Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/3003(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0695/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Hlasování :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0498

Přijaté texty
PDF 355kWORD 52k
Čtvrtek, 14. prosince 2017 - Štrasburk
Salvador: případy žen stíhaných za samovolné potraty
P8_TA(2017)0498RC-B8-0695/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2017 o Salvadoru: případy žen stíhaných za potrat (2017/3003(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na články 8, 19, 157, 216 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. a) této smlouvy,

–  s ohledem na kapitolu 7 akčního plánu EU-CELAC (Společenství latinskoamerických a karibských států) na období 2015–2017 týkající se genderových záležitostí,

–  s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu přijaté na čtvrté světové konferenci o ženách dne 15. září 1995 a na následující výsledné dokumenty přijaté na zvláštních zasedáních OSN Peking + 5 (2000), Peking + 10 (2005), Peking + 15 (2010) a Peking + 20 (2015),

–  s ohledem na prohlášení trojice předsednictví EU (Estonsko, Bulharsko a Rakousko) ze dne 19. července 2017 o rovnosti žen a mužů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1567/2003 ze dne 15. července 2003 o podpoře politik a opatření, která se týkají reprodukčního a sexuálního zdraví a s ním souvisejících práv v rozvojových zemích(2),

–  s ohledem na pátý OSN rozvojový cíl tisíciletí (zlepšení zdraví matek),

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979,

–  s ohledem na studii, kterou vypracoval Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen v únoru 2017 na téma práv žen v Salvadoru, a na prohlášení učiněná v jejím závěru,

–  s ohledem na články 6, 24 a 39 Úmluvy OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na Úmluvu proti mučení, jejíž je Salvador smluvní stranou od roku 1996,

–  s ohledem na článek 144 Ústavy Salvadorské republiky, v němž se stanoví, že mezinárodní smlouvy uzavřené s ostatními státy nebo mezinárodními organizacemi představují zákony republiky a že v případě rozporu mezi smlouvou a zákonem platí ustanovení smlouvy,

–  s ohledem na rámec pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek prostřednictvím vnější činnosti EU (2016–2020)

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva),

–  s ohledem na prohlášení pracovní skupiny OSN pro otázky diskriminace žen v právních předpisech a v praxi ze dne 11. května 2015,

–  s ohledem na Meziamerickou úmluvu o předcházení, trestání a vymýcení násilí na ženách (Úmluva z Belém do Pará),

–  s ohledem na salvadorské legislativní nařízení č. 520 („Zvláštní komplexní zákon zajišťující ženám život bez násilí“),

–  s ohledem na články 133, 135 a 136 salvadorského trestního zákoníku,

–  s ohledem na prohlášení, které učinil vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn dne 17. listopadu 2017 na konci své salvadorské mise,

–  s ohledem na článek 1 Ústavy Salvadorské republiky,

–  s ohledem na salvadorský zákon o rovnosti, spravedlnosti a odstranění všech forem diskriminace žen přijatý v roce 2016, zákon zajišťující ženám život bez násilí přijatý v roce 2012 a zákon o komplexní ochraně dětí a dospívajících (LEPINA) přijatý v dubnu 2009, který ukládá ministerstvu školství šířit osvětu v oblasti rovnosti žen a mužů a reprodukčního zdraví a bojovat proti diskriminaci žen ve vzdělávacím systému,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní hodnotou EU; vzhledem k tomu, že právo na rovné zacházení a nediskriminaci je základní právo, které je zakotveno ve Smlouvách a v Evropské listině základních práv a mělo by být plně respektováno, prosazováno a uplatňováno v legislativě, v praxi, v judikatuře i v každodenním životě;

B.  vzhledem k tomu, že v článcích 36 a 37 závěrů své studie týkající se stavu ženských práv v Salvadoru Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen vyzývá Salvador, aby zrušil zákony trestající umělé přerušení těhotenství;

C.  vzhledem k tomu, že od roku 2000 bylo nejméně 120 žen v Salvadoru stíháno za umělé přerušení těhotenství nebo zabití, došlo-li k smrti plodu v posledních měsících těhotenství, přičemž 26 z těchto žen bylo odsouzeno za zabití a 23 za umělé přerušení těhotenství a všem odsouzeným byly uloženy mimořádně dlouhé tresty, třebaže se podle mezinárodních norem nedopustily trestné činnosti; vzhledem k tomu, že většina těchto žen jsou ženy mladé, chudé, s nízkým vzděláním a ze vzdálených komunit; vzhledem k tomu, že v současné době jsou řešeny dva případy v rámci trestního stíhání; vzhledem k tomu, že poté, co Teodora del Carmen Vásquezová strávila posledních deset let ve vězení, byl její případ přezkoumán druhým rozhodčím soudem dne 13. prosince 2017 a její odvolání zamítnuto, zatímco Evelyn Beatriz Hernandezové Cruzové byl trest potvrzen v říjnu 2017;

D.  vzhledem k tomu, že tzv. „Las 17“ byly ženy, které byly potrestány nejpřísněji, když v období let 2000 až 2011 byly odsouzeny k desetiletím odnětí svobody; vzhledem k tomu, že několik z nich bylo propuštěno poté, co soudy přehodnotily svá rozhodnutí;

E.  vzhledem k tomu, že násilí páchané na základě pohlaví je v Salvadoru vážným problémem – údaje ukazují, že každé tři hodiny je sexuálně napadena jedna žena, přičemž znásilnění často vede k nežádoucímu těhotenství, a počet zavražděných žen dosahuje horentních čísel, zatímco pouze 5 % těchto vražd se dostane před soud;

F.  vzhledem k tomu, že veřejní zaměstnanci jakékoli instituce, včetně nemocnic a klinik, mají povinnost nahlásit pacientky, které podstoupí akutní porodnické zásahy, což představuje porušení práva na ochranu soukromí pacientů a vytváří prostředí, v němž ženy trpí stigmatizací; vzhledem k tomu, že tato ohlašovací povinnost vede k tomu, že ženy, které mají během těhotenství vážné komplikace se rozhodnou ze strachu ze stíhání a věznění lékařskou pomoc radši nevyhledat; vzhledem k tomu, že neplnění ohlašovací povinnosti je paušálně považováno za trestný čin;

G.  vzhledem k tomu, že případy zabití žen a dívek související s genderovou příslušností dosahují v Salvadoru hrozivé míry; vzhledem k tomu, že v letech 2015 a 2016 bylo zavražděno 1 097 žen, přičemž 201 žen bylo zavražděno v období mezi lednem a červnem 2017; vzhledem k tomu, že podle Organizace salvadorských žen pro mír (ORMUSA) evidoval salvadorský národní úřad civilní policie minulý rok 3 947 hlášení sexuálního napadení, kdy se v 1 049 případech jednalo o znásilnění, včetně znásilnění v rámci rodiny, přičemž 1 873 obětí byly nezletilé osoby nebo osoby klasifikované jako „invalidní“;

H.  vzhledem k tomu, že míra těhotnosti dospívajících dívek je v Salvadoru vysoká, což je dáno mimo jiné nedostatečnou sexuální osvětou ve školách; vzhledem k tomu, hlavními faktory těhotenství v raném věku jsou sexuální zneužívání a znásilnění; vzhledem k tomu, že podle ministerstva zdravotnictví bylo v roce 2015 zaznamenáno 1 445 případů těhotných dívek ve věku mezi 10 a 14 lety;

I.  vzhledem k tomu, že v roce 1998 bylo v Salvadoru umělé přerušení těhotenství prohlášeno za všech okolností za trestný čin, a to i v případech přerušení těhotenství ohrožujícího život ženy či dívky nebo jedná-li se o znásilnění, incest či života neschopný plod; vzhledem k tomu, že byl navíc v roce 1999 na základě změny ústavy prohlášen lidský zárodek za lidskou bytost a to „počínaje početím“; vzhledem k tomu, že kdokoli tedy provádí umělé přerušení těhotenství nebo si jej sám přivádí, a to i v předplodové fázi, může být stíhán a potrestán odnětím svobody v trvání dvou až osmi let, přičemž ovšem v mnoha případech překvalifikovali žalobci obvinění na „zabití s přitěžujícími okolnostmi“, za něž hrozí trest odnětí svobody až na 50 let; vzhledem k tomu, že právní předpisy, které potenciálně povolují umělé přerušení za těchto okolností, jsou od října 2016 zablokovány v Národním shromáždění, nicméně v současnosti probíhají diskuse o dalším pokroku v této oblasti;

J.  vzhledem k tomu, že Salvador i nadále z náboženských, kulturních a jiných důvodů odpírá ženám a dívkám přístup k bezpečnému a legálnímu potratu, čímž porušuje jejich právo na zdraví, život a fyzickou a duševní integritu;

K.  vzhledem k tomu, že ministerstvo školství nedávno vypracovalo materiály pro začlenění sexuálního a reprodukčního zdraví do vnitrostátních školních osnov, ale kvůli odporu z různých stran se konečná verze těchto materiálů zaměřuje místo původního cíle na propagaci sexuální abstinence, a to navzdory tomu, že 42 % dívek otěhotní před dosažením věku 20 let;

L.  vzhledem k tomu, že v Latinské Americe je riziko mateřské úmrtnosti čtyřikrát vyšší u dospívajících mladších 16 let; vzhledem k tomu, že 65 % případů porodnické píštěle se vyskytuje u těhotenství mladistvých, což má vážný dopad na jejich životy, včetně závažných zdravotních problémů a sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že těhotenství v raném věku je rovněž nebezpečné pro novorozence, jejichž úmrtnost je v takových případech oproti průměru o 50 % vyšší; vzhledem k tomu, že až 40 % žen v tomto regionu se stalo oběťmi sexuálního násilí; vzhledem k tomu, že 95 % umělých přerušení těhotenství provedených v Latinské Americe je nebezpečných;

M.  vzhledem k tomu, že podle ministerstva zdravotnictví zemřelo v letech 2011 až 2015 14 žen v důsledku komplikací spojených s potratem, 13 žen v souvislosti s ektopickým těhotenstvím a 63 žen v souvislosti se stávajícími právními předpisy upravujícími umělé přerušení těhotenství; vzhledem k tomu, že sebevražda je příčinou 57 % úmrtí těhotných žen ve věku mezi 10 a 19 lety; vzhledem k tomu, že mnoho žen se při těhotenských komplikacích obává požádat o lékařskou pomoc, což způsobuje více úmrtí, než kolika by se jim dalo zabránit; vzhledem k tomu, že tato situace se týká především žen, které jsou na tom ekonomicky nejhůře a které nemají přístup ke službám sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejícím právům;

N.  vzhledem k tomu, že organizace Human Rights Watch a Amnesty International upozorňují na to, že ženy, které v Salvadoru prodělají potrat nebo porodí mrtvé dítě, jsou často pronásledovány s podezřením, že podstoupily umělé přerušení těhotenství; vzhledem k tomu, že zdravotnický personál tyto ženy často nahlásí a ty jsou pak následně během hospitalizace zatčeny;

O.  vzhledem k tomu, že odborníci z OSN varovali, že rozhodnutí salvadorských úřadů vede k hrubému porušení práva žen a dívek na život, zdraví a fyzickou a duševní integritu, což zároveň ohrožuje jejich ekonomické a společenské vyhlídky;

P.  vzhledem k tomu, že v březnu 2015 Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva požádal Salvador, aby přezkoumal a změnil své právní předpisy týkající se umělého přerušení těhotenství, a zajistil tak jejich soulad s ostatními právy, jako je právo na zdraví a život; vzhledem k tomu, že fyzické, sexuální a psychické násilí páchané na ženách představuje porušení lidských práv;

Q.  vzhledem k tomu, že se Salvador aktivně účastnil 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen; vzhledem k tomu, že by všechny strany měly i nadále prosazovat Pekingskou akční platformu OSN, co se týče mj. přístupu ke vzdělání a zdraví jakožto základním lidským právům, a k sexuálním a reprodukčním právům;

R.  vzhledem k tomu, že orgány, které monitorují provádění úmluv OSN, včetně Výboru pro lidská práva (HRC) a Výboru pro odstranění diskriminace žen při OSN (CEDAW), vyzvaly různé latinskoamerické země, aby stanovily výjimky z restriktivních právních předpisů týkajících se umělého přerušení těhotenství v případě, kdy těhotenství ohrožuje život či zdraví ženy, kdy se jedná o závažné poškození plodu nebo kdy je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu;

S.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn vyjádřil znepokojení ohledně situace žen a dívek v Salvadoru poté, co tuto zemi navštívil v listopadu 2017; vzhledem k tomu, že vyzval Salvador k vyhlášení moratoria na uplatňování článku 133 trestního zákoníku a k přezkoumání případů žen zadržovaných kvůli trestným činům souvisejícím s potraty;

T.  vzhledem k tomu, že Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva o právech dítěte (CRC) a Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva (CESCR) výslovně uznaly spojení mezi nebezpečnými nezákonnými potraty a vysokou mírou mateřské úmrtnosti; vzhledem k tomu, že Úmluva proti mučení stanoví, že státy, které absolutně zakazují umělé přerušení těhotenství za všech okolností, vystavují ženy a dívky situacím, v nichž jsou ponižovány a je s nimi nakládáno krutým způsobem;

U.  vzhledem k tomu, že v rámci všeobecného pravidelného přezkumu OSN bylo Salvadoru předáno deset doporučení ohledně toho, aby svůj zákon o umělém přerušení těhotenství uvedl v soulad s mezinárodními normami v oblasti lidských práv, avšak salvadorská vláda všechna tato doporučení zamítla;

V.  vzhledem k tomu, že podle pravidel OSN pro zacházení s vězněnými ženami a pro nevazební opatření pro pachatelky trestných činů (bangkokská pravidla) by měly být ženy, které mají odpovědnost péče o dítě, a těhotné ženy ve všech možných a vhodných případech odsuzovány k trestům bez odnětí svobody;

W.  vzhledem k tomu, že prevence neplánovaných těhotenství a snižování počtu případů mateřství dospívajících dívek všeobecným přístupem ke službám péče o sexuální a reprodukční zdraví je jedním z cílů zahrnutých mezi cíle udržitelného rozvoje;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad stavem dodržování lidských práv žen a dívek, včetně péče o sexuální a reprodukční zdraví a práv na ni, v Salvadoru a odsuzuje veškeré formy násilí páchaného na ženách; připomíná, že takovéto skutky jsou závažným porušením lidských práv a důstojnosti žen a dívek; zdůrazňuje, že článek 7 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (který Salvador ratifikoval dne 3. března 2016) definuje nucené těhotenství jako zločin proti lidskosti a jednu z forem genderově podmíněného násilí páchaného na ženách, které je závažným porušením lidských práv a důstojnosti žen a dívek;

2.  důrazně odmítá vynášení odsuzujících rozsudků nad ženami a dívkami, které porodily mrtvé děti nebo potratily, a jejich trestání odnětím svobody a žádá jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění; domnívá, že by nikdo neměl jít do vězení na základě těchto odsuzujících rozsudků;

3.  odsuzuje stíhání žen za umělé přerušení těhotenství, dlouhá období pobytu ve vazbě před soudním řízením a nepřiměřeně přísné trestněprávní tresty ukládané ženám, které usilují o umělé přerušení těhotenství, a také zatýkání a věznění žen, jakmile dorazí do nemocnice s potřebou zdravotní péče, a to na základě jejich nahlášení zdravotnickým personálem příslušným orgánům v obavě, že by v opačném případě byli potrestáni sami zdravotníci;

4.  odsuzuje absolutní kriminalizaci umělého přerušení těhotenství podle článků 133, 135 a 136 trestního zákoníku a její závažné a diskriminační dopady na ženy, které jsou nuceny se uchylovat k rizikovým metodám umělého přerušení těhotenství a ocitají se tak ve vážném ohrožení zdraví a života; vyzývá Zákonodárné shromáždění Salvadoru, aby se řídilo doporučeními vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna a doporučením výboru pro Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, aby bylo vyhlášeno moratorium na uplatňování výše uvedených článků;

5.  vyzývá Salvador, aby zajistil ženám a dívkám přístup k bezpečnému a legálnímu umělému přerušení těhotenství; vyzývá v této souvislosti Zákonodárné shromáždění Salvadoru, aby podpořilo návrh zákona, kterým jsou reformovány články 133, 135 a 136 trestního zákoníku tak, že umělé přerušení těhotenství již není trestným činem alespoň v případech, kdy těhotenství ohrožuje život nebo fyzické či mentální zdraví těhotné ženy nebo dívky, kdy je plod závažným a fatálním způsobem poškozen nebo kdy je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu;

6.  vyzývá salvadorské orgány, aby vyhlásily moratorium na vymáhání dodržování současné právní úpravy a aby přezkoumaly případy žen, které jsou ve vazbě na základě obvinění z potratu, porodu mrtvého dítěte nebo trestných činů souvisejících s umělým přerušením těhotenství, s cílem zajistit jejich propuštění, zajistit řádný proces při řízeních týkajících se umělého přerušení těhotenství, umožnit obviněným ženám čekat na soudní stání mimo věznici a zaručit zachovávání profesního tajemství u všech zdravotnických pracovníků a důvěrnosti u pacientů; odsuzuje veškerá opatření k potrestání žen a dívek usilujících o umělé přerušení těhotenství a také k potrestání všech profesionálních zdravotníků, kteří pomáhají se k této možnosti dostat a příslušný zákrok provést, a žádá úplné zrušení takovýchto opatření;

7.  připomíná povinnost salvadorské vlády chránit práva svých občanů a dodržovat zásady právního státu, pokud jde o princip presumpce neviny, v tom smyslu, že souzení jedinci by měli být pokládáni za nevinné, dokud jim není prokázána vina, a že důkazní břemeno by mělo spočívat na orgánech, které vedou stíhání, a nikoli na hájícím se jedinci, v souladu s Římským statutem, jehož je Salvador ratifikující smluvní stranou; vyzývá salvadorské orgány, aby poskytly představitelům veřejné moci, včetně příslušníků soudní moci, školení v problematice genderu; vyzývá ESVČ a Komisi, aby tyto snahy financovaly a podporovaly;

8.  odsuzuje nelidské podmínky ve věznicích, jako je mučení, omezování pohybu vězňů a znemožňování návštěv rodinných příslušníků; žádá salvadorskou vládu, aby jako opatření k zamezení mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení ve všech věznicích a vazebních zařízeních ratifikovala opční protokol k Úmluvě proti mučení; žádá, aby byl do vazebních věznic povolen přístup nezávislým mezinárodním organizacím; naléhavě vyzývá salvadorské orgány, aby zlepšily podmínky vězněných žen, mj. tím, že jim zpřístupní hygienické prostředky, a budou tak respektovat jejich nejzákladnější lidská práva;

9.  připomíná vládě a soudní moci, že mají povinnost dodržovat mezinárodní standardy rovného přístupu ke spravedlnosti a zásady zaručující spravedlivý proces pro každého a že o vině je možno rozhodnout teprve po zjištění konkrétních a dostatečných důkazů; požaduje, aby vláda dala k dispozici dostatek veřejných prostředků na financování právního zastupování těch, kdo si nemohou dovolit je hradit sami;

10.  žádá, aby soudní systém zajistil spravedlivý soudní proces se všemi zárukami pro Teodoru del Carmen Vásquezovou a Evelyn Beatriz Hernandez Cruzovou a aby byly jejich rozsudky odloženy; vyjadřuje solidaritu s kampaní „Las 17“, hnutím žen, které byly nespravedlivě uvězněny až na 40 let, a to v zásadě proto, že potratily, porodily mrtvé dítě nebo u nich došlo k jiným porodnickým komplikacím; vyjadřuje svou solidaritu s každičkou salvadorskou ženou, která je stíhána z podobných důvodů, nebo je odsouzena za „usmrcení s přitěžujícími okolnostmi“; žádá příslušné orgány, aby všechny případy přezkoumaly a udělily obviněným milost;

11.  vyjadřuje vážné znepokojení nad vysokým počtem těhotných v dětském věku v Salvadoru; naléhavě vyzývá salvadorské orgány, aby splnily své mezinárodní závazky a chránily lidská práva tím, že zajistí, aby všechny dívky měly přístup k veškerým informacím a zdravotnickým službám při zvládání vysoce rizikových těhotenství, která jsou důsledkem znásilnění;

12.  vyjadřuje politování nad tím, že těla žen a dívek jsou, zejména pokud jde o jejich sexuální zdraví a reprodukční práva, nadále předmětem ideologických bojů, a vyzývá Salvador, aby uznal nezcizitelná práva žen a dívek na fyzickou integritu a samostatné rozhodování, pokud jde mimo jiné o přístup k dobrovolnému plánování rodičovství a bezpečnému a legálnímu umělému přerušení těhotenství; je přesvědčen, že všeobecný zákaz umělého přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů a v případech těhotenství v důsledku znásilnění a incestu, a odmítnutí poskytnout bezplatnou zdravotní péči v případech znásilnění, naplňuje znaky týrání;

13.  oceňuje přijetí „zvláštního komplexního zákona o životě bez násilí pro ženy“ poté, co pro něj hlasovaly jednotně napříč stranami všechny poslankyně salvadorského Zákonodárného shromáždění, a připomíná salvadorským orgánům, že je třeba jej plně uplatňovat, zejména pokud jde o závazek chránit ženy a dívky před násilím;

14.  vítá skutečnost, že nedávno byla formulována politika Salvadoru ve věci sexuálního a reprodukčního zdraví a byl vytvořen nový program „Ciudad Mujer“, jehož prostřednictvím vznikly služby pro 1,5 milionu žen v celé zemi, zejména zvyšováním informovanosti a poskytováním informací o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech na ně, podporuje jeho snahy a naléhavě vyzývá vládu Salvadoru, aby zajistila přístup k informacím o moderních prostředcích antikoncepce a o službách s nimi spojených a aby vyvinula úsilí o zavedení komplexní sexuální výchovy ve státních školách;

15.  naléhavě vyzývá Radu, aby zrychlila svou činnost s cílem umožnit, aby EU ratifikovala a provedla Istanbulskou úmluvu, a zajistila tak soulad mezi vnitřní a vnější činností EU v problematice násilí páchaného na dětech, ženách a dívkách;

16.  vyzývá Radu, aby do pokynů EU týkajících se znásilnění a násilí páchaného na ženách a dívkách zahrnula problematiku bezpečného a legálního umělého přerušení těhotenství; zdůrazňuje skutečnost, že všeobecný přístup ke zdravotní péči, zejména v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a s tím spojených práv, je jedním ze základních lidských práv;

17.  žádá hlavy států a předsedy vlád EU–CELAC, aby na své vrcholné schůzce rozšířili kapitolu akčního plánu EU–CELAC týkající se násilí na základě pohlaví s cílem stanovit jasný harmonogram činnosti a prováděcích opatření, která mají zaručit náležitou péči, pokud jde o prevenci a vyšetřování veškerých případů násilí páchaného na ženách, jejich potrestání a poskytnutí odpovídajícího odškodnění obětem;

18.  vítá úsilí delegace EU v Salvadoru jednat s vnitrostátními orgány ve věci práv žen, včetně otázky kriminalizace umělého přerušení těhotenství; trvá na tom, aby byla tato záležitost považována za vrcholnou prioritu, a žádá ESVČ, aby pravidelně informovala Parlament o tom, jakou vyvíjí v této oblasti činnost; trvá na tom, aby delegace EU poskytovala veškerou možnou podporu ženám, které jsou v současnosti ve vězení za trestné činy související s umělým přerušením těhotenství, včetně konání pravidelných návštěv, podpory jejich příbuzným a nabídky právní pomoci;

19.  připomíná EU její závazky na základě rámce pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen prostřednictvím vnějších vztahů EU na období 2016–2020; žádá ESVČ, aby pozorně sledovala přezkum případů na místě, a žádá Komisi, aby zajistila, aby se evropská rozvojová spolupráce řídila přístupem založeným na lidských právech, se zvláštním důrazem na rovnost pohlaví a boj proti všem formám sexuálního násilí páchaného na ženách a dívkách; vyzývá členské státy a orgány EU, aby zvýšily podporu, kterou poskytují místním obráncům lidských práv a nevládním organizacím vedoucím v Salvadoru kampaň za práva žen a dívek, zvláště za péči o sexuální a reprodukční zdraví a práva na ni a za plánování rodičovství, včetně podpory finanční;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, orgánům Salvadoru, Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Středoamerickému parlamentu, Latinskoamerickému parlamentu, Parlamentnímu shromáždění EU–Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0502.
(2) Úř. věst. L 224, 6.9.2003, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí