Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο
Έκθεση του 2016 για την Τουρκία
 Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία: οι αρμοδιότητες, η αριθμητική σύνθεση και η θητεία της
 Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che
 Ερυθραία, συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac
 Μπουρούντι
 Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ***I
 Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I
 Διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I
 Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ *
 Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα
 Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία
PDF 529kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία (2016/2308(INI))
P8_TA(2017)0306A8-0234/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας(1) και της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου(3) και το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2016 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2016)0715) και την έκθεση του 2016 για την Τουρκία (SWD(2016)0366),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 13ης Δεκεμβρίου 2016 και προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Τουρκία της 3ης Οκτωβρίου 2005, και συγκεκριμένα την παράγραφο 5 των αρχών που διέπουν τις διαπραγματεύσεις,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας(5) («η εταιρική σχέση για την προσχώρηση»), και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση μετά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015 και το σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, η οποία περιλαμβάνει τον όρο ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα των διαπραγματεύσεων, και την ανάγκη να εφαρμόσει η Τουρκία πλήρως και ουσιαστικά το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία της Άγκυρας έναντι όλων των κρατών μελών, αίροντας όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), που ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επί των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, και συγκεκριμένα τις γνωμοδοτήσεις της 10ης και 11ης Μαρτίου 2017 για τις τροποποιήσεις του συντάγματος που θα υποβληθούν σε εθνικό δημοψήφισμα, τα μέτρα που προβλέπονται στους πρόσφατους νόμους περί διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων της ειρήνης, της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2016 για τους νόμους περί διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης αριθ. 667-676 που εγκρίθηκαν μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, και της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2016 για την αναστολή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 83 του συντάγματος (κοινοβουλευτικό απαραβίαστο),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 26ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (COM(2017)0130) και την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας (COM(2017)0204),

–  έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει δεσμευθεί ως προς την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, την υλοποίηση κατάλληλων και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας και τη σταδιακή ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και το γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρία να ενισχύσει η Τουρκία τους θεσμούς της και να συνεχίσει τη διαδικασία για τον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό της,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τουρκία με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διμερών προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων και με τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της διάκρισης των εξουσιών, της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής διαμαρτυρίας, βρίσκονται στο επίκεντρο της διαπραγματευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, κατά την αξιολόγηση, η Τουρκία κατέχει την 155η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, που δημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου 2017, κατατασσόμενη χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν και ως μία από τις χώρες στις οποίες η δημοσιογραφία δέχτηκε τις περισσότερες απειλές, σωματικές επιθέσεις και δικαστική παρενόχληση, μεταξύ άλλων κράτηση και ποινές φυλάκισης,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, τον Νοέμβριο του 2016, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν προσωρινό πάγωμα των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Τουρκία και δεσμεύθηκε να επανεξετάσει την θέση του μόλις αρθούν τα δυσανάλογα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία, υπάγοντας αυτή την επανεξέταση στον όρο ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έχουν αποκατασταθεί σε ολόκληρη τη χώρα,

–  έχοντας υπόψη την κρίση στη Συρία, τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και ειρηνική διευθέτηση και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας να ενισχύσει τη σταθερότητα και να προαγάγει σχέσεις καλής γειτονίας μέσω εντατικών προσπαθειών προκειμένου να επιλύσει εκκρεμή διμερή ζητήματα, διαμάχες και διενέξεις με τις γειτονικές χώρες όσον αφορά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την ανάμειξη της Ρωσίας στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών όπλων από τον συριακό στρατό, η οποία αποσταθεροποιεί περαιτέρω τη χώρα και αυξάνει τον αριθμό των προσφύγων που αναζητούν προστασία στην Τουρκία και την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την κατάσταση της Τουρκίας όσον αφορά την ασφάλεια, η οποία έχει επιδεινωθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό παγκοσμίως, με περίπου 3 εκατομμύρια καταγεγραμμένους πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, σύμφωνα με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR),

–  έχοντας υπόψη την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση στην Τουρκία, που οφείλεται εν μέρει στο πρόσφατο κύμα επιθέσεων και πολιτικής αστάθειας, αλλά και σε βαθύτερα υποκείμενα προβλήματα στην οικονομία·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη νοτιοανατολική Τουρκία», του Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την αξιοθαύμαστη φιλοξενία της Τουρκίας προς τον μεγάλο αριθμό προσφύγων που ζουν στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά ευρήματα και συμπεράσματα της διεθνούς αποστολής παρακολούθησης του δημοψηφίσματος, τα οποία εκδόθηκαν στις 17 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2156 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) «Η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία» της 25ης Απριλίου 2017, που κατέληξε στην επανέναρξη της διαδικασίας παρακολούθησης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0234/2017),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατομμύρια Τούρκοι και άτομα τουρκικής καταγωγής ζουν εδώ και δεκαετίες στα κράτη μέλη της ΕΕ και συνεισφέρουν στην ευημερία τους·

Εισαγωγή

1.  υπογραμμίζει ότι το 2016 ήταν ένα δύσκολο έτος για τον πληθυσμό της Τουρκίας, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Συρία, του υψηλού αριθμού προσφύγων, της σύγκρουσης στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, μιας σειράς αποτρόπαιων τρομοκρατικών επιθέσεων και μιας βίαιης απόπειρας πραξικοπήματος στην οποία έχασαν τη ζωή τους 248 άτομα· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 και εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Τουρκίας· αναγνωρίζει το δικαίωμα και την ευθύνη της τουρκικής κυβέρνησης να λάβει μέτρα για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό του κράτους δικαίου και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη·

2.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχουν εκτεταμένες, δυσανάλογες και μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις σε μεγάλο αριθμό πολιτών, καθώς και στην προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών στη χώρα· καταδικάζει τις ομαδικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και αστυνομικών, τη μαζική εκκαθάριση μέσων ενημέρωσης, τις συλλήψεις δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, δικαστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αιρετών και μη αξιωματούχων, μελών των υπηρεσιών ασφαλείας και απλών πολιτών και την κατάσχεση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων και των διαβατηρίων, το κλείσιμο πολλών σχολείων και πανεπιστημίων και την ταξιδιωτική απαγόρευση που έχει επιβληθεί σε χιλιάδες τούρκους πολίτες βάσει των νόμων περί διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης χωρίς εξατομικευμένες αποφάσεις και χωρίς δυνατότητα έγκαιρης δικαστικής επανεξέτασης· εκφράζει την ανησυχία του για τη δήμευση, ενίοτε δε εθνικοποίηση, τουρκικών ιδιωτικών εταιρειών και επιχειρήσεων· ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση όλων όσοι κρατούνται χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις για τη συμμετοχή τους στην τέλεση αξιόποινης πράξης· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για τη σοβαρή υπονόμευση των νομοθετικών εξουσιών του κοινοβουλίου·

3.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που έχουν οι καλές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και την υψηλή προστιθέμενη αξία της συνεργασίας στο θέμα της αντιμετώπισης των προκλήσεων και για τις δύο πλευρές· αναγνωρίζει ότι τόσο η Τουρκία όσο και η ΕΕ είχαν η καθεμιά τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες μετασχηματισμού αφότου ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης το 2004· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ενταξιακά μέσα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο έπακρο και ότι έχει σημειωθεί οπισθοδρόμηση στους τομείς του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που βρίσκονται στον πυρήνα των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, ενώ, με την πάροδο των ετών, η στήριξη της κοινής γνώμης στην πλήρη ενσωμάτωση της Τουρκίας στην ΕΕ έχει εξασθενήσει σε αμφότερες τις πλευρές· παραμένει προσηλωμένο στη συνεργασία και τη διατήρηση εποικοδομητικού και ανοικτού διαλόγου με την τουρκική κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και κοινών προτεραιοτήτων όπως είναι η σταθερότητα στην περιοχή, η κατάσταση στη Συρία, η μετανάστευση και η ασφάλεια·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που έλαβε χώρα στις 16 Απριλίου 2017, το οποίο διεξήχθη υπό κατάσταση έκτακτης ανάγκης και υπό συνθήκες που εμπόδιζαν τη διεξαγωγή δίκαιης προεκλογικής εκστρατείας και την ενσυνείδητη επιλογή, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές της εκστρατείας δεν είχαν ίσες ευκαιρίες ενώ τα δικαιώματα των αντιτιθέμενων στη συνταγματική μεταρρύθμιση παραβιάστηκαν· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις καταγγελίες για παρατυπίες και εκτεταμένη εκλογική νοθεία που επισημάνθηκαν στα πορίσματα της αποστολής παρατήρησης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη/Γραφείου των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΑΣΕ/ODHIR), που εκδόθηκαν στις 17 Απριλίου 2017, γεγονός που γεννά σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το κύρος και τη νομιμοποίηση του αποτελέσματος· τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας για όλες τις καταγγελίες για παρατυπίες που καταγράφονται στη δήλωση του ΟΟΣΑ/ODHIR· λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της ΚΣΣΕ να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία παρακολούθησης για την Τουρκία·

5.  επισημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης· καλεί την Τουρκία να συνεχίσει να συμμορφώνεται προς τις δεσμεύσεις της στο Συμβούλιο της Ευρώπης και να εφαρμόσει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο σύνταγμα και τη δικαιοσύνη σε συνεργασία με την Επιτροπή της Βενετίας και σύμφωνα με τα κριτήριά της·

6.  καταδικάζει δριμύτατα την υποστήριξη που έχουν εκφράσει επανειλημμένα ο τούρκος Πρόεδρος και διάφοροι άλλοι πολιτικοί στην επαναφορά της θανατικής ποινής· υπενθυμίζει ότι η απερίφραστη απόρριψη της θανατικής ποινής αποτελεί ουσιαστικό προαπαιτούμενο προκειμένου μια χώρα να είναι μέλος της ΕΕ και υπογραμμίζει ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής θα συνιστούσε παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεων της Τουρκίας, θα έθετε υπό αμφισβήτηση την ιδιότητά της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα οδηγούσε σε άμεσο τερματισμό των ενταξιακών συνομιλιών με την ΕΕ και της προενταξιακής βοήθειας· υπογραμμίζει ότι, εάν διοργανωθεί δημοψήφισμα για την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Τουρκία, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να επιτρέψουν διευκόλυνση της ψηφοφορίας το καθένα στη χώρα του·

7.  υπενθυμίζει τη θέση που έχει λάβει από τον Νοέμβριο του 2016 να παγώσει τη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία εάν η δέσμη για τη συνταγματική μεταρρύθμιση εφαρμοστεί ως έχει· υπογραμμίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τη συνταγματική μεταρρύθμιση, ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του συντάγματος δεν σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές της διάκρισης των εξουσιών, δεν εξασφαλίζουν επαρκείς ελέγχους και ισορροπίες και δεν συνάδουν με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την Τουρκία να πραγματοποιήσουν ανοικτό και ειλικρινή διάλογο σχετικά με τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους οποίους θα ήταν δυνατή η ενισχυμένη συνεργασία· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε πολιτική δέσμευση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας θα πρέπει να οικοδομηθεί σε διατάξεις που επιβάλλουν προϋποθέσεις σχετικές με τον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

9.  σημειώνει με λύπη ότι στο στόχαστρο των δυσανάλογων μέτρων που ελήφθησαν μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που περιλαμβάνουν συλλήψεις, κρατήσεις και δημεύσεις περιουσιών, βρίσκονται όχι μόνο χιλιάδες φερόμενα μέλη/υποστηρικτές του κινήματος Γκιουλέν, αλλά και αντιφρονούντες γενικότερα, καθώς και πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης ειδικότερα· αναμένει ακόμη αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τους δράστες της απόπειρας πραξικοπήματος· καταδικάζει έντονα τη φυλάκιση 11 βουλευτών που ανήκουν στο Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (HDP), συμπεριλαμβανομένων των συμπροέδρων του Figen Yuksekdag και Selahattin Demirtas, ενός βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και 85 κούρδων δημάρχων· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να άρει αμέσως την κατάσταση έκτακτης ανάγκης· προειδοποιεί να μη γίνεται κατάχρηση αντιτρομοκρατικών μέτρων για να νομιμοποιείται η καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) να κάνει αμέσως δεκτές τις πρώτες παραδειγματικές υποθέσεις και να ολοκληρώσει το συντομότερο τις πρώτες διαδικασίες, δεδομένου ότι, όπως φαίνεται, δεν υφίστανται αποτελεσματικά ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο·

10.  ζητεί από τις τουρκικές αρχές να διενεργήσουν διεξοδική έρευνα για τις καταγγελίες για σοβαρές πράξεις κακομεταχείρισης κρατουμένων, όπως αναφέρεται από διάφορες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί πλήρη λογοδοσία και την τιμωρία όσων ενέχονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις συνθήκες κράτησης· ζητεί την άμεση δημοσίευση των τελευταίων εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και παροτρύνει τις τουρκικές αρχές να επιτρέψουν σε διεθνείς παρατηρητές να παρακολουθούν τα κέντρα κράτησης·

11.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να παράσχει σε όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής και δικαστικής επανεξέτασης σύμφωνα με το κράτους δικαίου· τονίζει ότι το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε συνταγματικού κράτους· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία, οι πολίτες που συλλαμβάνονται δεν έχουν δικαίωμα σε νομική συνδρομή τις πέντε πρώτες ημέρες της κράτησής τους και θεωρεί θλιβερή την επιβολή αυστηρών περιορισμών στην πρόσβαση των κρατουμένων σε δικηγόρους· υπογραμμίζει ότι από τον Ιούλιο του 2016 έχουν κατατεθεί περισσότερες από 100 000 νομικές προσφυγές στο συνταγματικό δικαστήριο της Τουρκίας, το οποίο δήλωσε αναρμόδιο για θέματα που εμπίπτουν στο διάταγμα έκτακτης ανάγκης· καλεί την Τουρκία να αναθεωρήσει επειγόντως την «Εξεταστική Επιτροπή για τις πρακτικές της κατάστασης έκτακτης ανάγκης» κατά τρόπο ώστε να καταστεί ισχυρή, ανεξάρτητη και πλήρως εξουσιοδοτημένη επιτροπή, ικανή να χειρίζεται με εξατομικευμένο τρόπο όλες τις υποθέσεις, να επεξεργάζεται αποτελεσματικά τον τεράστιο αριθμό αιτήσεων που θα λαμβάνει και να εξασφαλίζει ότι ο δικαστικός έλεγχος δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα·

12.  καταδικάζει απερίφραστα τη σοβαρή οπισθοδρόμηση και τις παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης και τις σοβαρές παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των δυσανάλογων απαγορεύσεων σε δικτυακούς τόπους μέσων ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης· σημειώνει με ανησυχία το κλείσιμο περίπου 170 μέσων ενημέρωσης – συμπεριλαμβανομένων όλων σχεδόν των μέσων ενημέρωσης στην κουρδική γλώσσα – και τη φυλάκιση περισσότερων από 150 δημοσιογράφων· τονίζει ότι η απόφαση της Τουρκίας να μπλοκάρει την πρόσβαση στη Wikipedia συνιστά σοβαρό πλήγμα κατά της ελευθερίας της ενημέρωσης· επισημαίνει τη διαρκή υποβάθμιση της Τουρκίας στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, που κατατάσσει πλέον την Τουρκία στην 155η θέση μεταξύ 180 χωρών· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ελεύθερου και πολυφωνικού Τύπου, συμπεριλαμβανομένου ελεύθερου και ανοικτού Διαδικτύου, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο κάθε δημοκρατικού καθεστώτος και παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να ελευθερώσει αμέσως όλους τους παρανόμως συλληφθέντες δημοσιογράφους· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να επιτρέψει στον πρώην βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρο της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής, κ. Joost Lagendijk, να επιστρέψει στην οικογένειά του στην Τουρκία·

13.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την συνεχή επιδείνωση της κατάστασης στη νοτιοανατολική Τουρκία, ιδίως στις περιοχές στις οποίες επιβλήθηκαν απαγορεύσεις κυκλοφορίας, υπήρξε χρήση υπέρμετρης βίας και επιβλήθηκαν συλλογικές ποινές σε όλους τους κατοίκους και όπου, σύμφωνα με αναφορές, περίπου 2 000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πλαίσιο επιχειρήσεων ασφαλείας και, κατά τους υπολογισμούς, μισό εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπίστηκαν κατά την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2015 και Δεκεμβρίου 2016· σημειώνει ότι τοπικοί εισαγγελείς αρνούνται σε σταθερή βάση να αρχίσουν έρευνες για τις δολοφονίες που έχουν αναφερθεί και ότι δεν παρέχεται πρόσβαση επιτόπου σε ανεξάρτητους παρατηρητές· υπενθυμίζει ότι είναι ευθύνη της τουρκικής κυβέρνησης να προστατεύει όλους τους πολίτες της, ανεξαρτήτως πολιτισμικής ή θρησκευτικής καταγωγής και πεποιθήσεων· καταδικάζει την ευρέως διαδεδομένη πρακτική της απαλλοτρίωσης, μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε δήμους και ιδιοκτησιών εκκλησιών, η οποία συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων· είναι πεπεισμένο ότι μόνο μια δίκαιη πολιτική διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη σταθερότητα και ευημερία, τόσο στην περιοχή όσο και στην Τουρκία συνολικά, και καλεί, επομένως, τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι μια σειρά νόμων, συμπεριλαμβανομένου του νόμου αριθ. 6722 για τη νομική προστασία των δυνάμεων ασφαλείας που συμμετέχουν στον αγώνα κατά τρομοκρατικών οργανώσεων, που εγκρίθηκαν το 2016, έχουν δημιουργήσει κλίμα «συστηματικής ατιμωρησίας» για τις δυνάμεις ασφαλείας·

14.  καταδικάζει την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου να άρει με αντισυνταγματικό τρόπο την ασυλία μεγάλου αριθμού βουλευτών, μεταξύ των οποίων 55 από τους 59 βουλευτές του HDP, ανοίγοντας τον δρόμο για τις συλλήψεις μελών της αντιπολίτευσης και αμαυρώνοντας την εικόνα του κοινοβουλίου ως δημοκρατικού θεσμού· υπογραμμίζει ότι η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση θα πρέπει να αποτελεί τον κεντρικό θεσμό της τουρκικής δημοκρατίας και να εκπροσωπεί επί ίσοις όροις όλους τους πολίτες· εκφράζει τη λύπη του για το υψηλό εκλογικό όριο·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δικαστές και εισαγγελείς εξακολουθούν να υφίστανται ισχυρές πολιτικές πιέσεις και ότι 4 000 εξ αυτών, ήτοι περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των δικαστών και εισαγγελέων, έχουν απολυθεί ή συλληφθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν δημευτεί οι περιουσίες τους· καλεί την Τουρκία να αποκαταστήσει και να εφαρμόσει όλες τις νομικές εγγυήσεις για να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων με τη τροποποίηση του νόμου για το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (HSYK) προκειμένου να μειωθεί η επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας στους κόλπους του Συμβουλίου αυτού· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι ο θεσμός των «ποινικών δικαστών της ειρήνης», που καθιερώθηκε τον Ιούνιο του 2014 από την τότε κυβέρνηση, φαίνεται να έχει μετατραπεί σε εργαλείο παρενόχλησης με σκοπό τόσο τη φίμωση της αντιπολίτευσης όσο και τον έλεγχο των πληροφοριών που διατίθενται στο ευρύ κοινό·

16.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την έλλειψη σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, τις διακρίσεις εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών και των Αλεβιτών, και τη βία για θρησκευτικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων λεκτικών και σωματικών επιθέσεων, στιγματισμού και κοινωνικής πίεσης στα σχολεία, και για τα προβλήματα σε σχέση με το πώς ορίζεται νομικά ο χώρος λατρείας· καλεί τις τουρκικές αρχές να προαγάγουν θετικές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, επιτρέποντας στις θρησκευτικές κοινότητες να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, δίνοντας στα φιλανθρωπικά ιδρύματα τη δυνατότητα να εκλέγουν τα διοικητικά τους όργανα, καταργώντας όλους τους περιορισμούς στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη διαδοχή του κλήρου, εφαρμόζοντας τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, και καταργώντας κάθε είδους διακρίσεις ή εμπόδια με βάση το θρήσκευμα· καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να αναγνωρίσει τη νομική του προσωπικότητα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιτραπεί η επανέναρξη της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και να αρθούν όλα τα εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της· εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη αρπαγή των εκκλησιών στην περιφέρεια του Diyarbakir· παροτρύνει την κυβέρνηση να τις επιστρέψει στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους· παροτρύνει τις τουρκικές αρχές να καταπολεμήσουν με σοβαρότητα όλες τις εκδηλώσεις αντισημιτισμού στην κοινωνία·

17.  καλεί την Τουρκία να προστατεύσει τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων ομάδων και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πορείες των ΛΟΑΔΜ στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη απαγορεύτηκαν για τρίτο κατά σειρά έτος και ήρθαν αντιμέτωπες με την αστυνομική βία και καταστολή· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη βία με βάση το φύλο, τις διακρίσεις, τη ρητορική του μίσους κατά των μειονοτήτων, τα εγκλήματα μίσους και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· καλεί την Τουρκία να λάβει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την τιμωρία της ρητορικής του μίσους και των εγκλημάτων που στρέφονται εναντίον μειονοτήτων· καλεί την Τουρκία να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία της με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία κύρωσε το 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εθνική στρατηγική και το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για τους Ρομά και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αρχίσει να εφαρμόζει τη στρατηγική και να συγκροτήσει μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης· παροτρύνει τις αρχές να αντιμετωπίσουν τα βασικά εμπόδια στην κοινωνική ένταξη των Ρομά· καλεί την Τουρκία να εξασφαλίσει πλήρη ισότητα σε όλους τους πολίτες και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των μελών των μειονοτήτων, ιδίως σε σχέση με την εκπαίδευση και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, οι μειονότητες πρέπει να έχουν επίσης το δικαίωμα να εκπαιδεύονται στη μητρική τους γλώσσα σε δημόσια σχολεία· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η εφαρμογή του ψηφίσματος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Ίμβρο και την Τένεδο και καλεί την Τουρκία να βοηθήσει στον επαναπατρισμό οικογενειών της μειονότητας που επιθυμούν να επιστρέψουν στα νησιά· χαιρετίζει το άνοιγμα του σχολείου της ελληνικής μειονότητας στο νησί της Ίμβρου, το οποίο αποτελεί θετικό βήμα·

18.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί και να εκπληρώσει στο ακέραιο τις νομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και, ειδικότερα, τη διενέργεια, με καλή πίστη, πλήρους καταγραφής των ελληνικών, αρμενικών, ασσυριακών και άλλων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που καταστράφηκαν ή κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα· καλεί την Τουρκία να κυρώσει τη Σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων· καλεί την Τουρκία να συνεργαστεί με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και της σκόπιμης καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς·

19.  χαιρετίζει τις ενέργειες μεμονωμένων κρατών μελών τα οποία επιταχύνουν τις διαδικασίες ασύλου για τους τούρκους πολίτες που διώκονται βάσει των διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης·

Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

20.  ζητεί εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η μετανάστευση, η ενέργεια, η οικονομία και το εμπόριο, και επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η διαφύλαξη και η ενθάρρυνση του διαλόγου και της συνεργασίας· πιστεύει ότι η συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας σε αυτούς τους τομείς αποτελεί επένδυση στη σταθερότητα και την ευημερία τόσο της Τουρκίας όσο και της ΕΕ, υπό τον όρο ότι βασίζεται στην τήρηση από όλα τα μέρη των δεσμεύσεών τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες· πιστεύει ότι οι επαφές μεταξύ των μελών της κοινωνίας των πολιτών έχουν καίρια σημασία και ζητεί με έμφαση εντατικοποίηση των επαφών αυτών·

21.  καλεί την Τουρκία να ευθυγραμμίσει περαιτέρω την εξωτερική πολιτική της με την πολιτική της ΕΕ· ζητεί στενότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας στις προκλήσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής· εκτιμά ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας θα πρέπει να καλείται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών κατά περίπτωση, όταν κρίνεται σκόπιμο· συνιστά να προσκαλέσει το Συμβούλιο την τουρκική κυβέρνηση σε σύνοδο κορυφής για να συζητηθούν οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·

22.  πιστεύει ότι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες της Τουρκίας και της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, δεδομένων των σημερινών δυσλειτουργιών της τελωνειακής ένωσης, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας και ότι τα δύο τρίτα των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Τουρκία προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ· υπογραμμίζει επίσης την οικονομική σημασία της Τουρκίας ως αγοράς ανάπτυξης για την ΕΕ· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις διαπραγματεύσεις· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην αναβαθμισμένη τελωνειακή ένωση μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, έτσι ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες να αποτελέσουν βασική προϋπόθεση· υπενθυμίζει ότι το πλήρες δυναμικό της τελωνειακής ένωσης θα επιτευχθεί μόνον όταν η Τουρκία εφαρμόσει στο ακέραιο το πρόσθετο πρωτόκολλο έναντι όλων των κρατών μελών· λαμβάνει υπό σημείωση το συμπέρασμα της Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο η εξάλειψη των εμποδίων στη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης από την πλευρά της Τουρκίας θα ενίσχυε την περαιτέρω εμπορική της ολοκλήρωση με την ΕΕ·

23.  επισημαίνει ότι η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων είναι πολύ σημαντική για τους τούρκους πολίτες, ιδίως τους επιχειρηματίες και τα άτομα τουρκικής καταγωγής στην ΕΕ, και ότι θα ενισχύσει τις επαφές μεταξύ των λαών· παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να συμμορφωθεί πλήρως με τα τελευταία εναπομένοντα κριτήρια, όπως προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων· υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ότι η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων θα καταστεί δυνατή μόνον όταν θα πληρούνται όλα τα κριτήρια·

24.  τονίζει τη σημασία που έχει η πάταξη της διαφθοράς και υπενθυμίζει τις διαπιστώσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες η διαφθορά εξακολουθεί να κυριαρχεί σε πολλούς τομείς και να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα· εκφράζει την ανησυχία του διότι οι επιδόσεις όσον αφορά τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταδίκη σε υποθέσεις διαφθοράς στα υψηλά κλιμάκια παραμένουν πενιχρές·

25.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία κατά τη διεξαγωγή της ενδιάμεσης αναθεώρησης των κονδυλίων του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) το 2017, και να αναστείλει όλα τα προενταξιακά κονδύλια σε περίπτωση αναστολής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που το σενάριο αυτό επαληθευτεί, να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια αυτά για την άμεση υποστήριξη της τουρκικής κοινωνίας των πολιτών και των προσφύγων στην Τουρκία και να επενδύσει περισσότερο σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ πολιτών, όπως το πρόγραμμα Erasmus + για σπουδαστές, πανεπιστημιακούς και δημοσιογράφους·

26.  καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν στην Τουρκία και συμπαραστέκεται με αποφασιστικότητα στον πληθυσμό της Τουρκίας στον κοινό αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας· σημειώνει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Τουρκίας στον τομέα της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας για τους «ξένους μαχητές»· υπογραμμίζει ότι η ισχυρή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και των τουρκικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική πάταξη της τρομοκρατίας· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει την επιστροφή στη βία του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο συμπεριλαμβάνεται από το 2002 στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, και το προτρέπει να καταθέσει τα όπλα και να χρησιμοποιήσει ειρηνικά και νόμιμα μέσα για να εκφράσει τις προσδοκίες του· υπογραμμίζει ότι μια ειρηνική λύση στο κουρδικό ζήτημα είναι επίσης αναγκαία για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας και θα επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των δημοκρατικών δυνάμεων· ζητεί επανάληψη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συνολικής και βιώσιμης λύσης στο κουρδικό ζήτημα· καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν τη νομοθεσία για την απαγόρευση της χρήσης σημάτων και συμβόλων οργανώσεων που βρίσκονται στον ενωσιακό κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων·

27.  θεωρεί λυπηρή την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μην επιτρέψει σε γερμανούς βουλευτές να επισκεφθούν τις δυνάμεις του γερμανικού στρατού στο Incirlik, που είχε ως αποτέλεσμα την επικείμενη μετεγκατάστασή τους σε χώρα που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, γεγονός που συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

28.  επαινεί τη δέσμευση της τουρκικής κυβέρνησης και των τοπικών ΜΚΟ και το πνεύμα φιλοξενίας που επιδεικνύει ο λαός παρέχοντας φιλοξενία σε περίπου 3 εκατομμύρια πρόσφυγες· λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για τη μετανάστευση και παροτρύνει τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν το εθελοντικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης για τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες στην Τουρκία· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις τόσο στους πρόσφυγες όσο και στις κοινότητες υποδοχής τους στην Τουρκία, καθώς και τη δαπάνη των κονδυλίων αυτών με τον κατάλληλο τρόπο· ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να χορηγήσει άδειες εργασίας και πρόσβαση σε περίθαλψη σε όλους τους σύρους πρόσφυγες και να εξασφαλίσει σε όλα τα παιδιά συριακής καταγωγής πρόσβαση στην εκπαίδευση· καλεί την Άγκυρα και την ΕΕ να συνεχίσουν τις περιπολίες στο Αιγαίο, να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και να θέσουν σε πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή τη συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ - Τουρκίας και τις διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν υπογραφεί με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα·

29.  καταδικάζει δριμύτατα τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε ορισμένους από τους ηγέτες της ΕΕ για «ναζιστικές πρακτικές» και αποκάλεσε τους πολίτες τους «Ναζί»· επισημαίνει ότι η συνέχιση αυτών των αδικαιολόγητων δηλώσεων υπονομεύει την αξιοπιστία της Τουρκίας ως πολιτικού εταίρου και ότι η εξαγωγή των εσωτερικών της συγκρούσεων συνιστά απειλή στην ειρηνική συνύπαρξη στην κοινωνία, στα κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία υπάρχει μεγάλη κοινότητα πολιτών τουρκικής καταγωγής· υπογραμμίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει τις συστηματικές προσπάθειες κινητοποίησης της τουρκικής διασποράς στα κράτη μέλη για ίδιους σκοπούς· σημειώνει με ανησυχία τις αναφορές για άσκηση πιέσεων σε τούρκους πολίτες της διασποράς που ζουν στα κράτη μέλη και καταδικάζει την παρακολούθηση, από τις τουρκικές αρχές, πολιτών με διπλή ιθαγένεια που ζουν στο εξωτερικό· εκφράζει την ανησυχία του για την ανάκληση μεγάλου αριθμού διαβατηρίων, εξαιτίας της οποίας πολλοί άνθρωποι μένουν χωρίς ιθαγένεια, κατά παράβαση της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών και της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1961 για τη μείωση των περιπτώσεων των ανιθαγενών, και την καταγγελλόμενη άρνηση τουρκικών προξενείων να παράσχουν υπηρεσίες σε πολίτες τους·

30.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας· καλεί , εν προκειμένω, την Τουρκία να εντείνει τις προσπάθειες για την επίλυση διμερών διαφορών που εκκρεμούν, στις οποίες περιλαμβάνονται και μη διευθετηθείσες νομικές υποχρεώσεις και ανεπίλυτες διαμάχες με τους άμεσους γείτονές της όσον αφορά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη του ΟΗΕ και με το διεθνές δίκαιο· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)· προτρέπει την κυβέρνηση της Τουρκίας να θέσει τέλος στις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της Ελλάδας και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία όλων των γειτόνων της· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απειλή του casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας·

31.  καλεί την Τουρκία και την Αρμενία να εργαστούν για την εξομάλυνση των σχέσεών τους· τονίζει ότι το άνοιγμα των συνόρων Τουρκίας-Αρμενίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση των σχέσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση·

32.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τα σχέδιά της για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Akkuyu· επισημαίνει ότι η επιλεγείσα τοποθεσία βρίσκεται σε έντονα σεισμογενή ζώνη, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για τη Μεσόγειο· ζητεί, στο ίδιο πνεύμα, από την τουρκική κυβέρνηση να προσχωρήσει στη Σύμβαση του Έσπο, βάσει της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενημερώνουν το ένα το άλλο και να διαβουλεύονται μεταξύ τους για μεγάλα, υπό μελέτη, έργα τα οποία αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον σε διασυνοριακή κλίμακα· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, από την τουρκική κυβέρνηση να συνεργαστεί, ή τουλάχιστον να διαβουλευτεί με τις γειτονικές της χώρες, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, για οιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη στο έργο του Akkuyu·

33.  υπογραμμίζει ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα είχε θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή, ωφελώντας κατά πρώτο και κύριο λόγο τόσο τους Ελληνοκυπρίους όσο και τους Τουρκοκυπρίους· χαιρετίζει την κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου 2014 ως βάση για τη διευθέτηση και συγχαίρει τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας για την επίτευξη σημαντικής προόδου στο πλαίσιο των συνομιλιών για την επανένωση· χαιρετίζει τη συμφωνία των δύο ηγετών σε μια σειρά μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ζητεί μετ’ επιτάσεως την εφαρμογή όλων των συμφωνηθέντων μέτρων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την, πρωτοφανή μέχρι σήμερα, ανταλλαγή προτιμώμενων χαρτών και για την πρώτη διάσκεψη για την Κύπρο που πραγματοποιήθηκε με τις εγγυήτριες δυνάμεις και με τη συμμετοχή της ΕΕ, και υποστηρίζει τη συνέχισή της με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας στο κεφάλαιο για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις· υποστηρίζει μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, ενιαία κυριαρχία και ενιαία ιθαγένεια με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, το κεκτημένο της ΕΕ και με βάση τον σεβασμό των αρχών στις οποίες εδράζεται η Ένωση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ισχυρή δέσμευση των μερών όσον αφορά την επίτευξη λύσης στο πρόβλημα της Κύπρου· αναμένει από την Τουρκία να επιδείξει ενεργό στήριξη για ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, και επαναλαμβάνει ότι η δέσμευση και η συμβολή της Τουρκίας υπέρ μιας συνολικής διευθέτησης παραμένει καθοριστικής σημασίας· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να στηρίξουν ενεργά τη διαπραγματευτική διαδικασία, να συμβάλουν στη θετική έκβασή της και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρεται σήμερα· παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους της για να υποστηρίξει πλήρως την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επανένωσης·

34.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο, να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑΗΕ) 550 (του 1984), και να απέχει από ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία του νησιού μέσω της πολιτικής των παράνομων εποικισμών που εφαρμόζει· επισημαίνει την ανάγκη να υπάρχει ήδη καλή προετοιμασία για την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στο μελλοντικό τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τη διευθέτηση· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τη συνέχιση των εργασιών της δικοινοτικής ad hoc επιτροπής προετοιμασίας της ΕΕ· δεσμεύεται να εντείνει τις προσπάθειες για συνεργασία με την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για πλήρη ένταξη στην ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να πράξει το ίδιο· εξαίρει το σημαντικό έργο της Επιτροπής Αγνοουμένων (η οποία ασχολείται τόσο με τους τουρκοκύπριους όσο και με τους ελληνοκύπριους αγνοούμενους) και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι παρέχεται καλύτερη πρόσβαση στις σχετικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών περιοχών· καλεί την Τουρκία να συνδράμει την Επιτροπή Αγνοουμένων παρέχοντας πληροφορίες από τα στρατιωτικά της αρχεία· ζητεί να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη το έργο που επιτελεί η Επιτροπή Αγνοουμένων και επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, τον διορισμό μόνιμου εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους αγνοούμενους·

35.  αναγνωρίζει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνάψει διμερείς συμφωνίες με αντικείμενο την αποκλειστική οικονομική της ζώνη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκία να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν την εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο· παροτρύνει την Τουρκία να συμπράξει στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και να απέχει από κάθε απειλή ή ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις σχέσεις καλής γειτονίας·

36.  πιστεύει ακράδαντα ότι μόνο μια αξιόπιστη πολιτική λύση θα διασφαλίσει τη σταθερότητα στη Συρία και θα επιτρέψει την οριστική ήττα του ISIS/Daesh και άλλων ομάδων στη Συρία που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τον ΟΗΕ· επιβεβαιώνει την υπεροχή της διαδικασίας της Γενεύης η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Αστάνα για την αποκατάσταση της πλήρους παύσης των εχθροπραξιών καθώς και τη σύσταση του τριμερούς μηχανισμού για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με την κατάπαυση του πυρός· παροτρύνει όλους τους εγγυητές, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους για να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και να επιτύχουν πρόοδο όσον αφορά την κατοχύρωση πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη χώρα, την άρση των πολιορκιών και την αποφυλάκιση όλων των ατόμων που κρατούνται αυθαίρετα, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, σύμφωνα με την απόφαση 2268 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των γειτόνων της·

37.  ζητεί να μεταφραστεί το παρόν ψήφισμα στα τουρκικά·

o
o   o

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στα κράτη μέλη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0450.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0423.
(3) ΕΕ C 285 της 5.8.2016, σ. 11.
(4) ΕΕ C 328 της 6.9.2016, σ. 2.
(5) ΕΕ L 51 της 26.2.2008, σ. 4.


Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία: οι αρμοδιότητες, η αριθμητική σύνθεση και η θητεία της
PDF 408kWORD 56k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, τις αρμοδιότητές της, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της (2017/2758(RSO))
P8_TA(2017)0307B8-0477/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 197 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφείς αρμοδιότητες όσον αφορά την εξασφάλιση υψηλού βαθμού ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 67 ΣΛΕΕ, και ότι οι εθνικές αρχές έχουν αρμοδιότητες στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 73 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ευρύτερες υποχρεώσεις για διασυνοριακή συνεργασία, όπως ορίζεται στον Τίτλο V της ΣΛΕΕ για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σχετικά με την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτέλεσμα των εργασιών της ειδικής επιτροπής που συγκροτείται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των πρακτικών και νομοθετικών ανεπαρκειών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους διεθνείς εταίρους και φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση των ανεπαρκειών και των κενών στη συνεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου, καθώς και η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών έχουν τεράστια σημασία τόσο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν, όσο και για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, και θα πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα της εντολής της ειδικής επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ουσιαστική παράμετρο μιας επιτυχούς πολιτικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

1.  αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία, επιφορτισμένη με τις ακόλουθες αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες:

   α) να εξετάσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει με αμεροληψία τα στοιχεία που παρέχουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών, αρμόδιοι οργανισμοί της ΕΕ και αναγνωρισμένοι πραγματογνώμονες όσον αφορά την έκταση της τρομοκρατικής απειλής στο ευρωπαϊκό έδαφος και να προτείνει κατάλληλα μέτρα ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να είναι σε θέση να συμβάλουν στην πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων που σχετίζονται με την τρομοκρατία·
   β) να προσδιορίσει και να αναλύσει με αμεροληψία και σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη προσέγγιση τα πιθανά σφάλματα και τις δυσλειτουργίες που κατέστησαν εφικτές τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορα κράτη μέλη, ιδίως με τη συλλογή, σύνθεση και ανάλυση όλων των πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών ή οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές σχετικά με τους δράστες πριν από το τρομοκρατικό τους έγκλημα·
   γ) να εξετάσει και να αξιολογήσει την εφαρμογή υφιστάμενων μέτρων και μέσων στους τομείς της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της δυσλειτουργίας των συστημάτων ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα οι οποίες επέτρεψαν σε άτομα να εισέλθουν στην Ευρώπη με πλαστά έγγραφα, και να αξιολογήσει τα αίτια της αδυναμίας ορισμένων κρατών μελών να εφαρμόσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1) (Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν)· να συγκεντρώσει και να αναλύσει πληροφορίες σχετικά με πιθανές ανεπάρκειες των κρατών μελών και της Επιτροπής ως προς τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν) και να προτείνει κατάλληλα μέτρα για την κάλυψη των κενών που θα εντοπισθούν·
   δ) να εντοπίσει τις ελλείψεις όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών δικαστικού και αστυνομικού χαρακτήρα και στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών· να διερευνήσει ιδίως εικαζόμενες εκτεταμένες ανεπάρκειες στη συλλογή, ανάλυση και κοινοποίηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρόληψη επιθέσεων, με τους εξής τρόπους:
   ανάλυση και αξιολόγηση των επιδόσεων των βάσεων δεδομένων της ΕΕ όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και το κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών (EIXM), και πιθανών παραλείψεων των κρατών μελών στην εφαρμογή υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων όπως η απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3) ή η απόφαση πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4)· ανάλυση ιδίως των αιτίων της αδυναμίας ορισμένων κρατών μελών να συμβάλουν στην τροφοδότηση των εν λόγω βάσεων δεδομένων με πληροφορίες, ιδίως σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στον κανονισμό για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και στην απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5)·
   ανάλυση της εικαζόμενης αδυναμίας κρατών μελών να συμμορφωθούν με την υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου(6) προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τουλάχιστον οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του εν λόγω άρθρου τις οποίες συγκεντρώνει η αρμόδια αρχή διαβιβάζονται στην Ευρωπόλ και στην Eurojust·
   συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση των αρχών των κρατών μελών προς την υποχρέωση που επιβάλλουν τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ, ιδίως μέσω της εξασφάλισης ότι οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου παρέχουν στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών πληροφορίες και στοιχεία εφόσον υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι να θεωρηθεί ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανίχνευση, την πρόληψη ή τη διερεύνηση αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου(7)·
   εξέταση του κατά πόσον η Ευρωπόλ έχει συμμορφωθεί πλήρως προς την υποχρέωση κοινοποίησης, η οποία επιβάλλεται από το άρθρο 17 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου(8), που καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9)·
   εξέταση του κατά πόσον οι εθνικές υπηρεσίες των κρατών μελών έχουν συμμορφωθεί πλήρως με την υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο α) της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ, που καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794, παρέχοντας στην Ευρωπόλ με δική τους πρωτοβουλία τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της·
   διερεύνηση πιθανών ανεπαρκειών στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οργανισμών της ΕΕ, καθώς και όσον αφορά τα νομικά μέσα και την ανάγκη να έχουν οι εν λόγω οργανισμοί πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν και σε άλλα συναφή συστήματα πληροφοριών της ΕΕ·
   αξιολόγηση της υφιστάμενης άτυπης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών και αξιολόγηση του επιπέδου αποτελεσματικότητας όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και την πρακτική συνεργασία·
   εξέταση της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων της διεθνούς συνεργασίας και των μέσων που υφίστανται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, και της αποτελεσματικότητας του σημερινού επιπέδου ανταλλαγής πληροφοριών·
   ε) να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της ΕΕ και της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής στα θεμελιώδη δικαιώματα·
   στ) να αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα όλων των πόρων που παρέχονται στις αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας (αστυνομία, στρατός, δικαιοσύνη, προϋπολογισμός, υπηρεσίες πληροφοριών, επιτήρηση, πληροφορίες, ΤΠ, κλπ.) στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ· να αναλύσει πιθανές ανεπάρκειες στην αστυνομική συνεργασία και εμπόδια στην έμπρακτη διασυνοριακή συνεργασία για την επιβολή του νόμου σε έρευνες που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εντοπίζοντας τεχνικά, διαρθρωτικά και νομικά εμπόδια στις ικανότητες έρευνας·
   ζ) να διερευνήσει τις ελλείψεις στα δικαστικά συστήματα και στη δικαστική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στη συνεργασία σε διασυνοριακές έρευνες, ιδίως στο πλαίσιο της Eurojust, του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, των κοινών ομάδων έρευνας, του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕΣ) και της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας· να εντοπίσει τεχνικά, διαρθρωτικά και νομικά εμπόδια στις ικανότητες έρευνας και δίωξης·
   η) να εξετάσει την τρέχουσα ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και των συναφών οργανισμών της ΕΕ όσον αφορά την προστασία ευάλωτων στόχων, μεταξύ άλλων στους χώρους διέλευσης, όπως είναι τα αεροδρόμια και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, καθώς και την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας όπως προβλέπεται στην οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου(10)·
   θ) να διερευνήσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους τα θύματα της τρομοκρατίας, ιδίως την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), εντοπίζοντας τις υπάρχουσες ορθές πρακτικές με σκοπό την ανταλλαγή τους·
   ι) να συλλέξει πληροφορίες και να αναλύσει τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης που έχουν θεσπιστεί σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών· να εντοπίσει τις υφιστάμενες ορθές πρακτικές προς ανταλλαγή και να εξακριβώσει κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα κατάλληλα για τον σκοπό αυτό μέτρα·
   ια) να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των υπόχρεων οντοτήτων και των αρχών επιβολής του νόμου στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων με τους σχετικούς παράγοντες στον τραπεζικό τομέα και με τις αρχές διερεύνησης της απάτης και επιβολής του νόμου με σκοπό τον εντοπισμό νέων μορφών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών της με το οργανωμένο έγκλημα·
   ιβ) να διατυπώσει οιεσδήποτε συστάσεις θεωρεί απαραίτητες σε σχέση με όλα τα προαναφερόμενα ζητήματα και, προς τούτο, να έχει τις αναγκαίες επαφές, να πραγματοποιήσει επισκέψεις και να διοργανώσει ακροάσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους αρμόδιους οργανισμούς και με διεθνή και εθνικά όργανα, με τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και των τρίτων χωρών, με υπαλλήλους που συμμετέχουν στον καθημερινό αγώνα κατά της τρομοκρατίας, όπως οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι αστυνομικές αρχές, οι υπηρεσίες πληροφοριών, δικαστές και δικαστικοί λειτουργοί, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων θυμάτων·

2.  τονίζει ότι οι αρμόδιες μόνιμες επιτροπές οφείλουν να ακολουθούν κάθε σύσταση της ειδικής επιτροπής·

3.  αποφασίζει ότι οι εξουσίες, το προσωπικό και οι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους οι μόνιμες επιτροπές του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για θέματα σχετικά με την έγκριση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που αφορά τον τομέα αρμοδιότητας της ειδικής επιτροπής δεν μεταβάλλονται·

4.  αποφασίζει ότι εφόσον στις εργασίες της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνεται η εξέταση διαβαθμισμένων αποδεικτικών στοιχείων, μαρτυριών που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή απόρρητα, ή περιλαμβάνεται η ανταλλαγή απόψεων ή ακροάσεις με αρχές και φορείς με αντικείμενο μυστικές, εμπιστευτικές, διαβαθμισμένες ή ευαίσθητες πληροφορίες για σκοπούς εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας, οι συνεδριάσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών· αποφασίζει ότι οι μάρτυρες και οι πραγματογνώμονες έχουν το δικαίωμα να καταθέτουν κεκλεισμένων των θυρών·

5.  αποφασίζει ότι τα απόρρητα ή εμπιστευτικά έγγραφα που παραλαμβάνει η ειδική επιτροπή εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 210α του Κανονισμού του, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μόνον ο πρόεδρος, ο εισηγητής, οι σκιώδεις εισηγητές, οι συντονιστές και οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν προσωπική πρόσβαση σε αυτά και ότι οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκπόνησης της ενδιάμεσης και της τελικής έκθεσης της ειδικής επιτροπής· αποφασίζει ότι οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται σε αίθουσες με ειδική εγκατάσταση ούτως ώστε να είναι αδύνατη η ακρόαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα·

6.  αποφασίζει ότι, πριν από την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, ή την εξέταση μαρτύρων που ενδέχεται να προσβάλουν την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια, όλα τα μέλη και οι υπάλληλοι υφίστανται έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με τους εν ισχύι εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες·

7.  αποφασίζει ότι οι πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώση της ειδικής επιτροπής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για την άσκηση των καθηκόντων της και δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτονται σε τρίτους· αποφασίζει ότι οι πληροφορίες αυτές δεν δημοσιοποιούνται εάν περιλαμβάνουν υλικό απόρρητου ή εμπιστευτικού χαρακτήρα ή ονόματα προσώπων·

8.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 30 μέλη·

9.  αποφασίζει ότι η διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής θα είναι δώδεκα μήνες, εκτός εάν το Κοινοβούλιο παρατείνει την περίοδο αυτή πριν από τη λήξη της, και ότι η θητεία της θα αρχίσει από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης για τη συγκρότησή της σε σώμα· αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο μία ενδιάμεση έκθεση και μία τελική έκθεση που θα περιέχουν πορίσματα και συστάσεις σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).
(3) Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1).
(4) Απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 89).
(5) Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 63).
(6) Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά αδικήματα (ΕΕ L 253 της 29.9.2005, σ. 22).
(7) Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών – Δηλώσεις τις οποίες έκαναν ορισμένα κράτη μέλη με την ευκαιρία της έκδοσης της απόφασης-πλαισίου (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).
(8) Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).
(10) Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους (ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75).
(11) Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).
(12) Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15).


Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che
PDF 414kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις περιπτώσεις του τιμηθέντος με το Βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che (2017/2754(RSP))
P8_TA(2017)0308RC-B8-0459/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα, και ειδικότερα το ψήφισμα της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, συγκεκριμένα την περίπτωση του Liu Xiaobo(1), το ψήφισμα της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(2), και το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2013 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Federica Mogherini σχετικά με το καθεστώς του Liu Xiaobo, στις 30 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον 35ο γύρο του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Ιουνίου 2017 στις Βρυξέλλες, καθώς και τη δήλωση του προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων δικαιωμάτων (DROI) με την ευκαιρία του διαλόγου,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 1-2 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ στην 34η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔΗΕ) στις 14 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 9ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας που δρομολογήθηκε το 2003 και την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για την Κίνα»,

–  έχοντας υπόψη τον «Χάρτη 08», ένα μανιφέστο που συνέταξαν πάνω από 350 κινέζοι ακαδημαϊκοί και πολιτικοί ακτιβιστές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι απευθύνουν έκκληση για κοινωνικές, νομικές και κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, και δημοσιεύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2008, ώστε να συμπέσει με την 60ή επέτειο από την έγκριση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα , της 16ης Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Liu Xiaobo, συγγραφέας και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα φυλακίσθηκε τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Liu Xiaobo φυλακίστηκε για 11 χρόνια το 2009 για «υποκίνηση ανατροπής της κρατικής εξουσίας», ως συνέπεια της συνεισφοράς του στο μανιφέστο που είναι γνωστό ως «Χάρτας 08»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίσημες διαδικασίες που κινήθηκαν κατά τη δίωξη του Liu Xiaobo, δεν επέτρεψαν στον Liu Xiaobo να εκπροσωπηθεί ή να παρουσιαστεί ο ίδιος στις επίσημες διαδικασίες, ενώ απαγορεύτηκε σε διπλωμάτες από περισσότερα των δώδεκα κράτη, συμπεριλαμβανομένων πολλών κρατών μελών, να έχουν πρόσβαση στο δικαστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύζυγος του Liu Xiaobo, Liu Xia, παρόλο που ποτέ δεν καταδικάστηκε για κάποιο αδίκημα, κρατήθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό αφότου του απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2010 και της απαγορεύτηκε έκτοτε σχεδόν κάθε ανθρώπινη επαφή με εξαίρεση τα στενά μέλη της οικογενείας και μερικούς φίλους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή του Νόμπελ τίμησε τον Liu Xiaobo με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, εις αναγνώριση του «πολυετούς και ειρηνικού αγώνα του υπέρ των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Liu Xiaobo μεταφέρθηκε προσφάτως από την φυλακή στην επαρχία Liaoning βορειοανατολικά της Κίνας σε νοσοκομείο της επαρχιακής πρωτεύουσας Σενγιάνγκ, όπου υποβλήθηκε σε αγωγή για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του, αφού του διαγνώστηκε καρκίνος του ήπατος σε τελικό στάδιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές απέρριψαν τις αιτήσεις της συζύγου του Liu Xiaobo για αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης εκτός Κίνας ή μεταφορά του στο σπίτι του στο Πεκίνο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2017, 154 κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ δημοσίευσαν κοινή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας καλώντας επειγόντως την κινεζική κυβέρνηση να επιτρέψει στον Liu Xiaobo, καθώς και στην συζύγου του Liu Xia, να μεταβούν στο εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Lee Ming-che, διακεκριμένος ταϊβανός ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας, γνωστός για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξαφανίστηκε στις 19 Μαρτίου 2017, όταν πέρασε από το Μακάο στο Zhuhai, στην επαρχία Guangdong της Κίνας· το Γραφείο Υποθέσεων του Ταϊβάν στην Κίνα επιβεβαίωσε σε συνέντευξη τύπου ότι οι «αρμόδιες αρχές» συνέλαβαν τον Lee και τον έθεσε υπό ανάκριση με την υποψία «της συμμετοχής του σε δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές δεν έδωσαν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία για τις σοβαρές κατηγορίες εις βάρος Lee Ming-che· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κράτηση του Lee εντάσσεται σε μια συγκυρία υποβαθμισμένων σχέσεων μεταξύ ηπειρωτικής Κίνας και Ταϊβάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Lee συμμετείχε ενεργά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την δημοκρατική πολιτική κουλτούρα της Ταϊβάν προς τους φίλους του στην Κίνα, μέσω διαδικτυακών πλατφορμών που υπόκεινται σε παρακολούθηση εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την υλοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές της όσον αφορά το δικαίωμα των ανθρώπων στην επιβίωση, ενώ, από το 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα εξακολουθεί να επιδεινώνεται, με την κυβέρνηση εντείνει την εχθρική στάση έναντι της ειρηνικής διαφωνίας, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της θρησκείας, όπως στην πρόσφατη περίπτωση του επισκόπου Peter Shao Zhumin», ο οποίος είχε καθαιρέθηκε βίαια από τα καθήκοντά του στην επισκοπή του Wenzhou στις 18 Μαΐου 2017·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση ψήφισε νέους νόμους, ειδικότερα τον νόμο για την ασφάλεια του κράτους, τον αντιτρομοκρατικό νόμο, τον νόμο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και τον νόμο περί διαχείριση των ξένων ΜΚΟ, τους οποίους χρησιμοποιεί για τη δίωξη κάθε είδους δημόσιου ακτιβισμό και ειρηνικής άσκησης κριτικής προς την κυβέρνηση, ως απειλών κατά της ασφάλειας, για την επέκταση της λογοκρισίας, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων και για να αποτρέψει τους πολίτες από το να αγωνίζονται για τα δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου, ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον περασμένο μήνα η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε να υπογράψει την δήλωση της ΕΕ που επέκρινε την καταστολή των ακτιβιστών και των αντιφρονούντων στην Κίνα και η οποία επρόκειτο να υποβληθεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη στις 15 Ιουνίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που η ΕΕ δεν μπόρεσε να υποβάλει μια τέτοια δήλωση στο ύπατο όργανο του ΟΗΕ για τα δικαιώματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να υπερασπίζεται τις αξίες αυτές στην εξωτερική της δράση, και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον της Κίνας για την τήρηση αυτών των υψηλών αξιών στο πλαίσιο της δικής της ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας·

1.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να ελευθερώσει, αμέσως και χωρίς όρους τον Liu Xiaobo, τιμηθέντα με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2010, καθώς και την σύζυγό του Liu Xia από τον κατ’ οίκον περιορισμό και να του επιτρέψει να υποβληθεί σε ιατρική περίθαλψη οπουδήποτε επιθυμούν·

2.  ζητεί από τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν στον Lui Xiaobo απεριόριστη πρόσβαση στα μέλη της οικογενείας του, σε φίλους και στον νομικό του σύμβουλο·

3.  καλεί τις κινεζικές αρχές να ελευθερώσουν αμέσως τον Lee Ming-che, ελλείψει οιουδήποτε αξιόπιστου αποδεικτικού στοιχείου που να σχετίζεται με την υπόθεσή του, να γνωστοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή τόπο όπου βρίσκεται, να εξασφαλίσει ότι ο Lee Ming-che προστατεύεται έναντι βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης και ότι έχει πρόσβαση στην οικογένειά του, σε δικηγόρο της επιλογής του και στην κατάλληλη ιατρική περίθαλψη·

4.  εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης συνεχείς προσπάθειες φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ακτιβιστών και των των δικηγόρων·

5.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να εγείρει το θέμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα σε κάθε πολιτικό διάλογο και διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ να υψώσει ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στη σχέση με τη χώρα αυτή, μεταξύ άλλων μέσω ενός τακτικού και περισσότερο προσανατολισμένου στα αποτελέσματα διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας μεταρρύθμισης και αυξανόμενης παγκόσμιας δέσμευσης, η Κίνα επέλεξε να ενταχθεί στο διεθνές πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσυπογράφοντας ένα ευρύ φάσμα διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί, ως εκ τούτου, σε συνέχιση του διαλόγου με την Κίνα για την υλοποίηση των εν λόγω δεσμεύσεων·

6.  προτρέπει την Κίνα να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

7.  εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της ΕΕ να προβεί σε δήλωση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, τον Ιούνιο του 2017· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν μια αυστηρή θέση έναντι της Κίνας με βάση τις αξίες και αναμένει από αυτά να μην αναλάβουν μονομερείς πρωτοβουλίες ή πράξεις που θα μπορούσαν να υπονομεύουν τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια της δράσης της ΕΕ·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) ΕΕ C 305 E της 11.11.2010, σ. 9.
(2) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 126.
(3) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 141.


Ερυθραία, συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac
PDF 447kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την Ερυθραία και ιδίως τις περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaak (2017/2755(RSP))
P8_TA(2017)0309RC-B8-0464/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ερυθραία, και ειδικότερα το ψήφισμα της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 για την Ερυθραία: η υπόθεση του Dawit Isaak(1), και της 10 Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία (2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 23ης Ιουνίου 2017 του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη την από 14 Ιουνίου 2017 δήλωση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία και την 35η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία, της 8ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011), 2244 (2015), και 2317 (2016) οι οποίες παρέτειναν το εμπάργκο όπλων για την Ερυθραία έως τις 15 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για ανανέωση της δυναμικής της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ, της 4ης Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (Συμφωνία του Κοτονού), όπως αναθεωρήθηκε το 2005 και το 2010, την οποία έχει υπογράψει και η Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/127/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2010, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ερυθραίας(3), που τροποποιήθηκε με την απόφαση 2010/414/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2010(4) και τροποποιήθηκε περαιτέρω με την απόφαση 2012/632/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2012(5),

–  έχοντας υπόψη την υπόθεση 428/12 (2012) που υπεβλήθη μαζί με την Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών εξ ονόματος του Dawit Isaak και άλλων πολιτικών κρατουμένων,

–  έχοντας υπόψη τη τελική δήλωση της 60ης συνόδου της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, της 22ας Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΥΕΔ σχετικά με την Εταιρική Σχέση Ερυθραίας- Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2015,

–  έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα για την Ερυθραία στα πλαίσια του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης της 3ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ερυθραίας, που εγκρίθηκε το 1997, το οποίο κατοχυρώνει τις ατομικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής ελευθερίας,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία έχει να επιδείξει μια από τις χειρότερες καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο, με τις συνήθεις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λαμβάνουν χώρα καθημερινά και να μην έχει σημειωθεί καμία βελτίωση κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας έχει ξεκινήσει ευρεία εκστρατεία με στόχο τη διατήρηση του ελέγχου επί του πληθυσμού και τον περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών, με πρόσχημα την υπεράσπιση της ακεραιότητας του κράτους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία διαπίστωσε ότι οι παραβιάσεις στους τομείς των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων (συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών βασανιστηρίων και της σεξουαλικής δουλείας), η στρατιωτική θητεία ως μορφή δουλείας, η καταναγκαστική εργασία και η πολιτική «πυροβολούμε για να σκοτώσουμε» («shoot-to-kill») στα σύνορα ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Ερυθραίας τον Σεπτέμβριο του 2001 συνέλαβε δεκάδες πολίτες που είχαν προσυπογράψει ανοικτή επιστολή που ζητούσε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες στους κρατούμενους ούτε προσήχθησαν σε δίκη, και οι περισσότεροι από αυτούς παραμένουν φυλακισμένοι έως και σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα αλλεπάλληλα διαβήματα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνών παρατηρητών, πολλά άτομα έχασαν σύμφωνα με πληροφορίες τη ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Ιουνίου 2016, ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ερυθραίας, Osman Saleh, αναφέρθηκε στους φυλακισμένους αποκαλώντας τους πολιτικούς κρατούμενους, αναφέροντας ότι «όλοι είναι εν ζωή» και ότι θα δικαστούν «όταν η κυβέρνηση αποφασίσει»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Dawit Isaak, πολίτης της Ερυθραίας και Σουηδίας διπλής, συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου 2001, αφού η κυβέρνηση της Ερυθραίας έθεσε εκτός νόμου ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τελευταία φορά που υπήρξαν πληροφορίες για την υπόθεση αυτή ήταν το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυλάκιση του Dawit Isaak έχει καταστεί διεθνές σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία του Τύπου στην Ερυθραία, και πιο πρόσφατα μία ανεξάρτητη διεθνής κριτική επιτροπή επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης τον ανεγνώρισε και του απένειμε το Παγκόσμιο Βραβείου Ελευθερίας Τύπου UNESCO — Guillermo Cano για το 2017 σε αναγνώριση του θάρρους, της αντοχής και της προσήλωσής του στην ελευθερία της έκφρασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια του Dawit Isaak αντιμετώπισε αφόρητη ταλαιπωρία και αβεβαιότητα από την εξαφάνισή του, έχοντας ελάχιστη γνώση για την ευημερία του αγαπημένου προσώπου της, τις κινήσεις και τις προοπτικές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την καταστολή του Σεπτεμβρίου του 2001, 11 πολιτικοί — όλα τα πρώην μέλη του κεντρικού συμβουλίου του κυβερνώντος Λαϊκού Μετώπου για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη (PFDJ) συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Petros Solomon — συνελήφθησαν επειδή δημοσιοποίησαν ανοικτή επιστολή προς την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο Isaias Afwerki ζητώντας μεταρρύθμιση και «δημοκρατικό διάλογο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και ο Isaak, συνελήφθησαν κατά την επόμενη εβδομάδα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες της Ερυθραίας συλλαμβάνονται χωρίς αιτιολογία για διάφορους λόγους, όπως η διατύπωση ανεξάρτητης γνώμης, ή χωρίς καμία ρητή αιτιολογία, και μάλιστα για απροσδιόριστη χρονική περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, κρατούνται υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν με βασανιστήρια και άρνηση χορήγησης ιατρικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν πρόσβαση στα σωφρονιστικά καταστήματα, με εξαίρεση μία υπέργεια φυλακή στην Ασμάρα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τέσσερα θρησκευτικά δόγματα είναι αναγνωρισμένα: της ορθόδοξης εκκλησίας της Ερυθραίας, της Καθολικής Εκκλησίας, της Λουθηρανικής Εκκλησίας και του Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα άλλα θρησκευτικά δόγματα απαγορεύονται και τα μελών τους, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, συλλαμβάνονται και φυλακίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2016 παρατηρείται αναζωπύρωση της βίας και των παρενοχλήσεων εναντίον όσων ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση Christian Solidarity Worldwide (CSW) εκτιμά ότι, κατά τη διάρκεια του Μαΐου του 2017, 160 Χριστιανοί φυλακίστηκαν στην Ερυθραία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πατριάρχης Abune Antonios, της ορθόδοξης εκκλησίας της Ερυθραίας, της μεγαλύτερης θρησκευτικής κοινότητας, τελεί υπό κράτηση από το 2007, έχοντας αρνηθεί να αφορίσει 3 000 μέλη της ενορίας που αντιτάχθηκαν στην κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία όπου του αρνούνται την παροχή ιατρικής περίθαλψης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαστική αρχή και καμία εθνική συνέλευση στην Ερυθραία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δημοκρατικών θεσμών στη χώρα έχει οδηγήσει σε κενό στους τομείς της καλής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου και έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα μόνο νόμιμο πολιτικό κόμμα, το Λαϊκό Μέτωπο για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη (PFDJ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άλλα πολιτικά κόμματα απαγορεύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οργάνωση Freedom House, το PFDJ και ο στρατός είναι στην πράξη οι μοναδικοί φορείς με πολιτική σημασία στην Ερυθραία, και οι δύο οντότητες υπάγονται αυστηρά στον πρόεδρο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, εφόσον τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι απαγορευμένα στην Ερυθραία, ενώ ο παγκόσμιος δείκτης ελευθερίας του τύπου της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα» κατατάσσει την Ερυθραία, επί οκτώ συναπτά έτη, τελευταία από τις 170-180 αξιολογούμενες χώρες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για το 1997 δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, και ότι το Σύνταγμα που κυρώθηκε την ίδια χρονιά δεν εφαρμόστηκε ποτέ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ εθνικές εκλογές επί 24 χρόνια, και δεν έχει σχεδόν καμία ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, δεν λειτουργεί Εθνική Συνέλευση και δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία κατατάσσεται 179η μεταξύ 188 χωρών στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης για το 2016, σύμφωνα με την έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη του 2016·του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2016 οι κάτοικοι της Ερυθραίας που εγκατέλειψαν τη χώρα τους αποτελούσαν τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους με το επισφαλές ταξίδι προς την Ευρώπη (μετά τους Σύριους, τους Ιρακινούς και τους Αφγανούς), και ζουν ένα Γολγοθά στα χέρια των ανελέητων διακινητών ανθρώπων κατά το επικίνδυνο πέρασμα της Μεσογείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Ερυθραία επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη, εφόσον εάν γίνονταν σεβαστά και εφαρμόζονταν στη χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν οι πολίτες μπορούσαν να ζουν εκεί χωρίς φόβο, οι Ερυθραίοι θα ήταν σε θέση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR), περισσότεροι από 400 000 Ερυθραίοι, ή το 9 % του συνολικού πληθυσμού, έχουν εγκαταλείψει την χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία εκτιμά ότι περίπου 5 000 Ερυθραίοι εγκαταλείπουν τη χώρα κάθε μήνα, φαινόμενο που εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, στο 69 % των υποθέσεων ασύλου από την Ερυθραία χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα στην ΕΕ ενώ ένα επιπλέον ποσοστό 27 % των αιτούντων έλαβαν επικουρική προστασία, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα των διώξεων στην Ερυθραία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία υποστηρίζει τη διαδικασία του Χαρτούμ (μια πρωτοβουλία της ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης που ξεκίνησε στις 28 Νοεμβρίου 2014 με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων), η οποία αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων του δικαστικού σώματος και της ευαισθητοποίησης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να γλυτώσουν από την καταπιεστική κυβέρνηση και την υποχρεωτική στρατολόγηση, η οποία συχνά αρχίζει σε πολύ νεαρή ηλικία, με τους περισσότερους Ερυθραίους να υπηρετούν επ’ αόριστον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα όσων υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους παραμένουν σε κατάσταση δουλείας, κατά την οποία οποιαδήποτε εργασία, αίτηση πρόσληψης ή δυνατότητα οικογενειακής ζωής είναι ελεγχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 400 000 άτομα βρίσκονται επί του παρόντος σε απεριόριστη αναγκαστική στρατιωτική θητεία και πολλοί από αυτούς πέφτουν θύματα αναγκαστικής εργασίας, με μικρή ή καθόλου πληρωμή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κληρωτοί αναγκάζονται να υπομείνουν οικιακή δουλεία και σεξουαλική κακοποίηση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις και η βία κατά των γυναικών επικρατούν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας της Ερυθραίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες όχι μόνο διατρέχουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο σεξουαλικής βίας στον στρατό και στα στρατόπεδα εκπαίδευσης, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 89 % των κοριτσιών στην Ερυθραία έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, τον Μάρτιο 2007, η κυβέρνηση εξέδωσε διακήρυξη με την οποία κατέστησε τον FGM έγκλημα, απαγόρευσε την πρακτική και χρηματοδότησε κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους εκπαιδευτικά προγράμματα για την αποτροπή του·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς επεκτείνει τον ολοκληρωτικό έλεγχό του και στην κοινότητα της διασποράς μέσω της επιβολής φόρου εισοδήματος ομογενών 2 % , και με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις κοινότητες της διασποράς και στοχοθέτηση των οικογενειών που παραμένουν στην Ερυθραία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2011 το καθεστώς της Ερυθραίας αρνήθηκε ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο εμφάνισης λιμών. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον έτος ιδιαίτερα σοβαρή ξηρασία πλήττει το σύνολο της Ανατολικής Αφρικής και προξενεί ανησυχία για την κατάσταση στην Ερυθραία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, 1,5 εκατομμύρια Ερυθραίοι πλήττονταν τον Ιανουάριο του 2017 από την επισιτιστική ανασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων 15 000 παιδιών που υποφέρουν από υποσιτισμό·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σημαντικός χορηγός της Ερυθραίας σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2016, παρά τις σοβαρές ανησυχίες και την αντίδραση του Κοινοβουλίου, υπογράφηκε από την ΕΕ και την Ερυθραία ένα νέο Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα (ΕΣΚΤ) στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ, με προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες θα πρέπει να επικεντρώνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες συστηματικές, εκτεταμένες και κατάφωρες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να δώσει τέλος στην φυλάκιση οπαδών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, θρησκευτικών ηγετών και αθώων πολιτών· ζητεί να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων όλοι οι κρατούμενοι συνείδησης στην Ερυθραία, ιδίως ο Dawit Isaak και οι άλλοι δημοσιογράφοι που κρατούνται από τον Σεπτέμβριο του 2001, καθώς και ο Abune Antonios· ζητεί από την κυβέρνηση της Ερυθραίας να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τύχη και τη θέση όλων όσων στερούνται σωματικής ελευθερίας·

2.  υπενθυμίζει την απόφαση της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα και Λαϊκά Δικαιώματα του Μαΐου του 2017 και ζητεί από την Ερυθραία να επιβεβαιώσει αμέσως το καλώς έχειν του Dawit Isaak, να τον απελευθερώσει, να του επιτρέψει να συναντηθεί με την οικογένειά του και τους νομικούς εκπροσώπους του και να τον αποζημιώσει για τα έτη φυλάκισης· επιπλέον, καλεί την Ερυθραία να άρει την απαγόρευση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, όπως απεφάνθη και η Αφρικανική Επιτροπή·

3.  διαπιστώνει ότι η Ερυθραία, αρνούμενη να σεβαστεί την απόφαση της Αφρικανικής Επιτροπής, συνεχίζει να παραβιάζει κατάφωρα τα διεθνή πρότυπα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, την απαγόρευση των βασανιστηρίων, την ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα στην οικογένεια, και ότι κάθε χώρα οφείλει να σέβεται τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να απελευθερώσει τον Abune Antonios, να του επιτρέψει να επιστρέψει στη θέση του Πατριάρχη και να παύσει την παρέμβασή του στις ειρηνικές θρησκευτικές πρακτικές στη χώρα· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της θρησκείας είναι θεμελιώδες δικαίωμα και καταδικάζει έντονα κάθε πράξη βίας ή δυσμενή διάκριση λόγω θρησκεύματος·

5.  ζητεί δίκαιες δίκες για τους κατηγορούμενους, και την κατάργηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ταπεινωτικής μεταχείρισης, ιδίως όσον αφορά περιορισμούς σε τρόφιμα, νερό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ερυθραίας την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας που έχει για τη διερεύνηση των εξωδικαστικών εκτελέσεων·

6.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ερυθραίας ότι πολλές από τις δραστηριότητές της συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ότι, αν και η Ερυθραία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πολλές διατάξεις του Καταστατικού της Ρώμης αντικατοπτρίζουν το διεθνές εθιμικό δίκαιο που δεσμεύει την Ερυθραία· υπογραμμίζει την υποστήριξή του στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών και τη διεξοδική διερεύνηση των ισχυρισμών για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από τις αρχές της Ερυθραίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίωξη όλων των υπευθύνων·

7.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στις εργασίες του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ερυθραία· ζητεί από την ΕΕ, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη συνολική κατάσταση στην Ερυθραία και να αναφέρει όλες τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

8.  απαιτεί από την Ερυθραία να σεβαστεί πλήρως και να θέσει πάραυτα σε εφαρμογή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, καθώς και να συμμορφωθεί απολύτως με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και από τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, που αμφότερα απαγορεύουν τα βασανιστήρια· παρατηρεί με ανησυχία ότι παράγοντες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, υφίστανται σοβαρούς περιορισμούς από τον κυβερνητικό έλεγχο· αναγνωρίζει ότι η έλλειψη οποιασδήποτε διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας εθνικού προϋπολογισμού, καθιστά αδύνατο τον δημοσιονομικό έλεγχο·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να επιτρέψει τη δημιουργία άλλων πολιτικών κομμάτων ως πρωταρχικό εργαλείο προώθησης της δημοκρατίας στη χώρα και ζητεί οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λειτουργούν ελεύθερα εντός της χώρας·

10.  υπενθυμίζει ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ με την Ερυθραία διέπεται από τη συμφωνία του Κοτονού και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους όρους της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να εξακριβώσει την ΕΕ να εξακριβώσει την αιρεσιμότητα της βοήθειάς της, καθώς και ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας θα πρέπει να τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι πρέπει να απελευθερωθούν πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια της ΕΕ στην Ερυθραία· ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα και εργαλεία ώστε να διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας τηρεί τις υποχρεώσεις της για προστασία και εγγύηση των θεμελιωδών ελευθεριών, μεταξύ άλλων, εξετάζοντας την έναρξη διαβουλεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού· ζητεί να έχει λεπτομερή και ολοκληρωμένη εκτίμηση των κονδυλίων που διατέθηκαν για την Ερυθραία και που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

11.  καταγγέλλει την επανέναρξη των μεγάλων ενισχύσεων της ΕΕ στην Ερυθραία, και ιδίως την έγκριση του ΕΕΠ για την Ερυθραία, ύψους 200 εκατομμυρίων EUR· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις ρυθμίσεις ελέγχου με το Κοινοβούλιο, να εξετάσει προσεκτικά τις ανησυχίες και τις προτάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο και να εγγυηθεί την κοινοποίησή τους στην επιτροπή του ΕΤΑ· πιστεύει ότι η Επιτροπή του ΕΤΑ θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη τις παλαιότερες συστάσεις του Κοινοβουλίου να μην εγκρίνει το ΕΕΠ και να μη συμμετάσχει σε περαιτέρω συζητήσεις·

12.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας δεν θα επωφεληθεί από την χορηγούμενη χρηματοδότηση αλλά ότι αυτή θα προορίζεται αποκλειστικά και με διαφάνεια για την κάλυψη των αναγκών των λαού της Ερυθραίας για ανάπτυξη, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση και ασφάλεια, καθώς και την ελευθερία του λόγου, του τύπου και του συνέρχεσθαι· προτρέπει την ΕΕ να διασφαλίσει την υπό όρους χορήγηση της πρόσφατα εγκριθείσας βοήθειας, και να διασφαλίσει επίσης ότι το ΕΕΠ υποστηρίζει την Ερυθραία κατά τη διεξαγωγή μιας σημαντικής αλλαγής στην ενεργειακή πολιτική της, προκειμένου η ενέργεια να καταστεί προσιτή για όλους, ιδίως στις αγροτικές περιοχές οι οποίες δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί· πιστεύει, επιπλέον, ότι η συνιστώσα του ΕΕΠ που αφορά τη διακυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην υλοποίηση των συστάσεων της παγκόσμιας περιοδικής επισκόπησης των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  απαιτεί σαφείς εγγυήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης της Ερυθραίας ότι θα εφαρμόσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και θα διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής των συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά την 18η σύνοδο της ομάδας εργασίας για την Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση (UPR), που αποδέχθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2014·

14.  ζητεί από το Συμβούλιο να επανεκτιμήσει τη σχέση μεταξύ ΕΕ και Ερυθραίας και την αναπτυξιακή της βοήθεια προς τη χώρα σε απάντηση των χαμηλών επιδόσεων της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να δημοσιεύει τα απτά αποτελέσματα που απέδωσαν τα προγράμματα βοήθειας τα τελευταία χρόνια· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα, ιδίως μέσω της Συμφωνίας του Κοτονού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αρχές της Ερυθραίας τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους·

15.  υπογραμμίζει κατηγορηματικά ότι η Ερυθραία πρέπει να επιτρέψει σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εισηγητών, ανεμπόδιστη πρόσβαση στη χώρα, για να παρακολουθούν την πρόοδο· καλεί μετ' επιτάσεως την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, να στηρίξει ενεργά την ανανέωση της θητείας του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Ερυθραίας να προβεί επειγόντως σε μεταρρυθμίσεις όπως η χαλάρωση του μονοκομματικού κράτους, η επαναλειτουργία της Εθνοσυνέλευσης και η διεξαγωγή των εκλογών·

16.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα κατά της εκ μέρους της Ερυθραίας εφαρμογής του φόρου διασποράς όσων διαμένουν στο έδαφός τους, σύμφωνα με την απόφαση 2023 (2011) του ΣΑΗΕ· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ερυθραίας ότι το δικαίωμα κάποιου να φεύγει από τη χώρα του κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την κυβέρνηση να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία και να σταματήσει να συλλέγει τον «φόρο διασποράς» από τους Ερυθραίους που ζουν στο εξωτερικό· καλεί την κυβέρνηση να θέσει τέλος σε πολιτικές «ενοχοποίησης λόγω σχέσης με ορισμένα πρόσωπα» που στοχοποιούν τα μέλη της οικογένειας όσων αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία, επιχειρούν να διαφύγουν από την Ερυθραία ή δεν καταβάλλουν το 2 % του φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται από την κυβέρνηση της Ερυθραίας στους εκπατρισθέντες πολίτες της·

17.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να σεβαστεί τις διατάξεις περί στρατιωτικής θητείας, να παύσει να χρησιμοποιεί τους πολίτες της ως εργατικό δυναμικό για καταναγκαστική εργασία, να σταματήσει να επιτρέπει σε ξένες εταιρίες να χρησιμοποιούν τους στρατευμένους έναντι αμοιβής, να επιτρέψει τη δυνατότητα στους αντιρρησίες συνειδήσεως να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και να διασφαλίσει την προστασία των ατόμων που υπηρετούν τη θητεία τους·

18.  υπενθυμίζει στην Ερυθραία τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο των συμβάσεων της ΔΟΕ, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των συνδικαλιστικών ενώσεων να οργανώνονται, να διαδηλώνουν ειρηνικά, να συμμετέχουν στις δημόσιες υποθέσεις, και να κάνουν εκστρατεία για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων· καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να καταργήσει την πολιτική βάσει της οποίας απαγορεύονται οι ΜΚΟ που έχουν λιγότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς· εκφράζει την ανησυχία του για την ενδημική σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτικής και διαφθοράς στην Ερυθραία· καταδικάζει τις ξένες εταιρείες που είναι συνένοχες στη χρήση καταναγκαστικής εργασίας και ζητεί από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην Ερυθραία να συμβάλουν για τη βελτίωση της λογοδοσίας, της δέουσας επιμέλειας και των συστημάτων υποβολής εκθέσεων·

19.  σημειώνει τις προσπάθειες της ΕΕ να συνεργαστεί με την Ερυθραία στον τομέα της μετανάστευσης· επισημαίνει τα πολύ υψηλά ποσοστά που παρατηρούνται όσον αφορά τη χορήγηση ασύλου ή επικουρικής προστασίας από τα κράτη μέλη της ΕΕ σε πολίτες της Ερυθραίας, και παροτρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να μην επιστρέψουν Ερυθραίους που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης· ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να σεβαστούν την αρχή της μη επαναπροώθησης, και τους υπενθυμίζει ότι οι επαναπατρισθέντες αιτούντες άσυλο ενδέχεται να φυλακιστούν αυθαίρετα και να υποβληθούν σε βασανιστήρια ως αποτέλεσμα των προσπαθειών τους να εγκαταλείψουν την χώρα·

20.  παροτρύνει την Ερυθραία να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (HRC) να συνεργαστεί με την Ερυθραία στην ανάπτυξη ικανοτήτων στο δικαστικό σύστημα με τη διοργάνωση σεμιναρίων και κατάρτισης για δικαστές και δικηγόρους στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής πορείας· λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι μία αντιπροσωπεία από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΣΑΔ θα επισκεφθεί την Ερυθραία τον Ιούλιο του 2017, και καλεί την αντιπροσωπεία να υποβάλει αναφορά σχετικά με όσα υποπέσουν στην αντίληψή της και να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της χώρας και ιδίως στις φυλακές, όπου μπορούν να επιθεωρηθούν εγκαταστάσεις και να συντάξει σχετική έκθεση·

21.  επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τις ισχύουσες σήμερα καταστροφικές κλιματικές συνθήκες στο Κέρας της Αφρικής, συμπεριλαμβανομένης της Ερυθραίας, και τον σοβαρό κίνδυνο επισιτιστικής και ανθρωπιστικής κρίσης που αυτές συνεπάγονται· ζητεί από την ΕΕ, από κοινού με τους διεθνείς εταίρους της, να αναβαθμίσει την υποστήριξή της στους πληττόμενους πληθυσμούς και να διασφαλίσει τη χορήγηση της απαραίτητης χρηματοδότησης και την παροχή συνδρομής·

22.  καταδικάζει την πολιτική της κυβέρνησης της Ερυθραίας να αφαιρεί αυθαίρετα την ιθαγένεια, και ζητεί όλοι οι πολίτες της Ερυθραίας να τυγχάνουν δίκαιης και ίσης μεταχείρισης από το νόμο· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του ελλείμματος δικαιοσύνης στην Ερυθραία, στη δημοκρατική διακυβέρνηση και στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου, τερματίζοντας την αυταρχική εξουσία που ασκείται με τον φόβο των αυθαίρετων κρατήσεων σε απομόνωση, των βασανιστηρίων και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, το Συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης, την Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και στις αρχές της Ερυθραίας.

(1) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 146.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0090.
(3) ΕΕ L 51 της 2.3.2010, σ. 19.
(4) ΕΕ L 195 της 27.7.2010, σ. 74.
(5) ΕΕ L 282 της 16.10.2012, σ. 46.


Μπουρούντι
PDF 428kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2017/2756(RSP))
P8_TA(2017)0310RC-B8-0465/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού και συγκεκριμένα το άρθρο 96 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’ αριθ. 2248 (2015) της 12ης Νοεμβρίου 2015, και 2303 (2016) της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της διεθνούς εξεταστικής επιτροπής που παρουσιάστηκε στις 15 Ιουνίου 2017 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Μπουρούντι, που δημοσιεύτηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τον Τύπο στις 9 Μαρτίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ανεξάρτητης έρευνας του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (EINUB), που δημοσιεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα, της 28ης Αυγούστου 2000, για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση για τις δραστηριότητες του Συμβουλίου ειρήνης και ασφάλειας και για την κατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Αφρική (Assembly/AU/Dec.598(XXVI)), που εγκρίθηκε κατά την 26η τακτική συνεδρίαση της συνέλευσης των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης, που διεξήχθη στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2016 στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και δηλώσεις της συνέλευσης της Αφρικανικής Ένωσης (Assembly/AU/Dec.605-620 (XXVII)), που εγκρίθηκαν κατά την 27η τακτική συνεδρίαση της συνέλευσης των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης, που διεξήχθη στις 17 και 18 Ιουλίου 2016 στο Κιγκάλι (Ρουάντα),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, της 4ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία του Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής της 31ης Μαΐου 2015, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Μπουρούντι, και ειδικότερα εκείνα της 9ης Ιουλίου 2015(1), της 17ης Δεκεμβρίου 2015(2) και της 19ης Ιανουαρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/394 του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τον τερματισμό της διαδικασίας διαβούλευσης με τη Δημοκρατία του Μπουρούντι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1755 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και τις αποφάσεις (PESC) 2015/1763 και (PESC) 2016/1745 του Συμβουλίου, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου, 18ης Μαΐου, 22ας Ιουνίου και 16ης Νοεμβρίου 2015 και της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) της 28ης Μαΐου 2015, της 19ης Δεκεμβρίου 2015 και της 21ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την από 6ης Ιανουαρίου 2017 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την απαγόρευση της Ligue Iteka στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπουρούντι και συγκεκριμένα το άρθρο 96 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι βυθίστηκε σε μια σοβαρή πολιτική κρίση και σε εμφύλιες ταραχές μετά την ανακοίνωση, τον Απρίλιο του 2015, από τον Πρόεδρο Pierre Nkurunziza, της πρόθεσής του να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, παρά το Σύνταγμα του Μπουρούντι που περιορίζει σε δυο τις προεδρικές θητείες , και παρά τη συμφωνία της Αρούσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη αντίθεση στην επανεκλογή του κατεστάλη με πολύ αυστηρό τρόπο από την κυβέρνηση, με συνέπεια την ανησυχητική επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, η αντίθεση στην επανεκλογή του, από τον Ιούλιο του 2015, καταστέλλεται με πολύ αυστηρό τρόπο από την κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη των βιαιοπραγιών, 500 άτομα έχουν σύμφωνα με τον ΟΗΕ σκοτωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάνω από 1 200 άτομα έχουν σκοτωθεί, 400 έως 900 έπεσαν θύματα βίαιης εξαφάνισης, αρκετές εκατοντάδες – ίσως και χιλιάδες – άτομα έχουν υποστεί βασανιστήρια, πάνω από 10 000 άτομα εξακολουθούν να κρατούνται αυθαίρετα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Pierre Nkurunziza δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τροποποιήσει το Σύνταγμα, για να διεκδικήσει και τέταρτη θητεία μετά το 2020, και ότι μια εσωτερική διεργασία είναι υπό εξέλιξη με σκοπό την κατάργηση των ορίων στις θητείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα αντέφασκε προς τις προηγούμενες δηλώσεις του Προέδρου Pierre Nkurunziza και θα υπονόμευε τις συλλογικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης λύσης στην κρίση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της ανεξάρτητης έρευνας του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (EINUB) κάνει λόγο για «πολλές αποδείξεις που δείχνουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σοβαρές κακοποιήσεις» στη χώρα, διαπραχθείσες κυρίως από τις δυνάμεις ασφαλείας και από τις αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις υποκίνησης στη βία και το μίσος αυξήθηκαν από τον Απρίλιο του 2017 και μετά, κυρίως με την ευκαιρία της συγκέντρωσης των Imbonerakure, της νεολαιίστικης μιλίτσιας του κυβερνώντος κόμματος (CNDD-FDD)· λαμβάνοντας υπόψη ότι προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και πρωταγωνιστές της κοινωνίας των πολιτών, κυρίως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι και δικηγόροι, είναι ο κεντρικός στόχος αυτών των κακοποιήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής που συγκρότησε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αναμένεται για τον Σεπτέμβριο του 2017·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις καταγγελλόμενες βιαιοπραγίες περιλαμβάνονται φόνοι, απαγωγές, βίαιες εξαφανίσεις, βασανιστήρια, βιασμοί και αυθαίρετες συλλήψεις και φυλακίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και η αδράνεια των δημοσίων αρχών διαιωνίζουν μια νοοτροπία ατιμωρησίας, που εμποδίζει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη πολλοί αυτουργοί φονικών βιαιοπραγιών, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων της τάξης και των υπηρεσιών πληροφοριών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2016 οι αρχές του Μπουρούντι έθεσαν υπό απαγόρευση πέντε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Ιανουάριο του 2017 η αρχαιότερη από αυτές τις οργανώσεις στη χώρα, η Ligue Iteka, επίσης ετέθη υπό απαγόρευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2016 το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα νόμο που προβλέπει την άσκηση αυστηρού ελέγχου στις διεθνείς ΜΚΟ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εντάθηκαν οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης και στις ανεξάρτητες εφημερίδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να υφίστανται λογοκρισία, διακοπές λειτουργίας, αποκλεισμούς πρόσβασης, και/ή κλείσιμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι έπεσαν θύματα εξαφανίσεων, απειλών, σωματικής βίας και δικαστικής παρενόχλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διακοπεί η λειτουργία όλων των ανεξάρτητων ραδιοφωνικών σταθμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι κατατάσσεται 160ο επί 180 χωρών στον παγκόσμιο δείκτη του 2017 για την ελευθερία του τύπου, που καταρτίζεται από τους «Δημοσιογράφους χωρίς σύνορα»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάλληλοι του ΟΗΕ μιλούν για την τάση που διακρίνει τους κρατικούς υπαλλήλους να σπέρνουν τη διχόνοια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι για κλιμάκωση της βίας και για πιθανή «εθνοτική» διάσταση της κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για μαζική χρήση βίας και εκφοβισμών εκ μέρους του κόμματος CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie) και της νεολαίας του, της μιλίτσιας των Imbonerakure·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2016 το Μπουρούντι ξεκίνησε μια διαδικασία αποχώρησης από το Καταστατικό της Ρώμης, φανερώνοντας έτσι την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), μετά την απόφαση αυτού του τελευταίου να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για τις βιαιοπραγίες και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2016 η Κυβέρνηση του Μπουρούντι αρνήθηκε να αναπτυχθούν αξιωματικοί του ΟΗΕ στη χώρα για να εποπτεύουν την κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση του Μπουρούντι αποφάσισε να αναστείλει τη συνεργασία της με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αρνήθηκε να συνεργαστεί με την εξεταστική επιτροπή που συγκρότησε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2015 το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι απέρριψε την πρόταση περί ανάπτυξης μιας ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης, με το επιχείρημα ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των δυνάμεων της Αφρικανικής Ένωσης θα συνιστούσε εισβολή εκ μέρους κατοχικής δύναμης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια διαδικασία διαβούλευσης με την Κυβέρνηση του Μπουρούντι βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, με την παρουσία των εκπροσώπων της ομάδας κρατών ΑΚΕ, της Αφρικανικής Ένωσης, της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής, και του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση έκλεισε τις διαβουλεύσεις αυτές, έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι δεσμεύσεις που προτείνει η Κυβέρνηση του Μπουρούντι ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου είναι ανεπαρκείς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα που η Κυβέρνηση του Μπουρούντι οφείλει να λάβει για να καταστεί δυνατή η επανάληψη μιας πλήρους συνεργασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση ανέστειλε την άμεση οικονομική υποστήριξη που παρέχει στην Κυβέρνηση του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς τον προϋπολογισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει αναλάβει την υποχρέωση να διατηρήσει την οικονομική υποστήριξη που παρέχει στον πληθυσμό και εκείνη που παρέχει στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων για την πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε στοχευμένες κυρώσεις έναντι προσώπων, οντοτήτων ή οργάνων που υποσκάπτουν τη δημοκρατία ή παρεμποδίζουν την επίτευξη ειρηνικής λύσης στο Μπουρούντι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η και η Αφρικανικής Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενδο-μπουρουντέζικος διάλογος που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής, με την υποστήριξη της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως η μόνη βιώσιμη λύση για μια μακρόπνοη πολιτική διευθέτηση της κατάστασης στο Μπουρούντι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να είναι ανοικτός σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών και των μελών της διασποράς·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο Μπουρούντι και η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης έχουν σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες εκτιμά σε πάνω από 420 000 τα άτομα που εγκατέλειψαν το Μπουρούντι αναζητώντας καταφύγιο στις γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, έχουν καταγραφεί 209 000 εκτοπισμένοι εσωτερικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 3 εκατομμύρια άτομα χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και 2,6 εκατομμύρια είναι εκτεθειμένα σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 700 000 άτομα εξαρτώνται από την επείγουσα επισιτιστική βοήθεια παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση ήρε ορισμένους περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή απειλεί σοβαρά τη σταθερότητα της περιοχής·

1.  δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχο από την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στο Μπουρούντι· καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις βίας, τους φόνους και τις άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στο Μπουρούντι από το 2015· απευθύνει έκκληση για μια αποτελεσματική και αντίστοιχων διαστάσεων δράση, με σκοπό την πρόληψη νέων περιστατικών βίας·

2.  ανησυχεί από την γενικευμένη ατιμωρησία, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις πράξεις βίας και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τους αυτουργούς αυτών των πράξεων· υπενθυμίζει ότι οι αρχές του Μπουρούντι έχουν, δυνάμει του διεθνούς και περιφερειακού δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποχρέωση να εγγυώνται, να προστατεύουν και να προάγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μια εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη έρευνα για τους φόνους και τις κακοποιήσεις που σημειώθηκαν στο Μπουρούντι αυτά τα τελευταία έτη και ζητεί να ληφθεί μέριμνα ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους·

3.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι η Κυβέρνηση του Μπουρούντι ξεκίνησε διαδικασία αποχώρησης από το καταστατικό της Ρώμης με το οποίο ιδρύθηκε το ΔΠΔ· ζητεί από την Κυβέρνηση του Μπουρούντι να επανεξετάσει την απόφασή της για την διαδικασία αποχώρησης και να μεριμνήσει ώστε η χώρα να συνεχίσει να είναι πλήρες μέλος του ΔΠΔ·

4.  καλεί την Κυβέρνηση του Μπουρούντι να σεβαστεί πλήρως την απόφαση 2303 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να επιτρέψει την ανάπτυξη μιας μονάδας αστυνομίας του ΟΗΕ για να εποπτεύει την κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια μέσα στη χώρα·

5.  χαιρετίζει την συγκρότηση, τον Νοέμβριο του 2016, της εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπουρούντι, με αποστολή της την διερεύνηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν σημειωθεί στο Μπουρούντι από τον Απρίλιο του 2015 και έπειτα· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να συνεργαστούν πλήρως με τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής·

6.  χαιρετίζει τον πρόσφατο διορισμό ενός νέου ειδικού απεσταλμένου στο Μπουρούντι, του κ. Michel Kafando, από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Antonio Gutierrez, με σκοπό να διευκολυνθεί η κατανόηση της υπό εξέλιξη πολιτικής διεργασίας·

7.  επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην ελευθερία της έκφρασης και επαναβεβαιώνει τον βασικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, των δικηγόρων, των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μέσων ενημέρωσης σε μια δημοκρατική κοινωνία· καλεί σε αυτό το πλαίσιο τις αρχές του Μπουρούντι να άρουν τις απαγορεύσεις και να καταργήσουν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε αυτές τις οντότητες, να επανεξετάσουν τη νέα νομοθεσία για τις ξένες ΜΚΟ, και να μεριμνήσουν ώστε οι δημοσιογράφοι και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους με πλήρη ελευθερία και ασφάλεια μέσα στη χώρα·

8.  ανησυχεί με τον υψηλό κίνδυνο του να προκαλέσει η τρέχουσα κατάσταση ακόμη βαθύτερες διαιρέσεις ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες· καταγγέλλει την «εθνοτική» διάσταση που απειλεί να προσλάβει η κρίση μέσα από μια προπαγάνδα θεμελιωμένη σε μια εθνοτική ιδεολογία· καλεί όλα τα μέρη που βρίσκονται στο Μπουρούντι να αποφύγουν κάθε συμπεριφορά ή επιχειρηματολογία ικανή να εντείνει τη βία, να επιδεινώσει την κρίση ή να επηρεάσει αρνητικά την μακροπρόθεσμη περιφερειακή σταθερότητα, και να σεβαστούν πλήρως τη συμφωνία της Αρούσα·

9.  καταδικάζει τις πράξεις υποκίνησης στο μίσος και τη βία εκ μέρους των ιθυνόντων της νεολαιίστικης μιλίτσιας των Imbonerakure εναντίον των προσφύγων και των αντιφρονούντων, και ειδικότερα καταδικάζει τις δημόσιες προτροπές για βιασμό των γυναικών των αντιφρονούντων, και ζητεί τον άμεσο αφοπλισμό αυτών των οργανώσεων· δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχο από την έγκριση ενός νέου νόμου περί δημιουργίας ενός εθνικού σώματος εθελοντών που θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τη νομιμοποίηση των δραστηριοτήτων αυτής της μιλίτσιας·

10.  καλεί όλα τα παρόντα μέρη να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και για την προαγωγή της εθνικής ενότητας μέσα από έναν εθνικό διάλογο, ανοικτό, διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς, ανάμεσα στην κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κοινωνία των πολιτών, με βάση το Σύνταγμα του Μπουρούντι και τη συμφωνία της Αρούσα και σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας·

11.  επισημαίνει ότι η κατάσταση στο Μπουρούντι έχει εξαιρετικά επιζήμιο αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή· χαιρετίζει επ’ αυτού τις διαπραγματευτικές προσπάθειες που γίνονται υπό την αιγίδα της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής (CEA) με την υποστήριξη της Αφρικανικής Ένωσης, και ζητεί από τις αρχές του Μπουρούντι να δεσμευθούν και να συνεργαστούν για μια άμεση, βιώσιμη και μακρόπνοη λύση της σύγκρουσης, όμως δηλώνει πολύ ανήσυχο από τη βραδεία πρόοδο του διαλόγου αυτού·

12.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τις προσπάθειες των περιφερειακών φορέων για την επίλυση της κρίσης· ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή ο οδικός χάρτης του διαμεσολαβητή που όρισε η Κοινότητα Κρατών της Ανατολικής Αφρικής κυρίου Mkapa, πρώην Προέδρου της Τανζανίας·

13.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου ασφάλειας και ειρήνης της Αφρικανικής Ένωσης να επιτρέψει την ανάπτυξη στο Μπουρούντι της αφρικανικής αποστολής πρόληψης και προστασίας για να βοηθήσει μια πολιτική λύση· καλεί την Κυβέρνηση του Μπουρούντι να τιμήσει πλήρως την υποχρέωση που έχει αναλάβει να διευκολύνει την ταχεία ανάπτυξη παρατηρητών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως με την άμεση χορήγηση θεωρήσεων και την ταχύτατη διεκπεραίωση των λοιπών αναγκαίων διατυπώσεων·

14.  εκτιμά πως η μεγαλύτερη παρουσία διεθνών παρατηρητών στο Μπουρούντι θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της κατάστασης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας· ζητεί να αναπτυχθούν 200 επί πλέον στρατιωτικοί παρατηρητές και παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους της Αφρικανικής Ένωσης, για να βοηθήσουν τους 30 ήδη παρόντες παρατηρητές·

15.  θεωρεί απαραίτητο να διευκρινιστεί, σε συντονισμό με την Αφρικανική Ένωση, η ιχνηλασιμότητα των πιστώσεων που προορίζονται για τους Μπουρουντέζους στρατιώτες που υπάγονται στην AMISOM·

16.  εκτιμά πως οποιαδήποτε εξομάλυνση των σχέσεων με την ΕΕ, και με τα κράτη μέλη της, προϋποθέτει την υλοποίηση, από τις αρχές του Μπουρούντι, όλων των μέτρων που το «χρονοδιάγραμμα των δεσμεύσεων» ορίζει για τις διαβουλεύσεις που προβλέπει το άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού·

17.  λαμβάνει γνώση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη διαβούλευση με τις αρχές του Μπουρούντι, βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, να αναστείλει την άμεση οικονομική βοήθεια προς τη δημόσια διοίκηση του Μπουρούντι και χαιρετίζει την έγκριση των απαγορεύσεων ταξιδίου και του παγώματος περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος όσων ευθύνονται για πράξεις κατά των ειρηνευτικών προσπαθειών ή κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι η Ένωση διατηρεί ολόκληρη την οικονομική βοήθειά της προς τον λαό του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, στους τομείς-κλειδιά της υγείας, της τροφής και της εκπαίδευσης, όπως και την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται απευθείας· στηρίζει τις στοχευμένες κυρώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε, καθώς και την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ να αναστείλει την δημοσιονομική βοήθεια προς το Μπουρούντι μετά τον τερματισμό των βάσει του άρθρου 96 διαβουλεύσεων·

18.  ανησυχεί έντονα από την εισροή Μπουρουντέζων προσφύγων στις γειτονικές χώρες και από την ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση των εκτοπισμένων μέσα στο Μπουρούντι, και επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που είναι παρούσες στην περιοχή και στις γειτονικές χώρες που υποδέχονται τους πρόσφυγες· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους χορηγούς πιστώσεων να αυξήσουν την οικονομική τους υποστήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Μπουρουντέζους εκτοπισμένους και πρόσφυγες· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την δέσμευσή τους ότι θα σέβονται τη Σύμβαση της Γενεύης·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0275.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0474.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0004.


Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ***I
PDF 388kWORD 45k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
P8_TA(2017)0311A8-0170/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0586),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 209 παράγραφος 1 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0377/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 28ης Ιουνίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α8-0170/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ

P8_TC1-COD(2016)0281


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601.)


Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I
PDF 393kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))
P8_TA(2017)0312A8-0097/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0596),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0381/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Μαΐου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0097/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2017 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

P8_TC1-COD(2016)0278


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2017/1564.)

(1) EE C 125 της 21.4.2017, σ. 27.


Διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I
PDF 395kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))
P8_TA(2017)0313A8-0102/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0595),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0380/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Μαΐου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0102/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

P8_TC1-COD(2016)0279


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ *
PDF 646kWORD 74k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0686),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0035/2017),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2015(1) και της 6ης Ιουλίου 2016(2) σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α8-0225/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα της σταδιακής κατάργησης της σύμβασης της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων(3) μετά από την έγκριση της προτεινόμενης οδηγίας ενισχύοντας έτσι την συντονισμένη προσέγγιση της Ένωσης για την επίλυση διαφορών μέσω αυτής της οδηγίας·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες περισσότερα του ενός κράτη μέλη φορολογούν τα ίδια εισοδήματα ή κεφάλαια δύο φορές μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά φορολογικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο. Συνεπάγονται υπερβολική φορολογική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και είναι πιθανό να οδηγήσουν σε οικονομικές στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητα, καθώς και να έχουν αρνητικές συνέπειες στις διασυνοριακές επενδύσεις και την ανάπτυξη.
(1)  Βάσει της αρχής της δίκαιης και πραγματικής φορολόγησης, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλλουν το μερίδιο των φόρων που τους αναλογεί εκεί όπου παράγονται κέρδη και υπεραξίες, αλλά πρέπει να αποφεύγονται η διπλή φορολογία και η διπλή μη φορολογία. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες περισσότερα του ενός κράτη μέλη φορολογούν τα ίδια εισοδήματα ή κεφάλαια δύο φορές μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά φορολογικά εμπόδια, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο με αποτέλεσμα αρνητικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπάγονται υπερβολική φορολογική επιβάρυνση, έλλειψη ασφάλειας δικαίου και περιττές δαπάνες για τις επιχειρήσεις και είναι πιθανό να οδηγήσουν σε οικονομικές στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητα. Επιπροσθέτως, έχουν αρνητικές συνέπειες στις διασυνοριακές επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Στις 25 Νοεμβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, στο οποίο αμφισβήτησε τη χρησιμότητα της σύμβασης της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων («Σύμβαση περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης») και έκρινε ότι το εν λόγω μέσο θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και να καταστεί πιο αποτελεσματικό, ή να αντικατασταθεί από ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών της Ένωσης με πιο αποτελεσματικές διαδικασίες φιλικού διακανονισμού. Στις 6 Ιουλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, όπου τόνισε ότι ο καθορισμός σαφούς χρονικού πλαισίου για τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων.
___________
ΕΕ L 225 της 20.8.1990, σ. 10.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)   Στις 16 Δεκεμβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση, στο οποίο ζητούσε από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση της επίλυσης διασυνοριακών φορολογικών διαφορών στην Ένωση, όχι μόνο σε σχέση με τις περιπτώσεις διπλής φορολογίας αλλά και για τις περιπτώσεις διπλής μη φορολογίας. Ζητούσε επίσης σαφέστερους κανόνες, αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα και διαφάνεια.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)
(1γ)   Οι απόπειρες εξάλειψης της διπλής φορολογίας καταλήγουν συχνά σε «διπλή μη φορολογία», στο πλαίσιο της οποίας οι εταιρείες καταφέρνουν με την πρακτική της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών να φορολογηθούν για τα κέρδη τους στα κράτη μέλη στα οποία η φορολογία των εταιρειών είναι σχεδόν μηδενική. Η εν λόγω συνεχιζόμενη πρακτική στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ζημιώνει τις εγχώριες επιχειρήσεις και υπονομεύει τη φορολογία, σε βάρος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Για τον λόγο αυτό, οι διαθέσιμοι μηχανισμοί στην Ένωση είναι αναγκαίο να διασφαλίζουν την επίλυση των διαφορών διπλής φορολογίας και την αποτελεσματική εξάλειψη της επίμαχης διπλής φορολογίας.
(2)  Οι υφιστάμενες διαδικασίες επίλυσης διαφορών είναι υπερβολικά χρονοβόρες, δαπανηρές και συχνά δεν καταλήγουν σε συμφωνία, ενώ ορισμένες υποθέσεις δεν τυγχάνουν καν αναγνώρισης. Ορισμένες επιχειρήσεις προτιμούν επί του παρόντος να δέχονται τη διπλή φορολογία αντί να δαπανούν χρήματα και χρόνο σε επαχθείς διαδικασίες για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας. Για τον λόγο αυτό, οι διαθέσιμοι μηχανισμοί στην Ένωση έχει σημασία να διασφαλίζουν μια αποτελεσματική, ταχεία και εφαρμόσιμη επίλυση των διαφορών διπλής φορολογίας και την αποτελεσματική εξάλειψη και έγκαιρη της επίμαχης διπλής φορολογίας, με τακτική και αποτελεσματική επικοινωνία με τον φορολογούμενο.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί που προβλέπονται επί του παρόντος στις διμερείς φορολογικές συμβάσεις δεν επιτυγχάνουν την παροχή πλήρους απαλλαγής λόγω διπλής φορολογίας σε εύθετο χρόνο σε όλες τις περιπτώσεις. Η ισχύουσα Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)7 (εφεξής η «Σύμβαση περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης») έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, δεδομένου ότι εφαρμόζεται μόνο στις διαφορές σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης και τον καταλογισμό κερδών σε μόνιμη εγκατάσταση. Η διαδικασία παρακολούθησης που διεξήχθη στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης αποκάλυψε ορισμένες σημαντικές ελλείψεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη διαδικασία, καθώς και τη διάρκεια και την αποτελεσματική περάτωση της διαδικασίας.
(3)  Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί που προβλέπονται επί του παρόντος στις διμερείς συμβάσεις διπλής φορολογίας δεν επιτυγχάνουν την παροχή πλήρους απαλλαγής λόγω διπλής φορολογίας σε εύθετο χρόνο σε όλες τις περιπτώσεις. Οι μηχανισμοί που προβλέπονται στις εν λόγω συμβάσεις είναι σε πολλές περιπτώσεις μακρόχρονοι, δαπανηροί, δύσκολα προσβάσιμοι και δεν οδηγούν πάντα σε συμφωνία. Η Σύμβαση περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, δεδομένου ότι εφαρμόζεται μόνο στις διαφορές σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης και τον καταλογισμό κερδών σε μόνιμη εγκατάσταση. Η διαδικασία παρακολούθησης που διεξήχθη στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης αποκάλυψε ορισμένες σημαντικές ελλείψεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη διαδικασία, την έλλειψη ένδικων μέσων, τη διάρκεια και την απουσία τελικής δεσμευτικής αποτελεσματικής περάτωσης της διαδικασίας. Οι εν λόγω ελλείψεις συνιστούν εμπόδιο στις επενδύσεις και θα πρέπει να εξαλειφθούν.
_________________
7 ΕΕ L 225 της 20.8.1990, σ. 10.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα δίκαιο, σαφές και σταθερό φορολογικό περιβάλλον και να μειωθούν οι φορολογικές διαφορές εντός της εσωτερικής αγοράς, απαιτείται τουλάχιστον ελάχιστη σύγκλιση στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών. Η θέσπιση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών όπως προτείνει η Επιτροπή είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την εξάλειψη του κινδύνου διπλής φορολογίας των εταιρειών.
______________
Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2016)0683).
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Προκειμένου να δημιουργηθεί δικαιότερο φορολογικό περιβάλλον, απαιτείται η ενίσχυση των κανόνων περί διαφάνειας και των μέτρων κατά της φοροαποφυγής. Παράλληλα, στο πνεύμα της εξασφάλισης δίκαιου φορολογικού συστήματος, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποφυγή της διπλής φορολογίας των φορολογουμένων για τα ίδια εισοδήματα, καθώς και η ύπαρξη ολοκληρωμένων, αποτελεσματικών και βιώσιμων μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Η βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας είναι επίσης αναγκαία για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυξημένου αριθμού διαφορών διπλής ή πολλαπλής φορολογίας που αφορούν ενδεχομένως υψηλά ποσά, λόγω των τακτικότερων και περισσότερο επικεντρωμένων πρακτικών ελέγχου των φορολογικών διοικήσεων.
(4)  Προκειμένου να δημιουργηθεί δικαιότερο φορολογικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην Ένωση, απαιτείται η ενίσχυση των κανόνων περί διαφάνειας και των μέτρων κατά της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής σε εθνικό, ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η αποφυγή της διπλής μη φορολογίας πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα της Ένωσης. Παράλληλα, στο πνεύμα της εξασφάλισης δίκαιου φορολογικού συστήματος, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποφυγή της διπλής φορολογίας των φορολογουμένων για τα ίδια εισοδήματα, καθώς και η ύπαρξη ολοκληρωμένων, αποτελεσματικών και βιώσιμων μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Η βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας είναι επίσης καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυξημένου αριθμού διαφορών διπλής ή πολλαπλής φορολογίας που αφορούν ενδεχομένως υψηλά ποσά, λόγω των τακτικότερων και περισσότερο επικεντρωμένων πρακτικών ελέγχου των φορολογικών διοικήσεων.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Συνεπώς, η θέσπιση ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού πλαισίου για την επίλυση φορολογικών διαφορών που εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και ευνοϊκό για τις επενδύσεις επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός δίκαιου και αποδοτικού συστήματος φορολόγησης των εταιρειών στην Ένωση. Οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας θα πρέπει επίσης να παρέχουν ένα εναρμονισμένο και διαφανές πλαίσιο για την επίλυση ζητημάτων διπλής φορολογίας και, ως εκ τούτου, να προσπορίζουν οφέλη σε όλους τους φορολογούμενους.
(5)  Συνεπώς, η θέσπιση ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού πλαισίου για την επίλυση φορολογικών διαφορών που εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και υποστηρίζει τις επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός δίκαιου και αποδοτικού συστήματος φορολόγησης των εταιρειών στην Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους στις αρμόδιες αρχές για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Η Ένωση έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει υποδειγματικά και να αναλάβει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια και τον συντονισμό. Οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας θα πρέπει, επομένως, να παρέχουν επίσης ένα εναρμονισμένο και διαφανές πλαίσιο για την επίλυση ζητημάτων διπλής φορολογίας και, ως εκ τούτου, να προσπορίζουν οφέλη σε όλους τους φορολογούμενους. Όλες οι τελικές αποφάσεις πρέπει να δημοσιεύονται στο σύνολό τους και να διατίθενται από την Επιτροπή σε κοινό μορφότυπο δεδομένων και σε ιστοσελίδα κεντρικής διαχείρισης, εκτός εάν αποδειχθεί από τους ενδιαφερόμενους φορολογούμενους ότι ορισμένες ευαίσθητες εμπορικές, βιομηχανικές ή επαγγελματικές πληροφορίες στην απόφαση δεν θα πρέπει να δημοσιευθούν. Η δημοσίευση τελικών αποφάσεων είναι προς το δημόσιο συμφέρον καθώς βελτιώνει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται οι κανόνες. Το δυναμικό της παρούσας οδηγίας θα αξιοποιηθεί πλήρως μόνον εφόσον παρόμοιοι κανόνες εφαρμόζονται και σε τρίτες χώρες. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ταχθεί υπέρ της σύστασης δεσμευτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών σε διεθνές επίπεδο.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)   Ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό πλαίσιο θα πρέπει να αναγνωρίζει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προτείνουν εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, που θα λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και θα μπορούν να οδηγούν σε μικρότερες δαπάνες, λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτερη εξάλειψη της διπλής φορολογίας.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η εξάλειψη της διπλής φορολογίας θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω διαδικασίας το πρώτο βήμα της οποίας θα συνίσταται στην υποβολή της υπόθεσης στις φορολογικές αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών με στόχο τη διευθέτηση της διαφοράς μέσω διαδικασίας φιλικού διακανονισμού. Αν δεν επιτευχθεί σχετική συμφωνία εντός ορισμένης προθεσμίας, η υπόθεση θα πρέπει να υποβάλλεται ενώπιον συμβουλευτικής επιτροπής ή επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, οι οποίες θα απαρτίζονται, αφενός, από αντιπροσώπους των ενδιαφερόμενων φορολογικών αρχών και, αφετέρου, από ανεξάρτητες προσωπικότητες. Οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν οριστική δεσμευτική απόφαση διά παραπομπής στη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
(6)  Η εξάλειψη της διπλής φορολογίας θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μιας απλής στη χρήση διαδικασίας. Το πρώτο βήμα θα είναι η υποβολή της υπόθεσης στις φορολογικές αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών με στόχο τη διευθέτηση της διαφοράς μέσω διαδικασίας φιλικού διακανονισμού. Αν δεν επιτευχθεί σχετική συμφωνία εντός ορισμένης προθεσμίας, η υπόθεση θα πρέπει να υποβάλλεται ενώπιον συμβουλευτικής επιτροπής ή επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, οι οποίες θα απαρτίζονται, αφενός, από αντιπροσώπους των ενδιαφερόμενων φορολογικών αρχών και, αφετέρου, από ανεξάρτητες προσωπικότητες των οποίων τα ονόματα θα εμφανίζονται σε κατάλογο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων διαθέσιμο στο κοινό. Οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν οριστική δεσμευτική απόφαση διά παραπομπής στη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)   Η προβλεπόμενη στην παρούσα οδηγία διαδικασία για τη διευθέτηση διαφορών στο θέμα της διπλής φορολογίας συνίσταται, μεταξύ διαφόρων άλλων επιλογών, σε επίλυση διαφορών για τον φορολογούμενο. Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει διαδικασίες φιλικού διακανονισμού δυνάμει διμερών συμβάσεων για τη διπλή φορολογία ή δυνάμει της Σύμβασης περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών που θεσπίζεται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων επιλογών, καθώς προβλέπει συντονισμένη προσέγγιση επίλυσης διαφορών για ολόκληρη την ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει σαφείς και εφαρμόσιμους κανόνες, υποχρέωση εξάλειψης της διπλής φορολογίας και καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)   Επί του παρόντος, δεν είναι σαφές πώς συνδέεται η παρούσα οδηγία με υφιστάμενες διατάξεις διαιτησίας σε διμερείς φορολογικές συμφωνίες και την υφιστάμενη Σύμβαση περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει τις σχέσεις αυτές ώστε να μπορούν οι φορολογούμενοι να επιλέγουν, κατά περίπτωση, την πλέον ενδεικνυόμενη για τον επιδιωκόμενο στόχο διαδικασία.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)   Μεγάλος αριθμός υποθέσεων διπλής φορολογίας αφορά τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πλαίσιο, κατά προτίμηση εντός του πλαισίου του ΟΟΣΑ. Μέχρι να υλοποιηθεί το πλαίσιο του ΟΟΣΑ, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ως στόχο μια υποχρεωτική, αντί της ισχύουσας εθελοντικής, και δεσμευτική διαδικασία συμφωνίας για όλες τις υποθέσεις πιθανής διασυνοριακής διπλής φορολογίας.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να επεκταθεί το συντομότερο δυνατόν. Η οδηγία προβλέπει μόνο πλαίσιο επίλυσης των διαφορών σχετικά με τη διπλή φορολογία επιχειρηματικών κερδών. Διαφορές για τη διπλή φορολογία εισοδημάτων, όπως συντάξεις και μισθοί, δεν έχουν ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής της, ενώ ο αντίκτυπος στα φυσικά πρόσωπα μπορεί να είναι σημαντικός. Τυχόν διαφορετική ερμηνεία μιας φορολογικής συμφωνίας από τα κράτη μέλη μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική διπλή φορολογία, για παράδειγμα εάν ένα κράτος μέλος ερμηνεύσει μια πηγή εισοδήματος ως μισθό ενώ ένα άλλο κράτος μέλος ερμηνεύσει την ίδια πηγή εισοδήματος ως κέρδος. Ως εκ τούτου, οι διαφορές ερμηνείας μεταξύ κρατών μελών σε σχέση με την φορολογία εισοδημάτων θα πρέπει επίσης να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μετά την πάροδο πέντε ετών και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή τα κατάλληλα στοιχεία για την υποστήριξη της εν λόγω επανεξέτασης,
(11)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μετά την πάροδο πέντε ετών, και να καθορίσει μεταξύ άλλων εάν η οδηγία θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται ή εάν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή τα κατάλληλα στοιχεία για την υποστήριξη της εν λόγω επανεξέτασης. Στο τέλος της επανεξέτασης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με εκτιμήσεις για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας για να καλύπτει όλες τις διασυνοριακές καταστάσεις διπλής φορολογίας και διπλής μη φορολογίας και, ενδεχομένως, μια τροποποιητική νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει την εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας ή διατάξεων διεθνών συμφωνιών όπου απαιτείται για την αποτροπή της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης ή των καταχρήσεων.
Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει την εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας ή διατάξεων διεθνών συμφωνιών όπου απαιτείται για την αποτροπή της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, της φορολογικής απάτης ή των καταχρήσεων.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Κάθε φορολογούμενος που υπόκειται σε διπλή φορολογία δικαιούται να υποβάλει ένσταση με την οποία ζητείται η επίλυση της διπλής φορολογίας σε κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών εντός τριών ετών από την παραλαβή της πρώτης κοινοποίησης του μέτρου το οποίο συνεπάγεται διπλή φορολογία, ανεξάρτητα από τη χρήση των μέσων θεραπείας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο οποιουδήποτε εκ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Ο φορολογούμενος προσδιορίζει στην ένσταση που υποβάλλει σε κάθε σχετική αρμόδια αρχή ποια άλλα κράτη μέλη αφορά η υπόθεση.
1.  Κάθε φορολογούμενος που υπόκειται σε διπλή φορολογία δικαιούται να υποβάλει ένσταση με την οποία ζητείται η επίλυση της διπλής φορολογίας σε κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών εντός τριών ετών από την παραλαβή της πρώτης κοινοποίησης του μέτρου το οποίο συνεπάγεται διπλή φορολογία, ανεξάρτητα από τη χρήση των μέσων θεραπείας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο οποιουδήποτε εκ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Ο φορολογούμενος υποβάλλει την ένσταση ταυτόχρονα και στις δύο αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών και προσδιορίζει στην ένσταση που υποβάλλει σε κάθε αρμόδια αρχή ποια άλλα κράτη μέλη αφορά η υπόθεση. Η Επιτροπή φιλοξενεί ένα κεντρικό σημείο επαφής σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, στο οποίο το κοινό έχει εύκολη πρόσβαση, με επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε αρμόδια αρχή και μια πλήρη επισκόπηση της εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και των φορολογικών συμβάσεων.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Οι αρμόδιες αρχές βεβαιώνουν την παραλαβή της ένστασης εντός ενός μήνα από την παραλαβή της. Ενημερώνουν επίσης τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών σχετικά με την παραλαβή της ένστασης.
2.  Κάθε αρμόδια αρχή βεβαιώνει την παραλαβή της ένστασης γραπτώς και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της ένστασης.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση του (των) φορολογούμενου(-ων) που υπέβαλε(-αν) την ένσταση στις αρμόδιες αρχές και τυχόν άλλων φορολογουμένων που θίγονται άμεσα·
α)  το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση του (των) φορολογούμενου(-ων) που υπέβαλε(-αν) την ένσταση στις αρμόδιες αρχές και τυχόν άλλων φορολογουμένων που θίγονται άμεσα, εξ όσων γνωρίζει ο καταγγέλλων·
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)   τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας·
διαγράφεται
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – σημείο iii
iii)  δέσμευση του φορολογούμενου να απαντήσει όσο το δυνατόν πληρέστερα και ταχύτερα σε όλα τα ενδεδειγμένα αιτήματα που θα διατυπωθούν από αρμόδια αρχή και να παράσχει κάθε απαιτούμενο έγγραφο κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών·
iii)  δέσμευση του φορολογούμενου να απαντήσει όσο το δυνατόν πληρέστερα και ταχύτερα σε όλα τα ενδεδειγμένα αιτήματα που θα διατυπωθούν από αρμόδια αρχή και να παράσχει κάθε απαιτούμενο έγγραφο κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, οι δε αρμόδιες αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη οιουσδήποτε περιορισμούς στην πρόσβαση σε απαιτούμενα έγγραφα και οιεσδήποτε εξωγενείς καθυστερήσεις·
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
στ)  κάθε συγκεκριμένη πρόσθετη πληροφορία που θα ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
στ)  κάθε συγκεκριμένη πρόσθετη πληροφορία που θα ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη φορολογική διαφορά.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
5.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίζουν για την αποδοχή και το παραδεκτό της ένστασης του φορολογούμενου εντός έξι μηνών από την παραλαβή της. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τους φορολογούμενους και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με την απόφασή τους.
5.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίζουν για την αποδοχή και το παραδεκτό της ένστασης του φορολογούμενου εντός τριών μηνών από την παραλαβή της ένστασης και ενημερώνουν τον φορολογούμενο και τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους γραπτώς σχετικά με την απόφασή τους εντός δύο εβδομάδων.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίσουν να κάνουν δεκτή την ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5, προσπαθούν να εξαλείψουν τη διπλή φορολογία με διαδικασία φιλικού διακανονισμού εντός δύο ετών από την τελευταία κοινοποίηση της απόφασης ενός εκ των κρατών μελών περί της αποδοχής της ένστασης.
Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίσουν να κάνουν δεκτή την ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5, προσπαθούν να εξαλείψουν τη διπλή φορολογία με διαδικασία φιλικού διακανονισμού εντός ενός έτους από την τελευταία κοινοποίηση της απόφασης ενός εκ των κρατών μελών περί της αποδοχής της ένστασης.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η διετής περίοδος του πρώτου εδαφίου μπορεί να παραταθεί για μέγιστο διάστημα έξι μηνών κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εφόσον η αιτούσα αρμόδια αρχή παράσχει σχετική αιτιολόγηση εγγράφως. Η εν λόγω παράταση υπόκειται στην αποδοχή από τους φορολογούμενους και τις άλλες αρμόδιες αρχές.
Η περίοδος ενός έτους του πρώτου εδαφίου μπορεί να παραταθεί για μέγιστο διάστημα τριών μηνών κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εφόσον η αιτούσα αρμόδια αρχή παράσχει σχετική αιτιολόγηση εγγράφως. Η εν λόγω παράταση υπόκειται στην αποδοχή από τους φορολογούμενους και τις άλλες αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Όταν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών διαβιβάζει την εν λόγω συμφωνία στον φορολογούμενο ως απόφαση δεσμευτική για την αρχή και εκτελεστή από τον φορολογούμενο, με την επιφύλαξη της παραίτησης του φορολογούμενου από το δικαίωμα προσφυγής σε οποιοδήποτε εθνικό μέσο θεραπείας. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των προθεσμιών που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών μελών.
3.  Όταν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών διαβιβάζει εντός πέντε ημερών την εν λόγω συμφωνία στον φορολογούμενο ως απόφαση δεσμευτική για την αρχή και εκτελεστή από τον φορολογούμενο, με την επιφύλαξη της παραίτησης του φορολογούμενου από το δικαίωμα προσφυγής σε οποιοδήποτε εθνικό μέσο θεραπείας. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται αμέσως ανεξαρτήτως των προθεσμιών που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών μελών.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ενημερώνει σχετικά τους φορολογούμενους εκθέτοντας τους λόγους για τη μη επίτευξη συμφωνίας.
4.  Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ενημερώνει σχετικά τους φορολογούμενους εντός δύο εβδομάδων εκθέτοντας τους λόγους για τη μη επίτευξη συμφωνίας και ενημερώνοντας τους φορολογούμενους για τις επιλογές προσφυγής, παρέχοντας σχετικά στοιχεία επικοινωνίας με τα όργανα προσφυγής.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δύνανται να αποφασίσουν την απόρριψη της ένστασης, εάν η ένσταση είναι απαράδεκτη ή δεν συντρέχει περίπτωση διπλής φορολογίας ή δεν έχει τηρηθεί η τριετής προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 1.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δύνανται να αποφασίσουν την απόρριψη της ένστασης, εάν η ένσταση είναι απαράδεκτη ή δεν συντρέχει περίπτωση διπλής φορολογίας ή δεν έχει τηρηθεί η τριετής προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 1. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον φορολογούμενο για τους λόγους της απόρριψης της ένστασης.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν αποφανθούν επί της ένστασης εντός έξι μηνών από την παραλαβή της ένστασης του φορολογούμενου, η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.
2.  Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν αποφανθούν επί της ένστασης εντός τριών μηνών από την παραλαβή της ένστασης του φορολογούμενου, η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα και ο φορολογούμενος ενημερώνεται εντός ενός μηνός για την εν λόγω τρίμηνη περίοδο.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, ο φορολογούμενος δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.
3.  Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, ο φορολογούμενος δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει σε οποιαδήποτε από τις δύο αρμόδιες αρχές. Η αρμόδια αρχή στην οποία κατατίθεται η προσφυγή ενημερώνει την άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την ύπαρξη της προσφυγής και οι δύο αρμόδιες αρχές συντονίζονται κατά την επεξεργασία της προσφυγής. Στην περίπτωση των ΜΜΕ, εάν η προσφυγή είναι επιτυχής, η οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται από την αρμόδια αρχή που απέρριψε αρχικά την ένσταση.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Η συμβουλευτική επιτροπή αποφαίνεται για το παραδεκτό και την αποδοχή της ένστασης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της τελευταίας απορριπτικής απόφασης βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 την οποία εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Ελλείψει κοινοποίησης απόφασης εντός της εξάμηνης προθεσμίας, η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.
Η συμβουλευτική επιτροπή αποφαίνεται για το παραδεκτό και την αποδοχή της ένστασης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της τελευταίας απορριπτικής απόφασης βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 την οποία εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Ελλείψει κοινοποίησης απόφασης εντός της τρίμηνης προθεσμίας, η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Εάν η συμβουλευτική επιτροπή επιβεβαιώσει την ύπαρξη διπλής φορολογίας και το παραδεκτό της ένστασης, κινείται η διαδικασία φιλικού διακανονισμού του άρθρου 4 κατόπιν αιτήματος μιας από τις αρμόδιες αρχές. Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή ενημερώνει τη συμβουλευτική επιτροπή, τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές και τους φορολογούμενους σχετικά με το εν λόγω αίτημα. Η διετής προθεσμία του άρθρου 4 παράγραφος 1 αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της συμβουλευτικής επιτροπής για την αποδοχή και το παραδεκτό της ένστασης.
Εάν η συμβουλευτική επιτροπή επιβεβαιώσει την ύπαρξη διπλής φορολογίας και το παραδεκτό της ένστασης, κινείται η διαδικασία φιλικού διακανονισμού του άρθρου 4 κατόπιν αιτήματος μιας από τις αρμόδιες αρχές. Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή ενημερώνει τη συμβουλευτική επιτροπή, τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές και τους φορολογούμενους σχετικά με το εν λόγω αίτημα. Η προθεσμία ενός έτους του άρθρου 4 παράγραφος 1 αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της συμβουλευτικής επιτροπής για την αποδοχή και το παραδεκτό της ένστασης.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Η συμβουλευτική επιτροπή συγκροτείται από τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, όταν οι τελευταίες δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας στο πλαίσιο της διαδικασίας φιλικού διακανονισμού εντός της προθεσμίας του άρθρου 4 παράγραφος 1.
Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας στο πλαίσιο της διαδικασίας φιλικού διακανονισμού εντός της προθεσμίας του άρθρου 4 παράγραφος 1, η συμβουλευτική επιτροπή εκδίδει γνωμοδότηση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Η συμβουλευτική επιτροπή συστήνεται το αργότερο εντός πενήντα ημερολογιακών ημερών από το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 3 παράγραφος 5, εάν η σύστασή της γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Η συμβουλευτική επιτροπή συστήνεται το αργότερο εντός ενός μηνός από το πέρας της τρίμηνης προθεσμίας του άρθρου 3 παράγραφος 5, εάν η σύστασή της γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Η συμβουλευτική επιτροπή συστήνεται το αργότερο εντός πενήντα ημερολογιακών ημερών από το πέρας της προθεσμίας του άρθρου 4 παράγραφος 1, εάν η σύστασή της γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Η συμβουλευτική επιτροπή συστήνεται το αργότερο εντός ενός μηνός από το πέρας της προθεσμίας του άρθρου 4 παράγραφος 1, εάν η σύστασή της γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εάν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους δεν διορίσει τουλάχιστον μία ανεξάρτητη προσωπικότητα και αναπληρωτή αυτής, ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο του οικείου κράτους μέλους να προβεί στον διορισμό ανεξάρτητης προσωπικότητας και αναπληρωτή αυτής, βάσει του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4.
Εάν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους δεν διορίσει τουλάχιστον μία ανεξάρτητη προσωπικότητα και αναπληρωτή αυτής, ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο του οικείου κράτους μέλους να προβεί στον διορισμό ανεξάρτητης προσωπικότητας και αναπληρωτή αυτής, βάσει του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 εντός τριών μηνών.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Εάν οι αρμόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόμενων αρχών δεν προβούν σε σχετικό διορισμό, ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει από τα αρμόδια δικαστήρια κάθε κράτους μέλους να προβούν στον διορισμό των δύο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Οι ανεξάρτητες προσωπικότητες που διορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο ορίζουν πρόεδρο με κλήρωση, βάσει του καταλόγου των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ιδιότητα του προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4.
Εάν οι αρμόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόμενων αρχών δεν προβούν σε σχετικό διορισμό, ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει από τα αρμόδια δικαστήρια κάθε κράτους μέλους να προβούν στον διορισμό των δύο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 4. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων με ευκρινή τρόπο λεπτομερή στοιχεία των αρμόδιων δικαστηρίων κάθε κράτους μέλους σε ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης στην ιστοσελίδα της σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Οι ανεξάρτητες προσωπικότητες που διορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο ορίζουν πρόεδρο με κλήρωση, βάσει του καταλόγου των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ιδιότητα του προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Ο διορισμός των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων και των αναπληρωτών τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 παραπέμπεται ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου κράτους μέλους μόνο μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πενήντα ημερών του άρθρου 6 παράγραφος 4 και εντός δύο εβδομάδων από την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.
2.  Ο διορισμός των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων και των αναπληρωτών τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 παραπέμπεται ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου κράτους μέλους μόνο μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός του άρθρου 6 παράγραφος 4 και εντός δύο εβδομάδων από την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Το αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα. Η διαδικασία που εφαρμόζεται για τον διορισμό των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων από το αρμόδιο δικαστήριο, όταν τα κράτη μέλη δεν προβαίνουν στον διορισμό αυτών, είναι ίδια με αυτή που προβλέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε υποθέσεις αστικής και εμπορικής διαιτησίας, όταν τα δικαστήρια διορίζουν διαιτητές σε περιπτώσεις όπου τα μέρη δεν καταλήγουν σε σχετική συμφωνία. Το αρμόδιο δικαστήριο ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές που δεν συγκρότησαν αρχικά τη συμβουλευτική επιτροπή. Το εν λόγω κράτος μέλος δικαιούται να προσφύγει κατά απόφασης του δικαστηρίου, εφόσον το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση απόρριψης, ο προσφεύγων δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης του δικαστηρίου σύμφωνα με τους εθνικούς διαδικαστικούς κανόνες.
3.  Το αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα εντός ενός μηνός. Η διαδικασία που εφαρμόζεται για τον διορισμό των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων από το αρμόδιο δικαστήριο, όταν τα κράτη μέλη δεν προβαίνουν στον διορισμό αυτών, είναι ίδια με αυτή που προβλέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε υποθέσεις αστικής και εμπορικής διαιτησίας, όταν τα δικαστήρια διορίζουν διαιτητές σε περιπτώσεις όπου τα μέρη δεν καταλήγουν σε σχετική συμφωνία. Το αρμόδιο δικαστήριο ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές που δεν συγκρότησαν αρχικά τη συμβουλευτική επιτροπή. Το εν λόγω κράτος μέλος δικαιούται να προσφύγει κατά απόφασης του δικαστηρίου, εφόσον το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση απόρριψης, ο προσφεύγων δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης του δικαστηρίου σύμφωνα με τους εθνικούς διαδικαστικούς κανόνες.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  μία ή δύο ανεξάρτητες προσωπικότητες που διορίζονται από κάθε αρμόδια αρχή, βάσει του καταλόγου προσωπικοτήτων που προβλέπεται στην παράγραφο 4.
γ)  μία ή δύο ανεξάρτητες προσωπικότητες που διορίζονται από κάθε αρμόδια αρχή, βάσει του καταλόγου προσωπικοτήτων που προβλέπεται στην παράγραφο 4, με εξαίρεση τις προσωπικότητες που προτείνονται από το κράτος μέλος τους.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να ορίσουν τους αντιπροσώπους όπως εμφαίνεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σε μόνιμη βάση.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  η προσωπικότητα αυτή κατέχει ή κατείχε σημαντική συμμετοχή σε έναν ή σε καθέναν από τους φορολογούμενους ή είναι, ή υπήρξε, υπάλληλος ή σύμβουλός τους·
β)  η προσωπικότητα αυτή ή συγγενής της προσωπικότητας αυτής κατέχει ή κατείχε σημαντική συμμετοχή σε έναν ή σε καθέναν από τους φορολογούμενους ή είναι, ή υπήρξε, υπάλληλος ή σύμβουλός τους·
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Οι ανεξάρτητες προσωπικότητες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους και να κατοικούν στην Ένωση. Πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια και ανεξαρτησία.
Οι ανεξάρτητες προσωπικότητες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους και να κατοικούν στην Ένωση, και να είναι κατά προτίμηση αξιωματούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στον τομέα του φορολογικού δικαίου ή μέλη διοικητικού δικαστηρίου. Πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια, ανεξαρτησία, αμεροληψία και υψηλό βαθμό ακεραιότητας.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που έχουν ορίσει. Τα κράτη μέλη δύνανται να διευκρινίσουν στην κοινοποίησή τους ποια από τα πέντε πρόσωπα που έχουν ορίσει μπορούν να διοριστούν στη θέση του προέδρου. Παρέχουν επίσης στην Επιτροπή πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τις ικανότητες και την εμπειρογνωσία τους, καθώς και τις συγκρούσεις συμφερόντων που συντρέχουν στο πρόσωπό τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές στον κατάλογο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που έχουν ορίσει. Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν στην κοινοποίησή τους ποια από τα πέντε πρόσωπα που έχουν ορίσει μπορούν να διοριστούν στη θέση του προέδρου. Παρέχουν επίσης στην Επιτροπή πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τις ικανότητες και την εμπειρογνωσία τους, καθώς και τις συγκρούσεις συμφερόντων που συντρέχουν στο πρόσωπό τους. Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται σε περίπτωση αλλαγών στο βιογραφικό των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές στον κατάλογο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο)
Η Επιτροπή ελέγχει τις πληροφορίες που εμφαίνονται στο τρίτο εδάφιο σχετικά με τις ανεξάρτητες προσωπικότητες που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται εντός τριών μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών από τα κράτη μέλη. Όταν η Επιτροπή έχει αμφιβολίες για την ανεξαρτησία των οριζόμενων προσωπικοτήτων, μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες και, εάν εξακολουθεί να διατηρεί αμφιβολίες, μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος να αποσύρει την προσωπικότητα αυτή από τον κατάλογο και να ορίσει κάποια άλλη.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 β (νέο)
Ο κατάλογος ανεξάρτητων προσωπικοτήτων είναι διαθέσιμος στο κοινό.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δύνανται να συμφωνήσουν να συστήσουν επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αντί της συμβουλευτικής επιτροπής για την έκδοση γνώμης σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας σύμφωνα με το άρθρο 13.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δύνανται να συμφωνήσουν να συστήσουν επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αντί της συμβουλευτικής επιτροπής για την έκδοση γνώμης σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας σύμφωνα με το άρθρο 13. Η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εξακολουθεί, ωστόσο, να χρησιμοποιείται σε κατά το δυνατόν έκτακτες περιπτώσεις.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μπορεί να διαφέρει ως προς τη σύνθεση και τη μορφή της από τη συμβουλευτική επιτροπή και να εφαρμόζει για την επίλυση της διαφοράς διαδικασίες συμφιλίωσης, διαμεσολάβησης, πραγματογνωμοσύνης, επιδίκασης ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή τεχνική επίλυσης διαφορών.
2.  Η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μπορεί να διαφέρει ως προς τη σύνθεση και τη μορφή της από τη συμβουλευτική επιτροπή και να εφαρμόζει για την επίλυση της διαφοράς αποτελεσματικές και αναγνωρισμένες διαδικασίες συμφιλίωσης, διαμεσολάβησης, πραγματογνωμοσύνης, επιδίκασης ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή τεχνική επίλυσης διαφορών.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Τα άρθρα 11 έως 15 εφαρμόζονται στην επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, πλην των κανόνων περί πλειοψηφίας του άρθρου 13 παράγραφος 3. Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικούς κανόνες περί πλειοψηφίας στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
4.  Τα άρθρα 11 έως 15 εφαρμόζονται στην επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, πλην των κανόνων περί πλειοψηφίας του άρθρου 13 παράγραφος 3. Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικούς κανόνες περί πλειοψηφίας στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζονται η ανεξαρτησία των οριζόμενων προσωπικοτήτων για την επίλυση των διαφορών και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εντός της προθεσμίας των πενήντα ημερολογιακών ημερών του άρθρου 6 παράγραφος 4, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών κοινοποιεί στους φορολογούμενους τα εξής:
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εντός της προθεσμίας του ενός μηνός του άρθρου 6 παράγραφος 4, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών κοινοποιεί στους φορολογούμενους τα εξής:
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ορίζεται το αργότερο εντός 6 μηνών από τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ορίζεται το αργότερο εντός τριών μηνών από τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Ελλείψει κοινοποίησης ή σε περίπτωση ελλιπούς κοινοποίησης των κανόνων λειτουργίας στους φορολογούμενους, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι ανεξάρτητες προσωπικότητες και ο πρόεδρος συμπληρώνουν τους κανόνες λειτουργίας σύμφωνα με το παράρτημα II και τους αποστέλλουν στον φορολογούμενο εντός δύο εβδομάδων από την παρέλευση της προθεσμίας των πενήντα ημερολογιακών ημερών του άρθρου 6 παράγραφος 4. Όταν οι ανεξάρτητες προσωπικότητες και ο πρόεδρος δεν συμφωνούν σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας ή δεν τους κοινοποιούν στους φορολογούμενους, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο του κράτους κατοικίας ή εγκατάστασής τους για να επιβληθούν όλες οι έννομες συνέπειες και να εφαρμοστούν οι κανόνες λειτουργίας.
3.  Ελλείψει κοινοποίησης ή σε περίπτωση ελλιπούς κοινοποίησης των κανόνων λειτουργίας στους φορολογούμενους, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι ανεξάρτητες προσωπικότητες και ο πρόεδρος συμπληρώνουν τους κανόνες λειτουργίας σύμφωνα με το παράρτημα II και τους αποστέλλουν στον φορολογούμενο εντός δύο εβδομάδων από την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός του άρθρου 6 παράγραφος 4. Όταν οι ανεξάρτητες προσωπικότητες και ο πρόεδρος δεν συμφωνούν σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας ή δεν τους κοινοποιούν στους φορολογούμενους, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο του κράτους κατοικίας ή εγκατάστασής τους για να επιβληθούν όλες οι έννομες συνέπειες και να εφαρμοστούν οι κανόνες λειτουργίας.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Για τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 6, ο(οι) ενδιαφερόμενος(-οι) φορολογούμενος(-οι) μπορεί να παράσχει(-ουν) στη συμβουλευτική επιτροπή ή την επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών όλες τις πληροφορίες, τα αποδεικτικά μέσα ή τα έγγραφα που μπορεί να είναι χρήσιμα για τη λήψη απόφασης. Ο (οι) φορολογούμενος(-οι) και οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών παρέχουν κάθε πληροφορία, αποδεικτικό μέσο ή έγγραφο κατόπιν αιτήματος της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μπορεί να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες στη συμβουλευτική επιτροπή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.  Για τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 6, ο(οι) ενδιαφερόμενος(-οι) φορολογούμενος(-οι) παρέχει(-ουν) στη συμβουλευτική επιτροπή ή την επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών όλες τις πληροφορίες, τα αποδεικτικά μέσα ή τα έγγραφα που μπορεί να είναι χρήσιμα για τη λήψη απόφασης. Ο (οι) φορολογούμενος(-οι) και οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών παρέχουν κάθε πληροφορία, αποδεικτικό μέσο ή έγγραφο κατόπιν αιτήματος της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μπορεί να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες στη συμβουλευτική επιτροπή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών διατυπώνει τη γνώμη της εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία σύστασής της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.
1.  Η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών διατυπώνει τη γνώμη της εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία σύστασής της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Κατά τη διατύπωση της γνώμης της, η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών λαμβάνει υπόψη τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες και συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας. Ελλείψει σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μπορεί, κατά τη διατύπωση της γνώμης της, να ανατρέχει στη διεθνή πρακτική σε ζητήματα φορολογίας, όπως το πλέον πρόσφατο μοντέλο φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ.
2.  Κατά τη διατύπωση της γνώμης της, η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών λαμβάνει υπόψη τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες και συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας. Ελλείψει σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μπορεί, κατά τη διατύπωση της γνώμης της, να ανατρέχει στη διεθνή πρακτική σε ζητήματα φορολογίας, όπως το πλέον πρόσφατο μοντέλο φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και το πρόσφατο μοντέλο σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών που αφορά τη διπλή φορολογία.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν εντός προθεσμίας έξι μηνών από την κοινοποίηση της γνώμης της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας.
1.  Οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της γνώμης της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η οριστική απόφαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας διαβιβάζεται από κάθε αρμόδια αρχή στους φορολογούμενους εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή της. Εάν η απόφαση δεν κοινοποιηθεί στους φορολογούμενους εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερολογιακών ημερών, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσφύγουν στο κράτος μέλος κατοικίας ή εγκατάστασής τους σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.
3.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η οριστική απόφαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας διαβιβάζεται από κάθε αρμόδια αρχή στους φορολογούμενους εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή της. Εάν η εν λόγω απόφαση δεν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στο κράτος μέλος κατοικίας ή εγκατάστασής του σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Η υπαγωγή της διαφοράς στη διαδικασία φιλικού διακανονισμού ή τη διαδικασία επίλυσης διαφορών δεν εμποδίζει ένα κράτος μέλος να κινήσει, ή να συνεχίσει, για την ίδια υπόθεση, δικαστική δίωξη ή διαδικασίες που επιδιώκουν την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
2.  Η υπαγωγή της διαφοράς στη διαδικασία φιλικού διακανονισμού ή τη διαδικασία επίλυσης διαφορών εμποδίζει ένα κράτος μέλος να κινήσει, ή να συνεχίσει, για την ίδια υπόθεση, δικαστική δίωξη ή διαδικασίες που επιδιώκουν την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  η εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 5·
α)  η τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 5·
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  η διετής προθεσμία του άρθρου 4 παράγραφος 1.
β)  η προθεσμία ενός έτους του άρθρου 4 παράγραφος 1.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 6
6.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορεί να απαγορεύσουν την προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης διαφορών σε περιπτώσεις φορολογικής απάτης, υπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και σοβαρής αμέλειας.
6.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορεί να απαγορεύσουν την προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης διαφορών σε περιπτώσεις φορολογικής απάτης που έχει αποδειχθεί με απόφαση με ισχύ δεδικασμένου στο πλαίσιο ποινικής ή διοικητικής διαδικασίας, υπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και σοβαρής αμέλειας για την ίδια υπόθεση.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν την οριστική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 14, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί κάθε ενδιαφερόμενος φορολογούμενος.
2.  Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν την οριστική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 14 στο σύνολό της. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι ισχυριστούν ότι ορισμένα σημεία της απόφασης αποτελούν ευαίσθητες εμπορικές, βιομηχανικές ή επαγγελματικές πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους ισχυρισμούς αυτούς και δημοσιεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία της απόφασης, διαγράφοντας τα ευαίσθητα σημεία. Παράλληλα με την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων των φορολογουμένων, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες, η δημοσίευση των οποίων θα αποκάλυπτε ευκρινώς και προφανώς εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σε ανταγωνιστές, οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια μέσω της δημοσίευσης της τελικής απόφασης.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φορολογούμενος δεν συναινεί στη δημοσίευση της οριστικής απόφασης στο σύνολό της, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν περίληψη της οριστικής απόφασης, καθώς και περιγραφή της υπόθεσης και του αντικειμένου, την ημερομηνία, τις υπό εξέταση φορολογικές περιόδους, τη νομική βάση, τον κλάδο και σύντομη περιγραφή της τελικής έκβασης.
διαγράφεται
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή καταρτίζει τυποποιημένα έντυπα για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.
4.  Η Επιτροπή καταρτίζει τυποποιημένα έντυπα για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
5.  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιευθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3 στην Επιτροπή χωρίς χρονοτριβή.
5.  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιευθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3 στην Επιτροπή χωρίς χρονοτριβή. Η Επιτροπή θέτει τις εν λόγω πληροφορίες στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε ευρέως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο δεδομένων σε ιστοσελίδα υπό κεντρική διαχείριση.
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή καθιστά επιγραμμικά διαθέσιμο και τηρεί ενημερωμένο τον κατάλογο των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων του άρθρου 8 παράγραφος 4, προσδιορίζοντας ποιες εξ αυτών μπορούν να διοριστούν στη θέση του προέδρου. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει μόνο τα ονόματα των εν λόγω προσωπικοτήτων.
1.  Η Επιτροπή καθιστά επιγραμμικά διαθέσιμο σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και τηρεί ενημερωμένο τον κατάλογο των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων του άρθρου 8 παράγραφος 4, προσδιορίζοντας ποιες εξ αυτών μπορούν να διοριστούν στη θέση του προέδρου. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τα ονόματα, τις συνεργασίες και το βιογραφικό των εν λόγω προσωπικοτήτων και τις πληροφορίες που αφορούν τα προσόντα και την πρακτική εμπειρία τους, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 α (νέο)
Άρθρο 21α
Επανεξέταση
Έως την … [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] η Επιτροπή, βάσει δημόσιας διαβούλευσης και με γνώμονα τις συζητήσεις με τις αρμόδιες αρχές, διενεργεί επανεξέταση της εφαρμογής και του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή αναλύει επίσης κατά πόσον μια συμβουλευτική επιτροπή μόνιμου χαρακτήρα («μόνιμη συμβουλευτική επιτροπή») θα αύξανε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαδικασιών επίλυσης διαφορών.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τροποποιητικές νομοθετικές προτάσεις.
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – επικεφαλίδα 5 – γραμμή 2 α (νέα)
Gewerbesteuer
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – επικεφαλίδα 12 – γραμμή 2 α (νέα)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.
(3) ΕΕ L 225 της 20.8.1990, σ. 10.


Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα
PDF 537kWORD 96k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα (2017/2009(INI))
P8_TA(2017)0315A8-0239/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030), το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στη Νέα Υόρκη(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που εγκρίθηκε στην 21η Διάσκεψη των Μερών (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της», και το άρθρο 11 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον - Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» (COM(2016)0739),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που κυρώθηκε από την ΕΕ τον Ιανουάριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»(2),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 30/2016 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «Environmental indicator report 2016» (Έκθεση για τους περιβαλλοντικούς δείκτες 2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2016, σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030(3),

–   έχοντας υπόψη το στρατηγικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής Στρατηγικής της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2016, με τίτλο «Sustainability Now! A European Voice for Sustainability» (Βιωσιμότητα τώρα! Ευρωπαϊκό όραμα για τη βιωσιμότητα)(4),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020(5), την ενδιάμεση αναθεώρησή της(6) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρησή της(7),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Διεθνούς Επιτροπής Φυσικών Πόρων του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) με τίτλο: «Policy Coherence of the Sustainable Development Goals» (Συνοχή των πολιτικών για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης) (2015), «Global Material Flows and Resource Productivity» (Παγκόσμιες ροές υλικών και παραγωγικότητα πόρων) (2016) και «Resource Efficiency: Potential and Economic Implications» (Αποδοτικότητα των πόρων: δυνατότητες και οικονομικές επιπτώσεις) (2017),

–   έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 10ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «International ocean governance: an agenda for the future of our oceans» (Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας) (JOIN(2016)0049),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία για ένα νέο αστικό θεματολόγιο στο πλαίσιο της διάσκεψης Habitat III, που εγκρίθηκε στο Κίτο στις 20 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης (A8-0239/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ενέκριναν το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 («το Θεματολόγιο 2030»), συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν ένα σχέδιο για μια καλύτερη κοινωνία και έναν καλύτερο κόσμο, που θα εφαρμοστεί με πρακτική και μετρήσιμη δράση και καλύπτει πολλά ζητήματα, όπως η επίτευξη καλύτερων και περισσότερο ισότιμων αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας, η αύξηση της ευημερίας και η βελτίωση της παιδείας των πολιτών, η αύξηση της γενικής ευημερίας, η δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για τη διατήρηση του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές, και θα πρέπει επομένως να λαμβάνεται υπόψη οριζόντια, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης.

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη θα είναι εφικτή μόνο με τον πλήρη σεβασμό των πλανητικών ορίων, προκειμένου να διασφαλιστεί μια αξιοπρεπής ζωή για όλους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Θεματολόγιο 2030 έχει δυναμικό μετασχηματισμού και καθορίζει παγκόσμιους, φιλόδοξους, συνολικούς, αδιαίρετους και αλληλένδετους στόχους για την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ευημερίας, της περιβαλλοντικής ευθύνης, της κοινωνικής ένταξης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί απαιτούν άμεση δράση με σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική υλοποίησή τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταρτίσει μια σφαιρική στρατηγική για την εφαρμογή του Θεματολογίου 2030, που θα περιλαμβάνει τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2030, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου, και δεν έχει πλήρως αναλάβει έναν γενικό συντονιστικό ρόλο για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτελεσματική στρατηγική εφαρμογής και ένας μηχανισμός παρακολούθησης και επισκόπησης είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 ΣΒΑ και οι 169 συνδεόμενοι στόχοι καλύπτουν όλες τις πτυχές της πολιτικής της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους ΣΒΑ αφορούν άμεσα τις αρμοδιότητες της ΕΕ επιπλέον των αρμοδιοτήτων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και, επομένως, η υλοποίησή τους απαιτεί μια πραγματική προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με την ενεργό και ευρεία συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα μεμονωμένο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά αποτελεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ(8), μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και συνιστά σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ο ευρύς και άνευ προηγουμένου αντίκτυπός της επιβαρύνει δυσανάλογα τους φτωχότερους και πλέον ευάλωτους και αυξάνει την ανισότητα μεταξύ και εντός των χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της επιτυχούς υλοποίησης των ΣΒΑ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή βιωσιμότητα είναι: η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 %, η κάλυψη του 20 % της ενεργειακής ζήτησης της ΕΕ με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005, βάσει μηχανισμού ρύθμισης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να τεθεί δεσμευτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης της τάξης του 40 % με ορίζοντα το 2030, καθώς και δεσμευτικός στόχος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον 30 %, τονίζοντας ότι αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσω επιμέρους εθνικών στόχων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού και, ως εκ τούτου, έχουν δεσμευτεί να εργάζονται μαζί με άλλες χώρες για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδο σαφώς χαμηλότερο των 2 °C και παράλληλα να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη συγκράτηση αυτής της αύξησης στον 1,5 °C και, με τον τρόπο αυτό, να προσπαθούν να περιορίσουν τους μεγαλύτερους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, που υπονομεύουν την ικανότητα επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υγιείς θάλασσες και ωκεανοί είναι ουσιώδεις για τη στήριξη της πλούσιας βιοποικιλότητας και παρέχουν επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιμα μέσα συντήρησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει, στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, να αξιολογήσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, σε παγκόσμιο επίπεδο, της κατανάλωσης τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων στην Ένωση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε αποτίμηση της τρέχουσας και της μελλοντικής αποτελεσματικότητας του θεματολογίου των ΣΒΑ στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στις σημερινές επιτυχίες, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει επιπλέον υπόψη τις μελλοντικές προσπάθειες και προγράμματα και θα πρέπει να βασίζεται επίσης σε ενδελεχή αξιολόγηση των κενών που υφίστανται στις πολιτικές της ΕΕ έναντι των ΣΒΑ, μεταξύ άλλων στους τομείς όπου η ΕΕ δεν έχει εκπληρώσει τους ΣΒΑ, στην ισχνή εφαρμογή των τρεχουσών πολιτικών και στις δυνητικές αντιφάσεις μεταξύ των τομέων πολιτικής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΕΟΠ, οι 11 από τους 30 στόχους προτεραιότητας του προγράμματος δράσης για το περιβάλλον είναι πολύ πιθανό να μην έχουν επιτευχθεί έως το 2020·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση των ΣΒΑ αποτελεί τεράστια πρόκληση η οποία απαιτεί μια ισχυρή και παγκόσμια εταιρική σχέση και τη χρήση όλων των μορφών χρηματοδότησης (εγχώρια, διεθνή, δημόσια, ιδιωτική και καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης), καθώς και μη χρηματοδοτικών μέσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί να συμπληρώνει, αλλά όχι να υποκαθιστά τη δημόσια χρηματοδότηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική κινητοποίηση των εγχώριων πόρων αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του Θεματολογίου 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται ιδιαίτερα από τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή των εταιρειών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτείται ανθεκτικότητα, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω μιας πολύπλευρης προσέγγισης όσον αφορά την εξωτερική δράση της ΕΕ και με την τήρηση της αρχής της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές των κρατών μελών και της ΕΕ έχουν τόσο εκούσιες όσο και ακούσιες συνέπειες στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι οι ΣΒΑ αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή και δικαιότερες πολιτικές έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να αποτελέσει ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση και ότι ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών της ΕΕ προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το Θεματολόγιο 2030 αναγνωρίζει το εμπόριο ως μέσο επίτευξης των ΣΒΑ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης και η ικανοποίηση των αναγκών ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού έχουν ουσιαστική σημασία για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Θεματολόγιο 2030 δίνει έμφαση στον ρόλο της μετανάστευσης ως δυνητικής κινητήριας δύναμης της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον κύριο στόχο των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή δράση για τη βιωσιμότητα, η οποία χαρτογραφεί τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και τα μέσα πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνιστά την αντίδραση στο Θεματολόγιο 2030· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να διενεργηθεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα κενά και τις τάσεις πολιτικής, τις ασυνέπειες και τις ανεπάρκειες εφαρμογής καθώς και τις δυνητικές παράλληλες ωφέλειες και συνέργειες όλων των υφιστάμενων πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ σε όλους τους τομείς· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται συντονισμένη δράση για την εν λόγω αξιολόγηση τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, το Συμβούλιο, σε όλες τις συνθέσεις του, και τους οργανισμούς και τα όργανα της ΕΕ να συνεχίσουν αυτό το έργο χωρίς καθυστέρηση·

2.  τονίζει ότι στόχος του Θεματολογίου 2030 είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ευημερίας για όλους και ότι οι τρεις ισοδύναμοι πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, έχουν ουσιαστική σημασία για την επίτευξη των ΣΒΑ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ και ότι θα πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης·

3.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, με βάση τις αρχές της καθολικότητας και της ένταξης· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση μια ολοκληρωμένη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη συνεκτική, συντονισμένη και γενική στρατηγική-πλαίσιο για την υλοποίηση των 17 ΣΒΑ και των 169 στόχων τους στην ΕΕ, αναγνωρίζοντας τις διασυνδέσεις και την ισοτιμία των διαφόρων ΣΒΑ μέσω της υιοθέτησης μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και μιας διατομεακής προσέγγισης· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι είναι ανάγκη να ενσωματωθούν όλες οι πτυχές του Θεματολογίου 2030 στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και να διασφαλισθεί η πλήρης συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία· καλεί τον πρώτο Αντιπρόεδρο, ο οποίος έχει οριζόντιες αρμοδιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, να ηγηθεί σε αυτόν τον τομέα· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει τη δέσμευση να υλοποιήσουν πλήρως όλους τους ΣΒΑ και τους συνδεδεμένους στόχους, τόσο ως προς το γράμμα όσο και ως προς το πνεύμα·

4.  υπενθυμίζει τη σημασία της βασικής αρχής του Θεματολογίου 2030, για «ενσωμάτωση όλων των πολιτών»· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών, καθώς οι ανισότητες μεγεθύνουν τον αντίκτυπο άλλων παγκόσμιων προκλήσεων και παρεμποδίζουν την πρόοδο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την έρευνα και την κατηγοριοποίηση δεδομένων στο πλαίσιο των πολιτικών τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δίνεται προσοχή και προτεραιότητα στους πλέον ευάλωτους και περιθωριοποιημένους·

5.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να ενσωματώσει τους ΣΒΑ στο θεματολόγιό της για τη βελτίωση της νομοθεσίας και τονίζει το δυναμικό της στρατηγικής χρήσης των μέσων βελτίωσης της νομοθεσίας για την αξιολόγηση της συνοχής των πολιτικών της ΕΕ σε σχέση με το Θεματολόγιο 2030· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει τον έλεγχο όλων των νέων πολιτικών και νομοθετικών διατάξεων με γνώμονα τους ΣΒΑ και να διασφαλίσει την πλήρη συνοχή των πολιτικών κατά την υλοποίηση των ΣΒΑ, προωθώντας ταυτόχρονα συνέργειες, αποκομίζοντας παράλληλα οφέλη και αποφεύγοντας συμβιβασμούς, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· υπογραμμίζει την ανάγκη να περιληφθεί η βιώσιμη ανάπτυξη ως αναπόσπαστο τμήμα του γενικού πλαισίου εκτιμήσεων επιπτώσεων, όχι ως χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων όπως συμβαίνει σήμερα σύμφωνα με την εργαλειοθήκη βελτίωσης της νομοθεσίας της Επιτροπής· ζητεί να βελτιωθούν τα εργαλεία που προορίζονται για τη μέτρηση και την ποσοτικοποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων στις εκτιμήσεις επιπτώσεων· καλεί επίσης την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις και οι έλεγχοι καταλληλότητας που διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) αξιολογούν κατά πόσον ορισμένες πολιτικές ή νομοθετικές διατάξεις συμβάλλουν στη φιλόδοξη υλοποίηση των ΣΒΑ ή ουσιαστικά την παρεμποδίζουν· ζητεί τον σαφή προσδιορισμό και τη διαφοροποίηση του επιπέδου διακυβέρνησης στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθούν οι στόχοι, τονίζει δε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας· ζητεί τη χάραξη σαφών και συνεκτικών κατευθύνσεων βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και, εάν είναι αναγκαίο, σε υποεθνικό ή τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει καθοδήγηση για τη διαδικασία αυτή προκειμένου να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη μορφή·

6.  υπογραμμίζει ότι το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον αποτελεί, αυτό καθαυτό, ένα εργαλείο-κλειδί για την υλοποίηση των ΣΒΑ, μολονότι η δράση που έχει αναληφθεί σε ορισμένους τομείς εξακολουθεί να μην είναι αρκετή για να διασφαλιστεί η υλοποίηση των ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, να ενσωματώσουν στην αξιολόγηση του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι στόχοι του αντιστοιχούν στους ΣΒΑ και, αφού λάβουν υπόψη αυτά τα αποτελέσματα, να διατυπώσουν σύσταση για το διάδοχο πρόγραμμα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει εγκαίρως ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον για την περίοδο μετά το 2020, όπως απαιτείται από το άρθρο 192 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη των ΣΒΑ στην Ευρώπη·

7.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να προσχωρήσει στην ατζέντα για τη διακυβέρνηση που συμφωνήθηκε στη Διακήρυξη του Ρίο και στο Θεματολόγιο 2030, καθώς και στο σχέδιο εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ του 2002 και στο τελικό έγγραφο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2012, γνωστής ως Ρίο+20·

8.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη σύσταση ή την ενίσχυση συμβουλίων βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και σε τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχύσει επίσης τη συμμετοχή και την αποτελεσματική δέσμευση της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στα συναφή διεθνή φόρα και, στο πλαίσιο αυτό, να προωθήσει τη διαφάνεια, την ευρεία συμμετοχή του κοινού και τη δημιουργία συμπράξεων για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης·

9.  αναγνωρίζει ότι για την επίτευξη των ΣΒΑ θα απαιτηθεί πολυμερής δέσμευση από την ΕΕ, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών, την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τρίτους εταίρους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πολυμερής πλατφόρμα που εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωσή της θα γίνει υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την επανεξέταση του Θεματολογίου 2030· τονίζει ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να κινητοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη διαφόρων τομέων καίριας σημασίας, να προωθεί την καινοτομία και να συμβάλει στη διασφάλιση αποτελεσματικών δεσμών με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενθαρρύνοντας την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης από τη βάση προς την κορυφή· τονίζει επίσης ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι πολύ ευρύτερη από μια πλατφόρμα αλληλοδιδαχής από ομοτίμους και να επιτρέπει την πραγματική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στον σχεδιασμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησης των ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει συνέργειες με άλλες συναφείς πλατφόρμες, όπως η πλατφόρμα REFIT, η πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας, η ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, καθώς και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στις συστάσεις της πλατφόρμας·

10.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διευκόλυνση της διακυβέρνησης των ΣΒΑ ώστε να διασφαλιστούν τα ακόλουθα:

   i) πολυτομεακή διάσταση: με τη σύσταση εθνικής συντονιστικής δομής υπεύθυνης για την παρακολούθηση της Ατζέντας 21 η οποία θα αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη των ΜΚΟ·
   ii) πολυεπίπεδη διάσταση: με την καθιέρωση αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα·
   iii) πολυπαραγοντική διάσταση: με τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της ενημέρωσης και της συμμετοχής του κοινού μέσω της ευρείας διάδοσης πληροφοριών·
   iv) εστίαση στη βελτίωση της διεπαφής επιστήμης-πολιτικής·
   v) κατάρτιση σαφούς χρονοδιαγράμματος που συνδυάζει βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη θεώρηση.

ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πολυμερής πλατφόρμα θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη συγκέντρωση, αλλά και τη διάδοση της γνώσης σχετικά με τους ΣΒΑ, καθώς και να διασφαλίσει ότι η πλατφόρμα επηρεάζει το θεματολόγιο πολιτικής. Ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να δημιουργήσει, με τη συμβολή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πολυμερή πλατφόρμα στην οποία θα συμμετέχουν παράγοντες από ένα ευρύ φάσμα τομέων. Οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία, ομάδες καταναλωτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνικές ΜΚΟ και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος, ΜΚΟ του τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των δήμων θα πρέπει όλοι να εκπροσωπούνται σε ένα φόρουμ με όχι λιγότερους από 30 ενδιαφερόμενους φορείς. Οι συνεδριάσεις θα πρέπει να είναι ανοικτές σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς και θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η επέκτασή τους, εάν με την πάροδο του χρόνου αυξηθεί το ενδιαφέρον. Η πλατφόρμα θα πρέπει να προσδιορίζει, κατά τις τριμηνιαίες συνεδριάσεις της, τα ζητήματα που συνιστούν εμπόδια στην επίτευξη των ΣΒΑ. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης ομάδας εργασίας για τους ΣΒΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί η εργασία σε οριζόντιο επίπεδο εντός του Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτού. Το φόρουμ αυτό θα πρέπει να απαρτίζεται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα εκπροσωπούν όσο το δυνατό περισσότερες επιτροπές. Τόσο η Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις της πολυμερούς πλατφόρμας. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάζει ετησίως στην πλατφόρμα επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με τα μελλοντικά σχέδιά της για την υλοποίηση των ΣΒΑ, καθώς και έγγραφο προσβάσιμο σε όλα τα επίπεδα σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση των ΣΒΑ πριν από τις συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τους ΣΒΑ τον Ιούνιο/Ιούλιο. Η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των τοπικών και των εθνικών παραγόντων·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη ποσότητα θεσμικών και ιδιωτικών κεφαλαίων που διοχετεύονται στη χρηματοδότηση των ΣΒΑ και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης για τις θεσμικές δαπάνες της ΕΕ, να προσδιορίσουν δυνητικά κανονιστικά εμπόδια και κίνητρα για τις επενδύσεις σε ΣΒΑ και να διερευνήσουν τις δυνατότητες σύγκλισης και συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνητική συμβολή της Επισκόπησης της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην επίτευξη των ΣΒΑ μέσω της βελτιωμένης εφαρμογής του κεκτημένου στα κράτη μέλη· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η επισκόπηση αυτή δεν θα πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο άλλων μέσων όπως οι διαδικασίες επί παραβάσει·

13.  ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης, ελέγχου και επανεξέτασης για την υλοποίηση και την ενσωμάτωση των ΣΒΑ και του Θεματολογίου 2030 και καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, σε συνεργασία με την Eurostat, μία δέσμη ειδικών δεικτών προόδου για την εσωτερική υλοποίηση των ΣΒΑ στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο της ΕΕ ως προς την υλοποίηση των ΣΒΑ· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζονται από την Επιτροπή για την υποβολή συνεκτικών εκθέσεων· ζητεί τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία ως εταίρου, ιδίως στον δεύτερο άξονα δράσης μετά το 2020, καθώς και τη διεξαγωγή ετήσιου διαλόγου και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που θα οδηγήσουν στην εκπόνηση σχετικής έκθεσης· επιμένει ότι τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι διαφανή, εύκολα κατανοητά και μεταδόσιμα σε ένα ευρύ φάσμα αποδεκτών· τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας κατά την παρακολούθηση του Θεματολογίου 2030 και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τον ρόλο των συννομοθετών στη διαδικασία αυτή· θεωρεί ότι η σύναψη δεσμευτικής διοργανικής συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 295 ΣΛΕΕ θα παρείχε κατάλληλη ρύθμιση για τη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα·

14.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΟΗΕ στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις τους όσον αφορά την επίτευξη των ΣΒΑ· τονίζει ότι οι σχετικές εκθέσεις των κρατών μελών θα πρέπει να εκπονούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές· υπογραμμίζει ότι στα κράτη μέλη με ομοσπονδιακή ή αποκεντρωμένη διακυβέρνηση είναι αναγκαίο να περιγράφονται λεπτομερώς οι συγκεκριμένες προκλήσεις και υποχρεώσεις των αποκεντρωμένων επιπέδων διακυβέρνησης σε σχέση με την επίτευξη των ΣΒΑ·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει βιώσιμες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας με τη καθιέρωση συστημάτων δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις, επικεντρωμένων στην πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού τους, ώστε να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύουν περισσότερο υπεύθυνα και να προωθήσει την ουσιαστικότερη υλοποίηση των κεφαλαίων περί βιωσιμότητας στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά·

16.  θεωρεί ότι κάθε μελλοντικό όραμα της Ευρώπης πρέπει ενστερνίζεται τους ΣΒΑ ως βασική αρχή, και ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κινούνται προς την κατεύθυνση βιώσιμων οικονομικών μοντέλων, ο δε ρόλος της ΕΕ στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει, συνεπώς, να τεθεί στο επίκεντρο του προβληματισμού που δρομολογήθηκε από τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (COM(2017)2025), όπου χρειάζεται να δοθεί ισχυρότερη διάσταση στη βιωσιμότητα στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι η επίτευξη των ΣΒΑ του Θεματολογίου 2030 έχει καθοριστική σημασία για την ΕΕ, και ότι η επίτευξη των ΣΒΑ θα πρέπει να αποτελέσει την κληρονομιά της Ευρώπης στις μελλοντικές γενιές· αναγνωρίζει ότι το Θεματολόγιο 2030 είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης, και ότι η επίτευξη των ΣΒΑ εντάσσεται, συνεπώς, φυσικά στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός καλύτερου, υγιέστερου και περισσότερο βιώσιμου μέλλοντος για την Ευρώπη·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ικανότητες ολοκληρωμένης αξιολόγησης, τεχνολογικής και θεσμικής καινοτομίας και οικονομικής κινητοποίησης για την επίτευξη των ΣΒΑ·

18.  αναγνωρίζει ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία για τους ΣΒΑ· θεωρεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για την επίτευξη των ΣΒΑ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, του ΕΟΧ, των συμβαλλομένων μερών των συμφωνιών σύνδεσης της ΕΕ, των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών και, μετά την αποχώρησή του, του Ηνωμένου Βασιλείου·

19.  τονίζει τον ρόλο του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου όσον αφορά την παρακολούθηση και επανεξέταση των ΣΒΑ και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιβεβαιώσουν τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Θεματολογίου 2030, συμφωνώντας για κοινές θέσεις της ΕΕ και για την κοινή υποβολή εκθέσεων από την ΕΕ, με βάση τη συντονισμένη υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ενόψει του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης· καλεί την Επιτροπή να κάνει απολογισμό των τρεχουσών δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια του επικείμενου πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου, και των συγκεκριμένων ΣΒΑ που θα τεθούν υπό επανεξέταση·

20.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ένα σύστημα βιώσιμης παραγωγής-κατανάλωσης· καλεί την Επιτροπή να προσανατολίσει τις πολιτικές της στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας (ΕΤΚ) προς τους ΣΒΑ και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ανακοίνωση σχετικά με την ΕΤΚ για τη βιώσιμη ανάπτυξη («STI4SD»), όπως συνέστησε η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής «Συνέχεια των εργασιών μετά το Ρίο+20, ιδίως όσον αφορά τους ΣΒΑ», προκειμένου να διαμορφωθούν και να στηριχθούν ο συντονισμός και η συνοχή των πολιτικών σε μαρκοπρόθεσμη βάση·

21.  επιμένει ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των ΣΒΑ· τονίζει ότι η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και οι κοινωνικές προκλήσεις πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στα μελλοντικά προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα·

22.  υπενθυμίζει ότι, όπως ορίζεται στο ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει σαφή ρόλο στην υλοποίηση του Θεματολογίου 2030 από την ΕΕ·

23.  επιδοκιμάζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, μεταξύ άλλων, με την ενθάρρυνση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης αποβλήτων, τον περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά και τη σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων ή ανακτήσιμων αποβλήτων, όπως προτείνεται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και στην πρόταση για νέους, φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για τα απόβλητα, που θα συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη του ΣΒΑ 12 και στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων· αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση των ΣΒΑ και η οικονομικά αποδοτική επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή θα απαιτήσουν βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα μειώσουν, έως το 2050, τις ετήσιες συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 19 % και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των κρατών της G7 κατά 25 %· επισημαίνει ότι οι 12 από τους 17 ΣΒΑ εξαρτώνται από τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων· τονίζει τη σημασία της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας και μέσω της μείωσης της ρύπανσης, της ζήτησης πόρων και των αποβλήτων· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αποσυνδεθούν μεταξύ τους η ανάπτυξη, η χρήση των πόρων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την Επιτροπή να εκπονεί τακτικά έκθεση σχετικά με την κυκλική οικονομία, η οποία θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις και θα επιτρέπει την τροποποίηση των υφιστάμενων πολιτικών βάσει αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η κυκλική οικονομία θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της χρήσης πρωτογενών υλικών, σε μείωση της σπατάλης υλικών, σε προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και στη χρήση υποπροϊόντων μεταποίησης και πλεοναζόντων υλικών που μέχρι πρότινος θεωρούνταν κατηγορίες αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να χαράξει φιλόδοξη και ολοκληρωμένη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες και παράλληλα να τηρήσει τον στόχο για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χημικών με ορίζοντα το 2020, καθώς και να λάβει υπόψη τον στόχο για τους κύκλους των μη τοξικών υλικών όπως ορίζεται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον· θεωρεί ότι η συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων έχει καίρια σημασία για τον ΣΒΑ 2· υπογραμμίζει τον στόχο της ΕΕ για μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50 % έως το 2030·

24.  τονίζει ότι, όπως προκύπτει από την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ, τα σημερινά συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης στην παγκόσμια οικονομία δημιουργούν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, τα οποία, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και την εξάντληση των πόρων, συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους των βασικών πρώτων υλών, ορυκτών και ενέργειας, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ρύπανση και περισσότερα απόβλητα, αυξάνοντας τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και επιδεινώνοντας την υποβάθμιση του εδάφους και την αποψίλωση των δασών· θεωρεί, επομένως, ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάλυση του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) των προϊόντων και των υπηρεσιών και να αξιολογηθεί ο πραγματικός αντίκτυπός τους από την άποψη της βιωσιμότητας·

25.  υπενθυμίζει ότι η αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από την κατανάλωση πόρων έχει ουσιαστική σημασία για να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να μειωθεί η εξάρτησή της από τους πόρους·

26.  υπογραμμίζει ότι, για να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους του Θεματολογίου 2030, έχει ουσιαστική σημασία να αποτυπώνονται οι στόχοι αυτοί στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με ολοκληρωμένο τρόπο, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας, η αποδοτική χρήση των πόρων και οι βιώσιμες επενδύσεις και καινοτομίες· επισημαίνει ότι μια αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία έχει σημαντικό δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι έως το 2050 θα προσφέρει επιπλέον 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομία και θα δημιουργήσει επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο ΑΕγχΠ των χωρών της G7·

27.  καλεί την Επιτροπή να τονίσει σε όλους τους ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων των επενδυτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των πολιτών, τα οφέλη του μετασχηματισμού των μη βιώσιμων παραγωγών σε δραστηριότητες που καθιστούν δυνατή την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και τα οφέλη της μόνιμης επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού με στόχο την πράσινη, καθαρή, υψηλής ποιότητας απασχόληση·

28.  τονίζει τη σημασία της επίτευξης του ΣΒΑ 2 για τη βιώσιμη γεωργία και των ΣΒΑ για την πρόληψη της ρύπανσης και της κατάχρησης των υδάτων (6.3 & 6.4), τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους (2.4 & 15.3) και την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας (15) σε επίπεδο ΕΕ·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές καθυστερήσεις στην επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, και να διασφαλίσουν την υλοποίηση του ΣΒΑ 6· λαμβάνει υπό σημείωση τις εκτιμήσεις του ΕΟΠ, σύμφωνα με τις οποίες περισσότερες από τις μισές ποτάμιες και λιμναίες υδάτινες μάζες στην Ευρώπη βρίσκονται σε οικολογική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται ως λιγότερο από καλή, ενώ τα υδάτινα οικοσυστήματα συνεχίζουν να υφίστανται τη σημαντικότερη επιδείνωση και τη σοβαρότερη μείωση της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, μεταξύ άλλων, με την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων και με την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των υδάτων, με την υλοποίηση μέτρων για την προώθηση της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων στους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης· τονίζει ότι περίπου 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν λειψυδρία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες· υπενθυμίζει επίσης ότι περίπου το 2 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ δεν έχει πλήρη πρόσβαση σε πόσιμο νερό, πρόβλημα το οποίο πλήττει δυσανάλογα τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού· υπενθυμίζει επίσης ότι 10 άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους στην Ευρώπη λόγω έλλειψης καθαρού νερού και κακών συνθηκών αποχέτευσης και υγιεινής·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον των ωκεανών μας, στην οποία προτείνονται 50 δράσεις για ασφαλείς, προστατευμένους, καθαρούς ωκεανούς με βιώσιμη διαχείριση στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να επιτευχθεί ο ΣΒΑ 14 – ένας στόχος που πρέπει να υλοποιηθεί επειγόντως δεδομένης της ανάγκης ταχείας αποκατάστασης των ευρωπαϊκών θαλασσών και των παγκόσμιων ωκεανών·

31.  τονίζει την περιβαλλοντική σημασία και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη της βιοποικιλότητας και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση για τα πλανητικά όρια, οι σημερινές τιμές απώλειας της βιοποικιλότητας έχουν υπερβεί το πλανητικό όριο, ενώ η ακεραιότητα της βιόσφαιρας θεωρείται βασικό όριο το οποίο, όταν μεταβάλλεται σημαντικά, οδηγεί το γήινο σύστημα σε μια νέα κατάσταση· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα δεν θα επιτευχθούν χωρίς σημαντικές επιπλέον προσπάθειες· υπενθυμίζει ότι περίπου 60 % των ζωικών ειδών και 77 % των προστατευόμενων ενδιαιτημάτων βρίσκονται σε μη βέλτιστες συνθήκες(9)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των στόχων αυτών, μεταξύ άλλων, εφαρμόζοντας πλήρως τις οδηγίες για την προστασία της φύσης και αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος με τη διάθεση επαρκών πόρων, μεταξύ άλλων, στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ιδίως στο δίκτυο Natura 2000 και στο πρόγραμμα LIFE· επαναλαμβάνει την ανάγκη μιας κοινής μεθοδολογίας παρακολούθησης που να λαμβάνει υπόψη όλες τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες για τη βιοποικιλότητα και την αποτελεσματικότητά τους, ενώ ταυτόχρονα τονίζει ότι οι συνολικές δαπάνες της ΕΕ δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και θα πρέπει να στηρίζουν την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης στο τομέα της βιοποικιλότητας·

32.  τονίζει ότι η πλήρης εφαρμογή, επιβολή και επαρκής χρηματοδότηση των οδηγιών για την προστασία της φύσης συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα στο σύνολό της και για να υλοποιηθεί ο πρωταρχικός της στόχος· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να μην αναθεωρήσει τις οδηγίες για την προστασία της φύσης·

33.  ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν άμεσα και να ενισχύσουν το οικολογικό δίκτυο Natura 2000, εντείνοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειές τους για να εξασφαλιστεί ότι επαρκής αριθμός ειδικών ζωνών διατήρησης θα λάβει αυτόν τον χαρακτηρισμό σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους και ότι ο εν λόγω χαρακτηρισμός θα συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη·

34.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με έρευνες, η μη βιώσιμη γεωργία αποτελεί βασική αιτία μείωσης της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανικό άνθρακα και της βιοποικιλότητας του εδάφους· καλεί την ΕΕ να προωθήσει μεθόδους που ενισχύουν την ποιότητα του εδάφους, όπως οι εναλλαγές καλλιέργειας ψυχανθών και κτηνοτροφίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΕ να εκπληρώσει τους ΣΒΑ 2.4 και 15.3·

35.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει πολύ περισσότερες προσπάθειες για να συμβάλει στην επίτευξη του ΣΒΑ 15· ζητεί, ιδιαίτερα, από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα της απορρύπανσης του περιβάλλοντος, προτείνοντας εναρμονισμένα πρότυπα για την καταπολέμηση της κατάχρησης και υποβάθμισης των εδαφών και υποβάλλοντας, το συντομότερο δυνατόν, το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, το οποίο έχει ανακοινωθεί επανειλημμένα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του·

36.  αναγνωρίζει ότι οι μεταβολές στη βιοποικιλότητα του εδάφους και στην περιεκτικότητά του σε οργανικό άνθρακα προκαλούνται ως επί το πλείστον από πρακτικές διαχείρισης της γης και από αλλαγές της χρήσης της γης, καθώς και από την κλιματική αλλαγή, γεγονός που έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρα τα οικοσυστήματα και στην κοινωνία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα που σχετίζονται με το έδαφος, στο πλαίσιο του επόμενου 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον·

37.  τονίζει ότι οι εισαγωγές σογιάλευρου στην ΕΕ για τη διατροφή των ζώων συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών στη Νότια Αμερική, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τους ΣΒΑ που αφορούν τη αποψίλωση των δασών, την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα·

38.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες ως παγκόσμιος παράγοντας για την προστασία του σημαντικού οικοσυστήματος και περιβάλλοντος της Αρκτικής· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να μην επιτρέψει πολιτικές που ενθαρρύνουν την εκμετάλλευση της Αρκτικής για ορυκτά καύσιμα·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνεται στη βιοποικιλότητα, τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα, καθώς και για την αναγνώριση της σύνδεσης αυτών των στοιχείων με την ανθρώπινη υγεία και ευημερία· τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί η προσέγγιση «Μία υγεία» που θα καλύπτει τόσο την υγεία των ανθρώπων όσο και των ζώων και του περιβάλλοντος, και υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των ΣΒΑ· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να διενεργήσει τάχιστα ανάλυση ως απάντηση στη δημοσίευση του ΟΟΣΑ «Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη» η οποία δείχνει ότι το προσδόκιμο ζωής δεν έχει αυξηθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ· σημειώνει ότι η ισότιμη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας έχει κομβική σημασία για βιώσιμα συστήματα υγείας δεδομένου ότι έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις ανισότητες· τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα πολυδιάστατα εμπόδια στην πρόσβαση σε επίπεδο ατόμου, προμηθευτή και συστήματος υγείας – και να συνεχιστούν οι επενδύσεις στην καινοτομία, την ιατρική έρευνα και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) με σκοπό την ανάπτυξη προσβάσιμων, βιώσιμων και προσαρμοσμένων λύσεων υγείας, ώστε να καταπολεμηθούν οι παγκόσμιες μάστιγες του HIV/AIDS, της φυματίωσης, της μηνιγγίτιδας και άλλων παραμελημένων λοιμωδών νοσημάτων, τα οποία συνδέονται συχνά με τη φτώχεια· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις στην ιατρική έρευνα και ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στον τομέα της υγείας, όπως οι επιδημίες και η αντίσταση στα αντιβιοτικά·

40.  υπογραμμίζει ότι η οικονομία των ωκεανών ή «γαλάζια οικονομία» προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τη βιώσιμη χρήση και διατήρηση των θαλάσσιων πόρων και ότι η κατάλληλη στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων για την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων σχεδιασμού και συστημάτων διαχείρισης μπορεί να διευκολύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες· υπογραμμίζει τον μείζονα ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα·

41.  αναγνωρίζει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της αλίευσης αλιευτικών πόρων και της διατήρησης και του εμπορίου· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι το κόστος ευκαιρίας της μη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των επιβλαβών αλιευτικών επιδοτήσεων είναι εξαιρετικά υψηλό, δεδομένου ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα, οι πόροι θα εξαντληθούν, θα επακολουθήσει επισιτιστική ανασφάλεια και θα καταστραφούν εκείνες οι πηγές απασχόλησης που προσπαθούσαμε να διαφυλάξουμε·

42.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν όλα υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού και, ως εκ τούτου, έχουν δεσμευτεί ως προς τους στόχους της, για τους οποίους απαιτείται παγκόσμια δράση· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδο σαφώς χαμηλότερο των 2 °C και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη συγκράτηση αυτής της αύξησης στον 1,5 °C·

43.  υπενθυμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 θέτει τρεις βασικούς στόχους για το 2030: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 %, κάλυψη τουλάχιστον του 27 % της ενεργειακής ζήτησης της ΕΕ με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά τουλάχιστον 30 %· υπενθυμίζει τις θέσεις του Κοινοβουλίου ως προς τους στόχους αυτούς· υπογραμμίζει την ανάγκη να επανεξετάζονται συνεχώς οι στόχοι αυτοί και να εκπονηθεί μια στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα για την ΕΕ, η οποία θα διαμορφώνει μια οικονομικά αποδοτική πορεία, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και εθνικές ιδιαιτερότητες εντός της ΕΕ, και θα οδηγεί προς την επίτευξη του στόχου καθαρών μηδενικών εκπομπών που τέθηκε με τη Συμφωνία του Παρισιού·

44.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν αποτελεσματικά στις αναπτυξιακές τους πολιτικές τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν οι μεταφορές τεχνολογίας στους τομείς ενεργειακής απόδοσης και καθαρών τεχνολογιών και να στηριχτούν οι επενδύσεις σε μικρής κλίμακας, εκτός δικτύου και αποκεντρωμένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη συνδρομή της στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω στοχευμένης στήριξης προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας, τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, τη γεωργοδασοκομία και τις αγρο-οικολογικές πρακτικές·

45.  επισημαίνει ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η αλλαγή του κλίματος ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την εδραίωση και τη διατήρηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης· αναγνωρίζει την ανάγκη να προβληθούν περισσότερο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην παγκόσμια μετανάστευση, καθώς και στην φτώχεια και την πείνα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την κλιματική αλλαγή ως στρατηγική προτεραιότητας στους διπλωματικούς διαλόγους σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των διμερών και διπεριφερειακών διαλόγων υψηλού επιπέδου με την G7, την G20, τον ΟΗΕ και χώρες εταίρους όπως η Κίνα, προκειμένου να συνεχιστεί ένας θετικός και ενεργός διάλογος που επιταχύνει την παγκόσμια μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και αποτρέπει την επικίνδυνη κλιματική αλλαγή·

46.  αναγνωρίζει το έργο του Κέντρου για το Κλίμα και την Ασφάλεια που εδρεύει στις ΗΠΑ στον προσδιορισμό επίμαχων σημείων μεταξύ κλιματικής αλλαγής και διεθνούς ασφάλειας, το οποίο αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή ως τον «παράγοντα πολλαπλασιασμού των απειλών» που ενδέχεται να απαιτήσει μεγαλύτερη ανθρωπιστική ή στρατιωτική παρέμβαση και να οδηγήσει σε σοβαρότερες καταιγίδες που θα απειλήσουν πόλεις και στρατιωτικές βάσεις·

47.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενεργειακή φτώχεια, η οποία συχνά ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία άτομα ή νοικοκυριά δεν είναι σε θέση να ζεστάνουν επαρκώς τις κατοικίες τους ή να έχουν άλλες αναγκαίες ενεργειακές υπηρεσίες σε προσιτό κόστος, αποτελεί πρόβλημα σε πολλά κράτη μέλη· τονίζει ότι η ενεργειακή φτώχεια οφείλεται στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, στον αντίκτυπο της ύφεσης στις εθνικές και τις περιφερειακές οικονομίες και στην κακή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), εκτιμάται ότι 54 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες (10,8 % του πληθυσμού της ΕΕ) δεν ήταν σε θέση να διατηρήσουν τις κατοικίες τους επαρκώς ζεστές το 2012, ενώ παρόμοιοι αριθμοί καταγράφηκαν και σε σχέση με την καθυστερημένη πληρωμή λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφελείας ή την παρουσία ανεπαρκών συνθηκών στέγασης· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι η εξασφάλιση βασικών ενεργειακών υπηρεσιών έχει ζωτική σημασία για να διασφαλιστεί ότι οι κοινότητες δεν υφίστανται αρνητικές συνέπειες για την υγεία τους, δεν βυθίζονται περισσότερο στη φτώχεια και μπορούν να διατηρήσουν καλή ποιότητα ζωής, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες για τη συνδρομή των νοικοκυριών που χρειάζονται στήριξη δεν γίνονται υπερβολικά επαχθείς· τονίζει ότι η ύπαρξη σύγχρονων ενεργειακών υπηρεσιών έχει καίρια σημασία για την ευημερία των ανθρώπων και για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας· επισημαίνει ότι, παρ’ όλα αυτά, 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και περισσότερα από 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν καθαρές μαγειρικές εγκαταστάσεις· επισημαίνει επίσης ότι άνω του 95 % εξ αυτών ζουν είτε στην υποσαχάρια Αφρική είτε στις αναπτυσσόμενες ασιατικές χώρες και περίπου 80 % ζουν σε αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι η ενέργεια έχει καίρια σημασία για σχεδόν όλες τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες με τις οποίες βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος ο κόσμος· υπογραμμίζει ότι είτε πρόκειται για θέσεις απασχόλησης, την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, την παραγωγή τροφίμων είτε για την αύξηση του εισοδήματος, η πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην ενέργεια έχει ύψιστη σημασία και ότι η βιώσιμη ενέργεια αποτελεί ευκαιρία – μεταμορφώνει τις ζωές, τις οικονομίες και τον πλανήτη·

48.  συνιστά την πλήρη ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα σε όλους τους τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ (ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα) ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συνυπολογίζονται σε όλες τις επενδυτικές αποφάσεις στην Ευρώπη·

49.  καλεί την Επιτροπή να εκπονεί, κάθε πέντε έτη, και για πρώτη φορά εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα πραγματοποιηθεί το 2018 στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), έκθεση σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα, μεταξύ άλλων, τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών και την οδηγία για το ΣΕΔΕ, προκειμένου να εξακριβώσει ότι η νομοθεσία αυτή είναι αποτελεσματική όσον αφορά την αναμενόμενη συμβολή στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ και να διαπιστώσει κατά πόσο η σημερινή πορεία μειώσεων θα είναι αρκετή για την εκπλήρωση των ΣΒΑ και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αναθεωρήσει και να αναβαθμίσει το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και την εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ έως το 2020 το αργότερο, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν επαρκώς με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τους ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα για την αξιοποίηση του δυναμικού στον τομέα της απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πολιτικών που στηρίζουν τη δάσωση με ορθές πρακτικές διαχείρισης των δασών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί, στο πλαίσιο του Θεματολογίου 2030, να προωθήσει την εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης των δασών, να δώσει τέλος στην αποψίλωση των δασών, να αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα δάση και να αυξήσει τη δάσωση και την αναδάσωση σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2020·

50.  υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για τον μετριασμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν αποτελούν εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά, αντίθετα, η απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βασική πηγή νέας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι, στην πορεία προς οποιοδήποτε νέο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, οι κοινότητες που βασίζονται σε παραδοσιακές βιομηχανίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να στηριχθεί αυτή η μετάβαση και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πόρους από πηγές όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για να χρηματοδοτήσουν τον εκσυγχρονισμό και τη δίκαιη μετάβαση για τη στήριξη αυτών των κοινοτήτων και να προωθήσουν τη χρήση των βέλτιστων τεχνολογιών και πρακτικών παραγωγής προκειμένου να διασφαλιστούν βέλτιστα περιβαλλοντικά πρότυπα και ασφαλείς, σταθερές και βιώσιμες θέσεις εργασίας·

51.  σημειώνει ότι η συνεχής απώλεια βιοποικιλότητας και οι αρνητικές επιπτώσεις της αποψίλωσης των δασών και της κλιματικής αλλαγής μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του ανταγωνισμού για πόρους, όπως η τροφή και η ενέργεια, σε αύξηση της φτώχειας και της πολιτικής αστάθειας παγκοσμίως, καθώς και σε εκτοπισμό πληθυσμών και σε νέα παγκόσμια μεταναστευτικά πρότυπα· επιμένει ότι η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτούς τους παράγοντες σε όλες τις πτυχές των εξωτερικών σχέσεων και της διεθνούς διπλωματίας και παράλληλα να διασφαλίσουν σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ)· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να επιδιώκουν, σε όλες τις δράσεις και τις αλληλεπιδράσεις με τρίτες χώρες, τις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της βιοποικιλότητας και της προστασίας των δασών, καθώς και με την προώθηση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν·

52.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ είναι συμβατές με τους ΣΒΑ και να προσδιορίσει τομείς όπου απαιτούνται περαιτέρω δράσεις ή μέτρα εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ στηρίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των ΣΒΑ και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους αυτούς και την υλοποίησή τους σε άλλες περιοχές, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει, για τον σκοπό αυτό, αξιόπιστη διαδικασία αρχίζοντας με μια μέθοδο πρόβλεψης/έγκαιρης προειδοποίησης για νέες πρωτοβουλίες και προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, και να υποβάλει πρόταση για μια γενική εξωτερική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι υπάρχουν σημαντικά εργαλεία και φόρα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EFSD), το περιφερειακό φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (RFSD), το πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου και η κεντρική πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί την υποβολή εθελοντικής επισκόπησης στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου σύμφωνα με το Θεματολόγιο 2030, το οποίο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διενεργούν τακτικές και περιεκτικές επισκοπήσεις της προόδου· τονίζει τον ρόλο των τακτικών και κατάλληλων εκ των προτέρων εκτιμήσεων των επιπτώσεων στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει την υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της συνεργασίας για την ανάπτυξη σε όλες τις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες·

53.  υπογραμμίζει τη σημασία της ΕΑΒ ως καίριου μέσου για την υλοποίηση του Θεματολογίου 2030, για την εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της και την καταπολέμηση των ανισοτήτων, ενώ επαναλαμβάνει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια από μόνη της δεν είναι επαρκής για την έξοδο των αναπτυσσόμενων χωρών από τη φτώχεια· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθούν μέσα που ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη λογοδοσία, όπως π.χ. η δημοσιονομική στήριξη· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επαναβεβαιώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τη δέσμευσή τους στον στόχο του 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος και να υποβάλουν προτάσεις για ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή αύξηση της ΕΑΒ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να διαθέσει τουλάχιστον το 20 % της ΕΑΒ στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και ζητεί την ανανέωση της δέσμευσης για τον σκοπό αυτό· ζητεί από την Επιτροπή να υλοποιήσει τη σύσταση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία το ετήσιο μέσο στοιχείο της δωρεάς πρέπει να φτάσει το 86 % του συνόλου των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ΕΑΒ· ζητεί να προστατευτεί η ΕΑΒ από εκτροπές και να τηρηθούν οι διεθνώς συμφωνημένες αρχές της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, με τη διατήρηση του θεμελιώδους στόχου της ΕΑΒ που αφορά την εξάλειψη της φτώχειας και με ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και σε επισφαλείς καταστάσεις· υπενθυμίζει την ανάγκη για υπέρβαση της σχέσης δωρητή/δικαιούχου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αναπτυξιακού θεματολογίου·

54.  τονίζει ότι για τη χρηματοδότηση του Θεματολογίου 2030 έχει καίρια σημασία να εξασφαλιστεί φορολογική δικαιοσύνη και διαφάνεια, να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή, να εξαλειφθούν οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και οι φορολογικοί παράδεισοι, παράλληλα με τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της κινητοποίησης εγχώριων πόρων· καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει πρόγραμμα χρηματοδότησης (DEVETAX 2030) για να συμβάλει συγκεκριμένα στη δημιουργία φορολογικών δομών σε αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς και να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να δημιουργήσουν νέες περιφερειακές φορολογικές αρχές· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για την επιβολή ενός παγκόσμιου φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις της φτώχειας, για τη διερεύνηση των δευτερογενών επιπτώσεων που έχουν όλες οι φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών και της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την τήρηση της αρχής της ΣΑΠ κατά τη θέσπιση νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπροσαρμόσουν την προσέγγισή τους στη μετανάστευση, με σκοπό την ανάπτυξη μιας μεταναστευτικής πολιτικής σύμφωνης με τον ΣΒΑ 10 και μιας τεκμηριωμένης αντίληψης σχετικά με τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών, καθώς και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε καίριους παράγοντες για την ανθρώπινη ανάπτυξη· επαναλαμβάνει την ανησυχία του ότι οι νέες πολιτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης και αναγκαστικής μετανάστευσης ενδέχεται να υλοποιηθούν εις βάρος των αναπτυξιακών στόχων, και ζητεί να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισχυρότερος ελεγκτικός ρόλος σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα νέα εργαλεία χρηματοδότησης είναι συμβατά με τις νομικές βάσεις, τις αρχές και τις δεσμεύσεις της ΕΕ, ιδίως με το Θεματολόγιο 2030· υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση·

56.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίδεται στην επένδυση στους νέους, καθώς αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες υλοποίησης των ΣΒΑ· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί το δημογραφικό μέρισμα των αναπτυσσόμενων χωρών με κατάλληλες δημόσιες πολιτικές και επενδύσεις στην εκπαίδευση και την υγεία των νέων, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και εκπαίδευσης· τονίζει τη δυνατότητα να προωθηθεί επιτέλους η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών ως ουσιώδες στοιχείο της ΣΑΠ και ζητεί από την ΕΕ να ενσωματώσει τις πτυχές αυτές σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης· αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτές τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για την ανθρώπινη ανάπτυξη και το ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη·

57.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους και να δώσουν τη δέουσα πολιτική προσοχή ώστε να διασφαλίσουν ότι η αρχή της ισότητας των φύλων και της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής του Θεματολογίου 2030·

58.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ΣΒΑ· εκτιμά ότι χρειάζεται να επιταχυνθούν σημαντικά οι πράσινες επενδύσεις, η καινοτομία και η ανάπτυξη στην ΕΕ για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση του Θεματολογίου 2030 και αναγνωρίζει ότι απαιτούνται νέα χρηματοδοτικά μέσα και διαφορετικές προσεγγίσεις στην τρέχουσα επενδυτική πολιτική, όπως η σταδιακή κατάργηση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων και των έργων υψηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί μια στρατηγική για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων από τις πολυεθνικές και τις επιχειρήσεις στα εταιρικά επιχειρηματικά μοντέλα τους και από τους θεσμικούς επενδυτές στις επενδυτικές στρατηγικές τους με στόχο τη μετατόπιση κεφαλαίων προς τις βιώσιμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την απόσυρση επενδύσεων από τα ορυκτά καύσιμα·

59.  ζητεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με ορίζοντα μετά το 2020 να αναπροσανατολίσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης με στόχο την υλοποίηση του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, εξασφαλίζοντας επαρκή χρηματοδότηση για την αποτελεσματική υλοποίηση των ΣΒΑ· ζητεί την ενισχυμένη ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τις γραμμές του προϋπολογισμού και επαναλαμβάνει ότι η μακροπρόθεσμη συνοχή των πολιτικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση του κόστους· υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής συνοχής ως κύριας επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ και υπενθυμίζει ότι απαιτείται οριζόντια εφαρμογή των κριτηρίων βιωσιμότητας και των στόχων με γνώμονα τις επιδόσεις για όλα τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη μετάβαση σε βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη·

60.  καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να διασφαλίσει ότι τηρεί τις αξίες της Ευρώπης εφαρμόζοντας αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας στο πλαίσιο των δανειοδοτήσεών της και ιδίως να διασφαλίσει ότι τα δάνεια προς τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών στοχεύουν σε βιώσιμα έργα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

61.  καλεί την ΕΤΕπ να διαθέσει 40 % του χαρτοφυλακίου δανειοδοτήσεων στην ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή έως το 2030·

62.  ζητεί από την ΕΤΕπ να διαθέσει περισσότερα κονδύλια στην πρωτοβουλία ELENA (Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας) για τη χορήγηση ενισχύσεων για τεχνική βοήθεια με έμφαση στην επίτευξη ενεργειακής απόδοσης, σε κατανεμημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε έργα και προγράμματα αστικών μεταφορών·

63.  αναγνωρίζει ότι οι ανθεκτικές και βιώσιμες υποδομές αποτελούν θεμελιώδη παράμετρο για την επίτευξη βιώσιμου μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ότι αποφέρουν μια σειρά παράλληλων οφελών όπως η διατηρησιμότητα και η μεγαλύτερη προστασία από τη φωτιά και τις πλημμύρες· θεωρεί ότι η μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί με τον σεβασμό της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και τη συνέχιση της βελτίωσης της απόδοσης των συσκευών, των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και των κτιρίων καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης· αναγνωρίζει ότι τα κτίρια έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και ζητεί από την ΕΕ να δεσμευτεί για την επίτευξη, έως το 2050, του στόχου ενός ολοκληρωτικά βιώσιμου, απαλλαγμένου από τις εκπομπές άνθρακα και ενεργειακά αποδοτικού κτιριακού κεφαλαίου με σχεδόν μηδενική ενεργειακή ζήτηση και όπου κάθε υπολειμματική ζήτηση θα καλύπτεται από ένα ευρύ φάσμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί να επιταχυνθεί η αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ· προειδοποιεί για τον εγκλωβισμό σε μη βιώσιμες υποδομές και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την ομαλή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ριζικό αναπροσανατολισμό της ανάπτυξης υποδομών προκειμένου να μετριαστούν οι συστημικοί οικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα·

64.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη βιώσιμη κινητικότητα βελτιώνοντας τα συστήματα δημόσιων μεταφορών σε τοπικό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές ιδιαιτερότητες καθώς και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών· θεωρεί ότι η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών και των υποδομών θα πρέπει να επιδιώκει στόχους που αποφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία στα κράτη μέλη·

65.  υπογραμμίζει ότι η διαφθορά έχει σοβαρό αντίκτυπο στο περιβάλλον και ότι το λαθρεμπόριο απειλούμενων ειδών άγριας ζωής, ορυκτών και πολύτιμων λίθων καθώς και δασικών προϊόντων, όπως η ξυλεία, συνδέεται επίσης άρρηκτα με τη διαφθορά· υπογραμμίζει επίσης ότι το λαθρεμπόριο ειδών άγριας ζωής μπορεί να απειλήσει περαιτέρω τα απειλούμενα είδη, ενώ η παράνομη υλοτομία μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια βιοποικιλότητας και να αυξήσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή· τονίζει ότι για τις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, τα κέρδη είναι ικανοποιητικά και ο κίνδυνος ελάχιστος, δεδομένου ότι τα δασικά εγκλήματα σπάνια διώκονται και συχνά οι κυρώσεις δεν είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα του εγκλήματος· υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς με τη σφαιρική εστίασή της στην πρόληψη της διαφθοράς, την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας, τη διεθνή συνεργασία και την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα του περιβάλλοντος· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στρατηγικές κατά της διαφθοράς, όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία, στη νομοθεσία και στις πολιτικές για το περιβάλλον και να ενισχύσουν τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση· τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα του περιβάλλοντος θα βοηθήσει να δημιουργηθεί ισότιμη πρόσβαση σε βασικούς πόρους όπως το νερό και το καθαρό περιβάλλον και είναι ουσιώδης για την προστασία του περιβάλλοντός μας και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης·

66.  αναγνωρίζει τη σημασία του πολιτισμού και της πολιτιστικής συμμετοχής για το θεματολόγιο ΣΒΑ, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· ζητεί την κατάλληλη στήριξη των πολιτιστικών ιδρυμάτων και οργανώσεων, μέσω της υλοποίησης του θεματολογίου ΣΒΑ, καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ της έρευνας, της επιστήμης, της καινοτομίας και των τεχνών·

67.  υπενθυμίζει ότι η πολιτιστική συμμετοχή βελτιώνει τη σωματική και την ψυχική υγεία και ευημερία, έχει θετικό αντίκτυπο στις σχολικές και τις επαγγελματικές επιδόσεις, βοηθά τους ανθρώπους που ζουν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και συνεπώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη πολλών ΣΒΑ·

68.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις διαφορές στην απόδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων στα κράτη μέλη, όπως φαίνεται από τις τελευταίες εκθέσεις PISA· τονίζει ότι είναι ουσιαστικό να υπάρχουν κατάλληλα εξοπλισμένα δημόσια συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσβάσιμα σε όλους, τόσο για την ισότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση όσο και για την υλοποίηση των στόχων ΣΒΑ 4, και ότι η ποιοτική εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να ενδυναμώνει τους ευάλωτους ανθρώπους, τις μειονότητες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις γυναίκες και τις κοπέλες· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το διαρκές πρόβλημα της υψηλής ανεργίας των νέων· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να αναπτυχθούν αυτάρκεις κοινωνίες· ζητεί να συνδέσει η ΕΕ την ποιοτική εκπαίδευση, την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση και τη συνεργασία με τη βιομηχανία, ως αναγκαία προϋπόθεση για την απασχολησιμότητα των νέων και την πρόσβαση σε ειδικευμένες θέσεις απασχόλησης·

69.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προστατεύσουν τις περιφερειακές, μειονοτικές και λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες και τη γλωσσική πολυμορφία, και να διασφαλίσουν ότι οι γλωσσικές διακρίσεις δεν γίνονται ανεκτές κατά την ένταξη των ΣΒΑ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και στις τρέχουσες και μελλοντικές προτεραιότητες της Επιτροπής·

70.  πιστεύει ότι η πολιτισμική πολυμορφία και η προστασία της φυσικής κληρονομιάς θα πρέπει να προαχθούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής, μέσω και της εκπαίδευσης·

71.  ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να θέσουν σε προτεραιότητα τον περιβαλλοντικό και οικονομικό αναπροσανατολισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που σε διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης προκαλούν υψηλά επίπεδα μόλυνσης των στοιχείων του περιβάλλοντος και εκθέτουν σε σημαντικούς κινδύνους την υγεία των τοπικών πληθυσμών·

72.  υπογραμμίζει τον ρόλο που θα διαδραματίσει το πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον στην υλοποίηση του παγκόσμιου «Νέου προγράμματος για το αστικό περιβάλλον» και χαιρετίζει τις πολιτικές εξελίξεις που ενισχύουν τη δυνατότητα των πόλεων και των περιφερειών να πραγματοποιούν συνεργιστικές πράσινες επενδύσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για πρωτοβουλίες όπως το Βραβείο του Πράσινου Φύλλου και το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, και υπογραμμίζει, περαιτέρω, την καθοριστική σημασία των πόλεων και των περιφερειών στην επίτευξη των ΣΒΑ, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα απαιτεί συνεργατικές και μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις από όλες τις βαθμίδες διακυβέρνησης και όλους τους τομείς·

73.  υπενθυμίζει ότι το Θεματολόγιο 2030 αναγνωρίζει πως δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε χωριστά την τροφή, τη διαβίωση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων· υπογραμμίζει ότι η εστίαση στην αγροτική ανάπτυξη και οι επενδύσεις στη γεωργία –καλλιέργειες, κτηνοτροφία, δασοκομία, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια– αποτελούν ισχυρά μέσα που μπορούν να θέσουν τέρμα στη φτώχεια και την πείνα, και να φέρουν τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η γεωργία καλείται να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι η μεγάλη φιλοδοξία των ΣΒΑ μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία –Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου και τριμερή συνεργασία– και με παγκόσμιες συμπράξεις μεταξύ πολλαπλών παραγόντων και σε ευρύ φάσμα τομέων·

74.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση ευθυγράμμισης της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής με τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ζητεί να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη ο αντίκτυπος του εφοδιασμού με γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα και φυσικούς πόρους κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ, εντός και εκτός ΕΕ· ζητεί την επανεξέταση της επενδυτικής πολιτικής και την ευρεία χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων για την επίτευξη των ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διαφάνεια των ελέγχων βιώσιμης ανάπτυξης στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

75.  καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει, με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, και να προσφέρει ειδική εξατομικευμένη στήριξη σε περιθωριοποιημένα νοικοκυριά και ομάδες με χαμηλό εισόδημα, όπως οι Ρομά, προκειμένου να τους εξασφαλίσει υγιή διαβίωση και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ασφαλείς, καθαρούς φυσικούς πόρους, όπως η ατμόσφαιρα, το νερό, η προσιτή και σύγχρονη ενέργεια και η υγιεινή διατροφή, παράγοντες που θα συμβάλουν επίσης στην επίτευξη των ΣΒΑ 1, 10 και 15 για την εξάλειψη της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση κοινωνιών χωρίς συγκρούσεις και αποκλεισμούς·

76.  αναγνωρίζει, όπως αναφέρεται στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ότι τα άτομα με αναπηρία διατρέχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας, με ανεπαρκή πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η απασχόληση·

77.  θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη χάραξη βιώσιμου μέλλοντος δεν μπορούν να παραγνωρίζουν τον ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με τον ρόλο των ζώων ως αισθανόμενων όντων και την καλή τους διαβίωση, που συχνά παραμελείται στο πλαίσιο των κυρίαρχων συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καλύψει το συντομότερο δυνατόν τα πολιτικά και νομοθετικά κενά στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων, όπως ζητούν διαρκώς περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες·

78.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες και να αυξήσει τη χρηματοδότηση για ενέργειες ευαισθητοποίησης και στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες, καθώς και για την ενίσχυση της δέσμευσης και της δράσης των πολιτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

79.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν έως το τέλος του 2020 τα κίνητρα για βιοκαύσιμα με βάση το φοινικέλαιο και τη σόγια, που οδηγούν σε αποψίλωση των δασών και σε καταστροφή των τυρφώνων· ζητεί, επίσης, τη καθιέρωση ενιαίου συστήματος πιστοποίησης για το φοινικέλαιο που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ, το οποίο να πιστοποιεί την κοινωνικά υπεύθυνη προέλευση του προϊόντος·

80.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εντείνει τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, που προκαλεί περισσότερους από 430 000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ κάθε χρόνο· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την επιβολή της υπάρχουσας νομοθεσίας και νέων νομοθετικών μέτρων προκειμένου να επιταχυνθούν οι νομικές ενέργειες κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση, και να προτείνει νέα, ουσιαστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης ειδικής τομεακής νομοθεσίας, για την αντιμετώπιση της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και των διαφόρων πηγών ρύπανσης, με παράλληλη καταπολέμηση των εκπομπών μεθανίου· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει πολύ από την επίτευξη των επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας που έχουν καθοριστεί για την ΕΕ, τα οποία είναι πολύ πιο χαλαρά από εκείνα που συνιστούσε η ΠΟΥ·

81.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα κινώντας ορισμένες διαδικασίες επί παραβάσει, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων υπερβάσεων των οριακών τιμών διοξειδίου του αζώτου που ορίζονται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ·

82.  επισημαίνει ότι η μείωση της ηχορύπανσης είναι μία από τις παραμέτρους ποιότητας που δεν θα επιτευχθούν έως το 2020· τονίζει ότι, στην ΕΕ, η έκθεση σε θόρυβο συμβάλλει σε τουλάχιστον 10 000 πρόωρους θανάτους ετησίως από στεφανιαία νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο, και ότι το 2012 περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της ΕΕ ήταν εκτεθειμένο σε θόρυβο υψηλότερο από τις οριακές τιμές· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου, εξασφαλίζοντας την τήρηση των οριακών τιμών για το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον· ζητεί, επίσης, να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης·

83.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, ποσοστό άνω του 50% των σιτηρών της ΕΕ χρησιμοποιείται για ζωοτροφές· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών έχει προειδοποιήσει πως η περαιτέρω χρήση σιτηρών ως ζωοτροφής θα μπορούσε να απειλήσει την επισιτιστική ασφάλεια λόγω της μείωσης των διαθέσιμων σπόρων για ανθρώπινη κατανάλωση·

84.  τονίζει τη συνεισφορά του κτηνοτροφικού τομέα στην οικονομία της ΕΕ και στη βιώσιμη γεωργία, ιδίως όταν ενσωματώνεται στα συστήματα αροτραίων καλλιεργειών· επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η ενεργός διαχείριση του κύκλου θρέψης στον κτηνοτροφικό τομέα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των εκπομπών CO2, της αμμωνίας και των νιτρικών αλάτων· εφιστά ακόμη την προσοχή στις δυνατότητες της ολοκληρωμένης γεωργίας να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του γεωργικού οικοσυστήματος και σε έναν φιλικό προς το κλίμα γεωργικό τομέα·

85.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες που εργάζονται στη γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής κατά 20-30 % αν είχαν την ίδια πρόσβαση σε πόρους με τους άνδρες· τονίζει ότι αυτή η αύξηση παραγωγής θα συνέβαλλε στη μείωση της πείνας στον κόσμο κατά 12-17 %·

86.  τονίζει, ιδίως, τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες ως μέλη οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, που αποτελούν τη βασική κοινωνικοοικονομική μονάδα των αγροτικών περιοχών, μεριμνώντας για την παραγωγή τροφίμων, τη διατήρηση παραδοσιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, την πολιτιστική ταυτότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβανομένου υπόψη ότι και στις αγροτικές περιοχές οι γυναίκες υφίστανται το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα·

87.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου, σε παγκόσμιο πλαίσιο, της κατανάλωσης της Ένωσης· τονίζει τον θετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν για την ανθρώπινη υγεία και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οι τρόποι ζωής που βασίζονται στην αειφορία· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με τον ΣΒΑ 12.8 οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη και τον αντίστοιχο τρόπο ζωής· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των διαφόρων τύπων κατανάλωσης στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση την ανακοίνωση σχετικά με ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα διατροφής·

88.  σημειώνει ότι ο ΣΒΑ 12.8 απαιτεί από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν πως οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον αντίστοιχο τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τις επιπτώσεις των επιπέδων κατανάλωσης στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον, στην επισιτιστική ασφάλεια και στην κλιματική αλλαγή·

89.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων υγείας όπως το HIV/AIDS, η ηπατίτιδα C, η φυματίωση και η μικροβιακή αντοχή, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών καταστάσεων και των ιδιαίτερων προκλήσεων για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες τους που επιβαρύνονται περισσότερο από το HIV και την πολυανθεκτική φυματίωση· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν ισχυρό πολιτικό ρόλο στον διάλογο με τις χώρες υψηλής νοσοεπιβάρυνσης, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών χωρών στην Αφρική, την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, να διασφαλίσουν τη δρομολόγηση σχεδίων βιώσιμης μετάβασης σε εγχώρια χρηματοδότηση, έτσι ώστε τα προγράμματα για το HIV και τη φυματίωση να είναι αποτελεσματικά και να συνεχιστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα μετά την απόσυρση της στήριξης των διεθνών χορηγών, και να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με αυτές τις χώρες για να εξασφαλιστούν η ανάληψη ευθύνης και ο ενστερνισμός όσον αφορά την απόκριση στο HIV και τη φυματίωση·

90.  αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα της διαθεσιμότητας προφυλακτικής φαρμακευτικής αγωγής (PREP) πριν από την έκθεση, για την πρόληψη του HIV/AIDS· καλεί επίσης την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) να αναγνωρίσουν ότι η αγωγή για το HIV/AIDS είναι επίσης προληπτική·

91.  αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR) συνιστούν βασικό παράγοντα ώθησης με μετασχηματιστικό δυναμικό για την πολυδιάστατη εξάλειψη της φτώχειας και θα πρέπει να αναγνωρίζονται πάντα ως προϋπόθεση υγιούς διαβίωσης και ισότητας των φύλων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα συχνά αντιμετωπίζονται περιθωριακά, ενώ έχουν ύψιστη σημασία για την ισότητα των φύλων, την ενίσχυση της θέσης των νέων και την ανθρώπινη ανάπτυξη και, σε τελευταία ανάλυση, την εξάλειψη της φτώχειας· υπογραμμίζει ότι, συνεπώς, έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος σε σχέση με τις προηγούμενες προσεγγίσεις της ΕΕ και η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα συνεχίζουν να μην αναγνωρίζονται ως βασικός παράγοντας ώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης· επισημαίνει ότι η θέση της ΕΕ είναι ασυνεπής εν προκειμένω, όπως φαίνεται από το ακόλουθο γεγονός: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη δράση της ΕΕ στον τομέα αυτόν μόνο στο πλαίσιο της «υγείας» στην ανακοίνωση για το Θεματολόγιο 2030, αλλά μόνο στο πλαίσιο της «ισότητας των φύλων» στην ανακοίνωση για την κοινή αντίληψη· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν τη στάση τους όσον αφορά τον λεγόμενο «κανόνα ολικής φίμωσης»·

92.  τονίζει την ανάγκη για συνέχιση της προώθησης της έρευνας στον τομέα της υγείας για την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προσβάσιμων, οικονομικά προσιτών και κατάλληλων ιατρικών λύσεων για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και άλλες συνδεόμενες με τη φτώχεια και παραμελημένες ασθένειες, για νεοεμφανιζόμενες επιδημίες και για την αντιμικροβιακή αντοχή·

93.  επισημαίνει ότι ο αγροτικός τομέας της ΕΕ έχει ήδη αρχίσει να συμβάλλει στη βιωσιμότητα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να ενδυναμωθεί ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στις σημερινές κοινωνιακές προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, με ποιον τρόπο η ΚΓΠ και τα βιώσιμα γεωργικά συστήματα θα μπορούσαν να συμβάλουν καλύτερα στην εφαρμογή των ΣΒΑ ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή, ασφαλής και θρεπτική διατροφή, με παράλληλη προστασία και ενίσχυση των φυσικών πόρων και ταυτόχρονη αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της προσεχούς ανακοίνωσης για την ΚΓΠ μετά το 2020, να υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού και την εξασφάλιση της υλοποίησης των ΣΒΑ 2, 3, 6, 12, 13, 14 και 15· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθεί τοπικά και οικολογικά παραγόμενα τρόφιμα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, γης και νερού· τονίζει τη σημασία των γεωργικών οικοσυστημάτων και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, και της παροχής κινήτρων για βιώσιμη αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ υλοποιούν ουσιαστικά τους τεθέντες στόχους μέσω της αυστηρής συμμόρφωσης και της μεγαλύτερης συνοχής σε όλους τους τομείς πολιτικής· τονίζει ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των μέσων που διατίθενται για αυτήν στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

94.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αγρο-οικολογική μετάβαση, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη χρήση επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον φυτοφαρμάκων και θεσπίζοντας μέτρα για την προστασία και τη στήριξη της βιολογικής και βιοδυναμικής γεωργίας στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

95.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν, το συντομότερο δυνατόν, σε μεταρρύθμιση των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την έγκριση των φυτοφαρμάκων, καθορίζοντας παράλληλα τους δεσμευτικούς στόχους για μείωση της χρήσης τους·

96.  επισημαίνει ότι ο γεωργικός τομέας της ΕΕ παρέχει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές στη γεωργία και σε άλλους τομείς, εξασφαλίζοντας τον εφοδιασμό με τρόφιμα και την επισιτιστική ασφάλεια και καθιστώντας την ύπαιθρο ελκυστικότερη ως τόπο διαβίωσης, εργασίας και αναψυχής· επισημαίνει, επίσης, ότι οι τοποθεσίες μεγάλης βιοποικιλότητας και υψηλής φυσικής αξίας ελκύουν τους ανθρώπους στην ύπαιθρο, εξασφαλίζοντας προστιθέμενη αξία στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει τη μεγάλη αξία της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη όσον αφορά τη δημιουργία βιώσιμων, εύρωστων και δραστήριων αγροτικών κοινοτήτων και οικονομιών· τονίζει ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται βελτίωση της πρόσβασης των γεωργών σε πόρους·

97.  ζητεί, η ανάπτυξη της γεωργίας να εστιάζεται στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις μέσω της καλύτερης χρήσης των ευρωπαϊκών ταμείων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), της αφιέρωσης ιδιαίτερης προσοχής στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, της ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων των τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων αξίας και παραγωγής και της απασχόλησης στην περιφέρεια, με μεγαλύτερη έμφαση στους περιαστικούς δεσμούς τους και τις απευθείας πωλήσεις, ένα μοντέλο που έχει αποδειχθεί επιτυχημένο σε πολλά μέρη της ΕΕ· θεωρεί ότι η ικανότητα των γεωργών να εξασφαλίζουν δίκαιες αποδοχές από την εργασία τους αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και εγγύηση για την ευημερία των γεωργών·

98.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα κατάλληλων δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις γυναίκες, οι οποίες παραδοσιακά έχουν κεντρικό ρόλο στη φροντίδα των νέων και ηλικιωμένων μελών της οικογένειας·

99.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της παραδοσιακής γνώσης και των τροφίμων, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της ΕΕ, καθώς και την οικονομική συνεισφορά ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας όπως η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) στις συγκεκριμένες περιοχές· υπενθυμίζει την ομόφωνη στήριξη του Κοινοβουλίου στην επέκταση της εν λόγω προστασίας σε μεγαλύτερο φάσμα προϊόντων που παράγονται σε περιφερειακό επίπεδο· υπογραμμίζει, πάντα στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ) στη δημιουργία και τη διατήρηση μέσων βιοπορισμού στις περιοχές αυτές· αναγνωρίζει ότι τα συστήματα αυτά είναι ευρύτερα γνωστά μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη, και ζητεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τα πλεονεκτήματά τους σε ολόκληρη την Ένωση·

100.  τονίζει τη συμβολή των μεσογειακών δασών και του αγροδασοποιµενικού συστήματος της dehesa –το οποίο συνδυάζει αρμονικά τη διαρκή, εκτατική κτηνοτροφία με γεωργικές και δασικές δραστηριότητες– στους στόχους της διατήρησης και της διασφάλισης της βιωσιμότητας της βιοποικιλότητας, για τους σκοπούς της αναγνώρισης και της στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

101.  επισημαίνει τη σημασία της βιοενέργειας για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη βιοοικονομία, και των εγκαταστάσεων για την παραγωγή, αποθήκευση, διανομή και χρήση στις εκμεταλλεύσεις ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δεδομένου ότι συνεισφέρουν στη διασφάλιση των εισοδημάτων των γεωργών, προσφέροντάς τους ένα νέο προϊόν προς πώληση, και δημιουργούν και διατηρούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας στις αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι η ανάπτυξη της βιοενέργειας πρέπει να επιδιώκεται σε πλαίσιο βιωσιμότητας και να μην εμποδίζει την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών· τονίζει ότι οι ενεργειακές ανάγκες θα πρέπει, αντίθετα, να καλυφθούν με την ενθάρρυνση της χρήσης αποβλήτων και παραπροϊόντων που δεν είναι χρήσιμα σε καμία άλλη διαδικασία·

102.  επισημαίνει ότι με την καλλιέργεια ψυχανθών σε αροτραία αμειψισπορά μπορεί να διαμορφωθούν καταστάσεις αμοιβαία επωφελείς για τους γεωργούς, τα ζώα, τη βιοποικιλότητα και τις κλιματικές ανάγκες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο για τις πρωτεΐνες, που να περιλαμβάνει καλλιέργειες ψυχανθών σε αμειψισπορά·

103.  θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στη γεωργία ακριβείας, την ψηφιοποίηση, την ορθολογική χρήση της ενέργειας, τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία και τη γενίκευση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, δεδομένου ότι η αύξηση της απόδοσης με βάση τους ΣΒΑ και τη λειτουργική βιοποικιλότητα θα συμβάλει στη μείωση των απαιτήσεων σε γη και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας· θεωρεί ότι η επίτευξη αποτελεσμάτων από τη βιοποικιλότητα για τους γεωργούς θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση των εισοδημάτων, της υγείας και της απόδοσης του εδάφους, και να βοηθήσει στον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών και στη βελτίωση της γονιμοποίησης· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να διαμορφωθεί ένα βελτιωμένο κανονιστικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλιστούν έγκαιρες, αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει ότι οι «έξυπνες» αυτές λύσεις θα πρέπει να προωθούν και να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες των μικρών εκμεταλλεύσεων χωρίς οικονομίες κλίμακας, ώστε να ωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες·

104.  θεωρεί αναγκαίο να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι αποδόσεις παραδοσιακών και τοπικών ειδών, δεδομένης της ικανότητας τους να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος καταγωγής τους, και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των γεωργών να βελτιώνουν φυτά σε αυτόνομη βάση, να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν σπόρους διαφόρων ειδών και ποικιλιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η γενετική ποικιλομορφία της γεωργίας· απορρίπτει κάθε απόπειρα υπαγωγής της ζωής, των φυτών και των ζώων, του γενετικού υλικού ή βασικών βιολογικών διεργασιών σε διαδικασίες αναγνώρισης ευρεσιτεχνίας, ιδίως σε ό, τι αφορά αυτόχθονες παραλλαγές, ποικιλίες και χαρακτηριστικά·

105.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει σχέδιο δράσης και να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη ανάπτυξη ενός περισσότερο βιώσιμου συστήματος ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας· τονίζει την ανάγκη για ένα σύστημα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών το οποίο θα βελτιώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των προσπαθειών βελτίωσης των φυτών, των φυσικών συστημάτων καταπολέμησης και της χρήσης φυτοφαρμάκων·

106.  εκτιμά ότι είναι αναγκαίες η προώθηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών δικτύων και η βελτίωση των υπηρεσιών μεταφορών στις αγροτικές περιοχές, για τη συμβολή όχι μόνο στους στόχους της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αλλά και στην προώθηση μιας πλήρως βιώσιμης, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά, ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

107.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να καταστεί ο πολιτισμός αναπόσπαστο μέρος της δράσης της Επιτροπής υπέρ της βιωσιμότητας, και να προβληθεί με σαφήνεια ο ρόλος που διαδραματίζει στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, με την προώθηση της συνοχής και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των γενεακών και δημογραφικών ανισοτήτων· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τον πολιτισμό στους στόχους, τους ορισμούς, τα εργαλεία και τα κριτήρια αξιολόγησης της στρατηγικής της για τους ΣΒΑ·

108.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) A/RES/70/1.
(2) Απόφαση αριθ. 1386/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0224.
(4) https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_18.pdf
(5) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2011, με τίτλο «Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020» (COM(2011)0244).
(6) Έκθεση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 (COM(2015)0478).
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0034.
(8) https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
(9) Έκθεση αριθ. 30/2016 του ΕΟΠ, Environmental indicator report 2016 — In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme (Έκθεση για τους περιβαλλοντικούς δείκτες 2016 — Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον): https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2016


Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης
PDF 538kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ (2016/2250(INI))
P8_TA(2017)0316A8-0226/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), το οποίο προβλέπει, στην παράγραφο 1, ότι οι Συνθήκες εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και, στην παράγραφο 2, ότι το πεδίο εδαφικής εφαρμογής των Συνθηκών αυτών προσδιορίζεται στο άρθρο 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 355 παράγραφος 1 σημείο 1 ΣΛΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος της νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου (2010/718/ΕΕ) και με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/419/ΕΕ), το οποίο ορίζει ότι οι διατάξεις των Συνθηκών ισχύουν στις εξόχως απόκεντρες περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 349 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, το οποίο αναγνωρίζει ειδικό καθεστώς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προβλέπει ότι θεσπίζονται «ειδικά μέτρα αποσκοπούντα ιδίως στον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής των Συνθηκών στις περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένων κοινών πολιτικών» και ορίζει ότι αυτά αφορούν ιδίως και όχι αποκλειστικά «την τελωνειακή και εμπορική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τις ελεύθερες ζώνες, τη γεωργική και αλιευτική πολιτική, τους όρους προμήθειας πρώτων υλών και βασικών καταναλωτικών αγαθών, τις κρατικές ενισχύσεις και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στα οριζόντια προγράμματα της Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο XVIIΙ ΣΛΕΕ, που θέτει τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και προσδιορίζει τα διαρθρωτικά χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξή του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι η Ένωση μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της και σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας,

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των ψηφισμάτων του σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και ιδίως το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(1) και το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Δεκεμβρίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (POSEI) (COM(2016)0797),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (COM(2012)0209),

–   έχοντας υπόψη το μνημόνιο που υπεγράφη στην Καγιέν στις 5 Μαρτίου 1999 από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το οποίο συμπληρώθηκε από το κοινό μνημόνιο της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και των εξόχως απόκεντρων περιοχών που υπεγράφη τον Μάιο 2010, και το οποίο ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της αξιοποίησης των πολυάριθμων φυσικών και πολιτιστικών αγαθών των εν λόγω περιοχών, προωθώντας παράλληλα τις αρχές των ίσων ευκαιριών, της εταιρικής σχέσης, της αναλογικότητας και της συνοχής των πολιτικών της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της 21ης Διάσκεψης των Προέδρων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2016, καθώς και το κοινό μνημόνιο των εξόχως απόκεντρων περιοχών που υπεγράφη με την ευκαιρία του τέταρτου φόρουμ των ΕΑΠ της Ένωσης στις 30 και 31 Μαρτίου 2017 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το Παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0226/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, η οποία επιδεινώνεται σε διαρθρωτικό επίπεδο από παράγοντες (μεγάλη απόσταση, νησιωτικός χαρακτήρας, μικρή έκταση, δύσκολη μορφολογία και κλίμα, οικονομική εξάρτηση όσον αφορά έναν μικρό αριθμό προϊόντων) ο μόνιμος χαρακτήρας και ο συνδυασμός των οποίων βλάπτουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των περιοχών αυτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της ΕΕ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) έχει παράσχει, στο πλαίσιο της βασικής απόφασης που εξέδωσε στις 15 Δεκεμβρίου 2015, μια ενδελεχή ερμηνεία του άρθρου 349 ΣΛΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ιδίως ότι οι πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή ειδικών μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορούν να θεσπιστούν στη νομική βάση του άρθρου 349, ότι η συγκεκριμένη νομική βάση επιτρέπει παρεκκλίσεις τόσο από το πρωτογενές όσο και από το παράγωγο δίκαιο και ότι ο κατάλογος των τομέων που καλύπτονται από τη διατύπωση του άρθρου 349 δεν είναι εξαντλητικός διότι «πρόθεση των συντακτών της Συνθήκης ΛΕΕ δεν ήταν να απαριθμήσουν κατά τρόπο εξαντλητικό τα είδη των μέτρων που μπορούν να θεσπισθούν βάσει του συγκεκριμένου άρθρου»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το άρθρο 52 ΣΕΕ και τα άρθρα 349 και 355 ΣΛΕΕ συνδέονται μεταξύ τους και ότι, δυνάμει του άρθρου 355 πρώτο εδάφιο παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, οι διατάξεις των Συνθηκών εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, και ότι η αναφορά αυτή στις «Συνθήκες» περιλαμβάνει το παράγωγο δίκαιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ πρέπει να διαβαστεί παράλληλα με άλλα άρθρα της Συνθήκης, και ειδικότερα με το άρθρο 7, στο οποίο προβλέπεται ότι «η Ένωση μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων δικαιολογούν μια διαφοροποιημένη μεταχείριση σε περίπτωση διαφορετικών καταστάσεων, προκειμένου να καταστεί, εν τέλει, δυνατή η ισότητα στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του άρθρου 349 ΣΛΕΕ είναι να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών και η ενσωμάτωσή τους τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στον καθαυτό γεωγραφικό χώρο τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι επωφελούνται από ευρωπαϊκές πολιτικές και, κατά περίπτωση, από ειδικά μέτρα που είναι προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα και στις ανάγκες τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές βρίσκονται σε προνομιακή θέση από γεωστρατηγική άποψη και σε τομείς έρευνας που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, η γαλάζια οικονομία της ΕΕ αντιστοιχεί σε περίπου 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, και η προστιθεμένη αξία της ανέρχεται σε περίπου 500 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

1.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 7 ΣΕΕ αναθέτει στην Επιτροπή τον ρόλο του θεματοφύλακα των Συνθηκών· τονίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι πλήρως ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπονται από την έννομη τάξη της, ενώ η ειδική κατάστασή τους αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες, και ειδικότερα το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, που θεσπίζει μια βασική αρχή και ένα δικαίωμα προσαρμογής στο επίπεδο των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης·

2.  τονίζει ότι παρ’ όλο που μειονεκτούν σημαντικά λόγω της γεωγραφικής τους απόστασης από την Ένωση, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές επωφελούνται από διάφορα σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως οι δυνατότητες που προσφέρουν οι αυξανόμενες δραστηριότητες τουρισμού, η γαλάζια ανάπτυξη, η εκμετάλλευση σημαντικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, καθώς και η αξιοποίηση της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς και της τεράστιας βιοποικιλότητάς τους·

3.  εκτιμά πως το άρθρο 349 ΣΛΕΕ έχει χρησιμοποιηθεί στενά και θα μπορούσε να ερμηνευθεί με πιο καινοτόμο και θετικό τρόπο, με σκοπό ιδίως τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων και πολιτικών που να στηρίζονται στα πλεονεκτήματα των ΕΑΠ, ώστε να τους δοθούν τα μέσα για τα αξιοποιήσουν, κυρίως σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η γαλάζια ανάπτυξη, η έρευνα και ανάπτυξη, ο βιώσιμος τουρισμός, η προστασία της βιοποικιλότητας, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο που αναλαμβάνει η Ένωση προκειμένου να βοηθήσει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους, αλλά τονίζει παράλληλα την ανάγκη να αναλάβουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τη χρήση των διαθέσιμων μέσων της ΕΕ που μπορούν να τα στηρίξουν ώστε να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών τους·

Η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ

4.  εκφράζει την ανησυχία του διότι τα άρθρα των Συνθηκών που αφορούν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εφαρμοστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό, περιορίζοντας την ικανότητά τους να επωφεληθούν πλήρως από την ενσωμάτωσή τους στην Ένωση και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές τους·

5.  εκτιμά πως η διευρυμένη εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ θα διευκόλυνε την καλύτερη ενσωμάτωση των ΕΑΠ στην Ένωση και την ανάπτυξή τους και τις δικές τους δυνατότητες, με πλήρη συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων τους και των διαρθρωτικών περιορισμών τους αλλά και των πλεονεκτημάτων τους·

6.  υπενθυμίζει την πολιτική βούληση των νομοθετών όπως προέκυπτε από τη διατύπωση του άρθρου 299 παράγραφος 2, μετέπειτα άρθρο 349 ΣΛΕΕ, για τη θέσπιση μιας συνολικής στρατηγικής που θα βασιζόταν σε ειδικά μέτρα στο πλαίσιο διαφόρων πολιτικών και κειμένων·

7.  υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) είναι ένα πρόγραμμα που λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών χάρη σε έναν ιδιαίτερο κανονισμό ο οποίος είναι θεμελιωμένος αφενός στο άρθρο 349 και αφετέρου στο άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ που αναγνωρίζει τη διπλή αρχή της συμμετοχής των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην Ένωση και της πλήρους προσαρμογής μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στις τοπικές συνθήκες ΕΑΠ, και ως εκ τούτου υπενθυμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η συνέχιση αυτού του προγράμματος και η εκπόνηση νέων προγραμμάτων POSEI για άλλες πολιτικές της Ένωσης·

8.  εκτιμά πως η μέχρι τώρα επιτυχία του POSEI συνηγορεί υπέρ της διατήρησης ειδικών διατάξεων υπέρ των ΕΑΠ αντί της αποδυνάμωσής τους μέσα σε οριζόντια ευρωπαϊκά προγράμματα·

9.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει εκδώσει πολλές ανακοινώσεις σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές· θεωρεί λυπηρό το ότι οι διάφορες ευρωπαϊκές στρατηγικές για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές μερικώς μόνο έως σήμερα έχουν τεθεί σε εφαρμογή και υλοποιηθεί·

10.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο δράσης συνοδευόμενο, εάν χρειαστεί, από νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα επιτρέπουν την εφαρμογή μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, ιδίως για τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων και πολιτικών, κυρίως για καινοτομίες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους για βιώσιμη ανάπτυξη· επιμένει στην ανάγκη για στενή συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές των εξόχως απόκεντρων περιοχών και με τα ενδιαφερόμενα μέρη· καλεί ως εκ τούτου τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να συνεργαστούν με τις περιφερειακές αρχές των ΕΑΠ για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΕΕ-ΕΑΠ·

11.  επικροτεί το έργο της Επιτροπής σχετικά με μια ανανεωμένη στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που θα θεσπιστεί το αργότερο έως το τέλος του 2017· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη στρατηγική της μια λεπτομερή προσέγγιση ΕΑΠ καθώς και στοχευμένα στρατηγικά πλαίσια για τις επενδυτικές ανάγκες, μαζί με συγκεκριμένους, εφικτούς και μετρήσιμους στόχους· ενθαρρύνει τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, να στηρίξουν περισσότερο τις εξόχως απόκεντρες περιοχές τους·

12.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ παρέχει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές τη δυνατότητα να λαμβάνουν λειτουργικές ενισχύσεις οι οποίες δεν υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς και δεν μειώνονται προοδευτικά, βάσει ευέλικτων διαδικασιών, με σκοπό την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται· υπενθυμίζει ότι οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν τόσο τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης όσο και τις κρατικές ενισχύσεις·

13.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ισχύς των μέσων, των διατάξεων και των παρεκκλίσεων που έχουν δημιουργηθεί, ώστε να διασφαλιστεί μια ευνοϊκή για τη διαρθρωτική ανάπτυξη των ΕΑΠ σταθερότητα, βάσει των πραγματοποιούμενων αξιολογήσεων·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ακριβή απολογισμό της προσέγγισης ΕΑΠ και να εξετάσει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση κάθε τέτοιας περιοχής, ώστε να διασφαλιστεί μια καλύτερη υλοποίηση των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως σε ό,τι αφορά την κάλυψη των καθυστερήσεων και την βιώσιμη ανάπτυξη, και να δοθεί έτσι η δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να πλησιάσουν τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα ανάπτυξης·

15.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεών της σχετικά με ζητήματα ενδιαφέροντος για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου τα προβλήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών να τυγχάνουν κατάλληλης αντιμετώπισης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Γενική Γραμματεία για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι για την προσαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών απαιτείται λήψη αποφάσεων στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο·

Γεωργική πολιτική

16.  επικροτεί την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής (COM(2016)0797), η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συνολική επίδοση των προγραμμάτων POSEI (2006-2014) είναι θετική, εκτιμά ότι το πρόγραμμα είναι ουσιώδες για τη διατήρηση της παραγωγής των εξόχως απόκεντρων περιοχών και ότι συνάδει με τους νέους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), συνιστά δε τη διατήρηση του ισχύοντος βασικού κανονισμού λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτηθούν δημοσιονομικές προσαρμογές μετά την έναρξη ισχύος των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών οι οποίες θα πλήξουν ή υπάρχει κίνδυνος να πλήξουν σημαντικά τους κλάδους παραγωγής των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

17.  θεωρεί ότι από τη θέσπισή του το POSEI έχει γνωρίσει πραγματική επιτυχία·

18.  υποστηρίζει το συμπέρασμα της έκθεσης της Επιτροπής που ζητεί να ενισχυθεί η βασική μορφή του POSEI, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης της γεωργικής παραγωγής με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό θα προκαλούσε για την απασχόληση, το περιβάλλον και την εδαφική διάσταση των ΕΑΠ·

19.  θεωρεί αναγκαίο να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη στη διαφοροποίηση της παραγωγής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και να θεσπιστούν μέτρα για την επίλυση των κρίσεων στην αγορά τις οποίες αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς, ιδίως ο τομέας της τομάτας και του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των κλάδων παραγωγής μικρής κλίμακας, όπως εκείνων που σχετίζονται με τα γαλακτοκομικά προϊόντα·

20.  υπενθυμίζει ότι κατά τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ΚΟΑ) δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και ζητεί να λαμβάνονται αυτές καλύτερα υπόψη στο μέλλον·

21.  διαπιστώνει ότι η εξαφάνιση των ποσοστώσεων και των εγγυημένων τιμών που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2005 της ΚΟΑ για τη ζάχαρη αποδυναμώνει τους παραγωγούς ζάχαρης ζαχαροκάλαμου των εξόχως απόκεντρων περιοχών· επιμένει στην ανάγκη διατήρησης του συνόλου των ειδικών μηχανισμών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κλάδου αυτού· ζητεί τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης των καλλιεργητών ζαχαροκάλαμου σε περίπτωση πτώσης των διεθνών τιμών ζάχαρης·

22.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την καίρια σημασία της γαλακτοκομικής παραγωγής στις Αζόρες, να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στους παραγωγούς και να προβλέψει πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση κρίσης στην αγορά·

23.  υπενθυμίζει ότι η μπανανοκαλλιέργεια κατέχει καίριο ρόλο στον κοινωνικοοικονομικό ιστό ορισμένων εξόχως απόκεντρων περιοχών· ζητεί ως εκ τούτου να διατηρηθεί και, ενδεχομένως, να αυξηθεί η στήριξη στους παραγωγούς·

24.  καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει, στους μηχανισμούς διαχείρισης και εντοπισμού κρίσεων στις αγορές των διαφόρων γεωργικών τομέων, όπως η μπανάνα, η ζάχαρη, το ρούμι, η αλιεία ή το γάλα με το παρατηρητήριο γάλακτος, έναν σαφή ορισμό της κρίσης της αγοράς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και να προσαρμόσει τους δείκτες της στις συνθήκες των περιοχών αυτών·

25.  θεωρεί λυπηρό το ότι το διαφορετικό καθεστώς που εφαρμόζεται όσον αφορά τη «βιολογική» πιστοποίηση στις τρίτες χώρες και στα κράτη μέλη της Ένωσης προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά αυτή, σε βάρος τόσο των ευρωπαίων παραγωγών που δραστηριοποιούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο και των ευρωπαίων καταναλωτών, οι οποίοι παραπλανώνται όσον αφορά τις πραγματικές συνθήκες παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων· ζητεί ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τα μελλοντικά ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της παραγωγής και επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων, να αντικατασταθεί η συμμόρφωση με το ισχύον καθεστώς ισοδυναμίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των τρίτων χωρών·

26.  θεωρεί αναγκαίο να θεσπιστούν, βάσει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, ένα νομικό πλαίσιο για τα προϊόντα με βιολογική ετικέτα, και ένα νομικό πλαίσιο για την υγειονομική και φυτοϋγειονομική προστασία, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της γεωργίας των εξόχως απόκεντρων περιοχών σε τροπικό περιβάλλον·

27.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους γεωργούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών να προωθήσουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα τους στηρίζοντας τη χρήση του λογοτύπου ΕΑΠ, καθώς και άλλων μορφών πιστοποίησης ποιότητας·

28.  τονίζει ότι η διαφοροποίηση και η εξειδίκευση της παραγωγής μπορούν να τονώσουν και να προωθήσουν περαιτέρω την τοπική παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία τροφίμων και να μειώσουν έτσι τις υφιστάμενες ανισότητες ανάμεσα στις ΕΑΠ και τις άλλες περιφέρειες της ΕΕ·

29.  υπογραμμίζει εν ονόματι της συνοχής των πολιτικών ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών τους κλάδων δεν πρέπει να τίθενται υπό αμφισβήτηση από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που η ΕΕ συνάπτει με τρίτες χώρες·

Εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 207 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες με τρίτες χώρες πρέπει να συνάδουν με τις πολιτικές και τους εσωτερικούς κανόνες της Ένωσης»·

31.  διαπιστώνει ότι με τον πολλαπλασιασμό των εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι μεγαλύτεροι παραγωγοί μπανάνας και ζάχαρης στον κόσμο, τροποποιείται η κατανομή της αγοράς, ασκείται πίεση στις τιμές και απειλείται η ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών παραγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων·

32.  εκτιμά συνεπώς ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τους κλάδους των εξόχως απόκεντρων περιοχών διότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο·

33.  προτρέπει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις στις οποίες προβαίνει η Ένωση να λαμβάνοντας υπόψη στο εξής τις ιδιαιτερότητες και τα ευαίσθητα προϊόντα των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και ιδίως την μπανάνα, τη ζάχαρη, το ρούμι, την τομάτα ή ακόμη τα προϊόντα αλιείας·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν προσοχή και επαγρύπνηση με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με το Brexit·

35.  προτρέπει την Επιτροπή, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε στην ανακοίνωσή της, της 20ής Ιουνίου 2012, «να επισυνάπτει στις προτάσεις περί εμπορικών συμφωνιών τύπου συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, αναλύσεις επιπτώσεων που θα πρέπει, όπου χρειάζεται, να λαμβάνουν υπόψη την εξόχως απόκεντρη διάσταση» και συμπεριλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και εδαφικές επιπτώσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές· ζητεί στο πλαίσιο των εν λόγω αναλύσεων αντικτύπου να μετρηθούν επίσης οι σωρευτικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

36.  θεωρεί λυπηρό το ότι έως σήμερα δεν έχει διενεργηθεί καμία μελέτη σχετικά με τις συνέπειες των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στους γεωργικούς κλάδους των εξόχως απόκεντρων περιοχών· αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν ελήφθησαν υπόψη στην έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών, αντίθετα με τις κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται στο POSEI·

37.  ζητεί να ληφθούν υπόψη στις εμπορικές πολιτικές της Ένωσης τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών· ζητεί τη διατήρηση, όπου χρειαστεί, των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών που απαιτούνται για την προστασία των προϊόντων ΕΑΠ και την αποτελεσματική ενεργοποίηση των ρητρών διασφάλισης και των μηχανισμών σταθεροποίησης σε περιπτώσεις ζημιών ή κινδύνου σοβαρών ζημιών στα προϊόντα ΕΑΠ·

38.  υπογραμμίζει, ιδίως για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, τα όρια της αρχής της ισοδυναμίας η οποία επιτρέπει την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων τρίτων χωρών τα οποία δεν πληρούν το σύνολο των ευρωπαϊκών απαιτήσεων· ζητεί την άμεση εφαρμογή της αρχής της συμμόρφωσης και την ενίσχυση των μέτρων ελέγχου·

39.  ενθαρρύνει την προώθηση του ρόλου των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γειτονικές χώρες, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εξωτερική πολιτική της στους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ενίσχυσης της δημοκρατίας, των πολιτιστικών ανταλλαγών και της ισότητας των φύλων·

Βιώσιμες πολιτικές στους τομείς της θάλασσας, της αλιείας και της γαλάζιας ανάπτυξης

40.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να προτείνει ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις πολιτικές στον τομέα της αλιείας·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος στήριξης για μια βιώσιμη αλιεία στις ΕΑΠ δυνάμει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, κατ’ αναλογία των όσων εφαρμόζονται στον γεωργικό τομέα βάσει του προγράμματος POSEI·

42.  προτρέπει την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσουν σε εφαρμογή όλες τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο από 27 Απριλίου 2017 ψήφισμά του σχετικά με τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές(5)·

43.  καλεί την Ένωση να χρησιμοποιήσει τις ΕΑΠ για να μετατραπεί σε παγκόσμια ναυτική δύναμη·

44.  υπογραμμίζει ότι τόσο ο πλούτος που συνιστούν οι ωκεανοί όσο και η εν εξελίξει και μελλοντική τεχνολογική πρόοδος μπορούν να δημιουργήσουν πρωτοφανείς ευκαιρίες ανάπτυξης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές· θεωρεί ότι η βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη συνιστά ευκαιρία μετριασμού των διαρθρωτικών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της ηπειρωτικής Ευρώπης και ότι μπορεί να συμβάλει στο να τεθούν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές στο επίκεντρο μιας ευρωπαϊκής πολιτικής με μέλλον·

45.  υπενθυμίζει ότι, δεδομένης της τοποθεσίας τους, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές κατέχουν σημαντική θέση στη θαλάσσια διακυβέρνηση, στην παρακολούθηση των παράκτιων υδάτων, στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών·

46.  προτρέπει την Ένωση και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να επενδύσουν περαιτέρω σε τομείς σχετικούς με τη θάλασσα και τους ωκεανούς, και ιδίως σε σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη και αποδοτική οικονομική ανάπτυξη των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους·

47.  επικροτεί τη μελέτη που δρομολόγησε η Επιτροπή σχετικά με το δυναμικό της βιώσιμης γαλάζιας ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και προσδοκά τη δρομολόγηση ενός πραγματικού ευρωπαϊκού προγράμματος προορισμένου για τις ΕΑΠ αποσκοπεί στο να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας, θαλάσσιας και ναυτικής έρευνας και βιοοικονομίας· τονίζει εντούτοις ότι ορισμένες δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου που απαντούν κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα και η εξερεύνηση υποθαλάσσιων ορυκτών, ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές και να διαταράσσουν τα θαλάσσια είδη και τα ευπαθή οικοσυστήματα·

48.  υπενθυμίζει τη σημασία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Πολιτική συνοχής

49.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ προβλέπει ειδική πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στα διαρθρωτικά ταμεία και ότι, για τον σκοπό αυτό, όλες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα έπρεπε να θεωρούνται «λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές»· επικροτεί και καλωσορίζει τις δράσεις της Επιτροπής υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο μιας σειράς τεσσάρων ανακοινώσεων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (2004, 2007, 2008 και 2012)· υπογραμμίζει τη σημασία της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ για όλες τις εξόχως απόκεντρες περιοχές η οποία ανέρχεται σε 13 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020·

50.  επαναλαμβάνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα της ευρωπαϊκής δράσης για την περίοδο μετά το 2020, ιδίως όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου οι περιφερειακές ανισότητες εξακολουθούν να είναι ορατές·

51.  καλεί τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη της αρχής της επικουρικότητας και των ευθυνών που τους ανήκουν, να θέσουν πλήρως σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις στους τομείς αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών ταμείων και πολιτικών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

52.  εκτιμά ότι κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, θα μπορούσε να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία εντός της θεματικής συγκέντρωσης, στην περίπτωση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, για τον προσδιορισμό ορισμένων από τις προτεραιότητές τους όσον αφορά τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, από τη στιγμή που επιδιώκεται η βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί να διατηρηθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που προορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι αντισταθμίσεις των πρόσθετων δαπανών, καθώς και το σύνολο των δεόντως αιτιολογημένων μέτρων παρέκκλισης που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση των διαρθρωτικών τους μειονεκτημάτων·

53.  ζητεί, στο πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται στον γενικό κανονισμό των Ταμείων, για τον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών κονδυλίων·

54.  υπενθυμίζει τον κοινό στόχο της διπλής ενσωμάτωσης των εξόχως απόκεντρων περιοχών· ζητεί να επεκταθούν και να καταστούν λειτουργικοί όλοι οι μηχανισμοί που αποσκοπούν στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (PTOM) και των τρίτων χωρών που ανήκουν στη γεωγραφική λεκάνη τους, ιδίως μέσω της διατήρησης και βελτίωσης των συνεργειών μεταξύ των νομικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών των κανονισμών ΕΤΑ και ΕΤΠΑ·

55.  υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμογής των στρατηγικών ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, με σκοπό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για τις περιφέρειες εξ αιτίας της εξόχως απόκεντρης φύσης τους και την προώθηση της συνεργασίας·

56.  συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) κατά το σκέλος που αφορά τις ΕΑΠ, τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές·

57.  υπενθυμίζει, δεδομένων των ποσοστών ανεργίας των νέων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, την ανάγκη ενίσχυσης της δράσης της ΕΕ για τη στήριξη και την κατάρτιση των νέων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

58.  υπενθυμίζει ότι το σημαντικότερο ταμείο για την κατάρτιση και την απασχόληση είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)· καλεί την Επιτροπή – λόγω του διαρθρωτικού χαρακτήρα και των κρίσιμων ποσοστών της ανεργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και με βάση το άρθρο 349 ΣΛΕΕ το οποίο αναγνωρίζει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές το δικαίωμα ειδικής πρόσβασης στα διαρθρωτικά ταμεία – να θεσπίσει πρόσθετο κονδύλιο στο πλαίσιο του ΕΚΤ για τη στήριξη της απασχολησιμότητας, της κινητικότητας και της κατάρτισης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

59.  τονίζει τη σημασία της συνεχούς στήριξης των στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ως κεντρικού στοιχείου για να υλοποιηθεί η πολιτική της συνοχής·

60.  υπενθυμίζει τη σημασία των μέσων τοπικής ανάπτυξης όπως η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (DLP/ΤΑΠΤΚ) και η Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ITI/ΟΧΕ) ως μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των τοπικών διαρθρωτικών προβλημάτων προωθώντας παράλληλα την υιοθέτηση από τις τοπικές κοινότητες· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να διερευνήσουν τρόπους για να ενισχύσουν τη χρήση της ΤΑΠΤΚ ως ευέλικτης και καινοτόμου απάντησης στην ανάγκη για προσαρμογή που εκφράζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές·

61.  προτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δημογραφικές αλλαγές στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ως καθοριστικός παράγοντας στη χάραξη των πολιτικών τους, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης·

Πολιτική ανταγωνισμού και κρατικές ενισχύσεις

62.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να προτείνει ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως όσον αφορά την τελωνειακή και εμπορική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τις ελεύθερες ζώνες, τους όρους προμήθειας πρώτων υλών και βασικών καταναλωτικών αγαθών και τις κρατικές ενισχύσεις·

63.  υπενθυμίζει επιπλέον ότι το άρθρο 107 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ ορίζει ότι δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών λαμβανομένης υπόψη της διαρθρωτικής, κοινωνικής και οικονομικής τους κατάστασης·

64.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει περισσότερο το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) ΣΛΕΕ και το άρθρο 349 ΣΛΕΕ στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (AEFR) και το καθεστώς του γενικού κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ/RGEC) προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών και αυτές να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη·

65.  υπογραμμίζει ότι, λαμβανομένου υπόψη του απομακρυσμένου και περιορισμένου χαρακτήρα των αγορών τους, τυχόν ενίσχυση των παρεκκλίσεων από τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, με βάση τα άρθρα 349 και 42 ΣΛΕΕ, δεν μπορεί να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών ούτε να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς·

66.  θεωρεί λυπηρό το ότι στις αρχικές προτάσεις για την απλούστευση του ΓΚΑΚ και των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα (AEFR) δεν έχει προβλεφθεί, εξαρχής και εκ των προτέρων, η προσαρμογή των κανόνων αυτών στις τοπικές συνθήκες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους·

67.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δράση της κατά των μεγάλων μονοπωλίων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους ζωής για τους τοπικούς πληθυσμούς, ιδιαίτερα στους τομείς των εισαγωγών, που ανταγωνίζονται την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών·

68.  ζητεί από την Επιτροπή να παρατείνει και μετά το 2020 τα φορολογικά καθεστώτα παρέκκλισης υπέρ των ΕΑΠ, βάσει μιας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης της κατάστασής τους, μεριμνώντας παράλληλα να προχωρήσει στην οδό των δίκαιων και αποτελεσματικών φορολογικών καθεστώτων και να ενισχύσει τον αγώνα κατά της φοροαπάτης στην Ένωση και στις τρίτες χώρες·

69.  προειδοποιεί για τις εμπορικές πρακτικές όπως αυτές των αγορών αποδέσμευσης, που μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τις νησιωτικές μικροαγορές των τοπικών οικονομιών·

Έρευνα, περιβάλλον, εκπαίδευση, πολιτισμός, μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες

70.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να προτείνει ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την πρόσβασή τους στα οριζόντια προγράμματα της Ένωσης·

71.  εκτιμά πως τα οριζόντια προγράμματα της Ένωσης θα πρέπει να προβλέπουν ειδικούς όρους πρόσβασης για τις ΕΑΠ με σκοπό να εξασφαλίζεται ουσιαστική συμμετοχή και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα των εν λόγω περιοχών, κυρίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ορίζοντας 2020, LIFE, COSME, Δημιουργική Ευρώπη, κλπ.·

72.  ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει αποτελεσματικά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών·

73.  υπενθυμίζει την ανάγκη να καταστεί προτεραιότητα η βιώσιμη ενεργειακή αυτονομία των εξόχως απόκεντρων περιοχών· υπογραμμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και την κυκλική οικονομία·

74.  τονίζει το σημαντικό δυναμικό που κρύβουν οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, εάν υποστηριχθούν, με την προοπτική μιας σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης· ζητεί να βελτιστοποιηθεί η πρόσβαση των ΕΑΠ στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) και στο Horizon 2020, για μια καλύτερη δικτύωση των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των αντίστοιχων καινοτόμων επιχειρήσεών τους, ώστε να γίνουν οι περιοχές αυτές ελκυστικές και ικανές να προωθήσουν καλύτερες ανταλλαγές μεταξύ ατόμων και θεσμικών οργανισμών, όχι μόνο μέσα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές αλλά και με την ευρωπαϊκή ήπειρο, τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (PTOM) και τις τρίτες χώρες·

75.  υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ) στις εξόχως απόκεντρες περιοχές στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει καλύτερα υπόψη την κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο του προγράμματος COSME ή ακόμη του προγράμματος της Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)·

76.  θεωρεί ότι οι ανταλλαγές και η συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των γειτονικών τρίτων χωρών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω με σκοπό την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσής τους·

77.  επικροτεί το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα Erasmus+ ενθαρρύνει την κινητικότητα σπουδαστών και νέων επιχειρηματιών από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές προβλέποντας τη χορήγηση του μέγιστου ποσού ενίσχυσης· ζητεί να συμπεριληφθούν παρόμοιες διατάξεις στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»· επιθυμεί εντούτοις να συνεκτιμηθούν καλύτερα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus τα κοινά χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιοχών με την προώθηση κυρίως των μεταξύ τους ανταλλαγών· θεωρεί λυπηρό το ότι παρότι στην αιτιολογική σκέψη 37 του κανονισμού για το πρόγραμμα Erasmus + αναφέρεται ότι «οι περιορισμοί τους οποίους επιβάλλει η απόσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (PTOM/ΥΧΕ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του προγράμματος», τα ποσά των αποζημιώσεων κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus είναι συχνά ανεπαρκή σε σχέση με το πραγματικό κόστος της μετακίνησης προς τη μητρόπολη των δικαιούχων σπουδαστών που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές·

78.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το νέο πρόγραμμα κινητικότητας για τους νέους, «Move2Learn, Learn2Move», στους ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και να προσαρμόσει τα ποσά που τους χορηγούνται για το μεταφορικό μέσο στο πραγματικό κόστος που συνεπάγεται η μετακίνηση μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της ηπειρωτικής Ευρώπης· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να μην περιορίσει το πρόγραμμα αυτό μόνο στις σιδηροδρομικές μεταφορές, κάτι που θα έθετε εκ των πραγμάτων στο περιθώριο τους νέους των υπερπόντιων περιοχών·

79.  σημειώνει ότι το πρόγραμμα Natura 2000 δεν εφαρμόζεται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας, τη στιγμή που αυτές χαρακτηρίζονται από μια εκπληκτική βιοποικιλότητα η οποία όμως έχει τρωθεί, κυρίως από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· ζητεί επομένως να τεθούν σε εφαρμογή ειδικοί μηχανισμοί προστασίας και να μονιμοποιηθεί η προπαρασκευαστική δράση BEST με τη δημιουργία ενός βιώσιμου μηχανισμού χρηματοδότησης των έργων βιοποικιλότητας, αξιοποίησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις ευρωπαϊκές υπερπόντιες χώρες και εδάφη·

80.  προτείνει τη διενέργεια μελέτης αντικτύπου όσον αφορά τις δυνατότητες εφαρμογής του προγράμματος «Natura 2000» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να προσδιοριστούν τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος των περιοχών αυτών·

81.  υπενθυμίζει ότι η ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Οκτώβριο 2015 και στην οποία αναφέρθηκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 1/2017, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μολονότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από το 2011 όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο του Στόχου 1, οι σημαντικότερες προκλήσεις εξακολουθούν να είναι η ολοκλήρωση του θαλάσσιου στοιχείου του δικτύου Natura 2000 και η διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιοχών και της αναγκαίας χρηματοδότησης για τη στήριξη του δικτύου Natura 2000, που και τα δυο είναι σημαντικοί παράγοντες για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

82.  υπενθυμίζει ότι, στην ειδική έκθεση αριθ. 1/2017, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να σημειώσουν σημαντική πρόοδο και η Επιτροπή να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες, ώστε να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο η συμβολή τους στην εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020·

83.  υπενθυμίζει ότι, στην ειδική έκθεση του Ιανουαρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι «απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του»·

84.  επαναλαμβάνει τον ρόλο που πρέπει οπωσδήποτε να διαδραματίσει η βελτίωση της διαδικτυακής συνδεσιμότητας στην εδαφική συνοχή και στην προώθηση των ίσων ευκαιριών, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

85.  καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ΕΑΠ όταν ασχολείται με ζητήματα που αφορούν την κάλυψη του ψηφιακού δικτύου·

86.  ζητεί τη δημιουργία ειδικού προγράμματος τύπου POSEI για τις μεταφορές, προκειμένου να προωθηθεί η εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή των περιοχών αυτών και να περιοριστεί ο νησιωτικός χαρακτήρας και ο διπλά νησιωτικός χαρακτήρας ορισμένων εξόχως απόκεντρων περιοχών· υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να προβλέπει τη στήριξη των μεταφορών προσώπων και αγαθών μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της ηπειρωτικής Ευρώπης, εντός των ίδιων των εξόχως απόκεντρων περιοχών ή μεταξύ των κοντινών εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπως οι Αζόρες, η Μαδέρα και τα Κανάρια Νησιά· τονίζει ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθήσει το εμπόριο μεταξύ των περιοχών αυτών·

87.  επισημαίνει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές εξελίσσονται σε προνομιούχες τουριστικές περιοχές και ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η υλοποίηση επενδύσεων σε ένα ποιοτικό και οικονομικά προσιτό δίκτυο μεταφορών, για λόγους κυρίως εσωτερικής αγοράς·

88.  ζητεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασιστική δράση για τη διεθνοποίηση της προσβασιμότητας των εξόχως απόκεντρων περιοχών, μέσω υποδομών και οδών μεταφοράς που θα τις συνδέουν με την ευρωπαϊκή ήπειρο, με τις όμορες τρίτες χώρες καθώς και με τον υπόλοιπο κόσμο·

89.  ζητεί να αναπτυχθεί στις εξόχως απόκεντρες περιοχές μια πραγματική ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική, η οποία θα δημιουργήσει μη μετατοπίσιμες θέσεις εργασίας και θα βασιστεί στην ικανότητα των επιχειρήσεων να εδραιώσουν την τοπική τους διάσταση·

90.  θεωρεί ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορούν να αποτελέσουν προνομιακούς χώρους για την εφαρμογή πιλοτικών έργων των οποίων τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν κατά τρόπο εγκάρσιο μέσα στα διάφορα κράτη μέλη·

o
o   o

91.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους, καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

(1) ΕΕ C 258 Ε της 7.9.2013, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0133.
(3) Απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 στην υπόθεση Κοινοβούλιο και Επιτροπή κατά Συμβουλίου, C-132/14 έως C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813.
(4) ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0195.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου