Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο
Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
 Οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος για την έρευνα
 Ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία
 Υλοποίηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων
 Συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) ***I
 Συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ***I
 Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I
 Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***I
 Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020»
 Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020
 Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο

Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
PDF 545kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (2016/2304(INI))
P8_TA(2017)0245A8-0201/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 174, 175 και 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) («κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων»),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τα αποτελέσματα και τα νέα στοιχεία της πολιτικής συνοχής και των ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Διασφαλίζοντας την ορατότητα της πολιτικής συνοχής: Κανόνες ενημέρωσης και επικοινωνίας 2014-2020»(8),

–  έχοντας υπόψη το Φλας Ευρωβαρόμετρο 423 του Σεπτεμβρίου 2015 που ανατέθηκε από την Επιτροπή, με τίτλο «Citizens’ awareness and perceptions of EU: Regional Policy» (Επίγνωση και αντιλήψεις των πολιτών για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ)(9),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Van den Brande, του Οκτωβρίου 2014, με τίτλο «Multilevel Governance and Partnership» (Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και εταιρική σχέση), η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Johannes Hahn, Επιτρόπου για την Περιφερειακή και την Αστική Πολιτική(10),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για το έτος 2016, με τίτλο «Connecting regions and cities for a stronger Europe» (Σύνδεση περιφερειών και πόλεων για μια ισχυρότερη Ευρώπη)(11),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιουλίου 2016, η οποία ανατέθηκε από την Επιτροπή, με τίτλο «Implementation of the partnership principle and multi-level governance during the 2014-2020 ESI Funds» (Εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στα ΕΔΕΤ 2014-2020)(12),

–  έχοντας υπόψη την παρουσίαση της Γραμματείας του Interreg Europe, με τίτλο «Designing a project communication strategy» (Σχεδιάζοντας μια στρατηγική επικοινωνίας για έργα)(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπονήθηκε ως τμήμα της εκ των υστέρων αξιολόγησης και πρόβλεψης των παροχών στις χώρες της ΕΕ των 15, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής στις χώρες Βίσεγκραντ, η οποία ανατέθηκε από το πολωνικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, με τίτλο «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?» (Οφέλη από την πολιτική συνοχή στις χώρες Βίσεγκραντ για τα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)(14),

–  έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Φτώχειας (EAPN) του 2014, με τίτλο «Giving a voice to citizens: Building stakeholder engagement for effective decision-making – Guidelines for Decision-Makers at EU and national levels» (Δίνοντας φωνή στους πολίτες: προώθηση της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων φορέων για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων – Οδηγίες για τους φορείς λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο)(15),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών (Θεματικό τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής) του Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Communicating Europe to its Citizens: State of Affairs and Prospects» (Επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων στους πολίτες: Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές),

–  έχοντας υπόψη την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών (Θεματικό τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής) του Απριλίου 2016, με τίτλο «Research for REGI Committee: Mid-term review of the MFF and Cohesion Policy» (Έρευνα για την επιτροπή REGI: Ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και της πολιτικής συνοχής),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 2007-2013 (SWD(2016)0318),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0201/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στη ζωή των πολιτών, όπως προκύπτει από πολλές εκθέσεις και ανεξάρτητες αξιολογήσεις, αλλά τα αποτελέσματα δεν γνωστοποιούνταν πάντα ικανοποιητικά και η ενημέρωση σχετικά με τις θετικές της συνέπειες παραμένει μάλλον χαμηλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστιθέμενη αξία που κομίζει η πολιτική συνοχής της ΕΕ, υπερβαίνει τον αποδεδειγμένα θετικό οικονομικό, κοινωνικό και εδαφικό τους αντίκτυπο, φανερώνοντας και την προσήλωση των κρατών μελών και των περιφερειών στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση των τελικών χρηστών και της κοινωνίας πολιτών σχετικά με τα τοπικά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα είναι κομβικής σημασίας, ανεξάρτητα από τα επίπεδα χρηματοδότησης σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης και το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που βασίζονται σε ένα ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των δημόσιων αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην καλύτερη προβολή των στόχων και των αποτελεσμάτων της πολιτικής της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδες να υπάρχει διαρκής διάλογος και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών για την εξασφάλιση της λογοδοσίας και της νομιμότητας των δημόσιων πολιτικών, δημιουργώντας την αίσθηση της κοινής ευθύνης και της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της διαφάνειας των ΕΔΕΤ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των αντιλήψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και του ενδιαφέροντος των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συνεκτική γραμμή επικοινωνίας είναι ουσιαστικής σημασίας, όχι μόνον στο πλαίσιο των επόμενων σταδίων όσον αφορά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των ΕΔΕΤ, αλλά και στο προηγούμενο στάδιο, ώστε να γνωρίζουν οι φορείς υλοποίησης των έργων τις δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία εφαρμογής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι μεθοδολογίες για την παροχή πληροφοριών και τη διαφοροποίηση των διαύλων επικοινωνίας·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα κύρια δημόσια μέσα προώθησης της ανάπτυξης που, μέσω των πέντε ΕΔΕΤ, εξασφαλίζει επενδύσεις σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων, στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών·

2.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι η συνολική ενημέρωση και οι αντιλήψεις του κοινού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ έχουν μειωθεί με την πάροδο των ετών· επισημαίνει το Ευρωβαρόμετρο 423 του Σεπτεμβρίου του 2015, στο οποίο μόλις πάνω από το ένα τρίτο (34 %) των Ευρωπαίων αναφέρουν ότι έχουν πληροφορηθεί ότι τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή όπου διαμένουν· επισημαίνει ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναφέρονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των κοινωνικών υποδομών και του περιβάλλοντος ως σημαντικούς τομείς· θεωρεί ότι όχι μόνο η ποσότητα αλλά κυρίως η ποιότητα των έργων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ και η προστιθέμενη αξία τους όσον αφορά τα απτά αποτελέσματα αποτελούν προϋποθέσεις της θετικής επικοινωνίας· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η αξιολόγηση, η επιλογή, η εκτέλεση και η ολοκλήρωση των έργων πρέπει να εστιάζουν στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, προκειμένου να αποφεύγονται οι μη αποδοτικές δαπάνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αρνητική δημοσιότητα για την πολιτική συνοχής· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα μέτρα επικοινωνίας πρέπει να επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή για το περιεχόμενο και την εμβέλειά τους, ενώ επαναλαμβάνει ότι η καλύτερη μορφή διαφήμισης είναι να καταδεικνύουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των υλοποιούμενων έργων·

3.  σημειώνει ότι η μέριμνα για την προβολή των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί κοινή ευθύνη της Επιτροπής και των κρατών μελών, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικών ευρωπαϊκών στρατηγικών επικοινωνίας για να εξασφαλισθεί η προβολή των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των αρχών διαχείρισης και ειδικότερα των αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών αρχών, μέσω της θεσμικής επικοινωνίας, καθώς και των δικαιούχων, δεδομένου ότι αποτελούν την πλέον αποτελεσματική διεπαφή επικοινωνίας με τους πολίτες, παρέχοντας πληροφορίες επί τόπου και να φέροντας την Ευρώπη πλησιέστερα σε αυτούς· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι οι εν λόγω αρχές γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και ανάγκες και ότι η βελτίωση της προβολής προϋποθέτει περισσότερες προσπάθειες για καλύτερη ενημέρωση και διαφάνεια σε επίπεδο βάσης·

4.  υπογραμμίζει ότι η εξασφάλιση της προβολής μιας πολιτικής απαιτεί μια διπλή διαδικασία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους εταίρους· τονίζει, επιπλέον, ότι, στο πλαίσιο των πολύπλοκων προκλήσεων και για να διασφαλισθεί η νομιμότητα και η παροχή αποτελεσματικών μακροπρόθεσμων λύσεων, οι δημόσιες αρχές πρέπει να επιδιώξουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων διαπραγμάτευσης και εφαρμογής των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των εταίρων και επισημαίνει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο ζήτημα αυτό·

5.  τονίζει στο πλαίσιο αυτό την άνιση πρόοδο που σημειώθηκε στα κράτη μέλη προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά την ευρύτερη κινητοποίηση και συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία πολιτών· επισημαίνει επ’ αυτού τη σπουδαιότητα του κοινωνικού διαλόγου·

Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν

6.  επισημαίνει την αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και της αντιευρωπαϊκής, λαϊκίστικης προπαγάνδας που διαστρεβλώνει τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης, και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλύσουν και να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια τους· τονίζει, συνεπώς, την επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας, που να χρησιμοποιούν φιλική για τους πολίτες γλώσσα και να αποσκοπούν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω ποικίλων πλατφορμών μέσων ενημέρωσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες είναι σε θέση να μεταφέρουν ένα ακριβές και συνεκτικό μήνυμα προς τους πολίτες σχετικά με την προστιθέμενη αξία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος για την ποιότητα ζωής και την ευημερία τους·

7.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλύσουν, τόσο για το τρέχον πλαίσιο όσο και για την μετά το 2020 μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής, τον αντίκτυπο στις αντιλήψεις για τις πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του δεσμού με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ·

8.  αναγνωρίζει τους περιορισμούς του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τη διασφάλιση επαρκούς προβολής της πολιτικής συνοχής· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η προβολή των απτών επιτευγμάτων της δεν έχει αποτελέσει πάντοτε προτεραιότητα των διαφόρων εμπλεκομένων μερών· είναι της άποψης ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες ενημέρωσης σχετικά με απτά επιτεύγματα θα πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η τεχνική βοήθεια των ΕΔΕΤ δεν περιλαμβάνει ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για την επικοινωνία, είτε σε ενωσιακό είτε σε επίπεδο κρατών μελών· τονίζει, ωστόσο, ότι οι διαχειριστικές αρχές και οι δικαιούχοι οφείλουν να παρακολουθούν τακτικά τη συμμόρφωση με τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 115 και στο παράρτημα ΧΙΙ του κανονισμού περί κοινών διατάξεων·

9.  επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να απλουστευθούν οι κανόνες που διέπουν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και της ανάγκης να διατηρηθεί χρηστή και διαφανής δημοσιονομική διαχείριση και να καταπολεμηθεί η απάτη, ενημερώνοντας παράλληλα σωστά το κοινό· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ παρατυπιών και απάτης, έτσι ώστε να μην υπονομεύεται η εμπιστοσύνη στις διαχειριστικές αρχές και τις τοπικές αρχές· επιμένει, εξάλλου, ότι πρέπει να απλουστευθεί και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους, χωρίς να θίγονται οι αναγκαίοι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις·

10.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ιδιοκτησία της ασκούμενης πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επίτευξη και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων· εκτιμά ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης προσθέτει αξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών, όπως επιβεβαιώνεται από πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κινητοποίηση των εταίρων προκαλεί ορισμένες δυσχέρειες σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαιτίας του γεγονότος ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρμόζεται τυπικά και δεν επιτρέπει την πραγματική συμμετοχή στη διαδικασία διακυβέρνησης· υπενθυμίζει ότι περισσότερες προσπάθειες και πόροι πρέπει να επενδυθούν στην ενεργό συμμετοχή των εταίρων και την ανταλλαγή εμπειριών μέσω πλατφορμών διαλόγου για τους εταίρους, με σκοπό, επίσης, να συμβάλλουν στη διάδοση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και των επιτυχιών της ΕΕ·

11.  υπενθυμίζει επίσης τον μακροπρόθεσμο στρατηγικά χαρακτήρα των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, γεγονός που συνεπάγεται ότι ορισμένες φορές τα αποτελέσματα δεν είναι αμέσως ορατά, πράγμα επιζήμιο για την προβολή των μέσων της πολιτικής συνοχής, ειδικά σε σύγκριση με άλλα ενωσιακά εργαλεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· ζητεί συνεπώς μετ’ επιτάσεως να συνεχιστούν οι δραστηριότητες επικοινωνίας ενδεχομένως για άλλα τέσσερα έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου· τονίζει ότι τα αποτελέσματα ορισμένων επενδύσεων (ιδίως σε ανθρώπινο κεφάλαιο) είναι λιγότερο ορατά και δυσκολότερο να προσδιοριστούν ποσοτικά απ’ ό,τι οι «υλικές» επενδύσεις και ζητεί μια πιο λεπτομερή και διαφοροποιημένη αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής στη ζωή των πολιτών· είναι της άποψης, εξάλλου, ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες εκ των υστέρων αξιολόγησης και ενημέρωσης σχετικά με τη συμβολή των ΕΔΕΤ στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που αποτελεί μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη·

12.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των μέσων επικοινωνίας για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ποικίλες πολιτικές της ΕΕ και, γενικότερα, με θέματα που άπτονται της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του, για την μάλλον περιορισμένη κάλυψη, από τα μέσα ενημέρωσης, των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν εκστρατείες πληροφόρησης και στρατηγικές επικοινωνίας που στοχεύουν στα μέσα ενημέρωσης, που ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις στον τομέα της ενημέρωσης και που παρέχουν πληροφορίες σε προσβάσιμη και ελκυστική μορφή· τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν η αυξανόμενη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τις ψηφιακές εξελίξεις και το μείγμα των διαφόρων τύπων διαύλων επικοινωνίας που διατίθενται, ώστε αυτά να αξιοποιηθούν καλύτερα για την προβολή των ευκαιριών που προσφέρουν και των επιτευγμάτων που παράγουν τα ΕΔΕΤ·

Βελτίωση της επικοινωνίας και της δέσμευσης των εταίρων κατά το δεύτερο εξάμηνο της περιόδου 2014 - 2020

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον συντονισμό και την προσβασιμότητα των υφιστάμενων μέσων και μηχανισμών επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των θεμάτων που επηρεάζουν τις τρέχουσες πολιτικές της ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της παροχής κατευθυντήριων γραμμών που εκθέτουν τεχνικές και μεθόδους για την αποτελεσματική κοινοποίηση του τρόπου με τον οποίο η πολιτική συνοχής προσφέρει απτά αποτελέσματα για την καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ· καλεί τις αρχές διαχείρισης και τους δικαιούχους να ενημερώνουν ενεργά και συστηματικά σχετικά με τα αποτελέσματα, τα οφέλη και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της πολιτικής, έχοντας ταυτόχρονα υπόψη τα διαφορετικά στάδια της υλοποίησης των έργων·

14.  υπογραμμίζει ότι, ενόψει της ποσότητας και της ποιότητας των πληροφοριών που μεταδίδονται με τα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, η εμφάνιση απλώς του λογότυπου της Επιτροπής στις πινακίδες περιγραφής ενός έργου δεν είναι πλέον επαρκής· καλεί την Επιτροπή να εξεύρει πιο αποτελεσματικά μέσα προβολής·

15.  χαιρετίζει τις τρέχουσες ειδικές δραστηριότητες επικοινωνίας όπως, για παράδειγμα, η εκστρατεία «Europe in My Region», η διαδικτυακή εφαρμογή της Επιτροπής «EU Budget for Results», η συνεργασία με την CIRCOM Regional(16), το πρόγραμμα «Europe for Citizens» καθώς και οι ευκαιρίες που παρέχονται από το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· επισημαίνει, επιπλέον, τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct στην αποκεντρωμένη επικοινωνία, με σκοπό τη βελτίωση της ενημέρωσης για τον αντίκτυπο της πολιτικής για τη συνοχή επί τόπου, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· τονίζει εξάλλου την ανάγκη να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην προσέγγιση των φοιτητών και των δημοσιογράφων ως πιθανών φορέων επικοινωνίας, καθώς και στην εξασφάλιση γεωγραφικής ισορροπίας στις εκστρατείες επικοινωνίας·

16.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προσαρμοστούν τα συστήματα επικοινωνίας που προβλέπονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την προστιθέμενη αξία που προσφέρει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση για επικοινωνία στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, καθώς και, ενδεχομένως, η αύξηση του αριθμού των δεσμευτικών απαιτήσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης για έργα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφή καθοδήγηση το 2017 για το πώς ακριβώς η τεχνική βοήθεια που αφορά την ενημέρωση/επικοινωνία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, με γνώμονα την ασφάλεια δικαίου για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλους δικαιούχους· επισημαίνει, επίσης, ότι τα συνήθη πρότυπα επικοινωνίας και διαφήμισης, αν και έχουν σχεδιαστεί σωστά στην περίπτωση των διαρθρωτικών και τεχνολογικών επενδύσεων, δεν είναι εξίσου αποτελεσματικά για άυλες επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερη ιεράρχηση της ενημέρωσης μεταξύ των προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, ειδικά όσον αφορά το έργο του προσωπικού διαχείρισης που δεν είναι άμεσα υπεύθυνο για την ενημέρωση, και για ένταξη της ενημέρωσης στη συνήθη διαδικασία των ΕΔΕΤ· ζητεί μεγαλύτερο επαγγελματισμό στον τομέα της ενημέρωσης, ειδικά όσον αφορά την προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο και την αποφυγή της ιδιότυπης ορολογίας της ΕΕ·

18.  χαιρετίζει την εκ των υστέρων αξιολόγηση από την Επιτροπή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013, η οποία αποτελεί εξαιρετική πηγή ενημέρωσης για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τον αντίκτυπό τους· λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία των χωρών Βίσεγκραντ όσον αφορά τα εξωτερικά αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής στην ΕΕ των 15(17) και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ευρύτερη αντικειμενική μελέτη σε επίπεδο ΕΕ των 28· προτρέπει, επιπλέον, την Επιτροπή να διαφοροποιήσει τις στρατηγικές επικοινωνίας της προς τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν καθαρά και είναι καθαροί δικαιούχοι, και να εξάρει τα συγκεκριμένα οφέλη που προσφέρει η πολιτική συνοχής στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και στη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών υποδομών τόσο μέσω άμεσων επενδύσεων όσο και μέσω άμεσων και έμμεσων εξαγωγών (εξωτερικά αποτελέσματα)·

19.  καλεί την Επιτροπή και τις διαχειριστικές αρχές να εντοπίσουν τρόπους για τη διευκόλυνση και την τυποποίηση της πρόσβασης στην πληροφόρηση, να προωθήσουν την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών σχετικά με τις στρατηγικές επικοινωνίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα η υπάρχουσα εμπειρία και να αυξηθεί η διαφάνεια και η προβολή των δυνατοτήτων χρηματοδότησης·

20.  χαιρετίζει την εισαγωγή της ηλεκτρονικής συνοχής στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, η οποία αποσκοπεί στην απλούστευση και στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ΕΔΕΤ· υπογραμμίζει την ικανότητά της να συμβάλει αποτελεσματικά στην πρόσβαση σε πληροφορίες, στην παρακολούθηση της εξέλιξης των προγραμμάτων και στη δημιουργία χρήσιμων συνδέσμων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών·

21.  θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η επικοινωνία μέσω νέων διαύλων ενημέρωσης, πράγμα που θα απαιτήσει μια στρατηγική για τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να ενημερώνονται οι πολίτες και να τους παρέχεται η δυνατότητα να εκφράζουν τις ανάγκες τους, οι οποίοι θα απευθύνονται στους τελικούς χρήστες μέσω διαφόρων εργαλείων, όπως διαδραστικά ηλεκτρονικά μέσα, ανάπτυξη πιο προσβάσιμου περιεχομένου για φορητές συσκευές και εφαρμογές, και θα διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες είναι προσαρμοσμένες στις διάφορες ηλικιακές ομάδες και να είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες, ανάλογα με την περίπτωση· καλεί τις διαχειριστικές αρχές να παράσχουν στις σχετικές ΓΔ με επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και επιτεύγματα και τις επενδύσεις, με σκοπό την απεικόνιση εύκολα αναγνώσιμων δεδομένων και χαρτών στην Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων των ΕΔΕΤ, προς όφελος των δημοσιογράφων· ζητεί την ανάληψη περιφερειακών πρωτοβουλιών ανάθεσης για τα καλύτερα έργα, εμπνευσμένη από τα βραβεία RegioStars·

22.  προτείνει, επιπλέον, να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων επικοινωνίας, καθώς και να συσταθούν περιφερειακές ειδικές ομάδες για την επικοινωνία, στις οποίες να συμμετέχουν φορείς σε διάφορα επίπεδα·

23.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση και τη συμβολή της αρχής της εταιρικής σχέσης στην ενίσχυση της συλλογικής προσήλωσης και της ενεργού συμμετοχής στην πολιτική συνοχής· ζητεί να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών, των εν δυνάμει δικαιούχων, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας πολιτών και των ίδιων των πολιτών μέσω του ανοικτού διαλόγου, καθώς και να προσαρμοστεί η σύνθεση όσων συμμετέχουν στην εταιρική σχέση που τυχόν θα απαιτηθεί στη διάρκεια της εφαρμογής, με στόχο να εξασφαλιστεί ο σωστός συνδυασμός των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

24.  επικροτεί το καινοτόμο μοντέλο της πολυεπίπεδης και πολυμερούς συνεργασίας που προτείνεται στο αστικό θεματολόγιο της ΕΕ και συνιστά την υιοθέτησή του, εφόσον είναι δυνατόν, κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η επικοινωνιακή διάσταση της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο των ήδη εφαρμοζόμενων μακροπεριφερειακών στρατηγικών, οι οποίες θα πρέπει να καταστούν πιο ορατές για τους πολίτες της ΕΕ, μέσω της διάδοσης των ορθών πρακτικών και των επιτυχημένων επενδύσεων καθώς και των ευκαιριών για την πραγματοποίηση επενδύσεων·

Προώθηση της επικοινωνίας για την πολιτική συνοχής μετά το 2020

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ με την περαιτέρω απλούστευση και τον περιορισμό του κανονιστικού υπερθεματισμού, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μειώσουν την περιπλοκότητα και, κατά περίπτωση, τον αριθμό των κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ·

27.  λαμβανομένου υπόψη του τρόπου με τον οποίο η πολιτική συνοχής της ΕΕ συμβάλλει στη θετική ταύτιση με το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να τεθεί ένα υποχρεωτικό πεδίο για την κοινοποίηση στην έντυπη αίτηση για το έργο, στο πλαίσιο της αυξημένης χρήσης τεχνικής βοήθειας μέσω ενός κονδυλίου που προορίζεται για την επικοινωνία, σε επίπεδο προγράμματος, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την μη αύξηση του αριθμού των περιορισμών και τη διασφάλιση της απαιτούμενης ευελιξίας· καλεί, επιπλέον, τις διαχειριστικές, τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν την ποιότητα της επικοινωνίας σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα των έργων·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος της Ένωσης με τους πολίτες, να επανεξεταστούν οι δίαυλοι και οι στρατηγικές επικοινωνίας και, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, να προσαρμοστούν τα μηνύματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· τονίζει, επιπλέον, το δυνητικό ρόλο των κοινωνικών φορέων ως φορέων επικοινωνίας· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι εξίσου σημαντικό με τις στρατηγικές για τα μέσα ενημέρωσης και την προώθηση με τη βοήθεια διαφόρων πλατφορμών·

29.  τονίζει, στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της προβολής, την ανάγκη για μεγαλύτερη απλούστευση της πολιτικής μετά το 2020, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κοινή διαχείριση και τα συστήματα οικονομικού ελέγχου, ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ μιας πολιτικής προσανατολισμένης σε αποτελέσματα, εταιρειών ελέγχων και απλούστευσης των διαδικασιών·

30.  ζητεί περαιτέρω ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού μετά το 2020· είναι πεπεισμένο ότι η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, όπως οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία πολιτών, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και εφαρμογής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάληψη της ευθύνης για την εφαρμογή των πολιτικών και στη διαφάνεια καθώς και στην καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εξετάσουν την εφαρμογή των υφιστάμενων μοντέλων συμμετοχικής διακυβέρνησης, με τη συνένωση όλων των σχετικών κοινωνικών εταίρων και με την εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών σε μια συμμετοχική διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, για να αποφασιστούν οι πόροι της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής συγχρηματοδότησης, όπου είναι σκόπιμο προκειμένου να επιτευχθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες· προτείνει, επιπλέον, την πραγματοποίηση κοινών αξιολογήσεων αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή των δικαιούχων και των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να συγκεντρώνονται πολύτιμα στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής και προβολής όσον αφορά τις μελλοντικές δράσεις·

31.  επιμένει, περαιτέρω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών με στόχο την ανάπτυξη περιφερειακών εταιρικών σχέσεων μεταξύ πόλεων και αγροτικών περιοχών, με την πλήρη αξιοποίηση της δυνατότητας συνεργιών μεταξύ των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ και με βάση την εμπειρογνωμοσύνη των αστικών περιοχών και τη μεγαλύτερη ικανότητά τους στη διαχείριση των πόρων·

32.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στα οικεία τους σχέδια δράσης για την ενημέρωση, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων Γενικών Διευθύνσεων, των υπουργείων και των υπεύθυνων επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα, και στην κατάρτιση ενός καταλόγου ομάδων στόχων, με σκοπό την ανάπτυξη και τη μετάδοση μηνυμάτων προσαρμοσμένων για τις ειδικές στοχευόμενες ομάδες προκειμένου να απευθυνθούν πιο άμεσα στους πολίτες επί τόπου και να τους ενημερώσουν καλύτερα·

33.  τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, τη σημασία μιας αλλαγής των αντιλήψεων, υπό την έννοια ότι η επικοινωνία αποτελεί ευθύνη όλων των δρώντων που συμμετέχουν και ότι βασικοί φορείς επικοινωνίας είναι οι ίδιοι οι δικαιούχοι·

34.  ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το ρόλο και τη θέση των ήδη υφιστάμενων δικτύων επικοινωνίας και πληροφοριών και να χρησιμοποιούν τη διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, ώστε να συγκεντρώσουν όλα τα σχετικά στοιχεία για τα έργα των ΕΔΕΤ, δίνοντας στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, πέρα από μια ανεπαρκή περιγραφή του έργου και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν· θεωρεί ότι μια τέτοια πλατφόρμα θα διευκολύνει επίσης την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή·

o
o   o

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0053.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0055.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0211.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.
(7) http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_el.pdf.
(8) http://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020.
(9) http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400.
(10) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf.
(11) http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf.
(12) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf.
(13)  http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strategy.pdf.
(14) https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf.
(15) http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf.
(16) Επαγγελματική Ένωση της Περιφερειακής Δημόσιας Υπηρεσίας Τηλεόρασης στην Ευρώπη.
(17) Έκθεση που συντάχθηκε στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης και πρόβλεψης των παροχών στην ΕΕ των 15, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής στις χώρες Βίσεγκραντ, η οποία ανατέθηκε από το πολωνικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και φέρει τον τίτλο «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4» (Οφέλη της πολιτικής συνοχής στις χώρες Βίσεγκραντ για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15).


Οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος για την έρευνα
PDF 548kWORD 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (2015/2318(INI))
P8_TA(2017)0246A8-0194/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο XIX της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)(1),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης(3) («ο δημοσιονομικός κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τίτλο «Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα;»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Επιστημών και Τεχνολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, με τίτλο «Leaving the EU: implications and opportunities for science and research» (Αποχώρηση από την ΕΕ: συνέπειες και ευκαιρίες για την επιστήμη και την έρευνα), της 16ης Νοεμβρίου 2016(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0194/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2007-2013 έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η υλοποίηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (7ο ΠΠ) συνεχίζεται·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα έρευνας και καινοτομίας στη διάρκεια του ΠΔΠ 2014-2020 εμπίπτουν στον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξ όσων γνωρίζει, δεν υφίσταται ολοκληρωμένη ανάλυση οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά το 7ο ΠΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδανικά, θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του 7ου ΠΠ πριν από την έναρξη ισχύος του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά σφάλματος και η εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος δεν προσφέρουν ολοκληρωμένες πληροφορίες όσον αφορά την οικονομική αποδοτικότητα·

Το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ)

1.  τονίζει το γεγονός ότι το 7ο ΠΠ είχε συνολικό ψηφισθέντα προϋπολογισμό ύψους 55 δισεκατομμυρίων EUR, ποσό που εκτιμάται στο 3 % των συνολικών δαπανών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) στην Ευρώπη, ή στο 25 % της ανταγωνιστικής χρηματοδότησης· στη διάρκεια της επταετούς περιόδου του 7ου ΠΠ, υποβλήθηκαν περισσότερες από 139 000 ερευνητικές προτάσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν 25 000 έργα ύψιστης ποιότητας· οι κύριοι αποδέκτες ανάμεσα στους 29 000 οργανισμούς που συμμετείχαν στο 7ο ΠΠ ήταν, μεταξύ άλλων, πανεπιστήμια (44 % της χρηματοδότησης του 7ου ΠΠ), οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας (27 %), μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις (11 %) και ΜΜΕ (13 %), ενώ ο δημόσιος τομέας (3 %) και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (2 %) διαδραμάτισαν λιγότερο σημαντικό ρόλο·

2.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το ΠΠ7 εξυπηρετεί δικαιούχους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις συνδεδεμένες και τις υποψήφιες χώρες όπως η Ελβετία, το Ισραήλ, η Νορβηγία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Τουρκία, η Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι Νήσοι Φερόες και η Μολδαβία, καθώς και τις χώρες εταίρους της διεθνούς συνεργασίας·

3.  επισημαίνει την εκ των υστέρων αξιολόγηση του 7ου ΠΠ, που πραγματοποιήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου(7), και η οποία θεώρησε το 7ο ΠΠ ως επιτυχημένο· η ομάδα υψηλού επιπέδου υπογράμμισε ειδικότερα ότι το 7ο ΠΠ:

   ενθάρρυνε την επιστημονική αριστεία σε ατομικό και θεσμικό επίπεδο,
   προώθησε την πρωτοποριακή έρευνα μέσω του καινοτόμου ειδικού προγράμματος «Ιδέες» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας) του 7ου ΠΠ,
   διασφάλισε τη συμμετοχή της βιομηχανίας και των ΜΜΕ με στρατηγικό τρόπο,
   προώθησε έναν νέο τρόπο συνεργασίας και ένα πλαίσιο ανοιχτής καινοτομίας,
   ενίσχυσε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας καλλιεργώντας μια νοοτροπία συνεργασίας και δημιουργώντας ολοκληρωμένα δίκτυα ικανά να ανταποκρίνονται σε θεματικές προκλήσεις,
   αντιμετώπισε ορισμένες κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας – Ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» του 7ου ΠΠ,
   ενθάρρυνε την εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων και πολιτικών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,
   τόνωσε την κινητικότητα ερευνητών σε όλη την Ευρώπη – το ειδικό πρόγραμμα «Άνθρωποι» του 7ου ΠΠ δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για μια ανοιχτή αγορά εργασίας για ερευνητές,
   προώθησε τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές,
   απέκτησε μια κρίσιμη μάζα παραγόντων έρευνας σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως·

4.  σημειώνει ότι στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 7ου ΠΠ, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2015, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες αδυναμίες:

   μεγάλη διοικητική επιβάρυνση και επαχθείς νομικοί και οικονομικοί κανόνες,
   υπερβολικά υψηλός αριθμός προτάσεων,
   ανεπαρκής εστίαση στις κοινωνιακές επιπτώσεις,
   υπερβολικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής των ζητημάτων και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,
   ανεπαρκής εστίαση στη συμμετοχή της βιομηχανίας,
   υψηλό κατώτατο όριο για τους νεοεισερχόμενους· χαμηλός μέσος όρος επιτυχίας προτάσεων και αιτούντων, 19 % και 22 % αντίστοιχα·
   ελλιπής επικοινωνία·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, κατά τον Επίτροπο, το 7ο ΠΠ δεν πρόκειται να εκτελεστεί πλήρως και να αξιολογηθεί πριν από το 2020, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στα μελλοντικά προγράμματα επακολούθησης· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την έκθεση αξιολόγησης το συντομότερο και οπωσδήποτε πριν υποβάλει το πρόγραμμα έρευνας για το διάστημα μετά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

Οι διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου («το Ελεγκτικό Συνέδριο»)

6.  Τονίζει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου όσον αφορά την έρευνα και τις λοιπές εσωτερικές πολιτικές είναι «μερικώς αποτελεσματικά»·

7.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει λεπτομερώς την αρμόδια επιτροπή του για τις 10 πράξεις που αντιστοιχούσαν στο 77 % των σφαλμάτων το 2015 και για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε·

8.  σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσοστό σφάλματος της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΑΚ) στην απαλλαγή για τα πρόσφατα οικονομικά έτη ήταν πάντοτε υψηλότερο από 5 %·

9.  σημειώνει ότι, το 2015, από τις 150 πράξεις που έλεγξε το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι 72 (48 %) εξ αυτών περιείχαν σφάλματα· βάσει των 38 σφαλμάτων που προσδιόρισε ποσοτικά το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτίμησε ότι το επίπεδο σφάλματος είναι 4,4 %· επιπλέον, σε 16 περιπτώσεις ποσοτικά προσδιορίσιμων σφαλμάτων, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για την πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών· αν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το κεφάλαιο αυτό θα ήταν χαμηλότερο κατά 0,6 %·

10.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι επί συνόλου 38 πράξεων που περιείχαν ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε σφάλματα που υπερέβαιναν το 20 % των εξετασθεισών πράξεων· οι 10 αυτές περιπτώσεις (εννέα από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και μία από το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της περιόδου 2007-2013) αντιστοιχούν στο 77 % του συνολικού εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για το 2015·

11.  εκφράζει τη λύπη του διότι η πλειονότητα των ποσοτικώς προσδιορίσιμων σφαλμάτων που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο (33 επί συνόλου 38) αφορούσε την απόδοση μη επιλέξιμων δαπανών προσωπικού και έμμεσων δαπανών που δηλώθηκαν από δικαιούχους, και ότι σχεδόν όλα τα σφάλματα που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις δηλώσεις δαπανών οφείλονταν σε παρερμηνεία, από πλευράς των δικαιούχων, των πολύπλοκων κανόνων επιλεξιμότητας ή σε εσφαλμένο υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών τους·

12.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή υπολόγισε το εναπομένον ποσοστό σφάλματος (στο τέλος του προγράμματος και μετά τις διορθώσεις) στο 3 % το 2014 (2,88 % το 2015)·

13.  υπενθυμίζει τη θέση του στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2012 και 2014: «διατηρεί την πεποίθηση ότι η Επιτροπή οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για μια αποδεκτή ισορροπία μεταξύ της ελκυστικότητας των προγραμμάτων για τους συμμετέχοντες και της θεμιτής αναγκαιότητας λογοδοσίας και δημοσιονομικού ελέγχου· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή το 2012, σύμφωνα με την οποία μια διαδικασία που επιδιώκει πάση θυσία την τήρηση εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος 2 % δεν είναι βιώσιμη επιλογή»·

14.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι κύριες πηγές σφαλμάτων ήταν εσφαλμένα υπολογισμένες δαπάνες προσωπικού και μη επιλέξιμες άμεσες και έμμεσες δαπάνες·

15.  τονίζει και εκφράζει την ανησυχία του για τις διαπιστώσεις της ειδικής έκθεσης αριθ. 2/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεραίνει ότι οι διαδικασίες της Επιτροπής διαρθρώνονται με γνώμονα τη διασφάλιση της επένδυσης των χρηματοδοτικών πόρων σε ερευνητικές δραστηριότητες υψηλής ποιότητας· ωστόσο, δεν δόθηκε ίδια σημασία στην αποδοτικότητα·

   τα υφιστάμενα εργαλεία τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) δεν κατέστησαν δυνατή την αποτελεσματική εφαρμογή των έργων, και στις οκτώ υπηρεσίες της Επιτροπής, για την υλοποίηση του 7ου ΠΠ, απασχολούνται περισσότεροι από 2 500 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 1 500 (60 %) είναι άμεσα επιφορτισμένοι με τη διαχείριση της εφαρμογής του ειδικού προγράμματος «Συνεργασία»,
   ο χρόνος που απαιτείται μέχρι την επιχορήγηση θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω, και
   στο μοντέλο δημοσιονομικού ελέγχου του 7ου ΠΠ δεν λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο κίνδυνος σφαλμάτων·

16.  επισημαίνει τις απαντήσεις της Επιτροπής στα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις οποίες αναφέρεται ότι υπεγράφησαν παρόλα αυτά 4 324 συμφωνίες επιχορήγησης, με σχεδόν 20 000 συμμετέχοντες, ότι ο χρόνος μέχρι την επιχορήγηση είχε ήδη μειωθεί και ότι η αρχιτεκτονική του συστήματος ελέγχου είχε σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποδίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στον εκ των υστέρων έλεγχο·

Οικονομική αποδοτικότητα στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ

17.  υπογραμμίζει ότι η οικονομική αποδοτικότητα θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας (χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)(8) όσον αφορά την επίτευξη των στόχων πολιτικής·

18.  αναγνωρίζει ότι στην εφαρμογή των προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα συμμετείχαν διάφορες γενικές διευθύνσεις, εκτελεστικοί οργανισμοί, κοινές επιχειρήσεις, φορείς που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 185, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ)·

19.  τονίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) ενέκρινε πληρωμές ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων EUR το 2015, το 67,4 % των οποίων πραγματοποιήθηκε υπό την άμεση ευθύνη της ΓΔ, το 12,6 % από κοινές επιχειρήσεις, το 10,7 % από την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και το 2,4 % από εκτελεστικούς οργανισμούς·

20.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας για το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισέφερε 44,56 δισεκατομμύρια EUR στο 7ο ΠΠ, εκ των οποίων το 58 % διατέθηκε στη Γερμανία, το 16 % στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 11 % στη Γαλλία, το 8 % στην Ιταλία και το 7 % στην Ισπανία·

21.  διαπιστώνει ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας δημιούργησε ένα πλαίσιο ελέγχου με στόχο τον περιορισμό των εγγενών κινδύνων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης των άμεσων και έμμεσων επιχορηγήσεων· επιπλέον, η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας κατάρτισε στρατηγική εποπτείας για τα χρηματοδοτικά μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ·

22.  σημειώνει σε σχέση με το ΠΠ/7 2007-2013 ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας είχε ολοκληρώσει και συνάψει, έως το τέλος του 2015, 3 035 από τις 4 950 συμφωνίες επιχορήγησης, καθώς και 1 915 έργα, ενώ απομένουν προς πληρωμή 1,6 δισεκατομμύρια EUR· η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας πραγματοποίησε 826 τελικές πληρωμές το 2015· ενθαρρύνει τη ΓΔ να αναπτύξει αυτές τις στατιστικές κατά τα επόμενα οικονομικά έτη·

23.  επισημαίνει ιδίως το γεγονός ότι δείκτες όπως ο χρόνος μέχρι την επιχορήγηση, ο χρόνος μέχρι την ενημέρωση και ο χρόνος μέχρι την πληρωμή, εμφάνισαν θετική τάση και θεωρήθηκαν ικανοποιητικοί (ποσοστό συμμόρφωσης 93-100 %)·

24.  σημειώνει ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας πραγματοποίησε 1 550 λογιστικούς ελέγχους, οι οποίοι κάλυπταν 1 404 δικαιούχους και 58,7 % του προϋπολογισμού, στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού του 7ου ΠΠ·

25.  επισημαίνει ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας θεωρεί ότι απασχολήθηκαν 9,4 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης για την εποπτεία και τον συντονισμό δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με τους εκτελεστικούς οργανισμούς· αυτό αντιπροσώπευε 1,26 εκατομμύρια EUR ή 1,35 % των συνολικών διοικητικών δαπανών· επιπλέον, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ) και ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΟΕΣΕ) εκτέλεσαν επιχειρησιακό προϋπολογισμό ύψους 1,94 δισεκατομμυρίων EUR, και ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ) πραγματοποίησαν πιστώσεις πληρωμών ύψους 480,5 εκατομμυρίων EUR το 2015·

26.  παρατηρεί ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 1,67 εκατομμυρίων EUR ή 0,35 % από τα 479,9 εκατομμύρια EUR που καταβλήθηκαν στις κοινές επιχειρήσεις για την εποπτεία των δραστηριοτήτων τους· παρατηρεί, επιπλέον, ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 0,7 εκατομμυρίων EUR ή 0,78 % των πληρωμών που καταβλήθηκαν, σε φορείς του άρθρου 185 για την εποπτεία των δραστηριοτήτων τους·

27.  τονίζει ότι οι κοινές επιχειρήσεις και οι φορείς του άρθρου 185 είναι υπεύθυνοι για τους οικείους λογιστικούς ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να κοινοποιούνται στη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας·

28.  σημειώνει με ανησυχία ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας εκτίμησε ότι το συνολικό ποσοστό εντοπισθέντων σφαλμάτων ανήλθε στο 4,35 %· ταυτόχρονα, η ΓΔ υπολόγισε το εναπομένον ποσοστό σφάλματος (στο τέλος του προγράμματος και μετά τις διορθώσεις) στο 2,88 %·

29.  επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2016, το προς ανάκτηση ποσό ανερχόταν στα 68 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων τα 49,7 εκατομμύρια EUR πράγματι εισπράχθηκαν·

30.  παρατηρεί, ωστόσο, ότι οι κανόνες του ΠΠ7 δεν ήταν επαρκώς συμβατοί με τις γενικές επιχειρηματικές πρακτικές, ότι το σύστημα ελέγχου έπρεπε να έχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ κινδύνου και ελέγχου, ότι οι δικαιούχοι χρειάζονταν καλύτερη καθοδήγηση για να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα του συστήματος και ότι οι μέθοδοι αποζημίωσης έπρεπε να είναι πιο αποτελεσματικές·

31.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας αναφέρει πως στο τέλος του 2015 παρέμεναν ημιτελή 1 έργα του ΠΠ7 αξίας 1,63 δισεκατομμυρίων EUR, κάτι που θα μπορούσε να καθυστερήσει την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

32.  σημειώνει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η δημιουργία συνεργιών μεταξύ, αφενός, του τομέα έρευνας και καινοτομίας και, αφετέρου, των διαρθρωτικών ταμείων προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

33.  σημειώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το ΠΠ7 και η εθνική χρηματοδότηση της έρευνας είναι συνεπείς με τους ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να αποφευχθούν ασυνέπειες και επικαλύψεις χρηματοδότησης· υπογραμμίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά εθνικά χαρακτηριστικά.

34.  τονίζει τη σημασία των χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας· υπογραμμίζει, σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της έρευνας, ότι η χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων για έργα με υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική απόδοση των δημόσιων επενδύσεων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι «Η χρηματοδοτική διευκόλυνση επιμερισμού του κινδύνου (RSFF 2007-2013) παρέχει δάνεια και υβριδική ή ενδιάμεση χρηματοδότηση για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για έργα Ε&Κ. Η συνεισφορά της Ένωσης, ύψους 961 εκατομμυρίων EUR, στη RSFF για την περίοδο 2007-2015 υποστήριξε δραστηριότητες αξίας άνω των 10,22 δισεκατομμυρίων EUR από τον αναμενόμενο στόχο των 11,31 δισεκατομμυρίων EUR»· επισημαίνει ότι το μέσο επιμερισμού του κινδύνου (RSI) για τις ΜΜΕ χορήγησε ποσό άνω των 2,3 δισεκατομμυρίων EUR, στο οποίο η Ένωση συνεισέφερε 270 εκατομμύρια EUR(9)· είναι της άποψης ότι τα εν λόγω ποσά καταδεικνύουν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και άλλων δικαιούχων στη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου·

35.  Διαπιστώνει την ανάγκη καλύτερης στόχευσης των χρηματοδοτικών μέσων του 7ου ΠΠ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι υποστηρίζονται νεοεισερχόμενοι με περιορισμένη πρόσβαση για χρηματοδότηση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας·

36.  τονίζει ότι ορισμένα μέτρα τα οποία συνέστησε ο εξωτερικός ελεγκτής ή η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής δεν έχουν ολοκληρωθεί και συγκεκριμένα δεν έχουν συμπεριληφθεί δύο μέτρα που αφορούν τα συστήματα ελέγχου για την εποπτεία των εξωτερικών φορέων, και τρία μέτρα για το Ταμείο Εγγυήσεων των Συμμετεχόντων·

37.  Προτείνει καλύτερη επικοινωνία των αποτελεσμάτων στα κράτη μέλη και ενημερωτικές εκστρατείες για το πρόγραμμα·

Μελλοντικές προοπτικές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»

38.  επισημαίνει το γεγονός ότι, μέχρι το τέλος του 2015, είχαν δημοσιευθεί για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 198 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με προθεσμία υποβολής έως την εν λόγω ημερομηνία· κατόπιν αυτών των προσκλήσεων, υποβλήθηκαν συνολικά 78 268 προτάσεις, 10 658 εκ των οποίων συμπεριλήφθηκαν στον κύριο κατάλογο ή στον κατάλογο επιτυχόντων· το ποσοστό επιτυχίας ανήλθε περίπου στο 14 %, λαμβανομένων υπόψη μόνον των επιλέξιμων προτάσεων· κατά την ίδια περίοδο, υπεγράφησαν 8 832 συμφωνίες επιχορήγησης με τους δικαιούχους, 528 εκ των οποίων υπεγράφησαν από τη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας·

39.  Αναγνωρίζει ότι υπήρξε εξοικονόμηση κόστους ύψους 551 εκατομμυρίων EUR στο 7ο ΠΠ σε σύγκριση με το 6ο ΠΠ και ότι η Επιτροπή επιχείρησε να απλουστεύσει περαιτέρω την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020» σε σύγκριση με το 7ο ΠΠ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επωφεληθούν από την απλούστευση όλοι οι τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να διατηρηθεί η ίση μεταχείριση των δικαιούχων της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής συνδρομής·

40.  Σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας προσπαθεί να μειώσει περαιτέρω τα γενικά έξοδα αναθέτοντας τη διαχείριση συμβάσεων σε εκτελεστικούς οργανισμούς και άλλους φορείς· τονίζει εν προκειμένω ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», το 55% του προϋπολογισμού θα υπόκειται στη διαχείριση εκτελεστικών οργανισμών·

41.  υπογραμμίζει ότι λόγω του σημαντικού αριθμού πολιτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής, των εκτελεστικών οργανισμών, των κοινών επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου 185, απαιτείται καλός συντονισμός, η αποτελεσματικότητα του οποίου είναι καίριας σημασίας·

42.  λαμβάνει υπό σημείωση τις διαφορετικές απόψεις μεταξύ, αφενός, του ΕΙΤ και της Επιτροπής και, αφετέρου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τη νομιμότητα των πληρωμών· είναι της άποψης ότι η διαφορά αυτή δεν πρέπει να επιλυθεί σε βάρος δικαιούχων που ενήργησαν καλή τη πίστει·

43.  επικροτεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»:

   η δομή του προγράμματος είναι λιγότερο σύνθετη και προσφέρει διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών,
   πλέον ισχύει ενιαία δέσμη κανόνων,
   πλέον εφαρμόζεται ένα ποσοστό χρηματοδότησης ανά έργο,
   οι έμμεσες δαπάνες καλύπτονται από κατ’ αποκοπή ποσοστό (25%),
   ελέγχεται μόνον η οικονομική βιωσιμότητα των συντονιστών έργων,
   θεσπίστηκε μια περισσότερο μετρήσιμη προσέγγιση επιδόσεων,
   εφαρμόζεται μια ενιαία στρατηγική λογιστικού ελέγχου στον τομέα της Ε&Κ,
   δημιουργήθηκε μια ενιαία πύλη συμμετεχόντων για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων και των εμπειρογνωμόνων,
   οι επιχορηγήσεις, οι συμβάσεις εμπειρογνωμόνων και η αρχειοθέτηση υπόκεινται σε ηλεκτρονική διαχείριση·

44.  επικροτεί τη δημιουργία ενός Κοινού Κέντρου Υποστήριξης (ΚΚΥ), που θα συμβάλει στον αποδοτικό και εναρμονισμένο συντονισμό και υλοποίηση του προγράμματος με τη συμμετοχή επτά γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής, τεσσάρων εκτελεστικών οργανισμών και έξι κοινών επιχειρήσεων· από την 1η Ιανουαρίου 2014, το ΚΚΥ παρέχει κοινές υπηρεσίες στους τομείς της νομικής υποστήριξης, των κατασταλτικών ελέγχων, των συστημάτων και λειτουργιών ΤΠ, επιχειρησιακών διεργασιών, των πληροφοριών και στοιχείων προγράμματος σε όλες τις ΓΔ έρευνας, τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τις κοινές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

45.  υποστηρίζει ότι ο ρόλος των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να παρέχεται επιτόπου ποιοτική τεχνική υποστήριξη· η ετήσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η κατάρτιση και η επιβράβευση των ΕΣΕ που αποδίδουν θα αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το μερίδιο των πόρων του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διατέθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε από 19,4 % το 2014 σε 23,4 % το 2015, και συνιστά να υποστηριχθεί η τάση αυτή με προορατικό τρόπο·

47.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας δεν συμμορφώθηκε με το αίτημα του Κοινοβουλίου να δημοσιεύουν οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την εξασφάλιση ίσης αμοιβής για τους ερευνητές που εκτελούν την ίδια εργασία στο πλαίσιο του ίδιου έργου και να υποβάλει κατάλογο, ανά εθνικότητα, όλων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων και/ή των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν κέρδη στον ετήσιο ισολογισμό τους και λαμβάνουν κονδύλια από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

49.  αναγνωρίζει ότι τα νέα στοιχεία που εισήχθησαν στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» αντικατοπτρίζουν μεταξύ άλλων και τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο·

50.  υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι βέλτιστες πρακτικές του προγράμματος «Ορίζων 2020» χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του προγράμματος· προτείνει περισσότερη χρηματοδότηση για την καινοτομία η οποία είναι οικονομικά αποδοτική για τον επιχειρηματικό τομέα, και μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των προϋπολογισμών των διαφόρων επιμέρους προγραμμάτων για να αποφευχθεί η έλλειψη χρηματοδότησης για όσα χαρακτηρίζονται «εξαιρετικά».

Αντίκτυπος στο 7ο ΠΠ από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

51.  σημειώνει με σεβασμό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου της 23ης Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της οποίας εξέφρασαν την πολιτική βούληση να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

52.  επικροτεί το έργο της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εν λόγω ψηφοφορίας στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας(10), και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

53.  τονίζει ότι οι οργανώσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν 1,27 δισεκατομμύρια EUR σε επιχορηγήσεις βάσει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων το 2014, ήτοι το 15 % του συνόλου, και 1,18 δισεκατομμύρια EUR σε επιχορηγήσεις το 2015, ήτοι το 15,9 % του συνόλου – το υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης της ΕΕ που χορηγήθηκε σε κράτος μέλος το εν λόγω έτος(11)·

Συμπεράσματα

54.  συμπεραίνει ότι –συνολικά– η Επιτροπή διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το 7ο ΠΠ· παρατηρεί ότι το πρόγραμμα βελτίωσε επίσης την αποδοτικότητά του, παρά τις καθυστερήσεις και το επαναλαμβανόμενο ποσοστό σφάλματος στην εκτέλεσή του·

55.  επικροτεί το γεγονός ότι ελήφθησαν υπόψη οι ανησυχίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

56.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εκσυγχρονισμοί που καθιερώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», όπως κατ’ αποκοπή ποσοστά για έμμεσες δαπάνες, ενιαία στρατηγική λογιστικού ελέγχου, ενιαία διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες, κ.ά., θα τυγχάνουν παρόμοιας εφαρμογής σε άλλους τομείς πολιτικής, π.χ. διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δίκαιη και ίση μεταχείριση όλων των δικαιούχων επιχορηγήσεων·

57.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν την προσπάθεια για να επιτύχουν τον στόχο της επένδυσης του 3 % του ΑΕγχΠ τους στην έρευνα· θωρεί ότι αυτό θα τονώσει την αριστεία και την καινοτομία· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα να προτείνει ένα σύμφωνο για την επιστήμη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που διανοίγονται ήδη με το «Σύμφωνο των δημάρχων»·

58.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στις εκθέσεις αξιολόγησης των οργανισμών ΕΟΕ και ΕΟΕΣΕ, επισημαίνεται ότι τα κυκλώματα ανατροφοδότησης και η επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω·

o
o   o

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ C 373 της 10.11.2015, σ. 1.
(5) http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/leaving-the-eu-inquiry-16-17/publications/
(6) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 25.
(7) «Commitment and Coherence – Ex-post Evaluation of the 7th EU Framework Programme (2007-2013)» (Δέσμευση και Συνοχή – Εκ των υστέρων αξιολόγηση του 7ου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ, Νοέμβριος 2015 https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
(8) Κεφάλαιο 7 του δημοσιονομικού κανονισμού.
(9) COM(2016)0675, σσ. 18 και 19.
(10) Βλέπε έκθεση της Επιτροπής Επιστημών και Τεχνολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου της 16ης Νοεμβρίου 2016.
(11) Horizon 2020 Monitoring Report 2015, σ. 21.


Ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία
PDF 463kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία (2016/2220(INI))
P8_TA(2017)0247A8-0182/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των πράξεων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων αυτές που αφορούν το δικαίωμα στην ιθαγένεια, όπως είναι ο Χάρτης του ΟΗΕ, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα Διεθνή Σύμφωνα για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, η Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων, η Σύμβαση του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών, η Σύμβαση του 1961 για τη μείωση των περιπτώσεων των ανιθαγενών, η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής, η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους,

–  έχοντας υπόψη άλλες πράξεις του ΟΗΕ για την ανιθαγένεια και το δικαίωμα στην ιθαγένεια, όπως το συμπέρασμα αριθ. 106 της εκτελεστικής επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σχετικά με τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη μείωση των περιπτώσεων ανιθαγένειας, καθώς και την προστασία των ανιθαγενών(1), το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμα αριθ. A/RES/61/137 του 2006,

–  έχοντας υπόψη την εκστρατεία της UNHCR για την εξάλειψη της ανιθαγένειας έως το 2024(2) και την παγκόσμια εκστρατεία για την ισότητα των δικαιωμάτων ιθαγένειας, που υποστηρίζεται από την UNHCR, τη Μονάδα του ΟΗΕ για τις γυναίκες και άλλους φορείς, και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 15ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αυθαίρετη στέρηση της ιθαγένειας (A/HRC/RES/32/5),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και το πρόγραμμα δράσης της Βιέννης(3), που εγκρίθηκαν από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στις 25 Ιουνίου 1993,

–  έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση αριθ. 32 της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) σχετικά με τις έμφυλες διαστάσεις του καθεστώτος πρόσφυγα, του ασύλου, της ιθαγένειας και της ανιθαγένειας των γυναικών(4),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι «στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο» η ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στην «εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ης Ιουλίου 2015, σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019(6),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, της 25ης Ιουνίου 2012(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ανιθαγένεια(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τη Μιανμάρ, και ιδίως την κατάσταση των Rohingya(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(12),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών, του Νοεμβρίου του 2014, με τίτλο «Addressing the Human Rights impact of statelessness in the EU's external action» (Αντιμετώπιση του αντίκτυπου της ανιθαγένειας στα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0182/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας απαρτίζεται από το Αφγανιστάν, το Μπανγκλαντές, το Μπουτάν, το Μπρουνέι, την Καμπότζη, την Ινδία, την Ινδονησία, το Λάος, τη Μαλαισία, τις Μαλδίβες, τη Μιανμάρ, το Νεπάλ, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη, τη Σρι Λάνκα, την Ταϊλάνδη, το Ανατολικό Τιμόρ και το Βιετνάμ, χώρες που είναι μέλη είτε του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) είτε της Ένωσης της Νότιας Ασίας για την Περιφερειακή Συνεργασία (SAARC) ή έχουν καθεστώς παρατηρητή σε αυτά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) ορίζει ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σε ιθαγένεια και το δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του κατοχυρώνονται στο άρθρο 15 της ΟΔΔΑ, καθώς και σε άλλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι διεθνείς νομικές πράξεις δεν έχουν επιτύχει ακόμη τον πρωταρχικό στόχο τους για διασφάλιση του δικαιώματος κάθε ατόμου σε ιθαγένεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες συνιστούν εκ γενετής δικαιώματα όλων των ανθρώπων και η προστασία και η προαγωγή τους αποτελούν το πλέον σημαντικό καθήκον των κυβερνήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία επικυρώθηκε από όλες τις χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, ορίζει ότι ένα παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννησή του και έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως το ήμισυ των ανιθαγενών του κόσμου είναι παιδιά και ότι πολλά εξ αυτών είναι ανιθαγενή από τη γέννησή τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ASEAN ορίζει ότι όλοι έχουν δικαίωμα σε μια ιθαγένεια, όπως προβλέπεται από τον νόμο, και «κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του, ούτε το δικαίωμα να αλλάξει την ιθαγένεια αυτή»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών, με τον όρο «ανιθαγενής» νοείται ένα άτομο «που δεν θεωρείται υπήκοος από κανένα κράτος βάσει της νομοθεσίας του»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες της ανιθαγένειας μπορεί να ποικίλλουν, και να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές, μεταξύ άλλων: η διαδοχή και η διάλυση κρατών, σε ορισμένες περιπτώσεις γεγονότα γύρω από τον εξαναγκασμό ατόμων να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, η μετανάστευση, η εμπορία ανθρώπων καθώς και: οι αλλαγές και τα κενά στις νομοθεσίες περί ιθαγένειας, η λήξη της ιθαγένειας λόγω διαμονής του ατόμου εκτός της χώρας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αυθαίρετη στέρηση της ιθαγένειας, οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνικότητας ή για άλλους λόγους, τα διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια, μεταξύ άλλων αυτά που παρεμβάλλονται στην απόκτηση ή καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, από αυτές τις αιτίες μπορούν να εντοπιστούν στις περιπτώσεις ανιθαγένειας στη Νότια και στη Νοτιοανατολική Ασία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ζήτημα του κατά πόσον ένα πρόσωπο είναι ανιθαγενής είναι διαφορετικό από το κατά πόσον είναι πρόσφυγας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι ανιθαγενείς δεν έχουν φύγει ποτέ από το μέρος στο οποίο γεννήθηκαν ή δεν έχουν διασχίσει ποτέ διεθνή σύνορα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανιθαγένεια συνιστά πολύπλευρο πρόβλημα και οδηγεί σε ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα προβλήματα που αφορούν τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως και άλλα πιστοποιητικά προσωπικής κατάστασης, καθώς και άλλα προβλήματα που αφορούν τα περιουσιακά δικαιώματα, τον αποκλεισμό από τα προγράμματα υγείας των παιδιών και από τα συστήματα δημόσιας εκπαίδευσης, την ιδιοκτησία επιχειρήσεων, την πολιτική εκπροσώπηση και τη συμμετοχή σε ψηφοφορίες, την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και τις δημόσιες υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανιθαγένεια μπορεί να συμβάλει στην εμπορία ανθρώπων, την αυθαίρετη κράτηση, την παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας, την εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών και τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανιθαγένεια εξακολουθεί να λαμβάνει περιορισμένη διεθνή προσοχή παρά τις εξαιρετικά ανησυχητικές παγκόσμιες και περιφερειακές επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα, και εξακολουθεί να θεωρείται εσωτερικό ζήτημα των κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση και εν τέλει η κατάργηση της ανιθαγένειας θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου σε νομοθετικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα κατά την απόκτηση ή τη μεταβίβαση ιθαγένειας στο παιδί ή τη σύζυγο, εξακολουθούν να υφίστανται στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία, σε χώρες όπως το Νεπάλ, η Μαλαισία και το Μπρουνέι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNHCR, δεν έχουν καταχωριστεί στο ληξιαρχείο οι γεννήσεις 135 εκατομμυρίων παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών σε ολόκληρη την περιοχή, τα οποία παιδιά κινδυνεύουν να καταστούν ανιθαγενή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της ανιθαγένειας θα οδηγήσει επίσης σε περισσότερη δημοκρατία, καθώς οι πρώην ανιθαγενείς θα συμπεριληφθούν στη δημοκρατική διαδικασία και θα μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περίπλοκο πρόβλημα της ανιθαγένειας εξακολουθεί να βρίσκεται στις παρυφές του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς πολιτικής, παρόλο που δεν αποτελεί περιθωριακό ζήτημα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανιθαγένεια υπονομεύει τις προοπτικές ανάπτυξης των θιγόμενων πληθυσμών και την αποτελεσματική εφαρμογή του θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο σχέδιο δράσης της UNHCR για την εξάλειψη της ανιθαγένειας (2014-2024) αποσκοπεί στη στήριξη κυβερνήσεων για την επίλυση των μείζονων τρεχουσών καταστάσεων ανιθαγένειας, στην πρόληψη της εμφάνισης νέων περιπτώσεων και στη βελτίωση του εντοπισμού και της προστασίας των ανιθαγενών πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση 10 του σχεδίου δράσης επισημαίνει επίσης την ανάγκη βελτίωσης των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την ανιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε να στηρίξει ενεργά το σχέδιο δράσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019 επιβεβαιώνουν ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανιθαγένειας στις σχέσεις με τις χώρες προτεραιότητας και να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην πρόληψη της εμφάνισης πληθυσμών ανιθαγενών λόγω συγκρούσεων, εκτόπισης και διάλυσης κρατών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο – Ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες χώρες και περιοχές, της 20ής Σεπτεμβρίου 2016, επιβεβαιώνει τον στόχο της ΕΕ για την αύξηση της συνεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της προβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και τον στόχο της αύξησης του επιπέδου της συνεργασίας της ΕΕ με τον ΟΗΕ καθώς και με περιφερειακούς μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να ενισχυθεί η αναγνώρισή τους σε περιφερειακό επίπεδο και να προαχθεί η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αναφέρει συγκεκριμένα ότι στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η έναρξη του πρώτου διαλόγου πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αποφασίσει ότι θα θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των σχέσεών της με τις τρίτες χώρες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανιθαγένεια ευνοεί τις μετακινήσεις πληθυσμών, τη μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων, αποσταθεροποιώντας ολόκληρες υποπεριοχές·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους 10 εκατομμύρια ανιθαγενείς παγκοσμίως κατοικούν στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία, με τους Rohingya της Μιανμάρ να αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ανιθαγενών στον κόσμο, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο άτομα να εμπίπτουν στο πλαίσιο της εντολής της UNHCR για την ανιθαγένεια, ωστόσο μεγάλες κοινότητες ανιθαγενών βρίσκονται επίσης στην Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, το Μπρουνέι, το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες και αλλού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανιθαγενείς Θιβετιανοί ζουν σε χώρες όπως η Ινδία και το Νεπάλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις ομάδες αυτές εμπίπτουν στο πλαίσιο της εντολής της UNHCR για την ανιθαγένεια, ενώ άλλες δεν εμπίπτουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στατιστική κάλυψη και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με ανιθαγενείς πληθυσμούς σε όλον τον κόσμο είναι ελλιπείς δεδομένου ότι δεν τηρούν όλες οι χώρες στατιστικά στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Νότια και στη Νοτιοανατολική Ασία υπάρχουν τόσο παρατεινόμενες και ανεπίλυτες υποθέσεις, όσο και υποθέσεις στις οποίες έχει σημειωθεί πρόοδος·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί πρόοδος στη Νότια και στη Νοτιοανατολική Ασία με τροποποιήσεις στις νομοθεσίες περί ιθαγένειας που θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις για την πρόληψη της ανιθαγένειας και για να καταστεί δυνατή για τους ανιθαγενείς η απόκτηση ιθαγένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να ενισχυθούν και ότι οι εγκριθέντες νόμοι πρέπει επίσης να τηρούνται στην πράξη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya είναι μια από τις πλέον διωκόμενες μειονότητες στον κόσμο, αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες ομάδες ανιθαγενών στον κόσμο, και είναι επισήμως ανιθαγενείς από το 1982 που θεσπίστηκε ο νόμος για τη βιρμανική ιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya είναι ανεπιθύμητοι από τις αρχές της Μιανμάρ και τις γειτονικές χώρες, παρότι μερικές από αυτές φιλοξενούν μεγάλους προσφυγικούς πληθυσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην επαρχία Rakhine· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα του Μπανγκλαντές έχουν απεγνωσμένα ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια και εξαναγκάζονται να επιστρέψουν πίσω, πράγμα που αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya προσπαθούν να ξεφύγουν από μια πολιτική συλλογικής τιμωρίας που εφαρμόζεται στην επαρχία Rakhine, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπολύουν αδιακρίτως επιθέσεις ως αντίποινα, πυροβολώντας χωρικούς με στρατιωτικά ελικόπτερα, πυρπολώντας κατοικίες, πραγματοποιώντας αυθαίρετες συλλήψεις και βιάζοντας γυναίκες και κορίτσια, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα οι εγχώριες και οι διεθνείς αντιδράσεις στην επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανθρωπιστική κρίση των Rohingya ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς και ότι δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί πολλά εργαλεία για την επίλυση του ζητήματος·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες «Μπιχάρι» δεν αντιμετωπίστηκαν ως πολίτες του Μπανγκλαντές μετά από τον πόλεμο για την ανεξαρτησία του Μπανγκλαντές, όταν το Πακιστάν απέρριψε τον επαναπατρισμό τους· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι πολλές δικαστικές αποφάσεις από το 2003 και έπειτα επιβεβαίωσαν ότι οι Μπιχάρι είναι πολίτες του Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Μπιχάρι δεν έχουν ακόμη πλήρως ενταχθεί στην κοινωνία του Μπανγκλαντές και σε αναπτυξιακά προγράμματα, και ότι σε πολλούς δεν έχει δοθεί η δυνατότητα να ασκήσουν πλήρως τα εκ νέου επιβεβαιωμένα δικαιώματά τους·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές άλλες ομάδες ανιθαγενών στη Νότια και στη Νοτιοανατολική Ασία· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί ορισμένες θετικές εξελίξεις, όπως στην Ινδονησία, η οποία κατάργησε τις διακρίσεις λόγω φύλου στο πλαίσιο της διαδικασίας για την απόκτηση ιθαγένειας και μεταρρύθμισε τη νομοθεσία περί ιθαγένειας το 2006, με τέτοιο τρόπο ώστε οι Ινδονήσιοι που διαμένουν στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών να μην χάνουν πλέον την ιθαγένειά τους, αν αυτή η απώλεια ιθαγένειας οδηγεί σε ανιθαγένεια· στη Καμπότζη, όπου η καταχώριση των γεννήσεων πραγματοποιείται πλέον δωρεάν τις πρώτες 30 ημέρες μετά τη γέννηση· στο Βιετνάμ, το οποίο το 2008 διευκόλυνε τη πολιτογράφηση όλων των ανιθαγενών που κατοικούσαν στο Βιετνάμ για πάνω από 20 χρόνια· και στη Ταϊλάνδη, όπου μετά τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί ιθαγένειας και ληξιαρχικής καταχώρισης, έχουν αποκτήσει ιθαγένεια 23 000 ανιθαγενείς από το 2011·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι κυβερνήσεις και οι αρμόδιες αρχές όλων των χωρών της περιοχής να τηρούν πλήρως την αρχή της μη επαναπροώθησης και να προστατεύουν τους πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες ανιθαγενών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ανθρωπιστικά προγράμματα που παρέχουν υγεία, τροφή, εκπαίδευση και επισιτιστική βοήθεια·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για τα εκατομμύρια των περιπτώσεων ανιθαγένειας σε όλο τον κόσμο, ιδίως στη Νότια και στη Νοτιοανατολική Ασία, και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους ανιθαγενείς·

2.  εκφράζει έντονη ανησυχία για την κατάσταση της μειονότητας των Rohingya στη Μιανμάρ· είναι συγκλονισμένο με τις εκθέσεις που κάνουν λόγο για μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνεχιζόμενη καταστολή και διακρίσεις εις βάρος των Rohingya καθώς και τη μη αναγνώρισή τους ως μέρους της κοινωνίας της Μιανμάρ, κάτι που μοιάζει με συντονισμένη εκστρατεία εθνοκάθαρσης· τονίζει ότι οι Rohingya έχουν ζήσει στην επικράτεια της Μιανμάρ για πολλές γενιές και έχουν κάθε δικαίωμα να κατέχουν την ιθαγένεια της Μιανμάρ, εφόσον κατείχαν αυτή την ιθαγένεια στο παρελθόν, καθώς και να αποκτήσουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή· παροτρύνει την κυβέρνηση και τις αρχές της Μιανμάρ να επιστρέψουν την ιθαγένεια της Μιανμάρ στη μειονότητα των Rohingya· επιπλέον, παροτρύνει να δοθεί σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, διεθνείς παρατηρητές, ΜΚΟ και δημοσιογράφους άμεση πρόσβαση στην επαρχία Rakhine· φρονεί ότι θα πρέπει να διεξαχθούν αμερόληπτες έρευνες με σκοπό να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους όσοι έχουν διαπράξει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· φρονεί επίσης ότι απαιτείται να ληφθούν επείγοντα μέτρα προκειμένου να προληφθούν περαιτέρω εχθρικές ή βίαιες ενέργειες και ενέργειες που συνιστούν διάκριση εις βάρος μειονοτήτων ή η υποκίνηση των ενεργειών αυτών· αναμένει από την κάτοχο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και του Βραβείου Ζαχάρωφ κα Suu Kyi να ενεργήσει από τις διάφορες θέσεις που κατέχει στη κυβέρνηση της Μιανμάρ προκειμένου να εξευρεθεί συντομότερα μια λύση·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το καθεστώς ανιθαγένειας χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις για να περιθωριοποιήσει συγκεκριμένες κοινότητες και να στερήσει από αυτές τα δικαιώματά τους· πιστεύει ότι η νομική, πολιτική και κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων συνιστά βασικό στοιχείο μιας δημοκρατικής μετάβασης και ότι η επίλυση των ζητημάτων ανιθαγένειας θα συνέβαλε σε μια καλύτερη κοινωνική συνοχή και στην πολιτική σταθερότητα·

4.  εστιάζει την προσοχή στο γεγονός ότι το φαινόμενο της ανιθαγένειας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις και επαναλαμβάνει ότι οι ανιθαγενείς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ανθρωπιστικά προγράμματα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ανιθαγένεια συνεπάγεται συχνά έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την εργασία, την ελεύθερη κυκλοφορία και την ασφάλεια·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη δεδομένων σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και στη Νοτιοανατολική Ασία, τη στιγμή που, για παράδειγμα, τα δεδομένα που διατίθενται για το Μπουτάν, την Ινδία, το Νεπάλ και το Ανατολικό Τιμόρ είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα· εκφράζει περαιτέρω την ανησυχία του για το γεγονός ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που διατίθενται συνολικά αριθμητικά στοιχεία, υπάρχει έλλειψη αναλυτικών στοιχείων για τις γυναίκες, τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες, για παράδειγμα· επισημαίνει ότι αυτό το έλλειμμα πληροφόρησης καθιστά δυσχερέστερη την επεξεργασία στοχευμένων δράσεων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εκστρατείας της UNHCR για την εξάλειψη της ανιθαγένειας έως το 2024· ενθαρρύνει σθεναρά τις χώρες της Νότιας και της Νοτιοανατολικής Ασίας να παρέχουν αξιόπιστα και δημόσια αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την ανιθαγένεια·

6.  επισημαίνει ότι υπάρχουν και θετικά παραδείγματα, όπως η πρωτοβουλία των Φιλιππίνων τον Μάιο του 2016 να αντιμετωπίσουν την ανάγκη για στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και την κατάσταση των ανιθαγενών παιδιών στην περιοχή· καλεί την ΕΕ να προσφέρει τη συνεργασία και τη υποστήριξή της για την πλήρη χαρτογράφηση της ανιθαγένειας και τον προσδιορισμό έργων για την εξάλειψη της ανιθαγένειας στην περιοχή·

7.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι το Μπρουνέι, η Μαλαισία και το Νεπάλ έχουν θεσπίσει νομοθεσία που εισάγει διακρίσεις λόγω φύλου· τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των διατάξεων σχετικά με τη νομοθεσία περί ιθαγένειας, συγκεκριμένα στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)·

8.  επικροτεί τις θετικές εξελίξεις στην περιοχή και τις προσπάθειες στις Φιλιππίνες, στο Βιετνάμ και στην Ταϊλάνδη, και ενθαρρύνει τις χώρες στην περιοχή να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν καλά παραδείγματα και προσπάθειες με σκοπό την εξάλειψη της ανιθαγένειας σε ολόκληρη την περιοχή·

9.  επισημαίνει την κατάσταση μετά την ανιθαγένεια στην περιοχή και την αρχή της συμμετοχής στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προωθεί την ένταξη των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από την ανιθαγένεια και των πρώην ανιθαγενών σε αναπτυξιακά έργα και αναπτυξιακό σχεδιασμό· ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις και τα αναπτυξιακά έργα να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις μετά την ανιθαγένεια, αντλώντας έμπνευση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 της CEDAW με σκοπό την επίσπευση της εγκαθιδρύσεως μιας πραγματικής ισότητας·

10.  ενώ αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία σε θέματα όπως η ιθαγένεια, καλεί τις χώρες στις οποίες διαμένουν ανιθαγενείς πληθυσμοί, να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη διευθέτηση του ζητήματος της ανιθαγένειας, σύμφωνα με τις αρχές που κατοχυρώνονται στις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες όλες αυτές οι χώρες έχουν επικυρώσει, ιδίως στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού· σημειώνει τον αριθμό των θετικών εξελίξεων που έχουν σημειωθεί στην περιοχή·

11.  παροτρύνει την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να δεσμευτεί να εφαρμόσει έναν σαφή οδικό χάρτη για την πλήρη εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας του Chittagong Hill Tracts του 1997, επιτρέποντας έτσι την αποκατάσταση των εκτοπισμένων Jumma οι οποίοι ζουν σήμερα στην Ινδία και είναι ανιθαγενείς·

12.  ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη να εφαρμόσουν την εγγύηση, η οποία κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του 1961 για τη μείωση των περιπτώσεων των ανιθαγενών, σύμφωνα με την οποία χορηγείται σε κάθε πρόσωπο η ιθαγένεια του κράτους στο οποίο γεννήθηκε, αν το πρόσωπο αυτό διαφορετικά θα ήταν ανιθαγενές·

13.  επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ της ανιθαγένειας και της κοινωνικής και οικονομικής ευπάθειας· καλεί τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών να αποτρέπουν την άρνηση, την απώλεια ή τη στέρηση της ιθαγένειας που βασίζονται σε λόγους που εισάγουν διακρίσεις, να θεσπίσουν δίκαιη νομοθεσία περί ιθαγένειας και να εφαρμόζουν προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές διαδικασίες τεκμηρίωσης της ιθαγένειας που δεν εισάγουν διακρίσεις·

14.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση του Συμβουλίου, στα συμπεράσματά του για το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, να εξετάσει το ζήτημα της ανιθαγένειας στις σχέσεις με τις χώρες προτεραιότητας και, επιπλέον, επιδοκιμάζει τη δέσμευση του Συμβουλίου να ενισχύσει τη σχέση του με τον ASEAN· συνιστά η εστίαση των προσπαθειών να επεκταθεί πέραν της εμφάνισης ανιθαγενών πληθυσμών που έχουν προκύψει από συγκρούσεις, εκτοπισμούς και διαλύσεις κρατών και να συμπεριλάβει και άλλες σχετικές πτυχές, όπως η ανιθαγένεια ως αποτέλεσμα διακρίσεων, καθώς και έλλειψης καταχώρισης των γεννήσεων και ληξιαρχικής καταχώρισης·

15.  υπενθυμίζει τη δράση που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019 σχετικά με την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) με σκοπό τη συζήτηση ζητημάτων ανιθαγένειας με τρίτες χώρες· υπογραμμίζει ότι η δημιουργία και η διάδοση ενός επίσημου πλαισίου θα ήταν ουσιαστικό στοιχείο της στήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη του στόχου της UNHCR για εξάλειψη της ανιθαγένειας στον κόσμο έως το 2024·

16.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει την ανάπτυξη παγκόσμιων λύσεων για την ανιθαγένεια μαζί με συγκεκριμένες περιφερειακές ή τοπικές στρατηγικές, καθώς η προσέγγιση της «ενιαίας αντιμετώπισης» δεν θα είναι αρκετά αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της ανιθαγένειας·

17.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υπογραμμίσει με μεγαλύτερη έμφαση τον σημαντικό αντίκτυπο της ανιθαγένειας σε παγκόσμια ζητήματα, όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η εφαρμογή του θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), η προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και η ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων·

18.  επιδοκιμάζει την έγκριση του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 16.9 που προβλέπει την εξασφάλιση νομικής ταυτότητας και πιστοποιητικού γέννησης για όλους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανιθαγένεια δεν αναφέρεται ρητά στο θεματολόγιο 2030, ούτε ως λόγος για την εισαγωγή διακρίσεων ούτε ως στόχος για τη μείωση της φτώχειας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν δείκτες ανιθαγένειας στους μηχανισμούς τους για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων κατά την εφαρμογή των ΣΒΑ·

19.  τονίζει τη σημασία μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής σχετικά με την ανιθαγένεια προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ζήτημα αυτό· καλεί την ΕΕ να αυξήσει και να βελτιώσει την επικοινωνία σχετικά με την ανιθαγένεια, σε συνεργασία με την UNHCR, και μέσω των αντιπροσωπειών της στις οικείες τρίτες χώρες, και να εστιάσει στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν ως συνέπεια της ανιθαγένειας·

20.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανιθαγένεια με βάση δύο δέσμες μέτρων· θεωρεί ότι η πρώτη δέσμη μέτρων θα πρέπει να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις και ότι η δεύτερη θα πρέπει να ορίσει μακροπρόθεσμα μέτρα για την εξάλειψη της ανιθαγένειας· πιστεύει ότι η στρατηγική θα πρέπει να εστιάσει σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων και ότι η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατεί σε περίπτωση επειγουσών περιπτώσεων προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ανιθαγένεια σε διεθνές επίπεδο·

21.  τονίζει ότι η ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την ανιθαγένεια θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι ανιθαγενείς· τονίζει ότι, προκειμένου να οριστούν κατάλληλα μέτρα, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της ανιθαγένειας που προέκυψε ως αποτέλεσμα της έλλειψης διοικητικής ικανότητας και της ανιθαγένειας που προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας κρατικής πολιτικής διακρίσεων εις βάρος ορισμένων κοινοτήτων ή μειονοτήτων·

22.  συνιστά στα κράτη μέλη να θέτουν ως προτεραιότητα τη στήριξη των θετικών εξελίξεων στην αντιμετώπιση της ανιθαγένειας στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία, και προτείνει μια νέα ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει:

   ενθάρρυνση των κρατών να προσχωρήσουν στις συμβάσεις για την ανιθαγένεια κατά τρόπο που να υπογραμμίζονται τα οφέλη τους κατά τις διμερείς επαφές μεταξύ κοινοβουλίων και υπουργείων και σε άλλα επίπεδα·
   υποστήριξη των τομεακών φορέων του ASEAN και της SAARC για τη στήριξη των αντίστοιχων κρατών μελών τους με σκοπό την περαιτέρω υλοποίηση του δικαιώματος στην ιθαγένεια και την εξάλειψη της ανιθαγένειας·
   ανάδειξη της αξίας των συμβάσεων για την ανιθαγένεια στα πολυμερή φόρα·
   συνεργασία με τα κράτη για την ανάδειξη των οφελών της συλλογής διατομεακών, αναλυτικών και επαληθεύσιμων εθνικών δεδομένων σχετικά με τους ανιθαγενείς και τα άτομα απροσδιόριστης ιθαγένειας, καθώς η ταυτοποίηση των ανιθαγενών συνιστά το πρώτο βήμα των οικείων κρατών ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη της ανιθαγένειας· τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την καταχώριση, την τεκμηρίωση, την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, τη τήρηση του νόμου και της τάξης και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό·
   συνεχής υπενθύμιση ότι η καταχώριση των γεννήσεων πρέπει πάντα να πραγματοποιείται δωρεάν, να είναι εύκολα προσβάσιμη και χωρίς διακρίσεις·
   συνεχής επισήμανση ότι τα εθνικά καθεστώτα διαχείρισης ταυτότητας πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και να παρέχουν έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας σε όλα τα άτομα στην επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των δυσπρόσιτων και περιθωριοποιημένων ομάδων που μπορεί να αντιμετωπίζουν κίνδυνο ανιθαγένειας ή να μην έχουν ιθαγένεια·
   υποστήριξη των χωρών της Νότιας και της Νοτιοανατολικής Ασίας προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ανιθαγενών παιδιών, καθώς η ανιθαγένεια συνιστά σοβαρό εμπόδιο για να αποκτήσουν τα παιδιά πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης·
   προώθηση του σημαντικού ρόλου της καινοτόμου τεχνολογίας μέσω της χρησιμοποίησης προγραμμάτων ψηφιακής καταχώρισης γεννήσεων προκειμένου να βελτιωθεί η καταχώριση και η αρχειοθέτηση στοιχείων·
   αντιμετώπιση του ζητήματος του περιεχομένου και της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ιθαγένειας και της αυθαίρετης στέρησης ή άρνησης του δικαιώματος στην ιθαγένεια λόγω εθνικότητας που συνιστά την κύρια αιτία ανιθαγένειας στην περιοχή·
   ενθάρρυνση των κρατών στην περιοχή να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των γυναικών, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική και τη σεξιστική βία, μέσω προσεγγίσεων που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις τοπικές κοινότητες, ιδίως για θύματα εμπορίας ανθρώπων·
   αντιμετώπιση του ζητήματος της νομοθεσίας περί ιθαγένειας και των διακρίσεων λόγω φύλου, δεδομένου ότι σε ορισμένες χώρες είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για τις μητέρες να μεταβιβάσουν την ιθαγένειά τους στα παιδιά τους·
   μέριμνα ώστε όλα τα σχέδια ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας για τα οποία η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση να καταρτίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση της ανιθαγένειας, όπου αρμόζει·
   δημιουργία ικανότητας στα σχετικά θεσμικά όργανα και φορείς της ΕΕ προκειμένου να κατανοούν, να αξιολογούν, να προγραμματίζουν και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με ζητήματα ανιθαγένειας, μέσω της καθιέρωσης της υποβολής τακτικών εκθέσεων σχετικά με τα επιτεύγματα της ΕΕ στην καταπολέμηση της ανιθαγένειας, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης μιας ενότητας για την ανιθαγένεια στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο·
   διασφάλιση ότι η ανιθαγένεια, η ιθαγένεια και η υπηκοότητα καλύπτονται δεόντως στις ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και ότι αυτές βασίζονται στην αρχή ότι όλοι, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα δέρματος, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την εθνική καταγωγή ή την ιδιότητα µέλους εθνικής ή εθνοτικής µειονότητας, έχουν δικαίωμα στην ιθαγένεια· εξέταση του ζητήματος της ανιθαγένειας στο πλαίσιο κάθε διαλόγου για θέματα πολιτικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις οικείες χώρες·
   κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την ανιθαγένεια προκειμένου να οριστούν συγκεκριμένοι μετρήσιμοι στόχοι για τις προσπάθειες της ΕΕ να εξαλείψει την ανιθαγένεια σε όλον τον κόσμο·
   ενίσχυση του διαλόγου για την ανιθαγένεια στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία με τους σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με τους γείτονες των χωρών της Νότιας και της Νοτιοανατολικής Ασίας και άλλα ενεργά κράτη στην περιοχή·
   διασφάλιση ότι οι συμμετέχοντες σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών έχουν επίγνωση των ζητημάτων ανιθαγένειας, ανάλογα με την περίπτωση·
   επισήμανση της ανάγκης ενδυνάμωσης των περιφερειακών οργάνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ούτως ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στον εντοπισμό και στην εξάλειψη της ανιθαγένειας·
   δέσμευση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων στους προϋπολογισμούς του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τις ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις που εργάζονται για τη στήριξη ανιθαγενών κοινοτήτων· προώθηση των συμπράξεων μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και κοινοτήτων ανιθαγενών προκειμένου να ενδυναμωθούν για να μπορέσουν να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους·
   ενθάρρυνση του συντονισμού μεταξύ των χωρών για την αντιμετώπιση της ανιθαγένειας, ιδίως στις περιπτώσεις που αυτή έχει διασυνοριακές επιπτώσεις, και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της ανιθαγένειας·
   διασφάλιση της παρακολούθησης, όπως μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της τεχνικής υποστήριξης για τις δημόσιες διοικήσεις ως μέσου για τη δημιουργία ικανοτήτων, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν υπάρξει θετικές εξελίξεις που πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη, όπως, για παράδειγμα, στην Ταϊλάνδη, στις Φιλιππίνες, στο Βιετνάμ και στο Μπανγκλαντές, όπου αποκαταστάθηκε η ιθαγένεια των Μπιχάρι, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου τους·

23.  καλεί τις κυβερνήσεις του Σουλτανάτου του Μπρουνέι, της Μαλαισίας και του Νεπάλ να καταπολεμήσουν τις μορφές διακρίσεων λόγω φύλου που υπάρχουν στη νομοθεσία τους περί ιθαγένειας και να προαγάγουν το δικαίωμα των παιδιών στην ιθαγένεια·

24.  σημειώνει τη σχέση μεταξύ της ανιθαγένειας και της αναγκαστικής εκτόπισης, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανιθαγενείς στον κόσμο είναι πρόσφυγες ή πρώην πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων πολλών νέων γυναικών και κοριτσιών·

25.  υπενθυμίζει ότι η ανιθαγένεια στον κόσμο, σε μεγάλο βαθμό, δεν έχει καταγραφεί και καταγγέλλεται ανεπαρκώς, και ότι τα υφιστάμενα στοιχεία βασίζονται σε διαφορετικούς ορισμούς· καλεί τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει έναν ενιαίο ορισμό και να αντιμετωπίσει τα κενά στη συλλογή δεδομένων για την καταμέτρηση των περιπτώσεων ανιθαγένειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως μέσω της παροχής συνδρομής στις τοπικές αρχές προκειμένου να θεσπίσουν κατάλληλες μεθόδους για την καταμέτρηση, τη ταυτοποίηση και την καταχώριση των ανιθαγενών, και τη βελτίωση των στατιστικών ικανοτήτων τους·

26.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, ενθαρρύνει τον ενεργό συντονισμό των εθνικών σημείων επαφής για την ανιθαγένεια, και επιδοκιμάζει την εκστρατεία #IBelong·

27.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της Σύμβασης του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών και της Σύμβασης του 1961 για τη μείωση των περιπτώσεων των ανιθαγενών, οι οποίες απαιτούν τη θέσπιση νομικών πλαισίων για τον εντοπισμό και την προστασία των ανιθαγενών, καθώς και για την πρόληψη της ανιθαγένειας, και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πρώτο βήμα για τα κράτη που επιθυμούν να σημειώσουν πρόοδο στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανιθαγένειας·

28.  επιδοκιμάζει τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στους ανιθαγενείς στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία με τη χρήση διάφορων μέσων και ενθαρρύνει την Ένωση να συνεχίσει της προσπάθειές της προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της ανιθαγένειας στην ανάπτυξη, την ειρήνη και τη σταθερότητα ως αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας της και, γενικότερα, της εξωτερικής δράσης της.

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) http://www.unhcr.org/excom/exconc/453497302/conclusion-identification-prevention-reduction-statelessness-protection.html
(2) http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-statelessness-2014-2024.html
(3) http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf
(4) http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html
(5) http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf
(6) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/council_conclusions_on_the_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2015_-_2019.pdf
(7) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(8) http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/12/04-council-adopts-conclusions-on-statelessness/
(9) http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/06/20-fac-conclusions-myanmar-burma/
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0404.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0316.
(12) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 141.


Υλοποίηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων
PDF 504kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την υλοποίηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων (2016/2065(INI))
P8_TA(2017)0248A8-0190/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 49, 54 και 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την έκτη οδηγία 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1982, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της Συνθήκης για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/56/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(5),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Σχέδιο δράσης: Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και εταιρική διακυβέρνηση – ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για πιο ενεργό συμμετοχή των μετόχων και βιώσιμες εταιρείες» (COM(2012)0740),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών(7),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Δημιουργία ενός δίκαιου, ανταγωνιστικού και σταθερού συστήματος φορολόγησης των εταιρειών για την ΕΕ» (COM(2016)0682),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης, και συγκεκριμένα στις υποθέσεις SEVIC Systems AG(8), Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd κατά Commissioners of Inland Revenue(9), CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt.(10), VALE Építési kft.(11), KA Finanz AG κατά Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group(12), Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam κατά Inspire Art Ltd.(13), Überseering BV κατά Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)(14), Centros Ltd κατά Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(15), και The Queen κατά H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc.(16),

–  έχοντας υπόψη την ενημερωτική δήλωση της Επιτροπής, του Οκτωβρίου του 2015, η οποία συνοψίζει τις απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από τις 8 Σεπτεμβρίου 2014 έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015(17),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Γ: Δικαιώματα των Πολιτών και Συνταγματικές Υποθέσεις, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ιουνίου του 2016, με τίτλο «Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: is there a need to legislate?» (Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις, μεταφορές έδρας: είναι αναγκαία η θέσπιση νομοθεσίας;)(18),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη «Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border mergers and divisions» (Εκ των υστέρων ανάλυση του πλαισίου της ΕΕ στον τομέα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων) της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(19),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 2017 «Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της», και ιδίως το κεφάλαιο ΙΙ, παράγραφος 4 (COM(2016)0710),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0190/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει μια εκτενής μεταρρύθμιση του εταιρικού δικαίου στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, καθώς και τα εμπόδια που υφίστανται όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διασυνοριακές διασπάσεις επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη κατάσταση συνεπάγεται προφανείς διαδικαστικές, διοικητικές και οικονομικές δυσκολίες για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τον κίνδυνο καταχρήσεων και ντάμπινγκ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ένθερμα και επανειλημμένα απευθύνει έκκληση για τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά έδρας των επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των ενδιαφερόμενων μερών υποστηρίζει γενικά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για λόγους βελτίωσης της κινητικότητας των εταιρειών εντός της ΕΕ, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κοινό νομικό πλαίσιο σχετικά με τις συγχωνεύσεις, τις διασπάσεις και τις μεταφορές δραστηριοτήτων των εταιρειών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη, στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις ή μεταφορές έδρας, κανόνες που να διασφαλίζουν στους εργαζομένους δικαιώματα όσον αφορά τη διαβούλευση, την ενημέρωση και τη συναπόφαση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά της καταστατικής έδρας δεν θα πρέπει να καταστρατηγεί τις νομικές, κοινωνικές και δημοσιονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης και των κρατών μελών καταγωγής, αλλά ότι στόχος πρέπει να είναι η θέσπιση ενιαίου νομικού πλαισίου που να διασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια και απλούστευση των διαδικασιών και το οποίο να καταπολεμά τη φορολογική απάτη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συναφές κεκτημένο της ΕΕ προβλέπει ένα ευρύ σύνολο δικαιωμάτων των εργαζομένων όσον αφορά την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2009/38/ΕΚ(20) και η οδηγία 2005/56/ΕΚ διασφαλίζουν τη διασυνοριακή συμμετοχή των εργαζομένων και θεσπίζουν την αρχή των ήδη υφιστάμενων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρείται ότι τα εν λόγω δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει επίσης να προστατεύονται σε περίπτωση μεταφοράς έδρας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το ενωσιακό εταιρικό δίκαιο θα πρέπει να βασίζονται σε εις βάθος αξιολόγηση και εκτίμηση των υφιστάμενων μορφών εταιρικού δικαίου, στις συναφείς αποφάσεις του ΔΕΕ σχετικά με τη διασυνοριακή κινητικότητα των εταιρειών και στις εκτιμήσεις αντικτύπου που αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των πιστωτών, των επενδυτών και των εργαζομένων, διασφαλίζοντας τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

Οριζόντια ζητήματα

1.  επαναλαμβάνει τη σημασία του καθορισμού ενός πλαισίου που θα ρυθμίζει συνολικά την κινητικότητα των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις για τη μεταφορά, τη διάσπαση και τη συγχώνευση καθώς και να αποφευχθούν περιπτώσεις κατάχρησης και εικονικής μεταφοράς με σκοπό το κοινωνικό ή φορολογικό ντάμπινγκ·

2.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προσοχή στα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε την περίοδο από 8 Σεπτεμβρίου 2014 έως 2 Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ενδεχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας 2005/56/ΕΚ και την πιθανή θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση των διασυνοριακών διασπάσεων· υπενθυμίζει ότι, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, υπήρξε κάποια συναίνεση όσον αφορά τις νομοθετικές προτεραιότητες στον τομέα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων, με σκοπό την προώθηση της εσωτερικής αγοράς και την προαγωγή των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

3.  θεωρεί σημαντικό οι μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την κινητικότητα των επιχειρήσεων να περιλαμβάνουν διατάξεις για τη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση – ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα για τις διαδικασίες, τα δικαιώματα των συντελεστών της εταιρικής διακυβέρνησης, και ειδικότερα των μικρών συντελεστών, και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλες τις οντότητες που νοούνται ως εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 54 ΣΛΕΕ – οι οποίες θα συνοδεύονται από άλλους τομεακούς κανόνες, όπως για παράδειγμα κανόνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων·

4.  είναι της γνώμης ότι οι νέοι κανόνες για τις συγχωνεύσεις, τις διασπάσεις και τις μεταφορές εδρών θα πρέπει να διευκολύνουν την κινητικότητα των εταιρειών εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές τους ανάγκες για αναδιάρθρωση με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η εσωτερική αγορά και τη διευκόλυνση της οργανωτικής ελευθερίας των επιχειρήσεων, με τον δέοντα σεβασμό στα δικαιώματα εκπροσώπησης των εργαζομένων· εφιστά την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στη σημασία της άρσης των φραγμών που προκαλούν οι συγκρούσεις νομοθεσιών, προκειμένου να καθοριστεί η εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία· θεωρεί ότι η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων θα μπορούσε να διασφαλιστεί μέσω διαφόρων νομικών πράξεων της ΕΕ, ιδίως δε μέσω πρότασης οδηγίας σχετικά με ελάχιστα πρότυπα για τους εργαζομένους και με τη συμμετοχή των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές μορφές εταιρικού δικαίου και στα εποπτικά συμβούλια που συγκροτούνται δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου·

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις

5.  υπογραμμίζει τον θετικό ρόλο της οδηγίας 2005/56/ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις των κεφαλαιουχικών εταιρειών, η οποία διευκόλυνε τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις μεταξύ κεφαλαιουχικών εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία που μαρτυρούν τη σημαντική αύξηση του αριθμού διασυνοριακών συγχωνεύσεων τα τελευταία έτη – και τη μείωση του κόστους και των διοικητικών διαδικασιών·

6.  θεωρεί αναγκαία την αναθεώρηση της οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τη βελτίωση της εφαρμογής της και τη συνεκτίμηση των πρόσφατων εξελίξεων τόσο στη νομολογία του ΔΕΕ για την ελευθερία εγκατάστασης των εταιρειών, όσο και στο ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο· εκτιμά ότι η μελλοντική νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/56/ΕΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα νέο σύνολο κανόνων που θα καλύπτουν τις διασπάσεις των εταιρειών και να θέτει κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω νομοθεσία στον τομέα της κινητικότητας των εταιρειών·

7.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης του Οκτωβρίου του 2015, τα οποία καταδεικνύουν συγκεκριμένα την ανάγκη για μέγιστη δυνατή εναρμόνιση των κριτηρίων που ρυθμίζουν τις επιπτώσεις των συγχωνεύσεων στα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης·

8.  θεωρεί ότι προέχει να καθοριστεί για μια σειρά φορέων και κατηγοριών της εταιρικής διακυβέρνησης ένα πιο προηγμένο σύνολο κανόνων, και ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να ισχύουν και για τα μελλοντικά κοινά μοντέλα διασυνοριακών διασπάσεων ή μεταφορών έδρας· θεωρεί απαραίτητη την απλούστευση των διαδικασιών διασυνοριακής συγχώνευσης μέσω σαφέστερου καθορισμού προτύπων για τη νομική τεκμηρίωση – αρχίζοντας από τα ζητήματα της ενημέρωσης των μετόχων και της συγκέντρωσης των εγγράφων συγχώνευσης – και νέων πρακτικών ψηφιοποίησης, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθούν τα βασικά διαδικαστικά πρότυπα και απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2005/56/ΕΚ (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πιστοποιητικού προ της συγχώνευσης και του ελέγχου νομιμότητας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας) και ότι θα διαφυλαχθούν τα δημόσια συμφέροντα, όπως η ασφάλεια του δικαίου και η αξιοπιστία των εμπορικών μητρώων·

9.  προσδοκά ότι οι διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων θα πλαισιωθούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπουν ορισμένες επιχειρήσεις από το να χρησιμοποιούν την οδηγία για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά της καταστατικής τους έδρας για καταχρηστικούς φορολογικούς, κοινωνικούς ή νομικούς λόγους· υπογραμμίζει τη σημασία της αποφυγής ασαφειών στην εφαρμογή των εθνικών κυρώσεων για μη τήρηση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων·

10.  θεωρεί σημαντική τη θέσπιση βελτιώσεων σε ορισμένες βασικές πτυχές:

   τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού·
   τη μέθοδο αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων·
   τους κανόνες σχετικά με την προστασία των πιστωτών·
   την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας των πιστωτών και τη διάρκεια της περιόδου αυτής, σύμφωνα με την αρχή της κατανομής των ευθυνών στη γενική συνέλευση·
   τη διαβίβαση των εταιρικών πληροφοριών μέσω της διασύνδεσης και τυποποίησης των μητρώων των κρατών μελών·
   τα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων·
   τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συναπόφασης των εργαζομένων·
   ορισμένες συγκεκριμένες εξαιρέσεις από τις διαδικαστικές απαιτήσεις·

11.  αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία ορισμένων δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων, όπως το δικαίωμα έρευνας όσον αφορά τη συγχώνευση, το δικαίωμα αποζημίωσης μετόχου σε περίπτωση αποχώρησης από την εταιρεία για λόγους αντίθεσης προς τη συγχώνευση, και το δικαίωμα αμφισβήτησης της αναλογικότητας της σχέσης ανταλλαγής·

12.  τάσσεται υπέρ της δυνατότητας θέσπισης ταχύτερων διασυνοριακών διαδικασιών σε περίπτωση που εξασφαλίζεται η συναίνεση όλων των μετόχων, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι ή οι επιπτώσεις για τους πιστωτές είναι ασήμαντες·

Διασυνοριακές διασπάσεις

13.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία 82/891/ΕΟΚ ρυθμίζει μόνο τις διασπάσεις επιχειρήσεων εντός ενός κράτους μέλους· σημειώνει ότι, παρόλο που οι συγκεκριμένες περιπτώσεις διάσπασης επιχειρήσεων μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών είναι πιο σπάνιες, όπως αναφέρεται στη διαβούλευση της Επιτροπής του 2015, τα στοιχεία για τις εγχώριες διασπάσεις δείχνουν μια πραγματική ανάγκη να θεσπιστεί ειδικό πλαίσιο της ΕΕ για τις διασυνοριακές διασπάσεις· τονίζει ότι οιαδήποτε νέα οδηγία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως επίσημο εργαλείο για διασπάσεις στο πλαίσιο μιας επιχείρησης με σκοπό την αναζήτηση ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας (forum shopping) για την αποφυγή των νομικών υποχρεώσεων που ορίζει η εθνική νομοθεσία·

14.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις που θα προέκυπταν από ένα σύνολο κανόνων σχετικά με τις διασυνοριακές διασπάσεις, όπως η απλούστευση της οργανωτικής δομής, η βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής, η δημιουργία νέων ευκαιριών στην εσωτερική αγορά·

15.  επισημαίνει τις χρονοβόρες και περίπλοκες διαδικασίες που απαιτούνται επί του παρόντος για μια διασυνοριακή διάσπαση, και οι οποίες εφαρμόζονται εν γένει σε δύο στάδια: μια αρχική εγχώρια διάσπαση και, ακολούθως, μια διασυνοριακή συγχώνευση· φρονεί ότι η θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα των διασυνοριακών διασπάσεων θα οδηγούσε σε απλούστευση των λειτουργιών και σε μείωση του κόστους και της διάρκειας των διαδικασιών·

16.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της άρσης των φραγμών που προκαλούν οι συγκρούσεις νομοθεσιών, προκειμένου να καθοριστεί η εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία·

17.  υπενθυμίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υπάρχουν εθνικοί κανόνες ad hoc που να ορίζουν τον τρόπο εκτέλεσης διασυνοριακής διάσπασης·

18.  θεωρεί ότι μια μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις διασυνοριακές διασπάσεις θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις:

   τα διαδικαστικά θέματα και τα ζητήματα απλούστευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των βασικών μεθόδων διάσπασης των εταιρειών που απαντούν σήμερα («split-up», «spin-off», «hive-down»)·
   τα δικαιώματα των πιστωτών και των μειοψηφούντων μετόχων, με επιβεβαίωση των αρχών της προστασίας και αποτελεσματικότητας·
   τη συμμόρφωση με τα πρότυπα για τη συμμετοχή, εκπροσώπηση και προστασία των εργαζομένων, με στόχο τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων, ιδίως δε της προστασίας από το κοινωνικό ντάμπινγκ·
   τα λογιστικά ζητήματα·
   τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού·
   την εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών, όπως: τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές, οι απαιτήσεις καταχώρισης και επικοινωνίας μεταξύ των μητρώων των εταιρειών, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης, το ελάχιστο περιεχόμενο των όρων της διάσπασης, οι κανόνες πλειοψηφίας και ένα όργανο που θα έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί την κανονικότητα και τη νομιμότητα της πράξης·

o
o   o

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 47.
(2) ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 1.
(3) ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ. 1.
(4) ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ. 22.
(5) ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29.
(6) ΕΕ C 332 Ε της 15.11.2013, σ. 78.
(7) ΕΕ C 87 E της 1.4.2010, σ. 5.
(8) Υπόθεση C-411/03, SEVIC Systems AG, 13.12.2005, ECLI:EU:C:2005:762.
(9) Υπόθεση C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd κατά Commissioners of Inland Revenue, 12.9.2006, ECLI:EU:C:2006:544.
(10) Υπόθεση C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt., 16.12.2008, ECLI:EU:C:2008:723.
(11) Υπόθεση C-378/10, VALE Építési kft., 12.7.2012, ECLI:EU:C:2012:440.
(12) Υπόθεση C-483/14, KA Finanz AG κατά Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 7.4.2016, ECLI:EU:C:2016:205.
(13) Υπόθεση C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam κατά Inspire Art Ltd., 30.9.2003, ECLI:EU:C:2003:512.
(14) Υπόθεση C-208/00, Überseering BV κατά Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 5.11.2002, ECLI:EU:C:2002:632.
(15) Υπόθεση C-212/97, Centros Ltd κατά Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 9.3.1999, ECLI:EU:C:1999:126.
(16) Υπόθεση C81/87, The Queen κατά H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., 27.09.1988, ECLI:EU:C:1988:456.
(17) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
(18) PE 556.960, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf
(19) PE 593.796
(20) Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28).


Συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) ***I
PDF 413kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))
P8_TA(2017)0249A8-0112/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0662),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρα 185 και 188 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0421/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 26ης Απριλίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0112/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2017 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού πλείονα κράτη μέλη

P8_TC1-COD(2016)0325


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/1324.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τις οικονομικές εγγυήσεις για την Εκτελεστική Δομή PRIMA

1.  Όσον αφορά την πρωτοβουλία PRIMA, στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vi) του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ προβλέπεται ότι η Επιτροπή δύναται να αναθέσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης σε οντότητα ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένη με δημόσια υπηρεσία (Εκτελεστική Δομή — ΕΔ). Μια τέτοια οντότητα πρέπει να παρέχει επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις.

2.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της ΕΕ, οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτουν, άνευ περιορισμού ως προς το πεδίο εφαρμογής ή το ποσό, χρέη της ΕΔ έναντι της Ένωσης για το σύνολο των εκτελεστικών καθηκόντων, όπως προβλέπεται στη συμφωνία ανάθεσης. Κατά κανόνα, η Επιτροπή αναμένει από τους εγγυητές να αποδεχθούν από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη για τις οφειλές της ΕΔ.

3.  Ωστόσο, βάσει λεπτομερούς εκτίμησης κινδύνου, ιδίως εάν το αποτέλεσμα της εκ των προτέρων αξιολόγησης που διενεργήθηκε στην ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 61 του δημοσιονομικού κανονισμού θεωρείται επαρκές, ο διατάκτης της Επιτροπής υπεύθυνος για την PRIMA θα προβλέπει ότι:

—  Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, οι χρηματικές εγγυήσεις που ζητούνται από την ΕΔ δύνανται να περιορίζονται στο ανώτατο ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης.

—  Ως εκ τούτου, η ευθύνη κάθε εγγυητή δύναται να είναι ανάλογη προς το μερίδιο της συνεισφοράς του στην PRIMA.

Οι εγγυητές δύνανται να συμφωνήσουν ως προς τις λεπτομέρειες βάσει των οποίων θα καλύψουν την ευθύνη αυτή στην επιστολή δήλωσης ανάληψης ευθυνών την οποία θα υποβάλει έκαστος.

(1) ΕΕ C 125 της 21.4.2017, σ. 80.


Συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ***I
PDF 390kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))
P8_TA(2017)0250A8-0070/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0778),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0489/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2017(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 24ης Μαΐου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0070/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

P8_TC1-COD(2016)0384


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1199.)

(1) ΕΕ C 173 της 31.5.2017, σ. 38.


Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I
PDF 400kWORD 102k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0341),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0189/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2016(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Απριλίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0213/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ

P8_TC1-COD(2015)0149


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με

τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ

Υπενθυμίζοντας τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και ιδίως την παράγραφο 26 της συμφωνίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προδικάζουν οποιαδήποτε μελλοντική θέση των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο άλλων νομοθετικών φακέλων.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την χρηματική αποζημίωση των καταναλωτών

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για την ενίσχυση της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που αφορά προϊόντα, η Επιτροπή - προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενδεχόμενη οικονομική ζημία των καταναλωτών λόγω λανθασμένης σήμανσης των προϊόντων ή λόγω κατώτερης ενεργειακής απόδοσης και κατώτερων περιβαλλοντικών επιδόσεων από αυτά που επισημαίνονται - θα πρέπει να διερευνήσει το ενδεχόμενο αποζημίωσης των καταναλωτών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των προϊόντων με την ενεργειακή τάξη που αναγράφεται στην σήμανση τους.

(1) ΕΕ C 82 της 3.3.2016, σ. 6.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 6 Ιουλίου 2016 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0304).


Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***I
PDF 389kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))
P8_TA(2017)0252A8-0061/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0400),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 167 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0223/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 24ης Μαΐου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (Α8-0061/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2017 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033

P8_TC1-COD(2016)0186


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/1545.)


Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020»
PDF 564kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή της και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο (2016/2147(INI))
P8_TA(2017)0253A8-0209/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία»(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)»(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1312/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ): η συνεισφορά του EIT σε μια πιο καινοτόμο Ευρώπη(6),

–  έχοντας υπόψη τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 557/2014, 558/2014, 559/2014, 560/2014 και 561/2014 του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2014(7), και τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 642/2014(8) και 721/2014(9) του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2014 για τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις αριθ. 553/2014/ΕΕ, 554/2014/ΕΕ, 555/2014/ΕΕ και 556/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014(10), για τη σύσταση του άρθρου 185 που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»,

–  έχοντας υπόψη τα θεματικά έγγραφα της 3ης Φεβρουαρίου 2017 για την ομάδα υψηλού επιπέδου σχετικά με τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις παρακολούθησης της Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» του 2014 και του 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τίτλο «Ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας: ώρα για υλοποίηση και παρακολούθηση της προόδου» (COM(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα» (COM(2016)0950),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Υλοποίηση της στρατηγικής για διεθνή συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία» (COM(2016)0657),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2016)0106),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Για την απάντηση στην έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου» (COM(2016)0005),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014» (COM(2015)0401),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2014 και του 2015, με τίτλο «Ενσωμάτωση των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών στο πρόγραμμα Ορίζων 2020: συμμετέχοντες, προϋπολογισμός και επιστήμες»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Better regulations for innovation-driven investment at EU level» (Καλύτεροι κανονισμοί για επενδύσεις με γνώμονα την καινοτομία σε επίπεδο ΕΕ) (SWD(2015)0298),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Έκθεση Προόδου 2014» (COM(2014)0575),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Η έρευνα και η καινοτομία ως πηγές ανανέωσης της οικονομικής ανάπτυξης» (COM(2014)0339),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Δεύτερη έκθεση για την κατάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (SWD(2014)0299),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, με τίτλο «FET Flagships: Μια καινοτόμος μέθοδος σύμπραξης για την αντιμετώπιση μεγάλων επιστημονικών προκλήσεων και για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη» (SWD(2014)0283),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Δεύτερη ενδιάμεση αξιολόγηση των κοινών επιχειρήσεων για την υλοποίηση των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών «Clean Sky», «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» και «Πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα» (COM(2014)0252),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με τίτλο «Ο ρόλος και ο αντίκτυπος των ΚΤΠ (κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών) και των ΣΔΙΤ (συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) στην υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» για μια βιώσιμη βιομηχανική μεταλλαγή»(12),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ(15),

–  έχοντας υπόψη του ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)(16),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0209/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την Ε&Κ στην ΕΕ του οποίου η διαχείριση γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και το μεγαλύτερο δημόσια χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ε&Κ στον κόσμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διαπραγμάτευση του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), το Κοινοβούλιο ζήτησε 100 δισεκατομμύρια EUR αντί των 77 δισεκατομμυρίων EUR που είχαν αρχικά συμφωνηθεί· ότι ο προϋπολογισμός θεωρείται πολύ περιορισμένος για να μπορέσει το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό αριστείας που διαθέτει και να ανταποκριθεί επαρκώς στις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή κοινωνία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και η ενδιάμεση αξιολόγηση που έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα το 3ο τρίμηνο του 2017 θα θέσουν τα θεμέλια της δομής και του περιεχομένου του 9ου ΠΠ, μια πρόταση για το οποίο θα δημοσιευτεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα στον σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζων 2020»· ότι οι αναδυόμενες προκλήσεις, τα νέα πολιτικά και οικονομικά παραδείγματα, καθώς και οι συνεχιζόμενες παγκόσμιες τάσεις είναι πιθανόν να διαμορφώσουν το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΠ πρέπει να βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες, στην επιστημονική ανεξαρτησία, σε μια οικονομία ανοικτού χαρακτήρα, στη διαφορετικότητα, σε υψηλά ευρωπαϊκά ηθικά πρότυπα, στην κοινωνική συνοχή και στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις λύσεις και τις απαντήσεις τις οποίες παρέχει·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην Ε&Α είναι σημαντικές για την ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική ανταγωνιστικότητα και για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα· ότι η σημασία της επιστήμης αριστείας για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και των μακροπρόθεσμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων πρέπει να αντανακλάται στη χρηματοδότηση του 9ου ΠΠ·

Δομή, φιλοσοφία και υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων 2020»

1.  θεωρεί ότι, μετά την πάροδο τριών και πλέον ετών από την έναρξη του προγράμματος «Ορίζων 2020», το Κοινοβούλιο πρέπει πλέον να αναπτύξει τη θέση του σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος και ένα όραμα για το μελλοντικό 9ο ΠΠ·

2.  υπενθυμίζει ότι στόχος του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας οι οποίες θα βασίζονται στη γνώση και την καινοτομία, και να ενισχύσει την επιστημονική και τεχνολογική βάση και, τελικά, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, με τη μόχλευση συμπληρωματικής εθνικής δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης της Ε&Α, τόσο ιδιωτικής όσο και δημόσιας, και με την υποστήριξη της επίτευξης του στόχου της διάθεσης του 3 % του ΑΕΠ για την Ε&Α έως το 2020· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ επένδυσε μόνο το 2,03 % του ΑΕΠ της στην Ε&Α το 2015, ενώ τα επιμέρους στοιχεία για τις διάφορες χώρες κυμαίνονται μεταξύ του 0,46 % και του 3,26 %(17) και σημαντικοί παγκόσμιοι ανταγωνιστές ξεπερνούν την ΕΕ σε επίπεδο δαπανών για την Ε&Α·

3.  υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ) αντιμετωπίζει άμεσο ανταγωνισμό από τις περιφέρειες με τις καλύτερες επιδόσεις στην έρευνα παγκοσμίως και ότι η ενίσχυση του ΕΧΕ αποτελεί συνεπώς συλλογικό ευρωπαϊκό καθήκον· ενθαρρύνει τα οικεία κράτη μέλη να συμβάλουν επαρκώς στην επίτευξη του στόχου του 3 % του ΑΕΠ της ΕΕ για την Ε&Α· σημειώνει ότι μια συνολική αύξηση της τάξης του 3 % θα απέφερε επιπρόσθετο ποσό άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη·

4.  τονίζει ότι η αξιολόγηση του 7ου ΠΠ και η παρακολούθηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» δείχνουν ότι το ΠΠ της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία είναι επιτυχημένο και έχει σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ(18)· αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης του ΠΠ και μελλοντικών προγραμμάτων·

5.  θεωρεί ότι οι λόγοι της επιτυχίας του είναι το διεπιστημονικό περιβάλλον συνεργασίας και οι απαιτήσεις σχετικά με την αριστεία και τον αντίκτυπο·

6.  αντιλαμβάνεται ότι με το πρόγραμμα πλαίσιο θα δοθούν κίνητρα για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, προκειμένου να αυξηθούν οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την Ε&Α(19)· σημειώνει ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με το 7ο ΠΠ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η βιομηχανία δεν έχει αυξήσει επαρκώς το μερίδιό της σε δαπάνες Ε&Α, όπως είχε συμφωνηθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Βαρκελώνης(20)· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το ενδιαφέρον για το δημόσιο της χρηματοδότησης επενδύσεων με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών (ΚΤΠ)(21), καθώς και τη συνοχή, την ανοιχτότητα και τη διαφάνεια όλων των κοινών πρωτοβουλιών(22)·

7.  επισημαίνει ότι υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση του προγράμματος είναι περισσότεροι από 20 διαφορετικοί φορείς της ΕΕ· αναρωτιέται εάν αυτό συνεπάγεται υπερβολικά πολλές προσπάθειες συντονισμού, διοικητική πολυπλοκότητα και αλληλοκαλύψεις· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση της κατάστασης·

8.  επισημαίνει ότι ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνονται κυρίως σε υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας (ΕΤΕ), γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τη μελλοντική απορρόφηση ανατρεπτικών καινοτομιών οι οποίες συγκαταλέγονται ακόμα μεταξύ των εν εξελίξει ερευνητικών έργων με χαμηλότερα ΕΤΕ· ζητεί την προσεκτική εξισορρόπηση των ΕΤΕ προκειμένου να προωθηθεί το σύνολο της αλυσίδας αξίας· θεωρεί ότι τα ΕΤΕ μπορεί να αποκλείουν μη τεχνολογικές μορφές καινοτομίας η οποία παράγεται από βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, ιδίως από κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες·

9.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει ένα ισορροπημένο μείγμα έργων μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους· επισημαίνει ότι ο μέσος προϋπολογισμός των έργων αυξήθηκε στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και ότι τα μεγαλύτερα έργα είναι πιο απαιτητικά από άποψη προετοιμασίας της πρότασης και διαχείρισης έργου, γεγονός που ευνοεί συμμετέχοντες με πείρα σε ΠΠ, δημιουργεί φραγμούς για νεοεισερχόμενους και συγκεντρώνει τη χρηματοδότηση στα χέρια μικρού αριθμού ιδρυμάτων·

Προϋπολογισμός

10.  τονίζει ότι το τρέχον ανησυχητικά χαμηλό επίπεδο επιτυχίας που αντιπροσωπεύει λιγότερο από 14 %(23) συνιστά αρνητική τάση σε σύγκριση με το 7ο ΠΠ· υπογραμμίζει ότι η υπερπροσφορά υποβαλλόμενων προτάσεων καθιστά αδύνατο να διατεθεί χρηματοδότηση σε μεγάλο αριθμό έργων πολύ υψηλής ποιότητας και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) επιδείνωσαν αυτό το πρόβλημα· καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τις περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

11.  επισημαίνει τις δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα προγράμματα πλαίσια της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία· εκφράζει τη λύπη του για τις αρνητικές συνέπειες που είχε στην εφαρμογή του προγράμματος η κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τα πρώτα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ· επισημαίνει, μεταξύ άλλων, την τεχνητή καθυστέρηση που αφορούσε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR το 2014 και τη σημαντική μείωση του ύψους της προχρηματοδότησης για τα νέα προγράμματα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού για το ΠΔΠ, κατά την περίοδο 2014-2015 εφαρμόστηκε εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· υπογραμμίζει ότι αυτή η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση απορροφήθηκε πλήρως από το πρόγραμμα, γεγονός που καταδεικνύει τις ισχυρές επιδόσεις του και την ικανότητά του για ακόμη μεγαλύτερη απορρόφηση· τονίζει ότι αυτή η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση δεν μεταβάλλει το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να μένουν λιγότερες πιστώσεις για το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ· καλεί τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν το κατάλληλο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών κατά τα προσεχή έτη, και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποτραπεί μια νέα κρίση πληρωμών κατά τα τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ·

12.  τονίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε επιχορηγήσεις και να είναι προσανατολισμένο ιδίως στη χρηματοδότηση της βασικής και συνεργατικής έρευνας· επιμένει ότι η έρευνα μπορεί να αποτελεί επένδυση υψηλού κινδύνου για τους ιδιώτες επενδυτές και ότι είναι αναγκαία η χρηματοδότησή της μέσω επιχορηγήσεων· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι, ούτως ή άλλως, πολλοί δημόσιοι φορείς δεν είναι σε θέση από νομική άποψη να δέχονται δάνεια· εκφράζει τη λύπη του για την τάση που υπάρχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιούνται δάνεια αντί επιχορηγήσεων· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα για υψηλά ΕΤΕ, τα οποία είναι κοντά στις δραστηριότητες της αγοράς ως μέρος των χρηματοδοτικών μέσων InnovFin, και εκτός του ΠΠ (λ.χ. προγράμματα της ΕΤΕπ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων)·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη δεν σέβονται τις εθνικές δεσμεύσεις τους για επενδύσεις στην Ε&Α· υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος του 3 % του ΑΕΠ και ευελπιστεί ότι ο στόχος αυτός θα μπορέσει το ταχύτερο δυνατό να αυξηθεί στο επίπεδο των μεγαλύτερων παγκόσμιων ανταγωνιστών μας· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εθνικές στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στόχου και ζητεί τη διάθεση κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά ταμεία για δραστηριότητες και προγράμματα Ε&Α, ιδίως σε επενδύσεις στη δημιουργία ικανοτήτων, σε υποδομές και μισθούς έρευνας, καθώς και τη στήριξη δραστηριοτήτων για την προετοιμασία προτάσεων του ΠΠ και τη διαχείριση έργων·

Αξιολόγηση

14.  επιβεβαιώνει ότι η «αριστεία» θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης και στους τρεις πυλώνες του ΠΠ, επισημαίνοντας παράλληλα τα υφιστάμενα κριτήρια του «αντίκτυπου» και της «ποιότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης», που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία ενός έργου για την ΕΕ· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους ώστε να λαμβάνονται υπόψη, σε σχέση με τα κριτήρια του «αντίκτυπου» και της «ποιότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης»: η έλλειψη συμμετοχής των υποεκπροσωπούμενων περιφερειών της ΕΕ, η συμπερίληψη των υποεκπροσωπούμενων επιστημονικών πεδίων, όπως οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, και η εκμετάλλευση των υποδομών έρευνας που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). παράγοντας που φαίνεται να έχει σημασία για την επιτυχημένη υλοποίηση του επιχειρήσεις και για την επίτευξη συνεργιών μεταξύ ΠΠ και ΕΔΕΤ·

15.  ζητεί καλύτερη και διαφανέστερη αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας από τους αξιολογητές· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αναπληροφόρηση που δίδεται στους συμμετέχοντες μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και να ληφθούν υπόψη καταγγελίες που υπέβαλαν μη επιλεγέντες υποψήφιοι σχετικά με το ότι οι συνοπτικές εκθέσεις αξιολόγησης είναι επιφανειακές και δεν διασαφηνίζουν τι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο ώστε να επιλεγούν οι προτάσεις· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να δημοσιεύει, ταυτόχρονα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, λεπτομερή κριτήρια αξιολόγησης, να παρέχει στους συμμετέχοντες πιο λεπτομερείς και πληροφοριακές συνοπτικές εκθέσεις αξιολόγησης και να οργανώνει τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη υπερπροσφορά προτάσεων που επηρεάζει αρνητικά τον ζήλο των ερευνητών και πλήττει την υπόληψη του προγράμματος·

16.  καλεί την Επιτροπή να δώσει έναν ευρύτερο ορισμό του «αντίκτυπου», λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις οικονομικές όσο και τις κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η αξιολόγηση του αντίκτυπου έργων βασικής έρευνας θα πρέπει να παραμείνει ευέλικτη· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που εφαρμόζουν την προσέγγιση «από το ειδικό στο γενικό» και αυτών που εφαρμόζουν την προσέγγιση «από το γενικό στο ειδικό» και να αναλύσει ποια διαδικασία αξιολόγησης (σε ένα ή δύο στάδια) είναι περισσότερο χρήσιμη για την αποφυγή της υπερπροσφοράς υποβαλλόμενων προτάσεων και τη διενέργεια ποιοτικής έρευνας·

17.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα είχε νόημα μια ισχυρότερη θεματική εστίαση από την άποψη της βιωσιμότητας·

18.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει περισσότερο εύχρηστη για τους συμμετέχοντες τη διαδικτυακή πύλη και να επεκτείνει τα εθνικά σημεία επαφής, διαθέτοντας περισσότερους πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί, ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, μια αποτελεσματική υπηρεσία συνδρομής κατά το στάδιο της υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων για έργα·

19.  θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα πρέπει να συμμετέχει σε περισσότερα έργα συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη και ιδίως να λαμβάνει υπόψη τις περιφέρειες και τους οργανισμούς περιορισμένης ικανότητας με στόχο τη διάδοση της πολιτικής και της τεχνογνωσίας της ΕΕ στον τομέα της Ε&Κ σε όλη την ΕΕ·

Οριζόντια θέματα

20.  σημειώνει ότι η δομή του προγράμματος «Ορίζων 2020» και ειδικότερα η προσέγγιση που βασίζεται στις κοινωνικές προκλήσεις τυγχάνουν ευρείας αποδοχής από τους ενδιαφερόμενους φορείς· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει την προσέγγισή της σχετικά με τις κοινωνικές προκλήσεις και τονίζει τη σημασία της συνεργατικής έρευνας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων (ιδίως των μικρών και μεσαίων) και άλλων φορέων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να αξιολογεί την επάρκεια και τους επιμέρους προϋπολογισμούς των κοινωνικών προκλήσεων με βάση το τρέχον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ΠΠ και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

21.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να εξορθολογίσει τη διοίκηση και να μειώσει τον χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στη δημοσίευση μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τη χορήγηση της επιχορήγησης· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες της για μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση της διοίκησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να εισαγάγει κατ´ αποκοπήν πληρωμές για την απλούστευση της διοίκησης και του ελέγχου·

22.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει αν το νέο απλοποιημένο μοντέλο παροχής στήριξης που καθιερώθηκε για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» οδήγησε, κατά τα προβλεπόμενα, σε αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων· ζητεί, εν προκειμένω, να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του εν λόγω μοντέλου·

23.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον η χρησιμοποίηση εθνικών ή ίδιων συστημάτων εκκαθάρισης αντί του συστήματος που ορίζεται στους κανόνες συμμετοχής μπορεί να οδηγήσει σε σαφώς απλοποιημένες διαδικασίες ελέγχου και, συνεπώς, στη μείωση του βαθμού σφαλμάτων κατά την εκκαθάριση των ευρωπαϊκών επιδοτούμενων έργων· ζητεί, εν προκειμένω, στενότερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την καθιέρωση «ελέγχου μίας στάσης»·

24.  επισημαίνει ότι οι συνέργειες μεταξύ των ταμείων είναι εξαιρετικά σημαντικές για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων· τονίζει ότι η στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διευκόλυνση συνεργιών με τις οποίες ορίζονται εθνικά και περιφερειακά πλαίσια για επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και συνεπώς θα πρέπει να προωθηθεί και να ενισχυθεί· εκφράζει τη λύπη του για την παρουσία σημαντικών φραγμών οι οποίοι δεν επιτρέπουν στις συνέργειες να λειτουργήσουν πλήρως αποτελεσματικά(24)· ζητεί, επομένως, εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών που αφορούν έργα Ε&Α&Κ στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και του ΠΠ και επισημαίνει ότι η αποτελεσματική χρήση της δράσης Seal of Excellence (Σφραγίδα Αριστείας) θα καταστεί δυνατή μόνο αν πληρούται η παραπάνω προϋπόθεση· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει μέρος των πόρων των ΕΔΕΤ για συνέργειες της στρατηγικής έρευνας και τεχνολογίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και να επιτρέψει στα έργα των διαρθρωτικών ταμείων για την Ε&Α να αιτιολογούνται σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΠ και παράλληλα να διασφαλίσει τη διαφάνειά τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της αρχής της προσθετικότητας, η οποία στην πράξη σημαίνει ότι οι συνεισφορές των ευρωπαϊκών ταμείων δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν τις εθνικές ή ισοδύναμες δαπάνες ενός κράτους μέλους στις περιφέρειες όπου εφαρμόζεται αυτή η αρχή·

25.  επισημαίνει ότι για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΧΕ απαιτείται η πλήρης χρησιμοποίηση του δυναμικού Ε&Α&Κ όλων των κρατών μελών· αναγνωρίζει το πρόβλημα που αφορά το χάσμα στη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω των ΕΔΕΤ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα υφιστάμενα εργαλεία ή να θεσπίσουν νέα μέτρα για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος, για παράδειγμα με την ανάπτυξη εργαλείων δικτύωσης για ερευνητές· χαιρετίζει την πολιτική διάδοσης της αριστείας και διεύρυνσης της συμμετοχής· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν τα τρία μέσα για τη διεύρυνση της συμμετοχής έχουν επιτύχει τους ειδικούς στόχους τους: να παρασχεθεί επαρκής προϋπολογισμός και ένα ισορροπημένο σύνολο μέσων που να αντιμετωπίζει τις υφιστάμενες ανισομέρειες στην ΕΕ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σαφείς κανόνες που να καθιστούν δυνατή την πλήρη εφαρμογή της δράσης «Seal of Excellence» (Σφραγίδα Αριστείας) και να διερευνήσουν συνεργίες χρηματοδότησης· ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμούς που να επιτρέπουν να συμπεριλαμβάνονται σε έργα του ΠΠ υποδομές έρευνας που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω των ΕΔΕΤ· ζητεί να επανεξεταστούν οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό των «υποεκπροσωπούμενων» χωρών και περιοχών και να ελέγχεται τακτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ΠΠ ο κατάλογος αυτών των χωρών και περιοχών·

26.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020» για τα έτη 2014 και 2015, η ΕΕ των 15 έλαβε το 88,6 % των κονδυλίων ενώ η ΕΕ των 13 μόνο το 4,5 %, αριθμό χαμηλότερο ακόμη και από τη χρηματοδότηση προς τις συνδεδεμένες χώρες (6,4 %)·

27.  χαιρετίζει τις προσπάθειες για τη διασφάλιση καλύτερων δεσμών μεταξύ του ΕΧΕ και του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να διευκολυνθούν τρόποι κατάρτισης της επόμενης γενιάς ερευνητών· αναγνωρίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) και δεξιοτήτων έρευνας και επιχειρηματικότητας στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών από πρώιμο στάδιο, ώστε να ενθαρρύνονται οι νέοι να αναπτύσσουν αυτές τις δεξιότητες, καθώς η Ε&Α θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από διαρθρωτική και όχι από κυκλική ή χρονική σκοπιά· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη σταθερότητα και την ελκυστικότητα της απασχόλησης των νέων ερευνητών·

28.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών και πανεπιστημιακών και επιστημονικών συστημάτων προκειμένου να ενθαρρυνθεί, εντός των πανεπιστημίων και των επιστημονικών κέντρων, η δημιουργία δομών αφιερωμένων στην ενίσχυση της σχέσης τους με το σύστημα παραγωγής·

29.  τονίζει ότι η παγκόσμια συνεργασία αποτελεί σημαντικό μέσο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής έρευνας· επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό της διεθνούς συμμετοχής μειώθηκε από το 5 % στο 7ο ΠΠ σε 2,8 % στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· υπενθυμίζει ότι το ΠΠ θα πρέπει να συμβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παραμένει ένας βασικός παγκόσμιος παράγοντας υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της επιστημονικής διπλωματίας· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους όρους διεθνούς συνεργασίας στο ΠΠ και να χαράξει συγκεκριμένα, άμεσα μέτρα και ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα και μια δομή για την υποστήριξη αυτού του στόχου· επικροτεί, από αυτή την άποψη, πρωτοβουλίες όπως οι BONUS και PRIMA·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του 9ου ΠΠ και διάδοσης της επιστημονικής διπλωματίας.

31.  υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών σημαίνει έρευνα σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στο πλαίσιο διεπιστημονικών έργων και όχι εκ των υστέρων προσθήκη σε άλλως τεχνολογικά έργα, και ότι για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ απαιτείται μεθοδολογική έρευνα η οποία επικεντρώνεται περισσότερο εννοιολογικά στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες· επισημαίνει ότι οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες υποεκπροσωπούνται στο τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις δυνατότητες συμμετοχής των ερευνητών των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στα διεπιστημονικά έργα του ΠΠ και να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση σε έργα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών·

32.  επισημαίνει την ισορροπία έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και ζητεί την ίδια αντιμετώπιση και στο νέο ΠΠ· επικροτεί τη δημιουργία του ΕΣΚ(25), αλλά επισημαίνει ότι αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει ξανά στον διαχωρισμό της έρευνας από την καινοτομία ή σε περαιτέρω κατακερματισμό της χρηματοδότησης· τονίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» δεν έχει εστιαστεί επαρκώς στη γεφύρωση της «κοιλάδας του θανάτου» η οποία αποτελεί το βασικό εμπόδιο για τη μετατροπή των πρωτοτύπων σε μαζική παραγωγή·

33.  καλεί την Επιτροπή να διασαφηνίσει τους στόχους, τα μέσα και τη λειτουργία του ΕΣΚ και τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης των πιλοτικών αποτελεσμάτων του ΕΣΚ· καλεί την Επιτροπή να παράσχει ένα ισορροπημένο μείγμα μηχανισμών για το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΚ· τονίζει ακόμα ότι το ΕΣΚ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τον δεύτερο πυλώνα και ότι ο δεύτερος πυλώνας δεν θα πρέπει να εξελιχθεί σε μέσο μεμονωμένων ενισχύσεων, αλλά να συνεχίσει να εστιάζεται στη συνεργατική έρευνα· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί και να ενισχυθεί το μέσο για τις ΜΜΕ και η επιτάχυνση της καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει μηχανισμούς για την καλύτερη συμπερίληψη των ΜΜΕ σε μεγαλύτερα διεπιστημονικά έργα του 9ου ΠΠ ώστε να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό τους· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρηθούν οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) στην υφιστάμενη δομή του EIT, τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και της έντονης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κύκλων, και να αναλύσει πώς το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το ΕΣΚ· ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου σε συνεργασία με το ΕΣΚ, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρώπη·

34.  επικροτεί πρωτοβουλίες συνεργασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την ώθηση της έρευνας και της καινοτομίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ για να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες για δημόσια έρευνα και να επιτευχθεί διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα, καθώς και εύλογη δημόσια απόδοση των επενδύσεων στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» από πλευράς προσιτότητας, διαθεσιμότητας και καταλληλότητας των τελικών προϊόντων, και, ιδιαίτερα σε ορισμένους ευαίσθητους τομείς,όπως η υγεία, διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και δίκαιος κοινωνικός αντίκτυπος· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω μηχανισμούς, ιδίως με στόχο τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση όλων των έργων που χρηματοδοτούνται με επιχορηγήσεις από το ΠΠ, συνδυάζοντας ένα εύλογο επίπεδο απόδοσης και κίνητρα για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων·

35.  επικροτεί το γεγονός ότι η ανοικτή πρόσβαση αποτελεί πλέον γενική αρχή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι ο σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων που συνδέονται με έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» έως τον Δεκέμβριο του 2016(26) δείχνει ότι απαιτούνται νέες πολιτικές για την επιβολή του μερισμού δεδομένων και γνώσης, ώστε να μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα της έρευνας και η ποσότητα των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τα κριτήρια ευελιξίας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν φραγμό σε αυτό τον στόχο και να αυξήσει τη γνώση και την ανάπτυξη·

36.  επικροτεί την χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος «Open Research Data» ως ένα πρώτο βήμα για τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος ανοικτής επιστήμης· αναγνωρίζει τη σημασία και τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υποδομών και των υπερυπολογιστών, την ανάγκη συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών και τη σημασία των επιστημονικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από πολίτες στη διασφάλιση ενός περισσότερο ενεργού ρόλου της κοινωνίας στον καθορισμό και την αναγνώριση των προβλημάτων και της από κοινού εξεύρεσης λύσεων· ζητεί από την Επιτροπή και τη δημόσια και ιδιωτική ερευνητική κοινότητα να διερευνήσουν νέα μοντέλα τα οποία ενσωματώνουν ιδιωτικούς πόρους υπολογιστικού νέφους και δικτύωσης και δημόσιες ηλεκτρονικές υποδομές και την έναρξη θεματολογίων που αφορούν τους πολίτες στους τομείς της επιστήμης και της καινοτομίας·

37.  επικροτεί τη νέα έννοια των κόμβων καινοτομίας που εισήχθη από την Επιτροπή, που ενισχύει περαιτέρω το ευρωπαϊκό τοπίο καινοτομίας, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, κατά τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους μοντέλων και των παραγωγικών τους διαδικασιών·

38.  ενθαρρύνει τα εθνικά σημεία συντονισμού (ΕΣΣ) να συμμετέχουν περισσότερο στην προώθηση των έργων που έχουν τιμηθεί με τη «Σφραγίδα αριστείας» και να βοηθούν στην αναζήτηση άλλων εθνικών ή διεθνών πηγών δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης για τα έργα αυτά, ενισχύοντας τη συνεργασία στον εν λόγω τομέα στο πλαίσιο του δικτύου των ΕΣΣ·

Συστάσεις για το 9ο ΠΠ

39.  πιστεύει ότι η ΕΕ έχει τις δυνατότητες να καταστεί παγκόσμιο κέντρο στον τομέα της έρευνας και της επιστήμης· πιστεύει επιπλέον ότι, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη, η απασχόληση και η καινοτομία για τον σκοπό αυτό, το 9ο ΠΠ πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρώπη·

40.  χαιρετίζει την επιτυχία του προγράμματος «Ορίζων 2020» και τον συντελεστή μόχλευσης 1:11· καλεί την Επιτροπή να προτείνει αυξημένο συνολικό προϋπολογισμό ύψους 120 δισεκατομμυρίων EUR για το 9ο ΠΠ· θεωρεί ότι, εκτός από την αύξηση του προϋπολογισμού, απαιτείται ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση της καινοτομίας και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διευκρινίσει την έννοια της καινοτομίας και τα διάφορα είδη της·

41.  επισημαίνει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πολλές σημαντικές και δυναμικές προκλήσεις και καλεί την Επιτροπή, σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να παράσχει στον τρίτο πυλώνα ένα ισορροπημένο και ευέλικτο σύνολο μέσων για την αντιμετώπιση της δυναμικής φύσης προβλημάτων που ανακύπτουν· υπογραμμίζει την ανάγκη να προβλεφθεί επαρκής προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες προκλήσεις στον τρίτο πυλώνα, καθώς και για τακτική επανεξέταση του μεγέθους των εν λόγω προκλήσεων·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της βασικής έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του 9ου ΠΠ· επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργατικής έρευνας· υπογραμμίζει τη σημασία της καλύτερης συμμετοχής των ΜΜΕ σε συνεργατικά έργα και στην καινοτομία·

43.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις συνεργίες μεταξύ του 9ου ΠΠ και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων ειδικά αφιερωμένων στην έρευνα και καινοτομία, και να θεσπίσει εναρμονισμένα μέσα και ευθυγραμμισμένους κανόνες για τα ταμεία αυτά, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να εντάξει και σε μελλοντικά ΠΠ τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τυποποίησης σε σχέση με την καινοτομία·

44.  επισημαίνει ότι το 9ο ΠΠ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πρόβλημα της υπερπροσφοράς υποβαλλόμενων προτάσεων και τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· προτείνει να εξετασθεί η επαναφορά της διαδικασίας αξιολόγησης σε δύο στάδια με ένα ενοποιημένο πρώτο στάδιο και ένα ειδικό δεύτερο στάδιο αφιερωμένο στους αιτούντες που έχουν επιλεγεί· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διενέργεια επαρκώς ολοκληρωμένων συνοπτικών εκθέσεων αξιολόγησης (ESR) με εισηγήσεις σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να βελτιωθεί η πρόταση·

45.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία πρέπει να παραμείνει απαράβατος κανόνας στο κέντρο του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα·

46.  καλεί την Επιτροπή να διαχωρίσει τη έρευνα για την άμυνα από τη μη στρατιωτική έρευνα στο επόμενο ΠΔΠ, προβλέποντας δύο διαφορετικά προγράμματα με διαφορετικούς προϋπολογισμούς που δεν επηρεάζουν τις δημοσιονομικές φιλοδοξίες μη στρατιωτικής έρευνας του 9ου ΠΠ· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο ενδεχόμενους τρόπους για τη χρηματοδότηση του μελλοντικού προγράμματος για την αμυντική έρευνα σύμφωνα με τις Συνθήκες με ειδικό προϋπολογισμό, νέους πόρους και ειδικούς κανόνες· τονίζει τη σημασία της κοινοβουλευτικής εποπτείας ως προς αυτό το θέμα·

47.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα «Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες» έχει μεγάλες μελλοντικές δυνατότητες και αποτελεί ένα καλό εργαλείο για τη διάδοση καινοτόμων ιδεών και τεχνογνωσίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

48.  υπογραμμίζει την ανάγκη, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της έρευνας για την κλιματική αλλαγή και των υποδομών συλλογής δεδομένων για το κλίμα, δεδομένου ιδίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο σημαντικών δημοσιονομικών περικοπών στα περιβαλλοντικά ερευνητικά ιδρύματά τους·

49.  τονίζει ότι το 9ο ΠΠ θα πρέπει, όσον αφορά την Ε&Κ, να ενισχύσει την κοινωνική πρόοδο και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, με τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, και με την ανάπτυξη νέων γνώσεων και καινοτομιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς και με επίτευξη περαιτέρω προόδου προς την ανάπτυξη ενός βιώσιμου ΕΧΕ· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την υφιστάμενη δομή των πυλώνων του ΠΠ και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει αυτή τη δομή προς όφελος της συνέχειας και της προβλεψιμότητας. ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για τη συνοχή, την απλούστευση, τη διαφάνεια και τη σαφήνεια του προγράμματος, για τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, τη μείωση του κατακερματισμού και την αποτροπή της επικάλυψης και των αδικαιολόγητων διοικητικών επιβαρύνσεων·

50.  αναγνωρίζει ότι τα διοικητικά καθήκοντα και η έρευνα αλληλοαναιρούνται σε μεγάλο βαθμό· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να διατηρούνται στο ελάχιστο οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, έτσι ώστε να μην αποτελέσει η γραφειοκρατία εμπόδιο για την καινοτομία και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης του 9ου ΠΠ, παράλληλα με την διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για απλούστευση προς τούτο·

51.  διαπιστώνει ότι η Επιτροπή κάνει ολοένα συχνότερα λόγο για ενισχύσεις βασιζόμενες στις εκροές· καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφέστερο ορισμό των εκροών·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ του ΠΠ και όλων ταμείων και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ορισμένων ελλείψεων στην έρευνα που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες σύγκλισης σε ορισμένα κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή της προσθετικότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία μπορεί να επιφέρουν μείωση της εθνικής δαπάνης για την Ε&Α σε περιφέρειες στις οποίες χορηγούνται τα κεφάλαια αυτά, αλλά επιμένει ότι οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να είναι επιπρόσθετες της εθνικής δημόσιας δαπάνης· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δημόσια χρηματοδότηση στην Ε&Κ θα θεωρείται επένδυση στο μέλλον και όχι κόστος·

53.  διαπιστώνει ότι αποτελεσματικές επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία από τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον έχει προλειανθεί κατάλληλα το έδαφος στα κράτη μέλη· ζητεί επομένως να θεσπιστεί ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ ειδικών ανά χώρα συστάσεων στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και καινοτομιών στην Ε&Κ·

54.  τονίζει την ανάγκη για νέα κέντρα και περιφέρειες υψηλότερης αριστείας και τη σημασία να συνεχιστεί η ανάπτυξη του ΕΧΕ· τονίζει την ανάγκη να υπάρξουν περισσότερες συνεργίες μεταξύ του 9ου ΠΠ, των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος· ζητεί να θεσπιστούν πολιτικές για την άρση των φραγμών, όπως είναι οι κατώτεροι μισθοί στις ανατολικές και νότιες χώρες, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή εγκεφάλων· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην αριστεία του έργου έναντι της αριστείας των κορυφαίων «ελίτ» ιδρυμάτων·

55.  είναι της άποψης ότι πρέπει να προβλεφθούν ισχυρότερα κίνητρα για την αξιοποίηση πόρων των ΕΔΕΤ για επενδύσεις στην Ε&Κ όταν αυτό προκύπτει από τις συστάσεις ανά χώρα ή όταν εντοπίζονται ελλείψεις· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ΕΔΕΤ θα διαθέσουν 65 δισεκατομμύρια EUR για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020· προτείνει, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ στα κράτη μέλη προκειμένου να επενδύσουν ουσιαστικό μέρος των εσόδων από τα διαρθρωτικά ταμεία στην έρευνα και την καινοτομία·

56.  χαιρετίζει την αρχή και το δυναμικό της σφραγίδας αριστείας, ως σήματος ποιότητας για τις συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και του προγράμματος «Ορίζων 2020», αλλά διαπιστώνει ότι στην πράξη δεν εφαρμόζεται επαρκώς, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι τα έργα – που υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», πληρούσαν αυστηρά κριτήρια επιλογής και ανάθεσης αλλά δεν έγινε δυνατό να χρηματοδοτηθούν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών – θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από πόρους των ΕΔΕΤ, εάν οι εν λόγω πόροι είναι διαθέσιμοι για τον σκοπό αυτόν· επισημαίνει ότι θα πρέπει να οριστεί παρόμοιος μηχανισμός και για συνεργατικά ερευνητικά έργα·

57.  καλεί την Επιτροπή να προσφέρει αυξημένα επίπεδα στήριξης των νέων ερευνητών στο 9ο ΠΠ για νέους ερευνητές, όπως πανευρωπαϊκά εργαλεία δικτύωσης και να ενισχύσει σχήματα χρηματοδότησης για ερευνητές στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, με λιγότερο από δύο χρόνια πείρας μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους διπλώματος·

58.  παρατηρεί ότι οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie αποτελούν μια ευρέως αναγνωρισμένη πηγή χρηματοδότησης μεταξύ των ερευνητών και προωθούν την κινητικότητα των ερευνητών και την ανάπτυξη νέων ερευνητών· υποστηρίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια, θα ήταν επιθυμητό να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των δράσεων Marie Skłodowska-Curie στο 9ο ΠΠ·

59.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περαιτέρω τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ε&Α&Κ, που πρέπει να λειτουργούν επιπρόσθετα στις δημόσιες επενδύσεις και όχι να τις υποκαθιστούν· υπενθυμίζει ότι τα δύο τρίτα του 3 % του ΑΕΠ για την Ε&Α θα πρέπει να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα(27)· εκτιμά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής από τις επιχειρήσεις και, δεδομένων των γενικά ελάχιστων πόρων για δημόσια δαπάνη στην Ε&Α, καλεί τον ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχει περισσότερο στη δαπάνη στην Ε&Α, καθώς και στην Ανοικτή Πρόσβαση και την Ανοικτή Επιστήμη· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τον βαθμό συμμετοχής των μεγάλων επιχειρήσεων (είτε με δάνεια, επιχορηγήσεις ή με δικές τους δαπάνες) ανάλογα με τον βαθμό της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας του έργου και του δυναμικού του να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τις ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ιδιομορφίες και τις ανάγκες του κάθε τομέα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις συνεισφορές σε είδος ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις είναι πραγματικές και νέες·

60.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια και τη σαφήνεια των κανόνων για τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο έργων του 9ου ΠΠ βάσει των αποτελεσμάτων και των συστάσεων που απορρέουν από την αξιολόγηση· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει και να αξιολογήσει τα υφιστάμενα μέσα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

61.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα πρέπει να συνεχίσει να προωθείται, ανεξαρτήτως του μηχανισμού για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις παρέχουν σε πολλούς τομείς την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη και συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό από οικονομική άποψη·

62.  εκφράζει τη λύπη του για τα ανάμικτα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σχετικά με την ισότητα των φύλων, καθώς ο μόνος στόχος που επιτεύχθηκε είναι το ποσοστό των γυναικών στις συμβουλευτικές ομάδες, ενώ το ποσοστό των γυναικών στις επιτροπές αξιολόγησης των έργων και μεταξύ των συντονιστών των έργων, καθώς και η διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας, παρέμειναν σε επίπεδα κατώτερα του στόχου· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συμμετοχή και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο 9ο ΠΠ και να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα επίπεδα που ορίζονται στον κανονισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020» και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τους φραγμούς ή τις δυσκολίες που μπορεί να οδηγούν σε υποεκπροσώπηση των γυναικών στο πρόγραμμα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους στόχους του ΕΧΕ, να δημιουργήσουν ένα νομικό και πολιτικό περιβάλλον ισορροπημένο από άποψη φύλου και να παρέχουν κίνητρα για την αλλαγή· χαιρετίζει τον οδηγό της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα των φύλων στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»(28)· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον εν λόγω οδηγό η ισορροπία των φύλων είναι ένας από τους κορυφαίους παράγοντες για την ιεράρχηση των προτάσεων που ξεπερνούν το κατώτατο όριο και έχουν λάβει την ίδια βαθμολογία·

63.  επισημαίνει ότι το επόμενο ΠΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ και τις συνέπειές της· επισημαίνει ότι τα σαφή και σταθερά μακροπρόθεσμα πλαίσια ωφελούν την έρευνα και την καινοτομία και ότι το ΗΒ κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της επιστήμης· εύχεται τα δίκτυα και η συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ να μπορέσουν να συνεχιστούν στον τομέα της έρευνας και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να βρεθεί γρήγορα μια σταθερή και ικανοποιητική λύση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ δεν θα στερηθεί τα επιστημονικά αποτελέσματα που έχουν δημιουργηθεί στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στο 9ο ΠΠ·

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 948.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 174.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 892.
(7) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54-178.
(8) ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9.
(9) ΕΕ L 192 της 1.7.2014, σ. 1.
(10) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 1-53.
(11) http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf.
(12) ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 24.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0052.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0075.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0311.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0320.
(17) Μελέτη της EPRS του Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Ορίζοντας 2020, το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Ευρωπαϊκή αξιολόγηση υλοποίησης».
(18) Έχουν παραληφθεί περισσότερες από 130 000 προτάσεις, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 9 000 επιχορηγήσεις, υπάρχουν περισσότερες από 50 000 συμμετοχές και η χρηματοδότηση από την ΕΕ υπερβαίνει τα 15,9 δισεκατομμύρια EUR.
(19) Τα δύο τρίτα του 3 % του ΑΕΠ για την Ε&Α θα πρέπει να προέρχονται από τις επιχειρήσεις. Βλ. Eurostat ιδιωτικές δαπάνες Ε&Α: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00031&plugin=1.
(20) http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf
(21) Συνολικά, οι 7 ΚΤΠ αντιστοιχούν σε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια EUR των κεφαλαίων του προγράμματος «Ορίζων 2020», περίπου 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άνω του 13 % της πραγματικά διαθέσιμης χρηματοδότησης για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (περίπου 8 δισεκατομμύρια EUR ετησίως κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου).
(22) Βλ. συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2015.
(23) Μελέτη της EPRS του Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Ορίζων 2020, το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Ευρωπαϊκή αξιολόγηση υλοποίησης».
(24) Οι μεγάλες ερευνητικές υποδομές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του ΕΤΠΑ, αλλά τα κονδύλια του ΕΤΠΑ που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγχρηματοδότησή τους· οι δαπάνες κατασκευής που συνδέονται με νέες ερευνητικές υποδομές είναι επιλέξιμες στα προγράμματα του ΕΤΠΑ, αλλά οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες προσωπικού δεν είναι.
(25) Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις» (COM(2016)0733).
(26) Έκθεση OpenAIRE: Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», 2 017 από ένα σύνολο 10 684 έργων (19 %) έχουν ολοκληρωθεί, ενώ 8 667 βρίσκονται σε εξέλιξη. Το δίκτυο OpenAIRE εντόπισε 6 133 δημοσιεύσεις που συνδέονται με 1 375 έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020».
(27) Βλ. συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2015.
(28) Βλ. Horizon 2020 Programme Guidance on Gender Equality in Horizon 2020 http://eige.europa.eu/sites/default/files/h2020-hi-guide-gender_en.pdf


Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020
PDF 528kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 (2016/2326(INI))
P8_TA(2017)0254A8-0202/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτής, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 4, 162, 174 έως 178 και 349 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) («κανονισμός περί κοινών διατάξεων»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 – Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» (COM(2016)0603),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία – βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη(12), το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και το ρόλο των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής(13), το ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους(14), και το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ(20),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(21) και το ψήφισμα της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της ΕΕ(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(23),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της «Ομάδας υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 31 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2016 με τίτλο «Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες προσπάθειες που κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς», συμπεράσματα που εγκρίθηκαν στις 21 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2015(24), σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων - διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2016 με θέμα: «Συμπληρωματικότητες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων: εξασφάλιση συντονισμού, συνεργιών και συμπληρωματικότητας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0202/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ απορρέει από τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ και αναγορεύει την αλληλεγγύη σε μία εκ των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης μέσω της επιδίωξης του εδραιωμένου στη Συνθήκη στόχου της μείωσης των περιφερειακών ανισότητες και της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ όλων των περιφερειών σε ολόκληρη την ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία της ΕΕ ως «εργαλείου σύγκλισης» έχει σημειώσει κάμψη μετά το 2008, γεγονός που ενέτεινε τις υφιστάμενες αποκλίσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο αλλά και στο εσωτερικό τους και επιδείνωσε τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική, ιδίως σε ό,τι αφορά την προώθηση διαφόρων μορφών εδαφικής συνεργασίας και ότι συνεχίζει συνεπώς να παραμένει μία επιτακτικώς αναγκαία πολιτική που συνδυάζει τις εξειδικευμένες ανάγκες μίας περιοχής με τις προτεραιότητες της ΕΕ και επιτυγχάνει απτά επιτόπια αποτελέσματα για όλους τους πολίτες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής παραμένει η κύρια, ιδιαιτέρως επιτυχής και καταξιωμένη επενδυτική και αναπτυξιακή πολιτική σε ολόκληρη την ΕΕ για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας μετά το 2020, ιδίως στις συνθήκες που δημιουργούν οι εντονότατες περικοπές των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε πολλά κράτη μέλη και οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης· υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο και έχει επιδείξει σημαντική προσαρμοστικότητα στους μακροοικονομικούς περιορισμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής το 2013 υπήρξε εκτεταμένη και ουσιαστική διότι, αφενός έδωσε νέα έμφαση προς μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, προς τη θεματική συγκέντρωση, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, και, αφετέρου ανέδειξε τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, της ευφυούς εξειδίκευσης και των επιτόπιων προσεγγίσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα πολιτική συνοχής οδήγησε σε μια βαθμιαία μετατόπιση της έμφασης από ένα υπόδειγμα που έδινε προτεραιότητα σε μείζονα έργα υποδομών προς ένα άλλο που εδράζεται στην τόνωση της οικονομίας της γνώσης και της καινοτομίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές πρέπει να διατηρηθούν και να εδραιωθούν μετά το 2020 προκειμένου να υπάρξει εξασφαλισμένη συνέχεια, προβολή, ασφάλεια δικαίου, προσβασιμότητα και διαφάνεια στην υλοποίηση της πολιτικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτύχει η πολιτική συνοχής στην μετά το 2020 εποχή, επιτακτικής σημασίας καθίστανται η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και τις αρχές διαχείρισής της, η εξεύρεση της ορθής ισορροπίας μεταξύ του προσανατολισμού της προς τα αποτελέσματα και του επιπέδου των ελέγχων που απαιτούνται για να αυξηθεί η αναλογικότητα, η εισαγωγή της διαφοροποίησης στην υλοποίηση των προγραμμάτων και η απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών, αφού συχνά θεωρούνται υπερβολικής περιπλοκότητας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά, συνδυασμένα με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής και την αρχή της εταιρικής σχέσης, περιγράφουν παραστατικά την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενοι περιορισμοί στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών και οι συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πρέπει να γίνουν αιτία αποδυνάμωσης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· καλεί επ’ αυτού τους διαπραγματευτές ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσουν τα υπέρ και τα κατά της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στα προγράμματα της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής ήδη αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα προκλήσεων σε σχέση με τους στόχους της βάσει των όσων ορίζουν οι Συνθήκες και ότι δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα αντεπεξέλθει σε όλες τις νέες προκλήσεις που θα κληθεί ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η ΕΕ στην περίοδο μετά το 2020 με τον ίδιο, αν όχι και μικρότερο, προϋπολογισμό, αν και δεν πρέπει να αποκλείεται ένας μεγαλύτερος αντίκτυπος εφόσον επιτραπεί στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και στις πόλεις να επιδείξουν μεγαλύτερη ευελιξία στην προσπάθεια υποστήριξης νέων πολιτικών προκλήσεων·

Προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

1.  εκφράζει την έντονη αντίθεσή του προς οποιοδήποτε σενάριο για την ΕΕ των 27 με χρονικό ορίζοντα το 2025, όπως αυτό της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο προβλέπει συρρίκνωση των προσπαθειών της ΕΕ στο πεδίο της πολιτικής συνοχής· καλεί αντιθέτως την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση για μια ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική συνοχής μετά το 2020·

2.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και η περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική σύγκλιση δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη χρηστή διακυβέρνηση, τη συνεργασία, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των εταίρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως κατοχυρώνεται στην αρχή της εταιρικής σχέσης (άρθρο 5 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ))· επαναλαμβάνει ότι η κοινή διαχείριση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ παρέχει στην ίδια την ΕΕ ένα μοναδικό εργαλείο για την άμεση αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών σε ό, τι αφορά τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις· συντάσσεται με την άποψη ότι η κοινή διαχείριση, η οποία βασίζεται στην αρχή της εταιρικής σχέσης, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τον συντονισμό διαφόρων διοικητικών επιπέδων, αποτελεί σημαντική αξία διότι εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανάληψη ιδίας ευθύνης και υπευθυνότητα όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής από όλα τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη·

3.  υπογραμμίζει την καταλυτική επίδραση της πολιτικής συνοχής και των διδαγμάτων της για τις διοικήσεις, τους δικαιούχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη· επισημαίνει την οριζόντια και διατομεακή προσέγγιση της πολιτικής συνοχής, μιας πολιτικής ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς που προσφέρει ένα πλαίσιο για την κινητοποίηση και τον συντονισμό των εθνικών και υποεθνικών φορέων και τους εμπλέκει άμεσα στη συνεργασία για την υλοποίηση προτεραιοτήτων της ΕΕ μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων· ζητεί επ’ αυτού τον βέλτιστο δυνατό συντονισμό και μιαν άριστη συνεργασία της ΓΔ της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την πολιτική συνοχής με τις υπόλοιπες ΓΔ, καθώς και με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

4.  εκφράζει τη λύπη του για την καθυστερημένη έγκριση σειράς επιχειρησιακών προγραμμάτων και για τον καθυστερημένο διορισμό των αρχών διαχείρισης σε ορισμένα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου προγραμματισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρώτες ενδείξεις ταχύτερης εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, αισθητές κατά τη διάρκεια του έτους 2016· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει με την ειδική ομάδα για την καλύτερη εκτέλεση προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή και να προσδιοριστούν οι λόγοι των καθυστερήσεων, αλλά και για να προταθούν πρακτικοί τρόποι και διαδικασίες αποφυγής αυτών των προβλημάτων ήδη από την έναρξη της επόμενης περιόδου προγραμματισμού· παροτρύνει σθεναρά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεχίσουν να βελτιώνουν περαιτέρω και να επιταχύνουν την υλοποίηση χωρίς να δημιουργούνται σημεία συμφόρησης·

5.  επισημαίνει τις ελλείψεις του δημοσιονομικού προγραμματισμού και του συστήματος εφαρμογής, ελλείψεις οι οποίες οδήγησαν σε συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών αλλά και σε έναν άνευ προηγουμένου όγκο εκκρεμοτήτων που μεταβιβάστηκε από το προηγούμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) στο τρέχον· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μία διαρθρωτική λύση για τέτοιας μορφής προβλήματα πριν από το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ ούτως ώστε να μην κατακλύσουν αυτά το επόμενο ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών πρέπει να ανταποκρίνεται στις προηγούμενες αναλήψεις υποχρεώσεων, ιδιαίτερα προς το τέλος της περιόδου, όταν το επίπεδο των απαιτήσεων πληρωμών από τα κράτη μέλη τείνει να αυξάνεται σημαντικά·

6.  αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η αρχή της εταιρικής σχέσης έχει οδηγήσει σε στενότερη συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, μολονότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης ώστε να εξασφαλιστεί η πραγματική και έγκαιρη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, και τούτο προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός ευθύνης στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής χωρίς παράλληλη αύξηση του διοικητικού φόρτου ή πρόκληση καθυστερήσεων· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών θα πρέπει να συνεχίσει να συμβαδίζει με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης· συντάσσεται με την άποψη ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης και ο κώδικας δεοντολογίας, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω στο μέλλον μέσω, λόγου χάρη, της θέσπισης σαφών ελαχίστων απαιτήσεων για τη συμμετοχή σε εταιρικές σχέσεις·

7.  τονίζει ότι, παρόλο που η πολιτική συνοχής έχει αμβλύνει τον αντίκτυπο της πρόσφατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ΕΕ και τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας, οι περιφερειακές αποκλίσεις, οι αποκλίσεις ως προς την ανταγωνιστικότητα καθώς και οι κοινωνικές ανισότητες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα· ζητεί να υπάρξει ενισχυμένη δράση με σκοπό τη μείωση αυτών των ανισοτήτων και την πρόληψη της εμφάνισης νέων σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών, με παράλληλη διατήρηση και εδραίωση της στήριξης για τις περιοχές ούτως ώστε να διευκολυνθεί η οικειοποίηση της πολιτικής σε κάθε κατηγορία περιφέρειας και να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ σε ολόκληρη την ΕΕ· θεωρεί επ’ αυτού ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο να καταστούν οι περιφέρειες πιο ανθεκτικές στους κλυδωνισμούς·

8.  υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνεργασία, σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών των οποίων οι δυνατότητες εξακολουθούν να μην αξιοποιούνται πλήρως, μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ την έννοια της πολιτικής συνεργασίας και του συντονισμού περιφερειών και πολιτών· υπογραμμίζει την αξία της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα νησιά, οι διασυνοριακές περιφέρειες και οι υπερβόρειες και ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιφέρειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές όπως ορίζονται στα άρθρα 349 και 355 ΣΛΕΕ, οι οποίες διαθέτουν ειδικό καθεστώς και των οποίων η χρηματοδότηση και τα συγκεκριμένα εργαλεία πρέπει να διατηρηθούν και μετά το 2020, και οι περιοχές της περιφέρειας·

9.  παρατηρεί ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ETC) συγκαταλέγεται στους σημαντικούς στόχους της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 και προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία στους στόχους της ΕΕ, ενθαρρύνει την αλληλεγγύη μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και των γειτονικών περιφερειών και διευκολύνει την ανταλλαγή πείρας και βέλτιστων πρακτικών μέσω τυποποιημένων εγγράφων λόγου χάρη· εμμένει στην ανάγκη να συνεχιστεί η προώθηση της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου της ενίσχυσης της εδαφικής συνεργασίας που περιγράφεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι πρέπει αυτή να παραμείνει σημαντικό μέσο μετά το 2020· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο τρέχων προϋπολογισμός της ΕΕΣ ούτε ανταποκρίνεται στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα προγράμματα Interreg, ούτε στηρίζει αποτελεσματικά την διασυνοριακή συνεργασία· ζητεί συνεπώς ουσιαστική αύξηση του προϋπολογισμού για την ΕΕΣ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

10.  υπογραμμίζει τη σημασία του τρέχοντος προγράμματος Interreg Europe για τη συνεργασία για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και της μεταβίβασης χρηστών πρακτικών από τις ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές· προτείνει την επέκταση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης στο διάδοχο πρόγραμμα Interreg Europe μετά το 2020 προκειμένου να καταστούν δυνατές επενδύσεις σε υλικά πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να λαμβάνεται επίσης υπόψη·

Αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 – συνέχεια και τομείς που επιδέχονται βελτίωση

11.  υπογραμμίζει ότι η σημερινή κατηγοριοποίηση των περιφερειών, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί όπως η θεματική συγκέντρωση και το πλαίσιο επιδόσεων έχουν αποδείξει την αξία της πολιτικής συνοχής· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ιδέες για μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο σύνολό του· θεωρεί ότι η δημιουργία ενός αποθεματικού αποτελεί ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση σε αυτό το πλαίσιο για την αντιμετώπιση μειζόνων απρόβλεπτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού και για τη διευκόλυνση του επαναπρογραμματισμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων προκειμένου να προσαρμοστούν οι επενδύσεις των ΕΔΕΤ στις μεταβαλλόμενες ανάγκες κάθε περιφέρειας αλλά και για να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο χωρίς να υπάρξει εντούτοις αρνητική επίδραση στις επενδύσεις της πολιτικής συνοχής ή στον στρατηγικό προσανατολισμό, στους μακροπρόθεσμους στόχους και στην ασφάλεια προγραμματισμού και σταθερότητα των πολυετών προγραμμάτων των περιφερειακών και τοπικών αρχών·

12.  αναγνωρίζει την αξία των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, ειδικά εκείνης που αφορά τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3), οι οποίες εξακολουθούν να στηρίζουν τον στρατηγικό προγραμματισμό των ΕΔΕΤ και έχουν γίνει αιτία για έναν εντονότερο προσανατολισμό στις επιδόσεις· σημειώνει ότι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες δίνουν τη δυνατότητα στα ΕΔΕΤ να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους στόχους της ΕΕ πέραν του ορίζοντα του 2020 χωρίς να θίγονται οι στόχοι της πολιτικής συνοχής που ορίζονται στη Συνθήκη·

13.  αντιτίθεται στις μακροοικονομικές προϋποθέσεις και επισημαίνει ότι η σχέση μεταξύ των διαδικασιών πολιτικής συνοχής και οικονομικής διακυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να είναι ισορροπημένη, αμοιβαία και μη τιμωρητική προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· υποστηρίζει μια ευρύτερη αναγνώριση της εδαφικής διάστασης, η οποία θα μπορούσε χρήσιμη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, δηλαδή ότι θα πρέπει να συνεξετάζονται οι στόχοι της οικονομικής διακυβέρνησης και της πολιτικής συνοχής στο οικονομικό, κοινωνικό και εδαφικό πεδίο, καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη, η απασχόληση και η προστασία του περιβάλλοντος, στη βάση μιας ισορροπημένης προσέγγισης·

14.  θεωρεί ότι, δεδομένου ότι οι πόροι της πολιτικής συνοχής έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση σε ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει, στην 7η Έκθεση Συνοχής και σε στενή συνεργασία με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο των επενδύσεων αυτών στα δημοσιονομικά ελλείμματα των συγκεκριμένων κυβερνήσεων·

15.  επισημαίνει ότι η αύξηση των διοικητικών και θεσμικών ικανοτήτων και κατ’ επέκταση η ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών οργάνων υποστήριξης των επενδύσεων στους τομείς του προγραμματισμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και σε ό,τι αφορά την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης, στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες είναι ζωτικής σημασίας για έγκαιρες και επιτυχείς επιδόσεις της πολιτικής συνοχής αλλά και για σύγκλιση προς υψηλότερα πρότυπα· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της πρωτοβουλίας Taiex Regio Peer 2 Peer διότι βελτιώνει τη διοικητική και θεσμική ικανότητα και παράγει καλύτερα αποτελέσματα για τις επενδύσεις της ΕΕ·

16.  τονίζει την ανάγκη να απλουστευθεί το συνολικό σύστημα διαχείρισης της πολιτικής συνοχής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου αυτή να καταστεί πιο προσιτή, πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική· επισημαίνει επ’ αυτού τη σημασία της καταπολέμησης του φαινομένου του κανονιστικού υπερθεματισμού στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τις δυνατότητες στα πεδία της ηλεκτρονικής συνοχής και των ειδικών τύπων δαπανών, όπως είναι οι τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους και η κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση, και να θεσπίσει ψηφιακή πλατφόρμα ή μονοαπευθυντικές θυρίδες ενημέρωσης για αιτούντες και δικαιούχους· υποστηρίζει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που έχει εγκρίνει μέχρι τώρα η «Ομάδα υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις εν λόγω συστάσεις·

17.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει λύσεις βασιζόμενες στην αναλογικότητα και τη διαφοροποίηση κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων με γνώμονα τον κίνδυνο, τα αντικειμενικά κριτήρια και τα θετικά κίνητρα για τα προγράμματα, την κλίμακά τους και τις διοικητικές τους ικανότητες, ιδίως όσον αφορά τα πολλαπλά επίπεδα ελέγχου που θα πρέπει να επικεντρωθούν στην καταπολέμηση παρατυπιών και συγκεκριμένα της απάτης και της διαφθοράς, και τον αριθμό των ελέγχων με στόχο μια μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ της πολιτικής συνοχής, της πολιτικής ανταγωνισμού και άλλων πολιτικών της Ένωσης, με έμφαση στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αλλά όχι για το ΕΤΣΕ ή το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· καθώς και όσον αφορά τη δυνατότητα ύπαρξης ενιαίας δέσμης κανόνων για όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ούτως ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η χρηματοδότηση ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε ταμείου·

18.  ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει μιας πραγματικής απλούστευσης και σε συνεργασία με τις αρχές διαχείρισης των εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, να καταρτίσει ένα βιώσιμο σχέδιο για την επέκταση του καθεστώτος απλουστευμένων δαπανών στο ΕΤΠΑ, μεταξύ άλλων σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό, δηλαδή ο λεγόμενος κανονισμός «omnibus»·

19.  πιστεύει ότι οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή· σημειώνει, ωστόσο, τον ολοένα και διευρυνόμενο ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων· επισημαίνει ότι τα δάνεια, τα ίδια κεφάλαια ή οι εγγυήσεις μπορούν να διαδραματίσουν συμπληρωματικό ρόλο, αλλά ότι η χρήση τους πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή και βάσει κατάλληλης εκ των προτέρων αξιολόγησης· εκτιμά ότι οι επιχορηγήσεις πρέπει να συμπληρώνονται μόνο εφόσον παρόμοια χρηματοδοτικά μέσα αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία τους και τον μοχλευτική τους ικανότητα μέσω της προσέλκυσης πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης, δεδομένων βεβαίως των περιφερειακών ανισοτήτων και της ποικιλομορφίας των πρακτικών και των εμπειριών·

20.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται βοήθεια από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα κράτη μέλη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα μέσω πλατφορμών όπως η «fi-compass» ή με την παροχή κινήτρων στους δικαιούχους· υπενθυμίζει ότι αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· συντάσσεται με την άποψη ότι όλες οι περιφέρειες, επί εθελοντικής βάσης, οφείλουν να είναι σε θέση να αποφασίζουν σχετικά με την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων ανάλογα με τις ανάγκες τους· αντιτίθεται εντούτοις σε κάθε ποσοτικοποιημένο και δεσμευτικό στόχο όσον αφορά τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και υπογραμμίζει ότι η αύξηση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του προϋπολογισμού της Ένωσης γενικώς·

21.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει καλύτερες συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και των άλλων ταμείων και προγραμμάτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ, και να διευκολύνει την υλοποίηση πολυταμειακών δράσεων· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να μην υπονομεύει τη στρατηγική συνεκτικότητα, την εδαφική συγκέντρωση και τη μακροπρόθεσμη προοπτική του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής, δεν πρέπει να αντικαταστήσει ή να παραγκωνίσει τις επιχορηγήσεις, και δεν πρέπει να επιδιώξει την αντικατάσταση ή την μείωση του προϋπολογισμού των ΕΔΕΤ· επιμένει στο θέμα της πραγματικής προσθετικότητας των πόρων της· ζητεί να θεσπιστούν σαφή όρια μεταξύ ΕΤΣΕ και πολιτικής συνοχής και ταυτόχρονα να υπάρξει πρόβλεψη για το πότε είναι πρόσφορος ο συνδυασμός τους και πότε πρέπει να διευκολυνθεί η χρήση τους χωρίς ωστόσο την ανάμειξή τους, διότι έτσι καθίσταται ελκυστικότερη η χρηματοδοτική υποδομή και αξιοποιούνται καλύτερα οι πενιχροί πόροι της ΕΕ· φρονεί ότι απαιτούνται τόσο η εναρμόνιση των κανόνων που εφαρμόζονται σε πολυταμειακές δράσεις, όσο και μια σαφής στρατηγική επικοινωνίας σχετικά με τις υπάρχουσες χρηματοδοτικές δυνατότητες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στο πλαίσιο αυτό μια σειρά εργαλείων για δικαιούχους·

22.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την ανάπτυξη μιας πρόσθετης σειράς δεικτών συμπληρωματικών του ΑΕΠ, ο οποίος εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την κύρια νόμιμη και αξιόπιστη μέθοδο για μία δίκαιη κατανομή των κονδυλίων από τα ΕΔΕΤ· θεωρεί ότι πρέπει εδώ να εξεταστεί και να αξιολογηθεί η χρήση του δείκτη κοινωνικής προόδου ή ενός δημογραφικού δείκτη με σκοπό να υπάρχει μια αναλυτική εικόνα της περιφερειακής ανάπτυξης· φρονεί ότι τέτοιοι δείκτες μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις νέες μορφές ανισοτήτων που προκύπτουν μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει, επιπλέον, τη σπουδαιότητα των δεικτών αποτελεσμάτων προκειμένου να ενισχύεται ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις της πολιτικής·

23.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μέτρα για την επίλυση του προβλήματος της εθνικής χρηματοδότησης των έργων της πολιτικής συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα των τοπικών και περιφερειακών επιπέδων διακυβέρνησης στα κράτη μέλη με ισχυρή κεντρική διοίκηση που δεν έχουν επαρκείς δημοσιονομικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες και δυσκολεύονται να συγχρηματοδοτούν έργα, αλλά και να καταρτίζουν τα έγγραφα των έργων λόγω των ανεπαρκών χρηματοδοτικών τους πόρων, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούν επαρκώς τους πόρους της πολιτικής συνοχής·

24.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του επιπέδου NUTS III σε ό,τι αφορά ορισμένες επιλεγμένες προτεραιότητες για την ταξινόμηση των περιφερειών στην πολιτική συνοχής·

Βασικά ζητήματα πολιτικής για μια εκσυγχρονισμένη πολιτική της συνοχής μετά το 2020

25.  τονίζει τη σημασία που έχουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι Εγγυήσεις για τη νεολαία και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, ειδικά στον αγώνα κατά της μακροπρόθεσμης ανεργίας και της ανεργίας των νέων μέσα στην Ένωση, που βρίσκονται στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις περιφέρειες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση· τονίζει τον βασικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας – το 80% των θέσεων εργασίας στην Ένωση – προωθώντας καινοτόμους τομείς σαν την ψηφιακή οικονομία και την οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

26.  θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες μέριμνας για τους ευάλωτους και τους περιθωριοποιημένους, να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανισότητες και να οικοδομήσει την αλληλεγγύη· επισημαίνει, επίσης, τις θετικές επιπτώσεις που έχει η κοινωνική και εργασιακή προστιθέμενη αξία των επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού· υπογραμμίζει επιπλέον την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών του ΕΚΤ, συμπληρούμενης στον τομέα αυτόν με επενδύσεις από το ΕΤΠΑ·

27.  προτείνει καλύτερη χρήση των ΕΔΕΤ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δημογραφική αλλαγή και να διορθωθούν οι περιφερειακές και τοπικές συνέπειές της· συντάσσεται με την άποψη ότι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η συρρίκνωση του πληθυσμού, τα ΕΔΕΤ πρέπει ιδανικά να προσανατολιστούν στην τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης·

28.  λαμβάνει υπό σημείωση την αυξανόμενη σημασία της Εδαφικής Ατζέντας και τις επιτυχείς συμπράξεις αγροτικού-αστικού τομέα, όπως και τον υποδειγματικό ρόλο των έξυπνων πόλεων ως μικρόκοσμου και καταλύτη για καινοτόμες λύσεις στις περιφερειακές και τοπικές προκλήσεις·

29.  χαιρετίζει το Σύμφωνο του Άμστερνταμ και την μεγαλύτερη αναγνώριση της οποίας χαίρουν οι πόλεις και οι αστικές περιοχές στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής και ζητεί την αποτελεσματική υλοποίηση της συνεργατικής μεθόδου εργασίας που το Σύμφωνο συνεπάγεται· αναμένει να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα σε μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ μετά το 2020·

30.  δίνει έμφαση στη βελτιωμένη αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής με τη μορφή ειδικών διατάξεων για μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη και στις καινοτόμες αστικές δράσεις· εκτιμά ότι τούτο πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να τύχει δημοσιονομικής ενίσχυσης για μετά το 2020 και εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε κατώτερα επίπεδα διακυβέρνησης· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ διαφόρων μέτρων απευθυνόμενων στις πόλεις ούτως ώστε να ενισχυθεί η απευθείας στήριξη των τοπικών κυβερνήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής με την παροχή χρηματοδότησης και εξατομικευμένων μέσων εδαφικής ανάπτυξης· υπογραμμίζει τον μελλοντικό ρόλο των εργαλείων εδαφικής ανάπτυξης, όπως είναι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση·

31.  επικυρώνει τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή υπενθυμίζει σχετικά τον στόχο που ενέκριναν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ περί δαπάνης του 20% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα της δράσης για το κλίμα, και υπογραμμίζει ότι τα ΕΔΕΤ διαδραματίζουν καίριο ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή και ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν αποδοτικότερα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, καθώς και υπέρ της πράσινης οικονομίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί το σύστημα παρακολούθησης και ανίχνευσης για τις δαπάνες για το κλίμα· επισημαίνει το σχετικό δυναμικό της ΕΕΣ, καθώς και τον ρόλο των πόλεων και των περιφερειών στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου·

32.  επισημαίνει ότι οι RIS3 ενισχύουν τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας· τονίζει ότι η έρευνα, η καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη πρέπει να συνεχίζουν να διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο προκειμένου να μπορεί η ΕΕ να είναι ανταγωνιστική παγκοσμίως· θεωρεί ότι το πρότυπο της έξυπνης εξειδίκευσης οφείλει να καταστεί μία από τις κύριες προσεγγίσεις της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020 μέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών περιφερειών, αστικών και αγροτικών περιοχών και μέσω της τόνωσης μιας οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ που θα δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ διεθνικών RIS3s και συνεργατικών σχηματισμών παγκόσμιας κλίμακας· υπενθυμίζει το υφιστάμενο πιλοτικό έργο με την επωνυμία «Κλίμακα Αριστείας» (S2E), το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει περιφέρειες για την ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ· συντάσσεται συνεπώς με την άποψη ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη μεγιστοποίηση εκείνων των συνεργειών που θα ενισχύσουν περαιτέρω την έξυπνη εξειδίκευση και την καινοτομία·

33.  επισημαίνει ότι μια αυξημένη προβολή της πολιτικής συνοχής είναι ζωτικής σημασίας για να καταπολεμηθεί ο ευρωσκεπτικισμός και για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η ευνοϊκή προδιάθεση των πολιτών· υπογραμμίζει ότι για να βελτιωθεί η προβολή των ΕΔΕΤ χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στο περιεχόμενο και στα αποτελέσματα των προγραμμάτων τους μέσω μιας αμφίδρομης προσέγγισης που θα επιτρέπει τη συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων και δικαιούχων οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό δίαυλο διάδοσης των αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής· παροτρύνει ακόμη την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα σχετικά με εκείνα τα μετρήσιμα επιτεύγματα της πολιτικής της συνοχής που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ· προτρέπει να συνεχίζονται οι επικοινωνιακές δραστηριότητες ειδικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ακόμη και μετά το κλείσιμο ενός έργου, μέχρι να καταστούν απολύτως ορατά τα αποτελέσματά του·

Προοπτικές

34.  ζητεί ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης σε ολόκληρη την ΕΕ και ζητεί να τεθεί η διοχέτευση των πόρων της ΕΕ προς την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην κορυφή της Ατζέντας της ΕΕ· ζητεί να συνεχιστεί ο αγώνας κατά των περιφερειακών ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και κατά των διακρίσεων· εκτιμά ότι πέραν των στόχων που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, η πολιτική συνοχής οφείλει να συνεχίσει να αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη πολιτικών στόχων της ΕΕ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε μία μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς τις επιδόσεις της και παραμένοντας η κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης, διαθέσιμη σε όλες τις περιφέρειες·

35.  επαναλαμβάνει ότι επείγει να ετοιμάσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική της συνοχής του μετά το 2020, ώστε να την εγκαινιάσουμε αποτελεσματικά με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου· ζητεί συνεπώς να ξεκινήσει εγκαίρως η προπαρασκευή του νέου νομοθετικού πλαισίου από την Επιτροπή, δηλαδή αμέσως μετά την παρουσίαση και μετάφραση στις επίσημες γλώσσες της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ· ζητεί επιπλέον να εγκριθούν εγκαίρως όλες οι νομοθετικές προτάσεις για την μελλοντική πολιτική συνοχής· ζητεί επίσης να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου πριν την έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού, χωρίς αναδρομική ισχύ· υπογραμμίζει ότι η καθυστερημένη εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής·

36.  επισημαίνει ότι ο πυρήνας του σημερινού νομοθετικού πλαισίου της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να διατηρηθεί και μετά το 2020, μέσα από μια καλύτερα επεξεργασμένη, ενισχυμένη, ευπρόσιτη και λυσιτελή πολιτική της οποίας η προστιθέμενη αξία θα επικοινωνείται καλύτερα στους πολίτες·

37.  τονίζει, δεδομένης της πρότασης της Επιτροπής 2016/0282(COD), ότι η υποδοχή των μεταναστών και προσφύγων και η κοινωνική και οικονομική ένταξή τους απαιτούν μια συνεκτική διακρατική προσέγγιση, που επίσης θα πρέπει να σχεδιαστεί μέσα από την τρέχουσα και τη μελλοντική πολιτική της συνοχής της ΕΕ·

38.  υπογραμμίζει τη σημασία της σταθερότητας των κανόνων· καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση των διατάξεων εφαρμογής για την πολιτική συνοχής κατά το επόμενο ΠΔΠ, να επιφέρει όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές· είναι πεπεισμένο ως προς την ανάγκη να διατηρηθεί σε επαρκή επίπεδα το μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ που αντιστοιχεί στην πολιτική συνοχής, εάν δεν αυξηθεί κιόλας, δεδομένων των πολυσύνθετων εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην προσπάθεια να επιτύχει τους στόχους της· εκτιμά ότι αυτή η πολιτική δεν πρέπει να αποδυναμωθεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, του Brexit συμπεριλαμβανομένου και εκτιμά επίσης ότι το μερίδιό της στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ δεν πρέπει να μειωθεί μέσω διοχέτευσης πόρων σε νέες προκλήσεις· υπογραμμίζει επιπλέον τον πολυετή χαρακτήρα της πολιτικής συνοχής και ζητεί να διατηρηθεί η επταετής περίοδος προγραμματισμού της ή να θεσπιστεί μια περίοδος προγραμματισμού 5+5 ετών με υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση·

39.  ζητεί έγκαιρη αποδέσμευση του αποθεματικού επίδοσης επισημαίνει ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ των επιδόσεων και του ανοίγματος του αποθεματικού είναι υπερβολικά μεγάλο και ότι έτσι μειώνεται η αποτελεσματικότητα του αποθεματικού· παροτρύνει την Επιτροπή να επιτρέψει στα κράτη μέλη να καθιστούν λειτουργική τη χρήση του αποθεματικού επίδοσης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης·

40.  επισημαίνει εν προκειμένω ότι το ψηφιακό θεματολόγιο, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αναγκαίων υποδομών και προηγμένων τεχνολογικών λύσεων, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, κυρίως κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης. παρατηρεί ότι οι εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύονται από κατάλληλα μέσα κατάρτισης τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται επίσης από την πολιτική συνοχής·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και τα κοινοβούλιά τους και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(8) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0053.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0321.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0217.
(12) ΕΕ C 305 Ε της 11.11.2010, σ. 14.
(13) ΕΕ C 351 Ε της 2.12.2011, σ. 1.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0383.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0336.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0311.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0211.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0308.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0307.
(21) ΕΕ C 258 Ε της 7.9.2013, σ. 1.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0133.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0384.
(24) ECLI:EU:C:2015:813.


Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο
PDF 532kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο (2016/2079(INI))
P8_TA(2017)0255A8-0179/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ(1) (κανονισμός ΚΑλΠ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (κανονισμός ΠΛΑ), τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999(4) (κανονισμός ΠΛΑ),

–  έχοντας υπόψη τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) (2017-2020) με στόχο τη βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROPÊCHE), της 21ης Μαΐου 2012, όπως τροποποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2013, για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030»,

–  έχοντας υπόψη την περιφερειακή διάσκεψη με θέμα «Building a future for sustainable small-scale fisheries in the Mediterranean and the Black Sea» (Οικοδόμηση ενός μέλλοντος για τη βιώσιμη αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα) που πραγματοποιήθηκε στο Αλγέρι, Αλγερία, στις 7-9 Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0179/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος, με 17 000 θαλάσσια είδη, αποτελεί μία από τις κυριότερες περιοχές βιοποικιλότητας στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση πολυειδικής προσέγγισης στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείρισή της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2017 στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής» (COM(2016)0396), η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η υπεραλίευση εξακολουθεί να αποτελεί ευρύτατα διαδεδομένο φαινόμενο στη Μεσόγειο και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ίδιο κείμενο, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι πολλά από τα εκτιμώμενα αποθέματα αλιεύονται σε επίπεδα σημαντικά πάνω από τους εκτιμώμενους στόχους μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για όλα τα αποθέματα και μέχρι το 2020 το αργότερο, η Μεσόγειος έχει να ανταποκριθεί στο μείζον πρόβλημα της επίτευξης του στόχου της προοδευτικής αποκατάστασης και διατήρησης των πληθυσμών των ιχθυαποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που μπορούν να παραγάγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το ζήτημα θα απαιτήσει τη συμμετοχή και δέσμευση των χωρών εκτός ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίπεδο της υπεραλίευσης στη Μεσόγειο είναι, σε γενικές γραμμές, από 2 έως 3 φορές υψηλότερο του FMSY· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της τήρησης της νομοθεσίας από τον τομέα της αλιείας, ποσοστό μεγαλύτερο του 93 % των ειδών που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης στη Μεσόγειο εξακολουθούν να θεωρούνται υπεραλιευόμενα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία στην εν λόγω περιοχή είναι μεγάλης κοινωνικοοικονομικής σημασίας για τους παράκτιους πληθυσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους, μέσω και του δευτερογενούς κλάδου της μεταποίησης, με πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών, ειδικότερα, να εξαρτώνται από την αλιεία για την απασχόλησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας, ιδίως για τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία προσφέρει ένα συμπληρωματικό εισόδημα και τροφή και συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος επηρεάζεται από μια σειρά παράγοντες – για παράδειγμα η ρύπανση που προκαλούν οι θαλάσσιες μεταφορές – οι οποίοι, μαζί με την αλιεία, έχουν αντίκτυπο στην υγεία των ιχθυαποθεμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο αντιπροσωπεύει το 80 % του αλιευτικού στόλου και το 60 % των θέσεων εργασίας του τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό το ότι δεν υπάρχει από κοινού συμφωνημένος ορισμός της αλιείας μικρής κλίμακας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και ένας τέτοιος ορισμός είναι δύσκολος λόγω των ποικίλων ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών του θαλάσσιου οικοσυστήματος και του αλιευτικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η «παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας» ορίζεται επισήμως μόνο για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1198/2006) ως «η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία» (όπως τράτες)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της αλιείας μικρής κλίμακας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια σειρά εθνικών και περιφερειακών χαρακτηριστικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου για την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο που έγινε τον Φεβρουάριο του 2016, στην Κατάνη, συμφωνήθηκε ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αντιστραφούν αυτές οι αρνητικές τάσεις, και αναγνωρίσθηκε το μείζον ζήτημα της αποκατάστασης και της διατήρησης των πληθυσμών των ιχθυαποθεμάτων σε επίπεδα βιομάζας ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ), με ταυτόχρονη τήρηση όλων των υποχρεώσεων της ΚΑλΠ για τη ΜΒΑ για όλα τα είδη έως το 2020 το αργότερο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την υπεραλίευση, η Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, τα περισσότερα από τα οποία μπορούν να αποδοθούν στην πυκνοκατοικημένη ακτογραμμή (πλεόνασμα σε θρεπτικά συστατικά, ρυπαντές, αλλοιώσεις ενδιαιτημάτων και ακτογραμμής) αλλά και στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και στην υπερεκμετάλλευση των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος είναι επί πλέον πολύ ευαίσθητη απέναντι στην κλιματική αλλαγή η οποία, προστιθέμενη στην έντονη θαλάσσια κυκλοφορία, διευκολύνει την είσοδο και εγκατάσταση νέων χωροκατακτητικών ειδών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία χρήσης ειδικών εργαλείων και τεχνικών – που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των απειλούμενων αποθεμάτων – έχει σοβαρή επίδραση στη βιωσιμότητα των ήδη περιθωριοποιημένων παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων, εμποδίζει την ανάπτυξη και εντείνει τη μείωση του πληθυσμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες κοινότητες όλων των μεσογειακών κρατών μελών έχουν υψηλό βαθμό εξάρτησης από την αλιεία και ιδίως από την αλιεία μικρής κλίμακας και, ως εκ τούτου, κινδυνεύουν από την μη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός παράκτιων κοινοτήτων στην ΕΕ που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από παραδοσιακές, βιοτεχνικές και μικρής κλίμακας αλιευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική αξία της ερασιτεχνικής αλιείας σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, καθώς και την άμεση όσο και έμμεση επίπτωσή της στην απασχόληση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεκτιμάται ο ρόλος της ερασιτεχνικής αλιείας στην κατάσταση των πόρων στη Μεσόγειο·

1.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υλοποιηθούν, πλήρως και το συντομότερο, οι στόχοι και οι δράσεις που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, και να εκπονηθούν εγκαίρως και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα πολυετή σχέδια διαχείρισης σύμφωνα με μια προσέγγιση επικεντρωμένη στην περιφερειοποίηση και στην πληθώρα των ειδών· υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη επίτευξης του στόχου καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (GES) που καθορίστηκε με την οδηγία-πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη θαλάσσια στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της ΚΑλΠ·

2.  εκτιμά πως η Μεσόγειος πρέπει να συνεχίσει να τυγχάνει διαφοροποιημένης μεταχείρισης σε σχέση με τις υπόλοιπες θαλάσσιες λεκάνες που εντάσσονται στην ΚΑλΠ, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος αυτής καλύπτεται από διεθνή ύδατα όπου η κατάσταση των πόρων επηρεάζεται σε καθοριστικό βαθμό από τρίτες χώρες·

3.  εκτιμά ότι απαιτείται επειγόντως μια συλλογική απάντηση η οποία θα βασίζεται στην πολυεπίπεδη διεθνή, ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή συνεργασία· εκτιμά ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων, του αλιευτικού κλάδου, της παραδοσιακής και της βιοτεχνικής αλιείας μικρής κλίμακας, των επιστημόνων, των περιφερειακών οργανώσεων, των διαχειριστών των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, των συνδικάτων και των ΜΚΟ, πρέπει να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και από τη βάση προς την κορυφή· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον στρατηγικό ρόλο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Μεσογείου·

4.  τονίζει ότι, χωρίς ευαισθητοποίηση, πλήρη στήριξη και συμμετοχή των παράκτιων κοινοτήτων οι οποίες, για το δικό τους οικονομικό και κοινωνικό μέλλον, πρέπει να ενημερωθούν για τους κινδύνους της εξάντλησης αποθεμάτων και ειδών, τα μέτρα και οι κανόνες διαχείρισης δεν θα αξιοποιηθούν πλήρως·

5.  επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν κοινοί λεπτομερείς ορισμοί για τις μικρές και παραδοσιακές μορφές αλιείας· τονίζει ότι προκειμένου να υπάρξουν περαιτέρω πολιτικές δράσεις απαιτούνται όσο το δυνατόν συντομότερα τέτοιου είδους ορισμοί σε επίπεδο ΕΕ·

6.  τονίζει ότι, προκειμένου για την αλιεία, η χάραξη πολιτικής πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει στους αλιείς και τις ενώσεις τους και στις οργανώσεις παραγωγών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις ομάδες παράκτιας δράσης (CAGs) και τις τοπικές κοινότητες να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, σε συμφωνία με την αρχή της περιφερειοποίησης της KAλΠ και συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών της ανατολικής και της νότιας όχθης της Mεσογείου· τονίζει ότι μόνο με τη θέσπιση ισότιμων, ισόρροπων και δίκαιων όρων για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και για όλους τους αλιευτικούς φορείς στη Μεσόγειο θα μπορέσουν να εξασφαλιστούν υγιή ιχθυαποθέματα και μια βιώσιμη και κερδοφόρα αλιεία και έτσι να διατηρηθούν τα σημερινά επίπεδα απασχόλησης και ει δυνατόν να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας στον τομέα της αλιείας· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των ισχυρών και ανεξάρτητων κοινωνικών εταίρων στον αλιευτικό τομέα, καθώς και του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής των υπαλλήλων στις εταιρικές υποθέσεις·

7.  επισημαίνει ότι η ΚΑλΠ παρέχει κίνητρα, μεταξύ των οποίων αλιευτικές δυνατότητες, για μια επιλεκτική αλιεία και με τρόπο που έχει περιορισμένο αντίκτυπο στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στους αλιευτικούς πόρους του· τονίζει επ’ αυτού ότι ειναι ανάγκη, να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων (άρθρο 17 του κανονισμού ΚΑλΠ)· ζητεί να γίνουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή ώστε να δοθούν στους μικρής κλίμακας (βιοτεχνικούς και παραδοσιακούς) στόλους περισσότερα κίνητρα και προτιμησιακή πρόσβαση στις παράκτιες αλιευτικές περιοχές, υπό τον όρο ότι θα εφαρμόζουν επιλεκτική αλιεία και με τρόπο που θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες παράκτιες κοινότητες·

8.  διαπιστώνει ότι η επιρροή της ερασιτεχνικής αλιείας στα αποθέματα και το κοινωνικοοικονομικό δυναμικό της στη Μεσόγειο δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς· εκτιμά πως πρέπει στο μέλλον να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ερασιτεχνών αλιέων, τον όγκο των αλιευμάτων τους και τη δημιουργία αξίας από αυτούς στις παράκτιες κοινότητες·

9.  σημειώνει ότι η ερασιτεχνική αλιεία δημιουργεί υψηλές οικονομικές απολαβές για τις τοπικές κοινότητες, μέσω δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός, έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και θα πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρύνεται·

10.  θεωρεί αναγκαίο τον ορισμό της παράκτιας, ερασιτεχνικής παράκτιας και παραδοσιακής αλιείας σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά κατά την εφαρμογή της περιφερειακής προσέγγισης·

11.  υπογραμμίζει ότι στην παράκτια αλιεία χρησιμοποιούνται παραδοσιακά εργαλεία και τεχνικές που λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους καθορίζουν την ταυτότητα και τον τρόπο ζωής των παράκτιων περιοχών και ότι είναι ως εκ τούτου αναγκαίο να διατηρηθεί η χρήση τους και να προστατευθούν ως στοιχείο της πολιτιστικής, ιστορικής και παραδοσιακής κληρονομιάς·

12.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε τύπου αλιείας, θα πρέπει να επιτρέπονται κάποιες αιτιολογημένες παρεκκλίσεις ως προς τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών·

13.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την Οργάνωση για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO), πρέπει να εφαρμοστεί μια συντηρητική προσέγγιση σε σχέση με τη διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, που να συνεκτιμά τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη αλιεία, με παράλληλη προστασία και διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος ως όλου· τονίζει ότι η απουσία επιστημονικής πληροφόρησης δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για την μη εφαρμογή μέτρων διατήρησης και διαχείρισης· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό το να αντιμετωπιστεί γρήγορα η έλλειψη δεδομένων και απτών επιστημονικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη όλων των ενδιαφερομένων μερών και η συμμετοχή τους στη διαδικασία αυτή·

14.  εκτιμά ότι για την προστασία και διαφύλαξη των αλιευτικών και περιβαλλοντικών πόρων της Μεσογείου, οι πολιτικές διαχείρισης της αλιείας πρέπει να είναι αποτελεσματικές και να υποστηρίζονται από ισχυρές, ευρείες και επείγουσες πολιτικές και μέτρα απέναντι στους παράγοντες που πλήττουν και επηρεάζουν αρνητικά τους πόρους αυτούς: κλιματική αλλαγή (παγκόσμια υπερθέρμανση, οξίνιση, επίπεδο ομβρίων υδάτων), ρύπανση (χημικοί, οργανικοί, μακροσκοπικοί και μικροσκοπικοί ρύποι), ανεξέλεγκτη αναζήτηση και εξόρυξη αερίου και πετρελαίου, θαλάσσιες μεταφορές, χωροκατακτητικά είδη, και καταστροφή ή αλλοίωση των φυσικών οικοτόπων, ιδιαίτερα των παράκτιων· τονίζει ως εκ τούτου τη σημασία της καλύτερης κατανόησης του αντικτύπου αυτών των παραγόντων στα ιχθυαποθέματα· ζητεί να ενισχυθούν σε σχέση με αυτό οι ευρωπαϊκές ικανότητες παρατήρησης και παρακολούθησης της Μεσογείου, όπως το EMODnet και το πρόγραμμα Copernicus και η θαλάσσια συνιστώσα του·

15.  θεωρεί ότι η προστασία και διατήρηση των αλιευτικών και θαλάσσιων πόρων στη Μεσόγειο δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε μέτρα που αφορούν τον τομέα της αλιείας, αλλά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν άλλους τομείς που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον·

16.  θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τους πληθυσμούς των ιχθύων εμπορικής εκμετάλλευσης, και βάσει αυτών των γνώσεων, να σχεδιαστεί η βιώσιμη εκμετάλλευσή τους·

17.  τονίζει έντονα ότι στη Μεσόγειο, ακόμη και στις χώρες της ΕΕ, συνεχίζει να υπάρχει ένα εκτεταμένο πρόβλημα παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας· εκτιμά ότι καμία παρέμβαση για τη διαφύλαξη των πόρων, και κυρίως των οικονομιών της αλιείας μικρής κλίμακας, δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη την αποφασιστική καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας· εκτιμά πως, για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, η ΕΕ πρέπει επίσης να διασφαλίσει τη στήριξη των τρίτων χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο· εκτιμά επίσης πως χρειάζεται να εναρμονιστούν καταλλήλως οι διαδικασίες επιθεώρησης σε όλη τη Μεσόγειο, αντί των σημερινών εξαιρετικά διαφορετικών επιθεωρήσεων και κυρώσεων·

18.  υπενθυμίζει ότι οι παράκτιες κοινότητες επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη, στον εντοπισμό και στην ταυτοποίηση της ΠΛΑ αλιείας·

19.  θεωρεί προτεραιότητα την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων τόσο χερσαίου ελέγχου σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής (αγορές και εστιατόρια) όσο και θαλάσσιου ελέγχου, ειδικότερα σε περιοχές όπου οι αλιευτικές δραστηριότητες έχουν προσωρινά διακοπεί ή απαγορευτεί·

20.  εκτιμά πως, για να αποφευχθούν οι κοινωνικές ανισότητες, θα πρέπει οι αλιευτικές δυνατότητες να κατανέμονται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, με τη δέουσα προτίμηση στις μεθόδους χαμηλού αντικτύπου· εκτιμά πως οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει επίσης να κατανέμονται δίκαια μεταξύ των διαφόρων αλιευτικών επί μέρους κλάδων, συμπεριλαμβανομένων της παραδοσιακής και της μικρής κλίμακας αλιείας· εκτιμά ακόμη πως θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους αλιευτικούς στόλους για να χρησιμοποιούν πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές με μικρότερο αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε συμφωνία με το άρθρο 17 του κανονισμού ΚΑλΠ·

21.  θεωρεί ότι το ζήτημα της εξάντλησης των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μέτρα διαχείρισης και διατήρησης της αλιείας για την εμπορική και την ερασιτεχνική αλιεία που να περιλαμβάνουν κυρίως τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς και ημερήσια ή εβδομαδιαία ανώτατα όρια αλίευσης, όπως και ποσοστώσεις, όπου κριθεί σκόπιμο· εκτιμά πως έτσι θα διασφαλιστούν ισότιμοι όροι έναντι των τρίτων χωρών για τα κοινά αποθέματα· είναι της γνώμης ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αποφασιστούν σε στενή συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο τομέα ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους·

22.  επικροτεί την αύξηση του αριθμού των επιθεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών αντιμετώπισης των δύο μειζόνων προβλημάτων συμμόρφωσης που παρουσιάστηκαν το 2016, ήτοι: της ψευδούς δήλωσης εγγράφων (ημερολόγια πλοίου, δηλώσεις εκφόρτωσης και μεταβίβασης, δελτία πώλησης κτλ.) και της χρήσης απαγορευμένων ή μη σύμμορφων αλιευτικών εργαλείων·

23.  τονίζει ότι οι ευθύνες που απορρέουν από την υποχρέωση εκφόρτωσης δυνάμει της μεταρρυθμισμένης ΚΑλΠ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βαρύνουν τους αλιείς·

24.  ζητεί να εξεταστούν οι συνέπειες που θα έχει η εξάλειψη των απορρίψεων ανεπιθύμητων αλιευμάτων στη μείωση των θρεπτικών συστατικών για τους θαλάσσιους οργανισμούς και άλλα είδη, όπως οι γλάροι·

25.  επισημαίνει ότι το σύστημα των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών στη Μεσόγειο δεν καλύπτει επαρκές ποσοστό της επιφάνειας και παρουσιάζει μεγάλες διαφορές κάλυψης μεταξύ των διαφόρων λεκανών· επισημαίνει ότι υπάρχει γενική έλλειψη οικονομικών πόρων· εκτιμά ότι έχει καθοριστική σημασία να αναγνωριστεί και να ενισχυθεί ο ρόλος που ήδη διαδραματίζουν οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές ως εξειδικευμένα εργαστήρια επιστημονικής έρευνας, εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και συνεργασίας και συμμετοχικής διαχείρισης με τους αλιείς, και να βελτιστοποιηθεί η χρήση τους, βάσει των επιστημονικών συμβουλών και των στόχων διατήρησης· θεωρεί σημαντικό επ’ αυτού να αυξηθεί σταθερά η χρηματοδότηση του συστήματος· εκτιμά ότι είναι ζωτική η στενότερη συνεργασία με τη ΓΕΑΜ (GFCM) και τις τρίτες χώρες, για τον καθορισμό των περιοχών που θα καλύπτονται με μέτρα προστασίας και για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου με σκοπό να επαληθεύεται η αποτελεσματικότητα αυτών των περιοχών·

26.  τονίζει ότι έχει σημασία να καλύπτουν οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές τουλάχιστον το 10 % της Μεσογείου έως το 2020, σύμφωνα με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14.5 του ΟΗΕ· καλεί τη ΓΕΑΜ να συμφωνήσει, κατά την ετήσια σύνοδο του 2018 για ένα προοδευτικό ημερολόγιο με ειδικά ορόσημα στην επίτευξη αυτού του στόχου· τονίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι υπάρχουσες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές δεν έχουν σωστή διαχείριση· θεωρεί, συνεπώς, ότι παράλληλα με την καθιέρωση ενός αποδοτικού συστήματος εποπτείας και ελέγχου είναι αναγκαία και η ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με την «οικοσυστημική προσέγγιση», ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας·

27.  επισημαίνει την ανάγκη της προστασίας και συνεργασίας όσον αφορά τη διαχείριση των ευαίσθητων περιοχών που αποτελούν βασικούς τόπους αναπαραγωγής πολύ σημαντικών από οικονομική άποψη ειδών (π.χ. θαλάσσια λεκάνη του νησιού Jabuka στην Αδριατική Θάλασσα)·

28.  επισημαίνει ότι η Μεσόγειος χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό από βιολογική άποψη πληθυσμό τον οποίο εκμεταλλεύονται στόλοι διαφόρων χωρών και για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία και ο συντονισμός των μέτρων ρύθμισης της αλιείας από όλους τους ενδιαφερόμενους και σε όλα τα επίπεδα·

29.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων και των πλαστικών στη θάλασσα που προκαλούν πολύ σοβαρές ζημίες σε περιβαλλοντικό, οικολογικό, οικονομικό και υγειονομικό επίπεδο·

30.  εκτιμά ότι είναι θεμελιώδης η υιοθέτηση, στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης, διαφοροποιημένης και διαρθρωμένης προσέγγισης των πολιτικών με διαφορετικά κριτήρια που θα βασίζονται στα βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών και στις τεχνικές των αλιευτικών πρακτικών· εκτιμά επίσης ότι ο κατάλληλος χωροταξικός (περιοχές απαγόρευσης της αλιείας, ολική ή μερική παύση δραστηριότητας εκ περιτροπής, ανάλογα με τα αλιευτικά συστήματα) ή χρονικός σχεδιασμός (βιολογική ανάπαυλα) θα πρέπει να προβλέπεται σε κάθε πολυετές σχέδιο, μαζί με την προώθηση τεχνικών μέτρων για τη μέγιστη επιλεκτικότητα των εργαλείων· τονίζει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η κατάλληλη χρηματοδοτική αντιστάθμιση·

31.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής για ένα πολυετές σχέδιο διαχείρισης της Μεσογείου· τονίζει τη σημασία της περιφερειοποίησης της ΚΑlΠ για τη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο· ζητεί από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο (MEDAC) να εμπλακεί στο σύνολο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης και των περιφερειοποιημένων μέτρων·

32.  θεωρεί ότι στη διάρκεια της βιολογικής ανάπαυλας πρέπει να εξασφαλίζεται στους αλιείς επαρκές εισόδημα·

33.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί, σε επίπεδο Μεσογείου και για όλα τα εμπορικά και ερασιτεχνικά στοχευόμενα είδη, ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ανάλογα με την ηλικία αναπαραγωγής, βάσει των διαθέσιμων βέλτιστων επιστημονικών γνώσεων· επισημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αυστηρότερη τήρηση αυτών των ελάχιστων επιτρεπόμενων μεγεθών·

34.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η δημιουργία συντονισμένων δράσεων με τις χώρες της Μεσογείου που δεν ανήκουν στην ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της πολιτικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων μερών στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή· επικροτεί την πρόσφατη έναρξη εφαρμογής του προγράμματος της Επιτροπής MedFish4Ever, που αποτελεί μια έκκληση για δράση προκειμένου να σταματήσει η συρρίκνωση των αλιευτικών αποθεμάτων στη Μεσόγειο· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας στις χώρες της Μεσογείου·

35.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η προώθηση και η θέσπιση ενός πρωτοκόλλου χωροχρονικής απαγόρευσης της αλιείας με σκοπό τον περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας και την ιεράρχηση αυτής κατά τη διάρκεια του έτους, περιορίζοντας προσωρινά την αλιεία στις ζώνες ωοτοκίας ορισμένων ειδών. επισημαίνει ότι η εν λόγω ιεράρχηση και εξειδίκευση της αλιευτικής προσπάθειας θα είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και πρέπει να δρομολογηθεί σε συνεργασία με τις αλιευτικές κοινότητες και τους επιστημονικούς συμβούλους·

Μέτρα έναντι τρίτων χωρών

36.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει δράσεις μέσω της ΓΕΑΜ για τη βελτίωση της κατάστασης των αποθεμάτων που είναι κοινά με τρίτες χώρες, με την αξιοποίηση επίσης των δράσεων συνεργασίας που έχουν ήδη εδραιωθεί μεταξύ των αντιπροσωπευτικών οντοτήτων των αλιευτικών βιομηχανιών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και των αρχών ή των αντίστοιχων οντοτήτων των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών·

37.  παρατηρεί ότι η έλλειψη κοινού κανονιστικού πλαισίου για τους στόλους της ΕΕ και των τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των αλιέων και ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αλιευμάτων για τα κοινά είδη·

38.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και την ανάγκη προώθησης της συμμόρφωσης και ίσων όρων ανταγωνισμού στον τομέα του ελέγχου της αλιείας με τρίτες χώρες και με τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ/RFMOs), καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης του οριζόντιου συντονισμού για τη διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών και των ιχθυαποθεμάτων πέραν των εθνικών δικαιοδοσιών·

39.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει συνδρομή στις εκτός ΕΕ χώρες της Μεσογείου για την επίτευξη βιώσιμης αλιείας, στηρίζοντας την μικρής κλίμακας και την παράκτια αλιεία, μοιραζόμενη τις βέλτιστες πρακτικές και διατηρώντας έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας, και να καθιερώσει τον αναγκαίο διάλογο μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκόμενων εθνικών διοικήσεων, προκειμένου να στηριχθεί επαρκώς η εφαρμογή της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της ΓΕΑΜ (2017–2020) και να αντιστραφεί η ανησυχητική τάση στην κατάσταση των αποθεμάτων της Μεσογείου· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών με τις τρίτες μεσογειακές χώρες σχετικά με τις δραστηριότητες των στόλων άλλων τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο·

40.  ζητεί να καταρτιστεί ένα περιφερειακό σχέδιο δράσης υπό την αιγίδα της ΓΕΑΜ, ώστε να παρέχονται ίσοι όροι σε όλα τα σκάφη που αλιεύουν στην περιοχή της Μεσογείου και να επιτευχθεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της ικανότητας των στόλων όλων των χωρών της Μεσογείου· ζητεί επί πλέον τη δημιουργία ενός περιφερειακού κέντρου για το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) και για κοινές επιχειρήσεις επιθεώρησης·

41.  συνιστά στην Επιτροπή να διακόψει τις εισαγωγές από τρίτες χώρες που δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΑΑ), τα οποία επιβάλλονται στις χώρες αυτές από το διεθνές δίκαιο υπό την ιδιότητά τους ως κρατών σημαίας, κρατών λιμένα, παράκτιων κρατών ή κρατών εμπορίας·

42.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν, να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή και να συνεργαστούν με τρίτες χώρες για την καλύτερη καταπολέμηση της ΠΛΑ σε ολόκληρη τη Μεσόγειο·

43.  καλεί τα παρόχθια κράτη να συνεργαστούν προκειμένου να θεσπίσουν περιοχές απαγόρευσης της αλιείας και προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, μεταξύ άλλων σε διεθνή ύδατα·

44.  τονίζει την ανάγκη θέσπισης βασικών κανόνων σε όλη τη Μεσόγειο για τη διαχείριση της ερασιτεχνικής αλιείας·

Κοινωνικοοικονομικές πτυχές

45.  υπογραμμίζει ότι 250 000 άτομα εργάζονται σε πλοία και ότι ο αριθμός των ατόμων που εξαρτώνται από τον τομέα της αλιείας αυξάνεται εκθετικά εάν ληφθούν υπόψη οι οικογένειες που βιοπορίζονται από την περιφερειακή αλιεία και απασχολούνται σε συναφείς κλάδους, όπως η μεταποίηση, η συντήρηση πλοίων και ο τουρισμός, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού που συνδέεται με την ερασιτεχνική αλιεία· επισημαίνει ότι το 60 % των θέσεων εργασίας που συνδέονται με την αλιεία βρίσκεται σε αναπτυσσόμενες χώρες της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο που διαδραματίζουν η αλιεία μικρής κλίμακας (βιοτεχνική και παραδοσιακή) και η ερασιτεχνική αλιεία στη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των περιοχών και ιδίως των πιο ευπαθών παράκτιων κοινοτήτων·

46.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των αλιέων, αρχής γενομένης από τη διασφάλιση αξιοπρεπών αποδοχών και θεμιτού ανταγωνισμού, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο υψηλό ποσοστό ατυχημάτων στον τομέα και στον αυξημένο κίνδυνο επαγγελματικών ασθενειών· προτείνει στα κράτη μέλη τη θέσπιση μέσων εισοδηματικής στήριξης, με δέοντα σεβασμό προς τους νόμους και τις πρακτικές κάθε κράτους μέλους· συνιστά τέλος τη δημιουργία από τα κράτη μέλη ενός ταμείου αντιστάθμισης σταθερού εισοδήματος που θα καλύπτει τις περιόδους διακοπής της αλιείας λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών που καθιστούν την αλιεία αδύνατη, και τις περιόδους ανάπαυσης (βιολογικής ανάπαυλας), με σκοπό την προστασία του κύκλου ζωής των αλιευόμενων ειδών, την αποτροπή περιβαλλοντικών καταστροφών, ή παρατεταμένων φαινομένων περιβαλλοντικής ρύπανσης ή μόλυνσης από θαλάσσιες βιοτοξίνες·

47.  παρατηρεί ότι ο αλιευτικός τομέας της ΕΕ αντιμετωπίζει εδώ και μερικά χρόνια δυσκολίες λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής, της υποβάθμισης των αλιευτικών αποθεμάτων, της μείωσης των αλιευμάτων και της διαρκούς πτώσης των εισοδημάτων·

48.  σημειώνει ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα έχει επιδεινωθεί για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων, την πτώση της αξίας των αλιευμάτων σε πρώτη πώληση ( που δεν αποτυπώθηκε στις τιμές λιανικής πώλησης, λόγω της άδικης κατανομής της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας του τομέα από τους περισσότερους μεσάζοντες και, σε κάποιες περιφέρειες, των μονοπωλίων στη διανομή), και της αύξησης των τιμών των καυσίμων· σημειώνει ότι οι δυσχέρειες αυτές έχουν συμβάλει στην αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας, πράγμα ιδιαίτερα ανησυχητικό στην περίπτωση της αλιείας μικρής κλίμακας και ικανό πράγματι να υποσκάψει το μέλλον αυτού του παραδοσιακού τρόπου ζωής και την επιβίωση τοπικών κοινοτήτων με μεγάλη εξάρτηση από την αλιεία·

49.  τονίζει τη σημασία του να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες όπως ο αλιευτικός τουρισμός ή οι ερευνητικές δραστηριότητες, που θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση και να είναι συμβατές με τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας·

50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν σε όλους τους εργαζομένους στον τομέα της αλιείας τη δυνατότητα για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και επαρκή κοινωνική προστασία, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του είδους της εταιρείας που τους απασχολεί, του τόπου απασχόλησης ή της σχετικής σύμβασης, μεταξύ άλλων χάρη στη χρήση των συμφωνιών βιώσιμων αλιευτικής σύμπραξης που έχουν υπογραφεί στην περιοχή, με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπιγκ και τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές και χρηματοδότηση, της συνεργασίας με δημόσια διοίκηση και θεσμούς και της διαφοροποίησης των βιοτικών πόρων· τονίζει τη σημασία των αποτελεσματικών επιθεωρήσεων και ελέγχων·

51.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των αλιέων, δεδομένου του υψηλού ποσοστού ατυχημάτων στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και του δυσανάλογα υψηλού κινδύνου επαγγελματικών νόσων, τόσο σωματικών όσο και ψυχικών· τονίζει την ανάγκη διασφάλισης για τους αλιείς μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· υπογραμμίζει τη σημασία του να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής τόσο πάνω στα σκάφη όσο και στην ξηρά, και αξιοπρεπή καταλύματα και δυνατότητες για ψυχαγωγικές δραστηριότητες· τονίζει την ανάγκη του να παραμένουν λειτουργικώς ασφαλή και πλωτά τα λιμάνια, τα καταφύγια και οι πλωτές οδοί·

52.  τονίζει την ανάγκη του να διασφαλιστεί ότι κάθε ψάρι και αλιευτικό προϊόν που εισάγεται στην ΕΕ πληροί απαιτήσεις σύμφωνες προς τα διεθνή περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα και προς τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό και τη βιωσιμότητα στον τομέα της αλιείας, με σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης· τονίζει ότι αυτό έχει ουσιαστική σημασία όχι μόνο για τον ανταγωνισμό εντός της Ένωσης, αλλά κυρίως και ιδίως σε σχέση με τους ανταγωνιστές που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες·

53.  εκτιμά ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν την πλήρη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ/EMFF) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας· εκτιμά πως η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τόσο τα κράτη μέλη όσο και τα κράτη μη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια, ιδίως σε ό,τι αφορά τα εξής:

   βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας επί του σκάφους·
   αναβάθμιση του κύρους της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης και στήριξη για την ανάδειξη και ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του τομέα μέσω της πρόσληψης, εκπαίδευσης και πολυδύναμης κατάρτισης νέων·
   ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην αλιεία και στους άμεσα συνδεόμενους παραγωγικούς τομείς, λαμβανομένου υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν το 12 % της συνολικής εργατικής δύναμης του τομέα·

54.  επισημαίνει ότι το ΕΤΘΑ/EMFF πρέπει να βοηθήσει την αλιεία μικρής κλίμακας να ανανεώσει τον εξοπλισμό της, ώστε να τηρεί ειδικότερα τους αυστηρούς περιορισμούς ως προς την υποχρέωση εκφόρτωσης·

55.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη σύσταση και τις δραστηριότητες των ομάδων τοπικής δράσης για την αλιεία (FLAG) οι οποίες προωθούν το μοντέλο της βιώσιμης αλιείας·

56.  θεωρεί θεμελιώδους σημασίας την προώθηση, αξιοποίηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ αλιέων μικρής κλίμακας εντός της ίδιας περιοχής ή περιφέρειας, με σκοπό την από κοινού άσκηση σχεδιασμού και διαχείρισης για τους τοπικούς αλιευτικούς πόρους, εν όψει μιας αποτελεσματικής και έμπρακτης περιφερειοποίησης, σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑλΠ· εκτιμά ότι ο τεράστιος κατακερματσιμός και η τεράστια διαφοροποίηση των επαγγελμάτων, στόχων, τεχνικών χαρακτηριστικών και πληρωμάτων αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αλιείας στη Μεσόγειο και ότι ως εκ τούτου μια οριζόντια και ενιαία προσέγγιση δεν θα σεβόταν αυτές τις τοπικές ιδιαιτερότητες·

57.  παρατηρεί ότι, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, ο αριθμός των αποθεμάτων για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αξιόπιστη αξιολόγηση κατάστασης παραμένει υψηλός και ότι η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (STECF) θεωρεί λυπηρό το ότι αριθμός των αξιολογήσεων μειώθηκε στην πράξη, από 44 το 2012 σε μόνο 15 το 2014· τονίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί η ταχεία και σωστή συλλογή δεδομένων και να υποστηριχθεί η αύξηση του αριθμού των μελετών και των ειδών που καλύπτονται από αυτά τα δεδομένα, ώστε να ενθαρρυνθεί έτσι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα αποθέματα, τον αντίκτυπο της ερασιτεχνικής αλιείας και των εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι η ρύπανση, προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων·

58.  εκτιμά ότι η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των πόρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον όγκο των συλλεχθέντων δεδομένων και την επιστημονική χρήση τους, όσον αφορά παράγοντες όπως η αλιευτική ικανότητα, οι διεξαγόμενες αλιευτικές δραστηριότητες και η κοινωνικοοικονομική κατάστασή τους και η βιολογική κατάσταση των υπό εκμετάλλευση αποθεμάτων·

59.  επισημαίνει ότι μόνο το 40 % των ψαριών που εκφορτώνονται στην καλυπτόμενη από την ΓΕΑΜ περιοχή προέρχεται από αποθέματα για τα οποία η Επιτροπή έχει λάβει επιστημονική αξιολόγηση και ότι το ποσοστό είναι ακόμη χαμηλότερο σε ό,τι αφορά τα αποθέματα που καλύπτονται από σχέδιο διαχείρισης· επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθεί το πεδίο των επιστημονικών αξιολογήσεων που αφορούν την κατάσταση των αποθεμάτων και να αυξηθεί το ποσοστό των εκφορτώσεων που καταγράφονται ανά τύπο αλιείας ρυθμιζόμενης από πολυετή σχέδια διαχείρισης·

60.  θεωρεί σημαντικές τις εκτιμήσεις του κόστους της ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών και στη Μεσόγειο·

61.  υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που λαμβάνουν συγχρόνως υπόψη την ετερογένεια του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την πολυπλοκότητα των θαλάσσιων (υπό εκμετάλλευση ή μη) ειδών, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές των αλιευτικών δραστηριοτήτων, το φαινόμενο της μείωσης της αξίας των τιμών πρώτης πώλησης των αλιευμάτων και, σε ορισμένες περιοχές, το μονοπώλιο της διανομής, καθώς και κάθε άλλο παράγοντα που επηρεάζει την υγεία των ιχθυαποθεμάτων·

62.  αναγνωρίζει ότι τα διαθέσιμα δεδομένα για τη μέτρηση της έκτασης και του αντίκτυπου της αλιείας μικρής κλίμακας είναι περιορισμένα και ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ κρατών· ότι, λόγω αυτής της έλλειψης δεδομένων, η αλιεία μικρής κλίμακας τείνει να υποτιμάται·

63.  υπογραμμίζει ότι η καλύτερη κατανόηση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των διαφόρων ειδών αλιείας, ιδίως της αλιείας μικρής κλίμακας και της ερασιτεχνικής αλιείας, θα συνέβαλε στον προσδιορισμό των βέλτιστων μέτρων διαχείρισης·

64.  τάσσεται θερμά υπέρ της πρότασης της ΓΕΑΜ να δημιουργηθεί κατάλογος αλιευτικών δραστηριοτήτων και να περιληφθούν πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία και τις αλιευτικές δραστηριότητες, περιγραφή των αλιευτικών περιοχών, καθώς και των στοχευόμενων ειδών και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, προκειμένου να παρασχεθεί μια πλήρης εικόνα των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή και να αναδειχθούν οι αλληλεπιδράσεις με άλλους τομείς όπως η ερασιτεχνική αλιεία·

65.  θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν νέοι κανόνες στην ερασιτεχνική αλιεία και θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί κατάλογος ερασιτεχνικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία και τις αλιευτικές δραστηριότητες, περιγραφή των αλιευτικών περιοχών, καθώς και των στοχευόμενων ειδών και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

66.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη στενή επιστημονική συνεργασία και να εργαστεί για να βελτιώσει τη συλλογή δεδομένων για τα βασικά ιχθυαποθέματα, μειώνοντας την χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στη συλλογή και στην τελική αξιολόγηση των δεδομένων και ζητώντας από την STECF (Επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας) αξιολογήσεις για νέα αποθέματα· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι στη Μεσόγειο οι περισσότερες εκφορτώσεις είναι ειδών για τα οποία λίγα μόνο δεδομένα είναι διαθέσιμα («data-deficient fisheries»)·

67.  υπογραμμίζει την έντονη και επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί η ανταλλαγή των δεδομένων και να καταπολεμηθούν η διασπορά και η αδυναμία πρόσβασης σε αυτά, μέσω της ανάπτυξης μιας κοινής βάσης δεδομένων με ολοκληρωμένα και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τα αλιευτικά αποθέματα και της συγκρότησης ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων και ερευνητικών ιδρυμάτων που να καλύπτει διαφορετικούς τομείς της αλιευτικής επιστήμης· τονίζει ότι η εν λόγω βάση δεδομένων θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ και θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα τα σχετικά με την αλιεία και τις αλιευτικές δραστηριότητες ανά γεωγραφική υποπεριοχή, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία, προκειμένου να διευκολυνθούν ο έλεγχος της ποιότητας, τα ανεξάρτητα και ολοκληρωμένα δεδομένα και, ως εκ τούτου, να ενισχυθούν οι αξιολογήσεις των αποθεμάτων·

68.  διαπιστώνει ότι ο αντίκτυπος, τα χαρακτηριστικά και η έκταση της ΠΑΑ αλιείας δεν είναι επαρκώς γνωστά, ότι η εκτίμησή τους ποικίλλει από χώρα σε χώρα μέσα στη Μεσόγειο και ότι ως εκ τούτου οι χώρες αυτές δεν απεικονίζονται σωστά στις πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της αλιείας και για τις τάσεις διαχρονικά· τονίζει ότι οι χώρες αυτές πρέπει να συνυπολογιστούν δεόντως στην εκπόνηση των επιστημονικών αξιολογήσεων για σκοπούς διαχείρισης της αλιείας·

69.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν, με την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα, την απάτη στα ιχθυοπροϊόντα και να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας· θεωρεί λυπηρή την έλλειψη στοιχείων για την κατάσταση των περισσότερων αποθεμάτων («αποθέματα με ελλιπή δεδομένα»), και το γεγονός ότι περίπου το 50 % των αλιευμάτων δεν δηλώνονται επίσημα, ενώ το 80 % των εκφορτώσεων προέρχονται από αποθέματα με ελλιπή δεδομένα·

70.  καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις συναφείς συμβάσεις της ΔΟΕ για τους εργαζομένους στους τομείς της αλιείας, προκειμένου να διασφαλίζονται καλές συνθήκες εργασίας, και να ενισχύσουν τους φορείς συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε να απολαύουν των εργασιακών τους δικαιωμάτων οι εργαζόμενοι στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων·

71.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις επενδύσεις στη διαφοροποίηση και την καινοτομία του αλιευτικού τομέα μέσω της ανάπτυξης του τομέα των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων·

Ευαισθητοποίηση

72.  υπογραμμίζει ότι πραγματικά αποτελέσματα και πλήρης υλοποίηση μπορούν να επιτευχθούν με υψηλό επίπεδο ευθύνης και ευαισθητοποίησης μεταξύ των οικονομικών φορέων του τομέα, μέσω της ενίσχυσης και της εκπαίδευσης όλων των αλιέων (επαγγελματιών και ερασιτεχνών) και της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για τη διάδοση των ορθών πρακτικών·

73.  θεωρεί σημαντικό το να στηριχθεί η υποχρεωτική παροχή σωστών πληροφοριών στον καταναλωτή σχετικά με την ακριβή προέλευση των προϊόντων και τη μέθοδο και ημερομηνία αλίευσης· εκτιμά πως πρέπει να εξεταστεί και να αξιολογηθεί αν τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη νέα ΚΟΑ έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την ενημέρωση του καταναλωτή·

74.  εκτιμά ότι είναι σημαντικό επί πλέον να ευαισθητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν οι καταναλωτές στην υπεύθυνη κατανάλωση ιχθύων, διαλέγοντας τοπικά είδη που έχουν αλιευθεί με βιώσιμες τεχνικές και που προέρχονται ει δυνατόν από αποθέματα που δεν υπεραλιεύονται και δεν είναι ευρέως εμπορεύσιμα· εκτιμά ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να προαχθεί ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα ιχνηλασιμότητας και σήμανσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς, που μεταξύ άλλων θα παρέχει ενημέρωση στους καταναλωτές και θα καταπολεμά την απάτη στα τρόφιμα·

75.  εκτιμά ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ του θεμιτού ανταγωνισμού, των απαιτήσεων των καταναλωτών, της βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα και της διατήρησης θέσεων εργασίας· τονίζει την ανάγκη για μια συνολική προσέγγιση και μια ισχυρή πολιτική βούληση εκ μέρους όλων των χωρών της Μεσογείου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να βελτιωθεί η κατάσταση στη Μεσόγειο·

76.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκστρατεία MEDFISH4EVER που ξεκίνησε η Επιτροπή, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού για την κατάσταση στη Μεσόγειο·

77.  θεωρεί ότι τα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθώς και άλλοι δημόσιοι χώροι, πρέπει να εφοδιάζονται με προϊόντα της τοπικής αλιείας·

78.  υπογραμμίζει ότι αυτό το νέο σενάριο και όλοι αυτοί οι νέοι αλληλένδετοι παράγοντες στη Μεσόγειο πρέπει να οδηγήσουν στην αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 για τη Μεσόγειο, προκειμένου να προσαρμοστεί στην παρούσα κατάσταση·

79.  επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 θα πρέπει να αναθεωρηθεί ως προς το μέρος που αναφέρεται στην προβλεπόμενη απαγόρευση της χρήσης ορισμένων παραδοσιακών εργαλείων (απαγόρευση χρήσης απλαδιών πέρα από την εμπορική αλιεία) και τις διατάξεις σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, όπως το ύψος των διχτυών αλιείας, το μέγεθος των ματιών των διχτυών αλιείας, το βάθος και η απόσταση από την ακτή στην οποία επιτρέπεται η χρήση των εργαλείων·

o
o   o

80.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(2) ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.
(3) ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11.
(4) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0343.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου