Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2204(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0382/2017

Ingivna texter :

A8-0382/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 18
CRE 12/12/2017 - 18

Omröstningar :

PV 13/12/2017 - 13.7
CRE 13/12/2017 - 13.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0495

Antagna texter
PDF 276kWORD 46k
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Hongkong 20 år efter överlämnandet
P8_TA(2017)0495A8-0382/2017

Europaparlamentets rekommendation av den 13 december 2017 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende Hongkong – 20 år efter överlämnandet (2017/2204(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av den särskilda administrativa regionen Hongkongs grundlag som antogs den 4 april 1990 och som trädde i kraft den 1 juli 1997,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen av Förenade kungarikets regering och regeringen i Folkrepubliken Kina om Hongkong-frågan av den 19 december 1984, även kallad den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen,

–  med beaktande av kommissionens/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gemensamma rapporter av den 26 april 2017 om den särskilda administrativa regionen Hongkong - årsrapport 2016 (JOIN(2017)0016), av den 25 april 2016 om den särskilda administrativa regionen Hongkong - årsrapport 2015 (JOIN(2016)0010) och av den 24 april 2015 om den särskilda administrativa regionen Hongkong - årsrapport 2014 (JOIN(2015)0012),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 22 juni 2016 Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina (JOIN (2016)0030), kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik” (COM(2015)0497) och rådets slutsatser av den 18 juli 2016 om EU-strategin för Kina,

–  med beaktande av EU:s politik för ett enat Kina,

–  med beaktande av avtalet från 1999 mellan EU och den särskilda administrativa regionen Hongkong om tullsamarbete(1),

–  med beaktande av befrielsen från skyldighet att inneha visering vid inresa till Schengenområdet(2) och resten av Europeiska unionen för innehavare av pass med beteckningen ”Hong Kong Special Administrative Region” och vice versa,

–  med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Kina som inleddes 1995,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Hong Kong, särskilt de av den 24 november 2016 om Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina(3), av den 4 februari 2016 om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong(4), av den 15 december 2005 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Tibet och Hongkong(5), av den 8 april 2003 om kommissionens tredje och fjärde årliga rapporter till rådet och Europaparlamentet om den särskilda administrativa regionen Hongkong(6), av den 19 december 2002 om Hong Kong(7), av den 26 oktober 2000 om kommissionens första och andra årliga rapport om den speciella administrativa regionen Hongkong(8), av den 8 oktober 1998 om meddelandet från kommissionen till rådet om Europeiska unionen och Hong Kong efter 1997(9) och av den 10 april 1997 om situationen i Hong Kong(10),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina, särskilt de av den 16 december 2015(11) och av den 14 mars 2013 om förbindelserna mellan EU och Kina(12),

–  med beaktande av artikel 113 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0382/2017), och av följande skäl:

A.  Överhöghet över Hongkong överlämnades från Förenade Kungariket till Folkrepubliken Kina den 1 juli 1997.

B.  Enligt 1984 års kinesisk-brittiska gemensamma förklaring och 1990 års grundlag för den särskilda administrativa regionen Hongkong kommer Hongkong att behålla självstyre och oberoende för den verkställande, lagstiftande och dömande makten under 50 år efter överlämnandet av överhögheten.

C.  EU och Europaparlamentet förblir starka anhängare till principen ”ett land, två system” och Hongkongs höga grad av självstyre under Kinas överhöghet.

D.  EU och Hongkong håller varje år ett högnivåmöte, den s.k. strukturerade dialogen, som inleddes 2005. Den tionde årliga strukturerade dialogen ägde rum i Bryssel den 17 november 2016.

E.  De bilaterala förbindelserna mellan EU och Hongkong fortsätter att stärkas ytterligare. EU är Hongkongs näst största handelspartner efter Fastlandskina, och Hongkong är EU:s 14:e största handelspartner när det gäller varor och en viktig partner när det gäller handel med tjänster. Framtida bilaterala relationer bör gynnas av Hongkongs behov av ytterligare ekonomisk diversifiering, täta förbindelser med den nya Sidenvägen och djupare integration med regionen Pärlflodens delta. Enligt FN:s konferens för handel och utveckling (Unctad) är Hongkong världens näst största målmarknad för utländska direktinvesteringar.

F.  Hongkongs försvars- och utrikespolitik ligger inom Folkrepubliken Kinas ansvarsområde.

G.  Den särskilda administrativa regionen Hongkong fick i och med grundlagen rätt att självständigt utforma förbindelser för internationell handel och också att vara medlem i internationella organisationer.

H.  Även efter den 1 juli 1997 fortsätter redan tidigare införda konventioner om medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, men också internationella människorättsöverenskommelser, att vara i kraft i Hongkong. Även Folkrepubliken Kina har undertecknat och ratificerat internationella överenskommelser om dessa rättigheter och har därmed erkänt de mänskliga rättigheternas betydelse och allmänna giltighet. Kina har tillsammans med EU och andra internationella partner skapat dialogutrymmen för frågor som rör rättsstatlighet.

I.  Hongkong är medlem eller associerad medlem av mer än 20 internationella organisationer, bland annat Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella valutafonden (IMF), Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (Apec), Interpol, Banken för internationell betalningsutjämning (BIS), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB), Internationella olympiska kommittén, Internationella Handelskammaren och Fria Fackföreningsinternationalen.

J.  Hongkong är part i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

K.  I grundlagen fastställs bestämmelser som ger skydd för de mänskliga rättigheterna och de individuella friheterna.

L.  I artikel 27 i grundlagen garanteras yttrande-, tryck- och publikationsfriheten samt förenings-, mötes- och demonstrationsfriheten.

M.  I artiklarna 45 och 68 i grundlagen föreskrivs att chefsministern och samtliga ledamöter av den lagstiftande församlingen som slutgiltigt mål ska väljas genom allmänna val.

N.  Folkrepubliken Kinas statliga råd utfärdade den 10 juni 2014 en vitbok om tillämpningen av politiken ”ett land, två system” i Hongkong, där det påpekades att den särskilda administrativa regionen Hongkongs självstyre ytterst är underordnat Folkrepubliken Kinas centralregerings godkännande.

O.  Hongkongs traditionellt öppna samhälle har banat väg för utvecklingen av ett genuint och oberoende civilsamhälle som aktivt och konstruktivt deltar i det offentliga livet i den särskilda administrativa regionen.

P.  Hongkongs civilsamhälle har bidragit till att öka allmänhetens medvetande om medborgerliga och politiska rättigheter, religion, hälso- och sjukvård, miljö, klimatförändringar, kvinnors politiska deltagande, inhemska arbetstagares rättigheter, hbti-personers rättigheter och akademiska och kulturella friheter.

Q.  Hongkong åtnjuter ett livligt flerpartisystem. Under årens lopp har Hongkongs befolkning bevittnat massdemonstrationer för demokrati och det fulla genomförandet av grundlagen, däribland protesterna 2014, den så kallade paraplyrevolutionen, för mediernas frihet och mot bland annat Hongkong-bokhandlarnas försvinnande.

R.  Under de senaste 20 åren har vissa journalister och andra mediearbetare, som ofta är anhängare av demokrati och uttrycker kritiska åsikter, tvingats avgå eller övergå till att bevaka mindre känsliga områden och i vissa fall till och med hotats med våld.

S.  I slutet av 2015 försvann fyra Hongkong-invånare och en utomlands hemmahörande person med anknytningar till förlaget Mighty Current och dess bokhandel, och flera månader senare kom uppgifter fram om att de kvarhölls på hemlig ort i Fastlandskina. En av de släppta bokhandlarna rapporterade att hans erkännande av oegentligheter var framtvingat.

T.  Under de senaste åren har en ökande självcensur observerats i Hongkongs media om frågor som rör Fastlandskina, vilket även bekräftas av undersökningar och rapporter från journalistförbundet i Hongkong.

U.  Det finns i Hongkong möjligheter till att läsa högkvalitativ utbildning och nå en hög akademisk nivå, men den akademiska friheten är hotad på grund av den kinesiska centralregeringens inblandning, särskilt när det gäller utnämningar till universitetens styrelser.

V.  Av en undersökning som regelbundet genomförs av opinionsinstitutet vid Hongkongs universitet framgår att identifieringen med Kina sedan lång tid har försämrats.

W.  I januari 2017 offentliggjorde Hongkongs miljöbyrå den sektorsövergripande klimathandlingsplanen Hong Kong Climate Action Plan 2030+, som till följd av Parisavtalet fastställer nya mål för koldioxidutsläpp, närmare bestämt genom att minska koldioxidintensiteten med två tredjedelar och de absoluta koldioxidutsläppen med en tredjedel fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå.

X.  Hongkongs hamn är betydelsefull för Folkrepubliken Kina och den internationella handeln.

1.  Europaparlamentet rekommenderar rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

   a) att betona för myndigheterna i den särskilda administrativa regionen Hongkong och Folkrepubliken Kina att på samma sätt som EU:s politik för ett enat Kina utgör hörnstenen för EU:s engagemang, är fullständig respekt för den särskilda administrativa regionen Hongkongs grundlag och principen ”ett land, två system” av central vikt för utveckling och ytterligare stärkande av nuvarande och framtida förbindelser med EU, och att inblandning i Hongkongs interna angelägenheter kan komma att urholka denna princip och därför bör undvikas,
   b) att fördöma Folkrepubliken Kinas ständiga inblandning i Hongkongs interna angelägenheter, vilket på lång sikt kan äventyra hållbarheten hos modellen ”ett land, två system”,
   c) att stärka den bilaterala dialogen med den särskilda administrativa regionen Hongkongs regering, särskilt genom den årliga strukturerade dialogen mellan EU och Hongkong, om en rad ämnen och politikområden, till exempel demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, handel, investeringar, finansiella tjänster, tullar, miljö, klimatförändringar, forskning och utbildning samt stöd till genomförandet av principen ”ett land, två system”, och att fortsätta med den vice ordförandens/den höga representantens och kommissionens årliga rapporter till parlamentet och rådet om utvecklingen i Hongkong,
   d) att tillstå att Hongkong över tid har utvecklats till ett öppet samhälle där medborgare åtnjuter mänskliga rättigheter, friheter, höga standarder för folkhälsa och säkerhet samt öppenhet, och har ett rättsväsende som är tillförlitligt och där rättsstatsprincipen och en låg korruptionsnivå råder och att befolkningen i Hongkong har en legitim rätt att förvänta sig att behålla sin livsstil och dessa rättigheter och värden på ett sätt som garanterar en hög grad av självständighet,
   e) att lyfta fram att respekt för Hongkongs självstyre är av avgörande betydelse för dess fortsatta positiva utveckling och gynnsamma förbindelser med det kinesiska fastlandet och för återupptagandet av dialogerna mellan fastlandet och Taiwan,
   f) att fullt ut åta sig att stödja Hongkongs självstyre, välstånd och dess befolknings fri- och rättigheter och uttrycka sitt fulla stöd för att inleda en politisk reformprocess i enlighet med internationella normer och grundlagen, som ger invånare i den särskilda administrativa regionen rätten att välja och bli valda i urvalsförfarandet för det högsta ledarskapet och som återspeglar majoritetens åsikt inom den allmänna opinionen i Hongkong,
   g) att i detta hänseende uppmana regeringarna i Hongkong och Folkrepubliken Kina att stå fast vid sitt åtagande och återigen bygga upp förutsättningar för en reform för allmän rösträtt i det framtida valet av chefsminister och av samtliga ledamöter i den lagstiftande församlingen i Hongkong, för att skapa ett demokratiskt och rättvist valsystem med öppenhet och insyn,
   h) att hitta sätt att stödja befästandet av Hongkongs demokrati och flerpartisystem och att uttrycka oro över de ökande trakasserierna av politiska partier som tillhör oppositionen och bolagsregistrets vägran att registrera ett antal prodemokratiska grupper,
   i) att välkomna det rekordhöga valdeltagandet i det senaste valet till den lagstiftande församlingen år 2016 och samtidigt beklaga att Hongkongs myndigheter år 2016 vägrade att registrera ett nytt politiskt parti som förespråkar självständighet till valet till den lagstiftande församlingen och underkände sex kandidater som förespråkar mer långtgående självstyre för Hongkong,
   j) att fördöma hot mot prodemokratiska politikers personliga säkerhet, däribland bortföranden och fysiskt våld, som vissa lagstiftare har rapporterat om,
   k) att välkomna frigivningen mot borgen av de tre ledarna för den prodemokratiska rörelsen – Joshua Wong, Alex Chow och Nathan Law – som nyligen dömdes till fängelse i mellan sex och åtta månader för ”upplopp” efter att förra året ha dömts till straff utanför fängelse, däribland samhällstjänst, för sitt deltagande i fredliga protester, och att med eftertryck uppmana Hongkongs högsta domstol att behandla målen med Wong, Law och Chow i enlighet med Hongkongs skyldigheter enligt internationell människorätt, samt att med eftertryck uppmana Hongkongs regering att omarbeta förordningen om allmän ordning så att den är i överensstämmelse med internationella människorättsnormer,
   l) att påpeka för Kina att trots att grundlagen, den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen och principen om ”ett land, två system” respekteras överlag finns det ökande och utbredd oro över att den överenskomna höga graden av självstyre i Hongkong, eller det rättsliga värdet eller andan i den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen har ifrågasatts,
   m) att uttrycka djup oro över att Nationella folkkongressens ständiga kommitté före domstolsbeslut utfärdar tolkningar av grundlagen, om de så begärts eller inte – vilket tycks antyda att demokratiskt valda lagstiftare bör diskvalificeras – och därigenom undergräver förtroendet för rättsväsendets fullständiga oberoende i de enskilda fall det rör sig om, och att påminna om att Hongkongs domstolssystem och vanliga rättsprocess bör vara det huvudsakliga instrumentet för tvistlösning,
   n) att understryka att hanteringen av fallet med de fem saknade bokförläggarna har föranlett beklagliga frågor om den särskilda administrativa regionens självstyre, enligt vad som föreskrivs i grundlagen, och om bristen på tydlighet vad gäller fastlandets brottsbekämpande organs roll i Hongkong,
   o) att uttrycka oro över anklagelserna om att Kinas brottsbekämpande organ är verksamma i Hongkong, vilket skulle innebära en överträdelse av grundlagen och vara oförenligt med principen ”ett land, två system”,
   p) att understryka att informationsfriheten och yttrandefriheten i allmänhet har upprätthållits men samtidigt uttrycka oro över den stadiga försämringen av tryckfriheten i Hongkong, med ökande påtryckningar på medierna, både tryckta och elektroniska, ökande självcensur – i synnerhet gällande bevakningen av känsliga ämnen som rör Fastlandskina eller Hongkongs regering – och den alltmer skärpta kontrollen över försäljningen av känsliga politiska böcker genom övertagande av ägandet av nästan alla bokhandlar med skyltfönster på bottenplan,
   q) att fortsätta den bilaterala dialogen med den särskilda administrativa regionen Hongkongs regering på ett brett antal politikområden samt om genomförandet av principen om ”ett land, två system”,
   r) att upprepa att all lagstiftning som antas enligt grundlagen, inbegripet all lagstiftning som föreslås på grundval av artikel 23 i grundlagen, som t.ex. ett eventuellt förslag till nationell säkerhetslag, inte får störa Hongkongs rättsväsendes oberoende och exklusiva jurisdiktion och inte bör undergräva förpliktelser enligt den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, eller undergräva friheter som exempelvis yttrandefrihet, tryckfrihet, förenings- och mötesfrihet, demonstrationsfrihet, frihet att bilda fackföreningar och strejka och frihet för akademisk forskning och kulturella och konstnärliga uttryck; och den bör inte användas mot människorättsaktivister och regeringskritiker,
   s) att inom en nära framtid för parlamentet lägga fram förslag om hur man ska utveckla samarbetet med myndigheterna i Hongkong på området för skattetransparens, inbegripet automatiskt informationsutbyte, bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt genomförandet av OECD:s krav i paketet om urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS),
   t) att uppmuntra och stödja regionalt samordnade demokratirörelser som ett viktigt verktyg för att främja det asiatiska samarbetet om demokrati och mänskliga rättigheter,
   u) att med kraft uppmana Hongkongs regering att vidta effektivare åtgärder mot skatteundandragande och skattebedrägeri och att vidta åtgärder för att övervaka och sanktionsbelägga företag som underlättar skatteundandragande och skattebedrägeri genom sina dotterbolag i Hongkong,
   v) att hitta sätt att stödja Hongkongs civilsamhälle, i synnerhet organisationer som upprätthåller universella värden, främjar mänskliga rättigheter och stöder rättsväsendets oberoende samt pressfriheten, och att betona att endast fredliga former av protester och dialog kan vara ett sätt att lösa tvister,
   w) att uppmana Hongkongs lagstiftande församling att noggrant granska den framtida lagstiftningen om höghastighetståg i samråd med organisationerna i det civila samhället och invånarna i Hongkong,
   x) att uppmuntra Hongkongs akademiska institutioner att upprätthålla höga standarder i sina kursplaner och sin forskning och bevara akademiska friheter, men uttrycka oro i detta avseende vad gäller förfarandet för utnämning av universitetsråd och den inblandning utifrån som syftar till att ändra skolornas läroplaner, som skulle kunna undergräva oberoendet för institutioner för högre utbildning, och att främja starkare band mellan EU:s och Hongkongs akademiska institutioner,
   y) att uppmana till ett snabbt antagande av en lag mot diskriminering,
   z) att påminna om att Hongkongs samhälle och dess befolkning har påverkats kraftigt av invandring, däribland av flyktingar, och att uppmana Hongkongs regering att anpassa sin flyktingpolitik till internationella normer, särskilt när det gäller ensamkommande flyktingbarn,
   aa) att påpeka att även om nyligen genomförda undersökningar visar att många invånare i Hongkong vill utvandra, skulle det vara olyckligt om Hongkong inte kunde behålla sina mest begåvade personer och oroande om så många, i synnerhet unga människor, skulle förlora sin framtidstro,
   ab) att uttrycka sin oro över att FN:s expertpanel om Nordkorea i sina rapporter har slagit fast att Hongkong är en av två ekonomiska jurisdiktioner med störst andel bulvanföretag som kontrolleras av Nordkorea; parlamentet påminner om att internationella samriskföretag med Nordkorea strider mot den senaste resolutionen 2388(2017) från FN:s säkerhetsråd och uppmanar myndigheterna i Hongkong att ta upp de farhågor som FN:s expertpanel om Nordkorea hyser,
   ac) att uppmärksamma Hongkongs myndigheter på att det kommunala avfallet i Hongkong, enligt en studie, har ökat med 80 % under det senaste årtiondet, vilket är mer än dubbelt så mycket som befolkningen har ökat; stöd bör ges till myndigheterna för att utveckla en effektiv politik för avfallsminskning, främja återanvändning och andra former av cirkulär ekonomi samt öka medvetenheten om ansvarsfull konsumtion,
   ad) att understryka för de kinesiska myndigheterna att fullständig respekt för Hongkongs självstyre skulle kunna utgöra en modell för en djupgående politisk reformprocess i demokratisk riktning i Kina och för gradvis liberalisering och gradvist öppnande av det kinesiska samhället.
   ae) att betona EU:s åtagande att stärka demokratin, däribland rättsstatsprincipen, rättsväsendets oberoende, grundläggande friheter och rättigheter, insyn, samt informationsfrihet och yttrandefrihet i Hongkong.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och, för kännedom, till den särskilda administrativa regionen Hongkongs regering och Folkrepubliken Kinas regering.

(1) EGT L 151, 18.6.1999, s. 20.
(2) EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.
(3) Antagna texter, P8_TA(2016)0444.
(4) Antagna texter, P8_TA(2016)0045.
(5) EUT C 286 E, 23.11.2006, s. 523.
(6) EUT C 64 E, 12.3.2004, s. 130.
(7) EUT C 31 E, 5.2.2004, s. 261.
(8) EGT C 197, 12.7.2001, s. 387.
(9) EGT C 328, 26.10.1998, s. 186.
(10) EGT C 132, 28.4.1997, s. 222.
(11) EUT C 399, 24.11.2017, s. 92.
(12) EUT C 36, 29.1.2016, s. 126.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy