Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2964(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0677/2017

Předložené texty :

B8-0677/2017

Rozpravy :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Hlasování :

PV 13/12/2017 - 13.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0490

Přijaté texty
PDF 408kWORD 46k
Středa, 13. prosince 2017 - Štrasburk
Současný stav jednání se Spojeným královstvím
P8_TA(2017)0490B8-0677/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2017 o současném stavu jednání se Spojeným královstvím (2017/2964(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie(1), a na své usnesení ze dne 3. října 2017 o stavu jednání se Spojeným královstvím(2),

–  s ohledem na pokyny Evropské rady (článek 50) ze dne 29. dubna 2017 v návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 SEU a na přílohu k rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2017, která obsahuje směrnice pro sjednání dohody se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie,

–  s ohledem na společnou zprávu vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království ze dne 8. prosince 2017 o pokroku v první fázi jednání podle článku 50 SEU o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že účelem jednání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, která probíhají podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU), je zajistit spořádané vystoupení Spojeného království z Evropské unie s přihlédnutím k rámci budoucích vztahů Spojeného království s Evropskou unií poté, co přestane být členským státem;

B.  vzhledem k tomu, že spořádané vystoupení vyžaduje, aby jednání byla striktně rozdělena do více fází s tím, že v první fázi budou řešeny otázky rozluky, které vyvstávají ve spojitosti s nadcházejícím vystoupením Spojeného království z Evropské unie, a teprve poté budou moci jednání postoupit do druhé fáze;

C.  vzhledem k tomu, že třemi zdaleka nejdůležitějšími otázkami rozluky jsou práva občanů EU pobývajících ve Spojeném království a práva občanů Spojeného království pobývajících v EU-27, dále hranice mezi Irskem a Severním Irskem a jedinečná a specifická situace irského ostrova a konečně vypořádání finančních závazků Spojeného království vůči EU;

D.  vzhledem k tomu, že do druhé fáze jednání bude možné postoupit až poté, co bude v každé z těchto tří otázek dosaženo dostatečného pokroku, a vzhledem k tomu, že se tak musí stát co nejdříve, má-li být na druhou fázi jednání dostatek času;

E.  vzhledem k tomu, že společná zpráva vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království konstatuje, že bylo dosaženo dostatečného pokroku;

F.  vzhledem k tomu, že v otázkách práv občanů Spojené království:

   souhlasilo s tím, že všichni občané EU s legálním pobytem ve Spojeném království a státní příslušníci Spojeného království s legálním pobytem v kterémkoli členském státě EU-27 a jejich rodinní příslušníci k datu vystoupení budou požívat úplného souboru práv podle práva EU, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie, a to na základě ochranných opatření, která budou součástí dohody o vystoupení,
   souhlasilo dále s tím, že se na nejbližší rodinné příslušníky občanů a na osoby žijící s nimi v trvalém vztahu, kteří v současné době pobývají mimo hostitelský stát, bude vztahovat ochrana na základě dohody o vystoupení, což bude platit i v případě později narozených dětí, včetně dětí narozených mimo hostitelský stát,
   souhlasilo s tím, že práva občanů budou zajištěna po dobu jejich života prostřednictvím přiměřeného postupu, který bude obsahovat řádná ochranná opatření v souladu se zásadami práva EU; tento postup a ochranná opatření stanoví dohoda o vystoupení,
   souhlasilo s tím, že administrativní postupy budou transparentní, hladké a jednoduché, formuláře budou stručné, jednoduché a uživatelsky vstřícné a žádosti současně podané různými příslušníky téže rodiny budou posuzovány společně,
   souhlasilo s tím, že budou zaručena veškerá příslušná práva vyplývající z práva EU a že budou podrobně popsána v dohodě o vystoupení,
   souhlasilo s tím, že budou zachována veškerá práva v oblasti sociálního zabezpečení podle práva EU; to zahrnuje převod všech převoditelných dávek,
   souhlasilo s tím, že ustanovení o právech občanů obsažená v dohodě o vystoupení budou začleněna do zvláštního právního aktu Spojeného království, aby měla přímý účinek;

G.  vzhledem k tomu, že Spojené království přijalo požadovaný závazek, že sladěním regulace zamezí zpřísnění hraničního režimu mezi Irskem a Severním Irskem, a mimo jiné přislíbilo, že:

   v případě nutnosti vytvoří zvláštní řešení pro Severní Irsko,
   bude dbát na zachování dohody z roku 1998 v její úplnosti,
   zajistí, aby nedošlo k omezení práv obyvatel Severního Irska;

H.  vzhledem k tomu, že ve věci finančního vypořádání Spojené království adekvátně vyjasnilo, jaké finanční závazky bude plnit jako členský stát opouštějící Unii;

I.  vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti neznamenají, že byly vyřešeny všechny zbývající otázky, ani z nich nevyplývá, jaký postoj Parlament zaujme v rámci postupu udělení souhlasu s konečnou dohodou o vystoupení;

J.  vzhledem k tomu, že druhá fáze vyjednávání by měla být věnována dojednání zbývajících otázek týkajících se spořádaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie, včetně případných přechodných opatření nutných pro vystoupení Spojeného království z Evropské unie, a to na základě rozumných a jednoznačných zásad; vzhledem k tomu, že v této souvislosti je třeba dospět k obecné dohodě o rámci budoucího vztahu;

K.  vzhledem k tomu, že Spojené království a Evropská unie zůstanou blízkými sousedy a budou mít nadále mnoho společných zájmů, přestože Spojené království již nebude členskými státem;

L.  vzhledem k tomu, že za vhodný rámec, který by zajišťoval ochranu a prosazování společných zájmů, včetně nového obchodního vztahu, by bylo možné považovat úzký vztah ve formě dohody o přidružení mezi EU a Spojeným královstvím;

M.  vzhledem k tomu, že výhodou dohody o přidružení je to, že je flexibilním nástrojem umožňujícím spolupráci v širokém spektru různých oblastí;

N.  vzhledem k tomu, že má-li být odvrácen scénář „pádu z okraje útesu“ a mají-li mít vyjednavači Spojeného království a Evropské unie možnost vyjednat dohodu o budoucím vztahu, bude nezbytné stanovit přechodná opatření;

O.  vzhledem k tomu, že ať bude výsledek jednání o budoucím vztahu jakýkoli, není možný kompromis mezi vnitřní a vnější bezpečností včetně obranné spolupráce na jedné straně a mezi budoucím hospodářským vztahem na straně druhé;

P.  vzhledem k tomu, že výroky označující výsledek první fáze za pouhé „prohlášení o záměru“, jak se vyjádřil například David Davis, mohou narušit dobrou víru, kterou se podařilo vybudovat během jednání;

1.  vítá společnou zprávu o pokroku, kterou předložili vyjednavači Evropské unie a Spojeného království a podle níž bylo v jednáních o dohodě o vystoupení dosaženo dostatečného pokroku, a blahopřeje vyjednavačům EU k dosavadnímu průběhu jednání;

2.  zastává názor, že zpráva umožňuje vyjednavačům postoupit do druhé fáze, a doporučuje Evropské radě, aby učinila odpovídající rozhodnutí, nicméně je přesvědčen, že je nutné jednat v dobré víře, a zastává názor, že jednání budou moci v druhé fázi pokročit, pouze pokud bude vláda Spojeného království plně dodržovat závazky, které přijala ve společné zprávě, a pokud se tyto závazky plně odrazí v návrhu dohody o vystoupení;

3.  upozorňuje nicméně na to, že dosud zbývá vyřešit několik otázek týkajících se spořádaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie, aby mohla být dohoda o vystoupení finalizována, a poukazuje na to, že po finalizaci bude muset být text dohody formulován z právního hlediska jasně a jednoznačně; poukazuje na to, že dosud nevyřešené otázky se týkají:

   rozšíření platnosti práv občanů na budoucí partnery,
   zajištění toho, aby administrativní postup nebyl příliš striktní, opíral se pouze o prohlášení a nebyl spojen s žádnými poplatky, přičemž břemeno důkazu, že prohlášení je nepravdivé, by nesly úřady Spojeného království; rovněž by mělo být možné, aby rodiny zahájily postup pomocí jediného formuláře,
   stanovení závazné povahy rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, pokud jde o výklad ustanovení o právech občanů, a stanovení úlohy budoucího nezávislého vnitrostátního orgánu (ombudsmana), který by se zabýval stížnostmi občanů,
   poskytnutí záruky, že občané Spojeného království, kteří v současné době pobývají v některém z členských států EU-27, se budou moci volně pohybovat po celé Unii,
   zajištění plné vykonatelnosti závazků přijatých v souvislosti se Severním Irskem / Irskem;

4.  vyhrazuje si proto veškerá svá práva ve vztahu ke konečné dohodě o vystoupení, která podle čl. 50 odst. 2 SEU nemůže vstoupit v platnost bez jeho souhlasu;

Rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím

5.  připomíná, že při jednáních o dohodě o vystoupení a při jejím uzavírání se podle čl. 50 odst. 2 SEU přihlíží k rámci budoucích vztahů EU s členským státem, který vystupuje z Unie;

6.  pokud Evropská unie a Spojené království dospějí k obecné dohodě o tomto rámci budoucích vztahů, navrhuje, aby tento rámec měl podobu politického prohlášení připojeného k dohodě o vystoupení;

7.  konstatuje, že dohoda o novém vztahu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, vycházející z výše uvedeného rámce, může být formálně vyjednána teprve poté, co Spojené království opustí Evropskou unii a stane se třetí zemí;

8.  zdůrazňuje, že s tím, aby byl rámec budoucího vztahu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím součástí dohody o vystoupení, bude souhlasit pouze pod podmínkou, že tento rámec bude přísně v souladu s těmito zásadami:

   třetí země, která nemá stejné povinnosti jako členský stát, nemůže požívat stejných výhod jako členský stát Evropské unie nebo člen EHP,
   musí být zajištěna integrita vnitřního trhu a čtyři svobody a není možné, aby existovaly odlišné podmínky pro různá odvětví;
   musí být zachována autonomie rozhodovacího procesu EU,
   musí být zajištěn právní řád EU a úloha Soudního dvora EU;
   Spojené království musí dodržovat standardy vyplývající z mezinárodních závazků, včetně základních práv, stejně jako právní předpisy a politiky Unie v oblasti životního prostředí, změny klimatu, ochrany spotřebitele, boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, spravedlivé hospodářské soutěže, ochrany údajů a soukromí, obchodu a sociálních práv a práv pracovníků, zejména opatření proti sociálnímu dumpingu, a to vše s jasným mechanismem pro prosazování těchto ustanovení,
   musí být zabezpečeny dohody mezi EU a třetími zeměmi a organizacemi, včetně dohody o EHP,
   musí být zachována finanční stabilita EU a zajištěn soulad s jejím systémem a standardy v oblasti regulace a dohledu a jejich uplatňování,
   musí být zajištěna náležitá rovnováha mezi právy a povinnostmi, včetně odpovídajících finančních příspěvků;

9.  požaduje, aby rámec budoucích vztahů vedl ke vzniku co nejužšího vztahu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, aniž by se odchýlil od výše uvedených zásad;

10.  opakuje, že vhodným rámcem pro budoucí vztahy by mohla být dohoda o přidružení, která by byla po vystoupení Spojeného království z Evropské unie vyjednána a uzavřena mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím podle článku 217 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU); navrhuje, aby tato dohoda obsahovala kromě ujednání o správním rámci, který by měl zahrnovat spolehlivý a nezávislý mechanismus řešení sporů, také následující čtyři pilíře:

   obchodní a hospodářské vztahy,
   tematická spolupráce,
   vnitřní bezpečnost,
   zahraniční politika a bezpečnostní spolupráce;

11.  připomíná, že mnozí občané Spojeného království se ostře staví proti tomu, že by měli ztratit práva, jichž nyní požívají na základě článku 20 SFEU; navrhuje, aby EU-27 zvážila, jak by bylo možné zmírnit tento problém v mezích primárního práva Unie, a to plně v souladu se zásadami reciprocity, rovnosti, symetrie a nediskriminace;

Přechodná opatření

12.  opakuje, že na přechodných opatřeních, která by zajišťovala právní jistotu a kontinuitu, se bude možné dohodnout pouze tehdy, pokud v nich budou v náležité rovnováze práva a povinnosti, budou časově omezena na nejvýše tři roky a budou spočívat v prodloužení platnosti acquis Unie, včetně práv občanů, což znamená, že se na Spojené království budou nadále vztahovat současné nástroje a struktury v oblasti regulace, rozpočtu, dohledu, justice a prosazování práva; poukazuje na to, že Spojené království již nebude součástí orgánů a institucí Unie;

13.  prohlašuje, že veškeré změny acquis Unie, které nabudou účinnosti v přechodném období, se v souladu s přechodnými opatřeními dohodnutými mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím musí automaticky vztahovat i na Spojené království;

14.  trvá na tom, že obchodní dohody, které Spojené království vyjedná po svém vystoupení z Evropské unie s třetími zeměmi, budou moci vstoupit v platnost až poté, co skončí platnost přechodných opatření;

15.  poukazuje na to, že přechodné období dohodnuté v rámci dohody o vystoupení mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, bude moci být zahájeno až poté, co tato dohoda vstoupí v platnost;

o
o   o

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, vnitrostátním parlamentům a vládě Spojeného království.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0102.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0361.

Právní upozornění - Ochrana soukromí