Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 5. juli 2017 - StrasbourgEndelig udgave
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: europæisk betalingspåkravsprocedure
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: europæisk småkravsprocedure
 Konsultation af fortrolige oplysninger (fortolkning af forretningsordenens artikel 5, stk. 5, og artikel 210a)
 Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozon ***
 Konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen ***
 Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (godkendelse) ***
 Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning)
 Aftalememorandum mellem Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og Eurojust *
 Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ***II
 Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I
 Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa
 Budget 2018 – Mandat for trepartsmødet
 En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser
 Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling
 Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa
Tekster
Endelig udgave (317 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik