Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 16 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
Πρωτόκολλο της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Μογγολίας (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας)***
 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων ***
 Προσχώρηση της ΕΕ στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) ***
 Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020
 Ετήσια έκθεση του 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης
 Αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων
 Η αξιολόγηση των εξωτερικών παραμέτρων της τελωνειακής επίδοσης και διαχείρησης ως μέσο διευκόλυνσης του εμπορίου και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου

Πρωτόκολλο της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Μογγολίας (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας)***
PDF 377kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE))
P8_TA(2017)0201A8-0074/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09264/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (08940/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0455/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0074/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Μογγολίας.


Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 380kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13824/2016 – C8-0527/2016 – 2016/0311(NLE))
P8_TA(2017)0202A8-0169/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13824/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13823/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0527/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0169/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.


Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων ***
PDF 380kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020 (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))
P8_TA(2017)0203A8-0174/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13710/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020 (13711/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0005/2017),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0174/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.


Προσχώρηση της ΕΕ στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) ***
PDF 376kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) (15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE))
P8_TA(2017)0204A8-0187/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15540/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0024/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0187/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020
PDF 513kWORD 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 (2016/2273(INI))
P8_TA(2017)0205A8-0178/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ανοικτών Δεδομένων της G8,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση, 2011-2015 – Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση έξυπνης, αειφορικής και καινοτομικής διακυβέρνησης» (COM(2010)0743),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 για «μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020. Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης» (COM(2016)0179),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της Επιτροπής του 2016 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2015)0100),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21o αιώνα» (COM(2016)0358),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας «Επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» (COM(2011)0163),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη μετάβαση σε μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) (COM(2016)0590) και τα παραρτήματά της 1 έως 11 - Εκτίμηση επιπτώσεων (SWD(2016)0303), Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων (SWD(2016)0304) και Περίληψη της αξιολόγησης (SWD(2016)0305),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (COM(2016)0589),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ («κανονισμός eIDAS»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία ΠΔΤ),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων (COM(2016)0824),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ανταλλαγή και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο» (COM(2017)0007),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (COM(2017)0010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕK,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/55/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2016 με θέμα «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη» (COM(2016)0381/2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0178/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές εκσυγχρονισμού των δημόσιων διοικήσεων πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς, να προωθήσει την καλύτερη άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών, να βελτιώσει την κατανόηση εκ μέρους των πολιτών και τη συμμετοχή τους στις δημόσιες υπηρεσίες και να βελτιώσει την αποδοτικότητα και τη σχέση αποτελεσματικότητας/κόστους τους, και να ενισχύσει την πολιτική συμμετοχή μέσω της βελτίωσης του διαλόγου των πολιτών με τις δημόσιες αρχές και της αύξησης της διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών μεταξύ των κρατών μελών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ καλείται να συμβάλει σε αυτήν τη διαδικασία μετασχηματισμού με την παροχή εξατομικευμένων λύσεων για τις δημόσιες διοικήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσει σε επίπεδο Ένωσης, κρατών μελών, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού μιας ψηφιακής δημόσιας διοίκησης μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη της EΕ για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόσβαση σε πληροφορίες και στη δικαιοσύνη, συνιστά δε σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και η αυξημένη χρήση βελτιωμένων ψηφιακών εργαλείων για διατυπώσεις σχετικά με το εταιρικό δίκαιο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εταιρειών θα πρέπει να ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου και να μειώσουν τις δαπάνες για τις επιχειρήσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών μητρώων για τις εταιρείες και την αφερεγγυότητα σε ολόκληρη την Ένωση, γεγονός που είναι σημαντικό για τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου στην εσωτερική αγορά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία πρόσβαση στα μητρώα αυτά μέσω της διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη δεν είναι ακόμη εφικτή, λόγω διαφορών ως προς τα τεχνικά πρότυπα που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να μπορούν να διατεθούν στους πολίτες της ΕΕ προσβάσιμα, διαλειτουργικά και φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας βαθμός ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων κατά την επεξεργασία τους, ως βασική προϋπόθεση για τη χρήση της πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη λόγω της φύσης των δεδομένων που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες·

1.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διοίκησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους για το σχέδιο δράσης, βάσει δεικτών επιδόσεων, και να παρακολουθεί και να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της· τονίζει ότι το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2011-2015 είχε θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν επίσης τις ανάγκες των καταναλωτών με στόχο να αυξηθεί το επίπεδο χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών·

Ψηφιοποίηση των δημοσίων διοικήσεων

2.  θεωρεί ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να είναι ανοικτές, διαφανείς και αποτελεσματικές, και να μην εισάγουν αποκλεισμούς, παρέχοντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις εξατομικευμένες, φιλικές προς τον χρήστη, προσβάσιμες και διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς σύνορα έως το 2022, μειώνοντας με τον τρόπο αυτόν το κόστος, τα εμπόδια και τη διοικητική επιβάρυνση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και, συνεπώς, αξιοποιώντας όλα τα οφέλη της ψηφιακής επανάστασης· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να συνάδουν με τη δίκαιη αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης·

3.  τάσσεται υπέρ του σχεδίου να βασίζονται οι μελλοντικές πρωτοβουλίες στην αρχή του «εξ ορισμού ψηφιακού χαρακτήρα» και τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζεται η αρχή «μόνο άπαξ» η οποία θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες διοικήσεις συμβάλλοντας στην αποφυγή των ασκόπως χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών και θα διευκολύνει επίσης την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών που είχαν παρασχεθεί στο παρελθόν για άλλες εφαρμογές· τονίζει ότι, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις μελέτες της Επιτροπής, η εφαρμογή της προσέγγισης βάσει της αρχής «μόνον άπαξ» σε επίπεδο ΕΕ αναμένεται να αποφέρει εξοικονομήσεις περίπου 5 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως έως το 2017· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της μεγάλης κλίμακας πιλοτικής εφαρμογής της αρχής «μόνον άπαξ» για τις επιχειρήσεις και να ξεκινήσει έως τα τέλη του 2017 μια μεγάλης κλίμακας πιλοτική εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» για τους πολίτες·

4.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει το συντομότερο δυνατό μια ενιαία ψηφιακή πύλη που θα παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μια συνδεδεμένη και συνεκτική δέσμη επιγραμμικών υπηρεσιών της ενιαίας αγοράς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, που θα καλύπτει τις πληροφορίες σχετικά με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης, όπως επίσης να ολοκληρώσει τις σημαντικότερες διαδικασίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε διασυνοριακές καταστάσεις και να συμβάλει στην εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία και πλήρη εφαρμογή της και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και διαλειτουργικότητας της, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως το δυναμικό και τα οφέλη της· τονίζει ότι θα πρέπει να προαχθούν οι υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη θεωρεί ότι αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να διασφαλίσει πως όλα τα κράτη μέλη θα διαθέτουν μια ενιαία, επίσημη δικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις επιγραμμικές υπηρεσίες τους και τις διαθέσιμες διαλειτουργικές υπηρεσίες της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ταχεία και πλήρη υλοποίηση των εν λόγω δικτυακών πυλών που θα λειτουργούν ως «υπηρεσίες μιας στάσης»·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τρόπους για την προώθηση ψηφιακών λύσεων με στόχο τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, την ηλεκτρονική υποβολή των εταιρικών εγγράφων και την παροχή διασυνοριακών και άλλων πληροφοριών για τα μητρώα επιχειρήσεων· σημειώνει ότι στον τομέα αυτό η νομοθεσία μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί κατάλληλο νομικό πλαίσιο για ψηφιακές λύσεις σε επίπεδο ΕΕ·

6.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι εργασίες για την ηλεκτρονική διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων και των μητρών αφερεγγυότητας των κρατών μελών, και τονίζει τη σημασία της εν λόγω διασύνδεσης για την εσωτερική αγορά· τονίζει ότι όλες οι προς διάθεση πληροφορίες θα πρέπει να ακολουθούν ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο ή πλαίσιο.

7.  τονίζει τη σημασία του χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα, της προσβασιμότητας και της γενικής πρόσβασης στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, στοιχεία που αποτελούν ουσιώδη παράγοντα και στηρίζουν τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και, καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν πλήρως τη νέα οδηγία για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, πράγμα που θα ωφελήσει τους ανθρώπους με αναπηρία και τους ηλικιωμένους·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία των «ανοικτών δεδομένων», βάσει των οποίων ορισμένες πληροφορίες του δημοσίου τομέα είναι ελεύθερα διαθέσιμες προς χρήση και περαιτέρω χρήση, μεταξύ άλλων από τρίτα μέρη, εντός και μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες που εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την προστασία των δεδομένων· επαναλαμβάνει ότι η ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς ελεύθερη ροή δεδομένων θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία νέων καινοτόμων λύσεων ενισχύοντας τόσο την αποδοτικότητα όσο και τη διαφάνεια· τονίζει ότι τέτοιου είδους δεδομένα και δημόσιες πληροφορίες θα πρέπει συνεπώς να καθίστανται διαθέσιμα, όπου αυτό είναι δυνατό, με στόχο την προαγωγή νέων ευκαιριών για γνώση και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και ενίσχυση μιας ανοικτής κοινωνίας· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να καθιστούν τις πληροφορίες διαθέσιμες, ειδικά όταν ο όγκος των δεδομένων που προκύπτουν είναι πολύ μεγάλος, όπως στην περίπτωση του προγράμματος INSPIRE· θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή συντονισμένων στρατηγικών για τα δεδομένα τόσο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με την αύξηση και την ταχύτερη γνωστοποίηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα, διασφαλίζοντας τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και την εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα και παρέχοντας ηλεκτρονική νομοθεσία σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

9.  εφιστά την προσοχή στα οφέλη της ηλεκτρονικής συμμετοχής και τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερο την ηλεκτρονική διαβούλευση, την ηλεκτρονική ενημέρωση και την ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων· τονίζει ότι, προκειμένου να αποφεύγεται η αθέμιτη χρήση των συστημάτων, η ηλεκτρονική συμμετοχή, ιδίως όσον αφορά την ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων, πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό eIDAS, ούτως ώστε να διασφαλίζονται η λογοδοσία και η διαφάνεια·

10.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την ενίσχυση των μηχανισμών ηλεκτρονικής συμμετοχής σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών, και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει περαιτέρω ψηφιακά εργαλεία, όπως τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και την ηλεκτρονική υποβολή αναφορών, που επιδιώκουν να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

11.  επισημαίνει ότι η χρήση φορητών συσκευών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ μόνο το ένα τρίτο των δημόσιων ιστοτόπων είναι εύχρηστοι από κινητές συσκευές· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης λύσεων για φορητές συσκευές για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να διασφαλίσουν ότι είναι φιλικές προς τον χρήστη και προσβάσιμες για όλους· τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί διαχρονικότητα όσον αφορά την προσβασιμότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι ιστότοποι και τα μέσα της δημόσιας διοίκησης πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς στη σύγχρονη τεχνολογία και στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις στον τομέα της κυβερνασφάλειας·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθούν και να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις κατά την αγορά προμηθειών και υπηρεσιών ή την προκήρυξη διαγωνισμών δημοσίων έργων, ούτως ώστε να καταστούν οι δημόσιες δαπάνες διαφανέστερες και αποδοτικότερες και να μειωθούν το κόστος και η γραφειοκρατία· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν επίσης τη χρήση μητρώων συμβάσεων και διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπογραφών στον δημόσιο τομέα τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων είναι διαφανείς και ότι οι πληροφορίες διατίθενται σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτές· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη χρήση των κριτηρίων καινοτομίας στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, εξασφαλίζοντας συγκεκριμένα ότι, στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, δεν προκαθορίζονται οι λύσεις αλλά αντίθετα παρέχεται στους προσφέροντες περιθώριο για να προτείνουν καινοτόμες, ανοικτές λύσεις· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της στον τομέα των προτύπων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, της ηλεκτρονικής υποβολής και της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, και να ενθαρρύνει τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στα εσωτερικά συστήματα των δημόσιων διοικήσεων προκειμένου να βελτιωθούν η λογοδοσία και η ιχνηλασιμότητα όλων των εργασιών σε αυτά τα συστήματα·

13.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ασφαλείς, αξιόπιστες, διαλειτουργικές διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες και, ταυτόχρονα, να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός και να υποστηριχθεί η κινητικότητα· υπογραμμίζει ότι η διαλειτουργικότητα και η τυποποίηση συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών στοιχείων για την υλοποίηση των δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και, ως εκ τούτου, εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα» και επίσης, στο πλαίσιο αυτό, για την αναθεώρηση του πλαισίου ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας· υπογραμμίζει ότι η χρήση ανοικτών προτύπων είναι θεμελιώδης προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε πλατφόρμες διακυβέρνησης, και τονίζει ότι τα πρότυπα πρέπει να υπηρετούν τα συμφέροντα της κοινωνίας γενικότερα μέσω του ανοικτού σε όλους, του δίκαιου και του διαχρονικού χαρακτήρα τους και να αναπτύσσονται με ανοικτό και διαφανή τρόπο· συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα ανοικτά πρότυπα κατά την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για τον δημόσιο τομέα, και να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη διαλειτουργικότητα και τα δυνητικά οφέλη από την αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 28 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών σε αγροτικές περιοχές είχαν σταθερή και ταχεία σύνδεση στο διαδίκτυο το 2015 και ότι, κατά μέσο όρο, η κάλυψη 4G στην ΕΕ ανέρχεται σε μόλις 36 % στις αγροτικές περιοχές, παρά το γεγονός ότι συνολικά στην ΕΕ ανέρχεται σε 86 %, και εφιστά την προσοχή στην επείγουσα ανάγκη για διαρκή στήριξη της επέκτασης των ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι η πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας είναι απολύτως απαραίτητη για τη χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν επαρκώς την επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων, τις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση της δημόσιας διοίκησης και μετά το 2020, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ή άλλων κατάλληλων προγραμμάτων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τους φορείς εκμετάλλευσης να επενδύουν περισσότερο στις υποδομές για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στις αγροτικές περιοχές και να διασφαλίσουν ότι οι αγροτικές περιοχές θα επωφελούνται επίσης από δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας με τη μορφή 5G, δεδομένου ότι αυτό θα αποτελέσει βασικό δομικό στοιχείο της ψηφιακής κοινωνίας μας·

15.  τονίζει ότι η πλήρης ανάπτυξη ασφαλούς, κατάλληλης, ανθεκτικής, αξιόπιστης και υψηλής απόδοσης υποδομής, όπως υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων και δικτύων τηλεπικοινωνιών, έχει ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· ζητεί, ως εκ τούτου, την ταχεία έγκριση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕKHΕ) για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων· θεωρεί ότι είναι ουσιώδες, οι δημόσιες αρχές να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να έχουν επαρκή ικανότητα για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως τα μαζικά δεδομένα και το διαδίκτυο των αντικειμένων ή για τη χρήση κινητών υπηρεσιών, όπως η τεχνολογία 5G, οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών·

16.  θεωρεί ότι η επαναχρησιμοποίηση των τεχνικών δομικών στοιχείων της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) σε ολόκληρο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έχει ζωτική σημασία για τη λειτουργία των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τόσο των τεχνικών δομικών στοιχείων της ΔΣΕ όσο και των αποτελεσμάτων των μεγάλης κλίμακας πιλοτικών έργων και του προγράμματος ISA2 μετά το 2020· τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η πρωτοβουλία Wifi4EU για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει από κοινού με τα κράτη μέλη μια μακροπρόθεσμη δομή διακυβέρνησης με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η οποία θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και, όποτε είναι δυνατόν, να προωθεί τη χρήση κοινών προτύπων·

17.  επισημαίνει ότι η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για δημόσιες υπηρεσίες υψηλής έντασης δεδομένων, όπως η χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, είναι ακόμη αργή και αποσπασματική· υπενθυμίζει ότι υπηρεσίες όπως η INSPIRE παράγουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, που απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική ικανότητα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος», της Επιτροπής, και θεωρεί ότι η βάση των χρηστών του ευρωπαϊκού ανοικτού υπολογιστικού νέφους της επιστήμης θα πρέπει να επεκταθεί στον δημόσιο τομέα·

18.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τις χρήσεις της, και να την καταστήσει μονοαπευθυντική υπηρεσία για όλες τις σχετικές νομικές πληροφορίες και για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα κράτη μέλη· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν έχουν όλα τα μέρη ισότιμη πρόσβαση αλλά ούτε και τις αναγκαίες δεξιότητες για να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, γεγονός που θα μπορούσε να συνεπάγεται την περιορισμένη πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση του e-CODEX που θα επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ πολιτών και δικαστηρίων σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες·

20.  συγχαίρει το Συμβούλιο και την Επιτροπή για το έργο που επετέλεσαν με την καθιέρωση του Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI), το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη νομική έρευνα και τον δικαστικό διάλογο, και χαιρετίζει τη δημιουργία της μηχανής αναζήτησης του ECLI, η οποία αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες σε ολόκληρη την Ένωση·

21.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης και της στήριξης δραστηριοτήτων κατάρτισης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ψηφιακού αποκλεισμού, και να δημιουργηθούν προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης σχετικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους υπαλλήλους και υπεύθυνους για τη διαμόρφωση πολιτικής· τονίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση· ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης που αναγνωρίζονται από το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης διδακτικών μονάδων (ECTS)· φρονεί ότι βασικό στοιχείο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η συνεχής πρόοδος της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί και να προληφθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, καθώς και μεταξύ των γενεών· καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις προτάσεις του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση για παροχή, ειδικά στους νέους ανθρώπους, δυνατοτήτων για να συναλλάσσονται με τους διοικητικούς φορείς με τρόπους που αντικατοπτρίζουν τις επικοινωνιακές τους συνήθειες σε άλλους τομείς της ζωής τους, και υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση των ηλικιωμένων, που συχνά δεν διαθέτουν τις δεξιότητες ή αισθάνονται ανασφάλεια όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν τη δια βίου μάθηση και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση εκστρατειών στους τομείς της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία δικτύων για την ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα, προκειμένου οι ευρωπαίοι πολίτες να είναι σε θέση να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες διαδικτυακές πύλες και υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

22.  τονίζει ότι είναι αναγκαία μια χωρίς αποκλεισμούς επιγραμμική και απογραμμική διττή προσέγγιση, προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός, δεδομένων του τρέχοντος επιπέδου ψηφιακού αναλφαβητισμού και του γεγονότος ότι ποσοστό άνω του 22 % των Ευρωπαίων, ιδίως οι ηλικιωμένοι, προτιμούν να μην χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες κατά τις συναλλαγές του με τις δημόσιες διοικήσεις· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι και εμπόδια που σχετίζονται με την άρνηση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν ή να αρθούν, όπως η άγνοια, η έλλειψη δεξιοτήτων, η έλλειψη εμπιστοσύνης και οι παρανοήσεις· πιστεύει ότι προκειμένου να αποφευχθεί ο ψηφιακός αποκλεισμός ή ένα βαθύτερο ψηφιακό χάσμα, πρέπει να διασφαλιστούν η πρόσβαση και η ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες που ζουν σε αγροτικές, ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές·

23.  τονίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση κόστους για τις δημόσιες αρχές· αντιλαμβάνεται ότι η ψηφιοποίηση και οι άλλες προκλήσεις που απορρέουν από τις δέσμες μέτρων για τον εκσυγχρονισμό συχνά αντιμετωπίζονται σε πλαίσιο δημοσιονομικών περιορισμών, και ότι, ιδίως, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές εξακολουθούν να πρέπει να αντεπεξέλθουν σε τεράστιο εργασιακό φόρτο τα προσεχή έτη, πράγμα που, ως εκ τούτου, επιβάλλει όχι μόνο την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων με βάση ανοικτά πρότυπα, για τη μείωση του κόστους συντήρησης και την αύξηση της καινοτομίας, αλλά και την προαγωγή των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει ότι με τον καιρό θα αναδειχτεί η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, διότι οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση θα συμβάλουν στη μείωση των διοικητικών δαπανών στο μέλλον· τονίζει ότι, εν τω μεταξύ, παραμένει αναπόφευκτη η ανάγκη για επιγραμμική και απογραμμική προσέγγιση·

24.  επισημαίνει ότι, κατά την αξιολόγηση του ενδεχομένου ψηφιοποίησης των επιμέρους διοικητικών διαδικασιών, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντιρρήσεις βάσει υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος·

Διασυνοριακή ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα

25.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια βιώσιμη διασυνοριακή υποδομή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την απλούστευση της πρόσβασης στις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες και της άσκησής τους·

26.  τονίζει τη σημασία των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες στην καθημερινή ζωή τους και υπογραμμίζει τα οφέλη της περαιτέρω ανάπτυξης της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) και της ευρωπαϊκής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, καθώς και των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας·

27.  χαιρετίζει τις διάφορες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ανάπτυξη συστήματος ψηφιακής συνταγογράφησης σε διασυνοριακό επίπεδο, ιδίως σε ό, τι αφορά τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση· τονίζει, ωστόσο, ότι η υιοθέτηση αυτών των λύσεων είναι υπερβολικά αργή εξαιτίας της αξίας και της σημασίας αυτών των υπηρεσιών για τους πολίτες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ψηφιακής συνταγογράφησης σε διασυνοριακό επίπεδο, από την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των ανταλλαγών δεδομένων έως την ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει περαιτέρω τη χρήση της ευρωπαϊκής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, με την ενίσχυση της ενοποίησης και της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με τη διαδικτυακή πύλη EURES, προκειμένου να διευκολυνθεί και να αυξηθεί η κινητικότητα των εργοδοτών και των ανθρώπων που αναζητούν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

29.  τονίζει ότι η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, παρέχοντας περισσότερο ευπρόσιτη, οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη στους ασθενείς·

30.  εκτιμά ότι, για να λειτουργήσουν πλήρως οι διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα γλωσσικά εμπόδια, και ότι οι δημόσιες διοικήσεις, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, θα πρέπει να καθιστούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες τους διαθέσιμες στις γλώσσες των κρατών μελών τους αλλά και σε άλλες συναφείς ευρωπαϊκές γλώσσες·

31.  τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, παραδειγμάτων και πείρας από έργα μεταξύ όλων των επιπέδων της διοίκησης, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών· αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα δοκιμαστικά σχέδια μεγάλης κλίμακας όπως τα eSENSE, eCODEX και TOOP συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των διασυνοριακών υπηρεσιών στην Ευρώπη·

32.  θεωρεί ότι με τη διεξοδική παρακολούθηση των επιδόσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η μέθοδος αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες· τονίζει τα οφέλη που έχει η αξιόπιστη μέτρηση των επιδόσεων στα κράτη μέλη, για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την κοινή γνώμη·

33.  επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα, τα ανοικτά πρότυπα και τα ανοικτά δεδομένα δεν έχουν μόνο θεμελιώδη σημασία σε διασυνοριακό πλαίσιο, αλλά είναι επίσης αναγκαία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό διοικητικό επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος, και ότι στο πλαίσιό τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για προστασία των δεδομένων κατά τη διαβίβαση πληροφοριών·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να προσφέρουν μια διαφανή και φιλική προς τον χρήστη διαδικτυακή πύλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθώς και διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τις αιτήσεις για χρηματοδότηση της ΕΕ και τις δημόσιες συμβάσεις, και καλεί επίσης την Επιτροπή να επιταχύνει τις προσπάθειές της για τη μετάφραση των ιστοτόπων της σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών·

Προστασία και ασφάλεια δεδομένων

35.  τονίζει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει θεμελιώδη σημασία για την εξασφάλιση της επιτυχίας του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020, και υπογραμμίζει ότι οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια και τηρώντας πλήρως τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τους κανόνες της ΕΕ για την ιδιωτικότητα, ενισχύοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υπηρεσίες·

36.  τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να εξεταστεί ένα σχέδιο για την ηλεκτρονική υγεία στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς αποτελεί σημαντικό τμήμα της· θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθούν η συγκέντρωση και η μεταφορά δεδομένων και ότι η διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να είναι δυνατή εφόσον απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς αυτό θα διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες της ΕΕ·

37.  επισημαίνει ότι, παράλληλα, η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως εμπόδιο αλλά μάλλον ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για αποτελεσματική καθοδήγηση στην εφαρμογή του ΓΚΠΔ, καθώς και για συνεχείς ανταλλαγές με τους συμφεροντούχους·

38.  σημειώνει ότι μόνο το 15% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι αισθάνονται πως έχουν τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των προσωπικών δεδομένων τους· θεωρεί σημαντικό να διερευνηθεί περαιτέρω η αρχή της κυριότητας των δεδομένων, και ελπίζει ότι τα μελλοντικά μέτρα θα καταστεί δυνατό να βασιστούν στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» και σε άλλες συναφείς προτάσεις·

39.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ταχεία και πλήρη εφαρμογή του κανονισμού eIDAS, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική υπογραφή, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η υιοθέτηση των κοινοποιούμενων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, που προβλέπονται δυνάμει του κανονισμού eIDAS, από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση· τονίζει εν προκειμένω ότι η υιοθέτηση αυτών των βασικών βοηθητικών μέσων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να διευκολύνει και να προαγάγει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της διασυνοριακής και διατομεακής χρήσης της ψηφιακής ταυτοποίησης και υπογραφής· χαιρετίζει το πρόγραμμα ISA2, το οποίο καλύπτει όλες τις πολιτικές της ΕΕ που απαιτούν διαλειτουργικότητα των συστημάτων που λειτουργούν σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο·

40.  υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που προστατεύουν τις δημόσιες αρχές από κυβερνεπιθέσεις και τους παρέχουν τη δυνατότητα να αντέχουν τις επιθέσεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικά και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα αυτό, δεδομένου, ιδίως, ότι η αρχή «μόνον άπαξ», η οποία αποτελεί συνιστώσα του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020, εξαρτάται από την ανταλλαγή δεδομένων των πολιτών μεταξύ των ευρωπαϊκών διοικητικών φορέων·

41.  τονίζει ότι η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού των εφαρμογών, οι οποίες πρέπει να είναι σύγχρονες και εύχρηστες, και των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να είναι αποδοτικές («ασφάλεια εκ σχεδιασμού»), προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από τις σύγχρονες τεχνολογίες·

o
o   o

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 258 Ε της 7.9.2013, σ. 64.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0089.


Ετήσια έκθεση του 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης
PDF 646kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης (2016/2097(INI))
P8_TA(2017)0206A8-0159/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 325 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ετήσια έκθεση για την καταπολέμηση της απάτης 2015» (COM(2016)0472) καθώς και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2016)0234, SWD(2016)0235, SWD(2016)0236, SWD(2016)0237, SWD(2016)0238 και SWD(2016)0239),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της OLAF για το 2015 και την έκθεση δραστηριοτήτων της επιτροπής εποπτείας της OLAF για το 2015,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, καθώς και τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2016, με τίτλο «Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ έως το τέλος του 2015» (COM(2016)0486),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 250/2014, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα «Hercule III») και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2013, για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2013)0534),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2012, για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2015 σχετικά με το έλλειμμα ΦΠΑ, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης της Επιτροπής και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2016 σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ (COM(2016)0148),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-105/14, Taricco και λοιποί(6),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 24/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 3ης Μαρτίου 2016, με τίτλο «Αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ: ανάγκη για περαιτέρω δράση»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕK(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0159/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι de jure τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν επιμερισμένη ευθύνη για την εκτέλεση του 80 % περίπου του προϋπολογισμού της Ένωσης λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι de facto τα κράτη μέλη δαπανούν τους πόρους αυτούς και η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εποπτεύει τα εν λόγω έργα εξασφαλίζοντας ένα επίπεδο ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την κύρια ευθύνη για την είσπραξη των ιδίων πόρων, μεταξύ άλλων υπό τη μορφή ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω της εξασφάλισης της ορθής χρήσης των χρημάτων τους σύμφωνα με την προσέγγιση της «βέλτιστης αξιοποίησης του κάθε ευρώ»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη καλών αποτελεσμάτων με την απλούστευση των διαδικασιών συνεπάγεται την τακτική αξιολόγηση των εισροών, των εκροών, της έκβασης/των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου μέσω ελέγχων επιδόσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 325 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 325 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη διοργανώνουν, μαζί με την Επιτροπή, στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία των νομικών και διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών συνθέτει ένα γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, μέσα στο οποίο πρέπει να ξεπεραστούν οι παρατυπίες και να καταπολεμηθεί η απάτη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι η καταπολέμηση της απάτης διενεργείται με αποτελεσματικό τρόπο και οδηγεί σε πιο απτά και πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ευαίσθητων δεδομένων αναδεικνύεται όλο και σαφέστερα ως παράγοντας που συμβάλλει στην απάτη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη που απέφερε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο EUR το 2014 και συμβάλλει στους ιδίους πόρους της ΕΕ, με συνολικά έσοδα που ανήλθαν σε 17 667 εκατομμύρια EUR ήτοι 12,27 % των συνολικών εσόδων της ΕΕ το 2014·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο σύστημα ΦΠΑ, ειδικότερα όπως εφαρμόζεται στις διασυνοριακές συναλλαγές, είναι ευάλωτο στην απάτη και στις στρατηγικές φοροαποφυγής, όπου η ενδοκοινοτική απάτη του αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ), κοινώς αποκαλούμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» και μόνον ευθυνόταν για απώλειες εσόδων ΦΠΑ της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων EUR το 2014·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα ΦΠΑ ανήλθε κατά προσέγγιση σε 159,5 δισεκατομμύρια EUR το 2014 και κυμαίνεται από ποσοστό κάτω του 50 % έως άνω του 40 % ανάλογα με την εξεταζόμενη χώρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά πλήττει όλα τα κράτη μέλη, ιδίως με τη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος, και όχι μόνο επιβαρύνει την οικονομία της ΕΕ, αλλά υπονομεύει και τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι δεν είναι γνωστά τα ακριβή στοιχεία, δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει αποφασίσει να μη δημοσιεύει στοιχεία στο πλαίσιο της έκθεσης σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη είναι παράδειγμα εσκεμμένης αδικοπραγίας και συνιστά ποινικό αδίκημα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρατυπία είναι η παράλειψη συμμόρφωσης με κάποιον κανόνα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακύμανση του αριθμού των παρατυπιών μπορεί να συνδεθεί με την εξέλιξη των πολυετών κύκλων προγραμματισμού (όπου τα υψηλότερα επίπεδα ανίχνευσης στο τέλος των κύκλων οφείλονται στο κλείσιμο των προγραμμάτων), καθώς και στην καθυστερημένη υποβολή στοιχείων από ορισμένα κράτη μέλη που συνηθίζουν να κοινοποιούν τις περισσότερες από τις παρατυπίες των προηγούμενων πολυετών προγραμμάτων όλες μαζί·

Εντοπισμός και δήλωση παρατυπιών

1.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο αριθμός του συνόλου των δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν το 2015 αυξήθηκε σημαντικά, κατά 36 %, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 5 876 του αριθμού των παρατυπιών που καταχωρίστηκαν σε σύγκριση με το 2014 και ανέρχονται σε 22 349 περιπτώσεις λόγω ορισμένων ειδικών συνθηκών στον τομέα της πολιτικής συνοχής σε δύο κράτη μέλη· επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθμός των παρατυπιών, το ποσό το οποίο αφορούσαν το 2015 (3,21 δισεκατομμύρια EUR) σημείωσε ελαφρά μείωση της τάξης του 1 % έναντι του 2014 (3,24 δισεκατομμύρια EUR)·

2.  εκφράζει ανησυχία διότι παρά τη θετική εξέλιξη της μείωσης του αριθμού των παρατυπιών κατά 11 % που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες, από 1 649 το 2014 σε 1 461 το 2015, τα ποσά τα οποία αφορούσαν αυξήθηκαν κατά 18 %, από 538 εκατομμύρια EUR το 2014 σε 637,6 εκατομμύρια EUR το 2015· σημειώνει ότι τα πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα και δηλώσεις αποτελούσαν τα πιο συχνά είδη απάτης αντιστοιχώντας στο 34 %, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες (52 %) εντοπίστηκε στον γεωργικό τομέα, και το υψηλότερο ποσοστό ανίχνευσης επί του συνόλου των δόλιων παρατυπιών (75 %) προερχόταν από τα συστήματα διοικητικού ελέγχου που προβλέπονται στους τομεακούς κανονισμούς·

3.  επισημαίνει ότι δεν είναι όλες οι παρατυπίες δόλιου τύπου και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής διάκριση μεταξύ σφαλμάτων και απάτης·

4.  θεωρεί ότι η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στον τομέα της ανίχνευσης της απάτης δεν είναι αρκετά αποτελεσματική·

5.  δεν συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η αύξηση των διαθέσιμων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά 14 % από έτος σε έτος θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αύξηση του αριθμού των παρατυπιών κατά 36 %·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμη τεσσάρων κατ’ εξουσιοδότηση και τεσσάρων εκτελεστικών κανονισμών της Επιτροπής σχετικά με τις διατάξεις περί κοινοποίησης παρατυπιών στον τομέα της επιμερισμένης διαχείρισης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της συνοχής των πληροφοριών σχετικά με τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εν λόγω κανονισμοί δεν ορίζουν χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να κοινοποιούν τυχόν παρατυπίες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2015, σε ό,τι αφορά τις παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν ως μη δόλιες, 537 από τις 538 παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν από την Ιρλανδία αφορούσαν το παλαιότερο πρόγραμμα υποβολής στοιχείων από το 2000 έως το 2006, και ότι 5 105 από τις 5 619 παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν από την Ισπανία αφορούσαν παρατυπίες που εντοπίστηκαν στον τομέα της πολιτικής συνοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013 και οι οποίες κοινοποιήθηκαν όλες μαζί το 2015, και ότι η Ολλανδία κοινοποίησε μόνον μία υπόθεση που αφορούσε τον αλιευτικό τομέα το 2014 σε σχέση με 53 υποθέσεις το 2015· τονίζει ότι η μη έγκαιρη διαβίβαση στοιχείων από τα κράτη μέλη ή η παροχή ανακριβών στοιχείων είναι χρόνια κατάσταση· τονίζει ότι είναι αδύνατη η σύγκριση και η αντικειμενική αξιολόγηση της κλίμακας της απάτης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, η Επιτροπή υποβάλλει ανά πενταετία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των διευθετήσεων που θεσπίζονται με την εν λόγω οδηγία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αξιολόγηση που είχε προγραμματιστεί για το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει την αξιολόγηση χωρίς καθυστέρηση·

8.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να αναπτύξει προγράμματα όπως το REFIT προκειμένου να απλουστεύσει τη νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει ότι η απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των παρατυπιών που συχνά συνδέονται με πολύπλοκους κανόνες και απαιτήσεις· επισημαίνει ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου συνιστά εξοικονόμηση δαπανών για τις δημόσιες διοικήσεις και τους πολίτες της ΕΕ, ενώ επίσης ενθαρρύνει τους δικαιούχους να αναλάβουν νέα προγράμματα της ΕΕ· τονίζει ότι η απλούστευση των κανόνων θα πρέπει να συνάδει με την αρχή της κατάρτισης ενός προϋπολογισμού της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα·

9.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη διαχειρίζονται περίπου το 80 % του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός δεν έχουν θεσπίσει όλα τα κράτη μέλη εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης·

11.  καλεί και πάλι την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ενιαίο σύστημα για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης από τα κράτη μέλη, προκειμένου να τυποποιηθεί η διαδικασία υποβολής στοιχείων και να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων που υποβάλλονται·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1525 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, ο οποίος οδήγησε σε βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου εντοπισμού και διερεύνησης των περιπτώσεων τελωνειακής απάτης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο·

13.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αναφορά των παρατυπιών, καθώς και για την υλοποίηση αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης· τονίζει ότι η δράση για την καταπολέμηση της απάτης συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει επίσης τεχνική βοήθεια προκειμένου να ενισχυθούν οι τεχνικές και διοικητικές ικανότητες των διαχειριστικών αρχών να διασφαλίζουν αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης απλούστερων και πλέον διαφανών αιτήσεων που είναι σε θέση να μειώσουν τους κινδύνους απάτης και να εξασφαλίσουν ότι οιεσδήποτε ζημίες μπορούν να ανακτηθούν· συνιστά τη βελτίωση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης των έργων ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση ενσωματώνοντας σταδιακά στα ελεγκτικά τους συστήματα και διαδικασίες τη συστηματική χρήση εργαλείων ΤΠ για την καταπολέμηση των παρατυπιών· προτρέπει την Επιτροπή να εκπονήσει και να εγκρίνει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να εντοπίζουν τις παρατυπίες·

Έσοδα – Ίδιοι πόροι

14.  εκφράζει ανησυχία για τις απώλειες εξαιτίας του ελλείμματος ΦΠΑ και της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, που ευθύνονται για απώλεια εσόδων ύψους 159,5 δισεκατομμύρια EUR και 50 δισεκατομμύρια EUR αντίστοιχα το 2014· επισημαίνει ότι μόνο δύο κράτη μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο, συλλέγουν και διανέμουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ζήτημα της απώλειας εσόδων λόγω της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

15.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοκοινοτικής απάτης του αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ), της κοινώς αποκαλούμενης απάτης τύπου «καρουζέλ»· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο Eurofisc, προκειμένου να ελέγχει καλύτερα, να αξιολογεί και να βελτιώνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Eurofisc και να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών με δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου όπως η Ευρωπόλ και η OLAF, σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να χορηγήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας, την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος·

16.  επισημαίνει ότι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ (VIES) έχει αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της απάτης, καθώς επιτρέπει την εναρμόνιση των στοιχείων σχετικά με εμπόρους μεταξύ χωρών· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους χρόνους ανταπόκρισης όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, την απάντηση σε ερωτήματα και την αντίδραση σε σφάλματα που υποδεικνύονται, σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

17.  επισημαίνει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον «ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ» που δημοσιεύτηκε στις 7 Απριλίου 2016· λυπάται βαθύτατα διότι η δημοσίευση των «Μέτρων για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, καθώς και με τις τελωνειακές αρχές και τα όργανα επιβολής του νόμου, και για την ενίσχυση της ικανότητας των φορολογικών διοικήσεων» που είχε προβλεφθεί στο σχέδιο δράσης για το 2016 θα καθυστερήσει κατά ένα έτος· υπογραμμίζει ότι, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, απαιτούνται ισχυρά, συντονισμένα και ταχύτερα μέτρα· προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες και να παρουσιάσει λύσεις για την αποφυγή της απώλειας φορολογικών εσόδων στην ΕΕ και στα κράτη μέλη·

18.  τονίζει ότι η εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση των απωλειών σε σχέση με τον ΦΠΑ δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την πρόταση της Επιτροπής για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης·

19.  επισημαίνει με κάποια ικανοποίηση ότι η κορύφωση του ποσού των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ) που επηρεάστηκαν από περιστατικά απάτης το 2014 αποτέλεσε ζήτημα ενός μόνον έτους και ότι τα επίπεδα του 2015 (427 εκατομμύρια EUR) επανήλθαν στον μέσο όρο των ετών 2011-2015· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν κοινοποιούν υποθέσεις παρατυπιών που συνδέονται με τους ΠΙΠ·

20.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ανακτήσουν ταχύτερα τα ποσά των οφειλόμενων ΠΙΠ, και ειδικότερα εκείνα τα κράτη μέλη που πρέπει να ανακτήσουν τα μεγαλύτερα ποσά· προτρέπει την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Λετονία, τη Μάλτα και τις Κάτω Χώρες να βελτιώσουν την είσπραξη των ΠΙΠ τους, καθώς τα ποσοστά των οφειλόμενων ΠΙΠ τους παραμένουν κατά πολύ υψηλότερα από το 1,71 % που αποτελεί τον μέσο όρο της ΕΕ, και ανέρχονται, αντίστοιχα, σε 8,95 %, 5,07 %, 5,04 %, 3,84 % και 3,81 %·

21.  σημειώνει ότι αυξάνεται ο αριθμός των περιπτώσεων παρατυπιών που κοινοποιούνται εθελοντικά, και καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τελωνειακών ελέγχων τους αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εθελοντικής υποβολής στοιχείων·

22.  λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη το γεγονός ότι το 75 % του συνόλου των υποθέσεων που δηλώθηκαν ως δόλιες αφορούν εμπορεύματα όπως ο καπνός, τα ηλεκτρικά μηχανήματα, τα υποδήματα, τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, ο σίδηρος και ο χάλυβας και ότι η Κίνα, τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Λευκορωσία, η Ρωσία και η Ουκρανία αναφέρονται συχνότερα ως χώρες προέλευσης των εν λόγω εμπορευμάτων· τονίζει ότι η Κίνα είναι η κύρια χώρα προέλευσης προϊόντων παραποίησης/απομίμησης (80 %), ακολουθούμενη από το Χονγκ Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία και την Ινδία· ζητεί από την Επιτροπή να εγείρει τα εν λόγω ζητήματα κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις εν λόγω χώρες·

23.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το λαθρεμπόριο ειδών με υψηλή φορολογία προκαλεί σημαντικές απώλειες εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της, και ότι η άμεση απώλεια τελωνειακών εσόδων ως αποτέλεσμα μόνο του λαθρεμπορίου τσιγάρων εκτιμάται σε ποσό άνω των 10 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως·

24.  σημειώνει με ανησυχία ότι το λαθρεμπόριο καπνού στην ΕΕ έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία έτη και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αντιστοιχεί σε ετήσια απώλεια δημόσιων εσόδων για τους προϋπολογισμούς της ΕΕ ύψους 10 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως, ενώ ταυτόχρονα είναι μία από τις κυριότερες πηγές της οργανωμένης εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας· τονίζει ότι το παράνομο εμπόριο καπνού προκαλεί σοβαρή ζημία τόσο στο νόμιμο εμπόριο όσο και στις εθνικές οικονομίες· σημειώνει, επιπλέον, ότι σημαντικό ποσοστό των λαθραίων προϊόντων καπνού προέρχεται από τη Λευκορωσία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση στη Λευκορωσία, προκειμένου να αντιμετωπίσει το παράνομο εμπόριο καπνού και το οργανωμένο έγκλημα, και να θεσπίσει κυρώσεις, αν αυτό είναι αναγκαίο· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους στον εν λόγω τομέα·

25.  επισημαίνει με ικανοποίηση την επιτυχή έκβαση πολυάριθμων κοινών τελωνειακών δράσεων (ΚΤΔ) χάρη στη συνεργασία της OLAF και των κρατών μελών με διάφορες υπηρεσίες τρίτων χωρών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να κατασχεθούν, μεταξύ άλλων, 16 εκατομμύρια τσιγάρα και 2 τόνοι κάνναβης· σημειώνει ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης «Baltica», η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία των πολωνικών τελωνειακών αρχών, σε συνεργασία με την OLAF, την Ευρωπόλ και πέντε κράτη μέλη (Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Σουηδία), κατασχέθηκαν 13 εκατομμύρια τσιγάρα που προέρχονται από τρίτες χώρες όπως η Λευκορωσία και η Ρωσία·

26.  σημειώνει τις 241 δηλωθείσες υποθέσεις λαθρεμπορίου τσιγάρων, που αφορούσαν εκτιμώμενη απώλεια ΠΙΠ της τάξης των 31 εκατομμυρίων EUR· θέτει υπό αμφισβήτηση την επαγρύπνηση των τελωνειακών υπηρεσιών ορισμένων κρατών μελών που δεν δήλωσαν ούτε μία υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων το 2015·

27.  σημειώνει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι που διενεργούνται κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και οι επιθεωρήσεις από τις υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης ήταν οι πλέον πετυχημένες μέθοδοι εντοπισμού περιπτώσεων δόλιων παρατυπιών στον τομέα των εσόδων για το 2015·

28.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η τυχόν μείωση των τελωνειακών υπαλλήλων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον αριθμό των ελέγχων και, ως εκ τούτου, να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανίχνευση δόλιων ενεργειών στον τομέα των εσόδων της ΕΕ·

29.  επαναλαμβάνει ότι οι αποτελεσματικοί τελωνειακοί έλεγχοι αποτελούν βασικό στοιχείο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και ότι τα δημοσιονομικά μέτρα δεν πρέπει να αποτρέπουν τις αρχές των κρατών μελών από την υλοποίηση της αποστολής τους·

30.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους και τη συναφή είσπραξη των δασμών, οι οποίοι αποτελούν ίδιο πόρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι επιθεωρήσεις μέσω των οποίων εξακριβώνεται ότι οι εισαγωγείς συμμορφώνονται με τους κανόνες σχετικά με τους δασμούς και τις εισαγωγές, πραγματοποιούνται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιθεωρήσεις στα σύνορα της ΕΕ είναι κατάλληλες και εναρμονισμένες, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστασία, την ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, καθώς και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του εμπορίου παράνομων προϊόντων και προϊόντων παραποίησης/απομίμησης·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση της Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη διευκόλυνση του εμπορίου και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις συνοπτικές διαδικασίες των τελωνειακών αρχών για εταιρείες που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου, οι οποίες, αυτές καθαυτές, μπορεί να αποτελούν ένα καλό σύστημα για γρήγορο εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, αλλά έχουν αποδειχθεί ευάλωτες σε πρακτικές διαφθοράς εκ μέρους των τελωνειακών υπαλλήλων·

Δαπάνες

32.  αναγνωρίζει το χαμηλό ποσοστό των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν (τόσο των δόλιων όσο και των μη δόλιων) όσον αφορά τα κονδύλια που διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή, οι οποίες είναι κάτω από 0,7 %· ζητεί από την Επιτροπή λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις ανακτήσεις από νόμιμους κατοίκους τρίτων χωρών σε περιπτώσεις κακοδιαχείρισης κονδυλίων της ΕΕ τα οποία διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

33.  επισημαίνει ότι ο αριθμός των παρατυπιών σε σχέση με δαπάνες οι οποίες δηλώθηκαν ως δόλιες το 2015 μειώθηκε κατά 10%·

34.  επισημαίνει ότι οι εντοπισθείσες δόλιες και μη δόλιες παρατυπίες όσον αφορά τις δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 1,98 % των πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2015·

35.  σημειώνει ότι ο αριθμός των δόλιων παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν το 2015 για τον τομέα του προϋπολογισμού που αφορά τους εθνικούς πόρους ήταν κατά 14 % χαμηλότερος από ότι το 2014, ενώ το σχετικό ποσό ήταν κατά 8 % υψηλότερο· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στον τομέα αυτό, ο αριθμός των μη δόλιων παρατυπιών το 2015 αυξήθηκε κατά 28 % και το αντίστοιχο ποσό κατά 44 %·

36.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο αριθμός των δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών που δηλώνονται σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αυξάνεται κάθε έτος, επί τουλάχιστον 5 συναπτά έτη, καθώς ο αριθμός των υποθέσεων που έχουν αναφερθεί αυξήθηκε από 970 υποθέσεις το 2011 σε 612 υποθέσεις το 2015· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι παρατυπίες που αφορούν το ΕΓΤΕ έχουν παραμείνει σταθερές με την πάροδο του χρόνου (+6 % σε σύγκριση με το 2014 και 10 % σε σύγκριση με το 2011), ενώ οι παρατυπίες που αφορούν το ΕΓΤΑΑ έχουν σημειώσει συνεχή αύξηση· παρατηρεί ότι το αντίστοιχο χρηματικό ποσό μειώθηκε από 211 εκατομμύρια EUR το 2011 σε 119 εκατομμύρια EUR το 2012, αλλά αυξήθηκε σταθερά σε 394 εκατομμύρια EUR το 2015, ενώ το επίπεδο των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν και αφορούσαν το ΕΓΤΑΑ ανήλθε σε ποσοστό σχεδόν 2 % του συνόλου του ταμείου· προτρέπει τα κράτη μέλη με τις περισσότερες κοινοποιηθείσες ως μη δόλιες παρατυπίες –Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Λιθουανία– να ρυθμίσουν επειγόντως και αποτελεσματικά την κατάσταση προκειμένου να αναστραφεί η τάση αυτή·

37.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα του εκτιμώμενου επιπέδου σφαλμάτων στις δαπάνες του ΕΤΑ για το 2015 προκλήθηκαν από την έλλειψη δικαιολογητικών εγγράφων για τις δαπάνες και από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων· επισημαίνει ότι, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η παρακολούθηση, πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τους υπεργολάβους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν άμεσα αυτές τις ελλείψεις· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογήσει, το συντομότερο δυνατό, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις·

38.  εκφράζει την ανησυχία του για τις διαφορές μεταξύ των αριθμών παρατυπιών που κοινοποιούνται από τα διάφορα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η κοινοποίηση μεγάλου αριθμού παρατυπιών ενδέχεται επίσης να οφείλεται στη μεγαλύτερη ικανότητα του εθνικού συστήματος ελέγχων να ανιχνεύει και να εντοπίζει παρατυπίες· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τα κράτη μέλη όσον αφορά τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των επιθεωρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της υπηρεσίας συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης (AFCOS), και της ολοκλήρωσης της θέσπισης εθνικής στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης (NAF) σε όλα τα κράτη μέλη·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μέχρι το τέλος του 2015, έξι κράτη μέλη είχαν εγκρίνει εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν γρήγορα τις εν εξελίξει διαδικασίες έγκρισης και να αναπτύξουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης·

40.  εκφράζει βαθιά ανησυχία διότι οι δόλιες και μη δόλιες παρατυπίες που συνδέονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική διπλασιάστηκαν το 2015 σε σύγκριση με το 2014 και είναι οι περισσότερες που έχουν αναφερθεί ποτέ, καθώς πρόκειται για 202 υποθέσεις (19 δόλιες και 183 μη δόλιες παρατυπίες) που αφορούν ποσό ύψους 22,7 εκατομμυρίων EUR (3,2 εκατομμύρια EUR για τις δόλιες παρατυπίες)·

41.  υπογραμμίζει ότι η απλούστευση των διοικητικών κανόνων θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των μη δόλιων παρατυπιών, θα συμβάλει στον εντοπισμό περιπτώσεων δόλιων παρατυπιών, και θα διευκολύνει την πρόσβαση των δικαιούχων σε κονδύλια της ΕΕ·

42.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, όσον αφορά την πολιτική συνοχής, καταγράφηκε απότομη αύξηση του αριθμού των μη δόλιων παρατυπιών, οι οποίες αυξήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2014 και 2015 κατά 104 % για τις περιόδους προγραμματισμού πριν από την περίοδο 2007-2013 και κατά 108 % για την περίοδο προγραμματισμού 2007-13· σημειώνει, ωστόσο, ότι το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε μη δόλιες παρατυπίες δεν αυξήθηκε κατά περισσότερο από 9 % το 2015 σε σύγκριση με το 2014· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθμός των μη δόλιων παρατυπιών το 2015 αυξήθηκε κατά 21 % και το αντίστοιχο ποσό κατά 74 %·

43.  θεωρεί ότι η συγκριτική ανάλυση των στοιχείων που διαπιστώθηκαν στην ετήσια έκθεση με συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τα εθνικά καθεστώτα δαπανών, συμπεριλαμβανομένων παρατυπιών ή απατών, θα μπορούσε να βοηθήσει στην εκπόνηση στοχοθετημένων συμπερασμάτων όσον αφορά τις δαπάνες της πολιτικής συνοχής, μεταξύ άλλων και σχετικά με τις ανάγκες για αύξηση του δυναμικού·

44.  παραπέμπει εν προκειμένω στην ειδική έκθεση αριθ. l0/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύσταση προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στη συστηματική ανάλυση των σφαλμάτων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο μια τέτοια λεπτομερή ανάλυση· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να διατυπώσει τις απόψεις της όσον αφορά τα επαναλαμβανόμενα σφάλματα και να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο τα σφάλματα αυτά δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδείξεις δυνητικά δόλιων δραστηριοτήτων· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει ταχέως τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις·

45.  επισημαίνει ότι η πλήρης διαφάνεια στη λογιστική καταχώριση των δαπανών έχει θεμελιώδη σημασία, ιδίως όσον αφορά έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται απευθείας μέσω ενωσιακών κονδυλίων ή χρηματοδοτικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι πολίτες της ΕΕ να έχουν πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα·

46.  ζητεί αναλυτικές εξηγήσεις από την Επιτροπή όσον αφορά τους λόγους για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων δόλιων παρατυπιών στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, που αυξήθηκαν από 6 σε 91 δηλωθείσες υποθέσεις ετησίως κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, και αντιστοιχούν σε ποσό ύψους 263 εκατομμυρίων EUR, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 20 % του συνόλου των υποθέσεων απάτης που έχουν αναφερθεί σε σχέση με την πολιτική συνοχής·

47.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συνολική μείωση των δηλωθεισών παρατυπιών στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας (ΠΒ)· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο αριθμός των παρατυπιών στον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ I) αυξάνεται σταθερά, με την Τουρκία να κατέχει ποσοστό 46 % των υποθέσεων που αντιστοιχούν στο 83 % των ποσών των παρατυπιών που δηλώθηκαν· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να εφαρμόσει την αρχή «περισσότερα για περισσότερα» με την αρνητική της μορφή(«λιγότερα για λιγότερα»), δεδομένης της πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία που συνιστά άμεση απειλή για τις ικανότητες απορρόφησης της χώρας·

Προβλήματα που εντοπίστηκαν και απαιτούμενα μέτρα

Βελτίωση της υποβολής στοιχείων

48.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για την καθιέρωση ενιαίων αρχών υποβολής στοιχείων για όλα τα κράτη μέλη, η κατάσταση παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη ικανοποιητική και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τον αριθμό των δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών που δηλώνονται από τα επιμέρους κράτη μέλη· φρονεί ότι το πρόβλημα αυτό αποτυπώνει μία στρεβλή εικόνα της πραγματικής κατάστασης όσον αφορά την έκταση των παραβιάσεων και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για την ενοποίηση των διαφορετικών προσεγγίσεων των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και την κοινοποίηση παρατυπιών, καθώς και των αποκλινουσών ερμηνειών κατά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ· ζητεί να δημιουργηθεί ενιαίο σύστημα υποβολής στοιχείων·

49.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα μέσω του οποίου οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η διασταύρωση των λογιστικών εγγραφών για συναλλαγές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, ώστε να αποφεύγεται η διασυνοριακή απάτη σε σχέση με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και, με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίζεται μια διατομεακή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών·

50.  εφιστά την προσοχή στα συμπεράσματα του σχεδίου συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Hercule III» στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης, στο πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή καλείται να υποβάλει ειδική νομοθετική πρόταση σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στον τομέα των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, καθότι το εν λόγω νομικό μέσο συνεργασίας κρίνεται αναγκαίο για την πρόληψη των κινδύνων εγκληματικής κατάχρησης, λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης την εν εξελίξει ενδιάμεση αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

51.  επισημαίνει ότι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η χρήση κονδυλίων για τους πρόσφυγες, παρατηρούνται συχνά αποκλίσεις από τις κανονικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση πρόσβαση στα κονδύλια· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει περισσότερο αποτελεσματικά την εφαρμογή τέτοιου είδους αποκλίσεων καθώς και τη διαδεδομένη πρακτική της κατάτμησης των συμβάσεων προκειμένου να μην λαμβάνει χώρα υπέρβαση των κατωτάτων ορίων και να καταστρατηγούνται με τον τρόπο αυτό οι κανονικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων·

52.  υποστηρίζει την Επιτροπή στην προσέγγισή της βάσει της οποίας συστήνει να ενισχυθεί το έργο των κρατών μελών που εξακολουθούν να κοινοποιούν πολύ μικρό αριθμό δόλιων παρατυπιών, όσον αφορά τον εντοπισμό και/ή την κοινοποίηση υποθέσεων απάτης·

53.  σημειώνει με ικανοποίηση την αύξηση του όγκου δεδομένων που δημοσιεύει η Επιτροπή σχετικά με τις δόλιες και μη δόλιες παρατυπίες και σχετικά με την ποιότητα της στατιστικής αξιολόγησης των κοινοποιηθεισών παρατυπιών·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν πλήρως την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θεσπίζοντας στο πλαίσιο αυτό ένα δημόσιο μητρώο σχετικά με την πραγματική κυριότητα των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευμάτων·

55.  επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν συγκεκριμένη νομοθεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ ενισχύεται συνεχώς η συμμετοχή του σε διασυνοριακές δραστηριότητες και τομείς που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, όπως το λαθρεμπόριο ή η παραχάραξη του νομίσματος· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα μέτρα που προβλέπονται σε ψηφίσματά του σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(9)·

56.  τονίζει ότι η πρόληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεχή κατάρτιση και στήριξη του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων στους κόλπους των αρμόδιων αρχών, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει τον αποφασιστικό ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών στην καταπολέμηση της απάτης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις που καθορίζουν τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς που επισημαίνονται από την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το οικονομικό έγκλημα, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφθορά, την καταγγελία παρατυπιών και τον ορισμό της απάτης·

57.  συνιστά να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της υιοθέτησης των μέτρων απλούστευσης για την περίοδο 2014-2020, ενόψει και του ρυθμιστικού πλαισίου για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο μετά το 2020, ως μέσο για τον περιορισμό του κινδύνου παρατυπιών που οφείλονται σε σφάλματα· υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής της αρχής του ενιαίου λογιστικού ελέγχου· πιστεύει ότι η απλούστευση των κανόνων και διαδικασιών θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των μη δόλιων παρατυπιών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές τους να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο αυτό, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνουν πάντα υπόψη την ανάγκη για κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εργαλείων επαγρύπνησης και απλουστευμένων διαδικασιών·

Βελτίωση των ελέγχων

58.  επικροτεί το γεγονός ότι με τους εκ των προτέρων και εκ των υστέρων «κοινοτικούς ελέγχους» εντοπίζονται ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις παρατυπιών· θεωρεί, ωστόσο, ότι η πρόληψη είναι ευκολότερη από την ανάκτηση των απωλειών, και θα πρέπει πάντοτε να προβλέπεται εκ των προτέρων ανεξάρτητη αξιολόγηση των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν· προτρέπει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να διεξάγουν με καλύτερο τρόπο τους εκ των προτέρων ελέγχους με τη συνδρομή της Επιτροπής και να χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να προλαμβάνονται τα σφάλματα και οι παράτυπες πληρωμές που συνδέονται με κονδύλια της ΕΕ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν μπορούν να προβάλλονται ως αιτία για τη μείωση του προσωπικού που επιφορτίζεται με τους εν λόγω εκ των προτέρων ελέγχους, δεδομένου ότι η πρόληψη των παρατυπιών οδηγεί σε αντίστοιχα έσοδα·

59.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τον εποπτικό της ρόλο μέσω ελεγκτικών δραστηριοτήτων, ελέγχων και επιθεωρήσεων, σχεδίων διορθωτικών μέτρων και επιστολών έγκαιρης προειδοποίησης με σκοπό να μειωθούν οι περιπτώσεις παρατυπιών·

60.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει την αυστηρή πολιτική της για τη διακοπή και την αναστολή πληρωμών, ως μέτρο πρόληψης των παρατυπιών που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική νομική βάση·

61.  υποστηρίζει το πρόγραμμα «Hercule III», το οποίο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της προσέγγισης της «βέλτιστης αξιοποίησης του κάθε ευρώ»· υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος αυτού και τη συμβολή του στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τελωνειακών αρχών όσον αφορά την παρακολούθηση του διασυνοριακού εγκλήματος και την πρόληψη της εισόδου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και λαθραίων προϊόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ενδιάμεση αξιολόγηση σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Hercule III» σε σχέση με τους στόχους του και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των επιχορηγήσεων·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων «Arachne» από όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης·

63.  αναμένει την ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής το 2018 προκειμένου να διαπιστωθεί αν με το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής αποτρέπεται και μειώνεται περαιτέρω ο κίνδυνος παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, και αναμένει να λάβει λεπτομερείς πληροφορίες για τον αντίκτυπο των νέων κανόνων στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, τόσο σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης παρατυπιών και απάτης όσο και σε σχέση με τη γενική εφαρμογή της πολιτικής αυτής·

64.  είναι της γνώμης ότι το σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου του Ταμείου Συνοχής πρέπει να αξιολογηθεί πριν την έγκριση του νέου ΠΔΠ, με σκοπό τη διόρθωση των ελλείψεων του συστήματος·

65.  τονίζει ότι στην ενδιάμεση αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2018, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού του κινδύνου παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των δόλιων παρατυπιών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολύπλοκες διαδικασίες καθιστούν λιγότερο ελκυστική τη χρηματοδότηση από ταμεία της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τα οφέλη εισαγωγής κινήτρων που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των δαπανών· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασταύρωση των λογιστικών στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, με σκοπό την παροχή βοήθειας για τον εντοπισμό οιασδήποτε απάτης σε διεθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 ·

66.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ όλων των δομών ελέγχου στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού μεταξύ των δομών ελέγχου, ιδίως αυτών που δρουν στην πρώτη γραμμή ελέγχου σε άμεση επαφή με τους δικαιούχους· επισημαίνει ότι η απάτη και η διαφθορά έχουν όλο και περισσότερο διεθνικό χαρακτήρα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σκοπιμότητα δημιουργίας μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σχέση μεταξύ της υπηρεσίας και των υφιστάμενων οργάνων της ΕΕ θα καταστεί σαφής και ότι θα θεσπισθεί μια σαφής οριοθέτηση μεταξύ των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να αποκλειστούν τυχόν περιττές επικαλύψεις·

Προστασία του νομίσματος της ΕΕ

67.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2014 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2014/62/ΕΕ, η οποία προβλέπει ότι θεωρούνται εγκληματικές οι πράξεις που διαπράττονται εκ προθέσεως, όπως η παραχάραξη/κιβδηλεία ή αλλοίωση νομίσματος, η κυκλοφορία του χρήματος, αλλά και η συνέργεια και η απόπειρα τέλεσης των εν λόγω πράξεων να θεωρηθεί ως έγκλημα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιρλανδία δεν είχαν ακόμη μεταφέρει την οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 23 Μαΐου 2016·

68.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την εισαγωγή του ευρώ, το 2002, έως και το 2016, η παραχάραξη και η κιβδηλεία έχουν προκαλέσει οικονομικές απώλειες ύψους τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων EUR στην οικονομία της ΕΕ·

Καταγγέλτες

69.  τονίζει τον ρόλο των καταγγελτών στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την κοινοποίηση υποθέσεων απάτης και την ανάγκη προστασίας τους· επικροτεί το γεγονός ότι το 2015 η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή το «πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών» για τον συντονισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με στόχο την πρόληψη της διαφθοράς σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

70.  τονίζει ότι η διαφθορά και η απάτη έχουν θεμελιώδεις αρνητικές συνέπειες στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, και ότι, ακόμη και αν η ΕΕ διαθέτει πολυεπίπεδο μηχανισμό ελέγχου, ο ρόλος που διαδραματίζει κάθε άτομο στο χαμηλότερο επίπεδο του συστήματος ελέγχου είναι απολύτως αναντικατάστατος· επισημαίνει ότι, για τον λόγο αυτό, οι καταγγέλτες πρέπει να διαθέτουν σαφή θέση στα νομοθετικά πλαίσια της ΕΕ και των κρατών μελών, βάσει της οποίας θα καθορίζονται σαφώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους καταγγέλτες στην Ευρώπη·

71.  επικροτεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι περισσότεροι από τους οργανισμούς της ΕΕ εφάρμοσαν εσωτερικούς κανόνες που προστατεύουν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τα άρθρα 22α, 22β και 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και αναμένει να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις σχετικά με τους κανόνες προστασίας των καταγγελτών·

72.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ(10) και ζητεί να εφαρμοστούν εγκαίρως από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή οι συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως νομοθετική πρόταση σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, για την αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Διαφθορά

73.  επισημαίνει ότι το 2015 η καταπολέμηση της διαφθοράς εξακολούθησε να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της σχετικής διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης· επικροτεί τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, όπως η διοργάνωση συναντήσεων με τα εθνικά σημεία επαφής των κρατών μελών, η έναρξη εφαρμογής του «προγράμματος ανταλλαγής εμπειριών», καθώς και η συμμετοχή της OLAF εξ ονόματος της Επιτροπής σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ κατά της διαφθοράς·

74.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υφίσταται ανάγκη να δημοσιεύσει την έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την αξιολόγηση της κλίμακας της διαφθοράς για το 2015· εκφράζει τη λύπη του, ιδίως, για το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση ελήφθη χωρίς να προηγηθούν συζητήσεις με το Κοινοβούλιο· είναι της γνώμης ότι, ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Επιτροπής όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, η ακύρωση αυτή της τελευταίας στιγμής στέλνει λάθος μήνυμα όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά και στους πολίτες· σημειώνει ότι αφότου κατέστη εγκεκριμένο μέλος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC), στις 12 Νοεμβρίου 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συμμετάσχει στον μηχανισμό αναθεώρησης που προβλέπεται στο πλαίσιο της Σύμβασης, ούτε έχει προχωρήσει στο πρώτο μέτρο ολοκλήρωσης της αυτοαξιολόγησης του τρόπου εφαρμογής των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τη Σύμβαση· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της UNCAC ολοκληρώνοντας αυτοαξιολόγηση σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, και συμμετέχοντας στον μηχανισμό αναθεώρησης· προτρέπει την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις απόψεις της για την έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει περαιτέρω αναλύσεις, στο επίπεδο τόσο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσο και των κρατών μελών, για το περιβάλλον εντός του οποίου εφαρμόζονται οι πολιτικές, ώστε να εντοπιστούν οι εγγενείς κρίσιμοι παράγοντες, ευάλωτοι τομείς και παράμετροι κινδύνου που οδηγούν στη διαφθορά·

75.  ζητεί από την ΕΕ να προωθήσει το συντομότερο την υποψηφιότητά της για προσχώρηση στην ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης, και να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο για την πρόοδο της αίτησής της·

76.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η διαφθορά αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη και ότι, χωρίς αποτελεσματικά μέτρα, υπονομεύει τις οικονομικές επιδόσεις, το κράτος δικαίου και την αξιοπιστία των δημοκρατικών θεσμών εντός της ΕΕ·

77.  προτρέπει την Επιτροπή να δημοσιεύσει τη δεύτερη έκθεσή της για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να υποβάλλει τις εν λόγω εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τα επιτεύγματα στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής εμπειριών για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

78.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, ο κίνδυνος απάτης και διαφθοράς είναι υψηλότερος όταν τα κράτη μέλη δαπανούν ευρωπαϊκούς πόρους, ιδίως όταν το μερίδιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης είναι σημαντικά υψηλότερο από το 50% των συνολικών δαπανών· θεωρεί, επομένως, ότι τα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται πλήρως με το άρθρο 325 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως την αρχή του άρθρου 325 παράγραφος 2, και την Επιτροπή να εξασφαλίζει ότι αυτό όντως συμβαίνει·

79.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα αυστηρών δεικτών και ευκόλως εφαρμόσιμων ομοιόμορφων κριτηρίων βάσει των απαιτήσεων που ορίστηκαν στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης για τη μέτρηση του επιπέδου διαφθοράς στα κράτη μέλη και την αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δείκτη διαφθοράς για την κατάταξη των κρατών μελών· θεωρεί ότι ο δείκτης διαφθοράς θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ισχυρή βάση για τη θέσπιση του ειδικού ελεγκτικού μηχανισμού της ανά χώρα, μέσω του οποίου θα ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι της ΕΕ·

Ερευνητική δημοσιογραφία

80.  θεωρεί ότι η ερευνητική δημοσιογραφία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του απαιτούμενου επιπέδου διαφάνειας στην ΕΕ και τα κράτη μέλη· είναι της γνώμης ότι η ερευνητική δημοσιογραφία θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται με νομικά μέσα τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ, και υποστηρίζει την προπαρασκευαστική δράση με την οποία θεσπίζεται πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη διασυνοριακή ερευνητική δημοσιογραφία, οι οποίες θα παρέχονται μέσω ενδιάμεσου οργανισμού, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελευθερίας του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης στη Λειψία·

Οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και κανονισμός σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

81.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πρόταση οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (οδηγία ΠΟΣ) με τη συμπερίληψη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στο πεδίο εφαρμογής της· σημειώνει ότι η εν λόγω οδηγία ορίζει τους τύπους της δόλιας συμπεριφοράς που πρέπει να ποινικοποιηθούν και παρέχει ορισμό της διαφθοράς·

82.  υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Eurojust(11), στο οποίο επαναλαμβάνεται ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει από μακρού τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να περιοριστεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός των εθνικών προσπαθειών επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ· πιστεύει ότι μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ενισχύσει την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα προβλεφθούν οι απαραίτητες νομοθετικές διατάξεις και ότι θα είναι σε θέση να συνεργάζεται αποδοτικά με άλλα υφιστάμενα όργανα της ΕΕ και με τις αρχές των κρατών μελών· επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΠΟΣ καθορίζει άμεσα το πεδίο εφαρμογής της εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· σημειώνει με ανησυχία τις αποκλίνουσες γνώμες, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι αυτή προβλέπεται από το άρθρο 86 ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι οι σχετικές διατάξεις δεν πρέπει να εφαρμοστούν μέσω ενισχυμένης συνεργασίας· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν το πεδίο εφαρμογής της καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τη θέση τους και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου·

Καπνός

83.  επισημαίνει την απόφαση της Επιτροπής να μην ανανεώσει τη συμφωνία PMI, η οποία έληξε στις 9 Ιουλίου 2016· υπενθυμίζει ότι ζήτησε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2016 να μην προβεί σε ανανέωση, επέκταση ή αναδιαπραγμάτευση της PMI πέραν της ημερομηνίας λήξης της· πιστεύει ότι και οι τρεις άλλες συμφωνίες (BAT, JTI, ITL) δεν θα πρέπει να ανανεωθούν·

84.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή, σε επίπεδο ΕΕ, όλα τα αναγκαία μέτρα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των προϊόντων καπνού PMI, και να προσφύγει στη δικαιοσύνη για τυχόν παράνομες κατασχέσεις προϊόντων του εν λόγω κατασκευαστή μέχρις ότου όλες οι διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού είναι πλήρως εκτελεστές, ούτως ώστε να μην υπάρχει ρυθμιστικό κενό μεταξύ της λήξης της συμφωνίας ΡΜΙ και της έναρξης ισχύος της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού (TPD) και της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού (FCTC)·

85.  σημειώνει ότι, έπειτα από την έκκλησή του στο ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI)(12), η Επιτροπή πρέπει να προτείνει ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίζεται μεταξύ άλλων το υψηλό ποσοστό τσιγάρων χωρίς εμπορικό σήμα («φθηνά λευκά»)· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο πρόταση για ένα τέτοιο πρόγραμμα δράσης, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

86.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη της Επιτροπής για την έγκαιρη κύρωση του πρωτοκόλλου του ΠΟΕ για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού ως πρώτου πολυμερούς νομικού μέσου για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος του λαθρεμπορίου τσιγάρων σε παγκόσμια βάση, και απευθύνει έκκληση για την έγκαιρη κύρωση και εφαρμογή του·

87.  υπενθυμίζει ότι μέχρι σήμερα η σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) έχει κυρωθεί από 25 συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων βρίσκονται μόνο 7 κράτη μέλη της ΕΕ και η ΕΕ στο σύνολό της· καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη της ΕΕ να κυρώσουν το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού·

Έρευνες και ο ρόλος της OLAF

88.  επισημαίνει με λύπη ότι παρά τις διαβεβαιώσεις της OLAF ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει το χρονικό εύρος των ερευνών της, η διάρκεια του ερευνητικού της σταδίου αυξάνεται συνεχώς από το 2012, φτάνοντας από 22,5 σε 25,1 μήνες στις περατωθείσες υποθέσεις και από 17,3 σε 18,7 μήνες σε όλες τις υποθέσεις·

89.  σημειώνει τον ρόλο της OLAF στο πλαίσιο πολυάριθμων κοινών τελωνειακών δράσεων (ΚΤΔ) όσον αφορά την αποτροπή ζημιών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και καλεί την OLAF να περιλαμβάνει στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις της περισσότερες πληροφορίες και πιο συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τη συμβολή της στην προστασία του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

90.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση που αναφέρεται στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της OLAF ως προς τον αριθμό των περιπτώσεων διασυνοριακής απάτης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη χρήση των κοινών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στον τελωνειακό τομέα και στον τομέα των δαπανών, βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013·

91.  υποστηρίζει τη συμμετοχή της OLAF σε εθνικά και διεθνή φόρουμ για την καταπολέμηση της απάτης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο σημείων επαφής κατά της διαφθοράς, το οποίο, τον Νοέμβριο του 2015, ενέκρινε τη δήλωση του Παρισιού σχετικά με την ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς·

92.  επισημαίνει ότι έχουν σημειωθεί πολλά θετικά βήματα προόδου προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της απάτης· χαιρετίζει το γεγονός, στο πλαίσιο αυτό, της συγκρότησης εντός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLA) μιας νέας μονάδας ερευνών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία·

93.  ζητεί από την OLAF να συγκρίνει, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων, τις συστάσεις της για ανάκτηση χρηματικών ποσών με τα ποσά που έχουν όντως ανακτηθεί·

94.  υπενθυμίζει ότι με βάση την αρχή της αμοιβαίας ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, την αρχή της χρηστής διοίκησης και την απαίτηση ασφάλειας δικαίου, η OLAF και η Επιτροπή Εποπτείας της πρέπει να οργανώσουν τη συνεργασία τους βάσει των πρωτοκόλλων εργασίας τους, με πλήρη τήρηση των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων·

95.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάλυση της OLAF όσον αφορά τη συνέχεια που έχουν δώσει τα κράτη μέλη στις συστάσεις της OLAF για δικαστική δράση που εκδόθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2008 και 31ης Δεκεμβρίου 2015, ως επισκόπηση των κύριων λόγων για τους οποίους δεν δίνεται συνέχεια σε ορισμένες συστάσεις της· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο έγγραφο αφορούν μόνο συστάσεις για δικαστική δράση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις για διοικητική, πειθαρχική ή οικονομική δράση, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν αντιπροσωπευτική εικόνα της συνέχειας που δίνεται συνολικά στις συστάσεις της OLAF· καλεί την Επιτροπή να δώσει ολοκληρωμένη απάντηση σχετικά με την πρόσφατα δημοσιευθείσα ανάλυση της OLAF σχετικά με τη συνέχεια που δίνουν τα κράτη μέλη στις συστάσεις της OLAF για δικαστική δράση και ζητεί από την OLAF να προσθέσει ένα κεφάλαιο στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στις εν λόγω συστάσεις· ζητεί από την OLAF, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να παρέχει λεπτομερή ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με την ανάκτηση των πόρων της ΕΕ·

96.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σχεδόν το ένα τρίτο (94 από τις 317) των συστάσεων για δικαστική δράση που υπέβαλε η OLAF στις αρμόδιες αρχές μεταξύ 2008 και 2015, απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιούνται καλύτερα οι διοικητικές έρευνες στο πλαίσιο των δικαστικών υποθέσεων· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους λόγους απόρριψης, ώστε η OLAF να προσαρμόσει καλύτερα στις εθνικές νομοθεσίες τις συστάσεις της·

97.  θεωρεί ανεπαρκές το ποσοστό των συστάσεων που οδηγούν σε απαγγελία κατηγοριών ως προς το σύνολο των συστάσεων της OLAF προς τις εθνικές αρχές (περίπου 50 %)· καλεί τις αρχές των κρατών μελών να βελτιώσουν το επίπεδο της συνεργασίας με την OLAF· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την OLAF να καθορίζουν προϋποθέσεις που διασφαλίζουν το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων που παρέχονται από την OLAF· ενθαρρύνει τις αρχές των κρατών μελών και την OLAF να διεξάγουν κοινές έρευνες προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα·

98.  προτρέπει την Επιτροπή, ενόψει της λήξης της θητείας του γενικού διευθυντή της OLAF, να δρομολογήσει αμέσως τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έναν νέο γενικό διευθυντή, και να ξεκινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο·

99.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και να υποβάλει πρόταση για την ενίσχυση των εξουσιών έρευνας της OLAF· συνιστά να ενισχυθούν οι πόροι που διατίθενται στην OLAF, ώστε να είναι σε θέση να διερευνά πολύ μεγαλύτερο αριθμό κοινοποιούμενων περιπτώσεων πιθανολογούμενης απάτης·

100.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αποκλίσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που έλαβε η OLAF από δημόσιες πηγές και από ιδιωτικές πηγές στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αύξηση της συλλογής δημόσιων πληροφοριών, και καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων δεδομένων.

101.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει παρά σε περιορισμένο βαθμό τις συστάσεις της OLAF για δικαστική δράση· θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της OLAF στα κράτη μέλη·

102.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές ορισμένων κρατών μελών αντιμετωπίζουν ως χαμηλής προτεραιότητας τις συστάσεις της OLAF που αφορούν τη διασπάθιση πόρων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 325 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων.

103.  φρονεί ότι η αντιμετώπιση της ανεπαρκούς επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών και της OLAF αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της επικοινωνίας, όχι μόνο μεταξύ των δημόσιων δομών, αλλά επίσης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη και της OLAF· τονίζει ότι αυτό είναι σημαντικό από άποψη καταπολέμησης της διαφθοράς στα κράτη μέλη·

o
o   o

104.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στην Επιτροπή Εποπτείας της OLAF.

(1) ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 6.
(2) ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0403.
(5) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
(6) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, Taricco και λοιποί, C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0022.
(8) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
(9) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0403)· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2013 για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν (ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 89).
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0022.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0376.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0082.


Αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων
PDF 544kWORD 96k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με την πρωτοβουλία για την αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων (2016/2223(INI))
P8_TA(2017)0207A8-0175/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015 «σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία»(1),

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση 0061/2015 της 14ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη δωρεά απούλητων αναλώσιμων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το πώς θα αποφευχθεί η κατασπατάληση τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη τροφική αλυσίδα στην ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την απώλεια και σπατάλη τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 15ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 2013 με τίτλο «Η συμβολή της κοινωνίας πολιτών σε μια στρατηγική πρόληψης και μείωσης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων»(5),

–  έχοντας υπόψη την Ειδική έκθεση αριθ. 34/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων»: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, της 27ης Μαΐου 2016, σχετικά με την πρόληψη, τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη τη Συγκριτική μελέτη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Ιουνίου του 2014, σχετικά με τη νομοθεσία και τις πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για τη δωρεά τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη για το έργο FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies) σχετικά με τις εκτιμήσεις για τα ευρωπαϊκά επίπεδα αποβλήτων τροφίμων (2016),

–  έχοντας υπόψη, στο πλαίσιο του έργου FUSIONS, την επανεξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ και των πολιτικών που έχουν συνέπειες για τα απόβλητα τροφίμων (2015),

–  έχοντας υπόψη, στο πλαίσιο του έργου FUSIONS, το πλαίσιο εννοιολογικών ορισμών για τα απόβλητα τροφίμων που εκπονήθηκε (2014),

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο πρότυπο υπολογισμού και υποβολής εκθέσεων για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων (πρότυπο FLW) το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) με τίτλο «Food wastage footprint – Impacts on natural resources» (Αποτύπωμα σπατάλης τροφίμων – Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους) (FAO 2013),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του FAO σχετικά με την απώλεια και την σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο (FAO 2011),

–  έχοντας υπόψη την αναφορά «Σταματήστε τη σπατάλη τροφίμων στην Ευρώπη!»·

–  έχοντας υπόψη τη «Διακήρυξη Αρχών του Μιλάνου», η οποία εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της EXPO-Milano το 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0175/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του FAO, κάθε χρόνο χάνονται ή σπαταλιούνται περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του βάρους όλων των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρόφιμα είναι πολύτιμο αγαθό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς το «σύστημα διατροφής» χρησιμοποιεί πολλούς πόρους όπως η γη, το έδαφος, το νερό, ο φώσφορος και η ενέργεια, η αποδοτική και βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών είναι υψίστης σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπατάλη τροφίμων έχει τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο εκτιμάται από τον FAO(6) ότι ανέρχεται σε 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη και η μείωση της σπατάλης τροφίμων παρέχουν οικονομικά οφέλη τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για την κοινωνία, μειώνοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική ζημία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπατάλη τροφίμων έχει υψηλό οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος, καθώς και ηθικές επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια ή σπατάλη τροφίμων συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή με παγκόσμιο αποτύπωμα άνθρακα της τάξης του 8 % των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και συνιστά σπατάλη σπάνιων πόρων, όπως η γη, η ενέργεια και το νερό(7) καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλεονάσματα της αλυσίδας τροφίμων δεν θα πρέπει να καθίστανται απευθείας απόβλητα τροφίμων εφόσον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση, και ότι μια κατάλληλη νομοθεσία σχετικά με τα πλεονάσματα τροφίμων θα μπορούσε να μετατρέψει τη σπατάλη τροφίμων σε πόρο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει πρόσφατων μελετών, για την παραγωγή ενός κιλού τροφής εκλύονται στην ατμόσφαιρα 4,5 κιλά CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη τα 89 περίπου εκατομμύρια τόνοι τροφής που σπαταλιούνται προκαλούν έκλυση 170 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2 ετησίως, που αναλύονται ως εξής: βιομηχανία τροφίμων 59 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως, οικιακή κατανάλωση 78 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως, λοιπά 33 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή του 30 % των τροφίμων που τελικά δεν καταναλώνονται είναι υπεύθυνη για τη χρήση επιπλέον 50 % υδάτινων πόρων για άρδευση και ότι για την παραγωγή ενός κιλού βοείου κρέατος απαιτούνται 5 έως 10 τόνοι νερού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πολλές μελέτες, η εκτενής αλλαγή διαιτολογίου έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότερη μέθοδος μείωσης του περιβαλλοντικού αντικτύπου της κατανάλωσης τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη ενός βιώσιμου συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων στην Ευρώπη απαιτεί συνολική και ολοκληρωμένη διατροφική πολιτική·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), 795 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν αρκετά τρόφιμα για να ζουν υγιεινά και ενεργά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή διατροφή προκαλεί σχεδόν το ήμισυ (45 %) -περίπου 3,1 εκατομμύρια- των θανάτων παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα στα έξι παιδιά στον κόσμο είναι ελλιποβαρές και ένα στα τέσσερα καχεκτικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της σπατάλης τροφίμων δεν είναι μόνο οικονομική και περιβαλλοντική, αλλά και ηθική υποχρέωση(8)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα στον κόσμο σχεδόν 793 εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται(9) και περισσότερα από 700 εκατομμύρια ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας(10) με εισόδημα λιγότερο από 1,90 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ανεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων που προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων, καθώς και οποιαδήποτε σπατάλη τροφίμων θα πρέπει κατά συνέπεια να θεωρείται ηθικά απαράδεκτη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικρότερη σπατάλη τροφίμων θα σήμαινε αποδοτικότερη χρήση της γης και καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα είχε θετικές συνέπειες για όλο τον γεωργικό τομέα παγκοσμίως και θα συνέβαλλε σημαντικά στην καταπολέμηση του υποσιτισμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υπογράψει το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 12.3 αποσκοπεί στη μείωση κατά 50% της κατά κεφαλήν παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή έως το 2030, καθώς και στη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών κατά την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταφορά και την αποθήκευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ εκτιμά πως ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί από 7,3 δισεκατομμύρια άτομα που είναι σήμερα σε 9,7 δισεκατομμύρια το 2050(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μείωση της παγκόσμιας πείνας και αναγκαιότητα για τη σίτιση του ολοένα αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Φόρουμ Καταναλωτικών Αγαθών, που εκπροσωπεί 400 εμπόρους λιανικής, κατασκευαστές, παρόχους υπηρεσιών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε 70 χώρες, ενέκρινε δημόσιο ψήφισμα για τη μείωση κατά το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων από τις δραστηριότητες των μελών του μέχρι το 2025, πέντε χρόνια πριν τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 12.3·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που αποφέρει η πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις κάθε χρόνο σπαταλιούνται 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων στην ΕΕ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε σπατάλη 173 κιλών τροφίμων ανά άτομο, καθώς και το γεγονός ότι η παραγωγή και διάθεση των αποβλήτων τροφίμων στην ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή 170 εκατομμυρίων τόνων CO2 και την κατανάλωση 26 εκατομμυρίων τόνων πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες που συνδέονται με αυτό το επίπεδο σπατάλης τροφίμων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 143 δισεκατομμύρια EUR(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία του FAO, 800 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από πείνα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 2014, 55 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 9,6 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28, δεν είναι σε θέση να έχουν ένα γεύμα καλής ποιότητας κάθε δεύτερη μέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 2015, 118,8 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 23,7 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28, αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού(13)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της σπατάλης τροφίμων μπορεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών χωρίς να ελαττώσει το βιοτικό επίπεδο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και το ντάμπινγκ των τιμών στον τομέα των τροφίμων έχουν ως αποτέλεσμα να πωλούνται συχνά τρόφιμα σε τιμή κατώτερη της πραγματικής τους αξίας, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της σπατάλης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απώλεια ή σπατάλη τροφίμων παρατηρείται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή έως τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση, το λιανικό εμπόριο, την εμπορία και την κατανάλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις από το έργο FUSIONS, οι τομείς που συμβάλλουν περισσότερο στη σπατάλη τροφίμων εντός της ΕΕ είναι τα νοικοκυριά με 53 % και η μεταποίηση με 19 %, ενώ οι άλλοι υπαίτιοι είναι ο τομέας της λιανικής πώλησης με 12 %, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής με 10 % και ο τομέας της χονδρικής πώλησης με 5 %(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις εκτιμήσεις αυτές προκύπτει ότι τα μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων θα είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα νοικοκυριά και στον τομέα της μεταποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπατάλη τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες συμβαίνει κυρίως λόγω τεχνολογικών περιορισμών και περιορισμών ως προς τις υποδομές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από το έργο FUSIONS προέρχονται από διαφορετικές πηγές και από τη χρήση ποικίλων ορισμών της έννοιας «σπατάλη τροφίμων»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο FUSIONS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολύ λίγες μετρήσεις της σπατάλης στη γεωργία, την κηπευτική, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία ή σε άλλες δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας αυτού, δεν μπορεί να εκτιμηθεί η πραγματική κλίμακα της απώλειας και σπατάλης τροφίμων στην Ευρώπη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοχευμένα μέτρα, προσαρμοσμένα στους παράγοντες και το στάδιο της αλυσίδας, είναι καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, διότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται δεν είναι τα ίδια παντού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μελέτη του Προγράμματος Δράσης για τα Απόβλητα και τους Πόρους (WRAP) στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι τουλάχιστον το 60% των απορριπτόμενων τροφίμων των νοικοκυριών μπορούν να αποφευχθούν και θα μπορούσαν να είχαν καταναλωθεί εάν είχε γίνει καλύτερη διαχείριση(15)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τμήμα των απωλειών και της σπατάλης στην πρωτογενή παραγωγή οφείλεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα προϊόντα λιανικής πώλησης, σε ακυρωθείσες παραγγελίες που οφείλονται σε αλλαγές της καταναλωτικής ζήτησης και σε υπερπαραγωγή εξαιτίας των απαιτήσεων που δημιουργεί η εποχική ζήτηση· ότι η αλλοίωση των τροφίμων στη γραμμή παραγωγής συνιστά μία ακόμη αιτία που οδηγεί στην απώλεια τροφίμων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον FAO, στην Ευρώπη χάνεται κατά τη γεωργία το 20 % των οπωροκηπευτικών, το 20 % των φυτών με ριζώματα και των φυτών με κονδύλους και το 10 % των ελαιούχων σπόρων και των οσπρίων, με περαιτέρω απώλειες 5 % για τα οπωροκηπευτικά και τα φυτά με ριζώματα και τα φυτά με κονδύλους μετά τη συγκομιδή(16)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φρούτα και λαχανικά που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και τα φυτά που καταστρέφονται ή ξεριζώνονται σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις λόγω της απώλειας αγορών ή των χαμηλών τιμών αντιπροσωπεύουν απώλεια επένδυσης και εισοδήματος για τους αγρότες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων εσωτερικεύουν συχνά το κόστος της σπατάλης τροφίμων και το μετακυλίουν στον τελικό καταναλωτή ενσωματώνοντάς το στην τιμή του προϊόντος(17)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ειδική έκθεση αριθ. 34/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων εξετάζεται το ερώτημα «Συμβάλλουν αποτελεσματικά οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων στην αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων;»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πορίσματα της έκθεσης υποδεικνύουν ότι η ΕΕ δεν καταπολεμά αποτελεσματικά επί του παρόντος τη σπατάλη τροφίμων και ότι οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες και πολιτικές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση αναφέρεται ότι το επίπεδο φιλοδοξίας της Επιτροπής όσον αφορά την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων έχει μειωθεί παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του ζητήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση κρίνει πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την Επιτροπή είναι κατακερματισμένα, διαλείποντα και χωρίς σαφή συντονισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση συνιστά στην Επιτροπή: να εκπονήσει πρόγραμμα δράσης για τα επόμενα χρόνια, να λαμβάνει υπόψη της τη σπατάλη τροφίμων κατά τις μελλοντικές εκτιμήσεις αντικτύπου της, να μεριμνήσει για την καλύτερη εναρμόνιση των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ που μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων και να αποσαφηνίσει την ερμηνεία των νομικών διατάξεων που ενδεχομένως αποθαρρύνουν τη δωρεά τροφίμων, και να εξετάσει τρόπους διευκόλυνσης της δωρεάς σε άλλους τομείς πολιτικής·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, έχοντας επενδύσει πολλούς πόρους και έπειτα από τη διενέργεια μιας πολύ πετυχημένης δημόσιας διαβούλευσης το 2013, αποφάσισε εντέλει να μην δημοσιεύσει την ανακοίνωση με τίτλο «Συγκροτώντας ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα διατροφής», παρά το γεγονός ότι το κείμενο είχε ήδη οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί από τρεις Επιτρόπους (ΓΔ ENVI, ΓΔ SANCO και ΓΔ AGRI) λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση αυτή περιέχει ορισμένες καλές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ούτε κοινός και συνεπής ορισμός για τη «σπατάλη τροφίμων» ούτε κοινή μεθοδολογία για τη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που δυσχεραίνει τη σύγκριση διαφορετικών συνόλων δεδομένων και τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά τη μείωση της σπατάλης τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσκολίες που σχετίζονται με τη συλλογή πλήρων, αξιόπιστων και εναρμονισμένων στοιχείων αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο στην εκτίμηση των αποβλήτων τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ψηφίσματος, ως «σπατάλη τροφίμων» νοούνται τα τρόφιμα που προορίζονταν για ανθρώπινη κατανάλωση, σε βρώσιμη ή μη κατάσταση, τα οποία αποσύρονται από την αλυσίδα παραγωγής ή εφοδιασμού ώστε να απορριφθούν, σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, μεταφοράς, αποθήκευσης, λιανικής πώλησης και κατανάλωσης, εξαιρουμένων των απωλειών της πρωτογενούς παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συμφωνηθεί ορισμός των «απωλειών της πρωτογενούς παραγωγής»·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των βρώσιμων αποβλήτων τροφίμων και των μη βρώσιμων μερών των αποβλήτων, προκειμένου να αποφεύγονται παραπλανητικά συμπεράσματα και μη αποτελεσματικά μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες μείωσης θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αποφυγή των βρώσιμων αποβλήτων τροφίμων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο απώλειας και σπατάλης τροφίμων είναι μια πολυμερής προσπάθεια που κατέληξε στη δημοσίευση ενός παγκόσμιου προτύπου καταμέτρησης και αναφοράς (γνωστό ως πρότυπο FLW) για τον ποσοτικό προσδιορισμό των τροφίμων και των συναφών μη βρώσιμων μερών τροφίμων που αποσύρονται από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων(18)·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση όχι μόνο των ποσοτήτων που σπαταλιούνται αλλά και εκείνων που πλεονάζουν καθώς και των τροφίμων που ανακτώνται μπορεί να προσφέρει μια πληρέστερη εικόνα, χρήσιμη για τη δρομολόγηση ορθών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων που θεσπίστηκε με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα(19) (πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση) δεν λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων τροφίμων, που είναι ένα άκρως μεταβαλλόμενο ρεύμα αποβλήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει σε επίπεδο ΕΕ καμία συγκεκριμένη ιεραρχία για τη διαχείριση των τροφίμων που δεν καταναλώνονται και των αποβλήτων τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να θεσπιστεί μια ιεραρχία των αποβλήτων τροφίμων που να λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέτρα προτεραιότητας πρέπει να είναι η πρόληψη και η επαναχρησιμοποίηση για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις κατάλληλες πολιτικές κινήτρων, το πλεόνασμα τροφίμων μπορεί να ανακτηθεί και να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει περιθώριο βελτιστοποίησης ως προς τη χρησιμοποίηση πρώην τροφίμων και υποπροϊόντων της αλυσίδας τροφίμων στην παραγωγή ζωοτροφών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτέφρωση και η υγειονομική ταφή των αποβλήτων τροφίμων εξακολουθούν να αποτελούν συνεχιζόμενες πρακτικές σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ και ότι αντιβαίνουν στην κυκλική οικονομία·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές(20), οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων οφείλουν να αναφέρουν την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας («ανάλωση κατά προτίμηση πριν από») ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης («ανάλωση έως») των τροφίμων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγραφή της ημερομηνίας στα προϊόντα διατροφής δεν είναι επαρκώς κατανοητή, ιδίως από τους καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» υποδεικνύει την ημερομηνία μετά την οποία το τρόφιμο εξακολουθεί κατά κανόνα να μπορεί να καταναλωθεί, αλλά μπορεί να μην βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από άποψη ποιότητας, ενώ η ένδειξη «ανάλωση έως» υποδεικνύει την ημερομηνία μετά την οποία δεν είναι πλέον ασφαλές να καταναλωθεί ένα τρόφιμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε οι μισοί από τους πολίτες της ΕΕ δεν κατανοούν τη σημασία των ενδείξεων «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως»(21)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των ενδείξεων «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως» διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και ανάλογα με τον παραγωγό, τον μεταποιητή και τον διανομέα, ακόμα και για το ίδιο προϊόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, η ημερομηνία λήξης του τροφίμου πρέπει να είναι εύκολο να εντοπιστεί και να είναι ευανάγνωστη·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεά απούλητων τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, οδηγεί σε σημαντικές μειώσεις της σπατάλης τροφίμων, ενώ παράλληλα βοηθά ανθρώπους που έχουν ανάγκη τροφής οι οποίοι αδυνατούν να αγοράσουν συγκεκριμένα τρόφιμα ή επαρκή ποσότητα τροφίμων της ίδιας ποιότητας· επισημαίνει τον ιδιαίτερο ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν στη διαδικασία αυτή τα υπερκαταστήματα και οι χώροι εστίασης·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως το Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, διευκολύνουν τη δωρεά τροφίμων με χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, των υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς των δωρεών τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούν επαρκώς το Ταμείο·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή των πλεονασμάτων τροφίμων σε όσους έχουν ανάγκη παρεμποδίζεται από περιορισμούς των ικανοτήτων στην αλυσίδα διανομής ή, ορισμένες φορές, από την πλήρη έλλειψη ικανοτήτων σε αυτό τον δίαυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα ιδρύματα που εκτελούν κοινωνικό έργο και συντηρούνται από το κράτος ή τοπικές αρχές δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρουν και να διανέμουν τρόφιμα που προσφέρονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς· ότι αυτό ισχύει ιδίως για τις πλέον μειονεκτικές περιφέρειες·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές πρωτοβουλίες και οι πρωτοβουλίες στη βάση, όπως για παράδειγμα, οι τράπεζες τροφίμων ή τα συσσίτια που λειτουργούν από φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, βοηθούν τους φτωχότερους και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στη δημιουργία υπεύθυνης και ευαισθητοποιημένης κοινωνίας·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ενιαία αγορά πολλές εταιρείες παράγουν τρόφιμα για περισσότερες από μία χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απούλητα τρόφιμα των εν λόγω εταιρειών δεν μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να δωρηθούν στη χώρα παραγωγής λόγω της σήμανσής τους σε ξένες γλώσσες·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δωρητές τροφίμων θεωρούνται «επιχειρήσεις τροφίμων» στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για τα τρόφιμα(22) και, ως εκ τούτου, πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για τα τρόφιμα σχετικά με την ευθύνη, την ιχνηλασιμότητα και τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων που θεσπίζονται στη δέσμη κανόνων της ΕΕ για την υγιεινή των τροφίμων(23)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πιθανόν, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ευθύνη για τα δωριζόμενα τρόφιμα εξωθούν τους χορηγούς τροφίμων να απορρίπτουν αντί να δωρίζουν τα πλεονάζοντα τρόφιμα(24)·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των υφιστάμενων διοικητικών εμποδίων μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης και τα σουπερμάρκετ προτιμούν να πετούν τρόφιμα που πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους παρά να τα δωρίζουν·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του παρόντος εργάζεται για την αποσαφήνιση του ευρωπαϊκού δικαίου για τις δωρεές·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ήδη εθνικές νομοθεσίες για τον περιορισμό της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, ειδικότερα η Ιταλία έχει θεσπίσει νομοθεσία που διευκολύνει τη δωρεά και τη διανομή τροφίμων για σκοπούς κοινωνικής αλληλεγγύης χωρίς να ευθύνεται ο δωρητής για τρόφιμα τα οποία δωρίζονται καλόπιστα και είναι γνωστό ότι είναι κατάλληλα για κατανάλωση κατά τον χρόνο της δωρεάς·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες μπορούν επίσης να εγκρίνουν εθνικές προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για τις δωρεές τροφίμων, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές των αρχών ασφάλειας των τροφίμων στη Φινλανδία, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της αποτρέψιμης σπατάλης τροφίμων·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας(25) (οδηγία ΦΠΑ), προβλέπει ότι οι δωρεές τροφίμων φορολογούνται και ότι δεν επιτρέπονται φορολογικές απαλλαγές για δωρεές τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συνιστά, για φορολογικούς σκοπούς, να θεσπίζεται η αξία δωριζόμενων τροφίμων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης ή δεν είναι κατάλληλα προς πώληση «πολύ χαμηλή, ακόμη και σχεδόν μηδενική»(26)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα για τις δωρεές τροφίμων «εξαιρώντας» τες από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, αλλά δεν είναι σαφές κατά πόσον αυτό συνάδει με την οδηγία για τον ΦΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα κράτη μέλη προσφέρουν έκπτωση φόρου εταιρειών για τις δωρεές τροφίμων(27)·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυστυχώς σε πολλά κράτη μέλη, η δωρεά πλεονάσματος τροφίμων κατάλληλων για κατανάλωση είναι πιο δαπανηρή από την αποστολή τους για αναερόβια χώνευση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συσκευασίες τροφίμων συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της σπατάλης και στη βιωσιμότητα των τροφίμων επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής και προστατεύοντας τα προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες τροφίμων που προέρχονται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες μπορούν να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στους στόχους για το περιβάλλον και την αποδοτική χρήση των πόρων·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενεργά και νοήμονα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των συσκευασμένων τροφίμων και να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής τους, να συμβάλουν στην καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των συσκευασμένων τροφίμων και να παρέχουν πληροφορίες για τη φρεσκάδα των τροφίμων·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χειρισμός τροφίμων που απορρίπτονται καταναλώνει επιπρόσθετους πόρους·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων αποφέρει επίσης οικονομικά οφέλη, καθώς κάθε ευρώ που δαπανάται για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων εξασφαλίζει 265 κιλά λιγότερα απορρίμματα τροφίμων αξίας 535 EUR, επιτρέπει στις τοπικές αρχές να εξοικονομήσουν 9 EUR από έξοδα διαχείρισης αποβλήτων και επιτρέπει εξοικονόμηση 50 EUR όσον αφορά το περιβαλλοντικό κόστος που συνδέεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας(28)·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων πρέπει να λαμβάνονται στο κατάλληλο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέσα από τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές τους στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, τις ικανότητές τους να δρομολογούν και να διενεργούν τοπικές εκστρατείες, καθώς και μέσα από την άμεση επαφή και συνεργασία τους με την κοινωνία των πολιτών και με φιλανθρωπικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν μεγάλο μέρος των δημόσιων συμβάσεων και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν εξουσία επί των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως και η βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν μείζονα σημασία για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων παγκοσμίως·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική με στόχο τη δραστική μείωση των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται από τις υπηρεσίες εστίασης του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες δωρίζουν τακτικά τα τρόφιμα που δεν καταναλώνονται λόγω πλεονασματικής παραγωγής·

1.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων στην Ένωση σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής, της μεταποίησης, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της λιανικής πώλησης, της διάθεσης στην αγορά και της κατανάλωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ιδιαίτερα βιομηχανοποιημένες χώρες η μεγαλύτερη σπατάλη τροφίμων λαμβάνει χώρα στα στάδια της πώλησης και της κατανάλωσης, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες η σπατάλη ξεκινά ήδη στο στάδιο της μεταποίησης και επεξεργασίας τροφίμων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της πολιτικής ηγεσίας και δέσμευσης τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων·

2.  ζητεί, πιο συγκεκριμένα, μετ’ επιτάσεως τη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων κατά τη λιανική πώληση και την κατανάλωση και τη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών μετά τη συγκομιδή·

3.  εμμένει, ως εκ τούτου, στην ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ όλων των παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, και ειδικότερα μεταξύ προμηθευτών και διανομέων, προκειμένου να ανταποκρίνεται η προσφορά στη ζήτηση·

4.  ζητεί μια συντονισμένη απάντηση πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, ανάλογα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι πολιτικές για τα απόβλητα, την ασφάλεια των τροφίμων και για τις πληροφορίες που αναγράφονται στα τρόφιμα αλλά και στοιχεία της οικονομικής, της φορολογικής, της δημοσιονομικής πολιτικής, της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας, της πολιτικής περιβάλλοντος, της διαρθρωτικής πολιτικής (γεωργία και αλιεία), της πολιτικής για την εκπαίδευση, της κοινωνικής πολιτικής, της εμπορικής πολιτικής, της πολιτικής προστασίας των καταναλωτών, της ενεργειακής πολιτικής και της πολιτικής δημοσίων συμβάσεων· ζητεί, από αυτή την άποψη, συντονισμό μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν και να ευθυγραμμιστούν καλύτερα οι προσπάθειες της ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων· σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού είναι κατά βάση ΜΜΕ, στις οποίες δεν θα πρέπει να επιβληθούν παράλογες πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις·

5.  παροτρύνει την Επιτροπή να εμπλέξει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής που ασχολούνται με τα απόβλητα τροφίμων, και να διασφαλίζει διαρκή και ενισχυμένο συντονισμό σε επίπεδο Επιτροπής· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει μια συστηματική προσέγγιση που να αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές της σπατάλης τροφίμων και να καταρτίσει ένα συνολικό σχέδιο δράσης για τη σπατάλη τροφίμων που να καλύπτει τους διάφορους τομείς πολιτικής και να περιγράφει τη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια·

6.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία που μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματική καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων και να αναλύσει πώς μπορεί να προσαρμοστεί για να ικανοποιήσει τον στόχο της πρόληψης της σπατάλης τροφίμων·

7.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων σε σχέση με νέες νομοθετικές προτάσεις, να αποτιμά τον δυνητικό αντίκτυπό τους όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μονιμοποιήσουν την υφιστάμενη οικονομική στήριξη της καταπολέμησης της σπατάλης τροφίμων· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες στον τομέα αυτόν με τις διάφορες πολιτικές και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  υπογραμμίζει την ευθύνη των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια προσαρμοσμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, σε ενωσιακό πλαίσιο· αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που έχει ήδη εκτελεσθεί σε πολλά κράτη μέλη·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών της πρωτογενούς παραγωγής και των απωλειών κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη ενός ενωσιακού στόχου μείωσης της σπατάλης τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2025 και 50% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα αναφοράς του 2014·

13.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τη δυνατότητα να καθορίσει δεσμευτικούς ενωσιακούς στόχους μείωσης της σπατάλης τροφίμων, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2025 και το 2030, με βάση μετρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με κοινή μεθοδολογία· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση συνοδευόμενη, εάν κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνουν για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων μέσω της μέτρησης των επιπέδων σπατάλης τροφίμων βάσει κοινής μεθοδολογίας· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει έναν νομικά δεσμευτικό ορισμό της σπατάλης τροφίμων και να εγκρίνει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, μια κοινή μεθοδολογία, η οποία θα περιλαμβάνει ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας, για την ενιαία μέτρηση των επιπέδων σπατάλης τροφίμων· πιστεύει ότι ένας κοινός ενωσιακός ορισμός και μια κοινή μεθοδολογία για τη μέτρηση των «απωλειών» τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, θα διευκόλυνε τις προσπάθειες των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων κύκλων σχετικά με τον υπολογισμό και τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο ορισμό της «σπατάλης τροφίμων»: ως «σπατάλη τροφίμων» νοούνται τρόφιμα που προορίζονταν για κατανάλωση από τον άνθρωπο, είτε σε βρώσιμη είτε σε μη βρώσιμη κατάσταση, τα οποία αφαιρούνται από την αλυσίδα παραγωγής ή εφοδιασμού προκειμένου να απορριφθούν, μεταξύ άλλων στα στάδια της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, της μεταποίησης, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της λιανικής πώλησης και της κατανάλωσης, με εξαίρεση τις απώλειες κατά την πρωτογενή παραγωγή»·

16.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιεί σαφή διάκριση, στις μελλοντικές πολιτικές της, μεταξύ της σπατάλης τροφίμων και της απώλειας τροφίμων, που είναι αναπόφευκτη και παρατηρείται στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής εξαιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως π.χ. καταιγίδες·

17.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις απώλειες τροφίμων του γεωργικού τομέα και άλλων τομέων πρωτογενούς παραγωγής στους υπολογισμούς της, προκειμένου να διασφαλιστεί μια προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· σημειώνει, εντούτοις, ότι ο ποσοτικός προσδιορισμός των απωλειών στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής μπορεί να είναι δύσκολος και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει βέλτιστες πρακτικές που θα βοηθούν τα κράτη μέλη να συλλέγουν τα δεδομένα αυτά·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί προς την κατεύθυνση δημιουργίας κοινού ορισμού για την «απώλεια» σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων, καθώς και για μια κοινή μεθοδολογία μέτρησης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

19.  παρατηρεί τη δυσχέρεια υπολογισμού της σπατάλης και απώλειας τροφίμων στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής λόγω των ετερογενών προϊόντων και των σχετικών διαδικασιών καθώς και της έλλειψης σαφούς ορισμού για τη σπατάλη τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων περί απώλειας και σπατάλης τροφίμων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς όμως πρόσθετη διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση για τους γεωργούς·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη στατιστική μεθοδολογία και άλλα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων σε ολόκληρη την Ένωση και σε όλους τους τομείς·

21.  παρατηρεί ότι δεν υπάρχει κοινός ενωσιακός ορισμός και μεθοδολογία για τη μέτρηση του «πλεονάσματος τροφίμων»· επισημαίνει ότι η Ιταλία έχει θεσπίσει νομοθεσία που ορίζει τα πλεονάσματα της αλυσίδας τροφίμων και προβλέπει μια ιεραρχία για την ανάκτηση των πλεονασμάτων, με προτεραιότητα στην ανθρώπινη κατανάλωση, καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τα αποτελέσματα της εν λόγω νομοθεσίας της Ιταλίας για τις δωρεές τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων και να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει παρόμοια νομοθεσία σε ενωσιακό επίπεδο, αν κριθεί αναγκαίο·

22.  ζητεί να εφαρμοστεί συγκεκριμένη ιεραρχία των αποβλήτων τροφίμων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ ως εξής:

   α) πρόληψη στην πηγή·
   β) ανάκτηση βρώσιμων τροφίμων, δίνοντας προτεραιότητα στην κατανάλωση από τον άνθρωπο έναντι των ζωοτροφών και της επανεπεξεργασίας σε μη εδώδιμα προϊόντα·
   γ) οργανική ανακύκλωση·
   δ) ανάκτηση ενέργειας·
   ε) απόρριψη·

23.  υπογραμμίζει τις πρωτοβουλίες που περιέχονται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και περιλαμβάνουν μέτρα για τον καθορισμό μιας πλατφόρμας χρηματοδοτικής στήριξης, η οποία να προσελκύει επενδύσεις και καινοτομία προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη μετατροπή κάποιας σπατάλης τροφίμων ή γεωργικών υποπροϊόντων σε ενέργεια·

24.  τονίζει ότι οι ενεργειακές ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται με τη χρήση αποβλήτων και υποπροϊόντων που δεν είναι χρήσιμα για καμία άλλη διαδικασία που βρίσκεται σε υψηλότερη θέση στην ιεραρχία αποβλήτων·

25.  τονίζει ότι η επιτυχής καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων απαιτεί επίσης υψηλά επίπεδα ανακύκλωσης στην αναθεωρημένη οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και την ενσωμάτωση της αρχής της κλιμακωτής χρήσης της βιομάζας στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ·

26.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί η υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με το συνολικό επίπεδο αποβλήτων τροφίμων σε ένα συγκεκριμένο έτος·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά μέτρα πρόληψης της σπατάλης τροφίμων στα προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων· ζητεί από τα κράτη μέλη ιδίως να εκπονήσουν εθελοντικές συμφωνίες και να δημιουργήσουν οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τη δωρεά τροφίμων και άλλα μέσα για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων·

28.  θεωρεί, ειδικότερα, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την οικιακή κομποστοποίηση και να διασφαλίσουν τη χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων στην πηγή, καθώς και να εξασφαλίσουν ότι τα εν λόγω απόβλητα υποβάλλονται σε οργανική ανακύκλωση, προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλή περιβαλλοντική προστασία και παραγωγή με υψηλά πρότυπα ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ζύμωσης και της κομποστοποίησης· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να απαγορεύουν την υγειονομική ταφή των βιολογικών αποβλήτων·

29.  επισημαίνει τον κίνδυνο μόλυνσης που ενέχει η εισροή πλαστικών και μετάλλων που περιλαμβάνονται σε απόβλητα τροφίμων στο κομπόστ και το έδαφος, και στη συνέχεια σε οικοσυστήματα γλυκών υδάτων και σε θαλάσσια οικοσυστήματα, και ζητεί να μειωθεί στο ελάχιστο η εν λόγω διαδρομή ρύπανσης· υπενθυμίζει επιπλέον ότι σκοπός της οδηγίας για τη χρησιμοποίηση της λυματολάσπης στη γεωργία είναι να μειωθεί στο ελάχιστο η μόλυνση των καλλιεργούμενων εδαφών· ζητεί, ως εκ τούτου, σύνεση όταν εξετάζεται η ανάμειξη ροών αποβλήτων, καθώς και κατάλληλες εγγυήσεις·

30.  τονίζει ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι υψίστης σημασίας και ότι τα μέτρα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τα υφιστάμενα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων· τονίζει ότι η καταπολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων δεν πρέπει να παραβιάζει τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ούτε τα πρότυπα προστασίας των ζώων, και κυρίως της υγείας και ευεξίας των ζώων·

31.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εγκρίνουν μέτρα ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων από πλευράς υγείας, όπου και όποτε το κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των καταναλωτών σε πολιτικές που συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

32.  υπενθυμίζει ότι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων είναι μέτρο προτεραιότητας που πρέπει να επιδιωχθεί προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η ορθή διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας· υπογραμμίζει ωστόσο ότι, προς το παρόν, είναι αδύνατος ο μηδενισμός της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων· θεωρεί, συνεπώς, αναγκαίο να θεσπιστούν υποχρεωτικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η μετατροπή των αποβλήτων τροφίμων σε νέους πόρους·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν οικονομικά κίνητρα για τη στήριξη της συλλογής αχρησιμοποίητων τροφίμων τα οποία μπορούν είτε να αναδιανέμονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις είτε να επαναχρησιμοποιούνται για άλλους δευτερεύοντες σκοπούς ώστε να προλαμβάνεται η σπατάλη τροφίμων, όπως η αξιοποίηση αχρησιμοποίητων τροφίμων για την παραγωγή ζωοτροφών για εκτρεφόμενα και οικόσιτα ζώα·

34.  σημειώνει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης που υφίσταται ως προς την χρησιμοποίηση των αναπόφευκτων απωλειών τροφίμων και απορριπτόμενων τροφίμων και των υποπροϊόντων της αλυσίδας τροφίμων, ιδίως εκείνων που είναι ζωικής προέλευσης, στην παραγωγή ζωοτροφών, την ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών και την παραγωγή βελτιωτικών του εδάφους καθώς και την σημασία τους για την πρωτογενή παραγωγή·

35.  τονίζει ότι μια περισσότερο αποδοτική ευρωπαϊκή νομοθεσία στο τομέα των υποπροϊόντων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων· καλεί προς τούτο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει, ιδίως μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020», έργα με τη συμμετοχή αγροδιατροφικών επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση συνεργιών μεταξύ γεωργίας και βιομηχανίας·

36.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να συντάξει έκθεση η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, ώστε να εκτιμήσει την ανάγκη για εγκάρσια ρυθμιστικά μέτρα στον τομέα της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, και να εκπονήσει έκθεση εκτίμησης αντίκτυπου για τον εντοπισμό των ρυθμίσεων που παρακωλύουν την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των διαφόρων τομέων και που παρεμποδίζουν τη χρήση των υποπροϊόντων·

37.  επισημαίνει ότι η χρήση αποθεμάτων και τροφίμων τα οποία διαφορετικά θα απορρίπτονταν δεν αποκλείει την ανάγκη καλής διαχείρισης του εφοδιασμού και ορθής διαχείρισης της αλυσίδας τροφίμων ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία συστηματικών διαρθρωτικών πλεονασμάτων·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση, σε ανώτερη κλίμακα, πρώην τροφίμων και υποπροϊόντων από το σύνολο της αλυσίδας τροφίμων για την παραγωγή ζωοτροφών·

39.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα νομικά εμπόδια που υφίστανται στην χρησιμοποίηση πρώην τροφίμων στην παραγωγή ζωοτροφών και να προωθήσει την έρευνα στον τομέα αυτόν, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει την ανάγκη αυξημένης ιχνηλασιμότητας, συμμόρφωσης με τα πρότυπα βιοπροφύλαξης και χρήσης διαδικασιών διαχωρισμού και επεξεργασίας που μηδενίζουν τον κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων·

40.  χαιρετίζει την πρόσφατη δημιουργία της Πλατφόρμας της ΕΕ για τις απώλειες τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων, η οποία έχει στόχο τον καθορισμό δράσεων προτεραιότητας που πρέπει να υλοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια τροφίμων και η σπατάλη τροφίμων, και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι θα ήταν επιθυμητή η ουσιαστική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Πλατφόρμας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο αναλυτικό κατάλογο των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των γενικών και επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την κοινή μεθοδολογία και τις δωρεές· θεωρεί ότι η Πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει το ορθό μέσο για την παρακολούθηση όχι μόνο των ποσοτήτων που σπαταλιούνται αλλά και των πλεοναζόντων τροφίμων καθώς και των τροφίμων που ανακτώνται· παραμένει, εντούτοις, πεπεισμένο ότι αυτό αποτελεί το πρώτο μόνο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να διατίθενται στις 24 γλώσσες της ΕΕ οι εργασίες της Πλατφόρμας της ΕΕ για τις απώλειες τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων·

42.  ζητεί να στηρίξει η Πλατφόρμα της ΕΕ για τις απώλειες τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη διαφόρων διαύλων ενημέρωσης καταναλωτών, καθώς και προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών για τα τρόφιμα· παροτρύνει την Πλατφόρμα να διευκολύνει τη συνεργασία των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και τις πρωτοβουλίες δωρεάς με έμφαση στη μείωση του αντίστοιχου κόστους συναλλαγών· επαναλαμβάνει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, συνδυάζοντας τις γνώσεις και αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη με άλλα σχετικά φόρα, όπως το Φόρουμ Λιανικού Εμπορίου της ΕΕ για τη Βιωσιμότητα, η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για μια Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή Τροφίμων, το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Καλύτερη Λειτουργία της Αλυσίδας Εφοδιασμού Τροφίμων, και το Φόρουμ για τα Καταναλωτικά Αγαθά·

43.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, στο πλαίσιο της Πλατφόρμας της ΕΕ για τις απώλειες τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων, τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν μέχρι στιγμής εφαρμοστεί στα διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου να οριστούν καλύτερα αποτελεσματικά μέσα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

44.  εκτιμά ότι, για να περιορισθεί στο ελάχιστο η σπατάλη τροφίμων, πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και να αντιμετωπισθούν τα διάφορα αίτια της σπατάλης ανά τομέα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εκπονήσει ανάλυση ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων ώστε να προσδιορίσει τους τομείς τροφίμων στους οποίους παρατηρείται μεγαλύτερη σπατάλη τροφίμων και τις λύσεις που θα μπορούσαν να εξευρεθούν για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν, να προωθούν και να στηρίζουν τις επιτυχημένες πρακτικές μείωσης της σπατάλης τροφίμων και μεθόδους διατήρησης των πόρων που χρησιμοποιούνται ήδη από τα ενδιαφερόμενα μέρη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με στοχευμένα τομεακά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της πρόληψης της σπατάλης τροφίμων·

46.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει πρωτίστως και κυρίως να διαβουλεύονται με όλους τους βασικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού τομέα, και να προβαίνουν σε εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με όλα τα προτεινόμενα μέτρα προς εφαρμογή για την αποτροπή της σπατάλης τροφίμων σε ολόκληρη την Ένωση·

47.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να επιδοθούν, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, στη βελτίωση της κατανόησης, ιδίως από τους καταναλωτές, των ημερομηνιών «ανάλωσης έως» και «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από», και της δυνατότητας χρήσης τροφίμων μετά την ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από», μεταξύ άλλων με τη δρομολόγηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και διαπαιδαγώγησης, και με διευκόλυνση της ευχερέστερης πρόσβασης στις πληροφορίες για τα προϊόντα και της παροχής σφαιρικών και κατανοητών πληροφοριών· επισημαίνει ότι η χρήση επισήμανσης με διπλή ημερομηνία λήξης, παραδείγματος χάρη «πώληση έως» και «ανάλωση έως», στο ίδιο προϊόν μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αποφάσεις διαχείρισης τροφίμων των καταναλωτών· τονίζει τη σημασία της ενδυνάμωσης των καταναλωτών ώστε να βοηθηθούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις·

48.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εν εξελίξει αξιολόγησής της, να εκτιμήσει ειδικότερα τα εξής: κατά πόσον η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και η πρακτική των ημερομηνιών «ανάλωσης έως» και «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι κατάλληλες για τον σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν· κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί η αναθεώρηση της ορολογίας «ανάλωση έως» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», ώστε να καταστεί πιο κατανοητή από τους καταναλωτές· κατά πόσον θα ήταν επωφελής η αφαίρεση ορισμένων ημερομηνιών για προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον και κατά πόσον θα ήταν σκόπιμη η θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της αναγραφής της ημερομηνίας και της πρόληψης της σπατάλης τροφίμων·

49.  επικροτεί την πρωτοβουλία που ανέλαβαν ορισμένοι υπεύθυνοι μεγάλων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου να προωθήσουν συστήματα για την αλλαγή των τιμών πώλησης προϊόντων για κατανάλωση ανάλογα με την ημερομηνία λήξης των προϊόντων, προκειμένου να αυξηθεί η επίγνωση των καταναλωτών και να δοθούν κίνητρα για την αγορά προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους·

50.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά τρόφιμα, τις ημέρες μετά την παρέλευση της ημερομηνίας «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», εξακολουθούν να διατηρούν, αν και σε μειωμένο βαθμό, τα οργανοληπτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά τους και εξακολουθούν να είναι κατάλληλα προς κατανάλωση, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι αρχές της ασφάλειας των τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει υλικοτεχνικά και οργανωσιακά μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέπουν την ανάκτηση, σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, όλων των τύπων προϊόντων που παραμένουν απούλητα σε μια δεδομένη ημερομηνία·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη μεταβλητή τιμολόγηση σε συνάρτηση με την ημερομηνία λήξης, ως μέσο μείωσης της ποσότητας των εδώδιμων τροφίμων που σπαταλιούνται· πιστεύει ότι η σπατάλη τροφίμων στο στάδιο της διανομής μπορεί να μειωθεί αισθητά μέσω της καθιέρωσης εκπτώσεων σε αναλογία με τον χρόνο που απομένει μέχρι την ημερομηνία λήξης του προϊόντος· πιστεύει ότι η εν λόγω πρακτική, η οποία σήμερα εφαρμόζεται σε προαιρετική βάση, θα πρέπει να προωθηθεί και να στηριχτεί·

52.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τον κατάλογο τροφίμων που εξαιρούνται επί του παρόντος από τη σήμανση «ανάλωση έως» με σκοπό την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων·

53.  εκτιμά ότι απαιτείται έρευνα και πληροφόρηση σε αυξημένο βαθμό, προσαρμοσμένες σε κάθε προϊόν όσον αφορά τις ημερομηνίες ανάλωσης, καθώς και προώθηση και ενίσχυση της κατανάλωσης φρέσκων και μη συσκευασμένων προϊόντων και μείωση της συσκευασίας και αποθήκευσης προϊόντων μακράς διάρκειας·

54.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους κύκλους να καθιερώσουν εκστρατείες ενημέρωσης και επικοινωνίας προκειμένου να προωθήσουν την κατανόηση των καταναλωτών και του συνόλου των παραγόντων που εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφίμων σχετικά με την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, την ασφάλεια των τροφίμων, την αξία των τροφίμων και τις ορθές πρακτικές επεξεργασίας, διαχείρισης και κατανάλωσης των τροφίμων· τονίζει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες πρέπει να δίνουν έμφαση όχι μόνο στα περιβαλλοντικά αλλά και στα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων· ζητεί να αναπτυχθούν και να προωθηθούν σύγχρονα εργαλεία ενημέρωσης, παραδείγματος χάρη η χρήση κινητών εφαρμογών, για την προσέγγιση και των νεότερων γενεών οι οποίες χρησιμοποιούν πρωτίστως ψηφιακά μέσα· ενθαρρύνει την ενεργητική ενασχόληση με το θέμα της σπατάλης τροφίμων και της πείνας, η οποία σήμερα αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα· επισημαίνει την ανάγκη για αλληλεγγύη και διαμοιρασμό με εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη·

55.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κηρύξουν ένα «Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Σπατάλης Τροφίμων», ως σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών και για να επιδιώξουν να επικεντρωθεί η προσοχή των εθνικών κυβερνήσεων σε αυτό το σημαντικό ζήτημα ώστε να διατεθούν επαρκείς πόροι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο εγγύς μέλλον·

56.  υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και ανάληψης δράσης εκ μέρους των παιδιών για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική έκθεση αριθ. 34/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων υπογραμμίζει τη σημασία της συμπερίληψης εκπαιδευτικών μηνυμάτων σχετικών με τη σπατάλη τροφίμων στα συνοδευτικά μέτρα των προγραμμάτων κατανάλωσης γάλακτος και φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και αναφέρει ότι πολύ λίγα κράτη μέλη έχουν επιλέξει να το πράξουν· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό τέτοιων προγραμμάτων, που έχουν στόχο την εμφύσηση καλών διατροφικών συνηθειών στους νέους και την προσφορά ευκαιριών να διδαχτούν για τα φρέσκα τρόφιμα και τις διεργασίες της γεωργικής παραγωγής·

57.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τα νοικοκυριά να καταπολεμήσουν τη σπατάλη τροφίμων τόσο μέσω της προώθησης μιας ημέρας την εβδομάδα που θα χαρακτηρίζεται ως ημέρα αξιοποίησης των υπολειμμάτων γευμάτων, όσο και μέσω της παροχής ενημέρωσης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και μαγειρικής προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων από τους καταναλωτές·

58.  υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης προσαρμογής του τρόπου διανομής, συντήρησης και συσκευασίας στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και στις ανάγκες των καταναλωτών προκειμένου να περιοριστεί η σπατάλη των προϊόντων αυτών·

59.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να περιοριστεί η σπατάλη, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα διανέμονται και διατηρούνται σύμφωνα με μεθόδους κατάλληλες για τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος·

60.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενημερώνουν καλύτερα τους καταναλωτές σχετικά με τις τεχνικές συντήρησης και/ή επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων·

61.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών και των δημοτικών επιχειρήσεων, παράλληλα με εκείνον των εμπόρων λιανικής πώλησης και των μέσων ενημέρωσης, στην παροχή πληροφοριών και βοήθειας στους πολίτες σχετικά με το τον τρόπο αποθήκευσης και/ή χρήσης τροφίμων προκειμένου να προλαμβάνεται και να μειώνεται η σπατάλη τροφίμων·

62.  καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εκδώσει συστάσεις σχετικά με τις θερμοκρασίες ψύξης, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που δείχνουν ότι η μη βέλτιστη και ακατάλληλη θερμοκρασία καθιστά τα τρόφιμα προώρως ακατάλληλα προς βρώση και προκαλεί περιττή σπατάλη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα εναρμονισμένα επίπεδα θερμοκρασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού θα βελτιώσουν τη συντήρηση των προϊόντων και θα μειώσουν τη σπατάλη των τροφίμων που μεταφέρονται και πωλούνται εκτός συνόρων·

63.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιώσει ο αγροδιατροφικός τομέας τον προγραμματισμό της παραγωγής του προκειμένου να περιοριστεί το πλεόνασμα τροφίμων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ένα ελάχιστο επίπεδο πλεονάσματος τροφίμων αποτελεί αυτή τη στιγμή φυσιολογικό παράγοντα σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα, και ότι πλεονάσματα προκαλούνται επίσης από εξωτερικούς παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν· θεωρεί, για τον λόγο αυτό, ότι η θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση των δωρεών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο προκειμένου να αποφευχθεί η μετατροπή του πλεονάσματος τροφίμων σε απόβλητα·

64.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την καινοτομία και τις επενδύσεις στην τεχνολογία επεξεργασίας της γεωργικής παραγωγής προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη των τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, αλλά και τη μείωση των απωλειών στην παραγωγή τροφίμων στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

65.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων στην πρωτογενή παραγωγή και στον τομέα της μεταποίησης·

66.  τονίζει τη σημασία της συγκέντρωσης γεωργών σε συνεταιρισμούς ή επαγγελματικές ενώσεις με σκοπό τη μείωση των απωλειών τροφίμων μέσω της ενίσχυσης των γνώσεών τους για τις αγορές, επιτρέποντας αποτελεσματικότερο προγραμματισμό και οικονομίες κλίμακας και βελτιώνοντας την ικανότητά τους να εμπορεύονται την παραγωγή τους·

67.  επισημαίνει την σημασία της συνεργασίας, λόγου χάρη μέσω των οργανώσεων παραγωγών ή άλλης μορφής δομών όπως οι διεπαγγελματικές οργανώσεις ή οι συνεταιρισμοί, με σκοπό την ενισχυμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την καινοτομία και σε επενδύσεις σε τεχνολογίες επεξεργασίας όπως είναι η λιπασματοποίηση και η αναερόβια χώνευση, κατά περίπτωση, ή περαιτέρω τρόποι επεξεργασίας προϊόντων που μπορούν να δώσουν στους γεωργούς δυνατότητες πρόσβασης σε νέα προϊόντα, νέες αγορές και πελατείες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η οργάνωση των κλάδων και η χρήση συμβάσεων οδηγούν σε καλύτερη διαχείριση της παραγωγής και αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο ώστε να τηρείται η αρχή της εγγύτητας·

68.  παρατηρεί τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας και της ψηφιοποίησης, οι οποίες επιτρέπουν καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα και σε προβλέψεις ζήτησης, καθώς και την ανάπτυξη προκαταρκτικών προγραμμάτων παραγωγής για τους γεωργούς, δεδομένου ότι τους δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής της παραγωγής τους στη ζήτηση, καλύτερου συντονισμού με άλλους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων καθώς και ελαχιστοποίησης της σπατάλης· επισημαίνει ότι, λόγω του απαιτητικού χαρακτήρα της μείωσης της αναπόφευκτης σπατάλης τροφίμων, πρέπει να προωθηθεί η αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων τροφίμων και στη βιοοικονομία·

69.  εκτιμά ότι, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προϊόντων, η θέσπιση κανόνων για την επισήμανση στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχεται επαρκής πληροφόρηση για την προέλευση των συστατικών καθώς και για άλλες τεχνικές παραγωγής και μεταποίησης θα επιτρέψει στον καταναλωτή να πραγματοποιεί περισσότερο συνειδητές αγορές, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό έμμεσα και τους παράγοντες της παραγωγής που θα έχουν θετικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις·

70.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τους γεωργούς και τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοτικότερη διαχείριση ενέργειας, υδάτων και φυσικών πόρων σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων, ώστε να μειωθεί σημαντικά η σπατάλη πόρων και τροφίμων με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και της κατασπατάλησης θρεπτικών συστατικών και την αύξηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας εντός των γεωργικών συστημάτων·

71.  εκτιμά ότι απαιτείται έρευνα και πληροφόρηση σε αυξημένο βαθμό προκειμένου να αποτραπεί η σπατάλη τροφίμων στην πρωτογενή παραγωγή και να αντικατασταθούν οι πρακτικές σπατάλης πόρων στη γεωργική παραγωγή, την επεξεργασία ή διανομή τροφίμων, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον·

72.  τονίζει ότι, για να διατηρηθεί η σπατάλη τροφίμων σε ένα απόλυτο ελάχιστο όριο, οι γεωργοί πρέπει να είναι σε θέση, τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής πλευράς, να χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους με τον πλέον αποδοτικό τρόπο από πλευράς πόρων·

73.  φρονεί ότι οι πρωτοβουλίες τις οποίες ξεκινούν οι ίδιοι οι γεωργοί και οι τοπικές κοινότητες μπορούν να προσφέρουν διατηρήσιμες και οικονομικά βιώσιμες λύσεις και να προσδώσουν αξία σε προϊόντα που, διαφορετικά, θα κατέληγαν λύματα, αναπτύσσοντας αγορές για προϊόντα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα εξαιρούνταν από την αλυσίδα τροφίμων· επισημαίνει τις δυνατότητες που ενέχουν τα προγράμματα κοινωνικής καινοτομίας που ξεκινούν οι ίδιοι οι γεωργοί και οι τοπικές κοινότητες, όπως είναι η δευτερεύουσα συγκομιδή και η δωρεά περίσσιων τροφίμων σε οργανώσεις παροχής επισιτιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών τροφίμων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις πρακτικές αυτές και να τις ενθαρρύνουν στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ·

74.  τονίζει ότι, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής, θα πρέπει να αξιοποιηθούν καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση των γεωργικών επιδόσεων και τη μεταποίηση των προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα της αγοράς·

75.  επισημαίνει ότι μεγάλες ποσότητες απολύτως βρώσιμων οπωροκηπευτικών δεν φθάνουν στην αγορά για αισθητικούς λόγους και εξαιτίας προτύπων εμπορίας· σημειώνει ότι υπάρχουν επιτυχημένες πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τέτοια προϊόντα και ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της χονδρικής και της λιανικής να προωθήσουν τις εν λόγω πρακτικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη αγορών για τέτοια τρόφιμα και να διενεργήσει έρευνα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των προτύπων εμπορίας και της σπατάλης τροφίμων στο πλαίσιο αυτό·

76.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να ασκήσουν επιρροή στα δημόσια πρότυπα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) με σκοπό την αποτροπή της σπατάλης πόρων μέσω πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων·

77.  εκτιμά ότι απαιτείται αυξημένη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και χρησιμοποίηση των οργανώσεων παραγωγών προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες και να προωθηθεί η πρόσβαση σε δευτερογενείς αγορές, άλλους αποδέκτες και εναλλακτικές χρήσεις για πλεονάσματα τροφίμων που διαφορετικά θα επέστρεφαν στο έδαφος ή θα μετατρέπονταν σε λύματα, με προτεραιότητα την επαναχρησιμοποίηση για σκοπούς κατανάλωσης από τον άνθρωπο, όπως πωλώντας σε χαμηλότερη κατηγορία για επεξεργασμένα τρόφιμα ή πωλώντας σε τοπικές αγορές·

78.  σημειώνει ότι τα προϊόντα εκείνα που μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των διατροφικών, όπως π.χ. η μετατροπή σε ζωοτροφές, η λίπανση των γεωργικών εκτάσεων ή η χρησιμοποίηση για την παραγωγή κομπόστ και ενέργειας, πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τα προϊόντα που θεωρούνται απόβλητα, ώστε να μην υπονομεύεται η επαναχρησιμοποίησή τους·

79.  παρατηρεί ότι η ποσότητα των απορριπτόμενων τροφίμων θα μπορούσε να μειωθεί αν αυτά πωλούνταν με αμεσότερο τρόπο στους καταναλωτές, παραδείγματος χάρη σε αγορές παραγωγών ή γεωργικά καταστήματα που χρησιμοποιούν τα βραχέα κανάλια διανομής και ενθαρρύνουν τις αγορές τοπικών και ελάχιστα επεξεργασμένων προϊόντων·

80.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τοπικά και βιολογικά τρόφιμα και να στηρίξουν βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων κατ’ οίκον·

81.  επισημαίνει ότι τα τοπικά και περιφερειακά προϊόντα, καθώς και τα συστήματα στήριξης της γεωργίας από τις τοπικές κοινότητες, καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη βραχύτερων αλυσίδων εφοδιασμού, οι οποίες αυξάνουν τα πρότυπα ποιότητας των προϊόντων και στηρίζουν την εποχική ζήτηση, με αποτέλεσμα να έχουν σημαντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη·

82.  πιστεύει ότι οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και των περιττών συσκευασιών, στη μείωση των αποστάσεων για τη μετακίνηση των τροφίμων, στην παροχή τροφίμων υψηλότερης ποιότητας και στη διαφάνεια των αλυσίδων τροφίμων, και έτσι να ενισχύσουν την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών κοινωνιών·

83.  ζητεί την προώθηση εποχιακών φρούτων και λαχανικών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

84.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καλή μεταχείριση των ζώων·

85.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για τη μείωση των απωλειών που οφείλονται σε κακή μεταχείριση των ζώων·

86.  υπογραμμίζει ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορούν να οδηγήσουν σε σπατάλη τροφίμων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν πώς οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων παράγουν απόβλητα τροφίμων και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο πολιτικής για την καταπολέμηση τέτοιων πρακτικών·

87.  πιστεύει ότι η επίλυση του προβλήματος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών θα βελτιώσει την κατάσταση των αγροτών, οι οποίοι είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας και, μέσω της μείωσης τόσο της πλεονάζουσας παραγωγής όσο και της συσσώρευσης πλεοναζόντων προϊόντων, θα μπορούσε να συμβάλει όχι μόνο στην σταθεροποίηση των τιμών και στην διασφάλιση δίκαιων και επικερδών τιμών παραγωγού, αλλά και στη μείωση τόσο της σπατάλης τροφίμων σε όλη την αλυσίδα όσο και των ζημιών που προκύπτουν στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· επισημαίνει ότι μια δικαιότερη αμοιβή των παραγωγών θα προσδώσει μεγαλύτερη αξία στα προϊόντα, οδηγώντας σε περιορισμό του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων στα τελικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού·

88.  τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν βασική αρμοδιότητα ως προς την υλοποίηση προγραμμάτων μείωσης και πρόληψης της σπατάλης τροφίμων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να το λαμβάνουν αυτό υπόψη τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

89.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος στη διαχείριση των αποβλήτων και στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων καθώς και τις προσπάθειες επιχειρήσεων όπως οι ΜΜΕ που συμβάλλουν άμεσα στην κυκλική οικονομία·

90.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις τοπικές κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τα σουπερμάρκετ και άλλους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς να στηρίξουν πρωτοβουλίες μείωσης της σπατάλης τροφίμων και να συμβάλλουν σε μια τοπική διατροφική στρατηγική ενημερώνοντας, παραδείγματος χάρη, τους καταναλωτές, μέσω μιας κινητής εφαρμογής, για απούλητα τρόφιμα, ευθυγραμμίζοντας τη ζήτηση και την προσφορά·

91.  επικροτεί τη δημιουργία σημείων στα οποία θα μπορεί κανείς να αφήνει τρόφιμα κατάλληλα προς κατανάλωση χάριν των απόρων (foodsharing)· ζητεί να απλουστευθούν οι διαδικασίες ώστε να γίνει ευκολότερη η δημιουργία τέτοιων σημείων·

92.  θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος φραγμός στην ΕΕ όσον αφορά την παροχή πλεονάσματος κατάλληλων ακόμα προς κατανάλωση τροφίμων σε όσους τα έχουν ανάγκη είναι η έλλειψη, ή ορισμένες φορές, η πλήρης απουσία ικανοτήτων στους διαύλους διανομής· διαπιστώνει ότι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και οι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας που δραστηριοποιούνται σε κρατικό ή τοπικό επίπεδο δεν διαθέτουν αρκετούς υλικούς ή ανθρώπινους πόρους για τη μεταφορά και διανομή των κατάλληλων ακόμα προς κατανάλωση τροφίμων που προσφέρονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς· διαπιστώνει ότι αυτό ισχύει ιδίως για τις πλέον μειονεκτικές περιφέρειες·

93.  επισημαίνει ότι η βιομηχανία τροφίμων έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων ενισχύοντας τη συνεργασία με οργανώσεις παροχής επισιτιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

94.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει στα κράτη μέλη τη δημιουργία συμβάσεων που να προβλέπουν ότι τα καταστήματα λιανικής του τομέα των τροφίμων θα διανέμουν τα απούλητα προϊόντα τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις·

95.  ζητεί μεγαλύτερη δέσμευση εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα τρόφιμα που πρόκειται να λήξουν θα διατίθενται πρώτα για φιλανθρωπικούς σκοπούς· σημειώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια όσον αφορά τις δωρεές, τα οποία είναι κυρίως νομικού χαρακτήρα· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων που αποθαρρύνουν τις δωρεές·

96.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη «αποσαφήνιση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, προς διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων και της χρησιμοποίησης των πρώην τροφίμων για ζωοτροφές», όπως αναγγέλθηκε για το 2016(29)·

97.  επικροτεί το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη δωρεά τροφίμων ως πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· ωστόσο, λόγω των διαφόρων εμποδίων στη δωρεά τροφίμων που περιέχονται στη νομοθεσία της ΕΕ, θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω η δωρεά απούλητων τροφίμων στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων με τη θέσπιση νομοθετικών αλλαγών·

98.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τους όρους δωρεάς τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις εκ μέρους εταιρειών στη χώρα παραγωγής, ανεξαρτήτως της γλώσσας της συσκευασίας των προϊόντων· επισημαίνει ότι θα πρέπει να καταστούν δυνατές οι δωρεές των ανωτέρω αγαθών εφόσον διατίθενται στους αποδέκτες πληροφορίες ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων, π.χ. σχετικά με τα αλλεργιογόνα, στις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών τους·

99.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τη δωρεά τροφίμων μειώνοντας τα έξοδα συναλλαγής με στόχο τη μείωση του κατώτατου ορίου συμμετοχής, παραδείγματος χάρη προσφέροντας πρότυπα εργαλεία που μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και να χρησιμοποιηθούν από τους τοπικούς παράγοντες για την αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης πλεονασμάτων τροφίμων και για την αποτελεσματικότερη διοργάνωση της υλικοτεχνικής υποστήριξης·

100.  χαιρετίζει τη δημιουργία των «κοινωνικών παντοπωλείων», καθώς και τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με φιλανθρωπικές οργανώσεις για την καλύτερη δυνατή χρήση των βρώσιμων αλλά ακατάλληλων προς πώληση τροφίμων·

101.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν θεσμική και οικονομική υποστήριξη στα κοινωνικά σουπερμάρκετ, τα οποία αποτελούν βασικό παράγοντα της δωρεάς τροφίμων·

102.  ζητεί οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων που εκχωρούν δωρεάν το πλεόνασμα τροφίμων να υποχρεούνται να εφαρμόζουν ορθές επιχειρησιακές πρακτικές προκειμένου να διασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004·

103.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εθνικές αρχές για να βοηθήσουν τους παράγοντες σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων όσον αφορά τη χρήση βρώσιμων τροφίμων και τροφίμων που κοντεύουν να λήξουν, υιοθετώντας μια προωθητική και όχι τιμωρητική προσέγγιση κατά την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας των τροφίμων·

104.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις επιπτώσεις της θέσπισης νομοθεσίας «Καλού Σαμαρείτη»· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο νομοθετικές πράξεις, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και η οδηγία 85/374/ΕΟΚ, ρυθμίζουν την ευθύνη στις δωρεές τροφίμων·

105.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ που θα επιτρέπει ρητά τη θέσπιση φορολογικών απαλλαγών για τις δωρεές τροφίμων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Επιτροπής και να ορίσουν σχεδόν μηδενικό ΦΠΑ εάν η δωρεά τροφίμων πραγματοποιείται κοντά στη συνιστώμενη ημερομηνία λήξης του τροφίμου ή εάν τα τρόφιμα είναι ακατάλληλα προς πώληση·

106.  καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους(30) (FEAD) με μια εκτελεστική πράξη που θα προωθεί τη χρήση του FEAD για τη διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων, με χρηματοδότηση του κόστους της συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής, και που θα ρυθμίζει τη χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης που παράγονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ· ενθαρρύνει τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να στηρίξουν τη συγκρότηση υποδομών δωρεάς τροφίμων σε περιφέρειες και περιοχές όπου δεν υπάρχουν υποδομές ή οι υποδομές που υπάρχουν είναι ανεπαρκείς ή ακατάλληλα εξοπλισμένες·

107.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην εκτρέπουν προς άλλες ομάδες-στόχους τους πόρους του FEAD που προορίζονται για τράπεζες τροφίμων και φιλανθρωπικές οργανώσεις·

108.  επισημαίνει ότι οι δωρεές τροφίμων δεν μπορούν να θεωρούνται σαφές μέτρο για την επίλυση των βασικών προβλημάτων της φτώχειας· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες από την άποψη αυτή: δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι δωρεές τροφίμων θα μετριάσουν τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και θα προλαμβάνουν τη σπατάλη τροφίμων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αναλάβει πιο αποφασιστικές δράσεις για την πρόληψη της φτώχειας·

109.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν όσον αφορά τις δωρεές και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει καμία κατάχρηση των δωρεών αυτών με σκοπό τη δημιουργία μιας εναλλακτικής αγοράς που θα είχε ως συνέπεια τα άτομα που έχουν ανάγκη να μην μπορούν να επωφεληθούν από τις δωρεές τροφίμων και οι έμποροι να αποθαρρύνονται να παρέχουν τέτοιες δωρεές·

110.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά, χωρίς να επιβαρύνονται αδικαιολόγητα οι ΜΜΕ και οι εθελοντικές οργανώσεις, τις δωρεές τροφίμων προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα δεν θα διοχετεύονται και δεν θα πωλούνται σε εναλλακτικές αγορές, εφόσον αυτό θα εμπόδιζε την πρόσβαση των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και θα αποθάρρυνε τους εμπόρους από την διάθεση τροφίμων, λόγω του κινδύνου αυτό να καταλήξει σε αθέμιτο ανταγωνισμό·

111.  καλεί όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης τους και να εφαρμόσουν την κοινή δήλωση για τη σπατάλη τροφίμων «Every Crumb Counts» (Κάθε ψίχουλο μετράει) και τη «Συμφωνία στον τομέα του λιανικού εμπορίου για τη σπατάλη»· επισημαίνει ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου συναλλάσσεται με εκατομμύρια καταναλωτές σε καθημερινή βάση και βρίσκεται σε μοναδική θέση να αυξήσει τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων, διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις τεκμηριωμένες επιλογές· υπογραμμίζει ότι πρακτικές μάρκετινγκ όπως η αγορά δύο προϊόντων στην τιμή του ενός αυξάνουν τον κίνδυνο να αγοράζουν οι καταναλωτές περισσότερα από όσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν· επισημαίνει, επίσης, εν προκειμένω την ανάγκη να προσφέρονται μικρότερες συσκευασίες για μικρότερα νοικοκυριά· επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένοι έμποροι λιανικής πωλούν τρόφιμα με μικρή ημερομηνία «ανάλωσης έως» σε μειωμένες τιμές, αλλά πιστεύει ότι η πρακτική αυτή θα έπρεπε να είναι περισσότερο διαδεδομένη·

112.  επαναλαμβάνει ότι τα απόβλητα αυγών εξακολουθούν να αποτελούν βασικό ζήτημα για τους εμπόρους λιανικής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους μείωσης της σπατάλης αυγών λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική αξιολόγηση της EFSA, και ζητεί από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν κατάλληλα τους καταναλωτές για αυτό το σημαντικό ζήτημα·

113.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) στην παραγωγή και μείωση των αποβλήτων τροφίμων·

114.  επισημαίνει ότι η επιβίωση των γεωργών εξαρτάται από την μεταφορά προϊόντων στην αγορά υπό καλές συνθήκες και συμφέρουσες τιμές και ότι οποιαδήποτε απώλεια προϊόντων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας λόγω ακραίων ή ασυνήθιστων κλιματικών φαινομένων, ή απώλεια προϊόντων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή κατεστράφησαν λόγω της απώλειας αγορών ή των χαμηλών τιμών, αντιπροσωπεύει απώλεια επένδυσης και εισοδήματος για τους αγρότες· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η αστάθεια των τιμών στις γεωργικές αγορές επηρεάζει την παραγωγή και το εισόδημα των γεωργών και μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη τροφίμων και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει η ΚΓΠ να παράσχει τα κατάλληλα εργαλεία για την καταπολέμηση αυτής της αστάθειας·

115.  τονίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει μελέτη για τον καθορισμό του αντικτύπου των διαφόρων μεταρρυθμίσεων στο μέγεθος της γεωργικής παραγωγής και την επίδρασή του στην κατασπατάληση τροφίμων, και καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να συμπεριλάβει το θέμα της σπατάλης τροφίμων στην μελλοντική πολιτικής της για την ανάπτυξη και εφαρμογή της ΚΓΠ·

116.  υπογραμμίζει ότι η σπατάλη τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής μπορεί επίσης να οφείλεται στην επιδείνωση της γεωργικής παραγωγικής μας βάσης που προκύπτει από την υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους, της βιοποικιλότητας (μείωση της επικονίασης) και του συνόλου των φυσικών πόρων, και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το φαινόμενο αυτό στην μελλοντική ανάπτυξη της γεωργίας και της ΚΓΠ·

117.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) προκειμένου να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων από απορρίψεις ιχθύων και να βελτιώσουν τα ποσοστά επιβίωσης των οργανισμών που προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια·

118.  ευελπιστεί ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, που εισάγεται σταδιακά αυτή την περίοδο, θα οδηγήσει σε πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές και, τελικά, σε μείωση της απόρριψης ιχθύων στη θάλασσα· σημειώνει, ωστόσο, ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν ισχύει για όλα τα ψάρια, επομένως απαιτούνται περαιτέρω μέτρα·

119.  εκφράζει την ανησυχία του για το επίπεδο σπατάλης ιχθύων μετά την αλίευση, δεδομένης της αναλώσιμης φύσης των ιχθύων και των ακραίων συχνά ταξιδιών στα οποία υποβάλλονται τα ψάρια για λόγους μεταποίησης, πολλές φορές από την Ευρώπη στην Ασία και πίσω στην Ευρώπη για τελική πώληση·

120.  υπενθυμίζει τη σημασία του «υδάτινου αποτυπώματος» τροφίμων και ζωοτροφών·

121.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στα τρόφιμα περιλαμβάνεται και το νερό, το οποίο «ενσωματώνεται σκόπιμα στα τρόφιμα στη διάρκεια της παραγωγής, της παρασκευής ή της επεξεργασίας τους», και ότι αποτελεί θεμελιώδη πόρο στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα·

122.  υπογραμμίζει ότι η σπατάλη τροφίμων συνεπάγεται σημαντική σπατάλη νερού, ανάλογα με την ποιότητα, το είδος και την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων·

123.  υπενθυμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η διαχείριση του νερού στη γεωργία, να αναπτυχθούν συστήματα παραγωγής τροφίμων με ευφυή διαχείριση του νερού (water-smart), να αυξηθεί η ασφάλεια των υδάτινων πόρων και των τροφίμων στις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής·

124.  τονίζει ότι οι καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις σε τομείς όπως η διαχείριση παραπροϊόντων και υποπροϊόντων της παραγωγής τροφίμων, το εμπόριο τροφίμων, η αποθήκευση τροφίμων, ο χρόνος ζωής προϊόντων, οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης της σπατάλης τροφίμων· ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να υποστηρίξουν την έρευνα στους εν λόγω τομείς και να προωθήσουν βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις· πιστεύει ότι οι υπηρεσίες της συνεργατικής οικονομίας είναι σημαντικές για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την καινοτομία, μέσω ερευνητικών έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας·

125.  υπογραμμίζει την ευθύνη όλων των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών συστημάτων συσκευασίας, όσον αφορά την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων· τονίζει τη θετική συμβολή των υλικών και λύσεων συσκευασίας τροφίμων για την πρόληψη της απώλειας τροφίμων και της σπατάλης τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, για παράδειγμα με συσκευασία που μειώνει την απώλεια τροφίμων κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή, που διατηρεί την ποιότητα και την υγιεινή των τροφίμων για μεγαλύτερο διάστημα ή που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη να καταστούν οι συσκευασίες κατάλληλες για τον σκοπό τους (δηλαδή, όχι υπερβολική ή ανεπαρκής συσκευασία) καθώς και ανάλογες με τις ανάγκες των προϊόντων και των καταναλωτών, καθώς και την ανάγκη να εξετάζεται η προοπτική κύκλου ζωής στο συσκευασμένο προϊόν συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της χρήσης της συσκευασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τα οφέλη συσκευασίας τροφίμων με βιολογικά, βιοαποικοδομήσιμα και λιπασματοποιήσιμα υλικά λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων και υιοθετώντας μια προσέγγιση κύκλου ζωής· τονίζει ότι οι στόχοι της μείωσης της σπατάλης τροφίμων πρέπει να συνάδουν με τα μέτρα και τους στόχους της οδηγίας 94/62/ΕΚ, και ιδίως με τον στόχο της ουσιαστικής μείωσης στην κατανάλωση μη ανακυκλώσιμων και υπερβολικών συσκευασιών·

126.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργών και ευφυών υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και άλλων καινοτόμων λύσεων που συμβάλλουν θετικά στην αποδοτική χρήση των πόρων και στην κυκλική οικονομία· επισημαίνει ότι η συναφής με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα νομοθεσία θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα μέγιστο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών για όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που εισάγονται από τρίτες χώρες· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να παρουσιάσει εναρμονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και να θέσει σε προτεραιότητα την κατάρτιση ειδικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για υλικά όπως το χαρτί και το χαρτόνι σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 1935/2004(31)·

127.  συνιστά την προώθηση της χρήσης εθελοντικών κωδίκων ορθών πρακτικών επιχειρήσεων που αναπτύσσονται από τομεακές οργανώσεις στον κλάδο των τροφίμων, της εστίασης και των ξενοδοχείων, με στόχο τη βέλτιστη χρήση των προϊόντων και την προώθηση των δωρεών σε προγράμματα που αποσκοπούν στη συλλογή πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωνικούς σκοπούς·

128.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη σύναψη συμφωνιών ή πρωτοκόλλων συμφωνίας για την προώθηση υπεύθυνων συμπεριφορών και ορθών πρακτικών με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, μεταξύ των οποίων η παροχή επαναχρησιμοποιήσιμων δοχείων στους φορείς εστίασης, κατασκευασμένων από ανακυκλώσιμο υλικό, ώστε να παίρνουν μαζί τους οι πελάτες τα τρόφιμα που δεν κατανάλωσαν·

129.  υπενθυμίζει ότι τα τοπικά και περιφερειακά προϊόντα, καθώς και τα εποχιακά προϊόντα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κατά περίπτωση, στον τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας ώστε να βραχυνθεί η αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης, με τη μείωση του αριθμού των σταδίων μεταποίησης και, ως εκ τούτου, των αποβλήτων που παράγονται στα διάφορα στάδια·

130.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, ιδίως μέσω της δημιουργίας διαδικτυακών πλατφορμών «διάσωσης τροφίμων» οι οποίες θα δίνουν στον κλάδο της εστίασης τη δυνατότητα να προσφέρει τις απούλητες μερίδες σε μειωμένες τιμές· επισημαίνει ότι οι εν λόγω εμπειρίες έχουν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στα κράτη μέλη στα οποία έχουν αναπτυχθεί·

131.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη συμβολή των κοινωνικά υπεύθυνων πρωτοβουλιών, όπως η πρωτοβουλία «Healthy nutritional standard», που έχουν ως στόχο την ενημέρωση για τη διατροφή διαφορετικών ομάδων καταναλωτών με ειδικές διατροφικές ανάγκες ή προτιμήσεις μέσω της εθελοντικής ή θεσμοθετημένης επισήμανσης τροφίμων σε εγκαταστάσεις εστίασης και του τουρισμού ώστε να συμβάλει έτσι στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων·

132.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με αναπτυσσόμενες χώρες για να τις βοηθήσουν να βελτιώσουν τις υποδομές της αλυσίδας τροφίμων και να μειώσουν τα επίπεδα σπατάλης τροφίμων τους·

133.  παροτρύνει όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβουν στις διαδικασίες συμβάσεων που συνδέονται με την εστίαση την απαίτηση της ύπαρξης σχεδίων διαχείρισης και μείωσης της σπατάλης τροφίμων· καλεί το Σώμα των Κοσμητόρων να δώσει προτεραιότητα σε δράσεις μείωσης της σπατάλης τροφίμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενθαρρύνει άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ακολουθήσουν· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να μειώσουν τα απόβλητα τροφίμων στα δημόσια ιδρύματα·

134.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0266.
(2) ΕΕ C 227 Ε της 6.8.2013, σ. 25.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0250.
(4) ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 28.
(5) ΕΕ C 161 της 6.6.2013, σ. 46.
(6) FAO «Food waste Foodprint. Impacts on natural resources (Αποτύπωμα σπατάλης τροφίμων. Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους)»· FAO, Ρώμη, 2013.
(7) FAO, 2015. Food wastage footprint & climate change (Αποτύπωμα σπατάλης τροφίμων και κλιματική αλλαγή).
(8) https://www.wfp.org/hunger/stats
(9) «The State of Food Insecurity in the World 2015» (Η κατάσταση της επισιτιστικής ανασφάλειας στον κόσμο 2015), FAO, ΟΗΕ.
(10) «Development Goals in an Era of Demographic Change, Global Monitoring Report 2015/2016» (Αναπτυξιακοί στόχοι σε μια εποχή δημογραφικών μεταβολών, Έκθεση Παγκόσμιας Επισκόπησης 2015/2016), Παγκόσμια Τράπεζα.
(11) http://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html
(12) FUSIONS, Estimates of European food waste levels (Εκτιμήσεις του επιπέδου σπατάλης τροφίμων στην Ευρώπη), Μάρτιος 2016.
(13) Eurostat, «People at risk of poverty or social exclusion» (Άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό).
(14) FUSIONS, Estimates of European food waste levels (Εκτιμήσεις του επιπέδου σπατάλης τροφίμων στην Ευρώπη), Μάρτιος 2016.
(15) WRAP, 2015. ‘Household Food Waste in the UK’ (Οικιακά απορρίμματα τροφίμων στο ΗΒ), 2015.
(16) FAO (2011) «Global food losses and food waste» (Απώλεια τροφίμων και σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο).
(17) Ειδική έκθεση αριθ. 34/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων», σ. 14.
(18) Πρότυπο καταμέτρησης και αναφοράς της απώλειας και σπατάλης τροφίμων, 2016.
(19) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
(20) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
(21) Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 425 σχετικά με την σπατάλη τροφίμων και την αναγραφή ημερομηνίας, Σεπτέμβριος 2015.
(22) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
(23) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206).
(24) Συγκριτική μελέτη σχετικά με τη νομοθεσία και τις πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για τη δωρεά τροφίμων (2014), την οποία ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
(25) ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
(26) Κοινή απάντηση σε δύο γραπτές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις (E-003730/13, E-002939/13) της 7ης Μαΐου 2013.
(27) Συγκριτική μελέτη σχετικά με τη νομοθεσία και τις πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για τη δωρεά τροφίμων (2014), την οποία ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
(28) Commission staff working document, executive summary of the impact assessment, impact assessment on measures addressing food waste to complete SWD(2014)0207 regarding the review of EU waste management targets (SWD(2014)0289, 23.9.2014) (Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής – Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων, εκτίμηση επιπτώσεων για τα μέτρα αντιμετώπισης της σπατάλης τροφίμων - σχετικά με την επανεξέταση των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων της ΕΕ).
(29) Παράρτημα της ανακοίνωσης της Επιτροπής COM(2015)0614.
(30) ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0384.


Η αξιολόγηση των εξωτερικών παραμέτρων της τελωνειακής επίδοσης και διαχείρησης ως μέσο διευκόλυνσης του εμπορίου και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου
PDF 441kWORD 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με την αξιολόγηση των εξωτερικών πτυχών της λειτουργίας και της διαχείρισης των τελωνείων ως εργαλείου για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου (2016/2075(INI))
P8_TA(2017)0208A8-0162/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο της ΓΔ TAXUD 2016-2020 και το σχέδιο διαχείρισης της ΓΔ TAXUD 2016, της 14ης Μαρτίου 2016 (Ares (2016)1266241),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2014, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων: Αντιμετώπιση των κινδύνων, ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού και διευκόλυνση του εμπορίου» (COM(2014)0527),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2016, με τίτλο «Έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων» (COM(2016)0476),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς (TAXUD/B2/047/2011),

–  έχοντας υπόψη το πιλοτικό πρόγραμμα ΕΕ-Κίνας για ευφυείς και ασφαλείς εμπορικές γραμμές (SSTL),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) για την περίοδο 2013-2017(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΓΔ TAXUD σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ για το 2015,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο για την τελωνειακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την τελωνειακή συνεργασία ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (2014-2017),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση της λειτουργίας των προτιμησιακών εμπορικών καθεστώτων» (COM(2014)0105),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (COM(2016)0050),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Ανάπτυξη της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της» (COM(2016)0813),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με μια «Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες»(2),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 23/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Θαλάσσιες μεταφορές στην ΕΕ: πλέοντας χωρίς πυξίδα - εν πολλοίς αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες επενδύσεις»,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ, της 18ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Παράνομο εμπόριο, συγκλίνοντα εγκληματικά δίκτυα»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(3), και την οικεία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446(4)), την εκτελεστική πράξη (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447(5)), τη μεταβατική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341(6)), και το πρόγραμμα εργασιών (εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578(7)),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπό την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013)0884), και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την πρόταση αυτή(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών(10),

–  έχοντας υπόψη την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής όπως ορίζεται στη ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0162/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή ένωση συνιστά βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πλήρως λειτουργική τελωνειακή ένωση είναι ουσιώδης για την αξιοπιστία που χρειάζεται η ΕΕ προκειμένου να διασφαλίζει την ισχυρή θέση της κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα έχει ουσιαστική σημασία για τη διαφύλαξη των ιδίων πόρων της ΕΕ, και ιδίως των τελωνειακών δασμών, και των εθνικών φορολογικών συμφερόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πλήρως λειτουργική τελωνειακή ένωση αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2016, κινδυνεύει να καθυστερήσει λόγω της έλλειψης κατάλληλης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κοινών και λειτουργικών συστημάτων πληροφορικής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων επισημαίνει ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής και την ανάπτυξη των απαιτούμενων συστημάτων αποτελεί μείζον ζήτημα που παρεμποδίζει την πρόοδο, ιδίως σε σχέση με το νέο σύστημα ελέγχου εισαγωγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει πρόσθετων πόρων, δεν θα είναι δυνατή η υλοποίηση ορισμένων δράσεων έως το τέλος του 2020, όπως προβλεπόταν στη στρατηγική και στο σχέδιο δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν καθυστέρηση θα επηρεάσει επίσης την υλοποίηση των δεσμεύσεων όσον αφορά πτυχές σχετικές με τα τελωνεία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υφιστάμενος κατακερματισμός των πολιτικών τελωνειακού ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών δεν πρέπει να οδηγεί σε κατάσταση που επιφέρει πρόσθετες διοικητικές και χρονικές επιβαρύνσεις ή στρεβλώσεις των εσωτερικών εμπορικών ροών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη οδηγία για ένα ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβιάσεις και κυρώσεις δεν κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων των κρατών μελών με πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να ενθαρρύνει τους οικονομικούς φορείς που ενεργούν με δόλιο τρόπο να πραγματοποιούν στρατηγικές επιλογές όταν εισάγουν από τρίτες χώρες, προκαλώντας στρεβλώσεις στην είσπραξη φόρων και αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και, με τον τρόπο αυτό, καθιστώντας αναποτελεσματικό αυτό το αποτρεπτικό μέτρο όσον αφορά τις παράνομες εμπορικές δραστηριότητες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύνθετοι τελωνειακοί κανόνες και διαδικασίες, καθώς και τα διαφορετικά κριτήρια και οι κυρώσεις που εφαρμόζουν οι αρχές μπορούν να επιβαρύνουν υπερβολικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ασκώντας σημαντική πίεση στους περιορισμένους πόρους τους και επηρεάζοντας την εμπορική τους πορεία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική τελωνειακή συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών, των εξουσιοδοτημένων οικονομικών φορέων, των αστυνομικών δυνάμεων και των δικαστικών αρχών, καθώς και άλλων συναφών παραγόντων, με τις τρίτες χώρες και σε πολυμερές επίπεδο, διαδραματίζει καίριο ρόλο, δεδομένων των σημαντικών όγκων των εμπορικών συναλλαγών, και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της εμπορίας άγριων ειδών, της φοροδιαφυγής, του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών και καπνού, των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, και για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στην ΕΕ, την εφαρμογή και τον σεβασμό διαδικασιών δέουσας επιμέλειας για προϊόντα στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, όπως αναφέρεται στη στρατηγική της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους», και τον εντοπισμό και την πιθανή εξάλειψη των διασυνδέσεων μεταξύ των δόλιων παραγόντων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες παράνομου εμπορίου στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες τελωνειακής συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με την Νότια Κορέα, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Κίνα και την Ιαπωνία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι εμπορικοί εταίροι συνεχίζουν να είναι οι κυριότεροι εξαγωγείς παράνομων ή παραποιημένων προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των εξαγωγών από τη Μαλαισία ανέρχεται μόνο σε περίπου 2,5 εκατομμύρια EUR, ενώ οι εξαγωγές από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ υπολογίζονται σε περισσότερα από 300 εκατομμύρια EUR και 100 εκατομμύρια EUR αντιστοίχως· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 2015 η Λευκορωσία προκάλεσε φορολογική ζημία στην ΕΕ ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR, εξάγοντας προϊόντα που καταστρατηγούσαν εντελώς τους κανόνες ΦΠΑ και τους υγειονομικούς κανόνες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ, ο όγκος των παραποιημένων προϊόντων που κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές της Ένωσης αυξήθηκε κατά 15 % μεταξύ 2014 και 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 40 εκατομμύρια προϊόντα ύποπτα για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και συνολικής αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων EUR, κατασχέθηκαν στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, σε συνδυασμό με τις τρίτες χώρες που αποτελούν συχνότερα πηγή παράνομων εμπορικών συναλλαγών, αντιπροσωπεύουν δυνητικές περιοχές υποβάθρου για τη διαρκή διάδοση του εμπορίου παράνομων προϊόντων στην ΕΕ, γεγονός που οδηγεί σε εντατικότερους συνοριακούς ελέγχους και ενδέχεται, συνεπώς, να απαιτήσει περαιτέρω ειδική ανάλυση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο παραποιημένων αγαθών ενδέχεται να συμβάλλει στη χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων οι οποίες εμπλέκονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τρομοκρατία, τη διακίνηση ναρκωτικών, τα πυροβόλα όπλα, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την εμπορία ανθρώπων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της παραποίησης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, τη διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης και την προώθηση της καινοτομίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι τελωνειακές αρχές στον τομέα της ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την παρεμπόδιση της μεταφοράς κεφαλαίων και την παρακώλυση των πηγών εσόδων τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως αναγνωρίζεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, στο πλαίσιο του παγκόσμιου περιβάλλοντος συναλλαγών, για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται στην επίσημη οικονομία από το παράνομο εμπόριο αλλά και στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση του ίδιου του παράνομου εμπορίου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα παράνομων δραστηριοτήτων έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στις οικονομίες των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση, τις ξένες επενδύσεις, την ακεραιότητα των αγορών, τον ανταγωνισμό, το εμπόριο και την απώλεια τελωνειακών εσόδων, απώλεια που επιβαρύνει τελικά τον ευρωπαίο φορολογούμενο·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τον επιχειρηματικό κόσμο και αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή με αυξανόμενους κινδύνους σε παγκόσμια κλίμακα, από άποψη διαφάνειας, ακεραιότητας και χρηματοοικονομικής αξίας, αντιγράφοντας τη λειτουργία των παγκόσμιων εμπορικών καθεστώτων και αλυσίδων εφοδιασμού·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση, το λαθρεμπόριο όπλων και η διακίνηση ναρκωτικών αποφέρουν τεράστια κέρδη στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα μέσω παράνομων οικονομικών και επιχειρηματικών διαύλων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των κρουσμάτων λαθρεμπορίου, των παράνομων συναλλαγών και άλλων μορφών παράνομου και αθέμιτου εμπορίου δεν έχουν μόνο αντίκτυπο στην είσπραξη δασμών από τα κράτη μέλη και στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά συνδέονται επίσης στενά με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, αποτελούν απειλή για τους καταναλωτές και έχουν αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι οποίες υποσκάπτουν την ισότητα των όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας έχει καίρια σημασία τόσο για την προστασία και την προώθηση της οικονομίας της ΕΕ, όσο και για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

1.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσει τη συντονισμένη, ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος που δημιουργήθηκε από τον ΕΤΚ, αποθαρρύνοντας αποκλίνουσες πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου μέσω κοινής κατευθυντήριας γραμμής για όλα τα ευρωπαϊκά τελωνεία· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να παρουσιάσει συγκριτική ανάλυση και πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές επιχειρήσεις και διαδικασίες επιβολής στα κράτη μέλη·

2.  επισημαίνει ότι δεν έχει θεσπιστεί σύστημα προσδιορισμού και παρακολούθησης των διαφορών ως προς τη μεταχείριση των οικονομικών φορέων από τις τελωνειακές αρχές· καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τον αριθμό των τελωνειακών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε επίπεδο μεμονωμένων βασικών λιμένων·

3.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη από τον τομέα του εμπορίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών στα συστήματα ελέγχου, τη δημιουργία περαιτέρω τελωνειακών απλουστεύσεων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους νόμιμους εμπόρους με εστίαση στον στόχο του απλούστερου και ασφαλέστερου εμπορίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα κατάλληλους, αποτελεσματικούς, αποδοτικούς και εναρμονισμένους ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ και την αναγκαία στήριξη των οικείων αρχών· επισημαίνει ότι οι αποτελεσματικοί τελωνειακοί έλεγχοι πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια της ΕΕ, την προστασία των καταναλωτών, τον σεβασμό των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των υγειονομικών κανονισμών και των οικονομικών συμφερόντων, καταβάλλοντας ιδιαίτερες προσπάθειες για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της εμπορίας άγριων ειδών, της φοροδιαφυγής, του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών και καπνού, και των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, καθώς και την καταπολέμηση κάθε μορφής αθέμιτου ανταγωνισμού που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ·

4.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την εναρμόνιση των ελέγχων σε όλα τα σημεία εισόδου στην τελωνειακή ένωση, ιδίως με βάση τους ισχύοντες μηχανισμούς·

5.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει αύξηση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για τον εντοπισμό δόλιων φορέων· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής ιδιωτικών ενδιαφερόμενων μερών στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και προϊόντων άγριων ειδών·

6.  υπενθυμίζει ότι η ευκαιρία που παρέχεται από τον ΕΤΚ και τους κανόνες του σχετικά με τα διασυνδεδεμένα συστήματα πληροφορικής και τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την απόκτηση πρόσβασης σε δεδομένα αξιόπιστου και νόμιμου εμπορίου και τη διάθεση αυτών μέσω άλλων διαύλων πέραν των τελωνειακών διασαφήσεων, για παράδειγμα μέσω των διεθνών προγραμμάτων αμοιβαίας ανταλλαγής, όπως το AEO (εγκεκριμένος οικονομικός φορέας για την ασφάλεια και την προστασία) ή το πρόγραμμα για ευφυείς και ασφαλείς εμπορικές γραμμές (SSTL) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου·

7.  υπενθυμίζει ότι για την ανάπτυξη των απαιτούμενων συστημάτων πληροφορικής απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πόρων για τα αναγκαία συστήματα πληροφορικής, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων·

8.  καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση του προγράμματος ΑΕΟ· τονίζει τη σημασία της προώθησης των πλεονεκτημάτων του για το εμπόριο, διατηρώντας παράλληλα αυστηρούς κανόνες συμμόρφωσης, καθώς και τη σθεναρότητα, την αξιοπιστία και τη συμμόρφωσή του με τις τελωνειακές ρυθμίσεις των τρίτων χωρών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων εμπορικών συμφωνιών·

9.  καλεί την Επιτροπή να συντονιστεί και να συνεργαστεί με τα τελωνεία, τους επί τόπου συνοριακούς οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός της ΕΕ, καθώς και με τους εμπορικούς εταίρους της, στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων, και ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση των τελωνειακών ελέγχων, των έμπιστων εμπορικών εταίρων και των στρατηγικών μετριασμού για τη διάλυση των δικτύων παράνομου εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει και να εντείνει τον συντονισμό μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεών της για τελωνειακά θέματα, και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να προωθήσει τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου, ιδίως στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος, της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·

10.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τους τελωνειακούς ελέγχους και την επιβολή των εμπορικών κανόνων στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να παράσχει ένα πλαίσιο αναφοράς στους αρμόδιους φορείς ελέγχου στα κράτη μέλη, να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποτελέσματα, να ορίσει ένα σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων και να αναλύσει τις εμπορικές ροές παραποιημένων προϊόντων στα συνοριακά σημεία·

11.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων, ιδίως στους τομείς της διαθεσιμότητας των δεδομένων, της πρόσβασης σε πληροφορίες και της ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων, και της ενίσχυσης των ικανοτήτων·

12.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων·

13.  παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τις διάφορες πρακτικές στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων στην ΕΕ και τον αντίκτυπό τους στην εκτροπή του εμπορίου, εστιάζοντας ιδίως στα τελωνεία της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα·

14.  επισημαίνει ότι σήμερα οι διαφορετικές τελωνειακές διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τον εκτελωνισμό, τις επιθεωρήσεις, τις κυρώσεις και τους ελέγχους, προκαλούν κατακερματισμό, πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις, καθυστερήσεις, διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή των φόρων, στρεβλώσεις στην αγορά και αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο· τονίζει ότι αυτές οι αποκλίνουσες τελωνειακές διαδικασίες ενδέχεται συχνά να ευνοούν την πρόσβαση σε ορισμένους λιμένες εις βάρος άλλων με μη νόμιμους φορείς να εισάγουν παραποιημένα ή υποτιμημένα αγαθά, γεγονός που οδηγεί στην παράδοση αγαθών στον τελικό προορισμό τους μέσω ασυνήθιστων οδών και προσπάθεια για εκτελωνισμό σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που εισάγει τα αγαθά, με σκοπό είτε να μειωθεί η πιθανότητα ελέγχου είτε να περιπλακεί μια πιθανή διαδικασία ανάκτησης· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να αναλύσει αυτό το πρόβλημα της αναζήτησης ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας και να αξιολογήσει τον αντίκτυπό του στο εμπόριο, τα φορολογικά έσοδα, τις επιπτώσεις στο κλίμα και τους τελωνειακούς δασμούς·

15.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ότι έχει σημασία να εξασφαλιστούν εγκαίρως επαρκείς πόροι για τα αναγκαία συστήματα πληροφορικής, ούτως ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων, καθώς και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων προς όφελος των τελωνειακών αρχών, των νόμιμων εμπόρων και σε τελική ανάλυση των καταναλωτών, όπως και η δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ·

16.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από το τρέχον τελωνειακό περιβάλλον περιορισμένης χρήσης χαρτιού σε ένα τελωνειακό περιβάλλον χωρίς χαρτί·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη, τον ΟΟΣΑ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ) προκειμένου να μειωθούν τα υφιστάμενα κενά στα συστήματα τελωνειακού ελέγχου διασφαλίζοντας ότι το παράνομο εμπόριο, η παραποίηση και η απάτη αντιμετωπίζονται μέσω της συστηματικότερης χρήσης συντονισμένων ελέγχων βάσει κινδύνων με βάση εναρμονισμένα κριτήρια για τις επιθεωρήσεις, βέλτιστες πρακτικές και κοινές διαδικασίες και μεθόδους εργασίας όσον αφορά τόσο τις ώρες λειτουργίας, τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και τα διαλειτουργικά συστήματα πληροφορικής, με την παροχή έγκαιρης και ενδεδειγμένης στήριξης από άλλες αρμόδιες αρχές· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της χορήγησης εξουσιών έρευνας σε όλους τους τελωνειακούς και συνοριακούς οργανισμούς της ΕΕ, και της κατάλληλης κατάρτισης των φορέων τους·

18.  καλεί τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν προορατικά μηχανισμούς ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων προκειμένου να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τον εντοπισμό ανωμαλιών όσον αφορά την πλημμελή τιμολόγηση εμπορικής αξίας, ούτως ώστε να καταπολεμηθούν οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα·

19.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η σταδιακή εφαρμογή του ΕΤΚ προσφέρει προστιθέμενη αξία στους οικονομικούς φορείς διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλη την Ένωση, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η αυξημένη απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών δεν δημιουργεί κενά στα τελωνειακά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εναρμονιστεί η ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τον τακτικό έλεγχο των κανόνων της ΕΕ και την ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις αρμόδιες αρχές με διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, καθώς και με περιορισμό των παράνομων διεθνών δραστηριοτήτων·

20.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί περαιτέρω με τα κράτη μέλη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στις τελωνειακές διαδικασίες και το ΦΠΑ, τη συνεργασία με διάφορες αρμόδιες αρχές και, όπου κρίνεται σκόπιμο, την ευθυγράμμιση των πολιτικών στον τομέα των τελωνείων και του ΦΠΑ, με σκοπό να εξασφαλιστούν συνέργειες, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης νομικών και πρακτικών λύσεων σε προκλήσεις και ευκαιρίες που αφορούν τις μικρές παρτίδες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις απλουστεύσεις·

21.  ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένου του άρθρου 23 της συμφωνίας διευκόλυνσης του εμπορίου του ΠΟΤ, να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφορά των αρμοδιοτήτων των τελωνειακών αρχών από το εθνικό στο ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά την εναρμονισμένη αντιμετώπιση μεταξύ των ενωσιακών σημείων εισόδου, με παρακολούθηση της απόδοσης και των δραστηριοτήτων των τελωνειακών διοικήσεων και συλλογή και επεξεργασία τελωνειακών δεδομένων·

22.  καλεί, επίσης, την Επιτροπή να καταρτίσει περαιτέρω μια ακριβή ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με τις επιπτώσεις που συνδέονται με την εναρμόνιση της επιβολής των ποινικών κυρώσεων που ισχύουν στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση των παράνομων εμπορικών δραστηριοτήτων και, αν είναι απαραίτητο, να υποβάλει πρόταση με εναρμονισμένους κανόνες, που σέβονται την επικουρικότητα, όσον αφορά τον ορισμό των κυρώσεων και των αδικημάτων σε υποθέσεις διεθνούς εγκλήματος·

23.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω και να υποστηρίξουν τις κοινές ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους τελωνειακούς υπαλλήλους στα κράτη μέλη· τονίζει ότι η εναρμόνιση της εκπαίδευσης των τελωνειακών υπαλλήλων στην Ευρώπη θα συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα της Ένωσης·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπορικούς αντιπροσώπους στον τομέα του διεθνούς εμπορίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι προκλήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του ΕΤΚ, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών και αποκλινόντων εθνικών κανόνων, μεθόδων και μέσων υποβολής εκθέσεων, και των θεμάτων που προκαλούν ανησυχία στις ΜΜΕ που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες·

25.  υπενθυμίζει ότι ορισμένες εταιρείες που ακολουθούν δόλιες πρακτικές και εδρεύουν σε τρίτες χώρες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο για να προσφέρουν παραποιημένα αγαθά στους ευρωπαίοι καταναλωτές, και ότι ορισμένα αγαθά τιμολογούνται, ενδεχομένως, κάτω από το ελάχιστο επίπεδο τιμής για λόγους αποφυγής του ελέγχου από τις αρχές ή εισέρχονται με εκμετάλλευση των διαφορών στις ρυθμίσεις τιμολόγησης, τους τελωνειακούς κανόνες και τις κυρώσεις· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τα προβλήματα αυτά και να αναζητήσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μεταφοράς και ταχυμεταφοράς, ώστε να στηρίξει τα κράτη μέλη στον περιορισμό της πρακτικής αυτής χωρίς να δημιουργηθούν εμπόδια στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ή να παρεμποδιστεί το νόμιμο εμπόριο·

26.  παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ότι η ΕΕ εφαρμόζει κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA), και ότι συνεχίζει να προωθεί την εφαρμογή της από άλλα μέλη του ΠΟΕ προς όφελος των εξαγωγέων της ΕΕ, μεταξύ άλλων συνεισφέροντας στις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών, για την ενίσχυση της διευκόλυνσης του εμπορίου παγκοσμίως·

27.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των τελωνειακών κινδύνων της αλυσίδας εφοδιασμού·

28.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της και τις τελωνειακές αρχές τους σε τελωνειακά θέματα, ούτως ώστε να συμμετάσχουν σε διάλογο με τις κύριες χώρες προέλευσης παραποιημένων αγαθών, με σκοπό να συνεργαστούν για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα, της διαφθοράς στο εμπόριο, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, που υποσκάπτουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, θέτουν απειλές κατά της κοινωνίας και της αγοράς ενώ ταυτόχρονα βλάπτουν την οικονομία, και να διευκολύνουν περαιτέρω το διμερές εμπόριο, πέραν των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί αυστηρά στο πλαίσιο της TFA· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εισαγωγή στοιχείων για τη διευκόλυνση του εμπορίου, όπως είναι οι τυποποιημένοι κανόνες για τις μεθόδους, τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία των τελωνειακών διαδικασιών, καθώς και την εισαγωγή κεφαλαίων για την καταπολέμηση της απάτης και των τυποποιημένων κεφαλαίων σε όλες τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) ή μέσω ειδικών συμφωνιών για τελωνειακά θέματα·

29.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να εμβαθύνει την τελωνειακή συνεργασία στον τομέα των ΔΔΙ με εκείνες τις τρίτες χώρες και ζώνες ελεύθερων συναλλαγών που αποτελούν συχνότερα πηγή παράνομου εμπορίου· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση τόσο της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών αρχών σε διεθνές επίπεδο όσο και της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων με ιδιωτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι τελωνειακές παραβιάσεις και η καταστρατήγηση των φορολογικών υποχρεώσεων·

30.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και ιδίως Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό τη στήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα της επιβολής των ΔΔΙ, όπως διαδικασίες διευκόλυνσης για τους κατόχους δικαιωμάτων μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, πράγμα που θα ωφελούσε επίσης τις ΜΜΕ, καθώς και να θέσει την καταπολέμηση της παραποίησης και της απάτης ως μία από τις προτεραιότητες στον ΠΟΕ, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τον ΠΟΤ για το θέμα αυτό· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο ισχύων κανονισμός για την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της παραποίησης (παραβιάσεις εμπορικών σημάτων), της πειρατείας (παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας), της παράνομης διακίνησης ευαίσθητων προϊόντων, καθώς και στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων, της επισήμανσης της προέλευσης και του παράνομου εμπορίου· πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας η δέουσα εφαρμογή του κανονισμού αυτού, καθώς και της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και η απαραίτητη επιβολή να από τις τελωνειακές αρχές κατά τρόπο που δεν εμποδίζει τους νόμιμους εμπόρους να δραστηριοποιούνται καλή τη πίστει·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει αποτελεσματικότερα την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων διατροφής τόσο στο πλαίσιο της ίδιας της Επιτροπής όσο και στο πλαίσιο του EUIPO, καθώς αποτελεί πραγματική προστιθέμενη αξία στις εξωτερικές αγορές· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία της ανάπτυξης μιας εξίσου φιλόδοξης πολιτικής για τις γεωγραφικές ενδείξεις των μη γεωργικών προϊόντων διατροφής· επισημαίνει ότι η δημιουργία ενός συστήματος προστασίας των μη γεωργικών προϊόντων μέσω γεωγραφικών ενδείξεων, που θα είναι συνεκτικό, απλό, διαφανές και δεν επιβάλλει διοικητικό και οικονομικό φόρτο, αποτελεί ευκαιρία για τις ΜΜΕ και θα ενίσχυε τη θέση της ΕΕ στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις·

32.  επισημαίνει ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις, που έχουν σχέση τόσο με νέους τρόπους συναλλαγών όσο και με την ασφάλεια και την προστασία των αγαθών στο πλαίσιο διαδικασιών εισαγωγής ή διεθνούς διαμετακόμισης με προορισμό στην Ευρώπη·

33.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών διαδικασιών έχει ζωτική σημασία όχι μόνο για τη διευκόλυνση του εμπορίου, αλλά και για την αποτελεσματική και σκόπιμη επιβολή του νόμου όσον αφορά την καταπολέμηση της παραποίησης και του λαθρεμπορίου αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ· θεωρεί ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες βρίσκονται στο σταυροδρόμι μεταξύ της ασφαλούς κυκλοφορίας των αγαθών, της προστασίας των καταναλωτών εντός της ΕΕ, και της εφαρμογής των διατάξεων των εμπορικών συμφωνιών·

34.  είναι της γνώμης ότι η ποιότητα και οι επιδόσεις των τελωνειακών ελέγχων που διενεργούνται στη διαμετακόμιση των αγαθών, ιδιαίτερα για τις αποστολές και τις μεταφορές στους λιμένες και στα σύνορα, είναι ύψιστης σπουδαιότητας και πρέπει να βελτιωθούν· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στην πράξη ένα κενό όσον αφορά τους τύπους των ελέγχων στην Ένωση, το οποίο ευνοεί ορισμένους διαδρόμους πρόσβασης, σε συγκεκριμένους λιμένες, σε βάρος άλλων, όπου οι διεξαγόμενοι έλεγχοι είναι αυστηρότεροι· κρίνει αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν ομοιογενείς και τυποποιημένες τεχνικές ελέγχου στα κράτη μέλη για «φιλτράρισμα» στους λιμένες και στα σύνορα, με την προώθηση σύγχρονων, τεχνολογικά προηγμένων στρατηγικών ελέγχου βασιζόμενων στη διαχείριση κινδύνου·

35.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρώνουν τους τελωνειακούς ελέγχους και, στο μέτρο του δυνατού, άλλους συναφείς συνοριακούς ελέγχους, σε φορτία υψηλής επικινδυνότητας επιλεγόμενα τυχαία, με τη χρήση κοινών κριτηρίων επιλεκτικότητας στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η φύση και η περιγραφή των αγαθών, η χώρα προέλευσης, η χώρα από την οποία στάλθηκαν τα αγαθά, η αξία των αγαθών, το μητρώο κανονιστικής συμμόρφωσης των εμπόρων, και το μεταφορικό μέσο·

36.  υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση της ακεραιότητας του διεθνούς εμπορίου με τη μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρονικές τελωνειακές διαδικασίες της ΕΕ έως το 2020, όπως προβλέπεται στον νέο τελωνειακό κώδικα της Ένωσης, που θα ενισχύσει τη διαφάνεια του ελέγχου μέσω δειγματοληψίας αγαθών και εμπορευματοκιβωτίων·

37.  θεωρεί ότι χρειάζεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), τελωνειακών αρχών και αρχών ελέγχου της αγοράς, προκειμένου όχι μόνο να καταπολεμηθεί η παραποίηση, αλλά και να περιοριστεί το εμπόριο παράνομων προϊόντων με τα οποία παραβιάζεται η νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ·

38.  τονίζει τον ρόλο της OLAF στη διερεύνηση της δασμοδιαφυγής στις εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων συμβατικών δασμών, δασμών αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικών δασμών) για όλους τους τύπους εμπορευμάτων και αγαθών, ιδίως δε της δασμοδιαφυγής μέσω ψευδών δηλώσεων προέλευσης (για προτιμησιακά και μη καθεστώτα) και μέσω υποτιμολόγησης και εσφαλμένης περιγραφής των αγαθών)· καλεί την OLAF να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στον συντονισμό των σχετικών ερευνών των εθνικών τελωνειακών υπηρεσιών των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων εταίρων εντός και εκτός ΕΕ·

39.  επισημαίνει ότι η τακτική διεξαγωγή Κοινών Τελωνειακών Επιχειρήσεων διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ, δεδομένου ότι επιτρέπει να εντοπίζονται οι κίνδυνοι στις επιμέρους εμπορικές οδούς και προστατεύει τους πολίτες και τις νόμιμες επιχειρήσεις εμποδίζοντας την είσοδο παράνομων προϊόντων στην ΕΕ· καλεί την OLAF να εντείνει την υποστήριξη προς τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών για τη διεξαγωγή περισσότερων κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων, μέσω τεχνικής υποδομής, εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και με την παροχή στρατηγικής ανάλυσης και διοικητικής και οικονομικής στήριξης, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των τελωνειακών υπηρεσιών όσον αφορά τη διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

40.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί καλύτερα, βάσει τυποποιημένης ανάλυσης κινδύνου, τις χώρες που επωφελούνται από προτιμησιακή μεταχείριση, ιδίως με σκοπό να επαληθεύεται η εφαρμογή των κανόνων καταγωγής και σώρευσης· θεωρεί, σε αυτό το πλαίσιο, ότι ο έλεγχος του καθεστώτος προέλευσης των εισαγόμενων προϊόντων και της επάρκειας των εγγράφων βάσει των οποίων χορηγείται η προτιμησιακή μεταχείριση αποτελεί βασική συνιστώσα των στρατηγικών ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας·

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 80 της 19.3.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 18.
(3) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1.
(5) ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558.
(6) ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1.
(7) ΕΕ L 99 της 15.4.2016, σ. 6.
(8) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15.
(9) Βλέπε έκθεση Α8-0239/2016.
(10) ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 16.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου