Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/3002(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0686/2017

Debatter :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0497

Antagna texter
PDF 166kWORD 45k
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg
Kambodja: oppositionen förbjuds
P8_TA(2017)0497RC-B8-0686/2017

Europaparlamentets resolution av den 14 december 2017 om Kambodja: särskilt upplösningen av partiet CNRP (2017/3002(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kambodja, särskilt den av den 14 september 2017(1),

–  med beaktande av besöket från Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) den 30–31 oktober 2017,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare från 2008,

–  med beaktande av uttalandet av Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 16 november 2017 om upplösningen av Kambodjas nationella räddningsparti,

–  med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Kambodja från 1997,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 22 februari 2017 om den politiska situationen i Kambodja samt uttalandena av EU-delegationens talesperson av den 3 september 2017 och den 25 augusti 2017 om inskränkningarna av det politiska utrymmet i Kambodja,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution (A/RES/53/144) av den 8 mars 1999 om individers, gruppers och samhällsorgans rättigheter och ansvar när det gäller att främja och försvara universellt erkända mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,

–  med beaktande av fredsavtalen i Paris från 1991, där artikel 15 innehåller ett åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Kambodja, även från de internationella signatärernas sida,

–  med beaktande av Internationella arbetsorganisationens konvention om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten,

–  med beaktande av Kambodjas författning, särskilt artikel 41, i vilken rätten till yttrande- och mötesfrihet står inskriven, artikel 35 om rätten till politiskt deltagande och artikel 80 om parlamentarisk immunitet,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Under 2017 har människorättssituationen i Kambodja försämrats ytterligare med ett ökande antal gripanden av politiska oppositionsmedlemmar, människorättsaktivister och representanter för civilsamhället i Kambodja.

B.  Kambodjas parlament har under 2017 röstat igenom två uppsättningar med ändringar av lagen om politiska partier, vilka innehåller åtskilliga restriktioner som skräddarsytts för att skapa hinder för oppositionspartier.

C.  Den 6 oktober 2017 lämnade inrikesministeriet in en begäran till Högsta domstolen om upplösning av Kambodjas nationella räddningsparti (CNRP) i enlighet med lagen om politiska partier.

D.  Den 16 november 2017 tillkännagav Högsta domstolen CNRP:s upplösning efter dagslånga förhandlingar. Högsta domstolen utfärdade även ett femårigt förbud mot att bedriva politisk verksamhet för 118 CNRP-politiker. Detta beslut, som baserades på två uppsättningar med kontroversiella ändringar av lagen om politiska partier, ställer regeringen helt utan opposition inför de allmänna val som är planerade till juli 2018.

E.  Medlemmar av oppositionspartier har lagförts och trakasserats av Kambodjas myndigheter i flera år. Färre än 40 % av CNRP:s parlamentsledamöter är kvar i Kambodja sedan andra ledamöter tvingats fly landet efter hot om gripanden.

F.  Inrikesministeriet har vidsträckta befogenheter att upplösa politiska partier på grundval av vagt definierade kriterier. Den 2 oktober 2017 upplöste inrikesministeriet 20 politiska partier i enlighet med artiklarna 19 och 20 i lagen om politiska partier.

G.  Den 3 september 2017 blev CNRP:s ordförande Kem Sokha gripen och åtalad för högförräderi enligt artikel 443 i Kambodjas strafflag trots sin parlamentariska immunitet. Kem Sokhas begäran om borgen avslogs den 26 september 2017, och han hade inte möjlighet att närvara vid förhandlingarna efter att fängelseadministrationen sagt sig inte kunna garantera hans säkerhet. Enligt människorättsorganisationer förhördes han den 24 november 2017, trots att han inte haft adekvat tillgång till juridisk rådgivning eller läkarvård. Hans rättsliga ställning måste klargöras. Borgensansökan är just nu under behandling i Högsta domstolen. Han riskerar upp till 30 års fängelse om han befinns skyldig. Rättens ordförande, Dith Munty, är medlem av det styrande partiets ständiga kommitté.

H.  Frågan om markrofferi är fortsatt mycket bekymmersam i Kambodja. Det har skett en stadig ökning av antalet gripanden och kvarhållanden av medlemmar av den politiska oppositionen, politiska kommentatorer, fackliga företrädare, människorättsaktivister och företrädare för civilsamhället i Kambodja, däribland Adhoc 5. Människorättsförsvararen Tep Vanny från folkgruppen Boeung Kak är kvar i fängelse där hon avtjänar ett 2,5‑årigt straff med anledning av en fredlig protest 2013. Den 8 december 2017 fastställde Högsta domstolen domen mot Tep Vanny.

I.  CNRP:s förre ordförande Sam Rainsy tvingades avgå efter hot om rättsliga åtgärder. Han dömdes i sin frånvaro för förtal och lever nu i exil. Sedan oppositionen upplöstes har ett ökande antal parlamentsledamöter från CNRP flytt Kambodja. Människorättsorganisationer rapporterar att vissa söker asyl.

J.  Kinas utövar stort inflytande på Kambodjas politiska liv och landets regering.

K.  Kambodja åtnjuter det mest förmånliga systemet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem, nämligen ”allt utom vapen”-systemet. EU har anslagit upp till 410 miljoner euro till Kambodja för finansieringsperioden 2014–2020, varav 10 miljoner euro ska understödja valreformarbetet i Kambodja.

L.  Rätten till politiskt deltagande står inskriven i artikel 41 i Kambodjas författning. Beslutet att upplösa CNRP är ett stort steg bort från vägen mot pluralism och demokrati, som står inskriven i Kambodjas författning.

M.  55 icke-statliga organisationer har vädjat om en ny Pariskonferens om Kambodja tillsammans med alla berörda parter för att diskutera rättsstatliga principer och demokrati i Kambodja och uppmuntra Kambodjas regering att ompröva sin politik gentemot oppositionspartier.

1.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över upplösningen av CNRP. Parlamentet beklagar djupt förbudet mot partiet, vilket vittnar om ytterligare autokratiska åtgärder från premiärminister Hun Sens sida. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen att riva upp beslutet om upplösning av CNRP, att återinsätta de folkvalda ledamöterna i det nationella parlamentet och kommunfullmäktige, att tillåta fullständigt deltagande i det offentliga livet för oppositionspartier, att säkerställa fritt handlingsutrymme för medier och civilsamhällesorganisationer och att sätta stopp för det rådande klimatet av rädsla och hot, eftersom alla dessa åtgärder är förutsättningar för fria, inkluderande och öppna val.

2.  Europaparlamentet upprepar den starka oro det gett uttryck för i tidigare resolutioner om det allt sämre klimatet för oppositionspolitiker, människorättsaktivister och medlemmar av civilsamhället i Kambodja.

3.  Europaparlamentet håller med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att anklagelserna mot CNRP och dess medlemmar var vaga, liksom de lagrum som understödde begäran om upplösning.

4.  Europaparlamentet anser att Högsta domstolen i Phnom Penh på ett oacceptabelt sätt ingriper i det kambodjanska folkets rätt att fritt välja sina politiska företrädare och rösta på dem i 2018 års nationella val. Parlamentet beklagar avsaknaden av ett oberoende och opartiskt rättsväsen i landet.

5.  Europaparlamentet uppmanar Kambodjas regering att upphäva alla nyligen antagna ändringar av lagen om politiska partier och vallagar som inskränker yttrandefriheten och de politiska friheterna.

6.  Europaparlamentet fördömer skarpt gripandet av Kem Sokha och andra politiska aktivister. Parlamentet uppmanar med kraft de kambodjanska myndigheterna att omedelbart dra tillbaka arresteringsordern och alla anklagelser mot oppositionsledaren Sam Rainsy och att omedelbart och villkorslöst frige Kem Sokha från fängelse och dra tillbaka alla anklagelser mot honom och andra oppositionsparlamentariker.

7.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över utsikterna till trovärdiga och öppna val i Kambodja 2018 efter Högsta domstolens beslut att upplösa CNRP. Parlamentet framhåller att den valprocess som det största oppositionspartiet på godtyckligt vis stängts ute från inte är legitim och att ett öppet val där konkurrens tillåts är en nyckel till fred och stabilitet i landet och hela regionen.

8.  Europaparlamentet välkomnar EU:s beslut att dra tillbaka allt valbistånd fram till dess att Kambodja inleder reformer i linje med internationella valstandarder i syfte att föra demokratin framåt och slå vakt om utrymmet för civilsamhället.

9.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter att utnyttja alla tillgängliga medel för att skydda det kambodjanska folkets grundläggande rätt att välja och bli vald, i syfte att garantera pluralism och demokratiska principer i full överensstämmelse med Kambodjas författning.

10.  Europaparlamentet erinrar Kambodjas regering om att den måste fullgöra sina förpliktelser och åtaganden i fråga om demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter, som är en central del i samarbetsavtalet.

11.  Europaparlamentet framhåller att respekt för grundläggande mänskliga rättigheter är en nödvändig förutsättning för att Kambodja ska kunna fortsätta att ta del av EU:s preferenssystem ”allt utom vapen”. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och kommissionsledamot Malmström att omedelbart se över Kambodjas skyldigheter enligt konventionerna i artikel 19 i ”allt utom vapen”‑förordningen. Om Kambodja agerar i strid med sina skyldigheter enligt den förordningen framhåller parlamentet att de förmånstullar landet för närvarande åtnjuter måste upphävas tillfälligt.

12.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att utarbeta en förteckning över personer som bär ansvar för upplösningen av oppositionen och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kambodja, i syfte att eventuellt införa visumrestriktioner och frysning av tillgångar mot dem.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, Aseans generalsekreterare, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Kambodjas regering och nationalförsamling.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0348.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy