Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2964(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0677/2017

Esitatud tekstid :

B8-0677/2017

Arutelud :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Hääletused :

PV 13/12/2017 - 13.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0490

Vastuvõetud tekstid
PDF 172kWORD 53k
Kolmapäev, 13. detsember 2017 - Strasbourg
Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis
P8_TA(2017)0490B8-0677/2017

Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2017. aasta resolutsioon Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta (2017/2964(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 5. aprilli 2017. aasta resolutsiooni läbirääkimiste kohta, mida alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi teatest kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda(1), ja 3. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta(2),

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 29. aprilli 2017. aasta suuniseid pärast Ühendkuningriigilt ELi lepingu artikli 50 kohase teate saamist ning nõukogu 22. mai 2017. aasta otsuse lisa, milles nähakse ette juhised läbirääkimiste pidamiseks Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigiga sõlmitava lepingu üle, milles sätestatakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kord,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi valitsuse läbirääkijate 8. detsembri 2017. aasta ühisaruannet, milles käsitletakse Euroopa Liidu lepingu artikli 50 alusel Ühendkuningriigi Euroopa Liidust korrakohase väljaastumise üle peetavate läbirääkimiste esimese etapi edusamme,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklile 50 algatatud Euroopa Liidu (EL) ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste eesmärk on tagada Ühendkuningriigi korrakohane väljaastumine EList, võttes arvesse Ühendkuningriigi suhteid liiduga siis, kui ta ei ole enam liikmesriik;

B.  arvestades, et korrakohaseks väljaastumiseks on vaja läbirääkimised järjestada täpselt nii, et Ühendkuningriigi peatsest lahkumisest tulenevaid küsimusi käsitletakse esimeses etapis, enne kui liigutakse edasi läbirääkimiste teise etappi;

C.  arvestades, et kolm ülekaalukalt kõige olulisemat lahkumisega seotud küsimust on seotud Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike õigustega ja ELi 27 liikmesriigis elavate Ühendkuningriigi kodanike õigustega, Iirimaa ja Põhja‑Iirimaa vahelise piiri ning Iiri saart ähvardavate ainulaadsete ja eriliste asjaoludega ning Ühendkuningriigi finantskohustustega ELi ees;

D.  arvestades, et kõigis kolmes küsimuses tuleb teha piisavalt edusamme, enne kui on võimalik alustada läbirääkimiste teise etapiga, ning arvestades, et seda tuleb teha võimalikult kiiresti, et läbirääkimiste teise etapi jaoks oleks piisavalt aega;

E.  arvestades, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi valitsuse läbirääkijate ühisaruandes on märgitud, et saavutatud on piisav edu;

F.  arvestades, et seoses kodanike õigustega on Ühendkuningriik:

   nõustunud, et kõik seaduslikult Ühendkuningriigis elavad ELi kodanikud ja kõik ELi 27 liikmesriigis seaduslikult elavad Ühendkuningriigi kodanikud ning nimetatud ELi ja Ühendkuningriigi kodanike pereliikmed, kes on pereliikmed Ühendkuningriigi lahkumise ajal, saavad kõik õigused, mis on sätestatud ELi õiguses ja mida on tõlgendanud Euroopa Liidu Kohus ning mis tuginevad väljaastumislepingus sätestatavatele tagatistele,
   nõustunud ka sellega, et väljaastumislepinguga kaitstakse kodanike lähedasi pereliikmeid ja kodanikega püsisuhtes olevaid isikuid, kes käesoleval ajal ei ela vastuvõtvas riigis, ning sama kehtib ka tulevikus väljaspool vastuvõtvat riiki sündivate laste puhul,
   nõustunud, et kodanike õiguste säilimine garanteeritakse neile kogu elu vältel proportsionaalse menetlusega, mille suhtes kohaldatakse kooskõlas ELi õigusega nõuetekohaseid tagatisi. Kõnealune menetlus ja tagatised sätestatakse väljaastumislepingus,
   nõustunud, et haldusmenetlused saavad olema läbipaistvad, sujuvad ja ühtlustatud, vormid lühikesed, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning pereliikmete samaaegselt esitatud taotlusi käsitletakse koos,
   nõustunud, et kõik ELi õigusel põhinevad asjakohased õigused on kaitstud ja need sätestatakse üksikasjalikult väljaastumislepingus,
   nõustunud, et kõik ELi õiguse kohased sotsiaalkindlustusõigused säilivad. See hõlmab kõikide ülekantavate hüvitiste ülekandmist,
   nõustunud, et kodanike õigusi käsitlevad väljaastumislepingu sätted lisatakse eraldiseisvasse Ühendkuningriigi õigusakti, et neil õigustel oleks otsene õigusmõju;

G.  arvestades, et Iirimaa ja Põhja‑Iirimaa puhul on Ühendkuningriik võtnud vajalikud kohustused tagada, et piiriületust ei muudeta keerulisemaks, ühtlustades selleks õigusakte, kaasa arvatud:

   vajaduse korral erilahendused Põhja‑Iirimaa jaoks,
   kohustus kaitsta 1998. aasta kokkulepet selle kõigis osades,
   tagada, et Põhja‑Iirimaa elanike õigused ei väheneks;

H.  arvestades, et seoses finantskokkuleppega on Ühendkuningriik piisavalt selgitanud, milliseid finantskohustusi ta lahkuva liikmesriigina täidab;

I.  arvestades, et see ei tähenda, et kõik lahendamata küsimused on lahendatud, samuti ei näita see, millise seisukoha võtab parlament lõplikule väljaastumislepingule nõusoleku andmise menetluses;

J.  arvestades, et läbirääkimiste teises etapis tuleks kindlatest ja ühtsetest põhimõtetest lähtuvalt keskenduda Ühendkuningriigi liidust lahkumise korra lõplikule kehtestamisele, sealhulgas Ühendkuningriigi lahkumiseks vajalikule võimalikule üleminekukorrale; arvestades, et sellega seoses tuleks kindlaks teha üldine arusaam tulevaste suhete raamistikust;

K.  arvestades, et Ühendkuningriik ja EL jäävad lähedasteks naabriteks ja kuigi Ühendkuningriik ei ole enam liikmesriik, on neil jätkuvalt palju ühiseid huve;

L.  arvestades, et raamistikuks, millega neid ühiseid huve, sealhulgas uusi kaubandussuhteid, saaks kaitsta ja edendada, võiks olla ELi ja Ühendkuningriigi vahelisi tihedaid suhteid kajastav assotsieerimisleping;

M.  arvestades, et assiotsieerimislepingu eelis on see, et see on paindlik vahend, mis võimaldab koostööd paljudes poliitikavaldkondades;

N.  arvestades, et üleminekukorda on vaja, et vältida Ühendkuningriigi EList lahkumisel nn kokkuleppeta stsenaariumi ning anda ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkijatele võimalus pidada läbirääkimisi tulevasi suhteid käsitleva kokkuleppe üle;

O.  arvestades, et sõltumata tulevaste suhete üle peetavate läbirääkimiste tulemustest, ei saa teha mingeid kompromisse ühelt poolt sise- ja välisjulgeoleku, sealhulgas kaitsekoostöö, ning teiselt poolt tulevaste majandussuhete vahel;

P.  arvestades, et sellised kommentaarid, nagu esitas David Davis, kui ta nimetas läbirääkimiste esimese etapi tulemusi pelgalt „tahteavalduseks“, ohustavad läbirääkimiste käigus sündinud head tahet;

1.  väljendab heameelt ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkijate esitatud ühise eduaruande üle, milles on jõutud järeldusele, et väljaastumislepingu üle peetavatel läbirääkimistel on saavutatud piisavalt edu, ning õnnitleb liidu läbirääkijat senise läbirääkimiste käigu puhul;

2.  on seisukohal, et aruanne võimaldab liikuda edasi läbirääkimiste teise etappi, ning soovitab Euroopa Ülemkogul teha vastava otsuse, kuid on veendunud, et läbirääkimisi tuleb pidada heauskselt, ning on arvamusel, et läbirääkimiste teises etapis saab edu saavutada ainult siis, kui Ühendkuningriigi valitsus järgib täielikult ühisaruandes võetud kohustusi ja kui neid kohustusi kajastatakse täielikult väljaastumislepingu projektis;

3.  juhib siiski tähelepanu sellele, et veel on lahendamata probleeme, mis on seotud Ühendkuningriigi korrakohase EList väljaastumise tagamisega ning mis tuleb lahendada enne väljaastumislepingu lõplikku vormistamist, ning märgib, et pärast lõplikku vormistamist tuleb väljaastumisleping vormistada selge ja üheselt mõistetava õigusliku tekstina; juhib tähelepanu sellele, et lahendamata probleemid hõlmavad järgmist:

   kodanike õiguste kohaldamisala laiendamine tulevastele partneritele,
   selle tagamine, et haldusmenetlus oleks lihtne, deklaratiivne ja tasuta, et deklaratsiooni vaidlustamise korral lasub tõendamiskohustus Ühendkuningriigi ametiasutustel ning et pereliikmed saavad algatada menetluse üheainsa vormiga,
   kodanike õigusi käsitlevate sätete tõlgendamist puudutavate Euroopa Liidu Kohtu otsuste siduva iseloomu ning kodanike kaebuste lahendamiseks loodava tulevase sõltumatu riikliku asutuse (ombudsmani) rolli tagamine,
   edaspidi kogu ELis vaba liikumise õiguse tagamine neile Ühendkuningriigi kodanikele, kes elavad praegu ELi 27 liikmesriigis,
   Põhja‑Iirimaa ja Iirimaaga seoses võetud kohustuste täieliku täitmise tagamine;

4.  reserveerib seetõttu kõik oma õigused seoses lõpliku väljaastumislepinguga, millele ta peab kooskõlas ELi lepingu artikli 50 lõikega 2 lepingu jõustumiseks nõusoleku andma;

ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistik

5.  tuletab meelde, et ELi lepingu artikli 50 lõikes 2 on sätestatud, et liit peab läbirääkimiste pidamisel ja väljaastumislepingu sõlmimisel võtma arvesse ELi ja lahkuva liikmesriigi tulevaste suhete raamistikku;

6.  teeb ettepaneku, et kui ELi ja Ühendkuningriigi vahel jõutakse tulevaste suhete raamistiku üle üldisele kokkuleppele, tuleks see sõnastada väljaastumislepingule lisatud poliitilise deklaratsioonina;

7.  märgib, et läbirääkimisi lepingu üle, millega määratakse kindlaks ELi ja Ühendkuningriigi vahelised uued suhted ning mis põhineb eespool nimetatud raamistikul, saab ametlikult pidada alles siis, kui Ühendkuningriik on EList lahkunud ja on kolmas riik;

8.  rõhutab, et aktsepteerib ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistikku väljaastumislepingu ühe osana ainult juhul, kui see on ranges vastavuses järgmiste põhimõtetega:

   kolmas riik, kes ei täida samu kohustusi kui liikmesriik, ei saa ka samasuguseid eeliseid kui Euroopa Liidu liikmesriik või EMP liikmesriik,
   siseturu terviklikkuse ja nelja vabaduse kaitse, võimaldamata sektoripõhist lähenemisviisi,
   ELi otsuste tegemise sõltumatus,
   ELi õiguskorra ja Euroopa Liidu Kohtu rolli tagamine,
   Ühendkuningriik järgib standardeid, mis tulenevad rahvusvahelistest kohustustest, sealhulgas põhiõigustest, ning liidu õigusaktidest ja poliitikast keskkonna, kliimamuutuste, tarbijakaitse, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastase võitluse, ausa konkurentsi, andmekaitse ja eraelu puutumatuse, kaubanduse ning sotsiaalsete ja töötajate õiguste (eelkõige sotsiaalse dumpingu vastaste tagatiste) valdkonnas, ning nõuete järgimise tagamiseks on olemas selge jõustamismehhanism,
   kolmandate riikide ja organisatsioonidega sõlmitud ELi lepingute, sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu kaitsmine,
   ELi finantsstabiilsuse tagamine ning tema õigus- ja järelevalvekorra ning -normide järgimine ja kohaldamine,
   õiguste ja kohustuste õige tasakaal, sealhulgas proportsionaalne rahaline panus;

9.  nõuab, et tulevaste suhete raamistik tagaks ELi ja Ühendkuningriigi vahel võimalikult tihedad suhted, jäädes kooskõlla eespool nimetatud põhimõtetega;

10.  kordab, et tulevaste suhete raamistikuks sobiks hästi assotsieerimisleping, mille üle EL ja Ühendkuningriik räägivad läbi ja milles nad lepivad kokku Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 217 kohaselt pärast Ühendkuningriigi liidust lahkumist; teeb ettepaneku, et selline leping peaks lisaks juhtimisraamistikule, mis peaks hõlmama kindlat ja sõltumatut vaidluste lahendamise mehhanismi, hõlmama järgmist nelja sammast:

   kaubandus- ja majandussuhted,
   temaatiline koostöö,
   sisejulgeolek,
   välispoliitika ja julgeolekukoostöö;

11.  tuletab meelde, et paljud Ühendkuningriigi kodanikud on väljendanud tugevat vastuseisu sellele, et nad kaotavad õigused, mis neil praegu ELi toimimise lepingu artikli 20 kohaselt olemas on; soovitab 27‑liikmelisel ELil uurida, kuidas seda olukorda liidu esmase õiguse raames leevendada, järgides samal ajal täiel määral vastastikkuse, võrdsuse, sümmeetria ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

Üleminekukord

12.  kordab, et õiguskindlust ja järjepidevust tagavas üleminekukorras saab kokku leppida ainult juhul, kui see sisaldab õiguste ja kohustuste õiget tasakaalu, on ajaliselt piiratud, ei ületa kolme aastat ning hõlmab ELi õigustiku, sealhulgas kodanike õiguste pikendamist, mis tähendab, et olemasolevad ELi õigus-, eelarve-, järelevalve-, kohtu- ja jõustamisinstrumendid ning -struktuurid kehtivad Ühendkuningriigi suhtes ka edaspidi; märgib, et Ühendkuningriik ei osale enam ELi institutsioonide ja asutuste töös;

13.  kinnitab, et üleminekuperioodi jooksul jõustunud ELi õigustiku muudatusi tuleb vastavalt ELi ja Ühendkuningriigi vahel kokku lepitud üleminekukorrale kohaldada automaatselt ka Ühendkuningriigi suhtes;

14.  rõhutab, et tulevased kaubanduslepingud kolmandate riikidega, mille üle Ühendkuningriik pärast väljaastumist läbirääkimisi peab, saavad jõustuda alles pärast üleminekuperioodi lõppu;

15.  juhib tähelepanu sellele, et ELi ja Ühendkuningriigi vahelise väljaastumislepingu osana kokku lepitud üleminekuperiood võib alata alles siis, kui see leping on sõlmitud;

o
o   o

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ning Ühendkuningriigi valitsusele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0102.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0361.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika