Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο
Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Rolandas Paksas
 Αίτηση άρσης της ασυλίας της Mylène Troszczynski
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen
 Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών
 Έκθεση του 2016 για τη Σερβία
 Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο
 Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 Πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I
PDF 806kWORD 80k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))(1)
P8_TA(2017)0256A8-0208/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
Πρόταση
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή
για τη δράση για το κλίμα με στόχο την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή («Κανονισμός σχετικά με τη δράση για το κλίμα για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού»)
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)
Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)
Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η δέσμευση της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 2015.
(3)  Το Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού στις 5 Οκτωβρίου 2016, αφού έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016. Η συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016 και αποσκοπεί, βάσει του άρθρου 2, στο να ενισχύσει την παγκόσμια αντίδραση στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών για εξάλειψη της φτώχιας, μεταξύ άλλων: α) με το να συγκρατηθεί η αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησής της στον 1,5°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· β) με το να ενισχυθεί η ικανότητα προσαρμογής στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς επίσης και η κλιματική ανθεκτικότητα και η ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο που δεν απειλείται η παραγωγή τροφίμων· γ) με το να καταστούν οι χρηματοδοτικές ροές συμβατές με μια πορεία προς την επίτευξη χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και κλιματικά ανθεκτικής ανάπτυξης.
Η συμφωνία του Παρισιού ορίζει επίσης ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της πρέπει να αναλάβουν δράση για τη διατήρηση και την ενίσχυση, ανάλογα με την περίπτωση, των καταβοθρών και των ταμιευτήρων αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών.
Η παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η δέσμευση της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 2015.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020.
(4)  Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Συνεπώς, θα εκπνεύσει και η ισχύς των συστημάτων για πράσινες επενδύσεις που συνδέονται με το πρωτόκολλο του Κιότο και παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε προγράμματα μείωσης των εκπομπών σε οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος που συνήλθε στις 21 Οκτωβρίου 2009 υποστήριξε τον στόχο της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 80 έως 95% έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο των αναγκαίων μειώσεων που πρέπει να επιφέρουν οι ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα σύμφωνα με τη Διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά και παροχή κινήτρων σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικής. Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης να δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα παρέχει ασφαλή, αειφόρο, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της. Για να επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή16.
(5)  Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια και στη βιοοικονομία απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και παροχή κινήτρων υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με μικρότερα κεφάλαια και υπέρ των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους. Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης να δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και θα έχει ως στόχο να παρέχει ασφαλή, αειφόρο και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της ενώ επίσης θα εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές για τη βιωσιμότητα και μείωση των εκπομπών με τη χρήση πόρων βιολογικής προέλευσης προς υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Για να επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή16.
__________________
__________________
16 COM(2015)0080
16 COM(2015)0080.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η προσέγγιση των ετήσιων δεσμευτικών εθνικών ορίων που έχει επιλεγεί από την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 θα πρέπει να συνεχιστεί από το 2021 έως το 2030, με έναρξη της πορείας υπολογισμού εντός του 2020 ως προς τον μέσο όρο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2016 - 2018 και λήξη της πορείας αυτής εντός του 2030, που αποτελεί το όριο για κάθε κράτος μέλος. Προσαρμογή των πιστώσεων για το 2021 προβλέπεται για τα κράτη μέλη με τόσο ένα θετικό όριο δυνάμει της απόφασης 406/2009/ΕΚ όσο και αύξηση των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής μεταξύ 2017 και 2020 που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 2013/162/ΕΕ και 2013/634/ΕΕ, ώστε να αντικατοπτρίζεται η χωρητικότητα για την αύξηση των εκπομπών κατά τα εν λόγω έτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαθεσιμότητα και χρήση των υφιστάμενων μέσων ευελιξίας εντός των εκτός ΣΕΔΕ τομέων θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα των συλλογικών προσπαθειών της Ένωσης και η σύγκλιση των κατά κεφαλήν εκπομπών έως το 2030.
(9)  Η προσέγγιση των ετήσιων δεσμευτικών εθνικών ορίων που έχει επιλεγεί από την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 θα πρέπει να συνεχιστεί από το 2021 έως το 2030, με έναρξη της πορείας υπολογισμού εντός του 2018 με βάση τον μέσο όρο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2016 - 2018 ή την τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής για το 2020, ανάλογα με το ποια τιμή είναι χαμηλότερη, και λήξη της πορείας αυτής εντός του 2030, που αποτελεί το όριο για κάθε κράτος μέλος. Προκειμένου να ανταμειφθεί η έγκαιρη λήψη μέτρων και να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη που διαθέτουν μικρότερη επενδυτική ικανότητα, τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, τα οποία κατά την περίοδο 2013 έως 2020 έχουν χαμηλότερες εκπομπές από τα οικεία ετήσια δικαιώματα εκπομπής για την περίοδο από το 2013 έως το 2020 δυνάμει της απόφασης 406/2009/ΕΚ, μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πιστώσεις από ένα αποθεματικό. Συμπληρωματική προσαρμογή των πιστώσεων για το 2021 προβλέπεται για τα κράτη μέλη με τόσο ένα θετικό όριο δυνάμει της απόφασης 406/2009/ΕΚ όσο και αύξηση των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής μεταξύ 2017 και 2020 που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 2013/162/ΕΕ και 2013/634/ΕΕ, ώστε να αντικατοπτρίζεται η χωρητικότητα για την αύξηση των εκπομπών κατά τα εν λόγω έτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαθεσιμότητα και χρήση των υφιστάμενων μέσων ευελιξίας εντός των εκτός ΣΕΔΕ τομέων θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα των συλλογικών προσπαθειών της Ένωσης και η σύγκλιση των κατά κεφαλήν εκπομπών έως το 2030.
_________________
_________________
19 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).
19 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Προκειμένου να τεθεί η Ένωση σε πορεία προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ο παρών κανονισμός προβλέπει μακροπρόθεσμη τροχιά μείωσης των εκπομπών ούτως ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, αρχής γενομένης από το 2031. Ο κανονισμός συμβάλλει επίσης στον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα·
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Προκειμένου να διατηρηθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς, που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/18141a του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα δικαιώματα εκπομπής που ακυρώνονται λόγω της χρήσης του μέσου ευελιξίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό μετά τη μείωση των δικαιωμάτων ΣΕΔΕ της ΕΕ, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ακυρωθέντα δικαιώματα εκπομπής σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ κατά τον καθορισμό, δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814, του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων εκπομπής που βρίσκονται σε κυκλοφορία σε ένα δεδομένο έτος σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.
____________________________
Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)   Μια σειρά ενωσιακών μέτρων ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές υποχρεώσεις τους και έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων των εκπομπών στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά οχήματα, ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και κυκλική οικονομία, καθώς και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα.
(11)  Μια σειρά ενωσιακών μέτρων ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές υποχρεώσεις τους και έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων των εκπομπών στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά οχήματα, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Για να επιτευχθούν αυτές οι μειώσεις εκπομπών και σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί ο ρόλος του γεωργικού τομέα, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να προωθήσουν καινοτόμες δράσεις μετριασμού με το μέγιστο δυναμικό, μεταξύ άλλων: μετατροπή της αρόσιμης γης σε μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις· διαχείριση των φρακτών από θάμνους, των λωρίδων απομόνωσης και των δένδρων σε γεωργικές εκτάσεις· νέα γεωργοδασοπονικά και δασικά προγράμματα φύτευσης, πρόληψη της εκρίζωσης δένδρων και της αποδάσωσης· μείωση ή κατάργηση της καλλιέργειας εδάφους και χρήση εδαφοκάλυψης/ενδιάμεσων καλλιεργειών και υπολειμμάτων καλλιεργειών, έλεγχος άνθρακα και σχέδια διαχείρισης του εδάφους και των θρεπτικών στοιχείων· βελτιωμένη απόδοση του αζώτου και αναστολή της νιτροποίησης· αποκατάσταση και διατήρηση υγροβιοτόπων και τυρφώνων· και ενισχυμένες μέθοδοι εκτροφής, σίτισης και διαχείρισης ζώων για χαμηλότερες εκπομπές.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων δυνατοτήτων ευελιξίας, παρέχει κίνητρα για μειώσεις εκπομπών που συνάδουν με άλλες ενωσιακές νομικές πράξεις για το κλίμα και την ενέργεια σε τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Δεδομένου ότι πάνω από το 75 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σχετίζονται με την ενέργεια, η αύξηση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων των εκπομπών. Επομένως, οι φιλόδοξες πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση έχουν καθοριστική σημασία όχι μόνο για την υψηλότερη εξοικονόμηση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων πράγμα που θα εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση των λογαριασμών των καταναλωτών, αλλά και για την αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές, την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία τοπικών θέσεων απασχόλησης καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Τα μέτρα που λαμβάνονται στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εκτός του ότι αποσβένονται με την πάροδο του χρόνου, βοηθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους. Κατά συνέπεια, κατά τη μεταφορά του παρόντος κανονισμού σε εθνικές πολιτικές, έχει σημασία τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιμέρους και διαφορετικές δυνατότητες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τις επενδύσεις σε όλους τους τομείς.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)
(11γ)   Ο κλάδος των μεταφορών δεν αποτελεί μόνο σημαντικό φορέα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου αλλά είναι και ο κλάδος με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ενεργειακή κατανάλωση από το 1990. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την τόνωση της στροφής σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και τη μείωση της υψηλής εξάρτησης του κλάδου από τον άνθρακα. Η απαλλαγή του ενεργειακού μείγματος από τις ανθρακούχες εκπομπές με την προώθηση ενέργειας χαμηλών εκπομπών για τον κλάδο των μεταφορών, για παράδειγμα με χρήση βιώσιμων βιοκαυσίμων και ηλεκτρικών οχημάτων, θα συμβάλει στον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να διευκολυνθεί διασφαλίζοντας ότι ο τομέας διαθέτει σαφές και μακροπρόθεσμο πλαίσιο που παρέχει ασφάλεια και λειτουργεί ως βάση για επενδύσεις.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)
(11δ)   Ο αντίκτυπος της ενεργειακής πολιτικής και των τομεακών πολιτικών στις ενωσιακές και εθνικές δεσμεύσεις για το κλίμα θα πρέπει να αξιολογείται με κοινές ποσοτικοποιημένες μεθόδους, ώστε να είναι διαφανής και επαληθεύσιμος.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο κανονισμός [ ] [για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα βάσει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας ποσότητας έως το άθροισμα των συνολικών καθαρών εκπομπών και των συνολικών καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως ορίζεται στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια μέγιστη ποσότητα 280 εκατ. τόνων ισοδύναμου CO2 των εν λόγω δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος III, ως επιπλέον δυνατότητα των κρατών μελών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται συμβολή της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων στην ευελιξία που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αξιοπιστία της λογιστικής για τη διαχείριση δασικών εκτάσεων βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, και ιδίως η συνοχή των προβλεπόμενων και των πραγματικών ποσοστών συλλογής. Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ].

(12)  Ο κανονισμός [ ] [για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα βάσει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας ποσότητας έως το άθροισμα των συνολικών καθαρών εκπομπών και των συνολικών καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις και, όπου έχει εφαρμογή, υπό διαχείριση υγροβιοτόπους, όπως ορίζεται στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια μέγιστη ποσότητα 280 εκατ. τόνων ισοδύναμου CO2 των εν λόγω δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος III, ως επιπλέον δυνατότητα των κρατών μελών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται μια ισόρροπη συμβολή της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων στην ευελιξία των 280 εκατομμυρίων που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αξιοπιστία της λογιστικής για τη διαχείριση δασικών εκτάσεων βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, και ιδίως η συνοχή των προβλεπόμενων και των πραγματικών ποσοστών συλλογής. Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ].

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Για να επιτευχθούν με αμοιβαία συνεκτικό τρόπο οι πολλαπλοί στόχοι της Ένωσης που συνδέονται με τον τομέα της γεωργίας, μεταξύ άλλων ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η ποιότητα του αέρα, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος καθώς και η στήριξη των αγροτικών οικονομιών, απαιτούνται αλλαγές στις επενδύσεις και στα κίνητρα, με τη βοήθεια ενωσιακών μέτρων, όπως η ΚΓΠ. Είναι ζωτικής σημασίας ο παρών κανονισμός να λαμβάνει υπόψη τον στόχο του για συμβολή στους στόχους της δασικής στρατηγικής της Ένωσης ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστική και βιώσιμη παροχή ξυλείας για τη βιοοικονομία της Ένωσης, οι εθνικές δασικές πολιτικές των κρατών μελών, η στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και η στρατηγική της Ένωσης για την κυκλική οικονομία.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών των κρατών μελών, οι απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η πρόοδος των κρατών μελών κατά την πραγματοποίηση των μειώσεων των εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο της Ένωσης προς την επίτευξη των δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών μελών προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ωστόσο, η εφαρμογή εκπτώσεων θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε πενταετή διαστήματα, έτσι ώστε να μπορεί να συνυπολογιστεί η ενδεχόμενη συνεισφορά από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού [ ]. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό αυτό.
(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών των κρατών μελών, οι απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η πρόοδος των κρατών μελών κατά την πραγματοποίηση των μειώσεων των εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο της Ένωσης προς την επίτευξη των δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών μελών προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ανά διετία, θα πρέπει να διεξάγεται πλήρης έλεγχος συμμόρφωσης. Η εφαρμογή της ενδεχόμενης συνεισφοράς από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού [ ] θα πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με τα διαστήματα που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Δεδομένου ότι οι τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ευθύνονται για πάνω από το ήμισυ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης, οι πολιτικές μείωσης των εκπομπών στους τομείς αυτούς έχουν ιδιαίτερη σημασία προκειμένου η Ένωση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επακολούθησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανείς. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που αφορούν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και να εξασφαλίζουν την κατάλληλη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και του κοινού στη διαδικασία επανεξέτασης του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καλείται επίσης να δημιουργήσει ένα αποδοτικό και διαφανές σύστημα για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που έχουν οι προβλεπόμενες δυνατότητες ευελιξίας.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Ως μέσο για την ενίσχυση της συνολικής οικονομικής αποδοτικότητας των συνολικών μειώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρουν μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής τους σε άλλα κράτη μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια των μεταφορών αυτών, οι οποίες θα πρέπει επίσης να γίνονται με τρόπο που εξυπηρετεί αμφότερα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων της διενέργειας πλειστηριασμού, της χρήσεως μεσαζόντων της αγοράς που δρουν βάσει πρακτορείου, ή μέσω διμερών διευθετήσεων.
(14)  Ως μέσο για την ενίσχυση της συνολικής οικονομικής αποδοτικότητας των συνολικών μειώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποταμιεύουν ή να δανείζονται μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής τους σε άλλα κράτη μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια των μεταφορών αυτών, οι οποίες θα πρέπει επίσης να γίνονται με τρόπο που εξυπηρετεί αμφότερα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων της διενέργειας πλειστηριασμού, της χρήσεως μεσαζόντων της αγοράς που δρουν βάσει πρακτορείου, ή μέσω διμερών διευθετήσεων.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της κατάστασης του περιβάλλοντος της Ευρώπης, παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες, στους δημόσιους φορείς και στο κοινό επίκαιρες, στοχευμένες, πρόσφορες και αξιόπιστες πληροφορίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.
(15)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της κατάστασης του περιβάλλοντος της Ευρώπης, παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες, στους δημόσιους φορείς και στο κοινό επίκαιρες, στοχευμένες, πρόσφορες και αξιόπιστες πληροφορίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, και να συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 4 σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να θεσπίζονται τα ετήσια όρια εκπομπών για τα κράτη μέλη, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21.
(17)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη συμπλήρωση αυτού του κανονισμού με τον καθορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για τα κράτη μέλη.
_________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)   Πέρα από τις προσπάθειες να μειώσει τις δικές της εκπομπές, είναι σημαντικό η Ένωση, σε συμμόρφωση με τον στόχο για αύξηση του θετικού αντίκτυπού της στο παγκόσμιο θετικό αποτύπωμα άνθρακα, να εξετάσει λύσεις για το κλίμα, από κοινού με τρίτες χώρες, μέσω της υλοποίησης κοινών έργων με τις εν λόγω χώρες, στο πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού αναφέρεται σε έναν νέο μηχανισμό διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις και να επικαιροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.
(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις και να επικαιροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.
Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού, είναι αναγκαίο η Ένωση να καταβάλλει σταδιακά μεγαλύτερες προσπάθειες και κάθε πέντε έτη να υποβάλλει μια πρόταση συνεισφοράς που θα αποτυπώνει την υψηλότερη δυνατή φιλοδοξία της.
Ως εκ τούτου, η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας κατά 80 έως 95 % έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, και τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο ήμισυ αυτού του αιώνα. Θα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και σε προπαρασκευαστική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
Η επανεξέταση των μειώσεων των εκπομπών των κρατών μελών για την περίοδο από το 2031 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές της δικαιοσύνης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες συνεισφορές των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης για την περίοδο από το 2021 έως το 2030, καθώς και κανόνες για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών για την επίτευξη των ελάχιστων συνεισφορών τους.
Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες συνεισφορές των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης για την περίοδο από το 2021 έως το 2030, καθώς και κανόνες για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών για την επίτευξη των ελάχιστων συνεισφορών τους. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 2 προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005, με δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
Ο γενικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να θέσει την Ένωση σε τροχιά προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της θέσπισης μιας προβλέψιμης μακροπρόθεσμης πορείας προς τη μείωση, έως το 2050, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης κατά 80 έως 95 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι εκπομπές CO2, από την κατηγορία πηγών «1.A.3.A πολιτική αεροπορία» της IPCC θεωρούνται μηδενικές.
3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι εκπομπές CO2 από την κατηγορία πηγών «1.A.3.A πολιτική αεροπορία» της IPCC που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ θεωρούνται μηδενικές.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις εκπομπές CO2 από την κατηγορία πηγών«1.A.3.Δ ναυσιπλοΐα» της IPCC που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/EΚ.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο από 2021 έως 2030
Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο από 2021 έως 2030
1.  Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2030, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005 σύμφωνα με την παράγραφο 3.
1.  Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2030, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005 σύμφωνα με την παράγραφο 3.
2.  Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 της προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που αρχίζει το 2020 από τη μέση τιμή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, και θα λήξει το 2030, στο όριο που τίθεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
2.  Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7, της προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που αρχίζει το 2018 είτε βάσει της μέσης τιμής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 είτε βάσει των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για το 2020 που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφασης αρρριθ. 406/2009/ΕΚ, ανάλογα με το ποια είναι η χαμηλότερη τιμή, και θα λήξει το 2030, στο όριο που τίθεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που καθορίζει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής για τα έτη από το 2021 έως το 2030, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδύναμου CO2, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2. Για τους σκοπούς της εν λόγω εκτελεστικής πράξης, η Επιτροπή πραγματοποιεί διεξοδική επανεξέταση της πιο πρόσφατης εθνικής απογραφής των δεδομένων για τα έτη 2005 και 2016-2018 που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τον καθορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για τα έτη από το 2021 έως το 2030, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδύναμου CO2, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2. Για τους σκοπούς των εν λόγω κατ’εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή πραγματοποιεί διεξοδική επανεξέταση της πιο πρόσφατης εθνικής απογραφής των δεδομένων για τα έτη 2005 και 2016-2018 που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
4.  Η εν λόγω εκτελεστική πράξη προσδιορίζει επίσης, με βάση τα ποσοστά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, τις ποσότητες που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τη συμμόρφωσή τους κατά το άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 2030. Εάν το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των κρατών μελών υπερβαίνει το συλλογικό σύνολο των 100 εκατομμυρίων, οι ποσότητες για κάθε κράτος μέλος μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συλλογικού συνόλου.
4.  Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προσδιορίζει επίσης, με βάση τα ποσοστά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, τις ποσότητες που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τη συμμόρφωσή τους κατά το άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 2030. Εάν το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των κρατών μελών υπερβαίνει το συλλογικό σύνολο των 100 εκατομμυρίων, οι ποσότητες για κάθε κράτος μέλος μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συλλογικού συνόλου.
5.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α
Μακροπρόθεσμη τροχιά μείωσης των εκπομπών από το 2031
Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά κατά την πρώτη ή μία από τις ακόλουθες επανεξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, για κάθε έτος της περιόδου από το 2031 έως το 2050, κάθε κράτος μέλος εξακολουθεί να μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2031 και 2050 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά, η οποία αρχίζει από τα οικεία ετήσια δικαιώματα εκπομπής το 2030 και λήγει το 2050 σε επίπεδο εκπομπών μειωμένο κατά 80% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 για το εν λόγω κράτος μέλος.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τον καθορισμό των ετησίων δικαιωμάτων εκπομπής για τα έτη από το 2031 έως το 2050, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδύναμου CO2.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Μέσα ευελιξίας για την επίτευξη των ετήσιων ορίων
Μέσα ευελιξίας για την επίτευξη των ετήσιων ορίων
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και στα άρθρα 6 και 7.
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και στα άρθρα 6 και 7.
2.  Όσον αφορά τα έτη 2021 - 2029, ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί ποσότητα έως και 5 % από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος.
2.  Όσον αφορά τα έτη 2021 έως 2025, ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί ποσότητα έως και 10 % από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος. Όσον αφορά τα έτη 2026 - 2029, ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί ποσότητα έως και 5 % από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος.
3.  Ένα κράτος μέλος του οποίου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για ένα δεδομένο έτος είναι χαμηλότερες από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 6, δύναται να αποταμιεύσει το πλεονάζον μέρος του ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα επόμενα έτη έως το 2030.
3.  Ένα κράτος μέλος του οποίου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για ένα δεδομένο έτος είναι χαμηλότερες από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 6, δύναται, όσον αφορά τα έτη 2021 έως 2025 να αποταμιεύσει έως και 10 % του πλεονάζοντος μέρους του οικείου ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα επόμενα έτη έως το 2025. Όσον αφορά τα έτη 2026 έως 2029, ένα κράτος μέλος δύναται να αποταμιεύσει έως και 5 % του πλεονάζοντος μέρους του οικείου ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα επόμενα έτη έως το 2030.
4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει έως και 5 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα συγκεκριμένο έτος σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.
4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει έως και 5 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα συγκεκριμένο έτος σε άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά τα έτη 2021 έως 2025, και έως 10 % όσον αφορά τα έτη 2026 έως 2030. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.
5.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει το μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα δεδομένο έτος, το οποίο υπερβαίνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 και το άρθρο 6, σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.
5.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει το μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα δεδομένο έτος, το οποίο υπερβαίνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 και το άρθρο 6, σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.
5α.   Ένα κράτος μέλος δεν μεταβιβάζει κανένα μέρος των οικείων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής εάν, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, οι εκπομπές του εν λόγω κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής του.
6.  Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιστώσεις από προγράμματα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για συμμόρφωση με το άρθρο 9, χωρίς κανέναν ποσοτικό περιορισμό και αποφεύγοντας παράλληλα τη διπλή καταγραφή.
6.  Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιστώσεις από προγράμματα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για συμμόρφωση με το άρθρο 9, χωρίς κανέναν ποσοτικό περιορισμό και αποφεύγοντας παράλληλα τη διπλή καταγραφή. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ή μεταξύ ιδιωτικών φορέων για τα εν λόγω προγράμματα.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Χορηγείται πρόσβαση στη δυνατότητα ευελιξίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο και στο παράρτημα ΙΙ υπό την προϋπόθεση ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεσμεύονται να λάβουν μέτρα σε άλλους τομείς όπου έχουν επιτευχθεί ανεπαρκή αποτελέσματα στο παρελθόν. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εκδίδοντας κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12, η οποία περιλαμβάνει κατάλογο αυτών των μέτρων και των τομέων.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος
Πρόσθετη χρήση έως και 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις γης, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις
Πρόσθετη χρήση έως και 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων και διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:
1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, περιλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων εκπομπής που έχουν αποταμιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών εκτάσεων, διαχειριζόμενων υγροβιοτόπων κατά περίπτωση, και, με την επιφύλαξη της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:
-α)  έως την 1η Ιανουαρίου 2019, το κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης που καθορίζει μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της χρήσης ενωσιακής χρηματοδότησης, για μία κλιματικά αποδοτική γεωργία και για τους τομείς χρήσης γης και δασοκομίας, και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω μέτρα θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού και στην υπέρβαση των απαιτήσεων βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού [ ] [LULUCF] για την περίοδο από το 2021 έως το 2030·
α)  η σωρευτική ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για το εν λόγω κράτος μέλος για όλα τα έτη της περιόδου από το 2021 έως το 2030, δεν υπερβαίνει το επίπεδο που καθορίζεται στο παράρτημα III για το εν λόγω κράτος μέλος·
α)  η σωρευτική ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για το εν λόγω κράτος μέλος για όλα τα έτη της περιόδου από το 2021 έως το 2030, δεν υπερβαίνει το επίπεδο που καθορίζεται στο παράρτημα III για το εν λόγω κράτος μέλος·
β)  η εν λόγω ποσότητα είναι μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού [ ] [LULUCF]·
β)  καταδεικνύεται ότι η εν λόγω ποσότητα είναι μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού [ ] [LULUCF] κατά τη διάρκεια των πενταετών περιόδων που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού [ ][LULUCF]·
γ)  το κράτος μέλος δεν έχει αποκτήσει από άλλα κράτη μέλη περισσότερες καθαρές απορροφήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό [ ][LULUCF] από όσες έχει μεταβιβάσει· και
γ)  το κράτος μέλος δεν έχει αποκτήσει από άλλα κράτη μέλη περισσότερες καθαρές απορροφήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό [ ][LULUCF] από όσες έχει μεταβιβάσει· και
δ)  το κράτος μέλος έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του κανονισμού [] [LULUCF].
δ)  το κράτος μέλος έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του κανονισμού [] [LULUCF].
Η Επιτροπή δύναται να διατυπώνει γνώμες σχετικά με τα σχέδια δράσης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το στοιχείο α).
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] έχει εκδοθεί, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.
2.  Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] έχει εκδοθεί, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τις λογιστικές κατηγορίες στο Παράρτημα ΙΙΙ, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την ισόρροπη συνεισφορά της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού χωρίς υπέρβαση του συνολικού ποσού των 280 εκατομμυρίων που προβλέπεται βάσει του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Το 2027 και το 2032 εάν οι ελεγμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
1.  Ανά διετία, η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τον παρόντα κανονισμό. Εάν οι ελεγμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
α)  προσθήκη στην ποσότητα εκπομπών του κράτους μέλους το επόμενο έτος ίση με την ποσότητα σε τόνους ισοδύναμου CO2 των πλεοναζουσών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, πολλαπλασιαζόμενη επί τον συντελεστή 1,08 σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11· και
α)  προσθήκη στην ποσότητα εκπομπών του κράτους μέλους το επόμενο έτος ίση με την ποσότητα σε τόνους ισοδύναμου CO2 των πλεοναζουσών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, πολλαπλασιαζόμενη επί τον συντελεστή 1,08 σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11· και
β)  στο κράτος μέλος απαγορεύεται προσωρινά να μεταβιβάζει μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής σε άλλο κράτος μέλος έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. Ο κεντρικός διαχειριστής υλοποιεί την εν λόγω απαγόρευση στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 11.
β)  στο κράτος μέλος απαγορεύεται προσωρινά να μεταβιβάζει μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής σε άλλο κράτος μέλος έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. Ο κεντρικός διαχειριστής υλοποιεί την εν λόγω απαγόρευση στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 11.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Αποθεματικό για την έγκαιρη λήψη μέτρων
1.  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η έγκαιρη λήψη μέτρων πριν από το 2020, ποσότητα που δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 90 εκατομμυρίων τόννων σε ετήσια δικαιώματα εκπομπών για την περίοδο 2026 έως 2030, θα λαμβάνεται υπόψη, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, στη συμμόρφωση του εν λόγω κράτους μέλους για τους σκοπούς του τελευταίου ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι:
α)  τα οικεία συνολικά ετήσια δικαιώματα εκπομπών για τα έτη 2013 έως 2020 που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφασης 406/2009/ΕΚ υπερβαίνουν τις οικείες συνολικές ετήσιες εξακριβωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο 2013 έως 2020·
β)  το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του σε τιμές αγοράς το 2013 είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ·
γ)  έχει χρησιμοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες ευελιξίας που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 στα επίπεδα που καθορίζονται στα παραρτήματα II και III·
δ)  έχει χρησιμοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες ευελιξίας που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 και δεν έχει μεταβιβάσει δικαιώματα εκπομπής σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 4 και 5· και
ε)  η Ένωση ως σύνολο πληροί τον στόχο της που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.
2.  Το μέγιστο ποσοστό ενός κράτους μέλους επί του συνολικού ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο μπορεί να ληφθεί υπόψη για να αποδειχθεί η συμμόρφωση καθορίζεται με βάση την αναλογία, αφενός, της διαφοράς μεταξύ των συνολικών ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2013 έως 2020 και τις συνολικές εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά την ίδια περίοδο, και, αφετέρου, της διαφοράς μεταξύ των συνολικών ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2013 έως 2020 όλων των κρατών μελών που πληρούν το κριτήριο του στοιχείου β) της παραγράφου 1 και τις συνολικές εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τα εν λόγω κράτη μέλη κατά την ίδια περίοδο.
Τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών και οι εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.
3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, στις οποίες καθορίζει τα μέγιστα ποσοστά για κάθε κράτος μέλος σε τόνους ισοδύναμου CO2, δυνάμει των παραγράφων 1 και 2. Για τους σκοπούς των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφασης 406/2009/ΕΚ και τα αναθεωρημένα δεδομένα απογραφής για τα έτη 2013 έως 2020 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Το ποσό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, προστίθεται στις πιστώσεις που προβλέπονται για το 2021 για κάθε κράτος μέλος που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.
2.  Το ποσό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε 39,14 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 για όλα τα κράτη μέλη, προστίθεται στις πιστώσεις που προβλέπονται για το 2021 για κάθε κράτος μέλος που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος
Μητρώο
Ευρωπαϊκό μητρώο
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής, των δυνατοτήτων που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 4 έως 7, της συμμόρφωσης με το άρθρο 9, καθώς και των μεταβολών της κάλυψης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, απαγορεύει συναλλαγές, για να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.
1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά συγκεκριμένα τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής, τις δυνατότητες ευελιξίας που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 4 έως 7, τη συμμόρφωση με το άρθρο 9, καθώς και τις μεταβολές της κάλυψης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, απαγορεύει συναλλαγές, για να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το σύστημα ευρωπαϊκού μητρώου είναι διαφανές και περιλαμβάνει κάθε σχετική πληροφορία για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ κρατών μελών. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες μέσω ειδικού ιστότοπου που φιλοξενεί η Επιτροπή.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.
διαγράφεται
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Αντίκτυπος της ενωσιακής χρηματοδότησης στο κλίμα
Η Επιτροπή διενεργεί εμπεριστατωμένη διατομεακή μελέτη για τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης που χορηγείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από άλλες πηγές δυνάμει του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση των πορισμάτων αυτής της μελέτης, η οποία συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στη διακοπή κάθε ενωσιακής χρηματοδότησης που δεν είναι συμβατή με τους στόχους μείωσης του CO2 ή με τις πολιτικές της Ένωσης. Η έκθεση περιλαμβάνει πρόταση για υποχρεωτικό εκ των προτέρων έλεγχο κλιματικής συμβατότητας, ο οποίος εφαρμόζεται σε κάθε νέα ενωσιακή επένδυση από την 1η Ιανουαρίου 2020, και την υποχρέωση δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων με διαφανή και προσβάσιμο τρόπο.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4α, στο άρθρο 6 παράγραφος 3α, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 9α και στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από ... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντίρρηση το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Η ανάθεση των εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
3.  Η ανάθεση των εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4α, στο άρθρο 6 παράγραφος 3α, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 9α και στο άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 11 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3, του άρθρου 4α, του άρθρου 6 παράγραφος 3α, του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 9α και του άρθρου 11 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
Άρθρο 13
διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος που έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αξιολογείται η συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Ειδικότερα, η ανακοίνωση εξετάζει τον ρόλο και την επάρκεια των υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, καθώς και τη συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και των νομοθετικών πράξεων στον τομέα της γεωργίας και των μεταφορών με τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των αερίων θερμοκηπίου.
Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται.
2.   Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024, μετά τον πρώτο παγκόσμιο απολογισμό σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού το 2023 και εντός έξι μηνών από τους μετέπειτα παγκόσμιους απολογισμούς, για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται. Η έκθεση συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από νομοθετικές προτάσεις για τη μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών των κρατών μελών.
Η επανεξέταση των μειώσεων των εκπομπών των κρατών μελών για την περίοδο από το 2031 λαμβάνει υπόψη τις αρχές της δικαιοσύνης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας στην κατανομή μεταξύ των κρατών μελών.
Επίσης, λαμβάνονται υπόψη η πρόοδος της Ένωσης και των τρίτων χωρών ως προς την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού καθώς και η πρόοδος ως προς την προσέλκυση και τη διατήρηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Άρθρο 15α
Τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814
Το άρθρο 1 παράγραφος 4 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων εκπομπής που βρίσκονται σε κυκλοφορία κάθε έτος έως τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων εκπομπής σε κυκλοφορία σε ένα δεδομένο έτος είναι ο αθροιστικός αριθμός δικαιωμάτων που εκδόθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ κατά την εν λόγω περίοδο και των δικαιωμάτων χρήσης διεθνών πιστωτικών μορίων από εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ όσον αφορά τις εκπομπές έως και την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους, μετά την αφαίρεση του συνόλου των τόνων των εξακριβωμένων εκπομπών από εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2008 και 31ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, τυχόν δικαιωμάτων που ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, πέραν των δικαιωμάτων που ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/... * του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και του αριθμού των δικαιωμάτων στο αποθεματικό. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές που αφορούν την τριετή περίοδο από την αρχή του 2005 έως το τέλος του 2007 και τα δικαιώματα που εκδόθηκαν σχετικά με τις εκπομπές αυτές. Η πρώτη δημοσίευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2017.
______________
* Κανονισμός (EE) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δράση για το κλίμα με στόχο την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή («Κανονισμός σχετικά με τη δράση για το κλίμα για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού») (ΕΕ L …, …, σ. …). .).»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0208/2017)


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Rolandas Paksas
PDF 412kWORD 50k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas (2016/2070(IMM))
P8_TA(2017)0257A8-0219/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas, που διαβίβασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, στις 31 Μαρτίου 2016, και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 13 Απριλίου 2016,

–  έχοντας ακούσει τον Rolandas Paksas σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  αφού προέβη σε ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και τον Προϊστάμενο Εισαγγελίας στο Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος και Έρευνας για Υποθέσεις Διαφθοράς του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Λιθουανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 του νόμου περί του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων των εκλεγέντων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 22 του Κανονισμού του Seimas,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0219/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας ζήτησε την άρση της ασυλίας ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Rolandas Paksas, σε σχέση με τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα αφορά υπόνοιες εναντίον του Rolandas Paksas ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει να δωροδοκηθεί στις 31 Αυγούστου 2015 ως αντάλλαγμα για την άσκηση επιρροής επί δημοσίων αρχών και δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, πράξη που συνιστά αδίκημα βάσει του λιθουανικού ποινικού κώδικα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ.7, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, μέλος του Seimas δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, να κρατηθεί ή να στερηθεί με άλλο τρόπο την ελευθερία του χωρίς την έγκριση του Seimas·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου περί του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων των εκλεγέντων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας της ίδιας προσωπικής ασυλίας με τα μέλη του Seimas της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη νομοθεσία της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού του Seimas, ένα μέλος του Seimas δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, να συλληφθεί ή να στερηθεί με άλλο τρόπο την προσωπική ελευθερία του χωρίς την έγκριση του Seimas, με εξαίρεση την περίπτωση που το μέλος αυτό συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να διαπράττει έγκλημα (in flagranti), οπότε ο Γενικός Εισαγγελέας πρέπει αμελλητί να ενημερώσει επ’ αυτού το Seimas·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, η ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν η εν λόγω δικαστική διαδικασία δεν αφορά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, η ασυλία θα πρέπει να αίρεται, εκτός εάν δημιουργείται η εντύπωση ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και συνεπώς να θιγεί η ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των εκτενών και λεπτομερών πληροφοριών που διατίθενται σχετικά με την παρούσα υπόθεση, δεν υπάρχουν λόγοι που να υποδηλώνουν ότι οι διαδικασίες που αφορούν τον Rolandas Paksas κινούνται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφανθεί περί της ενοχής ή όχι του βουλευτή ή ως προς την ύπαρξη ή μη ύπαρξη λόγου άσκησης ποινικής δίωξης για τις πράξεις που του αποδίδονται και ότι δεν είναι επίσης αρμόδιο να αποφανθεί σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Rolandas Paksas·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και στον Rolandas Paksas.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση άρσης της ασυλίας της Mylène Troszczynski
PDF 419kWORD 52k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Mylène Troszczynski (2017/2019(IMM))
P8_TA(2017)0258A8-0218/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Mylène Troszczynski, που διαβίβασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας, την 1η Δεκεμβρίου 2016 στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται από τον Εισαγγελέα του Bobigny για συκοφαντική δυσφήμιση διά του Τύπου και για υποκίνηση σε μισαλλοδοξία ή βία εις βάρος ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητάς τους ή μη ως μελών μιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, μιας εθνικότητας, μιας φυλής ή μιας θρησκείας, και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 16 Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας ακούσει την Mylène Troszczynski σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε με τον συνταγματικό νόμο αριθ. 95-880 της 4ης Αυγούστου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0218/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας του Bobigny ζήτησε την άρση της ασυλίας της Mylène Troszczynski, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πικαρδίας, στο πλαίσιο διαδικασιών που αφορούν την ανάρτηση στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 στον λογαριασμό που τηρεί στο Twitter φωτογραφίας γυναικών που φέρουν μαντίλα πλήρους κάλυψης του προσώπου και που φαίνεται να σχηματίζουν ουρά έξω από τα γραφεία της CAF (Caisse d’allocations familiales – Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων), μαζί με το συνοδευτικό σχόλιο «Rosny-Sous-Bois CAF στις 9.12.14. Η χρήση μαντίλας που καλύπτει όλο το πρόσωπο κανονικά απαγορεύεται από το νόμο ...»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβλητική εικόνα ήταν στη πραγματικότητα προϊόν φωτομοντάζ με βάση φωτογραφία που είχε ληφθεί στο Λονδίνο και χρησιμοποιείτο ήδη από έναν άλλο κάτοχο λογαριασμού Twitter, και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι η δημοσίευση του μηνύματος στο διαδίκτυο δεν οφειλόταν στην κ. Troszczynski, αλλά στον βοηθό της, ο οποίος παραδέχτηκε την πράξη του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας επισήμανε ότι η ευθύνη της κ. Troszczynski θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί λόγω της ιδιότητάς της ως υπεύθυνης δημοσιεύσεων του λογαριασμού της στο Τweeter·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η κ. Troszczynski αντιλήφθηκε ότι η εικόνα ήταν παραποιημένη, την αφαίρεσε αμέσως από τον λογαριασμό της στο Twitter·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας της κ. Mylène Troszczynski σχετίζεται με το εικαζόμενο αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης διά του Τύπου εις βάρος ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητάς τους ή μη ως μελών μιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, μιας εθνικότητας, μιας φυλής ή μιας θρησκείας, αδίκημα το οποίο προβλέπεται και διώκεται βάσει των άρθρων 23, 29(1), 32(2) και (3), 42, 43 και 48-6 του νόμου της 29ης Ιουλίου 1881, καθώς και με τη τέλεση του αδικήματος της υποκίνησης σε δυσμενή μεταχείριση, σε μισαλλοδοξία ή σε φυλετική βία, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της διενεργούμενης εξέτασης και το οποίο προβλέπεται και διώκεται βάσει των άρθρων 24(8), (10), (11) και (12), 23(1) και 42 του νόμου της 29ης Ιουλίου 1881 καθώς και βάσει του άρθρου 131-26(2) και (3) του Ποινικού Κώδικα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος προβλέπει ότι κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να καταζητηθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να δικασθεί για γνώμη που εξέφρασε ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ότι κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο άλλου στερητικού ή περιοριστικού της ελευθερίας μέτρου σχετικά με αξιόποινη πράξη παρά μόνον κατόπιν αδείας του Κοινοβουλίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Γαλλικού Κοινοβουλίου είναι ουσιαστικά ταυτόσημη με εκείνη που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί πως, για να καλύπτεται από την ασυλία, μια γνώμη πρέπει να έχει διατυπωθεί από τον βουλευτή του ΕΚ κατά την άσκηση των καθηκόντων του, απαιτείται δηλαδή να υφίσταται σύνδεσμος μεταξύ της διατυπωθείσας γνώμης και των βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο σύνδεσμος πρέπει να είναι άμεσος και προφανής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες δεν σχετίζονται με τη θέση της Mylène Troszczynski ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιθέτως αφορούν δραστηριότητες περιφερειακού χαρακτήρα, δεδομένου ότι η παραποιημένη εικόνα και τα σχόλια αναφέρονταν σε περιστατικά που εικάζεται ότι σημειώθηκαν στο Rosny-Sous-Bois, κατά παράβαση του γαλλικού δικαίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εικαζόμενες πράξεις δεν συνδέονται με γνώμη ή ψήφο δοθείσα από τη Mylène Troszczynski στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται υπόνοια fumus persecutionis, που συνίσταται σε προφανή προσπάθεια παρεμπόδισης του κοινοβουλευτικού έργου της Mylène Troszczynski υπό το πρόσχημα της προκαταρκτικής εξέτασης που κινήθηκε μετά από καταγγελία που υπέβαλε για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσιας αρχής το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων του Seine-Saint-Denis, εκπροσωπούμενο από τον γενικό διευθυντή του·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία της Mylène Troszczynski·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στην Mylène Troszczynski.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen
PDF 409kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (2017/2020(IMM))
P8_TA(2017)0259A8-0217/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen, που διαβίβασε ο Γάλλος Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Jean-Jacques Urvoas, στις 22 Δεκεμβρίου 2016 σε συνάρτηση με αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα Εφετών του Παρισιού, και η οποία ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 16 Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας ακούσει τον Jean-Marie Le Pen σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0217/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Εφετών του Παρισιού ζήτησε την άρση της ασυλίας ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Jean-Marie Le Pen, σε σχέση με τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα αφορά κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Jean-Marie Le Pen προέβη σε μια δήλωση κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής που συνιστούσε υποκίνηση σε διακριτική μεταχείριση, μισαλλοδοξία και φυλετική βία, πράξη που συνιστά ποινικό αδίκημα με βάση τον Γαλλικό Ποινικό Κώδικα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας «κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να καταδικαστεί με δικαστική απόφαση για γνώμη που εξέφρασε ή για ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του» και ότι «κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί ή να υποστεί άλλο μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του λόγω τέλεσης εγκλήματος ή πλημμελήματος» χωρίς άδεια της Βουλής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, η ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις σχετικά με την ασυλία πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως των αξιών, των στόχων και των αρχών των Συνθηκών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απόλυτη αυτή ασυλία καλύπτει τις γνώμες που εκφράστηκαν τόσο κατά τις επίσημες συνεδριάσεις εντός του Κοινοβουλίου, όσο και εκτός του οργάνου όπως, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει «σύνδεσμος μεταξύ εκφρασθείσας γνώμης και άσκησης των βουλευτικών καθηκόντων»(2)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται σύνδεσμος μεταξύ της επίμαχης δήλωσης και των κοινοβουλευτικών καθηκόντων του Jean-Marie Le Pen και ότι συνεπώς ο Jean-Marie Le Pen δεν ενεργούσε υπό την ιδιότητά του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ.7, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους.

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο η ασυλία βάσει του άρθρου 9 μπορεί να αρθεί(3)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν η εν λόγω δικαστική διαδικασία δεν αφορά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, η ασυλία θα πρέπει να αίρεται, εκτός εάν δημιουργείται η εντύπωση ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και συνεπώς να θιγεί η ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των στοιχείων της παρούσας υπόθεσης, δεν συνάγεται ότι οι διαδικασίες που αφορούν τον Jean-Marie Le Pen κινούνται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jean-Marie Le Pen·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Jean-Marie Le Pen.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Απόφαση στην υπόθεση Patriciello, που παρατέθηκε προηγουμένως, σκέψη 33.
(3) Απόφαση στην υπόθεση Marra, που παρατέθηκε προηγουμένως, σκέψη 45.


Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών
PDF 549kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (2016/2061(INI))
P8_TA(2017)0260A8-0197/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 151, 153 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε τις διατάξεις σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 22 και 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Γενικό Σχόλιο αριθ. 16 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (CESCR) σχετικά με το ίσο δικαίωμα ανδρών και γυναικών να επωφελούνται όλων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων (άρθρο 3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα (ICESCR))(1), και το Γενικό Σχόλιο αριθ. 19 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (CESCR): Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 9 του ICESCR),(2)

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 παράγραφος 2, 4 παράγραφος 3, 12, 20 και 23 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης Δεκεμβρίου 2014(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(7),

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Αύγουστο 2015 σχετικά με μια νέα αρχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξισορρόπησης της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής τις οποίες βιώνουν οι εργαζόμενες οικογένειες,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση υπέρ της ισότητας των φύλων για την περίοδο 2016-2019» (SWD(2015)0278) και ιδίως το Στόχο 3.2,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής(15),

—  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την «ισότητα εισοδηματικών ευκαιριών ανδρών και γυναικών: μείωση της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων»,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 7ης Δεκεμβρίου 2015 της τριάδας των Προεδριών της ΕΕ (Κάτω Χώρες, Σλοβακία και Μάλτα) για την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων με τίτλο «Tο χάσμα μεταξύ των φύλων στις συντάξεις: διαφορές μεταξύ των μητέρων και των γυναικών χωρίς παιδιά» (2016) και τη μελέτη της Επιτροπής «Το χάσμα μεταξύ των φύλων στις συντάξεις στην ΕΕ» (2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0197/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, στην ΕΕ, το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο μπορεί να οριστεί ως η απόκλιση μεταξύ της μέσης προ φόρων σύνταξης που λαμβάνουν οι γυναίκες και εκείνης που λαμβάνουν οι άνδρες, ανήρχετο σε 38,3 % για την ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω, και έχει αυξηθεί στα μισά κράτη μέλη κατά τα τελευταία πέντε χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοοικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε αρνητικό αντίκτυπο στο εισόδημα πολλών γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό των γυναικών που δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε σύνταξη κυμαίνεται μεταξύ 11 % και 36 %·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι μία από τις κοινές και θεμελιώδεις αρχές που κατοχυρώνονται στα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο άρθρο 8 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές, πρωτοβουλίες, προγράμματα και δράσεις της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες τυγχάνουν μικρότερης κάλυψης από ό,τι οι άνδρες όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές αποδοχές στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και ότι όχι μόνο αποτελούν την πλειονότητα στις κατηγορίες των φτωχότερων συνταξιούχων αλλά, παράλληλα, αποτελούν τη μειονότητα στις κατηγορίες των πλουσιότερων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές αυτές είναι απαράδεκτες και πρέπει να περιορισθούν, και επίσης όλες οι συνταξιοδοτικές εισφορές να υπολογίζονται και να εισπράττονται με ένα ουδέτερο ως προς το φύλο τρόπο στην ΕΕ, στην οποία η ισότητα των φύλων αποτελεί μία εκ των ιδρυτικών της αρχών, καθώς και το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή, ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τέσσερις πολίτες της ΕΕ των 28 εξαρτάται από τη σύνταξή του ως κύρια πηγή εισοδήματος και ότι η σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων σε ηλικία συνταξιοδότησης, λόγω της επιμήκυνσης του προσδόκιμου ζωής και της γενικής γήρανσης του πληθυσμού, θα οδηγήσει σε διπλασιασμό της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας έως το 2060·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές αλλαγές θα έχουν ως αποτέλεσμα στο μέλλον όλο και λιγότεροι απασχολούμενοι να φροντίζουν όλο και περισσότερους συνταξιούχους και ότι, στο πλαίσιο αυτό, αυξάνεται η σημασία της ιδιωτικής και επαγγελματικής σύνταξης γήρατος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να διασφαλίζουν την οικονομική ανεξαρτησία, η οποία έχει ουσιαστική σημασία για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στα κράτη μέλη να παρέχουν σε όλους τους πολίτες της ΕΕ αξιοπρεπή και επαρκή συνταξιοδοτικά εισοδήματα και ένα αποδεκτό βιοτικό επίπεδο και να τους προστατεύουν από τον κίνδυνο της φτώχειας που προκύπτει από διάφορους παράγοντες ή από τον κοινωνικό αποκλεισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργός κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συμμετοχή και αξιοπρεπής ζωή σε προχωρημένη ηλικία, ώστε να εξακολουθήσουν να αποτελούν μέρος της κοινωνίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ατομική ευθύνη για αποφάσεις σχετικά με την αποταμίευση που συνεπάγονται διαφορετικούς κινδύνους σημαίνει επίσης ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να ενημερώνονται σαφώς για τις διαθέσιμες επιλογές και τους συναφείς κινδύνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες, ιδίως δε οι γυναίκες, πρέπει να λάβουν βοήθεια για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα χρηματοοικονομικά θέματα, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με ένα όλο και πιο περίπλοκο τομέα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα τείνει να επιδεινώσει την κατάσταση των γυναικών όσον αφορά την ευάλωτη οικονομική τους θέση και τις αφήνει εκτεθειμένες στον κοινωνικό αποκλεισμό, τη διαρκή φτώχεια και την οικονομική εξάρτηση, ιδίως από τους συζύγους τους ή άλλα μέλη των οικογενειών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό και το συνταξιοδοτικό χάσμα είναι ακόμη εντονότερο στις γυναίκες που μειονεκτούν από πολλές απόψεις ή που ανήκουν σε φυλετικές, εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, δεδομένου ότι απασχολούνται συχνά σε θέσεις εργασίας που απαιτούν λιγότερες δεξιότητες και μικρότερη ευθύνη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συντάξεις που συνδέονται με ατομικό και όχι παράγωγο δικαίωμα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κατοχύρωση της οικονομικής ανεξαρτησίας του κάθε ατόμου, στη μείωση των αντικινήτρων για τη συμμετοχή στην επίσημη εργασία και στην ελαχιστοποίηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής τους, οι γυναίκες ενδέχεται να έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερες ανάγκες σε εισόδημα κατά τη συνταξιοδότησή τους σε σχέση με τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια συμπληρωματικά έσοδα μπορούν να τεθούν στη διάθεσή τους από τους μηχανισμούς σύνταξης επιζώντος·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συγκρίσιμων, πλήρων, αξιόπιστων και τακτικά επικαιροποιούμενων δεδομένων, που να καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση της έκτασης του συνταξιοδοτικού χάσματος και τη στάθμιση των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτό, οδηγεί σε αβεβαιότητα σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα αυτό είναι μεγαλύτερο στην κατηγορία 65-74 ετών (άνω του 40 %) σε σχέση με τον μέσο όρο της κατηγορίας άνω των 65 ετών, ιδίως λόγω των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων, όπως αυτών που συνδέονται με τη χηρεία, που προβλέπονται σε ορισμένα κράτη μέλη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές και το πάγωμα συντάξεων αυξάνουν τον κίνδυνο φτώχειας στα γηρατειά, ιδίως για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ανήρχετο σε 20,2 % το 2014, σε σύγκριση με 14,6 % των ανδρών, και μέχρι το 2050 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 που θα διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας θα μπορούσε να φθάσει το 30 % στα περισσότερα κράτη μέλη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα άνω των 65 ετών έχουν εισόδημα που ανέρχεται περίπου στο 94 % του μέσου όρου για τον πληθυσμό στο σύνολό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, περίπου το 22 % των γυναικών άνω των 65 ετών ζουν κάτω από το όριο του κινδύνου φτώχειας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος του συνταξιοδοτικού χάσματος στην ΕΕ το 2014 υπέκρυπτε μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκριτικά, το μικρότερο συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων ανέρχεται σε 3,7 % και το υψηλότερο σε 48,8 %, ενώ το χάσμα υπερβαίνει το 30 % σε 14 κράτη μέλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό του πληθυσμού που λαμβάνει σύνταξη ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών και, το 2013, κυμαινόταν από 15,1 % στην Κύπρο έως 31,8 % στη Λιθουανία, ενώ στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ η πλειοψηφία των δικαιούχων σύνταξης το 2013 ήταν γυναίκες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα, το οποίο οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, μαρτυρά την ύπαρξη ανισορροπιών μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την σταδιοδρομία τους και την οικογενειακή τους ζωή, τις εισφοροδοτικές τους δυνατότητες, την αντίστοιχη θέση τους εντός της οικογενειακής δομής και τους τρόπους υπολογισμού των συντάξεων, όπως αυτές καθορίζονται στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αντικατοπτρίζει επίσης το διαχωρισμό της αγοράς εργασίας και το υψηλότερο ποσοστό των γυναικών που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, για χαμηλότερο ωρομίσθιο, με διακοπές της σταδιοδρομίας και λιγότερα έτη στην απασχόληση λόγω της μη αμειβόμενης εργασίας που εκτελούν οι γυναίκες ως μητέρες και ως πάροχοι φροντίδας στις οικογένειές τους· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα πρέπει να θεωρείται ως βασικός δείκτης της ανισότητας μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας, πολλώ δε μάλλον που το τρέχον επίπεδο του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων είναι πολύ κοντά στο συνολικό μισθολογικό χάσμα (39,7 % το 2015)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης έκταση του συνταξιοδοτικού χάσματος, που είναι το προϊόν όλων των συσσωρευμένων ανισορροπιών και ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, από άποψη, π.χ., πρόσβασης στην εξουσία και σε οικονομικούς πόρους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των ανθρώπων και αντικατοπτρίζονται στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, μπορεί να αποκρύπτεται από την ύπαρξη διορθωτικών μηχανισμών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα, εάν εξεταστεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες της αγοράς για χρονικό διάστημα εκτεινόμενο σε πολλές δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες αυτές υπόκεινται σε σημαντικές ενίοτε αλλαγές οι οποίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ανάγκες των συνταξιούχων γυναικών διαφόρων γενεών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την κοινωνική θέση και την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση των εκάστοτε συνταξιούχων γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, μια ενιαία προσέγγιση ενδέχεται να μην οδηγήσει απαραιτήτως στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μονογονεϊκά νοικοκυριά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 10 % του συνόλου των νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά, και το 50 % από αυτά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό διπλάσιο του δείκτη που ισχύει στον συνολικό πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα τελεί σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των παιδιών που ανατρέφουν οι γυναίκες στη διάρκεια της ζωής τους και ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα που αντιμετωπίζουν οι έγγαμες γυναίκες και μητέρες είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των άγαμων γυναικών άνευ τέκνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα αυτό, οι ανισότητες που υφίστανται οι μητέρες, ιδίως δε οι μόνες μητέρες, ενδέχεται να ενταθούν κατά τη συνταξιοδότησή τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκυμοσύνη και η γονική άδεια τείνουν να εξωθούν τις μητέρες – οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 79,76 % των ατόμων που μειώνουν το ωράριο εργασίας τους προκειμένου να φροντίσουν παιδιά ηλικίας κάτω των οκτώ ετών – σε χαμηλόμισθες θέσεις ή θέσεις μερικής απασχόλησης ή σε ανεπιθύμητη διακοπή της σταδιοδρομίας τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άδεια μητρότητας, η άδεια πατρότητας και η γονική άδεια είναι αναγκαία και ζωτικής σημασίας μέσα για την καλύτερη κατανομή των καθηκόντων φροντίδας, τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την ελαχιστοποίηση των διακοπών της σταδιοδρομίας των γυναικών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των παιδιών δεν έχει καμία επίπτωση ή έχει μόνο θετικό αντίκτυπο στον μισθό των πατέρων και, κατά συνέπεια, και στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υποτιμημένο, δεδομένου ότι πολλές γυναίκες δεν είναι καταχωρημένες ως άνεργες, ιδίως εκείνες που ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και πολλές από αυτές που ασχολούνται αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δημιουργεί ανισότητες στις συντάξεις τους·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεγόμενοι κλασικοί τρόποι οργάνωσης της εργασίας καθιστούν δύσκολο για ένα ζευγάρι εργαζόμενων γονέων που επιθυμούν αμφότεροι να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα πλήρους απασχόλησης να συνδυάζουν αρμονικά την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μόρια σύνταξης για τους άνδρες και τις γυναίκες που υπολογίζονται εν είδει επιδόματος για τη φροντίδα των παιδιών ή μελών της οικογένειας, θα μπορούσαν να εξασφαλίζουν ότι οι διακοπές της σταδιοδρομίας για λόγους φροντίδας δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις συντάξεις και θα ήταν σκόπιμο τα συστήματα αυτά να επεκταθούν ή να προωθηθούν σε όλα τα κράτη μέλη·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μόρια σύνταξης που εφαρμόζονται στις διάφορες μορφές εργασίας μπορούν να βοηθήσουν όλους τους εργαζόμενους να αποκτήσουν συνταξιοδοτικό εισόδημα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις κάποιες προσπάθειες αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής, το ποσοστό ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συμβάλλει στις προσπάθειες συρρίκνωσης του συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων στην ΕΕ, καθώς υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και του ύψους των συνταξιοδοτικών παροχών· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι στο ποσοστό απασχόλησης δεν συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για τη διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, συνεπώς μπορεί να είναι αξιόπιστο μόνο υπό όρους που αφορούν το επίπεδο των αποδοχών και των συντάξεων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια της σταδιοδρομίας έχει άμεσο αντίκτυπο στις συνταξιοδοτικές αποδοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση διάρκεια της σταδιοδρομίας των γυναικών είναι μικρότερη κατά περισσότερα από 10 έτη από εκείνη των ανδρών και ότι οι γυναίκες που έχουν διάρκεια σταδιοδρομίας μικρότερη των 14 ετών αντιμετωπίζουν διπλάσιο συνταξιοδοτικό χάσμα (64 %) σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που έχουν εργαστεί για περισσότερα έτη (32 %)·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους, να εργαστούν σε άτυπες μορφές απασχόλησης, με καθεστώς μερικής απασχόλησης (32 % μεταξύ των γυναικών σε σύγκριση με το 8,2 % μεταξύ των ανδρών) ή σε μη αμειβόμενη βάση, ιδίως όταν παρέχουν φροντίδα στα παιδιά και στους συγγενείς και έχουν σχεδόν αποκλειστική ευθύνη τη φροντίδα και τις οικιακές εργασίες λόγω των επίμονων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, όλα αυτά δε εις βάρος των συντάξεών τους·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε σχολεία, προσχολική εκπαίδευση, πανεπιστήμια και υπηρεσίες περίθαλψης ηλικιωμένων μπορούν να συνδράμουν στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και να έχουν ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα όχι μόνο τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά επίσης και την απόκτηση υψηλής αξίας απασχόλησης για τις γυναίκες καθώς και την δυνατότητα να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για μεγαλύτερο διάστημα, κάτι το οποίο μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα θετικό αντίκτυπο στις συντάξεις τους·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη φροντίδα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της κοινωνίας μας και αναλαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό από τις γυναίκες και ότι η ανισορροπία αυτή αποτυπώνεται στο συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το είδος άδηλης εργασίας δεν αναγνωρίζεται επαρκώς, ιδίως όταν εξετάζονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, οι διαφορές αυτές ανήλθαν σε 16,3 %, ιδίως λόγω των φαινομένων διακρίσεων και διαχωρισμού τα οποία οδηγούν σε υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε τομείς όπου το επίπεδο αμοιβών είναι χαμηλότερο από ό,τι σε άλλους τομείς στους οποίους κυριαρχούν κυρίως οι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες όπως η διακοπή της σταδιοδρομίας ή η έναρξη ακούσιας μερικής απασχόλησης ώστε να επιτευχθεί ο συνδυασμός επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών, τα στερεότυπα, η υποτίμηση της εργασίας των γυναικών και τα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της επίτευξης επαρκούς κοινωνικής προστασίας της ΕΕ κατοχυρώνεται στο άρθρο 151 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει ως εκ τούτου να στηρίξει τα κράτη μέλη υποβάλλοντας συστάσεις για τη βελτίωση της προστασίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που δικαιούνται σύνταξη βάσει της ηλικίας τους ή της προσωπικής τους κατάστασης·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ εισφορών και αμοιβών, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεριδίου του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα στην οργάνωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, τείνει να μεταφέρει στους ιδιωτικούς φορείς τους κινδύνους εμφάνισης παραγόντων που σχετίζονται με το φύλο στο συνταξιοδοτικό χάσμα·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων αξιολόγηση του αντίκτυπου με βάση το φύλο δεν διεξήχθη για τις μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα που ορίζονται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής του 2012 για τις συντάξεις·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συνταξιοδοτικών συστημάτων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει πρωτίστως υποστηρικτική αρμοδιότητα στον τομέα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, ιδιαίτερα δυνάμει του άρθρου 153 ΣΛΕΕ·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για την θέσπιση στρατηγικής με στόχο την εξάλειψη του συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα βοηθήσει στην εκπόνηση σχετικών κατευθυντήριων γραμμών·

2.  υιοθετεί και στηρίζει την έκκληση του Συμβουλίου για μια νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη χάραξη στρατηγικής σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για την περίοδο 2016-2020, που θα λάβει τη μορφή ανακοίνωσης όπως συνέβη και με τις προηγούμενες στρατηγικές, και για την ενίσχυση της στρατηγικής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ισότητα των φύλων, η οποία θα πρέπει να συνδέεται στενά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

3.  εκτιμά ότι η στρατηγική αυτή δεν πρέπει μόνο να εξαλείψει τις επιπτώσεις του συνταξιοδοτικού χάσματος σε επίπεδο κράτους μέλους, ιδίως όσον αφορά τα πλέον ευάλωτα άτομα, αλλά επίσης να αποκλείσει την εμφάνισή του στο μέλλον καταπολεμώντας τα βαθύτερα αίτιά του, όπως για παράδειγμα την άνιση θέση ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας από άποψη μισθών, εξέλιξης σταδιοδρομίας και ευκαιριών για πλήρη απασχόληση, καθώς επίσης τον διαχωρισμό στην αγορά εργασίας· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τον διακυβερνητικό διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

4.  τονίζει ότι μια πολυδιάστατη προσέγγιση, με συνδυασμό δράσεων στο πλαίσιο διαφόρων πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της ισότητας των φύλων, είναι απαραίτητη για την επιτυχία της στρατηγικής, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια δια βίου προσέγγιση για τις συντάξεις, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του επαγγελματικού βίου του ενδιαφερομένου, αντιμετωπίζοντας τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά το επίπεδο απασχόλησης, τη σταδιοδρομία, και τις δυνατότητες καταβολής συνταξιοδοτικών εισφορών, καθώς και εκείνες που προέρχονται από τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένα τα συστήματα συνταξιοδότησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την ισότητα εισοδηματικών ευκαιριών ανδρών και γυναικών: μείωση της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων»·

5.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη συζήτηση ζητημάτων που έχουν σχέση με τον ελάχιστο μισθό με ταυτόχρονη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ηλικιωμένοι έχουν πρόσβαση σε δημόσιες συντάξεις σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της ισότητας των φύλων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι κοινωνικοί εταίροι κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων που τροποποιούν σημαντικές νομικές πτυχές των όρων επιλεξιμότητας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις για την ισότητα των φύλων, να χαράξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· συνιστά στα κράτη μέλη να διενεργούν σε τακτική βάση χαρτογράφηση των μισθών (wage-mapping) ως συμπλήρωμα στις προσπάθειες αυτές·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή αξιοπρεπή μέτρα πρόληψης της φτώχειας για τους εργαζόμενους των οποίων η υγεία δεν τους επιτρέπει να εργάζονται μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης· πιστεύει ότι οι ρυθμίσεις πρόωρης συνταξιοδότησης θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε δύσκολες ή επικίνδυνες συνθήκες εργασίας· θεωρεί ότι η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης μέσω ποιοτικών θέσεων εργασίας μπορεί να συμβάλει σε έναν μη αμελητέο μετριασμό της μελλοντικής αύξησης του αριθμού των ανθρώπων που αδυνατούν να εργαστούν μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και, κατ’ επέκταση, να συμβάλει στην άμβλυνση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται το γήρας·

7.  εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τον αντίκτυπο των επικεντρωμένων στη λιτότητα ανά χώρα συστάσεων σε ό,τι αφορά τα συστήματα συνταξιοδότησης και τη βιωσιμότητά τους και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε συντάξεις βάσει εισφορών σε έναν αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των εν λόγω ανά χώρα συστάσεων στα επίπεδα εισοδήματος και στις κοινωνικές μεταβιβάσεις που απαιτούνται για την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

8.  υπογραμμίζει ότι η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά και σε συνταξιοδοτικά ζητήματα·

Μέτρηση και ευαισθητοποίηση για την καλύτερη αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού χάσματος

9.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν να διερευνούν το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων και να εργαστούν από κοινού με την Eurostat και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με σκοπό την ανάπτυξη επίσημων και αξιόπιστων δεικτών του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων, καθώς και τον προσδιορισμό των διαφόρων παραγόντων που συμβάλλουν στην δημιουργία του, προκειμένου να το παρακολουθούν και να ορίσουν σαφείς στόχους μείωσης του εν λόγω χάσματος, και να υποβάλουν σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στη Eurostat σε ετήσια βάση στατιστικές σχετικά με το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων, ούτως ώστε να είναι εφικτή η εκτίμηση των εξελίξεων σε ολόκληρη την ΕΕ και η αναζήτηση των μέσων για την επίλυση του θέματος·

10.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση της επίπτωσης στις πιο ευάλωτες ομάδες, και ιδιαίτερα τις γυναίκες, καθώς και των συστάσεων της Λευκής Βίβλου του 2012 σχετικά με τις συντάξεις, που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των αιτίων του συνταξιοδοτικού χάσματος, καθώς και να θεσπίσει επίσημο δείκτη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και να προβαίνει σε συστηματική παρακολούθηση· ζητεί κατάλληλη αξιολόγηση, και παρακολούθηση του αντικτύπου στα δύο φύλα, των συστάσεων ή μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη αναλυτικών στατιστικών για τα δύο φύλα και την έρευνα για τη βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των επιπτώσεων των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στην ευημερία και την ευζωία των γυναικών·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν δράσεις για την κάλυψη του συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων στο πλαίσιο των κοινωνικών τους πολιτικών, να μεριμνήσουν για την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων λήψης αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα αυτό, και να αναπτύξουν προγράμματα που θα ενημερώνουν εκτενώς τις γυναίκες σχετικά με τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού στις ζωές τους και θα τους παρέχουν τα εργαλεία που χρειάζονται για το σχεδιασμό βιώσιμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών χρηματοδότησης των συντάξεών τους προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες τους, καθώς και σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών σε συντάξεις του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, ιδιαίτερα σε «γυναικείους» τομείς όπου η συμμετοχή μπορεί να είναι χαμηλή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επεκτείνουν και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ίσες αμοιβές και το συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς και σε σχέση με τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στην εργασία·

12.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για σαφείς εναρμονισμένους ορισμούς προκειμένου να διευκολύνεται η σύγκριση σε επίπεδο ΕΕ όρων όπως «μισθολογικό χάσμα των φύλων» και «συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων»·

13.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Ένωση να δρομολογήσουν μελέτες για τις επιπτώσεις του χάσματος των φύλων στις συντάξεις και στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι διαφορές μεταξύ των φύλων σε σχέση με την υγεία και το προσδόκιμο ζωής, η αλλαγή των οικογενειακών δομών, η αύξηση του αριθμού των μονομελών νοικοκυριών, και οι διαφορετικές προσωπικές καταστάσεις των γυναικών, καθώς και να χαράξουν πιθανές στρατηγικές για την εξάλειψη του συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων·

Μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την καταβολή συνταξιοδοτικών εισφορών

14.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθεσιών σχετικά με τις έμμεσες και άμεσες διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και για τη συστηματική παρακολούθηση της σχετικής προόδου, κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και ενδεχομένως αναθεωρώντας τη νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι άνδρες και γυναίκες είναι εξίσου σε θέση να καταβάλλουν τις συνταξιοδοτικές τους εισφορές·

15.  καταδικάζει απερίφραστα τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον «ανεξήγητο» παράγοντα των διαφορών αυτών που απορρέουν από τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την αναθεώρηση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ, η οποία έχει σαφώς και επαρκώς μεταφερθεί μόνο σε δύο κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και αμοιβής, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών που διασφαλίζεται από τη Συνθήκη από την ίδρυση της ΕΟΚ·

16.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η αρχή της μη διάκρισης και της ισότητας εφαρμόζεται στην αγορά εργασίας και στην πρόσβαση στην εργασία, και ειδικότερα να θεσπίσουν μέτρα κοινωνικής προστασίας ώστε οι αποδοχές των γυναικών και τα δικαιώματά τους σε κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, να ευθυγραμμιστούν με την αρχή της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των παραβιάσεων της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας·

17.  καλεί τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένα και χρήσιμα εργαλεία αξιολόγησης της εργασίας, τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό τού τι αποτελεί εργασία ίσης αξίας, ώστε να εξασφαλισθεί κατ’ αυτό τον τρόπο ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και, ως εκ τούτου, ίσες συντάξεις στο μέλλον· παροτρύνει τις επιχειρήσεις να διεξάγουν ετήσιους ελέγχους σχετικά με την ισότητα των αμοιβών, να δημοσιεύουν τα δεδομένα με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, και να περιορίσουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων·

18.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τον οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό στην αγορά εργασίας εξαλείφοντας τις ανισότητες και τις διακρίσεις μεταξύ των φύλων στην απασχόληση και ενθαρρύνοντας, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης και της αύξησης της συνειδητοποίησης των κοριτσιών και των γυναικών να ακολουθήσουν σπουδές, να στραφούν προς επαγγέλματα και σταδιοδρομίες σε υποσχόμενους τομείς από τη σκοπιά της καινοτομίας και της ανάπτυξης, στους οποίους επί του παρόντος κυριαρχούν οι άνδρες λόγω επίμονων στερεοτύπων·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν μεγαλύτερα κίνητρα για τις γυναίκες ώστε να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με μικρότερες διακοπές, με σκοπό να αυξήσουν τον βαθμό της οικονομικής τους ανεξαρτησίας σήμερα και στο μέλλον·

20.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της αυξανόμενης μετατόπισης της ευθύνης από τα συνταξιοδοτικά συστήματα στα προγράμματα προσωπικής χρηματοδότησης, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η μη εισαγωγή διακρίσεων στην πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που καλύπτει η οδηγία 2004/113/ΕΚ και η εφαρμογή αναλογιστικών κριτηρίων ανεξαρτήτως φύλου· σημειώνει ότι η εφαρμογή του ενιαίου κανόνα χωρίς διακρίσεις φύλου θα συμβάλει στη μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν τη διαφάνεια, την πρόσβαση στις πληροφορίες και την ασφάλεια για τα μέλη και τους δικαιούχους των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της Ένωσης για τη μη διακριτική μεταχείριση και την ισότητα των φύλων·

21.  τονίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησε σαφές ότι τα επαγγελματικά συστήματα συνταξιοδότησης πρέπει να θεωρούνται αμοιβή και ότι, κατά συνέπεια, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ισχύει και για τα εν λόγω συστήματα·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες οι οποίες συχνά δεν απέκτησαν συνταξιοδοτικά δικαιώματα και, ως εκ τούτου, στερούνται οικονομικής ανεξαρτησίας, ιδίως στις περιπτώσεις διαζυγίου·

Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική σταδιοδρομία

23.  Εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στην έκκλησή του για τη βελτίωση του συνδυασμού της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, μέσω μη νομοθετικών προτάσεων και μιας νομοθετικής πρότασης η οποία θεσπίζει διάφορα είδη άδειας με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα· υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή αποτελούν μια καλή βάση για να υπάρξει ανταπόκριση στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να υλοποιήσουν την εν λόγω δέσμη το ταχύτερο δυνατόν·

24.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρούν και να επιβάλλουν την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα μητρότητας, ώστε οι γυναίκες να μη ζημιώνονται όσον αφορά το επίπεδο των συντάξεων εκ του γεγονότος ότι έγιναν μητέρες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα των εργαζομένων να διαπραγματεύονται εθελοντικές ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της «έξυπνης εργασίας», σύμφωνα με την εθνική πρακτική και ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών ή την οικογενειακή κατάσταση, επιτρέποντας έτσι σε άνδρες και γυναίκες μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τέτοια που να μην τους υποχρεώνει να επιλέξουν την μία εις βάρος της άλλης όταν αναλαμβάνουν ευθύνες φροντίδας·

26.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την άδεια για παροχή φροντίδας στην οδηγία για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους γονείς και τους παρόχους φροντίδας, και υπενθυμίζει το αίτημά του για επαρκή αμοιβή και κοινωνική προστασία· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στη βάση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, να θεσπίσουν, προς όφελος αμφοτέρων ανδρών και γυναικών, «μόρια συμψηφισμού περιόδων φροντίδας», με στόχο να αντισταθμίζονται οι διακοπές της σταδιοδρομίας για την παροχή άτυπης φροντίδας σε μέλος της οικογένειας και περίοδοι αδειών για επίσημη φροντίδα, όπως άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας και γονική άδεια, και να λαμβάνονται οι διακοπές αυτές υπόψη κατά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με δίκαιο τρόπο· επισημαίνει ότι τα μόρια αυτά πρέπει να παρέχονται για περιορισμένο και σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μην ενταθούν περισσότερο τα στερεότυπα και οι ανισότητες·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν στρατηγικές για την αναγνώριση της σημασίας της άτυπης φροντίδας που παρέχεται σε μέλη της οικογένειας και άλλα εξαρτώμενα άτομα, και της δίκαιης κατανομής της μεταξύ ανδρών και γυναικών, η έλλειψη της οποίας είναι μια πιθανή αιτία διακοπής της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και επισφαλούς εργασίας για τις γυναίκες, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει τη σημασία της παροχής κινήτρων σε άνδρες για να χρησιμοποιήσουν τη γονική τους άδεια και την άδεια πατρότητας·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ένταξη των εργαζομένων σε συγκρίσιμες εργασιακές ρυθμίσεις μετά την επιστροφή τους από άδεια μητρότητας ή γονική άδεια·

29.  επισημαίνει ότι η σωστή εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ανδρών και γυναικών δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνον εφόσον διατίθενται υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες δομές φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων σε τοπικό επίπεδο και χωρίς να ενθαρρυνθεί η ίση κατανομή ευθυνών, κόστους και φροντίδας· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις σε υπηρεσίες για παιδιά· τονίζει την ανάγκη να διατίθενται σε όλες τις αγροτικές περιοχές δομές φροντίδας παιδιών, και παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και μέσω των κονδυλίων της ΕΕ, για τη δημιουργία τέτοιων δομών κατά τρόπον ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους· καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν μεν με τους στόχους της Βαρκελώνης, το συντομότερο δυνατόν και, το αργότερο, έως το 2020, αλλά επίσης να ορίσουν παρόμοιους στόχους για μακροπρόθεσμες υπηρεσίες φροντίδας, προσφέροντας ταυτόχρονα δυνατότητες ελεύθερης επιλογής για όσες οικογένειες προτιμούν ένα διαφορετικό μοντέλο παιδικής μέριμνας· συγχαίρει τα κράτη μέλη που έχουν ήδη υλοποιήσει τους δύο στόχους·

Επιπτώσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων στο συνταξιοδοτικό χάσμα

30.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, στη βάση αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων, τις επιπτώσεις του συνταξιοδοτικού τους συστήματος στο συνταξιοδοτικό χάσμα και τους υπολανθάνοντες παράγοντες αυτού του χάσματος προκειμένου να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να υπάρξει διαφάνεια στα συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ·

31.  υπογραμμίζει ότι η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να επιτρέψει την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι δημογραφικές αλλαγές, η γήρανση του πληθυσμού, ο δείκτης γεννήσεων, και η αναλογία μεταξύ ατόμων σε επικερδή απασχόληση και εκείνων σε ηλικία συνταξιοδότησης· υπενθυμίζει ότι η κατάσταση των τελευταίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των ετών κατά τα οποία εργάστηκαν και κατέβαλαν εισφορές·

32.  καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί βιώσιμη κοινωνική ασφάλιση λαμβανομένης υπόψη της αύξησης του προσδόκιμου ζωής στην ΕΕ, να εφαρμόσουν επειγόντως τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές στα συνταξιοδοτικά συστήματα·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μελετήσουν διεξοδικότερα τον πιθανό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στο συνταξιοδοτικό χάσμα ο προσανατολισμός των δημόσιων συντάξεων προς περισσότερο ευέλικτους μηχανισμούς καταβολής συνταξιοδοτικών εισφορών σε επαγγελματικά και ιδιωτικά συστήματα, όσον αφορά τον υπολογισμό της διάρκειας καταβολής εισφορών στο συνταξιοδοτικό σύστημα και τον σταδιακό χαρακτήρα της αποχώρησης από την αγορά εργασίας·

34.  εφιστά την προσοχή στους κινδύνους για την ισότητα των φύλων που ενέχει η μεταστροφή από τις συντάξεις κοινωνικής ασφάλισης στις ιδιωτικά χρηματοδοτούμενες συντάξεις καθώς οι συντάξεις αυτές βασίζονται σε ατομικές εισφορές και δεν καλύπτουν τα διαστήματα που αφορούσαν τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων συγγενών ή περιόδους ανεργίας, αναρρωτικής άδειας ή αναπηρίας· επισημαίνει το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος που συνδέουν κοινωνικές παροχές με την ανάπτυξη και την κατάσταση της εργασίας και τις χρηματαγορές, εστιάζουν μόνον στις μακροοικονομικές πτυχές και παραβλέπουν τον κοινωνικό σκοπό των συντάξεων·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν, στα συνταξιοδοτικά τους συστήματα και στις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουν, τα στοιχεία εκείνα που αυξάνουν την έλλειψη ισορροπίας στις συντάξεις (ειδικά σε σχέση με το φύλο όπως το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό κενό), λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στα δύο φύλα κάθε μελλοντικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, καθώς και να εφαρμόσουν μέτρα για να εξαλείψουν τις διακρίσεις αυτές· τονίζει ότι τυχόν αλλαγές πολιτικής που σχετίζονται με τις συντάξεις θα πρέπει να εκτιμώνται με βάση την επίπτωσή τους στο χάσμα μεταξύ των φύλων, να περιλαμβάνουν ειδική ανάλυση που θα συγκρίνει τον αντίκτυπο των προτεινόμενων αλλαγών στις γυναίκες και τους άνδρες, και ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των διαδικασιών προγραμματισμού, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της δημόσιας πολιτικής·

36.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου να εντοπιστούν, αφενός, οι πλέον αποτελεσματικοί διορθωτικοί μηχανισμοί και, αφετέρου, μηχανισμοί ικανοί να εξαλείψουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στο συνταξιοδοτικό χάσμα·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ενιαία τιμολόγια ζωής ανεξαρτήτως φύλου στα συνταξιοδοτικά συστήματα και μόρια συμψηφισμού περιόδων φροντίδας, καθώς και για τα παράγωγα ευεργετήματα, ούτως ώστε οι γυναίκες να λαμβάνουν ισόποσες συνταξιοδοτικές παροχές έναντι ίσων εισφορών, ακόμα και αν έχουν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από τους άνδρες, και να εξασφαλίσουν ότι το προσδόκιμο ζωής των γυναικών δεν θα χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την εισαγωγή διακρίσεων, ειδικότερα για τον υπολογισμό των συντάξεων·

38.  ζητεί την επανεξέταση όλων των κινήτρων που παρέχουν τα φορολογικά και συνταξιοδοτικά συστήματα και των επιπτώσεών τους στο συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, με ιδιαίτερη έμφαση στα νοικοκυριά με μόνες μητέρες· ζητεί επίσης την κατάργηση αντιπαραγωγικών κινήτρων και την εξατομίκευση των δικαιωμάτων·

39.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συντάξεις επιζώντος για την προστασία και την ασφάλεια πολλών ηλικιωμένων γυναικών από τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν σε σύγκριση με τους άνδρες αντίστοιχης ηλικίας· καλεί τα κράτη μέλη να αναμορφώσουν, όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα συστήματά τους για τις συντάξεις επιζώντων και τις συντάξεις χηρείας, προκειμένου να μην αδικούνται οι ανύπαντρες γυναίκες· καλεί τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να μελετήσουν τις συνέπειες των διαφόρων συστημάτων που χορηγούν συντάξεις επιζώντος, με γνώμονα τα υψηλά ποσοστά διαζυγίων, τον αντίκτυπο της φτώχειας στα ανύπαντρα ζευγάρια και τον κοινωνικό αποκλεισμό των ηλικιωμένων γυναικών, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν νομοθετικές πράξεις προκειμένου να διασφαλιστεί ο επιμερισμός των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση διαζυγίου·

40.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε καθολικά προσβάσιμη δημόσια σύνταξη, και υπενθυμίζει ότι το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ηλικιωμένων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή, και ότι το άρθρο 34 του Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής ασφάλειας και σε κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περίπτωση μητρότητας, ασθένειας, εργατικού ατυχήματος, εξάρτησης από μακροχρόνια φροντίδα, γήρατος ή απώλειας της απασχόλησης· επισημαίνει τη σημασία των δημόσιων, χρηματοδοτούμενων από εισφορές συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ως θεμελιώδους στοιχείου για την εγγύηση επαρκούς σύνταξης γήρατος·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν πλήρεις περιόδους καταβολής εισφορών, καθώς και να εξασφαλίσουν το δικαίωμα όλων σε σύνταξη, με σκοπό τη γεφύρωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μέσω της καταπολέμησης των διακρίσεων μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, μέσω της προσαρμογής της εκπαίδευσης και του σχεδιασμού της σταδιοδρομίας, της βελτίωσης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και της ενίσχυσης των επενδύσεων σε δομές φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων· θεωρεί επίσης ότι η θέσπιση ορθών κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, στις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί για κάθε φύλο επαγγελματικοί καθώς και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, οι επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που θα μπορούν να καθοδηγούν τις γυναίκες όλων των ηλικιών σε αναζήτηση απασχόλησης, και τέλος η θέσπιση ευέλικτων κανόνων για τη μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση έχουν ιδιαίτερη σημασία·

42.  επισημαίνει ότι στο Γενικό Σχόλιο αριθ. 16 (2005) σχετικά με το ίσο δικαίωμα ανδρών και γυναικών να επωφελούνται όλων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα όρισε τις απαιτήσεις του άρθρου 3 σε σχέση με το άρθρο 9 του ICESCR, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για εξίσωση της υποχρεωτικής ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες και την εξασφάλιση των ισότιμων απολαβών των γυναικών από τα δημόσια και ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) 11 Αυγούστου 2005, E/C.12/2005/4.
(2) 4 Φεβρουαρίου 2008, E/C.12/GC/19.
(3) XX-3/def/GRC/4/1/EN.
(4) ΕΕ L 6 της 10.1.1979, σ. 24
(5) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(6) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(7) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(8) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 9.
(9) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 60.
(10) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 75.
(11) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 6.
(12) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 2.
(13) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0351.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338.


Έκθεση του 2016 για τη Σερβία
PDF 534kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία (2016/2311(INI))
P8_TA(2017)0261A8-0063/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/213/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με τη Σερβία και για την κατάργηση της απόφασης 2006/56/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση της Σερβίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2011)1208), την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 2012 για τη χορήγηση στη Σερβία καθεστώτος υποψήφιας χώρας και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης-28ης Ιουνίου 2013 για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Σερβία,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου της 22ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα 64/298 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, που λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο της γνώμης του Διεθνούς Δικαστηρίου και χαιρετίζει την προθυμία της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και τις συστάσεις που εγκρίθηκαν στην πέμπτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας, στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανική πολιτική που εγκρίθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2016 από τη Μικτή συμβουλευτική επιτροπή της κοινωνίας πολιτών ΕΕ-Σερβίας,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της περιορισμένης αποστολής παρακολούθησης εκλογών του ΟΑΣΕ/ODIHR σχετικά με τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Ιουλίου 2016 στη Σερβία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία, της 9ης Νοεμβρίου 2016 (SWD(2016)0361),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης της Σερβίας (2016-2018) από την Επιτροπή (SWD(2016)0137),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα του οικονομικού και δημοσιονομικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας της 26ης Μαΐου 2016 (9500/2016),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 13ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για τη Σερβία(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0063/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία, όπως κάθε χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της ΕΕ, πρέπει να κρίνεται βάσει των επιδόσεών της ως προς την εκπλήρωση, την εφαρμογή και την τήρηση της ίδιας δέσμης κριτηρίων, και ότι το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση καθορίζεται με βάση την ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και την προσήλωση σε αυτές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη προόδου από την πλευρά της Σερβίας στο πλαίσιο των κεφαλαίων 23 και 24 για το κράτος δικαίου και στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο στο πλαίσιο του κεφαλαίου 35 παραμένει καίριας σημασίας για τον γενικό ρυθμό της διαπραγματευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στο θέμα της εξομάλυνσης των σχέσεών της με το Κοσσυφοπέδιο, γεγονός που οδήγησε στην Πρώτη συμφωνία επί των αρχών που διέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων, της 19ης Απριλίου 2013, και στις συμφωνίες του Αυγούστου του 2015, αλλά ότι απομένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση, την προώθηση και την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της να δημιουργήσει μια λειτουργική οικονομία της αγοράς και να συνεχίσει να εφαρμόζει τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως η εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της χρήσης της γλώσσας, της πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές στις μειονοτικές γλώσσες και της κατάλληλης πολιτικής εκπροσώπησης των εθνικών μειονοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

1.  χαιρετίζει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα κεφάλαια 23 (Δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και 24 (Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια), ως βασικών κεφαλαίων στην προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη διεύρυνση, η οποία βασίζεται στο κράτος δικαίου, δεδομένου ότι η επίτευξη προόδου στα κεφάλαια αυτά παραμένει ουσιώδης για τον γενικό ρυθμό της διαπραγματευτικής διαδικασίας· χαιρετίζει το άνοιγμα των κεφαλαίων 32 (Δημοσιονομικός έλεγχος) και 35 (Άλλα ζητήματα), την έναρξη διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 5 (Δημόσιες συμβάσεις) και το άνοιγμα και το προσωρινό κλείσιμο του κεφαλαίου 25 (Επιστήμη και έρευνα), την έναρξη διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 20 (Επιχειρήσεις και βιομηχανική πολιτική) και το άνοιγμα και το προσωρινό κλείσιμο του κεφαλαίου 26 (Εκπαίδευση και πολιτισμός)· προσβλέπει στο άνοιγμα επιπλέον κεφαλαίων για τα οποία η τεχνική προπαρασκευή έχει ολοκληρωθεί·

2.  επιδοκιμάζει τη συνεχή προσήλωση της Σερβίας στην πορεία ένταξης στην ΕΕ και την εποικοδομητική και καλά προετοιμασμένη προσέγγισή της στις διαπραγματεύσεις, στοιχείο που μαρτυρεί εμφανώς αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση· καλεί τη Σερβία να συνεχίσει την ενεργό προώθηση και κοινοποίηση της στρατηγικής αυτής απόφασης στον σερβικό λαό, μεταξύ άλλων προάγοντας την αυξημένη ευαισθητοποίηση των σέρβων πολιτών στο θέμα της χρηματοδότησης που προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και διοχετεύεται στη Σερβία· καλεί τις σερβικές αρχές να απόσχουν από κάθε ρητορική και μηνύματα αντιενωσιακoύ περιεχομένου με αποδέκτη το κοινό· υπογραμμίζει την ανάγκη για τεκμηριωμένες, διαφανείς και εποικοδομητικές συζητήσεις για την ΕΕ, τα θεσμικά της όργανα και τις συνέπειες της ένταξης· σημειώνει τη βελτίωση στο διάλογο και στις δημόσιες διαβουλεύσεις με τους οικείους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και τη δέσμευσή τους στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

3.  υπογραμμίζει ότι η αυστηρή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των πολιτικών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό δείκτη μιας επιτυχούς διαδικασίας προσχώρησης· επικροτεί την έγκριση του αναθεωρημένου εθνικού προγράμματος για την υιοθέτηση του κεκτημένου· καλεί τη Σερβία να βελτιώσει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και των νέων πολιτικών, μέσω της δημιουργίας επαρκούς και αποτελεσματικής διοικητικής ικανότητας, και να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει τη συστηματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους διαλόγους πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας προσχώρησης, ως εργαλείου για τη βελτίωση των προτύπων της δημοκρατικής διακυβέρνησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες του κυβερνητικού Γραφείου για τη Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών·

4.  επισημαίνει τις καθυστερήσεις στην απορρόφηση της προενταξιακής βοήθειας, μεταξύ άλλων λόγω του ανεπαρκούς θεσμικού πλαισίου· προτρέπει τις αρχές να αναζητήσουν θετικά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα πιο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο θεσμικό σύστημα, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την απορρόφηση των κονδυλίων του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) και άλλων διαθέσιμων κονδυλίων·

5.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία ως προς την ανάπτυξη μιας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς και την εν γένει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα· τονίζει ότι η Σερβία έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο ως προς την αντιμετώπιση ορισμένων από τις ανεπάρκειες της πολιτικής της, ιδίως όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο σήμερα είναι κάτω από το επίπεδο που ορίζουν τα κριτήρια του Μάαστριχτ· τονίζει ότι οι προοπτικές ανάπτυξης έχουν βελτιωθεί και ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες έχουν μειωθεί· χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην αναδιάρθρωση δημόσιων επιχειρήσεων, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και των σιδηροδρομικών μεταφορών, και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επαγγελματική διαχείρισή τους προκειμένου να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικές, ανταγωνιστικές και οικονομικές· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι στη Σερβία η απασχόληση στον δημόσιο τομέα και πόση σημασία έχει ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

6.  σημειώνει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 2ας Απριλίου 2017· καταδικάζει σθεναρά τη ρητορική που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας από κυβερνητικούς αξιωματούχους και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης κατά των άλλων υποψηφίων για το προεδρικό αξίωμα· εκφράζει τη λύπη του για την άνιση πρόσβαση των υποψηφίων στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς και για τη διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, που στέρησε από τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης ένα δημόσιο φόρουμ· καλεί τις αρχές να διερευνήσουν δεόντως τις αναφορές για παρατυπίες διαφόρων μορφών, βία και εκφοβισμό κατά τη διάρκεια των εκλογών· επισημαίνει τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνταν εκείνο το διάστημα σε διάφορες πόλεις της Σερβίας και ενθαρρύνει τις αρχές να εξετάσουν τα αιτήματά τους σύμφωνα με τα δημοκρατικά πρότυπα και το πνεύμα της δημοκρατίας·

7.  υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην οικονομία της Σερβίας και καλεί τη Σερβία να βελτιώσει περαιτέρω το επιχειρηματικό περιβάλλον για τον ιδιωτικό τομέα· καλεί τη σερβική κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διευρύνουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρουν στις ΜΜΕ, ιδίως στον τομέα της ΤΠ και της ψηφιακής οικονομία· επαινεί τις προσπάθειες της Σερβίας στον τομέα της διττής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων και τονίζει τη σημασία που έχει η οργάνωση κύκλων εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς εργασίας· παροτρύνει τη Σερβία να προωθήσει την επιχειρηματικότητα, ιδίως μεταξύ των νέων· σημειώνει τις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις και το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων και καλεί τη Σερβία να θεσπίσει εθνικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης των νέων·

8.  επικροτεί τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στις 24 Απριλίου 2016, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά από τους διεθνείς παρατηρητές· καλεί τις αρχές να λάβουν πλήρως υπόψη τις συστάσεις της αποστολής παρακολούθησης των εκλογών του ΟΑΣΕ/ODIHR, ιδίως όσον αφορά τη μεροληπτική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, το αδικαιολόγητο πλεονέκτημα των κυβερνώντων, τη θολή διάκριση μεταξύ κρατικών και κομματικών δραστηριοτήτων, τη διαδικασία εγγραφής και την έλλειψη διαφάνειας στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και της προεκλογικής εκστρατείας· τονίζει ότι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων πρέπει να συμμορφώνεται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα· καλεί τις αρχές να διερευνήσουν δεόντως τις καταγγελίες για παρατυπίες, βία και εκφοβισμό κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας· καλεί τη Σερβία να διασφαλίσει δίκαιες και ελεύθερες εκλογές τον Απρίλιο του 2017·

9.  σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός Aleksandar Vučić έλαβε το 55,08 % των ψήφων στις προεδρικές εκλογές της 2ας Απριλίου 2017· τονίζει ότι πολυμερής αντιπροσωπεία από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) παρακολούθησε τις εκλογές και ότι ο ΟΑΣΕ/ODIHR ανέπτυξε επιτόπου αποστολή αξιολόγησης των εκλογών·

10.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Σερβία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καθεστώτος της ως υποψήφιας χώρας, να ευθυγραμμίσει σταδιακά την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της με την αντίστοιχη πολιτική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για τη Ρωσία· θεωρεί λυπηρή τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Σερβίας-Ρωσίας· εκφράζει την ανησυχία του για την παρουσία ρωσικών αεροπορικών εγκαταστάσεων στη Νις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, τον Δεκέμβριο του 2016, η Σερβία ήταν μία από τις 26 χώρες που δεν στήριξαν το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για την Κριμαία, το οποίο ζητούσε την αποστολή διεθνούς ομάδας παρακολούθησης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο· επικροτεί τη σημαντική συμβολή της Σερβίας σε διάφορες αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ (EUTM Μάλι, EUTM Σομαλία, EU-NAVFOR-Αταλάντη, EUTM Κεντροαφρικανική Δημοκρατία) καθώς και τη συνεχή συμμετοχή της σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις· ενθαρρύνει και υποστηρίζει σθεναρά τη Σερβία στις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στον ΠΟΕ·

11.  επαινεί τη Σερβία για την εποικοδομητική και ανθρωπιστική της προσέγγιση στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης· καλεί τη Σερβία να προαγάγει την εποικοδομητική αυτή προσέγγιση και έναντι των γειτονικών χωρών· σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Σερβία κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί στους πολίτες τρίτων χωρών η παροχή καταλύματος και ανθρωπιστικής βοήθειας με ενωσιακή και διεθνή υποστήριξη· τονίζει ότι η Σερβία θα πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τη νέα νομοθεσία για το άσυλο· καλεί τις αρχές της Σερβίας να διασφαλίσουν την παροχή βασικών υπηρεσιών σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες, όπως κατάλληλη στέγαση, τρόφιμα, υγιεινή και περίθαλψη· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρέχουν συνεχή υποστήριξη προς τη Σερβία για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, καθώς και να παρακολουθούν στενά τη χρησιμοποίηση των οικονομικών επιχορηγήσεων για την οργάνωση και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών· ενθαρρύνει τη Σερβία να υποστηρίξει την πτωτική τάση των αιτούντων άσυλο που εισέρχονται στην ΕΕ από τη Σερβία· καλεί τη Σερβία να σέβεται πλήρως τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο στη Σερβία και να εξασφαλίζει την ταυτοποίηση και την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ανηλίκων που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για τη μετανάστευση με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών και των διεθνών κανόνων και προτύπων·

Κράτος δικαίου

12.  επισημαίνει ότι, ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στον τομέα που αφορά το δικαστικό σύστημα, ιδίως με τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση της νομολογίας και την περαιτέρω προώθηση ενός αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων, η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος δεν διασφαλίζεται στην πράξη, γεγονός το οποίο εμποδίζει τους δικαστές και τους εισαγγελείς να εφαρμόζουν την εγκεκριμένη νομοθεσία· καλεί τις αρχές να μεριμνήσουν για την ευθυγράμμιση του συνταγματικού και νομικού πλαισίου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προκειμένου να μειωθεί η πολιτική επιρροή στην πρόσληψη και στον διορισμό δικαστών και εισαγγελέων· τονίζει ότι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη εξακολουθούν να περιορίζονται από την άνιση κατανομή του φόρτου εργασίας, τον μεγάλο αριθμό συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων και την έλλειψη συστήματος δωρεάν νομικής συνδρομής, το οποίο θα πρέπει να καθιερωθεί· ζητεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς και προτρέπει τη Σερβία να επιδείξει σαφή πολιτική βούληση και δέσμευση για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση και την πλήρη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου· καλεί τη Σερβία να επιταχύνει την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την πάταξη της διαφθοράς και ζητεί τη δημιουργία ενός αρχικού μητρώου καταγραφής των ερευνών, των διώξεων και των καταδικαστικών αποφάσεων για υποθέσεις διαφθοράς στα υψηλά κλιμάκια· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την οριστικοποίηση του σχεδίου νόμου για την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων για την πρόληψη και την πάταξη της διαφθοράς που προβλέπονται μέσω του προγράμματος αδελφοποίησης της ΕΕ που καθιερώθηκε πρόσφατα· προτρέπει τη Σερβία να τροποποιήσει και να εφαρμόσει το σχετικό με τα οικονομικά εγκλήματα και τα εγκλήματα διαφθοράς τμήμα του ποινικού κώδικα προκειμένου να διασφαλίσει ένα αξιόπιστο και προβλέψιμο πλαίσιο ποινικού δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του για τις επανειλημμένες διαρροές στα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη· καλεί τις σερβικές αρχές να διερευνήσουν με σοβαρότητα μια σειρά ιδιαίτερα προβεβλημένων υποθέσεων στις οποίες δημοσιογράφοι παρουσίασαν αποδείξεις για εικαζόμενες παραβάσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δέουσα μεταρρύθμιση του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας και της κατάχρησης θέσης ευθύνης, προκειμένου να προληφθεί τυχόν κατάχρηση ή αυθαίρετη ερμηνεία· τονίζει ότι η υπέρμετρη προσφυγή στη διάταξη του ποινικού δικαίου περί κατάχρησης εξουσίας στον ιδιωτικό τομέα είναι επιζήμια για το επιχειρηματικό κλίμα και αποτελεί εμπόδιο στην ασφάλεια δικαίου· καλεί τη Σερβία να διασφαλίσει στη δημόσια διοίκηση ουδετερότητα και συνέχεια·

14.  επικροτεί τον ενεργό ρόλο της Σερβίας στη διεθνή και περιφερειακή αστυνομική και δικαστική συνεργασία, την πρόοδο που έχει σημειώσει στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και την έγκριση της πρώτης αξιολόγησης της Σερβίας σε εθνικό επίπεδο για την απειλή που συνιστά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA)· καλεί τη Σερβία να εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση ευρύτερων εγκληματικών δικτύων, τη βελτίωση των οικονομικών ερευνών και του συστήματος αστυνόμευσης βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών και την ανάπτυξη ασφαλούς μητρώου καταγραφής των τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων· καλεί τη Σερβία να θέσει σε πλήρη εφαρμογή τον νόμο του Φεβρουαρίου του 2016 για την αστυνομία, να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης και να δημιουργήσει μια ασφαλή πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου για τη δημόσια περιουσία και τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η διαφανής και άνευ διακρίσεων εφαρμογή του και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προκειμένου να υπάρξει πλήρης νομική σαφήνεια ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε σχέση με το θέμα του πεδίου εφαρμογής, της εφαρμογής και των συνεπειών του νόμου για την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των κρατικών αρχών στις δίκες για εγκλήματα πολέμου· καλεί τις αρχές να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις υπέρμετρης χρήσης βίας από την αστυνομία εις βάρος πολιτών· έχει λάβει υπό σημείωση, με ανησυχία, τα αμφιλεγόμενα επεισόδια στην περιοχή Savamala του Βελιγραδίου, κυρίως σε σχέση με την κατεδάφιση ιδιωτικής ιδιοκτησίας· εκφράζει την ανησυχία του για γεγονός ότι έχει παρέλθει ένα ολόκληρο έτος χωρίς να σημειωθεί πρόοδος στην έρευνα, και ζητεί ταχεία διευθέτηση του θέματος και πλήρη συνεργασία με τις δικαστικές αρχές στις έρευνες για την προσαγωγή των υπαιτίων ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί το σερβικό Υπουργείο Εσωτερικών και τις αρχές της πόλης του Βελιγραδίου να συνεργαστούν πλήρως με τον εισαγγελέα σε αυτή την υπόθεση· καλεί τις αρχές να μην προχωρήσουν σε κατηγορίες, άσκηση πίεσης και επιθέσεις κατά των μελών του κινήματος της κοινωνίας των πολιτών «Ας μην πνίξουμε το Βελιγράδι»·

15.  επικροτεί τον ενεργό ρόλο της Σερβίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και υπενθυμίζει ότι η Σερβία ποινικοποίησε ήδη το 2014 τη δραστηριότητα αλλοδαπών μαχητών σύμφωνα με την απόφαση 2178(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· ζητεί μετ’ επιτάσεως την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2016· καλεί τη Σερβία να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Moneyval), και ιδίως τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη διεθνή και περιφερειακή συνεργασία της Σερβίας στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών, αλλά τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη δίωξη των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων· εκτιμά ότι, για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος χρειάζεται περιφερειακή στρατηγική και ενισχυμένη συνεργασία στην περιοχή·

Δημοκρατία

16.  χαιρετίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της διαφάνειας και της διαδικασίας διαβούλευσης στο κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ακροάσεων και των τακτικών συνεδριάσεων και διαβουλεύσεων με την Εθνική σύμβαση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ιδίως δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικό μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας· εξακολουθεί να ανησυχεί για την εκτεταμένη χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος για τη θέσπιση νομοθεσίας· τονίζει ότι η συχνή χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος και οι τροποποιήσεις της ημερήσιας διάταξης του κοινοβουλίου την τελευταία στιγμή υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα του κοινοβουλίου, την ποιότητα και τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, ενώ δεν επιτρέπουν πάντα τη διαβούλευση με ικανό αριθμό ενδιαφερομένων και με το ευρύ κοινό· υπογραμμίζει ότι η εποπτεία του κοινοβουλίου επί της εκτελεστικής εξουσίας πρέπει να ενισχυθεί· ζητεί καλύτερο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα και άμεση έγκριση του κώδικα δεοντολογίας του κοινοβουλίου· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, λόγω προβλημάτων, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σερβία δεν μπόρεσε να παρουσιάσει την έκθεση της Επιτροπής στην Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του σερβικού κοινοβουλίου· τονίζει ότι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει την έκθεση αυτή χωρίς αδικαιολόγητα προσκόμματα, γεγονός που θα επιτρέψει την κατάλληλη εποπτεία της ενταξιακής διαδικασίας από το σερβικό κοινοβούλιο·

17.  επισημαίνει ότι το σύνταγμα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει πλήρως τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο του κοινοβουλίου στους διορισμούς δικαστικών λειτουργών, τον έλεγχο που ασκούν τα πολιτικά κόμματα στην εντολή των μελών του κοινοβουλίου, την ανεξαρτησία των βασικών θεσμικών οργάνων και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

18.  επικροτεί την έγκριση του προγράμματος μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης, της στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στρατηγικής για την κανονιστική μεταρρύθμιση και τη χάραξη πολιτικής, καθώς και νέων νόμων για τις γενικές διοικητικές διαδικασίες, τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και για τους δημόσιους υπαλλήλους σε επίπεδο επαρχιακής και τοπικής διοίκησης· επισημαίνει ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης υπήρξε βραδεία σε ορισμένες περιοχές και ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τους δημόσιους υπαλλήλους της κεντρικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την περαιτέρω επαγγελματικοποίηση και αποπολιτικοποίηση της διοίκησης και για την ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης·

19.  επαναλαμβάνει ότι ανεξάρτητοι ρυθμιστικοί φορείς όπως ο Διαμεσολαβητής, ο Επίτροπος Πληροφοριών Δημόσιας Σημασίας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Κρατικός Ελεγκτικός Οργανισμός, η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και το Συμβούλιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της εποπτείας και της λογοδοσίας της εκτελεστικής εξουσίας· τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία των κρατικών θεσμών· καλεί τις αρχές να προστατεύουν πλήρως την ανεξαρτησία των εν λόγω ρυθμιστικών οργάνων, να τους παρέχουν πλήρη πολιτική και διοικητική υποστήριξη στο έργο τους και να διασφαλίζουν τη δέουσα συνέχεια στις συστάσεις τους· καλεί τις αρχές να μην εκτοξεύουν κατηγορίες και να μην επιδίδονται σε αστήρικτες πολιτικές επιθέσεις κατά του Διαμεσολαβητή·

20.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται η διασφάλιση ενός προσβάσιμου εκπαιδευτικού συστήματος με πλήρες και ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών, μεταξύ άλλων για τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μη εισαγωγής διακρίσεων, καθώς και ευκαιριών εργασίας και άσκησης για τους νέους, και η προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών, όπως το πρόγραμμα ERASMUS·

Ανθρώπινα δικαιώματα

21.  υπογραμμίζει ότι υπάρχει το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την τήρηση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι απαιτείται η συνεπής εφαρμογή του σε ολόκληρη τη χώρα· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με HIV/AIDS, των ΛΟΑΔΜ, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, και σε εθνοτικές μειονότητες· υπογραμμίζει ότι οι σερβικές αρχές, όλα τα πολιτικά κόμματα και τα δημόσια πρόσωπα θα πρέπει να προαγάγουν ένα κλίμα ανεκτικότητας και ένταξης στη Σερβία· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της εγκεκριμένης νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, ιδίως σε σχέση με τα εγκλήματα μίσους· εκφράζει την ανησυχία του για τον νόμο σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων πολέμου μεταξύ των αμάχων, ο οποίος εξαιρεί ορισμένες ομάδες θυμάτων βίας στη διάρκεια των συγκρούσεων, και ζητεί από τις αρχές την επανεξέτασή του·

22.  διατυπώνει εκ νέου την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος ως προς τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και την αυτολογοκρισία των μέσων ενημέρωσης, φαινόμενο το οποίο επιδεινώνεται· τονίζει ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις, οι απειλές, η βία και ο εκφοβισμός σε βάρος δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων σωματικών επιθέσεων, λεκτικών και γραπτών απειλών και επιθέσεων κατά της περιουσίας, εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα που γεννά ανησυχία· καλεί τις αρχές να καταδικάζουν δημόσια και απερίφραστα όλες τις επιθέσεις, να παρέχουν επαρκείς πόρους για μια πιο προενεργό διερεύνηση όλων των υποθέσεων που αφορούν επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης και να προσάγουν χωρίς καθυστέρηση τους δράστες στη δικαιοσύνη· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αστικές αγωγές για συκοφαντική δυσφήμηση και οι εκστρατείες δυσφήμησης στοχεύουν σε δυσανάλογο βαθμό μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους που τηρούν επικριτική στάση, καθώς και για τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν οι δικαστικές αποφάσεις για δυσφήμηση στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του για την αρνητική εκστρατεία κατά ερευνητών δημοσιογράφων που αρθρογραφούν για τη διαφθορά και ζητεί από τα κυβερνητικά στελέχη να μη συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκστρατείες· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των νόμων για τα μέσα ενημέρωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία συνεργασίας και προστασίας των δημοσιογράφων μεταξύ εισαγγελέων, αστυνομίας και δημοσιογράφων και ενώσεων των μέσων ενημέρωσης και προσβλέπει στην εφαρμογή της· υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και την οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων οργανισμών μέσων ενημέρωσης και την οικονομική βιωσιμότητα του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης σε μειονοτικές γλώσσες, και να ενισχύσει τον ρόλο των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στον τομέα αυτό·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο νόμος για τις διαφημίσεις εγκρίθηκε το 2015 χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλη δημόσια διαβούλευση και κατάργησε σημαντικές διατάξεις όπως αυτές που αφορούν την απαγόρευση της διαφήμισης δημόσιων αρχών και της πολιτικής διαφήμισης εκτός πλαισίου προεκλογικής εκστρατείας·

24.  εκφράζει τη λύπη του για την απαίτηση ως προς τη χρήση των κονδυλίων του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας που προβλέπει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αναπτύξουν εταιρική σχέση με το κράτος προκειμένου να γίνει αποδεκτή η σχετική αίτηση·

25.  καταδικάζει την αρνητική εκστρατεία της κυβέρνησης και μέσων ενημέρωσης που κατευθύνονται από την κυβέρνηση κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση συγκρότησε εικονικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε αντιπαράθεση με τις ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί απαράδεκτο να απαιτείται σύμπραξη με την κυβέρνηση προκειμένου να ικανοποιούνται οι αιτήσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για πρόσβαση στον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας·

Σεβασμός και προστασία των μειονοτήτων

26.  επαναλαμβάνει ότι η προαγωγή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην ΕΕ· επικροτεί την έγκριση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και την έκδοση διατάγματος για την ίδρυση ταμείου για τις εθνικές μειονότητες, το οποίο πρέπει να τεθεί σε λειτουργία· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης και του παραρτήματός του με ολοκληρωμένο, έγκαιρο και διαφανή τρόπο και με την εποικοδομητική συμμετοχή όλων των πλευρών· καλεί και πάλι τη Σερβία να διασφαλίσει τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των μειονοτήτων και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μια απαλλαγμένη από διακρίσεις μεταχείριση των εθνικών μειονοτήτων σε όλη τη χώρα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπαίδευση, τη χρήση των γλωσσών, την κατάλληλη εκπροσώπηση στο δικαστικό σώμα, στη δημόσια διοίκηση, στο εθνικό κοινοβούλιο και στα τοπικά και περιφερειακά όργανα, και την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές στις μειονοτικές γλώσσες· χαιρετίζει την έγκριση νέων εκπαιδευτικών προτύπων για τη διδασκαλία της σερβικής γλώσσας ως μη μητρικής γλώσσας και την πρόοδο στο θέμα της μετάφρασης σχολικών βιβλίων στις μειονοτικές γλώσσες, και παροτρύνει τις σερβικές αρχές να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των διαδικασιών αυτών· καλεί τη Σερβία να εφαρμόσει πλήρως όλες τις διεθνείς συνθήκες σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων·

27.  επισημαίνει ότι η πολυεθνοτική, πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική πολυμορφία της Βοϊβοδίνας συμβάλλει επίσης στην ταυτότητα της Σερβίας· υπογραμμίζει ότι η Βοϊβοδίνα διατηρεί υψηλό βαθμό προστασίας των μειονοτήτων και ότι η μεταξύ των εθνοτήτων κατάσταση παραμένει καλή· τονίζει ότι η αυτονομία της Βοϊβοδίνας δεν πρέπει να αποδυναμωθεί και ότι θα πρέπει να εγκριθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ο νόμος σχετικά με τους πόρους της Βοϊβοδίνας, όπως ορίζει το σύνταγμα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία της σερβικής πόλης Νόβι Σαντ που επελέγη ως ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021·

28.  επικροτεί την έγκριση της νέας στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά για την περίοδο 2016-2025, η οποία καλύπτει την εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγαση, την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την απαγόρευση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων· ζητεί την πλήρη και ταχεία εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά, δεδομένου ότι αποτελούν την ασθενέστερη, πιο περιθωριοποιημένη ομάδα που υφίσταται τις περισσότερες διακρίσεις στη Σερβία, την επείγουσα έγκριση του σχεδίου δράσης και τη σύσταση φορέα για τον συντονισμό της εφαρμογής του σχεδίου δράσης· καταδικάζει την κατεδάφιση των πρόχειρων καταυλισμών Ρομά από τις αρχές, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς προσφορά εναλλακτικής στέγασης· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη μη έκδοση προσωπικών εγγράφων σε Ρομά, γεγονός που περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· εκτιμά ότι όλα τα προαναφερθέντα θέματα έχουν ως αποτέλεσμα ένας υψηλός αριθμός Ρομά από τη Σερβία να ζητούν άσυλο στην ΕΕ·

Περιφερειακή συνεργασία και σχέσεις καλής γειτονίας

29.  επικροτεί το γεγονός ότι η Σερβία παραμένει προσηλωμένη με εποικοδομητικό τρόπο στις διμερείς σχέσεις με άλλες υποψήφιες χώρες και γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ· ενθαρρύνει τη Σερβία να ενισχύσει την προορατική και θετική συνεργασία με τις γειτονικές της χώρες και την ευρύτερη περιοχή, να προαγάγει σχέσεις καλής γειτονίας και να εντείνει τις προσπάθειες με τις γειτονικές χώρες για την επίλυση των διμερών ζητημάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές να διευκολύνουν την πρόσβαση στα αρχεία που αφορούν τις πρώην δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας· ζητεί από τη Σερβία να εφαρμόσει πλήρως τις διμερείς συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες· υπογραμμίζει ότι οι εκκρεμείς διμερείς διαφορές δεν θα πρέπει να επηρεάσουν δυσμενώς την ενταξιακή διαδικασία· παροτρύνει τη Σερβία να προαγάγει τη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, προκειμένου να διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη·

30.  λαμβάνει θετικά υπόψη το γεγονός ότι η Σερβία έχει μια όλο και πιο εποικοδομητική συμμετοχή σε πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας, όπως η στρατηγική για τον Δούναβη, η Διαδικασία για τη συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη, το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης, η Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου, η Διαδικασία Brdo-Brijuni, η πρωτοβουλία εξαμερούς συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια και το θεματολόγιό της για τη συνδεσιμότητα και η Διαδικασία του Βερολίνου· χαιρετίζει τη συνάντηση των πρωθυπουργών της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας με θέμα την ενέργεια και τη συνεργασία στους τομείς των υποδομών μεταφορών και τάσσεται υπέρ της ιδέας να αποκτήσουν οι συνεδριάσεις της «Ομάδας της Κραϊόβα» μόνιμο χαρακτήρα· τονίζει τη σημασία του Γραφείου Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων των Δυτικών Βαλκανίων για την προώθηση της συμφιλίωσης· καλεί τη Σερβία να εφαρμόσει τα μεταρρυθμιστικά μέτρα για τη συνδεσιμότητα που σχετίζονται με το θεματολόγιο συνδεσιμότητας και τα συμπεράσματα της διάσκεψης για τα Δυτικά Βαλκάνια που διεξήχθη το 2016 στο Παρίσι και τον κανονισμό ΔΕΔ-Μ· επικροτεί τον ρόλο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σερβίας στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και τη συμβολή του στη δημιουργία του Επενδυτικού Φόρουμ Επιμελητηρίων των Δυτικών Βαλκανίων·

31.  επικροτεί την έγκριση εθνικής στρατηγικής για τη διερεύνηση και τη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου· καλεί τη Σερβία να προωθήσει κλίμα σεβασμού και ανεκτικότητας και να καταδικάσει όλες τις μορφές ρητορικής μίσους, δημόσιας επιδοκιμασίας και άρνησης της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου· σημειώνει ότι η θητεία του πρώην εισαγγελέα εγκλημάτων πολέμου έληξε τον Δεκέμβριο του 2015· τονίζει ότι ο διορισμός του αντικαταστάτη του αποτελεί θέμα που γεννά σοβαρές ανησυχίες· ζητεί την εφαρμογή της εθνικής αυτής στρατηγικής και την έγκριση μιας λειτουργικής στρατηγικής στο θέμα των διώξεων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τα διεθνή πρότυπα· ζητεί ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία για τον χειρισμό των εγκλημάτων πολέμου και την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων στο πεδίο αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας ανάμεσα στις εισαγγελίες εγκλημάτων πολέμου στην περιοχή σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος· ζητεί πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ), η οποία έχει πάντα έχει ουσιώδη σημασία· ζητεί την άνευ διακρίσεων αντιμετώπιση των εγκλημάτων πολέμου, την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας και τη διασφάλιση λογοδοσίας· παροτρύνει τις αρχές να συνεχίσουν να εργάζονται για το ζήτημα της τύχης των αγνοουμένων, τον εντοπισμό ομαδικών τάφων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων και των οικογενειών τους· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς την πρωτοβουλία για τη σύσταση περιφερειακής επιτροπής για τη στοιχειοθέτηση των πραγματικών περιστατικών σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία, και προτρέπει τη σερβική κυβέρνηση να πρωτοστατήσει στη σύστασή της·

32.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συμμετοχή διαφόρων σέρβων υψηλόβαθμων αξιωματούχων στον εορτασμό της Ημέρας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (Ρεπούμπλικα Σρπσκα) στις 9 Ιανουαρίου 2017, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· τονίζει ότι τόσο η Σερβία, ως υποψήφια χώρα, όσο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ως δυνάμει υποψήφια, θα πρέπει με τις ενέργειές τους να υπερασπίζονται και να προωθούν το κράτος δικαίου· καλεί τις σερβικές αρχές να υποστηρίξουν την εφαρμογή συνταγματικών μεταρρυθμίσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της χώρας να λειτουργεί και να μετέχει σε συνομιλίες προσχώρησης στην ΕΕ·

33.  επικροτεί το άνοιγμα τριών νέων σημείων διέλευσης των συνόρων μεταξύ Σερβίας και Ρουμανίας ως θετική εξέλιξη και συνιστά το άνοιγμα των τριών σημείων διέλευσης των συνόρων με τη Βουλγαρία Salash-Novo Κorito, Bankya-Petachinci, Treklyano-Bosilegrad, που έχει καθυστερήσει·

34.  συγχαίρει τη Σερβία και την Αλβανία για τη συνεχιζόμενη προσήλωσή τους στη βελτίωση των διμερών σχέσεων και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω του Γραφείου περιφερειακής συνεργασίας των νέων (RYCO), με έδρα τα Τίρανα· προτρέπει τις δύο χώρες να συνεχίσουν την καλή τους συνεργασία, για την προαγωγή της συμφιλίωσης στην περιοχή·

35.  επικροτεί τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Σερβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο, καθώς και τη δέσμευσή της για την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξήχθη υπό την αιγίδα της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι η πρόοδος στο πλαίσιο του διαλόγου θα πρέπει να αξιολογηθεί με γνώμονα την ουσιαστική εφαρμογή του· ζητεί, συνεπώς, από τα δύο μέρη να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή όλων των συμφωνιών που έχουν ήδη επιτευχθεί, καλή τη πίστει και έγκαιρα, και στην αποφασιστική συνέχιση της διαδικασίας εξομάλυνσης, μεταξύ άλλων στο ζήτημα της Κοινότητας Σερβικών Δήμων· ενθαρρύνει τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να προσδιορίσουν νέα πεδία συζήτησης για τον διάλογο με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να προβεί σε αξιολόγηση των επιδόσεων των πλευρών ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους·

36.  θεωρεί λυπηρή, ωστόσο, την απόφαση των σερβικών αρχών να μην επιτρέψουν στην πρώην Πρόεδρο του Κοσσυφοπεδίου Atifete Jahjaga να παραστεί στο φεστιβάλ «Mirëdita, Dobar Dan» στο Βελιγράδι, όπου είχε προσκληθεί προκειμένου να πραγματοποιήσει ομιλία για τα θύματα σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο· εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για το μέτρο αμοιβαιότητας που έλαβαν στη συνέχεια οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου, απαγορεύοντας στον Υπουργό Εργασίας της Σερβίας να εισέλθει στο Κοσσυφοπέδιο· τονίζει ότι αποφάσεις αυτού του είδους συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας των Βρυξελλών για την ελεύθερη κυκλοφορία που συνήφθη μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου στο πλαίσιο της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο χωρών·

37.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πρόσφατη ένταση μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου με αφορμή το πρώτο σιδηροδρομικό ταξίδι από το Βελιγράδι στη Βόρεια Μιτρόβιτσα, καθώς και για τις φιλοπόλεμες δηλώσεις και την αντιευρωπαϊκή ρητορική· υπογραμμίζει ότι απαιτείται τόσο το Βελιγράδι όσο και η Πρίστινα να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα στη διαδικασία αυτή και να μην προβαίνουν σε προκλητικές ενέργειες ή σε αντιπαραγωγικές ρητορικές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στη διαδικασία εξομάλυνσης·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη που παρείχαν οι σερβικές αρχές στο Μαυροβούνιο για τη διερεύνηση των αποτυχημένων επιθέσεων που είχαν προγραμματιστεί την ημέρα των εκλογών του Μαυροβουνίου το 2016· επισημαίνει ότι οι σερβικές αρχές συνέλαβαν δύο υπόπτους μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης από το Μαυροβούνιο· ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Μαυροβούνιο για να εξασφαλίσουν την έκδοση των υπόπτων στο Μαυροβούνιο σύμφωνα με τους όρους της διμερούς συμφωνίας για την έκδοση υπόπτων που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες·

39.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να προαγάγει μια διαδικασία πραγματικής συμφιλίωσης στην περιοχή, συγκεκριμένα με την υποστήριξη πολιτιστικών έργων που ασχολούνται με το πρόσφατο παρελθόν και με την προώθηση ενιαίας και κοινής κατανόησης της ιστορίας και μιας νοοτροπίας ανεκτικότητας, ένταξης και συμφιλίωσης στον δημόσιο και πολιτικό βίο·

Ενέργεια

40.  καλεί τη Σερβία να εφαρμόσει πλήρως τα μεταρρυθμιστικά μέτρα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα στον τομέα της ενέργειας· ενθαρρύνει τη Σερβία να αναπτύξει τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου και να λάβει μέτρα για να βελτιώσει την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης ολοκληρωμένης πολιτικής για το κλίμα· ζητεί την κύρωση της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα· ζητεί επιτακτικά την ανάπτυξη στρατηγικής για την υδροηλεκτρική ενέργεια για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, και καλεί τις αρχές να χρησιμοποιήσουν την πρόσθετη ενωσιακή χρηματοδότηση των 50 εκατομμυρίων EUR για την ανάπτυξη του υδροηλεκτρικού δυναμικού· συγχαίρει τη Σερβία για τη θέσπιση του συστήματος χρηματοδότησης για το περιβάλλον μέσω του Πράσινου Ταμείου· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν οι διασυνδέσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας με τους γείτονές της· ενθαρρύνει τη Σερβία να επιταχύνει τις τεχνικές και δημοσιονομικές προετοιμασίες για τον αγωγό διασύνδεσης φυσικού αερίου Βουλγαρίας-Σερβίας·

41.  επισημαίνει ότι η Σερβία θα πρέπει ακόμη να εγκρίνει επίσημα τη στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτων και ότι δεν έχει μέχρι στιγμής αναθεωρήσει τον νόμο για τα ύδατα και το εθνικό σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Δούναβη· τονίζει ότι οι νόμοι αυτοί έχουν θεμελιώδη σημασία για την περαιτέρω ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ και για τη βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ στον τομέα των υδάτων·

o
o   o

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σερβίας.

(1) ΕΕ L 80 της 19.3.2008, σ. 46.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0046.


Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο
PDF 455kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο (2016/2314(INI))
P8_TA(2017)0262A8-0062/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα από τη συνεδρίαση της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης τη 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου με το Κοσσυφοπέδιο για τη συμμετοχή του στα προγράμματα της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συμφωνία αρχών για την εξομάλυνση των σχέσεων, η οποία υπεγράφη από τους πρωθυπουργούς Hashim Thaçi και Ivica Dačić, στις 19 Απριλίου 2013, και το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της, της 22ας Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/947 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX Κοσσυφοπέδιο),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και τις σχετικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας έκθεσης που δημοσιεύθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016, και τη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την UNMIK που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την από 9ης Νοεμβρίου 2016 ανακοίνωση της Επιτροπής του 2016 σχετικά με την πολιτική για τη διεύρυνση της ΕΕ (COM(2016)0715),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο, της 9ης Νοεμβρίου 2016 (SWD(2016)0363),

–  έχοντας υπόψη την εκτίμηση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2016, σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης του Κοσσυφοπεδίου 2016-2018 (SWD(2016)0134),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα του Οικονομικού και Χρηματοδοτικού Διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας, της 26ης Μαΐου 2016 (9500/2016),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων που εγκαινιάστηκε στις 11 Νοεμβρίου 2016 στην Πρίστινα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 7ης Δεκεμβρίου 2009, της 14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 5ης Δεκεμβρίου 2011, όπου τονίζεται και επαναλαμβάνεται αντίστοιχα ότι πρέπει και το Κοσσυφοπέδιο, με την επιφύλαξη της θέσης των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς του, να επωφεληθεί από την προοπτική απώτερης ελευθέρωσης των θεωρήσεων εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την ελευθέρωση των θεωρήσεων για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, της 1ης Ιουνίου 2016 (COM(2016)0277) και την τέταρτη έκθεση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2016, για την πρόοδο που έχει σημειώσει το Κοσσυφοπέδιο σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (COM(2016)0276),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη Συμβουλευτική Γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της 22ας Ιουλίου 2010, όπου εξετάζεται εάν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα 64/298 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, η οποία αναγνώρισε το περιεχόμενο της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου και εξέφρασε ικανοποίηση για την ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων ΕΚ-Κοσσυφοπεδίου στις 28-29 Μαΐου 2008, 6-7 Απριλίου 2009, 22-23 Ιουνίου 2010, 20 Μαΐου 2011, 14-15 Μαρτίου 2012, 30-31 Οκτωβρίου 2013 και 29-30 Απριλίου 2015, και τις διακηρύξεις και τις συστάσεις που εγκρίθηκαν κατά την πρώτη και τη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου στις 16-17 Μαΐου 2016 και στις 23-24 Νοεμβρίου 2016, αντίστοιχα, καθώς και την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0062/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 114 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων 23 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα προσχώρησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου με γνώμονα μια σαφή ευρωπαϊκή προοπτική, που θα συνάδει με την ευρωπαϊκή προοπτική της όλης περιοχής, και ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει επιδείξει φιλοδοξία στην πορεία του προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, όπως επίσης τις σχέσεις καλής γειτονίας, την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, στο επίκεντρο της πολιτικής που ακολουθεί στον τομέα της διεύρυνσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του 90 % των Κοσοβάρων ζει με το φόβο της ανεργίας και άνω του 30 % έχει μηνιαίες απολαβές μεταξύ 0 και 120 EUR·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου την 1η Απριλίου 2016 που θεωρεί ως την πρώτη συμβατική σχέση και ένα ουσιαστικό βήμα για τη συνέχιση της διαδικασίας ένταξης του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· επικροτεί την έναρξη του ευρωπαϊκού θεματολογίου μεταρρυθμίσεων, στις 11 Νοεμβρίου 2016, καθώς και τη θέσπιση εθνικής στρατηγικής για την εφαρμογή της ΣΣΣ, ως μιας πλατφόρμας που θα διευκολύνει τη ΣΣΣ, και καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εξακολουθήσει να δείχνει σαφή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για την εφαρμογή του συμφωνηθέντος οδικού χάρτη, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης του μηχανισμού συντονισμού για την εφαρμογή της ΣΣΣ, και να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική που δημιουργήθηκε από τη ΣΣΣ προκειμένου να εφαρμοστούν και να θεσμοθετηθούν οι μεταρρυθμίσεις και να βελτιωθεί η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου, να εγκαθιδρυθεί συνεργασία με την ΕΕ σε διάφορους τομείς, κάτι που θα προωθήσει περαιτέρω την εμπορική και επενδυτική ολοκλήρωση του Κοσσυφοπεδίου, να σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και να υπάρξει συνεισφορά στη σταθερότητα στην περιοχή· καλεί την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να επικεντρωθεί στην εφαρμογή των συνολικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει της ΣΣΣ· εκφράζει ικανοποίηση για την πραγματοποίηση της Δεύτερης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης στις 23-24 Νοεμβρίου 2016, καθώς και για την πραγματοποίηση της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου στις 25 Νοεμβρίου 2016· επισημαίνει πως οι ελεύθερες, αδιάβλητες και διαφανείς πρόωρες βουλευτικές και δημοτικές εκλογές το δεύτερο εξάμηνο του 2017 είναι ζωτικής σημασίας για το δημοκρατικό μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και για το μέλλον της διαδικασίας ένταξής του στην ΕΕ·

2.  χαιρετίζει τη γενικά ειρηνική και ομαλή διεξαγωγή των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 11ης Ιουνίου 2017· εκφράζει, ωστόσο, την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων λόγω έλλειψης χρόνου, δεν υλοποιήθηκαν ορισμένες από τις συστάσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΑ, του 2014· εκφράζει την ανησυχία του για τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν από παρατηρητές της ΕΕ κατά την προεκλογική εκστρατεία, ιδίως όσον αφορά την παρέμβαση ορισμένων πολιτικών κομμάτων εις βάρος της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, και τις απειλές και τις πράξεις εκφοβισμού κατά μελών της σερβικής κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου και υποψηφίων με το ψηφοδέλτιο Srpska Lista· καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να σχηματίσουν σύντομα κυβέρνηση, προκειμένου να συνεχιστεί η ενταξιακή πορεία του Κοσσυφοπεδίου προς την ΕΕ, και να δεσμευτούν για την κύρωση μιας συμφωνίας για την οριοθέτηση των συνόρων με το Μαυροβούνιο και για τη συνέχιση των δικαστικών διώξεων στο πλαίσιο της πάταξης της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο και του οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη ακραία πόλωση του πολιτικού τοπίου· καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν αίσθηση καθήκοντος και υπευθυνότητα και δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για έναν γόνιμο διάλογο, ο οποίος θα είναι προσανατολισμένος στην εξεύρεση λύσεων και στα αποτελέσματα, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την επίτευξη ενός βιώσιμου συμβιβασμού για τη διευκόλυνση της προόδου της χώρας στην ευρωπαϊκή της πορεία·

4.  προτρέπει τους ηγέτες της Σερβικής Κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη της θέσης και του ρόλου τους στους θεσμούς της χώρας, ενεργώντας ανεξάρτητα από το Βελιγράδι και εποικοδομητικά προς όφελος όλου του λαού του Κοσσυφοπεδίου και προτρέπει το Κοσσυφοπέδιο να εξακολουθήσει να στηρίζει την πρόσβαση Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου στους θεσμούς του Κοσσυφοπεδίου· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενσωμάτωση στο σύστημα του Κοσσυφοπεδίου Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου που εργάζονται στο δικαστικό σύστημα, τις αστυνομικές αρχές και τις αρχές πολιτικής προστασίας· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να οικοδομούν αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων, προάγοντας, ταυτόχρονα, την οικονομική τους ολοκλήρωση·

5.  καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη διακοπή των δραστηριοτήτων από ορισμένα μέρη της αντιπολίτευσης, που έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, και χαίρει για την επιστροφή της αντιπολίτευσης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνέλευσης για τα περισσότερα θέματα, καθώς και για την εποικοδομητική συνεργασία όλων των μελών της κοινής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου κατά το τελευταίο μέρος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· τονίζει τη σημασία του πολιτικού διαλόγου, της ενεργού και εποικοδομητικής συμμετοχής όλων των πολιτικών κομμάτων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και της ανεμπόδιστης κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, ως ουσιαστικές προϋποθέσεις για την προώθηση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ·

6.  υπογραμμίζει ότι η πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ απαιτεί ένα στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα και σταθερή προσήλωση στη θέσπιση και την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

7.  σημειώνει ότι πέντε κράτη μέλη δεν έχουν προβεί σε αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση θα ήταν επωφελής για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας και θα αύξανε την αξιοπιστία της ΕΕ σε σχέση με την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί· σημειώνει με ικανοποίηση την εποικοδομητική προσέγγιση όλων των κρατών μελών στη διευκόλυνση και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κοσσυφοπεδίου, προκειμένου να ενδυναμωθούν η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και η εδραίωση της δημοκρατίας προς όφελος του λαού του Κοσσυφοπεδίου· ενθαρρύνει μια θετική προσέγγιση όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε διεθνείς οργανισμούς·

8.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την έγκριση της ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα πολύ θετικό βήμα για την πορεία του Κοσσυφοπεδίου προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· σημειώνει με ικανοποίηση τη μείωση αιτημάτων ασύλου από πολίτες του Κοσσυφοπεδίου τόσο στην ΕΕ όσο και σε συνδεδεμένες χώρες της ζώνης Σένγκεν και χαιρετίζει τη δημιουργία του Ταμείου Επανένταξης και τα προγράμματα επανένταξης για επαναπατριζόμενους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου· Εκφράζει την ανησυχία του για το αδιέξοδο στην απερχόμενη Συνέλευση σχετικά με την επικύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης με το Μαυροβούνιο, και τονίζει ότι η ελευθέρωση των θεωρήσεων μπορεί να εγκριθεί μόνο αφού το Κοσσυφοπέδιο εκπληρώσει όλα τα κριτήρια, ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάρτιση ενός μητρώου αποτελεσμάτων σε σχέση με τις καταδικαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ανώτερο επίπεδο και αφορούν υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο έχει λάβει πολύτιμη βοήθεια από τον μηχανισμό ΤΠ για τον εντοπισμό υποθέσεων υψηλού ενδιαφέροντος, που χρησιμοποιεί το Κοσσυφοπέδιο για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, ένας μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες ποινικές υποθέσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, από τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της νομιμοποίησης προϊόντων εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων, του εμπορίου όπλων και της παράνομης οπλοκατοχής·

9.  θεωρεί ότι είναι καθοριστικής σημασίας η ευθυγράμμιση της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

10.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή των διαφόρων συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από τον Αύγουστο του 2016 στο πλαίσιο της διαδικασίας εξομάλυνσης με τη Σερβία, ύστερα από μήνες ελάχιστης έως μηδενικής προόδου· επισημαίνει ότι η πλήρης εφαρμογή των συμφωνιών είναι αναγκαία για την περαιτέρω επιτυχή εξέλιξη του διαλόγου Πρίστινας-Βελιγραδίου· καλεί τόσο το Κοσσυφοπέδιο όσο και τη Σερβία να ενδιαφερθούν περισσότερο και να επιδείξουν σταθερή πολιτική βούληση για εξομάλυνση των σχέσεων και να απέχουν από τυχόν ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής στη διαδικασία αυτή· υπενθυμίζει ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στην ΕΕ· σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος σε άλλα τεχνικά θέματα, όπως το κτηματολόγιο, τα πανεπιστημιακά πτυχία και οι πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με τη γέφυρα της Mitrovica· παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τη γέφυρα της Mitrovica με ανησυχία και στηρίζει την πρόσφατη συμφωνία· επικροτεί την εκχώρηση χωριστού διεθνούς τηλεφωνικού κωδικού στο Κοσσυφοπέδιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση των επιδόσεων των πλευρών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και να υποβάλλει εκθέσεις με τα ευρήματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τονίζει ότι οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί πρέπει να βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των απλών πολιτών· σημειώνει ότι τα πλεονεκτήματα του διαλόγου δεν είναι αυτονόητα για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας και δίνει έμφαση στην ανάγκη για απόλυτη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαλόγου, ιδίως στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο· τονίζει τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

11.  καταδικάζει σθεναρά την αποστολή σερβικού τρένου με εθνικιστικά μηνύματα από το Βελιγράδι στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις φιλοπόλεμες δηλώσεις και την αντιευρωπαϊκή ρητορική· σημειώνει την απόφαση του δικαστηρίου του Colmar (Γαλλία) να αρνηθεί την έκδοση στη Σερβία και να απελευθερώσει τον κ. Ramush Haradinaj, ο οποίος αθωώθηκε το 2008 και το 2012 από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), και συνελήφθη στη Γαλλία στις 4 Ιανουαρίου 2017, βάσει του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η Σερβία το 2004 σύμφωνα με τον νόμο της σχετικά με την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των κρατικών αρχών σε δίκες για εγκλήματα πολέμου· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι ο νόμος αυτός έχει έως τώρα χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για τη δίωξη πολιτών από χώρες που ανήκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη αυτή υπόθεση· ζητεί και από τα δύο μέρη να μην προβαίνουν σε προκλητικές ενέργειες και σε αντιπαραγωγικές ρητορικές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στη διαδικασία ομαλοποίησης· καλεί την ΕΕ, το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα με εποικοδομητικό τρόπο κατά τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στην ΕΕ·

12.  σημειώνει ότι η Ένωση Σερβικών Δήμων δεν έχει ακόμη συσταθεί, ότι το αντίστοιχο καταστατικό δεν έχει ακόμη συνταχθεί και ότι η σύσταση της ένωσης αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου· προτρέπει το Κοσσυφοπέδιο να προβεί αμελλητί στη σύσταση της ένωσης, με γνώμονα τόσο τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξήχθη υπό την αιγίδα της ΕΕ όσο και την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Κοσσυφοπεδίου· προτρέπει, στο πλαίσιο αυτό, τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να συγκροτήσουν ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου με σαφή και χρονικά προσδιορισμένη εντολή, προκειμένου να προτείνει ένα καταστατικό που θα επιτρέπει τη δημόσια συμμετοχή και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη παρουσία των παράλληλων δομών της Σερβίας, μεταξύ άλλων και μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής τους στήριξης, και ζητεί τη διάλυσή τους· ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταλήξουν σε μια αποδεκτή και αμοιβαία συμφωνηθείσα μακροπρόθεσμη λύση για το καθεστώς του εξορυκτικού συγκροτήματος Trepca·

13.  καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει σεβασμός για τις πολιτικές ελευθερίες και την ασφάλεια της σερβικής κοινότητας και για τους τόπους λατρείας της·

14.  εκφράζει ικανοποίηση διότι συστάθηκαν στο Δικαστήριο της Χάγης Ειδικά Τμήματα για θέματα του Κοσσυφοπεδίου και Ειδική Εισαγγελία, καθώς τα θεωρεί ουσιαστικό βήμα για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης· υπογραμμίζει ότι η προστασία των μαρτύρων αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του Ειδικού Δικαστηρίου και, συνεπώς, καλεί τις αρχές να επιτρέψουν στους πολίτες να επωφεληθούν από το σύστημα αυτό χωρίς το φόβο αντιποίνων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να στηρίζουν το Δικαστήριο, μεταξύ άλλων με κατάλληλη χρηματοδότηση· εκφράζει ικανοποίηση για την προθυμία των Κάτω Χωρών να φιλοξενήσουν το Δικαστήριο·

15.  καλεί το Κοσσυφοπέδιο να αντιμετωπίσει το ζήτημα των αγνοουμένων, συμπεριλαμβανομένων: της ουσιαστικής διασφάλισης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, της απαγόρευσης της παράνομης ιδιοποίησης ξένης ιδιοκτησίας και της παροχής εγγυήσεων για την επιστροφή και την επανένταξη των εκτοπισθέντων· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να διασφαλίσει την αποτελεσματική αποζημίωση των θυμάτων βιασμού κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως ορίζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης· σημειώνει με ανησυχία την αργή πρόοδο στις έρευνες, διώξεις και καταδίκες για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου την περίοδο 1998-1999, και ζητεί από το Κοσσυφοπέδιο να εντείνει τις προσπάθειές του προς αυτή την κατεύθυνση·

16.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνται τακτικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· ζητεί μετ’ επιτάσεως την περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και ζητεί να εκδηλωθεί πολιτική βούληση για συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών μέσω της εφαρμογής των ελάχιστων απαιτήσεων για τις δημόσιες διαβουλεύσεις·

17.  καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να κατοχυρώσουν, να σέβονται, να στηρίζουν και να εντείνουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας στο πλαίσιο αυτό, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ της θεμιτής επιδίωξης του λαού του Κοσσυφοπεδίου για ελευθερία και δικαιοσύνη και των πράξεων των ατόμων που φέρονται ως δράστες εγκλημάτων πολέμου, οι οποίοι πρέπει να διώκονται δεόντως από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές·

18.  σημειώνει ότι ο Διαμεσολαβητής έθεσε σε εφαρμογή τον νόμο του 2015 περί του Διαμεσολαβητή με αυξημένη και βελτιωμένη υποβολή εκθέσεων, και ζητεί να εγκριθεί συναφές παράγωγο δίκαιο· ζητεί από τη συνέλευση και την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να διασφαλίσουν την οικονομική, λειτουργική και οργανωτική ανεξαρτησία του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα εθνικά όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από την κυβέρνηση να δώσει συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις της Υπηρεσίας του Γενικού Ελεγκτή και του Διαμεσολαβητή·

19.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να λειτουργεί σωστά ο θεσμός του Διαμεσολαβητή και να διασφαλίζεται ότι λαμβάνει όλους τους πόρους που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του·

20.  σημειώνει ότι, ενώ έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στη θέσπιση νομοθεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, η απονομή της δικαιοσύνης παραμένει αργή και αναποτελεσματική και παρεμποδίζεται από τις εναπομένουσες ελλείψεις της ποινικής νομοθεσίας, τις πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες, τις πολιτικές παρεμβάσεις, την έλλειψη λογοδοσίας και τους περιορισμένους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, μεταξύ άλλων και στην Ειδική Εισαγγελία· ενθαρρύνει το Κοσσυφοπέδιο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά κατά προτεραιότητα προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των ξένων επενδυτών· σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η αστυνομία και το γραφείο εισαγγελίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος· Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών να διερευνήσουν τον θάνατο του κ. Astrit Dehari στη φυλακή και καλεί τις αρμόδιες αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνα·

21.  χαίρει για την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της ΕΕ και ενθαρρύνει την ταχύτερη δυνατή έναρξη ισχύος και κατάλληλη εφαρμογή της συμφωνίας κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

22.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και για την αυξημένη πολιτική παρέμβαση και την πίεση και τον εκφοβισμό στα μέσα ενημέρωσης· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τον αυξημένο αριθμό των άμεσων απειλών και των επιθέσεων κατά δημοσιογράφων, καθώς και για την ευρέως διαδεδομένη αυτολογοκρισία· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αναγνωρίσουν πλήρως και να προστατεύσουν την ελευθερία της έκφρασης, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, να θέσουν τέλος στην ατιμωρησία των επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη· καλεί την κυβέρνηση να εγγυηθεί την ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητα του δημόσιου φορέα μέσων ενημέρωσης RTK και να θεσπίσει κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα· ζητεί τη θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης·

23.  ζητεί από την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να διασφαλίσει την άμεση διερεύνηση των υποθέσεων σωματικής επίθεσης κατά δημοσιογράφων και άλλων μορφών άσκησης πίεσης, να επισπεύσει και να ενισχύσει την εκδίκαση υποθέσεων από το δικαστικό σύστημα, να συνεχίσει να καταδικάζει κατηγορηματικά όλες τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, και να διασφαλίσει τη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να καταπολεμήσει την αύξηση των κινδύνων που σχετίζονται με την άσκηση αθέμιτων πιέσεων σε εκδότες και δημοσιογράφους·

24.  χαίρει για τη συμφωνία που υπεγράφη από το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία στις 30 Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τα τελικά στάδια της εφαρμογής της συμφωνίας για τη δικαιοσύνη, η οποία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου της 9ης Φεβρουαρίου 2015 και η οποία θα επιτρέψει στους δικαστικούς θεσμούς της χώρας να αρχίσουν να λειτουργούν σε ολόκληρη την επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου·

25.  τονίζει ότι η συστημική διαφθορά αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ περί διαφάνειας και ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας· εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για την πολύ αργή πρόοδο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και κάνει έκκληση να καταβληθούν νέες προσπάθειες και να υπάρξει σαφής πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, τα οποία εμποδίζουν μια μελλοντική σημαντική οικονομική πρόοδο· εκφράζει τη λύπη του διότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα μένουν ατιμώρητα σε ορισμένες περιοχές του Κοσσυφοπεδίου, κυρίως στα βόρεια· εκφράζει ανησυχία διότι οι επιδόσεις στον τομέα των ερευνών, των διώξεων, των τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και οι δημεύσεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης χρησιμοποιούνται σπάνια παρόλο που αποτελούν βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και συνεπώς συνιστά την άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την αύξηση του αριθμού των οριστικών δημεύσεων· ενθαρρύνει την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Κοσσυφοπεδίου να υιοθετεί μια πιο προορατική προσέγγιση στις έρευνες· εκφράζει την ανησυχία ότι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και εκστρατειών δεν καλύπτεται δεόντως από τη ρυθμιστική εποπτεία· εκφράζει την άποψη ότι η νομοθεσία περί σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ότι πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη η ουσιαστική απομάκρυνση δημόσιων λειτουργών που έχουν διωχθεί ή έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα ή εγκλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά· εκφράζει ανησυχία σχετικά με την έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των θεσμών που είναι αρμόδιοι για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη υποθέσεων διαφθοράς· εκφράζει σοβαρή ανησυχία σχετικά με τη συμμετοχή εγκληματικών ένοπλων ομάδων σε διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες και ζητεί την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας, καθώς και μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η ένταξη του Κοσσυφοπεδίου στην Ιντερπόλ και η συνεργασία με τη Ευρωπόλ θα διευκόλυνε τις προσπάθειες αυτές·

26.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το Κοσσυφοπέδιο συνεχίζει να αποτελεί χώρα διέλευσης και αποθήκευσης σκληρών ναρκωτικών· σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη ασφαλών χώρων για την αποθήκευση των κατασχεθέντων ναρκωτικών πριν την καταστροφή τους· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το χαμηλό ποσοστό καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι το Κοσσυφοπέδιο αποτελεί τόπο προέλευσης, διέλευσης και προορισμού γυναικών και παιδιών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας· σημειώνει με ανησυχία την ύπαρξη ενόπλων ομάδων και τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος, όπως το λαθρεμπόριο όπλων, και την εμφανή ατιμωρησία με την οποία μπορούν να διεξάγουν διασυνοριακές επιχειρήσεις·

27.  καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εντείνει τις προσπάθειες για να σταματήσει η βία λόγω φύλου και να εξασφαλίσει ότι οι γυναίκες απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους· καλεί τα θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής κατά της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία περιλαμβάνει διεθνείς μηχανισμούς όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· χαίρει διότι εκφράζεται σε ανώτερο επίπεδο πολιτική στήριξη για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ· εκφράζει ικανοποίηση για τη διεξαγωγή της δεύτερης πορείας υπερηφάνειας, αλλά επαναλαμβάνει ότι ο φόβος εξακολουθεί να είναι διαδεδομένος εντός της κοινότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

28.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αντιμετωπίσουν τη διάσταση του φύλου ως προτεραιότητα και να εξασφαλίσουν ότι τα διοικητικά όργανα και οι αρχές θα αποτελέσουν παράδειγμα· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εμποδίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων και εξακολουθεί να ανησυχεί για την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων· ζητεί από το Κοσσυφοπέδιο να ενθαρρύνει τις γυναίκες να αναζητούν θέσεις υψηλού επιπέδου· εκφράζει την ανησυχία του για τα χαμηλά επίπεδα ιδιόκτητης περιουσίας που διαπιστώνονται μεταξύ των γυναικών και καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν με ενεργό τρόπο ότι είναι εξασφαλισμένα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των κληρονομικών δικαιωμάτων· εκφράζει ικανοποίηση για τη θέσπιση εθνικής στρατηγικής για την ενδοοικογενειακή βία και ζητεί να εφαρμοστεί πλήρως προκειμένου να επιτελεστεί πρόοδος στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας λόγω φύλου· υπενθυμίζει τον σύνδεσμο μεταξύ της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια του πολέμου και των συγκρούσεων και, αν τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπιστούν δεόντως, του κινδύνου να θεωρηθεί κανονική και να διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό η βία λόγω φύλου στις χώρες που έχουν εξέλθει από συγκρούσεις· προτρέπει τις αρχές να ενθαρρύνουν, τόσο με τον δημόσιο λόγο όσο και με τη θέσπιση μηχανισμών προστασίας και μέτρων παροχής ασύλου, τις γυναίκες που σπάνε τη σιωπή τους και καταγγέλλουν ενδοοικογενειακή βία· ενθαρρύνει το έργο των ΜΚΟ σε αυτόν τον τομέα·

29.  αν και εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση της Διυπουργικής Ομάδας Συντονισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 2016, σημειώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων στο Κοσσυφοπέδιο, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων των Ρομά, των Ασκάλι, των Αιγυπτίων και των Γκοράνι, μέσω της πλήρους εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και της διάθεσης επαρκών πόρων· καλεί τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές να λάβουν πρωτίστως όλα τα αναγκαία νομοθετικά και πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό των διακρίσεων και τη διατράνωση των δικαιωμάτων των διαφόρων εθνοτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών, γλωσσικών και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολυεθνοτικής κοινωνίας· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να διασφαλίσει ότι οι πρόσφυγες που επιστρέφουν, πολλοί εκ των οποίων είναι Ρομά, εντάσσονται πλήρως και ότι αποκαθίστανται τα δικαιώματά τους ως πολιτών, θέτοντας τέρμα στην έλλειψη ιθαγένειας· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εγκρίνει νέα στρατηγική και σχέδιο δράσης για την ένταξη των κοινοτήτων των Ρομά, των Ασκάλι και των Αιγυπτίων·

30.  επικροτεί τις αυξημένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης και αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που επιτελεί το Κοσσυφοπέδιο σε αυτόν τον τομέα· επισημαίνει ότι πολλοί ξένοι μαχητές έχουν επιστρέψει στο Κοσσυφοπέδιο και καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν ότι τα άτομα αυτά θα παρακολουθούνται και θα διώκονται, και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με αποτελεσματικές πολιτικές για την πρόληψη, την αποριζοσπαστικοποίηση και, ενδεχομένως, την επανένταξη· ζητεί περαιτέρω εντοπισμό, πρόληψη και διακοπή της ροής ξένων μαχητών και μη ανιχνεύσιμων χρηματικών ποσών που αποσκοπούν στη ριζοσπαστικοποίηση· υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικά προγράμματα σε επίπεδο κοινότητας με σκοπό την αντιμετώπιση των παραπόνων που τροφοδοτούν τον βίαιο εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση, και την οικοδόμηση σχέσεων που προωθούν την ανεκτικότητα και τον διάλογο·

31.  εκφράζει ικανοποίηση για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και την αύξηση των φορολογικών εσόδων που εξασφαλίζουν τη διάθεση περισσότερων πόρων στην κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τις πολιτικές της· εκφράζει, ωστόσο, τις ανησυχίες του σχετικά με τη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού του Κοσσυφοπεδίου, ιδίως ως προς το ύψος των παροχών που διατίθενται στους βετεράνους πολέμου, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη μεταρρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας, όπως έχει συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικοοικονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν καθοριστική σημασία για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη να τονωθεί κατά προτεραιότητα η τοπική βιομηχανία, με παράλληλη εστίαση στην ανταγωνιστικότητα των τοπικά κατεργασμένων προϊόντων, ώστε να δύνανται να πληρούν τις προδιαγραφές εισαγωγής της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για την εξάρτηση από τα εμβάσματα των μεταναστών· εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις ad hoc αποφάσεις που λήφθηκαν για τη χρηματοδότηση, οι οποίες υπονομεύουν τη σταθερότητα που είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις· υπενθυμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της καταχώρισης νέων επιχειρήσεων, οι οποίες επί του παρόντος έχουν να αντιμετωπίσουν υπέρμετρη διοίκηση, υποανάπτυκτες υποδομές, αδύναμο κράτος δικαίου και διαφθορά· ζητεί από το Κοσσυφοπέδιο να δώσει συνέχεια στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» και στην εισαγωγή ρυθμιστικών αξιολογήσεων αντίκτυπου, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που βαρύνει τις ΜΜΕ, και ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τη βοήθεια προς τις ΜΜΕ· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων 2016-2018 και του ευρωπαϊκού προγράμματος μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2016·

32.  σημειώνει με ανησυχία τον υψηλό δείκτη ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων, και εκφράζει ανησυχία για τις διακρίσεις κατά των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως κατά τη διαδικασία πρόσληψης· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εντείνει τις προσπάθειές του για αύξηση του επιπέδου απασχόλησης και βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει την ανάγκη εστίασης στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της κατάρτισης των διδασκόντων, τη στήριξη της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και την αντιστοίχιση των εκπαιδευτικών προσόντων προς τις ανάγκες των θέσεων απασχόλησης, κάτι που είναι απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση της κοινής εκπαίδευσης όλων των συνιστωσών της κοινωνίας του Κοσσυφοπεδίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθούν οι μηχανισμοί επιβολής, ιδίως οι επιθεωρήσεις και τα δικαστήρια εργασίας, και να ενισχυθεί ο διάλογος, μέσω του Κοινωνικοοικονομικού Συμβουλίου του Κοσσυφοπεδίου, μεταξύ των δημόσιων οργανισμών και των κοινωνικών εταίρων· χαιρετίζει τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής του Παρισιού του 2016 και τη δημιουργία του πρώτου Γραφείου Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων·

33.  εκφράζει τη λύπη του για τον αργό ρυθμό των προσπαθειών που καταβάλλει το Κοσσυφοπέδιο για την οικοδόμηση επαρκούς και αποτελεσματικής διοικητικής ικανότητας, γεγονός το οποίο εμποδίζει τη χώρα να εφαρμόζει πλήρως τη νομοθεσία που θεσπίζεται και να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα κονδύλια της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για την ενδημική διαφθορά, τις πολιτικές παρεμβάσεις και την πολιτικοποίηση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στους διορισμούς σε διάφορα ανεξάρτητα όργανα και οργανισμούς που βασίστηκαν στις πολιτικές πεποιθήσεις και όχι επαρκώς σε επαγγελματικά κριτήρια· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί διαδικασία αξιοκρατικών προσλήψεων, η οποία είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η αποδοτική, αποτελεσματική και επαγγελματική ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης· ζητεί τη διεξαγωγή ερευνών για τον πρόσφατο ισχυρισμό περί πολιτικών παρεμβάσεων στις προσλήψεις και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους δημόσιους οργανισμούς·

34.  σημειώνει ότι οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις αιτήσεις υποβολής προσφοράς για όλες τις μορφές συμβάσεων στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το ΜΠΒ είναι τόσο απαιτητικές ώστε οι επιχειρήσεις του Κοσσυφοπεδίου ή της περιφέρειας συχνά δεν μπορούν καν να υποβάλουν αίτηση για αυτές, και ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καθοδήγηση και πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών· ζητεί από τις αρχές να κατευθύνουν την υπολειπόμενη βοήθεια, η οποία δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί, προς σχέδια με πιο άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία του Κοσσυφοπεδίου·

35.  χαίρει για την επέκταση της εντολής της EULEX Κοσσυφοπεδίου και ζητεί από το Κοσσυφοπέδιο να συνεχίσει να συνεργάζεται ενεργά προκειμένου η EULEX να εκτελέσει πλήρως και απρόσκοπτα την εντολή της· ζητεί τη συνέχιση των προσπαθειών της ΕΕ για την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας στη δικαιοσύνη, την αστυνομία και τα τελωνεία με ορίζοντα πέραν του 2018, με σκοπό την πλήρη ανάληψη της ευθύνης για τα καθήκοντα αυτά από το Κοσσυφοπέδιο· ζητεί την αποτελεσματική και ομαλή μετάβαση των δικαστικών υποθέσεων που εκδικάστηκαν από εισαγγελείς της EULEX σε εθνικούς εισαγγελείς με κατάλληλες διασφαλίσεις που εγγυώνται ότι τα θύματα παραβιάσεων του παρελθόντος έχουν πρόσβαση στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την επανόρθωση·

36.  επισημαίνει ότι περατώθηκε η ποινική έρευνα για καταγγελίες διαφθοράς στην αποστολή EULEX· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι της ΕΕ απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία για αδικοπραγία· καλεί την EULEX να διασφαλίσει την αύξηση της αποτελεσματικότητας, την πλήρη διαφάνεια και την αύξηση της ευθύνης όσον αφορά την αποστολή της καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, καθώς και να εφαρμόσει πλήρως όλες τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα Jean Paul Jacqué στην έκθεσή του το 2014·

37.  σημειώνει ότι μέχρι στιγμής το Κοσσυφοπέδιο δεν έχει καταστεί βασική οδός διέλευσης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που ταξιδεύουν κατά μήκος της «οδού των Δυτικών Βαλκανίων»· ζητεί από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να διασφαλίσουν ότι η μεταχείριση των διερχόμενων ατόμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη της ΕΕ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και της Σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων· επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων διατάξεων στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και έτοιμη να ενεργοποιηθεί και να εφαρμοστεί ταχέως και αποτελεσματικά σε καιρούς κρίσης και ανάγκης·

38.  χαιρετίζει το γεγονός ότι αρκετές σερβικές θρησκευτικές και πολιτιστικές τοποθεσίες, που δυστυχώς καταστράφηκαν το 2004, ανακαινίστηκαν με δημόσια κονδύλια του Κοσσυφοπεδίου, όπως ο ορθόδοξος καθεδρικός ναός· αναγνωρίζει τη δέσμευση του Κοσσυφοπεδίου να προστατεύσει τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και καλεί τις αρχές να εφαρμόσουν όλες τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την πολιτιστική κληρονομιά σε όλα τα επίπεδα, ανεξάρτητα από το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου έναντι της UNESCO, μέσω της έγκρισης κατάλληλης στρατηγικής και εθνικής νομοθεσίας, και να διασφαλίσουν την επαρκή προστασία και διαχείριση των τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο· επικροτεί εν προκειμένω τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα που στοχεύουν στην προστασία και την ανακατασκευή μικρών τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την προώθηση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου σε όλους τους πολυεθνοτικούς δήμους· υπενθυμίζει το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για την ελευθερία της θρησκείας πρέπει να εγκριθεί και πρέπει να ενωσματώνει τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας επί του θέματος αυτού·

39.  χαιρετίζει θερμά την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης να χορηγήσει από τον Ιανουάριο του 2017 καθεστώς παρατηρητή στο Κοσσυφοπέδιο κατά την Κοινοβουλευτική του Συνέλευση όταν οι συνεδρίες σχετίζονται με το Κοσσυφοπέδιο· υποστηρίζει τις προσπάθειες του Κοσσυφοπεδίου να ενταχθεί στη διεθνή κοινότητα· ζητεί, εν προκειμένω, τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε όλους τους σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς και προτρέπει τη Σερβία να σταματήσει να παρεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία·

40.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να υιοθετήσουν μια αξιόπιστη μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο, που θα βασίζεται στην ενεργειακή απόδοση, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για αξιόπιστα δίκτυα ηλεκτρισμού και για να καταστεί περισσότερο βιώσιμος ο ενεργειακός τομέας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικών προτύπων· καλεί τις αρχές να υπογράψουν το μνημόνιο κατανόησης Δυτικά Βαλκάνια 6 σχετικά με την περιφερειακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη και τη θέσπιση πλαισίου για τη μελλοντική συνεργασία με άλλες χώρες· τονίζει ότι, το 2017, το Κοσσυφοπέδιο θα έχει την προεδρία της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα και υπενθυμίζει τη νομική υποχρέωση των αρχών του Κοσσυφοπεδίου, η οποία απορρέει από την εν λόγω συνθήκη, να διασφαλίσουν ότι το 25 % όλης της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020· καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί τη συμφωνία για τη θέση εκτός λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ενέργειας Κοσσυφοπέδιο Α και την ανακαίνιση της μονάδας παραγωγής ενέργειας Κοσσυφοπέδιο Β αξιοποιώντας τα 60 εκατομμύρια EUR που διέθεσε για τον σκοπό αυτό η ΕΕ από κονδύλια του ΜΠΒ· ζητεί τη χάραξη μιας στρατηγικής υδροηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των Δυτικών Βαλκανίων·

41.  εκφράζει ανησυχία για το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Κοσσυφοπέδιο όσον αφορά, ειδικότερα, την αστική περιοχή της Πρίστινας και ζητεί από το κράτος και τις τοπικές αρχές να λάβουν επειγόντως κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης· επισημαίνει ότι η εθνική στρατηγική για την ποιότητα του αέρα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά· εκφράζει ανησυχία διότι το πρόβλημα που σχετίζεται με τη διαχείριση των αποβλήτων παραμένει ένα από τα πιο ορατά προβλήματα στο Κοσσυφοπέδιο και η ισχύουσα νομοθεσία δεν αντιμετωπίζει πλήρως τις προκλήσεις·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο σχέδιο σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας στον Ανατολικό Διάδρομο/Διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος περιλαμβάνει νέα σιδηρογραμμή και σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Κοσσυφοπέδιο και αποτελεί την αποκλειστική σύνδεση του Κοσσυφοπεδίου με την ευρύτερη περιοχή· καλεί την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να υποστηρίξει πλήρως την υλοποίηση του έργου·

43.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να επιτύχει την απεμπλοκή του δικτύου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου, το οποίο έχει αποκλείσει για μήνες η Σερβία, και ζητεί την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των αρχών ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου· υπενθυμίζει στη Σερβία ότι η προθεσμία που έθεσε η Ενεργειακή Κοινότητα για την κατάργηση του αποκλεισμού ήταν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2016·

44.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη μετανάστευση με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων και προτύπων· χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρις στιγμής στο θέμα αυτό·

45.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να προαγάγει μια διαδικασία πραγματικής συμφιλίωσης στην περιοχή, συγκεκριμένα με την υποστήριξη πολιτιστικών έργων που ασχολούνται με το πρόσφατο παρελθόν και με την προώθηση ενιαίας και κοινής κατανόησης της ιστορίας και μιας νοοτροπίας ανεκτικότητας, ένταξης και συμφιλίωσης στον δημόσιο και πολιτικό βίο·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καθώς και στην Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση του Κοσσυφοπεδίου.


Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
PDF 464kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2016/2310(INI))
P8_TA(2017)0263A8-0055/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στις 19-20 Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο που συνήφθη στην Οχρίδα και υπογράφηκε στα Σκόπια στις 13 Αυγούστου 2001 (συμφωνία πλαίσιο της Οχρίδας),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, για χορήγηση στη χώρα καθεστώτος υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2008, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008, του Δεκεμβρίου 2012, του Δεκεμβρίου 2014 και του Δεκεμβρίου 2015, καθώς και τα συμπεράσματα της Προεδρίας, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, που έλαβαν τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των αντιπροσωπειών και επαναβεβαίωσαν μια σαφή και ισχυρή δέσμευση στη διαδικασία προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη 13η σύνοδο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της χώρας και της Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια στις 15 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2016)0715), η οποία συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «The former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Report» (Η έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) (SWD(2016)0362),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ιουνίου 2016, σχετικά με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,

–  έχοντας υπόψη τις Επείγουσες Μεταρρυθμιστικές Προτεραιότητες της Επιτροπής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, του Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για συστημικά ζητήματα κράτους δικαίου, όσον αφορά την υποκλοπή συνδιαλέξεων που αποκαλύφθηκε την άνοιξη του 2015,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία (την αποκαλούμενη «συμφωνία του Pržino») που επιτεύχθηκε στα Σκόπια μεταξύ των τεσσάρων κύριων πολιτικών κομμάτων, στις 2 Ιουνίου 2015 και στις 15 Ιουλίου 2015, και την τετραμερή συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της, της 20ής Ιουλίου 2016 και της 31ης Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της προεδρίας της συνόδου κορυφής του Παρισιού για τα Δυτικά Βαλκάνια, στις 4 Ιουλίου 2016, καθώς και τις συστάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη σύνοδο κορυφής του Παρισιού του 2016,

–  έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα και την τελική έκθεση του ΓΔΘAΔ (Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) του ΟΑΣΕ σχετικά με τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το ψήφισμα αριθ. 47/225 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και την Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0055/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού αναβλήθηκαν δύο φορές, οι πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας διεξήχθησαν στις 11 Δεκεμβρίου 2016 σε συνήθη και ήρεμη ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και με τις συστάσεις του ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές διεξήχθησαν χωρίς περιστατικά μείζονος σημασίας, με εν γένει ικανοποιητική διαχείριση και με υψηλή συμμετοχή ψηφοφόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των κομμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να παρατηρείται συνεχώς οπισθοδρόμηση σε ορισμένους σημαντικούς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου τίθενται συνεχώς υπό αμφισβήτηση, ιδίως λόγω της αιχμαλωσίας του κράτους, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και βασικών τομέων της κοινωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2017 ο Talat Xhaferi εξελέγη νέος πρόεδρος του κοινοβουλίου της ΠΓΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Μαΐου 2017 ο πρόεδρος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας έδωσε την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον ηγέτη του κόμματος SDSM Zoran Zaev· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Μαΐου 2017 το κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Zoran Zaev·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καίρια σημεία της διαδικασίας μεταρρύθμισης είναι, μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, της δημόσιας διοίκησης και των μέσων ενημέρωσης, η ανεργία των νέων και η αναθεώρηση της εφαρμογής της συμφωνίας πλαίσιο της Οχρίδας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται σοβαρή δέσμευση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να συνεχίσει η χώρα την προσπάθεια για την προσχώρησή της στην ΕΕ και την ευρωατλαντική της πορεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να εγκρίνει και να εφαρμόσει πλήρως αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες να αποδώσουν χειροπιαστά αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις εσωτερικές υποθέσεις και τις σχέσεις καλής γειτονίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν πως η τήρηση της θετικής σύστασης για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη χώρα εξαρτάται από την πρόοδο στην υλοποίηση της συμφωνίας Pržino και από την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην εφαρμογή των Επειγουσών Μεταρρυθμιστικών Προτεραιοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο εμποδίζει την πρόοδο λόγω του ανεπίλυτου προβλήματος με την Ελλάδα σχετικά με την ονομασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή ζητήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την παρεμπόδιση της ταχείας έναρξης των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς διαφορές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν δεόντως με εποικοδομητικό πνεύμα και σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ και του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας και καλών διεθνοτικών σχέσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα προσχώρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να είναι εγγυημένη η έναρξη των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση μόλις εκπληρωθούν οι απαιτούμενοι όροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα θεωρείται εδώ και πολλά χρόνια ως μια από τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες που έχουν προοδεύσει περισσότερο, όσον αφορά την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την υλοποίηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας διεύρυνσης, της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και της ενταξιακής διαδικασίας της χώρας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Ιουλίου 2016 και στις 31 Αυγούστου 2016, οι αρχηγοί των τεσσάρων κύριων πολιτικών κομμάτων συμφώνησαν ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας του Pržino, ορίζοντας, μεταξύ άλλων, την 11η Δεκεμβρίου 2016 ως ημέρα διεξαγωγής των πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών και δηλώνοντας την υποστήριξή τους στο έργο της ειδικής εισαγγελέως· λαμβάνοντας υπόψη ότι επανέλαβαν επίσης τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση των «Επειγουσών Μεταρρυθμιστικών Προτεραιοτήτων»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη πολιτική κρίση έκανε αισθητή την απουσία ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχων και ισορροπιών στους θεσμούς της ΠΓΔΜ και την ανάγκη αύξησης της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς παραμένει θεμελιώδους σημασίας για την καταπολέμηση της διείσδυσης της εγκληματικότητας στο πολιτικό, νομικό και οικονομικό σύστημα·

1.  χαιρετίζει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στις 31 Μαΐου 2017· παροτρύνει όλα τα πολιτικά κόμματα να ενεργούν με πνεύμα συμφιλίωσης προς το κοινό συμφέρον όλων των πολιτών και να συνεργάζονται με την κυβέρνηση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη χώρα και στους θεσμούς της, μεταξύ άλλων, μέσω της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας του Pržino και των Επειγουσών Μεταρρυθμιστικών Προτεραιοτήτων·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για τον σεβασμό που επιδείχθηκε προς τις θεμελιώδεις ελευθερίες κατά τις πρόωρες εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2016 οι οποίες διοργανώθηκαν ικανοποιητικά και εξελίχθηκαν κατά τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς, ούτε περιστατικά μείζονος σημασίας· σημειώνει ότι το ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ, χαρακτήρισε τις εκλογές ανταγωνιστικές· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλα τα πολιτικά κόμματα αποδέχτηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, προς όφελος της εσωτερικής σταθερότητας, και υπογραμμίζει την ευθύνη τους να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση προς πολιτική κρίση· ζητεί από όλα τα κόμματα να απόσχουν από οποιαδήποτε παρεμπόδιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του κοινοβουλίου· παροτρύνει τη νέα κυβέρνηση να προχωρήσει σύντομα στην υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που θα διασφαλίσουν την ένταξη της χώρας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της, προς όφελος των πολιτών· θεωρεί αναγκαία τη διακομματική και διεθνοτική συνεργασία για την αντιμετώπιση πιεστικών εσωτερικών και σχετικών με την ΕΕ προκλήσεων, καθώς και για τη διατήρηση της θετικής σύστασης για έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης στην ΕΕ·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στην εκλογική διαδικασία, περιλαμβανομένων του νομικού πλαισίου, των εκλογικών καταλόγων και της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης· επικροτεί την παρακολούθηση των εκλογών από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στη μεγάλη πλειονότητα των εκλογικών τμημάτων· καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις εικαζόμενες παρατυπίες και ελλείψεις, μεταξύ των οποίων ο εκφοβισμός των ψηφοφόρων, η εξαγορά ψήφων, η κατάχρηση δημόσιων πόρων, η άσκηση πολιτικής πίεσης στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και οι εμπρηστικές δηλώσεις και οι λεκτικές επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, εν όψει και των τοπικών εκλογών τον Μάιο του 2017· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν τις συστάσεις του ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ και της Επιτροπής της Βενετίας και να δημιουργήσουν αξιόπιστο αρχείο καταγραφής όσον αφορά τον αποτελεσματικό έλεγχο των πολιτικών κομμάτων και τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και αποπολιτικοποίηση του έργου της εκλογικής διοίκησης, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στις μελλοντικές εκλογές·

4.  θεωρεί σημαντικό να πραγματοποιηθεί απογραφή του πληθυσμού (η τελευταία απογραφή διεξήχθη το 2002), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει συναίνεση σε όλη τη χώρα ως προς τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να σχηματιστεί επικαιροποιημένη και ρεαλιστική εικόνα του πληθυσμού της ΠΓΔΜ για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του και παροχή υπηρεσιών στους πολίτες της χώρας, να επικαιροποιηθούν περαιτέρω οι εκλογικοί κατάλογοι και να ελαχιστοποιηθούν τυχόν παρατυπίες και ελλείψεις στο μέλλον·

5.  αναμένει από τη νέα κυβέρνηση να επιταχύνει, ως πρώτη προτεραιότητα, τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ, σε συνεργασία με τα άλλα κόμματα· επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας του Pržino ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, απτή και διατηρήσιμη εφαρμογή της, καθώς και ότι θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην εφαρμογή των Επειγουσών Μεταρρυθμιστικών Προτεραιοτήτων όσον αφορά τις συστημικές μεταρρυθμίσεις· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ζήτημα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό· παραμένει πεπεισμένο ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγήσουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική, να αναζωογονήσουν την ευρωπαϊκή προοπτική και να επηρεάσουν θετικά την επίλυση των διμερών διαφορών, προκειμένου αυτές να μην αποτελέσουν εμπόδιο στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

6.  τονίζει ότι έχει στρατηγική σημασία η περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και ζητεί για άλλη μια φορά να επιδειχθεί πολιτική βούληση και να αναληφθεί η ευθύνη για την πλήρη εφαρμογή των Επειγουσών Μεταρρυθμιστικών Προτεραιοτήτων και της συμφωνίας του Pržino· υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας του Pržino έχει ζωτική σημασία και πέρα από τις εκλογές για τη διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας και βιωσιμότητας στο μέλλον· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, το συντομότερο δυνατό, αλλά οπωσδήποτε πριν από το τέλος του 2017, την πρόοδο της χώρας όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· ενώ υπενθυμίζει ότι οι προ πολλού αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις πρέπει να δρομολογηθούν και να εφαρμοστούν, υποστηρίζει τη συνέχιση του διαλόγου προσχώρησης υψηλού επιπέδου για να βοηθηθεί συστηματικά η χώρα στην προσπάθεια αυτή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν διεξήχθη καμία συνεδρίαση στο πλαίσιο του διαλόγου προσχώρησης υψηλού επιπέδου και ότι ελάχιστη πρόοδος επετεύχθη όσον αφορά την εκπλήρωση προηγούμενων στόχων· εφιστά την προσοχή στις πιθανές αρνητικές πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, καθώς και συνέπειες στο πεδίο της ασφάλειας, των περαιτέρω καθυστερήσεων στη διαδικασία ενσωμάτωσης της χώρας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς· καλεί επίσης την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν την προβολή των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων στη χώρα, προκειμένου να φέρουν την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της χώρας·

7.  υπογραμμίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η χώρα στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και τονίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της περαιτέρω καθυστέρησης της ενταξιακής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της απειλής στην αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για τη διεύρυνση και του κινδύνου αστάθειας στην περιοχή·

8.  επισημαίνει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit, μετανάστευση, ριζοσπαστισμός κτλ.) δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στη διαδικασία διεύρυνσης αλλά, αντίθετα, αυτές οι προκλήσεις έχουν καταδείξει την ανάγκη πλήρους ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων στις δομές της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί και να εμβαθυνθεί η εταιρική σχέση για να ξεπεραστούν οι διεθνείς κρίσεις·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο ευθυγράμμισης με το κοινοτικό κεκτημένο και αναγνωρίζει την προτεραιότητα που δίνεται στην αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και του πλαισίου πολιτικής, όπως στην περίπτωση των χωρών που έχουν ήδη ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις·

10.  συγχαίρει τη χώρα για τη συνέχιση της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ΣΣΣ· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή το 2009 για μετάβαση στο δεύτερο στάδιο της ΣΣΣ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις·

11.  παροτρύνει όλα τα κόμματα να επιδείξουν την πολιτική βούληση και την υπευθυνότητα που απαιτείται ώστε να υπερβούν το διχαστικό πολιτικό περιβάλλον, την πόλωση και την έλλειψη κουλτούρας συμβιβασμού, και να ξεκινήσουν και πάλι τον διάλογο· τονίζει και πάλι τον βασικό ρόλο του κοινοβουλίου στη δημοκρατική εξέλιξη της χώρας αλλά και ως φόρουμ πολιτικού διαλόγου και αντιπροσώπευσης· ζητεί να ενισχυθούν τα εποπτικά του καθήκοντα και να τεθούν όρια στην πρακτική των συχνών νομοθετικών αλλαγών στους νόμους και της χρήσης συνοπτικών διαδικασιών έγκρισης, χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής διαβούλευση ή εκτίμηση επιπτώσεων· ζητεί την ομαλή λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών για την υποκλοπή των επικοινωνιών και για την ασφάλεια και την αντικατασκοπεία, και την ανεμπόδιστη πρόσβασή τους στα απαραίτητα στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να υπάρξει αξιόπιστος κοινοβουλευτικός έλεγχος των σχετικών υπηρεσιών· αναγνωρίζει τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην υποστήριξη και τη βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών·

12.  διαπιστώνει κάποια πρόοδο στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων με τα μέτρα για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού· ζητεί περαιτέρω δέσμευση για την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής· εξακολουθεί να ανησυχεί για την πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και για το ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι υπόκεινται σε πολιτική πίεση· παροτρύνει τη νέα κυβέρνηση να επιδείξει ισχυρή πολιτική προσήλωση στην ενίσχυση του επαγγελματισμού, της αξιοκρατίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας σε όλα τα επίπεδα, με την εφαρμογή της νέας αξιοκρατικής διαδικασίας προσλήψεων και αξιολόγησης· τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η στρατηγική μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης 2017-2022, μεταξύ άλλων διαθέτοντας επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού για την εφαρμογή της, και να ενισχυθεί η σχετική διοικητική ικανότητα· ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να θεσπίσει διαφανείς και αποτελεσματικές γραμμές λογοδοσίας μεταξύ και εντός των θεσμικών οργάνων· συνιστά την ισότιμη εκπροσώπηση όλων των κοινοτήτων σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης·

13.  συνιστά στη νέα κυβέρνηση να αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την περαιτέρω ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος για το κράτος, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις· τονίζει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα ενισχύσουν τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας και θα αυξήσουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών· υπογραμμίζει το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στις δημόσιες πληροφορίες και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτό το δικαίωμα δεν υπονομεύεται με κανέναν τρόπο· ενθαρρύνει την αναζήτηση καινοτόμων ηλεκτρονικών λύσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες και να μειωθεί η σχετική γραφειοκρατία·

14.  εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, το οποίο θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να λειτουργεί ανεξάρτητα· αποδοκιμάζει τις επαναλαμβανόμενες πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων στον διορισμό και την προαγωγή δικαστών και εισαγγελέων, καθώς και την έλλειψη λογοδοσίας και τις περιπτώσεις επιλεκτικής δικαιοσύνης· ζητεί για άλλη μια φορά από τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα βασικά ζητήματα όπως έχουν καθοριστεί στις «Επείγουσες Μεταρρυθμιστικές Προτεραιότητες» και να επιδείξουν πολιτική βούληση για επίτευξη προόδου στη δικαστική μεταρρύθμιση, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας, τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πρακτική, τη διαφάνεια στις διαδικασίες διορισμού και προαγωγής, και μειώνοντας τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών· αναγνωρίζει ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες για τη βελτίωση της διαφάνειας· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν τον επαγγελματισμό του Δικαστικού Συμβουλίου και του Εισαγγελικού Συμβουλίου και τη λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος συνολικά·

15.  επαναλαμβάνει τη σημασία της διεξοδικής, ανεξάρτητης και ανεμπόδιστης διερεύνησης των καταγγελιών για παράνομες πράξεις που αποκαλύφθηκαν από την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, καθώς και των σχετικών ελλειμμάτων εποπτείας· υπενθυμίζει τη σημασία της εντολής και του έργου τόσο της ειδικής εισαγγελίας όσο και της κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση αντίστοιχα της νομικής λογοδοσίας και των πολιτικών ευθυνών· σημειώνει ότι η ειδική εισαγγελέας έχει απαγγείλει τις πρώτες κατηγορίες για ποινικά αδικήματα που προκύπτουν από τις τηλεφωνικές υποκλοπές·

16.  ανησυχεί για τις πολιτικές επιθέσεις και τη διοικητική και δικαστική παρεμπόδιση του έργου της ειδικής εισαγγελίας, και για την έλλειψη συνεργασίας από άλλα θεσμικά όργανα· υπενθυμίζει στα ποινικά δικαστήρια που κωφεύουν στα επίσημα αιτήματα της ειδικής εισαγγελίας, ότι έχουν νομική υποχρέωση να συνδράμουν την ειδική εισαγγελία· θεωρεί απαραίτητο για τη δημοκρατική διαδικασία να επιτραπεί στην ειδική εισαγγελία να επιτελέσει όλες τις λειτουργίες της και να διενεργήσει ενδελεχείς έρευνες με απόλυτη αυτονομία, χωρίς εμπόδια και με τα αναγκαία μέσα· ζητεί να δοθούν στην ειδική εισαγγελία πλήρης υποστήριξη, κατάλληλες συνθήκες και ο αναγκαίος χρόνος για να ολοκληρώσει το σημαντικό έργο της· ζητεί να αρθούν τα δικαστικά κωλύματα που εμποδίζουν την κοινοποίηση στοιχείων στην ειδική εισαγγελία και να υποστηριχθούν οι τροποποιήσεις στη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυτόνομη εξουσία της όσον αφορά την προστασία μαρτύρων στις υποθέσεις για τις οποίες είναι αρμόδιο το γραφείο της· πιστεύει ακράδαντα ότι τα αποτελέσματα των ερευνών αποτελούν σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους εθνικούς θεσμούς· τονίζει επίσης την ανάγκη έγκρισης τροπολογιών στον νόμο περί προστασίας των μαρτύρων·

17.  εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι επικρατεί ακόμη διαφθορά σε πολλούς τομείς και ότι η καταπολέμησή της υπονομεύεται από πολιτικές παρεμβάσεις· επισημαίνει την ανάγκη για ισχυρή πολιτική βούληση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαφθορά· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της αστυνομίας, της εισαγγελίας και της κρατικής επιτροπής για την πρόληψη της διαφθοράς· ζητεί να γίνουν ενέργειες για τη βελτίωση της διαφάνειας και τη διασφάλιση αξιοκρατίας στην επιλογή και τον διορισμό των μελών της κρατικής επιτροπής για την πρόληψη της διαφθοράς· ζητεί να καταβληθούν επειγόντως προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόληψη και τιμωρία των συγκρούσεων συμφερόντων, και να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο μητρώο καταγραφής της διαφθοράς υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του νομικού πλαισίου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, σε ευθυγράμμιση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις Επείγουσες Μεταρρυθμιστικές Προτεραιότητες και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας· ενθαρρύνει για άλλη μία φορά τις ανεξάρτητες ΟΚΠ και τα μέσα ενημέρωσης να φέρνουν στο φως τη διαφθορά και να υποστηρίζουν τις ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες· καλεί τις αρχές να στηρίξουν το έργο του Διαμεσολαβητή εξασφαλίζοντας επαρκή στελέχωση και κονδύλια στον προϋπολογισμό·

18.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συγχώνευση δραστηριοτήτων των μέσων ενημέρωσης, πολιτικών δραστηριοτήτων και κυβερνητικών δραστηριοτήτων, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες· καταδικάζει έντονα την ύπαρξη παράνομων συνδέσεων μεταξύ οικονομικών, πολιτικών και οικογενειακών κύκλων σε σχέση με τη δαπάνη δημοσίων κονδυλίων· καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων προσώπων που κατέχουν υψηλές κρατικές θέσεις, ως πρόσθετο μέτρο για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

19.  επικροτεί το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο και υπάρχουν στρατηγικές για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· εκφράζει ικανοποίηση για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων και την κατάργηση οδών που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και ζητεί να ενταθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· ενθαρρύνει την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, τόσο εντός της χώρας όσο και με τις γειτονικές χώρες, και την ενίσχυση των εξουσιών και των πόρων των δικαστηρίων· θεωρεί ουσιώδες να αναπτυχθεί περαιτέρω η ικανότητα των αρχών επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων·

20.  εκτιμά τις συνεχείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης και των ξένων τρομοκρατών μαχητών· επικροτεί τη θέσπιση της στρατηγικής 2013-2019 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που ορίζει επίσης τις έννοιες του βίαιου εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης, της πρόληψης και της επανένταξης· ζητεί την εφαρμογή της μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), θρησκευτικών ηγετών, τοπικών κοινοτήτων και άλλων κρατικών θεσμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των διαφόρων σταδίων ριζοσπαστικοποίησης και την ανάπτυξη εργαλείων για την επανένταξη και την αποκατάσταση· ζητεί επιπλέον συνεχή παρακολούθηση από τις υπηρεσίες ασφαλείας των ξένων μαχητών που επιστρέφουν, την κατάλληλη επανένταξή τους στην κοινωνία και συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές της ΕΕ και των γειτονικών κρατών μελών·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για τα μηνύματα που έρχονται από τις ΟΚΠ και αναφέρονται στην επιδείνωση του κλίματος εντός του οποίου λειτουργούν· εξακολουθεί να ανησυχεί για τις έντονες δημόσιες επιθέσεις σε ΟΚΠ και ξένους εκπροσώπους από πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΟΚΠ στην παρακολούθηση, την υποστήριξη και τη βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών μεταξύ των οποίων και η εκλογική διαδικασία, καθώς και για την εξασφάλιση ελέγχων και ισορροπιών, και τις ενθαρρύνει ως προς τον ρόλο αυτόν· ανησυχεί για την περιορισμένη κυβερνητική δέσμευση και την ανεπαρκή συνεργασία με τις ΟΚΠ σε όλα τα επίπεδα· τονίζει τη σημασία διενέργειας ενός τακτικού και εποικοδομητικού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές να συμπεριλάβουν τις ΟΚΠ στην κατάρτιση πολιτικής με τακτικό και διαρθρωμένο τρόπο· καλεί τις αρχές να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος ΟΚΠ για οποιουσδήποτε λόγους, όπως η πολιτική τοποθέτηση, οι θρησκευτικές απόψεις ή η εθνοτική σύνθεση· πιστεύει ότι καμία ομάδα ανθρώπων δεν πρέπει να στερείται την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση·

22.  ενθαρρύνει τις αρχές να επαναλάβουν τις εργασίες για την απογραφή που είχε διακοπεί, η οποία θα παρείχε ακριβή στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό προκειμένου να χρησιμεύσει ως βάση για κυβερνητικά αναπτυξιακά προγράμματα και κατάλληλο δημοσιονομικό σχεδιασμό·

23.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα την ευθύνη που φέρουν για τη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας ενσωμάτωσης και ανεκτικότητας, τόσο στους νόμους όσο και στην πράξη· επικροτεί την υιοθέτηση της εθνικής στρατηγικής για την ισότητα και τη μη εφαρμογή διακρίσεων 2016-2020· ανησυχεί για την αμεροληψία και την ανεξαρτησία της Επιτροπής για την προστασία από τις διακρίσεις και ζητεί την εφαρμογή μιας διαφανούς διαδικασίας επιλογής των μελών της· καταδικάζει, για μία ακόμη φορά, τη ρητορική μίσους κατά ομάδων που υφίστανται διακρίσεις· ανησυχεί για το γεγονός ότι η μισαλλοδοξία, οι διακρίσεις και οι επιθέσεις κατά των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ) επιμένει· επαναλαμβάνει το αίτημά του να ευθυγραμμιστεί ο νόμος κατά των διακρίσεων με το κεκτημένο, όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις κατά των Ρομά και να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση και η πρόσβασή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας· ανησυχεί για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και τον υπερπληθυσμό στις φυλακές, παρά τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού των σωφρονιστικών καταστημάτων· ζητεί να γίνουν σεβαστές οι συστάσεις του Διαμεσολαβητή·

24.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή και την απασχόληση, για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών συνολικά· καλεί τις αρμόδιες αρχές να βελτιώσουν την εφαρμογή του νόμου περί ίσων ευκαιριών, για να αντιμετωπίσουν την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε σημαντικές θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των θεσμικών μηχανισμών για την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών· παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές να διαθέσουν επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού για την εφαρμογή του νόμου αυτού· εκφράζει την ανησυχία του αφενός για την έλλειψη πρόσβασης των γυναικών σε βασικές υπηρεσίες και για το σταθερά υψηλό ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας·

25.  παροτρύνει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την αναθεώρηση του νόμου περί πρόληψης και προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία και των λοιπών σχετικών νόμων, προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη προστασία σε όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και θύματα βίας λόγω φύλου και να βελτιωθεί η υποστήριξη προς τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ άλλων με τη διάθεση επαρκούς αριθμού εστιών διαμονής· παροτρύνει επίσης την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας θα διερευνώνται διεξοδικά και οι αυτουργοί θα διώκονται, καθώς και να συνεχίσει τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ενδοοικογενειακή βία·

26.  επαναλαμβάνει ότι η διεθνοτική κατάσταση παραμένει εύθραυστη· παροτρύνει όλα τα πολιτικά κόμματα και τις ΟΚΠ να προωθήσουν ενεργά μια ανεκτική και χωρίς αποκλεισμούς πολυεθνοτική, πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική κοινωνία, και να ενισχύσουν τη συνύπαρξη και τον διάλογο· πιστεύει ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για να επιτευχθεί κοινωνική συνοχή μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών, εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση και στους ηγέτες των κομμάτων τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία πλαίσιο της Οχρίδας, χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια, να ολοκληρώσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση την επανεξέτασή της, περιλαμβανομένων των συστάσεων πολιτικής, και να εξασφαλίσουν επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για την εφαρμογή της· καταδικάζει κάθε μορφή αλυτρωτισμού και κάθε απόπειρα διάσπασης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αρχίσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση η επί μακρόν αναμενόμενη απογραφή·

27.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη στήριξη μιας πραγματικής διαδικασίας συμφιλίωσης στην περιοχή, ιδίως μέσω της στήριξης πολιτιστικών έργων που έχουν ως θέμα το πρόσφατο παρελθόν και μέσω της προώθησης μιας ενιαίας και κοινής κατανόησης της ιστορίας και μιας νοοτροπίας ανεκτικότητας, ένταξης και συμφιλίωσης στον δημόσιο και πολιτικό βίο·

28.  επαναλαμβάνει ότι οι αρχές και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη της ιστορικής συμφιλίωσης, προκειμένου να ξεπεραστεί ο διχασμός μεταξύ και εντός των διαφόρων εθνοτικών και εθνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών βουλγαρικής ταυτότητας·

29.  καλεί την κυβέρνηση να στείλει σαφή μηνύματα στον λαό και στα μέσα ενημέρωσης ότι οι διακρίσεις για λόγους εθνικής ταυτότητας δεν γίνονται ανεκτές στη χώρα, μεταξύ άλλων σε σχέση με το δικαστικό σύστημα, τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση και τις κοινωνικές ευκαιρίες· υπογραμμίζει τη σημασία των ενεργειών αυτών για την ενσωμάτωση των διαφόρων εθνοτικών κοινοτήτων και τη σταθερότητα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας·

30.  ενθαρρύνει τις αρχές να ανακτήσουν τα σχετικά αρχεία των μυστικών υπηρεσιών της Γιουγκοσλαβίας από τη Σερβία· φρονεί ότι η διαφανής διαχείριση του ολοκληρωτικού παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των αρχείων των μυστικών υπηρεσιών, αποτελεί ένα βήμα προς τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό, τη λογοδοσία και την ενδυνάμωση των θεσμών·

31.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης, που αποτελεί βασική αξία της ΕΕ και ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατίας· συνεχίζει να ανησυχεί για την ελευθερία έκφρασης και τα μέσα ενημέρωσης, τη χρήση ρητορικής μίσους, τις περιπτώσεις εκφοβισμού και αυτολογοκρισίας, τη συστηματική πολιτική παρέμβαση και πίεση σε σχέση με τις συντακτικές πολιτικές, την απουσία ερευνητικής, ισορροπημένης και ορθής έκθεσης γεγονότων, καθώς και για τη μη ισορροπημένη έκθεση των κυβερνητικών δραστηριοτήτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την έκθεση των γεγονότων από ποικιλία απόψεων στα επικρατούντα μέσα ενημέρωσης, ιδίως στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα·

32.  καλεί τη νέα κυβέρνηση να μεριμνήσει ώστε ο εκφοβισμός ή η βία κατά δημοσιογράφων να αποτρέπεται και να διερευνάται και οι υπεύθυνοι να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης· υπογραμμίζει την ανάγκη βιωσιμότητας και πολιτικής και οικονομικής αυτονομίας των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική και εκδοτική ανεξαρτησία τους και να διαφυλαχθεί το δικαίωμα πρόσβασης σε αμερόληπτη πληροφόρηση· ζητεί τη συγκρότηση οργάνων εκπροσώπησης των συμφερόντων των μέσων ενημέρωσης που δεν θα αποκλείουν κανέναν· ζητεί τη θέσπιση επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας που θα είναι αποδεκτός τόσο από τα δημόσια όσο και από τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης· ενθαρρύνει τη συνεργασία κυβερνητικών αξιωματούχων, ΟΚΠ και δημοσιογραφικών οργανισμών σχετικά με τη μεταρρύθμιση των μέσων ενημέρωσης·

33.  εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι η πολιτική κατάσταση θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την οικονομία της χώρας· συνεχίζει να ανησυχεί για την ελλιπή εφαρμογή των συμβάσεων, το μέγεθος της άτυπης οικονομίας και τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση· τονίζει ότι η εκτεταμένη σκιώδης οικονομία αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη για τη λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, και καλεί τις αρμόδιες αρχές να ασχοληθούν επίσης με την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος·

34.  επικροτεί τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, τη μείωση του ποσοστού ανεργίας και τη συνεχιζόμενη προσήλωση της κυβέρνησης στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσω οικονομικών πολιτικών που βασίζονται στην αγορά, αλλά ανησυχεί για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και για το γεγονός ότι η ανεργία εξακολουθεί να παραμένει υψηλή με πολύ χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ειδικά από τους νέους, τις γυναίκες και τους ανάπηρους· παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν τη μακροχρόνια και διαρθρωτική ανεργία, να προωθήσουν τη συνεργασία στην οικονομική πολιτική, να ευθυγραμμίσουν καλύτερα την εκπαίδευση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να αναπτύξουν μια στοχευμένη στρατηγική για την καλύτερη ενσωμάτωση των νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας· εκφράζει ανησυχία για τη φυγή νέων επαγγελματιών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και καλεί την κυβέρνηση να αναπτύξει προγράμματα που θα επιτρέψουν σε νέους επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης να επιστρέψουν και να συμμετάσχουν στις πολιτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· ζητεί να γίνουν ενέργειες για τη βελτίωση της φορολογικής πειθαρχίας και διαφάνειας και την αύξηση της ικανότητας δημοσιονομικού προγραμματισμού· προτρέπει να εφαρμοστεί η αρχή του ισορροπημένου προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι ένα αξιόπιστο και προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις οδηγεί σε αυξημένη μακροοικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη· ζητεί την πραγματοποίηση κατάλληλης διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς εν προκειμένω·

35.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον εκσυγχρονισμό των δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και ιδίως για τις προσπάθειες ολοκλήρωσης του Διαδρόμου Χ(2)· λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των σιδηροδρομικών συνδέσεων στο πλαίσιο ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών, επιδοκιμάζει την πρόθεση της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ή να κατασκευάσει σιδηροδρομικές συνδέσεις από τα Σκόπια προς τις πρωτεύουσες των γειτονικών χωρών και ζητεί να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος, ιδίως σε σχέση με την ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων στο πλαίσιο του Διαδρόμου VIII(3)·

36.  επιδοκιμάζει το καλό επίπεδο προετοιμασίας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της κοινωνίας της πληροφορίας· ζητεί να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και υπογραμμίζει την ανάγκη για ανάπτυξη και έγκριση μιας εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητά του·

37.  ανησυχεί για τις σημαντικές ελλείψεις στον τομέα του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στον τομέα της βιομηχανικής ρύπανσης και της ρύπανσης του αέρα και των υδάτων· σημειώνει ότι η τρέχουσα κατάσταση του συστήματος ύδρευσης είναι γενικά ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν μεγάλη απώλεια και ζητήματα ποιότητας του νερού· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια βιώσιμη πολιτική για τα απόβλητα και ζητεί να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική και στρατηγική δράσης για το κλίμα, που θα ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο της ΕΕ για το 2030 που αφορά την πολιτική για το κλίμα, καθώς και την κύρωση και εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα·

38.  επικροτεί τον εποικοδομητικό ρόλο της χώρας στην περιφερειακή συνεργασία, ιδίως στην πρωτοβουλία εξαμερούς συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια και στο θεματολόγιο για τη συνδεσιμότητα· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι συνδέσεις υποδομών ενέργειας και μεταφορών με τους περιφερειακούς γείτονες και η σύνδεση με το ΔΕΔ-Μ είναι ακόμη περιορισμένες· επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με την ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς και στον τομέα γραμμών διασύνδεσης για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου· επισημαίνει τη συμφωνία που υπογράφηκε με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σχετικά με την ανάπτυξη μιας περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας και να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά φυσικού αερίου και ενέργειας, επιδιώκοντας την αποδεσμοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την τρίτη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια· ζητεί ουσιαστικές βελτιώσεις στα πεδία της ενεργειακής απόδοσης, της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής· ζητεί την κύρωση της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα·

39.  παροτρύνει τις αρχές να ενισχύσουν τις διοικητικές και οικονομικές ικανότητες προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα διαφανές, αποδοτικό και αποτελεσματικό καθεστώς δημοσίων προμηθειών, να προληφθούν τυχόν παρατυπίες, να διατεθούν τα κονδύλια της ΕΕ κατά τρόπο ορθό και έγκαιρο και να εκπονούν, ταυτόχρονα, λεπτομερείς και τακτικές εκθέσεις σχετικά με τον προγραμματισμό και τη χρήση των ενωσιακών κονδυλίων· επισημαίνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή έχει μειώσει για άλλη μια φορά την οικονομική ενίσχυση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) κατά περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ, συνεπεία της έλλειψης πολιτικής δέσμευσης για πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις εκθέσεις της στοιχεία για τη βοήθεια μέσω ΜΠΒ προς τη χώρα και για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων, ιδίως για τη βοήθεια μέσω MΠB προς υλοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων και των συναφών έργων·

40.  συγχαίρει τη χώρα για τον εποικοδομητικό ρόλο, τη συνεργασία και τις τεράστιες προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μεταναστευτικής κρίσης, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να παράσχει στη χώρα όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την άμβλυνση της κρίσης· συνιστά περαιτέρω μέτρα και δράσεις, σε συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, για τη βελτίωση του συστήματος ασύλου, την εξασφάλιση των αναγκαίων ικανοτήτων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης μεταναστών, περιλαμβανομένων και συμφωνιών συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την εξασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης των συνόρων·

41.  επισημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται στην επονομαζόμενη «οδό των Δυτικών Βαλκανίων» και ότι περίπου 600 000 πρόσφυγες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων ομάδων όπως παιδιά και ηλικιωμένοι, έχουν διέλθει μέχρι σήμερα από το έδαφός της στην πορεία τους προς την Ευρώπη· παροτρύνει τις αρχές να διασφαλίζουν ότι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες που υποβάλλουν αίτηση ασύλου στη χώρα ή διέρχονται από το έδαφός της, επιφυλάσσεται μεταχείριση σύμφωνη με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο, περιλαμβανομένων της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, του 1951, και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

42.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται, σχετικά με θέματα που αφορούν τη μετανάστευση, με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων και προτύπων·

43.  τονίζει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας ως εργαλείου προώθησης της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επιδοκιμάζει τις εποικοδομητικές προσπάθειες και την προορατική συνεισφορά της χώρας στην προώθηση των διμερών σχέσεων με όλες τις χώρες της περιοχής·

44.  πιστεύει ότι η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ, το οποίο συμβάλλει στη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής, και θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση· επιδοκιμάζει τον σταθερό εποικοδομητικό ρόλο και την προορατική συνεισφορά της χώρας στην προώθηση της διμερούς, περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, καθώς και τη συμμετοχή της σε μη στρατιωτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων· επιδοκιμάζει την αυξανόμενη ευθυγράμμιση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ (73%)· καλεί τις αρχές της ΠΓΔΜ να ευθυγραμμιστούν επίσης με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Ρωσίας συνεπεία της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας· επαναλαμβάνει τη σημασία της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για μια συνθήκη φιλίας και καλής γειτονίας με τη Βουλγαρία· καλεί τις αρχές να σέβονται τα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα των πολιτών της χώρας οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται Βούλγαροι·

45.  ενθαρρύνει τη σύσταση κοινών επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την ιστορία και την εκπαίδευση με γειτονικές χώρες, με στόχο να συμβάλουν στην αντικειμενική και τεκμηριωμένη ερμηνεία της ιστορίας, στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής συνεργασίας και την προώθηση της θετικής στάσης των νέων γενεών απέναντι στους γείτονες·

46.  εκφράζει ικανοποίηση για τα απτά αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της χώρας και της Ελλάδας, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, , ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα της ονομασίας, και αναγνωρίζει τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων αυτών· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να αποφεύγονται κινήσεις, αμφιλεγόμενες ενέργειες και δηλώσεις που μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις καλής γειτονίας· επαναλαμβάνει μετ’ επιτάσεως την έκκλησή του στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΕ/ΥΕ) και στην Επιτροπή να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες για την υπέρβαση των υπόλοιπων διαφορών και να εργαστούν, μαζί με τις δύο χώρες και τον ειδικό εντεταλμένο του ΟΗΕ, με σκοπό μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα της ονομασίας και να υποβάλουν σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο·

47.  επικροτεί τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου, οι οποίες φανερώνουν ισχυρή πολιτική υποστήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων· επισημαίνει τη σημασία αυτής της διαδικασίας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών στην περιοχή μέσω επενδύσεων σε βασικά δίκτυα και διμερών σχεδίων στα πεδία των υποδομών, της οικονομίας και της διασυνδεσιμότητας· επαναλαμβάνει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στις περιφερειακές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη νεολαία, όπως το Γραφείο Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων των Δυτικών Βαλκανίων· επικροτεί τη σύσταση του Ταμείου Δυτικών Βαλκανίων και παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις πρωτοβουλίες και τα έργα που προτείνονται·

48.  συγχαίρει τη χώρα για την προεδρία της στην Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία (CEI) η οποία στη διάρκεια του 2015 εστίαζε στην οικονομική συνεργασία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, τις υποδομές και τη γενική οικονομική ανάπτυξη, περιλαμβανομένων της αγροτικής ανάπτυξης και του τουρισμού, καθώς και στη σύνδεση μεταξύ μακροπεριφερειών·

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της χώρας.

(1) ΕΕ L 84 της 20.3.2004, σ. 13.
(2) Ο Διάδρομος Χ είναι ένας από τους πανευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και συνδέει το Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) με τη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα).
(3) Ο Διάδρομος VIII είναι ένας από τους πανευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και συνδέει το Δυρράχιο (Αλβανία) με τη Βάρνα (Βουλγαρία). Διέρχεται επίσης από τα Σκόπια.


Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
PDF 409kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP))
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) της 23ης Ιουνίου 2016(1), της 1ης Δεκεμβρίου 2016(2) και της 2ας Φεβρουαρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της εκπροσώπου της σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 31 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016 και της 6ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 10ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ιδίως την απόφαση 2293 (2016) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και την απόφαση 2348 (2017) για την ανανέωση της εντολής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει πληγεί από συνεχείς κύκλους συγκρούσεων και βάναυση πολιτική καταπίεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση και η κατάσταση ασφαλείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω της πολιτικής κρίσης που προκάλεσε η μη συμμόρφωση του Προέδρου Joseph Kabila με το προβλεπόμενο από το σύνταγμα όριο των δύο θητειών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση συμβαίνει σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 υπό την αιγίδα της Εθνικής Επισκοπικής Διάσκεψης του Κονγκό (CENCO) προβλέπει την ολοκλήρωση της πολιτικής μετάβασης με ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν μέχρι το τέλος του 2017 χωρίς τροποποίηση του συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2016 ξέσπασαν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ του στρατού του Κονγκό και τοπικών παραστρατιωτικών ομάδων στην επαρχία του κεντρικού Kasai – οι οποίες εξαπλώθηκαν στις γειτονικές επαρχίες Kasai, Lomami και Sankuru – που προκάλεσαν ανθρωπιστική κρίση και είχαν ως αποτέλεσμα τον εσωτερικό εκτοπισμό περισσότερων του ενός εκατομμυρίου αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις του ΟΗΕ έχουν καταγράψει μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων σφαγές περισσότερων από 500 αμάχων και την αποκάλυψη πάνω από 40 ομαδικών τάφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 400 000 παιδιά βρίσκονται στα όρια της λιμοκτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 165 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών του Κογκό και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επαρχίες Kasai και Lomami, ενώ υπογραμμίζουν ότι στα εν λόγω εγκλήματα εμπλέκονται τόσο κυβερνητικές όσο και παραστρατιωτικές δυνάμεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2017, δύο εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και προσωπικό υποστήριξης, έπεσαν θύματα απαγωγής και δολοφονίας στην επαρχία Kasai·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2017, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) έκανε έκκληση για τη συγκέντρωση 64,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή Kasai·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται διαρκώς οι καταγγελίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης, αύξηση των πολιτικά υποκινούμενων δικών και υπέρμετρη βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων και της αντιπολίτευσης, ιδίως από τον στρατό και παραστρατιωτικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα της σύγκρουσης και ότι η σεξουαλική και η έμφυλη βία, που χρησιμοποιούνται συχνά ως πολεμική τακτική, είναι ευρέως διαδεδομένα φαινόμενα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εντολή της που ανανεώθηκε τον Απρίλιο του 2017 για ένα ακόμη έτος, η MONUSCO καλείται να συμβάλει στην προστασία του άμαχου πληθυσμού εν μέσω της κλιμακούμενης βίας και ότι θα πρέπει να στηρίξει την εφαρμογή της πολιτικής συμφωνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2016, ενώ η δύναμη της MONUSCO θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί με γνώμονα τις νέες προτεραιότητες για την ασφάλεια και την ανθρωπιστική βοήθεια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΕ ενέκρινε περιοριστικά μέτρα κατά επτά ατόμων, ως απάντηση στην παρακώλυση της εκλογικής διαδικασίας και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, στις 29 Μαΐου 2017, κατά άλλων εννέα ατόμων τα οποία κατέχουν θέσεις ευθύνης στην κρατική διοίκηση και στη διοικητική ιεραρχία των δυνάμεων ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό·

1.  παραμένει εξαιρετικά ανήσυχο λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης στο πολιτικό και ανθρωπιστικό πεδίο και στο πεδίο της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων τις βιαιοπραγίες όποιοι κι αν είναι οι δράστες, τις απαγωγές, τις δολοφονίες, τη σεξουαλική βία, καθώς και τις αυθαίρετες συλλήψεις και τις παράνομες κρατήσεις·

2.  ζητεί τη σύσταση ανεξάρτητης και γενικής εξεταστικής επιτροπής, που θα περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, για να διαλευκανθούν οι βιαιοπραγίες στην περιοχή Kasai και να διασφαλιστεί ότι οι δράστες των σφαγών αυτών θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την πολιτική και οικονομική υποστήριξη μιας εξεταστικής επιτροπής·

3.  υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό φέρει πρωταρχική ευθύνη για την προστασία του άμαχου πληθυσμού που βρίσκεται στο έδαφος της χώρας και υπόκειται στη δικαιοδοσία της, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου·

4.  καταδικάζει δριμύτατα τις καθυστερήσεις στη διοργάνωση των επόμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πράγμα που συνιστά παραβίαση του συντάγματος της χώρας· θεωρεί επίσης λυπηρή την απουσία προόδου όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής συμφωνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2016 για τις μεταβατικές ρυθμίσεις· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για τη διεξαγωγή διαφανών, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών με αξιόπιστο τρόπο πριν από τα τέλη του 2017, σε πλαίσιο διασφάλισης της προστασίας των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και συμμόρφωσης με την πολιτική συμφωνία, που θα οδηγήσουν σε μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να δημοσιευθεί λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τη διαδικασία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, ιδίως την τροποποίηση και την έκδοση των αναγκαίων νόμων από το κοινοβούλιο του Κονγκό πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου· ζητεί τροποποίηση του εκλογικού νόμου προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των γυναικών με τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων·

5.  υπογραμμίζει ότι η Ανεξάρτητη Εθνική Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να είναι ένα αμερόληπτο θεσμικό όργανο χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας αξιόπιστης και δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας· ζητεί την άμεση δημιουργία εθνικού συμβουλίου για την παρακολούθηση της συμφωνίας και της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με την πολιτική συμφωνία του 2016·

6.  υπενθυμίζει το χρέος της κυβέρνησης να σέβεται, να προστατεύει και να προάγει τις θεμελιώδεις ελευθερίες ως βάση για τη δημοκρατία· καλεί επιτακτικά τις αρχές της χώρας να αποκαταστήσουν ένα περιβάλλον το οποίο θα ευνοεί την ελεύθερη και ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· απαιτεί την άμεση αποφυλάκιση όλων των ατόμων που κρατούνται παράνομα, όπως δημοσιογράφοι, στελέχη της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί από όλους τους πολιτικούς φορείς να συνεχίσουν τον πολιτικό διάλογο·

7.  καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν διαπράξει οι εθνικές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας· εκφράζει περαιτέρω την ανησυχία του για τις πρόσφατες αναφορές για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τοπικές παραστρατιωτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η παράνομη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών στρατιωτών, πράξεις που ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου· θεωρεί ότι η εξάλειψη του φαινομένου των παιδιών στρατιωτών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των αρχών και της διεθνούς κοινότητας·

8.  επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που χαρακτηρίζεται από εκτοπισμούς, επισιτιστική ανασφάλεια, επιδημίες και φυσικές καταστροφές· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδοτική και ανθρωπιστική βοήθεια μέσω αξιόπιστων οργανώσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού, ιδίως στην επαρχία Kasai· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις κατά του προσωπικού και των εγκαταστάσεων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και εμμένει στην άποψη ότι οι αρχές του Κονγκό πρέπει να διασφαλίσουν την ομαλή και έγκαιρη παράδοση της βοήθειας από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις στον πληθυσμό·

9.  χαιρετίζει την ανανέωση της εντολής της MONUSCO και το έργο που επιτελεί ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εκλογικό πλαίσιο· τονίζει ότι η αρχική και σημερινή εντολή, που ισχύει για όλα τα στρατεύματα του ΟΗΕ στη χώρα, είναι η «εξουδετέρωση των ένοπλων ομάδων»· ζητεί η συνολική δύναμη της MONUSCO να επεμβαίνει και να προσφέρει πλήρη προστασία στον πληθυσμό από τις ένοπλες ομάδες, να προστατεύει τις γυναίκες από βιασμό και άλλου είδους σεξουαλική βία και να μην ανέχεται κανενός είδους περιορισμό βάσει εθνικών εντολών·

10.  επισημαίνει με ανησυχία τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης στην περιοχή· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας και της Αφρικανικής Ένωσης στη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου· ζητεί αυξημένη δέσμευση στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών για να προληφθεί η περαιτέρω αποσταθεροποίηση·

11.  υπενθυμίζει πόση σημασία έχει να κληθούν να λογοδοτήσουν τα άτομα που ενέχονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε άλλες πράξεις που υπονομεύουν την εξεύρεση συναινετικής και ειρηνικής λύσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· υποστηρίζει τη χρήση στοχευμένων κυρώσεων από την ΕΕ κατά των ατόμων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες και να επιβληθούν κυρώσεις κατά των ατόμων τα οποία είναι υπεύθυνα, στο υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο, για τη βία και τα εγκλήματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη λεηλασία των φυσικών πόρων, σύμφωνα με τις έρευνες που διεξήγαγε η ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι οι κυρώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0290.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0479.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0017.


Πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές
PDF 500kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (2017/2636(RSP))
P8_TA(2017)0265B8-0396/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Μπανγκλαντές(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτιρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης(4),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπανγκλαντές, και ειδικότερα εκείνα της 16ης Ιανουαρίου 2014(5), της 21ης Νοεμβρίου 2013(6) και της 14ης Μαρτίου 2013(7),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(8) και την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(9),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: λογοδοσία, διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη»(10), και σχετικά με την «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»(11),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Βιώσιμες αλυσίδες αξίας στον τομέα της ένδυσης μέσω της αναπτυξιακής δράσης της ΕΕ» (SWD(2017)0147),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681) και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής όσον αφορά την κατεύθυνση της πολιτικής της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) μετά το 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το Σύμφωνο Βιωσιμότητας για συνεχείς βελτιώσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στη βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων του Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις τεχνικού χαρακτήρα της Επιτροπής, του Ιουλίου του 2016 και της 24ης Απριλίου 2015, σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής, της 23ης Ιανουαρίου 2017, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου, σε συνέχεια της επίσκεψης ad hoc αντιπροσωπείας στο Μπανγκλαντές (Ντάκα) από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα «Καλύτερη Εργασία στο Μπανγκλαντές» της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), το οποίο δρομολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της τριμερούς αποστολής υψηλού επιπέδου της ΔΟΕ και τις παρατηρήσεις της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ, του 2017, για την εφαρμογή των συμβάσεων και των συστάσεων σχετικά με τις Συμβάσεις 87 και 98,

–  έχοντας υπόψη την ειδική παράγραφο της έκθεσης της επιτροπής της ΔΟΕ σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων της Διάσκεψης της ΔΟΕ του 2016,

–  έχοντας υπόψη την καταγγελία που υποβλήθηκε το 2017 στην Επιτροπή της ΔΟΕ για την Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι σχετικά με την κυβερνητική καταστολή εργαζομένων στον τομέα της ένδυσης στην Ashulia τον Δεκέμβριο του 2016, και την καταγγελία που υποβλήθηκε στους κατόχους ειδικών εντολών του ΟΗΕ επίσης σχετικά με την καταστολή στην Ashulia,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στο Γιοχάνεσμπουργκ σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της UNCTAD για τη βιώσιμη ανάπτυξη (2015),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες ορίζουν πλαίσιο προστασίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες, και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Ιούνιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία συνοπτική έκθεση της Συμφωνίας σχετικά με την πρόοδο της αποκατάστασης των εργοστασίων της βιομηχανίας έτοιμων ενδυμάτων που καλύπτονται από τη Συμφωνία της 31ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (O-000037/2017 – B8‑0217/2017),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ενδυμάτων στον κόσμο και ότι το 81 % των συνολικών εξαγωγών του προέρχονται από τον κλωστοϋφαντουργικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60 % της παραγωγής ειδών ένδυσης του Μπανγκλαντές διοχετεύεται στην ΕΕ, η οποία αποτελεί την κύρια εξαγωγική αγορά της χώρας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων (RMG) απασχολεί σήμερα 4,2 εκατομμύρια άτομα σε περίπου 5 000 εργοστάσια και στηρίζει έμμεσα τον βιοπορισμό σχεδόν 40 εκατομμυρίων ανθρώπων —περίπου του ενός τετάρτου του πληθυσμού του Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση της φτώχειας και τη χειραφέτηση των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, κυρίως από αγροτικές περιοχές, αποτελούν το 80 % του εργατικού δυναμικού στον τομέα έτοιμων ενδυμάτων του Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το 80 % των εργαζομένων εξακολουθούν να απασχολούνται στον άτυπο τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολύπλοκος χαρακτήρας της αλυσίδας εφοδιασμού ενδυμάτων και το χαμηλό επίπεδο διαφάνειάς της διευκολύνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυξάνουν την εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατώτατος μισθός στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων παραμένει κάτω από το όριο της φτώχειας που έχει θέσει η Παγκόσμια Τράπεζα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί μοχλό ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών εμπίπτουν στο φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ρητά ότι «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών» και, συνεπώς, καθήκον της ΕΕ είναι να ενσωματώνει την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της, διασφαλίζοντας ότι άνδρες και γυναίκες επωφελούνται εξίσου από τις κοινωνικές αλλαγές, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, εξαλείφοντας τη διακριτική μεταχείριση και προωθώντας τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών ανά τον κόσμο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 10 % του εργατικού δυναμικού στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων απασχολείται σε ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (ΕΡΖ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασικά δικαιώματα που χορηγεί ο εργασιακός νόμος για τις ΕΡΖ στους εργαζόμενους δεν είναι επαρκή σε σύγκριση με τα δικαιώματα των εργαζομένων που απασχολούνται σε άλλους τομείς στο Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδιάζεται ευρεία επέκταση των ΕΡΖ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γενναιόδωρες μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Όλα εκτός από όπλα» για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), η οποία προβλέπεται στον κανονισμό ΣΓΠ της ΕΕ, που χορηγεί αδασμολόγητη πρόσβαση στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα του Μπανγκλαντές βάσει ευέλικτων κανόνων καταγωγής, έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία του μεγάλου εξαγωγικού κλάδου ένδυσης και στην αύξηση της απασχόλησης στο Μπανγκλαντές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εμπορικές προτιμήσεις προβλέπονται στην ενωσιακή αρχή προώθησης του δίκαιου και ελεύθερου εμπορίου και, συνεπώς, επιτρέπουν στην ΕΕ να αναστέλλει τα οφέλη του ΣΓΠ στις πιο σοβαρές περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τη βάσει του κεφαλαίου V άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΣΓΠ, όπου ορίζεται ότι τα προτιμησιακά καθεστώτα μπορούν να ανασταλούν προσωρινά για ορισμένους λόγους, όπως η σοβαρή και συστηματική παραβίαση των αρχών που αναφέρονται στις συμβάσεις οι οποίες απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος VIII, μεταξύ των οποίων οι οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις αρχές του 2017, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ ξεκίνησαν, επί τη βάσει των εν λόγω διατάξεων, ενισχυμένο διάλογο σχετικά με τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό να επιτευχθεί καλύτερη συμμόρφωση με τις αρχές των εν λόγω συμβάσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ αφιέρωσε στην έκθεση της Επιτροπής για την Εφαρμογή των Προτύπων της Διάσκεψης του 2016 ειδική παράγραφο στο Μπανγκλαντές, διαπιστώνοντας ότι η χώρα παραβιάζει σοβαρά τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της Σύμβασης 87 (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η ΔΟΕ ανέφερε ότι το 78 % των αιτήσεων καταχώρισης συνδικαλιστικών οργανώσεων απορρίφθηκαν εξαιτίας ενός συνδυασμού εχθρικής στάσης απέναντι στις συνδικαλιστικές οργανώσεις από διευθυντές εργοστασίων και ορισμένους πολιτικούς, και έλλειψης διοικητικής ικανότητας για την καταχώρισή τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, από το 2006 και εντεύθεν εκατοντάδες εργαζόμενοι στον τομέα της ένδυσης έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάφορες πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε εργοστάσια του Μπανγκλαντές και ότι, δυστυχώς, οι πολυάριθμοι ένοχοι ιδιοκτήτες και διευθυντές εργοστασίων δεν οδηγήθηκαν ποτέ ενώπιον της δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως κάθε χρόνο σκοτώνονται περίπου 11 700 εργαζόμενοι σε εργατικά ατυχήματα και άλλοι 24 500 πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, σε όλους τους παραγωγικούς τομείς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρέχων κατώτατος μηνιαίος μισθός των 5 300 τάκα (BDT), δηλαδή 67 δολαρίων ΗΠΑ, δεν έχει αυξηθεί από το 2013 και το συμβούλιο για τον κατώτατο μισθό δεν έχει συγκληθεί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 21 Δεκεμβρίου 2016 και εντεύθεν, έπειτα από απεργίες και διαδηλώσεις εργαζομένων στον τομέα ένδυσης του Μπανγκλαντές οι οποίοι ζητούσαν υψηλότερες αμοιβές, οι αρχές συνέλαβαν και κράτησαν αυθαίρετα τουλάχιστον 35 ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων και υπερασπιστές των δικαιωμάτων των εργαζομένων, έκλεισαν γραφεία συνδικαλιστικών οργανώσεων και ΜΚΟ ή τα έθεσαν υπό αστυνομική παρακολούθηση, και έθεσαν σε διαθεσιμότητα ή απέλυσαν περίπου 1 600 εργαζομένους επειδή διαδήλωναν κατά των χαμηλών μισθών στη βιομηχανία των ειδών ένδυσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές καταλαμβάνει την 145η θέση σε σύνολο 177 κρατών στον δείκτη διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά είναι ενδημική στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ενδυμάτων και εμπλέκει την πολιτική τάξη και τις τοπικές διοικήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, όπως η Συμφωνία του Μπανγκλαντές για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων (εφεξής «η Συμφωνία»), συνέβαλαν μετρίως μεν θετικά δε στη βελτίωση των προτύπων που αφορούν τις αλυσίδες εφοδιασμού και της ασφάλειας του εργατικού δυναμικού κατά τα τελευταία 20 χρόνια, αυξάνοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού ενδυμάτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα των διαδοχικών αναθεωρήσεων του Συμφώνου τα έτη 2014, 2015 και 2016 αναφέρεται ότι οι αρχές του Μπανγκλαντές πέτυχαν σαφείς βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς και αναγνωρίζεται η συμβολή του Συμφώνου στη μέτρια βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στα εργοστάσια, καθώς και των συνθηκών εργασίας στη βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση και ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα σημαντική πρόοδος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, το γεγονός ότι ο εργασιακός νόμος του Μπανγκλαντές του 2016 δεν έχει τροποποιηθεί και εφαρμοστεί ουσιαστικά, εγείρει σοβαρά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και στην καταχώριση συνδικαλιστικών οργανώσεων, ιδίως στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων στις ΕΡΖ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στις ΕΡΖ έχουν στερηθεί το δικαίωμα συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την καταστροφή, σημειώθηκε, από πλευράς ευρωπαίων καταναλωτών, μια άνευ προηγουμένου ζήτηση πληρέστερης ενημέρωσης σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων και τις συνθήκες υπό τις οποίες παράγονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν καταθέσει αμέτρητες αναφορές και έχουν οργανώσει εκστρατείες απαιτώντας μεγαλύτερη λογοδοσία εκ μέρους των εταιρειών ειδών ένδυσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα τους παράγονται με ηθικό τρόπο·

Υπεύθυνες επιχειρήσεις στο Μπανγκλαντές – καθήκον πρωτίστως της εγχώριας πολιτικής

1.  τονίζει ότι, παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη και εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια, το Μπανγκλαντές πρέπει να καταβάλει μακροπρόθεσμα σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, κρίνονται ουσιώδεις οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας, η περαιτέρω διαφοροποίηση των εξαγωγών, η κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των εργαζομένων, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της διαφθοράς·

2.  καλεί την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να αποδώσει ύψιστη προτεραιότητα και να προσηλωθεί περισσότερο στη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα της ένδυσης, και να ενισχύσει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια των κτιρίων και των εργοστασίων, να συνεχίσει να αυξάνει τα κρατικά κονδύλια για την επιθεώρηση εργασίας, να συνεχίσει να προσλαμβάνει και να εκπαιδεύει περισσότερους επιθεωρητές εργοστασίων, να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μειωθεί η αντικατάσταση των επιθεωρητών εργασίας, να καθιερώσει ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση των εργοστασίων που βρίσκονται σε στάδιο αποκατάστασης και να διευρύνει και σε άλλους τομείς τις επιθεωρήσεις σε κτίρια και εργοστάσια·

3.  καλεί την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να τροποποιήσει τον εργασιακό νόμο του 2013 ώστε να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο, να διασφαλίσει την ταχεία και μη αυθαίρετη καταχώριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, να διασφαλίσει την αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη εικαζόμενων διακρίσεων σε βάρος συνδικαλιστικών οργανώσεων και καταχρηστικών εργασιακών πρακτικών, να εγγυηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για εργασιακά θέματα πλήρως συμβατό με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως δε με τις Συμβάσεις 87 και 98 της ΔΟΕ σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το οποίο θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά· καλεί περαιτέρω την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία που διέπει τις ΕΡΖ παρέχει πλήρη ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σύμφωνα με τα ως άνω διεθνή πρότυπα και να προβεί επειγόντως σε αποτελεσματική έρευνα όλων των πράξεων που ευνοούν την εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος συνδικαλιστικών οργανώσεων·

4.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές, τις ενώσεις του κλάδου και τους ιδιοκτήτες των εργοστασίων να προβούν σε εργασίες αποκατάστασης όλων των εργοστασίων έτοιμων ενδυμάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό και να διασφαλίσουν ότι οι επισκευές και οι λοιπές επιθεωρήσεις παρακολούθησης αναλαμβάνονται και παρακολουθούνται με διαφάνεια από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα των κεφαλαίων που κινητοποίησαν οι χορηγοί και τη σημασία της ουσιαστικής χρηματοδοτικής στήριξης·

5.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να συγκαλέσει εκ νέου και άμεσα το συμβούλιο για τον κατώτατο μισθό και να θεσπίσει συχνότερη επανεξέταση των μισθών·

Πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα – αποτελεσματική και πολύτιμη συμβολή

6.  καλεί τις διεθνείς εμπορικές εταιρείες και τους διεθνείς εμπόρους λιανικής πώλησης, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα του Μπανγκλαντές, να παραμείνουν προσηλωμένοι στον σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας και την εφαρμογή των μέτρων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους όσον αφορά τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, όπως η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον τομέα ένδυσης του Μπανγκλαντές, καθώς και να διευκολύνουν τη διαφανή πληροφόρηση σχετικά με το ποια εργοστάσια παράγουν τα προϊόντα και τους μηχανισμούς συντονισμού των σχετικών πρωτοβουλιών· ενθαρρύνει τους παγκόσμιους λιανέμπορους και τις παγκόσμιες εταιρείες ενδυμάτων να συνεχίσουν τις εργασίες τους για την υιοθέτηση ενός ενιαίου κώδικα δεοντολογίας για τους ελέγχους εργοστασίων του Μπανγκλαντές·

7.  επισημαίνει τα θετικά αποτελέσματα της συμμετοχής του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές και διεθνείς οργανισμούς στη χώρα, μέσω της Συμφωνίας για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων, οι εταίροι της Συμφωνίας εξακολουθούν να ανησυχούν για τον αργό ρυθμό ολοκλήρωσης της αποκατάστασης κρίσιμων θεμάτων ασφάλειας· καλεί τα μέρη της Συμφωνίας για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων στο Μπανγκλαντές να παρατείνουν για πέντε ακόμα χρόνια τη Συμφωνία και τη δέσμευση που ανέλαβαν με αυτήν, πριν εκπνεύσει η τρέχουσα συμφωνία στις 12 Μαΐου 2018· καλεί την κυβέρνηση και τον επιχειρηματικό τομέα του Μπανγκλαντές να αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα της δέσμευσης που ανέλαβαν οι έμποροι λιανικής πώλησης στο Μπαγκλαντές μέσω της Συμφωνίας και να στηρίξουν τη συνέχιση της εντολής που δόθηκε στους εταίρους της Συμφωνίας στο Μπαγκλαντές·

8.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και τον ιδιωτικό τομέα να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην οικονομική αποζημίωση και αποκατάσταση των θυμάτων, να αναπτύξουν μια αποτελεσματική στρατηγική επανένταξης στην αγορά εργασίας και να στηρίξουν τις ικανότητες επιχειρηματικότητας και βιοπορισμού·

Κοινή ευθύνη της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας

9.  υποστηρίζει τις δραστηριότητες παρακολούθησης του Συμφώνου Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές, καθώς και τον ενισχυμένο διάλογο της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ με το Μπανγκλαντές σχετικά με τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης με τις αρχές των συμβάσεων που απαριθμούνται στον κανονισμό για το ΣΓΠ·

10.  υποστηρίζει την εξέταση, εκ μέρους της Επιτροπής, μιας πιθανής πρωτοβουλίας ενωσιακού επιπέδου στον τομέα της ένδυσης, βασιζόμενης σε εθελοντικές πρωτοβουλίες και αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας· επισημαίνει το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Βιώσιμες αλυσίδες αξίας στον τομέα της ένδυσης μέσω της αναπτυξιακής δράσης της ΕΕ», και επαναλαμβάνει το αίτημά του να μην περιοριστεί η Επιτροπή στο εν λόγω έγγραφο εργασίας, παρά να εξετάσει το ενδεχόμενο δεσμευτικής νομοθεσίας περί δέουσας επιμέλειας· τονίζει περαιτέρω ότι ο συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, και η δέσμευση των κυβερνήσεων να ορίσουν κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ιδιωτικών και δημόσιων πρωτοβουλιών της αλυσίδας αξίας και να βοηθήσουν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, καθώς και να στηριχθούν οι προσπάθειες για βελτίωση των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, της ασφάλειας των προϊόντων και της βιώσιμης κατανάλωσης·

11.  θεωρεί ότι το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές, στο οποίο η ΕΕ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τη δημιουργία παρόμοιων εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει και να ενισχύσει τη συνεργασία της σε διεθνές επίπεδο με οργανισμούς όπως η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ και τα Ηνωμένα Έθνη, στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

12.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της διαρκούς ομάδας εργασίας του ΟΗΕ, η οποία συστάθηκε με σκοπό την κατάρτιση δεσμευτικής συνθήκης του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν·

13.  υπογραμμίζει ότι η μη βελτίωση της κατάστασης της ασφάλειας και η μη συστηματική αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από εξτρεμιστές στο Μπανγκλαντές θα έχουν άμεση επίπτωση στις επενδύσεις στη χώρα, και ότι αυτό τελικά θα δυσχεράνει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τις ζωές των απλών ανθρώπων·

Συμπεράσματα

14.  τονίζει ότι ο υψηλής ποιότητας τομέας ένδυσης είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Μπανγκλαντές, και ότι η επέκτασή του επέτρεψε σε πολλούς εργαζομένους, ιδίως στις γυναίκες, να μεταβούν από την άτυπη στην επίσημη οικονομία· προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος ορισμένες πρωτοβουλίες να οδηγήσουν σε απεμπλοκή της ΕΕ και διαφόρων επιχειρήσεων από το Μπανγκλαντές, το οποίο θα μπορούσε να αποβεί επιζήμιο όχι μόνο για τη φήμη της χώρας αλλά κυρίως για τις αναπτυξιακές προοπτικές της·

15.  υπογραμμίζει ότι αποτελεί κοινή ευθύνη και πρωταρχικό στόχο της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές, του τοπικού ιδιωτικού τομέα, της διεθνούς κοινότητας και των επιχειρηματικών εταίρων η συμβολή τους στην επίτευξη υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς·

o
o   o

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές, καθώς και στον Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0414.
(2) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 39.
(3) ΕΕ C 234 της 28.6.2016, σ. 10.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0196.
(5) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 149.
(6) ΕΕ C 436 της 24.11.2016, σ. 39.
(7) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 145.
(8) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(9) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.
(10) ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 28.
(11) ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 33.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0299.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου