Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2979(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0667/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0667/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0489

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 389kWORD 50k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για ορισμένα παράγωγα
P8_TA(2017)0489B8-0667/2017

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για ορισμένα παράγωγα (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)07684),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012(1) (MiFIR), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1 και το άρθρο 50 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για τα παράγωγα στο πλαίσιο του κανονισμού MiFIR, τα οποία υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 1 του κανονισμού MiFIR,

–  έχοντας υπόψη την από 28ης Σεπτεμβρίου 2017 συνοδευτική επιστολή της ΕΑΚΑΑ προς την Επιτροπή σχετικά με τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών που αφορούν την υποχρέωση διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του κανονισμού MiFIR,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 12 Δεκεμβρίου 2017,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός καθορίζει στο παράρτημά του τις κατηγορίες παραγώγων που θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης την οποία εισήγαγε το άρθρο 28 του κανονισμού MiFIR· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παράγωγα που υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση διαπραγμάτευσης μπορούν να τίθενται σε διαπραγμάτευση μόνο σε ρυθμιζόμενες αγορές, σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, σε μηχανισμούς οργανωμένης διαπραγμάτευσης ή σε τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών που κρίνονται ισοδύναμοι από την Επιτροπή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EAKAA υπέβαλε το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου (ΡΤΠ) στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 με μια συνοδευτική επιστολή προς την Επιτροπή, με την οποία καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δεσμευτούν για τη συντόμευση των προθεσμιών ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί ο πολιτικός στόχος για έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης από την 3η Ιανουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΚΑΑ επισημαίνει, επιπλέον, ότι μένει να ολοκληρωθεί ακόμη σημαντικός αριθμός αποφάσεων προσδιορισμού ισοδυναμίας πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο που εγκρίθηκε δεν είναι το ίδιο με το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που είχε υποβάλει η ΕΑΚΑΑ λόγω των τροποποιήσεων της Επιτροπής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι διαθέτει τρεις μήνες για να διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο («περίοδος ελέγχου»)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία θέσης σε ισχύ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ («MiFID II») και του κανονισμού MiFIR, και η πλήρης αξιοποίηση της τρίμηνης περιόδου ελέγχου θα υπερέβαινε την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων για την υποχρέωση διαπραγμάτευσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση διαπραγμάτευσης για τα παράγωγα είναι σημαντικό στοιχείο των δεσμεύσεων επί των οποίων συμφώνησαν οι ηγέτες της G20 στο Πίτσμπουργκ το 2009·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα καθιστούσε δυνατή την έγκαιρη εφαρμογή και θα παρείχε ασφάλεια δικαίου σχετικά με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης για τα παράγωγα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι η Επιτροπή να οριστικοποιήσει τις κατάλληλες αποφάσεις ισοδυναμίας πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο σημειώνει ότι το ΡΤΠ δεν περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με τις δέσμες συναλλαγών και ότι ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω καθοδήγηση από την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ, σχετικά με την αντιμετώπιση των δεσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η εν λόγω καθοδήγηση θα πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις που καθορίζονται στην «προσωρινή λύση» για την οδηγία MiFID II·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου