Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Béla Kovács
 Συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά *
 Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G
 Προστασία των ευάλωτων ενηλίκων
 Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I
 Θεώρηση ενιαίου τύπου ***I
 Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 ***
 Πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022 (Ψήφισμα)
 Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
 Η νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη – ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας
 Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
 Καταπολέμηση του αντισημιτισμού
 Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Béla Kovács
PDF 414kWORD 52k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Béla Kovács (2016/2266(IMM))
P8_TA(2017)0232A8-0203/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Béla Kovács, που διαβίβασε ο Δρ Péter Polt, Γενικός Εισαγγελέα της Ουγγαρίας, στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 σε συνάρτηση με την ποινική διαδικασία που κινήθηκε εναντίον του από το Κεντρικό Ανακριτικό Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας, και η οποία ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 3 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας καλέσει τον κ. Kovács σε ακρόαση στις 12 Ιανουαρίου 2017, στις 30 Ιανουαρίου 2017 και στις 22 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου LVII του 2004 σχετικά με το νομικό καθεστώς των ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και το άρθρο 74 παράγραφοι 1 και 3 του νόμου XXXVI του 2012 σχετικά με την Εθνοσυνέλευση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0203/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουγγαρίας ζήτησε την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Béla Kovács, έτσι ώστε να διενεργηθούν έρευνες για να αποφασιστεί κατά πόσο θα του απαγγελθεί κατηγορία για το αδίκημα της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού με αποτέλεσμα σημαντική οικονομική απώλεια, σύμφωνα με το άρθρο 396 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ουγγρικού ποινικού κώδικα, καθώς και το αδίκημα της πολλαπλής χρήσης πλαστών ιδιωτικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 345 του ποινικού κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, όποιος χρησιμοποιεί παραποιημένο ή πλαστό ιδιωτικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με ανακριβές περιεχόμενο ως αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη, τη μεταβολή ή τη λήξη δικαιώματος ή υποχρέωσης, διαπράττει πλημμέλημα τιμωρούμενο με στερητική της ελευθερίας ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα έτος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν ασυλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του νόμου LVII του 2004 σχετικά με το καθεστώς των ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν των ίδιων ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του ουγγρικού Κοινοβουλίου και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, η απόφαση περί άρσης της ασυλίας βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του νόμου XXXVI του 2012 σχετικά με την Εθνοσυνέλευση, είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση της Εθνοσυνέλευσης προκειμένου να κινηθεί εναντίον βουλευτή ποινική διαδικασία ή, σε περίπτωση κατά την οποία η ασυλία δεν αίρεται οικειοθελώς, διαδικασία για παράβαση πταισματικής φύσεως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 3 του ίδιου νόμου, έως την απαγγελία της κατηγορίας, η αίτηση για άρση της ασυλίας υποβάλλεται από τον Γενικό Εισαγγελέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης 2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), οι βουλευτές δικαιούνται υποστήριξης από προσωπικούς συνεργάτες, τους οποίους μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν, και το Κοινοβούλιο καταβάλλει τις πραγματικές δαπάνες που προκύπτουν από την απασχόλησή τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 της απόφασης του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Μαΐου και της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα έξοδα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας σύμβασης ασκουμένου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Προεδρείο, μπορούν επίσης να καλυφθούν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της απόφασης του Προεδρείου, της 19ης Απριλίου 2010, με θέμα τους κανόνες που αφορούν ασκούμενους των βουλευτών, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν, με σκοπό να συμβάλλουν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη, καθώς και στη βελτίωση της κατανόησης της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρέχουν σε ασκούμενους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο κατά τις συνόδους της Ολομελείας ή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους ως βουλευτών στη χώρα στην οποία εξελέγησαν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 2 των κανόνων που αφορούν τους ασκούμενους, ειδικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την άσκηση μπορούν να περιλαμβάνονται σε έγγραφη σύμβαση άσκησης, την οποία υπογράφουν τόσο ο βουλευτής όσο και ο ασκούμενος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα που ορίζει ρητώς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμβαλλόμενο μέρος σε αυτήν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4, οι δαπάνες που αφορούν τις περιόδους πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένων των υποτροφιών καθώς και του κόστους ασφαλιστικής κάλυψης, εφόσον καταβληθούν από τον βουλευτή, καλύπτονται από την αποζημίωση βουλευτικής επικουρίας, όπως αναφέρει το άρθρο 33 παράγραφος 4 των μέτρων εφαρμογής και εντός των ορίων της αποζημίωσης αυτής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία πρόταση του άρθρου 1 παράγραφος 1 των κανόνων που αφορούν τους ασκούμενους, η υποτροφία που παρέχεται σε ασκούμενο απαγορεύεται να συνιστά στην πραγματικότητα συγκεκαλυμμένη μορφή αμοιβής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, οι ασκούμενοι βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης υπό την αποκλειστική ευθύνη του βουλευτή, στο πλευρό του οποίου πραγματοποιούν την άσκηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή μια αρκούντως σοβαρή και αποχρώσα υπόνοια ότι η αίτηση για άρση της ασυλίας συνδέεται με δίωξη που ασκήθηκε με σκοπό να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του τέως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιβάλει ποινή επίπληξης εις βάρος του κ. Kovács εξ αιτίας της παραβίασης του άρθρου 1 στοιχείο α) του κώδικα δεοντολογίας(3) δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ισοδυναμεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που παράγει δεδικασμένο το οποίο καλύπτει τα ζητήματα για τα οποία κινήθηκε η ποινική δίωξη από το Κεντρικό Ανακριτικό Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει παραβίαση της αρχής ne bis in idem· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, η ποινή που επέβαλε ο τέως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας δεν συνιστά κώλυμα για την κίνηση ή τη συνέχιση ποινικής δίωξης στην Ουγγαρία, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο θα απαγγελθεί κατηγορία·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Béla Kovács·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Ουγγαρίας και στον Béla Kovács.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) ΕΕ L 262 της 7.10.2005, σ. 1.
(3) Βλέπε το παράρτημα Ι του Κανονισμού σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων.


Συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά *
PDF 511kWORD 54k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζονται σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά (COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))
P8_TA(2017)0233A8-0189/2017

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0758),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0529/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0189/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)   Η διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και των εσόδων που εισπράττονται στην πραγματικότητα (το επονομαζόμενο «έλλειμμα ΦΠΑ») στην Ένωση ανήλθε σε περίπου 170 δισεκατομμύρια EUR το 2013, ενώ η διασυνοριακή απάτη ευθύνεται για απώλεια εσόδων ΦΠΑ της τάξεως των 50 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως, στοιχεία τα οποία καθιστούν τον ΦΠΑ ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Στην οδηγία 2006/112/ΕΚ7 του Συμβουλίου προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις, οι οποίες πρέπει να φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.
(1)  Στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου7 προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις, οι οποίες πρέπει να φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, με αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και, με τον τρόπο αυτό, να τίθεται φραγμός στην ανάπτυξη της αγοράς αυτής. Αυτό το συγκριτικό μειονέκτημα θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην Ένωση.
____________
_____________

7 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
7 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Στο ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ1a, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΦΠΑ είναι η αρχή της ουδετερότητας και, για τον λόγο αυτό, πρόβαλε το επιχείρημα ότι «όλα τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ανεξάρτητα από τη μορφή τους».
_________________
1a Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0436.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά8 και για λόγους προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο σε μια ψηφιακή οικονομία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εναρμονίζουν τους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις με τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος.
(2)  Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά8 και με τη φιλοδοξία του να διατηρήσει η Ευρώπη την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της και την παγκόσμια ηγετική της θέση στην ψηφιακή οικονομία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εναρμονίζουν τους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις με τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την καινοτομία, τη δημιουργία, τις επενδύσεις και την παραγωγή νέου περιεχομένου και διευκολύνοντας την ψηφιακή μάθηση, τη μεταφορά γνώσεων και την πρόσβαση και προαγωγή του τομέα του πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον.
____________
_____________
8 COM(2015)0192 final
8 COM(2015)0192 τελικό.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένους, εξαιρετικά μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές σε ηλεκτρονικές και έντυπες δημοσιεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα οικονομικά οφέλη θα μεταφέρονται στους καταναλωτές με την προώθηση της ανάγνωσης, και στους εκδότες με την ενθάρρυνση της επένδυσης σε νέο περιεχόμενο και, στην περίπτωση των εφημερίδων και των περιοδικών, με τη μείωση της εξάρτησης από τη διαφήμιση.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ9 , η Επιτροπή επισήμανε ότι οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από την ίδια προτιμησιακή μεταχείριση από πλευράς συντελεστών ΦΠΑ όπως και οι δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα για όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στην παράδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών είτε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ είτε χαμηλότερους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, καθώς και η δυνατότητα παροχής απαλλαγών με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο.
(3)  Στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ9 , η Επιτροπή επισήμανε ότι οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από την ίδια προτιμησιακή μεταχείριση από πλευράς συντελεστών ΦΠΑ όπως και οι δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα για όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στην παράδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών είτε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ είτε χαμηλότερους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, καθώς και η δυνατότητα παροχής απαλλαγών με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο. Η πρόταση αυτή συνάδει με τον στόχο για τη χορήγηση περισσότερης ελευθερίας στα κράτη μέλη ώστε να ορίζουν τους δικούς τους συντελεστές ΦΠΑ στο πλαίσιο ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ που θα βασίζεται στον τόπο προορισμού.
_________________
_________________
9 COM(2016) 148 final
9 COM(2016)0148 τελικό.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να δημιουργηθούν απλούστερα, πιο ανθεκτικά στην απάτη και πιο φιλικά προς τις επιχειρήσεις συστήματα ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και να συμβαδίζουν αυτά με τη σύγχρονη ψηφιακή και κινητή οικονομία.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτεταμένη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, μόνον εφόσον οι εν λόγω δημοσιεύσεις, οι οποίες παρέχονται τόσο με κάθε υλικό υπόθεμα όσο και ηλεκτρονικά, δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο.
(5)  Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτεταμένη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, μόνον εφόσον οι εν λόγω δημοσιεύσεις, οι οποίες παρέχονται τόσο με κάθε υλικό υπόθεμα όσο και ηλεκτρονικά, δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο. Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της διευκόλυνσης της πρόσβασης τυφλών και ατόμων με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, υπό την έννοια της οδηγίας ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9a, τα διασκευασμένα και ηχογραφημένα ηλεκτρονικά βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά πρέπει να νοείται ότι δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο. Επομένως, οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ μπορούν να εφαρμόζονται και σε αυτές τις μορφές.
__________________
9a Οδηγία ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (COM(2016)0596 τελικό, 2016/0278(COD)) (ΕΕ ..., σ. ...).
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Η χορήγηση ελευθερίας στα κράτη μέλη, ώστε να εφαρμόζουν μειωμένους ή εξαιρετικά μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για νέα περιθώρια κέρδους για τους εκδότες και για επενδύσεις σε νέο περιεχόμενο, σε σύγκριση με το υφιστάμενο μοντέλο που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαφήμιση. Θα πρέπει να εξεταστεί γενικότερα το μοντέλο χρηματοδότησης ηλεκτρονικού περιεχομένου σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Η ευελιξία την οποία η παρούσα πρόταση παρέχει στα κράτη μέλη δεν προδικάζει κατά κανένα τρόπο την εφαρμογή του οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου οποιαδήποτε αύξηση ευελιξίας θα πρέπει να συνυπολογίζει και να σταθμίζει τις επιπτώσεις στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τη δυνατότητα να διαπράττονται απάτες ως προς τον ΦΠΑ, την αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων και τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Μολονότι η παρούσα οδηγία παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επανορθώσουν μια κατάσταση άνισης μεταχείρισης, δεν αίρει την ανάγκη για ένα πιο συντονισμένο, αποτελεσματικό και απλούστερο σύστημα μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ το οποίο να προβλέπει λιγότερες εξαιρέσεις.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Παράρτημα III – σημείο 6
6)  η παράδοση, συμπεριλαμβανομένου του χρησιδανεισμού από βιβλιοθήκες, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από δημοσιεύσεις που προορίζονται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και εκτός από δημοσιεύσεις αποτελούμενες εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο,»
6)  η παράδοση, συμπεριλαμβανομένου του χρησιδανεισμού από βιβλιοθήκες, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από δημοσιεύσεις που προορίζονται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και εκτός από δημοσιεύσεις αποτελούμενες εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο,» καθώς και παντός είδους φυλλαδίων και παρόμοιων εντύπων, εικονογραφημένων βιβλίων και βιβλίων ιχνογραφίας και χρωματισμού για παιδιά, μουσικής τυπωμένης ή χειρόγραφης, χαρτών και υδρογραφικών χαρτών ή παρόμοιων εντύπων.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)
Άρθρο 2α
Παρακολούθηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ... [τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], καταρτίζει έκθεση στην οποία αναφέρονται τα κράτη μέλη που θέσπισαν παρόμοιους μειωμένους ή εξαιρετικά μειωμένους συντελεστές για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά και την ηλεκτρονική εκδοχή τους, και αξιολογούν τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και την ανάπτυξη του τομέα του πολιτισμού.

Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G
PDF 541kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G (2016/2305(INI))
P8_TA(2017)0234A8-0184/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο ««Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0300),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0306),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (COM(2016)0590),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (COM(2016)0589),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (COM(2016)0591),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα(1),

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Αποτελέσματα και επόμενα Βήματα» (COM(2013)0685),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0176),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση (COM(2016)0043),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 (EUCO 26/16),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο «Άνοιγμα της εκπαίδευσης: καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων» (COM(2013)0654),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2016)0705),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0184/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία 5G θα αποτελέσει κομβικό δομικό στοιχείο της κοινωνίας των gigabit, αντιπροσωπεύοντας το πρότυπο για το μέλλον στις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών και κινητήριο μοχλό καινοτομίας, προκαλώντας αποδιοργανωτικές οικονομικές αλλαγές και δημιουργώντας νέες δυνατότητες χρήσης, υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, ροές εσόδων και επιχειρηματικά μοντέλα και ευκαιρίες, και αναμένεται ότι θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των κλάδων και θα ικανοποιήσει τους καταναλωτές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή υπεροχή στην τεχνολογία 5G είναι ουσιώδους σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση και για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, η οποία με τη σειρά της απαιτεί ευρωπαϊκό συντονισμό και σχεδιασμό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η υστέρηση διακυβεύει τις θέσεις εργασίας, την καινοτομία και τη γνώση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία 5G και οι εφαρμογές 5G θα αναδιαμορφώσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα παρέχοντας συνδεσιμότητα πολύ υψηλής ταχύτητας, η οποία θα αποδεσμεύσει την καινοτομία σε όλους τους τομείς, αν μη τι άλλο στις μεταφορές, στην ενέργεια, στα οικονομικά και στην υγεία· ότι, εν προκειμένω, η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει πίσω, καθώς το 5G θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης και καινοτομίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική των δικτύων 5G θα διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, προκειμένου να ικανοποιεί τις προσδοκώμενες απαιτήσεις σε επιχειρηματικό επίπεδο και σε επίπεδο επιδόσεων για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (ΠΥΧ), ιδίως όσον αφορά τους χρόνους αναμονής, την κάλυψη και την αξιοπιστία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική 5G θα οδηγήσει σε αύξηση της σύγκλισης μεταξύ κινητών και σταθερών δικτύων· ότι, κατά συνέπεια, η ανάπτυξη σταθερών δικτύων ΠΥΧ θα συμβάλει στις ανάγκες οπισθόζευξης ενός πυκνού ασύρματου δικτύου 5G όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τελικό χρήστη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποδομή 5G, η εμβέλεια της οποίας θα υπερβαίνει κατά πολύ τα υφιστάμενα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης, με στόχο την παροχή ταχύτερων υπηρεσιών επικοινωνίας υψηλής ποιότητας που θα είναι οικονομικά προσιτές για όλους και διαθέσιμες παντού και ανά πάσα στιγμή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση επιταχύνεται με μεγάλη ταχύτητα και σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτώντας επενδύσεις σε δίκτυα επικοινωνίας υψηλής ποιότητας με καθολική κάλυψη· ότι, στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη να καταστεί εγκαίρως διαθέσιμο ραδιοφάσμα ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητή και ασύρματη συνδεσιμότητα για κάθε πολίτη καθίσταται ολοένα σημαντικότερη ενόσω χρησιμοποιούνται καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές εν κινήσει, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μελλοντοστρεφής ψηφιακή πολιτική πρέπει να το λαμβάνει υπόψη αυτό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του δικτύου 5G θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικών επενδύσεων και θα απαιτήσει να δημιουργηθεί από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κανονιστικό περιβάλλον που να προωθεί τη βεβαιότητα, τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθεί εξορθολογισμός των διοικητικών όρων, για παράδειγμα για την υλοποίηση μικρών κυψελών με στόχο την αυστηρή και έγκαιρη εναρμόνιση του φάσματος και για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (ΠΥΧ), όπως προτείνεται σήμερα στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία της Επιτροπής του 2013 για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που έλαβε δημόσια χρηματοδότηση ύψους 700 εκατομμυρίων EUR για τη δημιουργία 5G στην Ευρώπη μέχρι το 2020, πρέπει να συμπληρώνονται από μια ανταγωνιστική αγορά με βιώσιμη ρύθμιση της πρόσβασης και συντονισμό του φάσματος, που θα προωθήσουν την καινοτομία και τις απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των δικτύων 5G πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με άλλα έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας στο πλαίσιο των πιο αγροτικών και απομονωμένων ευρωπαϊκών εδαφών και όχι σε βάρος τους

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση του 5G και της κοινωνίας των gigabit προϋποθέτει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, μια καθοδηγούμενη από τη ζήτηση, ανθεκτική προς το μέλλον και τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση βασιζόμενη σε εκτιμήσεις ανά περιοχή και τομέα, συντονισμό των κρατών μελών, συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και επαρκείς επενδύσεις με στόχο την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου και την πραγματοποίησή τους για όλους τους πολίτες της ΕΕ·

Ι.Το όραμα της τεχνολογίας 5G - απαιτήσεις για μετάβαση σε μια άλλη γενιά

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την τεχνολογία 5G με στόχο να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην υλοποίηση τυποποιημένων δικτύων 5G μεταξύ 2020-2025 στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικότερης από τεχνολογική άποψη και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκής κοινωνίας των gigabit· θεωρεί ότι ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών είναι καίριας σημασίας για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έτσι ώστε να αποφευχθούν, κατά την υλοποίηση της τεχνολογίας 5G, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν με την 4G, εξαιτίας των οποίων το επίπεδο κάλυψης της 4G σήμερα να είναι 86 % και μόλις 36 % στις αγροτικές περιοχές·

2.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την ΕΕ έχει «το δυναμικό να δημιουργήσει δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας» και θα μπορούσε να τονώσει την ευρωπαϊκή οικονομία και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων·

3.  τονίζει ότι η ΣΔΙΤ 5G αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον προηγμένες πρωτοβουλίες στον κόσμο για τα δίκτυα 5G και τις νέες εφαρμογές που θα προκύψουν· θεωρεί ότι είναι θετική για την προώθηση των συνεργιών στον τομέα της Ε&Α και των βιομηχανικών εξελίξεων, αλλά εκτιμά ότι θα ήταν θεμιτό, δεδομένων των κοινωνικών επιπτώσεων της ανάπτυξης των δικτύων 5G, η προσχώρηση στην εν λόγω ΣΔΙΤ να είναι εξίσου ανοικτή στους εκπροσώπους των καταναλωτών και στην κοινωνία των πολιτών.

4.  τονίζει ότι ένα φιλόδοξο και μακρόπνοο χρονοδιάγραμμα για την κατανομή του φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη ηγετική δύναμη όσον αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G χαιρετίζει, εν προκειμένω, τις δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή στην ανακοίνωση με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης», και θεωρεί τις δράσεις αυτές ελάχιστη προϋπόθεση για την επιτυχή εισαγωγή της τεχνολογίας 5G στην Ένωση·

5.  τονίζει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις πρέπει να υποστηρίζονται από περιβάλλον προσανατολισμένης στις υποδομές πολιτικής και ρυθμίσεων προσαρμοσμένο στην προβλεψιμότητα και τη βεβαιότητα, που αποσκοπεί στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος των τελικών χρηστών, και ότι δεν πρέπει να καθυστερούν λόγω υπερβολικά φιλόδοξων δημόσιων προγραμμάτων τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προσκόμματα στην εφαρμογή του 5G·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού τομέα, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με τις κινητές επικοινωνίες 5G· επισημαίνει την πρωτοβουλία 5G PPP ως θετικό παράδειγμα εν προκειμένω και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εμπλέκει όλους τους αρμόδιους τομείς στη διαδικασία·

7.  πιστεύει ότι η Ευρώπη θα ωφεληθεί από τον περαιτέρω μετασχηματισμό προς μια ψηφιακή οικονομία υπό την έννοια της ευρύτερης κάλυψης, συνδεσιμότητας και μεγαλύτερων ταχυτήτων και ότι η συμβολή της ψηφιακής οικονομίας θα ανέλθει στο 40% της συνολικής αύξησης του ΑΕΠ μέχρι το 2020, με ποσοστό αύξησης 13 φορές ταχύτερο από το συνολικό ΑΕΠ·

8.  επιδοκιμάζει και υποστηρίζει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της κοινωνίας των gigabit για επίτευξη ταχυτήτων δικτύου της τάξης των 100 Mbps για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές, με δυνατότητα αναβάθμισης στο 1 Gbps, και με αύξηση, μακροπρόθεσμα, στα 100 Gbps, για τους βασικούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις ψηφιακής έντασης, οι μείζονες συγκοινωνιακοί κόμβοι, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, η εκπαίδευση και η έρευνα· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη υποδομών οπισθόζευξης οπτικών ινών, στον ανταγωνισμό ως κινητήρια δύναμη των επενδύσεων και στις υψηλής ποιότητας εμπειρίες των χρηστών· υπενθυμίζει ότι η Ένωση υστερεί ως προς τους στόχους συνδεσιμότητας του ψηφιακού θεματολογίου 2020 και ότι ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η καθυστέρηση στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι από τη συνδεσιμότητα της κοινωνίας των gigabit μπορούν να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές·

10.  υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες για εξασφάλιση πρόσβασης στα δίκτυα 5G καθ’ όλο το μήκος των διατροπικών διαδρομών επί τη βάσει των δημόσιων δικτύων μεταφορών που συνδέονται με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-T), έως το 2025, και αναμένει ότι θα ακολουθήσει η πλήρης πρόσβαση σε όλη την ΕΕ, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές και σε σημαντικά τουριστικά κέντρα και πόλους έλξης·

11.  σημειώνει ότι εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς/LTE καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, εν προκειμένω, και ότι το σχέδιο δράσης για το 5G θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία άντλησης διδαγμάτων από τα λάθη της ανάπτυξης του 4G·

12.  επισημαίνει ότι η ραδιοπρόσβαση 5G θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε μια πολύ ευρεία περιοχή συχνοτήτων, ξεκινώντας κάτω από το 1GHz και φτάνοντας έως τα 100 GHz, συμπεριλαμβανομένης οπισθόζευξης έως τα 300 GHz· επισημαίνει ότι οι συχνότητες 3-6 GHz και πάνω από 6 GHz πρέπει να παρέχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και πολύ μεγάλες χωρητικότητες στις πυκνοκατοικημένες περιοχές· αναγνωρίζει ότι τα συστήματα 5G σε ζώνες υψηλής συχνότητας απαιτούν πολύ πυκνές υποδομές δικτύου βασισμένες σε πρόσβαση μικρών κυψελών σε τοποθεσίες, κάτι που θα απαιτήσει να γίνουν επιλογές σχετικά με τη χρήση αυτών των ζωνών συχνοτήτων ή τη δυνατότητα κοινής χρήσης ζωνών συχνοτήτων,

13.  τονίζει ότι οι ταχύτητες καταφόρτωσης από μόνες τους δεν θα είναι αρκετές για να καλύψουν τη μελλοντική ζήτηση συνδεσιμότητας της κοινωνίας των gigabit, κάτι το οποίο θα απαιτήσει έναν στόχο υποδομών σχετικά με τα δίκτυα ΠΥΧ, δεδομένου ότι τα δίκτυα αυτά πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα από άποψη ταχυτήτων αναφόρτωσης αλλά και καταφόρτωσης, λανθάνοντα χρόνου και προσαρμοστικότητας·

14.  υπογραμμίζει ότι για να ανταποκριθεί η Ένωση στις προκλήσεις του 5G, απαιτείται μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική για το φάσμα, συμπεριλαμβανομένων συντονισμένων εθνικών οδικών χαρτών και χρονοδιαγραμμάτων, η οποία θα καλύπτει τις επικοινωνίες μεταξύ ανθρώπων, τις επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή (Μ2Μ) και τις επικοινωνίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) σε διάφορα επίπεδα: ταχύτητα σύνδεσης, κινητικότητα, χρόνοι αναμονής, πανταχού παρουσία, κύκλος λειτουργίας, αξιοπιστία, προσβασιμότητα κ.λ.π. και θα διασφαλίζει περίοδο ομαλής μετάβασης στην τεχνολογία 5G σε όλα τα κράτη μέλη·

15.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη ασύρματων δικτύων 5G απαιτεί οπισθόζευξη ΠΥΧ και ευέλικτη και αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων μη συνεχών τμημάτων του φάσματος, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης των 700Mhz, για πολύ διαφορετικά σενάρια υλοποίησης δικτύων, πράγμα που θα απαιτήσει ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων αδειοδότησης για το φάσμα και σαφή έμφαση στην εναρμόνιση των διαθέσιμων ζωνών φάσματος σε περιφερειακή βάση·

16.  αναγνωρίζει τη σημασία των αδειοδοτημένων ζωνών συχνοτήτων για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμων επενδύσεων δικτύου και υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας, καθιστώντας δυνατή τη σταθερή και αξιόπιστη πρόσβαση στο φάσμα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται βελτίωση της νομικής προστασίας για τις μη αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων και ποικίλες μέθοδοι κοινής χρήσης ζωνών συχνοτήτων·

17.  επισημαίνει ότι η έλλειψη συντονισμού συνιστά σημαντικό κίνδυνο για την ανάπτυξη του 5G, καθώς η απόκτηση κρίσιμης μάζας είναι καίριας σημασίας για την προσέλκυση επενδύσεων και, άρα, την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G·

18.  σημειώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι στους διαφόρους κλάδους πρέπει να επωφελούνται από προβλέψιμους ισότιμους όρους που να προωθούν τον ανταγωνισμό και πρέπει να απολαμβάνουν την ευελιξία να σχεδιάζουν τα δικά τους δίκτυα, επιλέγοντας τα επενδυτικά μοντέλα και τον συνδυασμό τεχνολογιών που πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη λειτουργικότητα για τους στόχους ανάπτυξης του 5G, συμπεριλαμβανομένων των FTTH, της καλωδιακής και δορυφορικής τεχνολογίας, των WiFi, WiGig, G.fast, 2G, Massive MIMO και κάθε άλλης τεχνολογίας ταχείας ανάπτυξης, υπό τον όρο ότι θα συμβάλει στη σύνδεση όλων των Ευρωπαίων με δίκτυα ΠΥΧ σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες τους· σημειώνει ότι η ανάπτυξη του 5G θα απαιτήσει πολύ περισσότερες οπτικές ίνες σε ένα πυκνότερο ασύρματο δίκτυο·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά» και το σχέδιο δράσης της «η τεχνολογία 5G για την Ευρώπη», το οποίο συνιστά μια συναρπαστική ευκαιρία για τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους πολιτισμικούς και δημιουργικούς φορείς καινοτομίας τους, ιδίως τις ΜΜΕ, να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα και να αναδείξουν το επιχειρηματικό και καινοτόμο ταλέντο τους·

ΙΙ.Ενεργοποίηση των οφελών της κοινωνίας των gigabit

20.  πιστεύει ότι η τεχνολογία 5G είναι κάτι περισσότερο από μια εξέλιξη της κινητής ευρυζωνικότητας και ότι θα αποτελέσει βασικό υποκινητή του μελλοντικού ψηφιακού κόσμου ως η επόμενη γενιά της ευρύτατα διαδεδομένης ευρυζωνικής υποδομής υπερυψηλής ταχύτητας η οποία θα υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των διαδικασιών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (δημόσιος τομέας, εκπαίδευση, διαβίβαση περιεχομένου σε συγκλίνοντα μέσα, υγεία, έρευνα, ενέργεια, εταιρείες κοινής ωφέλειας, βιομηχανική παραγωγή, μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανία, οπτικοακουστικός τομέας, εικονική πραγματικότητα, διαδικτυακό παιχνίδι, κ.ο.κ.) και θα παρέχει προσιτές, ευέλικτες, ελαστικές, διαδραστικές, αξιόπιστες και εξαιρετικά εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα πρέπει να βελτιώνουν τη ζωή κάθε πολίτη·

21.  σημειώνει ότι ο ευρωπαϊκός κατακερματισμός της ανάπτυξης του 4G, που εξακολουθεί να είναι ορατός στις μείζονες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όπως φαίνεται στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) του 2015, οδήγησε σε έλλειψη ψηφιακής ανταγωνιστικότητας έναντι των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και των αναδυόμενων οικονομιών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι ενώ η Ευρώπη προχωρά από άποψη ψηφιακής ανάπτυξης, ο ρυθμός επιβραδύνεται, διακυβεύοντας μακροπρόθεσμα τις απαραίτητες επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

22.  υπενθυμίζει ότι οι τελικοί ωφελημένοι από την εισαγωγή του 5G θα πρέπει να είναι οι τελικοί χρήστες και ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατά την εφαρμογή τεχνολογιών 5G θα πρέπει να προσανατολίζεται σε κάθε περίπτωση σε αυτόν τον απώτερο σκοπό προσφέροντας οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες·

23.  σημειώνει ότι οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις φέρνουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία και ότι είναι πιθανόν να δημιουργήσουν έως και 2,3 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στα 28 κράτη μέλη, όταν θα εισαχθεί πλήρως το 5G·

24.  σημειώνει ότι η εισαγωγή τεχνολογιών 5G στην Ευρώπη αναμένεται να επιφέρει οφέλη που υπερβαίνουν κατά πολύ τον κλάδο των κινητών επικοινωνιών, καθώς και φαινόμενο «αλυσιδωτών αντιδράσεων» που αντιστοιχεί σε 141,8 δισεκατομμύρια EUR ετησίως μέχρι το 2025·

25.  τονίζει ότι η επιτυχής έκβαση της ταχείας εισαγωγής της τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την ΕΕ εξαρτάται από την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων με γνώμονα τη ζήτηση· επισημαίνει ότι υπάρχει πληθώρα πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των απαιτήσεων για το 5G, πράγμα που δυσχεραίνει τη συμβολή των κάθετων κλάδων στη διαδικασία· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι οι κάθετοι κλάδοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία απαιτήσεων·

26.  τονίζει ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους συμμετέχοντες στην αγορά είναι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κοινωνίας των gigabit από τους συμμετέχοντες στην αγορά· πιστεύει ότι θα πρέπει να ισχύει εν προκειμένω η αρχή των «ίδιων υπηρεσιών, ίδιων κινδύνων, ίδιων κανόνων»·

27.  πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, από κοινού με όλους τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς, θα πρέπει να εξετάσουν μέτρα παροχής κινήτρων για προηγμένες δοκιμές και πεδία δοκιμών προκειμένου να επιταχυνθεί η καινοτομία στις εφαρμογές 5G·

28.  επισημαίνει ότι μια κοινωνία των gigabit πρέπει να αντιμετωπίζει το ψηφιακό χάσμα και τη βελτίωση της αποδοχής του διαδικτύου· σημειώνει ότι εξακολουθούν να χρειάζονται συνεχείς επενδύσεις για την ανάπτυξη των υφιστάμενων και των μελλοντικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει ότι ένας ευφυής συνδυασμός ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων είναι απαραίτητος για να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· υπογραμμίζει ότι τα διδάγματα του παρελθόντος πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών και πυκνοκατοικημένων και απομακρυσμένων περιοχών, με στήριξη της ισορροπημένης γεωγραφικής ανάπτυξης·

29.  επισημαίνει το γεγονός ότι ενώ υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ των πόλεων και των αγροτικών περιοχών, ψηφιακό χάσμα παρατηρείται επίσης σε μεγάλο βαθμό και μεταξύ κρατών μελών· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία ενός ανταγωνιστικού νομοθετικού πλαισίου και πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε υποδομές, αυξάνουν την ποικιλομορφία των παραγόντων και ενισχύουν τον ευρωπαϊκό συντονισμό·

30.  επισημαίνει ότι η τεχνολογία 5G θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση του οράματος της δικτυωμένης κοινωνίας και θα αυξήσει τις δυνατότητες διαβίωσης, σπουδών και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή επανάσταση τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις·

31.  θεωρεί ότι η διευκόλυνση της ανάπτυξης μικρών κυψελών 5G σύμφωνα με τον κανονισμό WiFi4EU θα συμβάλλει στη μείωση του ψηφιακού και τεχνολογικού χάσματος και στην αύξηση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας 5G σε όλους τους πολίτες·

32.  τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις και ευκαιρίες που παρέχονται από αποδοτικότερες τεχνολογίες ΤΠΕ για τη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στις υπανάπτυκτες περιοχές σήμερα·

33.  υπογραμμίζει ότι, για να υπάρξουν οφέλη από το πλήρες δυναμικό εξυπηρέτησης του τεχνολογικού προτύπου κινητών επικοινωνιών 5G, απαραίτητη υποδομή οπισθόζευξης αποτελεί ένα πυκνό δίκτυο οπτικών ινών·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία WiFi4EU η οποία έχει ως στόχο την προώθηση της ελεύθερης και οικουμενικής διαδικτυακής πρόσβασης στις τοπικές κοινότητες μέσω προγράμματος που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία WiFi4EU έχει στόχο να προωθήσει την ψηφιακή ένταξη μεταξύ των περιφερειών διαθέτοντας κεφάλαια κατά γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, δίνοντας επίσης προσοχή στην ποιότητα της εξυπηρέτησης των χρηστών· επισημαίνει ότι οι ταχύτητες πρόσβασης βελτιώνονται, και ότι όσο αυξάνεται η χρήση μέσω πολλαπλών ασύρματων συσκευών, το ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) θα πρέπει να μπορεί να αντεπεξέλθει στη ζήτηση για πλήρη συνδεσιμότητα· πιστεύει ότι απαιτείται ένα πλαίσιο πολιτικής με συγκεκριμένες προτεραιότητες για την υπέρβαση των εμποδίων, τα οποία η αγορά μόνη της δεν μπορεί να καλύψει·

35.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο σχέδιο δράσης για το 5G στην κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός εφαρμογών 5G θα χρησιμοποιούνται σε σπίτια και γραφεία· υπενθυμίζει τη μη ικανοποιητική διείσδυση των δικτύων υψηλότερης συχνότητας στα κτίρια· συνιστά αξιολόγηση των πρόσθετων τεχνολογιών προκειμένου να διασφαλιστεί καλή κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους, όπως Massive MIMO, επαναλήπτες εσωτερικού χώρου και WiGig εφαρμογές Wi-Fi υψηλής ταχύτητας·

36.  τονίζει ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών 5G αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη μετάβαση της υποδομής δικτύων ΤΠΕ σε μια σφαιρική ευφυή συνδεσιμότητα: ευφυή αυτοκίνητα, ευφυή ενεργειακά δίκτυα, ευφυείς πόλεις, ευφυή εργοστάσια, ευφυείς κυβερνήσεις κ.λπ.· πιστεύει ότι η υπερταχεία ευρυζωνικότητα και τα ευφυή, αποτελεσματικά χαρακτηριστικά δικτύου που είναι ικανά να επιτύχουν σχεδόν στιγμιαία συνδεσιμότητα μεταξύ ανθρώπων, ανθρώπων και μηχανών και συνδεδεμένων μηχανών, θα επαναπροσδιορίσουν τη συνδεσιμότητα του τελικού χρήστη – κάτι το οποίο θα επιτευχθεί μέσω υποδειγμάτων δικτύων όπως τα δίκτυα βρόχου, τα υβριδικά δίκτυα, οι τεχνολογίες δυναμικού τεμαχισμού δικτύου και λογισμικοποίησης·

37.  υπογραμμίζει ότι η υψηλή ενεργειακή απόδοση με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δικτύων αποτελεί καθοριστικής σημασίας απαίτηση για το 5G· τονίζει ότι αυτό το στοιχείο είναι καίριο για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, για τη διευκόλυνση της συνδεσιμότητας δικτύου σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και για την παροχή πρόσβασης δικτύου με βιώσιμο και αποδοτικό ως προς τους πόρους τρόπο·

38.  τονίζει ότι η ανάπτυξη του 5G απαιτεί σημαντική αναβάθμιση των σταθερών δικτύων και πύκνωση των κινητών δικτύων σύμφωνα με τους στόχους της κοινωνίας των gigabit, ιδίως σε λύσεις για την ηλεκτρονική υγεία·

39.  τονίζει ότι ο οπτικοακουστικός τομέας συνιστά έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία της τεχνολογίας 5G στην Ευρώπη, που θα προσφέρει θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη, και ότι η ανάπτυξή του μπορεί να συμβάλει δυναμικά και με θετικό αντίκτυπο στην αλυσίδα αξίας των οπτικοακουστικών μέσων, στην οποία περιλαμβάνεται η παραγωγή περιεχομένου, η καινοτομία, η διανομή και το περιβάλλον του χρήστη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή·

40.  σημειώνει ότι, εφόσον συνδεθούν σε δίκτυο, τα οχήματα καθίστανται σταθερά ασφαλέστερα (λιγότερα ατυχήματα), φιλικότερα προς το περιβάλλον (λιγότερες εκπομπές) και συμβάλλουν σε πιο προβλέψιμες ταξιδιωτικές πρακτικές· στηρίζει, ως εκ τούτου, την ιδέα της καθιέρωσης ενός στόχου σε επίπεδο ΕΕ, βάσει του οποίου, όλα τα οχήματα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, θα πρέπει να υποστηρίζουν την τεχνολογία 5G και να διαθέτουν εξοπλισμό ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS)· υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο να εξοπλιστούν τα ασθενοφόρα και τα λοιπά οχήματα έκτακτης ανάγκης (οχήματα της Αστυνομίας και πυροσβεστικά οχήματα) με εξοπλισμό που υποστηρίζει την τεχνολογία 5G και να συνδεθούν σε δίκτυο με τον σταθμό βάσης ώστε να διαθέτουν συνεχή και αδιάλειπτη κάλυψη κατά τη διάρκεια επεμβάσεων·

41.  επισημαίνει τα οφέλη της αξιόπιστης και αδιάλειπτης κάλυψης με δίκτυα 5G στην οδική ασφάλεια δεδομένου ότι καθίσταται δυνατή η ύπαρξη συνδεδεμένων και ψηφιακών μέσων ελέγχου, όπως ευφυών ταχογράφων και ηλεκτρονικών εγγράφων (e-documents), για τα βαρέα φορτηγά οχήματα·

42.  πιστεύει ότι το 5G πρέπει να παράσχει δυνατότητες για οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και για σύνδεση νέων κλάδων και ότι θα βελτιώσει εν τέλει την εμπειρία πελάτη για όλο και πιο εξελιγμένους και απαιτητικούς ψηφιακούς χρήστες· επισημαίνει ότι το 5G μπορεί να προσφέρει λύσεις για σημαντικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της ικανότητάς του να μειώνει σημαντικά τη χρήση ενέργειας των κινητών συσκευών και μέσω του δυναμικού του να μετασχηματίσει κλάδους όπως η υγεία και οι μεταφορές·

43.  επικροτεί τη σύσταση του ταμείου Connecting Europe Broadband Fund, το οποίο αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές και στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οι εθνικές και αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές· αυτό το ταμείο θα είναι ένα ακόμη βήμα για την προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές σε υποεξυπηρετούμενες αραιοκατοικημένες, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

44.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη και η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι κεφαλαιώδης και πρέπει να επιτευχθεί μέσω σημαντικών επενδύσεων στην εκπαίδευση –συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής, επιχειρηματικής και της περαιτέρω κατάρτισης καθώς και της επανεκπαίδευσης– και μέσω της εκτενούς συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων κύκλων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, με δύο βασικούς στόχους: τη συγκράτηση και δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας με την εκπαίδευση εξαιρετικά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την παροχή στήριξης στους πολίτες με την παροχή των απαραίτητων εργαλείων ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο της ψηφιακής ύπαρξής τους, και την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού, που συμβάλλει στο ψηφιακό χάσμα και τον αποκλεισμό·

45.  θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να εκπονήσει και να διαθέσει διδακτικά προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνολογία 5G σε συνεργασία με το EIT Digital, με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ προκειμένου αυτές να δρέψουν τα οφέλη της ανάπτυξης του 5G·

46.  τονίζει ότι η ανάπτυξη των δικτύων 5G θα προωθήσει ταχείες τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες θα επιτρέψουν την πλήρη ανάπτυξη του ψηφιακού κλάδου, του κλάδου των ευφυών συστημάτων, του διαδικτύου των πραγμάτων, καθώς και προηγμένων συστημάτων παραγωγής·

47.  τονίζει τη σημασία του 5G για να καταστεί δυνατή η ευρωπαϊκή υπεροχή σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την παροχή ερευνητικών υποδομών αιχμής, οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν την Ευρώπη κέντρο αριστείας στον τομέα της έρευνας·

ΙΙΙ.Προσέγγιση πολιτικής

48.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ενισχύσει το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων (ΕΤΣΕ, ΔΣΕ) ειδικού σκοπού για τη χρηματοδότηση των στρατηγικών στόχων για τη συνδεσιμότητα σε gigabit με ορίζοντα το 2025·

49.  τονίζει ότι όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής φάσματος, τους στόχους συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη του 5G πρέπει να διαμορφώνονται βάσει των μελλοντικών αναγκών και του πώς αναμένεται να αναπτυχθεί η αγορά τα επόμενα 10-15 χρόνια· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η επιτυχής ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G θα είναι καίριας σημασίας για την οικονομική ανταγωνιστικότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μακρόπνοης ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συντονισμού πολιτικής·

50.  τονίζει ότι οι πολιτικές για την κοινωνία των gigabit και το 5G θα πρέπει να είναι αναλογικές, να αναθεωρούνται συχνά και να συνάδουν με την «αρχή της καινοτομίας», ούτως ώστε οι δυνητικές επιπτώσεις στην καινοτομία να αποτελέσουν μέρος της αξιολόγησης αντικτύπου·

