Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/3003(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0695/2017

Arutelud :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Hääletused :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0498

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 57k
Neljapäev, 14. detsember 2017 - Strasbourg
El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest
P8_TA(2017)0498RC-B8-0695/2017

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2017. aasta resolutsioon El Salvadori ja sealsete juhtumite kohta, kus naiste üle on raseduse katkemise tõttu kohut mõistetud (2017/3003(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2 ja 3,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 8, 19, 157, 216 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a,

–  võttes arvesse ELi ja CELACi (Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühendus) 2015.–2017. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava 7. peatükki,

–  võttes arvesse 15. septembril 1995. aastal neljandal naiste maailmakonverentsil vastu võetud Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi ning nendest tulenevaid dokumente, mis võeti vastu ÜRO erakorralistel istungjärkudel „Peking +5“ (2000), „Peking +10“ (2005), „Peking +15“ (2010) ja „Peking +20“ (2015),

–  võttes arvesse ELi eesistujariikide kolmiku Eesti, Bulgaaria ja Austria poolt 19. juulil 2017 allkirjastatud deklaratsiooni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta,

–  võttes arvesse oma 14. detsembri 2016. aasta resolutsiooni inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2015. aasta aruande kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1567/2003 arengumaade seksuaal- ja soojätkamishügieeni ning seonduvate õiguste alaseks poliitikaks ja meetmeteks antava abi kohta(2),

–  võttes arvesse viiendat ÜRO aastatuhande arengueesmärki (emade tervise parandamine),

–  võttes arvesse ÜRO 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO naistevastase diskrimineerimise lõpetamise komitee 2017. aasta ülevaadet naiste õiguste kohta El Salvadoris ning selle lõppjäreldusi,

–  võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikleid 6, 24 ja 39,

–  võttes arvesse piinamisvastast konventsiooni, mille osaline El Salvador on alates 1996. aastast,

–  võttes arvesse El Salvadori Vabariigi põhiseaduse artiklit 144, milles sätestatakse, et teiste riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud rahvusvahelised lepingud loetakse vabariigi seadusteks, ning kui lepingu ja õiguse vahel on vastuolu, on ülimuslik leping,

–  võttes arvesse raamistikku „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon),

–  võttes arvesse naiste seadustega ja tegelikkuses diskrimineerimise teemalise ÜRO töörühma 11. mai 2015. aasta avaldust,

–  võttes arvesse üleameerikalist konventsiooni naiste vastu suunatud vägivalla ennetamise, kõrvaldamise ja selle eest karistamise kohta (Belém do Pará konventsioon),

–  võttes arvesse El Salvadori seadusandlikku dekreeti nr 520 (üldine eriseadus, mis käsitleb vägivallavaba elu tagamist naistele),

–  võttes arvesse El Salvadori karistusseadustiku artikleid 133, 135 ja 136,

–  võttes arvesse avaldust, mille tegi ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra’ad Al Hussein 17. novembril 2017. aastal, kui tema lähetus El Salvadori lõppes,

–  võttes arvesse El Salvadori Vabariigi põhiseaduse artiklit 1,

–  võttes arvesse El Salvadori 2016. aasta seadust, mis käsitleb võrdõiguslikkust, õiglust ja naistevastase vägivalla kaotamist, 2012. aasta seadust, mis käsitleb vägivallavaba elu tagamist naistele, ning 2009. aasta aprillis vastu võetud laste ja noorukite üldise kaitse seadust (LEPINA), milles haridusministeeriumile antakse õigus pakkuda soolise ja reproduktiivtervise alast haridust ning võidelda naiste diskrimineerimise vastu haridussüsteemis,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on ELi põhiväärtus; arvestades, et õigus võrdsele kohtlemisele ja mittediskrimineerimisele on aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigus ning seda tuleks täielikult austada, edendada ja kohaldada õigusaktidega, praktikas, kohtupraktikas ja igapäevaelus;

B.  arvestades, et ÜRO naistevastase diskrimineerimise lõpetamise komitee on koostanud ülevaate naiste õigustest El Salvadoris ning et selle lõppjärelduste artiklites 36 ja 37 nõutakse, et El Salvadori seadused, milles abordi eest nähakse ette karistus, tunnistataks kehtetuks;

C.  arvestades, et alates 2000. aastast on El Salvadoris saanud vähemalt 120 naist süüdistuse abordis või tapmises, kui loode suri raseduse viimastel kuudel, kusjuures 26 neist mõisteti süüdi tapmises ja 23 abordis, ning kõigile süüdimõistetuile määrati väga pikad vanglakaristused, hoolimata sellest, et rahvusvaheliste standardite kohaselt ei ole nad kurjategijad; arvestades, et enamik neist naistest olid noored, vaesed, piiratud haridusega ja pärit kaugematest kogukondadest; arvestades, et praegu on pooleli kaks juhtumit, milles on esitatud süüdistus; arvestades, et pärast seda kui Teodora del Carmen Vásquez oli viibinud viimased kümme aastat vanglas, vaatas tema juhtumi 13. detsembril 2017 läbi teise astme kohus ja jättis tema kaebuse rahuldamata, ning Evelyn Beatriz Hernandez Cruzi karistus kinnitati 2017. aasta oktoobris;

D.  arvestades, et kõige raskema karistuse saanud naised (nn „Las 17“) mõisteti ajavahemikus 2000–2011 vangi kümneteks aastateks; arvestades, et mõned neist vabastati pärast seda, kui kohtud varasema otsuse tühistasid;

E.  arvestades, et sooline vägivald on El Salvadoris üks suurimatest probleemidest, kusjuures andmed näitavad, et iga kolme tunni tagant langeb seksuaalse rünnaku ohvriks üks naine, et vägistamise juhtumid põhjustavad sageli soovimatuid rasedusi ja naiste tapmiste arv on hirmuäratavalt suur, kusjuures nendest juhtumitest on kohtusse jõudnud vaid 5 %;

F.  arvestades, et mis tahes ametiasutuse, sealhulgas haigla või kliiniku töötajad on kohustatud vältimatut sünnitusabi vajavatest patsientidest teada andma, mis rikub patsiendi õigust konfidentsiaalsusele ja loob keskkonna, kus naised kannatavad häbimärgistamise all; arvestades, et kohustus patsientidest teatada tähendab, et naised, kellel ilmnevad raseduse käigus tõsised tüsistused, otsustavad arsti poole mitte pöörduda, kuna kardavad kriminaalvastutusele võtmist ja vangistust; arvestades, et teatamata jätmist loetakse üldiseks süüteoks;

G.  arvestades, et El Salvadoris esineb hirmuäratavalt palju naiste ja tüdrukute soopõhise tapmise juhtumeid; arvestades, et 2015. ja 2016. aastal mõrvati 1097 naist ning 2017. aasta jaanuarist juunini 201 naist; arvestades, et El Salvadori naiste rahuorganisatsiooni (ORMUSA) andmetel registreeris El Salvadori riiklik tsiviilpolitsei eelmisel aastal 3947 seksuaalse vägivalla kaebust, millest 1049 olid vägistamisjuhtumid, sealhulgas perekonnas, ning 1873 ohvritest olid alaealised või tunnistatud n.ö töövõimetuks;

H.  arvestades, et El Salvadoris on kõrge teismeliste raseduse määr, mis on muu hulgas tingitud seksuaalhariduse puudumisest koolides; arvestades, et seksuaalne väärkohtlemine ja vägistamine on varajase raseduse peamised tegurid; arvestades, et tervishoiuministeeriumi andmetel oli 2015. aastal 1445 juhtumit, kus rase oli 10–14 aasta vanune tüdruk;

I.  arvestades, et 1998. aastal kriminaliseeriti El Salvadoris ükskõik millistel asjaoludel tehtav abort, ka juhul, kui rasedus on naisele või tütarlapsele tüsistuste tõttu eluohtlik, ning samuti vägistamise, verepilastuse või eluvõimetu loote puhul; lisaks sellele võeti 1999. aastal vastu põhiseaduse muudatus, milles sätestati, et embrüo on inimolend alates viljastamise hetkest; arvestades, et igaühele, kes sooritab või kutsub endal esile abordi isegi enne looteetapi kättejõudmist, võib esitada süüdistuse ja karistada teda kahe kuni kaheksa-aastase vangistusega, kuid paljudel juhtudel on prokurörid esitanud veelgi raskema süüdistuse, nimelt tapmises raskendavatel asjaoludel, mille eest võib määrata kuni 50‑aastase vanglakaristuse; arvestades, et õigusaktid, mis võimaldaksid sellistel tingimustel abordi lubamist, on Rahvuskogus alates 2016. aasta oktoobrist külmutatud, kuid praegu toimuvad arutelud, et selle asjaga saaks edasi liikuda;

J.  arvestades, et El Salvador jätkab usulistel, kultuurilistel ja muudel põhjustel naiste ja tütarlaste juurdepääsu keelamist turvalisele ja seaduslikule abordile, rikkudes sellega nende õigust tervisele, elule ning füüsilisele ja psüühilisele terviklikkusele;

K.  arvestades, et haridusministeerium koostas hiljuti materjalid seksuaal- ja reproduktiivtervise integreerimiseks koolide riiklikku õppekavasse, kuid mitmesuguste jõudude vastuseisu tõttu keskendub materjalide lõplik toimetatud variant selle asemel seksuaalsuhetest hoidumisele, vaatamata asjaolule, et 42 % naisi jääb rasedaks enne 20‑aastaseks saamist;

L.  arvestades, et Ladina-Ameerikas on alla 16‑aastaste teismeliste puhul ema suremuse oht neli korda suurem; arvestades, et 65 % sünnitusjärgsetest fistulitest tekib teismeliste raseduse puhul, millel on nende elule tõsised tagajärjed, sealhulgas rasked terviseprobleemid ja sotsiaalne tõrjutus; arvestades, et varane rasedus on ohtlik ka sündivale lapsele, kuna nende suremuse määr on keskmisest 50 % kõrgem; arvestades, et kuni 40 % piirkonna naistest on kannatanud seksuaalvägivalla all; arvestades, et 95 % Ladina-Ameerikas tehtavatest abortidest ei ole turvalised;

M.  arvestades, et tervishoiuministeerium on teatanud, et aastatel 2011–2015 suri 14 naist abordist tingitud tüsistuste tõttu, 13 naist suri emakavälise raseduse tagajärjel ja 63 naist suri praeguste aborti käsitlevate õigusaktide tõttu; arvestades, et 10–19-aastaste rasedate naiste surma põhjus oli 57 %‑l juhtudest enesetapp; arvestades, et paljud naised kardavad rasedusega seotud tüsistuste puhul arsti poole pöörduda, mis toob kaasa veelgi rohkem surmajuhtumeid, mida oleks saanud ära hoida; arvestades, et see puudutab eriti naisi, kellel on kõige vähem majanduslikke vahendeid ja puudub juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õigustega seotud teenustele;

N.  arvestades, et Human Rights Watch ja Amnesty International märgivad, et El Salvadori naistele, kellel oli nurisünnitus või kelle laps sündis surnult, esitatakse tihti süüdistus, kuna neid kahtlustatakse abordi tegemises; arvestades, et sellistel juhtudel teatavad naistest tihti meditsiinitöötajad ja seejärel vahistatakse need naised juba haiglas;

O.  arvestades, et ÜRO eksperdid on hoiatanud, et San Salvadori ametivõimude otsuse tulemusel rikutakse tõsiselt naiste ja tüdrukute õigust elule, tervisele ning kehalisele ja vaimsele puutumatusele ning ohustatakse sellega nende majanduslikke ja sotsiaalseid võimalusi;

P.  arvestades, et 2015. aasta märtsis palus ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste komitee, et El Salvador vaataks läbi oma aborti käsitlevad õigusaktid ja muudaks neid, et tagada nende kokkusobivus muude õigustega, nagu õigus tervisele ja elule; arvestades, et naistevastane kehaline, seksuaal- ja psüühiline vägivald kujutab endast inimõiguste rikkumist;

Q.  arvestades, et El Salvador osales aktiivselt ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärgul; arvestades, et kõik osapooled peaksid jätkama ÜRO Pekingi tegevusprogrammi edendamist, muu hulgas seoses juurdepääsuga haridusele ja tervishoiule, mis on põhiõigused, ning seksuaal- ja reproduktiivõigustele;

R.  arvestades, et ÜRO konventsiooni järelevalveorganid, sealhulgas inimõiguste komitee ja naistevastase diskrimineerimise lõpetamise komitee on kutsunud erinevaid Ladina-Ameerika riike üles tegema piiravates abordiseadustes erandeid juhuks, kui rasedus seab ohtu naise elu või tervise, kui tegemist on loote raske väärarenguga ning kui rasedus tekkis vägistamise või verepilastuse tagajärjel;

S.  arvestades, et ÜRO inimõiguste volinik Zeid Ra’ad Al Hussein väljendas pärast oma El Salvadori külastust 2017. aasta novembris muret sealsete naiste ja tütarlaste olukorra pärast; arvestades, et ta kutsus El Salvadori üles kehtestama moratooriumi karistusseadustiku artikli 133 kohaldamisele ning vaatama läbi abordiga seotud õigusrikkumiste eest kinnipeetavate naiste juhtumid;

T.  arvestades, et naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioon, lapse õiguste konventsioon ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste komitee on selgelt tunnistanud ohtliku ebaseadusliku abordi ja emade kõrge suremuse vahelist seost; arvestades, et piinamisvastases konventsioonis on sätestatud, et riigid, kus abort ükskõik millistel asjaoludel on täielikult keelatud, asetavad naised ja tütarlapsed olukorda, kus neid alandatakse ja koheldakse julmalt;

U.  arvestades, et ÜRO üldise korrapärase läbivaatamise käigus esitati El Salvadori valitsusele aborti käsitlevate riigi õigusaktide rahvusvaheliste inimõiguste standarditega kooskõlla viimiseks 10 soovitust, mille valitsus kõik tagasi lükkas;

V.  arvestades, et vastavalt ÜRO eeskirjadele, mis käsitlevad naisvangide kohtlemist ja naiskurjategijatele määratavaid vabadusekaotuseta karistusi (nn Bangkoki eeskirjad), peaksid naised, kes peavad hoolitsema laste eest, ja rasedad naised võimaluse korral ja kui see on asjakohane, saama vabadusekaotuseta karistuse;

W.  arvestades, et soovimatu raseduse vältimine ja teismeliste emade arvu vähendamine seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste tervishoiuteenuste üldise kättesaadavuse kaudu on üks kestliku arengu eesmärke;

1.  väljendab sügavat muret El Salvadori tütarlaste ja naiste inimõiguste olukorra, sealhulgas nende seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste pärast, ning mõistab hukka kõik naistevastase vägivalla vormid; tuletab meelde, et tegemist on naiste ja tütarlaste inimõiguste ja väärikuse tõsise rikkumisega; rõhutab, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi artikkel 7 (mille El Salvador ratifitseeris 3. märtsil 2016) määratleb sundraseduse inimsusevastase kuriteona ja naistevastase soolise vägivalla vormina, mis kujutab endast naiste ja tütarlaste inimõiguste ja väärikuse tõsist rikkumist;

2.  mõistab täielikult hukka lapse surnult sünnitanud või raseduse katkemise all kannatanud naistele ja tütarlastele karistuse määramise ja nende vangistamise ning nõuab nende viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; on seisukohal, et mitte kedagi ei tohiks selliste süüdimõistmiste pärast vangistada;

3.  mõistab hukka naistele abordi eest süüdistuse esitamise, pika kohtueelse kinnipidamise ja aborti teha soovivatele naistele määratavad ebaproportsionaalsed kriminaalkaristused ning naiste vangistamise vahetult pärast abi saamiseks haiglasse pöördumist, kuna tervishoiutöötajad, kes kardavad ise karistust, teatavad nendest ametivõimudele;

4.  mõistab hukka abordi täieliku kriminaliseerimine vastavalt karistusseadustiku artiklitele 133, 135 ja 136 ning selle tõsise ja diskrimineeriva mõju naistele, kes on sunnitud kasutama ebaturvalisi abordimeetodeid, mis ohustavad tõsiselt nende tervist ja elu; palub El Salvadori seadusandlikul kogul järgida ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini soovitusi ning naistevastase diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni komitee soovitust kehtestada selle kohaldamisele moratoorium;

5.  kutsub El Salvadori üles tagama, et ohutu ja seaduslik abort oleks naistele ja tütarlastele kättesaadav; kutsub sellega seoses El Salvadori seadusandlikku kogu üles toetama seaduseelnõu, millega algatatakse karistusseadustiku artiklite 133, 135 ja 136 reform, et aborti ei loetaks kriminaalkuriteoks vähemalt juhul, kui rasedus ohustab raseda naise või tütarlapse füüsilist või vaimset tervist või kui raseduse põhjuseks on vägistamine või verepilastus;

6.  palub El Salvadori ametiasutustel kehtestada moratoorium kehtivate õigusaktide täitmisele pööramisele ning vaadata läbi selliste naiste kinnipidamine, keda on süüdistatud raseduse katkemises, lapse surnult sünnitamises või abordiga seotud süütegudes, et tagada nende vabastamine, nõuetekohane menetlus abordiga seotud menetluses, võimaldada süüdistatavatel naistel oodata kohtuistungit väljaspool vanglat ning tagada kõigile tervishoiutöötajatele võimalus järgida ametisaladuse hoidmise kohustust ning patsiente puudutav konfidentsiaalsus; mõistab hukka kõik karistusmeetmed naiste ja tütarlaste suhtes, kes otsivad abordivõimalust, ning tervishoiutöötajate ja teiste isikute suhtes, kes aitavad naisi sellele protseduurile jõuda ja seda läbi viia, ning kutsub üles selliseid meetmeid kõrvaldama;

7.  tuletab meelde El Salvadori valitsuse kohustust kaitsta oma kodanike õigusi ja järgida õigusriigi põhimõtet seoses süütuse presumptsiooni põhimõttega, nimelt seda, et vastavalt Rooma statuudile, mille El Salvador on ratifitseerinud, tuleks kohtu all olevaid isikuid pidada süütuks seni, kuni nende süü on tõendatud, ning tõendamiskohustus peaks lasuma süüdistuse esitanud ametivõimudel ja mitte süüdistataval; kutsub El Salvadori ametiasutusi üles pakkuma avaliku sektori ametnikele, sealhulgas kohtunikele, soolise võrdõiguslikkuse koolitust; palub Euroopa välisteenistusel ja komisjonil selliseid jõupingutusi rahastada ja toetada;

8.  mõistab hukka vanglates toimuva ebainimliku kohtlemise, nagu piinamine, kinnipeetavate hoidmine üksnes kongis ja pereliikmete külastuste keelamine; kutsub El Salvadori valitsust üles ratifitseerima piinamisvastase konventsiooni fakultatiivset protokolli, et vältida piinamist ning ebainimlikku ja alandavat kohtlemist kõigis vanglates ja muudes kinnipidamiskohtades; nõuab, et sõltumatutele rahvusvahelistele organisatsioonidele antaks pääs kinnipidamiskohtadesse; nõuab tungivalt, et El Salvadori ametiasutused parandaksid vangistatud naiste tingimusi, tehes neile muu hulgas kättesaadavaks hügieenitooted ja austades seeläbi nende põhilisi inimõigusi;

9.  tuletab valitsusele ja kohtunikele meelde, et nad on kohustatud järgima õiguskaitse võrdse kättesaadavuse rahvusvahelisi norme ning põhimõtteid, millega tagatakse õiglane kohtulik arutamine kõigile isikutele, ning et süü saab kindlaks määrata üksnes konkreetsete ja piisavate tõendite kaalumise teel; nõuab, et valitsus teeks kättesaadavaks piisavad riiklikud vahendid, et toetada nende isikute seaduslikku esindamist, kes ei saa seda endale lubada;

10.  palub kohtusüsteemil tagada Teodora del Carmen Vásquezile ja Evelyn Beatriz Hernandez Cruzile õiglane kohtulik arutamine koos kõigi tagatistega ning nende suhtes tehtud otsuste tühistamine; väljendab solidaarsust kampaaniaga „Las 17“ ehk naistega, kes on raseduse katkemise, surnult sündinud laste ja muude sünnitusega seotud komplikatsioonide pärast kuni 40 aastaks ebaõiglaselt vangi mõistetud; väljendab solidaarsust kõigi El Salvadori naistega, keda on süüdistatud samadel põhjustel või kes on „raskendatud asjaoludel“ tapmise eest süüdi mõistetud; palub pädevatel asutustel vaadata kõik juhtumid armuandmiseks läbi;

11.  väljendab tõsist muret laste raseduse suure arvu pärast El Salvadoris; nõuab tungivalt, et El Salvadori ametivõimud täidaksid oma rahvusvahelisi kohustusi ja kaitseksid inimõigusi, tagades kõigile tütarlastele vägistamise tagajärjel tekkinud riskirasedusega toimetulekuks juurdepääsu kogu võimalikule teabele ja meditsiiniteenustele;

12.  mõistab hukka asjaolu, et naiste ja tütarlaste kehad, eriti mis puudutab nende seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud õigusi, on jätkuvalt ideoloogiline lahinguväli, ning kutsub El Salvadori üles tunnustama naiste ja tütarlaste võõrandamatut õigust kehalisele puutumatusele ja iseseisvale otsustamisele, kaasa arvatud õigus vabatahtliku pereplaneerimise ning turvalise ja seadusliku abordi kättesaadavusele; on arvamusel, et terapeutilise abordi ning vägistamise ja verepilastuse tagajärjel tekkinud raseduse katkestamise üldine keelamine ning vägistamise korral tasuta tervisekindlustuse andmisest keeldumine tähendab piinamist;

13.  kiidab heaks naiste vägivallavaba elu käsitleva üldise eriseaduse vastuvõtmist EL Salvadori seadusandliku kogu kõigi erakondade naisliikmete ühise hääletamise tulemusena ning tuletab El Salvadori ametivõimudele meelde vajadust seda täielikult rakendada, eelkõige seoses kohustusega kaitsta naisi ja tütarlapsi vägivalla eest;

14.  väljendab heameelt El Salvadori hiljuti vastu võetud seksuaal- ja reproduktiivtervise poliitika ning uue programmi „Ciudad Mujer“ üle, mille raames on arendatud välja teenused 1,5 miljonile naisele üle kogu riigi, eelkõige teadlikkuse suurendamise ja teabe pakkumisega seksuaal- ja reproduktiivtervise ning vastavate õiguste kohta, toetab sellega seotud püüdlusi ja nõuab tungivalt, et El Salvadori valitsus tagaks kaasaegseid rasestumisvastaseid vahendeid käsitleva teabe ja vastavate teenuste kättesaadavuse ning teeks jõupingutusi riigikoolides põhjaliku seksuaalhariduse andmiseks;

15.  nõuab tungivalt, et nõukogu kiirendaks oma tööd, et EL saaks Istanbuli konventsiooni ratifitseerida ja rakendada, et tagada laste-, naiste- ja tütarlastevastase vägivallaga seotud ELi sise- ja välismeetmete ühtsus;

16.  palub nõukogul lisada turvalise ja seadusliku abordi teema vägistamist ning naiste- ja tütarlastevastast vägivalda käsitlevatesse ELi suunistesse; rõhutab asjaolu, et tervishoiu üldine kättesaadavus, eelkõige mis puudutab seksuaal- ja reproduktiivtervishoidu ja sellega seotud õigusi, on üks peamisi inimõigusi;

17.  kutsub ELi ja CELACi (Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühendus) riigipeasid ja valitsusjuhte üles arendama oma tippkohtumisel edasi soolist vägivalda käsitlevat peatükki ELi ja CELACi tegevuskavas, et kehtestada selge meetmete ajakava ja rakendusmeetmed, mille eesmärk on tagada hoolsuskohustus igasuguse naistevastase vägivalla ennetamise ja uurimise suhtes ning sellise vägivalla eest karistamine ning tagada ohvritele piisav hüvitus;

18.  väljendab heameelt El Salvadoris asuva ELi delegatsiooni jõupingutuste üle teha naiste õiguste valdkonnas, sealhulgas abordi kriminaliseerimise osas, koostööd riigi ametiasutustega; nõuab tungivalt, et seda küsimust peetaks esmatähtsaks, ning palub Euroopa välisteenistusel esitada parlamendile korrapäraselt aruandeid selle kohta, millised meetmeid ta on selles küsimuses võtnud; nõuab , et ELi delegatsioon pakuks praegu abordiga seotud süütegude eest vanglas viibivatele naistele asjakohast tuge, külastades neid korrapäraselt, toetaks nende lähedasi ja pakuks õigusabi;

19.  tuletab ELile meelde tema kohustusi seoses raamistikuga „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“; palub Euroopa välisteenistusel tähelepanelikult jälgida kohapeal kohtuasjade läbivaatamisi ja komisjonil tagada, et Euroopa arengukoostöös järgitakse inimõigustel põhinevat käsitust, milles asetatakse eriline rõhk soolisele võrdõiguslikkusele ning naiste- ja tütarlastevastase seksuaalvägivalla kõigi vormide vastu võitlemisele; kutsub ELi liikmesriike ja institutsioone üles suurendama oma toetust kohalikele inimõiguste kaitsjatele ja valitsusvälistele organisatsioonidele, kes võitlevad El Salvadoris naiste ja tütarlaste õiguste, eelkõige seksuaal- ja reproduktiivtervise ja õiguste ning pereplaneerimise õiguse eest, kaasa arvatud rahaline toetus;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, El Salvadori ametivõimudele, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroole, Kesk-Ameerika Parlamendile, Ladina-Ameerika Parlamendile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0502.
(2) ELT L 224, 6.9.2003, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika