Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 5 юли 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: процедура за европейска заповед за плащане
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: европейска процедура за искове с малък материален интерес
 Ползване на поверителна информация за справка (тълкуване на член 5, параграф 5 и член 210а от Правилника за дейността)
 Споразумение за изменение на приетия в Кигали Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой ***
 Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон ***
 Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (одобрение) ***
 Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (резолюция)
 Меморандум за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст *
 Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред ***II
 Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I
 Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа
 Бюджет за 2018 г. — мандат за тристранната среща
 Към стратегия на ЕС за международните културни отношения
 Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации
 Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа
Текстове
Окончателна версия (543 kb)
Правна информация - Политика за поверителност