51.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, να διατηρήσει και να αναπτύξει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για το σχέδιο δράσης για το 5G και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων στο κατάλληλο επίπεδο με ορίζοντα το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2020-2027 και ιδίως το επόμενο πλαίσιο Ε&ΤΑ&Κ· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με τις κινητές επικοινωνίες 5G· επισημαίνει τη ΣΔΙΤ 5G ως θετικό παράδειγμα εν προκειμένω· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, για την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας απαιτούνται επενδύσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων EUR κατά την επόμενη δεκαετία, ωστόσο εκτιμά ότι υπάρχει επενδυτικό έλλειμμα ύψους 155 δισεκατομμυρίων EUR· θεωρεί, συνεπώς, ότι πρέπει να δοθεί μέγιστη προτεραιότητα στην εξασφάλιση επαρκών επενδύσεων, που θα κινητοποιούνται από τον ανταγωνισμό, για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G·

52.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να θέσουν γρήγορα σε εφαρμογή τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα για την επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου των συστημάτων ασφαλείας δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση(4), με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας ώστε να καταστεί το σχέδιο αυτό αποτελεσματικό και βιώσιμο·

53.  πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για τη μετάβαση στην κοινωνία των gigabit είναι μια ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις, φιλική προς τον ανταγωνισμό και τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση που θα υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα επενδυτικών μοντέλων όπως οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ή οι συνεπενδύσεις· επισημαίνει ότι οι συνεπενδύσεις και άλλες μορφές συνεργατικών επενδύσεων και μακροπρόθεσμων εμπορικών ρυθμίσεων πρόσβασης για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας μπορούν να συμβάλουν στη συγκέντρωση πόρων, στην επίτευξη διαφορετικών ευέλικτων πλαισίων και στο χαμηλότερο κόστος υλοποίησης·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το σχέδιο δράσης για το 5G μέσω συνεκτικών, χωρίς αποκλεισμούς και επίκαιρων δράσεων σε επίπεδο περιφερειών και πόλεων με σκοπό να ενθαρρύνουν και να παρέχουν κίνητρα για διακλαδική καινοτομία και θα προωθούν ένα οικονομικό συνεργατικό πλαίσιο για όλο τον κλάδο·

55.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διατομεακής, διαγλωσσικής και διασυνοριακής διαλειτουργικότητας 5G και στην υποστήριξη αξιόπιστων, ασφαλών υπηρεσιών που προστατεύουν το απόρρητο καθώς η βιομηχανία και η κοινωνία γενικότερα εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές υποδομές για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και υπηρεσίες, και να λάβει υπόψη τις επιμέρους οικονομικές και γεωγραφικές εθνικές συνθήκες ως αναπόσπαστο μέρος μιας κοινής στρατηγικής·

56.  ζητεί να ενισχυθούν οι προσπάθειες στον τομέα της τυποποίησης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ηγετική θέση της Ευρώπης στον καθορισμό τεχνολογικών προτύπων που θα καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη των δικτύων και υπηρεσιών 5G· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης θα πρέπει να παίξουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία· επισημαίνει ότι κάθε τομέας πρέπει να επεξεργαστεί τον δικό του οδικό χάρτη για την τυποποίηση, μέσω εσωτερικών διαδικασιών, και επιδεικνύοντας ισχυρή βούληση για τη θέσπιση κοινών προτύπων που έχουν τη δυνατότητα να αναχθούν σε παγκόσμια πρότυπα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ε&Α και στην ευρωπαϊκή τυποποίηση·

57.  τονίζει ότι η τεχνολογία 5G έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά την πρόσβαση σε περιεχόμενο και τη διάδοσή του και να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία του χρήστη ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπει την ανάπτυξη νέων μορφών πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της πειρατείας και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με σκοπό να βελτιωθεί η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και να εξασφαλιστούν εύκολοι τρόποι πρόσβασης των καταναλωτών σε νόμιμο περιεχόμενο·

58.  ενθαρρύνει ένθερμα την αύξηση του πειραματισμού στις τεχνολογίες 5G· υποστηρίζει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και δοκιμασιών που θα συνοδεύονται από διακλαδικές δοκιμές πιλοτικών σχεδίων μεγάλης κλίμακας ως απάντηση στο αίτημα για υπηρεσίες στην κοινωνία των gigabit· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς μη αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων για την τόνωση των πειραματισμών που πραγματοποιούνται στον κλάδο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός συγκεκριμένου και ελκυστικού στόχου ως πλαισίου για τον πειραματισμό του ιδιωτικού τομέα με τεχνολογίες και προϊόντα 5G·

59.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Επιτροπής για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP) που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από την ΠΟΥ, προκειμένου να αποφευχθεί η ασυνέπεια και ο κατακερματισμός και να διασφαλιστούν συνεπείς όροι για την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά·

60.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας των gigabit προϋποθέτει σαφείς, κοινούς ενωσιακούς κανόνες, οι οποίοι πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον και να ευνοούν τον ανταγωνισμό ούτως ώστε να τονώνουν τις επενδύσεις και την καινοτομία, και να διατηρούν την οικονομική προσιτότητα και την επιλογή των καταναλωτών· τονίζει ότι ο ανταγωνισμός όσον αφορά τις υποδομές παρέχει δυνατότητες για αποτελεσματικές ρυθμίσεις και αφήνει περιθώρια για μια θεμιτή μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες για την πρόσβαση σε φυσικές υποδομές·

61.  υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα των μαζικών δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών, αυξάνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη και προωθώντας την υιοθέτηση των ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω αποτελεσματικών και απλουστευμένων κανόνων, εστιάζοντας στις ανάγκες των χρηστών και στα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του είδους παρόχου.

62.  υπογραμμίζει ότι τα εθνικά σχέδια για την ευρυζωνικότητα πρέπει να επανεξεταστούν και, όπου αρμόζει, να αναθεωρηθούν με προσοχή, να εστιάζονται σε όλους τους τομείς του 5G, να υιοθετήσουν μια ανταγωνιστική προσέγγιση πολλαπλών τεχνολογιών, να στηρίξουν την κανονιστική ασφάλεια και να μεγιστοποιήσουν την εμβέλεια της καινοτομίας και της κάλυψης, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ των στόχων τους την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος·

63.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια για την ευρυζωνικότητα προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κενά, και να διατυπώσει ειδικές ανά χώρα συστάσεις για περαιτέρω δράση·

64.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει τη συμμετοχική ευρυζωνική πλατφόρμα η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

65.  τονίζει ότι για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και να υπάρχει εγγύηση παροχής υψηλής ταχύτητας, η αξιόπιστη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, καθώς και ο χαμηλός λανθάνων χρόνος και η χαμηλή διακύμανση του χρόνου επιστροφής είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και της αλυσίδας αξίας στον τομέα του τουρισμού, καθώς και για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, όπως είναι τα ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS), οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)·

66.  υπενθυμίζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα επωφεληθούν τα μέγιστα από την ανταγωνιστική πρόσβαση σε λύσεις 5G· καλεί την Επιτροπή να εκθέσει αναλυτικά τα σχέδια δράσης της για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων στον πειραματισμό με τεχνολογίες 5G και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους στη συμμετοχική ευρυζωνική πλατφόρμα για το 5G·

67.  στηρίζει τις ενωσιακού επιπέδου πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση μεγαλύτερου συντονισμού του φάσματος μεταξύ των κρατών μελών και μακροχρόνιες διάρκειες άδειας χρήσης, κάτι που αναμένεται ότι θα ενισχύσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια των επενδύσεων· επισημαίνει ότι οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη εν όψει της θέσπισης δεσμευτικών κατευθύνσεων σε σχέση με ορισμένους όρους της διαδικασίας ανάθεσης όπως οι προθεσμίες για την κατανομή του φάσματος την κοινή χρήση του φάσματος και τη συνδιοργάνωση πλειστηριασμών, με τη φιλοδοξία της προώθησης διευρωπαϊκών δικτύων· επισημαίνει ότι κατά τη μετάβαση στη γενιά 5G είναι καίρια η ανταγωνιστική φύση των αγορών κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

68.  καλεί την ΕΕ να συντονίσει τις προσπάθειες στους κόλπους της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) με στόχο τη διασφάλιση μιας συνεκτικής ενωσιακής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες εναρμόνισης του ευρωπαϊκού φάσματος για το 5G μετά το 2020 πρέπει να οριστικοποιηθούν πριν από την παγκόσμια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του 2019 (ΠΔΡ/WRC-19), προστατεύοντας δεόντως τις υφιστάμενες υπηρεσίες από τις οποίες υπάρχει εξάρτηση σήμερα και σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην ΠΔΡ-15·

69.  τονίζει ότι ο ορισμός των δικτύων ΠΥΧ που προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα πρέπει να συνάδει με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, υπό τον όρο ότι οι τεχνολογίες αυτές καλύπτουν τις ανάγκες ποιότητας των υπηρεσιών δικτύου που θα απαιτήσουν στο μέλλον οι βιομηχανικές και καταναλωτικές εφαρμογές·

70.  ζητεί να καθιερώσει η Επιτροπή την υποβολή ετήσιας αξιολόγησης προόδου και την κατάρτιση συστάσεων για το σχέδιο δράσης για το 5G, καθώς και την ενημέρωση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα αποτελέσματα·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.
(3) ΕΕ L 179 της 29.6.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.


Προστασία των ευάλωτων ενηλίκων
PDF 425kWORD 60k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων (2015/2085(INL))
P8_TA(2017)0235A8-0152/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παράγραφος 4 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 3, που εγγυάται σε κάθε πρόσωπο το δικαίωμα στη σωματική και διανοητική του ακεραιότητα, και το άρθρο 21, που απαγορεύει τις διακρίσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008, το οποίο περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις(1),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας του Σεπτεμβρίου 2016, που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PE 581.388),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων («η Σύμβαση της Χάγης»),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 13ης Δεκεμβρίου 2006 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία»),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. R (99) 4 της 23ης Φεβρουαρίου 1999 της Επιτροπής Υπουργών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά τις αρχές νομικής προστασίας των μη ικανών ενηλίκων («η σύσταση αριθ. R (99) 4 της Επιτροπής Υπουργών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης»),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2009)11, της 9ης Δεκεμβρίου 2009, της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις αρχές που αφορούν τα μόνιμα πληρεξούσια και τις εκ των προτέρων οδηγίες που αφορούν την ανικανότητα («η σύσταση CM/Rec(2009)11 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης»),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0152/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ουσιαστική σημασία να προσεγγίσει η Ένωση τους πολίτες της και να ασχοληθεί με τα θέματα που τους αφορούν άμεσα, διασφαλίζοντας τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισμούς ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ευάλωτων ενηλίκων που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης είναι, εν προκειμένω, θέμα διασυνοριακού χαρακτήρα το οποίο, ως εκ τούτου, αφορά όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό καταδεικνύει τον σπουδαίο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν η Ένωση και το Κοινοβούλιό της προκειμένου να δώσουν απάντηση στα προβλήματα και τις δυσχέρειες που συναντούν οι ευρωπαίοι πολίτες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, ειδικότερα σε διασυνοριακό πλαίσιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ευάλωτων ενηλίκων συνδέεται στενά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ευάλωτος ευρωπαίος ενήλικας, θα πρέπει να θεωρείται, όπως και κάθε άλλος ευρωπαίος πολίτης, κάτοχος δικαιωμάτων και ικανός να λάβει ελεύθερες, ανεξάρτητες και με επίγνωση αποφάσεις εντός των ορίων της ικανότητάς του, και όχι απλώς παθητικός δικαιούχος περίθαλψης και φροντίδας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευάλωτο των ενηλίκων και οι διαφορετικές ρυθμίσεις που διέπουν τη νομική τους προστασία δεν πρέπει να συνιστούν εμπόδιο στο δικαίωμα των προσώπων στην ελεύθερη κυκλοφορία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική εξέλιξη και η παράταση της διάρκειας του προσδόκιμου επιβίωσης έχουν επιφέρει αύξηση των αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων τα οποία, λόγω παθήσεων συνδεόμενων με την ηλικία, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλες περιστάσεις, που δεν σχετίζονται με την ηλικία, όπως διανοητικές και σωματικές αναπηρίες, και οι οποίες μπορεί να είναι επίσης εγγενείς, και που συνεπάγονται μειωμένη ικανότητα ενός ενήλικου προσώπου να υπερασπισθεί τα συμφέροντά του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ανακύψει προβλήματα λόγω της αυξανόμενης κινητικότητας εκπατρισμένων και συνταξιούχων ανάμεσα στα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων υπάρχουν άτομα ευάλωτα ή δυνάμει ευάλωτα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών στο θέμα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου, της αναγνώρισης και της εκτέλεσης των μέτρων προστασίας των ενηλίκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμορφία των εφαρμοστέων νόμων και η πληθώρα των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων μπορούν να υπονομεύσουν το δικαίωμα των ευάλωτων ενηλίκων να κυκλοφορούν ελεύθερα και να διαμένουν στο κράτος μέλος της επιλογής τους, καθώς και να προστατεύεται σωστά η περιουσία τους όταν αυτή βρίσκεται σε περισσότερες της μιας χώρες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται επίσης διαφορές ανάμεσα στις νομοθεσίες των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, τούτο δε παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον εν λόγω τομέα μετά τη σύσταση αριθ. R (99) 4 της Επιτροπής Υπουργών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη νομική προστασία των μη ικανών ενηλίκων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του την κατάσταση και την ικανότητα των φυσικών προσώπων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Χάγης συνιστά ένα σύνολο κανόνων του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου που είναι το πλέον κατάλληλο για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων που αφορούν ευάλωτους ενήλικες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το χρονικό διάστημα που παρήλθε αφότου εγκρίθηκε η ως άνω σύμβαση, λίγα κράτη μέλη την έχουν ήδη κυρώσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η καθυστέρηση στην κύρωση της σύμβασης υπονομεύει την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων σε διασυνοριακή κατάσταση εντός της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάριν αποτελεσματικότητας, θα πρέπει απαραιτήτως να αναληφθεί δράση σε επίπεδο Ένωσης για να διασφαλισθεί η προστασία των ευάλωτων ενηλίκων σε διασυνοριακή κατάσταση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ευάλωτος ενήλικας νοείται ένα άτομο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και το οποίο, λόγω αλλοίωσης ή ανεπάρκειας των προσωπικών του ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να φροντίσει τα συμφέροντά του και την περιουσία του, προσωρινά ή μόνιμα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι διατάξεις της σύμβασης του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη χάραξη των πολιτικών της, η Ένωση οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης στον τομέα της προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της κυκλοφορίας, την αναγνώριση και την εκτέλεση από τις αρχές των κρατών μελών των μέτρων προστασίας που έχουν λάβει οι αρχές άλλου κράτους μέλους υπέρ ενός ευάλωτου ενήλικα, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και της αναγνώρισης των εντολών σε περίπτωση ανικανότητας, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο εν λόγω θέμα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «μέτρα προστασίας» πρέπει να νοούνται ειδικότερα τα μέτρα που ορίζει το άρθρο 3 της Σύμβασης της Χάγης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «εντολή σε περίπτωση ανικανότητας» πρέπει να νοούνται οι εξουσίες εκπροσώπησης που μεταβιβάζει ένας ικανός ενήλικας, είτε μέσω συμφωνίας είτε με μονομερή πράξη, που τίθενται σε ισχύ αφ’ ης στιγμής ο εν λόγω ενήλικας δεν είναι πλέον σε θέση να φροντίσει τα συμφέροντά του·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές νομοθεσίες που αφορούν στην ανικανότητα και την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων, ώστε να μπορούν μόνοι τους να λαμβάνουν αποφάσεις εν πλήρει επιγνώσει·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη πρόσβαση των διαφόρων αρμοδίων διοικητικών και νομικών αρχών στις πληροφορίες σχετικά με τη νομική κατάσταση των ενηλίκων που αποτελούν αντικείμενο μέτρου προστασίας ή εντολής σε περίπτωση ανικανότητας, θα μπορούσε να βελτιώσει και να ενισχύσει την προστασία των ατόμων αυτών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία, σε κάθε κράτος μέλος, αρχείων ή μητρώων καταγραφής των διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων που καθορίζουν μέτρα για την προστασία ενός ευάλωτου ενήλικα, καθώς και τις εντολές σε περίπτωση ανικανότητας, όταν οι εντολές αυτές προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, σε εύθετο χρόνο, όλων των αρμόδιων διοικητικών και νομικών αρχών σε πληροφορίες σχετικά με τη νομική κατάσταση των ενηλίκων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και την καλύτερη κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκώς το απόρρητο των εν λόγω αρχείων ή μητρώων, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουν οι αρχές ενός κράτους μέλους θα πρέπει να αναγνωρίζονται αυτοδικαίως στα άλλα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα ανωτέρω, θα μπορούσε να αποδειχθεί αναγκαία η καθιέρωση λόγων άρνησης της αναγνώρισης και της εκτέλεσης ενός μέτρου προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι, κατάλληλα οριοθετημένοι, λόγοι που θα μπορούσαν να ωθήσουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές να αρνηθούν να αναγνωρίσουν και να εκτελέσουν ένα μέτρο προστασίας που έχει ληφθεί από τις αρχές ενός άλλου κράτους μέλους θα πρέπει να περιορίζονται στην προστασία της δημόσιας τάξης του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσαν να εισαχθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την έγκαιρη αναγνώριση, καταχώριση και χρήση των εντολών σε περίπτωση πρόβλεψης ανικανότητας σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ενιαίο έντυπο για τις εντολές σε περίπτωση ανικανότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισχύς των εντολών αυτών σε όλα τα κράτη μέλη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να θεσπισθούν ενιαία ενωσιακά έντυπα, προκειμένου να ενθαρρύνεται η ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων, καθώς και την κυκλοφορία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αυτών των αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια δικαίου απαιτεί, κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η προστασία του προσώπου ή της περιουσίας ενός ευάλωτου ενήλικα, να μπορεί, με αίτημά του, να λάβει σε εύλογο χρονικό διάστημα πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ιδιότητά του, το καθεστώς του και τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια απόφαση η οποία έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος και είναι εκτελεστή σε αυτό το κράτος μέλος θα πρέπει να είναι ομοίως εκτελεστή στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας της εν λόγω απόφασης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σκόπιμο να συσταθούν μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την προώθηση και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, καθώς και για τη διαβίβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους ευάλωτους ενήλικες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός μιας κεντρικής αρχής από κάθε κράτος μέλος, όπως αυτή που προβλέπει η Σύμβαση της Χάγης, θα μπορούσε να συμβάλει καταλλήλως στην επίτευξη του ως άνω στόχου·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους σχετικά με έναν ευάλωτο ενήλικα, ιδίως η τοποθέτηση του ενήλικα σε ίδρυμα που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες σε επίπεδο διοικητικής μέριμνας και χρηματοδότησης για ένα άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να καθιερωθούν μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ των αρχών των εμπλεκομένων κρατών μελών ώστε να μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τη σκοπιμότητα της κατανομής του κόστους της εν λόγω προστασίας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη κεντρικών αρχών δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις διοικητικές και δικαστικές αρχές των κρατών μελών να έρθουν σε άμεση επικοινωνία, όταν αυτή κρίνεται αποτελεσματικότερη·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος που μεσολάβησε από την έγκριση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 θα έπρεπε να έχει επιτρέψει στην Επιτροπή να αποκτήσει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης στα κράτη μέλη που την έχουν κυρώσει και να συντάξει την έκθεση που ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα αυτό·

1.  συγχαίρει τα κράτη μέλη που υπέγραψαν και κύρωσαν τη Σύμβαση της Χάγης και καλεί τα κράτη μέλη που δεν την έχουν μέχρι στιγμής υπογράψει ή κυρώσει να το πράξουν το συντομότερο· καλεί την Επιτροπή να ασκήσει τη μέγιστη πολιτική πίεση στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη με στόχο την αύξηση του αριθμού των κυρώσεων της εν λόγω σύμβασης μέχρι το τέλος του 2017·

2.  επισημαίνει ότι η πρόταση κανονισμού που αποτελεί αντικείμενο των συνημμένων συστάσεων δεν υποκαθιστά τη Σύμβαση της Χάγης, αλλά ότι την υποστηρίζει και ότι προτρέπει τα κράτη μέλη να κυρώσουν την εν λόγω σύμβαση και να τη θέσουν σε εφαρμογή·

3.  επισημαίνει ότι η προστασία των ευάλωτων ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων με αναπηρία, απαιτεί μια πλήρη δέσμη ειδικών και στοχευμένων δράσεων·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα προστασίας που προβλέπει το εσωτερικό τους δίκαιο είναι επαρκώς προσαρμόσιμα στην κατάσταση κάθε ευάλωτου ενήλικα, έτσι ώστε οι αρμόδιες εθνικές να μπορούν αρχές να λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά ατομικά μέτρα προστασίας και να αποφεύγεται το ενδεχόμενο πολίτες της Ένωσης να στερούνται δικαιώματα τα οποία εξακολουθούν να είναι σε θέση να ασκούν· επισημαίνει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, η απώλεια της δικαιοπρακτικής ικανότητας οφείλεται στην αναπηρία και όχι στην ηλικία τους·

5.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι όλοι οι ενήλικες που είναι ευάλωτοι δεν είναι κατ’ ανάγκη λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της νομικής προστασίας και των δικαιωμάτων, όχι μόνον των ηλικιωμένων ευάλωτων ενηλίκων, αλλά και των ενηλίκων που είναι ή έχουν καταστεί ευάλωτοι και που λόγω σοβαρής διανοητικής και/ή σωματικής αναπηρίας δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους· εκτιμά επ’ αυτού ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να θεσπιστούν διαδικασίες για την ανταλλαγή και σύγκριση ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, με βάση τα διάφορα καθεστώτα προστασίας τους·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αυτοδιάθεση των ενηλίκων μέσω της θέσπισης στο εθνικό τους δίκαιο νομοθεσίας σχετικά με τις εντολές σε περίπτωση πρόβλεψης ανικανότητας, με βάση τις αρχές που περιέχονται στη σύσταση CM/Rec(2009)11 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των πλέον μειονεκτούντων ευάλωτων ενηλίκων και να λάβουν μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι δεν υφίστανται διακρίσεις λόγω της κατάστασής τους· προς τούτο, καλεί τα κράτη μέλη που αναγνωρίζουν την εντολή σε περίπτωση ανικανότητας στη νομοθεσία τους ή τα οποία αποφασίζουν να την εισαγάγουν, να μην προβλέπουν στα νομικά τους συστήματα τέλη ή διατυπώσεις που ενδέχεται να εμποδίζουν αδικαιολόγητα τους ενήλικες που βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση να επωφεληθούν από εντολή σε περίπτωση πρόβλεψης ανικανότητας, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει, να διατηρήσει και να χρηματοδοτήσει σχέδια που αποσκοπούν στο να περιέλθει σε γνώση των πολιτών της Ένωσης η νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τους ευάλωτους ενήλικες και τα μέτρα προστασίας που τους αφορούν· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα και να αναλάβουν τις κατάλληλες δράσεις προκειμένου να παράσχουν σε όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στην επικράτειά τους προσβάσιμες και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία τους, καθώς και για τις διαθέσιμες υπηρεσίες στον τομέα της προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κοινοβουλίου να υποβάλει σε εύθετο χρόνο στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί για την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης, στην οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις για μέτρα της Ένωσης που θα συμπληρώνουν ή θα διευκρινίζουν τον τρόπο εφαρμογής της σύμβασης· θεωρεί ότι η παρούσα έκθεση θα μπορούσε να εξετάσει τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η Επιτροπή κατά τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, πριν από τις 31 Μαρτίου 2018, βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τη βελτίωση της αναγνώρισης και της εκτέλεσης των αποφάσεων σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων και των εντολών σε περίπτωση πρόβλεψης ανικανότητας, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις·

11.  διαπιστώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της επικουρικότητας· τονίζει εν προκειμένω πόσο σημαντικό είναι να ληφθούν υπόψη, μεταξύ των εθνικών βέλτιστων πρακτικών, οι εμπειρίες από το έργο των τοπικών κοινοτήτων και αρχών·

12.  εκτιμά ότι η ζητούμενη πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις για την Ένωση·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις συνημμένες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α.   ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.  Προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με τις δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις που αφορούν ευάλωτους ενήλικες που αποτελούν αντικείμενο μέτρων προστασίας όπως ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων, καθώς και διευκόλυνση της κυκλοφορίας, της αναγνώρισης και της εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών.

2.  Θέσπιση εθνικών αρχείων ή μητρώων σχετικά με τις διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις που περιέχουν τα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων, καθώς και τις εντολές σε περίπτωση πρόβλεψης ανικανότητας, εφόσον αυτές υφίστανται, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου και να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και η ταχεία πρόσβαση των διοικήσεων και των αρμόδιων δικαστών σε πληροφορίες σχετικά με τη νομική κατάσταση των προσώπων που αποτελούν το αντικείμενο μέτρου προστασίας.

3.  Θέσπιση ειδικών και κατάλληλων μέτρων για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, με βάση τα μέσα που προβλέπει η Σύμβαση της Χάγης, συγκεκριμένα τον ορισμό κεντρικών αρχών επιφορτισμένων με τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και τον συντονισμό της διαβίβασης και της ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τους ενήλικες που αποτελούν αντικείμενο μέτρων προστασίας.

4.  Διασφάλιση της υλοποίησης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το καθεστώς προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων, καθώς και της πρόσβασης στα αρχεία και μητρώα των μέτρων προστασίας και των εντολών σε περίπτωση πρόβλεψης ανικανότητας, κατά τρόπο ώστε να κατοχυρώνεται πλήρως ο σεβασμός της αρχής της εμπιστευτικότητας και των κανόνων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω ενηλίκων.

5.  Καθιέρωση ενιαίων εντύπων της Ένωσης για την προώθηση της πληροφόρησης όσον αφορά τις διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τους ευάλωτους ενήλικες, καθώς και της κυκλοφορίας, της αναγνώρισης και της εκτέλεσης των αποφάσεων που τους αφορούν. Η Επιτροπή μπορεί να βασιστεί στα υποδείγματα εντύπων που συνιστά η Ειδική Επιτροπή διπλωματικής φύσης της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στις πράξεις της συνόδου του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 1999 σχετικά με την προστασία των ενηλίκων.

6.  Αναγνώριση σε κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η προστασία του προσώπου ή της περιουσίας ενός ευάλωτου ενήλικα του δικαιώματος να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές την έκδοση ενός πιστοποιητικού που θα είναι έγκυρο σε όλα τα κράτη μέλη και θα βεβαιώνει την ιδιότητά του και τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί, τούτο δε εντός εύλογης προθεσμίας.

7.  Προώθηση της αναγνώρισης ipso jure στα κράτη μέλη των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους, και τούτο με την επιφύλαξη της εισαγωγής, κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομικών εγγυήσεων για την προστασία της δημόσιας τάξης των κρατών μελών προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση αναγνώρισης των μέτρων προστασίας, η οποία μπορεί να δικαιολογήσει τη μη αναγνώριση και μη εκτέλεση αυτών των μέτρων προστασίας από τα εν λόγω κράτη μέλη.

8.  Προώθηση της εκτέλεσης των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους στα άλλα κράτη μέλη, χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας των εν λόγω μέτρων.

9.  Ενίσχυση της διαβούλευσης και συνεννόησης μεταξύ των κρατών μελών, σε περιπτώσεις που η εκτέλεση μιας απόφασης που προβλέπεται από τις αρχές ενός κράτους μέλους θα μπορούσε να συνεπάγεται υλικοτεχνικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις για άλλο κράτος μέλος, ώστε τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν ως προς την κατανομή των δαπανών που συνδέονται με το μέτρο προστασίας. Η διαβούλευση και η συνεννόηση θα πρέπει να διεξάγονται πάντα προς το συμφέρον του ενδιαφερόμενου ευάλωτου ενήλικα και με πλήρη σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Οι αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν να υποβάλουν στην αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή εναλλακτικά μέτρα, με την προϋπόθεση ότι η τελική απόφαση θα είναι στην αρμοδιότητα της τελευταίας.

10.  Καθιέρωση ενιαίων εντύπων για τις εντολές σε περίπτωση πρόβλεψης ανικανότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των εντολών αυτών από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, των οποίων η εν επιγνώσει συναίνεση θα πρέπει να επαληθεύεται από τις αρμόδιες αρχές καθώς και να διασφαλίζεται ότι οι εντολές αυτές μπορούν να κυκλοφορούν και να αναγνωρίζονται και να εκτελούνται.

Β.   ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ

1.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, πριν από τις 31 Μαρτίου 2018, και βάσει του άρθρο 81 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση κανονισμού για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, και την ipso jure αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων και των εντολών σε περίπτωση πρόβλεψης ανικανότητας.

(1) ΕΕ C 45 E της 23.2.2010, σ. 71.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).


Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I
PDF 523kWORD 62k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Λαμβανομένων υπόψη των προσπαθειών οικονομικής μεταρρύθμισης που έχει αναλάβει η Ουκρανία, και προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη στενότερων οικονομικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σκόπιμο να γίνει αύξηση των εμπορικών ροών όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων και παροχή παραχωρήσεων με τη μορφή αυτόνομων εμπορικών μέτρων σε επιλεγμένα βιομηχανικά προϊόντα παράλληλα με την επιτάχυνση της κατάργησης των δασμών στο εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας.
(2)  Με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών οικονομικής και πολιτικής μεταρρύθμισης που έχει αναλάβει η Ουκρανία, και προκειμένου να υποστηριχθεί και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στενότερων οικονομικών σχέσεων με την Ένωση, είναι σκόπιμο και απαραίτητο να γίνει αύξηση των εμπορικών ροών όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων και παροχή παραχωρήσεων με τη μορφή αυτόνομων εμπορικών μέτρων σε επιλεγμένα βιομηχανικά προϊόντα παράλληλα με την επιτάχυνση της κατάργησης των δασμών στο εμπόριο μεταξύ της Ένωσης και της Ουκρανίας.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα θα χορηγηθούν με τη μορφή ποσοστώσεων μηδενικού δασμού για προϊόντα που περιλαμβάνονται σε καταλόγους στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, εκτός από τις προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία, και με μερική ή πλήρη εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.
(3)  Κατόπιν της δημοσίευσης, από την Επιτροπή, της ανάλυσής της σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο αυτού του κανονισμού, η οποία θα πρέπει να εξετάζει τους πιθανούς τελικούς δικαιούχους των αυτόνομων εμπορικών μέτρων που περιέχει ο κανονισμός και να εστιάζει ιδίως στους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς στην Ουκρανία, τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα θα πρέπει να χορηγηθούν για τα προϊόντα που αξιολογούνται ως επωφελή βάσει της ανάλυσης αυτής. Τα αυτόνομα αυτά εμπορικά μέτρα θα πρέπει να λάβουν τη μορφή ποσοστώσεων μηδενικού δασμού για προϊόντα που περιλαμβάνονται σε καταλόγους στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, εκτός από τις προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης, και μερικής ή πλήρους εξάλειψης των εισαγωγικών δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απάτης, το δικαίωμα σε ευεργέτημα από την πρόσθετη ποσόστωση μηδενικού δασμού θα πρέπει να τελεί υπό την αίρεση της συμμόρφωσης της Ουκρανίας με τους σχετικούς κανόνες καταγωγής των σχετικών προϊόντων και τις συναφείς διαδικασίες και της ανάπτυξης στενής διοικητικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία.
(4)  Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απάτης, το δικαίωμα σε ευεργέτημα από την πρόσθετη ποσόστωση μηδενικού δασμού για προϊόντα που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και τη μερική ή πλήρη εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ θα πρέπει να τελεί υπό την αίρεση της συμμόρφωσης της Ουκρανίας με όλους τους σχετικούς όρους για τη λήψη ευεργετημάτων σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων καταγωγής των σχετικών προϊόντων και τις συναφείς διαδικασίες και της ανάπτυξης στενής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση, όπως προβλέπεται από την εν λόγω συμφωνία.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης προβλέπει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και της αρχής του κράτους δικαίου συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των προτιμήσεων σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου από την Ουκρανία.
(9)  Τα άρθρα 2 και 3 της συμφωνίας σύνδεσης προβλέπουν ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και της αρχής του κράτους δικαίου, καθώς και οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και τα μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής πολυμέρειας, συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία των σχέσεων με την Ουκρανία, οι οποίες διέπονται από την εν λόγω συμφωνία. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των προτιμήσεων στην περίπτωση αδυναμίας τήρησης, από την Ουκρανία, των γενικών αρχών της συμφωνίας σύνδεσης, όπως έχει γίνει με άλλες συμφωνίες σύνδεσης που έχουν υπογραφεί από την Ένωση.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σφαιρικής και διεξοδικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ουκρανία θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής των προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων που εισάγεται με το άρθρο 1 υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:
Το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων και των προτιμησιακών εισαγωγικών δασμών που εισάγεται με το άρθρο 1 υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  συμμόρφωση με τους κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις σχετικές διαδικασίες όπως προβλέπεται στη συμφωνία σύνδεσης, και κυρίως στο πρωτόκολλο Ι σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, καθώς και στο πρωτόκολλο ΙΙ για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα·
α)  συμμόρφωση με τους κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις σχετικές διαδικασίες όπως προβλέπεται στη συμφωνία σύνδεσης, και κυρίως στο πρωτόκολλο Ι σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, καθώς και στο πρωτόκολλο ΙΙ για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα· σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που κατασκευάζονται στα εδάφη που εκφεύγουν του ελέγχου της ουκρανικής κυβέρνησης ή εξάγονται από τα εδάφη αυτά, υποβολή πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου I της συμφωνίας σύνδεσης, το οποίο εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της κυβέρνησης της Ουκρανίας, οι οποίες διενεργούν προηγουμένως έλεγχο των λογαριασμών του εξαγωγέα στις εγκαταστάσεις του, ή οιουσδήποτε άλλους ελέγχους που κρίνουν σκόπιμους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 και το άρθρο 33 του εν λόγω πρωτοκόλλου, εκτιμώντας μεταξύ άλλων εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι φορείς οικονομικής εκμετάλλευσης που επωφελούνται από τα προσωρινά αυτόνομα εμπορικά μέτρα υπονομεύουν τον αγώνα κατά της διαφθοράς ή επιδίδονται σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες·
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  μη επιβολή, εκ μέρους της Ουκρανίας, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ένωσης ή μη αύξηση των σημερινών δασμών ή επιβαρύνσεων ή μη εισαγωγή άλλων περιορισμών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·
β)  μη επιβολή, εκ μέρους της Ουκρανίας, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ένωσης ή μη αύξηση των σημερινών δασμών ή επιβαρύνσεων ή μη εισαγωγή άλλων περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών διοικητικών μέτρων που γεννούν διακρίσεις, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και σεβασμός της αρχής του κράτους δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης.
γ)  σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και σεβασμός της αρχής του κράτους δικαίου, καθώς και συνεχείς και διαρκείς προσπάθειες όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 22 της συμφωνίας σύνδεσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γ α)   συνεχής σεβασμός των υποχρεώσεων για συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και τις ίσες ευκαιρίες σύμφωνα με το κεφάλαιο 13 του τίτλου IV (Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη) και το κεφάλαιο 21 του τίτλου V (Συνεργασία στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και των ίσων ευκαιριών) της συμφωνίας σύνδεσης, και τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 420 της συμφωνίας σύνδεσης.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1
Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 2 μπορεί να λάβει μέτρα για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού μπορεί να λάβει μέτρα για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Όταν ένα κράτος μέλος ζητεί από την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε από τις προτιμησιακές ρυθμίσεις λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β), η Επιτροπή υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη εντός προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης σχετικά με το αν ο ισχυρισμός της μη συμμόρφωσης είναι τεκμηριωμένος. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ισχυρισμός είναι τεκμηριωμένος, κινεί τη διαδικασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Εάν κάποιο προϊόν καταγωγής Ουκρανίας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες σε κοινοτικούς παραγωγούς ομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατό το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, να επαναφέρει τους δασμούς του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω προϊόν.
1.  Εάν κάποιο προϊόν καταγωγής Ουκρανίας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες σε ενωσιακούς παραγωγούς ομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατό να επανέλθουν οι δασμοί του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω προϊόν.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στους παραγωγούς της Ένωσης σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τιμές στην ενωσιακή αγορά, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές πληροφορίες που υπάρχουν για τους ενωσιακούς παραγωγούς, όπως το μερίδιο αγοράς, η παραγωγή, τα αποθέματα, οι ικανότητες παραγωγής και οι συντελεστές χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για την έναρξη έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε σχετική πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται επίσης η προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης.
2.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους κράτους, οιουδήποτε νομικού προσώπου ή οιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί για λογαριασμό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ήτοι του συνόλου ή σημαντικού μέρους των ενωσιακών παραγωγών παρεμφερών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, αν αυτή θεωρεί ότι υπάρχουν prima facie επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για την έναρξη έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «σημαντικό μέρος» νοούνται οι παραγωγοί της Ένωσης των οποίων η συνδυασμένη παραγωγή αντιπροσωπεύει πάνω από το 50 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής παρεμφερών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων που παράγονται από αυτό το κομμάτι της βιομηχανίας της Ένωσης το οποίο έχει εκφράσει την υποστήριξή του ή την αντίθεσή του στο αίτημα και τουλάχιστον το 25 % της συνολικής παραγωγής παρεμφερών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων που παράγονται από τη βιομηχανία της Ένωσης. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε σχετική πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται επίσης η προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών μηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει εντός ενός μηνός από τη δημοσίευσή της.
6.  Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών μηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει εντός ενός μηνός από τη δημοσίευσή της. Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου επαναφέρονται στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να αντισταθμιστεί η επιδείνωση της οικονομικής και/ή οικονομικής κατάστασης των παραγωγών της Ένωσης, ή ενόσω παραμένει ο κίνδυνος μιας τέτοιας επιδείνωσης. Η περίοδος επαναφοράς δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εκτός εάν παραταθεί σε δεόντως δικαιολογημένες συνθήκες. Εάν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν διαπιστωθεί τελικώς, καταδεικνύουν ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 παράγραφος 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για την παύση της έρευνας και των διαδικασιών, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)
Άρθρο 5α
Αξιολόγηση της εφαρμογής των αυτόνομων εμπορικών μέτρων
Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σφαιρικής και διεξοδικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ουκρανία περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής των προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και, εφόσον είναι σκόπιμο, αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου των μέτρων αυτών στην Ουκρανία και την Ένωση. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της γεωργίας διατίθενται μέσω δικτυακών τόπων της Επιτροπής.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

09.6752

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

 

5 000

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μαλακό σιτάρι, όλυρα (σπέλτα) και σμιγάδι, αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 τόνοι/έτος

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – πίνακας – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Καλαμπόκι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά, αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) και σπόροι

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 τόνοι/έτος

Τροπολογία

Καλαμπόκι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά, αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) και σπόροι

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 κιλά/έτος

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3102 10 10

Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε πελέτες ή παρόμοια σχήματα είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg)

3%

Τροπολογία

διαγράφεται

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0193/2017).


Θεώρηση ενιαίου τύπου ***I
PDF 387kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))
P8_TA(2017)0237A8-0028/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0303),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0164/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 3ης Μαΐου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0028/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Ιουνίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου

P8_TC1-COD(2015)0134


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1370.)


Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 ***
PDF 375kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))
P8_TA(2017)0238A8-0177/2017

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14423/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0528/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0177/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022 (Ψήφισμα)
PDF 388kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (2017/2702(RSP))
P8_TA(2017)0239B8-0384/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (14423/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0528/2016),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων(A8-0177/2017), που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2013-2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))(1).

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015(2),

–  έχοντας υπόψη της δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με το πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εγγυάται τα δικαιώματα που διακηρύσσονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022, που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο προς έγκριση, περιλαμβάνει οκτώ θεματικούς τομείς: θύματα εγκληματικών πράξεων και πρόσβαση στη δικαιοσύνη· ισότητα και διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή λόγω υπηκοότητας· κοινωνία της πληροφορίας, και ιδίως σεβασμός της προσωπικής ζωής και προστασία των προσωπικών δεδομένων· δικαστική συνεργασία, εξαιρουμένου του τομέα των ποινικών υποθέσεων· μετανάστευση, σύνορα, άσυλο και ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών· ρατσισμός, ξενοφοβία και συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας· δικαιώματα του παιδιού· και ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά με έμφαση στον αντιαθιγγανισμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη του τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στο πολυετές πλαίσιο δεν θα αντικατοπτρίζει μόνο τις επιτόπιες ανάγκες, αλλά θα επιτρέψει επίσης στον Οργανισμό να παρέχει ολοκληρωμένες αναλύσεις με δική του πρωτοβουλία σε τομείς που παρουσιάζουν προφανές ενδιαφέρον για τα θεμελιώδη δικαιώματα, με δεδομένες ιδίως τις πρόσφατες και τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η αστυνομική συνεργασία και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις αποτελούν πλέον μέρος του ενωσιακού δικαίου και, συνεπώς, καλύπτονται από το πεδίο των καθηκόντων του Οργανισμού, όπως όλοι οι τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.°168/2007 του Συμβουλίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη κι αν η αστυνομική συνεργασία και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις δεν περιληφθούν στην απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου, ο Οργανισμός θα μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του στους τομείς αυτούς μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση του πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού για την περίοδο 2018-2022 είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων του, και ότι αν δεν έχει θεσπιστεί νέο πολυετές πλαίσιο έως τις αρχές του 2018, ο Οργανισμός θα μπορεί να αναλαμβάνει δράση μόνο κατόπιν υποβολής συγκεκριμένου αιτήματος από θεσμικό όργανο και όχι με δική του πρωτοβουλία·

1.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την έλλειψη συμφωνίας στο Συμβούλιο όσον αφορά την ένταξη των νέων προτεινόμενων θεματικών τομέων, αστυνομική συνεργασία και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, στο νέο πολυετές πλαίσιο·

2.  επαναλαμβάνει τη σημασία του έργου του Οργανισμού και τον καθοριστικό ρόλο του για την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλη την ΕΕ·

3.  θεωρεί ότι μια από τις θεμελιώδεις πτυχές του έργου του Οργανισμού είναι η συνέχιση της παροχής υποστήριξης σε σχέση με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου, και ότι για τούτο απαιτείται η αδιάλειπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού·

4.  χαιρετίζει τις δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου και εμμένει στην άποψη ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθούν οι πρακτικές διαδικασίες διακυβέρνησης και λειτουργίας του Οργανισμού και να διευκρινιστεί ότι στην αρμοδιότητα του Οργανισμού περιλαμβάνονται επίσης τα θέματα «τρίτου πυλώνα», αστυνομική συνεργασία και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις·

5.  επισημαίνει τις αποκλίνουσες απόψεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου όσον αφορά την ερμηνεία του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, και καλεί τα δύο θεσμικά όργανα να καταλήξουν σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν·

6.  καλεί την Επιτροπή, σε συνέχεια της εξωτερικής αξιολόγησης του Οργανισμού το 2017, να υποβάλει πρόταση με τις τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 που θεωρεί αναγκαίες προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες διακυβέρνησης και λειτουργίας του Οργανισμού και να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισμού·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 262.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0485.


Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
PDF 559kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (2016/2271(INI))
P8_TA(2017)0240A8-0183/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αφορά τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 11 και 16 ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0176),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Quantum technologies» (Κβαντικές τεχνολογίες) (SWD(2016)0107),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Advancing the Internet of Things in Europe» (Προώθηση του διαδικτύου των αντικειμένων στην Ευρώπη) (SWD(2016)0110),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την ΕΕ 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την κοινοτική πολιτική για την καινοτομία στον μεταβαλλόμενο κόσμο(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης – Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, με τίτλο «Ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής – Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2007)0374),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192), το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100) και τις ακόλουθες νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της 26ης Μαρτίου 2013 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2013)0147),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της 7ης Φεβρουαρίου 2013 για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0048),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία Αγορά – Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά: Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά: Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας – 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση: Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας – επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια κυβερνασφάλεια(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2016,σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Ένα νέο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με το διαδίκτυο των πραγμάτων(11),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, με τίτλο «Βιομηχανία 4.0 και ψηφιακές μεταλλαγές: τα επόμενα βήματα»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0183/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να καταβληθούν ενεργητικές προσπάθειες με συγκεκριμένες πολιτικές, μέτρα και κίνητρα για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ και των κρατών μελών της με στόχο να συνδυαστούν η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η απουσία αποκλεισμών· υπενθυμίζει τον στόχο της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο το 20 % του ΑΕΠ της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται στη βιομηχανία έως το 2020, στόχος που πρέπει απαραίτητα να λάβει υπόψη τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό του βιομηχανικού τομέα λόγω της ψηφιακής διαταραχής και της εμφάνισης νέων επιχειρηματικών μοντέλων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί τη βάση της οικονομίας και του πλούτου της Ευρώπης, και ότι αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που πηγάζουν από τις τάσεις ταχύτερης παγκοσμιοποίησης και καινοτομίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της μεταποιητικής βιομηχανίας συμβάλλει στην μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενεργειακή απόδοση και αποδοτική χρήση των πόρων, βιωσιμότητα της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας, μετασχηματίζοντας έτσι τα επιχειρηματικά μοντέλα, τη μεταποίηση, τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τη δημιουργία αξίας, και έχοντας θεμελιώδη αντίκτυπο στην ισορροπία ευκαιριών και προκλήσεων για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τους ευρωπαίους εργαζομένους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη, λαμβανομένων υπόψη της βιομηχανικής κληρονομιάς της, του δικτύου βιομηχανικών τομέων και αλυσίδων αξίας που διαθέτει, των καινοτόμων πλεονεκτημάτων της, των στρατηγικών δημόσιων επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη (E&A), της διαθεσιμότητας ιδιωτικών επενδύσεων, της αποτελεσματική διοίκησης, του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού της και του συνδυασμού της βιομηχανικής ανάπτυξης με την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, διαθέτει ισχυρή βάση που της επιτρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευκαιρία για ενίσχυση της βιομηχανίας της ΕΕ εάν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε πλήρως ενοποιημένες αλυσίδες αξίας για ψηφιακά εμπλουτισμένα βιομηχανικά προϊόντα και τη συνδυαστική παροχή προϊόντων-υπηρεσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα 5G θα μετασχηματίσουν θεμελιωδώς τις οικονομίες μας, θέτοντας την ψηφιοποίηση στο κέντρο της βιομηχανικής ανάπτυξης και των κοινωνικών υπηρεσιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής εξαρτάται υποχρεωτικά από τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς που θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση με κοινωνικά ευαίσθητο τρόπο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλά σχεδιασμένη, τεχνολογικά ουδέτερη στρατηγική για την ψηφιοποίηση της μεταποιητικής βιομηχανίας, η οποία συνδέει ολοένα και περισσότερο ανθρώπους και μηχανήματα καθώς και υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο στο πλαίσιο της συνολικής παγκόσμιας αλυσίδας αξίας, αποτελεί σημαντικό εφαλτήριο για την αύξηση της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες για αύξηση της αποδοτικής χρήση των πόρων, της ενέργειας και του κεφαλαίου, συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο σε μια πιο ενοποιημένη κυκλική οικονομία, χαμηλότερη ένταση χρήσης υλικών και μεγαλύτερη βιομηχανική συμβίωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να τονώσει την τουριστική βιομηχανία προς όφελος των ταξιδιωτών και της κινητικότητάς τους, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και την παροχή ευρέος φάσματος υπηρεσιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη ανάπτυξη των γλωσσικών τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο να υπερβεί τα γλωσσικά εμπόδια που αποτελούν φραγμό στην ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει νέες ευκαιρίες στον τομέα των μεταφορών για τους κατασκευαστές, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους επενδυτές, τους εργαζομένους και τους επιβάτες και αποτελεί προϋπόθεση ώστε ο κλάδος των μεταφορών να παραμείνει ανταγωνιστικός και λειτουργικός και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του, οι δε υπηρεσίες μεταφορών να γίνουν πιο βιώσιμες και να έχουν καλύτερες επιδόσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας και μεγαλύτερης ασφάλειας των προϊόντων, καθώς και στην εξατομίκευση και αποκέντρωση της παραγωγής·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση και την κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ, με έντονες αρνητικές συνέπειες για την ισότητα στην αγορά εργασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση και η εξατομίκευση και αποκέντρωση της παραγωγής θα οδηγήσουν σε μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας και θα έχουν ένα φάσμα κοινωνικών επιπτώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων πρέπει να παραμείνουν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες αναδεικνύουν το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση στη βιομηχανική παραγωγή θα επιφέρει αλλαγές στη ζήτηση της αγοράς εργασίας και την απασχόληση στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στους υφιστάμενους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τη συμμετοχή των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές πως κρίνεται αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές αυτές μέσω της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού σε νέες δεξιότητες ΤΠΕ και την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων της κοινωνίας στο σύνολό της·

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιοποίησης της βιομηχανίας (IDS) για την ΕΕ

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

2.  πιστεύει ακράδαντα ότι μια IDS μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των πιεστικότερων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων της Ευρώπης, με :

   α) ενίσχυση της οικονομικής δυναμικής, της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της ανθεκτικότητας έναντι των τεχνολογικών μετασχηματισμών και διαταραχών, με τον εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των βιομηχανιών και των αλυσίδων οικονομικής αξίας της Ευρώπης, την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και την παροχή επενδυτικών ευκαιριών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου εκσυγχρονισμού·
   β) προώθηση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και ευκαιριών επανεγκατάστασης, βελτίωση των προτύπων εργασίας και της ελκυστικότητας των θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα, συμβολή στην παροχή περισσότερων ευκαιριών και πληροφοριών στους καταναλωτές, επιδίωξη ενός κοινωνικά ευαίσθητου μετασχηματισμού και μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη ποικιλία μοντέλων εργασίας και ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας, καθώς επίσης καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερη ενοποίηση της απασχόλησης και της διά βίου μάθησης·
   γ) αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και μείωση της έντασης χρήσης υλικών από τον μεταποιητικό τομέα χάρη σε μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία, υπενθυμίζοντας ότι αυτό είναι κρίσιμο για τις υλικές συνθήκες ενός ευρωπαϊκού τομέα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και για την ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή και τα προϊόντα της·
   δ) ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής μέσω μιας αξιόπιστης και φιλόδοξης ευρωπαϊκής επενδυτικής πολιτικής (δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υποδομών ) χρησιμοποιώντας ποικίλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ, των περιφερειακών ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων, καθώς και διασφαλίζοντας μια συντονισμένη, τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται στον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ πλήθους φορέων, στην καινοτομία και στον βιώσιμο εκσυγχρονισμό, και σε καινοτομίες όσον αφορά το τεχνολογικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό μοντέλο που θα δίνουν ώθηση στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στην ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό όλης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·
   ε) ενίσχυση των ευρωπαϊκών στόχων της πολιτικής για το κλίμα με αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και των πόρων και μεγαλύτερη κυκλικότητα στο πλαίσιο της βιομηχανικής παραγωγής, μείωση των εκπομπών, και σύνδεση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας·
   στ) ενίσχυση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής καινοτομίας με την εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των δημόσιων και των ιδιωτικών δεδομένων και πληροφοριών, με παράλληλη διαρκή προστασία των ευαίσθητων δεδομένων στις ανταλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, εργαζομένων και καταναλωτών, πράγμα που θα επιτρέπει την καλύτερη ενοποίηση των οικονομικών τομέων όλων των μορφών και τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της δημιουργίας και του πολιτισμού·
   ζ) βελτίωση των μέσων βιοπορισμού των πολιτών σε αστικές και μη αστικές περιοχές, καθώς και της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων τους να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης·
   η) τόνωση της τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας στην έρευνα της ΕΕ μέσω μιας πολιτικής για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας με σαφή εστίαση και όραμα·
   θ) βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω μιας ψηφιοποιημένης, πιο ευέλικτης και αποδοτικής βιομηχανικής παραγωγής που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας·
   ι) συμπράξεις με άλλες μακροπεριφέρειες στον κόσμο, για την ανάπτυξη καινοτόμων και δίκαιων ψηφιακών ανοιχτών αγορών·
   ια) επίγνωση της ανάγκης θέσπισης μιας δικαιότερης και αποτελεσματικότερης ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής, διευκρινίζοντας ζητήματα όπως η φορολογική βάση σε μια εποχή παγκοσμίως συνδεδεμένων ψηφιακών αγορών και ψηφιοποιημένης παραγωγής·
   ιβ) προσέλκυση επενδύσεων και κορυφαίων ερευνητών και εμπειρογνωσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην οικονομική ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·
   ιγ) ενίσχυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων που καθοδηγούνται από την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική ανάπτυξη·

3.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που διευκολύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, να προωθηθεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που αποφεύγει τα γραφειοκρατικά εμπόδια, να αναπτυχθεί προηγμένη ευρωπαϊκή ψηφιακή υποδομή, και να συγκροτηθεί μια ενωσιακή δομή συντονισμού για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, που διευκολύνει τον συντονισμό των πρωτοβουλιών και πλατφορμών σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου του 20 % όσον αφορά το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έως το 2020· τονίζει ότι προκειμένου η ΕΕ να αναλάβει ηγετική θέση στην παγκόσμια βιομηχανία, η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας θα πρέπει να συνδεθεί με μια ευρύτερη βιομηχανική στρατηγική για την ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της προαγωγής της ψηφιοποίησης, ιδίως στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς που παρουσιάζουν υστέρηση και στους ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί από το ψηφιακό χάσμα· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση για μια στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου και ένα ευρωπαϊκό φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών φορέων και αναμένει ότι, πέραν των ηγετικών φορέων του βιομηχανικού κλάδου και των κοινωνικών εταίρων, ο ακαδημαϊκός χώρος, οι οργανισμοί τυποποίησης, οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και η κοινωνία των πολιτών θα κληθούν επίσης να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει το σημαντικό έργο της και να εξετάζει τις τάσεις στον τομέα της μεταποίησης και της ψηφιοποίησης, καθώς και τις τάσεις σε μη τεχνικούς κλάδους (όπως το δίκαιο, η πολιτική, η διοίκηση, οι επικοινωνίες κ.λπ.), να μελετά τις σχετικές εξελίξεις σε άλλες περιοχές, να εντοπίζει νέες βασικές τεχνολογίες και να διασφαλίζει ότι η Ευρώπη διατηρεί την ηγετική της θέση σε αυτούς τους τομείς και ότι οι νέες τάσεις ενσωματώνονται σε πολιτικές και δράσεις, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις έννοιες της ασφάλειας εκ σχεδιασμού και της ιδιωτικότητας εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού, και να εξετάσει κατά πόσο το έργο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός ειδικού δικτύου βιομηχανικών προοπτικών που θα περιλαμβάνει εθνικούς οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας·

5.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας - Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, δεδομένου ότι η προσοχή στον τομέα μεταφορών περιορίζεται σε θέματα που αφορούν τη συνδεδεμένη και την αυτοματοποιημένη οδήγηση, δεν αντιμετωπίζει επαρκώς όλες τις υφιστάμενες προκλήσεις· υπενθυμίζει ότι, αν και τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο συναρπαστικές επικείμενες μεταβολές στον ψηφιακό τομέα, υπάρχουν δυνατότητες, αφενός, για ψηφιοποίηση σε όλους τους τρόπους μεταφορών, τόσο στις επιχειρησιακές όσο και στις διοικητικές διαδικασίες και σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, από τους κατασκευαστές μέχρι τους επιβάτες και τα εμπορεύματα και, αφετέρου, για τον συντονισμό με όλες τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα, όπως τα ευρωπαϊκά συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης EGNOS και Galileo, από τα οποία αναμένονται αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που συνδέονται με τις μεταφορές και τον τουρισμό·

6.  επισημαίνει ότι η διαδικασία ψηφιοποίησης δεν υπήρξε στον ίδιο βαθμό ευεργετική σε όλον τον τομέα των μεταφορών, γεγονός που έχει προκαλέσει επιζήμιο κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, τόσο μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς όσο και εντός του ιδίου τρόπου μεταφοράς· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές και ολοένα αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών, οι οποίες αποτυπώνονται επίσης μεταξύ περιφερειών, εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων· πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας συντονισμένης στρατηγικής ψηφιοποίησης της βιομηχανίας (IDS) για την ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του εν λόγω κατακερματισμού και των ανισοτήτων, και να προσελκύσει επενδύσεις σε ψηφιακά έργα· τονίζει ότι ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι απλώς η δημιουργία ενός ακόμη εγγράφου πολιτικής, αλλά η ανάπτυξη μιας πραγματικής στρατηγικής που να αντικατοπτρίζει τις τάσεις καινοτομίας και το δυναμικό της αγοράς, η υλοποίηση της οποίας θα υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση·

7.  θεωρεί ότι η IDS θα συμβάλει στην επίλυση μερικών από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω την ψηφιοποίηση προκειμένου:

   α) να βελτιωθούν οι συνολικές επιδόσεις ασφαλείας, ποιότητας και οι φιλοπεριβαλλοντικότητας του τομέα των μεταφορών·
   β) να βελτιωθεί η απρόσκοπτη προσβασιμότητα για όλους, ιδίως των ηλικιωμένων και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία, και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση για εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας, παρέχοντας στους επιβάτες περισσότερες επιλογές, πιο εύχρηστα και εξατομικευμένα προϊόντα και μεγαλύτερη ενημέρωση σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο στις αστικές όσο και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
   γ) να μειωθούν τα έξοδα μεταφοράς καθώς και τα έξοδα συντήρησης, και να χρησιμοποιείται η δυναμικότητα των υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς με αποδοτικότερο τρόπο (για παράδειγμα, φάλαγγες οχημάτων, συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφοράς (C-ITS), Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) και υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS))·
   δ) να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα με την προώθηση της ανάδειξης νέων παραγόντων, ιδίως ΜΜΕ και νεοσύστατων επιχειρήσεων, προκειμένου να χτυπηθούν τα υφιστάμενα μονοπώλια·
   ε) να διευκολυνθεί η ορθή και εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, ευφυών συστημάτων μεταφορών, ψηφιακών ταχογράφων, συστημάτων τηλεδιοδίων, κλπ., και να δημιουργηθούν ρυθμιστικά πλαίσια κατάλληλα για πραγματικές νέες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών·
   στ) να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεταφορών καθώς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για παράδειγμα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής, με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την παροχή δυνατότητας παρακολούθησης και εντοπισμού του φορτίου, και τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων δρομολογίων και των κυκλοφοριακών ροών·
   ζ) να εξακολουθήσουν να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων, και στα πολυτροπικά ταξίδια·
   η) να μειωθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ασυμμετρία πληροφόρησης στην αγορά μεταφορών·
   θ) να ενισχυθεί η ελκυστικότητα και η ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού, η οποία συντελεί στη δημιουργία περίπου του 10 % του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, και των δημιουργικών κλάδων σε αστικές, αγροτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, για παράδειγμα μέσω της καλύτερης ενοποίηση των υπηρεσιών κινητικότητας και τουρισμού, μεταξύ άλλων σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς·

8.  επισημαίνει ότι η αδιάλειπτη και υψηλών επιδόσεων συνδεσιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για ταχείες, ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις για όλους τους τρόπους μεταφοράς και για την περαιτέρω ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών· εκφράζει τη λύπη του για τον μεγάλο κατακερματισμό της ψηφιακής κάλυψης εντός της ΕΕ· θεωρεί ότι οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και η δίκαιη κατανομή του ραδιοφάσματος είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να υπάρξει διατομεακή θεώρηση, που θα καλύπτει, για παράδειγμα, τον τομέα της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών και του τουρισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά την παροχή συνδεσιμότητας αυτής της μορφής για βασικές διαδρομές και κόμβους μεταφορών το αργότερο μέχρι το 2025 και να ξεκινήσουν την πλήρη κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ·

Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχή ψηφιοποίηση της βιομηχανίας: υποδομή, επενδύσεις, καινοτομία και δεξιότητες

9.  υπογραμμίζει ότι μια IDS παρέχει την ευκαιρία για προαγωγή της καινοτομίας, της αποδοτικότητας και των βιώσιμων τεχνολογιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και εκσυγχρονίζουν τη βιομηχανική βάση της ΕΕ, ενώ παράλληλα αίρουν εμπόδια στην ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση της βιομηχανίας πρέπει να στηρίζεται σε ισχυρές ευνοϊκές συνθήκες, από πρώτης τάξεως διαχρονικές ψηφιακές υποδομές, E&A και ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις μέχρι ένα κατάλληλο, επικαιροποιημένο ρυθμιστικό πλαίσιο που ωθεί την καινοτομία, μια εμβαθυμένη ψηφιακή ενιαία αγορά, υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας, και ενισχυμένο κοινωνικό διάλογο·

10.  τονίζει την ανάγκη προώθησης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε υψίρρυθμη συνδεσιμότητα για παράδειγμα, μέσω της τεχνολογίας 5G, οπτικών ινών, υποδομών για πλοήγηση και δορυφορικές επικοινωνίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ένας ισχυρός ψηφιακός κορμός στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εναρμονιστεί η κατανομή του φάσματος με σκοπό την αύξηση της ζήτησης για συνδεσιμότητα και την ενίσχυση της προβλεψιμότητας του επενδυτικού περιβάλλοντος σε δίκτυα· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ανάληψη ηγετικού ρόλου στις αλυσίδες ψηφιακής βιομηχανικής αξίας και σε βασικές τεχνολογίες, όπως η 5G, οι κβαντικές τεχνολογίες, η πληροφορική υψηλών επιδόσεων, η τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος, η ανάλυση μαζικών δεδομένων, το διαδίκτυο των αντικειμένων (ΔτΑ), η ρομποτική, η αυτοματοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης με υψηλό βαθμό αυτοματισμού) και η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού· στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τα έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύουν την ανακοίνωσή της·

11.  αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας· σημειώνει τις θετικές επιπτώσεις που έχει η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, δεδομένου ότι αυξάνει τις ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να διαφοροποιήσουν τις επιλογές μέσω της κινητής τηλεργασίας και να επιτρέψουν στους κατοίκους αγροτικών και απομονωμένων περιοχών να εντάσσονται στην αγορά εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την οικονομική ανάπτυξη· ταυτόχρονα, αναγνωρίζει ότι η καθοδηγούμενη από την ψηφιοποίηση τάση για μεγαλύτερη ευελιξία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μη σταθερής και επισφαλούς απασχόλησης· τονίζει ότι οι νέες μορφές εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη της υφιστάμενης εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των καταναλωτών· επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές βιομηχανίες και επιχειρήσεις πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στην οικονομία πλατφορμών·

12.  επισημαίνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, ιδίως η ανάπτυξη κατά παραγγελία και συνεργατικών οικονομιών, συμβάλλει σε σημαντική αναμόρφωση της συμπεριφοράς των επιβατών και των καταναλωτών όσον αφορά την κινητικότητα και τον τουρισμό καθώς και την ανάγκη να προσαρμοστεί η υποδομή· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στον τομέα των μεταφορικών και τουριστικών υπηρεσιών και στην κινητικότητα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμπεριφορά και τις επιλογές, όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες, στις οποίες προβαίνουν οι χρήστες, και να προβεί σε περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών των κοινωνικών μεταβολών·

13.  σημειώνει ότι η αναπτυσσόμενη ψηφιοποίηση στη διανομή ταξιδιωτικών εισιτηρίων σημαίνει για τους καταναλωτές περισσότερες άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες μέσω του διαδικτύου των οποίων όμως η αυξανόμενη ροή καθιστά για αυτούς δύσκολη τη σύγκριση των προσφορών· θεωρεί συνεπώς ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι διασφαλίσεις διαφάνειας και ουδετερότητας στη διανομή, ιδίως όσον αφορά τη διανομή μέσω διαδικτύου, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές βάσει αξιόπιστων πληροφοριών, όσον αφορά όχι μόνον τις τιμές αλλά και άλλες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και των παρεπόμενων προσφορών· πιστεύει ότι η διαφάνεια αυτή θα προωθήσει τον ανταγωνισμό και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των πολυτροπικών μεταφορών·

14.  πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει να παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, πιο εύχρηστα και προσαρμοσμένα προϊόντα, και καλύτερη ενημέρωση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών·

15.  επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των γλωσσικών εμποδίων στη βιομηχανία και την ψηφιοποίησή της δεν έχει εξεταστεί ούτε αξιολογηθεί δεόντως στα έγγραφα που αφορούν την ψηφιακή αγορά· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη γλωσσικών τεχνολογιών που θα μειώσουν, παράλληλα με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς·

16.  τονίζει ότι η ειδική στήριξη της «αναλογικής» πολυγλωσσίας στην Ευρώπη είναι επωφελής τόσο για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσο και για τη διδασκαλία ολοκληρωμένων ψηφιακών δεξιοτήτων· τονίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να δοθεί σημαντικά μεγαλύτερη προσοχή στη βασική έρευνα για στατιστικό, έξυπνο και αυτοματοποιημένο λογισμικό μετάφρασης και μάθησης·

17.  υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες πρέπει να εστιάσουν στα παραγωγικά δυνατά τους σημεία και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξή τους μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης, των έξυπνων αλυσίδων και των συνεργατικών σχηματισμών· πιστεύει ότι οι συνεργατικοί σχηματισμοί και οι συνεργίες μεταξύ ΜΜΕ, βιομηχανικών και κοινωνικών παραγόντων, του τομέα της βιοτεχνίας, των νεοφυών επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού χώρου, των ερευνητικών κέντρων, των οργανώσεων καταναλωτών, των δημιουργικών κλάδων, του χρηματοοικονομικού τομέα και άλλων ενδιαφερόμενων μερών μπορούν να αποτελέσουν επιτυχή μοντέλα για την προώθηση της ψηφιακής μεταποίησης και της καινοτομίας· ενθαρρύνει την έρευνα, την καινοτομία και τη διαρθρωτική συνοχή στην ΕΕ· τονίζει ότι τα προγράμματα επιτάχυνσης και το επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι σημαντικά για να διευκολυνθεί η επέκταση των νεοφυών επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό, η ψηφιοποίηση να χρησιμοποιείται για την προαγωγή καινοτομιών σε επίπεδο επιχειρηματικών μοντέλων, όπως τα συστήματα πληρωμής ανάλογα με την απόδοση και η μαζική προσαρμογή·

18.  πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, όπου τα σχετικά οφέλη σε επίπεδο αποδοτικότητας ενέργειας, πόρων και παραγωγής ως αποτέλεσμα των προσπαθειών ψηφιοποίησης θα ήταν υψηλότερα· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των ενώσεων ΜΜΕ και της εμβέλειας τους μέσω προγραμμάτων ψηφιοποίησης, την ανάπτυξη κέντρων εφαρμοσμένης επιστήμης με έμφαση στην ψηφιοποίηση, καθώς και της συγχρηματοδότησης για την εσωτερική Ε&Α των ΜΜΕ· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην κυριότητα των δεδομένων και την πρόσβαση σε δεδομένα, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για την ψηφιακή μαθητεία·

19.  επικροτεί τη δημιουργία της Πλατφόρμας Έξυπνης Εξειδίκευσης για τον Βιομηχανικό Εκσυγχρονισμό και ιδίως την πρόταση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, για τη δημιουργία ενός δικτύου Κέντρων Ικανοτήτων (ΚΙ) και Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΚΨΚ) με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανικής ψηφιοποίησης και της ψηφιακής καινοτομίας για τις ΜΜΕ σε όλες τις περιφέρειες· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να παραγκωνιστεί ο τομέας της βιοτεχνίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ιδίως τη δημιουργία ΚΨΚ και κέντρων ψηφιακής ικανότητας σε λιγότερο ψηφιοποιημένες ευρωπαϊκές περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τους ΚΨΚ μέσω διαφόρων ευρωπαϊκών πόρων («Ορίζων 2020», διαρθρωτικά ταμεία, κ.λπ.), να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών και τις στρατηγικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός δικτύου εθνικών ΚΨΚ, και να εξετάσει το ενδεχόμενο πειραματισμού με μία προσέγγιση «απομόνωσης», βάσει της οποίας τα διατομεακά πειράματα σε ελεγχόμενο περιβάλλον δεν θα εμποδίζονται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των οικείων ΚΨΚ· πιστεύει ότι καθορισμένοι ΚΨΚ θα πρέπει να εξειδικεύονται σε βιομηχανικές ψηφιακές καινοτομίες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων της Ευρώπης· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» για τους ΚΨΚ θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη χρηματοδότηση από το εν λόγω πρόγραμμα για τις κοινωνικές προκλήσεις· επισημαίνει την επιλογή των δελτίων καινοτομίας ΤΠΕ για τις ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε συμβουλές, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την τεχνογνωσία των ΚΨΚ·

20.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των πόλεων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στην παροχή ψηφιακών υποδομών και στήριξης στις ΜΜΕ, και σε άλλους παράγοντες της βιομηχανίας, καθώς και τις τεράστιες ευκαιρίες που επιφυλάσσει η ψηφιακή-βιομηχανική καινοτομία για τις πόλεις, για παράδειγμα μέσω της τοπικής μεταποιητικής βιομηχανίας με μηδενικά απόβλητα, μιας μεγαλύτερης ενσωμάτωσης της βιομηχανικής παραγωγής στην εφοδιαστική και τις μεταφορές σε τοπικό και αστικό επίπεδο, καθώς και αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας, την κατανάλωση, την μεταποίηση και την τρισδιάστατη εκτύπωση· θεωρεί ότι θα πρέπει να μπορούν και οι πόλεις να έχουν πρόσβαση στους ΚΨΚ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να ενισχύσει την ανταλλαγή τους· επικροτεί τη δημοσίευση ενός Ευρωπαϊκού Δείκτη Ψηφιακών Πόλεων και τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της διαλειτουργικότητας δεδομένων και συστημάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων· σημειώνει ότι η πρωτοβουλία «Έξυπνες Πόλεις» έχει τον ρόλο της σε αυτό το πλαίσιο· τονίζει τη θετική πείρα από τα περιφερειακά συμβουλευτικά φόρουμ·

21.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες συμβάσεις και οι νομικές απαιτήσεις για καταχώριση των επιχειρήσεων και υποβολή ή γνωστοποίηση στοιχείων σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην προώθηση νέων βιομηχανικών ψηφιακών τεχνολογιών· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες συμβάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμός έλξης της καινοτομίας· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει έναν ψηφιακό έλεγχο στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί είναι προσαρμοσμένοι στο ψηφιακό περιβάλλον, και για να διευκολύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δημόσιων αρχών σχετικά με τη χρήση των κριτηρίων καινοτομίας στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων· συνιστά να επιταχυνθεί η προσαρμογή του νομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, για παράδειγμα, με τη μετάβαση στο IPv6, σε ό,τι χρειάζεται για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και την ώθηση του διαδικτύου των αντικειμένων·

22.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποδεσμευτεί επαρκής δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με καλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· πιστεύει ότι το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, το ίδιο και οι δημόσιες επενδύσεις στην ψηφιακή υποδομή· υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της χρηματοδότησης από ιδιωτικές και συνεργατικές πλατφόρμες· καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει στρογγυλή τράπεζα για τη χρηματοδότηση της βιομηχανικής ψηφιοποίησης, η οποία θα μελετήσει το ζήτημα και θα καταρτίσει καινοτόμες προτάσεις χρηματοδότησης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πόροι που διατίθενται σε ψηφιακές πολιτικές στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι τόσο πενιχροί που δεν έχουν πραγματικό αντίκτυπο· αναγνωρίζει την ανάγκη τόνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων· θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα των υφιστάμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επίτευξη αυτού του στόχου· θεωρεί ότι ο συνδυασμός αυτών των ταμείων θα πρέπει να συνάδει με τους εθνικούς πόρους και τους κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις· αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι κοινές επιχειρήσεις·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα ψηφιακής και έξυπνης παραγωγής προκειμένου να στηρίξουν μια αποδοτική ψηφιοποίηση της βιομηχανίας·

Διασφάλιση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής υπεροχής και της ασφάλειας στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας: συγχωνεύσεις και εξαγορές, κυβερνασφάλεια, ροές δεδομένων, τυποποίηση

24.  αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά εγχειρήματα Ε&Α και να ενισχύσει τα δίκτυα καινοτομίας και τη συνεργασία μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, καθιερωμένων εταιρικών παραγόντων, ΜΜΕ, πανεπιστημίων, κ.λπ., στο πλαίσιο ενός ψηφιακού οικοσυστήματος· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεγιστοποιηθεί η μεταφορά στην αγορά των αποτελεσμάτων της έρευνας του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της αξιοποίησής τους από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει το ποσοστό των ερευνητικών έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020» για τα οποία προκύπτουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και να υποβάλει σχετική έκθεση·

25.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διαφυλάσσονται οι ευαίσθητες τεχνολογίες και η πραγματογνωσία της Ευρώπης που αποτελούν τη βάση για τη μελλοντική ισχύ της βιομηχανίας και την οικονομική ανθεκτικότητα· τονίζει τους πιθανούς κινδύνους σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) που καθοδηγούνται από τη βιομηχανική πολιτική και τη στρατηγική κρατική πολιτική, ιδίως από κρατικές επιχειρήσεις μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&E)· σε σχέση με τις ΑΞΕ, επισημαίνει το γεγονός ότι ορισμένοι εξωτερικοί επενδυτές ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την απόκτηση ευαίσθητων ευρωπαϊκών τεχνολογιών μέσω Σ&E· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να μελετήσει την πείρα της CFIUS (Επιτροπή για τις ξένες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες)· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να επιβληθεί ίση πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων με τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων·

26.  τονίζει ότι οι εξελίξεις όσον αφορά την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή, καθώς και η εις βάθος ενσωμάτωση τεχνικών στοιχείων διαφορετικής προέλευσης εγείρουν νέα ζητήματα όσον αφορά την ευθύνη για προϊόντα και τις εγκαταστάσεις παραγωγής· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει το ταχύτερο δυνατό τους κανόνες ασφαλείας και τους κανόνες περί ευθύνης για συστήματα τα οποία λειτουργούν αυτόνομα, συμπεριλαμβανομένων των όρων για την πραγματοποίηση δοκιμών·

27.  αναγνωρίζει ότι ο ανοικτός χαρακτήρας και η συνδεσιμότητα επηρεάζουν επίσης πιθανώς την ευπάθεια στις κυβερνεπιθέσεις, τη δολιοφθορά, την παραποίηση δεδομένων ή τη βιομηχανική κατασκοπεία και, στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την κυβερνασφάλεια· αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενίσχυση της κυβερνασφάλειας· θεωρεί ότι η κυβερνανθεκτικότητα συνιστά καίρια ευθύνη για τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων και τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας· πιστεύει ότι οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η ασφάλεια και τα πρότυπα κυβερνασφάλειας αποτελούν βασικές παραμέτρους σχεδιασμού σε όλες τις ψηφιακές καινοτομίες ανάλογα με τη διαθέσιμη προηγμένη τεχνολογία και τις αρχές της «ασφάλειας βάσει σχεδιασμού» και της «ασφάλειας εξ ορισμού», αλλά ότι, βάσει ορισμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από αυτήν την ευθύνη· επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις κυβερνασφάλειας για το ΔτΑ και τα πρότυπα ασφαλείας ΤΠ, για παράδειγμα με βάση την αρχιτεκτονική αναφοράς RAMI4.0 και ICS, θα ενίσχυαν την ευρωπαϊκή κυβερνανθεκτικότητα· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτόν τον τομέα και δεν θα πρέπει να παραμεριστούν· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει διαφορετικά μοντέλα για την προαγωγή της κυβερνασφάλειας για το ΔτΑ· ωστόσο, καλεί τα δημόσια θεσμικά όργανα να καταστήσουν υποχρεωτικές τις απαιτήσεις κυβερνασφάλειας στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων για εξοπλισμό ΤΠ και προϊόντα του ΔτΑ· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχονται έλεγχοι σχετικά με την κυβερνασφάλεια και συμβουλές στις ΜΜΕ για τα ψηφιοποιημένα βιομηχανικά προϊόντα τους· πιστεύει ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ θα μπορούσε να διευκολύνει την κυβερνανθεκτικότητα στην Ευρώπη εν προκειμένω·

28.  πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κοινά κριτήρια για τις κρίσιμες υποδομές και την ψηφιακή ασφάλειά τους, και ότι η οδηγία της ΕΕ για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS) συνιστά το πρώτο βήμα για την επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να πιέσει για τη συνεπή και έγκαιρη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος των διοικητικών οργάνων που αναφέρονται στην οδηγία NIS στην εδραίωση της εμπιστοσύνης σε μελλοντικές τεχνολογίες· επισημαίνει ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης κυβερναπειλών και η διερεύνηση των μελλοντικών τάσεων θα πρέπει να αναγνωριστούν ως σημαντικά στοιχεία για την ασφάλεια του ψηφιακού κλάδου της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ΜΜΕ και των καταναλωτών·

29.  τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα που αφορούν τη συγκέντρωση βιομηχανικών ή σχετικών με την παραγωγή δεδομένων και πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτά· υπογραμμίζει ότι, εν προκειμένω, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της κυριαρχίας των δεδομένων, της ανοικτής και τυποποιημένης πρόσβασης και της διαθεσιμότητας των δεδομένων, στην ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας, στις νέες υπηρεσίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, και στη δυνατότητα ελέγχου της ασφάλειας, με παράλληλη προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι νέες μορφές ρύθμισης όσον αφορά την κυριότητα των δεδομένων και την πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά και μπορούν να θεσπιστούν μόνο κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· πιστεύει ότι πρέπει να προστατεύονται και να διασφαλίζονται τόσο η καινοτομία όσο και η ιδιωτικότητα των εργαζομένων και των καταναλωτών σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων· τονίζει, επίσης, ότι θα πρέπει να προωθείται η γνωστοποίηση πληροφοριών και η πρόσβαση σε αυτές για το δημόσιο συμφέρον και για επιστημονικούς σκοπούς· σημειώνει, εν προκειμένω, την πρόταση της Επιτροπής για μια οικονομία δεδομένων, με σκοπό την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς δεδομένων· θεωρεί ότι, στην εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με το καθεστώς για τα δεδομένα, πρέπει να επισημανθούν δύο βασικές πτυχές με στόχο να προαχθεί η ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για την αξιόπιστη ταυτοποίηση και ανταλλαγή δεδομένων, ήτοι, αφενός, προκαθορισμένοι συμβατικοί κανόνες, και, αφετέρου, η θέσπιση ενός ελέγχου αθέμιτων πρακτικών στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β)·

30.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος, μαζί με τη νομοθετική πρόταση για την ελεύθερη ροή δεδομένων, οι οποίες αποσκοπούν στην κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών σχετικά με τη θέση των δεδομένων, μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω κίνητρα για τη διαδικασία ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως των MMΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, και να συμβάλουν στην αποφυγή του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την έγκριση και τη συνεκτική υλοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το υπολογιστικό νέφος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δίκαιη, ταχεία, αξιόπιστη και απρόσκοπτη ανταλλαγή και χρήση των δεδομένων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευση που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ελεύθερη ροή δεδομένων εντός της ΕΕ, με στόχο να εξαλειφθούν ή να αποτραπούν οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις εντοπισμού στις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

31.  πιστεύει ακράδαντα ότι, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, τα ανοικτά δεδομένα, τα μαζικά δεδομένα και η ανάλυση δεδομένων εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την πλήρη αξιοποίηση των οφελών της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της ροής των δεδομένων παραμένουν κατακερματισμένες · τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ιδίως όσον αφορά την κυριότητα και την ευθύνη, στη βάση του πλήρους σεβασμού της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων·

32.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας για τον σκοπό της ανάκτησης τομεακών ψηφιακών δεδομένων και της διακυβέρνησης από δημόσιες και ημιδημόσιες αρχές και φορείς της αγοράς·

33.  υπογραμμίζει τον ρόλο της ενσωμάτωσης της ανοικτής αρχιτεκτονικής ως αρχής σχεδιασμού ψηφιακών στοιχείων·

34.  αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται οι τεχνικές γνώσεις σε σχέση με την ανταλλαγή και τη διασύνδεση βιομηχανικών-ψηφιακών στοιχείων, και παράλληλα να επιτρέπονται και να προωθούνται η διαλειτουργικότητα και η ολοκληρωμένη διασυνδεσιμότητα·

35.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή υπεροχή στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας απαιτεί ισχυρή στρατηγική τυποποίησης σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στην οποία θα περιλαμβάνεται η διαλειτουργικότητα στον ψηφιακό τομέα· τονίζει τη σημαντική και μοναδική σύνθεση των ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης, που ακολουθούν συναινετική προσέγγισή χωρίς αποκλεισμούς και περιλαμβάνουν παράγοντες της κοινωνίας, και, ιδίως τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη ανοικτών προτύπων, και επιδοκιμάζει την πρόθεσή της να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους (FRAND) και την αποδοτική χορήγηση αδειών χρήσης των εν λόγω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και αναγνωρίζει ότι αυτό είναι σημαντικό για την προώθηση της καινοτομίας και της Ε&Α στην ΕΕ· πιστεύει ότι η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κινητήριο μοχλό για μια συνεκτική τυποποίηση των ροών επικοινωνίας κατά μήκος των αλυσίδων βιομηχανικής αξίας· ζητεί την ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, μέσω των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης (CEN, CENELEC και ETSI), σε σχέση με τα διεθνή φόρουμ και κοινοπραξίες· πιστεύει ότι στόχος θα πρέπει να είναι η θέσπιση παγκόσμιων και καθολικών προτύπων, αλλά υπογραμμίζει επίσης ότι υπάρχει προθυμία να προχωρήσει η θέσπιση ευρωπαϊκών προτύπων σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται εποικοδομητική διεθνής συνεργασία στα φόρουμ τυποποίησης· θεωρεί απαραίτητη τη διαλειτουργικότητα, ιδίως στον τομέα του IoT, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν θα πρέπει να δεσμεύονται στο περιβάλλον ενός μικρού αριθμού συγκεκριμένων παρόχων·

36.  τονίζει ότι τα εμπόδια στο εμπόριο στον τομέα της ψηφιοποίησης εμποδίζουν τη διεθνή δραστηριότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ζημιώνουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι οι δίκαιες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη θέσπιση κοινών διεθνών κανόνων στον τομέα της προστασίας δεδομένων, των ροών δεδομένων και της χρήσης δεδομένων, και της τυποποίησης·

Η κοινωνική διάσταση: δεξιότητες, εκπαίδευση και κοινωνική καινοτομία

37.  πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες σε σχέση με την εκπαίδευση, τη φορολογία και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να ενσωματωθούν οι μετασχηματιστικές συνέπειες στο ευρωπαϊκό κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο μας· επισημαίνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία, που εκτείνεται από την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων μέχρι την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, την ηλεκτρονική υγεία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω αλλαγής, είναι αναγκαίο να επιδιώκεται η ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επαρκώς και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας και, κατά περίπτωση, να προτείνει περαιτέρω μέτρα για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς με παράλληλη τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας·

38.  υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορίσει την έννοια του «εργαζόμενου» βάσει μιας σχέσης εργασίας που χαρακτηρίζεται από ορισμένα κριτήρια, όπως η εξάρτηση, η αμοιβή και η φύση της εργασίας(12)· ζητεί ασφάλεια δικαίου σχετικά με το τι συνιστά «απασχόληση» στην ψηφιακή αγορά εργασίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την εργατική και κοινωνική νομοθεσία· δηλώνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην οικονομία των πλατφορμών είναι είτε μισθωτοί είτε αυτοαπασχολούμενοι με βάση τα πραγματικά περιστατικά, και πρέπει να κατατάσσονται ανάλογα, ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης·

39.  υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η διά βίου μάθηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνικής συνοχής σε μια ψηφιακή κοινωνία· τονίζει ότι, εν προκειμένω, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ψηφιακό χάσμα· ζητεί να υλοποιηθεί μια εγγύηση δεξιοτήτων, κατόπιν διαβούλευσης και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και καλεί τα κράτη μέλη να βρουν τρόπους κάλυψης των αναγκών των πολιτών για συνεχή (επανα)κατάρτιση, μετεκπαίδευση και διά βίου μάθηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην έξυπνη οικονομία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η προώθηση και η αναγνώριση των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και της νέας τάσης για απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων· πιστεύει ότι οι εργοδότες θα πρέπει να αξιοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για αυτήν την κατάρτιση και για την προώθηση μιας ψηφιακής δέσμης εργαλείων για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τους κοινωνικούς εταίρους· επικροτεί την ανάπτυξη διδακτικού υλικού και τομεακών προγραμμάτων σπουδών· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει επιλογές σχετικά με τη θέσπιση ενός συστήματος πιστοποίησης για προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες·

40.  υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να ενσωματωθούν στα εθνικά προγράμματα σπουδών· σημειώνει ότι παραδείγματα πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), όπως ο ευρωπαϊκός μήνας για την κυβερνασφάλεια και η πρόκληση της ευρωπαϊκής κυβερνασφάλειας, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω για την επιδίωξη του στόχου αυτού· επισημαίνει τη σημασία της εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών για τις ψηφιακές δεξιότητες και ότι οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία διαθέτουν Wi-fi και σύγχρονο υλικό ΤΠ· σημειώνει ότι ο προγραμματισμός παίζει επίσης σημαντικό ρόλο· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών ώστε η εκμάθηση να πραγματοποιείται μέσω καθιερωμένων πρακτικών, όπως είναι το πρόγραμμα Fit4Coding, οι πρωτοβουλίες της ψηφιακής ακαδημίας, τα προγράμματα ηλεκτρονικής εκμάθησης ή οι σχολές προγραμματισμού όπως η Webforce3· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ενσωμάτωση του ελέγχου των ψηφιακών δεξιοτήτων στις μελέτες IGCU/Pisa, ώστε να είναι δυνατά ο ανταγωνισμός και η σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να καταρτίσουν διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών που να συνδυάζουν διάφορες ικανότητες, για παράδειγμα ΤΠ και διοίκηση επιχειρήσεων ή μηχανική και επιστήμες των δεδομένων· τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές για τις ψηφιακές δεξιότητες που να περιλαμβάνουν στόχους, όπως έχουν κληθεί να πράξουν από την Επιτροπή· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών· σημειώνει ότι μέχρις στιγμής μόνο το ήμισυ των κρατών μελών της ΕΕ έχει δημιουργήσει εθνικούς συνασπισμούς για ψηφιακές θέσεις εργασίας· τονίζει ότι μια ειδική γραμμή προϋπολογισμού για τη στήριξη δραστηριοτήτων της πρωτοβουλίας «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας» θα ενίσχυε τη διάδοση πληροφοριών και την υλοποίηση περαιτέρω δράσεων·

41.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης και του τομέα της βιοτεχνίας· επισημαίνει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει επίσης να συνδυάζονται με δεξιότητες μηχανικού και με την προώθηση της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (μαθήματα STEM), καθώς και την προώθηση μη τεχνικών δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, ο συντονισμός ομάδας και ο διατομεακός τρόπος σκέψης·

42.  ζητεί να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις ψηφιακές πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο τρέχων ψηφιακός μετασχηματισμός θα αποτελέσει επίσης κινητήριο μοχλό για την ισότητα των φύλων· επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης του μεγάλου χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ, δεδομένου ότι αυτό είναι ουσιώδες για τη μακρόπνοη ανάπτυξη και ευημερία της Ευρώπης·

43.  επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση όσον αφορά την προσβασιμότητα των κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα στην αγορά εργασίας· τονίζει, ειδικότερα, τη σημασία της τηλεργασίας σε αυτό το πλαίσιο·

44.  επισημαίνει ότι, όπως αποδεικνύει η πρωτοβουλία Europeana, η ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών έργων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της διανομής και της προώθησής τους, και ότι η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να δώσει ώθηση για μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο εκτίθενται τα πολιτισμικά αγαθά και πραγματοποιείται η πρόσβαση σε αυτά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί ιδίως η χρήση τρισδιάστατων τεχνολογιών για τη συλλογή δεδομένων και την ανάπλαση κατεστραμμένων πολιτιστικών αγαθών και κληρονομιάς· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση, τη διαφύλαξη και την επιγραμμική διαθεσιμότητα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

45.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ιστορικοί και πολιτιστικοί τόποι συχνά δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι για τα άτομα με αναπηρία, και επισημαίνει τις ευκαιρίες που προσφέρει μια ισχυρότερη ψηφιακή πολιτιστική πλατφόρμα για τη βελτίωση της συμμετοχής και την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών εμπειριών, τόπων και τεχνουργημάτων σε όλη την Ευρώπη ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας·

46.  ενθαρρύνει την έρευνα σχετικά με υποστηρικτικές τεχνολογίες και την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να αποτελέσουν νέα βιομηχανικά προϊόντα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

47.  διάκειται ευνοϊκά στην καθιέρωση τακτικής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, εξαμηνιαίας επισκόπησης προόδου και διατύπωσης συστάσεων σχετικά με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.
(2) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 131.
(3) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 57.
(4) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 41.
(5) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 89.
(6) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 19.
(7) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 120.
(8) ΕΕ C 332 Ε της 15.11.2013, σ. 22.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0486.
(10) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 45.
(11) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 24.
(12) Βλέπε απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-596/12, παράγραφος 17, και στην υπόθεση C-232/09, παράγραφος 39.


Η νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη – ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας
PDF 400kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, και της Επιτροπής όσον αφορά τη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (2017/2586(RSP))
P8_TA(2017)0241B8-0390/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που επετεύχθη από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Ανάπτυξη), την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σχετικά με μια νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας(1),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, του Δεκεμβρίου του 2005(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το Θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη με τίτλο «Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030), το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής του OHΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας» (COM(2016)0740),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως αυτό της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας(3) και της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να αναθεωρήσει την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη του 2005 προκειμένου να προσαρμοσθεί στο νέο παγκόσμιο αναπτυξιακό πλαίσιο μετά την έγκριση του Θεματολογίου με ορίζοντα το 2030 και των στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), καθώς και στις αλλαγές όσον αφορά τη νομική και θεσμική δομή της ΕΕ μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας·

2.  τονίζει τη σημασία που έχει η νέα «Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη», ως βασικό έγγραφο στρατηγικής που ορίζει ένα κοινό όραμα, αξίες και αρχές, για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της σε ότι αφορά την εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030 στις πολιτικές τους στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας·

3.  επικροτεί τη σαφή αναγνώριση από τη νέα Συναίνεση ότι ο πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας, σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ· επαναλαμβάνει ότι αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της αποτελεσματικής συνεργασίας για την ανάπτυξη: ενστερνισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, με έμφαση στα αποτελέσματα, τις εταιρικές σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς καθώς και τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

4.  επιμένει στην ανάγκη θέσπισης μηχανισμών υπευθυνότητας για την παρακολούθηση και εφαρμογή των ΣΔΑ και των στόχων του 0,7 % ΕΑΒ/ΑΕΕ (Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια/Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα)· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρουσιάσουν χρονοδιάγραμμα σταδιακής επίτευξης αυτών των σκοπών και των στόχων και να υποβάλλουν σχετικές ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο·

5.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, και της Επιτροπής για τη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(1) Βλέπε έγγραφο του Συμβουλίου 9459/2017.
(2) ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0437.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0026.


Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
PDF 439kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2017/2594(RSP))
P8_TA(2017)0242B8-0381/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 208, 210 και 214 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας (ΣΣΕΕ), που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα: διδάγματα από επισιτιστικές κρίσεις» (COM(2012)0586), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Action plan for resilience in crisis-prone countries 2013-2020» (Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα σε χώρες επιρρεπείς σε κρίσεις, για την περίοδο 2013-2020) (SWD(2013)0227),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2013 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα,

–  έχοντας υπόψη το από 25 Σεπτεμβρίου 2015 ψήφισμα A/RES/70/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1/CP.21 της Διάσκεψης των μερών σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο του Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030 που εγκρίθηκε από την Τρίτη Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 18 Μαρτίου 2015 στο Σεντάι της Ιαπωνίας,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2016 με τίτλο «Action Plan on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: A disaster risk-informed approach for all EU policies» (Σχέδιο δράσης σε σχέση με το πλαίσιο του Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030: μια προσέγγιση για όλες τις πολιτικές της ΕΕ, με κριτήριο την επικινδυνότητα) (SWD(2016)0205),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της 23ης Αυγούστου 2016 σχετικά με τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής (Α/71/353),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Ζώντας με αξιοπρέπεια: από την εξάρτηση στην αυτονομία Αναγκαστικές εκτοπίσεις και ανάπτυξη» (COM(2016)0234),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ιδίως τα ψηφίσματα της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα και τη μείωση των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες: Διδάγματα από επισιτιστικές κρίσεις(1), της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια(2), και της 14ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη(3),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (O-000033/2017 – B8-0313/2017),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε 56 χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται ασταθείς(4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις αστάθειας έχουν σε μεγάλο βαθμό ανθρωπογενή αίτια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις αστάθειας καθιστούν περισσότερο ευάλωτους τους πληθυσμούς λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως οι συγκρούσεις και η ανασφάλεια, η έλλειψη πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, οι αναγκαστικές εκτοπίσεις, η ακραία φτώχεια, η ανισότητα, η επισιτιστική ανασφάλεια, οι κλυδωνισμοί της οικονομίας, η ανεπαρκής διακυβέρνηση και οι ασθενείς θεσμοί, η διαφθορά και η ατιμωρησία και, τέλος, οι φυσικές καταστροφές που επιτείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική σε καταστάσεις αστάθειας τις οποίες ο ΟΟΣΑ ορίζει με άξονα πέντε διαφορετικές αλλά αλληλοσυνδεόμενες διαστάσεις – οικονομική, περιβαλλοντική, πολιτική, κοινωνική και σχετική με την ασφάλεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της ανθεκτικότητας χρησιμοποιείται στις πολιτικές της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών επί σειρά ετών και φαίνεται να διευρύνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2013 όσον αφορά την ανθεκτικότητα ορίζουν την εν λόγω έννοια ως την ικανότητα ενός προσώπου, ενός νοικοκυριού, μιας κοινότητας, μιας χώρας ή μιας περιφέρειας να προετοιμάζεται, να αντέχει σε πιέσεις και κλυδωνισμούς, να προσαρμόζεται σε αυτά και να ανακάμπτει γρήγορα, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας (ΣΣΕΕ) ορίζει την ανθεκτικότητα κρατών και κοινωνιών πέρα από τα ανατολικά και νότια σύνορά μας ως μία από τις πέντε προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και ορίζει την ανθεκτικότητα ως ικανότητα των κρατών και των κοινωνιών να αναμορφώνονται για να αντέξουν εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις και να ανακάμψουν από αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΣΣΕΕ αναφέρεται πως μια ανθεκτική κοινωνία, που διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και της βιώσιμης ανάπτυξης, βρίσκεται στον πυρήνα ενός ανθεκτικού κράτους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΣΣΕΕ αναφέρεται επίσης ότι η ΕΕ θα υιοθετήσει μια συνδυασμένη προσέγγιση όσον αφορά τις ανθρωπιστικές, αναπτυξιακές, μεταναστευτικές, εμπορικές, επενδυτικές, σχετικές με τις υποδομές, εκπαιδευτικές, σχετικές με την υγεία και ερευνητικές πολιτικές της και θα επιδιώξει, μεταξύ άλλων, ειδικά προσαρμοσμένες πολιτικές για την υποστήριξη μιας υπεύθυνης διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υιοθέτηση τοπικά υιοθετημένων και βασισμένων στα δικαιώματα προσεγγίσεων για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και των τομέων της ασφάλειας και της άμυνας, τη στήριξη των ασταθών κρατών, την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την εμβάθυνση των σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών, την προώθηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, καθώς και την υποστήριξη βιώσιμων λύσεων για την παραγωγή τροφίμων και τη χρήση του νερού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, απαιτείται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση της ανθεκτικότητας και ότι αυτό μπορεί να ενθαρρυνθεί με την ενίσχυση, σε ευθυγράμμιση προς την πολιτική της συνεκτικότητας μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της αναπτυξιακής βοήθειας και, όπου αυτό είναι αναγκαίο, της ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συνδυασμό με πολιτικές σχετικές με το περιβάλλον, με σαφή έμφαση στη μείωση της αστάθειας και του κινδύνου καταστροφών, ως ένα σημαντικό μέσο για τη μείωση των ανθρωπιστικών αναγκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ μπορεί επίσης να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, κυρίως με την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτικού διαλόγου, την ταυτόχρονη ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και την προσπάθεια πρόληψης κοινωνικών και οικονομικών κλυδωνισμών όπως οι περιπτώσεις λιμοκτονιών, αύξησης των ανισοτήτων, παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και βίαιων συγκρούσεων, καθώς και την επίλυση των συγκρούσεων όπου εκδηλώνονται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την εξωτερική δράση της, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεισφορά της στη βιώσιμη ανάπτυξη και αναγνωρίζοντας την εντολή και τους στόχους της κάθε πολιτικής, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε καταστάσεις κρίσεων και σε σχέση με την ανθρωπιστική δράση της ΕΕ, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί εργαλείο διαχείρισης κρίσεων και πρέπει να καθοδηγείται αποκλειστικά από τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως διατυπώνεται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, και να αποσκοπεί σε μια συνεκτική, αποτελεσματική και ποιοτική ανθρωπιστική ανταπόκριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να προάγει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη μιας σύγκρουσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική δράση θα πρέπει να ακολουθεί ένα σύνολο διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και αρχών που έχουν ενσωματωθεί στις «Αρχές συμπεριφοράς για το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε προγράμματα αντιμετώπισης καταστροφών» και ενσωματώνεται ευρέως στον «Ανθρωπιστικό Χάρτη»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μια μακρόπνοη προσπάθεια η οποία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο προαγωγής της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία θα είναι βιώσιμη μόνο αν είναι ανθεκτική στους κλυδωνισμούς, τις εντάσεις και τις αλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος της εξωτερικής πολιτικής και των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, η προαγωγή της ανθεκτικότητας πρέπει να εντάσσεται σε εξειδικευμένο πλαίσιο και να επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση των εθνικών στρατηγικών ανθεκτικότητας η κυριότητα των οποίων ανήκει στις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων, που επίσης λογοδοτούν στους πληθυσμούς τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανόηση των κινδύνων, η ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και η επένδυση σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης, πρόληψης και μείωσης του κινδύνου καταστροφών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Πλαισίου του Σεντάι, είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της ανθεκτικότητας και, συνεπώς, ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφαση στον άνθρωπο πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της προσέγγισης της ΕΕ για την ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων, όπου είναι εφικτό, με τη συνεργασία με άλλους φορείς και την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενίσχυση της έμφασης αυτής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και με την αναγνώριση και υποστήριξη του κεντρικού ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές επηρεάζουν τις γυναίκες, τα κορίτσια, τα αγόρια και τους άνδρες με διαφορετικό τρόπο, και ότι οι ανισότητες λόγω φύλου επιδεινώνουν τον αντίκτυπο των εντάσεων και κλυδωνισμών και εμποδίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται περισσότερο από τις κρίσεις και τις συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια εκτίθενται σε δυσανάλογο κίνδυνο, σε αυξημένη απώλεια των μέσων βιοπορισμού, της ασφάλειάς τους, ακόμα και της ζωής τους τόσο στη διάρκεια των καταστροφών όσο και μετά από αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους λόγω του εκτοπισμού τους και λόγω της κατάρρευσης των φυσιολογικών δομών προστασίας και στήριξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο κρίσεων, το ενδεχόμενο βιασμού, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και επικίνδυνης συμπεριφοράς αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων και περιπλοκών όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδυνάμωση των γυναικών είναι καίριος παράγοντας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να είναι αποτελεσματικά, περιεκτικά και βιώσιμα τα προγράμματα, πρέπει να δημιουργούν και να ενισχύουν την ανθεκτικότητα και πρέπει να προάγουν τη συμμετοχή γυναικών, ενεργοποιώντας συγκεκριμένες ικανότητες και μηχανισμούς αντιμετώπισης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια αντιπροσωπεύει έναν βασικό θεσμό για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών παραγωγής, κατανάλωσης, αναπαραγωγής και συγκέντρωσης, οι οποίες συνδέονται με την κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση ατόμων και κοινωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες και τα μέλη τους διαμορφώνουν συστήματα φροντίδας και υποστήριξης και ότι η ανθεκτική συμπεριφορά τους μπορεί να συνεπάγεται τη διατήρηση ενός φυσιολογικού επιπέδου ανάπτυξης αισιοδοξίας, επινοητικότητας και αποφασιστικότητας παρά τις δυσχερείς συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις και οι δυνατότητες αυτές επιτρέπουν στα άτομα να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε κρίσεις και προκλήσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα στην εξωτερική δράση της πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τις ανάγκες των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, μεταξύ των οποίων οι φτωχοί, οι μειονότητες, οι δια της βίας εκτοπισθέντες πληθυσμοί, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι μετανάστες, τα άτομα με HIV, οι ΛΟΑΔΜ, οι άνθρωποι με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητα της προώθησης της ανθεκτικότητας στην ΣΣΕΕ, με την αναβάθμισή της σε στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη συμβολή που μπορεί να έχει στις χώρες εταίρους η αυξημένη μέριμνα σε επίπεδο πολιτικής, διπλωματίας και ασφάλειας για την προώθηση της ανθεκτικότητας, αλλά υπογραμμίζει ότι η ανθεκτικότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε αυτές τις διαστάσεις·

2.  επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να τηρούν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα μέσω των διαδικασιών στρατηγικής και σχεδιασμού που εφαρμόζουν όσον αφορά την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του πλαισίου ανάλυσης των συστημάτων ανθεκτικότητας, που διαμόρφωσε ο ΟΟΣΑ, το οποίο συμβάλει στη μετουσίωση των στρατηγικών σε αποτελεσματικότερα διατομεακά και πολυδιάστατα σχέδια προγραμμάτων·

3.  θεωρεί ότι η τρέχουσα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των κρίσεων και της τρωτότητας, όπως αυτή ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, του 2012, και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2013, παραμένει κατά βάση ορθή και πρέπει να έχει συνέχεια, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη να ενσωματωθούν τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής στη νέα κοινή ανακοίνωση· διερωτάται με ποιον τρόπο θα ληφθούν υπόψη στην ανακοίνωση στοιχεία από τις αξιολογήσεις, δεδομένου ότι μια σημαντική προγραμματισμένη αξιολόγηση θα διεξαχθεί μόλις το 2018· πιστεύει ότι το σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα 2013-2020 πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό του·

4.  υπογραμμίζει τον πολυδιάστατο –ανθρώπινο, οικονομικό, περιβαλλοντικό, πολιτικό, σχετικό με την ασφάλεια και κοινωνικό– χαρακτήρα της ανθεκτικότητας και χαιρετίζει το γεγονός ότι η εν λόγω έννοια αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, στην αναπτυξιακή συνεργασία και στην ανθρωπιστική βοήθεια· τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τη διακριτή εντολή και τους στόχους της κάθε πολιτικής, και ταυτόχρονα να προωθείται μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των πολιτικών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής στο σύνολο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές της ΕΕ δεν υπονομεύουν την προσπάθεια των αναπτυσσόμενων χωρών να επιτύχουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

5.  υπογραμμίζει ιδίως την ειδική θέση της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς πρέπει να καθοδηγείται αποκλειστικά από τις ανάγκες και να εφαρμόζεται με τον ύψιστο σεβασμό στις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές της ανθρωπιάς, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα που προβλέπονται στις Συμβάσεις της Γενεύης και τα συμπληρωματικά πρωτόκολλά τους· τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπιστικών αρχών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόσβαση σε πληθυσμούς σε κατάσταση ανάγκης και για την προστασία των φορέων ανθρωπιστικής δράσης·

6.  επιμένει ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς που επιβάλλονται από άλλους χορηγούς εταίρους όσον αφορά την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλή άμβλωση για τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βιασμού σε ένοπλες συγκρούσεις, αλλά θα πρέπει, αντίθετα, να τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

7.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και ότι πρέπει, συνεπώς, να ενσωματωθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα που καλύπτουν τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού και να αναληφθούν σχετικές οικονομικές δεσμεύσεις· τονίζει ότι η νέα κοινή ανακοίνωση πρέπει να αναγνωρίζει το γεγονός αυτό και να υποστηρίζει την προώθηση της ανθεκτικότητας ως ουσιαστικού στοιχείου των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης των χωρών εταίρων, ιδίως σε ασταθή κράτη· επισημαίνει ότι οι εν λόγω στρατηγικές πρέπει να εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και να συνάδουν με τις αρχές της αποτελεσματικής ανάπτυξης: κυριότητα των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από τις χώρες εταίρους που δέχονται στήριξη (περιλαμβανομένης της ευθυγράμμισης με τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές), έμφαση στα αποτελέσματα, εταιρικές σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς καθώς και διαφάνεια και λογοδοσία· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο παρακολούθησης και ελέγχου που διαδραματίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και η κοινωνία των πολιτών·

8.  προτρέπει την Επιτροπή να ενσωματώσει την ανθεκτικότητα και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ως βασικό στοιχείο στον διάλογό της με αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με τις πολιτικές·

9.  επισημαίνει τη γενική σημασία του κοινού προγραμματισμού των ενεργειών της ΕΕ σε σχέση με την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη συμπληρωματικότητα και λιγότερος κατακερματισμός της βοήθειας, και να διασφαλίζεται ότι οι βραχυπρόθεσμες ενέργειες θέτουν τη βάση για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις·

10.  τονίζει τη σημασία της παροχής τεχνικής βοήθειας σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και ασταθείς χώρες, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση της γης, τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και την ύδρευση, δεδομένου ότι αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα προκειμένου να επιτευχθούν οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτό·

11.  υπενθυμίζει ότι οι φτωχοί είναι εκείνοι που πιθανότατα θα εξακολουθήσουν να βιώνουν τις σοβαρές επιπτώσεις των καταστροφών, όσον αφορά το εισόδημα και την ευημερία· επαναλαμβάνει ότι πρωταρχικός και κυρίαρχος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ πρέπει να είναι η εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια και αξιοπρεπής ζωή για όλους·

12.  τονίζει τη σημασία της μείωσης του κινδύνου καταστροφών για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η προώθηση της ανθεκτικότητας που εντάσσεται στη νέα κοινή ανακοίνωση ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις και τους στόχους που έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο του Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και υλοποιείται μέσω του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πλαίσιο του Σεντάι, προάγοντας μια προσέγγιση όλων των πολιτικών της ΕΕ με κριτήριο τον κίνδυνο καταστροφών, καθώς και να διαθέσει επαρκείς πόρους στη συγκεκριμένη προτεραιότητα· τονίζει ότι η διαχείριση κινδύνων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και ζητεί την ανάπτυξη τοπικών και εθνικών στρατηγικών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την ανάπτυξη μιας προσέγγισης για όλη την κοινωνία και όλους του κινδύνους όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών, με σκοπό τη μείωση της τρωτότητας και την αύξηση της ανθεκτικότητας· ζητεί να ενισχυθούν οι σύνδεσμοι μεταξύ της μείωσης κινδύνου καταστροφών, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και των πολιτικών και πρωτοβουλιών για τις αστικές περιοχές·

13.  ζητεί να παραμείνει η ανθεκτικότητα των μεμονωμένων προσώπων και των κοινοτήτων και η εστίαση στις ευάλωτες ομάδες –όπως τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, οι μειονότητες, οι οικογένειες, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι μετανάστες, τα πρόσωπα με HIV, οι ΛΟΑΔΜ, οι άνθρωποι με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι– στο επίκεντρο της προώθησης της ανθεκτικότητας στην εξωτερική δράση της ΕΕ· τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών και οι τοπικές κοινότητες στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της συλλογής και της διάδοσης αναλυτικών στοιχείων για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της κατάστασης των ευάλωτων ομάδων·

14.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική οικοδόμηση ανθεκτικότητας πρέπει να αναγνωρίζει τη σημασία των οικογενειών και να στηρίζει την ικανότητά τους να απορροφούν κλυδωνισμούς·

15.  ζητεί προγραμματισμό που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και ο οποίος θα ενισχύει τη συμμετοχή γυναικών και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα των γυναικών κατά την ανάπτυξη της ανθεκτικότητάς τους σε καταστροφές και κλιματικές αλλαγές και θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και της ασφάλειας της γαιοκτησίας, μεταξύ άλλων σε σχέση με το νερό, τα δάση, τη στέγη και άλλα περιουσιακά στοιχεία·

16.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να αυξηθεί η πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στην υγειονομική εκπαίδευση και την εκπαίδευση στη γενετήσια υγεία, στον οικογενειακό προγραμματισμό, στην προγεννητική περίθαλψη, στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα, και ιδίως για να επιδιωχθεί ο Αναπτυξιακός στόχος της Χιλιετίας (ΑΣΧ) αριθ. 5, που δεν έχει σχεδόν καθόλου επιτευχθεί και αφορά τη μητρική υγεία, περιλαμβανομένης της μείωσης της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας και της αποφυγής γεννήσεων υψηλού κινδύνου·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες, καθώς και σε ύδρευση, αποχέτευση και υγιεινή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού υγείας στην κοινότητα·

18.  επισημαίνει την ιδιαίτερη πρόκληση που αντιπροσωπεύουν οι αναγκαστικές και παρατεταμένες εκτοπίσεις για πολλές ασταθείς χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και για τις όμορες χώρες· υπογραμμίζει ότι η προστασία των εκτοπισμένων προσώπων πρέπει να εξασφαλίζεται ανεπιφύλακτα και ότι η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και της αυτάρκειας των πληττόμενων πληθυσμών και των κοινοτήτων υποδοχής τους είναι υψίστης σημασίας, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Για μια αξιοπρεπή ζωή»· επαναλαμβάνει τη σημασία της αυτάρκειας στην προώθηση της αξιοπρέπειας και της ανθεκτικότητας·

19.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διευρυνθούν η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες και η Σύμβαση της Καμπάλα ώστε να παρέχεται προστασία και αρωγή στους εκτοπισμένους όλου του κόσμου, καθώς και σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από άλλες μορφές βίας, όπως η εμπορία ανθρώπων και η βία για λόγους φύλου, δεδομένου ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να φοβούνται βάσιμα ότι θα υποστούν διώξεις ή μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής βλάβης·

20.  αναγνωρίζει την ανθεκτικότητα των κρατών ως σημαντική διάσταση της ανθεκτικότητας και υπογραμμίζει ότι η ανθεκτικότητα και η σταθερότητα των χωρών απορρέει απευθείας από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισχύ της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και την ευθύνη απέναντι στους πολίτες τους, αλλά πρωτίστως από τη συμμετοχή των πολιτών, ατομικά και μέσω των οργανώσεών τους, στην εξεύρεση πιθανών λύσεων, στόχοι που πρέπει όλοι να προάγονται και να υποστηρίζονται κατά την εφαρμογή της ΣΣΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ύδρευση και η αποχέτευση, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα·

21.  υπογραμμίζει ότι η έννοια της ανθεκτικότητας στην εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να διατηρήσει το παγκόσμιο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της· επισημαίνει ότι η προώθηση της ανθεκτικότητας πρέπει να αποτελεί στόχο στο πλαίσιο της προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες εταίρους και να μην περιορίζεται στις γεωγραφικές περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίσεις ασφάλειας με άμεσο αντίκτυπο στην ΕΕ· τονίζει ότι η προώθηση της ανθεκτικότητας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δίνει προτεραιότητα και ιδιαίτερη προσοχή στις ΛΑΧ, στα ασταθή κράτη και σε χώρες που υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενες και εποχιακές κρίσεις, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις βαθύτερες αιτίες των κρίσεων, ιδίως μέσω της στήριξης δραστηριοτήτων πρόληψης και ετοιμότητας·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και των ικανοτήτων έγκαιρης αντίδρασης, ως μηχανισμού για την προώθηση της ανθεκτικότητας, και καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτόν, ιδίως με την προώθηση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων με επιτόπια παρουσία, και ιδιαίτερα των αντιπροσωπειών της ΕΕ, και την ανάπτυξη κοινών αναλύσεων σε πλαίσια αστάθειας και ανταλλαγών εντός των περιοχών που είναι επιρρεπείς σε φυσικές καταστροφές και αντιμετωπίζουν παρόμοιους κινδύνους, κάτι που θα επέτρεπε την καλύτερη κατανόηση και μια πιο συντονισμένη αντίδραση στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της ΕΕ και μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ·

23.  ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για την προώθηση της ανθεκτικότητας, με βάση τη θέση της μεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ· θα επικροτούσε έναν στρατηγικό προβληματισμό ενόψει του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και τους καινοτόμους μηχανισμούς αποτελεσματικότερα, διατηρώντας παράλληλα την ευθυγράμμισή τους με τις διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, με στόχο τη συστηματική ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας και των στρατηγικών και προγραμμάτων· τονίζει ότι η χρηματοδότηση των δράσεων μπορεί να εξασφαλίζεται με διάφορα μέσα τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά και υπογραμμίζει ότι οι πόροι που αντλούνται από τα μέσα αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να συνεχίσουν να έχουν ως κεντρικό στόχο τη μείωση της φτώχειας·

24.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η εκπαίδευση σε πλαίσιο καταστροφών και κρίσεων και να βελτιωθεί η διάδοση, η συλλογή και η γνωστοποίηση πληροφοριών και γνώσεων που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων και θα προωθήσουν αλλαγές στη συμπεριφορά και στην αντίληψη περί της ετοιμότητας σε περιπτώσεις καταστροφών·

25.  ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ανθεκτικότητα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες»· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει περαιτέρω τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μέσω της δημιουργίας κινήτρων και του κατάλληλου περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να συμμετάσχουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και τη μείωση των κινδύνων σε χώρες εταίρους·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.

(1) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 120.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0459.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0026.
(4) ΟΟΣΑ (2016), States of Fragility 2016: Understanding violence (Καταστάσεις αστάθειας 2016: κατανοώντας τη βία), OECD publishing, Paris.


Καταπολέμηση του αντισημιτισμού
PDF 411kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού (2017/2692(RSP))
P8_TA(2017)0243B8-0383/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το προοίμιο δεύτερο εδάφιο και τα εδάφια τέταρτο έως έβδομο αυτού, καθώς και το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 6,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Δεκεμβρίου 2000,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την έγκριση, εντός του 2015, του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2106 του Συμβουλίου της Ευρώπης (2016), της 20ής Απριλίου 2016, με τίτλο «Renewed commitment in the fight against antisemitism in Europe» («Ανανέωση της δέσμευσης στον αγώνα κατά του αντισημιτισμού στην Ευρώπη»),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του πρώτου ετησίου συμποσίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ που διοργάνωσε η Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Ανοχή και σεβασμός: πρόληψη και καταπολέμηση του αντισημιτικού και του αντιμουσουλμανικού μίσους στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη τον διορισμό από την Επιτροπή, τον Δεκέμβριο του 2015, Συντονιστή για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση, τον Ιούνιο του 2016, ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας προς αντιμετώπιση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, ο οποίος συμφωνήθηκε στις 31 Μαΐου 2016 μεταξύ της Επιτροπής και των κυριοτέρων εταιρειών στον τομέα της πληροφορικής, καθώς και λοιπών πλατφορμών και εταιρειών στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τις οργανωμένες βάναυσες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μελών της εβραϊκής κοινότητας που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλά κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη την πρωταρχική ευθύνη των κυβερνήσεων, δηλαδή την διασφάλιση της προστασίας και της ακεραιότητας όλων των πολιτών τους, από την οποία απορρέει το πρωταρχικό καθήκον τους της παρακολούθησης και της πρόληψης της βίας, άρα και της αντισημιτικής, καθώς και της δίωξης των δραστών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων αντισημιτικής βίας στα κράτη μέλη της ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) μεταξύ άλλων φορέων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοχευμένα μέτρα ασφαλείας, με το που αρχίζουν να εφαρμόζονται, κατορθώνουν να συμβάλουν στην πρόληψη και στη μείωση του αριθμού των κρουσμάτων αντισημιτικής βίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση του αντισημιτισμού αποτελεί ευθύνη της κοινωνίας στο σύνολό της·

1.  επισημαίνει ότι η ρητορική του μίσους και κάθε είδους μορφή βίας εναντίον των Ευρωπαίων Εβραίων πολιτών δεν συνάδουν με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  καλεί τα κράτη μέλη και τα όργανα και τους φορείς της Ένωσης να υιοθετήσουν και να αρχίσουν να εφαρμόζουν τον ορισμό εργασίας που χρησιμοποιεί ο International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA, Διεθνής Συνασπισμός Μνήμης του Ολοκαυτώματος)(4) και τούτο προκειμένου να ενισχύσουν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές στις προσπάθειές τους να διαλευκάνουν τα κρούσματα αντισημιτικής βίας και να ασκήσουν διώξεις εναντίον των αυτουργών κατά τρόπο αποτελεσματικότερο και καλύτερο· παροτρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν σχετικά το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστρίας·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ενισχύσουν στην πράξη την ασφάλεια των Εβραίων υπηκόων τους και των εβραϊκών θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων, σε στενή διαβούλευση και ανταλλαγή με τις εβραϊκές κοινότητες, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται κατά των διακρίσεων·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό του Συντονιστή της Επιτροπής για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει όλα τα αναγκαία εργαλεία και υποστηρικτικά μέσα προκειμένου να ασκήσει ο πρώτος τα καθήκοντά του κατά τρόπο όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να διορίσουν εθνικούς συντονιστές για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού·

6.  προτρέπει τους βουλευτές των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων και τους πολιτικούς ηγέτες να καταδικάζουν συστηματικώς και δημοσίως όλες τις δηλώσεις αντισημιτικού περιεχομένου και να τις αντικρούουν με δικές τους αντίρροπες δηλώσεις και αφηγήσεις, καθώς και να δημιουργήσουν διακομματικές κοινοβουλευτικές ομάδες κατά του αντισημιτισμού προκειμένου να ισχυροποιηθούν οι σχετικές προσπάθειες κατά μήκος ολοκλήρου του πολιτικού φάσματος·

7.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η κοινωνία των πολιτών με τις οργανώσεις της και η εκπαίδευση όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής μίσους και μισαλλοδοξίας· ζητεί αυξημένη οικονομική ενίσχυση·

8.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις προσπάθειες προαγωγής του σεβασμού όλων των δογμάτων και της πολυμορφίας· ζητεί μέτρα κατάρτισης των δημοσιογράφων σε σχέση με όλες τις μορφές αντισημιτισμού και τούτο προκειμένου να καταπολεμηθούν οποιεσδήποτε προκαταλήψεις·

9.  καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να μην θεωρούν επιβαρυντικό παράγοντα στα ποινικά αδικήματα το κίνητρο της προκατάληψης βάσει της φυλής, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων να διορθώσουν την κατάσταση αυτή το ταχύτερο δυνατό και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αρχίσει να εφαρμόζεται δεόντως η απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου· γεγονός που θα καταστήσει δυνατή την άσκηση δίωξης εναντίον αντισημιτικών πράξεων από τις αρχές των κρατών μελών τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου·

10.  εμμένει στην ανάγκη παροχής στοχοθετημένης κατάρτισης σε στελέχη των αρχών επιβολής του νόμου με αντικείμενο την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων και στην ανάγκη δημιουργίας ειδικών μονάδων δίωξης εγκλήματος μίσους στους κόλπους των αστυνομικών δυνάμεων που δεν διαθέτουν ακόμη τέτοιες μονάδες· ζητεί από τους οικείους ενωσιακούς και διεθνείς οργανισμούς να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην παροχή αυτής της κατάρτισης·

11.  τάσσεται υπέρ της διασυνοριακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα προκειμένου για τη δίωξη εγκλημάτων μίσους και δη για τη δίωξη σοβαροτάτων εγκλημάτων όπως είναι οι τρομοκρατικές ενέργειες·

12.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες δημιουργίας ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος συστηματικής συλλογής αξιόπιστων, ουσιαστικών και συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τα εγκλήματα μίσους, ταξινομημένα βάσει κινήτρων και συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών ενεργειών·

13.  καλεί τα κράτη μέλη, σε ό,τι αφορά τον κώδικα δεοντολογίας που συμφωνήθηκε μεταξύ της Επιτροπής και των κυριοτέρων εταιρειών στον τομέα της πληροφορικής, να παροτρύνουν όλους τους διαδικτυακούς ενδιάμεσους και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να αναλάβουν δράση χωρίς χρονοτριβή με σκοπό την αποτροπή και την πάταξη της ρητορικής αντισημιτικού μίσους στο Διαδίκτυο·

14.  επισημαίνει ότι τα σχολεία αποτελούν μοναδικό περιβάλλον για τη μετάδοση των αρχών της ανοχής και του σεβασμού αφού μπορούν να απευθυνθούν σε όλα τα παιδιά ήδη από μικρή ηλικία·

15.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διδασκαλία στα σχολεία σχετικά με το Ολοκαύτωμα και να μεριμνήσουν ώστε να είναι οι εκπαιδευτικοί επαρκώς καταρτισμένοι για τον σκοπό αυτό, όντας σε θέση να συζητήσουν ζητήματα πολυμορφίας μέσα στη τάξη· παροτρύνει επίσης τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναθεώρησης των σχολικών εγχειριδίων προκειμένου να παρουσιάζουν αυτά την εβραϊκή ιστορία και την σύγχρονη εβραϊκή εμπειρία κατά τρόπο ολοκληρωμένο και ισορροπημένο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μορφή αντισημιτισμού·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την οικονομική ενίσχυση για στοχοθετημένες ενέργειες και εκπαιδευτικά προγράμματα, να οικοδομήσουν και να ενισχύσουν συμπράξεις με εβραϊκές κοινότητες και οργανώσεις και να ενθαρρύνουν ανταλλαγές μεταξύ παιδιών και νέων διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων, μέσω της δρομολόγησης και υποστήριξης σχετικών ενημερωτικών εκστρατειών·

17.  καλεί την Επιτροπή να συσφίξει τις σχέσεις της με διεθνείς φορείς όπως είναι η UNESCO, ο ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και λοιπούς διεθνείς εταίρους, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο αντισημιτισμός σε διεθνές επίπεδο·

18.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αίτηση για να αποκτήσει καθεστώς συμμετοχής συμβουλευτικού χαρακτήρα στον IHRA·

19.  παροτρύνει κάθε κράτος μέλος να τιμά και να εορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στις 27 Ιανουαρίου·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΑΣΕ και στα Ηνωμένα Έθνη.

(1) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.
(2) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0485.
(4) http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144


Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς)
PDF 412kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (2017/2653(RSP))
P8_TA(2017)0244B8-0382/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (κανονισμός για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική)(1) και τους στόχους του,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒΑ 14 (διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς), που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΟΗΕ από τις 5 έως τις 9 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη διάσκεψη υψηλού επιπέδου «Our Ocean», την οποία θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μάλτα, στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική διάσκεψη με θέμα την αλιεία στη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στις 30 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 10ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας» (JOIN(2016)0049),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒΑ 14 (διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (O-000031/2017 – B8‑0311/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή μας, την ευημερία και το μέλλον μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή ραγδαία επιδείνωση της υγείας των ωκεανών – με την αύξηση της θερμοκρασίας και την οξίνιση των ωκεανών, τη λεύκανση των κοραλλιών, την αυξανόμενη πίεση στα αποθέματα ιχθύων και τις αυξανόμενες ποσότητες θαλάσσιων απορριμμάτων – μας προειδοποιεί ότι ήρθε η ώρα να δράσουμε ώστε να αναλάβουμε τον απαραίτητο ηγετικό ρόλο για την προστασία των ωκεανών μας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Vella έχει απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της δράσης της ΕΕ και για δέσμευση για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών μας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές για τα οικοσυστήματα και τα αλιευτικά πεδία που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την «Γαλάζια Ανάπτυξη», όπως η εξόρυξη του θαλασσίου βυθού, η αναζήτηση πετρελαίου και η παλιρροϊκή και η κυματική ενέργεια, καθώς και ότι οι κίνδυνοι που συνεπάγονται αυτές οι δραστηριότητες είναι αβέβαιοι, υπερβαίνουν τα σύνορα και επηρεάζουν τις παραδοσιακές αλιευτικές ζώνες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των μικρών και βιοτεχνών αλιέων στις αγορές και τους πόρους αποτελεί προτεραιότητα του Θεματολογίου 2030 του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιείς πρέπει να έχουν φωνή σε όλες τις φάσεις λήψης αποφάσεων των αλιευτικών πολιτικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία μικρής κλίμακας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% των αλιέων, περίπου οι μισοί από τους οποίους είναι γυναίκες, και το 50% περίπου των παγκόσμιων αλιευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO για την εξασφάλιση βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της φτώχειας, η παραδοσιακή αλιεία αποτελεί πολύτιμη πηγή ζωικής πρωτεΐνης για δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και συχνά υποστηρίζει τις τοπικές οικονομίες στις παράκτιες κοινότητες·

1.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη σύγκληση της υψηλού επιπέδου διάσκεψης του ΟΗΕ, ώστε να εστιαστεί η προσοχή στην ανάγκη να αναληφθεί δράση σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στους ωκεανούς·

2.  σημειώνει ότι, παρά την παγκόσμια δέσμευση για αναχαίτιση της υπεραλίευσης έως το 2015, η οποία ανελήφθη το 2002 κατά την παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ, το 31,4 % των παγκόσμιων αλιευτικών αποθεμάτων εξακολουθούν να υπεραλιεύονται· υπενθυμίζει ότι η υπεραλίευση συνιστά σοβαρή απειλή όχι μόνο για το σύνολο των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα των παράκτιων κοινοτήτων ανά τον κόσμο·

3.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η οξίνιση των ωκεανών, που προκαλείται λόγω της αύξησης των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα, έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς· τονίζει την ανάγκη να εκπονηθούν αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής και διατομεακά μέτρα μετριασμού, προκειμένου να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα στην οξίνιση των ωκεανών και στις βλαβερές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για τους ωκεανούς, καθώς και για τα παράκτια οικοσυστήματα·

4.  τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της διαχείρισης της αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο μια οικοσυστημική και προληπτική προσέγγιση, όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, ώστε τα αποθέματα ιχθύων να μπορέσουν να αποκατασταθούν και να διατηρηθούν πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

5.  ζητεί οιαδήποτε απόφαση σχετικά με τις επιδοτήσεις αλιείας να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας, τον τοπικό της χαρακτήρα και τον θεμελιώδη ρόλο της στην εξασφάλιση της επισιτιστικής κυριαρχίας και της οικονομικής και κοινωνικής επιβίωσης των παράκτιων κοινοτήτων·

6.  ενθαρρύνει τα κράτη να αναλάβουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους ως κράτη σημαίας, παράκτια κράτη, κράτη λιμένος και κράτη αγοράς, πιο συγκεκριμένα ως:

   κράτη σημαίας - πλήρης εφαρμογή των διεθνών και εθνικών μέτρων διαχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους τηρούν τους κανόνες·
   παράκτια κράτη - διασφάλιση βιώσιμης αλιείας σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τους και έλεγχος της πρόσβασης στα εν λόγω ύδατα με σκοπό την αποτροπή της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας·
   κράτη λιμένα - κύρωση και πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με τα μέτρα του κράτους λιμένα του FAO (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας)·
   κράτη αγοράς - λήψη μέτρων για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας και της πολιτικής για το εμπόριο και την αγορά·

7.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προστατευθεί τουλάχιστον το 10 % των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, σύμφωνα με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ 14.5·

8.  τονίζει τη σημασία του ΣΒΑ 14.7 του ΟΗΕ όσον αφορά την αύξηση του οικονομικού οφέλους από τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων για τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του τουρισμού·

9.  ζητεί να ενισχυθεί η βιώσιμη διαχείριση της αλιείας, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων διαχείρισης·

10.  ζητεί την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατών όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας για μια βιώσιμη και ισότιμη εκμετάλλευση των μεταναστευτικών ειδών, ιδίως όσον αφορά την επιστημονική αξιολόγηση των αποθεμάτων, την παρακολούθηση, την επιτήρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, όπως ζητείται από την συμφωνία του ΟΗΕ του 1995 για τα αποθέματα ιχθύων και τις τρεις διασκέψεις αναθεώρησης το 2006, το 2010 και το 2016· πιστεύει ότι όλα τα είδη εμπορικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να καλύπτονται από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) με αυξημένες αρμοδιότητες, ώστε αυτές να επιβάλλουν αποτελεσματικά την εφαρμογή των αποφάσεων διαχείρισης και τις κυρώσεις·

11.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν περαιτέρω τις αρχές και τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της UNFCCC, με αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη μη μέλη της ΕΕ.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου