Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/3003(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0695/2017

Forhandlinger :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0498

Vedtagne tekster
PDF 190kWORD 58k
Torsdag den 14. december 2017 - Strasbourg
El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort
P8_TA(2017)0498RC-B8-0695/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2017 om El Salvador: retsforfølgning af kvinder på grund af ufrivillig abort (2017/3003(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 8, 19, 157, 216 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), heri,

–  der henviser til kapitel 7 i handlingsplanen for EU-CELAC (Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater) for 2015-2017 om ligestilling,

–  der henviser til Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet, som blev vedtaget på den fjerde verdenskonference om kvinder den 15. september 1995, og til de efterfølgende slutdokumenter, som blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005), Beijing+15 (2010) og Beijing+20 (2015),

–  der henviser til EU-formandskabstrioens erklæring af 19. juli 2017 fra Estland, Bulgarien og Østrig om ligestilling mellem kvinder og mænd,

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2016 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1567/2003 af 15. juli 2003 om bistand til politikker og aktioner vedrørende reproduktiv og seksuel sundhed og dermed forbundne rettigheder i udviklingslandene(2),

–  der henviser til FN’s femte 2015-mål (forbedring af mødres sundhed),

–  der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder,

–  der henviser til den gennemgang, som FN's Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder foretog i 2017 af kvinders rettigheder i El Salvador og dens afsluttende bemærkninger,

–  der henviser til artikel 6, 24 og 39 i FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til FN's konvention mod tortur, som El Salvador har været part i siden 1996,

–  der henviser til artikel 144 i Republikken El Salvadors forfatning, som fastsætter, at internationale traktater indgået med andre stater eller internationale organisationer udgør retsforskrifter for republikken, og at traktaten har forrang i tilfælde, hvor der er konflikt mellem traktaten og lovgivningen,

–  der henviser til den nye ramme for ligestilling og styrkelse af kvinders indflydelse: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020,

–  der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen),

–  der henviser til erklæring af 11. maj 2015 fra FN’s arbejdsgruppe om spørgsmålet om diskrimination mod kvinder i lovgivningen og i praksis,

–  der henviser til den interamerikanske konvention om forebyggelse, retsforfølgelse og afskaffelse af vold mod kvinder (Belém do Pará-konventionen),

–  der henviser til Salvadors lovdekret nr. 520 (den omfattende særlov om et liv uden vold for kvinder),

–  der henviser til artikel 133, 135 og 136 i Salvadors straffelov,

–  der henviser til erklæring af 17. november 2017 fra FN's menneskerettighedskommissær Zeid Ra’ad Al Hussein ved afslutningen af dennes mission til El Salvador,

–  der henviser til artikel 1 i Republikken El Salvadors forfatning,

–  der henviser til Salvadors lov om ligestilling, lighed og afskaffelse af diskrimination imod kvinder, der blev vedtaget i 2016, loven om et liv uden vold for kvinder, der blev vedtaget i 2012, og loven om omfattende beskyttelse af børn og unge (LEPINA), der blev vedtaget i april 2009, som bemyndiger uddannelsesministeriet om at sørge for undervisning i ligestilling og reproduktiv sundhed og til at bekæmpe forskelsbehandling af kvinder i uddannelsessystemet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en central værdi for EU; der henviser til, at retten til ligebehandling og ikke-forskelsbehandling er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i traktaterne og i EU's charter om grundlæggende rettigheder, og som bør respekteres fuldt ud, fremmes og anvendes i lovgivning, i praksis, i retspraksis og i dagligdagen;

B.  der henviser til, at FN's Komité om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder i artikel 36 og 37 i sine afsluttende bemærkninger i gennemgangen af El Salvadors resultater med hensyn til kvinders rettigheder, opfordrer til, at El Salvadors straffende abortlovgivning ophæves;

C.  der henviser til, at mindst 120 kvinder i El Salvador siden 2000 er blevet retsforfulgt for abort eller drab, når der er forekommet fosterdød i de sidste måneder af en graviditet, og at 26 af disse er blevet dømt for manddrab og 23 dømt for abort, og at alle de personer, der er blevet dømt, afsoner ekstremt lange straffe, selv om de ikke er kriminelle i henhold til internationale standarder; der henviser til, at de fleste af disse kvinder var unge, fattige kvinder med begrænset uddannelse og fra fjerntliggende samfund; der henviser til, at der i øjeblikket er to verserende straffesager under behandling; der henviser til, at sagen om Teodora del Carmen Vásquez blev behandlet af appeldomstolen den 13. december 2017, og hendes anke blev afvist, efter at den pågældende kvinde har tilbragt de sidste ti år i fængsel, mens Evelyn Beatriz Hernandez Cruz' dom blev stadfæstet i oktober 2017;

D.  der henviser til, at de kvinder, der er kendt som "Las 17" er de hårdest straffede kvinder, eftersom de i perioden mellem 2000 og 2011 blev idømt fængselsstraffe på flere årtier; der henviser til, at en håndfuld af dem også er blevet sat på fri fod, efter at domstole har omstødt tidligere afgørelser;

E.  der henviser til, at kønsbaseret vold er et stort problem i El Salvador, idet statistikken viser, at en kvinde hver tredje time udsættes for seksuelle overgreb, der ofte resulterer i uønsket graviditet, og et rystende antal kvindedrab, hvoraf kun 5 % er genstand for retsforfølgning;

F.  der henviser til, at ansatte ved enhver offentlig myndighed, herunder hospitaler og klinikker, har pligt til at indberette patienter, der gennemgår akut obstetrik, hvilket er en krænkelse af patienters krav på fortrolighed og skaber et miljø, hvor kvinder udsættes for stigmatisering; der henviser til, at forpligtelsen til at indberette patienter betyder, at kvinder, der lider under alvorlige komplikationer i forbindelse med graviditet, vælger ikke at søge lægehjælp af frygt for at blive retsforfulgt og sat i fængsel; der henviser til, at det er strafbart at undlade at indberette;

G.  der henviser til, at antallet af kønsbaserede drab på kvinder og piger i El Salvador er rystende højt; der henviser til, at 1 097 kvinder blev myrdet i 2015 og 2016, og at 201 kvinder blev myrdet mellem januar og juni 2017; der henviser til, at det nationale civile politikorps i El Salvador sidste år modtog 3 947 anmeldelser af seksuelle overgreb, hvoraf 1 049 var tilfælde af voldtægt, herunder inden for familien, og at 1 873 af ofrene var børn eller klassificeret som "umyndige" i henhold til El Salvadors Kvindeorganisation for Fred (ORMUSA);

H.  der henviser til, at El Salvador har en høj andel af teenagegraviditeter, hvilket også skyldes mangel på seksualundervisning i skolerne; der henviser til, at seksuelt misbrug og voldtægt er hovedårsagerne til tidlige graviditeter; der henviser til, at der ifølge sundhedsministeriet i 2015 var 1 445 tilfælde af graviditet blandt piger i alderen 10-14 år;

I.  der henviser til, at El Salvador i 1998 kriminaliserede alle former for abort, herunder i tilfælde, hvor graviditeten har livstruende komplikationer for kvinden eller pigen, og i tilfælde af voldtægt, incest eller et ikke-levedygtigt foster; der endvidere henviser til, at der i 1999 blev vedtaget en forfatningsændring, ifølge hvilken et embryon skal betragtes som et menneske "fra undfangelsesøjeblikket"; der henviser til, at enhver person, der udfører en abort eller fremkalder den hos sig selv, herunder før fosterstadiet, derfor vil kunne retsforfølges og idømmes en straf på mellem to og otte års fængsel, men at anklagerne i mange tilfælde har valgt at rejse tiltale for "manddrab under skærpende omstændigheder", som har en strafferamme på op til 50 års fængsel; der henviser til, at lovgivning, som potentielt vil tillade abort under disse omstændigheder, har været blokeret i nationalforsamlingen siden oktober 2016, men at der i øjeblikket pågår drøftelser med henblik på at bringe behandlingen videre;

J.  der henviser til, at El Salvador fortsætter med, ud fra religiøse, kulturelle og andre begrundelser, at nægte kvinder og piger adgang til sikker og lovlig abort og dermed krænker deres ret til sundhed, liv og fysisk og psykisk integritet;

K.  der henviser til, at undervisningsministeriet for nylig har udarbejdet materiale med henblik på at indføje seksuel og reproduktiv sundhed i skolernes læseplaner, men på grund af modstand fra forskellige sider fokuserer materialet i den færdigredigerede udgave i stedet på seksuel afholdenhed, selv om 42 % af kvinderne bliver gravide i en alder af 20 år;

L.  der henviser til, at risikoen for mødredødelighed i Latinamerika er fire gange højere blandt teenagere under 16 år; der henviser til, at 65 % af det samlede antal tilfælde af obstetriske fistler opstår under teenagegraviditeter og har alvorlige konsekvenser for de pågældendes liv, herunder alvorlige helbredsproblemer og social udstødelse; der henviser til, at tidlige graviditeter også er farlige for babyen, med en dødelighedsrate, der ligger 50 % over gennemsnittet; der henviser til, at op mod 40 % af kvinderne i regionen har været udsat for seksuel vold; der henviser til, at 95 % af de aborter, der udføres i Latinamerika, er usikre;

M.  der henviser til, at der ifølge sundhedsministeriet mellem 2011 og 2015 døde 14 kvinder af komplikationer i forbindelse med abort, medens 13 kvinder døde som følge af ektopisk graviditet, og 63 kvinder døde som følge af den gældende abortlovgivning; der henviser til, at selvmord ligger bag 57 % af dødsfaldene blandt gravide kvinder i alderen mellem 10 og 19 år; der henviser til, at mange kvinder er bange for at søge læge, når de lider af komplikationer i forbindelse med graviditet, hvilket forårsager flere dødsfald, der kunne forhindres; der henviser til, at dette især rammer de fattigste kvinder, som ikke har adgang til serviceydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder;

N.  der henviser til, at kvinder, der har ufrivillige aborter eller dødfødsler i El Salvador ifølge Human Rights Watch og Amnesty International ofte retsforfølges på grund af en mistanke om, at de har aborteret med vilje; der henviser til, at kvinderne i sådanne tilfælde ofte anmeldes af sundhedspersonale og efterfølgende arresteres, mens de stadig er på hospitalet;

O.  der henviser til, at FN-eksperter har advaret om, at de salvadoranske myndigheders beslutning fører til alvorlige krænkelser af kvinders og pigers ret til liv, sundhed og fysisk og psykisk integritet og derved bringer deres økonomiske og sociale muligheder i fare;

P.  der henviser til, at FN’s Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder i marts 2015 opfordrede El Salvador til at revidere og ændre sin abortlovgivning for at sikre dens forenelighed med andre rettigheder, såsom retten til liv og sundhed; der henviser til, at fysisk, seksuel og psykisk vold mod kvinder er en krænkelse af menneskerettighederne;

Q.  der henviser til, at El Salvador deltog aktivt i den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status; der henviser til, at alle parter bør fortsætte med at fremme FN's Beijinghandlingsprogram, der bl.a. vedrører adgang til uddannelse og sundhed som grundlæggende menneskerettigheder og seksuelle og reproduktive rettigheder;

R.  der henviser til, at FN’s traktatovervågende organer, herunder Menneskerettighedsrådet (HRC) og Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW), har opfordret forskellige latinamerikanske stater til at indføre undtagelser fra de restriktive abortlove i tilfælde, hvor en graviditet udgør en risiko for en kvindes liv eller sundhed, hvor der er tale om alvorlige fosterskader, og hvor graviditeten er resultatet af voldtægt eller incest;

S.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein udtrykte bekymring over situationen for kvinder og piger i El Salvador efter sit besøg i landet i november 2017; der henviser til, at han opfordrede El Salvador til at indføre et moratorium for anvendelsen af artikel 133 straffeloven og til at gennemgå sagerne vedrørende kvinder, der sidder i fængsel for abortrelaterede lovovertrædelser;

T.  der henviser til, at konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, konventionen om barnets rettigheder (CRC) og Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder udtrykkeligt har anerkendt forbindelsen mellem farlige illegale aborter og høj dødelighed blandt mødre; der henviser til, at konventionen mod tortur fastsætter, at stater, der har et absolut forbud mod abort under nogen omstændigheder, udsætter kvinder og piger for situationer, hvor de bliver ydmyget og behandlet med grusomhed;

U.  der henviser til, at FN's universelle regelmæssige gennemgang fremsatte ti henstillinger til den salvadoranske stat om at bringe landets abortlovgivning i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder, og der henviser til, at alle disse henstillinger blev forkastet af regeringen;

V.  der henviser til, at kvinder, der har ansvaret for børnepasning og gravide kvinder ifølge FN's regler for behandling af kvindelige indsatte og ikkefrihedsberøvende foranstaltninger for kvindelige lovovertrædere (Bangkok-reglerne), når det er muligt og hensigtsmæssigt, bør modtage ikkefrihedsberøvende straffe;

W.  der henviser til, at forebyggelse af uplanlagte graviditeter og nedbringelsen af antallet af unge mødre gennem universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser er et af de mål, som indgår i målene for bæredygtig udvikling;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over situationen for pigers og kvinders menneskerettigheder i El Salvador, herunder deres ret til seksuel og reproduktiv sundhed, og fordømmer alle former for vold mod kvinder; minder om, at de udgør en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne og af kvinders og pigers værdighed; understreger, at artikel 7 i Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ratificeret af El Salvador den 3. marts 2016) definerer tvungen graviditet som en forbrydelse mod menneskeheden og en form for kønsbaseret vold mod kvinder, der udgør en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne og af kvinders og pigers værdighed;

2.  afviser på det kraftigste domsafsigelse over for og fængsling af kvinder og piger, der bliver udsat for dødfødsler eller aborter, og kræver, at de frigives øjeblikkeligt og betingelsesløst; mener, at ingen bør fængsles på grundlag af en sådan dom;

3.  fordømmer forfølgelsen af kvinder for abort, de lange perioder i varetægtsfængsel og de uforholdsmæssige strafferetlige sanktioner, der pålægges kvinder, der ønsker abort, samt fængslingen af kvinder umiddelbart efter, at de er taget på hospitalet med et behov for pleje, som følge af at sundhedspersonalet har anmeldt dem til myndighederne af frygt for selv at blive straffet;

4.  fordømmer den absolutte kriminalisering af abort i henhold til artikel 133, 135 og 136 i straffeloven, og over dennes alvorlige og diskriminerende virkninger for kvinder, som er nødt til at anvende usikre abortmetoder og dermed står over for alvorlige risici for liv og sundhed; opfordrer El Salvadors lovgivende forsamling til at følge anbefalingerne fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, og anbefalingen fra Komitéen under konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder om at indføre et moratorium mod anvendelsen heraf;

5.  opfordrer El Salvador til at sikre, at kvinder og piger har adgang til sikker og lovlig abort; opfordrer El Salvadors lovgivende forsamling til i denne forbindelse at støtte lovforslaget om en reform af artikel 133, 135 og 136 i straffeloven med henblik på at afkriminalisere abort som minimum i tilfælde, hvor en graviditet udgør en risiko for en gravid kvindes eller piges liv eller fysiske eller mentale helbred, hvis fosteret lider af alvorlige og fatale handicap, eller hvis graviditeten er resultatet af en voldtægt eller incest;

6.  opfordrer myndighederne i El Salvador til at indføre et moratorium mod håndhævelsen af den nuværende lovgivning og til at genoverveje tilbageholdelsen af kvinder, der anklages for ufrivillig abort, dødfødsel eller for abortrelaterede lovovertrædelser, med det formål at sikre deres løsladelse, for at sikre en retfærdig rettergang i abortrelaterede sager, for at tillade den anklagede kvinde at afvente rettergang uden for fængslet og for at sikre tavshedspligt for al sundhedspersonale samt fortrolighed for patienterne; fordømmer alle straffeforanstaltninger over for kvinder og piger, som ønsker at få en abort, samt over for sundhedspersonale og andre, der hjælper kvinder og piger med at få adgang til og gennemføre proceduren, og opfordrer til ophævelse af sådanne foranstaltninger;

7.  minder om den salvadoranske regerings pligt til i overensstemmelse med Romstatutten, som El Salvador er ratificeret part af, at beskytte sine borgere og værne om retsstatsprincippet for så vidt angår uskyldsformodning, som indebærer, at individer under anklage bør behandles som uskyldige, indtil det modsatte er bevist, og at bevisbyrden bør påhvile anklagemyndigheden og ikke de individuelle sagsøgte; opfordrer myndighederne i El Salvador til at undervise offentlige embedsmænd, herunder medlemmer af retsvæsenet, i kønsspørgsmål; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at finansiere og støtte sådanne bestræbelser;

8.  fordømmer umenneskelige forhold i fængsler, f.eks. tortur, anbringelse i isolation og forbud mod familiebesøg; opfordrer den salvadoranske regering til at ratificere den valgfri protokol til konventionen mod tortur som en foranstaltning til at forhindre tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling i alle fængsler og tilbageholdelsesfaciliteter; opfordrer til, at alle uafhængige internationale organisationer sikres adgang til detentionscentrene; opfordrer indtrængende de salvadoranske myndigheder til at forbedre vilkårene for fængslede kvinder, herunder ved at give dem adgang til hygiejneprodukter og derved respektere deres grundlæggende menneskerettigheder;

9.  minder regeringen og retsvæsenet om, at de er forpligtet til at overholde de internationale standarder for lige adgang til domsprøvelse og om de principper, der sikrer en retfærdig rettergang for alle fysiske personer, samt om, at skyld kun kan afgøres efter at der er forelagt konkrete og tilstrækkelige beviser; kræver, at regeringen stiller tilstrækkelige offentlige midler til rådighed til at støtte den juridiske repræsentation af personer, der ikke har råd til det selv;

10.  opfordrer retssystemet til at sikre en retfærdig rettergang med alle garantier for Teodora del Carmen Vásquez og Evelyn Beatriz Hernandez Cruz og til at ophæve deres domme; udtrykker solidaritet med "Las 17"-kampagnen for kvinder, som er blevet uretmæssigt fængslet i op til 40 år for forseelser, som blot består i spontane aborter og dødfødsler samt andre obstetriske komplikationer; giver udtryk for sin solidaritet med hver eneste salvadoransk kvinde, som retsforfølges på baggrund af lignende årsager, eller som kendes skyldig for "manddrab under skærpende omstændigheder"; anmoder de kompetente myndigheder om at revidere alle sager med henblik på benådning;

11.  udtrykker sin alvorlige bekymring over det store antal børnegraviditeter i El Salvador; opfordrer indtrængende de salvadoranske myndigheder til at opfylde deres internationale forpligtelser og beskytte menneskerettighederne ved at sikre, at alle piger får adgang til alle mulige oplysninger og lægehjælp til håndteringen af risikobetonede graviditeter som følge af voldtægt;

12.  beklager, at kvinders og pigers kroppe, især for så vidt angår deres seksuelle sundhed og reproduktive rettigheder, stadig er en ideologisk kampplads, og opfordrer El Salvador til at anerkende kvinders og pigers umistelige ret til kropslig integritet og selvstændig beslutningstagning vedrørende bl.a. retten til adgang til frivillig familieplanlægning og sikker og lovlig abort; mener, at det generelle forbud mod terapeutisk abort og abort af graviditeter som resultat af voldtægt og incest, samt afslaget på at yde gratis sygeforsikring i tilfælde af voldtægt, svarer til tortur;

13.  glæder sig over vedtagelsen af den "særlige omfattende lov om, at kvinder skal have et liv uden vold", efter at kvindelige medlemmer af El Salvadors lovgivende forsamling samlet og på tværs af partiskellene stemte for denne, og minder de salvadoranske myndigheder om nødvendigheden af at gennemføre den fuldt ud, navnlig hvad angår forpligtelsen til at beskytte kvinder og piger mod vold;

14.  glæder sig over den nylige udformning af El Salvadors politik om seksuel og reproduktiv sundhed og det nye program "Ciudad Mujer", som har udviklet tjenester til 1,5 millioner kvinder i hele landet, især ved at skabe større bevidsthed og formidle oplysninger om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder; støtter denne indsats og opfordrer indtrængende regeringen i El Salvador til at sikre adgang til oplysninger om moderne prævention og tjenester og til at gøre en indsats for at tilbyde omfattende seksualundervisning i offentlige skoler;

15.  opfordrer indtrængende Rådet til at fremskynde sit arbejde, således at EU kan ratificere og gennemføre Istanbulkonventionen med henblik på at sikre sammenhæng mellem EU's interne og eksterne foranstaltninger vedrørende vold mod børn, kvinder og piger;

16.  opfordrer Rådet til at medtage spørgsmålet om sikker og lovlig abort i EU's retningslinjer for voldtægt og vold mod kvinder og piger; understreger, at universel adgang til sundhed, navnlig seksuel og reproduktiv sundhed og hermed forbundne rettigheder, er en grundlæggende menneskeret;

17.  opfordrer EU's og CELAC's stats- og regeringschefer til på deres topmøde at styrke kapitlet om kønsbaseret vold i handlingsplanen mellem EU og CELAC med henblik på at fastlægge en klar tidsplan for foranstaltninger og gennemførelsesforanstaltninger, der skal garantere rettidig omhu med hensyn til forebyggelse og efterforskning af samt sanktioner for alle former for vold mod kvinder, og til at yde passende erstatning til ofrene;

18.  glæder sig over den indsats, som EU's delegation i El Salvador har ydet for at samarbejde med de nationale myndigheder om kvinders rettigheder, herunder om kriminaliseringen af abort; insisterer på, at dette spørgsmål skal betragtes som en høj prioritet, og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til regelmæssigt at rapportere tilbage til Parlamentet om sin indsats på dette område; insisterer på, at EU's delegation skal yde al form for passende støtte til de kvinder, som i øjeblikket sidder i fængsel for abortrelaterede forbrydelser, herunder gennem regelmæssige besøg, støtte til deres pårørende og tilbud om juridisk bistand;

19.  minder EU om dets forpligtelser i henhold til rammen for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status via EU's eksterne forbindelser 2016-2020; anmoder EU-Udenrigstjenesten om nøje at følge de tilfælde, der er oppe til revision, på stedet, og anmoder Kommissionen om at sikre, at det europæiske udviklingssamarbejde anlægger en tilgang, der er baseret på menneskerettigheder, med særlig vægt på ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af alle former for seksuel vold mod kvinder og piger; opfordrer EU's medlemsstater og institutioner til at øge deres støtte til lokale menneskerettighedsforkæmpere og NGO'er, der kæmper for kvinders og pigers rettigheder, navnlig seksuel og reproduktiv sundhed, rettigheder og familieplanlægning i El Salvador, herunder finansiering;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, myndighederne i El Salvador, kontoret for FN's højkommissær for menneskerettigheder, Det Mellemamerikanske Parlament, Det Latinamerikanske Parlament, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0502.
(2) EUT L 224 af 6.9.2003, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik