prínosom pre rodovú rovnosť;

38.  domnieva sa, že digitálne otázky by sa tiež mali výraznejšie premietnuť do politiky EÚ v oblasti pomoci obchodu na uľahčenie rastu elektronického obchodu prostredníctvom zvýšenej podpory pre inovácie a infraštruktúru a prístupu k financovaniu, najmä prostredníctvom iniciatív mikrofinancovania, ako aj pomoci pri zvyšovaní viditeľnosti na internete podnikov, ktoré sa venujú elektronickému obchodu v rozvojových krajinách, uľahčenia prístupu k platforme a podpory dostupnosti elektronických platobných riešení a prístupu k nákladovo efektívnej logistike a doručovacím službám;

39.  zdôrazňuje, že všetky stratégie digitálneho obchodu, ako aj jej sprievodné opatrenia, musia byť v plnom súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a prispievať k jeho realizácii; poznamenáva, že cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 4 týkajúci sa vzdelávania: poskytovať bezplatné, rovnoprávne a kvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie pre všetky dievčatá a chlapcov, cieľ č. 5 o dosiahnutí rodovej rovnosti a posilňovaní postavenia všetkých žien a dievčat, cieľ č. 8.10 podpore inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu, najmä posilnením kapacity domácich finančných inštitúcií a rozširujúceho sa prístupu k finančným službám, ako aj cieľ č. 9.1 o rozvoji spoľahlivej a odolnej infraštruktúry so zameraním na spravodlivý prístup pre všetkých a cieľ č. 9.3 o zvyšovaní prístupu malých podnikov, najmä v rozvojových krajinách, k finančným službám vrátane dostupných úverov a ich integrácii do hodnotových reťazcov a trhov, sú v tejto oblasti zvlášť dôležité;

40.  zaväzuje sa, že bude svoju stratégiu digitálneho obchodu modernizovať každých 5 rokov;

41.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ESVČ.

(1) Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0299.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0041.
(5) Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 35.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0233.
(7) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia