Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο
 Έκθεση του 2016 για την Τουρκία
 Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία: οι αρμοδιότητες, η αριθμητική σύνθεση και η θητεία της
 Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che
 Ερυθραία, συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac
 Μπουρούντι
 Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ***I
 Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I
 Διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I
 Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ *
 Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα
 Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης
Κείμενα (624 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου