Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/3044(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0660/2017

Testi mressqa :

B8-0660/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0491

Testi adottati
PDF 614kWORD 90k
L-Erbgħa, 13 ta' Diċembru 2017 - Strasburgu
Rakkomandazzjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa
P8_TA(2017)0491B8-0660/2017

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2017 lill-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (2016/3044(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 116 u 226 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, KEFA tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-dispożizzjonijiet dettaljati li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew(1),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar it-twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta biex jinvestiga allegati kontravvenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa(2),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015(3) u tas-6 ta' Lulju 2016(4) dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2015 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-taxxa fuq il-kumpaniji fi ħdan l-Unjoni(5),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-26 ta' Ġunju 2017 dwar il-valutazzjoni tar-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw is-suq intern u li huma relatati ma' attivitajiet transfruntiera (COM(2017)0340),

–   wara li kkunsidra l-Pjattaforma tal-Unità tal-Intelligence Finanzjarja tal-Unjoni Ewropea (Pjattaforma UIF tal-UE) li timmappja l-eżerċizzju u l-analiżi tad-distakk tas-setgħat tal-UIF tal-UE kif ukoll l-ostakli biex tinkiseb u tiġi skambjata l-informazzjoni, tal-15 ta' Diċembru 2016,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' rakkomandazzjoni tal-Kumitat ta' Inkjesta b'rabta mal-Ħasil tal-Flus, l-Evitar tat-Taxxa u l-Evażjoni tat-Taxxa,

–  wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Kumitat ta' Inkjesta b'rabta mal-Ħasil tal-Flus, l-Evitar tat-Taxxa u l-Evażjoni tat-Taxxa (A8-0357/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 198(12) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1.Ġenerali

1.  Jinnota bi tħassib li l-każ tal-Panama Papers heżżeż il-fiduċja taċ-ċittadini fis-sistemi finanzjarji u ta' tassazzjoni tagħna; jisħaq kemm huwa kruċjali li titreġġa' lura l-fiduċja tal-pubbliku u jiġu żgurati sistemi tat-taxxa ġusti u trasparenti u ġustizzja fiskali u soċjali; jistieden, għal dan il-għan, lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri tagħha jimplimentaw u jsaħħu adegwatament l-għodod ġuridiċi tagħhom b'mod li jissostitwixxu s-segretezza bit-trasparenza u l-kooperazzjoni reċiproka u l-iskambju ta' informazzjoni, jiġġieldu l-ħasil tal-flus b'mod aktar effikaċi u jappella lill-Istati Membri biex jissimplifikaw is-sistemi ta' taxxa tagħhom sabiex jiżguraw aktar ġustizzja fit-tassazzjoni u jinvestu fl-ekonomija reali;

2.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jkun ridefinit il-mudell ta' tassazzjoni Ewropew sabiex jillimita l-kompetizzjoni inġusta bejn l-Istati Membri;

3.  Jiddeplora l-għadd ta' każijiet ta' amministrazzjoni ħażina li l-Kumitat ta' Inkjesta tal-Parlament li għandu jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa kien kixef fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE, u jissottolinja t-tħassib serju tiegħu dwar il-ksur tad-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus (AMLD III)(6) relatati mal-kooperazzjoni mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF); iħeġġeġ kemm lill-Kummissjoni u kemm lill-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi, l-impenji, il-kooperazzjoni u l-investimenti tagħhom fir-riżorsi finanzjarji u umani sabiex itejbu s-superviżjoni u l-infurzar mhux biss bil-għan li jimpedixxu u jiġġieldu b'mod aktar effikaċi l-prattiki illegali bħall-ħasil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi fiskali iżda anke sabiex jimpedixxu u jiġġieldu l-evitar tat-taxxa u l-ippjanar fiskali aggressiv li jistgħu jkunu legali iżda jmorru kontra l-ispirtu tal-liġi; ifakkar fil-prinċipju ta' prevedibbiltà tal-akkużi; jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li kwalunkwe ksur tal-liġi jiġi kkastigat kif xieraq; jinsisti fuq il-kosteffikaċja ta' dan l-investiment;

4.  Jistieden lill-Istati Membri jieħdu azzjoni dwar każijiet rappurtati ta' ħasil tal-flus u rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi bil-għan li jitwettqu investigazzjonijiet xierqa hekk kif l-awtoritajiet isiru jafu bl-informazzjoni;

5.  Ifakkar fil-qafas tal-UE għal rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi, u jenfasizza l-ħtieġa ta' kooperazzjoni internazzjonali aktar mill-qrib bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja tal-UE u mhux tal-UE; jitlob ukoll setgħat investigattivi akbar għall-korpi Ewropej, b'mod partikolari l-Europol u l-Eurojust, f'każijiet ta' ħasil tal-flus;

6.  Ifakkar li l-verifika adegwata tas-sidien benefiċjarji aħħarin hija essenzjali biex jiġi evitat l-użu ta' kumpaniji tal-isem għall-ħasil tal-flus (kif wera l-każ tal-Azerbaijan Laundromat); jitlob ukoll implimentazzjoni u infurzar effikaċi tad-direttiva Ewropea kontra l-ħasil tal-flus;

7.  Jitlob lill-Istati Membri jżommu lura minn ippjanar fiskali aggressiv min-naħa tal-provvista billi jirriklamaw u joffru deċiżjonijiet u vantaġġi tat-taxxa jew permezz ta' regoli ad hoc;

8.  Jistieden lill-ġurisdizzjonijiet kollha li ttrasponew jew se tittrasponu r-rakkomandazzjonijiet tal-OECD kontra l-BEPS fil-liġi nazzjonali tagħhom jirrispettaw mhux biss il-kliem iżda anke l-ispirtu tar-rakkomandazzjonijiet; ifakkar li t-trasparenza hija strument importanti biex tiġi indirizzata l-evażjoni tat-taxxa, u b'mod partikolari l-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva;

9.  Jiddispjaċih li għadhom jeżistu ħafna lakuni fil-leġiżlazzjoni attwali dwar l-evażjoni tat-taxxa u dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali, u jikkunsidra li hemm bżonn urġenti ta' implimentazzjoni bir-reqqa u ta' tisħiħ ulterjuri tal-leġiżlazzjoni; jilqa' ż-żieda fl-isforzi u l-progress li sar biex jitressqu proposti leġiżlattivi ġodda sabiex jintroduċu strateġiji inklużivi minn mindu ġew ippubblikati l-Panama Papers, iżda jiddispjaċih għan-nuqqas ta' rieda politika fost ċerti Stati Membri biex jagħmlu progress fir-riformi u l-infurzar li jistgħu jġibu magħhom bidla effikaċi;

10.  Jiddispjaċih li kwistjonijiet marbuta mal-politika dwar it-taxxa fil-livell tal-Kunsill spiss jiġu mblukkati minn Stati Membri individwali; itenni t-twissijiet magħmula mill-Kumitat TAXE1 li skontu l-għoti tad-dritt tal-veto lil kull Stat Membru fil-kwistjonijiet tat-taxxa jfisser li r-regola dwar l-unanimità fi ħdan il-Kunsill tnaqqas l-inċentiv favur bidla mill-istatus quo lejn soluzzjoni aktar kooperattiva; itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tuża l-proċedura stipulata fl-Artikolu 116 TFUE, li tagħmilha possibbli li r-rekwiżit ta' unanimità jinbidel f'każijiet fejn il-Kummissjoni ssib li differenza bejn id-dispożizzjonijiet stabbiliti permezz ta' liġi, regolament jew azzjoni amministrattiva fl-Istati Membri tkun qed tikkawża distorsjoni fil-kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni fis-suq intern;

11.  Jinnota li l-evitar tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus għadhom fenomeni fil-livell globali u għalhekk jirrikjedu reazzjoni komprensiva, ċara u koerenti bbażata fuq appoġġ reċiproku u żieda fil-kooperazzjoni fil-livell tal-UE u f'dak globali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu rwol ewlieni fil-ġlieda globali kontra l-evitar tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus;

12.  Jinnota bi tħassib in-nuqqas ta' miżuri ambizzjużi u konkreti għall-ġlieda kontra r-rifuġji fiskali; jiġbed l-attenzjoni, f'dan ir-rigward, għall-fatt li ż-żieda fit-trasparenza waħedha mhux se tkun biżżejjed biex tiġi indirizzata din il-problema; jenfasizza l-urġenza, għalhekk, li ssir pressjoni favur kooperazzjoni internazzjonali u approċċ multilaterali bl-involviment tal-pajjiżi żviluppati u li qed jiżviluppaw;

13.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jappoġġaw u jippromwovu summit intergovernattiv fil-livell tan-NU għad-definizzjoni ta' pjan direzzjonali u Pjan ta' Azzjoni Konġunt biex jintemmu r-rifuġji fiskali;

14.  Jisħaq li biex titqies b'mod sħiħ id-diġitizzazzjoni tal-ambjent tan-negozju hu meħtieġ li jkun definit kunċett ta' stabbilimenti tan-negozju diġitali li jiżgura li kumpaniji li jagħmlu qligħ fi Stat Membru wieħed mingħajr ma jkollhom stabbiliment fiżiku f'dak l-Istat Membru jkunu trattati bl-istess mod li bih ikunu trattati kumpaniji bi stabbiliment fiżiku tan-negozju; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tinkludi lin-negozji diġitali fil-miżuri kollha Ewropej ta' kontra l-evitar tat-taxxa u f'miżuri relatati oħra tat-taxxa;

15.  Jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jkunu proattivi u ma jistennewx ir-rivelazzjonijiet tal-media qabel ma jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet bħala kwistjoni ta' prijorità; ifakkar li t-trasparenza ma tistax tkun biss settorjali;

16.  Jisħaq li hemm ħtieġa ta' viġilanza biex ikun żgurat li l-Brexit la tiffavorixxi kompetizzjoni tat-taxxa bejn is-27 Stat Membru li jifdal biex tattira ċerti industriji u servizzi attwalment sitwati fir-Renju Unit u lanqas ma twassal għal tnaqqis fl-isforzi għall-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa min-naħa tar-Renju Unit, inklużi t-territorji extra-Ewropej u territorji relatati tiegħu; jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-fatt li din id-dimensjoni għandha tiġi kkunsidrata sew matul it-tieni fażi tal-Brexit filwaqt li jkun qed isir negozjar dwar kwalunkwe sħubija jew ftehim kummerċjali mar-Renju Unit;

17.  Jiddeplora d-deċiżjoni mill-Kummissjoni biex ittemm l-impenn tagħha favur rapport biennali kontra l-korruzzjoni fl-Istati Membri kollha; jinnota li l-monitoraġġ kontra l-korruzzjoni mill-Kummissjoni se jitkompla matul il-proċess tas-Semestru Ewropew; hu tal-fehma li f'dan il-proċess il-miżuri kontra l-korruzzjoni jistgħu jkunu ddominati minn kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji oħra; jitlob li l-Kummissjoni tmexxi bl-eżempju, billi tkompli bil-pubblikazzjoni tar-rapport u timpenja lilha nnifisha favur strateġija aktar kredibbli u aktar komprensiva kontra l-korruzzjoni;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu valutazzjoni tal-impatt dwar il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni obbligatorja jew projbizzjoni tas-sjieda, inkluża s-sjieda benefiċjarja ta' kontijiet finanzjarji u kumpaniji tal-isem minn ċittadini tal-UE u kumpaniji tal-UE fil-pajjiżi li jidhru fil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx u fil-lista tal-UE ta' pajjiżi b'nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi AML/CFT tagħhom, sabiex jimpedixxu l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa;

2.L-evażjoni u l-evitar tat-taxxa

2.1.L-istrutturi offshore

19.  Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li jkun hemm definizzjoni internazzjonali komuni ta' x'jikkostitwixxi ċentru finanzjarju offshore, rifuġju fiskali, ġurisdizzjoni ta' segretezza, ġurisdizzjoni tat-taxxa mhux kooperattiva u pajjiż b'riskju għoli f'termini ta' ħasil tal-flus; jappella biex jintlaħaq qbil dwar dawn id-definizzjonijiet b'mod internazzjonali, mingħajr preġudizzju għall-pubblikazzjoni immedjata tal-lista s-sewda komuni tal-UE; jisħaq li dawn id-definizzjonijiet jippresupponu l-istabbiliment ta' kriterji ċari u oġġettivi;

20.  Ifakkar lill-Istati Membri fl-importanza tal-prinċipju tal-GAAR fil-politika tat-tassazzjoni, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet tat-taxxa jużaw dan il-prinċipju b'mod konsistenti sabiex jiġi evitat li jinħolqu strutturi għal finijiet ta' frodi u evażjoni tat-taxxa;

21.  Jemmen li, bħala parti mill-isforz biex tiġi promossa tqawwija tal-kooperazzjoni internazzjonali, huwa wkoll kruċjali li tinżamm l-oġġettività ġuridika ta' dawn id-definizzjonijiet u l-infurzar tagħhom, peress li xi ġurisdizzjonijiet jistgħu jissottoskrivu lilhom infushom għal standards miftiehma internazzjonalment mingħajr ma japplikawhom fil-prattika; jisħaq li dawn id-definizzjonijiet m'għandhomx ikunu suġġett tal-preġudizzji politiċi u għandhom jimmotivaw lill-ġurisdizzjonijiet elenkati biex jadottaw miżuri li jwasslu għat-tneħħija tagħhom mil-lista;

22.  Ifakkar li l-impenn formali lejn standards maqbula internazzjonalment hu l-ewwel pass, iżda hi biss implimentazzjoni xierqa ta' dawn l-istandards u sforz veru u ġenwin li se jimmitigaw il-fatturi ta' riskju u jwasslu għal ġlieda b'eżitu pożittiv kontra l-ħasil tal-flus, il-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa;

23.  Ifakkar li ma jridx isir abbuż minn żonijiet u portijiet ħielsa bil-għan li jinkisbu l-istess effetti bħar-rifuġji fiskali jew bħall-evitar tar-regoli internazzjonali dwar it-trasparenza sabiex isir il-ħasil tal-flus; jitlob li l-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni tal-portijiet ħielsa fl-Unjoni Ewropea;

24.  Jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva biex tiżgura li strutturi offshore b'sidien benefiċjarji fl-Istati Membri jkunu suġġetti għal awditjar u rekwiżiti ta' żvelar tal-kontabilità simili għal dawk applikati fil-ġurisdizzjoni Ewropea fejn ikunu jinsabu s-sidien benefiċjarji;

25.  Iqis li l-UE għandha tagħmilha illegali li jkun hemm relazzjonijiet kummerċjali ma' strutturi ġuridiċi stabbiliti f'rifuġji fiskali jekk il-benefiċjarju aħħari ma jkunx jista' jiġi identifikat;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika rapport annwali dwar l-użu ta' fondi tal-UE kif ukoll ta' trasferimenti monetarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) lejn strutturi offshore, inkluż l-għadd u n-natura ta' proġetti mblukkati, kummenti ta' spjegazzjoni dwar ir-raġunament għal proġetti mblukkati u azzjonijiet ta' segwitu meħuda biex jiżguraw li l-fondi tal-UE ma jkunux qed jikkontribwixxu direttament jew indirettament għall-evażjoni tat-taxxa u l-frodi fiskali;

2.1.1.Lista komuni tal-UE tal-ġurisdizzjonijiet tat-taxxa mhux kooperattivi

27.  Jilqa' r-rwol ta' tmexxija li żvolġiet il-Kummissjoni fit-tfassil tal-kriterji għal lista komuni tal-UE tal-ġurisdizzjonijiet tat-taxxa mhux kooperattivi; jiddispjaċih għall-ammont ta' żmien eċċessiv meħud minn dan il-proċess; jistieden lill-Kunsill biex ma jimmoderax il-livell ta' ambizzjoni fir-rigward tal-kriterji tal-lista msemmija hawn fuq iżda biex pjuttost iżidha; jinsisti li jitqiesu l-kriterji kollha proposti mill-Kummissjoni inkluż, iżda mhux biss, in-nuqqas ta' taxxa korporattiva jew rata tat-taxxa korporattiva qrib iż-żero, u jenfasizza l-importanza tagħhom biex il-lista tkun effikaċi u mhux arbitrarja; iqis li l-kriterji ta' trasparenza għandhom ikunu applikati b'mod sħiħ u li l-kriterji għandhom iqisu b'mod adegwat ukoll l-implimentazzjoni u l-infurzar; jistieden lill-Kunsill biex, bil-għan li din il-lista tkun waħda effikaċi u kredibbli, jistabbilixxi sanzjonijiet komuni qawwija, proporzjonali u deterrenti kontra l-pajjiżi elenkati u jissottolinja li l-valutazzjonijiet ta' pajjiżi individwali għandhom jitwettqu b'mod trasparenti; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jistabbilixxu mekkaniżmu ta' rieżami trasparenti u oġġettiv, li jinkludi l-involviment tal-Parlament, sabiex jaġġornaw il-lista fil-futur; ifakkar li l-għan ta' lista bħal din hu li jbiddel l-imġiba ta' tali ġurisdizzjoni fir-rigward tal-ħasil tal-flus u l-faċilitazzjoni tal-frodi fiskali;

28.  Jiddispjaċih li l-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx, approvata u ppubblikata mill-Kunsill, tiffoka biss fuq ġurisdizzjonijiet barra l-UE u teskludi pajjiżi fl-UE li kellhom rwol sistematiku fil-promozzjoni u l-faċilitazzjoni ta' prattiki tat-taxxa dannużi u li ma jissodisfawx il-kriterju ta' tassazzjoni ġusta; jenfasizza li, kif uriet simulazzjoni mwettqa mill-Oxfam, mill-inqas erba' Stati Membri kienu jiddaħħlu fil-lista kieku ġew eżaminati skont l-istess kriterji tal-UE; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-esklużjoni a priori ta' pajjiżi tal-UE mill-iskrutinju taffettwa l-leġittimità, il-kredibbiltà u l-effikaċja tal-proċess kollu;

29.  Hu tal-fehma li ladarba l-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet fiskali mhux kooperattivi titpoġġa fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha tipproponi leġiżlazzjoni ta' akkompanjament li tiddetermina l-obbligi armonizzati għall-awtoritajiet tat-taxxa f'kull Stat Membru biex kull sena tiżvela data li jkun fiha l-valur sħiħ u d-destinazzjoni tat-trasferimenti tal-flus minn kull Stat Membru għal kull ġurisdizzjoni fuq il-lista;

30.  Jappella biex jiġu applikati sanzjonijiet anke fuq il-kumpaniji, il-banek, id-ditti legali u kontabilistiċi u l-konsulenti tat-taxxa li jkun instab li kienu involuti f'attivitajiet illegali, dannużi jew illeċiti ma' ġurisdizzjonijiet li ma jikkoperawx jew li jkun instab li ffaċilitaw arranġamenti fiskali korporattivi illegali, dannużi jew illeċiti bl-involviment ta' strumenti ġuridiċi f'dawk il-ġurisdizzjonijiet;

31.  Jiddispjaċih li diversi ċittadini, entitajiet u persuni esposti politikament tal-UE ssemmew fil-Panama Papers; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jikkjarifikaw jekk il-fatt li dehru ġiex investigat b'mod xieraq u, jekk iva, ikkostitwiex ksur tad-dritt nazzjonali; jissottolinja li, sfortunatament, fuq linji simili, ħafna ċittadini, entitajiet, u persuni esposti politikament, meta ntalbu jikkooperaw ma' dan il-Kumitat ta' Inkjesta tal-Parlament biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, irrifjutaw li jagħtu informazzjoni li setgħet tkun utli f'termini ta' l-objettivi tal-Kumitat;

32.  Jinnota li, skont l-aħħar data tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) dwar l-investiment dirett barrani, il-Lussemburgu u l-Pajjiżi l-Baxxi flimkien għandhom aktar investiment eżoġenu mill-Istati Uniti – il-maġġoranza l-kbira tiegħu kostititwit minn entitajiet bi skop speċjali mingħajr ebda attività ekonomika sostanzjali – u l-Irlanda għandha iżjed investiment eżoġenu mill-Ġermanja u Franza; jirrimarka li, skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tagħha, l-investiment barrani f'Malta jammonta għal 1 474 % tad-daqs tal-ekonomija tagħha; jinnota li, skont riċerka mwettqa mill-Università ta' Amsterdam, 23 % tal-investimenti korporattivi kollha li spiċċaw f'rifuġji fiskali għaddew mill-Pajjiżi l-Baxxi; jemmen li din id-data hija indikazzjoni ċara li xi Stati Membri qed jiffaċilitaw attivitajiet eċċessivi ta' trasferiment tal-profitti a skapitu ta' Stati Membri oħrajn;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq, sal-aħħar tal-2018, rapport li jivvaluta r-reġimi tat-taxxa tal-Istati Membri u tal-ġurisdizzjonijiet, ir-reġjuni jew l-istrutturi amministattivi dipendenti l-oħra tagħhom li jiffaċilitaw il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa u għandhom impatt potenzjalment dannuż fuq is-suq uniku;

2.1.2.Lista tal-UE tal-pajjiżi terzi b'riskju għoli fl-ambitu tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

34.  Jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni s'issa għadha ma wettqitx il-valutazzjoni indipendenti tagħha stess biex tidentifika l-pajjiżi terzi b'riskju għoli b'nuqqasijiet strateġiċi kif previst mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ġlieda kontra l-Ħasil tal-Flus iżda qagħdet biss fuq il-lista magħmula mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja li l-Kummissjoni hija membru tagħha; jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni ma tatx risposta sodisfaċenti għat-talbiet tal-Parlament f'dan ir-rigward;

35.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tħaffef ix-xogħol dwar il-lista tagħha stess u tirrapporta lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali tagħha u, b'mod partikolari, l-impenn tagħha biex iżżid ir-riżorsi kollha meħtieġa mit-taskforce dwar il-prevenzjoni ta' reati finanzjarji;

36.  Jemmen li huwa ta' importanza primarja li l-miri tal-UE jkunu aktar ambizzjużi minn dawk tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja rigward din il-kwistjoni; jenfasizza f'dan ir-rigward il-ħtieġa għal aktar investiment fir-riżorsi umani u finanzjarji jew għat-titjib tal-allokazzjoni tagħhom fi ħdan il-Kummissjoni sabiex tissaħħaħ il-proċedura ta' skrinjar;

37.  Jemmen li l-għan ta' din il-lista huwa li tinkoraġġixxi bidla fl-imġiba min-naħa tal-ġurisdizzjonijiet f'każijiet ta' ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u sabiex tiskoraġġixxi stati oħra milli jimplimentaw politiki simili u potenzjalment ta' dannu;

38.  Jistieden lill-Kummissjoni tkun l-istituzzjoni ċentrali kemm għal-lista tal-pajjiżi terzi b'riskju għoli fl-ambitu tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus kif ukoll għar-rieżami tal-lista Ewropea tar-rifuġji fiskali, biex tiżgura konsistenza u komplementarjetà;

2.2.Il-leġiżlazzjoni fiskali l-oħra

39.  Jilqa' l-leġiżlazzjoni l-ġdida adottata fl-aħħar sentejn bħala reazzjoni għal LuxLeaks; jilqa' b'sodisfazzjon id-dedikazzjoni tal-UE biex għall-proġett tal-OECD dwar l-erożjoni tal-bażi u trasferiment tal-profitt; jistieden lill-Istati Membri jittrasponu malajr kemm jista' jkun il-leġiżlazzjoni tal-UE fis-sistemi ġuridiċi rispettivi tagħhom u jiżguraw l-infurzar tagħha;

40.  Jappella għal rapport pubbliku ambizzjuż għal kull pajjiż, b'mod li jitqawwew it-trasparenza fit-tassazzjoni u l-iskrutinju pubbliku tal-intrapriżi multinazzjonali, peress li dan kieku jippermetti li l-pubbliku fuq livell aktar estensiv ikollu aċċess għall-informazzjoni dwar il-profitti li jkunu għamlu, is-sussidji li jkunu ngħataw u t-taxxi li jkunu ħallsu l-intrapriżi multinazzjonali fil-ġurisdizzjonijiet fejn joperaw; iħeġġeġ lill-Kunsill jilħaq ftehim komuni dwar il-proposta biex jidħol f'negozjati mal-istituzzjonijiet tal-UE l-oħrajn sabiex jadotta rapport pubbliku għal kull pajjiż, wieħed mill-miżuri ewlenin biex tinkiseb aktar trasparenza fir-rigward tal-informazzjoni tat-taxxa tal-kumpaniji għaċ-ċittadini kollha;

41.  Jissottolinja li r-rapport pubbliku għal kull pajjiż se jippermetti lill-investituti u lill-azzjonisti jqisu l-politiki tat-taxxi tal-kumpaniji meta jintervjenu fil-laqgħat tal-azzjonisti u jieħdu deċiżjonijiet ta' investiment;

42.  Ifakkar li l-informazzjoni tat-taxxa għandha ssir komponent essenzjali tar-rapportar finanzjarju mill-korporazzjonijiet;

43.  Iħeġġeġ lill-Kunsill jilħaq ftehim rapidu u ambizzjuż dwar iż-żewġ stadji tal-bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva (BKKTK); ifakkar li apparti t-tnaqqis fil-kostijiet kemm għall-kumpaniji kif ukoll għall-amministrazzjoni tat-taxxa għall-Istati Membri, dan kieku jsolvi l-kwistjoni tal-prezzijiet tat-trasferimenti u jiżgura kompetizzjoni aktar ġusta fi ħdan is-suq uniku; jisħaq li l-armonizzazzjoni tal-bażi tat-taxxa hija l-aħjar soluzzjoni bil-għan li jiġu fi tmiemhom l-ottimizzazzjoni fiskali u l-ippjanar fiskali aggressiv permezz ta' mezzi legali; ifakkar li definizzjoni vinkolanti ġdida ta' "stabbiliment permanenti" hija meħtieġa biex jiġi żgurat li t-tassazzjoni sseħħ fejn issir l-attività ekonomika u fejn jinħoloq il-valur ekonomiku; jisħaq li dan għandu jkun akkumpanjat minn kriterji minimi vinkolanti biex jiġi determinat jekk attività ekonomika għandhiex sustanza suffiċjenti biex tiġi intaxxata fi Stat Membru sabiex tiġi evitata l-problema ta' "kumpanija tal-isem", b'mod partikolari fir-rigward tal-isfidi mnedija mill-ekonomija diġitali;

44.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimmiraw lejn riformi aktar ambizzjużi fil-qasam tat-tassazzjoni;

45.  Jenfasizza li, sabiex it-tassazzjoni unitarja taħdem bħala mezz biex jintemm it-trasferiment tal-profitt, jeħtieġ li tkun globali, u li l-implimentazzjoni tal-bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva fil-livell tal-UE għandha r-riskju li toħloq sitwazzjoni fejn it-telf attwali mill-Istati Membri għall-bqija tad-dinja jista' jiġi msakkar ġewwa, bħalma jista' jsir fil-każ tal-isfruttament tal-bqija tad-dinja minn xi Stati Membri; jinnota li approċċ tal-UE biss jista' jelimina l-inċentivi biex jittrasferixxu l-profitt fi ħdan l-UE, iżda jwitti t-triq għal aktar inċentivi u opportunitajiet għal trasferiment tal-profitt barra l-UE;

46.  Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu li jiġi żgurat li l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa jiġi estiż għad-deċiżjonijiet kollha u li l-Kummissjoni tikseb aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha sabiex jiġi żgurat li r-regoli Ewropej tal-kompetizzjoni jiġu rispettati(7);

47.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva li tirrevedi d-Direttiva dwar il-Kooperazzjoni Amministrattiva (DAC)(8) malajr kemm jista' jkun sabiex issaħħaħ aktar kooperazzjoni fiskali bejn l-Istati Membri permezz ta' obbligu li jwieġbu talbiet ta' grupp dwar kwistjonijiet tat-taxxa b'tali mod li pajjiż Ewropew wieħed ikun jista' jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa lill-oħrajn biex jiġu mħarrka evażuri tat-taxxa transkonfinali; ifakkar fil-proposta tiegħu biex tiġi emendata d-DAC sabiex tittejjeb il-koordinazzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tal-awditi tat-taxxa(9);

48.  Jiddispjaċih li skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, it-taxxi mhux imħallsa rkuprati mingħand il-benefiċjarji ta' għajnuna fiskali illegali jappartjenu lill-pajjiż li jkun ta l-għajnuna, u mhux lill-pajjiżi li jkunu sofrew erożjoni tal-bażi tat-taxxa tagħhom minħabba skemi tat-taxxa distorsivi; jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tiżviluppa metodoloġiji xierqa għall-kwantifikazzjoni tat-telf ta' dħul għall-Istati Membri affettwati u proċeduri ta' rkupru adegwati biex jiġi żgurat li t-taxxi mhux imħallsa jitqassmu lill-Istati Membri fejn fil-fatt tkun seħħet l-attività ekonomika;

49.  Hu tal-fehma li r-riformi tat-taxxa jridu dejjem jippermettu l-iskrutinju min-naħa taċ-ċittadini u jipprovdu aċċess, informazzjoni u taħriġ lis-soċjetà ċivili biex jippermettulha involviment produttiv fil-qafas ta' dawn il-politiki, li attwalment mhijiex il-prattika;

50.  Jenfasizza, barra minn hekk, li l-leġiżlazzjoni tat-taxxa, fil-livell nazzjonali jew tal-UE, trid tkun simplifikata u abbozzata b'tali mod li tagħmilha aċċessibbli għal kwalunkwe ċittadin bil-għan li tevita l-kumplessità li sservi lill-industriji li jevitaw it-taxxa;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq reviżjoni tad-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku(10), li tinkludi miżuri biex l-amministrazzjonijiet pubbliċi ma jitħallewx jaħdmu ma' kumpaniji li jużaw rifuġji fiskali

52.  Jappella lill-Kummissjoni biex tniedi evalwazzjoni komprensiva tad-19-il sena ta' ħidma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta fuq it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi li tkun tiffoka fuq ir-riżultati miksuba fil-prevenzjoni tal-iskemi tat-taxxa korporattiva li jagħmlu ħsara fuq livell transkonfinali fil-forma ta' rapport pubbliku; jitlob li ssir riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta, abbażi tas-sejbiet u li twassal għal iktar trasparenza u effiċjenza fil-ħidma tagħhom, minħabba li l-grupp għandu jkollu rwol ċentrali fl-isforzi tal-UE biex ittejjeb dan il-qasam; jappella biex il-Parlament jakkwista setgħat ta' skrutinju u ta' akkontabilità fuq il-grupp;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor lista ta' reġimi dannużi li fuqhom il-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta ma rnexxilux sa issa jaqbel dwar azzjoni li se jieħu u tippubblika din il-lista; jitlob li l-Kummissjoni sal-2020 tivvaluta l-impatt tal-approċċ "nexus" fuq sistemi ta' inċentivi tat-taxxa favur il-privattivi konformi u tikkwantifika, jekk possibbli, l-impatt tagħhom fuq l-innovazzjoni u t-telf tal-ġbir tat-taxxa;

54.  Jiddispjaċih li diversi Stati Membri tal-UE ssemmew fil-Panama Papers; jitlob li l-Kummissjoni, flimkien mal-awtoritajiet tax-taxxa, tniedi evalwazzjoni estensiva tal-miżuri potenzjalment dannużi ta' tassazzjoni fl-Istati Membri li jfixklu l-kompetizzjoni u tal-kontromiżuri li hemm fis-seħħ, kif ukoll tal-effetti kollaterali ta' dawn il-miżuri fuq ġurisdizzjonijiet oħrajn; jappella biex jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' skrutinju effikaċi li jissorvelja l-Istati Membri fir-rigward tal-miżuri ġodda dannużi ta' tassazzjoni possibbli li jistgħu jintroduċu;

55.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva sabiex tindirizza l-kwistjoni ta' konverżjonijiet transkonfinali u tat-trasferiment tas-sede u tipprovdi regoli ċari dwar it-trasferiment tal-kwartieri ġenerali ta' kumpanija fl-UE, inklużi regoli li jiġġieldu l-kumpaniji tal-isem;

56.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kollha jiżguraw li tieqaf il-prattika tal-inverżjoni tat-taxxa korporattiva, jiġifieri li korporazzjoni multinazzjonali tiġi akkwistata minn kumpanija żgħira lokalizzata f'rifuġju fiskali u tadotta d-domiċilju legali ta' din tal-aħħar, sabiex "tirriloka" l-kwartieri ġenerali tagħha u jonqos il-piż globali tat-taxxa tal-kumpanija kkombinata, proċess li jkun segwit minn "strippaġġ tad-dħul" permezz ta' pagamenti deduċibbli mit-taxxa lir-rifuġju fiskali (fl-għamla ta' self, royalties u servizzi, pereżempju) li jkollu bħala objettiv l-evitar tat-taxxi fuq il-profitti domestiċi ta' dik il-korporazzjoni multinazzjonali;

57.  Jissottolinja l-ħtieġa li tingħata attenzjoni speċjali fir-rigward tal-prattiki dannużi ta' tassazzjoni li qed jintużaw dejjem aktar, bħall-abbuż minn sistemi ta' inċentivi tat-taxxa favur il-privattivi, derivattivi, swaps, eċċ. li jintużaw bl-objettiv li tiġi evitata t-taxxa;

58.  Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-għajnuna mill-Istat ta' Awwissu 2016 fejn instab li l-Irlanda tat illegalment EUR 13-il biljun f'ħelsien mit-taxxa indebitu lill-kumpanija Apple; għandu dubji dwar id-deċiżjoni tal-gvern Irlandiż li jappella kontra din id-deċiżjoni f'tentattiv biex ma jiġborx is-somma dovuta;

59.  Jistieden lill-Istati Membri jidentifikaw u jwaqqfu kwalunkwe forma ta' amnestija fiskali li tista' tirriżulta f'ħasil tal-flus u f'evażjoni tat-taxxa jew li tista' timpedixxi lill-awtoritajiet nazzjonali milli jużaw id-data pprovduta sabiex iwettqu investigazzjonijiet ta' reati finanzjarji;

60.  Jesprimi t-tħassib tiegħu fir-rigward tal-intenzjonijiet tal-amministrazzjoni tal-Istati Uniti li tippromwovi l-ħelsien mit-taxxa għall-korporazzjonijiet il-kbar u d-deregolamentazzjoni finanzjarja; jitlob li l-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib ir-riforma tat-taxxa proposta fl-Istati Uniti, magħrufa bħala Blueprint, u l-possibbiltà li f'dan il-pajjiż tiġi implimentata amnestija tat-taxxa sabiex tkun tista' ssir ripatrijazzjoni tal-profitti mill-kumpaniji teknoloġiċi l-kbar b'rata tat-taxxa baxxa ħafna;

61.  Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-amministrazzjonijiet tat-taxxa tagħhom b'kapaċità adegwata tal-persunal sabiex jiżguraw il-ġbir effettiv tad-dħul mit-taxxi u jindirizzaw il-prattiki tat-taxxa dannużi, peress li n-nuqqas ta' riżorsi u t-tnaqqis fil-persunal, flimkien ma' nuqqas ta' taħriġ, għodod tekniċi u setgħat investigattivi adegwati, fixklu serjament l-amministrazzjonijiet tat-taxxa f'xi Stati Membri;

62.  Jinnota eżempju wieħed ta' skema ta' evitar tat-taxxa fl-UE, l-hekk imsejħa struttura "Double Irish" li se tiġi eliminata gradwalment sal-2020; jistieden lill-Istati Membri jwettqu monitoraġġ tat-trattati ta' tassazzjoni doppja tagħhom biex jiżguraw li l-iskemi ta' evitar tat-taxxa ma jiġux sfruttati permezz ta' diskrepanzi fit-taxxa;

63.  Jiddeplora n-nuqqas ta' statistika affidabbli u imparzjali fuq l-enormità tal-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa; jisħaq fuq l-importanza tal-iżvilupp ta' metodoloġiji xierqa u trasparenti li jikkwantifikaw l-iskala ta' dawn il-fenomeni, kif ukoll l-impatt ta' dawn l-attivitajiet fuq il-finanzi pubbliċi, l-attivitajiet ekonomiċi u l-investimenti pubbliċi tal-pajjiżi;

64.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi gwida sabiex tagħmel distinzjoni ċara bejn x'inhuwa illegali u x'inhuwa legali, anke jekk tmur kontra l-ispirtu tal-liġi, fil-qafas tal-prattiki ta' evażjoni tat-taxxa u evitar tat-taxxa bil-għan li tiżgura ċ-ċertezza legali għall-partijiet ikkonċernati kollha; jistieden lill-Istati Membri u lill-pajjiżi terzi jiżguraw li l-multi u s-sanzjonijiet pekunjarji imposti fuq l-evażuri tat-taxxa u l-intermedjarji ma jkunux deduċibbli mit-taxxa;

65.  Jenfasizza li t-twettiq ta' strateġija tat-taxxa responsabbli għandu jiġi kkunsidrat bħala wieħed mill-pilastri tar-responsabbiltà soċjali korporattiva (CSR) u li l-evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u l-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva huma inkompatibbli mas-CSR; itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tinkludi dan l-element fl-aġġornament tal-istrateġija tal-UE dwar is-CSR;

66.  Jistieden lill-kumpaniji jintegraw b'mod sħiħ l-obbligi tat-taxxa mingħajr ebda tip ta' evitar tat-taxxa parti integrali fis-CSR tagħhom;

67.  Itenni l-appell li għamel il-Kumitat TAXE2 għall-ħolqien ta' Ċentru tal-Unjoni ġdid għall-Koerenza u l-Koordinament tal-Politika dwar it-Taxxa fi ħdan l-istruttura tal-Kummissjoni li jkun jista' jivvaluta u jimmonitorja l-politiki dwar it-taxxa tal-Istati Membri fil-livell tal-Unjoni u jiżgura li l-Istati Membri ma jimplimentaw l-ebda miżura dannuża ta' tassazzjoni ġdida; jissuġġerixxi li tali Ċentru għall-Koerenza u l-Koordinament tal-Politika dwar it-Taxxa għandu jkun jista' jimmonitorja l-konformità tal-Istati Membri mal-lista komuni tal-Unjoni ta' ġurisdizzjonijiet mhux kooperattivi, minbarra li jiżgura u jħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa nazzjonali (pereżempju, fir-rigward tat-taħriġ u l-iskambju tal-aħjar prattiki);

68.  Itenni r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament(11) għall-ħolqien ta' katalogu ta' kontromiżuri li l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom japplikaw bħala azzjonisti u finanzjaturi ta' korpi pubbliċi, banek u programmi ta' finanzjament, li jridu jiġu applikati għall-kumpaniji li jużaw ir-rifuġji fiskali sabiex jimplimentaw skemi ta' pjanifikazzjoni fiskali aggressiva u għalhekk ma jkunux konformi mal-istandards ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa tal-Unjoni;

69.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex temenda l-leġiżlazzjoni Ewropea, inklużi d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), ir-Regolament dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), l-erba' Regolamenti dwar il-Politika Agrikola Komuni (PAK), u l-ħames Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd) ħalli tipprojbixxi li l-użu ta' fondi tal-UE jmur għal benefiċjarji finali jew intermedjarji finanzjarji li jkun ġie ppruvat li kienu involuti f'evażjoni tat-taxxa jew fi pjanifikazzjoni fiskali aggressiva;

70.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill joħolqu Reġistru Pubbliku tal-Intrapriżi Ewropej standardizzat u obbligatorju sabiex jiksbu informazzjoni aġġornata u affidabbli dwar il-kumpaniji u jiksbu t-trasparenza permezz ta' aċċess transkonfinali għal informazzjoni kumparabbli u affidabbli tal-kumpaniji fl-UE;

71.  Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tevalwa l-impatt tat-trasferimenti transkonfinali tal-futbolers fuq il-ġbir tad-dħul min-naħa tal-Istati Membri u tressaq kwalunkwe miżura meqjusa rilevanti biex jiġi indirizzat dan it-telf konsiderevoli ta' dħul, inklużi miżuri relatati mal-intermedjarji li jiffaċilitaw dawn it-trasferimenti;

72.  Jistieden lill-Kummissjoni żżomm lura milli tikkonkludi ftehimiet kummerċjali ma' ġurisdizzjonijiet li l-UE tiddefinixxi bħala rifuġji fiskali;

2.3.L-iskambju tal-informazzjoni

73.  Iqis ta' dispjaċir li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Kooperazzjoni Amministrattiva (DAC), li kienu fis-seħħ matul il-perjodu kopert mill-Panama Papers ma ġewx implimentati b'mod effikaċi u li l-ammont ta' informazzjoni u deċiżjonijiet skambjati kien żgħir ħafna; ifakkar li l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tat-taxxa huwa kruċjali biex l-Istati Membri jiżguraw assistenza reċiproka fil-ġbir tad-dħul mit-taxxi u joħolqu kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni; jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta proposti biex issaħħaħ aktar kooperazzjoni fiskali bejn l-Istati Membri permezz ta' obbligu li jwieġbu talbiet ta' grupp fi kwistjonijiet tat-taxxa b'tali mod li pajjiż Ewropew wieħed ikun jista' jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa lill-oħrajn biex iħarrku lill-evażuri tat-taxxa transkonfinali;

74.  Jinsab imħasseb ħafna dwar il-fatt li l-għadd ta' deċiżjonijiet tat-taxxa mogħtija mill-Istati Membri lil kumpaniji multinazzjonali żdied f'dawn l-aħħar snin, minkejja twissija soċjali maħluqa b'riżultat tal-iskandlu LuxLeaks;

75.  Jinsisti li l-Kummissjoni għandu jkollha aċċess, bi qbil mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data, għall-informazzjoni kollha li tiġi skambjata skont id-Direttiva dwar il-Kooperazzjoni Amministrattiva b'mod li timmonitorja u tinforza b'mod xieraq l-implimentazzjoni tagħha; jenfasizza li din l-informazzjoni għandha tinżamm f'reġistru ċentrali ġestit mill-Kummissjoni, fid-dawl tal-kompetenza esklużiva tagħha fil-qasam tal-kompetizzjoni;

76.  Jappella biex l-informazzjoni tkun skambjata, ittratata u użata b'mod aktar effikaċi fil-livell globali u jħeġġeġ biex l-istandards komuni ta' rapportar jiġu implimentati b'mod effikaċi u konsistenti, filwaqt li nissostitwixxu l-politika ta' "name and shame" fis-sistema ta' evalwazzjonijiet bejn il-pari b'reġim ta' sanzjonijiet; jiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa ta' reċiproċità fl-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp (OECD) u l-Istati firmatarji parteċipanti; jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw lill-pajjiżi parteċipanti li qed jiżviluppaw fl-implimentazzjoni ta' dawn l-istandards; jissottolinja l-ħtieġa mhux biss ta' impenn tal-pajjiżi favur is-CRS, iżda wkoll il-ħtieġa tal-implimentazzjoni tas-sistema u l-iżgurar ta' kwalità għolja tad-data pprovduta; jirrimarka wkoll li s-CRS attwali għandha dgħufijiet u jilqa' l-fatt li l-OECD qed taħdem biex tirfina l-istandard u tagħmlu aktar effikaċi; jitlob li l-Kummissjoni tikkontribwixxi sabiex jingħalqu l-lakuni identifikati;

77.  Jappella għal titjib fir-reġistri kummerċjali pubbliċi u fir-reġistri pubbliċi ta' sjieda benefiċjarja, fir-rapportar pajjiż b'pajjiż, sabiex jingħelbu l-limitazzjonijiet imposti bl-iskambju ta' informazzjoni skont il-"Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS" ("Il-Konvenzjoni Multilaterali għall-Implimentazzjoni ta' Miżuri Relatati ma' Trattati dwar it-Taxxa għall-Prevenzjoni tal-Erożjoni tal-Bażi u Trasferiment tal-Profitt") tal-OECD ta' Ġunju 2017 li tagħti lill-pajjiżi l-possibbiltà li jagħżlu s-sħab u b'hekk fil-prattika jingħata lok għall-bilateraliżmu;

78.  Jisħaq fuq il-fatt li l-iskambju awtomatiku u obbligatorju tal-informazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' arranġamenti ta' pjanifikazzjoni tat-taxxa aggressiva potenzjali b'dimensjoni transkonfinali (DAC6) għandu jkun aċċessibbli mhux biss għall-awtoritajiet tat-taxxa;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura r-reċiproċità fl-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UE u l-pajjiżi terzi li ma ffirmawx standards miftiehma internazzjonalment; jissottolinja l-ħtieġa ta' sanzjonijiet effikaċi kontra istituzzjonijiet finanzjarji li jkollhom klijenti Ewropej u li jkunu naqsu milli jikkonformaw mal-istandards għall-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni; iqis li għandu jiddaħħal mekkaniżmu għar-riżoluzzjoni tat-tilwim f'tali proposta sabiex jiġu solvuti kunflitti potenzjali bejn l-UE u pajjiżi terzi; ifakkar fir-rakkomandazzjoni tiegħu sabiex tiġi introdotta taxxa minn ras il-għajn jew miżuri b'effett simili biex jiġi evitat li l-profitti jħallu l-Ewropa mingħajr ma jiġu intaxxati;

80.  Iqis li l-entitajiet obbligati li jipprovdu informazzjoni lill-awtoritajiet tat-taxxa jeħtieġilhom ikunu l-istess bħal dawk elenkati fid-Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus, u b'mod partikolari:

   (1) l-istituzzjonijiet ta' kreditu;
   (2) l-istituzzjonijiet finanzjarji;
   (3) il-persuni ġuridiċi jew fiżiċi li ġejjin, fit-twettiq tal-attivitajiet professjonali tagħhom:
   (a) l-awdituri, il-kontabilisti esterni u l-assessuri tat-taxxa;
   (b) in-nutara u professjonisti legali indipendenti oħrajn, meta dawn jieħdu sehem, kemm f'isem klijent tagħhom kif ukoll għan-nom tagħhom, fi kwalunkwe tranżazzjoni finanzjarja jew ta' propjetà, jew billi jgħinu fl-ippjannar jew fl-eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet għan-nom ta' klijent tagħhom dwar:
   (i) ix-xiri u l-bejgħ ta' proprjetà immobbli jew ta' entitajiet kummerċjali;
   (ii) il-ġestjoni ta' fondi, titoli jew assi oħra li jappartjenu lill-klijent;
   (iii) il-ftuħ jew il-ġestjoni ta' kontijiet bankarji ta' tfaddil jew ta' titoli;
   (iv) l-organizzazzjoni tal-kontributi meħtieġa biex joħolqu, joperaw jew jiġġestixxu impriżi;
   (v) il-kostituzzjoni, l-operat jew il-ġestjoni ta' trusts, ta' kumpaniji, ta' fondazzjonijiet jew ta' strutturi simili;
   (c) il-fornituri ta' servizzi ta' trust jew servizzi korporattivi li mhumiex koperti diġà skont il-punti (a) jew (b);
   (d) l-aġenti tal-propjetà;
   (e) persuni oħrajn li jinnegozjaw f'beni unikament b'mod li l-pagamenti jsiru jew jiġu rċevuti fi flus kontanti u f'ammonti ta' EUR 10 000 jew aktar, kemm jekk fi tranżazzjoni waħda kif ukoll f'sensiela ta' tranżazzjonijiet li jkun jidher li hemm rabta bejniethom;
   (f) il-fornituri tas-servizzi tal-logħob tal-azzard;

3.Il-ħasil tal-flus

3.1.Il-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus

81.  Jenfasizza li d-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus għandhom ikunu implimentati b'mod effikaċi u konsistenti mill-Istati Membri; jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw l-infurzar xieraq tal-liġi; jitlob li l-Kummissjoni ssaħħaħ u tipprovdi riżorsi adegwati għas-sistemi ta' monitoraġġ eżistenti; jitlob li l-Kummissjoni talloka aktar riżorsi lit-taskforce tagħha sabiex jiġu evitati r-reati finanzjarji;

82.  Jenfasizza li l-qafas legali tal-4AMLD jipprojbixxi bis-sħiħ l-ishma tal-portatur anonimi li, sakemm ma jkunux debitament reġistrati, irriżultaw li huma għodda utli għall-ħolqien ta' skemi internazzjonali għall-ħasil tal-flus; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw u jinfurzaw korrettament il-4AMLD, li daħlet fis-seħħ fis-26 ta' Ġunju 2017; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni korretta tad-Direttiva;

83.  Jistieden lill-Kummissjoni tibda proċeduri ta' ksur kontra Stati Membri għal nuqqas ta' konformità mal-liġi tal-Unjoni muri mill-Panama Papers u skandli oħrajn li nkixfu;

84.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li r-reġistri aċċessibbli pubblikament tas-sidien benefiċjarji ta' kumpaniji, fundazzjonijiet, trusts u arranġamenti legali simili jiġu aġġornati, standarizzati u interkonnessi b'mod regolari sabiex jimpedixxu l-anonimità tas-sidien benefiċjarji aħħarin (UBOs); jappella li jitbaxxa l-limitu minimu attwali għall-parteċipazzjoni azzjonarja fid-definizzjoni ta' sid benefiċjarju; huwa tal-fehma li l-UE u l-Istati Membri tagħha jeħtiġilhom ikunu minn ta' quddiem fil-promozzjoni tal-istandards ta' trasparenza dwar is-sjieda benefiċjarja aħħarija fil-fora internazzjonali;

85.  Jissottolinja t-talba magħmula mir-rappreżentanti tal Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) Franċiżi fil-Kumitat ta' Inkjesta tal-Parlament inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa li permezz tagħha, f'konformità mar-rakkomandazzjoni GAFI 26 dwar is-superviżjoni finanzjarja, għandu jkun espressament provdut fil-livell tal-UE li l-applikazzjoni ta' superviżjoni mill-awtorità superviżorja kompetenti tista' tasal sal-entità prinċipali tal-grupp;

86.  Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tissorvelja l-ħolqien ta' reġistri tal-artijiet pubblikament aċċessibbli;

87.  Jappella l-identifikazzjoni ta' sjieda benefiċjarja li tinkludi l-persuni fiżiċi kollha li huma s-sid jew li għandhom il-kontroll finali ta' entità ġuridika, minbarra kumpanija elenkata f'suq regolat li hija soġġetta għal rekwiżiti ta' żvelar konsistenti mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew soġġetta għal standards internazzjonali ekwivalenti li jiżguraw it-trasparenza adegwata tal-informazzjoni tas-sjieda, permezz ta' sjieda diretta jew indiretta ta' mill-anqas sehem wieħed jew unità minima ekwivalenti ta' interess f'dik l-entità, inklużi permezz tal-parteċipazzjonijiet azzjonarji ta' portatur, jew permezz ta' kontroll b'mezzi oħra;

88.  Josserva li l-flus illeċiti depożitati permezz tat-tifdija ta' dawn it-tranżazzjonijiet jinbidlu f'fondi leġittimi li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet leġittimi; iħeġġeġ għaldaqstant il-ħtieġa li r-regoli kontra l-ħasil tal-flus jiġu estiżi għas-suq immobiljari bl-għan li jipprevjenu fenomeni illegali ġodda;

89.  Jissottolinja l-ħtieġa li jittejjeb l-infurzar tal-verifiki tad-diliġenza dovuta tal-klijent biex jiġi żgurat li tkun twettqet valutazzjoni xierqa tar-riskji marbuta mal-profil tal-klijent; jenfasizza li anke meta l-obbligu tad-diliġenza dovuta tal-klijent ikun esternalizzat, huwa għandu dejjem jaqa' taħt ir-responsabbiltà tal-entitajiet obbligati; jitlob li din ir-responsabbiltà tkun ċara u li jiġu previsti sanzjonijiet f'każ ta' negliġenza jew ta' kunflitti ta' interess f'każijiet ta' esternalizzazzjoni; jemmen barra minn hekk li, fl-ambitu tal-entitajiet obbligati, għandhom jiġu inklużi, fost l-oħrajn, l-aġenti immobiljari biex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet tad-diliġenza dovuta tal-klijent japplikaw indaqs għall-atturi regolati u dawk li attwalment mhumiex regolati; jappella li jkun hemm armonizzazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-klijenti fil-livell tal-UE, u b'hekk tingħata forma xierqa lil dawn il-proċeduri sabiex tkun iggarantita l-konformità tagħha;

90.  Jemmen li s-sanzjonijiet kontra l-ħasil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi fiskali għandhom ikunu aktar ħorox u ta' deterrent u li l-Istati Membri għandhom jużaw l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju meta jallokaw riżorsi biex jiġġieldu dawn il-prattiki illegali; jilqa' f'dan ir-rigward il-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali; (COM(2016)0826) jistieden lill-Istati Membri jqisu l-possibilità li jipprojbixxu t-tranżazzjoni kriminali mingħajr sanzjonijiet f'każijiet ta' frodi fiskali serji ħafna; jinnota madankollu li, b'mod parallel, l-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom jiżviluppaw inċentivi għal kull kategorija ta' entitajiet obbligati b'mod li jiskoraġġuhom milli jinvolvu rwieħhom f'tali attivitajiet u jneħħulhom il-possibilità li jieħdu vantaġġ minnhom; jistieden lill-Istati Membri jagħmlu rieżami tal-perjodi ta' preskrizzjoni għall-ħasil tal-flus sabiex jiġi evitat li n-nuqqas ta' azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti ma jwassalx għall-preskrizzjoni tar-reat;

91.  Jitlob li jiġi implimentat f'livell Ewropew mekkaniżmu ta' kontroll effikaċi, u li jitħaddem anki f'ġurisdizzjonijiet konnessi, minħabba li l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja u l-evalwazzjonijiet reċiproċi regolari jistgħu faċilment jiġu sfrattati bil-kompliċità politika jew kompliċità ta' natura oħra;

92.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jintlaħaq qbil dwar fehim u definizzjoni komuni fil-livell tal-UE ta' Persuna Politikament Esposta;

93.  Jappella għal definizzjoni armonizzata ta' reati fiskali fil-livell tal-UE, u l-ħolqien ta' strument distint tal-liġi kriminali li għandu jiġi adottat skont l-Artikolu 83(2) TFUE jew, eventwalment, skont l-Artikolu 116 tat-TFUE jekk l-Istati Membri ma jkunux jistgħu jilħqu ftehim biex jiġu eliminati d-distorsjonijiet fil-kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni fis-suq intern; jappella biex id-definizzjoni ta' reat sottostanti dwar il-ħasil tal-flus tiġi armonizzata fi ħdan l-UE u sabiex jitnaqqsu kemm jista' jkun l-eżenzjonijiet li l-Istati Membri jistgħu jużaw biex jirrifjutaw il-kollaborazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni; ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu dwar ir-reviżjoni tar-raba' u l-ħames Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus biex ir-reati fiskali jiġu separati mir-rekwiżit li jiġu kkastigati permezz ta' ċaħda tal-libertà jew ordni ta' detenzjoni;

94.  Jinsab imħasseb dwar l-adozzjoni ta' programmi taċ-ċittadinanza għal residenti mhux tal-UE, l-hekk imsejħa ''golden visa'' jew il-programmi tal-investituri għal ċittadini ta' pajjiżi terzi talli jinvestu finanzjarjament mingħajr ma titwettaq l-ebda diliġenza dovuta tal-klijenti jew mingħajr ma ssir adegwatament; jitlob li l-Kummissjoni tivvaluta l-konformità tal-Istati Membri mal-AMLD u leġiżlazzjoni relatata oħra tal-UE meta tingħata ċittadinanza skont programmi bħal dawn;

95.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iqisu b'mod serju r-reviżjoni ambizzjuża tal-AMLD IV (COM(2016)0450), li l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Internivvotaw għaliha fit-28 ta' Frar 2017(12), u li biha jingħalqu ħafna mil-lakuni eżistenti u tissaħħaħ b'mod kunsiderevoli l-leġiżlazzjoni attwali kontra l-ħasil tal-flus billi, pereżempju, tiġi ppreċiżata d-definizzjoni ta' min huwa sid benefiċjarju, billi maniġers superjuri, diretturi nnominati u aġenti ta' prokura oħra ma jitħallewx jiġu identifikati bħala sidien benefiċjarji jekk ma jkunux jissodisfaw il-kriterji, billi jingħata aċċess pubbliku sħiħ għar-reġistri tas-sjieda benefiċjarja tal-kumpaniji u t-trusts u billi jiġi implimentat mekkaniżmu ta' sanzjonijiet aktar effettiv għall-ksur tal-AMLD; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, għalhekk, biex ma jmewtux il-proposta b'saħħitha tal-Parlament waqt in-negozjati tat-trilogu li għaddejjin;

96.  Jappella biex tingħata aktar attenzjoni politika u regolatorja għar-riskji emerġenti relatati ma' teknoloġiji u prodotti finanzjarji ġodda, bħal strumenti derivattivi, swaps u muniti virtwali(13);

97.  Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-possibbiltà li tuża l-potenzjal ta' teknoloġiji ġodda, bħall-identitajiet diġitali uniċi, biex tiffaċilita l-identifikazzjoni ta' każijiet gravi ta' kriminalità finanzjarja, filwaqt li tiżgura li dan jirrispetta d-drittijiet fundamentali, inkluż id-dritt għall-privatezza;

98.  Jitlob valutazzjoni urġenti mill-Kummissjoni dwar l-implikazzjonijiet li l-attivitajiet tal-logħob tal-azzard, il-muniti virtwali, il-kriptomuniti u t-teknoloġiji blockchain u finanzjarji (FinTech) jista' jkollhom fuq il-ħasil tal-flus u l-kriminalità fiskali; jitlob li l-Kummissjoni tqis ukoll miżuri possibbli, inkluża l-leġiżlazzjoni, biex toħloq qafas regolatorju għal dawk l-attivitajiet sabiex tillimita l-għodod għall-ħasil tal-flus;

99.  Iħeġġeġ biex l-assi ġġenerati minn attivitajiet kriminali jiġu kkonfiskati; jappella għal dan il-għan biex ir-regolament dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska jiġi adottat malajr biex jiġi ffaċilitat l-irkupru transkonfinali tal-assi kriminali; jenfasizza li l-istrument legali propost mill-Kummissjoni se jippermetti kooperazzjoni aħjar u rikonoxximent aktar faċli ta' ordnijiet bħal dawn, filwaqt li jirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà;

100.  Jenfasizza li hemm bżonn ukoll li jittieħdu passi sabiex l-istrateġiji nazzjonali jiġu allinjati ma' dawk ta' aġenziji u korpi Ewropej bħall-Europol, il-Eurojust u l-OLAF; iħeġġeġ, bil-għan li din il-kollaborazzjoni tiġi ffaċilitata, li jitneħħew l-ostakli legali li jipprevjenu l-iskambji ta' informazzjoni;

101.   Jilqa' d-deċiżjoni riċenti mill-gvern tal-Portugall li jipprojbixxi l-ħruġ ta' ishma f'isem ħaddieħor u jibdel dawk attwali f'titoli nominattivi, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni għall-UE kollha li jkollha l-istess effett;

102.   Jitlob li jkun hemm skrutinju ferm aktar strett mill-awtoritajiet kompetenti fil-valutazzjoni tal-idoneità u l-adegwatezza tal-membri tal-bord tat-tmexxija u tal-azzjonisti tal-istituzzjonijiet ta' kreditu fl-UE; jemmen li jridu jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet li jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti jwettqu sorveljanza kontinwa tal-kriterji ta' valutazzjoni kemm tal-azzjonisti kif ukoll tal-membri tal-bord tat-tmexxija, li, attwalment, jagħmluha diffiċli ħafna li l-approvazzjoni tiġi rrevokata ladarba tkun ingħatat; jemmen ukoll li l-iskedi ta' żmien u l-flessibbiltà biex issir oġġezzjoni għal akkwisti għandhom jitwessgħu, b'mod partikolari meta dan ikun meħtieġ biex l-awtoritajiet kompetenti jwettqu l-investigazzjonijiet tagħhom stess dwar informazzjoni pprovduta b'rabta ma' avvenimenti f'pajjiżi terzi u b'rabta ma' persuni esposti politikament;

3.2.L-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIUs)

103.  Jemmen li, jekk jiġu armonizzati l-istatus u l-funzjonament tal-FIUs Ewropej, l-iskambju ta' informazzjoni jissaħħaħ; jitlob li l-Kummissjoni tniedi proġett fil-pjattaforma tal-FIU biex tidentifika s-sorsi ta' informazzjoni li l-FIUs għandhom aċċess għalihom bħalissa; jitlob li l-Kummissjoni toħroġ gwida dwar kif tiġi żgurata konverġenza akbar ta' funzjonijiet u setgħat tal-FIUs Ewropej, filwaqt li tidentifika ambitu u kontenuti minimi komuni ta' informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u tal-infurzar tal-liġi li l-FIUs għandhom jiksbu u jkunu jistgħu jiskambjaw bejniethom; jemmen li tali gwida għandha tinkludi wkoll spjegazzjonijiet għal fehim komuni tal-funzjonijiet ta' analiżi strateġika tal-FIUs;

104.  Jemmen li, biex isiru aktar effiċjenti, l-FIUs Ewropej kollha għandu jkollhom aċċess dirett u mingħajr limitu għall-informazzjoni kollha mingħand l-entitajiet marbuta b'obbligu u r-reġistri dwar il-funzjonijiet tagħhom; l-FIUs għandhom ikunu jistgħu jiksbu tali informazzjoni abbażi ta' talba mingħand FIU oħra tal-Unjoni u li jiskambjaw din l-informazzjoni mal-FIU li qed tagħmel it-talba;

105.  Jissuġġerixxi lill-Istati Membri biex, meta jimplimentaw l-AMLD, ineħħu r-rekwiżit li l-FIUs jiksbu awtorizzazzjoni minn parti terza biex jaqsmu l-informazzjoni ma' FIU oħra għal skopijiet ta' intelligence, sabiex jitrawwem l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-FIUs; jitlob li l-Kummissjoni toħroġ gwida dwar id-dispożizzjonijiet ġenerali fl-AMLD, speċjalment dwar il-ħtieġa li tiġi skambjata informazzjoni "spontanjament u mingħajr dewmien" ma' FIUs oħra;

106.  Jisħaq fuq il-ħtieġa għal komunikazzjoni aktar effikaċi bejn l-awtoritajiet kompetenti rilevanti fil-livell nazzjonali, iżda anke bejn l-FIUs fi Stati Membri differenti; jitlob li l-Kummissjoni twaqqaf sistema tal-UE li tistabbilixxi l-parametri ta' riferiment, bħala għodda għall-istandardizzazzjoni tal-informazzjoni li tkun trid tinġabar u tiġi skambjata u għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-FIUs; jindika li dan għandu jinkludi t-tisħiħ tal-FIU.net taħt il-Europol, iżda anke tal-Europol innifsu, speċjalment biex tinsilet informazzjoni u statistika dwar il-flussi ta' informazzjoni, l-attivitajiet u l-eżitu tal-analiżi mwettqa mill-FIUs, u anke tal-kompetenzi u r-riżorsi tal-Eurojust biex tindirizza l-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa; jistieden barra minn hekk lill-Istati Membri jżidu r-riżorsi umani, finanzjarji u tekniċi fl-FIUs biex jitqawwew il-kapaċitajiet ta' investigazzjoni u ta' kooperazzjoni tagħhom, bl-għan li jiġu pproċessati n-numru akbar ta' rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi (STRs) u jsir użu minnhom;

107.  Jinnota li l-limitazzjoni tal-iskop tal-użu tal-informazzjoni skambjata mill-FIUs għandha tiġi riveduta u unifikata fil-livell tal-UE u fil-livell globali, sabiex l-informazzjoni tkun tista' tintuża biex tittratta r-reati fiskali u għal skopijiet ta' evidenza;

108.  Jinsisti li hemm bżonn li l-ħatriet għall-karigi maniġerjali fl-FIUs ikunu indipendenti u ħielsa minn preġudizzji politiċi, ikunu bbażati fuq kwalifiki professjonali u li l-proċess tal-għażla jkun trasparenti u sorveljat; jisħaq fuq il-ħtieġa għal regoli komuni dwar l-indipendenza tal-istituzzjonijiet inkarigati biex jinfurzaw ir-regoli dwar il-frodi fiskali u l-ħasil tal-flus, kif ukoll il-ħtieġa għall-indipendenza sħiħa tal-korpi tal-infurzar tal-liġi fis-segwitu li jingħata għar-rapporti tal-FIUs;

109.  Jistieden lill-Kummissjoni tivverifika jekk dan l-obbligu huwiex qed jiġi rispettat kif xieraq fl-Istati Membri kollha;

110.  Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-AMLD V b'rabta mal-ħolqien ta' FIU Ewropea u l-ħtieġa li tiġi żgurata sistema effikaċi u koordinata għall-iskambju ta' informazzjoni, kif ukoll bażijiet ta' data ċentralizzati; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġati l-FIUs tal-Istati Membri, b'mod partikolari f'każijiet transkonfinali;

111.  Jinsisti dwar il-fatt li l-awtoritajiet kompetenti m'għandhomx jistennew sakemm ma jkunux jistgħu jlaħħqu mal-użu dejjem jiżdied tat-teknoloġiji diġitali mill-konsulenti tat-taxxa u mill-kontribwenti tat-taxxa; jemmen li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżviluppaw kif xieraq l-għodda u l-kapaċitajiet tal-investigazzjoni tagħhom stess; jemmen li dan jista' joffri opportunitajiet ġodda għall-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-kwistjoni rikorrenti tal-allokazzjoni tar-riżorsi jew biex titjieb il-kooperazzjoni bejniethom;

4.L-intermedjarji

112.  Jiddispjaċih li attwalment l-intermedjarji mhumiex regolati b'mod omoġenju madwar l-UE; jistieden lill-Kunsill jeżamina u jadotta malajr il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-iskambju obbligatorju awtomatiku ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni b'rabta ma' arranġamenti (COM(2017)0335) transkonfinali rapportabbli, bl-għan li jitqawwew l-obbligi tal-intermedjarji fir-rigward tar-rappurtar; iħeġġeġ lill-Istati Membri jqisu l-benefiċċji potenzjali li jirriżultaw mill-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva għal każijiet purament domestiċi;

113.  Jissottolinja l-ħtieġa li din il-proposta telimina l-lakuni li potenzjalment jippermettu pjanifikazzjoni fiskali aggressiva, billi tfassal regoli ġodda għal intermedjarji involuti fi prattiki bħal dawn;

114.  Jinnota li l-amministrazzjoni tal-ġid fil-biċċa l-kbira għadha mhijiex regolata, u li jkun tajjeb li jiġu stabbiliti regoli u standards vinkolanti fil-livell internazzjonali b'mod li jinħolqu kundizzjonijiet ekwi u li din il-professjoni tiġi regolata u definita aħjar; jitlob li l-Kummissjoni f'dan il-kuntest tieħu l-inizjattiva fil-forums internazzjonali rilevanti kollha biex jinħolqu standards u regoli ta' dan it-tip;

115.  Jirrikonoxxi li s-superviżjoni għandha titwettaq fil-kuntest tal-organizzazzjoni u r-regolazzjoni proprji; jitlob li l-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa għal azzjoni mmirata tal-UE, inkluża l-possibilità li titfassal leġiżlazzjoni, tiżgura s-sorveljanza adegwata tar-regolazzjoni proprja tal-entitajiet marbuta b'obbligu, jiġifieri permezz ta' regolatur/superviżur nazzjonali separat u indipendenti;

116.  Jistieden lill-Kummissjoni, b'kollaborazzjoni mal-Istati Membri u s-superviżuri, toħroġ gwida biex tistandardizza l-formati ta' rappurtar għall-entitajiet marbuta b'obbligu sabiex jitħaffef l-ipproċessar u l-iskambju ta' informazzjoni mill-FIUs;

117.  Jappella biex l-intermedjarji fil-qasam tat-taxxa jiġu regolati permezz ta' inċentivi biex joqogħdu lura milli jinvolvu rwieħhom fl-evażjoni tat-taxxa u fl-evitar tat-taxxa u li s-sidien benefiċjarji jiġu protetti;

118.  Jenfasizza, jekk l-intermedjarju jkun ibbażat barra l-UE, li l-kontribwent ikkonċernat għandu jkun meħtieġ jibgħat il-pjanijiet tat-taxxa potenzjalment aggressivi tiegħu direttament, qabel dawk il-pjanijiet jiddaħħlu fis-seħħ, lill-awtoritajiet tat-taxxa fil-pajjiż ta' dak il-kontribwent, sabiex l-awtoritajiet ikunu jistgħu jirreaġixxu għal riskji rigward it-taxxa billi jieħdu l-passi xierqa;

119.  Jemmen li regoli aktar rigorużi dwar ir-rwol tal-intermedjarji jibbenefikaw lill-industrija kollha peress li l-intermedjarji sinċieri ma jibqgħux fi żvantaġġ minħabba kompetizzjoni inġusta, u b'hekk dawk b'intenzjonijiet tajbin jintgħarfu minn dawk ħżiena;

120.  Jappella għal sanzjonijiet aktar effiċjenti, dissważivi u proporzjonati, kemm fil-livell tal-UE u kemm f'dak tal-Istati Membri, kontra dawk il-banek u l-intermedjarji li konxjament, intenzjonalment u sistematikament ikunu involuti f'arranġamenti ta' tassazzjoni illegali jew tal-ħasil tal-flus; jenfasizza li s-sanzjonijiet għandhom ikunu mmirati lejn il-kumpaniji nfushom kif ukoll lejn l-impjegati fil-livelli maniġerjali u l-membri tal-bordijiet responsabbli għall-iskemi; jenfasizza l-importanza ta' penali sostanzjali, u jemmen li l-użu ta' skreditar pubbliku għal każijiet konfermati jista' jiskoraġġixxi lill-intermedjarji milli jaħarbu mill-obbligi tagħhom u jinkoraġġixxi l-konformità;

121.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li s-setturi l-aktar esposti għal riskji minn skemi ta' sjieda benefiċjarja mhux ċari (kif identifikati fil-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-riskji tal-ħasil tal-flus) ikunu mmonitorjati u ssorveljati b'mod effikaċi; jistieden lill-Istati Membri jipprovdu gwida dwar il-fatturi ta' riskju li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet li jinvolvu l-konsulenti tat-taxxa, l-awdituri, il-kontabilisti esterni, in-nutara u professjonisti legali indipendenti oħra;

122.  Jappella biex jiġu infurzati aħjar ir-regoli relatati mal-ħasil tal-flus u l-evitar u l-evażjoni tat-taxxa, u biex dan ikollu effett dissważiv billi jingħata aktar viżibilità pubblika, b'mod partikolari permezz ta' titjib fl-istatistika pubblika dwar il-miżuri ta' infurzar li jinvolvu lil dawk il-professjonisti li jipprovdu servizzi ta' konsulenza fil-qasam tat-taxxa u l-ħasil tal-flus;

123.  Jissottolinja l-ħtieġa għal skrutinju, superviżjoni u koordinazzjoni akbar tal-iskemi ta' ċertfikazzjoni nazzjonali għall-intermedjarji li jipprattikaw ta' professjonisti tat-taxxa fl-UE; jistieden lill-Istati Membri jirtiraw il-liċenzji f'każ li jiġi ppruvat li l-intermedjarji jippromwovu jew jippermettu b'mod attiv l-evażjoni tat-taxxa, il-pjanifikazzjoni fiskali illegali u l-ħasil tal-flus fuq bażi transkonfinali;

124.  Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa jekk l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri kkonformawx mal-proċeduri ta' liċenzjar tal-intermedjarji diġà previsti fid-dritt tal-Unjoni, eżempju fid-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali IV;

125.  Jappella lill-professjoni tadotta metodoloġija biex b'hekk il-kunfidenzjalità professjonali tal-avukati ma tostakolax STRs adegwati jew ir-rappurtar ta' attivitajiet potenzjalment illegali oħra, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet garantiti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-prinċipji ġenerali tal-liġi kriminali, jew biex titjieb il-metodoloġija eżistenti b'mod li jkun hemm l-istess effett;

126.  Jistieden lill-Istati Membri jintroduċu diżinċentivi għall-intermedjarji bbażati fl-UE b'tali mod li jiskoraġġuhom milli joperaw f'ġurisdizzjonijiet elenkati fil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx u fil-lista tal-UE ta' pajjiżi b'nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi AML/CFT tagħhom, pereżempju billi jeskluduhom mis-sejħiet tal-akkwist pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, twettaq valutazzjoni tal-impatt dwar il-possibbiltà li l-intermedjarji bbażati fl-UE ma jitħallewx joperaw fil-ġurisdizzjonijiet li jidhru fil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx u fil-lista tal-UE ta' pajjiżi b'nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi AML/CFT tagħhom;

127.  Jisħaq li, bil-ħsieb li tittejjeb il-kooperazzjoni internazzjonali, ir-rekwiżiti fl-oqsma tal-awditjar u tal-kontabilità għandhom jiġu kkoordinati fil-livell globali, b'mod li d-ditti tal-kontabilità u tal-awditjar jiġu skoraġġuti milli jipparteċipaw fi strutturi tat-taxxa illegali; jemmen, f'dan ir-rigward, li implimentazzjoni aħjar tal-istandards internazzjonali tal-kontabilità għandha titqies bħala għodda effiċjenti;

4.1.Il-banek

128.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri kollha jistabbilixxu sistemi tar-reġistri tal-kontijiet bankarji jew sistemi għall-irkupru tad-data elettronika, kif rakkomandat fl-AMLD IV, li jipprovdu lill-FIUs u lill-awtoritajiet kompetenti b'aċċess għal informazzjoni dwar kontijiet bankarji; jirrakkomanda li tiġi kkunsidrata l-istandardizzazzjoni u l-interkonnessjoni tar-reġistri tal-kontijiet bankarji nazzjonali fil-kontijiet kollha li jkunu marbuta ma' persuni ġuridiċi jew fiżiċi, bl-iskop li l-awtoritajiet kompetenti u l-FIUs ikollhom aċċess faċli għalihom;

129.  Jirrakkomanda li tali reġistru tal-kontijiet għandu jirreġistra u jippublika statistika dwar tranżazzjonijiet ma' rifuġji fiskali u ma' pajjiżi li huma ta' riskju għoli, u jissepara l-informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet ta' partijiet relatati minn dawk ta' partijiet mhux relatati, u għal kull Stat Membru:

130.  Jirrikonoxxi li l-banek instabu li kienu involuti f'erba' attivitajiet wesgħin, jiġifieri li jipprovdu u jġestu strutturi offshore, li jagħtu kontijiet bankarji lill-entitajiet offshore, li jipprovdu prodotti finanzjarji oħra u servizzi bankarji b'korrispondenza(14); jenfasizza l-importanza li l-leġiżlazzjoni dwar is-servizzi bankarji b'korrispondenza tkun aktar ċara u stretta rigward ir-rimessa ta' fondi lejn ġurisdizzjonijiet offshore u li ma jikkooperawx, bl-obbligu li jitwaqqfu l-attivitajiet jekk ma tiġix ipprovduta informazzjoni benefiċjarja;

131.  Jitlob l-applikazzjoni rigoruża ta' pieni effikaċi fuq il-banek, li jinkludu s-sospensjoni jew l-irtirar tal-liċenzja bankarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji li jkun ippruvat li huma involuti fil-promozzjoni jew il-faċilitazzjoni tal-ħasil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa jew il-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva;

132.  Jissottolinja l-importanza ta' koordinazzjoni aħjar bejn is-sedi bankarji u s-sussidjarji, kemm fi ħdan l-UE u kemm ma' pajjiżi terzi, b'mod li tiġi żgurata l-konformità sħiħa mal-kodiċijiet ta' kondotta interni u mal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus;

133.  Jenfasizza li, biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa tar-regoli kontra l-ħasil tal-flus fil-banek kollha, il-verifiki fil-qasam tas-superviżjoni bankarja nazzjonali għandhom ikunu sistematiċi u għal għarrieda;

134.  Jappella biex il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) jingħataw aktar setgħat biex iwettqu verifiki regolari tal-konformità (kemm avżati minn qabel kif ukoll għal għarrieda) fis-settur bankarju tal-UE kollu kemm hu, minflok is-sistema attwali ta' verifiki li jsiru biss meta jkun qiegħed jiġi investigat każ speċifiku jew ikun sar pubbliku;

135.  Jitlob li ssir analiżi tal-fattibilità li l-awtoritajiet ta' superviżjoni jingħataw is-setgħa jwettqu investigazzjoni bankarja f'sitwazzjonijiet fejn detentur ta' kont mhux magħruf b'ismu;

136.  Jilqa' l-analiżi eżistenti tar-riskji u l-vulnerabilitajiet tas-sistema finanzjarja tal-UE; jissottolinja l-importanza li jiġu identifikati teknoloġiji u prodotti finanzjarji ġodda li potenzjalment jistgħu jintużaw bħala mezz biex jitwettaq ħasil tal-flus; jappella, abbażi ta' din l-analiżi, biex jiġu inklużi dispożizzjonijiet dwar il-ħasil tal-flus fi kwalunkwe proposta ġdida li tindirizza tali teknoloġiji ġodda, inkluża t-teknoloġija finanzjarja (FinTech);

137.  Jappella biex jinħoloq ġurament tal-bankiera, bħall-mudell Netherlandiż, fil-forma ta' impenn volontarju tas-settur li ma jaħdimx ma' rifuġji fiskali;

4.2.L-avukati

138.  Jirrimarka li s-segretezza professjonali ma tistax tintuża għall-finijiet tal-protezzjoni, biex jinħbew prattiċi illegali jew biex wieħed jikser l-ispirtu tal-liġi; iħeġġeġ sabiex il-prinċipju tal-privileġġ bejn il-klijent u l-avukat ma jostakolax STRs jew rappurtar adegwati ta' attivitajiet potenzjalment illegali oħra, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet garantiti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-prinċipji ġenerali tal-liġi kriminali; jistieden lill-Istati Membri joħorġu gwida dwar l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-privileġġ legali għall-professjonisti, u jintroduċu linja ta' demarkazzjoni ċara bejn pariri ġudizzjarji tradizzjonali u avukati li jaġixxu bħala operaturi finanzjarji;

139.  Jenfasizza li l-avukati li jwettqu attività li taqa' barra mid-dmirijiet speċifiċi tagħhom ta' difiża, rappreżentanza legali jew konsulenza legali jistgħu, taħt ċerti ċirkustanzi relatati mal-ħarsien tal-ordni pubbliku, ikunu meħtieġa jinfurmaw lill-awtoritajiet dwar ċerta informazzjoni li huma jkunu jafu dwarha;

140.  Jissottolinja l-fatt li l-avukati li jipprovdu servizzi ta' konsulenza lill-klijenti għandhom jinżammu legalment responsabbli b'mod konġunt meta jfasslu pjanijiet tal-evażjoni tat-taxxa u pjanijiet tat-taxxa aggressivi kkastigati mil-liġi u skemi tal-ħasil tal-flus; jindika li meta jieħdu sehem fil-frodi, huma għandhom ikunu sistematikament responsabbli kemm għal sanzjonijiet penali kif ukoll għal miżuri ta' dixxiplina;

4.3.Il-kontabilità

141.  Jisħaq li, bil-ħsieb li tittejjeb il-kooperazzjoni internazzjonali, ikun aħjar li r-rekwiżiti fl-oqsma tal-awditjar u tal-kontabilità jiġu kkoordinati fil-livell globali, filwaqt li jiġu rispettati standards Ewropej ta' leġittimità demokratika, trasparenza, responsabilità u integrità, b'mod li d-ditti tal-kontabilità u tal-awditjar kif ukoll il-konsulenti individwali jiġu skoraġġuti milli jfasslu strutturi tal-evażjoni tat-taxxa, pjanifikazzjoni fiskali aggressiva jew tal-ħasil tal-flus; jappella sabiex jiġi infurzat b'mod adegwat il-Pakkett tal-Awditjar(15) adottat reċentement u li l-Kumitat ta' Korpi Ewropej għas-Sorveljanza tal-Awditjar (CEAOB) ikun il-qafas il-ġdid għall-kooperazzjoni bejn il-korpi ta' sorveljanza tal-awditjar nazzjonali fil-livell tal-UE, bil-għan li tissaħħaħ is-sorveljanza tal-awditjar madwar l-UE; jemmen f'dan ir-rigward li implimentazzjoni aħjar tal-istandards internazzjonali tal-kontabilità għandha titqies bħala għodda effiċjenti biex jiġu rispettati l-istandards ta' trasparenza u responsabbiltà tal-UE;

142.  Jinnota li d-definizzjoni eżistenti tal-UE tal-kontroll meħtieġ sabiex jinħoloq grupp ta' kumpaniji għandha tapplika għad-ditti tal-kontabilità li huma membri ta' netwerk ta' ditti assoċjati minn arranġamenti kuntrattwali legalment infurzabbli li jipprevedu l-użu tal-istess isem jew kummerċjalizzazzjoni, standards professjonali, klijenti, servizzi ta' appoġġ, finanzi jew arranġamenti ta' kopertura tal-assigurazzjoni ta' indennizz professjonali, kif antiċipat mid-Direttiva 2013/34/UE(16) dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali;

143.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva dwar is-separazzjoni ta' ditti tal-kontabilità u fornituri tas-servizzi finanzjarji jew tat-taxxa kif ukoll dwar is-servizzi ta' konsulenza kollha, inkluż reġim ta' inkompatibilità tal-Unjoni għall-konsulenti tat-taxxa, sabiex ma jitħallewx jagħtu konsulenzi lill-awtoritajiet tat-taxxa pubblika u l-kontribwenti u biex jevitaw kunflitti ta' interess oħrajn;

4.4.Trusts, fiduċjarji u arranġamenti legali simili

144.  Jikkundanna bil-qawwa l-użu ħażin tat-trusts, il-fiduċjarji u arranġamenti legali simili bħala mezzi biex isir ħasil tal-flus; jappella għaldaqstant għal regoli ċari li jiffaċilitaw identifikazzjoni sempliċi tas-sid benefiċjarju/sidien benefiċjarji, inkluż obbligu li t-trusts jeżistu bil-miktub u jkunu rreġistrati fl-Istat Membru fejn inħolqu, huma amministrati jew joperaw;

145.  Jappella biex ir-reġistri standardizzati, aġġornati regolarment, pubblikament aċċessibbli u interkonnessi fil-livell tal-UE tas-sjieda benefiċjarja, dwar il-partijiet kollha ta' trusts kummerċjali u mhux kummerċjali, fiduċjarji, fondazzjonijiet u arranġamenti legali simili jkunu jiffurmaw il-bażi għal reġistru globali;

146.  Jenfasizza li ir-reġistru tat-trusts tal-UE għandu jinkludi:

   (a) it-trustees, inklużi l-ismijiet, l-indirizzi u l-ismijiet u l-indirizzi ta' dawk kollha li t-trustees jaġixxu fuq l-istruzzjonijiet tagħhom;
   (b) il-kuntratt tat-trust;
   (c) l-ittri tax-xewqat (letters of wishes) kollha;
   (d) l-isem u l-indirizz tas-settlor;
   (e) l-isem ta' kwalunkwe awtorità ta' infurzar u l-istruzzjonijiet li jkollha;
   (f) il-kontijiet annwali tat-trust;
   (g) id-dettalji tad-distribuzzjonijiet u l-allokazzjonijiet kollha tat-trusts, bl-ismijiet u l-indirizzi tal-benefiċjarji kollha;
   (h) l-intermedjarji deżinjati, inklużi l-ismijiet u l-indirizzi tagħhom;

147.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta b'liema mod il-portijiet franki u l-ħruġ ta' liċenzji għall-bastimenti jistgħu jintużaw ħażin għal skopijiet ta' evażjoni tat-taxxa u, jekk ikun xieraq, tressaq proposta adegwata biex jitnaqqsu dawn ir-riskji;

5.Id-dimensjoni tal-pajjiżi terzi

148.  Jissottolinja l-ħtieġa, taħt l-awspiċji tan-NU, ta' kooperazzjoni globali mtejba dwar kwistjonijiet tat-tassazzjoni u tal-ħasil tal-flus, minħabba n-natura internazzjonali tagħhom; jenfasizza li reazzjonijiet kooperattivi, koordinati u globali biss se jipprovdu soluzzjonijiet effiċjenti, u jitlob li l-UE tkun forza li taħdem lejn sistema ta' tassazzjoni globali ġusta; jenfasizza li kwalunkwe azzjoni tal-UE fil-livell internazzjonali sejra tkun effikaċi u kredibbli biss jekk l-ebda Stat Membru jew pajjiż jew territorju extra-Ewropew (OCT) ma jaġixxi bħala rifuġju fiskali tal-kumpaniji jew ġurisdizzjoni ta' segretezza;

149.  Jinnota bi tħassib il-korrelazzjoni għolja bejn l-għadd ta' kumpaniji tal-isem u deċiżjonijiet tat-taxxa u ċerti ġurisdizzjonijiet tat-taxxa u Stati Membri tal-UE; jilqa' b'sodisfazzjon l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE dwar id-deċiżjonijiet dwar it-taxxa tagħhom; jesprimi t-tħassib tiegħu, madankollu, li ċerti Stati Membri jew ċerti territorji tagħhom ta' "rifuġju fiskali" joħorġu "deċiżjonijiet tat-taxxa orali" biex iduru ma' dan l-obbligu; jitlob li l-Kummissjoni tinvestiga din il-prattika aktar fil-fond;

150.  Jenfasizza li l-UE għandha terġa' tinnegozja l-ftehimiet bilaterali kummerċjali, ekonomiċi u oħrajn rilevanti mal-Iżvizzera biex ikunu konformi mal-politika tal-UE kontra l-frodi tat-taxxa, il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-leġiżlazzjoni dwar il-finanzjament tat-terroriżmu, sabiex jiġu eliminati n-nuqqasijiet serji fis-sistema superviżorja Żvizzera li jippermettu t-tkomplija ta' politika bbażata fuq is-segretezza bankarja interna, il-ħolqien ta' strutturi offshore fid-dinja kollha, il-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa li ma tikkostitwixxix reat kriminali, superviżjoni dgħajfa, l-awtoregolamentazzjoni inadegwata tal-entitajiet marbuta b'obbligu, kif ukoll prosekuzzjoni aggressiva u intimidazzjoni fil-konfront tal-informaturi;

151.  Jemmen li, meta tkun qed tinnegozja ftehimiet dwar it-taxxa mal-pajjiżi terzi, l-UE għandha titkellem b'vuċi waħda permezz tal-Kummissjoni minflok ma tkompli bil-prattika ta' negozjati bilaterali li jipproduċu riżultati subottimali; jemmen li l-UE għandha tadotta l-istess approċċ meta, fil-ġejjieni, tkun qed tinnegozja ftehimiet ta' kummerċ ħieles, ta' sħubija u ta' kooperazzjoni, billi tinkludi klawżoli ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa, rekwiżiti ta' trasparenza, u dispożizzjonijiet kontra l-ħasil tal-flus;

152.  Jenfasizza l-importanza li jissaħħu d-dispożizzjonijiet tal-BKKTK kontra l-evitar tat-taxxa biex jiġi eliminat l-ipprezzar ta' trasferimenti għal ġurisdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi, li jwassal għal tnaqqis fil-bażi taxxabbli ta' kumpaniji fl-Unjoni;

153.  Iqis, b'mod partikolari, li meta jiġu nnegozjati ftehimiet kummerċjali jew ta' sħubija futuri, jew meta tkun qed issir reviżjoni ta' ftehimiet eżistenti, dawn għandu jkun fihom klawżola vinkolanti ta' kundizzjonalità tat-taxxa, inkluża konformità mal-istandards internazzjonali fil-pjan ta' Azzjoni tal-BEPS tal-OECD, u r-Rakkomandazzjonijiet tal-FATF;

154.  Jitlob li l-kapitoli dwar "Investimenti" jew "Servizzi Finanzjarji" fi tehimiet futuri ta' kummerċ jew ta' sħubija iġu nnegozjati fuq il-bażi tal-prinċipju ta' listi pożittivi, b'tali mod li jkunu biss is-setturi finanzjarji meħtieġa għall-iżvilupp kummerċjali, l-ekonomija reali u l-familji li jibbenefikaw mill-faċilitazzjoni u l-liberalizzazzjoni li joħorġu mill-ftehim bejn l-Unjoni u l-parti terza kkonċernata;

155.  Jappella għal miżuri qawwija ta' infurzar fil-ftehimiet internazzjonali kollha dwar l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tat-taxxa, biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni adegwata min-naħa tal-ġurisdizzjonijiet kollha u biex, f'każ ta' nuqqas ta' implimentazzjoni, ikunu japplikaw proċeduri awtomatiċi effikaċi, dissważivi u proporzjonati dwar sanzjonijiet;

156.  Jissottolinja l-importanza ta' reċiproċità effikaċi sħiħa fil-qafas tal-Att dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet Barranin (FATCA0 u ftehimiet simili oħra;

157.  Jistieden lill-Istati Membri rilevanti jużaw l-opportunità tar-relazzjonijiet diretti li jkollhom mal-pajjiżi rilevanti biex jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa sabiex jitfgħu pressjoni fuq il-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej1 (OCTs)(17) u r-reġjuni ultraperiferiċi tagħhom(18) li ma jirrispettawx l-istandards internazzjonali dwar il-kooperazzjoni fiskali, it-trasparenza u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus; huwa tal-fehma li f'dawn it-territorji r-rekwiżiti tat-trasparenza u d-diliġenza dovuta tal-UE għandhom jiġu infurzati bmod effikaċi;

158.  Jenfasizza l-importanza ta' definizzjonijiet ċari ta' "ġurisdizzjoni offshore", "pajjiż extra-Ewropew" u "reġjun ultraperiferiku" (OR), peress li kull wieħed minn dawn it-termini huwa relatat ma' ordinamenti ġuridiċi, prattiki u reġimi differenti; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi miġġielda kull forma ta' frodi u evażjoni tat-taxxa, irrispettivament minn fejn isseħħ; jinnota li r-reġimi attwali fir-reġjuni ultraperiferiċi japplikaw il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u jirrispettaw l-istandards internazzjonali u tal-Unjoni, bis-saħħa tal-istatus speċjali tagħhom stabbilit fl-Artikolu 349 tat-TFUE u kkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fid-deċiżjoni tagħha fil-kawża C132/14(19);

159.  Jemmen li l-użu ħażin ta' liġijiet tal-protezzjoni tal-privatezza u tad-data ma jistgħux jintużaw biex jipproteġu lil min ikun involut fl-abbiż mill-forza sħiħa tal-liġi;

160.  Jappella għal Summit Globali dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa biex itemm is-segretezza fis-settur finanzjarju, iqawwi l-kooperazzjoni internazzjonali, u jeżerċita pressjoni fuq il-pajjiżi kollha, b'mod partikolari fuq iċ-ċentri finanzjarji tagħhom, biex jikkonformaw mal-istandards globali, u jitlob li l-Kummissjoni Ewropea tieħu l-inizjattiva għal summit ta' dan it-tip;

161.  Jitlob li l-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-kost u l-benefiċċji globali u tal-impatt potenzjali ta' livelli għoljin ta' tassazzjoni fuq ir-ripatrijazzjoni ta' kapital minn pajjiżi terzi li japplikaw tassazzjoni baxxa; jitlob li l-Kummissjoni u l-Kunsill jivvalutaw ir-regoli dwar il-ħlas differit tat-taxxa fl-Istati Uniti, l-amnestija fiskali potenzjali mħabbra mill-amministrazzjoni l-ġdida u l-imminar possibbli tal-kooperazzjoni internazzjonali;

162.  Jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm skambju bilaterali aħjar ta' informazzjoni bejn il-pajjiżi terzi u l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja tal-UE;

163.  Ifakkar li l-ammont ta' għajnuna b'appoġġ għall-mobilizzazzjoni tar-riżorsi domestiċi għadu baxx ħafna, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u żżid l-assistenza finanzjarja u teknika lill-amministrazzjonijiet tat-taxxa nazzjonali tagħhom, f'konformità mal-impenji tal-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa;

Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw

164.  Jitlob li l-UE tqis il-karatteristiċi ġuridiċi speċifiċi u l-vulnerabilitajiet korrispondenti tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, pereżempju n-nuqqas ta' kapaċitajiet disponibbli għall-awtoritajiet li huma inkarigati li jiġġieldu kontra l-frodi, l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus; jenfasizza l-ħtieġa ta' perjodi tranżitorji adegwati għal pajjiżi li qed jiżviluppaw li m'għandhomx il-kapaċità jiġbru, jimmaniġġjaw u jaqsmu l-informazzjoni meħtieġa fil-kuntest tal-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni;

165.  Jenfasizza l-fatt li, meta jkunu qed jitfasslu azzjonijiet u politiki maħsuba biex jindirizzaw l-evitar tat-taxxa, għandha tingħata attenzjoni speċifika fil-livell nazzjonali, internazzjonali u tal-UE lis-sitwazzjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u, partikolarment, tal-pajjiżi l-anqas żviluppati, li normalment huma dawk li jintlaqtu l-aktar mill-evitar tat-taxxa korporattiva u li għandhom bażijiet ta' taxxa ristretti ħafna u proporzjonijiet baxxi ta' taxxa/PDG; jenfasizza li tali azzjonijiet u politiki għandhom jikkontribwixxu biex jiġġeneraw dħul pubbliku proporzjonat mal-valur miżjud iġġenerat fit-territorju tagħhom, hekk li l-pajjiżi kkonċernati jkunu jistgħu jiffinanzjaw l-istrateġiji ta' żvilupp tagħhom b'mod adegwat;

166.  Jitlob li l-Kummissjoni taħdem mal-Unjoni Afrikana sabiex jiġi żgurat li l-miżuri għall-ġlieda kontra l-flussi finanzjarji illegali jkunu enfasizzati fil-Konvenzjoni tal-Unjoni Afrikana dwar il-Prevenzjoni tal-Korruzzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni;

167.  Jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jsaħħu l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp f'dan il-qasam, u jtenni l-appell tiegħu għal analiżi tal-effetti kollaterali tal-politiki tat-taxxa nazzjonali u tal-UE sabiex jiġi vvalutat l-impatt tagħhom fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw b'rabta ma' trattati tat-taxxa u ftehimiet ta' sħubija ekonomika maqbula (EPAs);

168.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw kif jixraq li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jingħataw trattament ġust fin-negozjar ta' trattati dwar it-taxxa, fil-qies tas-sitwazzjoni partikolari tagħhom u b'mod li jiżgura distribuzzjoni ġusta tad-drittijiet tat-taxxa bejn il-pajjiżi sors u l-pajjiżi ta' residenza; jitlob, f'dan ir-rigward, li jkun hemm konformità mal-mudell ta' konvenzjoni tat-taxxa tan-NU u li tiġi żgurata t-trasparenza fin-negozjati tat-trattati;

169.  Jappella biex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw jingħataw aktar appoġġ internazzjonali biex jiġġieldu l-korruzzjoni u s-segretezza li jiffaċilitaw il-flussi finanzjarji illeċiti (IFFs); jenfasizza li l-ġlieda kontra l-IFFs tirrikjedi kooperazzjoni internazzjonali mill-qrib u sforzi kkoordinati bejn il-pajjiżi żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, fi sħubija mas-settur privat u mas-soċjetà ċivili; jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-kapaċitajiet tal-amministrazzjonijiet tat-taxxa u li t-trasferiment tal-għarfien lejn il-pajjiżi sħab jingħata spinta;

170.  Jitlob li l-għajnuna pubblika għall-iżvilupp tiġi indirizzata aktar lejn l-implimentazzjoni ta' qafas regolatorju xieraq u li l-amministrazzjonijiet tat-taxxa u l-istituzzjonijiet responsabbli għall-ġlieda kontra l-IFFs jiġu msaħħa; jitlob li din l-għajnuna tingħata fl-għamla ta' għarfien espert tekniku dwar il-ġestjoni tar-riżorsi, l-informazzjoni finanzjarja u r-regoli kontra l-korruzzjoni;

171.  Jiddispjaċih li l-kumitat attwali tal-OECD għat-tassazzjoni mhuwiex inklużiv biżżejjed; ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament(20) dwar il-ħolqien ta' korp dinji fi ħdan il-qafas tan-NU, li jkun mgħammar sew u jkollu riżorsi addizzjonali suffiċjenti biex jiżgura li l-pajjiżi kollha jkunu jistgħu jipparteċipaw fuq l-istess livell fit-tfassil u fir-riforma ta' politiki tat-taxxa globali;

172.  Jiddispjaċih li, sabiex ma jiġux ittimbrati bħala ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx, il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikollhom iħallsu biex jitqiesu bħala parteċipanti fil-Forum Globali tal-OECD dwar it-Trasparenza u l-Iskambju ta' Informazzjoni għal Skopijiet ta' Taxxa, fejn il-pajjiżi jkunu soġġetti għal evalwazzjoni tal-prattiki tagħhom skont parametri li huma ma jkunux ipparteċipaw bis-sħiħ fid-definizzjoni tagħhom;

173.  Jisħaq fuq ir-rwol essenzjali li l-organizzazzjonijiet reġjonali u l-kooperazzjoni reġjonali jrid ikollhom fit-twettiq ta' awditi tat-taxxa transnazzjonali, fil-qies tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' komplementarjetà; jappella għall-iżvilupp konġunt ta' mudell ta' konvenzjoni tat-taxxa li jgħin biex jelimina t-tassazzjoni doppja u b'hekk jevita l-abbużi; jirrimarka li l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn id-diversi servizzi ta' informazzjoni jkunu essenzjali għal dak l-iskop;

174.  Jirrimarka li r-rifuġji fiskali jeqirdu r-riżorsi naturali dinjija, b'mod partikolari dawk tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw; iħeġġeġ lill-UE tappoġġja lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, l-attivitajiet kriminali, il-frodi tat-taxxa u l-ħasil tal-flus; jitlob li l-Kummissjoni tgħin lil dawn il-pajjiżi, permezz tal-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni, sabiex jiġu miġġielda l-erożjoni tal-bażi tat-taxxa u t-trasferiment tal-profitti lejn ir-rifuġji fiskali u l-banek li jipprattikaw is-segretezza bankarja; jenfasizza li dawn il-pajjiżi kollha jeħtiġilhom jirrispettaw l-istandards globali li jirregolaw l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji;

175.  Jitlob li l-Kummissjoni, fil-ftehim futur dwar ir-relazzjonijiet UE-AKP wara l-2020, tinkludi dispożizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, il-frodi tat-taxxa u l-ħasil tal-flus;

176.  Jitlob li l-Kummissjoni tistabbilixxi, mingħajr dewmien, miżuri addizzjonali sabiex issaħħaħ id-dritt tal-UE dwar il-minerali ta' kunflitt; jenfasizza li dawn il-miżuri jridu jistabbilixxu approċċ integrat li se jsaħħaħ id-djalogu li għaddej mal-pajjiżi li għandhom ħafna minerali, u b'hekk jippromwovu l-istandards internazzjonali ta' diliġenza dovuta u trasparenza, bħal dawk definiti fil-linji gwida tal-OECD;

177.  Huwa tal-fehma li l-komunità internazzjonali, inklużi l-parlamenti, għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jistabbilixxu politiki effikaċi u trasparenti dwar it-taxxa u l-kummerċ; jappella għal aktar koerenza u koordinazzjoni aħjar fl-azzjoni internazzjonali meħuda mill-OECD, il-G20, il-G8, il-G77, l-Unjoni Afrikana, il-Bank Dinji, il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Bank Asjatiku tal-Iżvilupp (ADB);

6.L-informaturi

178.  Jibża' li l-prosekuzzjoni tal-informaturi biex tinżamm is-segretezza tista' tiskoraġġixxi l-iżvelar ta' prattiki ħżiena; jissottolinja li l-protezzjoni għandha tkun maħsuba biex tipproteġi lil min jaġixxi fl-interess pubbliku u li għandha tevita li ssikket l-informaturi, filwaqt li tqis ukoll id-drittijiet legali tal-kumpaniji;

179.  Jitlob li l-Kummissjoni tiffinalizza, mill-aktar fis possibbli, valutazzjoni eżawrjenti tal-bażi ġuridika possibbli għal azzjoni ulterjuri fil-livell tal-UE u li, jekk dan ikun f'loku, mill-aktar fis tressaq leġiżlazzjoni komprensiva li tkopri kemm lis-settur pubbliku, kif ukoll lil dak privat, inklużi għodod li jappoġġjaw lill-informaturi, biex tiżgura li dawn jingħataw protezzjoni effikaċi u assistenza finanzjarja adegwata; isostni li l-informaturi għandhom ikunu ħielsa li jirrappurtaw b'mod anonimu, jew li jressqu lmenti, bħala kwistjoni ta' prijorità, lill-mekkaniżmi ta' rappurtar interni tal-organizzazzjoni kkonċernata jew lill-awtoritajiet kompetenti, u li, barra minn hekk, għandhom jiġu protetti, irrispettivament mill-mezz ta' rappurtar li jagħżlu;

180.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tistudja l-aħjar prattiki mill-programmi tal-informaturi li diġà huma stabbiliti f'pajjiżi oħra madwar id-dinja, u twettaq konsultazzjoni pubblika biex tfittex il-fehma tal-partijiet interessati dwar mekkaniżmi ta' rappurtar;

181.  Jisħaq fuq ir-rwol tal-ġurnaliżmu investigattiv u jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-proposta tagħha toffri l-istess protezzjoni lill-ġurnalisti investigattivi bħalma toffri lill-informaturi;

182.  Jemmen li min iħaddem għandu jitħeġġeġ jintroduċi proċeduri għar-rappurtar intern, u li fi ħdan kull organizzazzjoni għandha tinħatar persuna waħda li tkun responsabbli milli tiġbor ir-rapporti; iqis li r-rappreżentanti tal-ħaddiema għandhom ikunu involuti fl-allokazzjoni ta' dak ir-rwol; jirrakkomanda li l-istituzzjonijiet tal-UE jagħtu l-eżempju billi jistabbilixxu malajr qafas intern għall-protezzjoni tal-informaturi;

183.  Jissottolinja l-importanza li l-impjegati u individwi oħra jiġu sensibilizzati rigward ir-rwol pożittiv li jaqdu l-informaturi u dwar l-oqfsa ġuridiċi li diġà jeżistu fl-ambitu tal-protezzjoni tal-informaturi; iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw kampanji ta' sensibilizzazzjoni; jemmen li jeħtieġ li jiġu introdotti miżuri protettivi kontra kwalunkwe prattika ta' tpattija u ta' destabilizzazzjoni fil-konfront tal-informaturi, kif ukoll kumpens sħiħ għal kull dannu li jġarrbu;

184.  Jitlob li l-Kummissjoni tfassal strumenti li jiffukaw fuq l-għoti ta' protezzjoni kontra prosekuzzjonijiet, sanzjonijiet ekonomiċi u diskriminazzjoni mhux ġustifikati fil-konfront tal-informaturi, u jitlob, f'dan il-kuntest, li jiġi stabbilit fond ġenerali, iffinanzjat parzjalment minn flus irkuprati jew minn dħul minn multi, biex jagħti appoġġ finanzjarju adegwat lill-informaturi li l-għajxien tagħhom ikun f'riskju minħabba li jkunu żvelaw fatti rilevanti;

7.Il-kooperazzjoni interistituzzjonali

7.1.Il-Kooperazzjoni mal-Kumitat ta' Inkjesta għall-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (PANA);

185.  Itenni l-importanza li jiġi rrispettat il-prinċipju ta' kooperazzjoni leali bejn l-istituzzjonijiet tal-UE;

186.  Jemmen li l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE għandu jissaħħaħ, b'mod partikolari rigward il-forniment ta' informazzjoni rilevanti li tkun trid titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-kumitati ta' inkjesta;

187.  Jiddispjaċih li l-Kunsill, il-Grupp dwar il-Kodiċi ta' Kondotta tiegħu dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi u xi Stati Membri ftit li xejn urew impenn fil-konfront tat-talbiet għal kooperazzjoni li sarulhom mill-Kumitat PANA; jemmen li huwa kruċjali li l-Istati Membri juru impenn aktar qawwi biex jiġmgħu l-isforzi tagħhom u jiksbu riżultati aħjar; jirrisolvi li jimmonitorja l-attivitajiet u l-progress tal-Kodiċi ta' Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi permezz ta' seduti ta' smigħ regolari; jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva skont l-Artikolu 116 TFUE sa nofs l-2018, jekk l-Istati Membri jkunu għadhom ma adottawx riforma tal-mandat tal-Grupp dwar il-Kodiċi ta' Kondotta sa dak iż-żmien;

188.  Jesprimi l-oġġezzjoni tiegħu għall-fatt li anke dokumenti li issa saru pubbliċi tqiegħdu biss parzjalment għad-dispożizzjoni tal-kumitat ta' inkjesta tiegħu;

189.  Ifakkar li, f'Diċembru 2015, il-Kunsill ECOFIN stieden lill-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli dwar it-Tassazzjoni biex jikkonkludi dwar il-ħtieġa ta' tisħiħ tal-governanza, it-trasparenza u l-metodi ta' ħidma ġenerali u jiffinalizza r-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi ta' Kondotta matul il-Presidenza Netherlandiża; ifakkar li, f'Marzu 2016, il-Kunsill ECOFIN stieden lill-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli jirrieżamina l-governanza, it-trasparenza u l-metodi ta' ħidma ġodda, speċjalment dwar l-effiċjenza tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet anke bi rbit mal-użu tar-regola ta' kunsens ġenerali fl-2017; jistenna b'interess ir-riżultati ta' dawn l-isforzi;

7.2.Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew

190.  Jenfasizza li l-qafas ġuridiku attwali għall-funzjonament tal-kumitati ta' inkjesta fil-Parlament Ewropew mhuwiex aġġornat u ma jirnexxilux jipprovdi l-kundizzjonijiet meħtieġa biex il-Parlament ikun jista' jeżerċita d-dritt ta' inkjesta tiegħu b'mod effikaċi;

191.  Jenfasizza li n-nuqqas ta' setgħat u l-aċċess limitat għad-dokumenti xekklu u dewmu l-ħidma tal-inkjesta b'mod sinifikanti minħabba n-natura temporanja tal-investigazzjoni tiegħu, u pprekludew il-possibilità li ssir valutazzjoni kompluta tal-allegat ksur tad-dritt tal-UE;

192.  Jinnota li f'diversi kumitati ta' inkjesta u kumitati speċjali reċenti (inkluż il-Kumitat PANA), il-Kummissjoni u l-Kunsill f'xi każijiet naqsu milli jipprovdu d-dokumenti mitluba, u f'każijiet oħra pprovdew id-dokumenti mitluba biss wara dewmien twil; jitlob li jiġi introdott mekkaniżmu obbligu ta' rendikont li jiżgura t-trasferiment immedjat u garantit lill-Parlament ta' dokumenti li l-kumitat ta' inkjesta jew il-kumitat speċjali jkun talabhom u li jkun intitolat li jaċċedi għalihom;

193.  Iqis li d-dritt għall-inkjesta huwa kompetenza fundamentali tal-Parlament; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jqawwu d-drittijiet ta' inkjesta tal-Parlament abbażi tal-Artikolu 226 tat-Trattat; jesprimi l-opinjoni soda tiegħu li, biex jiffunzjonaw kif suppost, huwa essenzjali li l-kumitati ta' inkjesta parlamentari jkunu jistgħu jħarrku lil persuni ta' interess biex jidhru quddiemhom u jkollhom aċċess għal dokumenti rilevanti;

194.  Jenfasizza li huwa indispensabbli, għall-eżerċizzju tal-kontroll demokratiku fuq l-eżekuttiv, li l-Parlament jingħata setgħat ta' investigazzjoni li jaqblu ma' dawk tal-parlamenti nazzjonali tal-UE; jemmen li sabiex jeżerċita dan ir-rwol ta' sorveljanza demokratika, il-Parlament irid ikollu s-setgħa li jsejjaħ u jġiegħel lix-xhieda biex jidhru u li jġiegħel il-preżentazzjoni ta' dokumenti; jemmen li, sabiex dawn id-drittijiet jiġu eżerċitati, l-Istati Membri jeħtiġilhom jaqblu li jimplimentaw sanzjonijiet kontra individwi talli jonqsu milli jidhru jew milli jippreżentaw dokumenti f'konformità mad-dritt nazzjonali li jirregola l-inkjesti parlamentari nazzjonali; itenni l-appoġġ tal-Parlament għall-pożizzjoni deskritta fir-rapport tal-2012 dwar din il-kwistjoni(21);

195.  Jirrisolvi li jistabbilixxi Kumitat ta' inkjesta permanenti, fuq il-mudell tal-Kungress tal-Istati Uniti;

196.  Jistieden lill-gruppi politiċi tal-Parlament jiddeċiedu dwar it-twaqqif ta' kumitat speċjali temporanju matul it-terminu parlamentari preżenti biex ikompli l-ħidma tal-Kumitat PANA u jinvestiga r-rivelazzjonijiet reċenti tal-Paradise Papers;

197.  Jitlob li, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura adegwata oħra, skont l-Artikolu 116a(3) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, is-Segretarju Ġenerali jirtira l-badges ta' aċċess fuq perjodu twil minn kwalunkwe impriża li tkun irrifjutat li tirrispetta konvokazzjoni uffiċjali biex tidher quddiem Kumitat ta' inkjesta;

198.  Jistieden lill-Istati Membri jtejbu b'urġenza t-trasparenza, l-obbligu ta' rendikont u l-effikaċja tal-metodi ta' ħidma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta;

199.  Jitlob lill-Grupp dwar il-Kodiċi ta' Kondotta jipproduċi rapport annwali li jidentifika u jiddeskrivi l-aktar miżuri ta' tassazzjoni dannużi li jintużaw fl-Istati Membri, u jiddikjara x'kontromiżuri ttieħdu;

200.  Jitlob li tiġi ffinalizzata r-riforma neċessarja tal-Grupp dwar il-Kodiċi ta' Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi, b'mod li tiżgura trasparenza sħiħa u l-involviment tal-istituzzjonijiet kollha tal-UE u tas-soċjetà ċivili; jitlob li dik ir-riforma tiddefinixxi mill-ġdid b'mod radikali l-istruttura tal-governanza u t-trasparenza tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta, inkluż il-mandat u r-regoli ta' proċedura, kif ukoll il-proċessi ta' teħid tad-deċiżjonijiet tiegħu u l-kriterji biex jiġu identifikati l-miżuri fiskali dannużi adottati mill-Istati Membri;

7.3.L-istituzzjonijiet l-oħra

201.  Jilqa', bħala l-ewwel pass, it-twaqqif ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew(EPPO) wieħed u indipendenti, u jistieden lill-Istati Mmebri kollha jissieħbu fl-inizjattiva;

202.  Jitlob li l-Kummissjoni jkollha setgħat ta' infurzar aktar qawwija biex tiżgura l-implimentazzjoni effiċjenti u konsistenti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fl-Istati Membri, u jitlob skrutinju aktar b'saħħtu min-naħa tal-Parlament Ewropew;

203.  Jitlob li fi ħdan il-Kummissjoni jinħoloq Ċentru tal-Unjoni ġdid għall-Koerenza u l-Koordinament tal-Politika tat-Tassazzjoni (TPCCC), li jindirizza d-dgħufijiet fil-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet kompetenti fl-UE kollha kemm hi;

204.  Jappella biex titqawwa b'mod sinifikanti l-kooperazzjoni fi ħdan l-FIU.net fil-qafas tal-Europol, u jissuġġerixxi li l-attivitajiet jiġu kkollegati mat-TPCCC propost bit-tama li jinħoloq ''Europol għat-Taxxa'' li jkun kapaċi kemm jikkoordina l-politiki fiskali tal-Istati Membri, kif ukoll iqawwi lill-awtoritajiet tal-Istati Membri biex jinvestigaw u jiżvelaw arranġamenti ta' tassazzjoni illegali fil-livell internazzjonali;

205.  Jistieden lill-Istati Membri, fil-mument ta' riforma tat-Trattati, jappoġġaw l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet fil-qasam tal-politika fiskali permezz ta' maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, u fil-qafas tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja;

o
o   o

206.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni u r-rapport finali tal-kumitat ta' inkjesta lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 113, 19.5.1995, p. 1.
(2) ĠU L 166, 24.6.2016, p. 10.
(3) ĠU C 366, 27.10.2017, p. 51.
(4) Testi adottati, P8_TA(2016)0310.
(5) ĠU C 399, 24.11.2017, p. 74.
(6) Id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, (ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15).
(7) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2015 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni; Testi adottati, Rakkomandazzjoni A4.
(8) Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-15 ta’ Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE, (ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1).
(9) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2015 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni; Testi adottati, Rakkomandazzjoni B5.
(10) ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65.
(11) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2015 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni;; Rakkomandazzjoni C3.
(12) Ara r-rapport A8-0056/2017.
(13) Seduta ta' smigħ tal-Kumitat PANA ma' Brooke Harrington u esperti oħra tal-24 ta' Jannar 2017.
(14) ''Panama Papers: Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide their Money'', Obermayer u Obermaier, 2016.
(15) Id-Direttiva 2014/56/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li temenda d-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 196) u r-Regolament (UE) Nru 537/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta' entitajiet ta' interess pubbliku u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/909/KE (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 77).
(16) Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).
(17) Greenland, New Caledonia u d-Dipendenzi, il-Polineżja Franċiża, it-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u Antartiċi, il-Gżejjer Wallis u Futuna, Mayotte, Saint Pierre u Miquelon, Aruba, l-Antilli Netherlandiżi (Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, il-Gżejjer Cayman, il-Gżejjer Falkland, il-Georgia tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena u d-Dipendenzi, it-Territorju Brittaniku tal-Antartika, it-Territorju Brittaniku tal-Oċean Indjan, il-Gżejjer Turks u Caicos, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi u Bermuda.
(18) Reġjuni ultraperiferiċi: il-Gżejjer Kanarji, La Réunion, il-Guyana Franċiża, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Saint Martin, l-Azores u Madeira.
(19) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=MT
(20) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 2016 dwar deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (Testi adottati, P8_TA(2016)0310).
(21) ĠU C 264 E, 13.9.2013, p. 41.

Avviż legali - Politika tal-privatezza