Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2204(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0382/2017

Teksty złożone :

A8-0382/2017

Debaty :

PV 12/12/2017 - 18
CRE 12/12/2017 - 18

Głosowanie :

PV 13/12/2017 - 13.7
CRE 13/12/2017 - 13.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0495

Teksty przyjęte
PDF 364kWORD 57k
Środa, 13 grudnia 2017 r. - Strasburg
Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Hong Kongu, 20 lat po przekazaniu go Chinom
P8_TA(2017)0495A8-0382/2017

Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, dotyczącego Hongkongu 20 lat po jego przekazaniu Chińskiej Republice Ludowej (2017/2204(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ustawę zasadniczą Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong (SRA), przyjętą w dniu 4 kwietnia 1990 r., która weszła w życie w dniu 1 lipca 1997 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz rządu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie Hongkongu z dnia 19 grudnia 1984 r., znane również jako wspólne oświadczenie chińsko-brytyjskie,

–  uwzględniając wspólne sprawozdania Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong - sprawozdanie roczne za 2016 r. (JOIN(2017)0016), z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong - sprawozdanie roczne za 2015 r.(JOIN(2016)0010) oraz z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong - sprawozdanie roczne za 2014 r.(JOIN(2015)0012),

–  uwzględniając wspólny komunikat Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 22 czerwca 2016 r., dotyczący elementów nowej strategii UE wobec Chin (JOIN (2016)0030), komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. pod tytułem „Handel z korzyścią dla wszystkich. W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” (COM(2015)0497) oraz konkluzje Rady z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie strategii UE wobec Chin,

–  uwzględniając unijną politykę „jednych Chin”,

–  uwzględniając umowę o współpracy celnej między UE a Specjalnym Regionem Administracyjnym Hongkong z 1999 r.(1),

–  uwzględniając prawo bezwizowego wjazdu do strefy Schengen(2) i do pozostałej części Unii Europejskiej, przysługujące posiadaczom paszportu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong i vice versa,

–  uwzględniając dialog między UE a Chinami na temat praw człowieka, który zainicjowano w 1995 r.,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Hongkongu, w szczególności rezolucję z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach(3), z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zaginionych wydawców książek w Hongkongu(4), z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Tybecie i w Hongkongu(5), z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie trzeciego i czwartego sprawozdania rocznego Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong(6), z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie Hongkongu(7), z dnia 26 października 2000 r. w sprawie pierwszego i drugiego sprawozdania rocznego Komisji w sprawie Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong(8), z dnia 8 października 1998 r. w sprawie komunikatu Komisji do Rady w sprawie Unii Europejskiej i Hongkongu – okres po 1997 r.(9) oraz z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie sytuacji w Hongkongu(10),

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Chin, zwłaszcza rezolucję z dnia 16 grudnia 2015 r.(11) oraz z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie stosunków między UE a Chinami(12),

–  uwzględniając art. 113 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0382/2017),

A.  mając na uwadze, że w dniu 1 lipca 1997 r. zwierzchność nad Hongkongiem została przeniesiona ze Zjednoczonego Królestwa na Chińską Republikę Ludową (ChRL);

B.  mając na uwadze, że wspólne oświadczenie chińsko-brytyjskie z 1984 r. gwarantuje, a ustawa zasadnicza Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong z 1990 r. stanowi, że Hongkong utrzyma autonomię i niezawisłość organów wykonawczych, ustawodawczych i sądowych przez 50 lat od przekazania Chinom zwierzchności nad nim;

C.  mając na uwadze, że UE i Parlament Europejski nadal zdecydowanie popierają zasadę „jeden kraj, dwa systemy” i szeroką autonomię, jaką Hongkong cieszy się w Chinach;

D.  mając na uwadze, że UE i Hongkong prowadzą doroczne rozmowy na wysokim szczeblu, które zainicjowano w 2005 r. i określa się mianem usystematyzowanego dialogu; mając na uwadze, że w dniu 17 listopada 2016 r. w Brukseli po raz dziesiąty odbyły się doroczne rozmowy prowadzone w ramach usystematyzowanego dialogu;

E.  mając na uwadze, że stosunki dwustronne między UE a Hongkongiem w dalszym ciągu zacieśniają się; mając na uwadze, że UE jest drugim co do wielkości partnerem handlowym Hongkongu po Chinach kontynentalnych, a Hongkong jest czternastym co do wielkości partnerem handlowym UE w dziedzinie wymiany towarowej i kluczowym partnerem w dziedzinie handlu usługami; mając na uwadze, że przyszłym stosunkom dwustronnym powinny sprzyjać takie czynniki jak potrzeby Hongkongu w zakresie dalszej dywersyfikacji gospodarczej, bliskie powiązania z nowym szlakiem jedwabnym i ściślejsza integracja z regionem Delty Rzeki Perłowej; mając na uwadze, że według Konferencji NZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) Hongkong jest drugim największym na świecie rynkiem docelowym dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

F.  mając na uwadze, że za obronność i sprawy zagraniczne Hongkongu odpowiada rząd ChRL;

G.  mając na uwadze, że Specjalny Region Administracyjny Hongkong otrzymał przyznane ustawą zasadniczą prawo do samodzielnego kształtowania stosunków gospodarczych z zagranicą oraz do członkostwa w organizacjach międzynarodowych;

H.  mając na uwadze, że również po dniu 1 lipca 1997 r. w Hongkongu nadal obowiązują wprowadzone już wcześniej konwencje o prawach obywatelskich, politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, jak również międzynarodowe konwencje o prawach człowieka; mając na uwadze, że także ChRL podpisała i ratyfikowała międzynarodowe konwencje o tych prawach, uznając tym samym znaczenie i uniwersalność praw człowieka; mając na uwadze, że we współpracy z UE i innymi partnerami międzynarodowymi Chiny stworzyły przestrzeń do dialogu na temat kwestii związanych z praworządnością;

I.  mając na uwadze, że Hongkong jest członkiem lub członkiem stowarzyszonym ponad 20 organizacji międzynarodowych, w tym Światowej Organizacji Handlu (WTO), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), Interpolu, Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB), Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowej Izby Handlowej oraz Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych;

J.  mając na uwadze, że Hongkong jest stroną Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych;

K.  mając na uwadze, że ustawa zasadnicza ustanawia ochronę praw człowieka i wolności jednostki;

L.  mając na uwadze, że art. 27 ustawy zasadniczej gwarantuje wolność słowa, prasy i publikacji, wolność zrzeszania się, zgromadzania się oraz wolność pochodów i demonstracji;

M.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 45 i 68 ustawy zasadniczej szef rządu i wszyscy członkowie Rady Ustawodawczej powinni być w ostatecznym rozrachunku wybierani w wyborach powszechnych;

N.  mając na uwadze, że w dniu 10 czerwca 2014 r. Rada Państwa ChRL wydała białą księgę w sprawie stosowanej w Hongkongu polityki „jeden kraj, dwa systemy”, podkreślając, że w ostatecznym rozrachunku autonomia Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong jest przedmiotem zezwolenia rządu centralnego ChRL;

O.  mając na uwadze, że tradycyjna w Hongkongu otwartość społeczeństwa utorowała drogę dla rozwoju autentycznego i niezależnego społeczeństwa obywatelskiego, które aktywnie i konstruktywnie uczestniczy w życiu publicznym Specjalnego Regionu Administracyjnego;

P.  mając na uwadze, że społeczeństwo obywatelskie Hongkongu podniosło świadomość publiczną w zakresie praw obywatelskich i politycznych, religii, opieki zdrowotnej, środowiska, zmiany klimatu, udziału kobiet w życiu politycznym, praw pracowników krajowych, praw osób LGBTI oraz wolności nauki i kultury;

Q.  mając na uwadze, że Hongkong cieszy się dynamicznym systemem wielopartyjnym; mając na uwadze, że na przestrzeni lat w Hongkongu odbywały się masowe demonstracje na rzecz demokracji i pełnego wprowadzenia w życie ustawy zasadniczej, w tym protesty zorganizowane w 2014 r. przez tzw. ruch parasolkowy, demonstracje na rzecz wolności mediów, a także m.in. manifestacje sprzeciwu w związku z zaginięciem miejscowych księgarzy;

R.  mając na uwadze, że w ciągu ostatnich 20 lat część dziennikarzy i innych pracowników mediów, często zwolenników demokracji wyrażających krytyczne poglądy, zmuszono do odejścia z pracy lub przesunięto do mniej wrażliwych dziedzin, a w niektórych przypadkach grożono im przemocą;

S.  mając na uwadze, że pod koniec 2015 r. doszło do zaginięcia czterech rezydentów Hongkongu i jednego nierezydenta, związanych z wydawnictwem Mighty Current i jego księgarnią, a wiele miesięcy później pojawiły się doniesienia, że są oni przetrzymywani w Chinach kontynentalnych w nieujawnionych miejscach, a także mając na uwadze, że jeden ze zwolnionych księgarzy poinformował, iż jego zeznania o popełnieniu przestępstwa zostały wymuszone;

T.  mając na uwadze, że w ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowano wzrost autocenzury w hongkońskich mediach w sprawach dotyczących Chin kontynentalnych, co potwierdzają także badania i sprawozdania sporządzone przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Hongkongu;

U.  mając na uwadze, że Hongkong zapewnia ofertę edukacyjną oraz placówki akademickie wysokiej jakości, ale wolność nauki jest zagrożona powtarzającą się ingerencją chińskiego rządu centralnego, w szczególności w odniesieniu do powoływania rad uniwersyteckich;

V.  mając na uwadze, że sondaże przeprowadzane w regularnych odstępach czasu w ramach programu badania opinii publicznej Uniwersytetu w Hongkongu dokumentują długotrwały spadek identyfikacji z Chinami;

W.  mając na uwadze, że w styczniu 2017 r. Biuro Ochrony Środowiska w Hongkongu opublikowało międzysektorowy plan działania Hongkongu na rzecz klimatu 2030+, w którym – w następstwie porozumienia klimatycznego z Paryża –ustanowiono nowe cele w zakresie emisji dwutlenku węgla, zmniejszające intensywność emisji o dwie trzecie i całkowitą emisję dwutlenku węgla o jedną trzecią do 2030 r. w porównaniu z poziomem wyjściowym z 2005 r.;

X.  mając na uwadze znaczenie portu w Hongkongu dla ChRL i handlu międzynarodowego;

1.  zaleca Radzie, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa:

   a) aby podkreślały w kontaktach z władzami Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong oraz ChRL, że tak jak prowadzona przez UE polityka „jednych Chin” jest podstawą zaangażowania UE, tak pełne przestrzeganie ustawy zasadniczej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong i zasady „jeden kraj, dwa systemy” ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju oraz dalszego umacniania i rozszerzania obecnych i przyszłych stosunków z UE, a także że ingerowanie w sprawy wewnętrzne Hongkongu może podważać tę zasadę, w związku z czym należy unikać ingerencji;
   b) aby potępiły ciągłe ingerowanie przez ChRL w wewnętrzne sprawy Hongkongu, gdyż może ono zagrażać długoterminowej trwałości modelu „jeden kraj, dwa systemy”;
   c) aby zacieśniały dwustronny dialog z rządem SRA Hongkong, zwłaszcza w ramach dorocznego usystematyzowanego dialogu między UE a Hongkongiem, dotyczącego szerokiego zakresu tematów i obszarów polityki, takich jak demokracja, prawa człowieka, praworządność, handel, inwestycje, usługi finansowe, cła, środowisko, zmiana klimatu, badania naukowe i edukacja, jak również aby wspierały wdrażanie zasady „jeden kraj, dwa systemy” oraz kontynuowały składanie Parlamentowi i Radzie rocznych sprawozdań dotyczących rozwoju sytuacji w Hongkongu przez wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel i Komisję;
   d) aby dostrzegły, że z upływem lat Hongkong przekształcił się w otwarte społeczeństwo, w którym obywatele korzystają z praw człowieka, swobód, wysokich standardów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i przejrzystości oraz mają wiarygodne sądownictwo, a także w społeczeństwo, w którym panuje praworządność, korupcja utrzymuje się na niskim poziomie i którego obywatele mają pełne prawo oczekiwać, iż będą dalej żyć w ten sposób i korzystać z tych praw i wartości w warunkach szerokiej autonomii;
   e) aby podkreślały, że szacunek dla autonomii Hongkongu ma fundamentalne znaczenie dla dalszego pomyślnego rozwoju i dobrych stosunków z Chinami kontynentalnymi oraz dla wznowienia dialogu między Chinami kontynentalnymi a Tajwanem;
   f) aby w pełni zaangażowały się we wspieranie autonomii i dobrobytu w Hongkongu oraz praw i swobód jego obywateli, a także aby wyraziły zdecydowane poparcie dla rozpoczęcia procesu reform politycznych zgodnych ze standardami międzynarodowymi i ustawą zasadniczą, które dadzą mieszkańcom Specjalnego Regionu Administracyjnego prawo do wybierania i kandydowania w wyborach na stanowiska przywódcze najwyższego szczebla i które odzwierciedlają poglądy większości opinii publicznej Hongkongu;
   g) aby w związku z tym zaapelowały do rządów Hongkongu i ChRL o podtrzymanie zaangażowania i o ponowne stworzenie impulsu do transformacji w kierunku systemu wyborów powszechnych w przyszłych wyborach szefa rządu oraz członków Rady Ustawodawczej w Hongkongu, aby system wyborczy był demokratyczny, sprawiedliwy, otwarty i przejrzysty;
   h) aby wypracowały sposoby wspierania procesu umacniania demokracji i systemu wielopartyjnego w Hongkongu oraz wyraziły zaniepokojenie coraz częstszym nękaniem opozycyjnych partii politycznych i odmowami rejestrowania przez rejestr spółek grup prodemokratycznych;
   i) aby z zadowoleniem przyjęły rekordową frekwencję w ostatnich wyborach do Rady Ustawodawczej w 2016 r. i jednocześnie wyraziły ubolewanie z powodu tego, że w 2016 r. władze Hongkongu odmówiły zarejestrowania nowej, proniepodległościowej partii politycznej w wyborach do tej rady i wykluczyły sześciu kandydatów popierających zwiększenie autonomii Hongkongu;
   j) aby potępiły zamachy na bezpieczeństwo osobiste polityków prodemokratycznych, w tym porwania i akty przemocy fizycznej, o których donoszą niektórzy ustawodawcy;
   k) aby wyraziły zadowolenie z powodu uwolnienia za kaucją trzech przywódców ruchu prodemokratycznego, Joshui Wonga, Nathana Lawa i Alexa Chowa, skazanych niedawno na kary pozbawienia wolności od sześciu do ośmiu miesięcy za „nielegalne zgromadzenia”, po tym jak rok temu skazano ich na kary nieizolacyjne, obejmujące m.in. prace na rzecz społeczności lokalnych, za udział w pokojowych protestach; aby zaapelowały do Sądu Najwyższego Hongkongu o rozpatrzenie spraw Joshui Wonga, Nathana Lawa i Alexa Chowa w świetle zobowiązań Hongkongu wynikających z międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka oraz aby wezwały rząd Hongkongu do zmiany rozporządzenia o porządku publicznym, aby dostosować je do międzynarodowych standardów praw człowieka;
   l) aby zwróciły Chinom uwagę, że choć ustawa zasadnicza, wspólne oświadczenie chińsko-brytyjskie i zasada „jeden kraj, dwa systemy” są w dużej mierze przestrzegane, powszechne są i nasilają się obawy, że kwestionuje się uzgodniony wysoki stopień autonomii Hongkongu lub wartość prawną i sens wspólnego oświadczenia chińsko-brytyjskiego;
   m) aby wyraziły głębokie zaniepokojenie wydawaniem przez Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych zamawianych lub niezamawianych interpretacji ustawy zasadniczej, które wyprzedzają orzeczenia sądów i sugerują, że demokratycznie wybranych ustawodawców należy zdyskwalifikować, a tym samym osłabiają wiarę w pełną niezawisłość sądownictwa w tych indywidualnych przypadkach; aby przypomniały, że hongkoński system sądowy i normalny proces sądowy powinny być głównymi narzędziami rozstrzygania sporów;
   n) aby podkreśliły, że sposób prowadzenia sprawy pięciu zaginionych księgarzy rodzi bolesne pytania co do autonomii Specjalnego Regionu Administracyjnego, określonej w jego ustawie zasadniczej, oraz co do niejasnej roli organów ścigania Chin kontynentalnych w Hongkongu;
   o) aby wyraziły zaniepokojenie zarzutami, że chińskie organy ścigania działają w Hongkongu, co stanowiłoby naruszenie ustawy zasadniczej i byłoby niezgodne z zasadą „jeden kraj, dwa systemy”;
   p) aby podkreśliły, że ogólnie przestrzega się wolności informacji i wolności słowa, ale jednocześnie wyraziły zaniepokojenie ciągłym pogarszaniem się wolności prasy w Hongkongu oraz rosnącą presją na media, zarówno drukowane jak i elektroniczne, zwiększaniem się autocenzury, w szczególności w odniesieniu do informowania o kwestiach drażliwych w Chinach kontynentalnych lub kwestiach związanych z rządem Hongkongu, a także zaostrzeniem kontroli nad sprzedażą kontrowersyjnych książek politycznych poprzez ustanowienie monopolu na prawo własności do niemal wszystkich fizycznych księgarni;
   q) aby kontynuowały dwustronny dialog z rządem SRA Hongkong w wielu obszarach polityki, jak również w kwestii wdrożenia zasady „jeden kraj, dwa systemy”;
   r) aby przypominały, że żadne przepisy wprowadzane na mocy ustawy zasadniczej, w tym przepisy proponowane na mocy art. 23 ustawy zasadniczej, takie jak ewentualna ustawa o bezpieczeństwie narodowym, nie mogą wpływać na niezawisłość ani jurysdykcję wyłączną sądów w Hongkongu i nie powinny podważać zobowiązań wynikających z Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych ani też stanowić zamachu na wolności takie jak wolność wypowiedzi, wolność mediów, wolność zrzeszania się i zgromadzania się, wolność demonstracji, wolność zakładania związków zawodowych i prawo do strajku oraz swoboda badań naukowych oraz ekspresji kulturalnej i artystycznej, a także nie należy ich wykorzystywać do prześladowania działaczy na rzecz praw człowieka bądź krytyków rządu;
   s) aby w najbliższej przyszłości przedstawiły Parlamentowi propozycje dotyczące rozwoju współpracy z władzami Hongkongu w zakresie przejrzystości podatkowej, w tym również automatycznej wymiany informacji, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie wdrożenia środków, o które apelowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach pakietu dotyczącego erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków;
   t) aby promowały i wspierały koordynowane na szczeblu regionalnym ruchy prodemokratyczne stanowiące kluczowe narzędzie wspierania azjatyckiej współpracy w kwestiach związanych z demokracją i prawami człowieka;
   u) aby wezwały rząd Hongkongu do zastosowania efektywniejszych środków przeciwko uchylaniu się od opodatkowania i oszustwom podatkowym, jak również środków służących monitorowaniu i sankcjonowaniu przedsiębiorstw, które ułatwiają uchylanie się od opodatkowania i oszustwa podatkowe za pośrednictwem swoich jednostek zależnych w Hongkongu;
   v) aby znalazły sposoby wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Hongkongu, w szczególności organizacji broniących wartości uniwersalnych, propagujących prawa człowieka oraz wspierających niezawisłość sądownictwa i wolność prasy; aby podkreśliły, że jedynie pokojowe formy protestu i dialog mogą stanowić podstawę prowadzenia sporów;
   w) aby zaleciły Radzie Ustawodawczej Hongkongu dokładne zbadanie przyszłych przepisów dotyczących kolei dużych prędkości w porozumieniu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i obywatelami Hongkongu;
   x) aby zachęcały instytucje akademickie Hongkongu do utrzymywania wysokich standardów programów nauczania i badań naukowych oraz do ochrony wolności nauki, ale jednocześnie wyraziły w związku z tym obawy dotyczące procedury powoływania członków rad uniwersyteckich oraz zewnętrznych ingerencji, których celem jest modyfikacja programów nauczania i które mogą naruszać niezależność instytucji szkolnictwa wyższego; aby promowały zacieśnianie więzi między europejskimi i hongkońskimi instytucjami akademickimi;
   y) aby wezwały do przyjęcia w odpowiednim czasie przepisów antydyskryminacyjnych;
   z) aby przypominały, że imigranci, w tym uchodźcy, wywarli ogromy wpływ na społeczeństwo i mieszkańców Hongkongu oraz aby w związku z tym zaapelowały do rządu Hongkongu o dostosowanie polityki dotyczącej uchodźców i migrantów do standardów międzynarodowych, zwłaszcza w odniesieniu do małoletnich uchodźców bez opieki;
   aa) aby podkreśliły, że chociaż najnowsze badania wskazują, iż wielu mieszkańców Hongkongu pragnie wyemigrować, niedobrze by się stało, gdyby Hongkong nie zdołał utrzymać swoich najzdolniejszych i najlepszych obywateli, oraz że jeżeli tak wielu, szczególnie młodych, miałoby stracić wiarę w przyszłość, to jest to powód do niepokoju;
   ab) zauważa z zaniepokojeniem, że zespół ekspertów ONZ ds. Korei Północnej ustalił w swoich sprawozdaniach, że Hongkong jest jednym z dwóch obszarów jurysdykcji w sprawach gospodarczych, w których prowadzi działalność najwięcej firm przykrywek kontrolowanych przez Koreę Północną; przypomina, że wspólne przedsięwzięcia międzynarodowe z Koreą Północną stanowią naruszenie ostatniej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2388(2017) i wzywa władze Hongkongu, by odniosły się do obaw zespołu ekspertów ONZ ds. Korei Północnej;
   ac) aby zwróciły władzom Hongkongu uwagę na to, że według badań w ciągu ostatnich dziesięciu lat ilość odpadów komunalnych w Hongkongu wzrosła o 80%, co ponad dwukrotnie przekracza poziom przyrostu naturalnego, oraz aby pomogły władzom regionu w opracowaniu skutecznej polityki ograniczenia ilości odpadów, w promowaniu recyklingu i innych form gospodarki o obiegu zamkniętym, a także w podnoszeniu świadomości w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji;
   ad) aby zwróciły uwagę władz chińskich, że pełne poszanowanie autonomii Hongkongu może stanowić model dla procesu głębokich demokratycznych reform politycznych w Chinach i dla stopniowej liberalizacji i otwarcia chińskiego społeczeństwa;
   ae) aby podkreśliły zaangażowanie UE na rzecz umacniania demokracji, w tym praworządności, niezawisłości sądownictwa, podstawowych praw i wolności, przejrzystości, a także wolności informacji i wolności słowa w Hongkongu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz, do wiadomości, rządowi Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong i rządowi Chińskiej Republiki Ludowej.

(1) Dz.U. L 151 z 18.6.1999, s. 20.
(2) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0444.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0045.
(5) Dz.U. C 286 E z 23.11.2006, s. 523.
(6) Dz.U. C 64 E z 12.3.2004, s. 130.
(7) Dz.U. C 31 E z 5.2.2004, s. 261.
(8) Dz.U. C 197 z 12.7.2001, s. 387.
(9) Dz.U. C 328 z 26.10.1998, s. 186.
(10) Dz.U. C 132 z 28.4.1997, s. 222.
(11) Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 92.
(12) Dz.U. C 36 z 29.1.2016, s. 126.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności