Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Euroopa maksekäsumenetlus
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Euroopa väiksemate nõuete menetlus
 Juurdepääs konfidentsiaalsele teabele (kodukorra artikli 5 lõike 5 ja artikli 210a tõlgendamine)
 Kigalis vastuvõetud kokkulepe osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli muutmiseks ***
 Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta ***
 ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) ***
 ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon)
 Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste ITsüsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti ja Eurojusti vaheline vastastikuse mõistmise memorandum *
 Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil ***II
 Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I
 HIVi, tuberkuloosi ja Chepatiidi epideemiate laienemine Euroopas
 2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks
 ELi strateegia rahvusvaheliste kutuurisuhete valdkonnas
 Soovitused nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 72. istungjärguks
 ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine
Tekstid (316 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika