Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2979(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0667/2017

Teksty złożone :

B8-0667/2017

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0489

Teksty przyjęte
PDF 326kWORD 49k
Środa, 13 grudnia 2017 r. - Strasburg
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Regulacyjne standardy techniczne dotyczące obowiązku obrotu w stosunku do określonych instrumentów pochodnych
P8_TA(2017)0489B8-0667/2017

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 17 listopada 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku obrotu w stosunku do określonych instrumentów pochodnych (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2017)07684),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 29 listopada 2017 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 4 grudnia 2017 r. skierowane do przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012(1) (MiFIR), w szczególności jego art. 32 ust. 1 i art. 50 ust. 5,

–  uwzględniając art. 10 ust. 1 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(2),

–  uwzględniając projekt regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku obrotu w stosunku do instrumentów pochodnych przedłożony przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w dniu 28 września 2017 r. na podstawie art. 32 ust. 1 MiFIR,

–  uwzględniając skierowane przez ESMA do Komisji pismo towarzyszące z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przygotowanego przez ESMA projektu regulacyjnych standardów technicznych w stosunku do instrumentów pochodnych zgodnie z MiFIR,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając brak sprzeciwów zgłoszonych w terminie określonym w art. 105 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął w dniu 12 grudnia 2017 r.,

A.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane zawiera w załączniku kategorie instrumentów pochodnych, które powinny podlegać obowiązkowi obrotu wprowadzonemu w art. 28 MiFIR; mając na uwadze, że instrumenty pochodne podlegające obowiązkowi obrotu mogą być przedmiotem obrotu tylko na rynku regulowanym, na wielostronnej platformie obrotu, na zorganizowanej platformie obrotu lub w systemie obrotu państwa trzeciego uznanym za równoważny przez Komisję;

B.  mając na uwadze, że ESMA przedłożyła Komisji projekt regulacyjnych standardów technicznych w dniu 28 września 2017 r. wraz z pismem towarzyszącym i zwróciła się w nim do zaangażowanych stron o skrócenie przysługujących im terminów, tak aby cel polityczny, jakim jest obowiązek obrotu, został osiągnięty od dnia 3 stycznia 2018 r., mając na uwadze, że ESMA stwierdziła ponadto, że znaczna liczba decyzji dotyczących równoważności nie została jeszcze podjęta, co musi nastąpić zanim obowiązek obrotu wejdzie w życie;

C.  mając na uwadze, że Parlament uważa, iż ze względu na wprowadzone przez Komisję poprawki przyjęte regulacyjne standardy techniczne nie są tożsame z projektem tych standardów przedłożonym przez ESMA i uważa, że ma trzy miesiące na wyrażenie sprzeciwu wobec regulacyjnych standardów technicznych (okres kontroli);

D.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno obowiązywać od dnia 3 stycznia 2018 r., daty wejścia w życie dyrektywy 2014/65/UE (MiFID II) i MiFIR, a także że pełne wykorzystanie trzymiesięcznego okresu kontroli przysługującego Parlamentowi spowodowałoby wykroczenie poza datę, na którą przewidziano wejście w życie obowiązku obrotu;

E.  mając na uwadze, że obowiązek obrotu w stosunku do instrumentów pochodnych stanowi ważny element zobowiązań podjętych przez przywódców państw grupy G-20 w Pittsburghu w 2009 r.;

F.  mając na uwadze, że szybka publikacja rozporządzenia delegowanego w Dzienniku Urzędowym umożliwiłaby terminowe wdrożenie i zagwarantowała pewność prawa w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie do obowiązku obrotu w stosunku do instrumentów pochodnych;

G.  mając na uwadze, że Parlament podkreśla znaczenie sfinalizowania przez Komisję odpowiednich decyzji dotyczących równoważności zanim obowiązek obrotu wejdzie w życie;

H.  mając na uwadze, że Parlament stwierdza, iż regulacyjne standardy techniczne nie zawierają szczegółowych przepisów dotyczących transakcji pakietowych oraz że od Komisji i ESMA wymagane mogą być dalsze wytyczne w sprawie postępowania z tymi pakietami; mając na uwadze, że Parlament uważa, iż wytyczne te powinny być zgodne z przepisami określonymi w rozwiązaniach prowizorycznych przewidzianych w MiFID II;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84.
(2) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności