Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/3002(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0686/2017

Forhandlinger :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0497

Vedtagne tekster
PDF 170kWORD 51k
Torsdag den 14. december 2017 - Strasbourg
Cambodja: forbud mod oppositionen
P8_TA(2017)0497RC-B8-0686/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2017 om Cambodja: navnlig opløsningen af partiet CNRP (2017/3002(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Cambodja, navnlig beslutning af 14. september 2017(1),

–  der henviser til det besøg, som delegationen for Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) aflagde i Europa-Parlamentet fra 30.-31. oktober 2017,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra 2008,

–  der henviser til erklæringen fra talspersonen for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) af 16. november 2017 om opløsning af Cambodian National Rescue Party,

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Cambodja fra 1997,

–  der henviser til EU's lokale erklæring af 22. februar 2017 om den politiske situation i Cambodja, og erklæringerne fra talsmanden for EU's delegation af 3. september 2017 og 25. august 2017 om begrænsninger af det politiske rum i Cambodja,

–  der henviser til resolution (A/RES/53/144) vedtaget af FN's Generalforsamling den 8. marts 1999 om retten for individer og samfundsgrupper til at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til Paris-fredsaftalerne fra 1991, hvori der i artikel 15 er nedfældet et tilsagn om at værne om menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Cambodja, herunder fra internationale signatarers side,

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig,

–  der henviser til den cambodjanske forfatning, navnlig artikel 41, i hvilken bestemmelserne om retten til ytrings- og forsamlingsfrihed er nedfældet, til artikel 35 om retten til politisk deltagelse og til artikel 80 om parlamentarisk immunitet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Cambodja i 2017 forværredes yderligere, idet der blev foretaget et stigende antal anholdelser af medlemmer af den politiske opposition, menneskerettighedsaktivister og repræsentanter for civilsamfundet i Cambodja;

B.  der henviser til, at det cambodjanske parlament vedtog to sæt undertrykkende ændringer af "loven om politiske partier" i 2017, som indeholder talrige restriktioner, der er skræddersyet til at skabe hindringer for oppositionen;

C.  der henviser til, at Indenrigsministeriet den 6. oktober 2017 indgav en ansøgning til Højesteret om at opløse Cambodia National Rescue Party (CNRP) i henhold til "loven om politiske partier";

D.  der henviser til, at Højesteret den 16. november 2017 bekendtgjorde opløsningen af CNRP i slutningen af en høring af en dags varighed; der henviser til, at Højesteret også har forbudt 118 CNRP politikere at være politisk aktive i fem år; der henviser til, at denne afgørelse, der var baseret på to runder af kontroversielle ændringer af "loven om politiske partier", efterlader regeringen uden nogen opposition forud for næste års parlamentsvalg, der er berammet til juli 2018;

E.  der henviser til, at medlemmer af oppositionspartiet er blevet forfulgt og chikaneret af de cambodjanske myndigheder i årevis; der henviser til, at færre end 40 % af CNRP's medlemmer af Parlamentet fortsat opholder sig i Cambodia, efter at andre medlemmer blev tvunget til at flygte fra landet, idet de var blevet truet med anholdelse;

F.  der henviser til, at Indenrigsministeriet har vidtrækkende beføjelser til at suspendere politiske partier på grundlag af vagt definerede kriterier; der henviser til, at Indenrigsministeriet den 2. oktober 2017 opløste 20 politiske partier i henhold til artikel 19 og 20 i "loven om politiske partier";

G.  der henviser til, at Kem Sokha, formand for CNRP, den 3. september 2017 blev anholdt og anklaget for forræderi i henhold til den cambodjanske straffelovs artikel 443 trods sin parlamentariske immunitet; der henviser til, at Kem Sokha's anmodning om løsladelse mod kaution blev afvist den 26. september 2017, da han var ude af stand til at deltage i en høring, efter at fængselskontoret sagde, at de ikke kunne garantere for hans sikkerhed; der henviser til, at han ifølge menneskerettighedsorganisationer blev afhørt den 24. november 2017, selv om han ikke har haft tilstrækkelig adgang til juridisk bistand eller privat lægebehandling; der henviser til, at hans retlige status skal afklares; der henviser til, at anmodningen om løsladelse mod kaution nu er til behandling i Højesteret; der henviser til, at han kan se frem til at blive idømt op til 30 års fængsel, hvis han kendes skyldig; der henviser til, at retspræsidenten, Dith Munty, er medlem af regeringspartiets stående udvalg;

H.  der henviser til, at spørgsmålet om land grabbing fortsat er et stort problem i Cambodja; der henviser til, at der har været en støt stigning i anholdelser og tilbageholdelser af medlemmer af den politiske opposition, politiske kommentatorer, fagforeningsfolk, menneskerettighedsforkæmpere og repræsentanter for civilsamfundet i Cambodja, herunder ADHOC 5; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmperen Tep Vanny fra Boeung Kak-samfundet fortsat sidder i fængsel, hvor han afsoner en dom på to et halvt år i forbindelse med en fredelig protestaktion i 2013; der henviser til, at Højesteret den 8. december 2017 stadfæstede dommen imod Tep Vanny;

I.  der henviser til, at den tidligere formand for CNRP, Sam Rainsy, blev tvunget til at træde tilbage efter juridiske trusler; der henviser til, at han blev dømt in absentia for injurier og nu lever i eksil; der henviser til, at et stigende antal CNRP-parlamentsmedlemmer efter opløsningen af oppositionen er flygtet fra Cambodja; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer rapporterer om, at nogle søger asyl;

J.  der henviser til, at Kinas indflydelse spiller en vigtig rolle i det politiske liv i Cambodja og for dets regering;

K.  der henviser til, at Cambodja drager fordel af den gunstigste ordning, der er til rådighed under EU's generelle toldpræferenceordning (GSP), nemlig "alt undtagen våben" (EBA); der henviser til, at EU har afsat op til 410 mio. EUR til Cambodja for finansieringsperioden 2014-2020, hvoraf 10 mio. EUR skal gå til at understøtte valgreformprocessen i Cambodja;

L.  der henviser til, at retten til politisk deltagelse er forankret i artikel 41 i Cambodjas forfatning; der henviser til, at beslutningen om at opløse CNRP er et betydeligt skridt væk fra vejen til pluralisme og demokrati, som er forankret i Cambodjas forfatning;

M.  der henviser til, at 55 ngo'er har udsendt en opfordring til en ny Pariskonference om Cambodja med alle relevante interessenter for at drøfte retsstatsprincippet og demokratiet i Cambodja for at tilskynde Cambodjas regering til at genoverveje sin politik over for oppositionspartier;

1.  udtrykker alvorlig bekymring over opløsningen af CNRP; beklager dybt forbuddet mod partiet, som vidner om yderligere autokratiske tiltag fra premierminister Hun Sens side; opfordrer indtrængende regeringen til at omstøde beslutningen om at opløse CNRP, genindsætte de valgte medlemmer af det nationale parlament og kommunalrådet i deres stillinger, at tillade, at oppositionspartierne deltager fuldt ud i det offentlige liv, og at sikre frirum for medier og civilsamfundsorganisationer samt til at sætte en stopper for det klima af frygt og intimidering, eftersom alt dette er forudsætninger for frie, inklusive og gennemsigtige valg;

2.  understreger atter sin alvorlige bekymring, som det har givet udtryk for i de tidligere beslutninger om den fortsatte forværring af klimaet for oppositionspolitikere, menneskerettighedsaktivister og medlemmer af civilsamfundet i Cambodja;

3.  støtter det synspunkt, som De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder har givet udtryk for gående ud på, at beskyldningerne mod CNRP og dets medlemmer var vage, hvilket også gjaldt de lovbestemmelser, der understøttede begæringen om dets opløsning;

4.  mener, at Højesteret i Phnom Penh på uacceptabel vis griber ind i det cambodjanske folks ret til frit at vælge deres politiske repræsentanter og stemme på dem ved det nationale valg i 2018; beklager manglen på et uafhængigt og upartisk retsvæsen i landet;

5.  opfordrer Cambodjas regering til at ophæve alle de seneste ændringer af "loven om politiske partier" og valglove, der begrænser ytringsfriheden og de politiske frihedsrettigheder;

6.  fordømmer kraftigt arrestationen af Kem Sokha og andre politiske aktivister; opfordrer indtrængende Cambodjas myndigheder til omgående at tilbagekalde arrestordren og frafalde alle anklager mod oppositionsleder Sam Rainsy og øjeblikkeligt og ubetinget at løslade Kem Sokha fra fængslet og til at frafalde alle anklager mod ham og andre medlemmer af den parlamentariske opposition;

7.  udtrykker dyb bekymring angående gennemførelsen af troværdige og gennemsigtige valg i Cambodja i 2018 efter afgørelsen fra Højesteret om at opløse CNRP; understreger, at en valgproces, som det største oppositionsparti vilkårligt er udelukket fra, ikke er legitim, og at et gennemsigtigt og valg, der tillader konkurrence, er et vigtigt redskab til at sikre fred og stabilitet i landet og i hele regionen;

8.  glæder sig over EU's beslutning om at tilbagekalde al valgbistand, indtil Cambodja iværksætter reformer i tråd med internationale standarder for at fremme demokrati og beskytte civilsamfundets frirum;

9.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, og EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til at anvende alle tilgængelige midler til at beskyttelse af det cambodjanske folks grundlæggende rettigheder til at vælge og blive valgt for at sikre pluralisme og demokratiske principper i nøje overensstemmelse med Cambodjas forfatning;

10.  minder den cambodjanske regering om, at den skal leve op til sine forpligtelser hvad angår demokratiske principper og grundlæggende menneskerettigheder, som er et væsentligt element i samarbejdsaftalen;

11.  understreger, at respekten for de grundlæggende menneskerettigheder er en forudsætning for, at Cambodja fortsat kan drage fordel af præferenceordningen "alt undtagen våben"; opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og kommissær Malmström til straks at revidere Cambodjas forpligtelser i henhold til konventionerne i EBA-forordningens artikel 19; understreger, at hvis Cambodja handler i strid med sin forpligtelse i henhold til EBA-forordningen, skal de toldpræferencer, landet i dag nyder godt af, midlertidigt tilbagetrækkes;

12.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at udarbejde en liste over personer, der er ansvarlige for opløsningen af oppositionen og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Cambodja med henblik på at indføre mulige visumrestriktioner over for disse personer og indefrysning af deres aktiver;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's Udenrigstjeneste, generalsekretæren for ASEAN, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Cambodjas regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0348.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik