Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2964(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0677/2017

Внесени текстове :

B8-0677/2017

Разисквания :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Гласувания :

PV 13/12/2017 - 13.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0490

Приети текстове
PDF 552kWORD 56k
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург
Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство
P8_TA(2017)0490B8-0677/2017

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2017 г. относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2964(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите резолюции от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз(1), и от 3 октомври 2017 г. относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство(2),

—  като взе предвид насоките на Европейския съвет (член 50) от 29 април 2017 г. след нотификацията от Обединеното кралство съгласно член 50 от ДЕС и приложението към Решението на Съвета от 22 май 2017 г., с което се определят указанията за водене на преговорите за договаряне на споразумение с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, с което се определят редът и условията за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз,

—  като взе предвид съвместния доклад от преговарящите от името на Европейския съюз и на правителството на Обединеното кралство от 8 декември 2017 г. относно напредъка по време на етап 1 от преговорите по член 50 от ДЕС относно организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че целта на преговорите между Европейския съюз (ЕС) и Обединеното кралство (UK), предприети по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), е да бъде осигурено организирано оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, като се взема предвид рамката за бъдещите отношения на Обединеното кралство със Съюза, когато Обединеното кралство вече не е държава членка;

Б.  като има предвид, че постигането на организирано оттегляне на Обединеното кралство от Съюза изисква преговорите да бъдат строго подредени във времето, така че въпросите относно оттеглянето, произтичащи от предстоящо оттегляне на Обединеното кралство, да бъдат разрешени на първия етап, преди преговорите да могат да преминат към втората фаза;

В.  като има предвид, че трите най-важни въпроса, свързани с оттеглянето, се отнасят до правата на гражданите на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, пребиваващи в ЕС-27, границата между Ирландия и Северна Ирландия и уникалните специфични обстоятелства, характеризиращи остров Ирландия, както и уреждането на финансовите задължения на Обединеното кралство към ЕС;

Г.  като има предвид, че преди преговорите да могат да преминат към втория етап, трябва да бъде постигнат напредък по всеки един от трите въпроса, свързани с оттеглянето, и като има предвид, че това трябва да бъде постигнато възможно най-бързо, за да остане достатъчно време за втората фаза на преговорите;

Д.  като има предвид, че в съвместния доклад на преговарящите от името на Европейския съюз и на правителството на Обединеното кралство се посочва, че е постигнат достатъчен напредък;

Е.  като има предвид, че що се отнася до правата на гражданите, Обединеното кралство:

   е приело, че всички граждани на ЕС, които пребивават законно в Обединеното кралство, и гражданите на Обединеното кралство, които пребивават законно в държава членка от ЕС-27, включително съответните членове на техните семейства, по време на оттеглянето от Съюза, ще се ползват с пълния набор от права, както е предвидено в законодателството на ЕС и в тълкуването на това законодателство от Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС), въз основа на договорености за закрила, които ще бъдат посочени в Споразумението за оттегляне,
   е приело освен това, че основните членове на семействата на гражданите и лицата в трайна връзка с тях, които понастоящем пребивават извън приемащата държава, ще бъдат защитени със Споразумението за оттегляне и че това ще важи и за децата, родени в бъдеще и извън приемащата държава,
   е приело, че продължаването на срока на действие на правата на гражданите ще бъде гарантирано за цял живот посредством пропорционална процедура, която ще подлежи на подходящи гаранции, в съответствие с концепциите на правото на Съюза; тази процедура и тези гаранции ще бъдат посочени в Споразумението за оттегляне,
   е приело, че административните процедури ще бъде прозрачни, безпрепятствени и рационализирани, че формулярите ще бъдат кратки, прости и лесни за използване и че заявленията, подадени от членовете на семейството по едно и също време, ще бъдат разглеждани заедно,
   е приело, че всички права, основаващи се на правото на ЕС, ще бъдат защитени и ще бъдат подробно изложени в Споразумението за оттегляне,
   е приело, че всички социалноосигурителни права съгласно законите на ЕС ще бъдат запазени; това включва износа на всички обезщетения, които могат да бъдат изнасяни,
   е приело, че съдържащите се в Споразумението за оттегляне разпоредби относно правата на гражданите ще бъдат включени в специален правен акт на Обединеното кралство, така че тези права да имат пряко действие;

Ж.  като има предвид, че що се отнася до Ирландия/Северна Ирландия, Обединеното кралство е поело необходимите ангажименти, за да се гарантира, чрез регулаторно привеждане в съответствие, че не е налице „втвърдяване“ на границата, включително:

   ако е необходимо, специални решения за Северна Ирландия,
   ангажираност със защитата на Споразумението от 1998 г. във всичките му части,
   гарантиране, че няма да има намаляване на правата на хората в Северна Ирландия;

З.  като има предвид, че що се отнася до финансовото уреждане, Обединеното кралство е пояснило в достатъчна степен кои финансови задължения ще изпълнява като напускаща държава членка;

И.  като има предвид, че това не означава, че всички нерешени въпроси са били решени, и не посочва каква позиция ще заеме Парламентът, когато настъпи етапът на процедурата на одобрение на евентуално окончателно споразумение за оттегляне;

Й.  като има предвид, че вторият етап от преговорите следва, въз основа на солидни и недвусмислени принципи, да бъде посветен на финализирането на договореностите за организираното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза, включително евентуални преходни договорености, необходими за оттеглянето на Обединеното кралство; като има предвид, че в този контекст следва да бъде определено общо разбиране относно рамката за бъдещите отношения;

К.  като има предвид, че Обединеното кралство и ЕС ще продължават да бъдат близки съседи и ще продължават да имат множество общи интереси, въпреки че Обединеното кралство вече няма да бъде държава членка;

Л.  като има предвид, че тези тесни отношения под формата на споразумения за асоцииране между ЕС и Обединеното кралство могат да бъдат считани за подходяща рамка, чрез която тези общи интереси могат да бъдат защитавани и насърчавани, включително нови търговски отношения;

М.  като има предвид, че предимството на евентуално споразумение за асоцииране се състои във факта, че то е гъвкав инструмент, който предоставя възможност за сътрудничество в широк спектър от области на политиките;

Н.  като има предвид, че преходният режим ще бъде необходим, за да се избегне сценарият на „падането в пропастта“ при напускането на ЕС от Обединеното кралство и за да бъде дадена възможност на преговарящите от името на ЕС и на Обединеното кралство да водят преговори за бъдещо споразумение за отношенията;

О.  като има предвид, че независимо от изхода на преговорите относно бъдещите отношения, не може да има никакъв компромис между вътрешната и външната сигурност, включително сътрудничеството в областта на отбраната, от една страна, и бъдещите икономически отношения, от друга страна;

П.  като има предвид, че коментари, като например отправеният от Дейвид Дейвис, в който резултатът от етап 1 от преговорите се обявява просто за „декларация за намерения“, рискуват да навредят на добросъвестността, която се формира по време на преговорите;

1.  приветства съвместния доклад за напредъка, представен от преговарящите от името на ЕС и на Обединеното кралство, в който се прави заключението, че е постигнат достатъчен напредък в преговорите за споразумение за оттегляне, и поздравява преговарящия от името на Съюза във връзка с провеждането на преговорите до този момент;

2.  счита, че докладът дава възможност за преговори с цел да се премине към втория етап, и препоръчва на Европейския съвет да вземе решение по съответния начин, но счита, че преговорите трябва да се водят добросъвестно, и е на мнение, че преговорите могат да отбележат напредък по време на втория етап само ако правителството на Обединеното кралство също така зачита изцяло ангажиментите, поетите от него в Съвместния доклад, и ако тези задължения са изцяло преведени в текста на проекта на Споразумението за оттегляне;

3.  посочва обаче, че все още има нерешени въпроси, що се отнася до осигуряването на организирано оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, които трябва да бъдат решени преди финализирането на Споразумението за оттегляне, и отбелязва, че след като бъде финализирано, Споразумението за оттегляне трябва да бъде изложено в ясен и недвусмислен правен текст; посочва, че тези нерешени въпроси се отнасят до:

   разширяването на обхвата на правата на гражданите и за бъдещи партньори,
   гарантирането, че административната процедура е лесна, с декларативен характер и безплатна, като тежестта на доказване при оспорване на декларация се носи от органите на Обединеното кралство, а на семействата се дава възможността да дадат ход на процедурата посредством един единствен формуляр,
   гарантирането на задължителния характер на решенията на Съда на ЕС във връзка с тълкуването на разпоредбите относно правата на гражданите, както и за ролята на бъдещия независим национален орган (омбудсман), създаден да действа по жалби на граждани,
   гарантирането на бъдещите права на свободно движение в целия ЕС за гражданите на Обединеното кралство, които понастоящем пребивават в държава членка от ЕС-27,
   гарантирането, че ангажиментите, поети по отношение на Северна Ирландия/Ирландия, са напълно изпълними;

4.  ето защо си запазва всички права по отношение на окончателния текст на споразумението за оттегляне, на което Парламентът ще трябва, в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС, да даде своето съгласие, така че това споразумение да може да влезе в сила;

Рамката за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство

5.  припомня, че член 50, параграф 2 от ДЕС предвижда рамката за бъдещите отношения на ЕС с напускаща държава членка да бъде взета под внимание от Съюза при договарянето и сключването на споразумение за оттегляне;

6.  предлага, ако бъде постигнато цялостно разбиране относно тази рамка за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, това да бъде направено под формата на политическа декларация, приложена към Споразумението за оттегляне;

7.  отбелязва, че споразумението, с което се определят новите отношения между ЕС и Обединеното кралство и което се основава на горепосочената рамка, може да бъде официално договорено едва след като Обединеното кралство напусне ЕС и стане трета държава;

8.  подчертава, че Парламентът ще приеме рамка за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство като част от Споразумението за оттегляне само ако това е в съответствие със следните принципи:

   трета държава, която не отговаря на същите задължения като държава членка, не може да се ползва от същите предимства като държава — членка на Европейския съюз, или държава — членка на ЕИП,
   защита на целостта на вътрешния пазар и четирите свободи, без да се допуска отделен подход за всеки сектор,
   автономност на вземането на решения в ЕС,
   защита на правния ред на ЕС и ролята на Съда на ЕС,
   придържане от страна на Обединеното кралство към стандартите, определени от международните задължения, включително в областта на основните права, и към законодателството и политиката на Съюза в областта на околната среда, изменението на климата, защитата на потребителите, борбата срещу отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, лоялната конкуренция, защита на данните и на неприкосновеността на личния живот, търговията, социалните права и правата на работниците, особено гаранциите срещу социален дъмпинг, с ясен механизъм за гарантиране на изпълнение с цел осигуряване на съответствие,
   гарантиране на споразуменията на ЕС с трети държави и организации, включително Споразумението за ЕИП,
   гарантиране на финансовата стабилност на ЕС и спазване на неговия регулаторен и надзорен режим и стандарти и тяхното прилагане,
   правилно равновесие между правата и задълженията, включително съизмерими финансови вноски;

9.  призовава рамката за бъдещите отношения, докато продължава да бъде в съответствие с горепосочените принципи, да гарантира възможно най-близки отношения между ЕС и Обединеното кралство,

10.  отново заявява, че евентуално споразумението за асоцииране, договорено и съгласувано между ЕС и Обединеното кралство след оттеглянето на Обединеното кралство, в съответствие с член 217 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), би могло да осигури подходяща рамка за бъдещите отношения; предлага това споразумение, в допълнение към своята рамка за управление, която следва да включва стабилен и независим механизъм за разрешаване на спорове, да обхваща следните четири стълба:

   търговски и икономически отношения,
   тематично сътрудничество,
   вътрешна сигурност,
   сътрудничество в областта на външна политика и политика на сигурност;

11.  припомня, че голям брой граждани на Обединеното кралство са изразили своето решително несъгласие със загубата на правата, с които се ползват понастоящем съгласно член 20 от ДФЕС; предлага ЕС-27 да разгледа начини за смекчаване на това положение в рамките на първичното право на Съюза, като същевременно се зачитат в пълна степен принципите на реципрочност, равнопоставеност, симетрия и недискриминация;

Преходни договорености

12.  припомня, че преходните договорености, които гарантират правна сигурност и приемственост, могат да бъдат договорени само ако те съдържат точния баланс на права и задължения, са ограничени във времето, като не превишават три години, и се изразяват в удължаване на срока на прилагане на достиженията на правото на ЕС, включително правата на гражданите, което изисква съществуващите регулаторни, бюджетни, надзорни, съдебни и правоприлагащи инструменти и структури да продължават да се прилагат по отношение на Обединеното кралство; отбелязва, че Обединеното кралство вече няма да бъде част от институциите и органите на ЕС;

13.  потвърждава, че всички промени в достиженията на правото на ЕС, които влизат в сила през преходния период, трябва да се прилагат автоматично по отношение на Обединеното кралство в съответствие с преходните договорености, договорени между ЕС и Обединеното кралство;

14.  настоява, че всички бъдещи търговски споразумения, които Обединеното кралство договаря след своето оттегляне с трети държави, могат да влязат в сила едва в края на периода, през който се прилагат преходните договорености;

15.  изтъква, че преходният период, договорен като част от Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, може да започне едва след сключването на гореспоменатото споразумение;

o
o   o

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на националните парламенти и на правителството на Обединеното кралство.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0102.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0361.

Правна информация - Политика за поверителност