Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2979(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0667/2017

Texte depuse :

B8-0667/2017

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0489

Texte adoptate
PDF 251kWORD 48k
Miercuri, 13 decembrie 2017 - Strasbourg
Decizia de a nu formula obiecțiuni la o măsură de punere în aplicare: standardele tehnice de reglementare referitoare la obligația de tranzacționare pentru anumite instrumente financiare derivate
P8_TA(2017)0489B8-0667/2017

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 17 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la obligația de tranzacționare pentru anumite instrumente financiare derivate (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)07684),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 29 noiembrie 2017 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare adresată președintelui Conferinței președinților de comisie la 4 decembrie 2017,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012(1) (MiFIR), în special articolul 32 alineatul (1) și articolul 50 alineatul (5),

–  având în vedere articolul 10 alineatul (1) și articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(2),

–  având în vedere proiectul de standarde tehnice de reglementare referitoare la obligația de tranzacționare pentru anumite instrumente financiare derivate în temeiul MiFIR, prezentat de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) la 28 septembrie 2017 în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din MiFIR,

–  având în vedere scrisoarea de însoțire transmisă de către ESMA Comisiei la 28 septembrie 2017 cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare ale ESMA referitoare obligația de tranzacționare în temeiul MiFIR,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 12 decembrie 2017,

A.  întrucât regulamentul delegat stabilește, în anexă, clasele de instrumente financiare derivate care ar trebui să facă obiectul obligației de tranzacționare introduse de articolul 28 din MiFIR; întrucât instrumentele derivate supuse acestei obligații de tranzacționare pot fi tranzacționate numai pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, al unui sistem organizat de tranzacționare sau într-un loc de tranzacționare dintr-o țară terță considerat echivalent de către Comisie;

B.  întrucât ESMA a transmis proiectul de standarde tehnice de reglementare (STR) la 28 septembrie 2017 alături de o scrisoare de însoțire adresată Comisiei, solicitând tuturor părților implicate să se angajeze să reducă termenele pentru a asigura îndeplinirea obiectivului politic privind aplicarea obligației de tranzacționare începând cu 3 ianuarie 2018; întrucât ESMA ia act, de asemenea, de faptul că un număr semnificativ de determinări de echivalență trebuie încă să fie finalizate înainte de intrarea în vigoare a obligației de tranzacționare;

C.  întrucât Parlamentul consideră că, având în vedere modificările aduse de Comisie textului, STR adoptate nu corespund proiectului de STR prezentat de ESMA și consideră că dispune de trei luni pentru a formula obiecții la proiectul de STR („perioada de control”);

D.  întrucât regulamentul delegat ar trebui să se aplice de la 3 ianuarie 2018, data intrării în vigoare a Directivei 2014/65/UE („MiFID II“) și a Regulamentului MiFIR, iar utilizarea întregii perioade de control de trei luni de care dispune Parlamentul ar depăși data intrării în vigoare a normelor privind obligația de tranzacționare;

E.  întrucât obligația de tranzacționare pentru instrumentele financiare derivate reprezintă un element important al angajamentelor convenite de liderii G20 la Pittsburgh în 2009;

F.  întrucât o publicare rapidă a regulamentului delegat în Jurnalul Oficial ar permite punerea în aplicare la timp a dispozițiilor aplicabile obligației de tranzacționare pentru instrumentele financiare derivate, precum și securitatea lor juridică;

G.  întrucât Parlamentul subliniază importanța finalizării, de către Comisie, a deciziilor de echivalare corespunzătoare înainte de intrarea în vigoare a obligației de tranzacționare;

H.  întrucât Parlamentul ia act de faptul că STR nu conțin dispoziții specifice privind tranzacțiile de tip „pachet” și că ar putea fi necesare orientări suplimentare din partea Comisiei și a ESMA cu privire la tratamentul aplicat pachetelor; întrucât Parlamentul consideră că aceste orientări ar trebui să fie în concordanță cu dispozițiile prevăzute de Directiva MiFID II „Quick Fix”,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 173, 12.6.2014, p. 84.
(2) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate