Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο
 Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
 Οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος για την έρευνα
 Ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία
 Υλοποίηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων
 Συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) ***I
 Συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ***I
 Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I
 Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***I
 Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020»
 Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020
 Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο
Κείμενα (509 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου