Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/3003(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0695/2017

Συζήτηση :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0498

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 438kWORD 63k
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής
P8_TA(2017)0498RC-B8-0695/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το Ελ Σαλβαδόρ: οι υποθέσεις γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής (2017/3003(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 8, 19, 157, 216 και 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 7 του σχεδίου δράσης ΕΕ-CELAC (Κοινότητα των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής) 2015-2017 για θέματα φύλου,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και τα επακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των τριών Προεδριών της ΕΕ, της 19ης Ιουλίου 2017, της Εσθονίας, της Βουλγαρίας και της Αυστρίας σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1567/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με τη στήριξη των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική ζωή και τα συναφή δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες(2),

–  έχοντας υπόψη τον πέμπτο αναπτυξιακό στόχο της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών (βελτίωση της υγείας των μητέρων),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη την επισκόπηση στην οποία προέβη η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, τον Φεβρουάριο του 2017, σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στο Ελ Σαλβαδόρ και τις καταληκτικές της παρατηρήσεις,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 24 και 39 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι το Ελ Σαλβαδόρ από το 1996,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 του Συντάγματος της Δημοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ, το οποίο ορίζει ότι οι διεθνείς Συνθήκες που συνάπτονται με άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς συνιστούν νόμους της Δημοκρατίας και ότι, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της Συνθήκης και της νομοθεσίας, η Συνθήκη υπερέχει,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών: Μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (2016-2020),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 11ης Μαΐου 2015, της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, στη νομοθεσία και στην πράξη,

–  έχοντας υπόψη την Διαμερικανική Σύμβαση για την πρόληψη, την καταστολή και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση του Belem do Para),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό διάταγμα του Ελ Σαλβαδόρ αριθ. 520 («ειδικός ολοκληρωμένος νόμος για μια ζωή για τις γυναίκες απαλλαγμένη από τη βία»),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 133, 135 και 136 του ποινικού κώδικα του Ελ Σαλβαδόρ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 17ης Νοεμβρίου 2017, του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Zeid Ra’ad Al Hussein, μετά το πέρας της αποστολής του στο Ελ Σαλβαδόρ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Συντάγματος της Δημοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο του Ελ Σαλβαδόρ για την ισότητα, την ισοτιμία και την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, που εγκρίθηκε το 2016, τον νόμο για μια ζωή για τις γυναίκες απαλλαγμένη από τη βία, που εγκρίθηκε το 2012, και τον νόμο για την ολοκληρωμένη προστασία των παιδιών και των εφήβων (LEPINA), που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2009 και που δίνει εντολή στο Υπουργείο Παιδείας να παρέχει εκπαίδευση σχετικά με το φύλο και την αναπαραγωγική υγεία και να αντιμετωπίζει τις διακρίσεις κατά των γυναικών στο εκπαιδευτικό σύστημα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί κεντρική αξία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα για ίση μεταχείριση και μη εισαγωγή διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστό, να προωθείται και να έχει εφαρμογή στη νομοθεσία, στην πράξη, στη νομολογία και στην καθημερινή ζωή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα άρθρα 36 και 37 των καταληκτικών παρατηρήσεων της επισκόπησης της σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ελ Σαλβαδόρ, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών ζητεί να καταργηθούν οι κατασταλτικοί νόμοι του Ελ Σαλβαδόρ περί αμβλώσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2000, έχουν διωχθεί στο Ελ Σαλβαδόρ τουλάχιστον 120 γυναίκες για άμβλωση ή ανθρωποκτονία λόγω εμβρυικού θανάτου κατά τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης, εκ των οποίων 26 καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία και 23 για άμβλωση, ενώ όλες οι γυναίκες που καταδικάστηκαν εκτίουν εξαιρετικά μακροχρόνιες ποινές, παρόλο που δεν είναι εγκληματίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις γυναίκες αυτές ήταν νέες, φτωχές, με περιορισμένη εκπαίδευση και από απομακρυσμένες κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμούν επί του παρόντος δύο υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση της Teodora del Carmen Vásquez που έχει περάσει τα τελευταία δέκα έτη στη φυλακή εξετάστηκε από το Δικαστήριο Εκδίκασης σε Δεύτερο Βαθμό στις 13 Δεκεμβρίου 2017 και η έφεσή της απορρίφθηκε, ενώ η ποινή της Evelyn Beatriz Hernandez Cruz επιβεβαιώθηκε τον Οκτώβριο του 2017·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι «Las 17» είναι οι γυναίκες που τιμωρήθηκαν με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα, δεδομένου ότι οι ποινές φυλάκισης στις οποίες καταδικάστηκαν μεταξύ 2000 και 2011 υπήρξαν υπερδεκαετείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ λίγες έχουν αποφυλακιστεί μετά την ανατροπή των προηγούμενων αποφάσεων από τα δικαστήρια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία αποτελεί μείζον πρόβλημα στο Ελ Σαλβαδόρ, με στοιχεία που δείχνουν ότι μία γυναίκα κακοποιείται σεξουαλικά κάθε τρεις ώρες, ότι περιπτώσεις βιασμού οδηγούν συχνά σε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, και ότι μόνο το 5 % του τρομακτικά μεγάλου αριθμού γυναικοκτονιών διώκεται δικαστικά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημόσιοι υπάλληλοι οποιουδήποτε φορέα, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και κλινικών, έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν ασθενείς που υποβάλλονται σε έκτακτες μαιευτικές επεμβάσεις, πρακτική που παραβιάζει το δικαίωμα του ασθενούς στην εχεμύθεια και δημιουργεί περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες στιγματίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση αναφοράς των ασθενών σημαίνει ότι γυναίκες που αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπλοκές κατά την κύηση επιλέγουν να μην απευθυνθούν σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υπό τον φόβο δίωξης και φυλάκισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αναφορά θεωρείται σοβαρό αδίκημα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι τραγικά υψηλό το ποσοστό έμφυλων δολοφονιών γυναικών και κοριτσιών στο Ελ Σαλβαδόρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 1 097 γυναίκες δολοφονήθηκαν το 2015 και το 2016 και ότι 201 γυναίκες δολοφονήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το περασμένο έτος, η Εθνική Πολιτική Αστυνομία του Ελ Σαλβαδόρ κατέγραψε 3 947 καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης, εκ των οποίων 1 049 ήταν περιπτώσεις βιασμού, συμπεριλαμβανομένου ενδοοικογενειακού, και 1 873 από τα θύματα ήταν ανήλικα ή χαρακτηρίζονταν «ανήμπορα», σύμφωνα με την Οργάνωση Γυναικών του Ελ Σαλβαδόρ για την Ειρήνη (ORMUSA)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελ Σαλβαδόρ εμφανίζει υψηλά ποσοστά εφηβικής εγκυμοσύνης, κατάσταση για την οποία επίσης ευθύνεται η έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγηση στα σχολεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός συνιστούν τα κύρια αίτια πρώιμης εγκυμοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το 2015 σημειώθηκαν 1 445 περιπτώσεις εγκυμοσύνης σε κορίτσια ηλικίας μεταξύ 10 και 14 ετών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελ Σαλβαδόρ ποινικοποίησε συλλήβδην την άμβλωση το 1998, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες η εγκυμοσύνη παρουσιάζει επιπλοκές που απειλούν τη ζωή της γυναίκας ή του κοριτσιού, καθώς και περιπτώσεων βιασμού, αιμομιξίας ή μη βιώσιμου εμβρύου· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι το 1999 εγκρίθηκε τροποποίηση του Συντάγματος η οποία αναγνωρίζει το έμβρυο ως ανθρώπινο ον από «τη στιγμή της σύλληψης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άτομο που πραγματοποιεί άμβλωση σε άλλο πρόσωπο ή στον εαυτό του, ακόμα και πριν το εμβρυικό στάδιο, μπορεί ως εκ τούτου να διωχθεί με ποινή μεταξύ δύο και οκτώ ετών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι εισαγγελείς μετατρέπουν την κατηγορία σε «ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις», η οποία επισύρει φυλάκιση έως 50 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι νομοθεσία που επιτρέπει ενδεχομένως την άμβλωση υπό αυτές τις συνθήκες έχει παγώσει στην εθνοσυνέλευση από τον Οκτώβριο του 2016, αλλά ότι διεξάγονται σήμερα συζητήσεις με στόχο να δοθεί συνέχεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελ Σαλβαδόρ εξακολουθεί να μην δίνει σε γυναίκες και κορίτσια πρόσβαση στην ασφαλή και νόμιμη άμβλωση επικαλούμενο θρησκευτικούς, πολιτισμικούς και άλλους λόγους, με αποτέλεσμα να παραβιάζει το δικαίωμά τους στην υγεία, στη ζωή και στη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Παιδείας συνέταξε προσφάτως υλικό για την προσθήκη της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στην εθνική σχολική ύλη, αλλά λόγω αντίστασης από διάφορες κατευθύνσεις, το τελικό επεξεργασμένο κείμενο επικεντρώνεται αντ’ αυτού στη σεξουαλική αποχή, παρά το γεγονός ότι για το 42 % των κοριτσιών η εγκυμοσύνη συμβαίνει πριν την ηλικία των 20 ετών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Λατινική Αμερική ο κίνδυνος μητρικού θανάτου είναι τετραπλάσιος στα έφηβα κορίτσια κάτω των 16 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 65 % των περιπτώσεων μαιευτικών συριγγίων παρουσιάζονται σε εφηβικές εγκυμοσύνες και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των εγκύων, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών προβλημάτων υγείας και κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώιμες εγκυμοσύνες είναι επικίνδυνες και για τα βρέφη, το ποσοστό θνησιμότητας των οποίων είναι κατά 50 % υψηλότερο του μέσου όρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό έως 40 % του γυναικείου πληθυσμού στην περιοχή έχει πέσει θύμα σεξουαλικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 95 % των αμβλώσεων που διενεργούνται στη Λατινική Αμερική δεν είναι ασφαλείς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι, μεταξύ του 2011 και του 2015, 14 γυναίκες πέθαναν λόγω επιπλοκών που συνδέονται με την άμβλωση, 13 γυναίκες πέθαναν λόγω έκτοπης κύησης και 63 γυναίκες πέθαναν λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας περί άμβλωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 57 % των θανάτων εγκύων ηλικίας μεταξύ 10 και 19 ετών οφείλονται σε αυτοκτονίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες φοβούνται να ζητήσουν ιατρική βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν επιπλοκές που συνδέονται με την κύηση, γεγονός που προκαλεί περισσότερους θανάτους οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό αφορά ιδίως γυναίκες με ελάχιστους οικονομικούς πόρους, οι οποίες αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα συναφή δικαιώματα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Human Rights Watch και η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνουν ότι, σε περίπτωση αποβολής ή θνησιγονίας, συχνά διώκονται οι εν λόγω γυναίκες με την υποψία ότι προέβησαν σε άμβλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το ιατρικό προσωπικό υποβάλλει αναφορά και εν συνεχεία οι γυναίκες αυτές συλλαμβάνονται όσο βρίσκονται ακόμη στο νοσοκομείο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών έχουν προειδοποιήσει ότι η απόφαση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ οδηγεί σε σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στη ζωή, στην υγεία και στη σωματική και ψυχική τους ακεραιότητα, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τις οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες τους·

ΙΣΤ.  έχοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2015 η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα ζήτησε από το Ελ Σαλβαδόρ να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει τη νομοθεσία του περί άμβλωσης προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμβατότητά της με άλλα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην υγεία και στη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελ Σαλβαδόρ συμμετείχε ενεργά στην 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να συνεχίσουν να προαγάγουν την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία διότι αποτελούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί παρακολούθησης των Συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένων της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRC) και της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, έχουν ζητήσει από διάφορα κράτη της Λατινικής Αμερικής να θεσπίσουν εξαιρέσεις από την περιοριστική νομοθεσία για την άμβλωση όταν η εγκυμοσύνη ενέχει κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία της γυναίκας, όταν υπάρχει σοβαρή βλάβη του εμβρύου, και όταν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την κατάσταση των γυναικών και κοριτσιών στο Ελ Σαλβαδόρ μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στη χώρα τον Νοέμβριο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι απηύθυνε έκκληση προς το Ελ Σαλβαδόρ να αναστείλει την εφαρμογή του άρθρου 133 του Ποινικού Κώδικα και να επανεξετάσει τις υποθέσεις των γυναικών που κρατούνται για αδικήματα σχετικά με αμβλώσεις·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, η Διεθνής Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (CRC) και η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (CESCR) έχουν αναγνωρίσει απερίφραστα τη σχέση μεταξύ επικίνδυνων παράνομων αμβλώσεων και υψηλών ποσοστών μητρικής θνησιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, εκείνα τα κράτη που εφαρμόζουν συλλήβδην απαγόρευση της άμβλωσης ανεξαρτήτως συνθηκών και περιστάσεων εκθέτουν γυναίκες και κορίτσια σε καταστάσεις εξευτελιστικές και απάνθρωπες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική περιοδική εξέταση του ΟΗΕ έκανε δέκα συστάσεις στο Σαλβαδοριανό κράτος σχετικά με την ευθυγράμμιση του νόμου του περί αμβλώσεων με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες απορρίφθηκαν όλες από την κυβέρνηση·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους κανόνες του ΟΗΕ για τη μεταχείριση των κρατούμενων γυναικών και τα μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα για γυναίκες δράστες εγκληματικών πράξεων (Συμφωνία της Μπανγκόκ), γυναίκες που έχουν φροντίδα παιδιών και έγκυες γυναίκες πρέπει, οσάκις αυτό είναι δυνατό και σκόπιμο, να καταδικάζονται σε μη στερητικές της ελευθερίας ποινές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη των ανεπιθύμητων κυήσεων και η μείωση του αριθμού των εφήβων μητέρων μέσω της καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας συγκαταλέγεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κοριτσιών και γυναικών στο Ελ Σαλβαδόρ, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων, και καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών· υπενθυμίζει ότι τα κρούσματα βίας εις βάρος γυναικών και κοριτσιών συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (το οποίο κύρωσε το Ελ Σαλβαδόρ στις 3 Μαρτίου 2016) ορίζει την αναγκαστική εγκυμοσύνη ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και ως μορφή έμφυλης βίας εναντίον των γυναικών που συνιστά σοβαρότατη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας γυναικών και κοριτσιών·

2.  καταδικάζει απερίφραστα την επιβολή και εκτέλεση ποινών φυλάκισης εις βάρος γυναικών και κοριτσιών που γεννούν νεκρά παιδιά ή αποβάλλουν και ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκισή τους· θεωρεί ότι κανένα άτομο δεν πρέπει να φυλακίζεται βάσει τέτοιων καταδικαστικών αποφάσεων·

3.  καταδικάζει τις διώξεις κατά γυναικών με την κατηγορία της άμβλωσης, τις μακρές περιόδους προφυλάκισης εν αναμονή δίκης και τις δυσανάλογα αυστηρές ποινές που επιβάλλονται σε γυναίκες που προσπάθησαν να κάνουν άμβλωση· καταδικάζει τις φυλακίσεις γυναικών αφού αυτές κατέφυγαν στο νοσοκομείο επειδή χρειάζονταν περίθαλψη και καταδόθηκαν στις αρχές από μέλη του νοσοκομειακού προσωπικού που φοβήθηκαν ότι θα υφίσταντο οι ίδιοι συνέπειες·

4.  καταδικάζει την πλήρη και απόλυτη ποινικοποίηση της άμβλωσης βάσει των άρθρων 133, 135 και 136 του Ποινικού Κώδικα και την αυστηρότητα και τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες καθώς εξαναγκάζονται να χρησιμοποιούν επικίνδυνες μορφές άμβλωσης και να θέτουν έτσι την υγεία και τη ζωή τους σε σοβαρότατο κίνδυνο· απευθύνει έκκληση στη νομοθετική συνέλευση του Ελ Σαλβαδόρ να ακολουθήσει τις συστάσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein αλλά και τη σύσταση της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών περί επιβολής μορατόριουμ στην εφαρμογή αυτών των διατάξεων·

5.  ζητεί από το Ελ Σαλβαδόρ να μεριμνήσει ώστε να αποκτήσουν γυναίκες και κορίτσια πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις· απευθύνει επ’ αυτού έκκληση στη νομοθετική συνέλευση του Ελ Σαλβαδόρ να ταχθεί υπέρ του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση των άρθρων 133, 135 και 136 του Ποινικού κώδικα προκειμένου να αποποινικοποιηθεί η άμβλωση τουλάχιστον όταν η εγκυμοσύνη ενέχει κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική ή ψυχική υγεία της γυναίκας, όταν υπάρχει σοβαρή και ανήκεστος βλάβη του εμβρύου, ή όταν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας·

6.  ζητεί από τις αρχές του Ελ Σαλβαδόρ να θεσπίσουν μορατόριουμ στην επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας και να επανεξετάσουν τις περιπτώσεις των γυναικών που κρατούνται κατηγορούμενες για τα αδικήματα της αποβολής, της θνησιγονίας ή άλλα σχετικά με άμβλωση και τούτο προκειμένου να εξασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους, να διενεργούνται δίκαιες δίκες σε υποθέσεις άμβλωσης, να μην προφυλακίζονται εν αναμονή της δίκης τους και να εξασφαλίζεται το επαγγελματικό απόρρητο για όλα τα μέλη του προσωπικού υγείας και η προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών· καταδικάζει οποιοδήποτε τιμωρητικό μέτρο εναντίον γυναικών και κοριτσιών που επιθυμούν άμβλωση καθώς και εναντίον επαγγελματιών υγείας και οποιωνδήποτε άλλων συμβάλλουν στη διεκπεραίωση ή διεκπεραιώνουν τη διαδικασία· ζητεί την κατάργηση αυτών των μέτρων·

7.  υπενθυμίζει ότι αποτελεί καθήκον της Σαλβαδοριανής κυβέρνησης να διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών της και το κράτος δικαίου σε ό,τι αφορά το τεκμήριο της αθωότητας, σύμφωνα με το οποίο βεβαίως οι υπόδικοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους και άρα πρέπει να τους αντιμετωπίζει ως τέτοιους· υπενθυμίζει επίσης ότι το βάρος της απόδειξης φέρουν οι εισαγγελικές αρχές και όχι ο μεμονωμένος κατηγορούμενος, όπως επιτάσσει το Καταστατικό της Ρώμης που έχει κυρώσει το Ελ Σαλβαδόρ ως συμβαλλόμενο μέρος· ζητεί από τις αρχές του Ελ Σαλβαδόρ να μεριμνήσουν για την κατάρτιση σε θέματα φύλου των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών· ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να χρηματοδοτήσουν και να στηρίξουν παρόμοια εγχειρήματα·

8.  καταδικάζει τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές, τα βασανιστήρια, τον απομονωτικό εγκλεισμό των κρατουμένων και τη διακοπή των οικογενειακών επισκέψεων· καλεί την Σαλβαδοριανή κυβέρνηση να κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων ως μέτρο πρόληψης των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης στις φυλακές και στους χώρους κράτησης· ζητεί να επιτραπεί η πρόσβαση στα κέντρα κράτησης των ανεξάρτητων διεθνών οργανισμών· παροτρύνει τις Σαλβαδοριανές αρχές να βελτιώσουν τις συνθήκες κράτησης των φυλακισμένων γυναικών, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την πρόσβαση σε προϊόντα υγιεινής σε ένδειξη σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση και στη δικαιοσύνη της χώρας ότι υποχρεούνται να τηρούν τα διεθνή πρότυπα της ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τις αρχές που εγγυώνται δίκαιη δίκη για όλους· υπενθυμίζει επίσης ότι η ενοχή αποδεικνύεται μόνο κατόπιν κατάθεσης απτών και επαρκών αποδεικτικών στοιχείων· ζητεί από την κυβέρνηση να διαθέσει επαρκή δημόσια κονδύλια ώστε να εξασφαλιστεί η νομική εκπροσώπηση όσων αδυνατούν να επωμιστούν μόνοι τους το κόστος·

10.  καλεί τη δικαιοσύνη να εξασφαλίσει δίκαιη δίκη με όλες τις εγγυήσεις για την Teodora del Carmen Vásquez και την Evelyn Beatriz Hernandez Cruz και να αγνοήσει τις καταδίκες τους· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς την εκστρατεία των ‘Las 17’, γυναικών που καταδικάστηκαν αδίκως σε ποινές που φτάνουν μέχρι τα 40 χρόνια για αδικήματα που μπορούν να περιγραφούν ως αποβολές, θνησιγονίες και λοιπές μαιευτικές επιπλοκές· εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη του προς όλες ανεξαιρέτως τις Σαλβαδοριανές που έχουν υποστεί διώξεις για παραπλήσια αδικήματα ή έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία χωρίς ελαφρυντικά· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να αναψηλαφήσουν όλες τις υποθέσεις με το ερώτημα της απονομής χάριτος·

11.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό εφηβικών κυήσεων στο Ελ Σαλβαδόρ· παροτρύνει τις αρχές του Ελ Σαλβαδόρ να τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης όλων των κοριτσιών σε κάθε δυνατή ενημέρωση και σε ιατρικές υπηρεσίες για τη διαχείριση των κυήσεων υψηλού κινδύνου που οφείλονται σε βιασμούς·

12.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα σώματα γυναικών και κοριτσιών, σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική υγεία και τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα, εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης· καλεί το Ελ Σαλβαδόρ να αναγνωρίσει τα αναφαίρετα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών σε ό,τι αφορά τη σωματική ακεραιότητα και την αυτόνομη λήψη αποφάσεων σχετικά, μεταξύ άλλων, με το δικαίωμα πρόσβασης σε εθελούσιο οικογενειακό προγραμματισμό και σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις· πιστεύει ότι τόσο η συλλήβδην απαγόρευση της άμβλωσης όταν την επιτάσσουν λόγοι υγείας και της άμβλωσης σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης που είναι προϊόν βιασμού και αιμομιξίας, όσο και η άρνηση δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης σε περιπτώσεις βιασμού, ισοδυναμούν με βασανιστήρια·

13.  επικροτεί την ψήφιση του ειδικού ολοκληρωμένου νόμου για μια ζωή για τις γυναίκες απαλλαγμένη από τη βία κατόπιν συνασπισμένης, διακομματικής ψήφου από τις γυναίκες βουλευτές της Σαλβαδοριανής νομοθετικής συνέλευσης και υπενθυμίζει στις Σαλβαδοριανές αρχές ότι είναι ανάγκη να τεθεί αυτός σε πλήρη εφαρμογή δεδομένης της δέσμευσης να προστατευθούν γυναίκες και κορίτσια από τη βία·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσφάτως χαραχθείσα πολιτική του Ελ Σαλβαδόρ για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και για το νέο πρόγραμμα ‘Ciudad Mujer’ που έχει διαμορφώσει υποδομές παροχής υπηρεσιών σε 1,5 εκατομμύριο γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα, ιδίως δε με μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· τάσσεται υπέρ του εγχειρήματος και παροτρύνει τη κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ να μεριμνήσει για την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες σύγχρονης αντισύλληψης και να προσπαθήσει για την εισαγωγή μαθημάτων ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής στα δημόσια σχολεία·

15.  παροτρύνει το Συμβούλιο να επισπεύσει τον ρυθμό των εργασιών του προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να κυρώσει και να θέσει σε εφαρμογή τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ούτως ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στο ζήτημα της βίας εναντίον παιδιών, γυναικών και κοριτσιών·

16.  καλεί το Συμβούλιο να περιλάβει το ζήτημα της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το βιασμό και τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών· υπογραμμίζει το ότι η καθολική πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, και ιδίως σε υπηρεσίες γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας και στα σχετικά δικαιώματα, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα·

17.  απευθύνει έκκληση στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ-CELAC, στο πλαίσιο της συνόδου τους, να ενισχύσουν το κεφάλαιο σχετικά με την έμφυλη βία του σχεδίου δράσης ΕΕ-CELAC προκειμένου να εκπονηθεί σαφές χρονοδιάγραμμα δράσης και εκτελεστικών μέτρων για την εξασφάλιση της δέουσας επιμέλειας σε θέματα πρόληψης και διερεύνησης και επιβολής ποινών για όλες τις πράξεις βίας εναντίον γυναικών, καθώς και επαρκούς αποζημίωσης των θυμάτων·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ελ Σαλβαδόρ στις επαφές της με τις εθνικές αρχές για τα δικαιώματα των γυναικών και για το ζήτημα, μεταξύ άλλων, της ποινικοποίησης της άμβλωσης· επιμένει ότι πρόκειται για άκρως επείγον ζήτημα και ζητεί από την ΕΥΕΔ να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιτόπιες δράσεις της· επιμένει ότι οφείλει η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ελ Σαλβαδόρ να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στις γυναίκες που βρίσκονται σήμερα κρατούμενες για αδικήματα σχετικά με αμβλώσεις, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων τακτικές επισκέψεις, στηρίζοντας τους συγγενείς των γυναικών και παρέχοντας νομική συνδρομή·

19.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ (2016-2020)· ζητεί από την ΕΥΕΔ να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις υποθέσεις αναψηλάφησης επί τόπου και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής συνεργασίας να ακολουθείται μία προσέγγιση που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση όλων των μορφών σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα θεσμικά όργανα να αυξήσουν τη στήριξη που παρέχουν στους επιτόπιους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, με έμφαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα και στον οικογενειακό προγραμματισμό στο Ελ Σαλβαδόρ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις αρχές του Ελ Σαλβαδόρ, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Κοινοβούλιο Κεντρικής Αμερικής, το Κοινοβούλιο της Λατινικής Αμερικής, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.
(2) ΕΕ L 224 της 6.9.2003, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου