Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών
 Εξέταση εμπιστευτικών πληροφοριών (ερμηνεία του άρθρου 55 παράγραφος 5 και του άρθρου 210α του Κανονισμού)
 Συμφωνία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, που εγκρίθηκε στο Κιγκάλι ***
 Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους ***
 Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Έγκριση) ***
 Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα)
 Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και της Eurojust *
 Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ***II
 Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I
 HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη
 Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
 Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις
 Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
 Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής
PDF 379kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, που αντικαθιστά το Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))
P8_TA(2017)0291B8-0437/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)03984),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, με την οποία η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν θα αντιταχθεί στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την από 22ας Ιουνίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής(1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), και ιδίως τα άρθρα 30 και 31 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 4 Ιουλίου 2017,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 ορίζει τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να διευκολύνεται η εφαρμογή του·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής θα πρέπει να αποτυπωθούν στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 και ότι το νέο παράτημα Ι θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στις 14 Ιουλίου 2017, και συνεπώς ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2017·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 399 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 341 της 24.12.2015, σ. 1.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών
PDF 381kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, που αντικαθιστά τα Παραρτήματα Ι, II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))
P8_TA(2017)0292B8-0438/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)03982),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, με την οποία η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν θα αντιταχθεί στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών(1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), και ιδίως τα άρθρα 26 και 27 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση απόφασης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 4 Ιουλίου 2017,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 ορίζει τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να διευκολύνεται η εφαρμογή του·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών θα πρέπει να αποτυπώνονται στα προαναφερθέντα έντυπα στα παραρτήματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν τα παραρτήματα Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 και ότι τα νέα παραρτήματα Ι έως ΙV θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στις 14 Ιουλίου 2017, και συνεπώς ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2017·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό;

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 341 της 24.12.2015, σ. 1.


Εξέταση εμπιστευτικών πληροφοριών (ερμηνεία του άρθρου 55 παράγραφος 5 και του άρθρου 210α του Κανονισμού)
PDF 375kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την εξέταση εμπιστευτικών πληροφοριών (ερμηνεία του άρθρου 55 παράγραφος 5 και του άρθρου 210α του Κανονισμού) (2017/2095(REG))
P8_TA(2017)0293

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 23 Ιουνίου 2017 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του Κανονισμού:"«Η πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες υπόκειται στους κανόνες που ορίζονται σε διοργανικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από το Κοινοβούλιο σχετικά με τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφορίων και με τους εσωτερικούς κανόνες για την εφαρμογή τους που έχουν θεσπιστεί από τα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου.____________________Διοργανική συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 1).Συμφωνία-πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47).Διοργανική συμφωνία της 12ης Μαρτίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου σε θέματα πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΕΕ C 95 της 1.4.2014, σ. 1). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας που αφορά την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας (ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 4).Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Απριλίου 2013, σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ C 96 της 1.4.2014, σ. 1).»"

2.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 210α του Κανονισμού:"«Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατά το μέτρο που το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών προβλέπει τη δυνατότητα εξέτασης των εμπιστευτικών πληροφοριών σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών εκτός των ασφαλών εγκαταστάσεων.»"

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Συμφωνία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, που εγκρίθηκε στο Κιγκάλι ***
PDF 377kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))
P8_TA(2017)0294A8-0237/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07725/2017),

–  έχοντας υπόψη την τροποποίηση του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, που εγκρίθηκε στην 28η συνεδρίαση των συμβαλλόμενων μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) τον Οκτώβριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0157/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0237/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της τροποποίησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους ***
PDF 378kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999 στη σύμβαση του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))
P8_TA(2017)0295A8-0241/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07524/2017),

–  έχοντας υπόψη την τροποποίηση του κειμένου και τα παραρτήματα II έως IX του πρωτοκόλλου του 1999 για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους και την προσθήκη των νέων παραρτημάτων X και XI (07524/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0143/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0241/2017),

1.  εγκρίνει την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Έγκριση) ***
PDF 378kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))
P8_TA(2017)0296A8-0232/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12502/2016),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου (12504/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0517/2016),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό του ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2017(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0232/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κούβας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0297.


Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα)
PDF 455kWORD 61k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)2017/2036(INI))
P8_TA(2017)0297A8-0233/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έναρξη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας το 1988,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12502/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου (12504/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C8-0517/2016),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον τίτλο V αυτής σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ, και ιδίως το πέμπτο μέρος, τίτλοι Ι-ΙΙΙ και V αυτής,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 96/697/ΚΕΠΠΑ, της 2ας Δεκεμβρίου 1996, την οποία όρισε το Συμβούλιο βάσει του άρθρου Ι.2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την Κούβα(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/2233 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2016, για την κατάργηση της κοινής θέσης 96/697/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Κούβα(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων» (COM(2009)0495),

–  έχοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα δηλώσεις των συνόδων κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου, και ιδιαίτερα τη δήλωση της δεύτερης συνόδου κορυφής της ΕΕ και της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10-11 Ιουνίου 2015 με θέμα «Διαμορφώνοντας το κοινό μας μέλλον: Προς μια ευημερούσα, συνεκτική και βιώσιμη κοινωνία για τους πολίτες μας» και η οποία ενέκρινε την πολιτική δήλωση με τίτλο: «Σύμπραξη για την επόμενη γενεά»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την κοινή στρατηγική ΕΕ-Καραϊβικής,

–  έχοντας υπόψη την παρουσία του Ειδικού Εντεταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2016, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαλόγου μεταξύ Κούβας και ΕΕ σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των κουβανικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2017(3) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κούβα, ειδικότερα το ψήφισμα της 17ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την Κούβα(4), το ψήφισμα της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη θέση της ΕΕ έναντι της Κουβανικής Κυβέρνησης(5), το ψήφισμα της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την Κούβα(6) και το ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων συνείδησης στην Κούβα(7),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες διεθνείς συνθήκες και πράξεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0233/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τους βαθείς ιστορικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ευρώπης και Κούβας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία και το μεγάλο εύρος των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί σχέσεις με την Κοινότητα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CELAC χαιρετίζει τη δυνατότητα διεύρυνσης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα ήταν η μοναδική χώρα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική με την οποία η ΕΕ δεν είχε υπογράψει κανενός είδους συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είκοσι από τα κράτη μέλη της έχουν υπογράψει διάφορα είδη διμερών συμφωνιών και διατηρούν καλές σχέσεις με τη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 96/697/ΚΕΠΠΑ καταργήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/2233 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 δρομολογήθηκε εκ νέου ο διάλογος υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κούβας και ξεκίνησε εκ νέου η διμερής αναπτυξιακή συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο δρομολόγησε διάσκεψη σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Κούβας το 2010 και ενέκρινε οδηγίες διαπραγμάτευσης τον Φεβρουάριο του 2014, κατόπιν των οποίων δρομολογήθηκαν επίσημες διαπραγματεύσεις για ΣΠΔΣ τον Απρίλιο του 2014, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 11 Μαρτίου 2016.

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔΣ καθορίζει τις γενικές αρχές και τους στόχους που διέπουν τη σχέση μεταξύ ΕΕ και Κούβας, συμπεριλαμβανομένων των τριών βασικών κεφαλαίων για τον πολιτικό διάλογο, τον διάλογο για τη συνεργασία και την τομεακή πολιτική, καθώς και το εμπόριο και την εμπορική συνεργασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μέρος τόσο του κεφαλαίου για τον πολιτικό διάλογο όσο και του κεφαλαίου για τη συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ΣΠΔΣ αμφότερα τα μέρη επαναβεβαιώνουν τον σεβασμό των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ΣΠΔΣ αμφότερα τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, αφετέρου δε να τηρήσουν όλες τις αρχές και τους στόχους που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ θα διέπονται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων – και των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης, και της συμμόρφωσης με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη, εν προκειμένω, ότι ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η υπεράσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου πρέπει να αποτελέσουν βασική φιλοδοξία της ΣΠΔΣ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔΣ περιλαμβάνει μια λεγόμενη «ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», η οποία αποτελεί καθιερωμένο ουσιώδες στοιχείο των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ που καθιστά δυνατή την αναστολή της ΣΠΔΣ σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει σε γενικές λεπτομέρειες και τομείς συνεργασίας για το κεφάλαιο που αφορά τη συνεργασία, μεταξύ άλλων και όσον αφορά θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακυβέρνηση, τη δικαιοσύνη και την κοινωνία των πολιτών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα είναι διατεθειμένη να δεχθεί τη συνεργασία της ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριοι στόχοι του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι η στήριξη, η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, καθώς και η ενίσχυση του σεβασμού και η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η δημοκρατία βασίζεται στην ελεύθερη έκφραση της βούλησης των πολιτών να διαμορφώνουν οι ίδιοι το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σύστημά τους και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές του βίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα με επικεφαλής τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθιερώθηκε το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει ανησυχητική·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα θέματα που συζητήθηκαν στη δεύτερη συνεδρίαση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κούβα τον Ιούνιο του 2016 με τη συμμετοχή επιτελικών υπουργείων και οργανισμών, συμπεριλαμβανόταν η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ένα πολυμερές πλαίσιο, όπως η θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρίτη συνεδρίαση του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 22 Μαΐου 2017·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τρεις περιπτώσεις το Κοινοβούλιο απένειμε το βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης σε κουβανούς ακτιβιστές, στον Oswaldo Payá το 2002, στο κίνημα Ladies in White το 2005 και στον Guillermo Fariñas το 2010·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Κούβα και ο βασικός εταίρος της στον τομέα των εξαγωγών και του συνολικού εμπορίου, με το συνολικό εμπόριο και τις εξαγωγές της ΕΕ στην Κούβα να έχουν διπλασιαστεί από το 2009 έως το 2015·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔΣ αφιερώνει ένα κεφάλαιο στις αρχές του διεθνούς εμπορίου και συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων, τη διευκόλυνση και διαφοροποίηση του εμπορίου, τα τεχνικά πρότυπα και κανόνες, το βιώσιμο εμπόριο και την προώθηση ενός σταθερού, διαφανούς και αμερόληπτου καθεστώτος για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση του εμπορίου, οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές επενδύσεις, η τεχνολογική καινοτομία και οι συνολικές ελευθερίες της αγοράς θα επιτρέψουν στη χώρα να εκσυγχρονίσει την οικονομία της·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση μεταρρύθμισης, προσαρμογής και εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνεται στις «κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής» για την Κούβα, οι οποίες εγκρίθηκαν κατόπιν διαδικασίας δημόσιου διαλόγου το 2011·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 δρομολογήθηκαν στην Κούβα δύο νέοι δημόσιοι διάλογοι σχετικά με τη «Διαμόρφωση του Οικονομικού και Κοινωνικού Μοντέλου» και το «Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης έως το 2030: Όραμα του Έθνους, Στρατηγικοί Άξονες και Τομείς»·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κούβα συμφώνησαν να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πλευρές της συνεργασίας τους και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα έχει υπογράψει έντεκα από τις δεκαοκτώ συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει κυρώσει οκτώ από αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα δεν έχει επικυρώσει το Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα έχει κυρώσει τις οκτώ βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Συνέλευση της Κούβας αποτελεί μέρος της παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1977·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει εγκρίνει είκοσι έξι διαδοχικά ψηφίσματα με τα οποία ζητά να τεθεί τέλος στο εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες εις βάρος της Κούβας και ότι, για πρώτη φορά, το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα τον Οκτώβριο του 2016·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την πάγια θέση του που έχει εκφραστεί σε πολλές περιπτώσεις, την συμμερίζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και είναι αντίθετη στους νόμους εξωεδαφικής εφαρμογής διότι βλάπτουν άμεσα τον κουβανικό λαό και επηρεάζουν τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

1.  επιδοκιμάζει την υπογραφή, στις 12 Δεκεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες, της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Κούβας, και δηλώνει ότι συνιστά ένα μέσο που προσφέρει ένα νέο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας, διατηρώντας συγχρόνως τα συμφέροντα της ΕΕ, σε αντικατάσταση της κοινής θέσης του 1996· τονίζει ότι η εν λόγω συμφωνία εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή της και τη συμμόρφωση με αυτή·

2.  τονίζει την υψηλή στρατηγική αξία της σχέσης μεταξύ ΕΕ και Κούβας·

3.  δηλώνει ότι η δομή, το περιεχόμενο και η δυναμική της συμφωνίας συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες που έχουν θεσπίσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τις εξωτερικές της σχέσεις·

4.  τονίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου σχέσεων με την Κούβα και έλαβε την απόφαση να πραγματοποιήσει τις διαπραγματεύσεις και να τις ολοκληρώσει επιτυχώς σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα·

5.  επισημαίνει τη δέσμευση που ανέλαβε η Κούβα έναντι της ΕΕ και την ευθύνη και των δύο μερών όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων της συμφωνίας, μεταξύ άλλων μέσω του πολιτικού διαλόγου·

6.  υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ, ως η πρώτη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κούβας, θα αποτελέσει σημείο καμπής στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να αναπτύξουν αυτή τη σχέση με δομημένο τρόπο, με την αμοιβαία αποδοχή θεματολογίου και υποχρεώσεων δεσμευτικών για αμφότερους τους υπογράφοντες·

7.  τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης του κεφαλαίου για τον πολιτικό διάλογο και της έναρξης θεσμοθετημένου διαλόγου ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να ενστερνισθεί, στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού, τις απόψεις του Κοινοβουλίου για τη δημοκρατία, τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι για πολιτικούς σκοπούς, η ελευθερία της πληροφόρησης σε όλες της τις μορφές, καθώς και την «πολιτική της ΕΕ ανά τον κόσμο υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»· προτρέπει αμφότερα τα δύο μέρη να παράσχουν εγγυήσεις για το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ενεργό συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης, χωρίς περιορισμούς, στον εν λόγω διάλογο· διαπιστώνει ότι μέχρι στιγμής ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει θέσει τέλος στις αυθαίρετες συλλήψεις για πολιτικούς λόγους στην Κούβα και ότι, αντιθέτως, σύμφωνα με τα δεδομένα της Κουβανικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εθνική Συμφιλίωση, τα τελευταία χρόνια η καταπίεση εξακολουθεί να παρουσιάζει αύξηση·

8.  τονίζει τη σημασία του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας και επικροτεί το γεγονός ότι δρομολογήθηκε πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την ΣΠΔΣ· επαναλαμβάνει ότι στόχοι της πολιτικής της ΕΕ για την Κούβα περιλαμβάνουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και την διευκόλυνση του οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κουβανικού πληθυσμού·

9.  σημειώνει τις προσπάθειες της Κούβας να ενσωματώσει στη νομοθεσία της τις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών που σχετίζονται με τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, και καλεί την Κούβα να κυρώσει τις συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών που εκκρεμούν, και πιο συγκεκριμένα το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών· λαμβάνει υπό σημείωση το έργο του εθνικού κέντρου σεξουαλικής εκπαίδευσης της Κούβας· ζητεί από την κουβανική κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό κάθε είδους διακρίσεων και περιθωριοποίησης της κοινότητας των ΛΟΑΔ·

10.  καλεί την κουβανική κυβέρνηση να εναρμονίσει την πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα διεθνή πρότυπα όπως καθορίζονται στους καταστατικούς χάρτες, τις διακηρύξεις και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κούβα· επιμένει ότι η δίωξη και η φυλάκιση αντιφρονούντων για τα ιδεώδη και την ειρηνική πολιτική δράση τους παραβιάζει τις διατάξεις της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και, ως εκ τούτου, ζητεί την απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται για τους λόγους αυτούς·

11.  υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ συμπεριλαμβάνει διάταξη για την αναστολή της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εξασφαλίσουν τη θέσπιση τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών με το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας, για την εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων που προβλέπει η ΣΠΔΣ, και ειδικότερα για την υλοποίηση του συνόλου των ανθρωπίνων, περιβαλλοντικών και εργασιακών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα· καλεί την ΕΥΕΔ- ειδικότερα μέσω της αντιπροσωπίας της ΕΕ - να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες κατά την εφαρμογή της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας με την Κούβα, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο·

12.  τονίζει ότι η ΣΠΔΣ θα πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των κοινωνικών δικαιωμάτων των κουβανών πολιτών, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των συστηματικών προσπαθειών για προώθηση των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι·

13.  επιδοκιμάζει τις ρητές αναφορές της ΣΠΔΣ στην κοινωνία των πολιτών ως φορέα συνεργασίας· εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη του προς τον πληθυσμό της Κούβας και την πορεία του προς τη δημοκρατία, τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών· ενθαρρύνει αμφότερα τα μέρη της συμφωνίας να προωθήσουν τον ενεργό ρόλο της κουβανικής κοινωνίας των πολιτών κατά το στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας·

14.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η κουβανική κοινωνία των πολιτών στην οικονομική και δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η κοινωνία των πολιτών να αποτελεί ηγετικό παράγοντα σε όλους τους τομείς αυτής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την αναπτυξιακή βοήθεια· υπενθυμίζει τη στήριξη που παρέσχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω του βραβείου Ζαχάρωφ, στην κουβανική κοινωνία των πολιτών ως παράγοντα που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην Κούβα.

15.  υπενθυμίζει ότι η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο στην Κούβα συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων παγκοσμίως, η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά ακριβή, και το περιεχόμενο παραμένει περιορισμένο· επικροτεί το γεγονός ότι περισσότεροι κουβανοί αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο, πιστεύει όμως ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της μη λογοκριμένης πρόσβασης και τη βελτίωση των ψηφιακών δικαιωμάτων του πληθυσμού·

16.  ζητεί να τηρεί η ΕΥΕΔ ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της συμφωνίας και της εκτέλεσής της, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με το σύστημα συντονισμού που προβλέπει η συμφωνία·

17.  λαμβάνει υπό σημείωση για τη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ της Κούβας και των Ηνωμένων Πολιτειών με την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων το 2015 και ενθαρρύνει την καταβολή περαιτέρω προσπαθειών·

18.  επαναλαμβάνει την πάγια αρχή του, την οποία συμμερίζονται τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και έχει κατοχυρωθεί σε πολλές περιπτώσεις, και η οποία είναι αντίθετη στους νόμους και τα μέτρα με εξωεδαφική εφαρμογή διότι βλάπτουν τον λαό της Κούβας και επηρεάζουν την ομαλή ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

19.  αναγνωρίζει ότι η ΣΠΔΣ μπορεί να συμβάλει στις διαδικασίες μεταρρύθμισης, προσαρμογής και εκσυγχρονισμού που έχουν ήδη προταθεί στην Κούβα, ιδίως όσον αφορά τη διαφοροποίηση των διεθνών εταίρων της Κούβας και την καθιέρωση ενός γενικού πλαισίου πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιξη των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με την Κούβα θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση πολιτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα σύμφωνα με τις προσδοκίες του κουβανικού λαού· προτρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να συνδράμουν στην οικονομική και πολιτική μεταβατική διαδικασία στην Κούβας, ενθαρρύνοντας την εξέλιξή της σε ένα πλήρως δημοκρατικό καθεστώς το οποίο θα σέβεται τα βασικά δικαιώματα όλων των πολιτών της· στηρίζει τη χρήση διαφόρων μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και ειδικότερα του ΕΜΔΔΑ, προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών της Κούβας και με όσους υποστηρίζουν την ειρηνική μεταπολίτευση στη χώρα·

20.  επισημαίνει ότι η ΣΠΔΣ, η πρώτη συμφωνία που έχει συναφθεί ποτέ μεταξύ ΕΕ και Κούβας, αποτελεί το νέο νομικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών και περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και την εμπορική συνεργασία, που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περισσότερο προβλέψιμου και διαφανούς περιβάλλοντος για τους τοπικούς και ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς·

21.  επισημαίνει ότι ο άξονας του εμπορίου και της εμπορικής συνεργασίας βάσει της ΣΠΔΣ δεν περιλαμβάνει εμπορικές προτιμήσεις για την Κούβα· υπενθυμίζει ότι ο άξονας αυτός καλύπτει την τελωνειακή συνεργασία, τη διευκόλυνση του εμπορίου, τη διανοητική ιδιοκτησία, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, τα παραδοσιακά και βιοτεχνικά προϊόντα, το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνεργασία σε θέματα εμπορικής άμυνας, τους κανόνες προέλευσης και τις επενδύσεις·

22.  δηλώνει ότι η ΣΠΔΣ παρέχει μια πλατφόρμα για την επέκταση της διμερούς σχέσης εμπορίου και επενδύσεων, θέτοντας συμβατικές βάσεις για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας·

23.  υποστηρίζει τη μακροχρόνια πρακτική, όπως επιβεβαιώθηκε και από την Επίτροπο Cecilia Malmström κατά την ακρόασή της στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, της μη εφαρμογής με προσωρινό χαρακτήρα των εμπορικών και επενδυτικών διατάξεων των πολιτικώς σημαντικών συμφωνιών πριν δώσει το Κοινοβούλιο την έγκρισή του· ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν και να επεκτείνουν αυτή την πρακτική σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες που σχετίζονται με την εξωτερική δράση της ΕΕ εφόσον περιλαμβάνουν εμπορικές πτυχές, όπως ισχύει στην περίπτωση της ΣΠΔΣ·

24.  θεωρεί ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην προώθηση του διαλόγου και της οικονομικής συνεργασίας, διευκολύνοντας τη δημιουργία ενός προβλέψιμου και διαφανούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος, καθώς και της ανάπτυξης ενός πιο ισχυρού και σταθερού πλαισίου για το μέλλον, στο οποίο θα διασφαλίζεται η δυνατότητα των κουβανών να συμμετέχουν σε επενδύσεις από κοινού με εταιρείες και ιδιώτες από την ΕΕ·

25.  καλεί επίσης τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κούβα, και ιδίως εκείνες που λαμβάνουν πιστώσεις ή άλλη χρηματοδοτική βοήθεια δημόσιας προέλευσης, να εφαρμόζουν τα ίδια εργασιακά και δεοντολογικά πρότυπα που απαιτούνται στις χώρες προέλευσής τους·

26.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κούβα έχει κυρώσει το σύνολο των οκτώ βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ και ζητεί την ανάληψη δεσμεύσεων όσον αφορά την ταχεία εφαρμογή τους· καλεί επίμονα την Κούβα, και όλες τις χώρες με τις οποίες έχει συνάψει ή διαπραγματεύεται συμφωνίες, να κυρώσουν και να τηρήσουν τους κανονισμούς της ΔΟΕ και το θεματολόγιο για την αξιοπρεπή εργασία, και να απαγορεύσουν κάθε μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης· διαπιστώνει ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους διακυβεύονται κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, όπως οι πρακτικές πρόσληψης από κουβανικές κρατικές επιχειρήσεις και οι πρακτικές κατάσχεσης μισθών στον τομέα του τουρισμού· τονίζει, εν προκειμένω, ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν μια βασική δέσμη εργασιακών δικαιωμάτων καθώς και επαρκή κοινωνική προστασία σύμφωνα με τις συμβάσεις της ΔΟΕ, και καλεί τα δύο μέρη να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή, σε συμμόρφωση προς το άρθρο 38 της ΣΠΔΣ·

27.  τονίζει ότι η ΕΕ αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό και τον δεύτερο εμπορικό εταίρο της Κούβας, καθώς και τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή της· επισημαίνει ότι η εξωτερική εμπορική πολιτική της ΕΕ δεν παρέχει καμία εμπορική προτίμηση στην Κούβα και ότι εφαρμόζεται το δασμολόγιο της ΕΕ όπως έχει κοινοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)· υπενθυμίζει ότι, ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), από τον Ιανουάριο του 2014 η Κούβα στερείται πλέον των γενικευμένων προτιμήσεων όσον αφορά τις εξαγωγές στην ΕΕ, δεδομένου ότι χαρακτηρίστηκε «χώρα ανώτερου μεσαίου εισοδήματος» και, συνεπώς, δεν πληροί πλέον τα κριτήρια επιλεξιμότητας· τονίζει ακόμη ότι το εμπόριο συνεχίζει να αποτελεί περιορισμένο μερίδιο της κουβανικής οικονομίας, με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές να αντιστοιχούν στο 26,4 % του ΑΕγχΠ της·

28.  προτείνει να αναζητηθούν μελλοντικές δυνατότητες ένταξης της Κούβας στη ΣΟΕΣ ΕΕ-CARIFORUM, που περιλαμβάνει πολλά ειδικά και χρήσιμα κεφάλαια σχετικά με την εμπορική συνεργασία και θα προσφέρει στην Κούβα τη δυνατότητα περαιτέρω περιφερειακής ενσωμάτωσης·

29.  σημειώνει ότι η Κούβα είναι μέλος του ΠΟΕ και, συνεπώς, τονίζει την ανάγκη σεβασμού των βασικών αρχών του ΠΟΕ, όπως η διευκόλυνση του εμπορίου, οι συμφωνίες σχετικά με τα εμπόδια για το εμπόριο, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και τα μέσα εμπορικής άμυνας·

30.  καλεί την Κούβα να κυρώσει τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2017· επικροτεί τη δημιουργία της επιτροπής διευκόλυνσης του εμπορίου (ΣΔΕ) στη χώρα και ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχουν τεχνική υποστήριξη·

31.  επισημαίνει ότι η τελωνειακή συνεργασία συνιστά καίριας σημασίας τομέα που πρέπει να αναπτυχθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν σημαντικές προκλήσεις όπως, μεταξύ άλλων, η συνοριακή ασφάλεια, η δημόσια υγεία, η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η καταπολέμηση των προϊόντων απομίμησης/παραποίησης και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχουν τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια και να θεσπίσουν διμερείς μηχανισμούς μέσω αμοιβαίας συνεργασίας για να βοηθήσουν την Κούβα να υλοποιήσει τα μέτρα εμπορικής διευκόλυνσης και να παράσχει υπηρεσίες πληροφόρησης·

32.  επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης των εξαγωγών της Κούβας πέραν των παραδοσιακών προϊόντων και καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ad-hoc εμπορικές υπηρεσίες με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την παροχή σε κουβανούς εξαγωγείς των αναγκαίων γνώσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης των αγαθών τους στην αγορά της ΕΕ·

33.  επικροτεί τον ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ) για την παροχή στρατηγικής στήριξης στον κουβανικό οργανισμό τελωνείων Aduanas General de la República (AGR), στο πλαίσιο του προγράμματος Mercator, με σκοπό την αξιολόγηση της ετοιμότητας για εφαρμογή της ΣΔΕ του ΠΟΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρεί ο AGR προορατική στάση κατά την εφαρμογή της συμφωνίας διευκόλυνσης του εμπορίου και καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει την Κούβα στη διαδικασία αυτή·

34.  λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που θέσπισαν οι κουβανικές αρχές για να ενθαρρύνουν την ελευθερία του επιχειρείν και την οικονομική ελευθέρωση· επισημαίνει τη σημασία της σταδιακής ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα στην Κούβα· τονίζει με έμφαση το γεγονός ότι η ανάπτυξη ισχυρών ξένων επενδύσεων για τη βελτίωση των υλικών και τεχνολογικών υποδομών της χώρας και η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συστήματος παραγωγής στην Κούβα απαιτούν τη θέσπιση περαιτέρω οικονομικών και χρηματοπιστωτικών μέτρων, με κανονισμούς που θα παρέχουν ασφάλεια δικαίου και οικονομική σταθερότητα στη χώρα· επισημαίνει ότι η Κούβα μπορεί να αξιοποιήσει την πείρα των κρατών μελών της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα·

35.  ζητεί να προστεθεί η Κούβα ως επιλέξιμη χώρα στην εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ στον βαθμό που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΤΕπ·

36.  εκφράζει ικανοποίηση για την ενσωμάτωση στη ΣΠΔΣ διατάξεων που αποσκοπούν σε μια βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη στην Κούβα, και ιδίως τη δέσμευση για καταβολή προσπαθειών με σκοπό την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που αυτή περιέχει, λαμβάνοντας υπόψη το θεματολόγιο δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης· καλεί τα μέρη, μετά την κύρωση της ΣΠΔΣ, να δρομολογήσουν άμεσα τον ειδικό διάλογο για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030·

37.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και η Κούβα συνήψαν διπλωματικές σχέσεις το 1988, ότι η Κούβα λαμβάνει αναπτυξιακή ή ανθρωπιστική βοήθεια από την ΕΕ από το 1984 και ότι λαμβάνει βοήθεια ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ, στο πλαίσιο του κανονισμού του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) για την περίοδο 2014-2020·

38.  υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ θα διευκολύνει τη συμμετοχή της Κούβας στα προγράμματα της ΕΕ και την ενισχυμένη εφαρμογή του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος για την περίοδο 2014-2017 προκειμένου να διευκολυνθεί η στρατηγική οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού που υιοθέτησε η κουβανική κυβέρνηση·

39.  εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο σταδιακής κατάργησης της αναπτυξιακής βοήθειας δυνάμει του κανονισμού ΜΑΣ που λαμβάνει η Κούβα, την οποία η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ κατατάσσει ως «χώρα ανώτερου μεσαίου εισοδήματος»· θεωρεί ότι, αφενός, το γεγονός ότι η Κούβα είναι αναπτυσσόμενο νησιωτικό κράτος και, αφετέρου, η οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει, η οποία επιδεινώνεται από τον αρνητικό αντίκτυπο μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων, δικαιολογούν τη λήψη μέτρων που επιτρέπουν να συνεχιστεί η βοήθεια της ΕΕ προς την Κούβα, κάτι που πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά στο πλαίσιο της προσεχούς ενδιάμεσης αξιολόγησης του κανονισμού ΜΑΣ·

40.  στηρίζει την εκ νέου επιβεβαίωση από τα μέρη ότι είναι αναγκαίο όλες οι ανεπτυγμένες χώρες να προορίζουν το 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, και οι αναδυόμενες οικονομίες και οι χώρες ανώτερου μεσαίου εισοδήματος να θέτουν στόχους για την αύξηση της συνεισφοράς τους στα διεθνή δημόσια οικονομικά·

41.  επιδοκιμάζει την προώθηση της διάστασης του φύλου σε όλα τα συναφή πεδία της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης·

42.  Αναγνωρίζει και χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κούβα στο πλαίσιο της συνεργασίας Νότου-Νότου, τη δέσμευση και τη διεθνή αλληλεγγύη μέσω της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης·

43.  σημειώνει ότι η ΣΠΔΣ αποτελεί ευκαιρία για την Κούβα προκειμένου να συμμετάσχει περισσότερο στα προγράμματα της ΕΕ και να απολαύσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου του «Ορίζων 2020», του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία, του Erasmus+, του προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, κάτι που με τη σειρά του θα προωθούσε στενότερες ακαδημαϊκές και διαπροσωπικές ανταλλαγές·

44.  σημειώνει ότι η ΣΠΔΣ θα αποτελέσει επίσης εργαλείο για την προώθηση, στα πολυμερή φόρουμ, κοινών λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις όπως η μετανάστευση, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η κλιματική αλλαγή·

45.  επιβεβαιώνει την απόφασή του να στείλει στην Κούβα επίσημη αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τις κουβανικές αρχές να επιτρέψουν την είσοδο αντιπροσωπειών του ΕΚ και την ανεμπόδιστη πρόσβαση στους συνομιλητές τους·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Κούβας.

(1) ΕΕ L 322 της 12.12.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 337 I της 13.12.2016, σ. 41.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0296.
(4) ΕΕ C 201 Ε της 18.8.2005, σ. 83.
(5) ΕΕ C 288 E της 25.11.2006, σ. 81.
(6) ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σ. 377.
(7) ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 82.


Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και της Eurojust *
PDF 387kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust του μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και της Eurojust (07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))
P8_TA(2017)0298A8-0215/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (07536/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0136/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0215/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.


Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ***II
PDF 397kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))
P8_TA(2017)0299A8-0230/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0363),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 67α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0230/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 16.4.2014, P7_TA(2014)0427.


Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I
PDF 612kWORD 76k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))
P8_TA(2017)0300A8-0239/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0884),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 33 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0033/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και τα άρθρα 33 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0239/2016),

1.  εγκρίνει ως θέση του σε πρώτη ανάγνωση το κείμενο που εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2017 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις

P8_TC1-COD(2013)0432


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 33 τα άρθρα 33 και 114, [Τροπολογία 1]

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι διατάξεις στον τομέα της τελωνειακής ένωσης είναι εναρμονισμένες από την νομοθεσία της Ένωσης. Ωστόσο, η επιβολή τους υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του εθνικού δικαίου των κρατών μελών.

(1α)   Η οδηγία αυτή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) («ο κώδικας»). [Τροπολογία 2]

(2)  Κατά συνέπεια, Οι τελωνειακές παραβάσεις και οι σχετικές κυρώσεις ακολουθούν 28 διαφορετικά σύνολα κανόνων δικαίου. Ως εκ τούτου, μια παράβαση της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και οι κυρώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση διαφέρουν ως προς το είδος και την αυστηρότητα, αναλόγως του κράτους μέλους που επιβάλλει την κύρωση, με αποτέλεσμα την πιθανή απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη και τη στρέβλωση του εμπορίου. [Τροπολογία 3]

(3)  Οι διαφορές αυτές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών δεν επηρεάζουν μόνον τη βέλτιστη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης και τη διαφάνεια που απαιτείται για τη δέουσα λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις από τις διάφορες τελωνειακές αρχές, αλλά εμποδίζουν επίσης και τη διασφάλιση την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς στην τελωνειακή ένωση, οι οποίοι υπόκεινται ήδη σε διαφορετική δέσμη κανόνων ανά την Ένωση, δεδομένου ότι έχουν επίπτωση στην πρόσβαση των εν λόγω φορέων σε τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις. [Τροπολογία 4]

(4)  Ο κώδικας έχει σχεδιαστεί για πολυεθνικό ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο η επικοινωνία μεταξύ των τελωνειακών αρχών γίνεται σε πραγματικό χρόνο και στο οποίο μια απόφαση που λαμβάνεται από ένα κράτος μέλος εφαρμόζεται σε όλα τα άλλα κράτη μέλη. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο, κατά συνέπεια, απαιτεί εναρμονισμένη επιβολή. Ο κώδικας περιλαμβάνει επίσης διάταξη που απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

(5)  Το νομικό πλαίσιο για την επιβολή της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και ιδίως την οδηγία (ΕΕ) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Οι τελωνειακές παραβάσεις που καλύπτονται από το πλαίσιο το οποίο θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία περιλαμβάνουν τελωνειακές παραβάσεις που έχουν επίπτωση στα εν λόγω οικονομικά συμφέροντα χωρίς όμως να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασίας τους μέσω του ποινικού δικαίου καθώς και τελωνειακές παραβάσεις που δεν έχουν καμία επίπτωση στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

(6)  Είναι σκόπιμο να καταρτιστεί με την παρούσα οδηγία κατάλογος συμπεριφορών οι οποίες θα πρέπει να θεωρείται ότι παραβιάζουν την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία και οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων. Οι εν λόγω τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να βασίζονται πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία με άμεσες παραπομπές στον κώδικα. Η παρούσα οδηγία δεν καθορίζει αν θα πρέπει να προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρόκειται να εφαρμόζουν διοικητικές ή μη ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, αντί μη ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης το απαιτεί, προκειμένου η κύρωση που επιβάλλεται να είναι αποτρεπτική, αποτελεσματική και αναλογική. [Τροπολογία 5]

(7)  Η πρώτη κατηγορία συμπεριφορών θα πρέπει να περιλαμβάνει τελωνειακές παραβάσεις βάσει αντικειμενικής ευθύνης, η οποία δεν προϋποθέτει κανένα στοιχείο ύπαρξης υπαιτιότητας, δεδομένου του αντικειμενικού χαρακτήρα των υποχρεώσεων και του γεγονότος ότι τα άτομα που είναι αρμόδια για την εκπλήρωσή τους δεν είναι δυνατόν να αγνοούν την ύπαρξή τους και τον δεσμευτικό χαρακτήρα τους. [Τροπολογία 6]

(8)  Η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία συμπεριφορών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τελωνειακές παραβάσεις που διαπράχθηκαν από αμέλεια ή από πρόθεση, αντιστοίχως. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω υποκειμενικό στοιχείο πρέπει να προσδιοριστεί για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη. [Τροπολογία 7]

(9)  Η ηθική αυτουργία ή συνέργεια σε συμπεριφορά που αποτελεί τελωνειακή παράβαση η οποία διαπράττεται εκ προθέσεως και οι απόπειρες διάπραξης ορισμένων τελωνειακών παραβάσεων εκ προθέσεως θα πρέπει να θεωρούνται τελωνειακές παραβάσεις.

(10)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι κάθε πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από σφάλμα των τελωνειακών αρχών, όπως αναφέρεται στον κώδικα δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστούν τελωνειακή παράβαση. [Τροπολογία 8]

(11)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η ευθύνη μπορεί να αποδοθεί τόσο στα νομικά όσο και στα φυσικά πρόσωπα για την ίδια τελωνειακή παράβαση όταν η τελωνειακή παράβαση έχει διαπραχθεί προς όφελος νομικού προσώπου.

(12)  Προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση των εθνικών συστημάτων κυρώσεων των κρατών μελών, θα πρέπει να καθοριστούν κλίμακες κυρώσεων που να αντανακλούν τις διαφορετικές κατηγορίες τελωνειακών παραβάσεων και τη σοβαρότητά τους τη σοβαρότητα των τελωνειακών παραβάσεων. Με σκοπό την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερα επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται. [Τροπολογία 9]

(12α)   Μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σοβαρές παραβάσεις δεν συνδέονται με τους διαφυγόντες δασμούς αλλά με την αξία των σχετικών εμπορευμάτων, για παράδειγμα στην περίπτωση παραβάσεων που αφορούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή υπό απαγόρευση ή περιορισμό εμπορεύματα, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν κύρωση με βάση την αξία των εμπορευμάτων. [Τροπολογία 10]

(13)  Η προθεσμία παραγραφής που ισχύει για τη δίωξη μιας τελωνειακής παράβασης θα πρέπει να καθοριστεί σε τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελωνειακή παράβαση ή, στην περίπτωση συνεχών ή επανειλημμένων παραβάσεων, από την ημερομηνία κατά την οποία η συμπεριφορά που αποτελεί την εν λόγω παράβαση παύει να υφίσταται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφή διακόπτεται με πράξη που αφορά διεξαγωγή έρευνας ή κίνηση δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την ίδια τελωνειακή παράβαση, ή με πράξη εκ μέρους του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση. Τα κράτη μέλη μπορούν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται. Η κίνηση ή η συνέχιση της εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει να αποκλείεται Κάθε διαδικασία θα πρέπει να παραγράφεται, ανεξάρτητα από τυχόν διακοπή της περιόδου παραγραφής, μετά τη λήξη προθεσμίας οκτώ ετών, ενώ η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή κύρωσης θα πρέπει να είναι τρία έτη. [Τροπολογία 11]

(14)  Η αναστολή της διοικητικής διαδικασίας σχετικά με τις τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να προβλέπεται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Η συνέχιση της διοικητικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο με την αυστηρή τήρηση της αρχής ne bis in idem, η οποία έχει την έννοια ότι δεν μπορεί να επιβληθεί δύο φορές ποινή για το ίδιο αδίκημα. [Τροπολογία 12]

(15)  Για την αποφυγή των θετικών συγκρούσεων όσον αφορά τη δικαιοδοσία, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που έχει τη δικαιοδοσία να εξετάσει την υπόθεση.

(15α)   Ο γενικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο που προβλέπει η παρούσα οδηγία δεν επιτρέπει ολοκληρωμένη προσέγγιση της επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας, του ελέγχου και της διερεύνησης. Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με αυτές τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να εκτιμηθεί το κατά πόσον απαιτείται περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση. [Τροπολογία 13]

(16)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική δράση κατά των τελωνειακών παραβάσεων.

(17)  Για να διευκολυνθεί η διερεύνηση των τελωνειακών παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν το δικαίωμα προσωρινής κατάσχεσης εμπορευμάτων, μέσων μεταφοράς ή κάθε άλλου μέσου που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της παράβασης.

(18)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(7), τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα που εξηγούν τη σχέση μεταξύ των συνιστωσών μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί αιτιολογημένη τη διαβίβαση τέτοιων εγγράφων.

(18α)   Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας με την προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τις τελωνειακές κυρώσεις. Δεδομένου ότι, επί του παρόντος, οι νομικές παραδόσεις των κρατών μελών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, η πλήρης εναρμόνιση στον τομέα αυτό είναι αδύνατη. [Τροπολογία 14]

(19)  Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία προβλέπει έναν κατάλογο τελωνειακών παραβάσεων, κοινών σε όλα τα κράτη μέλη, και τη βάση για αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται από τα κράτη μέλη στον τομέα της τελωνειακής ένωσης, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη, οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη με βάση τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις τους, αλλά, λόγω της κλίμακας και των συνεπειών τους, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο. Επομένως, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο 5, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επιδιώκει να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καθορίσει το πλαίσιο σχετικά με τις παραβάσεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας της Ένωσης, και προβλέπει κυρώσεις την επιβολή μη ποινικών κυρώσεων για τις εν λόγω παραβάσεις αυτές, με την προσέγγιση των διατάξεων που προβλέπονται από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών. [Τροπολογία 15]

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για την παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 («ο κώδικας») και των πανομοιότυπων υποχρεώσεων που καθορίζονται σε άλλα τμήματα της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κώδικα.

2α.   Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι των εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και έναντι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας ομοιογενούς και αποδοτικής εσωτερικής αγοράς διευκολύνοντας παράλληλα το εμπόριο και παρέχοντας ασφάλεια. [Τροπολογία 16]

Άρθρο 2

Τελωνειακές παραβάσεις και σχετικές κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες σχετικά με κυρώσεις όσον αφορά τις τελωνειακές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 6 με αυστηρή τήρηση της αρχής ne bis in idem.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, είτε διαπράττονται από αμέλεια ή από πρόθεση.

Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και το ενωσιακό δίκαιο, να προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων αντί μη ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που η φύση και η σοβαρότητα της υπό εξέταση παράβασης το απαιτεί, προκειμένου η κύρωση που επιβάλλεται να είναι αποτρεπτική, αποτελεσματική και αναλογική.

2.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

α)   οι τελωνειακές αρχές εκτιμούν αν η παράβαση έχει διαπραχθεί από αμέλεια, πράγμα που σημαίνει ότι το υπεύθυνο πρόσωπο δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια στον έλεγχο των δραστηριοτήτων του/της, ή ότι το πρόσωπο έλαβε μέτρα που είναι προδήλως ανεπαρκή για να αποφευχθεί η ύπαρξη περιστάσεων που οδηγούν στην παράβαση, όταν ο κίνδυνος εμφάνισής της ήταν ευλόγως προβλέψιμος

β)   οι τελωνειακές αρχές εκτιμούν αν η παράβαση έχει διαπραχθεί από πρόθεση, πράγμα που σημαίνει ότι η πράξη ή παράλειψη έγινε από τον υπεύθυνο με την επίγνωση ότι η εν λόγω πράξη ή παράλειψη συνιστά παράβαση, ή με τον προμελετημένο και συνειδητό στόχο να παραβεί την τελωνειακή νομοθεσία·

γ)   σφάλματα εξ αβλεψίας ή λάθη δεν συνιστούν τελωνειακές παραβάσεις εκτός εάν είναι σαφές από το σύνολο των περιστάσεων ότι διαπράχθηκαν από πρόθεση ή από αμέλεια. [Τροπολογία 17]

Άρθρο 2α

Διευκόλυνση του εμπορίου

Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχει η Ένωση δυνάμει της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, τα κράτη μέλη εργάζονται από κοινού για τη δημιουργία ενός συστήματος συνεργασίας που περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη. Το σύστημα αυτό έχει ως στόχο τον συντονισμό των βασικών δεικτών επιδόσεων όσον αφορά τις τελωνειακές κυρώσεις (ανάλυση του αριθμού προσφυγών, βαθμός υποτροπής κλπ.)· τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των κυρώσεων, μείωση του διοικητικού κόστους κλπ.)· την ανάδειξη των εμπειριών των οικονομικών φορέων και τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ τους· την παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων των τελωνειακών υπηρεσιών· και την εκπόνηση στατιστικού έργου σχετικά με τις παραβάσεις που διαπράττουν εταιρείες από τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο του συστήματος συνεργασίας, όλα τα κράτη μέλη ενημερώνονται χωρίς χρονοτριβή σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται για τελωνειακές παραβάσεις καθώς και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται το εμπόριο, να προλαμβάνεται η διοχέτευση παράνομων εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων. [Τροπολογία 18]

Άρθρο 3

Αντικειμενική ευθύνη για Τελωνειακές παραβάσεις

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, ανεξάρτητα από κάθε στοιχείο ύπαρξης υπαιτιότητας:

α)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στη διασάφηση, γνωστοποίηση ή αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) του κώδικα·

β)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ κάθε συνοδευτικού εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία β) του κώδικα·

γ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου να καταθέσει συνοπτική διασάφηση εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του κώδικα, γνωστοποίηση της άφιξης θαλασσοπλοούντος πλοίου ή αεροσκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 133 του κώδικα, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 145 του κώδικα, τελωνειακή διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 158 του κώδικα, γνωστοποίηση δραστηριοτήτων σε ελεύθερες ζώνες, σύμφωνα με το άρθρο 244 παράγραφος 2 του κώδικα, διασάφηση πριν από την αναχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 263 του κώδικα, διασάφηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 270 του κώδικα, συνοπτική διασάφηση εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 271 του κώδικα, ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 274 του κώδικα·

δ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα φύλαξης των εγγράφων και πληροφοριών που συνδέονται με τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, με κάθε τρόπο που είναι προσβάσιμος, για την χρονική περίοδο που απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 51 του κώδικα·

ε)  η απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων που έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς την άδεια των τελωνειακών αρχών, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κώδικα·

στ)  η απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, του άρθρου 158 παράγραφος 3 και του άρθρου 242 του κώδικα·

ζ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου που πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον κατάλληλο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 1 του κώδικα ή να ενημερώνει πάραυτα τις τελωνειακές αρχές όταν δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα καθώς και να ενημερώνει σχετικά με τον τόπο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα·

η)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου το οποίο πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, εάν η ελεύθερη ζώνη εφάπτεται χερσαίων συνόρων μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, να μεταφέρει τα εμπορεύματα αυτά απευθείας στην εν λόγω ελεύθερη ζώνη, χωρίς διέλευση από άλλο μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 2 του κώδικα·

θ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για προσωρινή εναπόθεση ή υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να παράσχει έγγραφα στις τελωνειακές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία ή όταν είναι απαραίτητο για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 2 και το άρθρο 163 παράγραφος 2 του κώδικα·

ι)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα διασαφιστή για προσωρινή εναπόθεση, ή του προσώπου που αποθηκεύει τα εμπορεύματα σε περιπτώσεις που είναι αποθηκευμένα σε άλλους χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές, που είναι υπεύθυνος για τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση να θέσει τα εν λόγω εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς ή να τα επανεξαγάγει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κώδικα·

ια)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να έχει στην κατοχή του και στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, τη στιγμή της υποβολής της τελωνειακής διασάφησης ή της συμπληρωματικής διασάφησης, τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος, σύμφωνα με το άρθρο 163 παράγραφος 1 και το άρθρο 167 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κώδικα·

ιβ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς, στην περίπτωση απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα ή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή, σύμφωνα με το άρθρο 182 του κώδικα, να υποβάλει συμπληρωματική διασάφηση στο αρμόδιο τελωνείο και εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιγ)  η αφαίρεση ή η καταστροφή των μέσων εξακρίβωσης που τίθενται από τις τελωνειακές αρχές σε εμπορεύματα, στη συσκευασία ή στα μέσα μεταφοράς χωρίς προηγούμενη άδεια που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του κώδικα·

ιδ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για εκκαθάριση αυτού του τελωνειακού καθεστώτος εντός της προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 257 του κώδικα·

ιε)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή για εξαγωγή των ελαττωματικών εμπορευμάτων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 262 του κώδικα·

ιστ)  η κατασκευή κτιρίου σε ελεύθερη ζώνη χωρίς την προηγούμενη έγκριση των τελωνειακών αρχών που προβλέπεται στο άρθρο 244 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιζ)  η μη καταβολή των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών από το πρόσωπο που υποχρεούται να τους καταβάλει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του κώδικα·

ιζα)   η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης οικονομικού φορέα να παρέχει, κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών, τα ζητηθέντα έγγραφα και πληροφορίες στην κατάλληλη μορφή και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς και την απαιτούμενη βοήθεια για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων ή ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιζβ)   η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιζγ)   η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·

ιζδ)   η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης να προσκομίζει άθικτα τα εμπορεύματα στο τελωνείο προορισμού εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα·

ιζε)   η εκφόρτωση ή η μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από το μέσο μεταφοράς στο οποίο βρίσκονται, χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών ή σε χώρους που δεν έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις αρχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 140 του κώδικα·

ιζστ)   η εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακές αποθήκες χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του κώδικα·

ιζζ)   η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου της άδειας ή του δικαιούχου του καθεστώτος να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κώδικα·

ιζη)   η παροχή στις τελωνειακές αρχές ψευδών στοιχείων ή εγγράφων τα οποία απαιτούνται από τις εν λόγω αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 163 του κώδικα·

ιζθ)   η χρήση εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων ή πλαστών, μη ορθών ή εκτός ισχύος εγγράφων από έναν οικονομικό φορέα προκειμένου να λάβει έγκριση από τις τελωνειακές αρχές:

i)   για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα,

ii)   για τη χρήση απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα,

iii)   για τη χρήση άλλων τελωνειακών απλουστεύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 177, 179, 182 ή 185 του κώδικα, ή

iv)   για την υπαγωγή των προϊόντων σε ειδικά καθεστώτα σύμφωνα με το άρθρο 211 του κώδικα·

ιζι)   η εισαγωγή ή η έξοδος των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς προσκόμισή τους στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 245 ή το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·

ιζια)   η μεταποίηση εμπορευμάτων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς να έχει δοθεί σχετική έγκριση από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 241 του κώδικα·

ιζιβ)   η απόκτηση ή κατοχή εμπορευμάτων που εμπλέκονται σε μία από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στοιχεία ιζδ) και ιζι). [Τροπολογία 19]

Άρθρο 4

Τελωνειακές παραβάσεις που διαπράττονται από αμέλεια

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν διαπράττονται από αμέλεια:

α)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα που είναι υπεύθυνος για τη μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση να θέσει τα εν λόγω εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς ή να τα επανεξαγάγει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κώδικα·

β)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να παρέχει στις τελωνειακές αρχές την απαιτούμενη βοήθεια για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων ή ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κώδικα·

γ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·

δ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·

ε)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 139 του κώδικα·

στ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης να προσκομίζει άθικτα τα εμπορεύματα στο τελωνείο προορισμού εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα·

ζ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει στο τελωνείο τα εμπορεύματα που εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη, σύμφωνα με το άρθρο 245 του κώδικα·

η)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει στο τελωνείο κατά την έξοδο τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·

θ)  εκφόρτωση ή μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από το μέσο μεταφοράς στο οποίο βρίσκονται, χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών ή σε χώρους που δεν έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις αρχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 140 του κώδικα·

ι)  εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακές αποθήκες χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148·

ια)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου της άδειας ή του δικαιούχου του καθεστώτος να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κώδικα. [Τροπολογία 20]

Άρθρο 5

Τελωνειακές παραβάσεις που διαπράττονται εκ προθέσεως

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν διαπράττονται εκ προθέσεως:

α)  παροχή στις τελωνειακές αρχές ψευδών στοιχείων ή εγγράφων τα οποία απαιτούνται από τις εν λόγω αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 163 του κώδικα·

β)  χρήση ψευδών δηλώσεων ή οποιουδήποτε άλλου αντικανονικού μέσου από έναν οικονομικό φορέα προκειμένου να λάβει έγκριση από τις τελωνειακές αρχές:

i)  για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα,

ii)  για τη χρήση της απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα,

iii)  για τη χρήση άλλων τελωνειακών απλουστεύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 177, 179, 182 και 185 του κώδικα,

iv)  για την υπαγωγή των προϊόντων σε ειδικά καθεστώτα σύμφωνα με το άρθρο 211 του κώδικα·

γ)  εισαγωγή ή έξοδος των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς προσκόμισή τους στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 245 ή το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·

δ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·

ε)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·

στ)  μεταποίηση εμπορευμάτων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς να έχει δοθεί σχετική έγκριση από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 241 του κώδικα·

ζ)  απόκτηση ή κατοχή εμπορευμάτων που εμπλέκονται σε μία από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) και στο παρόν άρθρο στοιχείο γ). [Τροπολογία 21]

Άρθρο 6

Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ηθική αυτουργία και η συνέργεια σε πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 5 8β παράγραφος 2 αποτελούν τελωνειακή παράβαση.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η απόπειρα να διαπραχθεί πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 5 3 στοιχεία β) ιζθ) ή γ) ιζι) αποτελεί τελωνειακή παράβαση. [Τροπολογία 22]

Άρθρο 7

Σφάλμα των τελωνειακών αρχών

Οι πράξεις ή παραλήψεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως και 6 δεν συνιστούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν πραγματοποιούνται λόγω σφάλματος των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 119 του κώδικα. Οι τελωνειακές αρχές υπέχουν ευθύνη για τη ζημία που προκαλείται από τέτοια σφάλματα. [Τροπολογία 23]

Άρθρο 8

Ευθύνη νομικών προσώπων

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα υπέχουν ευθύνη για τελωνειακές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 και 6, που διαπράττονται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει διευθυντική θέση στο εσωτερικό του νομικού προσώπου, βάσει του γεγονότος ότι διαθέτει ένα από τα ακόλουθα:

α)  εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου·

β)  εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου·

γ)  εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου. [Τροπολογία 24]

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα νομικά πρόσωπα υπέχουν ευθύνη όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη τελωνειακής παράβασης προς όφελος του εν λόγω νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Η ευθύνη ενός νομικού προσώπου δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης των φυσικών προσώπων τα οποία διέπραξαν την τελωνειακή παράβαση.

3α.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας «νομικό πρόσωπο» θεωρείται κάθε οντότητα που έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, εξαιρουμένων των κρατών ή δημοσίων φορέων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας και των δημόσιων διεθνών οργανισμών. [Τροπολογία 26]

Άρθρο 8α

Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζεται αν μια παράβαση είναι ήσσονος σημασίας

1.   Όταν εξετάζεται κατά πόσο μια παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 3 είναι ήσσονος σημασίας, τα κράτη μέλη μεριμνούν από την αρχή της διαδικασίας καθορισμού του εάν έχει διαπραχθεί τελωνειακή παράβαση, ώστε οι αρμόδιες αρχές τους να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

α)   η τελωνειακή παράβαση διαπράχθηκε από αμέλεια·

β)   τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα·

γ)   η παράβαση έχει μικρή ή καμία επίπτωση στο ποσό των τελωνειακών δασμών που πρέπει να καταβληθούν·

δ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο συνεργάζεται ουσιαστικά με την αρμόδια αρχή κατά τη σχετική διαδικασία·

ε)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο γνωστοποιεί εκουσίως την παράβαση, εφόσον η παράβαση δεν έχει ήδη καταστεί αντικείμενο διερευνητικής δραστηριότητας η οποία ήταν εν γνώσει του υπευθύνου για την παράβαση·

στ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο είναι σε θέση να αποδείξει ότι καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για να συμμορφωθεί με την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό ελέγχου των δραστηριοτήτων του/της, για παράδειγμα μέσω ενός συστήματος συμμόρφωσης·

ζ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο είναι μικρή ή μεσαία επιχείρηση, η οποία δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε τελωνειακά θέματα.

2.   Οι αρμόδιες αρχές θεωρούν την παράβαση ήσσονος σημασίας μόνον όταν δεν υπάρχει κανένας επιβαρυντικός παράγοντας όσον αφορά την παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 8β. [Τροπολογία 27]

Άρθρο 8β

Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εκτιμάται αν μια παράβαση είναι σοβαρή

1.   Όταν εξετάζεται κατά πόσο μια παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 3 ή 6 είναι σοβαρή, τα κράτη μέλη μεριμνούν από την αρχή της διαδικασίας καθορισμού του εάν έχει διαπραχθεί τελωνειακή παράβαση, ώστε οι αρμόδιες αρχές τους να λαμβάνουν υπόψη οιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να ισχύουν:

α)   η τελωνειακή παράβαση διαπράχθηκε με πρόθεση·

β)   η παράβαση διήρκεσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που υποδεικνύει πρόθεση συνέχισής της·

γ)   παρόμοια ή συνδεόμενη παράβαση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, δηλαδή, έχει διαπραχθεί πέραν της μιας φοράς·

δ)   η παράβαση έχει σημαντικό αντίκτυπο επί του ποσού των διαφυγόντων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών·

ε)   τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα·

στ)   το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση αρνείται να συνεργαστεί, ή να συνεργαστεί πλήρως, με την αρμόδια αρχή·

ζ)   το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση έχει διαπράξει παλαιότερες παραβάσεις.

2.   Οι παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχεία στ), ζ), ιστ), ιζθ) και ιζι) συνιστούν, από την ίδια τους τη φύση, σοβαρές παραβάσεις. [Τροπολογία 28]

Άρθρο 9

Μη ποινικές κυρώσεις για τις ήσσονος σημασίας τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

1.  Επιπλέον της ανάκτησης των διαφυγόντων δασμών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών, και αποτρεπτικών και μη ποινικών κυρώσεων, για εκείνες από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, οι οποίες θεωρούνται ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 8α, εντός των ακόλουθων ορίων:

α)  όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται από 1 % έως 5 % της αξίας των εμπορευμάτων· έως το 70% των διαφυγόντων δασμών·

β)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο από 150 έως 7 500 EUR.

2.   Κατά τον καθορισμό του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να επιβληθούν εντός των καθοριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 8α. [Τροπολογία 29]

Άρθρο 10

Κυρώσεις για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, εντός των ακόλουθων ορίων:

α)  όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 15 % της αξίας των εμπορευμάτων·

β)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο έως 22 500 ευρώ. [Τροπολογία 30]

Άρθρο 11

Μη ποινικές κυρώσεις για τις σοβαρές τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6

1.  Επιπλέον της ανάκτησης των διαφυγόντων δασμών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών, και αποτρεπτικών και μη ποινικών κυρώσεων, για εκείνες από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5 3 και 6, οι οποίες θεωρούνται σοβαρές σύμφωνα με το άρθρο 8β, εντός των ακόλουθων ορίων:

α)  όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 30 % της αξίας των εμπορευμάτων· συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο μεταξύ 70% και 140% των διαφυγόντων δασμών·

αα)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς αλλά με την αξία των εμπορευμάτων, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται μεταξύ του 15% και του 30% της αξίας των εμπορευμάτων·

β)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο έως ούτε με τους διαφυγόντες δασμούς ούτε με την αξία των εμπορευμάτων, χρηματικό πρόστιμο μεταξύ 7 500 EUR και 45 000 EUR.

2.   Κατά τον καθορισμό του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να επιβληθούν εντός των καθοριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 8α και στο άρθρο 8β παράγραφος 1. [Τροπολογία 31]

Άρθρο 11α

Άλλες μη ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις

1.   Πέραν των κυρώσεων που παρατίθενται στο άρθρο 11, και σύμφωνα με τον κώδικα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τις ακόλουθες μη χρηματικές κυρώσεις όταν έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση:

α)   προσωρινή ή οριστική κατάσχεση των εμπορευμάτων·

β)   αναστολή χορηγηθείσας άδειας.

2.   Σύμφωνα με τον κώδικα, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αποφάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα πρέπει να ανακληθούν σε περίπτωση σοβαρής ή επανειλημμένης παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. [Τροπολογία 32]

Άρθρο 11β

Αναθεώρηση

1.   Τα ποσά των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 αναθεωρούνται από την Επιτροπή, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, από … [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Σκοπός της διαδικασίας αναθεώρησης είναι να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη σύγκλιση των ποσών των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης, με σκοπό την εναρμόνιση της λειτουργίας της.

2.   Κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τα κράτη μέλη για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 σημείο 2) του κώδικα, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). [Τροπολογία 33]

Άρθρο 11γ

Διακανονισμός

Τα κράτη μέλη προβλέπουν διαδικασία διακανονισμού που να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να έρθουν σε συμφωνία με το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα τελωνειακής παράβασης ως εναλλακτική λύση αντί της εκκίνησης ή συνέχισης δικαστικών διαδικασιών, με αντάλλαγμα την αποδοχή από το εν λόγω πρόσωπο μιας αμέσως εκτελεστής κύρωσης.

Ωστόσο, εάν έχουν ήδη κινηθεί οι δικαστικές διαδικασίες, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καταλήξουν σε διακανονισμό μόνο με τη συμφωνία της δικαστικής αρχής.

Η Επιτροπή θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες διακανονισμού προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δίδεται η ευκαιρία για επίτευξη διακανονισμού στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για μια παράβαση, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και με διαφανή τρόπο, και ότι τυχόν συμφωνία διακανονισμού περιλαμβάνει τη δημοσίευση του αποτελέσματος της διαδικασίας. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 12

Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων και άσκηση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο:

α)  της σοβαρότητας και της διάρκειας της παράβασης·

β)  του γεγονότος ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση είναι εγκεκριμένος οικονομικός φορέας·

γ)  του ποσού του μη καταβληθέντος εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού·

δ)  του γεγονότος ότι τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα ή ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια·

ε)  του επίπεδου συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση με την αρμόδια αρχή·

στ)  τυχόν προηγούμενων παραβάσεων από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 12α

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται στα ενδιαφερόμενα μέρη κατευθυντήριες γραμμές και δημοσιεύσεις σχετικά με το πώς μπορούν να συμμορφωθούν και να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, με τρόπο εύκολα προσβάσιμο, κατανοητό και επικαιροποιημένο. [Τροπολογία 36]

Άρθρο 13

Περίοδος παραγραφής

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής των για την εκκίνηση διαδικασιών τελωνειακών παραβάσεων διαδικασίες που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως και 6 είναι τέσσερα έτη και ότι αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η εν λόγω τελωνειακή παράβαση.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις διαρκείς ή επαναλαμβανόμενες τελωνειακές παραβάσεις, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η πράξη ή παράλειψη που συνιστά την τελωνειακή παράβαση παύει να υφίσταται.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται από κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, που σχετίζεται με διερεύνηση ή νομική διαδικασία όσον αφορά την ίδια τελωνειακή παράβαση, ή από πράξη εκ μέρους του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει συνεχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα της πράξης κατά την οποία φθάνει στο τέλος της η πράξη διακοπής.

4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η κίνηση ή η συνέχιση κάθε διαδικασίας κάθε διαδικασία που αφορά τελωνειακή παράβαση που αναφέρεται στα άρθρα στο άρθρο 3 έως ή 6 δεν επιτρέπεται έχει παραγραφεί, ανεξάρτητα από τυχόν διακοπή της προθεσμίας παραγραφής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, μετά τη λήξη περιόδου οκτώ ετών από την ημέρα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου.

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής για την εκτέλεση απόφασης επιβολής κυρώσεων ανέρχεται σε τρία έτη. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η απόφαση καθίσταται οριστική.

6.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προθεσμίες παραγραφής που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 4 και 5 αναστέλλονται. [Τροπολογία 37]

Άρθρο 14

Αναστολή της διαδικασίας

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η διοικητική διαδικασία που αφορά τελωνειακή παράβαση η οποία αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6 αναστέλλεται όταν έχει κινηθεί ποινική δίωξη κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η διοικητική διαδικασία που έχει ανασταλεί και αφορά τελωνειακή παράβαση που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6 διακόπτεται όταν η ποινική διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έχει τελικώς εγκαταλειφθεί. Σε άλλες περιπτώσεις, η ανασταλείσα διοικητική διαδικασία που αφορά τελωνειακή παράβαση η οποία αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6 είναι δυνατόν να επαναληφθεί.

Άρθρο 15

Δικαιοδοσία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 εμπίπτουν στην δικαιοδοσία τους σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  η τελωνειακή παράβαση έχει διαπραχθεί εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους·

β)  το πρόσωπο που διαπράττει την τελωνειακή παράβαση είναι υπήκοος του εν λόγω κράτους μέλους·

γ)  τα εμπορεύματα που αφορούν την τελωνειακή παράβαση βρίσκονται στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που περισσότερα του ενός κράτη μέλη επικαλούνται ότι διαθέτουν δικαιοδοσία για την ίδια τελωνειακή παράβαση, αυτή ασκείται από εκείνο το κράτος μέλος στο οποίο εκκρεμεί ποινική αγωγή κατά του ιδίου προσώπου που συνδέεται με τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Όταν η διεθνής δικαιοδοσία δεν μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η δικαιοδοσία να ασκείται από το κράτος μέλος του οποίου η αρμόδια αρχή πρώτη κινεί τη διαδικασία σχετικά με την τελωνειακή παράβαση κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Άρθρο 16

Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κίνηση διαδικασίας σχετικά με πράξη ή παράλειψη που συνιστά τελωνειακή παράβαση όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 έως και 6, ιδίως σε περίπτωση περιπτώσεις που περισσότερα από ένα κράτη μέλη έχουν κινήσει ποινική διαδικασία κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ο στόχος της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών ελέγχων των εμπορευμάτων και η εναρμόνιση των διαδικασιών στο εσωτερικό της Ένωσης. [Τροπολογία 38]

Η Επιτροπή επιβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη δημιουργία βασικών δεικτών επιδόσεων που ισχύουν για τους τελωνειακούς ελέγχους και τις κυρώσεις, τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και τον συντονισμό της κατάρτισης των τελωνειακών υπαλλήλων. [Τροπολογία 39]

Άρθρο 17

Κατάσχεση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε προσωρινή κατάσχεση προσωρινής κατάσχεσης των εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων και κάθε ή άλλου μέσου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των τελωνειακών παραβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως και 6. Αν, κατόπιν της επιβολής κύρωσης, κάποιο κράτος μέλος κατασχέσει οριστικά τα εμπορεύματα αυτά, δύναται να επιλέξει να καταστρέψει, να επαναχρησιμοποιήσει ή να ανακυκλώσει τα εμπορεύματα, όπως αρμόζει. [Τροπολογία 40]

Άρθρο 18

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και αναθεώρηση

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [1η Μαΐου 2019], έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή θα έχει υποβάλει έκθεση σχετικά με τα υπόλοιπα στοιχεία επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας περί τελωνείων, όπως την εποπτεία, τον έλεγχο και τη διερεύνηση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, όπου δει, από νομοθετική πρόταση προς συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 41]

Άρθρο 18α

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις παραβάσεις, τα οποία υποδεικνύουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα των παραβάσεων αυτών, προκειμένου να δώσουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται ετησίως μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά κατά την αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας με σκοπό την καλύτερη προσέγγιση των εθνικών συστημάτων επιβολής κυρώσεων. [Τροπολογία 42]

Άρθρο 19

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως 1η Μαΐου 2017. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 21

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 57.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0400.
(3)ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 57.
(4)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017.
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
(6)Οδηγία (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L ...).
(7)ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(8) Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).


HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη
PDF 530kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ηπατίτιδας C από την ΕΕ (2017/2576(RSP))
P8_TA(2017)0301B8-0436/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την αντιμετώπιση του HIV από τον τομέα της υγείας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ, το οποίο εφαρμόζει την παγκόσμια στρατηγική στον τομέα της υγείας για τον ιό HIV την περίοδο 2016-2021,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια επιδημιολογική έκθεση του 2014 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων του HIV και των αιματογενώς μεταδιδόμενων ιών,

–  έχοντας υπόψη τη συστηματική επανεξέταση από το ECDC, το 2016, του επιπολασμού της ηπατίτιδας B και C στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ,

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την ηπατίτιδα C(2),

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες που εξέδωσε το ECDC το 2016 σχετικά με τον έλεγχο της φυματίωσης σε ευάλωτους και δυσπρόσιτους πληθυσμούς,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του ΠΟΥ για την καταπολέμηση της φυματίωσης στην ευρωπαϊκή του περιφέρεια την περίοδο 2016-2020(3),

–  έχοντας υπόψη την έκβαση της άτυπης συνόδου των υπουργών Υγείας της ΕΕ στην Μπρατισλάβα, στις 3-4 Οκτωβρίου 2016, κατά την οποία τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τον HIV, τη φυματίωση και την ιογενή ηπατίτιδα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον – Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία», η οποία περιλαμβάνει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της διακυβέρνησης, εντός της ΕΕ και παγκοσμίως, και στην οποία η Επιτροπή δηλώνει ότι «θα συμβάλλει με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση της προόδου στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της ΕΕ» (COM(2016)0739),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ρίγας για τη φυματίωση και την πολυανθεκτικότητά της, που εκδόθηκε κατά την πρώτη Υπουργική Διάσκεψη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για το θέμα αυτό, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα στις 30-31 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ στον τομέα της υγείας για την καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας την περίοδο 2016-2021, η οποία εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας τον Μάιο του 2016 και δίνει έμφαση στον κρίσιμο ρόλο της καθολικής υγειονομικής κάλυψης, και οι στόχοι της οποίας ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και συνίστανται στη μείωση των νέων κρουσμάτων ιογενούς ηπατίτιδας κατά 90 % και της σχετικής θνησιμότητας κατά 65 % έως το 2030, με απώτερο στόχο την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας ως απειλής για τη δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του ΠΟΥ για την Ευρώπη όσον αφορά την αντιμετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας από τον τομέα της υγείας στην ευρωπαϊκή του περιφέρεια, που έχει ως γενικό στόχο την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας ως απειλής για τη δημόσια υγεία στην ευρωπαϊκή περιφέρεια μέχρι το 2030, μέσω της μείωσης της νοσηρότητας και της θνησιμότητας που προκαλούν η ιογενής ηπατίτιδα και οι επιπλοκές της, και της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στις συνιστώμενες υπηρεσίες πρόληψης, ελέγχου, φροντίδας και θεραπείας για όλους·

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης του ΠΟΥ για το HIV/AIDS την περίοδο 2012-2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα(4), με την οποία ζητείται μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στρατηγικά σχέδια για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε φάρμακα που σώζουν ζωές, και να συντονίσουν σχέδιο για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη χρήση μέσων όπως η από κοινού ανάθεση συμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα τον ΣΒΑ 3, ο οποίος περιλαμβάνει τον τερματισμό της εξάπλωσης των επιδημιών HIV και φυματίωσης μέχρι το 2030 και την καταπολέμηση της ηπατίτιδας,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Βερολίνου για τη φυματίωση, της 22ας Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «All Against Tuberculosis (Όλοι κατά της φυματίωσης)» (EUR/07/5061622/5, Ευρωπαϊκό Υπουργικό Φόρουμ του ΠΟΥ, 74415),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ηπατίτιδας C από την ΕΕ (O-000045/2017 – B8‑0321/2017),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ECDC, ένα στα 7 άτομα που ζουν με τον ιό HIV δεν γνωρίζουν εάν είναι HIV οροθετικά ή οροαρνητικά, ενώ το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη μόλυνση από τον ιό HIV μέχρι τη διάγνωση είναι τέσσερα έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν επίγνωση της κατάστασής τους έχουν 3,5 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να μεταδώσουν τον ιό HIV από εκείνους στους οποίους έχει διαγνωστεί·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη του Δουβλίνου σχετικά με την Εταιρική Σχέση για την Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία συνέβαλε σημαντικά στη θέσπιση ενός εναρμονισμένου πλαισίου εποπτείας στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται ως προς την καταπολέμηση του HIV·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η προφυλακτική αγωγή πριν από την έκθεση είναι αποτελεσματική για την πρόληψη της μόλυνσης και ότι η αντιρετροϊκή θεραπεία σχεδόν εξαλείφει τον κίνδυνο μετάδοσης, καθώς τα ιικά φορτία μειώνονται φτάνοντας σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα(5)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που τα νέα περιστατικά μόλυνσης από τον ιό HIV μεταξύ των ατόμων που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών συνέχισαν να μειώνονται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ), το ένα τέταρτο του συνόλου των μολύνσεων από τον ιό HIV που διαγνώστηκαν και αναφέρθηκαν για πρώτη φορά το 2015 σε τέσσερις χώρες αποδόθηκε στη χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα περιστατικά μόλυνσης από τον ιό HIV λόγω μετάδοσης από γονείς σε παιδιά και μέσω μετάγγισης αίματος έχουν σχεδόν εξαλειφθεί στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυματίωση (TB) και η πολυανθεκτική φυματίωση (MDR-TB), ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται με τον αέρα, αποτελούν διασυνοριακή απειλή κατά της υγείας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο στον οποίο η κινητικότητα του πληθυσμού αυξάνεται·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημιολογία της φυματίωσης διαφέρει μεταξύ των χωρών ΕΕ/ΕΟΧ και εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πρόοδο που έχει σημειώσει κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την προσπάθεια εξάλειψης της φυματίωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τους, συνολικά, 10 εκατομμύρια θανάτους που θα μπορούσαν να σημειωθούν σε ετήσια βάση έως το 2050 λόγω της αντοχής στα φάρμακα, περίπου το ένα τέταρτο θα προκληθεί από ανθεκτικά στελέχη της φυματίωσης, το οποίο συνεπάγεται κόστος τουλάχιστον 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομία και τουλάχιστον 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ στην Ευρώπη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί σημασία στο ζήτημα της συλλοίμωξης, ειδικότερα από φυματίωση και ιογενή ηπατίτιδα B και C· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυματίωση και η ιογενής ηπατίτιδα παρουσιάζουν υψηλό επιπολασμό, εξελίσσονται ταχύτερα και προκαλούν σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα μεταξύ των οροθετικών ατόμων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απολύτως αναγκαία η διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιδημίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιογενής ηπατίτιδα είναι μία από τις κύριες απειλές για τη δημόσια υγεία, καθώς νοσούν περίπου 240 εκατομμύρια άνθρωποι από χρόνια ηπατίτιδα B(6) και 150 εκατομμύρια άνθρωποι από χρόνια ηπατίτιδα C· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ εκτιμάται ότι 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με χρόνια ηπατίτιδα Β και 15 εκατομμύρια με ηπατίτιδα C· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι η ηπατίτιδα Β προκαλεί περίπου 36 000 θανάτους και η ηπατίτιδα C περίπου 86 000 θανάτους ανά έτος στα κράτη μέλη που υπάγονται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ έχει αναγνωρίσει τη χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ως σημαντικό παράγοντα της επιδημίας ηπατίτιδας C στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, καθώς οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (PWID) αποτελούν την πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των γενικά αυξανόμενων επιπέδων εθνικού εισοδήματος και των αλλαγών στα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από εξωτερικούς δωρητές, η πρόσβαση στη διαθέσιμη διεθνή χρηματοδοτική στήριξη για προγράμματα υγείας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια μειώνεται ταχύτατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επηρεάζει ειδικότερα τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά HIV, φυματίωσης και ηπατίτιδας C, οπότε παρεμποδίζεται επικίνδυνα η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερική χρηματοδότηση για τα προγράμματα υγείας που εφαρμόζουν, ειδικότερα για αυτά που αποσκοπούν στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και των πληθυσμών που πλήττονται περισσότερο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είναι δύσκολο για την Επιτροπή να παρακολουθήσει τις προσπάθειες επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όσον αφορά την ιογενή ηπατίτιδα, δεδομένου ότι τα στοιχεία επιτήρησης στα κράτη μέλη είναι συχνά ανύπαρκτα ή ελλιπή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις στις προσεγγίσεις που υιοθετούνται σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας, καθώς ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν καν εθνικό σχέδιο, ενώ άλλα κράτη μέλη έχουν προβεί σε σημαντικές δεσμεύσεις για χρηματοδότηση, έχουν θέσει σε εφαρμογή στρατηγικές και έχουν αναπτύξει εθνικά σχέδια για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της ιογενούς ηπατίτιδας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν από 130 έως 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο που νοσούν από χρόνια ηπατίτιδα C· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 700 000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις του ήπατος που σχετίζονται με την ηπατίτιδα C·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 αναφέρθηκαν 35 321 κρούσματα ηπατίτιδας C σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, που αντιστοιχούν σε ακαθάριστη αναλογία 8,8 κρουσμάτων ανά 100 000 κατοίκους(7)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2006 έως το 2014, ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων που διαγνώστηκαν και αναφέρθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ αυξήθηκε κατά 28,7 %, και η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε ως επί το πλείστον από το 2010 και μετά(8)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερμηνεία των δεδομένων σχετικά με την ηπατίτιδα C στις διάφορες χώρες παρακωλύεται λόγω διαφορών στα συστήματα επιτήρησης, στις πρακτικές και τα προγράμματα ελέγχου, και στη δυσκολία προσδιορισμού των κρουσμάτων ως περιπτώσεων οξείας ή χρόνιας ηπατίτιδας(9)·

Ένα συνολικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ιογενούς ηπατίτιδας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες και τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι γειτονικές χώρες όπου αναφέρονται τα υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων HIV και πολυανθεκτικής φυματίωσης (MDR-TB)·

2.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν επαρκές επίπεδο δαπανών και εκταμίευσης πόρων για την επίτευξη του ΣΒΑ 3·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με κοινότητες και ευάλωτα άτομα σε ένα πολυτομεακό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή ΜΚΟ και την παροχή υπηρεσιών στους πληγέντες πληθυσμούς·

4.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο στον διάλογο με τις γειτονικές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, μεριμνώντας για την κατάρτιση σχεδίων βιώσιμης μετάβασης στην εγχώρια χρηματοδότηση, έτσι ώστε τα προγράμματα για τον HIV, την ιογενή ηπατίτιδα και τη φυματίωση να είναι αποτελεσματικά, να συνεχιστούν και να κλιμακωθούν μετά την απόσυρση της στήριξης από διεθνείς δωρητές· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τις εν λόγω χώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτές αναλαμβάνουν την ευθύνη και οικειοποιούνται τη δράση για την αντιμετώπιση του HIV, της ιογενούς ηπατίτιδας και της φυματίωσης·

5.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσει με τα κράτη μέλη και τις μελλοντικές προεδρίες του Συμβουλίου το ενδεχόμενο επικαιροποίησης της Δήλωσης του Δουβλίνου, ώστε να αντιμετωπιστούν ο ιός HIV, η ιογενής ηπατίτιδα και η φυματίωση επί ίσοις όροις·

HIV/AIDS

6.  τονίζει ότι ο ιός HIV εξακολουθεί να είναι το μεταδοτικό νόσημα που φέρει το μεγαλύτερο κοινωνικό στίγμα, γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ατόμων που έχουν προσβληθεί από αυτόν· τονίζει ότι περίπου 30 000 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον ιό HIV διαγνώστηκαν και αναφέρθηκαν στις 31 χώρες ΕΕ/ΕΟΧ το 2015, χωρίς να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις συνολικής μείωσης·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, ακόμα για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, και να συνεργαστούν για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που συνδέεται με τη μόλυνση από τον ιό HIV·

8.  υπογραμμίζει ότι στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ η σεξουαλική επαφή εξακολουθεί να αναφέρεται ως ο κύριος τρόπος μετάδοσης του HIV και ακολουθεί η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών· επισημαίνει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στη λοίμωξη·

9.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο όχι μόνο να αυξήσουν τις επενδύσεις στην έρευνα για την εξεύρεση αποτελεσματικών θεραπειών και την ανάπτυξη νέων εργαλείων και καινοτόμων προσεγγίσεων, με επίκεντρο τον ασθενή, για την καταπολέμηση των ασθενειών αυτών, αλλά και να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα και το προσιτό κόστος των εργαλείων αυτών και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις συλλοιμώξεις, ειδικότερα από φυματίωση και ιογενή ηπατίτιδα B και C, και τις επιπλοκές τους·

10.  τονίζει ότι η πρόληψη εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο εργαλείο για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, ωστόσο δύο στις τρεις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ αναφέρουν ότι τα διαθέσιμα για την πρόληψη κονδύλια δεν επαρκούν για τη μείωση του αριθμού νέων κρουσμάτων του HIV·

11.  καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την πρόληψη του HIV/AIDS και τη σύνδεσή του με την περίθαλψη μέσω κοινών δράσεων και έργων στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας της ΕΕ και να προωθήσουν δοκιμασμένα μέτρα δημόσιας υγείας για την πρόληψη του HIV, όπως ολοκληρωμένες υπηρεσίες μείωσης των βλαβερών συνεπειών για χρήστες ναρκωτικών, προληπτική θεραπεία, χρήση προφυλακτικών, προφυλακτική αγωγή πριν από την έκθεση και αποτελεσματική εκπαίδευση στον τομέα της σεξουαλικής υγείας·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις υπηρεσίες ελέγχου του HIV σε κρίσιμες πληθυσμιακές ομάδες, σε περιοχές όπου ο επιπολασμός του HIV είναι υψηλότερος, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις που αυξάνουν τον κίνδυνο προσβολής από τον ιό HIV·

14.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσφέρουν δωρεάν ελέγχους για τη διάγνωση του HIV, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες, να μεριμνούν για την πρόωρη ανίχνευση και να βελτιώσουν την κοινοποίηση του αριθμού των λοιμώξεων, στοιχείο που είναι σημαντικό για να παρέχεται επαρκής ενημέρωση και να εκδίδονται προειδοποιήσεις σχετικά με την ασθένεια·

Φυματίωση

15.  τονίζει ότι τα ποσοστά φυματίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τα χαμηλότερα στον κόσμο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι περίπου το 95 % των θανάτων από φυματίωση καταγράφεται στις χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων· υπογραμμίζει, επίσης, ότι η ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ και ειδικότερα οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας πλήττονται ιδιαιτέρως από την πολυανθεκτική φυματίωση, καθώς σε αυτές καταγράφεται περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων κρουσμάτων πολυανθεκτικής φυματίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 27 χώρες με υψηλή επιβάρυνση λόγω πολυανθεκτικής φυματίωσης σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι 15 βρίσκονται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια·

16.  επισημαίνει ότι η φυματίωση είναι η σημαντικότερη αιτία θανάτου των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV, καθώς περίπου ο ένας στους τρεις θανάτους μεταξύ των ατόμων με HIV οφείλεται στη φυματίωση(10)· τονίζει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ασθένησαν από φυματίωση αυξήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2014, φτάνοντας στα 9,6 εκατομμύρια, από 9 εκατομμύρια που ήταν το 2013· τονίζει ότι διαγιγνώσκεται μόνο ένα στα τέσσερα κρούσματα πολυανθεκτικής φυματίωσης, γεγονός που καταδεικνύει σημαντικά κενά στην ανίχνευση και τη διάγνωση·

17.  επισημαίνει ότι η μικροβιακή αντοχή (AMR) αποτελεί ολοένα σοβαρότερη ιατρική πρόκληση στον τομέα της θεραπείας λοιμώξεων και νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένης της φυματίωσης·

18.  υπενθυμίζει ότι η διακοπή της θεραπείας συμβάλλει στην ανάπτυξη της αντοχής στα φάρμακα, στη μετάδοση της φυματίωσης και στην αρνητική έκβαση της κατάστασης των επιμέρους ασθενών·

19.  υπογραμμίζει ότι, για να βελτιωθεί η πρόληψη, η διάγνωση και η σωστή εφαρμογή της αγωγής κατά της φυματίωσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα για την καταπολέμηση της φυματίωσης και να παράσχουν οικονομική στήριξη για την ενίσχυση της συνεργασίας με κοινότητες και ευάλωτα άτομα σε πολυτομεακό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμμετοχή ΜΚΟ, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει επίσης ότι η οικονομική συμμετοχή όλων των φορέων στην επιδότηση της θεραπείας της φυματίωσης είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της περίθαλψης ασθενών με φυματίωση, καθώς το υψηλό κόστος των θεραπειών μπορεί να τις καθιστά απαγορευτικές·

20.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η αναδυόμενη κρίση που προκαλεί η μικροβιακή αντοχή, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης νέων εμβολίων, καθώς και καινοτόμων προσεγγίσεων με επίκεντρο τον ασθενή, διαγνωστικών εργαλείων και θεραπείας της φυματίωσης·

21.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η σύνδεση μεταξύ της μικροβιακής αντοχής και της πολυανθεκτικής φυματίωσης θα αποτυπωθεί στο αποτέλεσμα της συνόδου των G20 τον Ιούλιο του 2017 στη Γερμανία, καθώς και στο νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της μικροβιακής αντοχής, το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί το 2017·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για τον καθορισμό διασυνοριακών μέτρων για την πρόληψη της διάδοσης της φυματίωσης μέσω διμερών ρυθμίσεων μεταξύ χωρών και κοινών δράσεων·

23.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να επισημοποιήσουν την περιφερειακή συνεργασία για τη φυματίωση και την πολυανθεκτική φυματίωση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο στους διάφορους τομείς και να αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις με τις επερχόμενες προεδρίες της ΕΕ για τη συνέχιση του έργου αυτού·

Ηπατίτιδα C

24.  τονίζει ότι η κύρια οδός μετάδοσης της ιογενούς ηπατίτιδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών, λόγω της από κοινού χρήσης μολυσμένων βελονών και της χρήσης μη αποστειρωμένων μέσων· τονίζει ότι η μόλυνση εργαζομένων του τομέα της υγείας από ηπατίτιδα λόγω τραυματισμών από βελόνες εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα άνω του μέσου όρου· τονίζει ότι η παροχή υπηρεσιών μείωσης των βλαβερών συνεπειών, όπως η θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών (OST) και τα προγράμματα διανομής βελονών και συρίγγων (NSP), αποτελεί μια ζωτικής σημασίας στρατηγική πρόληψης της ιογενούς ηπατίτιδας, η οποία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση του στιγματισμού και των διακρίσεων· τονίζει ότι οι έλεγχοι anti-HCV και HbsAg συχνά δεν συμπεριλαμβάνονται στις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που καλύπτονται από τα ταμεία· υπογραμμίζει ότι, σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω σεξουαλικής επαφής ή σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης και παροχής υπηρεσιών ομορφιάς, λόγω ανεπαρκών πρακτικών ελέγχου των λοιμώξεων, ή περιγεννητικά, από μια προσβεβλημένη μητέρα στο μωρό της·

25.  επισημαίνει ότι οι πάσχοντες, σε ποσοστό πλέον του 90 %, δεν παρουσιάζουν συμπτώματα όταν προσβάλλονται από την ασθένεια, ότι συνήθως την ανακαλύπτουν τυχαία σε κάποια ανάλυση ή όταν αρχίζουν να εμφανίζονται συμπτώματα, και ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ασθένεια εξελίσσεται σε χρόνια ηπατίτιδα στο 55-85 % των περιπτώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα διατρέχουν σε ποσοστό 15-30 % κίνδυνο να εμφανίσουν εντός εικοσαετίας κίρρωση του ήπατος, που αποτελεί με τη σειρά της την κύρια αιτία ηπατοκυτταρικού καρκίνου·

26.  τονίζει ότι στο 75 % των περιπτώσεων ηπατοκυτταρικού καρκίνου ο ορολογικός έλεγχος του ασθενούς για HCV είναι θετικός·

27.  τονίζει ότι δεν υπάρχει τυποποιημένο πρωτόκολλο ανίχνευσης της ηπατίτιδας C στα κράτη μέλη και ότι ενδέχεται να υποεκτιμώνται τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που έχουν προσβληθεί·

28.  τονίζει ότι τον Απρίλιο του 2016 ο ΠΟΥ επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές του για την ανίχνευση, τη φροντίδα και τη θεραπεία των ατόμων που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C, οι οποίες συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες οδηγίες του οργανισμού όσον αφορά την πρόληψη της μετάδοσης των αιματογενώς μεταδιδόμενων ιών, συμπεριλαμβανομένου του ιού της ηπατίτιδας C· επισημαίνει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν καίριες συστάσεις στους τομείς αυτούς και εξετάζουν παραμέτρους σχετικά με την εφαρμογή·

29.  τονίζει ότι η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C μπορεί να θεραπευτεί, ιδίως εάν ανιχνευθεί και αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο συνδυασμό αντιιικών φαρμάκων· επισημαίνει ειδικότερα ότι η αντιιική αγωγή μπορεί πλέον να θεραπεύσει πάνω από το 90 % των ατόμων που έχουν προσβληθεί από ηπατίτιδα C· τονίζει ότι η ιογενής ηπατίτιδα Β (HBV) μπορεί να προληφθεί μέσω εμβολιασμού και να ελεγχθεί, όμως η διάγνωση της ασθένειας σε λιγότερους από το 50 % των πασχόντων γίνεται δεκαετίες αφότου έχουν προσβληθεί·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση των εθνικών σχεδίων εξάλειψης της ιογενούς ηπατίτιδας και να αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλα διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ·

31.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή εναρμονισμένο πρόγραμμα επιτήρησης λοιμώξεων σε επίπεδο ΕΕ, με το οποίο θα μπορούν να εντοπίζονται εγκαίρως οι επιδημίες ιογενούς ηπατίτιδας, φυματίωσης και HIV, να αξιολογούνται οι τάσεις όσον αφορά τα κρούσματα, να παρέχονται εκτιμήσεις σχετικά με την επιβάρυνση λόγω των ασθενειών και να παρακολουθείται αποτελεσματικά και σε πραγματικό χρόνο η αλληλουχία διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας, μεταξύ άλλων σε ευπαθείς ομάδες·

32.  καλεί την Επιτροπή να ηγηθεί συζητήσεων με τα κράτη μέλη σχετικά με το πώς θα παρασχεθούν τα βέλτιστα εφόδια στους επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (όπως η συμπερίληψη ελέγχων anti-HCV και HbsAg στις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, οι λήψεις ιστορικού, οι επαναληπτικοί έλεγχοι και οι παραπεμπτικοί μηχανισμοί), με στόχο την αύξηση του ποσοστού διάγνωσης και τη διασφάλιση φροντίδας που συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές·

33.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας C, με αποτέλεσμα να αποκτά ζωτική σημασία η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά της ηπατίτιδας C και η έλλειψη πρωτοκόλλων ανίχνευσης δυσχεραίνουν σε πολλές περιπτώσεις τον έλεγχο της ασθένειας·

34.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή, υπό την καθοδήγηση του ECDC και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, ένα πολυτομεακό σχέδιο για την τυποποίηση των πρωτοκόλλων ανίχνευσης, ελέγχου και θεραπείας, το οποίο θα εξαλείψει την ηπατίτιδα C στην ΕΕ μέχρι το 2030·

o
o   o

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ C 27 E της 31.1.2008, σ. 247.
(3) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/283804/65wd17e_Rev1_TBActionPlan_150588_withCover.pdf.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0061.
(5) https://thinkprogress.org/massive-hiv-treatment-study-found-zero-transmissions-between-mixed-status-couples-73d4a497f77b.
(6) http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/data-and-statistics.
(7) Ετήσια επιδημιολογική έκθεση - ECDC.http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/hepatitis_C/Documents/aer2016/AER-hepatitis-C.pdf.
(8) Ibid.
(9) Ibid.
(10) Παγκόσμια έκθεση του ΠΟΥ, του 2015, σχετικά με τη φυματίωση.


Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
PDF 627kWORD 72k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018 (2017/2043(BUD))
P8_TA(2017)0302A8-0249/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2017 (COM(2017)0400),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, τμήμα III – Επιτροπή(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2018 (06522/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0249/2017),

Σχέδιο προϋπολογισμού του 2018: υλοποίηση των στόχων για ανάπτυξη, απασχόληση και ασφάλεια

1.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2017, το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, οι αξιοπρεπείς, ποιοτικές και σταθερές θέσεις απασχόλησης, η κοινωνικοοικονομική συνοχή, η ασφάλεια, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή αποτελούν τα βασικά ζητήματα και τις βασικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018·

2.  πιστεύει ότι, σε γενικές γραμμές, η πρόταση της Επιτροπής είναι καλό σημείο εκκίνησης για τις φετινές διαπραγματεύσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 πρέπει να επιτρέπει στην ΕΕ να συνεχίσει να δημιουργεί βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, να εγγυάται παράλληλα την ασφάλεια των πολιτών της και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της μετανάστευσης· εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο αίτημα του Κοινοβουλίου για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής να συμπεριλάβει στο σχέδιο προϋπολογισμού τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, πριν καν λάβει επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο, στέλνοντας, έτσι, ένα ισχυρό μήνυμα όσον αφορά τη σημασία της παρούσας αναθεώρησης του ΠΔΠ, και την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ένωση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να χρηματοδοτήσει τις πολιτικές προτεραιότητές της·

4.  επαναλαμβάνει την ακράδαντη πεποίθησή του ότι, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας στην ΕΕ, η τόνωση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία, τις υποδομές, την εκπαίδευση και τις ΜΜΕ είναι καίριας σημασίας· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη ενίσχυση του προγράμματος «Ορίζων 2020», του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και του Erasmus+, καθότι τα προγράμματα αυτά θα συμβάλουν άμεσα στην επίτευξη των εν λόγω στόχων· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα χρειαστούν περαιτέρω ενισχύσεις, δεδομένων ιδίως των περικοπών που πραγματοποιήθηκαν στη χρηματοδότηση των πολιτικών αυτών προς όφελος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ·

5.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο των ΜΜΕ στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση του κενού επενδύσεων, και υπογραμμίζει ότι η επαρκής τους χρηματοδότηση πρέπει να παραμείνει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις για το COSME είναι κατά 2,9 % χαμηλότερες σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, και εκφράζει την πρόθεσή του να ενισχύσει περαιτέρω το πρόγραμμα αυτό στον προϋπολογισμό του 2018· επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη των ΜΜΕ και ζητεί την πλήρη τήρηση των οικονομικών δεσμεύσεων του προγράμματος για το υπόλοιπο του τρέχοντος ΠΔΠ· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τον εξορθολογισμό της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

6.  εξαίρει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην κάλυψη του κενού επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, καθώς και τη συμβολή του στην υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων που παρέχουν υψηλό επίπεδο προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία· στηρίζει συνεπώς την παράτασή του έως το 2020· επισημαίνει την ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του σκέλους του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση επέκτασης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, ωστόσο, για την έλλειψη ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, που θα καθιστούσε δυνατή μια σαφή επισκόπηση των συνολικών διαθέσιμων κεφαλαίων· υπογραμμίζει τη θέση του στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών διαπραγματεύσεων ότι δεν πρέπει να μειωθούν περαιτέρω τα υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η παράταση αυτή· θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ, του οποίου το εγγυητικό κεφάλαιο χρηματοδοτείται ως επί το πλείστον από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, δεν θα πρέπει να στηρίζει τις οντότητες που είναι εγκατεστημένες ή έχουν συσταθεί σε δικαιοδοσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη σχετική πολιτική της ΕΕ για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, ή δεν συμμορφώνονται πραγματικά με τους κανόνες της ΕΕ ή τα διεθνή φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της έρευνας για την άμυνα και της ανάπτυξης και απόκτησης τεχνολογίας, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στον κλάδο και μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, και, αν αναπτυχθούν σωστά, θα οδηγήσουν σε πιο εκλογικευμένες αμυντικές δαπάνες και θα επιτρέψουν εξοικονομήσεις σε εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· υπενθυμίζει την παλαιότερη θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με πρόσθετους πόρους και να μην αποβαίνουν εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων, περιλαμβανομένου του μηχανισμού CEF·

8.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν έδωσε συνέχεια στο αίτημα του Κοινοβουλίου να υποβάλει αξιολόγηση και συναφείς προτάσεις για μια «Κάρτα Interrail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια»· υπογραμμίζει ότι προτάσεις αυτού του τύπου έχουν τη δυνατότητα να τονώσουν την ευρωπαϊκή συνείδηση και ταυτότητα· τονίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε νέα έργα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους χρηματοδοτικούς πόρους και χωρίς να επηρεάζονται τα υφιστάμενα προγράμματα, και ότι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς· επαναλαμβάνει την προηγούμενη έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές προτάσεις για το θέμα αυτό·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 περιλαμβάνει πρόσθετες πιστώσεις για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), κάτι που ανταποκρίνεται σε προηγούμενες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για τη συνέχιση του προγράμματος· επισημαίνει, παράλληλα, την πρόταση για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017 που περιλαμβάνει τη διάθεση ποσού ύψους 500 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την ΠΑΝ, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2017· δηλώνει πεπεισμένο ότι τα προτεινόμενα ποσά σαφώς δεν επαρκούν για να επιτύχει τους στόχους της η ΠΑΝ, και πιστεύει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ανεργία των νέων, η ΠΑΝ πρέπει να εξακολουθήσει να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου προτεραιότητας της Ένωσης για ανάπτυξη και απασχόληση· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την Ένωση, και υπογραμμίζει ότι η ΠΑΝ μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω και να γίνει πιο αποτελεσματική, κυρίως με τη διασφάλιση ότι προσδίδει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στις πολιτικές για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη και δεν αντικαθιστά τη χρηματοδότηση των πρώην εθνικών πολιτικών·

10.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της ΕΕ· τονίζει ότι, το 2018, τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής αναμένεται να ανακτήσουν ταχύτητα και να αρχίσουν να λειτουργούν με κανονικούς ρυθμούς· τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για την εξασφάλιση επαρκών πιστώσεων για τα προγράμματα αυτά που αποτελούν μία από τις βασικές πολιτικές της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση του ορισμού των διαχειριστικών αρχών, των ελεγκτικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης, και την επιτάχυνση των ρυθμών εκτέλεσης· αναγνωρίζει ότι, εξαιτίας των μακρών διαπραγματεύσεων σχετικά με τις νομικές βάσεις, τα διαπραγματευόμενα θεσμικά όργανα της ΕΕ φέρουν μερίδιο ευθύνης για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης· σημειώνει ότι κάποια κράτη μέλη θεωρούν ότι τα ταμεία συνοχής θα μπορούσαν να αποτελέσουν εργαλείο για τη διασφάλιση της αλληλεγγύης σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης·

11.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, και υπενθυμίζει το πρωτοφανές ποσό των 24,7 δισεκατομμυρίων EUR στα τέλη του 2014· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, με την ευκαιρία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, παρέσχε, για πρώτη φορά, προβλέψεις πληρωμών έως το 2020, αλλά τονίζει ότι απαιτείται η δέουσα επικαιροποίησή τους κάθε χρόνο, προκειμένου να μπορεί η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λαμβάνει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα· προειδοποιεί για τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε μια νέα κρίση πληρωμών, ιδίως για τους δικαιούχους του προϋπολογισμού της ΕΕ· δηλώνει πεπεισμένο ότι η αξιοπιστία της ΕΕ συνδέεται επίσης με την ικανότητά της να εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο θα της επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της· υπογραμμίζει τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχουν οι καθυστερημένες πληρωμές στον ιδιωτικό τομέα και ιδίως στις ΜΜΕ της ΕΕ που έχουν συμβάσεις με δημόσιους φορείς·

12.  καταδεικνύει τη σημασία της τήρησης της δέσμευσης της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο COP21, ιδίως υπό το φως της πρόσφατης απόφασης της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αποχωρήσει από τη συμφωνία· υπογραμμίζει, επ’ αυτού, ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μη επίτευξης του στόχου για κατανομή τουλάχιστον 20 % των δαπανών της ΕΕ για το ΠΔΠ 2014-2020 σε δράσεις που αφορούν το κλίμα, εάν δεν καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες· σημειώνει με ανησυχία την περιορισμένη αύξηση κατά 0,1 % για τη βιοποικιλότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθεί η προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και επαναλαμβάνει την προηγούμενη έκκλησή του για μια μεθοδολογία παρακολούθησης που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις συναφείς με τη βιοποικιλότητα δαπάνες και την αποτελεσματικότητά τους· τονίζει, επίσης, ότι τα έργα με ενωσιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να επιδιώκουν να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

13.  τονίζει ότι η άνευ προηγουμένου κινητοποίηση ειδικών μέσων έδειξε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είχε αρχικά σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει θέματα όπως η τρέχουσα κρίση στο μεταναστευτικό και το προσφυγικό· πιστεύει ότι είναι πρόωρο να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα θεωρεί ότι η κρίση έχει λήξει· αντιτίθεται, συνεπώς, στις προτεινόμενες περικοπές στον τομέα 3 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, οι οποίες δεν συνάδουν με τη δέσμευση της ΕΕ να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση· τονίζει, ωστόσο, ότι, μετά την απόκριση σε μια επείγουσα, άνευ προηγουμένου κατάσταση, θα πρέπει να ακολουθείται μια πιο συστηματική και προορατική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι η ασφάλεια και προστασία των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ·

14.  τονίζει εκ νέου ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης αποτελεί μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση, παράλληλα με τη σταθεροποίηση των γειτονικών περιοχών της ΕΕ, και ότι οι επενδύσεις στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και των προσφύγων είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη του εν λόγω στόχου· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο (ΕΕΣ) και ζητεί την ταχεία συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων επί του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) καθώς και την ταχεία εφαρμογή του· διαπιστώνει, ως εκ τούτου, με έκπληξη τις μειώσεις στον τομέα 4, οι οποίες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν πλήρως βάσει των προηγούμενων αυξήσεων ή του χαμηλού ποσοστού εκτέλεσης· δηλώνει εκ νέου ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η φτώχεια, η ανεργία, η εκπαίδευση και οι οικονομικές ευκαιρίες, καθώς και η αστάθεια, οι συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση που προτείνεται για την ανατολική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας, η οποία ανταποκρίνεται στις προηγούμενες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου· είναι πεπεισμένο ότι η υποστήριξη της ΕΕ, ειδικά προς τις χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης, είναι ουσιαστικής σημασίας για την περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση με την ΕΕ και για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανατολική μας γειτονιά· υπογραμμίζει ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει να παρέχεται για όσο διάστημα οι εν λόγω χώρες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών·

16.  επισημαίνει τη σημασία του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), το οποίο συστάθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση των μειζόνων φυσικών καταστροφών και την εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε περιοχές που πλήττονται από καταστροφές στην Ευρώπη, και λαμβάνει υπό σημείωση την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για το ΤΑΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει χωρίς καθυστέρηση εάν θα χρειαστεί περαιτέρω αύξηση, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τους σεισμούς στην Ιταλία και τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία (με τραγικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές), που είχαν δραματικό και σοβαρό αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή, ιδίως σε υποβαθμισμένες περιφέρειες· ζητεί να προσαρμοστούν οι κανόνες για την κινητοποίηση αυτού του ταμείου, ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο ευέλικτη και έγκαιρη κινητοποίηση, η οποία να καλύπτει ευρύτερο φάσμα καταστροφών με σοβαρές επιπτώσεις και να μειώνει τον χρόνο μεταξύ της καταστροφής και της διάθεσης των πόρων·

17.  επισημαίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 παρέχει πολύ περιορισμένα περιθώρια ή και κανένα περιθώριο έως τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για το σύνολο των τομέων 1, 3 και 4· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί συνέπεια των σημαντικών νέων πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από το 2014 και μετά (ΕΤΣΕ, προτάσεις σχετικά με τη μετανάστευση και, πρόσφατα, έρευνα στον τομέα της άμυνας και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης), οι οποίες έχουν συμπιεστεί εντός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ που συμφωνήθηκαν το 2013· υπενθυμίζει ότι το ΠΔΠ, ιδίως μετά την ενδιάμεσή αναθεώρησή του, προβλέπει διατάξεις ευελιξίας, οι οποίες, αν και είναι περιορισμένες, θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο φιλοδοξίας για την επιτυχία των προγραμμάτων και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων· εκφράζει την πρόθεση του Κοινοβουλίου για περαιτέρω κινητοποίηση των εν λόγω διατάξεων ευελιξίας στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης· ζητεί, για ακόμη μια φορά, την καθιέρωση νέων πραγματικά ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

18.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις διάφορες αναφορές, στο σχέδιο προϋπολογισμού, στην ανάγκη μιας διορθωτικής επιστολής η οποία ενδέχεται εν μέρει να προδικάζει τη θέση του Κοινοβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, αντί να συμπεριλάβει στο σχέδιο προϋπολογισμού τις τυχόν νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης καθώς και την πιθανή παράταση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (ΔΠΤ), ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να συμπεριληφθούν ως πρόταση σε μελλοντική διορθωτική επιστολή· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να παράσχει εγκαίρως λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις εν λόγω επικείμενες προτάσεις, έτσι ώστε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να μπορέσει να τις εξετάσει κατάλληλα· τονίζει ότι οι εν λόγω ενδεχόμενες πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να παραβλέπουν, πόσο μάλλον να αντικαθιστούν, τα αιτήματα και τις τροπολογίες που υποβάλλει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

19.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για την εφαρμογή της στρατηγικής της Επιτροπής «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» και ζητεί συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της παρουσίασης των στοιχείων των επιδόσεων, προκειμένου να παρέχουν ακριβείς, σαφείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των προγραμμάτων της ΕΕ·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

20.  επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με το 2017, η πρόταση της Επιτροπής για το 2018 αντιστοιχεί σε αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του υποτομέα 1α κατά +2,5 %, σε 21 841,3 εκατομμύρια EUR· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», ο μηχανισμός CEF και το πρόγραμμα Erasmus+ αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της αύξησης αυτής, δεδομένου ότι οι οικείες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 7,3 %, 8,7 % και 9,5 % αντίστοιχα, αλλά επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπολείπονται ελαφρώς του δημοσιονομικού προγραμματισμού· επισημαίνει, ειδικότερα, τον πολύ χαμηλό δείκτη επιτυχίας των αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

21.  εκφράζει, ωστόσο, την έκπληξή του για το γεγονός ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών για το πρόγραμμα COSME μειώθηκαν κατά 2,9 % και 31,3 %, αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι η στήριξη προς τις ΜΜΕ έχει προσδιοριστεί ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ·

22.  επαναλαμβάνει, όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ, ότι το Κοινοβούλιο αντιτίθεται στις περαιτέρω περικοπές στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», και θεωρεί ότι για το επιπλέον ποσό των 1,1 δισεκατομμυρίων EUR που προβλέπεται για την εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο τα μη διατεθέντα περιθώρια (για ποσό ύψους 650 δισεκατομμυρίων EUR) και η αναμενόμενη καθαρή θετική πρόσοδος (για ποσό ύψους 450 δισεκατομμυρίων EUR)· υπενθυμίζει ότι το κονδύλιο για τον μηχανισμό CEF (τμήμα ΤΠΕ) περιλαμβάνει επίσης τη νέα πρωτοβουλία Wifi4EU· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της CEF υπόκειται σε συστηματική υπερκάλυψη λόγω ανεπαρκών πιστώσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την υποδομή·

23.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να συσταθεί ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· παρατηρεί, ωστόσο, με ανησυχία ότι, παρά τις προειδοποιήσεις του Κοινοβουλίου, η νομοθετική πρόταση που εγκρίθηκε στις 30 Μαΐου 2017 προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα χρηματοδοτηθεί κατά τρία τέταρτα με ανακατανομή από υπάρχοντα προγράμματα, και κυρίως από το Erasmus+ (197,7 εκατομμύρια EUR)· εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο που συνεπάγεται η κατάσταση αυτή για τα εν λόγω προγράμματα της ΕΕ και εκφράζει την πρόθεσή του να ενισχύσει περαιτέρω το πρόγραμμα Erasmus+ στον προϋπολογισμό του 2018· επαναλαμβάνει ότι οποιεσδήποτε νέες πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι με ανακατανομές από υπάρχοντα προγράμματα·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη κλιμάκωση της προπαρασκευαστικής ενέργειας για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και για την παρουσίαση, εκ μέρους της Επιτροπής, μιας νομοθετικής πρότασης για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

25.  επισημαίνει ότι οι συνολικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1β ανέρχονται σε 55 407,9 εκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο, αν συνεκτιμηθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 3, αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,4 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017·

26.  επισημαίνει ότι το προτεινόμενο ποσό των 46 763,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών, είναι κατά 25,7 % υψηλότερο από ό,τι το 2017, γεγονός που αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη μείωση που σημειώθηκε το 2017 λόγω της καθυστέρησης να τεθούν όντως σε λειτουργία τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα· υπενθυμίζει ότι οι ανακριβείς προβλέψεις των κρατών μελών οδήγησαν το 2016 σε σημαντική υποχρησιμοποίηση, άνω των 11 δισεκατομμυρίων EUR, των πιστώσεων πληρωμών στον υποτομέα 1β, και επισημαίνει ότι τα προτεινόμενα επίπεδα για το 2018 έχουν ήδη αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 1,6 δισεκατομμύρια EUR μετά τις προηγούμενες προβλέψεις·

27.  τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, και πιστεύει ακράδαντα ότι στο μέλλον πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε «μη φυσιολογική» συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιλύσουν, κατά προτεραιότητα, τα εκκρεμή θέματα που συνδέονται με τις καθυστερήσεις στον ορισμό των εθνικών αρχών διαχείρισης και πιστοποίησης, καθώς και άλλα σημεία στα οποία δημιουργείται συμφόρηση κατά την υποβολή των αιτήσεων πληρωμών· εκφράζει την ειλικρινή ελπίδα του ότι τόσο οι εθνικές αρχές όσο και η Επιτροπή έχουν βελτιώσει τις εκτιμήσεις των αναγκών πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2018, και ότι το προτεινόμενο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών θα εκτελεστεί πλήρως· αναγνωρίζει ότι οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τις νομικές βάσεις είναι μεταξύ των πολλών αιτιών του τρέχοντος χαμηλού ποσοστού υλοποίησης·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να χρηματοδοτηθεί η συνέχιση της ΠΑΝ, και επισημαίνει την προτεινόμενη κινητοποίηση ποσού ύψους 233,3 εκατομμυρίων EUR από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις υποδείξεις της πρόσφατης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε αύξηση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ θα πρέπει να συνδυαστεί με τα αντίστοιχα ποσά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)· εκφράζει την πρόθεσή του να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω το πρόγραμμα αυτό στον προϋπολογισμό του 2018·

29.  υπογραμμίζει τη σημασία του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό του 2018 για να καταστεί δυνατή η επαρκής κάλυψη των αναγκών των ομάδων-στόχων και η επίτευξη των στόχων του Ταμείου·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

30.  επισημαίνει ότι προτείνεται ποσό 59 553,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (+1,7 % σε σύγκριση με το 2017) και 56 359,8 εκατομμυρίων EUR σε πληρωμές (+2,6 %) για τον τομέα 2, με περιθώριο 713,5 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· επισημαίνει ότι η αύξηση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση των αναγκών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το 2018 (+2,1 %) οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σημαντικά χαμηλότερο ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 2018·

31.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αφήσει ένα περιθώριο 713,5 εκατομμυρίων EUR έως τα ανώτατα όρια του τομέα 2· επισημαίνει το γεγονός ότι η αυξημένη αστάθεια των γεωργικών αγορών, όπως συνέβη στο παρελθόν με την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα, ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία τη χρήση αυτού του περιθωρίου· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το περιθώριο που απομένει έως τα ανώτατα όρια επαρκεί για την αντιμετώπιση των κρίσεων που ενδέχεται να προκύψουν·

32.  επισημαίνει την παράταση των έκτακτων μέτρων στήριξης για ορισμένα φρούτα για τα οποία η κατάσταση της αγοράς εξακολουθεί να είναι δύσκολη· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει μέτρα στήριξης στους τομείς της κτηνοτροφίας, και ιδίως του γαλακτοκομικού τομέα, σε σχέση με το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές από την ΕΕ και αναμένει, συνεπώς, μια αλλαγή όσον αφορά το ζήτημα αυτό· αναμένει, συνεπώς, ότι αν χρησιμοποιηθεί το περιθώριο του τομέα 2, ένα μέρος του θα διατεθεί στους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από το ρωσικό εμπάργκο· περιμένει τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής, η οποία αναμένεται τον Οκτώβριο 2017, και η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΕΓΤΕ, να επαληθεύει τις πραγματικές ανάγκες στον γεωργικό τομέα, και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο του ρωσικού εμπάργκο και άλλες αστάθειες της αγοράς·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) (+2,4 %) και του προγράμματος LIFE+ (+5,9 %), σε συμφωνία με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι σημαντικά μειωμένες πιστώσεις πληρωμών φαίνεται να μαρτυρούν ότι εξακολουθεί να είναι αργή η ανάπτυξη αυτών των δύο προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014-2020·

Τομέας 3 — Ασφάλεια και ιθαγένεια

34.  σημειώνει το προτεινόμενο ποσό ύψους 3 473,1 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα 3· τονίζει ότι χρειάζονται κοινές, συνολικές και βιώσιμες λύσεις για την μεταναστευτική και προσφυγική κατάσταση και τα συναφή προβλήματα·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί ένα πρόσθετο ποσό ύψους 800 εκατομμυρίων EUR για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας, ιδίως μετά τις αλλεπάλληλες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ΕΕ·

36.  θεωρεί ότι η σημασία και ο επείγων χαρακτήρας των ζητημάτων αυτών δεν συνάδουν με τη σημαντική μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (-18,9 %) και των πιστώσεων πληρωμών (-21,7 %) που προτείνονται για τον τομέα 3 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, ιδίως όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»· ζητεί την επαρκή χρηματοδότηση αυτών των ταμείων· επιμένει ότι οι μειώσεις αυτές δεν δικαιολογούνται από τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων ή στην έγκριση των νέων νομοθετικών προτάσεων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι και ότι θα αντιμετωπιστούν γρήγορα τυχόν πρόσθετες ανάγκες·

37.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα αναδιανομής, με αποτέλεσμα να προκύπτει άνιση επιβάρυνση για ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως την Ιταλία και την Ελλάδα· υπενθυμίζει ότι το 2016 έφτασαν στην ΕΕ 361 678 πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των οποίων 181 405 στην Ιταλία και 173 447 στην Ελλάδα, και ότι η Ιταλία έχει ήδη υποδεχτεί το 85 % των προσφύγων και μεταναστών που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στην ΕΕ το 2017· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ιταλία έχει λάβει μέχρι στιγμής μόνο 147,6 εκατομμύρια ευρώ από το ΤΑΜΕ, ποσό που αντιπροσωπεύει μόλις το 3 % των συνολικών δαπανών της χώρας για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης·

38.  πιστεύει επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με την αύξηση της στήριξης που παρέχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· εκφράζει την αμφιβολία του σχετικά με το κατά πόσο θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός ενώ έχουν μειωθεί σημαντικά, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, οι οικείες γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν το ΤΕΑ· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την εφαρμογή των προτεινόμενων νέων πληροφοριακών και συνοριακών συστημάτων, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) και το σύστημα εισόδου/εξόδου·

39.  θεωρεί ότι το 2018 θα είναι κρίσιμο έτος για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση, δεδομένου ότι αρκετά από τα βασικά συστατικά στοιχεία του βρίσκονται υπό ανάπτυξη· υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν προσεκτικά οι δημοσιονομικές επιπτώσεις ορισμένων από τις νομοθετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος του Δουβλίνου για το άσυλο και τα νέα συστήματα εισόδου-εξόδου και ETIAS, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η έγκρισή τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση για να ικανοποιηθούν οι φιλοδοξίες της Ένωσης στον τομέα αυτό και να επιτευχθεί άμεσα η συγκρότηση μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και με βάση την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών·

40.  επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής, για τρίτο κατά σειρά έτος, δεν αφήνει κανένα περιθώριο έως το ανώτατο όριο του τομέα 3, γεγονός που αποδεικνύει ότι το μέγεθος του μικρότερου τομέα του ΠΔΠ είναι παρωχημένο, όπως υποστηρίχθηκε και από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής για κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 817 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, η οποία μπορεί να καταστεί δυνατή μόνο χάρη στην πρόσθετη ευελιξία που εξασφαλίστηκε στον αναθεωρημένο κανονισμό ΠΔΠ· επιμένει ότι το επίπεδο των δαπανών εξακολουθεί να μην επαρκεί, και εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η Επιτροπή παρέπεμψε κάθε περαιτέρω πρόταση σε μια μελλοντική διορθωτική επιστολή·

41.  υπενθυμίζει την ισχυρή στήριξη που παρέχει με συνέπεια το Κοινοβούλιο για τα προγράμματα για τον πολιτισμό και τα μέσα επικοινωνίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτεινόμενες αυξήσεις για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, μεταξύ άλλων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πλαίσιο των «ενεργειών πολυμέσων»· επιμένει, επιπλέον, ότι πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις πρωτοβουλίες εντός της γραμμής του προϋπολογισμού «ενέργειες πολυμέσων» ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός στηρίζει αποτελεσματικά την υψηλής ποιότητας ανεξάρτητη κάλυψη των υποθέσεων της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ μιας βιώσιμης πολυετούς χρηματοδοτικής ρύθμισης για το Euranet+· εκφράζει, τέλος, την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το πρόγραμμα τροφίμων και ζωοτροφών και το πρόγραμμα για τους καταναλωτές σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017· υπογραμμίζει, τέλος, τη σημασία ενός ισχυρού προγράμματος για την υγεία και ενός κατάλληλου προϋπολογισμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της υγείας, για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι νέες καινοτομίες στην υγειονομική περίθαλψη, οι ανισότητες στον τομέα της υγείας, η επιβάρυνση από τις χρόνιες ασθένειες, η μικροβιακή αντοχή, η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και η πρόσβαση στην περίθαλψη·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

42.  εκφράζει αποδοκιμασία για τη συνολική μείωση της χρηματοδότησης για τον τομέα 4, η οποία ανέρχεται σε 9,6 δισεκατομμύρια EUR (-5,6 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· σημειώνει ότι οι μειώσεις στα κύρια μέσα του τομέα 4 συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με παλαιότερες ενισχύσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό του 2017, για τη ΔΠΤ και για το νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση·

43.  πιστεύει ότι το επίπεδο των περικοπών στον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΝΙ), ιδίως όσον αφορά τη νότια συνιστώσα του τελευταίου, δεν δικαιολογείται, δεδομένων των μακροπρόθεσμων αναγκών όσον αφορά τη δράση της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης, πέραν των συμφώνων για τη μετανάστευση στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης και της δέσμευσής της υπέρ της διεθνούς ανάπτυξης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι για την ειρηνευτική διεργασία και η χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την UNRWA· υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης επαρκών πόρων για τη Νότια Γειτονία, δεδομένου ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή αποτελεί βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης·

44.  εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για τις προτεινόμενες αυξήσεις για την ανατολική συνιστώσα του ENI, οι οποίες θα συμβάλουν στη στήριξη των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ολοκλήρωσης με την ΕΕ, ιδίως στις χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ένωση·

45.  σημειώνει την αύξηση της στήριξης για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία (ΜΠΒ II), ειδικά στο πλαίσιο της οπισθοδρόμησης της χώρας στους τομείς του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να αναστείλει τα προενταξιακά κονδύλια σε περίπτωση αναστολής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, και εάν το εν λόγω σενάριο υλοποιηθεί, να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια αυτά για την άμεση στήριξη της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, και να αυξηθούν οι επενδύσεις σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ των λαών, όπως το πρόγραμμα Erasmus + για τους σπουδαστές, τους ακαδημαϊκούς και τους δημοσιογράφους· αναμένει να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση για τις δικαιούχες χώρες του ΜΠΒ στα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίες έχουν άμεση ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης για μεταρρυθμίσεις·

46.  θεωρεί, δεδομένης της σημασίας που έχει η τριτοβάθμια εκπαίδευση για τις γενικότερες μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στις χώρες εταίρους, ότι η κινητικότητα των σπουδαστών και η ακαδημαϊκή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες θα πρέπει να λαμβάνουν συνεχή στήριξη· εκφράζει, επομένως, αποδοκιμασία για τη μείωση των πιστώσεων που προορίζονται να καλύψουν την τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια που χορηγείται στο πλαίσιο των τριών εξωτερικών μέσων (ΜΠΒ, ΕΝΙ και ΜΑΣ), με στόχο να προωθηθεί η διεθνής διάσταση της ανώτερης εκπαίδευσης για την εφαρμογή του προγράμματος «Erasmus+»·

47.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να διατηρηθεί περιθώριο 232 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο· δηλώνει πεπεισμένο ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η εξωτερική δράση της ΕΕ καθιστούν αναγκαία την παροχή σταθερής χρηματοδότησης που υπερβαίνει το υφιστάμενο μέγεθος του τομέα 4· υπενθυμίζει ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες χρησιμοποιήθηκε στον προϋπολογισμό του 2017 ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση πάνω από το ανώτατο όριο· υποστηρίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέες πιστώσεις και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι επιλογές ευελιξίας στο επίπεδο που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ·

48.  ζητεί από την Επιτροπή, η οποία έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε ενδεχόμενη παράταση της ΔΠΤ, να υποβάλει το συντομότερο δυνατό μια ουσιαστική πρόταση για την παράταση του εν λόγω μέσου εάν αυτή είναι η πρόθεσή της· υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να εξασφαλίσουν ότι η σύσταση της ΔΠΤ και των καταπιστευματικών ταμείων είναι διαφανής και σαφής, και συνάδει με την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού της Ένωσης, με σεβασμό προς τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλευτικού ελέγχου· παροτρύνει εκ νέου τα κράτη μέλη να τιμήσουν εγκαίρως τις δεσμεύσεις τους για τη χρηματοδότηση της ΔΠΤ και των καταπιστευματικών ταμείων·

49.  δηλώνει την πλήρη υποστήριξή του προς τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στη διάσκεψη των Βρυξελλών σχετικά με τη Συρία, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες δεσμεύσεις του Λονδίνου· συμφωνεί με την ενίσχυση του ENI και της ανθρωπιστικής βοήθειας με 120 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα, προκειμένου να εκπληρωθούν οι εν λόγω δεσμεύσεις·

Τομέας 5 – Διοίκηση

50.  σημειώνει ότι οι δαπάνες του τομέα 5 είναι αυξημένες κατά 3,1 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, και ανέρχονται σε 9 682,4 εκατομμύρια EUR (+287,9 εκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι πάνω από το ένα τρίτο της εν λόγω ονομαστικής αύξησης εξηγείται από τις πρόσθετες πιστώσεις που απαιτούνται για τις συντάξεις (+108,5 εκατομμύρια EUR)· επισημαίνει ότι οι πρόσθετες πιστώσεις οφείλονται κυρίως στην αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων (+4,2 %)· σημειώνει επίσης ότι ο αριθμός των συνταξιούχων αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο τα προσεχή έτη· επισημαίνει την αυστηρή προσέγγιση που ακολουθείται όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες και το ονομαστικό πάγωμα όλων των μη μισθολογικών δαπανών·

51.  σημειώνει ότι το πραγματικό περιθώριο είναι 93,6 εκατομμύρια EUR έως το ανώτατο όριο, μετά τον συμψηφισμό 570 εκατομμυρίων EUR για τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, στο πλαίσιο του τομέα 3, κατά το 2017· υπογραμμίζει ότι το μερίδιο του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ αυξήθηκε ελαφρά σε 6,0 % (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) λόγω των συντάξεων·

Δοκιμαστικά σχέδια – προπαρασκευαστικές ενέργειες

52.  υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων (ΔΣ) και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΠΕ) ως μέσων για τον προσδιορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και την εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών που ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες και προγράμματα της ΕΕ· προτίθεται να προχωρήσει στον προσδιορισμό μιας ισόρροπης δέσμης ΔΣ-ΠΕ· σημειώνει ότι, στην παρούσα πρόταση, το περιθώριο σε ορισμένους τομείς είναι πολύ περιορισμένο, αν όχι ανύπαρκτο, και προτίθεται να διερευνήσει τρόπους για να καταστεί δυνατή η εγγραφή τυχόν ΔΣ-ΠΕ χωρίς να σημειωθούν περαιτέρω μειώσεις όσον αφορά άλλες πολιτικές προτεραιότητες· θεωρεί ότι κατά την εκτέλεση των ΔΣ-ΠΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει σε κάθε στάδιο τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τα δρομολόγησαν, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός του πνεύματος της πρότασής τους·

Οργανισμοί

53.  σημειώνει τη συνολική αύξηση στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2018 για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, κατά 3,1 % (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν έσοδα για ειδικό προορισμό) και κατά 146 θέσεις, αλλά επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των οργανισμών «σε στάδιο πλήρους λειτουργίας» (-11,2 %) και των οργανισμών «με νέα καθήκοντα» (+10,5 %)· θεωρεί ότι τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν ορθά το γεγονός ότι, από το 2013, οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν εκπληρώσει ή και υπερβεί τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % (ορισμένοι πρόκειται να επιτύχουν τον στόχο αυτό το 2018), ενώ οι αυξήσεις προσωπικού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα περιορίζονταν στις υπηρεσίες που ασχολούνται με τη μετανάστευση και την ασφάλεια (+183 θέσεις), στους οργανισμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας (+28 θέσεις) και σε ορισμένους οργανισμούς στους οποίους ανατίθενται νέα καθήκοντα (ERA, EASA, GSA) (+18 θέσεις)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του, όπως εκφράζεται στη διαδικασία απαλλαγής για το 2015(5), να διατηρηθούν οι απαιτούμενοι πόροι και, όπου είναι αναγκαίο, να χορηγηθούν πρόσθετοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης γραμματείας του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ (η οποία ονομάζεται πλέον «Κοινή Υπηρεσία Υποστήριξης»)·

54.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι είναι επείγουσα ανάγκη να εξασφαλιστούν στους οργανισμούς της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων τα αναγκαία επίπεδα επιχειρησιακών δαπανών και προσωπικού ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στα πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί κατά τα τελευταία έτη· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις σημαντικές αυξήσεις προσωπικού που προτείνονται για τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), τις οποίες θεωρεί απολύτως ελάχιστη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά τις δράσεις τους· υπογραμμίζει ότι το προτεινόμενο επίπεδο του προϋπολογισμού και του προσωπικού της Ευρωπόλ δεν είναι επαρκές για την εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατέθηκαν, δεδομένου ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αποφάσισαν κατά τα προηγούμενα έτη να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος και της εμπορίας ανθρώπων και της προστασίας ασυνόδευτων παιδιών· υπογραμμίζει τα κενά που εντοπίστηκαν στην διάρθρωση του υφιστάμενου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, και προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει στον eu-LISA επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να εκτελέσει τα πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν πρόσφατα στους προαναφερθέντες τομείς· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της EASO για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου, ιδίως όταν πρόκειται για αυξημένο αριθμό αιτούντων άσυλο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση του ύψους της επιχειρησιακής χρηματοδότησης (-23,6 % σε σύγκριση με το 2017) και του εποπέδου προσωπικού (-4 θέσεις) στην Eurojust η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή αύξηση των υποθέσεών της·

55.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι οργανισμοί της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης και της κατάρτισης (CEDEFOP, ETF, EU-OSHA, EUROFOUND) και στον τομέα της περιβαλλοντικής δράσης (ECDC, ECHA, EEA, EFSA, EMA) αντιμετωπίζονται ως ιδιαίτερος στόχος για μείωση του προσωπικού (-5 θέσεις και -12 θέσεις αντιστοίχως)· θεωρεί ότι αυτό δεν συνάδει με τις συνολικές πολιτικές της Ένωσης οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία αξιοπρεπών, ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· χαιρετίζει την αύξηση του προσωπικού και του προϋπολογισμού για τον ACER και το GSA, όμως τονίζει ότι αυτές οι αυξήσεις δεν αρκούν για να εκπληρώσουν οι οργανισμοί τα καθήκοντά τους με ικανοποιητικό τρόπο·

56.  σημειώνει ότι το έτος 2018 είναι η τρίτη προθεσμία καταχώρισης στο REACH, γεγονός που επηρεάζει μεγάλο αριθμό εταιρειών στην Ευρώπη και τον μεγαλύτερο αριθμό ΜΜΕ μέχρι σήμερα και που θα έχει κατά συνέπεια σημαντικό αντίκτυπο στον φόρτο εργασίας του ECHA· καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να απόσχει από την προβλεπόμενη μείωση 6 θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων το 2018 και να αναβάλει την μείωση αυτή έως το 2019, έτσι ώστε ο ECHA να μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά ολόκληρο το πρόγραμμα εργασίας του για το 2018· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι ο ECHA έχει ήδη πραγματοποιήσει μείωση 10 % του προσωπικού του REACH μετά το 2012·

o
o   o

57.  υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί νομική υποχρέωση που απορρέει άμεσα από τις Συνθήκες· ζητεί την επιβολή της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στη διαδικασία του προϋπολογισμού και τη χρήση των δαπανών του προϋπολογισμού ως αποτελεσματικού εργαλείου για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· συνιστά την ανάπτυξη δημοσιονομικού σχεδιασμού για την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σύμφωνα με το εγκριθέν δοκιμαστικό σχέδιο, και τη συμπερίληψη, στο μέλλον, ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για τη διαχείριση του συντονισμού όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα θεσμικά όργανα·

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟ 2018

A.  Σύμφωνα με το Μέρος Α του παραρτήματος της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί των ακόλουθων βασικών ημερομηνιών για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2018:

1.  Θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 13 Ιουλίου το πρωί, πριν από την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου·

2.  Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να υποβάλει την κατάσταση προβλέψεων για το 2018 έως τα τέλη Μαΐου·

3.  Το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να εγκρίνει τη θέση του και να τη διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως την 37η εβδομάδα (τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου), ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προσπαθήσει να ψηφίσει επί των τροπολογιών της θέσης του Συμβουλίου το αργότερο έως την 41η εβδομάδα (μέσα Οκτωβρίου)·

5.  Θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 18 Οκτωβρίου το απόγευμα, πριν από την ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

6.  Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει για την εκ μέρους της ανάγνωση την 43η εβδομάδα (σύνοδος ολομέλειας από 23 έως 26 Οκτωβρίου)·

7.  Οι εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής θα αρχίσουν στις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ, ο διαθέσιμος χρόνος για συνδιαλλαγή θα λήξει στις 20 Νοεμβρίου 2017·

8.  Η επιτροπή συνδιαλλαγής θα συνέλθει στις 9 Νοεμβρίου σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις 17 Νοεμβρίου σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Συμβούλιο και μπορεί να συνέλθει εκ νέου αν κριθεί σκόπιμο· η προετοιμασία των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής θα πραγματοποιηθεί μέσω τριμερούς διαλόγου (-ων). Τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου το πρωί. Στη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών μπορεί να συγκληθεί και πρόσθετος τριμερής διάλογος ή διάλογοι, πιθανώς στις 13 ή στις 14 Νοεμβρίου (Στρασβούργο).

B.  Οι λεπτομερείς όροι για τη λειτουργία της επιτροπής συνδιαλλαγής περιέχονται στο Μέρος Ε του παραρτήματος της προαναφερόμενης διοργανικής συμφωνίας.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0085.
(5) Βλέπε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0155).


Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις
PDF 562kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 με θέμα «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (2016/2240(INI))
P8_TA(2017)0303A8-0220/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

‒  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 παράγραφος 3 και 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

‒  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2347 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 24ης Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ιδίως τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 4 και 17,

‒  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 8ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029),

‒  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2007, σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (COM(2007)0242),

–  έχοντας υπόψη την προπαρασκευαστική δράση για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και τις συστάσεις της(1),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε η ΑΕ/ΥΕ στις 28 Ιουνίου 2016,

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό(2),

‒  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό (COM(2010)0390),

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους(3),

‒  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 σχετικά με την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την κοινωνία (Σύμβαση του Φάρο)(4),

‒  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την προαγωγή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της(5),

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ(6),

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(8),

‒  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2015-2018)(9),

‒  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO του 1972 σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς,

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα CM/Res(2010)53 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη σύναψη διευρυμένης επιμέρους συμφωνίας (ΔΕΣ) για τις πολιτιστικές διαδρομές,

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας(11),

‒  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τον πολιτισμό στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και ιδίως της συνεργασίας για την ανάπτυξη(12),

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Απριλίου 2015, σχετικά με την καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Daesh)(13), και ιδίως την παράγραφο 3, το οποίο «καλεί την ΑΕ/ΥΕ να χρησιμοποιήσει την πολιτιστική διπλωματία και τον διαπολιτισμικό διάλογο ως μέσο για τη συμφιλίωση των διαφόρων κοινοτήτων και την αποκατάσταση των χώρων που έχουν καταστραφεί»,

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με μία ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης(14),

‒  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 3502ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της 21ης και 22ας Νοεμβρίου 2016,

‒  έχοντας υπόψη τη μελέτη η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Κοινοβουλίου με τίτλο «Research for CULT Committee – European Cultural Institutes Abroad» (Έρευνα για την Επιτροπή CULT – Ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα του εξωτερικού)(15),

‒  έχοντας υπόψη τη μελέτη η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Κοινοβουλίου με τίτλο «Research for CULT Committee – European capitals of culture: success strategies and long-term effects» (Έρευνα για την Επιτροπή CULT – Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης: στρατηγικές επιτυχίας και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις)(16),

‒  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2015 που ζήτησε η Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI) της Επιτροπής με τίτλο «Analysis of the perception of the EU and EU’s policies abroad» (Ανάλυση της αντίληψης της ΕΕ και των πολιτικών της ΕΕ στο εξωτερικό)(17),

‒  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»,

‒  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»,

‒  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018) (COM(2016)0543),

‒  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (COM(2016)0942),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) της 27ης Σεπτεμβρίου 2016, με την οποία ο Ahmad Al Faqi Al Mahdi κρίθηκε ένοχος για την καταστροφή διαφόρων μαυσωλείων στο Τιμπουκτού και στην οποία το Δικαστήριο έκρινε για πρώτη φορά, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης, ότι η καταστροφή μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να θεωρείται έγκλημα πολέμου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0220/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταλαμβάνει πιο εξέχουσα θέση στις διεθνείς σχέσεις και θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερους πόρους και ενέργεια στην προώθηση του κοινού πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της καινοτομίας της στο πλαίσιο της περιφερειακής πολυμορφίας, βάσει του άρθρου 167 της ΣΛΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας εξέχων παράγοντας στη διεθνή πολιτική και διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις, μεταξύ άλλων και μέσω της προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας στις διεθνείς σχέσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός έχει εγγενή αξία, και η εμπειρία της ΕΕ έχει δείξει ότι οι πολιτιστικές ανταλλαγές μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των εξωτερικών της στόχων και να αποτελέσουν μια ισχυρή γέφυρα μεταξύ ατόμων διαφορετικών εθνοτικών, θρησκευτικών και κοινωνικών προελεύσεων, κυρίως με την ενίσχυση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, μεταξύ άλλων μέσω των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· θεωρεί εν προκειμένω ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να καταστεί ουσιώδες μέρος του πολιτικού διαλόγου με τις τρίτες χώρες και ότι πρέπει να εντάσσεται συστηματικά στα σχέδια και τα προγράμματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να ενισχύσει η ΕΕ την διαπολιτισμική κατανόηση, θα πρέπει να αναπτύξει κοινά εργαλεία επικοινωνίας υπό μορφή πραγματικά ευρωπαϊκών μέσων επικοινωνίας, όπως τα κανάλια Arte, Euronews και το δίκτυο Euranet·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός και η προστασία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική συνεργασία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής δεδομένου ότι δημιουργεί γέφυρες μεταξύ των χωρών, βελτιώνει την ποιότητα της διεθνούς έρευνας και ενισχύει την προβολή της επιστημονικής διπλωματίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν μια ποικιλία κοινών πολιτιστικών, γλωσσικών, ιστορικών και θρησκευτικών ριζών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι με την άντληση έμπνευσης από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, έχουν καταφέρει να επιτύχουν την ενότητα μέσα στην πολυμορφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, τόσο στην υλική όσο και στην άυλη μορφή τους, αντιπροσωπεύουν την πολυμορφία των ευρωπαϊκών κοινωνιών και περιφερειών, τόσο των πλειοψηφικών κοινωνιών τους όσο και των μειονοτικών τους πολιτισμών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Δήλωση για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης», η οποία εγκρίθηκε στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2015, τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης του ενεργού διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, καθώς και της παγκόσμιας αλληλεγγύης και του αμοιβαίου σεβασμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ολόκληρη την ιστορία της ΕΕ, οι πολιτιστικές σχέσεις ήταν θεμελιώδεις παράγοντες της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, διαδραματίζοντας παράλληλα καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και των επαφών μεταξύ λαών, και στην αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση των διαδικασιών εκδημοκρατισμού και την προσήλωση στην πρόληψη, επίλυση και αντιμετώπιση των συγκρούσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική διπλωματία θα πρέπει να προωθεί την πολιτιστική και τη γλωσσική πολυμορφία, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των μειονοτικών γλωσσών, αναγνωρίζοντας ότι τούτο συνιστά αξία καθ’ εαυτόν και συμβάλλει στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν επίσης τα πολιτιστικά δικαιώματα και ότι θα πρέπει, συνεπώς, να δίδεται ίση προσοχή στο δικαίωμα κάθε ατόμου να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή και να απολαμβάνει τον πολιτισμό του, ενώ παράλληλα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2014 τέθηκαν σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση του εμπορίου πολιτιστικών αγαθών από τη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για τη σύσταση ενός μηχανισμού αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που θα εντοπίζει και θα προλαμβάνει την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αφαίρεση πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων σε περιοχές ή χώρες συγκρούσεων, πράξεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκρουσιακές καταστάσεις για εκφοβισμό ή κλονισμό, και που σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν με «πολιτισμική κάθαρση»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός αποτελεί κοινό αγαθό και ότι κατά τον σχεδιασμό μιας νέας συναίνεσης για την ανάπτυξη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάκτηση κοινών δημοσίων αγαθών μέσω, μεταξύ άλλων, του πολιτισμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα μεμονωμένα κράτη μέλη προσφέρουν περισσότερη από τη μισή παγκόσμια αναπτυξιακή βοήθεια και ότι το γεγονός αυτό αξίζει να τύχει καλύτερης αναγνώρισης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι καθολική και ότι, συνεπώς, η προστασία της αποτελεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση ειρήνης και ανθεκτικότητας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» παρέχει ένα πλαίσιο για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις της ΕΕ· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι δεν προσδιορίζει θεματικές και γεωγραφικές προτεραιότητες, συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα, ομάδες στόχους, κοινά συμφέροντα και πρωτοβουλίες, χρηματοδοτικές διατάξεις, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τοπική και περιφερειακή προοπτική και προκλήσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπροσωπικές επαφές, όπως οι ανταλλαγές νέων, η αδελφοποίηση πόλεων και οι εταιρικές σχέσεις στον επαγγελματικό τομέα, είναι σημαντικά μέσα ενθάρρυνσης της διαπολιτισμικής κατανόησης και θα πρέπει να προωθούνται από την ΕΕ στις εξωτερικές σχέσεις της·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα είναι ουσιώδες τμήμα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων της ΕΕ και απαιτεί τη σύσταση μηχανισμών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε θεώρηση προς και από τρίτες χώρες για τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, ερευνητές, πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές και προσωπικό, καθώς και για τα δίκτυα αποφοίτων των πρώην συμμετεχόντων σε προγράμματα της ΕΕ(18)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική πολιτισμική αλληλεπίδραση μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών κρατών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία, η κατάρτιση, η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών στον πολιτιστικό τομέα και των έργων τους, μεταξύ άλλων και μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων και της φιλοξενίας καλλιτεχνών, αποτελούν βασικούς παράγοντες στη διάδοση και την ανταλλαγή ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών πολιτισμών και τεχνών και πρέπει να προωθηθούν και να ενισχυθούν·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χάραξη πολιτικής για τις θεωρήσεις για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες στον τομέα του πολιτισμού έχει καίρια σημασία για την επιτυχή συνεργασία και την ελεύθερη κυκλοφορία των έργων, μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων, καθώς και για τη διασφάλιση προγραμμάτων φιλοξενίας για τους ενεργούς καλλιτέχνες, στα οποία θα συμμετέχουν οι κοινωνίες των πολιτών στις διάφορες χώρες και περιφέρειες του κόσμου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως σημείο εκκίνησης μπορεί να χρησιμεύσει η διενέργεια ενός απολογισμού των όσων έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της «ατζέντας της ΕΕ για τον πολιτισμό», με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση της στρατηγικής, τη θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των μεμονωμένων χωρών, προτεραιοτήτων και ρεαλιστικών αποτελεσμάτων και την άντληση διδαγμάτων από τις βέλτιστες πρακτικές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως βασικός εταίρος των Ηνωμένων Εθνών, οφείλει να συνεργάζεται στενά με την UNESCO για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός μεταξύ των προγραμμάτων και των πόρων της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την πολιτιστική διάσταση των διεθνών σχέσεων της ΕΕ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος διαλόγου για τη διαπολιτισμική κατανόηση και εμπιστοσύνη·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο ορατές στις τρίτες χώρες, ιδίως στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, και τα αποτελέσματά τους να κατανέμονται, να αξιολογούνται και να διαδίδονται καλύτερα(19)·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των προϊόντων και των υπηρεσιών από τον οπτικοακουστικό, τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα αυξάνεται, όπως επίσης αυξάνεται και η συμβολή τους στο ΑΕγχΠ και τη διεθνή κυκλοφορία·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές που έχουν πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης καλύπτουν χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Γειτονίας της ΕΕ καθώς και υποψήφιες χώρες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών της·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες της Ένωσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας με την εμβάθυνση των εργασιών σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας και την ενίσχυση της πλουραλισμού, της συνύπαρξης και του σεβασμού·

Στόχοι

1.  χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση, η οποία παρέχει μια επισκόπηση όλων των μέσων, των δράσεων, των πρωτοβουλιών, των προγραμμάτων και των έργων που υποστηρίζονται ή υλοποιούνται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της που έχουν κοινό παρονομαστή τον πολιτισμό· ζητεί την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής της ΕΕ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις·

2.  αναγνωρίζει ότι η κοινή ανακοίνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας εντός της ΕΕ και με τις χώρες εταίρους της και στην προώθηση μιας παγκόσμιας τάξης που βασίζεται στη διατήρηση της ειρήνης, την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης μέσω του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, και στην πρόληψη των συγκρούσεων με σεβασμό προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης, την καλλιτεχνική ελευθερία, την αμοιβαία κατανόηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και τις θεμελιώδεις αξίες· τονίζει, επιπλέον, τον σημαντικό ρόλο της πολιτιστικής διπλωματίας, της εκπαίδευσης και των πολιτιστικών ανταλλαγών στην ενίσχυση ενός κοινού πυρήνα οικουμενικών αξιών·

3.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η ΕΥΕΔ από κοινού με την Επιτροπή για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών για την επιστήμη και την έρευνα και ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης επιστημονικής διπλωματίας·

4.  ζητεί την προώθηση των πολιτιστικών δικαιωμάτων ως αναπόσπαστων θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την αντιμετώπιση του πολιτισμού, λόγω της εγγενούς αξίας του, ως τέταρτου αυτόνομου, εγκάρσιου πυλώνα της αειφόρου ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση της κοινής ανακοίνωσης, η οποία προσδιορίζει τρεις άξονες εργασίας: τη στήριξη του πολιτισμού ως κινητήριας δύναμης βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης· την προώθηση του πολιτισμού και του διαπολιτισμικού διαλόγου για ειρηνικές διακοινοτικές σχέσεις· και την ενίσχυση της συνεργασίας για την πολιτιστική κληρονομιά·

6.  ζητεί την προώθηση της καλλιτεχνικής ελευθερίας έκφρασης ως αξίας και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει προσπάθειες για την ενθάρρυνση του ελεύθερου διαλόγου και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο·

7.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει πολλαπλές και διαφορετικές εμπειρίες στον τομέα της συμμετοχικής διακυβέρνησης, ότι η δύναμή της έγκειται στο ότι είναι ενωμένη στην πολυμορφία της και ότι αυτό είναι που προσδίδει αξία στην ΕΕ·

8.  αναγνωρίζει ότι, παρότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρέπει να τηρούνται στον τομέα του πολιτισμού – με δεδομένες επίσης τις κοινές πολιτιστικές ρίζες και κληρονομιά της ΕΕ και των κρατών μελών, και το αποτέλεσμα των μακροχρόνιων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων – η δημιουργία της συνήθειας συνεργασίας και η κοινή δημιουργία έχουν οικοδομήσει ένα θεμέλιο σεβασμού και κατανόησης των άλλων πολιτισμών·

9.  τονίζει ότι η ΕΕ είναι ένας στίβος στον οποίο όλα τα κράτη μέλη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, επωφελούμενα από τα αμοιβαία οφέλη της συνεργασίας·

10.  υποστηρίζει ότι κάθε κράτος μέλος θα μπορούσε να αναλαμβάνει κοινές δράσεις από κοινού με την ΕΕ ώστε να αναδεικνύεται μια διαφορετική της ΕΕ κάθε χρόνο, π.χ. μέσω εκθέσεων και συμπαραγωγών, δίδοντας ιδιαίτερο ρόλο στην εκ περιτροπής προεδρία, με σκοπό την επίτευξη πρόσθετου εγγενούς αξίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη και την αύξηση της προβολής των δράσεων και των πρωτοβουλιών τους στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ, με συγκεκριμένους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται για τον σκοπό αυτό·

11.  τα κράτη μέλη, και ιδίως τα μικρότερα κράτη μέλη, και τα πολιτιστικά ιδρύματα και οι φορείς τους, θα μπορούσαν να δώσουν προστιθέμενη αξία στα πολιτιστικά τους επιτεύγματα με τη χρήση της ΕΕ ως μέσου προώθησης και ανταλλαγής τους στο εξωτερικό·

12.  η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο εκπροσώπησης της ΕΕ και των κρατών μελών της·

13.  υπενθυμίζει, σε ό,τι αφορά την υλική και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά την προσβασιμότητα, την έρευνα, την προώθηση, τη διατήρηση και τη διαχείριση, καθώς και όσον αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, της λεηλασίας και της καταστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της διάθεσης κονδυλίων και βοήθειας σε περιφερειακό επίπεδο και μέσω της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

14.  τονίζει τον ρόλο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων αυτών ως πηγής αξιόπιστης ενημέρωσης, ιδίως στη γειτονία της ΕΕ·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή ανακοίνωση περιλαμβάνει τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας ως σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι κλάδοι συνεισφέρουν στην «ήπια δύναμη» της Ευρώπης με τον ρόλο τους ως πρεσβευτών των ευρωπαϊκών αξιών, ιδίως όσον αφορά τους περιφερειακούς δημιουργικούς κόμβους και τα πολιτιστικά δίκτυα, και συνιστά να εντοπίζονται και να προσφέρονται ερεθίσματα καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει τα δίκτυα των δημιουργικών και πολιτιστικών φορέων και παραγόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, τις ευρωπαϊκές δημιουργικές ζώνες και τις δημιουργικές πλατφόρμες, όπως οι παραγωγοί των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και καινοτομίας, περιλαμβάνοντας και άλλους τομείς·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΥΕ/ΑΠ να αναγνωρίσουν τους «πολιτιστικούς φορείς» ως αναπόσπαστο μέρος της εφαρμογής της κοινής ανακοίνωσης, διευκρινίζοντας ότι αυτοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων κατηγοριών, τους καλλιτέχνες, τους επαγγελματίες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, τα πολιτιστικά ιδρύματα, τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, και τις επιχειρήσεις του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

Διακυβέρνηση και εργαλεία

17.  καλεί την Επιτροπή και την ΥΕ/ΑΕ να παρουσιάσουν ετήσια και πολυετή σχέδια δράσης στον τομέα αυτό, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις, στρατηγικές θεματικές και γεωγραφικές προτεραιότητες και κοινούς στόχους, καθώς και να προβαίνουν στην περιοδική επανεξέταση της εφαρμογής της κοινής ανακοίνωσης, τα αποτελέσματα της οποίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

18.  τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των πολιτικών και δράσεων της ΕΕ που αφορούν τρίτες χώρες· τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων, των βέλτιστων πρακτικών και άλλων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ πρωτοβουλιών και μέσων που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες· ζητεί ενισχυμένες συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και άλλων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να είναι επωφελείς για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα των πόρων, η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και η ενίσχυση του αντίκτυπου των δράσεων και των πρωτοβουλιών της ΕΕ· συνιστά να πραγματοποιηθεί αποτίμηση ώστε να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική προσέγγιση·

19.  καλεί την Επιτροπή, κατά το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να προβλέψει κονδύλιο του προϋπολογισμού αφιερωμένο στη στήριξη των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων στα υπάρχοντα προγράμματα και στις μελλοντικές προσκλήσεις, ιδίως στην επόμενη γενιά προγραμμάτων στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η δέουσα ανάπτυξη της διεθνούς δράσης τους·

20.  προτείνει να σχεδιαστεί ένα ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ και να διατεθούν πόροι με επίκεντρο τη διεθνή κινητικότητα και τις ανταλλαγές, όπως προγράμματα φιλοξενίας, ιδίως για τους καλλιτέχνες και τους νέους επαγγελματίες στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

21.  προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, οι απόφοιτοι και οι πρώην δικαιούχοι του Erasmus και άλλων εκπαιδευτικών και εθελοντικών προγραμμάτων κινητικότητας να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν τις διαπολιτισμικές ικανότητες και δεξιότητές τους προς όφελος άλλων και να αναχθούν σε παράγοντες άσκησης επιρροής στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων στον τομέα των πολιτιστικών εξωτερικών σχέσεων·

22.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει την διάσταση του πολιτιστικού τουρισμού, για παράδειγμα με τον σχεδιασμό και την ανταλλαγή θεματικών προγραμμάτων και βέλτιστων πρακτικών, που να διευκολύνουν τη διεθνή κινητικότητα και τις ανταλλαγές με πολίτες από τρίτες χώρες, αλλά και την πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά·

23.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβουν τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις στα μέσα και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας με οριζόντιο τρόπο και στο πλαίσιο των ενδιάμεσων ανασκοπήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και να καταστούν οι διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις αποτελεσματικό εργαλείο·

24.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον αντίκτυπο της πολιτιστικής διάστασης στις διεθνείς σχέσεις με τη συστηματική συμπερίληψή της στις διαπραγματεύσεις και στις συμφωνίες σύνδεσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να καθορίσει η ΕΕ αρχές δεοντολογίας για τους εταίρους συνεργασίας στα διακρατικά έργα και να δημιουργήσει ένα ευέλικτο πλαίσιο για τη διευκόλυνση της διακρατικής πολιτιστικής συνεργασίας μέσω της άρσης των εμποδίων·

25.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τις πολιτιστικές σχέσεις με τις χώρες της Γειτονίας μέσω τεχνικής βοήθειας, προγραμμάτων και κατάρτισης για την οικοδόμηση ικανοτήτων, ανάπτυξης δεξιοτήτων, μεταφοράς τεχνογνωσίας - μεταξύ άλλων στον χώρο των μέσων ενημέρωσης - για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την ενθάρρυνση νέων συμπράξεων σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, παρέχοντας παράλληλα συνέχεια στα περιφερειακά προγράμματα σε χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Γειτονίας, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων·

26.  υπογραμμίζει ότι, για λόγους βιωσιμότητας, οι εξωτερικές πολιτιστικές χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΕ πρέπει να είναι αποτέλεσμα ισχυρής συμμετοχής των τοπικών εταίρων, προσαρμογής των προγραμμάτων στις τοπικές πραγματικότητες και δέουσας συνεκτίμησης της μεταχρηματοδοτικής περιόδου για τα σχέδια, που περιλαμβάνουν τη μετάβαση σε εθνική χρηματοδότηση ή άλλα μοντέλα εσόδων·

27.  τονίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών στους τομείς του πολιτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες πρέπει να αποσκοπούν στη στήριξη των επαγγελματιών στον χώρο του πολιτισμού σε χώρες ή περιφέρειες όπου τα δικαιώματά τους απειλούνται· ζητεί την κοινή χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας·

28.  επισημαίνει ότι μια ενεργή κοινωνία των πολιτών στις χώρες εταίρους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διάδοση των αξιών που προωθεί η ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, η ΕΕ, κατά την ανάπτυξη των διμερών της σχέσεων, πρέπει να ενισχύει τη στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού στις χώρες εταίρους·

29.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον πολιτισμό σε όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες, με επαρκή προϋπολογισμό και με τον δέοντα σεβασμό των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί δυνάμει της Σύμβασης της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία, προκειμένου να δοθεί περαιτέρω έμφαση τόσο στο οικονομικό δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας κατά την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και στον αντίκτυπό τους στην κοινωνική ευημερία· υποστηρίζει ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της επόμενης εντολής διαπραγματεύσεων για τη νέα εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ μετά το 2020· καλεί την ΕΕ να παράσχει δείκτες που πρέπει να αναπτυχθούν στον τομέα αυτό ως μέσο συμβολής στη συζήτηση για την πολιτιστική πολιτική·

30.  επισημαίνει τη σημασία των προγραμμάτων κινητικότητας των νέων και πανεπιστημιακής συνεργασίας ως εξαιρετικά πολύτιμων μέτρων για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων ακαδημαϊκών και πολιτιστικών σχέσεων·

31.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διεθνή διάσταση των προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη», «Ευρώπη για τους πολίτες» και «Ορίζων 2020»· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα της ΕΕ στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού, ως βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της μισαλλοδοξίας και των προκαταλήψεων, καθώς και για την ενίσχυση της αίσθησης του κοινού ανήκειν και του σεβασμού της πολιτισμικής πολυμορφίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, τη συμμετοχή των πλησιέστερων χωρών εταίρων της ΕΕ στα εν λόγω προγράμματα·

32.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να προωθήσει τον ρόλο της επιστήμης, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής συνεργασίας ως μέσων ήπιας ισχύος στις ευρωπαϊκές εξωτερικές σχέσεις· τονίζει ότι οι επιστημονικές και οι πολιτιστικές ανταλλαγές συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην επίλυση συγκρούσεων, ιδίως στις σχέσεις με γειτονικές χώρες·

33.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύει και να επεκτείνει το COSME (πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), προκειμένου να καλύπτει τη στρατηγική για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, και να ενισχύσει, μέσω των θεματικών προγραμμάτων της ΕΕ, τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού σε χώρες εκτός ΕΕ·

34.  τονίζει τον ρόλο της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και τον ρόλο των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, στη διαμόρφωση της στρατηγικής·

35.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση του πολιτισμού στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των οικείων γραφείων πληροφόρησης και συνδέσμου·

36.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ορίσουν ένα «σημείο επαφής» σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ που θα συνεργάζεται με τα εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα, τους εκπροσώπους και τις τοπικές κοινωνίες των πολιτών, τους φορείς και τις αρχές των κρατών μελών βάσει μιας διαδικασίας δομημένου διαλόγου που θα αποσκοπεί στον από κοινού προσδιορισμό κοινών τομέων προτεραιότητας, των αναγκών και των μεθόδων συνεργασίας, και θα παρέχει επαρκή προϋπολογισμό και κατάρτιση· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποβάλλουν ανά διετία έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το στάδιο εφαρμογής και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

37.  ζητεί τη διάθεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων στην ΕΥΕΔ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, καθώς και την ενδυνάμωση της ΕΥΕΔ εξασφαλίζοντάς της καταλυτικό ηγετικό ρόλο εντός των διαφόρων υπηρεσιών της ΕΕ που ασχολούνται με τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις·

38.  τάσσεται υπέρ της συμπερίληψης των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων στα θέματα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη της ικανότητας των φορέων στον τομέα αυτό και την ενίσχυση της πολιτιστικής συμμετοχής μέσω της εκπαίδευσης, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, στο προσωπικό της ΕΕ σημαντική κατάρτιση επί των πολιτιστικών ικανοτήτων·

39.  ζητεί τη σαφή οριοθέτηση του ρόλου των πολιτιστικών ιδρυμάτων των κρατών μελών σε σχέση με την πολιτιστική επιρροή της ΕΕ εκτός των συνόρων της, και στο πλαίσιο ενός κοινού και χωρίς αποκλεισμούς αφηγήματος, μέσω του δικτύου εθνικών ιδρυμάτων πολιτισμού της ΕΕ (EUNIC) και άλλων φόρουμ, και τάσσεται υπέρ της ίσης προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς έναντι όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών· εξαίρει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο που έχουν πραγματοποιήσει έως σήμερα τα πολιτιστικά ιδρύματα των κρατών μελών· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία στο εξωτερικό με στόχο τη βελτιστοποίηση των ενδιαφερόντων των κρατών μελών, με ιδιαίτερη προσοχή στα μικρότερα κράτη μέλη και στα κράτη μέλη χωρίς πολιτιστικά ιδρύματα στο εξωτερικό, καθώς και στις ανάγκες πολιτιστικής εκπροσώπησής τους·

40.  ζητεί την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την UNESCO στην εφαρμογή της κοινής ανακοίνωσης, μέσω της χρήσης της αξιοπιστίας της στην Ευρώπη και της παγκόσμιας ακτινοβολίας της για τον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων των κοινών δράσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς εντός και εκτός ΕΕ, καθώς και την εξέταση του ενδεχομένου σύνδεσής της με τις μελλοντικές ομάδες εργασίας ή τις συμβουλευτικές επιτροπές για την παροχή στήριξης κατά την εφαρμογή της ανακοίνωσης·

41.  τονίζει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του σημαντικού ρόλου των εθνικών πολιτιστικών ιδρυμάτων στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές, έχοντας υπόψη ότι ορισμένα από αυτά έχουν μακρές παραδόσεις με πολλές επαφές σε τρίτες χώρες, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμεύσουν ως γερή βάση συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών παραγόντων· επισημαίνει, επιπλέον, τις δυνατότητές τους να προωθήσουν και να διευκολύνουν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πολιτιστική διπλωματία·

42.  καλεί την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να στηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη του εξατομικευμένου προγράμματος σπουδών EUVP (Πρόγραμμα επισκεπτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ως ισχυρού μέσου ενίσχυσης του διαλόγου και προώθησης της δημοκρατίας και ως μόνιμης πλατφόρμας για τους νέους και τους μελλοντικές ηγέτες και διαμορφωτές της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες και για τους βασικούς συνομιλητές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

43.  χαιρετίζει τη δημιουργία της Πλατφόρμας Πολιτισμικής Διπλωματίας και ζητεί να γίνει βιώσιμη, με τακτική αξιολόγηση των στόχων, των αποτελεσμάτων και της διακυβέρνησής της· αναγνωρίζει ότι πολλοί διαφορετικοί θεσμικοί και μη θεσμικοί φορείς(20) δραστηριοποιούνται στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τον διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, μεταξύ άλλων μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού·

44.  ζητεί να δημιουργηθεί, χωρίς καθυστέρηση, ένας μηχανισμός για την πρόληψη, την αξιολόγηση, την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς και για την αποτίμηση των απωλειών, συμπεριλαμβανομένου ταχέος μηχανισμού εκτάκτου ανάγκης για την προστασία της κληρονομιάς σε εμπόλεμες χώρες, με βάση την εμπειρία της ομάδας εργασίας των Κυανόκρανων του ΟΗΕ για τον πολιτισμό, σε στενή και διαρθρωμένη συνεργασία με την UNESCO και με την τεχνολογική υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος γεωσκόπησης Κοπέρνικος· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση του ψηφίσματος 2347 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ορίζει ότι η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου, και καλεί την ΕΕ και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν με όλους τους εταίρους προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην οικοδόμηση της ειρήνης και στις διεργασίες αποκατάστασης και συμφιλίωσης σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν από συγκρούσεις·

45.  ζητεί να υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για να καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση κλαπέντων πολιτιστικών αντικειμένων κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων και πολέμων, και να ανακτηθούν τα αγαθά αυτά, αναγνωρίζοντας ότι ένας τέτοιος συντονισμός διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στις προσπάθειες να εμποδιστεί η χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων·

46.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-UNESCO με τη δημιουργία μόνιμης πλατφόρμας συνεργασίας και επικοινωνίας σχετικά με τις κοινές προτεραιότητες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κοινές προκλήσεις στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης·

47.  προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τον Πολιτισμό και των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης, στον δομημένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και με τους ενδιαφερόμενους φορείς στο ζήτημα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων της ΕΕ·

48.  καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει ειδικό συνέδριο/φόρουμ πολιτιστικών φορέων στους τομείς του πολιτισμού και της ανάπτυξης εν συνεχεία της δήλωσης ΕΕ-ΑΚΕ των Βρυξελλών του Απριλίου 2009, το οποίο θα πρέπει να είναι ανοικτό στους φορείς που προέρχονται από τη γειτονία της ΕΕ και από άλλες στρατηγικές χώρες εταίρους·

49.  θεωρεί ότι η απόφαση για ένα ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς 2018 θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ως σημαντικό στοιχείο της διεθνούς διάστασης της ΕΕ, με βάση το ενδιαφέρον των χωρών εταίρων για την κληρονομιά και την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρώπης·

50.  ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων νομικών πράξεων για την καλύτερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει την προβλεπόμενη νομοθετική πρόταση για τη ρύθμιση των εισαγωγών πολιτιστικών αγαθών στην ΕΕ, ιδίως αγαθών από εμπόλεμες περιοχές, ως μέσο καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου·

51.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη – που έχουν υπογράψει και επικυρώσει και, συνεπώς, δεσμευτεί να εφαρμόσουν τη σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης – να υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την εφαρμογή της·

Διαπροσωπική προσέγγιση

52.  συμφωνεί με την πρόταση της κοινής ανακοίνωσης για τη μεταστροφή από μια προσέγγιση προβολής από την κορυφή προς τη βάση σε μια διαπροσωπική προσέγγιση, υπογραμμίζοντας τις διαδικασίες συνδημιουργίας και συμπαραγωγής στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας· θεωρεί ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να φτάνει σε όλους τους πολίτες·

53.  αναγνωρίζει ότι οι νέοι αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες-στόχους στις χώρες της ΕΕ και στις χώρες εταίρους και ότι η έκθεση σε άλλους πολιτισμούς και γλώσσες προσφέρει εμπειρίες που συχνά δημιουργούν δεσμούς που διαρκούν μια ζωή, και αναγνωρίζει ότι οι τέχνες του θεάματος, οι εικαστικές τέχνες, οι τέχνες του δρόμου, η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και οι ψηφιακές πλατφόρμες εν γένει, αποτελούν τους καλύτερους διαύλους προσέγγισης και συμμετοχής τους·

54.  ζητεί την αξιοποίηση κοινών σχεδίων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ άλλων προκειμένου να διευκολυνθούν η πρόσβαση στη γνώση, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων και η προώθηση ενός νέου πολιτιστικού τουρισμού·

55.  ζητεί να ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές πολιτικές η αξία και ο ρόλος των πολιτιστικών περιεχομένων, στην παραγωγή των οποίων πρωτοστατεί η Ευρώπη, ακόμα και στο ψηφιακό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία παγκόσμιων εικονικών δικτύων πολιτών, προκειμένου να αυξηθούν η πολιτιστική συμμετοχή και οι πολιτιστικές ανταλλαγές·

56.  ζητεί τη θέσπιση πρωτοβουλίας συνδεσιμότητας της ΕΕ που να βοηθά τους γεωγραφικά μειονεκτούντες νέους, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά·

57.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την προώθηση της μάθησης μεταξύ ομοτίμων για νέους επιχειρηματίες στον τομέα του πολιτισμού, όπως το πρόγραμμα Med Culture, ή για τη στήριξη πρωτοβουλιών κατάρτισης στις διαπολιτισμικές σχέσεις, όπως το More Europe·

58.  τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων για να καταστεί όσο το δυνατόν πιο εύκολη η περαιτέρω συμμετοχή τρίτων χωρών σε διασυνοριακά και κοινά σχέδια, όπως οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και για να περιληφθούν οι χώρες αυτές ως παράγοντες στη μελλοντική στρατηγική που προτείνεται για τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες, η οποία θα τους επιτρέψει να αξιοποιούν, για το έργο που επιτελούν σε τρίτες χώρες, πολιτιστικές δραστηριότητες της ΕΕ όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα και το Βραβείο Lux· υπενθυμίζει ότι τα ψηφιακά εργαλεία, οι τεχνολογικές πλατφόρμες, όπως η Europeana, και τα πολιτιστικά δίκτυα μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προσέγγιση μεγαλύτερου κοινού και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών·

59.  ζητεί τη δημιουργία προγράμματος πολιτιστικών θεωρήσεων ανάλογου με το υφιστάμενο πρόγραμμα επιστημονικών θεωρήσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών, καλλιτέχνες και άλλους επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού με στόχο την ενθάρρυνση των πολιτιστικών σχέσεων και την εξάλειψη των εμποδίων στην κινητικότητα στον τομέα του πολιτισμού·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις μορφές συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ιδίως σε ειδικά προγράμματα για την αξιοποίηση του πολιτισμού ως παράγοντα δημοκρατίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτιστικής και οπτικοακουστικής κληρονομιάς·

61.  αναγνωρίζει την αναγκαιότητα βαθειάς γνώσης του τομέα, και των τοπικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των φορέων αυτών σε προγράμματα και χρηματοδότηση και να διασφαλιστεί η αξιοποίηση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος της συμμετοχής τους σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ· συνιστά διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό προγραμμάτων· ζητεί την ανάπτυξη καινοτόμων συνεργατικών προσεγγίσεων βασιζόμενων σε ήδη υπάρχοντα εργαλεία και δίκτυα (επιχορηγήσεις, κλιμακωτές επιχορηγήσεις)(21), καθώς και την εφαρμογή τους, λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία μεταξύ των φύλων·

62.  αναγνωρίζει ότι οι στρατηγικές και τα προγράμματα ανάπτυξης επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη στέρηση υλικών αγαθών και στην κοινωνικοπολιτισμική στέρηση· απευθύνει έκκληση να διασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή στις ευάλωτες κοινότητες, μεταξύ άλλων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής συνοχής·

63.  ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη διάδοση των δραστηριοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα του πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία κοινών κατευθυντήριων γραμμών(22) και την προσέγγιση του κοινού-στόχου στην τοπική του γλώσσα·

64.  ζητεί αλλαγή προτύπου στην κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, ενθαρρύνοντας την παροχή ευρωπαϊκών πολιτιστικών πληροφοριών, με τη δρομολόγηση πολιτιστικής διαδικτυακής πύλης της ΕΕ, φεστιβάλ, και την επεξεργασία της ιδέας των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Σπιτιών, μεταξύ άλλων μέσω διαρθρωμένων επαφών με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε συνεργασία με τις EBU, EURONEWS και EURANET, μεταξύ άλλων·

65.  ενθαρρύνει την ΕΕ να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες της έρευνας πολυμέσων προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και σχετικά με την αξιολόγηση του ρόλου του πολιτισμού στην ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία·

Η συνολική στρατηγική της ΕΕ

66.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του πολιτισμού στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ ως ήπιας δύναμης μέσου, ως καταλύτη διατήρησης της ειρήνης, σταθερότητας και συμφιλίωσης και ως κινητήριας δύναμης για τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη·

67.  τονίζει τον αποφασιστικό ρόλο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στην προώθηση της ιθαγένειας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς και στη δημιουργία καλύτερων κοινωνικών, ανθρώπινων και οικονομικών προοπτικών·

68.  επικροτεί το γεγονός ότι η συνολική στρατηγική της ΕΕ υπογραμμίζει τη σημασία του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι δεν γίνεται αναφορά στην εγγενή αξία του πολιτισμού και της τέχνης, ως μέσων περιορισμού του ριζοσπαστισμού και της τρομοκρατίας· ζητεί, συνεπώς, την ενίσχυση των μέσων που αποσκοπούν ειδικά στην ενδυνάμωση και τη συνεργασία με τον τομέα του πολιτισμού·

69.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία της με διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η UNESCO, η Ιντερπόλ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, προκειμένου να ενισχυθεί ο αγώνας ενάντια στη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, που μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων·

70.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ να προσδώσει συγκεκριμένο ρόλο στα πολιτιστικά ζητήματα στο πλαίσιο του οδικού χάρτη για την υλοποίηση του της Συνολικής Στρατηγικής της ΕΕ·

71.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ, της οποίας τα θεμέλια βασίζονται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να στηρίζεται στις εμπειρίες της και τα διδάγματα που έχει αποκομίσει στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, και ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη των σχέσεων με τρίτες χώρες μέσω του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σημειώνοντας, στο πλαίσιο αυτό, ότι κάτι τέτοιο θα προσέφερε επίσης μια ευκαιρία για την προβολή και την εξαγωγή των πολιτιστικών αξιών της ΕΕ·

72.  απευθύνει έκκληση για στοχευμένες πολιτικές για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση που μπορούν να στηρίξουν βασικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ και να συμβάλουν στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι το 2018 θα είναι η 70ή επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

73.  αναγνωρίζει ότι η πολιτιστική επίδραση της ΕΕ συμβάλλει στην ενίσχυση της προβολής της στις διεθνείς υποθέσεις μέσω των διαύλων της πολύμορφης πολιτιστικής της ταυτότητας·

74.  υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι βασικές κινητήριες δυνάμεις που διευκολύνουν την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2030, με ιδιαίτερη προσοχή στην αστική αναγέννηση και στις πόλεις στην Ευρώπη και στον κόσμο· ζητεί, ως εκ τούτου, όπως η πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη αναδεικνύει τον ρόλο του πολιτισμού και την προστασία και προώθηση των πολιτιστικών εκφράσεων·

75.  ζητεί την ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων στις συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές για τη «μετανάστευση» και τους πρόσφυγες· καλεί την ΕΕ, της οποίας η δύναμη έγκειται στο ότι είναι ενωμένη στην πολυμορφία, να υιοθετήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση που να σέβεται τις πολιτιστικές διαφορές, και στην οποία οι πληθυσμοί της διασποράς να διαδραματίζουν καίριο ρόλο· τονίζει ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να αποτελεί γέφυρα αμοιβαίας κατανόησης με σκοπό να εξασφαλιστεί πιο αρμονική συνύπαρξη·

76.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί επίσης σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα όπου το πολιτικό πλαίσιο και τα νομικά πλαίσια για την ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων είναι εχθρικά και κατασταλτικά· αναγνωρίζει ότι στις τρίτες χώρες η ΕΕ συχνά υφίσταται τις συνέπειες της ανακριβούς, μεροληπτικής και υποκειμενικής πληροφόρησης και αποτελεί στόχο απροκάλυπτης προπαγάνδας· ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα και να αναληφθούν κατάλληλες δράσεις στο πλαίσιο αυτό·

77.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους πόρους για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ιδίως για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ανηλίκους στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες· ζητεί τη στήριξη των «εκπαιδευτικών διαδρόμων» για τους φοιτητές σε πανεπιστήμια της ΕΕ (σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με τηλεματικά πανεπιστήμια), πάντα με σεβασμό προς τη γλωσσική και την πολιτιστική πολυμορφία·

78.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν τις πολιτιστικές σχέσεις με τους άμεσους γείτονες της ΕΕ με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων δράσεων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου(23) και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της μετανάστευσης, της ασφάλειας και της ριζοσπαστικοποίησης που αντιμετωπίζει η ΕΕ·

79.  συνιστά στην ΕΕ να συνεργαστεί με όλα τα σχετικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και με τους τοπικούς εταίρους, με σκοπό την επιδίωξη των στόχων της στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, τόσο μέσω της πολυμερούς συνεργασίας σε διεθνείς οργανισμούς όσο και μέσω συνεργασιών με σημαντικούς τοπικούς παράγοντες·

80.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τη συνεργασία με τη διευρυμένη επιμέρους συμφωνία για τις πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα θεσμικό εργαλείο για την ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων σε επίπεδο βάσης και με τρίτες χώρες, με στόχο την προώθηση των θεμελιωδών αξιών της πολιτιστικής πολυμορφίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης λιγότερο γνωστών πολιτιστικών προορισμών και παράλληλα για τη διατήρηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς τους·

81.  προτρέπει την ΕΕ να συνεργαστεί στενά με όλα τα κράτη που συμμερίζονται τους στόχους και τις αξίες της και είναι έτοιμα να δράσουν για την υποστήριξή τους· τονίζει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να καθοριστεί μια νόμιμη και σταθερή δράση ώστε η ΕΕ να αναγνωριστεί ως «παγκόσμιος παράγοντας»·

o
o   o

82.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) http://ec.europa.eu/culture/library/publications/global-cultural-citizenship_en.pdf.
(2) ΕΕ C 287 της 29.11.2007, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0441.
(4) http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199
(5) ΕΕ C 320 της 16.12.2008, σ. 10.
(6) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 135.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0005.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0403.
(9) ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 4.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0293.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0486.
(12) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 41.
(13) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 55.
(14) ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 32.
(15) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf
(16) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-CULT_ET(2013)513985_EN.pdf
(17) http://ec.europa.eu/dgs/fpi/showcases/eu_perceptions_study_en.htm
(18) Για παράδειγμα, τα προγράμματα Erasmus, Ορίζων 2020 και Δημιουργική Ευρώπη.
(19) Για παράδειγμα, το πρόγραμμα επισκεπτών της ΕΕ (EUVP), το οποίο θεσπίστηκε το 1974 από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή είναι ένα επιμέρους πρόγραμμα σπουδών για τους επίδοξους νέους ηγέτες και διαμορφωτές της κοινής γνώμης από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύνθημά του τη «διάδοση των αξιών της ΕΕ σε όλο τον κόσμο από το 1974».
(20) Οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, κυρίως η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC), Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO), Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR), Έρευνας και Καινοτομίας (RTD) και Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CONNECT), η ΕΥΕΔ, η Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI), οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών, τα πολιτιστικά ιδρύματα των κρατών μελών στο εξωτερικό, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών, τα Εθνικά Ιδρύματα Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNIC), το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), το Διεθνές Κέντρο για τη Μελέτη της Διατήρησης και Αποκατάστασης των Πολιτιστικών Αγαθών (ICCROM), η UNESCO, διεθνείς οργανισμοί, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικοί πολιτιστικοί φορείς, street art καλλιτέχνες και άλλες πλατφόρμες και δίκτυα.
(21) Για παράδειγμα, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα Med Culture, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των πολιτιστικών πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τομέα. Η συμμετοχική προσέγγιση περιλαμβάνει φορείς της κοινωνίας των πολιτών, υπουργεία και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και άλλους συναφείς τομείς.
(22) Μια πρόταση θα ήταν η δημιουργία «Πρεσβευτών για τον Πολιτισμό» με τη δέσμευση να στηρίζουν τόσο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όσο και τις διεθνείς σχέσεις (κατά τρόπο παρόμοιο με τους Πρέσβεις Καλής Θέλησης των Ηνωμένων Εθνών). Αυτοί μπορεί να είναι καλλιτέχνες, μουσικοί, συγγραφείς, κ.λπ.
(23) Όπως το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα Young Arab Voice.


Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
PDF 529kWORD 70k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2017/2041(INI))
P8_TA(2017)0304A8-0216/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 21, 34 και 36,

–  έχοντας υπόψη την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) και 2242 (2015) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά το 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση προς το Συμβούλιο της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών, που παρέχει στην ΕΕ το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, να υποβάλλει προφορικά προτάσεις και τροποποιήσεις προς ψηφοφορία μετά από αίτημα κράτους μέλους, και να ασκεί το δικαίωμα απάντησης,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/71/L.48 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 21ης Δεκεμβρίου 2016 για τη θέσπιση διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού για τη συμβολή στη διεξαγωγή ερευνών και στη δίωξη των υπευθύνων για τα σοβαρότερα εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0216/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία και χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση, με επίκεντρο τα Ηνωμένα Έθνη, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής τάξη η οποία βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και στα ανθρώπινα δικαιώματα τίθεται υπό αμφισβήτηση από διάφορα εθνικιστικά και προστατευτικά κινήματα σε όλο τον κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση ενός Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξεύρεση παγκόσμιων λύσεων, την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη, τη δημοκρατία και σε μια διεθνή τάξη που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τον περαιτέρω συντονισμό και συγχώνευση των δράσεών τους στα όργανα και τους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την εντολή που περιλαμβάνεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 ΣΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εξακολουθούν να αποτελούν από κοινού τον μεγαλύτερο ενιαίο χρηματοδότη στο σύστημα του ΟΗΕ, παρέχοντας σχεδόν το 50 % του συνόλου των εισφορών στον ΟΗΕ, με τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμβάλλουν περίπου στο 40 % του τακτικού προϋπολογισμού των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές της ΕΕ στον ΟΗΕ θα πρέπει να είναι περισσότερο ορατές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, και ιδίως για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής προάγοντας διεθνή μέτρα και δράσεις για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους πλέον αφοσιωμένους υπερασπιστές και υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, των πολιτιστικών αξιών και της πολιτισμικής πολυμορφίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον ασφαλείας της ΕΕ γίνεται ολοένα και πιο ασταθές και ευμετάβλητο λόγω πολυάριθμων μακροχρόνιων ή νεοεμφανιζόμενων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων βίαιων συγκρούσεων, της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της προπαγάνδας και του κυβερνοπολέμου, των πρωτοφανών κυμάτων προσφύγων και της μεταναστευτικής πίεσης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο και απαιτούν περιφερειακή και παγκόσμια αντίδραση, καθώς και ενεργό και εποικοδομητική συνεργασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για την ανάπτυξη με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη συλλογικής ευημερίας, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, τη δημιουργία ασφαλέστερου και δικαιότερου κόσμου, καθώς και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει αποφασίσει να ενταθούν οι προσπάθειες του οργανισμού για την υλοποίηση της νέας ατζέντας για την ανάπτυξη·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

Ειρήνη και ασφάλεια

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Μη διάδοση και αφοπλισμός

Μετανάστευση

Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου

Ανάπτυξη

Κλιματική αλλαγή

ΕΕ και μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ

   α) να συνεχίσει να ζητεί τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, των διεθνών αναγνωρισμένων συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου, συγκεκριμένα της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, υπό το φως των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε αυτές τις περιοχές· να στηρίξει και να αναθερμάνει τις διπλωματικές προσπάθειες για μια ειρηνική και βιώσιμη διευθέτηση όλων των εν εξελίξει και των παρατεινόμενων συγκρούσεων, καθώς και της σύγκρουσης στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, και για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας, της μη χρήσης βίας και των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών επιτόπου· να προτρέψει τη διεθνή κοινότητα να εφαρμόσει στο ακέραιο την πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας· να εντείνει ενεργά την πίεση προς τη Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με στόχο τη διευθέτηση της διένεξης στην Ουκρανία με βάση τις συμφωνίες του Μινσκ και της κατοχής των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας· να μεριμνήσει για την εξεύρεση γεωπολιτικής ισορροπίας που θα απορρίπτει όλες τις βλέψεις για αποκλειστικές σφαίρες αρμοδιότητας·
   β) να εξακολουθήσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΟΗΕ σχετικά με τη διευκόλυνση μιας συνολικής διευθέτησης για τη λήξη της διχοτόμησης της Κύπρου, και υπογραμμίζει ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο, αφενός σε ολόκληρη την περιοχή και αφετέρου στους Ελληνοκυπρίους και στους Τουρκοκυπρίους· παροτρύνει το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους του για να υποστηρίξει πλήρως την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επανένωσης και να στηρίξει τον ρόλο του ΟΗΕ·
   γ) να στηρίξει τις προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της ονομασίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Σκοπίων και Αθήνας·
   δ) να προτρέψει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για τη στήριξη των τοπικών πληθυσμών σε ένοπλες συγκρούσεις και των προσφύγων και να ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εκπληρώσουν τις οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι του ΟΗΕ·
   ε) να στηρίξει την πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας συν τη Γερμανία ως σημαντική επιτυχία της διεθνούς και κυρίως της ενωσιακής διπλωματίας, και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εργαστούν για την εφαρμογή της στην πράξη·
   στ) να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των δράσεων κρατικών και μη κρατικών φορέων με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ)· να στηρίξει τις προσπάθειες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού ενίσχυσης της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ·
   ζ) να ασκήσει πίεση για ισχυρότερες πολυμερείς δεσμεύσεις για την εξεύρεση βιώσιμων πολιτικών και ειρηνικών λύσεων στις τρέχουσες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ιδίως στη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη και τη Λιβύη· να αναθερμάνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση «παγωμένων» συγκρούσεων ανά τον κόσμο· να συνεχίσει να στηρίζει το έργο των ειδικών απεσταλμένων των Ηνωμένων Εθνών, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίλυση αυτών των συγκρούσεων· να απευθύνει έκκληση για συνεχή παροχή ανθρωπιστικής, οικονομικής και πολιτικής βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης, και να εργαστεί για τον άμεσο τερματισμό της βίας· να αποτρέψει κάθε παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων την άμεση στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών και του άμαχου πληθυσμού, και να καταδικάσει απερίφραστα τις παραβιάσεις αυτές στη Συρία· να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να συνδράμουν τον τοπικό πληθυσμό σε εμπόλεμες περιοχές· να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα Ηνωμένα Έθνη για να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για τη σύγκρουση στη Συρία και στο Ιράκ και να συνεχίσει να στηρίζει τον ρόλο της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και την περιφερειακή πρωτοβουλία της ΕΕ· να καλέσει τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταδικάσει με σθένος όσους είναι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις γενοκτονίες που διαπράττονται στη συριακή σύγκρουση, στο πλαίσιο των εθνικών δικαστικών συστημάτων τους, διεθνών δικαστηρίων ή ειδικών δικαστηρίων· να στηρίξει την πρωτοβουλία για ειρηνευτικό σχέδιο του ΟΗΕ στην Υεμένη και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση ως θέμα προτεραιότητας· να καλέσει όλες τις πλευρές να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των Υεμενιτών και να τονίσει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ασφάλεια όλων των εργαζομένων σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές στη χώρα· να ενθαρρύνει μια πολιτική προσέγγισης μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας που έχει καίρια σημασία για την εκτόνωση των περιφερειακών εντάσεων και συνιστά μέσο για την επίλυση της σύγκρουσης στην Υεμένη και αλλού· να ενθαρρύνει περαιτέρω τέτοιες δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού που απειλούν τη διεθνή ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα· να απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη αρωγή προς την κυβέρνηση στη Λιβύη που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη σταθεροποίηση της Λιβύης και στη διατήρηση της ενότητας και της εδαφικής της ακεραιότητας στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας για τη Λιβύη· να επαναλάβει ότι η συνένωση όλων των ενόπλων δυνάμεων υπό τον έλεγχο των νόμιμων πολιτικών αρχών όπως ορίζεται στην πολιτική συμφωνία για τη Λιβύη αποτελεί επείγουσα ανάγκη· να ανανεώσει τη στήριξή του προς τις προσπάθειες του Ειδικού Συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή και του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα για την επίλυση των μακροχρόνιων αυτών συγκρούσεων· να ζητήσει την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη Μέση Ανατολή·
   η) να στηρίξει τις ενδοσυριακές συνομιλίες σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης 2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· να τονίσει ότι τα μέρη θα πρέπει να επιδιώξουν μια συμφωνία πλαίσιο που θα περιλαμβάνει δέσμη πολιτικών μέτρων για την υλοποίηση μεταβατικής πολιτικής διαδικασίας που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τα χρονοδιαγράμματα στόχων που ορίζονται στην απόφαση 2254 (2015)· να υπογραμμίσει ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει καταρτιστεί ατζέντα που αποτελείται από τέσσερις ενότητες· να εκφράσει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνεχείς συμπλοκές στη Συρία υπονομεύουν την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Δεκεμβρίου 2016, με σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των σύρων αμάχων, την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη δυναμική της πολιτικής διαδικασίας· να στηρίξει την έκκληση του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία προς τα κράτη εγγυητές της κατάπαυσης του πυρός στη Συρία να καταβάλουν επειγόντως προσπάθειες για τη διατήρηση του καθεστώτος κατάπαυσης του πυρός·
   θ) να λάβει μέτρα σε συνέχεια της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δυτική Σαχάρα·
   ι) να εξασφαλίσει ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρέχει, σε συνεργασία με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, όλα τα μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι βιώσιμη και λειτουργική η λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·
   ια) να ζητήσει μεγαλύτερη στήριξη και ενδυνάμωση των ιρακινών θεσμικών οργάνων και να επισημάνει την ανάγκη συνεργασίας για μια κοινωνία με λιγότερους αποκλεισμούς και για την επανένταξη όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων οι οποίες έχουν εκτοπιστεί, μεταξύ άλλων στο Βόρειο Ιράκ όπου, μετά το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης μέσα και γύρω από τη Μοσούλη, πρέπει να βρεθεί μια ειρηνική λύση χωρίς αποκλεισμούς· να επαναλάβει την κρίσιμη σημασία που έχουν η συνεχής προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ΔΑΔ) στο πλαίσιο της εφαρμογής στρατιωτικών στρατηγικών στο Ιράκ·
   ιβ) να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τις σημαντικές απειλές κατά της ασφάλειας στις περιοχές του Σαχέλ, της Σαχάρας και της λίμνης Τσαντ, των Μεγάλων Λιμνών, καθώς και στο Κέρας της Αφρικής, με σκοπό την εξάλειψη της τρομοκρατικής απειλής που συνιστούν το Ισλαμικό Κράτος/Daesh και τα παρακλάδια της Αλ Κάιντα καθώς και η Μπόκο Χαράμ ή άλλες τρομοκρατικές ομάδες που συνδέονται με αυτές·
   ιγ) να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της για να επιλύσει τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τις κρίσεις που απειλούν την ασφάλεια στην αφρικανική ήπειρο, ιδίως στη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν, το Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μάλι, τη Νιγηρία, το Μπουρούντι και την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών εν γένει· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εντείνουν τη στήριξή τους για την ενίσχυση του ρόλου και την ανάπτυξη ιδίων ικανοτήτων της Αφρικανικής Ένωσης στη διαμεσολάβηση και τη διαχείριση κρίσεων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη συμπληρωματικότητα με τις προσπάθειες της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για την Υποστήριξη της Οικοδόμησης της Ειρήνης· να μεριμνήσει για την ταχεία προσαρμογή της MONUSCO με βάση τη νέα εντολή της και, ειδικότερα, για την υλοποίηση της συμφωνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2016·
   ιδ) να καλέσει τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει από κοινού προσπάθειες για τη διαχείριση της τρέχουσας πολιτικής κρίσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και για την πρόληψη της κατάρρευσης του κράτους στη χώρα αυτή·
   ιε) να τονίσει τη σημασία μιας μεγαλύτερης επένδυσης στην πρόληψη των συγκρούσεων, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η πολιτική και θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση, η εκλογική βία, οι εκτοπίσεις πληθυσμών ή η κλιματική αλλαγή·
   ιστ) να επιστήσει την προσοχή των μελών του ΟΗΕ, και ειδικότερα των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην αύξηση των εντάσεων μεταξύ ορισμένων χωρών στα Δυτικά Βαλκάνια· να παροτρύνει τους ηγέτες τους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στις περιφερειακές τους πολιτικές και να καλέσει την ΕΕ και τον ΟΗΕ να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν πλήρως στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων στις διμερείς διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας ως μεσολαβητών όταν είναι αναγκαίο· να καταδικάσει τις ρωσικές ενέργειες στα Δυτικά Βαλκάνια που απειλούν να αποσταθεροποιήσουν την εύθραυστη μεταρρυθμιστική διαδικασία στις χώρες της περιοχής και να υπονομεύσουν τις φιλοδοξίες τους για ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ·
   ιζ) να ενθαρρύνει περαιτέρω τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την επίτευξη ειρήνης στο Αφγανιστάν και για τη βελτίωση του εύθραυστου περιβάλλοντος ασφαλείας στη χώρα·
   ιη) να καταδικάσει απερίφραστα τις ενέργειες της ηγεσίας της Βόρειας Κορέας που απειλούν την ασφάλεια και την ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο και πέραν αυτής· να ενθαρρύνει την Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να ασκήσει επιπλέον πίεση στο καθεστώς της Βόρειας Κορέας για την αποκλιμάκωση των επιθετικών της δράσεων της που απειλούν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια· να διαμορφώσει και να υλοποιήσει μια σθεναρή απάντηση, που θα υποστηρίζεται από ευρεία και επαρκώς ισχυρή διεθνή συναίνεση, προκειμένου να αποτρέψει την ανάπτυξη περαιτέρω εχθρικών πυρηνικών δυνατοτήτων και τη διεξαγωγή εξωεδαφικών δολοφονιών, επιθέσεων και απαγωγών από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας·
   ιθ) να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συζητήσουν για τις εντάσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας με στόχο να συναντηθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να οριστικοποιήσουν τη διαπραγμάτευση για ένα κώδικα δεοντολογίας·
   κ) να επικροτήσει την έγκριση της απόφασης 2307 (2307) από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να συγχαρεί την κυβέρνηση και τον λαό της Κολομβίας για τις προσπάθειές τους για ειρήνη·
   κα) να αυξήσει σημαντικά τη στήριξη των κρατών μελών στις δραστηριότητες του ΟΗΕ για τη διατήρηση και την οικοδόμηση της ειρήνης οι οποίες περιλαμβάνουν συνιστώσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σαφείς στρατηγικές εξόδου, συμβάλλοντας ιδίως με προσωπικό και εξοπλισμό, και να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως παράγοντα διευκόλυνσης στο πλαίσιο αυτό· να εξασφαλίσει μεγαλύτερη προβολή στην ενίσχυση και τη στήριξη αυτή· να αναπτύξει περαιτέρω τις διαδικασίες για τη χρήση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών και να λάβει επαρκώς υπόψη τις διάφορες παραμέτρους της διαχείρισης σύνθετων κρίσεων, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη και τα βαθύτερα αίτια των μαζικών μεταναστεύσεων· να στηρίξει τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσον αφορά τη χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας όταν διαπιστώνονται περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·
   κβ) να στηρίξει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για αύξηση της συμμετοχής του ΟΗΕ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις·
   κγ) να στηρίξει την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· να ζητήσει την προώθηση της ίσης και πλήρους συμμετοχής των γυναικών ως ενεργών παραγόντων· να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων και στην καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού· να υπενθυμίσει ότι η σεξουαλική βία, όπως ο βιασμός, χρησιμοποιείται ως πολεμική τακτική και ότι συνιστά έγκλημα πολέμου· να κατοχυρώσει την παροχή ασφαλούς ιατρικής περίθαλψης στις περιπτώσεις βιασμού εν καιρώ πολέμου· να απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών σε καταστάσεις συγκρούσεων όσον αφορά τη σεξουαλική βία, προκειμένου να στηρίξει και να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες μέσω του ΟΗΕ για τον τερματισμό της χρησιμοποίησης των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις, και να εξασφαλίσει ανάλυση ως προς το φύλο καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες των ΗΕ· να ζητήσει να αναπτυχθούν δείκτες που θα μετρούν την πρόοδο ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στην οικοδόμηση ειρήνης και ασφάλειας·
   κδ) να εξετάσει επειγόντως όλες τις πτυχές της Έκθεσης Αξιολόγησης του ΟΗΕ της 15ης Μαΐου 2015 για τις ενέργειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, και να θεσπίσει λειτουργικούς και διαφανείς μηχανισμούς εποπτείας και λογοδοσίας για τις εικαζόμενες παραβιάσεις· να ζητήσει τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταδίκη χωρίς καθυστέρηση κάθε μέλους του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού προσωπικού που έχει διαπράξει σεξουαλική βία·
   κε) να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της αρχής της ευθύνης προστασίας ως σημαντικής αρχής του έργου των κρατών μελών του ΟΗΕ για την επίλυση των συγκρούσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη· να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω επιχειρησιακή αξιοποίηση της αρχής της ευθύνης προστασίας και να βοηθήσει τα Ηνωμένα Έθνη ώστε και μελλοντικά να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη στήριξη των χωρών κατά την εφαρμογή της αρχής της ευθύνης προστασίας με στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· να προωθήσει έναν ευρύ ορισμό της έννοιας της ανθρώπινης ασφάλειας και της αρχής της ευθύνης προστασίας·
   κστ) να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υπογράψουν και να κυρώσουν τη σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους·
   κζ) να συμμετάσχει σε δημόσια και εκτεταμένη συζήτηση με όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τη σημασία της τήρησης των συνταγματικών ορίων στις εντολές των ηγετών σε όλον τον κόσμο·
   κη) να επαναλάβει τη θέση του όσον αφορά την απερίφραστη καταδίκη της τρομοκρατίας και να παράσχει πλήρη στήριξη σε δράσεις που στοχεύουν στην πάταξη και εξάλειψη των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδίως του ISIS/Daesh, οι οποίες συνιστούν σαφή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια· εμμένει στην άποψη ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   κθ) να υποστηρίξει τον ΟΗΕ στο να αναγάγει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε βασικό στοιχείο της πρόληψης σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τη λήψη προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού· να ενισχύσει τις κοινές προσπάθειες ΕΕ και ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της ακραίας βίας και της τρομοκρατίας όσον αφορά την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και την ανάπτυξη έρευνας καθώς και την ενίσχυση ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοάμυνας· να προωθήσει την εκπαίδευση ως βασικό εργαλείο πρόληψης του βίαιου εξτρεμισμού και να χρησιμοποιήσει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από τοπικούς εταίρους προκειμένου να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να αναπτύξει προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης από τρομοκρατικές οργανώσεις και παράλληλα να προωθήσει διεθνείς δράσεις για την προσαγωγή των υπευθύνων για πράξεις βίας στη δικαιοσύνη· να στηρίξει την ενισχυμένη συνεισφορά της ΕΕ στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων του ΟΗΕ σε ό, τι αφορά τον αγώνα κατά των ξένων μαχητών και του βίαιου εξτρεμισμού·
   λ) να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της στρατολόγησης και την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας που πραγματοποιείται όχι μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από δίκτυα ριζοσπαστικοποιημένων κηρύκων του μίσους· να στηρίξει δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα κοινοτήτων που βρίσκονται στο στόχαστρο εξτρεμιστικής προπαγάνδας και είναι ευάλωτες στη ριζοσπαστικοποίηση, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών αιτίων που οδηγούν σε αυτή· να στηρίξει πολιτικές καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και αποριζοσπαστικοποίησης σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού· να υπενθυμίσει ότι η προαγωγή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελούν στοιχεία καίριας σημασίας στις πολιτικές κατά της τρομοκρατίας·
   λα) να συνεργαστεί με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη δημιουργία μηχανισμών για τον χαρακτηρισμό τρομοκρατών και τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, και παράλληλα να διασφαλίσει τον σεβασμό των διεθνών προτύπων όσον αφορά την τήρηση της νομιμότητας και το κράτος δικαίου·
   λβ) να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διεθνούς αστυνομικής, νομικής και δικαστικής συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνικού εγκλήματος· χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση 2322 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διεθνούς συνεργασίας, να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και να επικαιροποιηθεί το δίκτυο επαφών μεταξύ κεντρικών και δικαστικών αρχών·
   λγ) να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για να αποτραπεί η ανάπτυξη, κατασκευή, απόκτηση ή μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και των συστημάτων διανομής τους από μη κρατικούς φορείς και τρομοκρατικές ομάδες· να επιμείνει στην πλήρη συμμόρφωση με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα και τη Σύμβαση για τα Βιολογικά Όπλα και να λάβει ενεργά μέτρα προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου αφοπλισμού·
   λδ) να προωθήσει την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων (ΣΕΟ) και να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να υπογράψουν και να κυρώσουν τη ΣΕΟ·
   λε) να εργαστεί με στόχο μια πιο αποτελεσματική δράση κατά της εκτροπής και της παράνομης διακίνησης όπλων και πυρομαχικών, περιλαμβανομένων των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού, ιδίως με την ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού των όπλων· να ζητήσει από τα μέλη του ΟΗΕ να αναλάβουν ενεργό δράση προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου αφοπλισμού·
   λστ) να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της οπλοποίησης της ρομποτικής και ιδίως στα οπλισμένα ρομπότ και τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και στη συμμόρφωσή τους με το διεθνές δίκαιο· να θεσπίσει νομικό πλαίσιο για τα μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και τα οπλισμένα ρομπότ σύμφωνα με το ισχύον διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο προκειμένου να αποτρέψει τη χρήση αυτής της τεχνολογίας σε παράνομες δραστηριότητες από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς·
   λζ) να απευθύνει έκκληση για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντιμετώπισης της μετανάστευσης, με βάση την επιτυχή συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευση του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των μεγάλων μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν καθώς και των προβλημάτων ασφαλείας που προκαλούνται από πτυχές της παράνομης μετανάστευσης, όπως η παράνομη διακίνηση και η εμπορία ανθρώπων, και για την καταβολή προσπαθειών για την παροχή νόμιμων επιλογών μετανάστευσης· τονίζει την ανάγκη ουσιαστικής και άμεσης δέσμευσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της ανθρωπιστικής κρίσης και των πρωτοφανών μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών·
   λη) να στηρίξει περισσότερο το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) κατά την άσκηση της διεθνούς εντολής της για την προστασία των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία· να επισημάνει το σημαντικό χρηματοδοτικό κενό μεταξύ των οικονομικών αναγκών της UNHCR και των κονδυλίων που λαμβάνει και να ζητήσει μεγαλύτερη παγκόσμια αλληλεγγύη· να ζητήσει αύξηση της χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ για τις βασικές λειτουργίες της UNHCR ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της· να ζητήσει πολιτική δέσμευση, χρηματοδότηση και συγκεκριμένες πράξεις αλληλεγγύης προς στήριξη της διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες·
   λθ) να υποστηρίξει και να προστατεύσει τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)· να ζητήσει την κατάργηση της νομοθεσίας η οποία καθιστά υπόλογα τα άτομα λόγω σεξουαλικότητας ή ταυτότητας φύλου στα κράτη μέλη του ΟΗΕ και να προωθήσει διεθνή δράση για την καταπολέμηση των ομοφοβικών και τρανσφοβικών εγκλημάτων μίσους·
   μ) να προωθήσει και να σεβαστεί τις αρχές της ελευθερίας γνώμης και έκφρασης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και να δώσει έμφαση στη σημασία της ελευθεροτυπίας σε μια υγιή κοινωνία και στον ρόλο κάθε πολίτη στην κοινωνία αυτή·
   μα) να ζητήσει την ενίσχυση των συστημάτων προστασίας των παιδιών και να στηρίξει συγκεκριμένα μέτρα προς το συμφέρον των παιδιών των μεταναστών και των προσφύγων, με βάση τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού·
   μβ) να απαιτήσει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως μέσω της καταπολέμησης των εγκληματικών δικτύων χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών· να βελτιώσει τις μεθόδους εντοπισμού και προστασίας των θυμάτων και να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες για τον εντοπισμό, την κατάσχεση και την ανάκτηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε αυτό τον τομέα· να επιμείνει σε επίπεδο ΟΗΕ όσον αφορά τη σημασία της κύρωσης και της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της σχετικά με την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών διά ξηράς, αέρος και θαλάσσης και την πρόληψη, την καταστολή και τη δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών·
   μγ) να παροτρύνει όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να κυρώσουν άμεσα το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα το οποίο θεσπίζει μηχανισμούς καταγγελίας και έρευνας·
   μδ) να καλέσει τα κράτη, ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να συμμετάσχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη για μια διεθνή δεσμευτική Συνθήκη σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   με) να επαναλάβει ρητά και κατηγορηματικά ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο συμβάσεων του ΟΗΕ είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα και ότι πρέπει να επιβληθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών· να ζητήσει μεγαλύτερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλες τις εκφάνσεις τους, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών· να συνεχίσει να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υπογράψουν, να κυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή τις διάφορες συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο αυτών των πράξεων· να απευθύνει έκκληση για την προάσπιση των ελευθεριών της γνώμης και της έκφρασης· να τονίσει τη σημασία των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης·
   μστ) να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφούς μισαλλοδοξίας· να προωθήσει, να ενισχύσει και να ενσωματώσει σε όλες τις δραστηριότητες την υποστήριξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· να απευθύνει έκκληση για περαιτέρω ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, ενίσχυση της ηγετικής παρουσίας και συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των γυναικών από μειονότητες· να ζητήσει την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μεταξύ άλλων μέσω της συνεκτίμησης των διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου· να προαγάγει τα δικαιώματα των παιδιών, ιδίως μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και της αποκατάστασης και επανένταξης των παιδιών που έχουν στρατολογηθεί σε ένοπλες ομάδες, και της εξάλειψης της παιδικής εργασίας, των βασανιστηρίων, της εμπλοκής παιδιών σε πρακτικές μαγείας, της εμπορίας παιδιών, των γάμων παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης· να στηρίξει ενεργά περαιτέρω ενέργειες κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· να στηρίξει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ΛΟΑΔΜ και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε χώρες με νομοθεσία κατά των ΛΟΑΔΜ·
   μζ) να εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· να ζητήσει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων των θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων· να ζητήσει μεγαλύτερη προστασία των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων από τις διώξεις και τη βία· να ζητήσει να καταργηθούν οι νόμοι που ποινικοποιούν τη βλασφημία ή την αποστασία, οι οποίοι χρησιμεύουν ως πρόσχημα για να διώκονται οι θρησκευτικές μειονότητες και όσοι δεν πιστεύουν· να υποστηρίξει το έργο του Ειδικού Εισηγητή για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· να εργασθεί ενεργά για την αναγνώριση από τον ΟΗΕ της γενοκτονίας θρησκευτικών, εθνοτικών και άλλων μειονοτήτων που διαπράττει το ISIS/Daesh, και για την παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) των υποθέσεων όπου υπάρχουν υποψίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία· να στηρίξει το έργο του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, των μαζικών εκτελέσεων και των εκτελέσεων, μεταξύ άλλων για αδικήματα σχετιζόμενα με ναρκωτικά·
   μη) να επαναλάβει την απερίφραστη καταδίκη του για κάθε πράξης βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή δίωξης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος ή συντακτών ιστολογίων (bloggers)· να υποστηρίξει τον διορισμό Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια των δημοσιογράφων·
   μθ) να υπενθυμίσει την υποχρέωση της Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο της εκλογής των μελών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) και να λαμβάνει υπόψη τον σεβασμό που επιδεικνύουν οι υποψήφιοι στην προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας· να ζητήσει τη θέσπιση σαφών κριτηρίων με βάση τις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα υποψήφια μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC)·
   ν) να ενισχύσει τον ρόλο του ΔΠΔ και του διεθνούς συστήματος ποινικής δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθεί η λογοδοσία και να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία· να καλέσει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προσχωρήσουν στο Δικαστήριο κυρώνοντας το Καταστατικό της Ρώμης και να ενθαρρύνει την κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα· να παράσχει στο ΔΠΔ ισχυρή διπλωματική, πολιτική και οικονομική στήριξη·
   να) να υπενθυμίσει τη θέση της ΕΕ για μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή· να διατηρήσει ισχυρή δέσμευση όσον αφορά την προώθηση της κατάργησης της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο· να απευθύνει έκκληση για μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής και να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την καθολική της κατάργηση· να δρομολογήσει πρωτοβουλία για την προώθηση διεθνούς πλαισίου για την καταπολέμηση των εργαλείων βασανισμού και της κεφαλικής ποινής, με βάση τη σχετική εμπειρία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005·
   νβ) να ασκήσει πίεση για ισχυρότερη δέσμευση στην προώθηση του κράτους δικαίου, ενός διατομεακού ζητήματος που συνδέει τους τρεις πυλώνες του ΟΗΕ: ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη· να συνεργαστεί με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να πιέσει τις αρχές της Βενεζουέλας να αποφυλακίσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και να σεβαστούν τη διάκριση των εξουσιών·
   νγ) να στηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη θέσπιση διεθνούς πλαισίου για τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα διευκολύνει την πρόληψη, την παρακολούθηση και την παροχή επανόρθωσης για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις·
   νδ) να στηρίξει περαιτέρω το έργο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τη βελτίωση της λογοδοσίας και της πρόσβασης σε επανόρθωση για τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρήσεις, ούτως ώστε να συμβάλει σε ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα επανορθώσεων στο εγχώριο δίκαιο, ιδίως σε υποθέσεις κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα· να καλέσει όλες τις κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα που αντιμετωπίζουν τόσο πρακτικές όσο και νομικές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε μέτρα επανόρθωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όσον αφορά παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα·
   νε) να υπογραμμίσει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία η οποία οδήγησε στην έγκριση της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ατζέντα του 2030) και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2015· να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και των 17 ΣΒΑ ως σημαντικών μέσων για την πρόληψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη· να εργαστεί για τη βελτίωση της ζωής των μελλοντικών γενεών και να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις χώρες να υιοθετήσουν και να θεσπίσουν εθνικά πλαίσια για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις δαπάνες αναπτυξιακής βοήθειας και να ζητήσει την έγκριση ενός ισχυρού πλαισίου δεικτών και τη χρήση στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου και τη διασφάλιση της λογοδοσίας για την αξιολόγηση της κατάστασης στις αναπτυσσόμενες χώρες, την παρακολούθηση της προόδου και τη διασφάλιση λογοδοσίας· να τονίσει ότι, πέραν και εκτός του ΑΕΠ, πρέπει να καθοριστούν και άλλοι δείκτες με σκοπό την ακριβέστερη αξιολόγηση της πραγματικότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες και την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης κατά της φτώχειας και υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως στις χώρες μέσου εισοδήματος· να ζητήσει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών· να ζητήσει την πλήρη υλοποίηση της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου και του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη·
   νστ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την εξασφάλιση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, η οποία έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των ΣΒΑ, και να ασκήσει επίσης πίεση σε επίπεδο ΟΗΕ για μεγαλύτερη συνοχή της πολιτικής σύμφωνα με τον στόχο 17.14· να στηρίξει την πίεση που ασκεί ο ΟΗΕ για εντατικοποίηση των προσπαθειών με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης και συντονισμένης υποστήριξης των πολιτικών για την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και συνεπώς να προωθήσει ένα αναπτυξιακό σύστημα του ΟΗΕ που θα λειτουργεί πιο ολοκληρωμένα με ενίσχυση του διυπηρεσιακού έργου και κοινή εφαρμογή σχεδίων, ιδίως με την ενδυνάμωση του πλέγματος ασφάλειας-ανάπτυξης· να καλέσει τον ΟΗΕ να ενσωματώνει σε συστηματική βάση τη δημιουργία ικανοτήτων και τη χρηστή διακυβέρνηση στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές, με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ανάπτυξη αποτελεσματικής ανθεκτικότητας για την προαγωγή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμης ανάπτυξης, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς· να υπογραμμίσει ότι η πρόσβαση σε ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή παροχή νερού και σε κατάλληλες υπηρεσίες αποχέτευσης βελτιώνει το επίπεδο ζωής, συμβάλλει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και προάγει τη δημιουργία αξιοπρεπέστερων θέσεων εργασίας·
   νζ) να τονίσει ότι το πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να καταστεί το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων που θα είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση μιας συνεκτικής, αποτελεσματικής και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας παρακολούθησης και την επανεξέταση της εφαρμογής των ΣΒΑ· να αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικοί παράγοντες στην επιτυχή υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και στην επίτευξη των ΣΒΑ· να αναγνωρίσει τον αποφασιστικό ρόλο και τον αντίκτυπο των ΣΒΑ στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·
   νη) να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να πρωτοστατεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ότι θα συνεργαστεί περαιτέρω με τον ΟΗΕ στον τομέα αυτό· να ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τηρήσουν τη συμφωνία του Παρισιού και να διασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ το 2015 για την Κλιματική Αλλαγή·
   νθ) να συνεργαστεί στενά με τα μικρά νησιωτικά κράτη και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η άποψή τους και οι ανάγκες τους λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα φόρα του ΟΗΕ·
   ξ) να καλέσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συντονίσουν στενότερα τις δράσεις τους στα όργανα και τους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και να δεσμευτεί περαιτέρω για την ενίσχυση του καθεστώτος παρατηρητή της ΕΕ σε ορισμένους επί μέρους οργανισμούς του ΟΗΕ· να ενισχύσει την επικοινωνία και να διασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερο συντονισμό των θέσεων των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ· να επιδιώξει την ευθυγράμμιση των θέσεων με τις υποψήφιες χώρες, τις χώρες εταίρους και άλλα ομόγνωμα κράτη·
   ξα) να εργασθεί για την ενίσχυση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας, στηρίζοντας τη δημιουργία ενός διεθνούς φορολογικού οργανισμού εντός του συστήματος του ΟΗΕ· να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο για φορολογικά ζητήματα και της δημιουργίας μιας κοινής παγκόσμιας μαύρης λίστας φορολογικών παραδείσων·
   ξβ) να υποστηρίξει ενεργά μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη βάση ευρείας συναίνεσης η οποία θα αντανακλά καλύτερα τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα και θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις παρούσες και τις μελλοντικές προκλήσεις ασφαλείας· να υποστηρίξει τον μακροπρόθεσμο στόχο να αποκτήσει η ΕΕ έδρα σε ένα αναμορφωμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· να παροτρύνει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αποφεύγουν τη χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας τους για υποθέσεις στις οποίες διαπράττονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· να προωθήσει την αναζωογόνηση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τον βελτιωμένο συντονισμό και τη συνοχή της δράσης όλων των οργάνων του ΟΗΕ, που θα πρέπει να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ικανότητα και την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος, προκειμένου να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις παγκόσμιες προκλήσεις·
   ξγ) να στηρίξει σθεναρά τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του νεοεκλεγέντος Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ· να δώσει ώθηση στη μεταρρύθμιση της αρχιτεκτονικής ειρήνης και ασφάλειας του ΟΗΕ και της λειτουργίας και της αρχιτεκτονικής της Γραμματείας μέσω της απλούστευσης, της αποκέντρωσης και της ευελιξίας και του εξορθολογισμού της οικονομικής οργάνωσης του οργανισμού· να καθιερώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας για τους πληροφοριοδότες του ΟΗΕ·
   ξδ) να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τον διορισμό περισσότερων γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις του ΟΗΕ σε κεντρικό επίπεδο·
   ξε) να ενθαρρύνει τον διάλογο για τον ρόλο των κοινοβουλίων και των περιφερειακών συνελεύσεων στο σύστημα του ΟΗΕ και για την εγκαθίδρυση Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να ενισχυθούν το δημοκρατικό προφίλ και η εσωτερική δημοκρατική διαδικασία του οργανισμού και να καταστεί δυνατή η άμεση συμμετοχή της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή και, για ενημέρωση, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0089.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0201.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0317.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0051.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0422.


Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη
PDF 416kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP))
P8_TA(2017)0305RC-B8-0440/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 9, 151, 152, 153 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και το άρθρο 173,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 27 και 30 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ και τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παράγραφος 3 ΣΕΕ, καθώς και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)0682),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Juncker με τίτλο «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: το πρόγραμμά μου για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2016 και της 23ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα το θεματολόγιο για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη δέσμη «Τεχνολογίες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, την οποία κύρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ των εξαγωγών της Ευρώπης και περί το 65 % των επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη και συντηρεί πάνω από 50 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης (άμεσης και έμμεσης), αριθμός που αντιστοιχεί στο 20 % των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή του Ευρωπαϊκού κλάδου της μεταποίησης στο ΑΕγχΠ της ΕΕ έχει πέσει από το 19 % σε λιγότερο από 15,5 % κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών και ότι η συμβολή του στην απασχόληση και στην έρευνα και ανάπτυξη έχει επίσης σημειώσει κάμψη κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της βιομηχανικής μας βάσης είναι ως εκ τούτου ουσιώδης για να διατηρήσει η ΕΕ την εμπειρογνωμοσύνη και τη τεχνογνωσία της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ οφείλει να δώσει στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία τη δυνατότητα να διατηρήσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και την ικανότητά της να επενδύσει στην Ευρώπη, καθώς και να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής μεταβολής, διατηρώντας ταυτόχρονα την ηγετική της θέση σε θέματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να έχει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και της εξάρτησης από πρώτες ύλες προερχόμενες από τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την προώθηση μιας βιομηχανικής αναγέννησης ικανής να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας που ευνοεί την παραγωγή υψηλής ποιότητας, καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και που προωθεί βιώσιμες διαδικασίες θα επιτρέψει στην ΕΕ να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, οι θέσεις απασχόλησης και η ανανέωση δεξιοτήτων έχουν ουσιαστική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ερευνητικές δυνατότητες της ΕΕ και τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας, ιδίως τη συνεργατική έρευνα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή βιομηχανία, μεγάλης και μικρής κλίμακας εξίσου, αντιμετωπίζει παγκόσμιο ανταγωνισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη και εύρυθμη εσωτερική αγορά και ένα ανοικτό και επί ίσοις όροις εμπόριο με τρίτες χώρες είναι ουσιώδους σημασίας για τη βιομηχανία της ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το επί ίσοις όροις εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων οφείλει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των βιομηχανιών της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις λόγω παγκόσμιων αλλαγών στην οικονομία και χρηματοδοτικών και διοικητικών φραγμών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μόνο το 31 % του αυτοαπασχολούμενου πληθυσμού της ΕΕ και το 30 % των νέων επιχειρηματιών και ότι οι γυναίκες προς το παρόν υποεκπροσωπούνται στη βιομηχανία και δη σε θέσεις επιστημόνων, μηχανικών και στελεχών επιχειρήσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 60 % του συνόλου των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις παρέχουν μέχρι και το 50 % του συνόλου των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική στήριξη για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα της ΕΕ διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στην εδραίωση της ανταγωνιστικότητας, στην προσέλκυση επενδύσεων στην ΕΕ και στην αποφυγή της διαρροής αυτών·

1.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της βιομηχανίας ως κινητήριας δύναμης για βιώσιμη ανάπτυξη, για την απασχόληση και για την καινοτομία στην Ευρώπη·

2.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού της βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη αλλά υπενθυμίζει ωστόσο τον στόχο της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο το 20 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης οφείλει να βασίζεται στη βιομηχανία έως το 2020·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να διαμορφώσει, μέχρι τις αρχές του 2018 και από κοινού με τα κράτη μέλη, μια στρατηγική της Ένωσης και ένα σχέδιο δράσης για μια συνεκτική και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που θα αποσκοπεί στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης, με στόχους, δείκτες, μέτρα και χρονικά πλαίσια· καλεί την Επιτροπή να βασίσει τη στρατηγική αυτή σε μια αξιολόγηση του αντικτύπου που ενδέχεται να έχει η συνεκτίμηση της διάστασης της βιομηχανικής πολιτικής στις πρωτοβουλίες στρατηγικής πολιτικής της ΕΕ και στον εκτενή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να λαμβάνει υπόψη τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα σε όλες τις μείζονες πρωτοβουλίες της στο πεδίο της χάραξης πολιτικής· τονίζει το γεγονός ότι αυτή η στρατηγική της Ένωσης πρέπει να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση, σε μια οικονομία αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας και πόρων και σε μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας·

4.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις οφείλουν να δίνουν στις βιομηχανίες τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στις σχετικές αλλαγές και να αναλαμβάνουν προνοητική δράση για να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη, στην περιφερειακή σύγκλιση και στην εδαφική συνοχή·

5.  επισημαίνει τον ρόλο των ΜΜΕ ως ραχοκοκαλιάς της βιομηχανίας της ΕΕ και τονίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθούν και να ισχυροποιηθούν οι αλυσίδες αξίας μεταξύ ΜΜΕ, επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγαλυτέρων επιχειρήσεων, όπως επίσης ότι είναι ανάγκη να εφαρμοστεί μία βιομηχανική πολιτική της ΕΕ κατά τρόπο που συνάδει με τις ΜΜΕ και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν· υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος με την καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις ΜΜΕ της ΕΕ, για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, για τους νέους επιχειρηματίες και δη για όσους δραστηριοποιούνται στους πλέον ευνοϊκούς για τη καινοτομία τομείς και για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας·

6.  υπογραμμίζει ότι οι σχηματισμοί (clusters) ανταγωνιστικότητας, τα επιχειρηματικά δίκτυα και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας αποτελούν πολύ χρήσιμη λύση για τη προσέγγιση ενδιαφερομένων παραγόντων της αγοράς· καλεί τη ΕΕ να υποστηρίξει τις δημόσιες επενδύσεις στους τομείς καινοτομίας δεδομένου ότι κάτι τέτοιο έχει στρατηγική σημασία σε αυτόν τον τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίζει τέτοιους σχηματισμούς και τη συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή ΜΜΕ, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης που ενθαρρύνουν διατομεακούς και διεπιστημονικούς συνδέσμους· τονίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία, προκειμένου να αναπτυχθούν διακρατικές ευκαιρίες και εγκάρσιες συμμαχίες καινοτομίας·

7.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθεια να γίνουν επιχειρηματίες· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει το γυναικείο ηγετικό ρόλο και να βρει τρόπους για να καταπολεμήσει τις μισθολογικές ανισότητες και τα προβλήματα πρόσβασης σε θέσεις απασχόλησης·

8.  είναι πεπεισμένο ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να θεωρηθεί στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της ΕΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι μόνο μια ισχυρή και ρωμαλέα βιομηχανία και μια βιομηχανική πολιτική στραμμένη προς το μέλλον μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις του μέλλοντος, όπως είναι η βιώσιμη επανεκβιομηχάνιση, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η ταχεία τεχνολογική πρόοδος και η δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης·

9.  επισημαίνει τη σημασία της Ενεργειακής Ένωσης, της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, της Ψηφιακής Ατζέντας και της συνδεσιμότητας της Ευρώπης μέσω μια κατάλληλης, ανθεκτικής στο μέλλον και αποτελεσματικής υποδομής·

10.  τονίζει τη σημασία που αποκτά για την ΕΕ η παροχή υποστήριξης στην ποιοτική αύξηση των ευρωπαϊκών προϊόντων μέσω διαδικασιών επανεκβιομηχάνισης και κυρίως μέσω της έρευνας και της ψηφιοποίησης, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

11.  υπογραμμίζει ότι, για την υποστήριξη της βιομηχανίας της Ένωσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των ταχύτατων οικονομικών και ρυθμιστικών αλλαγών στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για τις άμεσες ξένες και ευρωπαϊκές επενδύσεις·

12.  τονίζει τη μεγάλη σημασία της έγκαιρης έγκρισης μιας βιομηχανικής στρατηγικής της Ένωσης και υπενθυμίζει επ’ αυτού την ανάγκη να διατηρηθούν επαρκή οικονομικά μέσα για τον τομέα της βιομηχανίας στο προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ιδίως μέσω των ειδικών εργαλείων και ταμείων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και το πρόγραμμα COSME·

13.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων· ζητεί να ενσωματωθούν στην βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ αποτελεσματικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και μέτρα που θα συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην αντιμετώπιση των κινδύνων διαρροής άνθρακα·

14.  τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί απολύτως το δυναμικό της βιομηχανίας και δη στο πεδίο των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και να εξασφαλιστεί ότι οι βιομηχανίες θα αναπτύσσουν και θα διαχέουν συνεχώς τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις αναδυόμενες καινοτομίες·

15.  τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση και οι δαπάνες συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και δη τις οικογενειακές ενώ διασφαλίζεται παράλληλα η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς της προστασίας των καταναλωτών, της υγείας και της ασφάλειας, καθώς και του περιβάλλοντος·

16.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την βιομηχανία της ΕΕ ένα ελεύθερο και επί ίσοις όροις διεθνές εμπόριο που βασίζεται σε κοινούς κανόνες και ίσους όρους ανταγωνισμού· ζητεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ εμπορικής πολιτικής και βιομηχανικής πολιτικής προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετεγκαταστάσεις και ακόμη χειρότερη αποβιομηχανοποίηση στην ΕΕ·

17.  τονίζει την ανάγκη να απαλλαγεί η εμπορική πολιτική της ΕΕ από οποιαδήποτε πρακτική μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στον ανταγωνισμό· τονίζει την ανάγκη για μια συνεκτική και αποτελεσματική στρατηγική της ΕΕ, συμβατή με τους κανόνες ΠΟΕ και αποτελεσματική απέναντι στο ντάμπινγκ και τις επιδοτήσεις·

18.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει παγκόσμιο ανταγωνισμό· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αξιολογήσει την επάρκεια των ορισμών της αγοράς και εκτιμά ότι το σημερινό πλέγμα κανόνων της ΕΕ περί ανταγωνισμού οφείλει να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη των αντιστοίχων παγκόσμιων αγορών, την ανάδυση σημαντικών εθνικών παραγόντων στις τρίτες χώρες και τον ρόλο αυτών·

19.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο των κρατικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στο εξωτερικό και που υποστηρίζονται και επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις τους με τρόπους που οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ απαγορεύουν στις οντότητες της ΕΕ·

20.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ελέγχουν οποιεσδήποτε άμεσες ξένες επενδύσεις τρίτων χωρών σε στρατηγικούς κλάδους, υποδομές και καίριες μελλοντικές τεχνολογίες εντός της ΕΕ, ή άλλα στοιχεία ενεργητικού που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και την προστασία της πρόσβασης στα πρώτα, χωρίς εντούτοις να ξεχνούν ότι η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις άμεσες ξένες επενδύσεις·

21.  τονίζει την ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ, κατόπιν διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των πανεπιστημίων, με σκοπό την προώθηση νέων δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την διά βίου μάθηση, όπως προτείνει η Επιτροπή στην «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»·

22.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της τυποποίησης ΕΕ και υποστηρίζει μια ισχυρή εστίαση στον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης·

23.  σημειώνει την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών της ΕΕ που κατατείνουν στη μείωση της εξάρτησης από πόρους προερχόμενους από τις τρίτες χώρες, μέσω της εστίασης σε τέσσερις άξονες:

   α) δίκαιη πρόσβαση της διεθνούς αγοράς στους πόρους,
   β) βιώσιμη εξόρυξη,
   γ) τεχνολογικές καινοτομίες για την αποδοτικότητα,
   δ) κυκλική οικονομία·

24.  υπογραμμίζει ότι μια νέα στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική οφείλει να ευθυγραμμίζει διάφορους τομείς πολιτικής με τη βιομηχανική πολιτική – κυρίως τους τομείς του εμπορίου, του περιβάλλοντος, της έρευνας, των επενδύσεων, του ανταγωνισμού, της ενέργειας, του κλίματος, του πολιτισμού και της δημιουργίας – ώστε να διαμορφωθεί μία συνεκτική προσέγγιση·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 89.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0377.
(3) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 131.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0240.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου