Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 5. srpnja 2017. - Strasbourg
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: postupak za europski platni nalog
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: europski postupak za sporove male vrijednosti
 Uvid u povjerljive informacije (tumačenje članka 5. stavka 5. i članka 210.a Poslovnika)
 Sporazum o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj donesen u Kigaliju ***
 Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka radi suzbijanja zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona***
 Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (suglasnost) ***
 Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (rezolucija)
 Memorandum o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta *
 Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima ***II
 Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije ***I
 Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi
 Proračun za 2018. – mandat za trijalog
 Prema strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose
 Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda
 Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi
Tekstovi (307 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti