Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2222(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0387/2017

Předložené texty :

A8-0387/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 3
CRE 14/12/2017 - 3

Hlasování :

PV 14/12/2017 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0502

Přijaté texty
PDF 377kWORD 56k
Čtvrtek, 14. prosince 2017 - Štrasburk
Jednání Petičního výboru v roce 2016
P8_TA(2017)0502A8-0387/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2017 o jednáních Petičního výboru v průběhu roku 2016 (2017/2222(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o výsledcích jednání Petičního výboru,

–  s ohledem na výroční zprávu evropského veřejného ochránce práv za rok 2016,

–  s ohledem na články 10 a 11 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na články 24 a 227 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 228 SFEU,

–  s ohledem na článek 44 Listiny základních práv Evropské unie o právu předkládat Evropskému parlamentu petice,

–  s ohledem na ustanovení SFEU týkající se řízení o nesplnění povinnosti, zejména na články 258 a 260 této smlouvy,

–   s ohledem na článek 52 a čl. 216 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Petičního výboru (A8-0387/2017),

A.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 bylo obdrženo 1 569 petic (v roce 2015 jich bylo 1 431), z nichž 1 110 (70,8 %) bylo shledáno přípustnými;

B.  vzhledem k tomu, že prostřednictvím internetového portálu Parlamentu pro předkládání petic podpořilo jednu nebo více petic 6 132 uživatelů (v roce 2015 to bylo 902 uživatelů), a vzhledem k tomu, že v roce 2016 byl počet podpor na petici a na uživatele 18 810 (v roce 2015 to bylo 1 329);

C.  vzhledem k tomu, že v porovnání s celkovým počtem obyvatel EU je počet obdržených petic skrovný; vzhledem k tomu, že počet petic svědčí o tom, že určitá část občanů EU má povědomí o petičním právu, využívá jej a očekává, že se jí prostřednictvím petičního postupu podaří upozornit orgány EU na problémy, které ji trápí a které spadají do oblasti působnosti EU; je nicméně zapotřebí vynaložit větší úsilí na to, aby se zvýšilo povědomí o právu předkládat petice Evropskému parlamentu, a je třeba toto právo propagovat;

D.  vzhledem k tomu, že právo předložit Evropskému parlamentu petici poskytuje občanům a obyvatelům EU prostředek k podání oficiální žádosti přímo jejich zástupcům, a toto právo by proto mělo být náležitě chráněno a propagováno; vzhledem k tomu, že toto právo má zásadní význam pro zajištění aktivního zapojení občanů a obyvatel EU do oblastí činnosti Evropské unie;

E.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament je v mezinárodním měřítku již dlouho čelným představitelem rozvoje petičního postupu a stále má nejotevřenější a nejtransparentnější systém v Evropě, který umožňuje především plné zapojení předkladatelů petic do jeho činností;

F.  vzhledem k tomu, že úloha tohoto výboru, kterou je umožnit evropským občanům podíl na moci, patří k základním prvkům, jež přispívají k posílení dobrého jména a autority Parlamentu v očích voličů, neboť tomuto orgánu umožňuje lépe kontrolovat členské státy a ostatní orgány EU provádějící unijní právo a pohnat je případně k odpovědnosti;

G.  vzhledem k tomu, že aktivní účast je možná pouze na základě demokratického a transparentního procesu všech orgánů EU, čímž se práce Parlamentu a Petičního výboru stává přístupnou a smysluplnou pro občany;

H.  vzhledem k tomu, že lidé, kteří předkládají petice a vyjadřují jim podporu, jsou angažovanými občany, kteří očekávají, že orgány EU přispějí k řešení záležitostí, které jim leží na srdci, přidanou hodnotou; vzhledem k tomu, že skutečnost, že ve věci předložených petic nebudou učiněny náležité kroky, u nich povede k frustraci a nakonec vyústí v nespokojenost s Unií;

I.  vzhledem k tomu, že je známo, že občané se často obracejí na Petiční výbor až jako na poslední možnost v okamžiku, kdy jiné orgány a instituce na regionální a vnitrostátní úrovni nejsou schopny jejich záležitost vyřešit;

J.  vzhledem k tomu, že petice umožňují Parlamentu naslouchat občanům a pomáhat řešit problémy, které je trápí, a vzhledem k tomu, že dopad právních předpisů EU na každodenní život jejích obyvatel by měl být posuzován právě s využitím petic;

K.  vzhledem k tomu, že zvýšit přímé zapojení občanů do rozhodovacích procesů na úrovni EU a tyto procesy zkvalitnit lze pouze tehdy, jestliže se budou zakládat na demokratické správě, která je schopna zajistit transparentnost, účinnou ochranu základních práv a začlenění požadavků občanů EU do politické agendy EU;

L.  vzhledem k tomu, že petice jsou užitečným zdrojem informací, neboť mj. přinášejí zprávy o tom, že dochází k porušování právních předpisů EU, nebo umožňují odhalit nedostatky a nesrovnalosti v právu EU ve vztahu k cíli zajistit plnou ochranu základních práv všech občanů;

M.  vzhledem k tomu, že petice poskytují ostatním parlamentním výborům důležité informace v různých oblastech použití, a to i v souvislosti s jejich legislativní činností; vzhledem k tomu, že odpovědnost za naplnění základního práva předkládat petice jejich náležitým zpracováním je povinností Parlamentu jako celku;

N.  vzhledem k tomu, že každá petice by měla být pečlivě posouzena a zpracována, a vzhledem k tomu, že každý předkladatel petice má právo, aby nejprve aby od Petičního výboru obdržel odpověď, v níž se výbor v úplnosti vyjádří k záležitostem, na které předkladatel upozornil, a to plně v souladu s právem na řádnou správu zakotveném v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie; vzhledem k tomu, že po úvodním přezkoumání petic je často zapotřebí dalších výměn informací a odpovědí nebo vstoupit do interakce s Komisí a vnitrostátním orgány v dalších krocích při hledání řešení;

O.  vzhledem k tomu, že kritéria pro přípustnost petic podle článku 227 SFEU a článku 215 jednacího řádu Parlamentu stanoví, že petice musí splňovat formální podmínky přípustnosti, a sice že předkladatel, který je občanem EU nebo má v EU bydliště, je dotčen záležitostí, která spadá do oblasti činností Evropské unie; vzhledem k tomu, že se rozumí, že tyto oblasti činnosti v mnohém překračují pouhé sloučení výlučných pravomocí EU; vzhledem k tomu, že 459 petic bylo prohlášeno za nepřípustné, protože nesplňovaly formální podmínky;

P.  vzhledem k tomu, že pro zajištění efektivity práce Petičního výboru by měly být neopodstatněné nebo nepřípustné petice uzavřeny a předkladateli by mělo být podáno odůvodnění; vzhledem k tomu, že postup pro zpracování petic by se měl vždy řídit nejlepším zájmem předkladatelů petic;

Q.  vzhledem k tomu, že zvláštní interaktivní povaha samotného petičního postupu a skutečnost, že ústředním prvkem jsou v něm občané, činí každý jednotlivý případ jedinečným a vylučuje možnost uplatnit na něj předem stanovený časový rámec; vzhledem k tomu, že tyto postupy vyžadují na straně administrativy mimořádnou flexibilitu a dovednosti v oblasti vztahů s veřejností;

R.  vzhledem k tomu, že velký počet petic se projednává veřejně na schůzích Petičního výboru; vzhledem k tomu, že předkladatelé mají právo představit své petice a často se plně zapojují do diskuse, čímž aktivně přispívají k činnosti výboru; vzhledem k tomu, že v roce 2016 se jednání výboru zúčastnilo 201 předkladatelů petic a z toho 61 předkladatelů se do nich aktivně zapojilo vlastním vystoupením;

S.  vzhledem k tomu, že informace poskytnuté občany v peticích a na schůzích výborů – doplněné o odborné poradenství, které poskytují Komise, členské státy nebo jiné subjekty – mají pro činnost výboru stěžejní význam;

T.  vzhledem k tomu, že hlavní témata petic předložených v roce 2016 se týkala vnitřního trhu (zejména poskytování služeb a volný pohyb osob), základních práv (zejména práva dětí a osob se zdravotním postižením), sociálních věcí (pracovní podmínky), otázek spojených s životním prostředím (hospodaření s odpady, znečištění a ochrana životního prostředí) a specifické problematiky brexitu (ztráta nabytých práv a mandát k referendu);

U.  vzhledem k tomu, že internetový portál Parlamentu pro předkládání petic, který byl uveden do provozu na konci roku 2014, je funkční; vzhledem k tomu, že 1 067 petic (68 % obdržených petic) bylo v roce 2016 předloženo prostřednictvím internetového portálu (v roce 2015 to bylo 992 petic); vzhledem k tomu, že byla provedena technická vylepšení, zejména zlepšení funkce vyhledávání, a to ku prospěchu uživatelů i administrátorů portálu; vzhledem k tomu, že shrnutí petic je vkládáno do databáze krátce po jejich přijetí; vzhledem k tomu, že byla revidována nastavení týkající se důvěrnosti a prohlášení o ochraně soukromí a byl zaveden soubor nejčastějších dotazů; vzhledem k tomu, že pomocí nového nástroje pro migraci údajů byla do databáze vložena shrnutí petic z roku 2015 a 2016; vzhledem k tomu, že byla provedena optimalizace vyhledávače; vzhledem k tomu, že byl úspěšně zpracován vysoký počet žádostí uživatelů o individuální podporu; vzhledem k tomu, že v současnosti probíhají další fáze projektu, které předkladatelům petic a dotčeným signatářům přinesou prvky jako např. automatické elektronické upozornění na zařazení příslušné petice na program jednání výborů, včetně odkazu na plánované internetové vysílání, a posléze i na to, že byly zveřejněny příslušné zápisy z jednání a videozáznamy příslušných rozprav;

V.  vzhledem k tomu, že evropská občanská iniciativa je významným nástrojem, který posiluje účast občanů na procesu politického rozhodování EU a měl by být plně využíván, aby zvýšil důvěru občanů v orgány a instituce EU a přispěl k vytvoření skutečné Evropské unie podporující začlenění; vzhledem k tomu, že legislativní návrh na revizi stávajícího nařízení (EU) č. 211/2011 o evropské občanské iniciativě (COM(2017)0482), který předložila Komise dne 13. září 2017, představuje počátek velmi potřebného procesu revize, jenž by měl vést k tomu, že se tento nástroj stane pro občany EU přístupnějším a užitečnějším;

W.  vzhledem k tomu, že byly naplánovány čtyři pracovní cesty ke zjištění potřebných údajů podle článku 216a jednacího řádu Parlamentu; vzhledem k tomu, že pracovní cesty ke zjištění potřebných údajů jsou pro Petiční výbor klíčovým nástrojem, neboť jsou jedinečnou příležitostí, jak získat informace o komplexních otázkách od různých zúčastněných stran, a současně umožňují přinést občanům v různých koutech Evropy hmatatelný doklad o činnosti Parlamentu; vzhledem k tomu, že se uskutečnily dvě cesty ke zjištění potřebných údajů – jedna do Španělska po obdržení několika petic od občanů EU ohledně možného porušení rámcové směrnice o vodě a jedna na Slovensko ohledně využívání strukturálních fondů EU v ústavních zařízeních dlouhodobé péče pro osoby se zdravotním postižením; vzhledem k tomu, že dvě další plánované cesty ke zjištění potřebných údajů, do Irska a do Itálie, byly zrušeny;

X.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor má povinnosti ve vztahu k úřadu evropského veřejného ochránce práv, který je odpovědný za prověřování stížností občanů EU na možné nesprávné úřední postupy v rámci orgánů a institucí EU;

Y.  vzhledem k tomu, že Emily O’Reillyová, evropská veřejná ochránkyně práv, předložila Petičnímu výboru na jeho schůzi dne 20. června 2016 svou výroční zprávu za rok 2015, a vzhledem k tomu, že výroční zpráva Petičního výboru zase částečně vychází z výroční zprávy veřejného ochránce práv;

Z.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor je členem Evropské sítě veřejných ochránců práv, která zahrnuje rovněž evropského veřejného ochránce práv, ochránce práv na vnitrostátní a regionální úrovni a obdobné orgány členských států, kandidátských zemí a dalších zemí Evropského hospodářského prostoru a jejímž cílem je podporovat výměnu informací ohledně práva a politik EU a sdílet osvědčené postupy;

AA.  vzhledem k tomu, že 147 obdržených petic (z toho 120 v roce 2016) se týká různých otázek, které vyvstaly v souvislosti s referendem o vystoupení z Evropské unie ve Spojeném království, zejména ohledně ochrany práv občanů;

AB.  vzhledem k tomu, že pokyny Petičního výboru přijaté v lednu 2016 a od té doby uplatňované vyjasnily a zpřehlednily činnost výboru a zpracování petic;

AC.  vzhledem k tomu, že přepracovaný jednací řád Evropského parlamentu (přijatý na plenárním zasedání v prosinci 2016) rovněž zahrnuje změny a vyjasnění petičního postupu;

AD.  vzhledem k tomu, že čistě formalistický přístup ke zpracovávání petic týkajících se posouzení vlivů na životní prostředí ohrožuje řádné provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí v členských státech a snižuje důvěryhodnost Komise, která by měla provádět účinný dohled a dbát na to, aby byla plně dodržována základní práva občanů;

1.  zdůrazňuje zásadní úlohu, která připadá Petičnímu výboru jako kontaktnímu místu, kde mohou občané a obyvatelé EU předkládat své stížnosti týkající se porušování práva EU a nedostatků při jeho provádění v členských státech a případných mezer a nesrovnalostí v právních předpisech EU; zdůrazňuje, že je zapotřebí plně zaručit, že otázky, na něž bylo poukázáno, zpracují příslušné orgány a instituce bezodkladně, úplně, nestranně a spravedlivě;

2.  uznává, že petice jsou důležitým bezprostředním zdrojem informací nejen o porušování právních předpisů EU v členských státech a nedostatcích při uplatňování těchto předpisů, ale i o možných mezerách v právních předpisech EU a podnětech občanů týkajících se nové legislativy, která by mohla být přijata, nebo možných zlepšení platných legislativních aktů;

3.  připomíná, že petice Parlamentu a ostatním orgánům a institucím EU umožňují obnovit kontakt s občany EU dotčenými uplatňováním práva EU na různých úrovních správy; domnívá se, že schopnost zajistit transparentnost, přímou účast občanů, plnou ochranu základních práv, jednoznačné zlepšení reakce orgánů a institucí EU, pokud jde o řešení a odstraňování problémů, na něž je upozorní občané, spolu s posílenou spoluprací orgánů EU a dalších subjektů EU s vnitrostátními, regionálními a místními orgány v otázkách souvisejících s uplatňováním právních předpisů EU představují naprosto nezbytné předpoklady pro posilování demokratické legitimity a odpovědnosti v rozhodovacím procesu Unie;

4.  potvrzuje, že účinné zpracování petic představuje pro schopnost Komise i Parlamentu reagovat a řešit problémy související s provedením a nesprávným uplatňováním právních předpisů náročný úkol, který však tuto schopnost v konečném důsledku posiluje; bere na vědomí, že Komise považuje provádění právních předpisů EU za prvořadou záležitost, která by měla být přínosem pro každodenní život občanů;

5.  žádá, aby byl v souladu se zásadami transparentnosti jasně definován rozdíl mezi postavením a právy předkladatelů petic a postavením a právy jejich signatářů;

6.  i nadále se domnívá, že v případě nepřípustnosti nebo neopodstatněnosti petic existuje zvláštní povinnost zajistit, aby před tím, než budou prohlášeny za nepřípustné nebo než budou uzavřeny, neuběhla nepřiměřeně dlouhá doba; zdůrazňuje v této souvislosti požadavek, že nepřípustnost nebo uzavření petic z důvodu jejich neopodstatněnosti musí být předkladatelům pečlivě zdůvodněny;

7.  je si vědom toho, že účinným uplatňováním práva EU se posiluje důvěryhodnost orgánů a institucí EU; připomíná, že petiční právo ukotvené v Lisabonské smlouvě je důležitou součástí evropského občanství a skutečnou lakmusovou zkouškou pro sledování uplatňování právních předpisů EU a odhalování možných nedostatků; vyzývá Petiční výbor, aby se svými protějšky podle příslušného vnitrostátního kontextu zavedl pravidelné schůze, které by se týkaly významných petic, s cílem zvýšit povědomí o obavách evropských občanů v EU a v členských státech a dále posílit jejich práva prostřednictvím lepší tvorby evropských právních předpisů a jejich provádění; žádá proto, aby se všechny zúčastněné orgány na vnitrostátní a evropské úrovni důrazně zavázaly k tomu, že pro ně zpracování a řešení petic bude prioritou;

8.  připomíná Komisi, že petice jsou jedinečným prostředkem, jak poukázat na situace, kdy není dodržováno právo EU, a jak je s pomocí politické kontroly Evropského parlamentu prošetřit; připomíná Komisi, že v návaznosti na žádosti Petičního výboru o pomoc by měla být přijata odpovídající opatření, a opakuje svou výzvu Komisi, aby zvýšila kvalitu svých odpovědí, a to i v rámci schůzí výborů, z hlediska obsahu i hloubky, aby se zajistilo náležité a transparentní řešení otázek, které leží evropským občanům na srdci; zdůrazňuje, že způsob, jakým je přistupováno k problémům, na něž upozorňují petice, má na občany rozhodující vliv – na to, zda je účinně naplňováno jejich petiční právo zakotvené v právu EU, a na jejich názory na instituce EU; trvá na tom, aby Komise stanovila prostředky pro posílení spolupráce s orgány členských států, pokud jde o  odpovědi na dotazy týkající se provádění právních předpisů EU a jejich dodržování;

9.  domnívá se, že skutečnost, že za zajištění řádného provádění právních předpisů EU v členských státech jsou primárně odpovědné vnitrostátní soudy, by v žádném případě neměla bránit proaktivnějšímu zapojení Komise jakožto strážkyně Smluv, pokud jde o zajištění dodržování práva EU, zejména v případech týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, kde by měla převážit zásada předběžné opatrnosti;

10.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby byli na schůzích a slyšeních Petičního výboru přítomni co nejvýše postavení zástupci Rady a Komise, pokud obsah projednávaných otázek vyžaduje zapojení výše uvedených orgánů;

11.  vyzývá úředníky Komise, kteří jsou přítomni na schůzích Petičního výboru, aby byli připraveni se zapojit do skutečného dialogu s předkladateli petic a neomezovali se na přečtení odpovědi, která byla zformulována a rozeslána před zahájením schůze;

12.  žádá, aby byla prozkoumána možnost využití telekonferenčních služeb; vybízí k využívání nových audiovizuálních technologií, které by předkladatelům petic umožnily více se zapojit do práce Petičního výboru, neboť by se mohli v reálném čase účastnit jednání o své petici;

13.  nesouhlasí s opakujícím se výkladem 27. výroční zprávy o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2009) ze strany Komise, na jejímž základě je Komise údajně oprávněna uzavřít spisy, v jejichž případě ještě nebyly učiněny žádné oficiální kroky vedoucí k řízení o nesplnění povinnosti, či pozastavit probíhající řízení o nesplnění povinnosti v případech, které řeší vnitrostátní soud; připomíná, že v bodu 11 svého výročního usnesení ze dne 15. prosince 2016(1) o činnosti Petičního výboru Parlament opět projevil svůj nesouhlas s původním přístupem Komise ve výše uvedené zprávě, jak to vyjádřil ve svém usnesení ze dne 14. září 2011(2), v němž byla Komise zejména v bodech 1, 23 a 32 vyzvána, aby v rámci svých kapacit vyvíjela větší úsilí k zajištění soudržného provádění právních předpisů EU a aby mechanismy pro případ porušení předpisů využívala bez ohledu na to, zda probíhají soudní řízení na vnitrostátní úrovni;

14.  se znepokojením bere na vědomí – na základě výroční zprávy Komise ze dne 6. července 2017 o kontrole uplatňování práva Evropské unie za rok 2016 (COM(2017)0370) – výrazný nárůst (o 21 %) počtu otevřených případů nesplnění povinnosti ve srovnání s předchozím rokem; vyzývá Komisi, aby uposlechla výzvy Parlamentu ke sdílení informací o stavu probíhajících řízení o nesplnění povinnosti; zdůrazňuje významnou úlohu petic při zjišťování nesprávného nebo opožděného provádění evropských právních předpisů; připomíná Komisi, že Petiční výbor usiluje o to, aby na očekávání občanů reagoval včas a odpovědně a aby zároveň zajistil demokratickou kontrolu a řádné provádění právních předpisů EU;

15.  žádá Komisi, aby poskytla přesné statistické údaje o počtu petic, které vedly k zahájení postupu „EU Pilot“ nebo řízení o nesplnění povinnosti; dále žádá, aby mu byly předkládány zprávy o případech souvisejících s probíhajícími řízeními či postupy a dokumenty vyměňované v průběhu postupů EU Pilot a řízení o nesplnění povinnosti poté, co budou uzavřeny, a to na základě uplatňování judikatury Soudního dvora Evropské unie, s cílem usnadnit strukturovaný dialog a zkrátit dobu potřebnou pro urovnání sporů; vyzývá Komisi, aby proaktivně projednávala tyto zprávy s Petičním výborem a zapojovala místopředsedu odpovědného za uplatňování právních předpisů a jejich zjednodušení;

16.  naléhavě vyzývá Komisi, aby řádně využívala své pravomoci, jež vyplývají z její úlohy strážkyně Smluv, jelikož tato úloha má klíčový význam pro fungování EU s ohledem na občany i evropské zákonodárce; vyzývá k včasnému projednávání řízení o nesplnění povinnosti, aby nadále nedocházelo k situacím, kdy právní předpisy EU nejsou bezodkladně dodržovány;

17.  považuje spolupráci s ostatními parlamentními výbory za zásadní; odkazuje v této souvislosti na přijetí pokynů Petičního výboru, které stanoví zásadu vytvoření petiční sítě s ostatními výbory; vítá skutečnost, že byly přijaty pokyny pro tuto síť; upozorňuje na dotazník zaslaný všem výborům s cílem lépe porozumět jejich postupům pro vyřizování petic, které jim byly předány za účelem vydání stanoviska nebo pro informaci; s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 se uskutečnila první schůze sítě na úrovni zaměstnanců a v roce 2017 proběhly dvě schůze na úrovni poslanců; s uspokojením bere na vědomí pokrok v koordinaci mezi Petičním výborem a ostatními výbory a rozdělení oblastí politik v každém z dotčených výborů podle témat, což usnadní přijímání opatření navazujících na petice zaslané ostatním výborům; vyzývá k posílení sítě PETI s cílem zjednodušit začleňování petic do probíhající legislativní činnosti; doporučuje, aby zaměstnancům poslanců Evropského parlamentu byly poskytnuty specifické pokyny v oblasti petičního práva, aby mohli lépe asistovat voličům, kteří chtějí tento postup uplatnit;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že Listina základních práv se v členských státech uplatňuje pouze při provádění práva Unie; znovu opakuje, že mnoho občanů považuje její uplatňování za nejasné a nedostatečné; vyjadřuje politování nad tím, že Soudní dvůr Evropské unie vykládá článek 51 Listiny základních práv velmi opatrně, umožnil však rozšíření působnosti Listiny tak, aby zahrnovala i vnitrostátní ustanovení, kterými se provádějí právní předpisy EU, jakož i taková, která zajišťují účinné uplatňování ustanovení EU; domnívá se, že očekávání většiny občanů EU, pokud jde o práva zakotvená v Listině, zdaleka přesahují jejich stávající oblast působnosti; zdůrazňuje, že příliš úzký nebo nejednotný výklad článku 51 odcizuje EU občanům; naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala kroky k zajištění co nejucelenějšího a nejširšího výkladu oblasti působnosti článku 51; vítá zavedení interaktivního nástroje Agentury pro základní práva, který usnadňuje přístup k informacím o tom, na který orgán je třeba se v jednotlivých členských státech obracet s dotazy ohledně základních práv;

19.  bere na vědomí obavy předkladatelů petic o jejich budoucí práva po referendu ve Spojeném království o vystoupení z Evropské unie, které jasně vyplývaly z vysokého počtu petic týkajících se Spojeného království; připomíná své usnesení ze dne 5. dubna 2017(3), v němž Parlament zdůrazňuje, že dohoda o vystoupení z EU může být uzavřena pouze s jeho souhlasem, a v němž žádá o spravedlivé zacházení s občany zemí EU-27, kteří žijí nebo žili ve Spojeném království, a s občany Spojeného království, kteří žijí nebo žili v zemích EU-27, a domnívá se, že jejich práva a zájmy musí při jednáních představovat absolutní prioritu; bere na vědomí nevyřešené obavy ohledně hlasovacích práv a odebírání hlasovacích práv občanům Spojeného království, kteří žijí v jiné zemi EU déle než 15 let; připomíná, že Petiční výbor hraje při obraně práv občanů EU a Spojeného království aktivní úlohu tím, že přispěl k usnesením Parlamentu ze dne 5. dubna 2017 a 3. října 2017(4) o stavu jednání se Spojeným královstvím v návaznosti na jeho oznámení o vystoupení z EU, i tím, že zadal studii o dopadech brexitu v oblasti petičního práva a na pravomoci, odpovědnost a aktivity Petičního výboru, a konečně tím, že na své schůzi dne 21. června 2017 přezkoumal petice zabývající se brexitem a právy občanů; podporuje závazek Komise plně zaručit práva evropských občanů, kteří mají bydliště ve Spojeném království, během jednání o brexitu a po vystoupení Spojeného království z EU a vyzývá Komisi, aby se zaručila za veškerá práva nabytá občany Spojeného království s bydlištěm v jiném státě Evropské unie, s cílem zajistit, aby občané nebyli využíváni jako trumf jedné ze stran a aby jejich práva nebyla v důsledku jednání omezena;

20.  upozorňuje na důležitou průběžnou činnost Petičního výboru v souvislosti s peticemi týkajícími se otázek zdravotního postižení a zdůrazňuje ochotu výboru i nadále podporovat úsilí o posílení práv osob se zdravotním postižením; vyzývá evropské orgány, aby v této oblasti šly příkladem a zajišťovaly, aby prováděcí opatření vnitrostátních orgánů byla v plném souladu s právními předpisy EU a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením; zdůrazňuje, že ve dnech 22. a 23. září 2016 se uskutečnila informativní návštěva Slovenska ke shromáždění informací o otázce využívání investic v institucích pro osoby se zdravotním postižením, po níž doporučil, aby Komise stávající situaci prověřila; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit politickou účast osob se zdravotním postižením, zejména při přípravě na nadcházející volby do Evropského parlamentu, a zároveň uznat hlasovací právo všech osob se zdravotním postižením v souladu s články 12 a 29 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;

21.  připomíná činnost výboru na podporu ratifikace a urychleného provedení Marrákešské smlouvy z roku 2013 o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou čtení; zdůrazňuje v této souvislosti význam svého krátkého usnesení ze dne 3. února 2016(5) o ratifikaci Marrákešské smlouvy, které vyzvalo k urychlené reakci všech zúčastněných stran s cílem odblokovat tento dlouhodobý problém a usnadnit ratifikaci na úrovni EU; konstatuje, že Parlament a Rada dospěly k dohodě o legislativních návrzích Komise týkajících se provádění Marrákešské smlouvy (COM(2016)0595 a COM(2016)0596), která se stala závaznou(6);

22.  upozorňuje na dvě výroční zprávy, výroční zprávu o všech činnostech výboru v roce 2015(7) a na výroční zprávu o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2015(8) a na několik stanovisek výboru, například k přeshraničnímu uznávání osvojení(9), k možnostem EU, jak zlepšit přístup k lékům(10), k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením(11), ke kontrole uplatňování práva Unie: výroční zprávě za rok 2014(12) a o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2015(13);

23.  poukazuje na podporu evropské občanské iniciativy ze strany výboru; bere na vědomí návrh Komise na přezkum souvisejícího nařízení s cílem zvýšit její význam jakožto nástroje demokratické účasti; lituje skutečnosti, že Komise řádně nezohlednila nedávnou činnost na nelegislativním usnesení o evropské občanské iniciativě, a zejména stanovisko Petičního výboru, což znamená, že plně nedodržela interinstitucionální dohodu; naléhavě vyzývá Komisi, aby během nadcházejícího legislativního postupu zohlednila stanovisko Petičního výboru s cílem dosáhnout plného a účinného zapojení občanů EU do rozhodovacího procesu EU prostřednictvím evropské občanské iniciativy;

24.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise neuplatnila důrazněji své kontrolní pravomoci s cílem zabránit tomu, aby na jednotný trh byla uvedena znečišťující vozidla s dieselovým motorem, která výrazně přispívají k uvolňování NO2 do ovzduší v množství přesahujícím limitní hodnoty a která nesplňují pravidla EU týkající se schvalování typu motorových vozidel a emisí z lehkých osobních vozidel a z lehkých užitkových vozidel; poukazuje na to, že se v tomto případě jedná o typ problémů, na který občané, kteří uplatnili své právo na předložení petice a žádají o ochranu lidského zdraví, životního prostředí a práv spotřebitelů, často upozorňují;

25.  zdůrazňuje, že transparentnost a přístup veřejnosti k dokumentům orgánů a institucí EU musí být pravidlem, aby se zajistila co nejvyšší úroveň ochrany demokratických práv občanů; domnívá se, že je třeba, aby byl v této souvislosti co nejdřív předložen návrh na změnu nařízení (ES) č. 1049/2001;

26.  zdůrazňuje intenzivní spolupráci Parlamentu s evropským veřejným ochráncem práv a zapojení Parlamentu do Evropské sítě veřejných ochránců práv; zdůrazňuje vynikající vztahy mezi evropským veřejným ochráncem práv a Petičním výborem v institucionálním rámci; oceňuje zejména pravidelné příspěvky veřejného ochránce práv k činnosti výboru během celého roku; zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejného ochránce práv při snaze o zlepšování rozhodovacích procesů a správy na úrovni EU, která by se bezodkladně měla stát co nejvíce transparentní, nestrannou a připravenou účelně a účinně chránit práva občanů; podporuje stávající činnost evropského veřejného ochránce práv v oblastech jeho působnosti, včetně jeho strategických šetření a šetření z vlastního podnětu, která jsou často prospěšná nejen z hlediska řádné správy, ale také pro lepší demokratické fungování Unie; vítá iniciativy evropského veřejného ochránce práv k lepšímu využívání potenciálu sítě a zvýšení její viditelnosti;

27.  vítá ocenění pro řádnou správu, jehož udělování zahájila kancelář evropského veřejného ochránce práv v roce 2016, jakožto způsob uznávání zaměstnanců, agentur a útvarů orgánů EU, kteří se věnují prosazování řádné správy při plnění svých každodenních povinností; vyzývá k tomu, aby byl stávající kodex řádné správní praxe povýšen na závazné nařízení a aby mimo jiné obsahoval konkrétní ustanovení k předcházení střetům zájmů na všech úrovních orgánů, institucí a jiných subjektů Unie;

28.  zdůrazňuje širokou škálu témat objevujících se v peticích, počínaje vnitřním trhem, spravedlností, energetikou a dopravou přes základní práva, zdraví, environmentální právní předpisy, zdravotní postižení a dobré životní podmínky zvířat až po různé dopady brexitu na občany; zdůrazňuje 10% navýšení počtu petic přijatých v roce 2016 (1569) a vyzývá evropské orgány, aby službám pověřeným zpracováváním petic, a zejména sekretariátu Petičního výboru poskytly odpovídající personální obsazení;

29.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že budou prováděny komplexní analýzy toho, zda jsou posouzení vlivů na životní prostředí prováděná členskými státy v souladu s právními předpisy EU, pokud jde o povolení vydaná na infrastrukturní projekty, v souvislosti s nimiž občané prostřednictvím svých petic zdůraznili závažná rizika pro lidské zdraví a životní prostředí; zdůrazňuje důležitost toho, aby tyto analýzy a možné související kroky Komise byly prováděny aktivně předem, aby se předešlo nevratným poškozením životního prostředí, v souladu se zásadou předběžné opatrnosti;

30.  upozorňuje na četné petice o praktikách orgánů péče o děti a o ochraně práv dětí, zejména s přeshraničním rozměrem; bere na vědomí práci, kterou odvedla pracovní skupina výboru pro otázky dobrých životních podmínek dětí; upozorňuje na stručný návrh usnesení o „ochraně nejvlastnějšího zájmu dítěte přes hranice v Evropě“ přijatý v březnu 2016; bere na vědomí návrh na přepracování nařízení Brusel IIa o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí, a upozorňuje na značný počet otázek vznesených v peticích týkajících se například postupů a metod konkrétně uplatňovaných příslušnými orgány členských států v rozhodnutích s přeshraničním dopadem týkajících se dětí a účinnosti řízení o navrácení v návaznosti na mezinárodní únos dítěte jeho rodičem, které je třeba důkladně přezkoumat s cílem vyřešit stávající obtíže;

31.  zdůrazňuje dlouhodobě vysoký počet petic týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a opět vyjadřuje své politování nad zpožděním, které vzniklo při provádění strategie Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2012–2015; považuje za klíčové, aby byla zahájena nová strategie na úrovni EU, která by překonala všechny stávající nedostatky a zajistila plnou a účinnou ochranu dobrých životních podmínek zvířat prostřednictvím jasného a soudržného legislativního rámce, který bude plně splňovat požadavky článku 13 SFEU;

32.  lituje toho, že nebylo dosaženo žádného významného pokroku, pokud jde o volební práva pro tzv. „neobčany“, kteří žijí na území Lotyšska a Estonska, v důsledku petice č. 0747/2016; zdůrazňuje, že zbytečná prodlení mohou způsobit nedůvěru v evropské orgány;

33.  zdůrazňuje důležitou úlohu sítě SOLVIT, která občanům a podnikům poskytuje prostředky pro řešení problémů v souvislosti s případným porušováním právních předpisů EU veřejnými orgány v jiných členských státech; vyzývá Komisi i samotné členské státy, aby síť SOLVIT propagovaly, a učinily ji tak pro občany užitečnější a známější; vítá v této souvislosti akční plán na posílení sítě SOLVIT zveřejněný Komisí v květnu 2017; vyzývá Komisi, aby zajistila rychlé provádění tohoto akčního plánu a aby Parlamentu podala zprávu o jeho výsledcích;

34.  poukazuje na zlepšení dosažená na internetovém portálu pro předkládání petic; zdůrazňuje, že jsou potřebná další technická zlepšení internetového portálu, aby byl Petiční výbor plně připraven čelit nečekaným situacím, jako je náhlý nárůst počtu předložených petic; považuje probíhající technický rozvoj a posílení technické kapacity portálu za zásadní pro hladký průběh petičního postupu; zdůrazňuje význam portálu jako snadno dostupné komunikační brány pro občany a předkladatele petic i pro uživatele mobilních zařízení a osoby se zdravotním postižením; těší se na brzkou realizaci zbývajících fází projektu, které umožní větší interaktivitu a poskytování většího množství informací v reálném čase pro předkladatele petic a osoby, které je podporují;

35.  vyzývá k cílenější a aktivnější tiskové a komunikační službě i k aktivnější přítomnosti na sociálních sítích, aby mohla činnost výboru lépe reagovat na obavy veřejnosti;

36.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a zprávu Petičního výboru Radě, Komisi, evropskému veřejnému ochránci práv, vládám a parlamentům členských států, jejich petičním výborům a vnitrostátním veřejným ochráncům práv nebo obdobným příslušným orgánům.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0512.
(2) Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 66.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0102.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0361.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2016)0037.
(6) Úř. věst. L 242, 20.9.2017, s. 1 a s. 6.
(7) Stanovisko přijaté dne 30. listopadu 2016.
(8) Stanovisko přijaté dne 11. listopadu 2016.
(9) Stanovisko přijaté dne 21. dubna 2016.
(10) Stanovisko přijaté dne 15. listopadu 2016.
(11) Stanovisko přijaté dne 27. dubna 2016.
(12) Stanovisko přijaté dne 22. dubna 2016.
(13) Stanovisko přijaté dne 12. října 2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí