Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs - Strasbūra
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru
 Eiropas procedūra maza apmēra prasībām
 Iepazīšanās ar konfidenciālu informāciju (Reglamenta 5. panta 5. punkta un 210.a panta interpretācija)
 Vienošanās grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali ***
 Konvencija par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos un paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšana ***
 ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (Piekrišana) ***
 ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (Rezolūcija)
 Saprašanās memorands starp Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un Eurojust *
 Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības ***II
 Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I
 Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmijas vēršanās plašumā Eiropā
 2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam
 ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā
 Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju
 Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā
Teksti (323 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika