Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/3003(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0695/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0498

Prijaté texty
PDF 286kWORD 53k
Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štrasburg
Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty
P8_TA(2017)0498RC-B8-0695/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2017 o Salvádore: prípady žien prenasledovaných za potrat (2017/3003(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ),

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej články 8, 19, 157, 216 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a),

–  so zreteľom na kapitolu 7 akčného plánu EÚ – CELAC (Spoločenstvo štátov Latinskej Ameriky a Karibiku) na roky 2015 – 2017 pre rodovú rovnosť,

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu prijaté na štvrtej svetovej konferencii o ženách konanej 15. septembra 1995 a na následné záverečné dokumenty prijaté na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) a Peking +20 (2015),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníckeho tria EÚ, Estónska, Bulharska a Rakúska, z 19. júla 2017 o rovnosti medzi mužmi a ženami,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2016 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1567/2003 z 15. júla 2003 o pomoci pre politiky a aktivity týkajúce sa reprodukčného a sexuálneho zdravia a práv v rozvojových krajinách(2),

–  so zreteľom na piaty miléniový rozvojový cieľ OSN – zlepšenie zdravia matiek,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–  so zreteľom na preskúmanie Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien z februára 2017 týkajúce sa práv žien v Salvádore a jeho záverečné pripomienky,

–  so zreteľom na články 6, 24 a 39 Dohovoru OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu, ktorého je Salvádor zmluvnou stranou od roku 1996,

–  so zreteľom na článok 144 ústavy Salvádorskej republiky, v ktorom sa uvádza, že medzinárodné zmluvy uzavreté s inými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami predstavujú právne predpisy republiky a že v prípadoch, keď dochádza ku konfliktu medzi zmluvou a právom, má prednosť zmluva,

–  so zreteľom na rámec pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

–  so zreteľom na vyhlásenie pracovnej skupiny OSN pre otázky diskriminácie žien v právnych poriadkoch a v praxi z 11. mája 2015,

–  so zreteľom na Medziamerický dohovor o prevencii, postihovaní a odstránení násilia na ženách (Dohovor z Belém do Pará),

–  so zreteľom na salvádorský legislatívny dekrét č. 520 (Osobitný komplexný zákon za život žien bez násilia),

–  so zreteľom na články 133, 135 a 136 salvádorského trestného zákonníka,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna ku skončeniu jeho misie v Salvádore zo 17. novembra 2017,

–  so zreteľom na článok 1 ústavy Salvádorskej republiky,

–  so zreteľom na salvádorský zákon o spravodlivosti, rovnosti a odstránení diskriminácie žien prijatý v roku 2016, zákon o živote žien bez násilia prijatý v roku 2012 a zákon o komplexnej ochrane detí a mladistvých (LEPINA) prijatý v apríli 2009, v ktorom sa ustanovuje mandát ministerstva školstva poskytovať vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti a reprodukčného zdravia a riešiť problém diskriminácie žien v systéme vzdelávania,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rodová rovnosť je základnou hodnotou EÚ; keďže právo na rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu je základné právo zakotvené v zmluvách a v Charte základných práv Európskej únie a malo by sa plne rešpektovať, podporovať a uplatňovať v právnych predpisoch, praxi, judikatúre, ako aj v každodennom živote;

B.  keďže Výbor OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien v článkoch 36 a 37 svojich záverečných pripomienok zo svojho preskúmania o výsledkoch dosiahnutých Salvádorom v oblasti práv žien vyzýva Salvádor, aby zrušil represívne zákony týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva;

C.  keďže od roku 2000 bolo najmenej 120 žien v Salvádore stíhaných za umelé prerušenie tehotenstva alebo zabitie, ak došlo k smrti plodu v posledných mesiacoch tehotenstva, pričom 26 z týchto žien bolo odsúdených za zabitie a 23 za umelé prerušenie tehotenstva a všetkým týmto ženám boli uložené mimoriadne dlhé tresty odňatia slobody napriek tomu, že podľa medzinárodných noriem nie sú páchateľkami trestných činov; keďže väčšina týchto žien bolo mladých, chudobných, s obmedzeným vzdelaním a z odľahlých spoločenstiev; keďže v súčasnosti sú dva prípady predmetom trestného stíhania; keďže po tom, ako Teodora del Carmen Vásquezová strávila posledných desať rokov vo väzení, prípad Teodory del Carmen Vásquezovej preskúmal druhý trestný súd 13. decembra 2017 a jej odvolanie bolo zamietnuté, zatiaľ čo trest Evelyn Beatriz Hernandezovej Cruzovej bol potvrdený v októbri 2017;

D.  keďže „Las 17“ sú ženy, ktoré boli potrestané najprísnejšie, pretože boli v rokoch 2000 až 2011 odsúdené na tresty odňatia slobody v trvaní desaťročí; keďže niekoľko z nich bolo takisto prepustených po tom, ako súdy zrušili predchádzajúce rozhodnutia;

E.  keďže rodovo motivované násilie je jedným z hlavných problémov v Salvádore, pričom z údajov vyplýva, že každé tri hodiny je obeťou sexuálneho útoku jedna žena, prípady znásilnenia často vedú k neželaným tehotenstvám a počet vrážd žien je hrozivo vysoký, zatiaľ čo len 5 % týchto prípadov bolo predmetom súdneho konania;

F.  keďže zamestnanci verejného sektora v akomkoľvek orgáne vrátane nemocníc a kliník sú povinní podávať správy o pacientkach, ktoré podstúpia núdzové pôrodnícke zásahy, čo je porušením práva pacientiek na dôvernosť a vytvára prostredie, v ktorom ženy trpia stigmatizáciou; keďže povinnosť nahlasovať pacientky znamená, že ženy, ktoré trpia počas tehotenstva závažnými komplikáciami, sa zo strachu z prenasledovania a väznenia rozhodnú nevyhľadať lekársku pomoc; keďže nenahlasovanie pacientiek sa všeobecne považuje za trestný čin;

G.  keďže miera rodovo motivovaného zabíjania žien a dievčat je v Salvádore hrozivo vysoká; keďže v rokoch 2015 a 2016 bolo zavraždených 1 097 žien a 201 žien bolo zavraždených v období od januára do júna 2017; keďže podľa salvádorskej organizácie žien za mier (ORMUSA) zaregistroval salvádorský národný úrad civilnej polície minulý rok 3 947 sťažností týkajúcich sa sexuálnych útokov, z ktorých bolo 1 049 prípadov znásilnenia, a to aj v rámci rodiny, a 1 873 obetí boli maloleté osoby alebo osoby klasifikované ako „právne nespôsobilé“;

H.  keďže v Salvádore je vysoká miera tehotenstva mladistvých, čo je spôsobené aj nedostatočnou sexuálnou výchovou na školách; keďže sexuálne zneužívanie a znásilňovanie sú hlavnými faktormi tehotenstva v skorom veku; keďže podľa ministerstva zdravotníctva došlo v roku 2015 k 1 445 prípadom tehotných dievčat vo veku od 10 do 14 rokov;

I.  keďže v roku 1998 Salvádor kriminalizoval umelé prerušenie tehotenstva za všetkých okolností, a to aj v prípadoch, v ktorých tehotenstvo znamená život ohrozujúce komplikácie pre ženu alebo dievča, a v prípadoch znásilnenia, incestu alebo plodu, ktorý nie je životaschopný; keďže okrem toho bola v roku 1999 prijatá zmena ústavy, na základe ktorej sa uznáva embryo ako ľudská bytosť od „momentu počatia“; keďže každá osoba, ktorá vykoná alebo sama spôsobí umelé prerušenia tehotenstva, a to dokonca aj pred fázou plodu, môže byť preto stíhaná s trestom odňatia slobody v trvaní od dvoch do ôsmich rokov, ale v mnohých prípadoch prokurátori vystupňovali obvinenie na „zabitie s priťažujúcimi okolnosťami“, ktoré sa trestá odňatím slobody v trvaní až do 50 rokov; keďže právne predpisy, ktorý potenciálne umožňujú umelé prerušenie tehotenstva za týchto okolností, sú v národnom zhromaždení blokované už od októbra 2016, v súčasnosti však prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť ďalší pokrok;

J.  keďže Salvádor z náboženských, kultúrnych a iných dôvodov naďalej odmieta prístup žien a dievčat k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva, čím porušuje ich právo na zdravie, život a fyzickú a duševnú nedotknuteľnosť;

K.  keďže ministerstvo školstva nedávno pripravilo materiály na začlenenie sexuálneho a reprodukčného zdravia do školských osnov, ale vzhľadom na odpor rôznych skupín sa tieto konečné zostavené materiály namiesto toho zameriavajú na sexuálnu abstinenciu, a to napriek skutočnosti, že 42 % žien otehotnelo vo veku do 20 rokov;

L.  keďže v Latinskej Amerike je riziko úmrtia matky štyrikrát vyššie u dievčat vo veku do 16 rokov; keďže k 65 % prípadov genitálnej fistuly dochádza pri tehotenstvách dievčat, čo má vážne dôsledky pre ich životy vrátane závažných zdravotných problémov a sociálneho vylúčenia; keďže predčasné tehotenstvá sú nebezpečné aj pre dieťa, pričom ich úmrtnosť je o 50 % vyššia než priemer; keďže takmer 40 % žien v tomto regióne sa stalo obeťami sexuálneho násilia; keďže 95 % umelých prerušení tehotenstva vykonaných v Latinskej Amerike nie je bezpečných;

M.  keďže ministerstvo zdravotníctva uvádza, že v rokoch 2011 až 2015 zahynulo 14 žien na komplikácie súvisiace s umelým prerušením tehotenstva, 13 žien z dôvodu ektopického tehotenstva a 63 žien v dôsledku súčasných právnych predpisov týkajúcich sa umelého prerušenia tehotenstva; keďže samovražda je príčinou 57 % úmrtí tehotných žien vo veku od 10 do 19 rokov; keďže mnoho žien sa obáva požiadať o lekársku pomoc, keď trpí komplikáciami súvisiacimi s tehotenstvom, čo spôsobuje väčší počet úmrtí, ktorým by sa mohlo predísť; keďže to má dosah najmä na ženy s najmenším objemom hospodárskych zdrojov, ktoré nemajú prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv;

N.  keďže organizácie Human Rights Watch a Amnesty International uvádzajú, že ženy, ktoré majú potrat alebo mŕtvonarodené dieťa v Salvádore, sú často stíhané pre podozrenie z vykonaného umelého prerušenia tehotenstva; keďže v takýchto prípadoch ženy často oznamuje zdravotnícky personál a následne sú zadržiavané počas svojho pobytu v nemocnici;

O.  keďže experti OSN varujú, že rozhodnutie salvádorských orgánov vedie k vážnym porušeniam práva žien a dievčat na život, zdravie a svoju fyzickú a duševnú nedotknuteľnosť, čo ohrozuje ich ekonomické a sociálne príležitosti;

P.  keďže Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva v marci 2015 požiadal Salvádor o revíziu a zmenu svojich právnych predpisov týkajúcich sa umelého prerušenia tehotenstva s cieľom zabezpečiť ich súlad s ostatnými právami, ako je právo na zdravie a život; keďže fyzické, sexuálne a psychické násilie voči ženám je porušením ľudských práv;

Q.  keďže Salvádor sa aktívne zúčastnil na 61. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien; keďže všetky zúčastnené strany by mali pokračovať v presadzovaní Pekinskej akčnej platformy OSN, pokiaľ ide okrem iného o prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti ako základnému ľudskému právu, ako aj o sexuálne a reprodukčné práva;

R.  keďže orgány OSN pre monitorovanie zmlúv vrátane Výboru pre ľudské práva a Výboru pre odstránenie diskriminácie žien vyzvali viaceré latinskoamerické krajiny, aby zaviedli výnimky v obmedzujúcich zákonoch o umelom prerušení tehotenstva v prípadoch, keď tehotenstvo predstavuje ohrozenie života alebo zdravia ženy, keď je vážne poškodený plod a keď je tehotenstvo dôsledkom znásilnenia alebo incestu;

S.  keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra’ad al-Husajn vyjadril obavy, pokiaľ ide o situáciu žien a dievčat v Salvádore, po návšteve tejto krajiny v novembri 2017; keďže vyzval Salvádor, aby zaviedol moratórium na uplatňovanie článku 133 trestného zákonníka a aby preskúmal prípady žien, ktoré sú vo väzbe pre trestné činy spojené s umelým prerušením tehotenstva;

T.  keďže Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovor o právach dieťaťa (CRC) a Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (CESCR) výslovne uznali prepojenie medzi nebezpečným nelegálnym umelým prerušením tehotenstva a vysokou mierou úmrtnosti matiek; keďže Dohovor proti mučeniu stanovuje, že štáty, ktoré majú úplný zákaz umelého prerušenia tehotenstva za každých okolností, vystavujú ženy a dievčatá situáciám, v ktorých sú ponižované a v ktorých sa s nimi zaobchádza kruto;

U.  keďže v rámci všeobecného pravidelného preskúmania OSN bolo predložených 10 odporúčaní salvádorskému štátu o tom, aby svoj zákon o umelom prerušení tehotenstva uviedol do súladu s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, pričom vláda všetky tieto odporúčania zamietla;

V.  keďže podľa pravidiel OSN pre zaobchádzanie s väzenkyňami a neväzobných opatrení voči páchateľkám (bangkockých pravidiel) by ženy, ktoré majú povinnosti starostlivosti o deti, a tehotné ženy vždy, keď je to možné a vhodné, mali byť trestané inak ako odňatím slobody;

W.  keďže prevencia neplánovaných tehotenstiev a zníženie počtu prípadov materstva mladistvých prostredníctvom univerzálneho prístupu k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia je jedným z cieľov obsiahnutých v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských práv žien a dievčat vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Salvádore a odsudzuje všetky formy násilia páchaného na ženách; pripomína, že takéto činy sú závažným porušením ľudských práv a dôstojnosti žien a dievčat; zdôrazňuje, že v článku 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (ktorý Salvádor ratifikoval 3. marca 2016) sa vymedzuje nútené tehotenstvo ako zločin proti ľudskosti a jedna z foriem rodovo motivovaného násilia páchaného na ženách, ktoré predstavuje závažné porušenie ľudských práv a dôstojnosti žien a dievčat;

2.  dôrazne odmieta odsúdenie a väznenie žien a dievčat, ktoré porodili mŕtve dieťa alebo potratili, a žiada ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie; domnieva sa, že nik by nemal byť uväznený na základe týchto odsúdení;

3.  odsudzuje trestné stíhanie žien za umelé prerušenie tehotenstva, dlhé obdobia vo vyšetrovacej väzbe a neprimerané trestnoprávne sankcie ukladané ženám, ktoré chcú podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, ako aj uväznenie žien bezprostredne po tom, ako prišli do nemocnice, pretože potrebovali pomoc v dôsledku toho, že zdravotní pracovníci ich nahlásili príslušným orgánom zo strachu, že budú sami potrestaní;

4.  odsudzuje absolútnu kriminalizáciu umelého prerušenia tehotenstva podľa článkov 133, 135 a 136 trestného zákonníka a jej vážne a diskriminačné účinky na ženy, ktoré sú nútené uchyľovať sa k riskantným metódam umelého prerušenia tehotenstva, a čelia tak vážnemu ohrozeniu zdravia a života; vyzýva zákonodarné zhromaždenie Salvádora, aby dodržiavalo odporúčania vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna a odporúčanie výboru pre Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, aby zaviedlo moratórium na uplatňovanie týchto článkov;

5.  vyzýva Salvádor, aby zabezpečil, aby ženy a dievčatá mali prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva; vyzýva zákonodarné zhromaždenie Salvádora, aby v tejto súvislosti podporilo návrh zákona, ktorým sa zavádza reforma článkov 133, 135 a 136 trestného zákonníka s cieľom dekriminalizovať umelé prerušenie tehotenstva aspoň v prípadoch, keď tehotenstvo predstavuje ohrozenie života alebo telesného či duševného zdravia tehotnej ženy alebo dievčaťa, keď dôjde k vážnemu a smrteľnému poškodeniu plodu alebo keď je tehotenstvo dôsledkom znásilnenia či incestu;

6.  vyzýva salvádorské orgány, aby zaviedli moratórium na presadzovanie platných právnych predpisov a aby prehodnotili zaisťovanie žien obvinených zo spontánneho potratu, porodenia mŕtveho dieťaťa alebo trestných činov súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva s cieľom zabezpečiť ich prepustenie, riadny proces v prípadoch spojených s umelým prerušením tehotenstva, umožniť obvineným ženám čakať na súdny proces mimo väzenia a zaručiť služobné tajomstvo pre všetkých zdravotníckych pracovníkov a dôvernosť pre pacientov; odsudzuje všetky represívne opatrenia voči ženám a dievčatám vyhľadávajúcim umelé prerušenie tehotenstva, ako aj voči zdravotníckym pracovníkom a iným osobám, ktoré zákrok pomáhajú dosiahnuť a vykonať, a vyzýva na odstránenie takýchto opatrení;

7.  pripomína povinnosť salvádorskej vlády chrániť práva svojich občanov a dodržiavať zásady právneho štátu so zreteľom na prezumpciu neviny, a to, že jednotlivci v súdnom konaní by sa mali považovať za nevinných, kým sa zákonným spôsobom nepreukáže ich vina, že dôkazné bremeno by malo byť na strane orgánov činných v trestnom konaní a nie odporcov, čo je v súlade s Rímskym štatútom, ktorý Salvádor ratifikoval; vyzýva salvádorské orgány, aby poskytovali odbornú prípravu v oblasti rodovej rovnosti verejným činiteľom vrátane členom súdnictva; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby toto úsilie financovali a podporovali;

8.  odsudzuje neľudské podmienky vo väzniciach, ako je napríklad mučenie, obmedzenie pohybu väzňov a zastavenie návštev rodinných príslušníkov; vyzýva salvádorskú vládu, aby ratifikovala opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu ako opatrenie na predchádzanie mučeniu a neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu vo všetkých väzniciach a väzenských zariadeniach; požaduje, aby bol nezávislým medzinárodným organizáciám umožnený prístup do väzenských zariadení; naliehavo vyzýva salvádorské orgány, aby zlepšili podmienky väznených žien, a to aj tým, že sa im umožnia prístup k hygienickým výrobkom a tým budú dodržiavať ich základné ľudské práva;

9.  pripomína vláde a súdnictvu, že sú povinné dodržiavať medzinárodné normy v oblasti rovnakého prístupu k spravodlivosti a zásady zaručujúce spravodlivý proces pre všetkých, a že vinu možno určiť až na základe preskúmania konkrétnych a dostatočných dôkazov; žiada vládu, aby sprístupnila dostatočné verejné finančné prostriedky na podporu právneho zastupovania osôb, ktoré si ho nemôžu dovoliť;

10.  vyzýva súdny systém, aby zabezpečil spravodlivý súdny proces so všetkými zárukami pre Teodora del Carmen Vásqueza a Evelyn Beatriz Hernandezovú Cruzovú a aby odložil rozsudky v ich prípadoch; vyjadruje solidaritu s kampaňou „Las 17“ žien, ktoré boli nespravodlivo uväznené až na 40 rokov za to, že spontánne potratili, porodili mŕtve dieťa a za iné pôrodné komplikácie; vyjadruje solidaritu s každou salvádorskou ženou prenasledovanou na základe podobných dôvodov alebo odsúdenou za trestný čin zabitia so závažnými okolnosťami; žiada príslušné orgány, aby preskúmali všetky prípady s cieľom udeliť im milosť;

11.  vyjadruje veľké znepokojenie nad vysokým počtom detských tehotenstiev v Salvádore; nalieha na salvádorské orgány, aby si splnili medzinárodné záväzky a chránili ľudské práva tým, že zabezpečia, aby všetky dievčatá mali prístup k všetkým možným informáciám a zdravotným službám potrebným v súvislosti s vysoko rizikovými tehotenstvami, ktoré sú dôsledkom znásilnenia;

12.  odsudzuje skutočnosť, že telá žien a dievčat, osobitne so zreteľom na ich sexuálne zdravie a reprodukčné práva, sú stále predmetom ideologického boja, a vyzýva Salvádor, aby uznal neodňateľné právo žien a dievčat na telesnú integritu a samostatné rozhodovanie, pokiaľ ide o právo na prístup k dobrovoľnému plánovaniu rodiny a bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva; domnieva sa, že všeobecný zákaz terapeutického umelého prerušenia tehotenstva a prerušenia tehotenstva, ktoré je dôsledkom znásilnenia alebo incestu, a odmietnutie poskytnúť zdravotné služby zdarma v prípade znásilnenia, sa rovná mučeniu;

13.  víta prijatie osobitného komplexného zákona za život žien bez násilia na základe jednotného hlasovania poslankýň salvádorského zákonodarného zhromaždenia z celého politického spektra, a pripomína salvádorským orgánom, že ho treba riadne vykonávať, najmä so zreteľom na záväzok chrániť ženy a dievčatá pred násilím;

14.  víta nedávne zavedenie politiky v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a nový program „Ciudad Mujer“ v Salvádore, ktorý vyvíja služby pre 1,5 milióna žien v celej krajine, najmä prostredníctvom zvyšovania povedomia a poskytovania informácií o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach; podporuje jeho úsilie a vyzýva salvádorskú vládu, aby zabezpečila prístup k informáciám o modernej antikoncepcii a súvisiacim službám, a aby zabezpečila komplexnú sexuálnu výchovu v štátnych školách;

15.  naliehavo vyzýva Radu, aby urýchlila svoju prácu s cieľom umožniť EÚ ratifikovať a vykonávať Istanbulský dohovor, aby sa zabezpečil súlad medzi vnútornými a vonkajšími činnosťami EÚ, pokiaľ ide o násilie voči deťom, ženám a dievčatám;

16.  vyzýva Radu, aby problematiku bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva zaradila do usmernení EÚ týkajúcich sa násilia voči ženám a dievčatám; podčiarkuje skutočnosť, že univerzálny prístup k zdraviu, najmä k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a s ním súvisiacim právam, je základným ľudským právom;

17.  vyzýva hlavy štátov alebo predsedov vlád EÚ – CELAC, aby na svojom samite posilnili kapitolu o rodovo motivovanom násilí v akčnom pláne EÚ – CELAC s cieľom stanoviť jasný harmonogram krokov a vykonávacích opatrení zameraných na zaručenie náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o prevenciu všetkých aktov násilia voči ženám, ich vyšetrovanie a potrestanie a aby obetiam poskytli primerané odškodnenie;

18.  víta úsilie delegácie EÚ v Salvádore o spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi v oblasti práv žien vrátane otázky kriminalizácie umelého prerušenia tehotenstva; trvá na tom, aby sa táto otázka považovala za vysokú prioritu, a vyzýva ESVČ, aby pravidelne informovala Európsky parlament o svojej činnosti v tejto oblasti; trvá na tom, aby delegácia EÚ poskytla všetku primeranú podporu ženám, ktoré sú v súčasnosti väznené za trestné činy súvisiace s umelým prerušením tehotenstva, a to aj prostredníctvom pravidelných návštev, podpory ich rodinných príslušníkov a poskytovania právnej pomoci;

19.  pripomína EÚ jej záväzky vyplývajúce z rámca pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien prostredníctvom vonkajších vzťahov EÚ v období 2016 – 2020; žiada ESVČ, aby podrobne sledovala revízne prípady na mieste, a žiada Komisiu, aby zaistila, že európska rozvojová spolupráca uplatňuje prístup založený na ľudských právach s osobitným dôrazom na rodovú rovnosť a boj proti všetkým formám sexuálneho násilia páchaného na ženách a dievčatách; vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby zvýšili svoju podporu miestnych obhajcov ľudských práv a mimovládnych organizácií bojujúcich za práva žien a dievčat, a to najmä v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a plánovaného rodičovstva v Salvádore, vrátane financovania;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, orgánom Salvádora, Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, Stredoamerickému parlamentu, Latinskoamerickému parlamentu Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0502.
(2) Ú. v. EÚ L 224, 6.9.2003, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia