Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2964(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0677/2017

Predkladané texty :

B8-0677/2017

Rozpravy :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Hlasovanie :

PV 13/12/2017 - 13.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0490

Prijaté texty
PDF 344kWORD 48k
Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg
Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom
P8_TA(2017)0490B8-0677/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2964(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2017 o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie(1) a na uznesenie z 3. októbra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom(2),

–  so zreteľom na usmernenia Európskej rady (článok 50) z 29. apríla 2017 v nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 50 Zmluvy o EÚ a na prílohu k rozhodnutiu Rady z 22. mája 2017, ktorým sa stanovujú smernice na rokovanie o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorou sa stanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločnú správu vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017 o pokroku dosiahnutom počas fázy 1 rokovania podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže cieľom rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom, ktoré sa konajú v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len “Zmluvy o EÚ“), je zabezpečiť riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ, berúc do úvahy rámec budúceho vzťahu Spojeného kráľovstva s EÚ, keď už nebude členským štátom;

B.  keďže docielenie riadneho vystúpenia z EÚ si vyžaduje, aby rokovania boli striktne časovo rozvrhnuté tak, aby sa otázky súvisiace s oddelením vyplývajúce z blížiaceho sa vystúpenia Spojeného kráľovstva riešili v prvej fáze ešte pred začatím druhej fázy rokovaní;

C.  keďže tri zďaleka najdôležitejšie otázky súvisiace s oddelením sa týkajú práv občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva s pobytom v EÚ27, hranice medzi Írskom a Severným Írskom a jedinečných a mimoriadnych okolností, ktorým čelí ostrov Írsko a vyrovnania finančných záväzkov Spojeného kráľovstva voči EÚ;

D.  keďže pred pokračovaním smerom k druhej fáze rokovaní musí nastať dostatočný pokrok vo všetkých troch z týchto otázok súvisiacich s oddelením a keďže tento cieľ sa musí dosiahnuť čo najrýchlejšie, aby bol k dispozícii dostatočne dlhý čas na druhú fázu rokovaní;

E.  keďže v spoločnej správe vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva sa uvádza, že sa dosiahol dostatočný pokrok;

F.  keďže so zreteľom na práva občanov Spojené kráľovstvo:

   súhlasilo s tým, že na základe ochrany, ktorá bude stanovená v dohode o vystúpení, všetci občania EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a občania Spojeného kráľovstva s pobytom v niektorom z členských štátov EÚ27, ako aj ich rodinní príslušníci v čase vystúpenia, budú požívať všetky práva stanovené v právnych predpisoch EÚ v zmysle výkladu Súdneho dvora Európskej únie,
   okrem toho súhlasilo s tým, že najbližší rodinní príslušníci týchto občanov a osoby v trvalom zväzku s nimi, ktoré v súčasnosti bývajú mimo hostiteľského štátu, budú chránené na základe dohody o vystúpení a že to bude platiť aj v prípade detí narodených v budúcnosti a mimo hostiteľského štátu,
   súhlasilo s tým, že pokračovanie uplatňovania občianskych práv sa im zaručí na celý život prostredníctvom primeraného postupu, ktorý bude predmetom náležitých záruk, a to v súlade so zásadami práva EÚ. Tento postup a tieto záruky budú stanovené v dohode o vystúpení,
   súhlasilo s tým, že administratívne postupy budú transparentné, bezproblémové a jednoduché, že formuláre budú krátke, jednoduché a ľahko použiteľné a že žiadosti rodinných príslušníkov v rovnakom čase sa budú posudzovať spoločne,
   súhlasilo s tým, že všetky relevantné práva vychádzajúce z práva EÚ budú chránené a budú podrobne stanovené v dohode o vystúpení,
   súhlasilo s tým, že všetky práva týkajúce sa sociálneho zabezpečenia vyplývajúce z právnych predpisov EÚ sa zachovajú. To zahŕňa všetky dávky, o ktoré sa možno uchádzať aj po opustení krajiny,
   súhlasilo s tým, že ustanovenia týkajúce sa práv občanov z dohody o vystúpení budú začlenené do právneho aktu Spojeného kráľovstva, aby tieto práva mali priamy účinok;

G.  keďže pokiaľ ide o Írsko a Severné Írsko, Spojené kráľovstvo prijalo požadované záväzky, aby sa prostredníctvom zosúladenia právnych predpisov zabránilo vytvoreniu fyzickej hranice, čo zahŕňa:

   v prípade potreby osobitné riešenia pre Severné Írsko,
   záväzok chrániť dohody z roku 1998 vo všetkých ich častiach,
   zabezpečenie toho, aby nedošlo k obmedzeniu práv ľudí v Severnom Írsku;

H.  keďže so zreteľom na finančné vyrovnanie Spojené kráľovstvo primerane objasnilo, ktoré finančné záväzky bude plniť ako odchádzajúci členský štát;

I.  keďže to neznamená, že všetky nevyriešené otázky sa vyriešili, ani nevyjadruje stanovisko Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o postup schválenia konečnej dohody o vystúpení;

J.  keďže druhá fáza rokovaní by sa mala na základe spoľahlivých a jednoznačných zásad venovať finalizácii dohôd o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie vrátane možných prechodných opatrení potrebných na vystúpenie Spojeného kráľovstva; keďže v tejto súvislosti by sa malo určiť celkové chápanie rámca budúcich vzťahov;

K.  keďže Spojené kráľovstvo a EÚ bude naďalej blízkymi susedmi a naďalej budú mať mnohé spoločné záujmy, hoci Spojené kráľovstvo už nebude členským štátom;

L.  keďže takéto úzke vzťahy vo forme dohody o pridružení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by sa mohli považovať za vhodný rámec na základe ktorého možno chrániť a podporovať tieto spoločné záujmy, čo platí aj pre nové obchodné vzťahy;

M.  keďže výhodou dohody o pridružení je, že ide o flexibilný nástroj umožňujúci spoluprácu v širokom spektre oblastí politiky;

N.  keďže na zabránenie kaskádovému scenáru pri vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a aby sa vyjednávačom poskytla možnosť rokovať o dohode o budúcich vzťahoch, budú potrebné prechodné ustanovenia;

O.  keďže, bez ohľadu na výsledok rokovaní o budúcich vzťahoch nemôžu existovať žiadne kompromisy medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou, a to ani pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti obrany na jednej strane a budúce hospodárske vzťahy na strane druhej;

P.  keďže na základe pripomienok, ako sú tie, ktoré vyslovil David Davis, v ktorých výsledok prvej fázy rokovaní označil len za „vyhlásenie o zámere“, hrozí oslabenie dobrej viery, ktorá vznikla počas rokovaní;

1.  víta spoločnú správu o pokroku predloženú vyjednávačmi EÚ a Spojeného kráľovstva, v ktorej sa dospelo k záveru, že sa pri rokovaniach o dohode o vystúpení dosiahol dostatočný pokrok, a blahoželá vyjednávačom Únie k doterajšiemu vedeniu rokovaní;

2.  zastáva názor, že správa umožňuje, aby rokovania postúpili do druhej fázy a odporúča, aby Európska rada rozhodla v tomto zmysle, no domnieva sa, že rokovania musia prebiehať v dobrej viere a zastáva názor, že rokovania sa v druhej fáze budú môcť rozvíjať iba vtedy, ak bude aj vláda Spojeného kráľovstva plne rešpektovať záväzky, ktoré prijala v rámci spoločnej správy, a ak sa tieto záväzky v plnom rozsahu premietnu do návrhu dohody o vystúpení;

3.  pripomína však, že stále existujú nevyriešené otázky, pokiaľ ide o zabezpečenie riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, ktoré sa musia vyriešiť pred tým, než sa dokončí dohoda o vystúpení a poznamenáva, že keď bude dohoda o vystúpení dokončená, musí byť formulovaná ako jasný a nedvojzmyselný právny text; poukazuje na to, že medzi tieto nevyriešené otázky patrí:

   rozšírenie práv občanov na budúcich partnerov,
   zabezpečenie toho, aby bol administratívny postup citlivý, mal deklaratórnu povahu a bol bezplatný, aby sa dôkazné bremeno pri spochybnení vyhlásenia prenieslo na orgány Spojeného kráľovstva a aby sa rodinám umožnilo začať postup prostredníctvom jednotného formulára,
   stanovenie záväzného charakteru rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie v súvislosti s výkladom ustanovení týkajúcich sa práv občanov, ako aj na úlohy budúcich nezávislého vnútroštátneho orgánu verejného ochrancu práv (ombudsmana), ktorý sa vytvorí s cieľom reagovať na sťažnosti občanov,
   zaručenie budúceho práva na voľný pohyb v celej EÚ pre občanov Spojeného kráľovstva, ktorí majú v súčasnosti pobyt v členskom štáte EÚ27,
   zabezpečenie toho, aby záväzky prijaté v súvislosti so Severným Írskom/Írskom boli plne vymáhateľné;

4.  vyhradzuje si preto všetky svoje práva, pokiaľ ide o konečnú dohodu o vystúpení, ktorú v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ bude musieť schváliť, ak táto dohoda má nadobudnúť účinnosť;

Rámec pre budúce vzťahy EÚ a Spojeného kráľovstva

5.  pripomína, že v článku 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa stanovuje rámec pre budúce vzťahy EÚ s odchádzajúcim členským štátom, ktorý Únia musí zohľadniť pri rokovaniach a uzatváraní dohody o vystúpení;

6.  navrhuje, aby v prípade, že sa dospeje celková zhoda, pokiaľ ide o rámec budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, tento rámec mal podobu politického vyhlásenia, ktoré bude prílohou dohody o vystúpení;

7.  poznamenáva, že o dohode, ktorou sa stanovia nové vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, vychádzajúcej z uvedeného rámca, sa môže formálne rokovať až po tom, ako Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ stane sa treťou krajinou;

8.  zdôrazňuje, že rámec pre budúce vzťahy EÚ a Spojeného kráľovstva v rámci dohody o vystúpení bude akceptovať len vtedy, ak bude v prísnom súlade s týmito zásadami:

   tretia krajina, ktorá nedodržiava rovnaké povinnosti ako členský štát, nemôže požívať rovnaké výhody ako členský štát Európskej únie alebo ako členský štát EHP,
   ochrana integrity vnútorného trhu a štyroch slobôd bez toho, aby sa umožnilo uplatnenie prístupu podľa jednotlivých sektorov,
   autonómia rozhodovacieho procesu EÚ,
   ochrana právneho poriadku EÚ a úlohy Súdneho dvora,
   dodržiavanie noriem ustanovených prostredníctvom medzinárodných záväzkov zo strany Spojeného kráľovstva, a to vrátane základných práv a právnych predpisov a politík Únie v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, ochrany spotrebiteľa, boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, spravodlivej hospodárskej súťaže, ochrany údajov a súkromia, obchodu, sociálnych práv a práv pracovníkov, najmä ochrany pred sociálnym dumpingom, s jasným mechanizmom presadzovania týchto predpisov a politík na zabezpečenie dodržiavania pravidiel,
   ochrana dohôd EÚ s tretími krajinami a organizáciami vrátane Dohody o EHP,
   ochrana finančnej stability EÚ a dodržiavanie jej regulačného režimu a režimu dohľadu, s nimi súvisiacich noriem a ich uplatňovania,
   vhodná rovnováha práv a povinností vrátane primeraného finančného príspevku;

9.  žiada, aby rámec pre budúce vzťahy, bol v súlade s uvedenými zásadami, ale zároveň umožňoval čo najužšie vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

10.  pripomína, že dohoda o pridružení, o ktorej sa bude rokovať a na ktorej sa EÚ a Spojené kráľovstvo dohodnú po vystúpení Spojeného kráľovstva, by v súlade s článkom 217 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) mohla predstavovať primeraný rámec pre budúce vzťahy; navrhuje, aby takáto dohoda okrem rámca pre riadenie, ktorý by zahŕňal silný a nezávislý mechanizmus na riešenie sporov, pokrývala aj tieto štyri piliere:

   obchodné a hospodárske vzťahy,
   tematická spolupráca,
   vnútorná bezpečnosť,
   spolupráca v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky;

11.  pripomína, že mnohí občania Spojeného kráľovstva vyjadrili dôrazný nesúhlas so stratou práv, ktoré v súčasnosti požívajú podľa článku 20 ZFEÚ; navrhuje, aby EÚ27 preskúmala možnosti zmiernenia tejto situácie v rámci primárneho práva Únie a aby sa pritom v plnej miere dodržiavali zásady reciprocity, rovnosti, symetrie a nediskriminácie;

Prechodné opatrenia

12.  pripomína, že prechodné opatrenia zabezpečujúce právnu istotu a kontinuitu možno schváliť len vtedy, ak budú obsahovať primeranú rovnováhu práv a povinností, budú časovo obmedzené, ale nepresiahnu tri roky, a budú pozostávať z predĺženia platnosti acquis EÚ vrátane práv občanov, čo si vyžiada, aby sa platné právne predpisy EÚ v oblasti nástrojov a štruktúr regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania v Spojenom kráľovstve naďalej uplatňovali; poznamenáva, že Spojené kráľovstvo prestane byť súčasťou inštitúcií a orgánov EÚ;

13.  potvrdzuje, že všetky zmeny acquis EÚ, ktoré nadobudnú účinnosť počas prechodného obdobia, sa musia automaticky uplatňovať v Spojenom kráľovstve v súlade s prechodnými ustanoveniami dohodnutými medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

14.  trvá na tom, že všetky budúce obchodné dohody, ktoré Spojené kráľovstvo bude rokovať s tretími krajinami po vystúpení, budú môcť nadobudnúť účinnosť až na konci obdobia, v priebehu ktorého budú platiť prechodné opatrenia;

15.  poukazuje na to, že prechodné obdobie, ktoré sa dohodne v dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeného kráľovstva, sa môže začať až po uzavretí tejto dohody;

o
o   o

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, národným parlamentom a vláde Spojeného kráľovstva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0102.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0361.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia