Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/3003(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0695/2017

Разисквания :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Гласувания :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0498

Приети текстове
PDF 503kWORD 62k
Четвъртък, 14 декември 2017 г. - Страсбург
Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт
P8_TA(2017)0498RC-B8-0695/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2017 г. относно Ел Салвадор: случаите на съдебно преследване на жени поради спонтанен аборт (2017/3003(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 8, член 19, член 157, член 216 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от него,

—  като взе предвид глава 7 от Плана за действие ЕС-CELAC (Общността на латиноамериканските и карибските държави) за периода 2015—2017 г. по въпросите, свързани с половете,

—  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на Организацията на обединените нации „Пекин +5“ (2000 г.), „Пекин +10“ (2005 г.), „Пекин +15“ (2010 г.) и „Пекин +20“ (2015 г.),

—  като взе предвид декларацията на тройката председателства на ЕС от 19 юли 2017 г. на Естония, България и Австрия относно равенството между жените и мъжете,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област за 2015 г.(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1567/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно помощите за политиките и дейностите за репродуктивно и сексуално здраве и права в развиващите се страни(2),

—  като взе предвид Петата цел на хилядолетието за развитие на ООН — подобряване на здравословното състояние на майките,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид прегледа на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените от февруари 2017 г. на правата на жените в Ел Салвадор и неговите окончателни забележки,

—  като взе предвид член 14, член 6, член 24 и член 39 от Конвенцията на ООН за правата на детето,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията, по която Ел Салвадор е страна от 1996 г.,

—  като взе предвид член 144 от Конституцията на Република Ел Салвадор, който гласи, че международните договори, сключени с други държави или международни организации, представляват закони на републиката и че в случаите, когато съществува конфликт между договора и правото, договорът има предимство,

—  като взе предвид „Рамка за равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016—2020 г.“,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

—  като взе предвид изявлението от 11 май 2015 г. на работната група на ООН по въпроса за дискриминацията срещу жените в законодателството и на практика,

—  като взе предвид Интерамериканската конвенция за предотвратяване, наказване и премахване на насилието срещу жени (Конвенцията от Белен),

—  като взе предвид Законодателен декрет № 520 („Специален всеобхватен закон за живот без насилие за жените“) на Ел Салвадор,

—  като взе предвид член 133, член 135 и член 136 от Наказателния кодекс на Ел Салвадор,

—  като взе предвид изявлението на Върховния комисар на ООН по правата на човека Зеид Раад ал Хюсеин в края на неговата мисия в Ел Салвадор на 17 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид член 1 от Конституцията на Република Ел Салвадор,

—  като взе предвид Закона за равенство, справедливост и премахване на дискриминацията по отношение на жените на Ел Салвадор, приет през 2016 г., Закона за живот без насилие за жените, приет през 2012 г., и Закона за всеобхватна защита на децата и подрастващите (LEPINA), приет през април 2009 г., с който на министерството на образованието се възлага задачата да осигури образование по въпросите, свързани с половете и репродуктивното здраве, и да противодейства на дискриминацията срещу жените в системата на образованието,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че равенството между половете е основна ценност на ЕС; като има предвид, че правото на равно третиране и на недопускане на дискриминация е основно право, заложено в Договорите и в европейската Харта на основните права, и следва да се зачита напълно, да се насърчава и да се прилага в законодателството, на практика, в съдебната практика и в ежедневието;

Б.  като има предвид, че в член 36 и член 37 от заключителните си забележки в своя преглед относно постигнатите от Ел Салвадор резултати по отношение на правата на жените Комитетът на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените призовава за отмяна на законите за аборта с наказателен характер на Ел Салвадор;

В.  като има предвид, че от 2000 г. насам най-малко 120 жени в Ел Салвадор са подложени на съдебно преследване поради аборт или убийство в случаи, когато е настъпила фетална смърт през последните месеци от бременността, като 26 от тях са осъдени за убийство, а 23 осъдени за аборт, и всички тези осъдени лица изтърпяват изключително дълги присъди, въпреки че не са извършили престъпление съгласно международните стандарти; като има предвид, че повечето от тези жени са млади, бедни, с ограничено образование и от отдалечени общности; като има предвид, че понастоящем има две висящи дела, които са на етап на разследване; като има предвид, че след като въпросната жена е прекарала последните десет години в затвора, делото на Теодора дел Кармен Васкес е било преразгледано от Втория съдебен трибунал на 13 декември 2017 г. и обжалването ѝ отхвърлено а присъдата на Евелин Беатрис Ернандес Крус е била потвърдена през октомври 2017 г.;

Г.  като има предвид, че „Седемнадесетте жени“ са най-тежко наказаните жени, като са били осъдени на десетки години лишаване от свобода в периода между 2000 г. и 2011 г.; като има предвид също така, че няколко от тях са били освободени, след като съдилищата са отменили предишни решения;

Д.  като има предвид, че основаното на пола насилие е основен проблем в Ел Салвадор, като данните сочат, че на всеки три часа една жена става жертва на сексуално насилие, случаите на изнасилване често водят до нежелани бременности, както и потресаващ брой убийства на жени, като само 5% от тях са били предмет на съдебно производство;

Е.  като има предвид, че държавните служители във всички органи, включително болници и клиники, са задължени да докладват за пациентите, за които се полагат спешни акушерски грижи, което представлява нарушение на правото на пациента на поверителност и създава среда, в която жените са подложени на заклеймяване; като има предвид, че задължението за докладване на пациентите води до това, че жените, които страдат от сериозни усложнения по време на бременността, избират да не търсят здравна помощ поради страх от преследване и лишаване от свобода; като има предвид, че недокладването се смята за углавно престъпление;

Ж.  като има предвид, че процентът на основани на пола убийства на жени и момичета в Ел Салвадор е стряскащо висок; като има предвид, че 1 097 жени са били убити през 2015 г. и 2016 г., а 201 жени са били убити между януари и юни 2017 г.; като има предвид, че миналата година Националната цивилна полиция на Ел Салвадор е регистрирала 3 947 жалби за сексуално насилие, 1 049 от които са случаи на изнасилване, включително в рамките на семейството, а 1 873 от жертвите са непълнолетни или класифицирани като „недееспособни“, според Организацията за мир на жените в Ел Салвадор (ORMUSA);

З.  като има предвид, че Ел Салвадор има висок процент на бременност сред подрастващите, което е обусловено и от липсата на сексуално образование в училищата; като има предвид, че сексуалното насилие и изнасилванията са основните фактори за бременност в ранна възраст; като има предвид, че според министерството на здравеопазването през 2015 г. е имало 1 445 случая на бременни момичета на възраст между 10 и 14 години;

И.  като има предвид, че през 1998 г. в Ел Салвадор е инкриминиран абортът при всякакви обстоятелства, включително случаите, в които бременността води до животозастрашаващи усложнения за жената или момичето, както и в случаи на изнасилване, кръвосмешение или нежизнеспособен плод; като има предвид освен това, че през 1999 г. е прието изменение на конституцията, с което ембрионът се признава за човешко същество от „момента на зачатието“; като има предвид, че всяко лице, което извършва или предизвика само аборт, дори преди етапа на плода, следователно може да бъде преследвано по съдебен ред и да получи присъда от две до осем години, но в много случаи прокурорите засилват обвинението до „убийство при утежняващи вината обстоятелства“, което се наказва с до 50 години лишаване от свобода; като има предвид, че законодателството, което по принцип разрешава аборта при посочените обстоятелства, остава блокирано в Народното събрание от октомври 2016 г. насам, но понастоящем се провеждат разисквания, за да се постигне допълнителен напредък;

Й.  като има предвид, че Ел Салвадор продължава — поради религиозни, културни и други основания — да лишава жените и момичетата от достъп до безопасен и законен аборт, нарушавайки по този начин правото им на здраве, живот и физическа и психическа неприкосновеност;

К.  като има предвид, че министерство на образованието неотдавна е изготвило материали за интегриране на сексуалното и репродуктивното здраве в националните учебни програми, но поради съпротива от страна на различни сили окончателният текст на материалите вместо това е съсредоточен върху сексуалното въздържание, въпреки факта, че 42% от жените са забременявали, преди да навършат 20 години;

Л.  като има предвид, че в Латинска Америка рискът от смъртност при бременните и родилките е четири пъти по-висок сред подрастващите на възраст под 16 години; като има предвид, че 65% от случаите на фистула на женските полови органи възникват при бременност на подрастващи, което има сериозни последици за техния живот, включително тежки здравословни проблеми и социално изключване; като има предвид, че бременността в ранна възраст е опасна също така за бебето, като смъртността е с 50% по-висока от средната; като има предвид, че до 40% от жените в региона са ставали жертва на сексуално насилие; като има предвид, че 95% от абортите, извършвани в Латинска Америка, не са безопасни;

М.  като има предвид, че министерство на здравеопазването съобщава, че между 2011 г. и 2015 г. 14 жени са починали от усложнения, свързани с аборти, 13 жени са починали поради извънматочна бременност, а 63 жени са починали заради действащото законодателство относно абортите; като има предвид, че самоубийствата са причина за 57% от смъртните случаи на бременни жени на възраст между 10 и 19 години; като има предвид, че много жени се страхуват да поискат медицинска помощ, когато страдат от усложнения, свързани с бременността, което причинява повече смъртни случаи, които биха могли да бъдат предотвратени; като има предвид, че това засяга особено жените, разполагащи с по-малко икономически ресурси, които не могат да получат достъп до услугите, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве и права;

Н.  като има предвид, че „Хюман Райтс Уоч“ и „Амнести интернешънъл“ отбелязват, че жените, които са имали спонтанен аборт или мъртвородени деца в Ел Салвадор, често са преследвани по съдебен ред по подозрение, че са се подложили на аборт; като има предвид, че в такива случаи тези жени често са докладвани от здравните работници и впоследствие биват арестувани, докато са в болницата;

О.  като има предвид, че експерти на ООН предупредиха, че решението на органите на Ел Салвадор води до тежки нарушения на правата на жените и момичетата на живот, здраве и физическа и психическа неприкосновеност, като по този начин застрашава техните икономически и социални възможности;

П.  като има предвид, че през март 2015 г. Комитетът на ООН за икономически, социални и културни права поиска от Ел Салвадор да преразгледа и да измени своето законодателство относно абортите, за да гарантира съвместимостта му с други права, като например правото на здраве и правото на живот; като има предвид, че физическото, сексуалното и психологическото насилие срещу жени представлява нарушение на правата на човека;

Р.  като има предвид, че Ел Салвадор участва активно в 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените; като има предвид, че всички страни следва да продължат да насърчават Пекинската платформа за действие на ООН по отношение на, наред с други аспекти, достъпа до образование и здравеопазване като основни права на човека, както и сексуалните и репродуктивните права;

С.  като има предвид, че органите на ООН за наблюдение, включително Комитетът на ООН по правата на човека и Комитетът за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, призоваха редица латиноамерикански държави да определят изключения от ограничителните закони за аборта в случаите, когато бременността крие риск за живота или здравето на жената, когато има сериозни увреждания на плода и когато бременността е в резултат на изнасилване или кръвосмешение;

Т.  като има предвид, че върховният комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн изрази загриженост във връзка с положението на жените и момичетата в Ел Салвадор след посещението си в страната през ноември 2017 г.; като има предвид, че той призова Ел Салвадор да въведе мораториум върху прилагането на член 133 от Наказателния кодекс и да преразгледа делата на жените, задържани за престъпления, свързани с аборт;

У.  като има предвид, че Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията за правата на детето (КПД) и Комисията по икономически, социални и културни права (КИСКП) изрично признаха връзката между опасния незаконен аборт и високата смъртност сред бременните и родилките; като има предвид, че Конвенцията против изтезанията предвижда, че държавите, които са въвели абсолютна забрана на аборта при всякакви обстоятелства, излагат жените и момичетата на обстоятелства, при които те биват „унижавани и третирани с жестокост“;

Ф.  като има предвид, че всеобщият периодичен преглед на ООН отправи 10 препоръки към държавата Ел Салвадор, за да приведе тя своя закон за абортите в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека, като всички тези препоръки бяха отхвърлени от правителството;

Х.  като има предвид, че съгласно правилата на ООН за отношението към лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жените нарушители (Правилата от Банкок), жените, които имат отговорности, свързани с полагането на грижи за деца, и бременните жени следва, когато е възможно и целесъобразно, да получават присъди без лишаване от свобода;

Ц.  като има предвид, че превенцията на нежеланата бременност и намаляването на броя на случаите на подрастващи майки чрез всеобщ достъп до услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, е една от целите, включени в целите за устойчиво развитие (ЦУР);

1.  изразява дълбока загриженост относно положението с правата на човека на момичетата и жените, включително сексуалното и репродуктивното здраве и права, в Ел Салвадор и осъжда всички форми на насилие срещу жените; припомня, че те представляват тежко нарушение на правата на човека и на човешкото достойнство на жените и момичетата; подчертава, че член 7 от Римския статут на Международния наказателен съд (който Ел Салвадор ратифицира на 3 март 2016 г.) определя насилственото забременяване като престъпление срещу човечеството и форма на основано на пола насилие срещу жени, което представлява тежко нарушение на правата на човека и на човешкото достойнство на жените и момичетата;

2.  отхвърля решително осъждането и лишаването от свобода на жени и момичета, преживели случаи на раждане на мъртво дете или спонтанен аборт, и призовава за тяхното незабавно и безусловно освобождаване; счита, че следва никой да не бъде лишаван от свобода въз основа на тези присъди;

3.  осъжда преследването на жени заради аборт, дългите периоди на предварително задържане и несъразмерните наказателни санкции за жени, които искат да направят аборт, както и лишаването от свобода на жени веднага след като те са отишли в болница, защото се нуждаят от грижи, вследствие на докладване на техните случаи от членове на болничния персонал до компетентните органи от страх, че те самите ще бъдат санкционирани;

4.  осъжда абсолютното инкриминиране на аборта, съгласно член 133, член 135 и член 136 от Наказателния кодекс, и тежките и дискриминационни последици от това за жените, които са принудени да прибягват до опасни методи за извършване на аборти, като по този начин са изправени пред сериозни рискове за здравето и живота; призовава Законодателното събрание на Ел Салвадор да следва препоръките на върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн и препоръката за мораториум върху прилагането му на Комитета по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

5.  призовава Ел Салвадор да гарантира, че жените и момичетата имат достъп до безопасен и законен аборт; в тази връзка призовава Законодателното събрание на Ел Салвадор да подкрепи проектозакона за реформа на член 133, член 135 и член 136 от Наказателния кодекс, за да се прекрати инкриминирането на абортите поне в случаите, когато бременността крие риск за живота или физическото или психическото здраве на бременната жена или бременното момиче, когато има тежки и фатални увреждания на плода или когато бременността е в резултат на изнасилване или кръвосмешение;

6.  призовава органите на Ел Салвадор да въведат мораториум върху прилагането на действащото законодателство и да преразгледат задържането на жени, обвинени в престъпления, свързани със спонтанен аборт, раждане на мъртво дете или аборт, с цел осигуряване на тяхното освобождаване, за да се гарантира справедлив съдебен процес при производство, свързано с извършване на аборт, да се даде възможност на жените, срещу които са повдигнати обвинения, да изчакат съдебния процес извън местата за лишаване от свобода и да се гарантира професионалната тайна за всички здравни работници и поверителността за пациентите; осъжда всички наказателни мерки срещу жените и момичетата, които искат да направят аборт, както и срещу здравните специалисти и другите лица, които помагат да се осигури и да се проведе процедурата, и призовава за премахването на тези мерки;

7.  припомня задължението на правителството на Ел Салвадор да защитава правата на гражданите си и да спазва принципите на правовата държава по отношение на принципа на презумпцията за невиновност, а именно, че лицата, които са обект на съдебно преследване, следва да се смятат за невинни до доказване на вината им и че тежестта на доказване следва да пада върху наказателните органи, а не върху ответника, в съответствие с Римския статут, който Салвадор е ратифицирал и по който е страна; призовава органите на Ел Салвадор да предоставят обучение по въпросите, свързани с равенството между половете, на държавните служители, включително служителите в съдебната система; призовава ЕСВД и Комисията да финансират и подкрепят тези действия;

8.  осъжда нечовешките условия в затворите, като например изтезанията, поставянето на затворниците в пълна изолация и спирането на посещенията от членове на семейството; призовава правителството на Ел Салвадор да ратифицира Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията като мярка за предотвратяване на изтезанията и на нечовешкото или унизително отнасяне във всички затвори и центрове за задържане; призовава да бъде осигурен достъпът на независими международни организации до центровете за задържане; настоятелно призовава органите на Ел Салвадор да подобрят условията за лишените от свобода жени, включително чрез предоставяне на достъп до хигиенни продукти, като по този начин се зачитат техните основни права на човека;

9.  припомня на правителството и на съдебната власт, че те са задължени да спазват международните стандарти за равен достъп до правосъдие и принципите, гарантиращи справедлив съдебен процес за всички лица, както и че вина може да се определя единствено при разглеждане на конкретни и достатъчни доказателства; изисква от правителството да предостави достатъчно публични средства в подкрепа на законното представителство на лицата, които не могат да си го позволят по финансови причини;

10.  призовава съдебната система да гарантира справедлив съдебен процес с всички необходими гаранции за Теодора дел Кармен Васкес и Евелин Беатрис Ернандес Крус и да оттегли своите решения; изразява солидарност с кампанията „Седемнадесетте жени“ — жени, които са били несправедливо лишени от свобода за срок до 40 години заради спонтанни аборти, мъртвородени деца и други родилни усложнения; изразява своята солидарност с всяка жена в Ел Салвадор, подложена на наказателно преследване по подобни причини или осъдена за „убийство при утежняващи вината обстоятелства“; призовава компетентните органи да преразгледат всички дела с цел предоставяне на амнистия;

11.  изразява дълбока загриженост относно големия брой случаи на детска бременност в Ел Салвадор; настоятелно призовава органите на Ел Салвадор да изпълняват международните си задължения и да защитават правата на човека, като гарантират, че всички момичета имат достъп до цялата възможна информация и всички медицински услуги за проследяването на високорискови бременности вследствие на изнасилване;

12.  изразява съжаление, че телата на жените и момичетата, по-конкретно по отношение на сексуалното здраве и репродуктивните им права, все още продължават да бъдат идеологическо бойно поле, и призовава Ел Салвадор да признае неотменимите права на жените и момичетата на телесна неприкосновеност и самостоятелно вземане на решения по отношение, наред с другото, на правото на достъп до доброволно семейно планиране и безопасен и законен аборт; счита, че общата забрана за терапевтични аборти и аборти при бременност вследствие на изнасилване или кръвосмешение, както и отказът да се предоставят безплатни здравни грижи в случаите на изнасилване, се равняват на изтезание;

13.  приветства приемането на Специалния всеобхватен закон за живот без насилие за жените, след единно междупартийно гласуване на жените — членове на Законодателното събрание на Ел Салвадор, и припомня на органите на Ел Салвадор необходимостта от пълното прилагане на закона, особено по отношение на задължението за защита на жените и момичетата от насилие;

14.  приветства неотдавнашното създаване политика на Ел Салвадор по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и новата програма „Ciudad Mujer“, в рамките на която са разработени услуги за 1,5 милиона жени в цялата страна, по-специално чрез повишаване на осведомеността и предоставяне на информация относно сексуалното и репродуктивното здраве и права, подкрепя усилията в рамките на тази политика и настоятелно призовава правителството на Ел Салвадор да гарантира достъп до актуална информация и услуги, свързани с контрацепцията, и да положи усилия за осигуряването на цялостно сексуално образование в държавните училища;

15.  настоятелно призовава Съвета да ускори работата си, за да се даде възможност на ЕС да ратифицира и прилага Истанбулската конвенция, така че да се осигури съгласуваност между вътрешната и външната дейност на ЕС по отношение на насилието срещу деца, жени и момичета;

16.  призовава Съвета да включи въпроса за безопасния и законен аборт в насоките на ЕС относно изнасилването и насилието срещу жени и момичета; подчертава факта, че всеобщият достъп до здравеопазване, в частност до сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с това права, е основно право на човека;

17.  призовава държавните и правителствените ръководители от ЕС и CELAC в рамките на своята среща на върха да засилят съдържанието на главата относно насилието, основано на пола, в плана за действие ЕС—CELAC, с цел създаването на ясен график за действие и мерки за изпълнение, които следва да гарантират дължимата грижа по отношение на предотвратяването и разследването на всички актове на насилие срещу жени, както и санкциите за такова насилие, и да се предостави подходящо обезщетение на жертвите;

18.  приветства усилията на делегацията на ЕС в Ел Салвадор да работи съвместно с националните органи по въпросите на правата на жените, включително по отношение на инкриминирането на аборта; настоява този въпрос да се счита за основен приоритет и призовава ЕСВД редовно да докладва пред Парламента за своите действия в тази област; настоява делегацията на ЕС да предостави цялата необходима подкрепа на жените, които понастоящем са в затвора заради престъпления, свързани с извършването на аборт, включително чрез редовни посещения, подкрепа за техните роднини и като предлага правна помощ;

19.  припомня на ЕС неговите ангажименти по линия на рамката за равенството между половете и овластяването на жените чрез външните отношения на ЕС в периода 2016—2020 г.; призовава ЕСВД да следи отблизо преразглеждането на делата на място и призовава Комисията да гарантира, че европейското сътрудничество за развитие следва подход, основан на правата на човека, с акцент по-специално върху равенството между половете и борбата срещу всички форми на сексуално насилие срещу жени и момичета; призовава държавите членки и институциите на ЕС да засилят подкрепата си за местните защитници на правата на човека и за неправителствените организации, борещи се за правата на жените и момичетата, по-конкретно сексуалното и репродуктивното здраве и права и семейното планиране в Ел Салвадор, включително финансирането;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на органите на Ел Салвадор, на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, на Централноамериканския парламент, на Латиноамериканския парламент, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0502.
(2) OВ L 224, 6.9.2003 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност