Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet
 Διορισμός του Simon Busuttil στην επιτροπή που συνίσταται βάσει του άρθρου 255 ΣΛΕΕ
 Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα ***
 Εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση
 Η λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου
 Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη
 Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση
 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ***I
 Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες ***I
 Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο ***I
 Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία
 Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
 Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet
PDF 431kWORD 52k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM))
P8_TA(2017)0317A8-0259/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet, που διαβιβάστηκε στις 14 Απριλίου 2017 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας με βάση το αίτημα που υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας Εφετών του Παρισιού, και η οποία ανακοινώθηκε στις 26 Απριλίου 2017 στην Ολομέλεια, σε συνάρτηση με διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον των ανακριτών δικαστών στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Παρισιού («pôle financier») σχετικά με δικαστική έρευνα λόγω, μεταξύ άλλων, κατάχρησης εμπιστοσύνης που αφορά πόρους που εισπράχθηκαν βάσει σύμβασης κατονομαζόμενου ατόμου για την άσκηση καθηκόντων κοινοβουλευτικού βοηθού,

–  αφού άκουσε τον Jean-François Jalkh, αντί της Marie-Christine Boutonnet, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0259/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακριτές δικαστές στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Παρισιού έχουν ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet, ώστε να την ακούσουν σε συνάρτηση με την υπόνοια τέλεσης αξιόποινης πράξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος, «κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα, ούτε να υποστεί άλλο μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του, χωρίς την άδεια του Προεδρείου του Σώματος στο οποίο ανήκει. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση κακουργήματος ή πλημμελήματος που έχει τελεσθεί επ’ αυτοφώρω ή όταν η καταδικαστική απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ανακριτές, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της δικαστικής διερεύνησης προκύπτει ότι οι αρχικές υποψίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ορισμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανήκουν στο Εθνικό Μέτωπο ενδέχεται να είναι δικαιολογημένες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, φαίνεται ότι στο οργανόγραμμα του Εθνικού Μετώπου, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2015, περιλαμβάνονται 15 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 21 τοπικοί κοινοβουλευτικοί βοηθοί και 5 διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί δήλωσαν ως τόπο εργασίας τους τα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Μετώπου στη Nanterre, σε ορισμένες δε περιπτώσεις ανέφεραν ότι εργάζονταν υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες συμβάσεις εργασίας των κοινοβουλευτικών βοηθών περιγράφονταν πανομοιότυπα και γενικού χαρακτήρα καθήκοντα, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης τρεις καταστάσεις, στο πλαίσιο των οποίων δεν φαίνεται πιθανό οι σχετικοί βοηθοί να ασκούσαν πράγματι καθήκοντα σχετιζόμενα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

   συμβάσεις εργασίας για τα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού βοηθού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που παρεμβάλλονται μεταξύ δυο συμβάσεων εργασίας με το Εθνικό Μέτωπο·
   ταυτόχρονη σύναψη συμβάσεων εργασίας για τα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού βοηθού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμβάσεων εργασίας με το Εθνικό Μέτωπο·
   συμβάσεις εργασίας με το Εθνικό Μέτωπο που συνήφθησαν για χρονικά διαστήματα που έπονται άμεσα περιόδων για τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις εργασίας για καθήκοντα κοινοβουλευτικών βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Μετώπου τον Φεβρουάριο του 2016, κατασχέθηκαν διάφορα έγγραφα στο γραφείο του ταμία του Εθνικού Μετώπου, από τα οποία προκύπτει ότι το κόμμα επιθυμούσε να κάνει «οικονομία» με το να επωμισθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αποδοχές εργαζομένων του κόμματος λόγω της ιδιότητάς τους ως κοινοβουλευτικών βοηθών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τους ανακριτές η Marie-Christine Boutonnet πρέπει να παράσχει εξηγήσεις όσον αφορά τα κονδύλια που εισπράχθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης ορισμένου κατονομαζόμενου κοινοβουλευτικού βοηθού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω βοηθός κατηγορήθηκε στις 6 Μαρτίου 2017 ότι είχε αποκρύψει την κατάχρηση εμπιστοσύνης που διεπράχθη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν ερωτήθηκε σχετικά από τους δύο ανακριτές, ο βοηθός επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Marie-Christine Boutonnet αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις κλήσεις που της απηύθυναν οι ανακριτικοί υπάλληλοι και οι ανακριτές δικαστές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα πρέπει να απαγγελθούν εις βάρος της κατηγορίες για κατάχρηση εμπιστοσύνης μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται ότι εν τω μεταξύ οι ανακριτές δικαστές στο Παρίσι άκουσαν την Marie-Christine Boutonnet·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση ενδείκνυται η άρση της ασυλίας της συγκεκριμένης βουλευτή, καθώς μόνον το Κοινοβούλιο μπορεί να άρει την ασυλία βουλευτή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας πρέπει προφανώς να εξεταστεί και δεν υπάρχουν ενδείξεις περί fumus persecutionis, ιδίως δεδομένου του γεγονότος ότι εκκρεμούν και άλλες διαδικασίες βάσει παρεμφερών κατηγοριών εις βάρος βουλευτών που ανήκουν σε άλλες πολιτικές ομάδες ή είναι υπήκοοι άλλων κρατών·

1.  αποφασίζει να άρει τη βουλευτική ασυλία της Marie-Christine Boutonnet.

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί στην αρμόδια αρχή της Γαλλικής Δημοκρατίας και στην Marie-Christine Boutonnet την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Διορισμός του Simon Busuttil στην επιτροπή που συνίσταται βάσει του άρθρου 255 ΣΛΕΕ
PDF 381kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση διορισμού του Simon Busuttil στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/2132(INS))
P8_TA(2017)0318B8-0503/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 255 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (B8-0503/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Simon Busuttil πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 255 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ·

1.  προτείνει το διορισμό του Simon Busuttil στην επιτροπή·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.


Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ***
PDF 376kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (11782/2016 – C8-0123/2017– 2016/0252(NLE))
P8_TA(2017)0319A8-0254/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11782/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (12124/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0123/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0254/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλανδίας.


Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα ***
PDF 376kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))
P8_TA(2017)0320A8-0256/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12146/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα (12147/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0129/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0256/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλανδίας.


Εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση
PDF 489kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (η «οδηγία για τη διαμεσολάβηση») (2016/2066(INI))
P8_TA(2017)0321A8-0238/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(1) («οδηγία για τη διαμεσολάβηση»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (COM(2016)0542),

–  έχοντας υπόψη τη σύνθεση διεξοδικών αναλύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο «The implementation of the Mediation Directive – 29 November 2016» (Η μεταφορά της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση – 29 Νοεμβρίου 2016)(2),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής του 2014 με τίτλο «Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC – the “Mediation Directive”» (Μελέτη για την αξιολόγηση και τη μεταφορά της οδηγίας 2008/52/ΕΚ – «η οδηγία για τη διαμεσολάβηση»)(3),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο «Rebooting the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU» (Επανεκκίνηση της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση: αξιολόγηση του περιορισμένου αντίκτυπου της υλοποίησής της και πρόταση μέτρων για την αύξηση του αριθμού των διαμεσολαβήσεων στην ΕΕ)(4),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή αξιολόγηση μεταφοράς σχετικά με την οδηγία για τη διαμεσολάβηση της Μονάδας εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικής Έρευνας(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο «Quantifying the cost of not using mediation – a data analysis» (Ποσοτικός προσδιορισμός του κόστους της μη χρήσης της διαμεσολάβησης – ανάλυση δεδομένων)(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0238/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2008/52/ΕΚ αποτελεί σημαντικό ορόσημο σε ό, τι αφορά την εισαγωγή και τη χρήση των διαδικασιών διαμεσολάβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η μεταφορά της οδηγίας 2008/52/ΕΚ παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη εθνικών συστημάτων διαμεσολάβησης, καθώς ορισμένα έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις διατάξεις της, ενώ άλλα προτίμησαν να προβούν σε διεξοδική επανεξέταση των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών (όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ιταλίας, όπου η προσφυγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι έξι φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη) και άλλα θεωρούν ότι η ισχύουσα νομοθεσία τους είναι ήδη συμβατή με την οδηγία για τη διαμεσολάβηση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των οικείων εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας ώστε να περιλαμβάνει και τις εγχώριες υποθέσεις – ενώ μόνο τρία κράτη μέλη έχουν επιλέξει να μεταφέρουν την οδηγία μόνο σε σχέση με διασυνοριακές υποθέσεις(7), – γεγονός το οποίο έχει επιδράσει εξαιρετικά θετικά στις νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών και στις σχετικές κατηγορίες διαφορών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσκολίες που έχουν ανακύψει κατά το στάδιο της μεταφοράς της οδηγίας αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις διαφορές στον νομικό πολιτισμό μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει συνεπώς να δοθεί προτεραιότητα στην αλλαγή νομικής νοοτροπίας με την ανάπτυξη μιας κουλτούρας διαμεσολάβησης μέσω μιας φιλικής επίλυσης των διαφορών, ζήτημα που έχει τεθεί από τα ευρωπαϊκά δίκτυα των ασκούντων νομικά επαγγέλματα, πρώτα κατά την έκδοση της ευρωπαϊκής οδηγίας και στη συνέχεια κατά τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση σε εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση έχει παράσχει προσθετική αξία για την ΕΕ με τη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση από τους εθνικούς νομοθέτες των πλεονεκτημάτων της διαμεσολάβησης και με την ευθυγράμμιση σε κάποιο βαθμό του δικονομικού δικαίου και των διαφόρων πρακτικών στα κράτη μέλη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμεσολάβηση, ως εναλλακτική, προαιρετική και εμπιστευτική εξωδικαστική διαδικασία, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο μέσο για την ελάττωση του φόρτου εργασίας δικαστηρίων σε ορισμένες περιπτώσεις και με την επιφύλαξη των αναγκαίων εγγυήσεων, δεδομένου ότι μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να λύσουν τις διαφορές του εξωδικαστικά γρήγορα και φτηνά – έχοντας κατά νου ότι οι υπερβολικά μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες παραβιάζουν τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης –, ενώ συγχρόνως θα εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές ότι οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, η οποία αποσκοπεί να ενθαρρύνει τη χρήση της διαμεσολάβησης και ιδίως να επιφέρει μια «ισόρροπη σχέση μεταξύ διαμεσολάβησης και δικαστικών διαδικασιών», δεν έχουν επιτευχθεί, καθώς η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται σε λιγότερο από το 1 % των δικαστικών υποθέσεων κατά μέσο όρο στην πλειονότητα των κρατών μελών(8)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τη διαμεσολάβηση δεν έχει δημιουργήσει ένα ενωσιακό σύστημα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με την αυστηρή έννοια του όρου, με εξαίρεση τη θέσπιση ειδικών διατάξεων στον τομέα της λήξης των προθεσμιών παραγραφής και των αποσβεστικών προθεσμιών σε νομικές διαδικασίες όταν επιχειρείται διαμεσολάβηση και στον τομέα των υποχρεώσεων τήρησης απορρήτου για τους διαμεσολαβητές και το διοικητικό προσωπικό τους·

Κύρια συμπεράσματα

1.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη προέβησαν προσφάτως σε αλλαγές και αναθεωρήσεις των οικείων συστημάτων διαμεσολάβησης, ενώ άλλα προτίθενται να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις στην εφαρμοστέα νομοθεσία(9)·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο τρία κράτη μέλη έχουν επιλέξει να μεταφέρουν την οδηγία σε συνάρτηση με διασυνοριακές υποθέσεις και μόνο και διαπιστώνει την ύπαρξη ορισμένων δυσκολιών όσον αφορά την πρακτική λειτουργία των εθνικών συστημάτων διαμεσολάβησης, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την παράδοση των κατ’ αντιδικία διαδικασιών και την έλλειψη νοοτροπίας διαμεσολάβησης στα κράτη μέλη, με το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη διαμεσολάβηση στην πλειονότητα των κρατών μελών, καθώς και με την ανεπαρκή γνώση του τρόπου χειρισμού των διασυνοριακών υποθέσεων και της λειτουργίας των μηχανισμών ελέγχου ποιότητας για τους διαμεσολαβητές(10)·

3.  σημειώνει όλα τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα των δικαστηρίων να καλούν τα μέρη να χρησιμοποιήσουν τη διαμεσολάβηση ή, τουλάχιστον, να συμμετάσχουν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με τη διαμεσολάβηση· σημειώνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η συμμετοχή σε τέτοιες ενημερωτικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική, κατόπιν πρωτοβουλίας ενός δικαστή(11), ή σε σχέση με ειδικές διαφορές που προβλέπονται από τον νόμο, όπως οι οικογενειακές διαφορές(12)· σημειώνει επίσης ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι δικηγόροι υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εντολείς τους για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της διαμεσολάβησης, ή ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο δικαστήριο πρέπει να επιβεβαιώνουν εάν καταβλήθηκε προσπάθεια για διαμεσολάβηση ή εάν υπάρχουν λόγοι που θα εμπόδιζαν αυτή την προσπάθεια· σημειώνει, ωστόσο, ότι στο άρθρο 8 της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση ορίζεται ότι τα μέρη που επιλέγουν τη διαμεσολάβηση σε μια προσπάθεια να επιλύσουν μια διαφορά δεν κωλύονται στη συνέχεια να προσφύγουν στα δικαστήρια λόγω του χρόνου που παρήλθε για τη διαμεσολάβηση· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν φαίνεται να διατύπωσαν κάποια επιφύλαξη σχετικά με το σημείο αυτό·

4.  επισημαίνει επίσης ότι πολλά κράτη μέλη παρέχουν οικονομικά κίνητρα στα μέρη για τη χρήση διαμεσολάβησης, με τη μορφή μείωσης των εξόδων, δικαστικής αρωγής ή κυρώσεων για αδικαιολόγητη απόρριψη μιας διαμεσολάβησης· παρατηρεί ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στις χώρες αυτές αποδεικνύουν ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να παρέχει ευνοϊκή από άποψη κόστους και ταχεία εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μερών·

5.  θεωρεί ότι η υιοθέτηση κωδίκων συμπεριφοράς αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας της διαμεσολάβησης· παρατηρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Συμπεριφοράς για τους Διαμεσολαβητές είτε χρησιμοποιείται άμεσα από τα ενδιαφερόμενα μέρη είτε έχει αποτελέσει έμπνευση για εθνικούς ή τομεακούς κώδικες· παρατηρεί επίσης ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν υποχρεωτικές διαδικασίες διαπίστευσης για τους διαμεσολαβητές και/ή τηρούν μητρώα διαμεσολαβητών·

6.  εκφράζει τη λύπη του για τη δυσκολία της συγκέντρωσης εμπεριστατωμένων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη διαμεσολάβηση, όπως ο αριθμός των υποθέσεων που επιλύονται με διαμεσολάβηση, η μέση διάρκεια και τα ποσοστά επιτυχίας των διαδικασιών διαμεσολάβησης· σημειώνει ότι χωρίς μια αξιόπιστη βάση δεδομένων είναι πολύ δύσκολη η περαιτέρω προώθηση της διαμεσολάβησης και η αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στην αποτελεσματικότητά της· τονίζει, από την άλλη πλευρά, τον αυξανόμενο ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όσον αφορά τη βελτίωση της συλλογής εθνικών δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση·

7.  χαιρετίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η διαμεσολάβηση στον τομέα του οικογενειακού δικαίου (ιδίως στο πλαίσιο διαδικασιών που αφορούν την επιμέλεια παιδιών, τα δικαιώματα πρόσβασης και υποθέσεις απαγωγής παιδιών), στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να δημιουργηθεί ένα εποικοδομητικό κλίμα για διάλογο και να διασφαλιστούν δίκαιες συμφωνίες μεταξύ των γονέων· διαπιστώνει επίσης ότι οι φιλικές λύσεις μπορούν να είναι μακροχρόνιες και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και να περιλαμβάνουν, εκτός από την κύρια κατοικία του παιδιού, και συμφωνίες που σχετίζονται με τα δικαιώματα επίσκεψης και τη συντήρηση του παιδιού· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις σε ό,τι αφορά τη διατύπωση συστάσεων με στόχο να ενισχυθεί η χρήση της οικογενειακής διαμεσολάβησης σε διασυνοριακό πλαίσιο, ιδίως σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών·

8.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί στην διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ένα ξεχωριστό τμήμα το οποίο θα αφορά ειδικά τη διασυνοριακή διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα διαμεσολάβησης·

9.  επιδοκιμάζει, ως εκ τούτου, τη δέσμευση της Επιτροπής για συγχρηματοδότηση διαφόρων έργων που αποσκοπούν στην προώθηση της διαμεσολάβησης και στην κατάρτιση των δικαστών και των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στα κράτη μέλη·

10.  τονίζει ότι, παρά τον προαιρετικό χαρακτήρα της διαμεσολάβησης, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να διασφαλιστεί η επιβολή των συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση με ταχύ και οικονομικά προσιτό τρόπο, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εγχώρια εκτέλεση μιας συμφωνίας που έχει επιτευχθεί από τα μέρη σε ένα κράτος μέλος της Ένωσης υπόκειται, κατά γενικό κανόνα, σε έγκριση από μια δημόσια αρχή, πράγμα που προκαλεί επιπρόσθετα κόστη, είναι χρονοβόρα για τα μέρη της συμφωνίας και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάδοση αλλοδαπών συμφωνιών διαμεσολάβησης, ιδίως σε υποθέσεις μικροδιαφορών·

Συστάσεις

11.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να ενθαρρύνουν τη χρήση της διαδικασίας διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές διαφορές, όπως μέσω κατάλληλων ενημερωτικών εκστρατειών, παρέχοντας στους πολίτες και στα νομικά πρόσωπα κατάλληλες και διεξοδικές πληροφορίες σχετικά τα θεσμικά στοιχεία της διαδικασίας και τα πλεονεκτήματά της από πλευράς εξοικονόμησης χρόνου και κόστους, και να διασφαλίσουν τη βελτίωση της συνεργασίας των ασκούντων νομικά επαγγέλματα για τον σκοπό αυτό· τονίζει στη συνάρτηση αυτή την ανάγκη να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των διαφόρων έννομων εθνικών τάξεων κάτι που, στηριζόμενο με κατάλληλα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συμβάλει στο να υπάρξει μεγαλύτερη επίγνωση της χρησιμότητας της διαμεσολάβησης·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει αν πρέπει να θεσπιστούν ενωσιακά πρότυπα ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ειδικότερα με τη μορφή ελάχιστων προτύπων για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη του θεμελιώδους δικαιώματος της πρόσβασης στη δικαιοσύνη καθώς και των τοπικών διαφορών ως προς τις αντιλήψεις για τη διαμεσολάβηση, προκειμένου να δοθεί περαιτέρω ώθηση στη χρήση της διαμεσολάβησης·

13.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επίσης αν πρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν και να τηρούν εθνικά μητρώα διαδικασιών διαμεσολάβησης, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν πηγή ενημέρωσης για την Επιτροπή, αλλά και να χρησιμοποιούνται από τους εθνικούς διαμεσολαβητές ώστε να αξιοποιούνται οι βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη· τονίζει ότι κάθε τέτοιο μητρώο πρέπει να θεσπιστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)(13)·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει μια αναλυτική μελέτη σχετικά με τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία συμφωνιών διαμεσολάβησης της αλλοδαπής στην Ένωση και σχετικά με διάφορες επιλογές για την προώθηση της χρήσης της διαμεσολάβησης ως αξιόπιστου, οικονομικά προσιτού και αποτελεσματικού τρόπου επίλυσης διαφορών σε εσωτερικές και διασυνοριακές διαφορές στην Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του κράτους δικαίου και τις συνεχείς διεθνείς εξελίξεις στον τομέα αυτό·

15.  καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση των κανόνων, να εξεύρει λύσεις προκειμένου να επεκτείνει αποτελεσματικά το πεδίο εφαρμογής της διαμεσολάβησης και άλλες αστικές ή διοικητικές υποθέσεις, όπου αυτό είναι δυνατό· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η διαμεσολάβηση σχετικά με ορισμένα κοινωνικά θέματα, όπως το οικογενειακό δίκαιο· συνιστά στη συνάρτηση αυτή στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν κατάλληλες διασφαλίσεις στις διαδικασίες διαμεσολάβησης, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τα πιο αδύναμα μέρη και τα μέρη αυτά να προστατεύουν από κάθε δυνατή κατάχρηση διαδικασίας ή θέσης από την πλευρά των ισχυρότερων μερών, και να παράσχουν πλήρη σχετικά στατιστικά στοιχεία· θεωρεί επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η τήρηση δίκαιων κριτηρίων από άποψη κόστους, ιδίως προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των ευάλωτων ομάδων· σημειώνει ωστόσο ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να χάνει σε ελκυστικότητα και προσθετική αξία, εφόσον θεσπιστούν υπερβολικά αυστηρά πρότυπα για τα μέρη·

o
o   o

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3.
(2) PE 571.395.
(3) http://bookshop.europa.eu/en/study-for-an-evaluation-and-implementation-of-directive-2008-52-ec-the-mediation-directive--pbDS0114825/
(4) PE 493.042.
(5) PE 593.789.
(6) PE 453.180.
(7) Βλ. COM(2016)0542, σ. 5.
(8) PE 571.395, σ. 25.
(9) Κροατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία.
(10) Βλ. COM(2016)0542, σ. 4.
(11) Για παράδειγμα, στην Τσεχική Δημοκρατία.
(12) Για παράδειγμα, στη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Αγγλία και την Ουαλία.
(13) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.


Η λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου
PDF 493kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου (2016/2244(INI))
P8_TA(2017)0322A8-0199/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων(1), και ιδίως την παράγραφο 29,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων(2),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Απριλίου του 2016 σχετικά με τη δικαιόχρηση, που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της επιτροπής IMCO(3),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου του 2016 με τίτλο «Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU» (Θεώρηση από τη νομική σκοπιά του κανονιστικού πλαισίου και των προκλήσεων που συνεπάγεται η δικαιόχρηση στην ΕΕ), που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της επιτροπής IMCO(4),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο «Future Policy Options in Franchising in the EU: Confronting Unfair Trading Practices» (Mελλοντικές επιλογές πολιτικής στον τομέα της δικαιόχρησης στην ΕΕ: αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών)(5),

–  έχοντας υπόψη το εργαστήριο με τίτλο «Σχέσεις μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων: κανονιστικό πλαίσιο και τρέχουσες προκλήσεις», που οργανώθηκε από την Επιτροπή IMCO στις 12 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0199/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός ορισμός της δικαιόχρησης και οι συμφωνίες δικαιόχρησης διαφέρουν από τη μια επιχείρηση στην άλλη, αλλά ένα κύριο χαρακτηριστικό των σχέσεων αυτών είναι η σύναψη συμβατικής σχέσης σε εθελοντική βάση μεταξύ επιχειρηματιών ή φυσικών ή νομικών προσώπων νομικά και οικονομικά ανεξάρτητων μεταξύ τους, στο πλαίσιο της οποίας το ένα μέρος (ο δικαιοπάροχος) εκχωρεί στο άλλο μέρος (τον δικαιοδόχο) το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται το είδος, την ονομασία και τα εμπορικά σήματα της δικαιόχρησής του και του παρέχει τεχνογνωσία βασισμένη στην τεχνική και οργανωτική πείρα του καθώς και βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οι δε πελάτες βασίζονται στην ενότητα του συστήματος δικαιόχρησης, ενώ πρόθεση τόσο του δικαιοπαρόχου όσο και του δικαιοδόχου είναι να αποκτήσουν γρήγορα νέες αγορές, με περιορισμένη επένδυση και αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013, το Κοινοβούλιο εξέφρασε επιδοκιμασία για την δικαιόχρηση ως επιχειρηματικό μοντέλο που υποστηρίζει τις νέες επιχειρήσεις και την ιδιοκτησία μικρών επιχειρήσεων, αλλά επεσήμανε την ύπαρξη καταχρηστικών συμβατικών όρων σε ορισμένες περιπτώσεις και ζήτησε διαφανείς και θεμιτούς συμβατικούς όρους· επιπλέον, επέστησε συγκεκριμένα την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαιοδόχοι που επιθυμούν να πουλήσουν την επιχείρησή τους ή να αλλάξουν τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας παραμένοντας ταυτόχρονα ενεργοί στον ίδιο τομέα, και ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει την απαγόρευση των μηχανισμών καθορισμού των τιμών στο πλαίσιο συστημάτων δικαιόχρησης και τις επιπτώσεις των μακροπρόθεσμων ρητρών ανταγωνισμού, των επιλογών αγοράς και της απαγόρευσης της πολλαπλής δικαιόχρησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη η δικαιόχρηση συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις ενός επιχειρηματικού μοντέλου που μπορεί να συμβάλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, δεδομένου ότι μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο μέσο για την ίδρυση επιχείρησης μέσω κοινής επένδυσης του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου· εκφράζει, συνεπώς, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται με αρκετά αποδοτικό τρόπο στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 1,89 % του ΑΕγχΠ, έναντι 5,95 % στις ΗΠΑ και 10,83 % στην Αυστραλία, ενώ το 83,5 % του κύκλου εργασιών της δικαιόχρησης, συγκεντρώνεται μόνο σε επτά κράτη μέλη(6), και θεωρεί ότι για τούτο είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη διάδοση του συγκεκριμένου επιχειρηματικού μοντέλου σε ολόκληρη την ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιόχρηση έχει σημαντική δυνητική διασυνοριακή διάσταση, είναι σημαντική για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και μπορεί, επομένως, να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία απασχόλησης, την ανάπτυξη των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας, καθώς και την απόκτηση νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τη δικαιόχρηση ως επιχειρηματικό μοντέλο ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που δημιουργεί τεχνικά εμπόδια και μπορεί να αποθαρρύνει τόσο τους δικαιοπαρόχους όσο και τους δικαιοδόχους να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέραν των συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί με τη σειρά του να έχει αντίκτυπο στους τελικούς καταναλωτές, περιορίζοντας τις επιλογές τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ «σκληρής» και «ήπιας» δικαιόχρησης, ανάλογα με τους όρους της συμφωνίας δικαιόχρησης· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη, ότι εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα όπως «ομάδες ανεξάρτητων εμπόρων λιανικής πώλησης» έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θα πρέπει να επηρεάζονται από τους κανόνες που διέπουν τη δικαιόχρηση μόνο στον βαθμό που ανταποκρίνονται στον ορισμό της δικαιόχρησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της δικαιόχρησης στους διαφόρους τομείς, δεδομένου ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν διατίθενται σε γραπτή μορφή ή συχνά περιέχονται μόνο στις συνοδευτικές επιστολές που συνοδεύουν τη συμφωνία δικαιόχρησης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές και συνεπώς δεν δημοσιοποιούνται, καθώς επίσης ότι σε επίπεδο ΕΕ δεν υπάρχει μηχανισμός συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με δυνητικά καταχρηστικούς συμβατικούς όρους ή καταχρηστική εκτέλεση συμβάσεων, και για τον λόγο αυτό πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που να περιλαμβάνει αυτές τις σημαντικές πληροφορίες έτσι ώστε οι δικαιοπάροχοι και οι δικαιοδόχοι να έχουν καλύτερη επίγνωση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο επεκτείνεται και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τους καταναλωτές, και θα πρέπει ως εκ τούτου να αντικατοπτρίζεται καλύτερα στις συμφωνίες δικαιόχρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, θα πρέπει επομένως να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν εντάσεις μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, για παράδειγμα σε σχέση με το δικαίωμα της αποκλειστικότητας του δικαιοδόχου για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, καθώς και στην αυξανόμενη σημασία των δεδομένων των πελατών για την επιτυχία των επιχειρηματικών μοντέλων δικαιόχρησης, δεδομένου ιδίως ότι οι συμφωνίες δικαιόχρησης δεν περιλαμβάνουν αυτή τη στιγμή διατάξεις για τα θέματα αυτά, αφήνοντας περιθώρια για περιττή αβεβαιότητα και συγκρούσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει καθορίσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ως «πρακτικές που παρεκκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εμπορική συμπεριφορά, αντιβαίνουν στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν άλλο»(7)·

1.  θεωρεί ότι, δεδομένης της σημερινής μη ικανοποιητικής αξιοποίησής της στην ΕΕ σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, η δικαιόχρηση μπορεί να διαδραματίσει ακόμα σημαντικότερο ρόλο στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα του λιανικού εμπορίου·

2.  θεωρεί σημαντικό, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον τομέα της δικαιόχρησης, αλλά επισημαίνει ότι παρατηρείται ακόμα μεγάλος βαθμός απόκλισης και διαφοροποίησης μεταξύ των κρατών μελών σε αυτό το πεδίο· θεωρεί, συνεπώς, σημαντικό, να καθοριστούν ομοιογενείς κατευθυντήριες γραμμές που να αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές, για τη λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου·

3.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις συμβάσεις δικαιόχρησης, ώστε να διαμορφωθεί καλύτερα το κανονιστικό περιβάλλον των συμβάσεων δικαιόχρησης και να εξασφαλιστούν η συμμόρφωση προς τα εργασιακά πρότυπα και καλές υπηρεσίες με υψηλή ποιότητα·

4.  θεωρεί ότι, λόγω της σημαντικής διασυνοριακής διάστασης της δικαιόχρησης, είναι σκόπιμο να ακολουθηθεί μια ομοιόμορφη προσέγγιση στην άρση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ·

5.  αναγνωρίζει ότι, σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει νομοθεσία για την προστασία των δικαιοδόχων, αλλά το βάρος δίνεται στο προσυμβατικό στάδιο, με την επιβολή υποχρεώσεων γνωστοποίησης στον δικαιοπάροχο· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα εθνικά συστήματα δεν έχουν προβλέψει μηχανισμούς επιβολής που να είναι αποτελεσματικοί στη διασφάλιση της συνέχειας της σχέσης δικαιόχρησης·

6.  επισημαίνει ότι οι δικαιοδόχοι είναι συχνά το πιο αδύναμο συμβαλλόμενο μέρος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ΜΜΕ, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη μορφή δικαιόχρησης αναπτύσσεται κατά κανόνα από τους δικαιοπαρόχους και οι δικαιοδόχοι τείνουν να είναι οικονομικά ασθενέστεροι και μπορεί να είναι λιγότερο ενημερωμένοι από τους δικαιοπαρόχους και να εξαρτώνται, συνεπώς, σε μεγάλο βαθμό από την πραγματογνωσία των τελευταίων· τονίζει το γεγονός ότι τα δίκτυα δικαιόχρησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία της συνεργασίας του δικαιοπαρόχου και των δικαιοδόχων, λαμβανομένου υπόψη ότι το σύστημα δικαιόχρησης εξαρτάται από την ορθή εφαρμογή του από όλα τα μέρη·

7.  υπενθυμίζει ότι η δικαιόχρηση είναι μια συμβατική σχέση μεταξύ δύο νομικά ανεξάρτητων επιχειρήσεων·

8.  τονίζει ότι η ρύθμιση θα πρέπει να διατηρήσει και να αυξήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη δικαιόχρηση ως τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα όχι μόνο στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που γίνονται δικαιοπάροχοι, αλλά και για τα πρόσωπα που γίνονται δικαιοδόχοι·

9.  παρατηρεί ότι οι δικαιοπάροχοι έχουν οργανωθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους, ενώ οι δικαιοδόχοι συχνά δεν διαθέτουν παρόμοιες οργανώσεις εκπροσώπησης για την προάσπιση των συλλογικών συμφερόντων τους και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται κυρίως σε ατομικό επίπεδο·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ δικαιοπαρόχων, δικαιοδόχων, και φορέων λήψης αποφάσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης των δικαιοδόχων και να εξασφαλιστεί ότι θα ακούγεται η φωνή τους όταν προετοιμάζονται πολιτικές ή νομοθεσία που ενδέχεται να τους επηρεάζουν, όπως επίσης να εξασφαλιστεί περισσότερο ισότιμη εκπροσώπηση των μερών, και τονίζει, παράλληλα, ότι η συμμετοχή στους εν λόγω οργανισμούς πρέπει να παραμείνει προαιρετική·

11.  τονίζει ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου και καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, σημεία επαφής για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαιοπάροχοι και οι δικαιοδόχοι, όποτε υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, ζητεί δε από την Επιτροπή να βελτιώσει τη συλλογή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, με βάση, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες που παρέχουν τα εν λόγω σημεία επαφής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτώνται κατ’ αυτόν τον τρόπο·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών συμβατικών ρητρών ή άλλων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, και να ζητήσει από την Eurostat να λαμβάνει υπόψη αυτό το πρότυπο όταν συλλέγει στατιστικές πληροφορίες για τον συγκεκριμένο τομέα, χωρίς πρόσθετη διοικητική ή άλλη επιβάρυνση για τους επιχειρηματίες·

13.  λαμβάνει υπόψη τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για τη δικαιόχρηση, που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Franchise (ΕΤΑ), ως δυνητικά αποτελεσματικό μέσο για την προαγωγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της δικαιόχρησης σε βάση αυτορρύθμισης, αλλά αναφέρει παράλληλα ότι ο κώδικας έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής από δικαιοδόχους, οι οποίοι επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι ο κώδικας έδινε μεγαλύτερη έμφαση στην τήρηση των δεσμεύσεων του δικαιοπάροχου πριν από την αναθεώρησή του το 2016· ενθαρρύνει δικαιοπαρόχους και δικαιοδόχους να εξασφαλίσουν την ισόρροπη και δίκαιη εκπροσώπηση των δύο πλευρών, ώστε βρεθεί κατάλληλη λύση·

14.  εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κώδικας καλύπτει μόνο μια μικρή μειονότητα επιχειρήσεων δικαιόχρησης που λειτουργούν στην ΕΕ, δεδομένου ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων δικαιόχρησης δεν ανήκουν ούτε στην EFF ούτε στις εθνικές ενώσεις που έχουν τον έχουν υιοθετήσει, ενώ μερικά κράτη μέλη δεν διαθέτουν εθνικές ενώσεις δικαιόχρησης·

15.  επισημαίνει ότι υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη ανεξάρτητου μηχανισμού επιβολής του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας, και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η έλλειψη αυτή οδήγησε στη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα επιβολής της νομοθεσίας για την πρόληψη των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε σχέση με τη δικαιόχρηση·

16.  υπενθυμίζει ότι ο κώδικας δεοντολογίας είναι ένα σύνολο κανόνων που γίνονται αποδεκτοί από τους δικαιοπάροχους επιπλέον των κανόνων που απαιτούνται από τον νόμο· πιστεύει ότι ο κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να παραμένει πάντα προστιθέμενη αξία για όσους επιθυμούν να τηρούν αυτούς τους κανόνες·

17.  πιστεύει ότι χρειάζεται να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του πλαισίου αυτορρύθμισης και της ενωσιακής πρωτοβουλίας για την αλυσίδα εφοδιασμού, δεδομένου ότι η ιδιότητα του μέλους των εθνικών οργανισμών δικαιόχρησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτή την πρωτοβουλία·

18.  επισημαίνει ότι οι συμφωνίες δικαιόχρησης θα πρέπει να σέβονται πλήρως τις αρχές της ισόρροπης εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο της οποίας ο δικαιοπάροχος και ο δικαιοδόχος πρέπει να επιδεικνύουν αμοιβαία σύνεση, να είναι δίκαιοι ο ένα προς τον άλλον και να επιλύουν καταγγελίες, παράπονα και διαφορές με ειλικρινή, διαφανή, συνετή και άμεση επικοινωνία·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις καταγγελίες και άλλες συναφείς πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω των σημείων επαφής ή με άλλον τρόπο· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, με βάση τις πληροφορίες αυτές, μη εξαντλητικό κατάλογο αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, τον οποίο να δημοσιεύσει και να καταστήσει προσβάσιμο από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να συγκροτήσει, εφόσον χρειαστεί, πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων για να λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική της δικαιόχρησης λιανικής και, ιδίως, σχετικά με τυχόν τύπους αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

20.  επισημαίνει, ιδίως, την ανάγκη για ειδικές αρχές προκειμένου να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, όπως η σαφής, ορθή και πλήρης ενημέρωση πριν από τη σύναψη της σύμβασης, μεταξύ άλλων με πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του συγκεκριμένου τρόπου δικαιοχρησίας, τόσο γενικές όσο και συγκεκριμένες για την προβλεπόμενη γεωγραφική θέση του δικαιοδόχου, και σαφή όρια όσον αφορά τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας, που πρέπει να διατίθεται εγγράφως και εγκαίρως πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, και για την καθιέρωση προθεσμίας υπαναχώρησης μετά την υπογραφή της συμφωνίας, όπου αυτό είναι σκόπιμο· επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη για συνεχή εμπορική και τεχνική βοήθεια από τον δικαιοπάροχο στον δικαιοδόχο κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, εάν χρειάζεται·

21.  τονίζει την ανάγκη για παροχή εξειδικευμένης αρχικής κατάρτισης, όταν χρειάζεται, και κατάλληλης καθοδήγησης από τον δικαιοπάροχο στους δικαιοδόχους κατά τη διάρκεια της σύμβασης·

22.  υπενθυμίζει την υποχρέωση των δικαιοδόχων να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη της δικαιοδόχου επιχείρησης και την διατήρηση της κοινής ταυτότητας και φήμης του δικτύου δικαιόχρησης και, για τον σκοπό αυτό, να συνεργάζονται υπεύθυνα με όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο δίκτυο και να σέβονται τα δικαιώματα βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από τον συγκεκριμένο τρόπο δικαιόχρησης, καθώς και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού·

23.  προσθέτει, ωστόσο, ότι, ενίοτε, οι δικαιοπάροχοι απαιτούν από τους δικαιοδόχους να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη δικαιόχρηση· απαιτήσεις αυτού του είδους δεν πρέπει να θεωρούνται μέρος της υποχρέωσης των δικαιοδόχων να διατηρούν την κοινή ταυτότητα και να προστατεύουν την φήμη του δικτύου δικαιόχρησης, μπορούν δε εύκολα να αποτελέσουν αθέμιτη εμπορική πρακτική·

24.  τονίζει ότι οι ρήτρες απαγόρευσης του ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες, εύλογες και αναλογικές και να μην εφαρμόζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο, λαμβανομένου ειδικότερα υπόψη του γεγονότος ότι οι δικαιοδόχοι ενδέχεται να αναγκαστούν να αλλάξουν τον τρόπο δικαιόχρησης που εφαρμόζουν, εάν σημειωθούν αλλαγές στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται και κατά συνέπεια στη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών·

25.  επισημαίνει τα ζητήματα που ανακύπτουν όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, οι οποίες αποτελούν ολοένα και σημαντικότερο μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου της δικαιόχρησης αλλά δεν καλύπτονται από τις παραδοσιακές συμφωνίες δικαιόχρησης, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι διαδικτυακές πωλήσεις στις διατάξεις τους· προτείνει, συνεπώς, να συμπεριλαμβάνονται, όπου είναι σκόπιμο, στις συμφωνίες δικαιόχρησης διατάξεις για τις διαδικτυακές πωλήσεις, ειδικότερα στις περιπτώσεις ανισορροπίας όσον αφορά την ισχύ μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου, ιδίως όταν ο δικαιοδόχος είναι ΜΜΕ·

26.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση προκειμένου να αποκτήσει αμερόληπτη πληροφόρηση για την πραγματική κατάσταση όσον αφορά τη δικαιόχρηση, και να καταρτίσει μη νομοθετικές κατευθυντήριες γραμμές, που να αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές, σχετικά με τη λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου, ιδίως σε σχέση με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά, όπως οι διαδικτυακές πωλήσεις, και να τις υποβάλει στο Κοινοβούλιο έως το τέλος Ιανουαρίου του 2018 το αργότερο· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση των υφιστάμενων μέσων αυτορρύθμισης, καθώς και των νομοθετικών πρακτικών των κρατών μελών στο πεδίο της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου, και να υποβάλει τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για το πώς να αναπτυχθεί περαιτέρω ο τομέας της δικαιόχρησης στην ΕΕ·

27.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες για τη δικαιόχρηση και τον τομέα της λιανικής, μεταξύ άλλων όταν προσαρμόζονται κανονισμοί ή οδηγίες για τη δικαιόχρηση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συνεκτικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο·

Δίκαιο του ανταγωνισμού

28.  τονίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών(8) πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στα κράτη μέλη, και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του·

29.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο η αποτελεσματικότητα του εν λόγω κανονισμού υπονομεύεται αυτή τη στιγμή από την ανομοιόμορφη εφαρμογή του στα κράτη μέλη και κατά πόσο είναι σύμφωνη με τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά, ιδίως όσον αφορά τις απαλλασσόμενες μετασυμβατικές ρήτρες και τους όρους αγοράς·

30.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει, σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή του κανονισμού μέσω ενός μηχανισμού αξιολόγησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικτύου αρχών ανταγωνισμού· τονίζει ότι η ασυνέπεια στην επακολούθηση από την Επιτροπή αποτρέπει τη διασυνοριακή λιανική δραστηριότητα και δεν επιτρέπει να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

31.  πιστεύει ότι η καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο θα βελτιώσει τη διανομή, θα αυξήσει την πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών και θα εξασφαλίσει ενδεχομένως καλύτερους όρους για τους τελικούς καταναλωτές·

32.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αναλύσει τον ακούσιο αντίκτυπο του δικαίου του ανταγωνισμού σε κάθε επιμέρους κράτος μέλος·

33.  παροτρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα του μοντέλου στο οποίο θα βασίζεται ο μελλοντικός κανονισμός για τις απαλλαγές κατά κατηγορία·

34.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επίσης την ανάκτηση κάθε παράνομης κρατικής ενίσχυσης μέσω φορολογικών πλεονεκτημάτων στον τομέα της δικαιόχρησης και να επιδείξει αποφασιστικότητα κατά τη διεξαγωγή των τρεχουσών ερευνών· τονίζει, ακόμα, ότι η ΕΕ χρειάζεται να έχει σαφέστερη νομοθεσία για τις φορολογικές συμφωνίες τύπου tax ruling· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίζει τυχόν παραβάσεις στον τομέα της δικαιόχρησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός σε ολόκληρη την ενιαία αγορά·

35.  καλεί την Επιτροπή να διορθώσει τις αδυναμίες της αγοράς και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στον τομέα της δικαιόχρησης·

36.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί ο κανονισμός, και στο πλαίσιο αυτό να επαληθεύσει και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο (1) για την επίδραση της οριζόντιας προσέγγισης στη λειτουργία της δικαιόχρησης· (2) αν το μοντέλο της δικαιόχρησης που εγκρίθηκε με τον κανονισμό αντανακλά την πραγματικότητα της αγοράς· (3) σε ποιο βαθμό οι λεγόμενοι «επιτρεπόμενοι κάθετοι περιορισμοί», δηλαδή οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι δικαιοδόχοι μπορούν να αγοράζουν, να πωλούν ή να μεταπωλούν ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες, είναι αναλογικοί ή έχουν αρνητικές συνέπειες για την αγορά και τους καταναλωτές· (4) ποιες είναι οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν γενικά οι δικαιοπάροχοι και οι δικαιοδόχοι στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιοποίησης· και (5) να συλλέξει πληροφορίες για την αγορά όσον αφορά τις νέες τάσεις, την ανάπτυξη της αγοράς σε σχέση με την οργάνωση του δικτύου, και την τεχνολογική πρόοδο·

37.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες σχετικά με την επιβολή του κανονισμού από τα κράτη μέλη, ενώ η εφαρμογή του θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται κατάλληλα για την εκπλήρωση του στόχου του·

o
o   o

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 140.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0250.
(3) IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978.
(4) IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317.
(5) PE 587.325.
(6) «Legal perspective of the regulatory framework and challenges for franchising in the EU» (Νομική προοπτική του ρυθμιστικού πλαισίου και προκλήσεις για τη δικαιόχρηση στην ΕΕ), μελέτη που εκπονήθηκε για την Επιτροπή IMCO, Σεπτέμβριος 2016, σ. 12.
(7) «Αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων από επιχείρηση σε επιχείρηση», COM(2014)0472.
(8) ΕΕ L 102 της 23.4.2010, σ. 1.


Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη
PDF 545kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (2016/2325(INI))
P8_TA(2017)0323A8-0250/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 και το άρθρο 189 του τίτλου XIX της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2016)0705),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ» (COM(2013)0108),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» (COM(2011)0152),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο ««Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0306),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (COM(2016)0590),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2010, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) (COM(2010)0308),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ21) της UNFCCC και την 11η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP11), η οποία διεξήχθη στο Παρίσι, Γαλλία, από τις 30 Νοεμβρίου 2015 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2),

—  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 512/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 σχετικά με τη σύσταση Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS(4),

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και την υπουργική «δήλωση του Άμστερνταμ», της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της διασυνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο The Hague Manifesto on Space Policy (Μανιφέστο της Χάγης σχετικά με τη διαστημική πολιτική), του Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με κοινό όραμα και στόχους για το μέλλον της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, που υπογράφηκε από την Επιτροπή και τον Οργανισμό στις 26 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα(5),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ – Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική μεγέθυνση στον διαστημικό τομέα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές – βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά στην Ευρώπη(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0250/2017),

Α.  έχοντας υπόψη ότι τα οφέλη του διαστήματος για την κοινωνία είναι πολύπλευρα και μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας για την Ευρώπη, με την ενίσχυση της ανάπτυξης πολλών νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την υποστήριξη της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και των θαλάσσιων μεταφορών· έχοντας υπόψη ότι η δορυφορική τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογίες επικοινωνιών, συστήματα γεωσκόπησης υψηλής ανάλυσης τα οποία επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, στην ταχεία αντίδραση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και σε αποτελεσματικότερους συνοριακούς ελέγχους και ελέγχους ασφάλειας·

Β.  έχοντας υπόψη ότι οι διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες και τα διαστημικά δεδομένα μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες δημόσιες πολιτικές και βασικές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως την ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα δεν αποτελεί κόστος αλλά επένδυση για τους ευρωπαίους πολίτες, και ότι μια φιλόδοξη διαστημική στρατηγική μπορεί να εξασφαλίσει την αυτονομία της ΕΕ και τη βελτίωση της θέσης της στον στρατηγικό τομέα του διαστήματος, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της μεταποίησης, των επιχειρησιακών λειτουργιών και των κατάντη υπηρεσιών που σχετίζονται με το διάστημα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές αποφάσεις που έλαβαν το 2007 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν ως αποτέλεσμα τη διάθεση κονδυλίων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης —Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και GALILEO— και προέβλεπαν μια συμφωνία σχετικά με τη δομή διαχείρισης των προγραμμάτων·

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη», και επικροτεί την πλήρη δέσμευση της Επιτροπής για τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών οφελών του διαστήματος, την αύξηση της χρήσης διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών για την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών, την υποστήριξη ενός διεθνώς ανταγωνιστικού και καινοτόμου ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα, την ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης στο διάστημα, και την ενδυνάμωση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα του διαστήματος·

2.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ και να εξεταστεί η μελλοντική εξέλιξη των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, με σκοπό ιδίως να δημιουργηθεί ένα θετικό και προβλέψιμο επενδυτικό κλίμα στον κατάντη τομέα· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η δημόσια χρηματοδότηση των εμβληματικών διαστημικών προγραμμάτων και μιας κατάντη υποδομής δεδομένων, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα·

3.  τονίζει τα επιτεύγματα που έχουν σημειώσει στο διάστημα τα κράτη μέλη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) και η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), με τη χρήση νέων τεχνολογιών, αποστολών εξερεύνησης, και δυνατοτήτων γεωσκόπησης και μετεωρολογίας·

4.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν τα προγράμματα Galileo και Copernicus, πριν η Επιτροπή παρουσιάσει τις νέες νομοθετικές προτάσεις της στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· θεωρεί ότι στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης θα πρέπει να εξεταστούν, μεταξύ άλλων, τα εξής ζητήματα: ο μελλοντικός ρόλος του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) στο Galileo και ο δυνητικός ρόλος του στο Copernicus· πώς μπορεί να απλοποιηθεί η σχέση του GSA με τον ΕΟΔ· και ο υφιστάμενος διαχωρισμός μεταξύ των βασικών και των κατ’ εξουσιοδότηση καθηκόντων του οργανισμού· παροτρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να διασφαλίσει, πριν ανατεθούν νέα καθήκοντα στον GSA, ότι ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να τα αναλάβει·

5.  τονίζει ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να τροφοδοτήσει μελλοντικές συζητήσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΕΟΔ, λαμβανομένης υπόψη της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΕΟΔ η οποία υπεγράφη στις 26 Οκτωβρίου 2016· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε συνεργασία με τον ΕΟΔ, διάφορες επιλογές μέσω των οποίων μπορεί να απλουστευθεί το περίπλοκο θεσμικό τοπίο στον τομέα της ευρωπαϊκής διαστημικής διακυβέρνησης, με στόχο να βελτιωθεί η κατανομή αρμοδιοτήτων προς όφελος της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας·

6.  τονίζει ότι ο GSA θα πρέπει να διαθέτει επαρκή στελέχωση ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει την επάρκεια των πόρων που χορηγούνται στον GSA, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά και τα μελλοντικά καθήκοντά του· θεωρεί ότι η πολιτική και οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού θα πρέπει να προσαρμοστούν υπό το πρίσμα των νέων καθηκόντων που ανατίθενται στον GSA, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013·

7.  τονίζει ότι, προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις, ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει, όσον αφορά τον τομέα του διαστήματος, μεγαλύτερο προϋπολογισμό από τον τρέχοντα, προκειμένου να υποστηριχθεί ολόκληρη η αλυσίδα αξίας (διαστημικό και επίγειο σκέλος, γεωσκόπηση, πλοήγηση και επικοινωνίες), και ότι αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί κατά την επικείμενη αναθεώρηση του ΠΔΠ· επαναλαμβάνει ότι η επιτυχής ανάπτυξη κατάντη αγορών εξαρτάται ιδίως από την έγκαιρη υλοποίηση και τη συνεχή εξέλιξη των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, των οποίων η επαρκής χρηματοδότηση θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και η μοναδική συμβολή των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ κατά τη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

8.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ, ώστε να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα και η οικονομική αποδοτικότητα· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να ενταθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ που συμμετέχουν στη διαστημική πολιτική της, προκειμένου να επιτευχθούν περαιτέρω αποτελέσματα συνεργειών· παραπέμπει στην αυξανόμενη σύγκλιση των διαφόρων τομέων δραστηριότητας· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τη φύση και την έκταση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν υφιστάμενα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στο διάστημα·

Μεγιστοποίηση των οφελών του διαστήματος για την κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα διαστημικά προγράμματα και οι υπηρεσίες τους αποτελούν βασικά στοιχεία σε τομείς πολιτικής και οικονομικούς κλάδους όπως η ενέργεια, το κλίμα, το περιβάλλον, η ασφάλεια και η άμυνα, η υγεία, η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η ψηφιακή αγορά και οι κινητές επικοινωνίες, η περιφερειακή πολιτική και η χωροταξία· θεωρεί ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η μετανάστευση, η διαχείριση των συνόρων και η βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ευρωπαϊκής διαστημικής στρατηγικής για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ· επισημαίνει επίσης τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν για την κοινωνία από την οικονομική χρήση των δορυφόρων και συστημάτων τηλεπισκόπησης·

11.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την πλήρη οικονομική εκμετάλλευση των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus με τους εξής τρόπους: καθορισμός κατάλληλων στόχων για τη διείσδυση στην αγορά· βελτίωση της προσβασιμότητας και της επεξεργασίας των δεδομένων του Copernicus με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών, να αναπτύσσουν εφαρμογές που βασίζονται σε διαστημικά δεδομένα· εξασφάλιση καλύτερης ενσωμάτωσης με άλλες ψηφιακές υπηρεσίες —όπως ευφυή συστήματα μεταφορών, το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, το SafeSeaNet, καθώς και συμβατικά συστήματα πλοήγησης— και διεύρυνση του δυναμικού των διαστημικών λύσεων· τονίζει τα οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τα δεδομένα και τις υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και γεωσκόπησης·

12.  επικροτεί τις ενέργειες της Επιτροπής για την προμήθεια πλατφορμών υπολογιστικού νέφους για δεδομένα γεωσκόπησης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη αξιοποιεί πλήρως τα οικονομικά οφέλη των εμβληματικών διαστημικών προγραμμάτων της και να καθιερωθεί η βιώσιμη πρόσβαση των χρηστών και η απόκτηση δεξιοτήτων· προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει το έργο της στον εν λόγω τομέα, ώστε οι πρώτες πλατφόρμες δεδομένων να είναι λειτουργικές το 2018· θεωρεί ότι όλες οι διαδικασίες υποβολής προσφορών για τις εν λόγω πλατφόρμες θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε ιδιωτικούς φορείς·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη λειτουργία των οντοτήτων στις οποίες έχει ανατεθεί το πρόγραμμα Copernicus, με σκοπό ιδίως να απλουστευτούν και να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες υποβολής προσφορών που αυτές εφαρμόζουν, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ·

14.  τονίζει την ανάγκη να καταστεί η νομοθεσία συμβατή με τις διαστημικές προκλήσεις, και επαναλαμβάνει την έκκληση του, την οποία διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμα σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά, να προβαίνει η Επιτροπή σε «διαστημικό έλεγχο» πριν από την υποβολή οποιασδήποτε νέας νομοθετικής ή μη νομοθετικής πρότασης· καλεί την Επιτροπή να άρει τους φραγμούς στη χρήση διαστημικών τεχνολογιών από τον δημόσιο τομέα, π.χ. για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με νέα και υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία· πιστεύει ότι η δημόσια πολιτική μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών, με βάση παραδείγματα όπως το eCall και ο ψηφιακός ταχογράφος· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υιοθέτηση των διαστημικών τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, για παράδειγμα μέσω της αγοράς ευρωπαϊκών δεδομένων ή υπηρεσιών γεωσκόπησης για την εξυπηρέτηση στόχων πολιτικής·

15.  επισημαίνει το δοκιμαστικό σχέδιο για την εξασφάλιση καθαρότερου διαστήματος μέσω της εξόδου από την τροχιά και για καινοτόμα υλικά για τον διαστημικό εξοπλισμό, το οποίο έχει ως στόχο να εξετάσει τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα μιας μελλοντικής κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας (ΚΤΠ) για τον τομέα του διαστήματος· αναγνωρίζει ότι οι επαρκείς πόροι, δημόσιοι και ιδιωτικοί, είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστούν η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα και να αναπτυχθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα στο διάστημα·

16.  πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η συμβολή του Copernicus στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό τις ικανότητες που βασίζονται στο Copernicus για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών CO2, οι οποίες αναπτύσσονται επί του παρόντος στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»(11), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που κατοχυρώνονται στη συμφωνία COP21 και την αποτελεσματική εφαρμογή της· υποστηρίζει την ανάπτυξη μελλοντικών δορυφόρων που θα προορίζονται για την παρακολούθηση του CO2 και του μεθανίου·

17.  χαιρετίζει τη δήλωση αρχικών υπηρεσιών του Galileo της 15ης Δεκεμβρίου 2016· τονίζει ότι η εκτεταμένη χρήση του σήματος του Galileo αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ισχυρής κατάντη αγοράς για τις διαστημικές εφαρμογές και υπηρεσίες, και ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα —συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κανονιστικών— προκειμένου η πλήρης συμβατότητα με το Galileo και το EGNOS να καταστεί το πρότυπο για τις συσκευές που πωλούνται στην ΕΕ, και να ενθαρρυνθεί η διείσδυση συσκευών έτοιμων προς χρήση με το Galileo και το EGNOS στην παγκόσμια αγορά· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην κατάντη βιομηχανία του ευρωπαϊκού GNSS·

18.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ρολόγια σε ζωτικής σημασίας υποδομές τα οποία βασίζονται στο GNSS είναι έτοιμα προς χρήση με το Galileo και το EGNOS, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία από άποψη ασφαλείας·

19.  υπογραμμίζει την ικανότητα των δορυφόρων να παρέχουν αδιάλειπτη και πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα, ιδίως στις απομακρυσμένες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, γεγονός ουσιαστικής σημασίας για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, για την ανάπτυξη δικτύων υψηλής ταχύτητας και για την επέκταση των δικτύων του Διαδικτύου των Πραγμάτων, εξελίξεις οι οποίες επιτρέπουν υπηρεσίες όπως η αυτόνομη οδήγηση, η έξυπνη διαχείριση στόλου και εμπορευματικών μεταφορών, και οι εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής υγείας· τονίζει τη συμπληρωματικότητα των επίγειων και διαστημικών τεχνολογιών για την επίτευξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναγνωρίσει το γεγονός αυτό και να λάβει δεόντως υπόψη τη συμβολή των δορυφόρων σε αυτόν τον τομέα· τονίζει επίσης την ανάγκη να είναι διαθέσιμες επαρκείς ζώνες συχνοτήτων για τη λειτουργία των εν λόγω δορυφορικών υπηρεσιών· ζητεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του υπό εξέλιξη νομοθετικού έργου για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, με επαρκείς επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη· πιστεύει επίσης ότι η διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συντονισμό με τις ψηφιακές στρατηγικές της Επιτροπής, με την υποστήριξη των κρατών μελών και της βιομηχανίας, ούτως ώστε να προωθηθεί μια αποτελεσματική χρήση των δορυφορικών επικοινωνιών με γνώμονα τη ζήτηση, προκειμένου να ενισχυθεί η απανταχού συνδεσιμότητα σε όλη την ΕΕ·

20.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την τόνωση των κατάντη διαστημικών αγορών, κυρίως μέσω δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων σε χώρες που δεν διαθέτουν ακόμα μεγάλο διαστημικό τομέα, σημειώνοντας ότι αυτό θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή· υποστηρίζει τη θέσπιση στοχευμένων μέτρων δημιουργίας ικανοτήτων προς στήριξη των κρατών μελών και των περιφερειών με αναδυόμενες διαστημικές δυνατότητες· επισημαίνει το γεγονός ότι η περιφερειακή διάσταση είναι ουσιώδης προκειμένου τα οφέλη του διαστήματος να φτάσουν μέχρι τους πολίτες, και ότι η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και με το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ· υποστηρίζει, κατά συνέπεια, μια μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε μια επιτυχή διαστημική πολιτική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να είναι μέλος του φόρουμ των χρηστών του Copernicus ώστε να αποτυπωθεί η σημασία των περιφερειακών και τοπικών φορέων ως χρηστών των δεδομένων του Copernicus·

21.  τονίζει ότι χρήστες όπως οι ΜΜΕ και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές εξακολουθούν να μην είναι επαρκώς ενήμεροι όσον αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για σχέδια που συνδέονται με το Galileo ή το Copernicus, και ότι η στοχοθετημένη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες αυτές θα πρέπει να βελτιωθεί χωρίς καθυστέρηση·

22.  αναγνωρίζει τον ρόλο των διαστημικών τεχνολογιών, καθώς και των δύο εμβληματικών διαστημικών προγραμμάτων, στο να καταστούν οι επίγειες, θαλάσσιες, εναέριες και διαστημικές μεταφορές εξυπνότερες, ασφαλέστερες και βιώσιμες, και ενσωματωμένες σε στρατηγικούς τομείς του μέλλοντος όπως τα αυτόνομα και τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα· πιστεύει ότι η διαστημική στρατηγική μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των νέων αναγκών του τομέα μεταφορών για ασφαλή και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, πιο αξιόπιστο εντοπισμό θέσης, διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει τους ενδιαφερόμενους παράγοντες του τομέα των μεταφορών στον διάλογο με τον διαστημικό κλάδο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και να διευκολύνει την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας στην αγορά μεταφορών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών μεταφορών της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του διαστημικού τουρισμού·

23.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την εφαρμογή της διαδικασίας προσγείωσης του EGNOS στους μικρότερους αλλά και τους μεγαλύτερους αερολιμένες· τονίζει εκ νέου τα οικονομικά πλεονεκτήματα και την αυξημένη ακρίβεια, ανθεκτικότητα και ασφάλεια που θα μπορούσε να παρέχει το EGNOS στη χρήση εφαρμογών καίριας σημασίας για την ασφάλεια, π.χ. σε σχέση με τις προσγειώσεις αεροσκαφών, και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί η κάλυψη του EGNOS, κατά προτεραιότητα στη Νοτιοανατολική και την Ανατολική Ευρώπη, και περαιτέρω στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή· θεωρεί επίσης ότι το Galileo θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, ως ακρογωνιαίος λίθος για τη μετάβαση από την επιτήρηση με ραντάρ στη δορυφορική επιτήρηση·

24.  τονίζει περαιτέρω τη σημασία του να εξοπλιστούν τα αεροσκάφη με διαστημική τεχνολογία αυτόματης εξαρτημένης επιτήρησης-εκπομπής (ADS-B), και να υποχρεούνται οι αερομεταφορείς να εξοπλίζουν τα αεροσκάφη με το σύστημα ADS-B, ώστε να διασφαλιστεί ακρίβεια και αξιοπιστία στην παρακολούθηση των αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο και να εξοικονομούνται καύσιμα·

25.  τονίζει τη σημασία των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ όσον αφορά τα ζητήματα θάλασσας και ναυτιλίας, τις αλιευτικές δραστηριότητες και τη γαλάζια οικονομία γενικότερα, για παράδειγμα στους εξής τομείς: αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας· επισκόπηση και αξιολόγηση της κατάστασης και της υγείας των ωκεανών και των ιχθυαποθεμάτων· υποστήριξη της παραγωγικότητας της ιχθυοκαλλιέργειας· διευκόλυνση της θαλάσσιας έρευνας· και παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, καθώς και δορυφορικών συνδέσεων για τις ενσωματωμένες ιατρικές συσκευές· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη για διαστημικές ικανότητες επιτήρησης των ωκεανών και για καλό συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών Galileo, EGNOS και Copernicus·

Προώθηση ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού και καινοτόμου ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα

26.  τονίζει ότι η επιτυχία και η ανταγωνιστικότητα του διαστημικού τομέα, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την έρευνα και την καινοτομία· ζητεί να ενισχυθεί και να επεκταθεί η ειδική για το διάστημα γραμμή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ένατου προγράμματος πλαισίου· υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, του ΕΟΔ και των κρατών μελών για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και την αποφυγή της επικάλυψης ενεργειών, ιδίως σε τομείς στους οποίους διάφοροι φορείς χρηματοδοτούν την έρευνα· πιστεύει ότι η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να χρηματοδοτούνται, προς όφελος ενός ευρέος φάσματος διαστημικών τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τη χρήση του μέσου για τις ΜΜΕ που αποσκοπεί στην κλιμάκωση των επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα των διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 όσο και σε μελλοντικά προγράμματα πλαίσια·

27.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, να διασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των επιχειρήσεων της ΕΕ έναντι των επιχειρήσεων τρίτων χωρών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις τιμές που χρεώνουν οι εταιρείες σε άλλους πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων και η εφαρμογή δίκαιων πρακτικών εκ μέρους των παραγόντων της αγοράς, με σκοπό να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία αντιμετωπίζει όλο και πιο έντονο ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων συστημάτων προμηθειών·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση και να εξασφαλιστεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού και της βέλτιστης δυνατής χρήσης πολλαπλών παρόχων από την ΕΕ· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να ενισχυθεί με ισορροπημένο τρόπο η συμμετοχή της βιομηχανίας σε όλα τα επίπεδα, και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας· πιστεύει ότι οι διαστημικοί συνεργατικοί σχηματισμοί μπορούν να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για τη διαστημική βιομηχανία·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, νέων διαστημικών επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογιών ικανών να φέρουν την επανάσταση στον τομέα και να μειώσουν το κόστος (π.χ. ευρωπαϊκές τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την αποστολή μικρών δορυφόρων στο διάστημα, όπως επαναχρησιμοποιήσιμα αερόστατα ή συστήματα εκτόξευσης)·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση και τις ανάγκες των ΜΜΕ κατά τον καθορισμό της διάρκειας των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των διαστημικών υποδομών και υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στον τομέα του διαστήματος·

31.  τονίζει την ανάγκη επένδυσης με αποφασιστικότερο τρόπο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των πολιτών της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος, ώστε, μεταξύ άλλων, να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το διάστημα κατά τη μετάβαση σε μια ψηφιακή κοινωνία· υπογραμμίζει τη σημασία των επιτευγμάτων της διαστημικής πολιτικής ως πηγής έμπνευσης για τις μελλοντικές γενιές καθώς και σε σχέση με την προώθηση μιας αίσθησης ευρωπαϊκής ταυτότητας· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να συνεχιστεί και να επεκταθεί η συντονισμένη προσέγγιση για μια ευρωπαϊκή διαστημική εκπαίδευση ικανή να προσελκύει τους νέους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον τομέα της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας·

32.  τονίζει ότι η συμμετοχή στα προαιρετικά προγράμματα του ΕΟΔ, στο πλαίσιο των οποίων οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα μπορούν να συμμετέχουν στην προετοιμασία τεχνολογιών αιχμής για διαστημικές αποστολές και διαστημικά συστήματα, αποτελεί βασικό και θεμελιώδες εργαλείο για την ανάπτυξη της ικανότητας της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας· τονίζει ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα ανοίγει τον δρόμο στην επιχειρηματικότητα στον εν λόγω τομέα, καθώς και στην πρόσβαση σε επιστημονικά έργα υψηλής έντασης τεχνολογίας και γνώσης, κάτι που μπορεί επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο στον τομέα των μεταφορών·

Ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση του διαστήματος σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον

33.  υπενθυμίζει ότι τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ είναι πολιτικού χαρακτήρα και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για τη μη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη στρατηγική διάσταση του διαστημικού τομέα για την Ευρώπη και την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ των μη στρατιωτικών πτυχών και των πτυχών ασφάλειας και άμυνας και να υπάρξει χρήση των διαστημικών δυνατοτήτων για την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας και προστασίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεωπολιτικό περιβάλλον και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τις συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων και του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, το οποίο προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2016, ώστε να εξασφαλιστεί η συνολική συνεκτικότητα στον συγκεκριμένο στρατηγικό τομέα·

34.  καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει τη ζήτηση από θεσμικούς πελάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ανεξάρτητη, οικονομικά αποδοτική και αξιόπιστη πρόσβαση στο διάστημα μέσω της χρήσης των ευρωπαϊκών συστημάτων εκτόξευσης Ariane και Vega, και των μελλοντικών μοντέλων που θα προκύψουν από την εξέλιξή τους· πιστεύει ότι το στοιχείο αυτό έχει εξαιρετική στρατηγική σημασία για τις διαδικασίες διαχείρισης έκτακτων αναγκών και κρίσεων, καθώς και για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας·

35.  υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής να αξιολογήσει διάφορους τρόπους υποστήριξης των ευρωπαϊκών υποδομών εκτόξευσης από την άποψη της αυτονομίας, της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και των αναγκών της ΕΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, τη στρατηγική σημασία που έχει το ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο στο Κουρού (Γαλλική Γουιάνα), και την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την περιοχή στην οποία βρίσκεται·

36.  υπενθυμίζει ότι η έννοια της ανεξάρτητης πρόσβασης στο διάστημα δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την ανεξάρτητη ικανότητα της Ευρώπης να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να εκτοξεύει, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται διαστημικά συστήματα·

37.  παρατηρεί ότι δεν υπάρχει ορατότητα όσον αφορά τη συνέχιση του προγράμματος οχημάτων εκτόξευσης στην Ευρώπη μετά τα επόμενα τρία ή τέσσερα έτη (Ariane 6 και Vega C), ούτε όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του εν λόγω προγράμματος· εκφράζει την ανησυχία του για την απουσία ενός μεσομακροπρόθεσμου προγράμματος εκτοξεύσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τα οχήματα εκτόξευσης στην Ευρώπη για τα επόμενα 20 έτη·

38.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών εκτόξευσης και την ενσωμάτωση των αρχών του οικολογικού σχεδιασμού σε όλα τα συστήματα εκτόξευσης και σε όλα τα διαστημικά μέσα·

39.  θεωρεί ότι στην επόμενη γενιά δορυφορικών συστημάτων θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ασφάλεια των υποδομών του προγράμματος Galileo, μεταξύ άλλων στο τμήμα εδάφους, καθώς και η ικανότητα διπλής χρήσης των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, ενώ θα πρέπει να βελτιωθούν η ακρίβεια και η κρυπτογράφηση· υπενθυμίζει ότι η κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία (PRS) του Galileo, που είναι προσβάσιμη μόνο σε χρήστες εξουσιοδοτημένους από την κυβέρνηση, θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον όσον αφορά την αντιμετώπιση εξελισσόμενων απειλών, ιδίως σε περιπτώσεις κρίσεων·

40.  εφιστά την προσοχή στην τρωτότητα των διαστημικών υποδομών σε παρεμβολές ή επίθεση από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, καθώς και σε μια σειρά άλλων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων με διαστημικά απόβλητα ή άλλους δορυφόρους· επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση των ζωτικών υποδομών και επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη ανθεκτικών τεχνολογιών· αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του διαστήματος και των διαστημικών τεχνολογιών για τη διπλή χρήση, ιδίως στις επικοινωνίες, τις πληροφορίες ασφαλείας, την επιτήρηση και την αναγνώριση, την αντιμετώπιση καταστροφών και τον έλεγχο των εξοπλισμών, υπογραμμίζει δε τη ζωτική σημασία των δυνατοτήτων του διαστήματος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ενθαρρύνει περαιτέρω τις επενδύσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων διαστημικών ικανοτήτων και τεχνολογίας· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι δυνατότητες για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών στο διάστημα, κάτι που με τη σειρά του θα ενισχύσει την ικανότητα του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα να ανταποκρίνεται στις μεταβολές των αγορών, των φορέων και των τεχνολογιών·

41.  καλεί την Επιτροπή να μετριάσει τους κινδύνους που προκύπτουν από τα διαστημικά απόβλητα μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων υπηρεσιών επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), με σκοπό τη θέσπιση προγράμματος για τη δημιουργία ανεξάρτητου συστήματος ικανού να αναγνωρίζει τις απειλές που συνεπάγονται τα διαστημικά απόβλητα για τις ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, να στηρίζει μέτρα για την αποφυγή των συγκρούσεων και, μακροπρόθεσμα, να απομακρύνει ενεργά τα απόβλητα από την τροχιά της Γης· υποστηρίζει το σχέδιο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών SST της ΕΕ, ώστε να καταστούν δυνατές οι διαστημικές μετεωρολογικές προβλέψεις, και συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στη Γη, ώστε να αντιμετωπιστεί ο δυνητικά καταστροφικός κίνδυνος να συγκρουστεί κάποιο από αυτά τα αντικείμενα με τη Γη· τονίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να επεκταθούν οι δυνατότητες και η εμπειρογνωμοσύνη σε αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει ήδη ο ΕΟΔ· επιβεβαιώνει την ανάγκη να παρέχονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά δεδομένα, με στόχο την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας·

42.  υπενθυμίζει την αυξανόμενη σημασία της κυβερνοασφάλειας για τα διαστημικά προγράμματα, και σημειώνει ότι αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της οικονομίας μας εξαρτάται από υπηρεσίες που σχετίζονται με το διάστημα· καλεί την Επιτροπή να μετριάσει τους κινδύνους για τα διαστημικά μέσα της ΕΕ, μέσω της λήψης κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της χρήσης της κρυπτογράφησης, για την προστασία των σχετικών με το διάστημα υποδομών από κυβερνοαπειλές· ζητεί, περαιτέρω, από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί οργανισμοί διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πιθανών κυβερνοεπιθέσεων·

43.  θεωρεί ότι η προγραμματισμένη πρωτοβουλία Govsatcom αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μέτρο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε ασφαλείς, αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες για ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των χρηστών σε ευρύ φάσμα τομέων, και, παράλληλα, να ενισχύονται η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα δορυφορικών τηλεπικοινωνιών· καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της εκτίμησης αντικτύπου είναι αρκούντως θετικά, να διαμορφώσει την προγραμματισμένη πρωτοβουλία Govsatcom με οικονομικά αποδοτικό τρόπο —που μπορεί να περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και από κοινού χρήση δυνατοτήτων, ή την αγορά υπηρεσιών από πιστοποιημένους εμπορικούς δορυφόρους επικοινωνιών— και να διασφαλίσει ότι η πρωτοβουλία δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία και ότι αποφεύγονται επικαλύψεις με υφιστάμενες δομές·

44.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής με στόχο την αποτελεσματική συμβολή στην ενίσχυση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας μέσω της παροχής στα οικεία θεσμικά όργανα ανεξάρτητων πληροφοριών ασφάλειας, όπως επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο·

Ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα και προώθηση της διεθνούς συνεργασίας

45.  καλεί την Επιτροπή να προωθεί τα διαστημικά μέσα της ΕΕ και τις ικανότητες της διαστημικής βιομηχανίας της ΕΕ σε όλες τις σχετικές πτυχές των εξωτερικών της σχέσεων·

46.  πιστεύει ότι για την εξασφάλιση ενός ειρηνικού και ασφαλούς διαστημικού περιβάλλοντος θα χρειαστεί συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την προαγωγή προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και βιωσιμότητας, ιδίως σε σχέση με την εξερεύνηση του διαστήματος, και καλεί την Επιτροπή να συνεργάζεται στενά με την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό·

47.  επισημαίνει την ανάγκη για διεθνή συντονισμό όσον αφορά θέματα διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας και των διαστημικών αποβλήτων, τα οποία πρόκειται να αυξηθούν λόγω της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης των αποκαλούμενων «ευρείας κλίμακας σχηματισμών δορυφόρων» και της συμφόρησης στις τροχιές πλησίον της Γης που μπορεί να προκύψει από τη συνεχιζόμενη μείωση των εξόδων για την εκτόξευση δορυφόρων·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τους υφιστάμενους στόχους του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους όπως η διαστημική εξόρυξη, και να εξετάζει τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν αυτοί να έχουν στα υφιστάμενα νομικά πλαίσια και, ιδίως, στη Συνθήκη για το απώτερο διάστημα· θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι βασικές αρχές της Συνθήκης, και ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθεί ένας αγώνας δρόμου για εξαντλήσιμους πόρους στο διάστημα· προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης, και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για την εξασφάλιση συναίνεσης· αναγνωρίζει ότι το διάστημα αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας·

49.  εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την οικονομική διπλωματία ώστε να ανοίξουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία· τονίζει ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς στις αγορές τρίτων χωρών θα πρέπει να υποστηρίζονται από την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, από τις αρχές των κρατών μελών, είτε μεμονωμένα είτε μέσω του ΕΟΔ, καθώς και από οργανισμούς όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)· συνιστά να καταρτίζονται εκ των προτέρων σχέδια για συντονισμένη στήριξη αυτού του είδους·

Διασφάλιση αποτελεσματικής υλοποίησης

50.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της διαστημικής πολιτικής της ΕΕ και ότι θα πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις επαφές που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και τον ΕΟΔ, όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με το διάστημα·

51.  θεωρεί ότι η δημοκρατική υποστήριξη είναι σημαντική για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο διάστημα· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ορθά σχεδιασμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας σχετικά με τα οφέλη των διαστημικών τεχνολογιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις· προτρέπει την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής, να βασιστεί στους παρακάτω τρεις πυλώνες, καθένας από τους οποίους καλύπτει μια σημαντική ομάδα του κοινού: α) ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αναγκαιότητα των επενδύσεων στο διάστημα· β) ενημέρωση των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα εμβληματικά διαστημικά προγράμματα· γ) ένταξη του διαστήματος στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο έναν χάρτη πορείας σχετικά με τη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής επικοινωνίας το συντομότερο δυνατό·

52.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της, να προτείνει νομοθεσία όπου αυτό χρειάζεται και να σχεδιάσει πρόσθετες συγκεκριμένες και απτές δράσεις που απαιτούνται για την έγκαιρη επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στη στρατηγική·

o
o   o

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

(1) ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 227.
(4) ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 72.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0267.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0268.
(7) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 12.
(8) ΕΕ C 227 E της 6.8.2013, σ. 16.
(9) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 1.
(10) Space Market Uptake in Europe, μελέτη για την Επιτροπή ITRE, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Α, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.
(11) https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf, σ. 48.


Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση
PDF 545kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση (2016/2142(INI))
P8_TA(2017)0324A8-0252/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κοπεγχάγης της 30ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(1),

–   έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής του 2012 σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) – «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη»(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών,

–   έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) – «Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης»(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων(4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (COM(2012)0669),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση – απάντηση στον Ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης: Επένδυση σε δεξιότητες για καλύτερα αποτελέσματα στον κοινωνικοοικονομικό τομέα και Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013»(5),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης(6),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που κυρώθηκε από την ΕΕ το 2010,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(7),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη(8),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(9),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση(10) (ΕΠΕΠ-ΔΒΜ),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση(11),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης(12),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)(13),

–   έχοντας υπόψη την από 31ης Ιανουαρίου 2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Άνοιγμα της εκπαίδευσης»(14),

–  έχοντας υπόψη την έρευνα της Επιτροπής για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020: Βελτίωση της πολιτικής και της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη(15),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα, αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση(16),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2011-2020(17),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ(18),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις υπό μορφή τροπολογιών θέσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0252/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, που επηρεάζει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, και λόγω της ανάγκης να ενισχυθεί η ικανότητα για κοινωνική ένταξη και συμμετοχή στα κοινά, καθώς και η προσωπική ανάπτυξη, και να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες και η ανοχή, με σκοπό την ενθάρρυνση της ευρύτητας πνεύματος και την αποτροπή οποιουδήποτε είδους μισαλλοδοξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενδυνάμωση και η ψηφιακή αυτοπεποίθηση αποτελούν βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση ισχυρών κοινωνιών και την ενίσχυση των διαδικασιών για ενότητα και ενσωμάτωση εντός της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δια βίου μάθηση θα πρέπει να ενισχυθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άτομο, σε κάθε στάδιο της ζωής του, θα πρέπει να έχει ευκαιρίες δια βίου μάθησης ώστε να αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προσωπική του ανάπτυξη και την επαγγελματική του πρόοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δια βίου μάθηση, σε τυπικό, μη τυπικό και άτυπο πλαίσιο, η οποία προωθεί την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την απασχολησιμότητα, αποτελεί βασική πτυχή της εκπαίδευσης η οποία επηρεάζεται από τις εν λόγω αλλαγές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης, αφενός διευκολύνοντας την είσοδο στην αγορά εργασίας και αφετέρου δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα να επικαιροποιούν τις δεξιότητές τους ή να αποκτούν νέες σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βρουν τρόπους προστασίας ή προώθησης μακροπρόθεσμων επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συμβάλλουν σημαντικά στην προσωπική ανάπτυξη των ατόμων και στη διαμόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, και θα πρέπει να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη διευκόλυνση της προσαρμογής των εργαζομένων στην οικονομική και τεχνολογική αλλαγή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως το 2025, για το 49 % όλων των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των νέων θέσεων εργασίας και των θέσεων εργασίας αντικατάστασης) θα απαιτούνται δεξιότητες υψηλού επιπέδου, για το 40 % θα απαιτούνται δεξιότητες μεσαίου επιπέδου, και μόνο το 11 % θα είναι θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης ή ανειδίκευτης εργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι σημαντικά εργαλεία για την παροχή ευκαιριών ευέλικτης, εξατομικευμένης εκπαίδευσης για όλους, χωρίς καμία διάκριση(19)· τονίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν στρατηγικές ευρύτερης πρόσβασης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορούν να βοηθήσουν στην διαφώτιση των κοριτσιών και των γυναικών ως προς τις νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας, ιδίως σε τομείς, στους οποίους υποεκπροσωπούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι περισσότερες γυναίκες διαθέτουν τίτλους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ανάγκη να αυξηθεί η παρουσία των γυναικών τόσο στην επαγγελματική εκπαίδευση όσο και στους τομείς STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα πιθανό εκπαιδευτικό σχήμα στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής συμπληρωματικής εκπαίδευσης, επειδή λόγω της ευελιξίας του προσφέρεται ιδιαίτερα για την ισορροπία μεταξύ σπουδών και επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης(20) αναφέρεται σε μια μορφή οργάνωσης της διδασκαλίας η οποία προσφέρει μεγάλο βαθμό ευελιξίας μέσω της χρήσης ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών, όχι ως υποκατάστατο της επί τόπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά ως μια εναλλακτική λύση για εκπαιδευόμενους που δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε επί τόπου πανεπιστημιακή εκπαίδευση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναφέρεται σε μια μέθοδο διδασκαλίας η οποία προσφέρει ευελιξία στη μάθηση μέσω της χρήσης των αναδυόμενων τεχνολογιών, όχι ως υποκατάστατο της επί τόπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά ως εναλλακτική λύση για εκπαιδευόμενους που δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε επί τόπου πανεπιστημιακή εκπαίδευση και για εργαζομένους που επιθυμούν να συνδυάσουν εργασία και εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου η ψηφιοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την παροχή νέων τρόπων πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα γυναικών και ανδρών συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχυρωμένη στις Συνθήκες και μεταξύ των στόχων και των καθηκόντων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα στην εκπαίδευση προσφέρει στις γυναίκες περισσότερες ευκαιρίες και συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση συνιστά θεμελιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση των στερεότυπων που συνδέονται με το φύλο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών συνδέεται με το επίπεδο εκπαίδευσής τους, με τις γυναίκες ηλικίας 25-49 ετών που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν πάνω από 20 % υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης από ό,τι οι γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει την προσχολική, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις δεξιότητες ΤΠΕ των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η είσοδος περισσότερων γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ θα μπορούσε να ενισχύσει μια αγορά στην οποία αναμένεται να σημειωθούν ελλείψεις εργατικού δυναμικού και όπου η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών θα απέφερε κέρδος περίπου 9 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως για το ΑΕγχΠ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε σημαντικό βαθμό στα προγράμματα πτυχίων ΤΠΕ, όπου αποτελούν μόνο το 20 % περίπου των πτυχιούχων, ενώ μόνο το 3 % του συνόλου των γυναικών πτυχιούχων έχει πτυχίο ΤΠΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εξ αποστάσεως προγράμματα προσελκύουν σημαντικό αριθμό γυναικών σε κοινωνίες όπου οι γυναίκες δεν έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε συμβατικές μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεδομένου ότι οι γυναίκες ξοδεύουν περισσότερο χρόνο από ό,τι οι άνδρες σε μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και σε οικογενειακή φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα αυτά τους προσφέρουν ευελιξία για να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως στην κατηγορία των μη παραδοσιακών φοιτητών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική συμπληρωματική εκπαίδευση περιλαμβάνεται στις αποστολές δημόσιας υπηρεσίας της ανώτατης εκπαίδευσης και αφορά σπουδές εντός ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος που μπορούν να πραγματοποιηθούν εκ παραλλήλου με εργασία πλήρους απασχόλησης, εν γένει στηριζόμενη στην επαγγελματική εμπειρία και συνήθως προϋποθέτοντας ένα πανεπιστημιακό πτυχίο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή στην επιταχυνόμενη οικονομική και τεχνολογική αλλαγή αποτελεί μείζονα πρόκληση για το γηράσκον εργατικό δυναμικό και ότι η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πρόκλησης θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης μπορεί να δώσει ώθηση στις πολιτικές της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν οι πολίτες διαθέτουν χρόνο για την προσωπική τους ανάπτυξη και την κατάρτισή τους στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, βελτιώνεται η ευεξία τους και αυξάνεται η συμβολή τους στην κοινωνία, καθώς αποκτούν καλύτερα προσδιορισμένες προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει ευέλικτες μορφές σπουδών που βοηθούν τους ανθρώπους να επιτύχουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή δια βίου μάθηση (ULLL) θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ψηφιοποίηση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση προάγει την ευελιξία και τη διαδραστικότητα της εκπαιδευτικής διεργασίας και συνιστά βασικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη της πανεπιστημιακής συμπληρωματικής εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική αλλαγή απαιτεί ισχυρότερους και μονιμότερους δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να είναι στατικά καθιστά δύσκολη τη μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών, των κανόνων που διέπουν τα μαθήματα και τις εξετάσεις, και των όρων εισαγωγής·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούν ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς με σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν πολλά εμπόδια όσον αφορά τα μαθήματα της πανεπιστημιακής συμπληρωματικής εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης(21)·

Η συμπληρωματική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως σύμμαχος της κοινωνιακής και οικονομικής αλλαγής

1.  αναγνωρίζει ότι η επιγραμμική και ανοικτή εκπαίδευση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση αποκτά πόρους, παρέχεται και γίνεται αποδεκτή· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ), οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους και ενισχύουν την απασχολησιμότητα στηρίζοντας τη διαδικασία της δια βίου μάθησης·

2.  διαπιστώνει ότι πολλά ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αγωνίζονται να ανταποκριθούν κατάλληλα στις βαθιές και σύνθετες αλλαγές που υφίστανται οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας και πρέπει να κάνουν αλλαγές στη διακυβέρνηση, στις οργανωτικές δομές και στον τρόπο λειτουργίας τους·· τονίζει ότι νέες, ευέλικτες και προσβάσιμες μορφές δια βίου μάθησης, κατάλληλες για άτομα κάθε ηλικίας, μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις, όπως τον κοινωνικό αποκλεισμό, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τις αναντιστοιχίες των δεξιοτήτων·

3.  αναγνωρίζει ότι η ψηφιοποίηση και η καθιέρωση εκπαιδευτικών πλατφορμών με σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών αποτελούν κομβικό σημείο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα για να γεφυρώσουν το υφιστάμενο τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των καλά εξοπλισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εκείνων που δεν είναι, στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών για τις ψηφιακές δεξιότητες·

5.  τονίζει ότι η λήψη μέτρων για τη δια βίου μάθηση αποτελεί καίριο στοιχείο για τον εφοδιασμό των γυναικών με δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην απασχόληση ή να βελτιώσουν την εργασία, το εισόδημά τους και τις συνθήκες εργασίας τους· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά την παρουσία και την πρόσβαση των γυναικών σε υψηλότερα κλιμάκια του ακαδημαϊκού χώρου·

6.  τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για την καταπολέμηση των εμφύλων στερεοτύπων· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες που θα παρέχουν στήριξη για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για τις γυναίκες, στα οποία θα περιλαμβάνεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και των ΤΠ, την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ισότητας των φύλων για τους εκπαιδευτικούς και την πρόληψη της διάδοσης στερεοτύπων μέσω των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού υλικού·

7.  τονίζει ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα οφείλουν να προετοιμάζουν τους μαθητές για κοινωνίες βασισμένες στη γνώση και για οικονομίες διαρκώς μεταβαλλόμενες, και να τους παρέχουν τεχνογνωσία για ανεξάρτητη μάθηση και επιχειρηματική νοοτροπία και εγκάρσιες δεξιότητες όπως η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η προσαρμοστικότητα, ώστε να εξερευνούν τις δικές τους διαδρομές και να αναπτύσσουν το πλήρες δυναμικό τους·

8.  τονίζει επίσης ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και οφείλουν να εφοδιάζουν τους φοιτητές με πολυδύναμες δεξιότητες, όπως είναι οι ικανότητες οι σχετιζόμενες με την ιδιότητα του πολίτη, οι κοινωνικές ικανότητες και η συμμετοχή στα κοινά·

9.  αναγνωρίζει ότι μια εκπαιδευτική προσέγγιση εστιασμένη στους μαθητές μειώνει τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους(22)· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία του δια βίου επαγγελματικού προσανατολισμού για όλους·

10.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες του διαμοιρασμού των γνώσεων για τη βελτίωση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ πολιτών σε διεθνή κλίμακα·

11.  αναγνωρίζει την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των τοπικών κοινωνιών και της οικονομίας· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη για καλύτερες συνέργειες μεταξύ των παρόχων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης προκειμένου να ενισχυθούν οι ευκαιρίες δια βίου μάθησης για όλους·

12.  εκτιμά πως όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης σε κάθε στάδιο της ζωής τους, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν εγκάρσιες δεξιότητες όπως αριθμητισμό, ψηφιακό γραμματισμό και παιδεία στα μέσα (media literacy), κριτική σκέψη, κοινωνικές δεξιότητες και άλλες συναφείς δεξιότητες ζωής προκειμένου να προσαρμοστούν καλύτερα στο μέλλον·

13.  τονίζει την ανάγκη για εξατομικευμένη υποστήριξη προς εκπαιδευόμενους σε επιχειρήσεις, μαθητευόμενους και εργαζόμενους, ώστε να εξασφαλιστεί η ένταξη όλων των ατόμων στην αγορά εργασίας· εκτιμά ότι είναι ζωτικό το να ενσωματωθούν οι νέες τεχνολογίες στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να αποκτούν οι ενδιαφερόμενοι το κατάλληλο σύνολο δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων και να καθίστανται ικανοί να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο·

14.  ζητεί καλύτερη ένταξη των πολιτών στην αγορά εργασίας και διατήρησή τους σε αυτή, με τη βοήθεια βελτιώσεων στις δεξιότητές τους μέσα από την επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)· υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της ΕΕΚ μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των νέων και των οικογενειών τους σε πληροφορίες για τις δυνατότητες που η ΕΕΚ προσφέρει· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι ο στόχος για τη μαθησιακή κινητικότητα στον τομέα της ΕΕΚ στο πρόγραμμα Erasmus+ απέχει ακόμη πολύ από το να επιτευχθεί και ότι θα πρέπει να προσεχθεί περισσότερο·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία των Erasmus+ και «Ορίζων 2020» για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να διερευνήσουν πλήρως το δυναμικό των εν λόγω προγραμμάτων· και τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα ειδικά προσαρμοσμένα στην πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση με έμφαση στην απασχόληση·

16.  αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι ζωτικής σημασίας και ως εκ τούτου απαιτείται να υποστηριχθεί η ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση, ώστε να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες όσων δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα – ιδιαίτερα των μη προνομιούχων ομάδων· καλεί τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις επενδύσεις προς τους στόχους αυτούς·

Σημασία της ποιότητας και της ευελιξίας στην εκπαίδευση

17.  αντιλαμβάνεται την ολοένα βελτιούμενη ποιότητα τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης ως ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες της ΕΕ να διασφαλίσει κοινωνική συνοχή, ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση·

18.  τονίζει ότι, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να δώσουν στους εργαζόμενους τόσο χαμηλής όσο και υψηλής εξειδίκευσης περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, πρέπει να παρέχουν, σε συνεργασία με τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατάρτιση και εκπαίδευση εστιασμένη στη σταδιοδρομία καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου·

19.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία των ποιοτικών μεθόδων μετάδοσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων προκειμένου να έχει η εκπαίδευση αποτελέσματα· τονίζει την ανάγκη του να γίνουν επενδύσεις και να δοθεί στήριξη στην επαγγελματική ανέλιξη και τη συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη διασφάλισης υψηλών προτύπων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη σημασία της ανάπτυξης νέων μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης, ως μέρους των καινοτόμων διεργασιών και της σταδιακής ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης· αναγνωρίζει στο πλαίσιο αυτό ότι οι κατάλληλες υποδομές και οι κατάλληλοι πόροι είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας·

20.  σημειώνει ότι αυτό απαιτεί σεβασμό και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών, ελκυστικές αμοιβές και συνθήκες εργασίας, καλύτερη πρόσβαση σε επαγγελματική επιμόρφωση κατά τον χρόνο εργασίας, ιδίως σε θέματα ψηφιακής διδασκαλίας·

21.  καλεί τα πανεπιστήμια να επικεντρωθούν όλο και περισσότερο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να την επεκτείνουν ώστε να καλύπτει τα δωρεάν μικρής διάρκειας μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης·

22.  τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται στους μαθητές που παρακολουθούν εξ αποστάσεως εκπαίδευση ευκαιρίες επικοινωνίας με τους καθηγητές και αξιολόγησης από αυτούς, ώστε να έχουν σωστή υποστήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους·

23.  αναγνωρίζει ότι οι ευέλικτες μορφές μάθησης, όπως η εξ αποστάσεως και η μεικτή μάθηση, επιτρέπουν στους απασχολούμενους να συνδυάζουν την εργασία και/ή εκπαίδευση με την οικογενειακή και προσωπική ζωή·

24.  αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσον αφορά τα άτομα των οποίων η σωματική κατάσταση εμποδίζει την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις αίθουσες διδασκαλίας·

25.  προωθεί την ιδέα της εξατομικευμένης μάθησης και των μαθημάτων συμπλήρωσης κενών που έχουν σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και χρειάζεται να αποκτήσουν περαιτέρω προσόντα ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εισαγωγής·

26.  υπενθυμίζει την ανάγκη να επιδιώκεται σε ολόκληρη την προσωπική σταδιοδρομία μια πιο ευέλικτη και εξατομικευμένη προσέγγιση ως προς την επαγγελματική ανέλιξη και τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση· αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν για την επίτευξη αυτού του σκοπού κυρίως οι δημόσιοι αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς, ενώ αναγνωρίζει επίσης ότι η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλών που αφορούν τις προσωπικές ανάγκες και προτιμήσεις και εστιάζουν στην αξιολόγηση και επέκταση των ατομικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης από τα πρώτα στάδια·

27.  τονίζει τη σημασία της διαδραστικότητας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας που επιτρέπουν την πρακτική εξάσκηση, τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία της διδασκαλίας και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων·

28.  προωθεί την ιδέα της κατοχυρωμένης πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, με σκοπό ιδίως να διευκολύνεται η επανένταξη γυναικών ειδικότερα και φροντιστών στο εργατικό δυναμικό·

29.  τονίζει την ανάγκη διαρκούς εποπτείας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μέρος της διαρκούς επικαιροποίησης των μεθόδων και μέσων διδασκαλίας·

30.  τονίζει την ανάγκη του να αναπτύσσουν οι νέοι ανεξάρτητες μαθησιακές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της εργασίας τους, της επεξεργασίας πληροφοριών, της κριτικής σκέψης, της διατήρησης κινήτρων), ώστε στο μέλλον να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις προηγμένες τεχνολογίες για να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης·

Η συμπληρωματική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εργαλείο ανάπτυξης για τα πανεπιστήμια

31.  αναγνωρίζει ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να διευρύνουν το πεδίο των ειδικοτήτων τους και να διαφοροποιούν τα έσοδά τους, δεδομένου ότι το κόστος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι χαμηλότερο από το κόστος της επί τόπου εκπαίδευσης·

32.  αναγνωρίζει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ευνοεί τη δημιουργία διεπιστημονικών πεδίων και την παρακολούθηση διεθνών σπουδών·

33.  ενθαρρύνει τα πανεπιστήμια να διευρύνουν την προσφορά εξ αποστάσεως εκπαίδευσης·

34.  αναγνωρίζει τον ρόλο της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) στην ανάπτυξη βασικού περιφερειακού δυναμικού με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Τεχνολογικές προκλήσεις

35.  αναγνωρίζει την ανάγκη να συμβαδίζουμε με τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, ιδίως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να κατανοήσουμε ότι η σημασία των ΤΠΕ και η εξάρτηση από αυτές δεν πρέπει να υποτιμούνται· εκτιμά πως οι ΤΠΕ είναι ένα μέσο με το οποίο οι σημαντικές εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές προκλήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο· εκτιμά πως οι σχετικές προσπάθειες θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται με μεγάλες επενδύσεις στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ώστε οι ψηφιακές δεξιότητες και η παιδεία στα μέσα (media literacy) να αναπτυχθούν σε όλα τα επίπεδα·

36.  σημειώνει με λύπη ότι η έλλειψη γραμματισμού ΤΠΕ αποτελεί σήμερα σημαντικό πρόβλημα τόσο μεταξύ των εκπαιδευτών όσο και μεταξύ των εκπαιδευόμενων· επαναλαμβάνει τη σημασία της τεχνολογικής επάρκειας ώστε να αξιοποιηθεί το δυναμικό της εξ αποστάσεως κατάρτισης και να διευκολυνθεί η εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης·

37.  επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα και να εξασφαλιστούν αφενός ίσες ευκαιρίες για την πρόσβαση όλων στις ψηφιακές τεχνολογίες και αφετέρου οι ικανότητες, οι συμπεριφορές και τα κίνητρα που απαιτούνται για την ουσιαστική ψηφιακή συμμετοχή·

38.  υπογραμμίζει ότι μόνο το ένα τέταρτο των μαθητών στην Ευρώπη διδάσκονται από ψηφιακά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, ένα σοβαρό εμπόδιο που δεν επιτρέπει να ευδοκιμήσουν νέες μέθοδοι διδασκαλίας· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη για το σχολείο και τις ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων και μέσω της κατάρτισης στις ΤΠ και στην παιδεία στα μέσα (media literacy) και των δια βίου ευκαιριών σταδιοδρομίας για τους εκπαιδευτές·

39.  τονίζει την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις και να υποστηριχθεί η επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς και να δημιουργηθούν υπηρεσίες καθοδήγησης για τη δια βίου επαγγελματική σταδιοδρομία·

40.  αναγνωρίζει τη σημασία των νέων ψηφιακών πλατφορμών στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ υπογραμμίζει παράλληλα και τα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου που αντιμετωπίζουν τόσο τα ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και οι φοιτητές·

41.  τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων στον τομέα των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών και δηλώνει άλλη μια φορά ότι θεωρεί λυπηρή την ανισότητα μεταξύ των φύλων στον τομέα αυτό·

Χρηματοοικονομικά προβλήματα

42.  αναγνωρίζει τις δαπάνες και το αναγκαίο οικονομικό κόστος της ποιοτικής εκπαίδευσης και της εξατομικευμένης μάθησης· υπογραμμίζει ότι η εξ αποστάσεως μάθηση μπορεί να παράσχει υψηλής ποιότητας και χαμηλότερου κόστους εκπαίδευση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο· τονίζει τη σημασία μιας μεγαλύτερης οικονομικής και πρακτικής εμπλοκής της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κόσμου στην επαγγελματική κατάρτιση·

43.  τονίζει την ανάγκη οι δαπάνες στον τομέα της εκπαίδευσης να αναγνωρίζονται ως μακροπρόθεσμη επένδυση η οποία αποφέρει μακροχρόνια οφέλη·

44.  θεωρεί ότι το κόστος δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως εμπόδιο για την εγγραφή και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση, ενώ αναγνωρίζει επίσης τα βαθύτερα προβλήματα που ευθύνονται για το υψηλό κόστος και την αδυναμία των πολιτών να καταβάλουν τα δίδακτρα σε ορισμένα κράτη μέλη· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να προωθήσουν περισσότερο την εξ αποστάσεως κατάρτιση ως ποιοτική, οικονομικά προσιτή, ευέλικτη και εξατομικευμένη εκπαιδευτική επιλογή·

Προβλήματα σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο

45.  αναγνωρίζει την ύπαρξη διαφορών στα ρυθμιστικά πλαίσια της παραδοσιακής επαγγελματικής κατάρτισης, της πανεπιστημιακής συμπληρωματικής εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης· τονίζει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να πιστοποιείται βάσει των ίδιων κανόνων που ισχύουν και για την επί τόπου πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με ανάλογη προσαρμογή των σχετικών δεικτών και κριτηρίων·

46.  αναγνωρίζει τη σημασία της ενεργού διακυβέρνησης και της συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων·

47.  αναγνωρίζει τη σημασία της διασφάλισης της ποιότητας στην εξ αποστάσεως κατάρτιση και της πιστοποίησης των αποτελεσμάτων της·

48.  υπενθυμίζει ότι τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF/ΕΠΕΠ) και το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), έχουν αναπτυχθεί χωριστά· αναγνωρίζει ότι προκειμένου να δοθεί στα άτομα η δυνατότητα να μετρούν καλύτερα την πρόοδο και τις ευκαιρίες τους και να κεφαλαιοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτούν σε διαφορετικά πλαίσια, πρέπει αυτά τα τελευταία να είναι καλύτερα συντονισμένα και να υποστηρίζονται καλύτερα με συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και να ενσωματώνονται σε ένα πλαίσιο εθνικών προσόντων, ώστε να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ τομέων και μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών·

49.  αναγνωρίζει την διαρκή σημασία τόσο της μεικτής όσο και της διαδικτυακής μάθησης, ιδίως στο πλαίσιο της ΕΕΚ· τονίζει ότι ο συνδυασμός ψηφιακών τεχνολογιών υψηλής ποιότητας και ευκαιριών μάθησης με προσωπική επαφή οδηγούν σε καλύτερες επιδόσεις των εκπαιδευόμενων και, συνεπώς, προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη στήριξη και την προώθηση της μεικτής μάθησης·

50.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δια βίου μάθηση και να μεριμνήσει ώστε η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της, με στόχο να προωθηθεί η προσαρμογή του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού στην οικονομική και τεχνολογική αλλαγή· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης της πανεπιστημιακής συμπληρωματικής εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω υφιστάμενων και μελλοντικών προγραμμάτων·

51.  αναγνωρίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη πολυτομεακή και πολυεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης, καθώς και την ανάγκη διατομεακής συνεργασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών·

Συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

52.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων· ενθαρρύνει περαιτέρω την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ εθνικών υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας (QA) κατά την ανάπτυξη κριτηρίων αναγνώρισης των νέων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης·

53.  ζητεί την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (EQF/ΕΠΕΠ) για την προώθηση της συγκρισιμότητας των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των χωρών που καλύπτονται από αυτό και άλλων χωρών, ιδίως των χωρών της γειτονίας και των χωρών με πεπαλαιωμένα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και την ενσωμάτωση των ατόμων με μεταναστευτική και προσφυγική προέλευση στη δια βίου μάθηση και στην απασχόληση·

54.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά την στήριξη προς την πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω του προγράμματος Erasmus+, προωθώντας την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων και διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, τον σχεδιασμό έργων με τη συμμετοχή ιδρυμάτων από διάφορα κράτη μέλη, και την βελτιωμένη προσβασιμότητα για φοιτητές από άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες·

55.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μιας φιλικής προς τον χρήστη επιγραμμικής πλατφόρμας ως «υπηρεσίας μιας στάσης», μέσω της οποίας οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προωθούν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

56.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ασφαλή και ολοκληρωμένη πλατφόρμα μάθησης, σχεδιασμένη για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και προσφερόμενη δωρεάν σε αυτά, ώστε να προωθηθεί η χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

57.  αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης του «eTwinning» (ηλεκτρονικής αδελφοποίησης) και της Πύλης Σχολικής Εκπαίδευσης, για τη στήριξη εποικοδομητικών ανταλλαγών μεταξύ διδασκόντων και άλλων επαγγελματιών·

58.  ενθαρρύνει τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ της διαρκούς συμπληρωματικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (μη αποκλειστικά προσανατολισμένης στην έρευνα) και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την απόκτηση δεξιοτήτων και την ανά πάσα στιγμή παρακολούθηση και εγγραφή και στις δυο·

59.  συνιστά την επιβεβαίωση των προσπαθειών για τη δια βίου μάθηση με μια ευρωπαϊκή στρατηγική ψηφιοποίησης και με μια αξιολόγηση αντικτύπου των προτεινόμενων μέτρων σε κάθε φύλο·

60.  επικροτεί το φιλόδοξο σχέδιο να παρασχεθεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και στις βιβλιοθήκες υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο έως το 2025, διότι η ταχύτερη και καλύτερη συνδεσιμότητα δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας, προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· υπογραμμίζει ότι η προώθηση αυτών των τεχνολογιών στο κοινό προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες· υπογραμμίζει ότι οι ευκαιρίες αυτές θα βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες των παιδιών και των φοιτητών και την παιδεία στα μέσα (media literacy)·

61.  τονίζει ότι η προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακά ειδικευμένους επαγγελματίες στην ΕΕ· επισημαίνει ότι, για να επιτευχθεί μια γνήσια ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της παιδείας των πολιτών στα μέσα (media literacy), ιδίως δε των ανήλικων·

62.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών προσπαθειών ώστε να καταστεί η στρατηγική της δια βίου μάθησης απτή πραγματικότητα για όλους, και να παρέχεται επίσης ένα φάσμα μαθησιακών ευκαιριών με σκοπό την προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δια βίου μάθηση και να επενδύσουν σε αυτή, ιδίως σε χώρες με ποσοστό συμμετοχής κάτω του ορίου αναφοράς του 15 %·

63.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία και να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των φορέων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, ώστε να καλύψουν μια ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα ατόμων και να λάβουν καλύτερα υπόψη τις ειδικές ανάγκες τους·

64.  προτείνει, οι καθηγητές που παραδίδουν μαθήματα εξ αποστάσεως να διαθέτουν ειδική πιστοποιημένη κατάρτιση·

Συστάσεις σε επίπεδο κρατών μελών

65.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια ολιστική αντιμετώπιση της εκπαίδευσης και να παρέχουν στους σπουδαστές αξιόπιστες, ποικίλες και ίσες ευκαιρίες μάθησης που να αναπτύσσουν τις φιλοδοξίες τους και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προκόψει κάποιος μέσα σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία και σε μια δημοκρατική κοινωνία·

66.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες ρυθμίσεις επικύρωσης για να αξιολογούν και να πιστοποιούν τις δεξιότητες που θα αποκτώνται μέσω μεθόδων αναβάθμισης και να εξασφαλίζουν την αναγνώρισή τους ως επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο και τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων·

67.  τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, ιδίως σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές, προωθεί την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη, σύγχρονες διαδικασίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης και μια περιφερειακή πολιτιστική οικονομία·

68.  καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ευκαιρίες κατάρτισης στον τομέα των ΤΠΕ και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και παιδείας στα μέσα (media literacy)·

69.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις αλλαγές στην κοινωνία και την αγορά εργασίας και να προσαρμόζουν και να εκσυγχρονίζουν τον τρόπο εργασίας τους ανάλογα και να επιτρέπουν στους φοιτητές/σπουδαστές να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους· τονίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια δια βίου διεργασία χειραφέτησης, η οποία θα πρέπει να βοηθά τους πολίτες να επιτύχουν προσωπική ανάπτυξη, δημιουργικότητα και ευημερία·

70.  καλεί τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να προβλέπουν τις αλλαγές στην κοινωνία και την αγορά εργασίας και να προσαρμόζουν τον τρόπο εργασίας τους ανάλογα· σημειώνει ότι η ανάπτυξη των μελλοντοστραφών τομέων, ιδίως της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας, επηρεάζει καθοριστικά το είδος των απαιτούμενων δεξιοτήτων·

71.  καλεί επίσης τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να παρέχουν πολύγλωσσα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στις δεξιότητες των μεταναστών, διευκολύνοντας την πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα·

72.  τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματικότερη χρήση ανοικτών και διαδικτυακών μεθόδων διδασκαλίας·

73.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση των πτυχιούχων («παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των πτυχιούχων»), συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σχετικά με τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

74.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν «εκπαιδευτικούς διαδρόμους» προωθώντας συμφωνίες με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπως την Ένωση Μεσογειακών Πανεπιστημίων (UNIMED) και τα δίκτυα πανεπιστημίων εξ αποστάσεως κατάρτισης που δέχονται ως φοιτητές πρόσφυγες προερχόμενους από περιοχές συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου και μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως ακαδημαϊκής εκπαίδευσης·

75.  τονίζει τη σημασία της εξειδικευμένης σχολικής και πανεπιστημιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την πανεπιστημιακή συμπληρωματική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των σπουδαστών·

76.  τονίζει την ανάγκη οι ικανότητες και δεξιότητες που αποκτώνται εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος να αναγνωρίζονται μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και της πιστοποίησης, με σκοπό ιδίως τη χειραφέτηση των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη και μειονεκτική κατάσταση, όπως οι ενήλικες χαμηλής εξειδίκευσης ή οι πρόσφυγες· τονίζει τη σημασία της πιστοποίησης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ώστε να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους και να τους χειραφετούν·

o
o   o

77.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(2) ΕΕ C 70 της 8.3.2012, σ. 9.
(3) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 25.
(4) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 1.
(5) ΕΕ C 64 της 5.3.2013, σ. 5.
(6) ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45.
(7) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(8) ΕΕ C 327 της 4.12.2010, σ. 11.
(9) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(10) ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.
(11) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 30.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0291.
(14) ΕΕ C 126 της 26.4.2014, σ. 20.
(15) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning_en.pdf
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.
(17) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
(18) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/el/pdf
(19) Όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
(20) Στις γερμανόφωνες χώρες, για παράδειγμα, γίνεται διάκριση, όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μεταξύ ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού τομέα.
(21) Ένα πρόγραμμα σπουδών με εξ αποστάσεως κατάρτιση για την διάχυτη υπολογιστική· https://www.researchgate.net/publication/312312226_A_distance_learning_curriculum_on_pervasive_computing
(22) Economics of Education Editors: Dominic J. Brewer, Patrick J. McEwan Equity and Quality in Education – Supporting disadvantaged students and schools: https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf


Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ***I
PDF 388kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1101/89 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2888/2000 και (ΕΚ) αριθ. 685/2001 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))
P8_TA(2017)0325A8-0228/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0745),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0501/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Ιουλίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0228/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2888/2000 και (ΕΚ) αριθ. 685/2001 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1101/89 του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2016)0368


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1952.)

(1) ΕΕ C 209 της 30.6.2017, σ. 58.


Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες ***I
PDF 402kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0589),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0378/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Φεβρουαρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 7ης Ιουνίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, καθώς και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0181/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρότασή της στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

P8_TC1-COD(2016)0287


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1953.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι η πρωτοβουλία WiFi4EU θα πρέπει να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο και να προσφέρει τη δυνατότητα κλιμάκωσης. Για τον σκοπό αυτό, υπενθυμίζουν ότι, αν δεν καταστεί δυνατό να διασφαλιστεί πλήρως μια αύξηση κατά 25 000 000 EUR έως 50 000 000 EUR στον συνολικό προϋπολογισμό για την εκτέλεση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει ανακατανομές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού αυτού, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες, συνολικού ύψους 120 000 000 EUR.

(1) ΕΕ C 125 της 21.4.2017, σ. 69.
(2) EE C 207 της 30.6.2017, σ. 87.


Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο ***I
PDF 399kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0052),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0035/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας και τη Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 10ης Μαΐου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0310/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010

P8_TC1-COD(2016)0030


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 16 του κανονισμού

Η Επιτροπή επικροτεί τους μηχανισμούς συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του προτεινόμενου κανονισμού, τους οποίους θεωρεί σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση της συνοχής των προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης με τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας.

Η Επιτροπή τονίζει τη σημασία του να διασφαλίζεται αποτελεσματικά ότι δεν τίθενται σε εφαρμογή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της και αντιστρόφως.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2016, εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει στο Συμβούλιο, σε εύθετο χρόνο, σύσταση βάσει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σχετικά με τροποποιήσεις της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου και μηχανισμών, που θα καθιστούν δυνατή την εφαρμογή επιλεγμένων διατάξεων του κανονισμού και άλλων σχετικών μερών του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και των συμβαλλομένων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας, αφετέρου, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή ενός ενισχυμένου πλαισίου ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο.

(1) ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 70.


Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία
PDF 413kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (2017/2712(RSP))
P8_TA(2017)0328B8-0499/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) για μηδενικά αλιεύματα στη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς που τέθηκε σε ισχύ το 1986 (το «μορατόριουμ»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2016-3 της ΔΕΦ για τα κητοειδή και τη συμβολή τους στη λειτουργία του οικοσυστήματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2014-2 της ΔΕΦ για τα άκρως μεταναστευτικά είδη κητοειδών,

–  έχοντας υπόψη του στόχους Aichi για τη βιοποικιλότητα, που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006(2), και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 791/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για τη 17η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινοτική δράση για τη φαλαινοθηρία(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών του 2016,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (O‑000058/2017 – B8‑0324/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1982 η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) θέσπισε μορατόριουμ όσον αφορά κάθε δραστηριότητα φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 1986 και εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, προκειμένου να προστατευτούν τα είδη και οι πληθυσμοί από την εξαφάνιση και να επιτραπεί η αποκατάστασή τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία, παρά την εν λόγω διεθνή απαγόρευση, συνέχισε τις φαλαινοθηρικές της δραστηριότητες και το 1993 επανήλθε πλήρως στη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, υποβάλλοντας επίσημη ένσταση στο μορατόριουμ, καθώς και διατυπώνοντας και διατηρώντας επιφυλάξεις όσον αφορά τον κατάλογο της σύμβασης CITES·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία έγινε συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης CITES στις 19 Δεκεμβρίου 1979, γεγονός που την κατέστησε μία από τις πρώτες χώρες οι οποίες συμφώνησαν να δεσμευτούν από την εν λόγω σύμβαση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογραφικές πηγές εκτιμούν πως το 90 % περίπου των φαλαινών που θανατώνονται στη Νορβηγία είναι θηλυκές και οι περισσότερες από αυτές κυοφορούν, λόγω των βραδύτερων αντανακλαστικών τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία έχει θανατώσει περισσότερες από 13 000 φάλαινες από την έναρξη ισχύος του μορατόριουμ το 1986(7)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φαλαινοθηρία προκαλεί έντονο πόνο στα ζώα, απειλώντας τόσο τις πολύπλοκες κοινωνικές δομές των ευφυών θηλαστικών όσο και το καθεστώς διατήρησης των πληθυσμών φαλαινών συνολικά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη μεγάλων φαλαινών αναγράφονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, ώστε να αποτυπωθεί το γεγονός ότι απειλούνται με εξαφάνιση και ότι οποιοδήποτε εμπόριο, έστω και ασήμαντου όγκου, θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση του είδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 παράγραφος 1 του συγκεκριμένου κανονισμού απαγορεύει την αγορά, την προσφορά προς αγορά, την απόκτηση για εμπορικούς σκοπούς, την έκθεση για εμπορικούς σκοπούς, τη χρήση για κερδοσκοπικό σκοπό και την πώληση, την κατοχή με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση ή τη μεταφορά προς πώληση δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα περισσότερα επιστημονικά στοιχεία υποδεικνύουν πως οι φάλαινες ενισχύουν την παραγωγικότητα του οικοσυστήματος και ενδέχεται να διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στη ρύθμιση των επιπέδων του CO2 στην ατμόσφαιρα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία θεσπίζει μονομερώς τα δικά της όρια αλιευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη φαλαινοθηρική περίοδο του 2017 η Νορβηγία αύξησε την ποσόστωση των ρυγχοφαλαινών σε 999 (από 880 που ήταν το 2016)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές κρέατος φάλαινας από τη Νορβηγία έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένο ποσοστό αυτών διαμετακομίζεται μέσω λιμένων της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο τον Οκτώβριο του 2016, διαπιστώθηκε πως 2 948 κιλά νορβηγικών προϊόντων φάλαινας εξήχθησαν στην Ιαπωνία, αφού διαμετακομίστηκαν μέσω τουλάχιστον τριών λιμένων της ΕΕ(8)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμετακόμιση κρέατος φάλαινας μέσω λιμένων της ΕΕ επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι τα φορτία συνοδεύονται από έγκυρα έγγραφα της CITES δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος της σύμβασης CITES είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και ιδίως η διατήρηση των ειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία της ΕΕ περί οικοτόπων, η οποία καθορίζει την κοινοτική θέση όσον αφορά τις φάλαινες (και τα δελφίνια), δεν επιτρέπει την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς σε βάρος κανενός αποθέματος φαλαινών στα ύδατα της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία είναι στενά συνδεδεμένη με την Ένωση και τις πολιτικές της μέσω της συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνδεση αυτή έχει εξασφαλίσει τη διατήρηση ισχυρών πολιτιστικών δεσμών, υγιών εμπορικών σχέσεων και της δέσμευσης για προστασία της φύσης ανάμεσα στους λαούς και τις κυβερνήσεις της Νορβηγίας και της ΕΕ·

1.  καλεί τη Νορβηγία να παύσει όλες τις φαλαινοθηρικές δραστηριότητες εμπορικής φύσης και να τηρήσει το μορατόριουμ της ΔΕΦ·

2.  καλεί τη Νορβηγία να αποσύρει τις επιφυλάξεις της σχετικά με τον κατάλογο ειδών μεγάλων φαλαινών στο Παράρτημα Ι της σύμβασης CITES και να παύσει κάθε εμπορία κρέατος και προϊόντων φάλαινας·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Νορβηγία επιδοτεί τη βιομηχανία προϊόντων φάλαινας και προωθεί την κατανάλωση και χρήση προϊόντων που προκύπτουν από τη φαλαινοθηρία· προτρέπει τη Νορβηγία να καταργήσει τις εν λόγω επιδοτήσεις·

4.  υποστηρίζει ένθερμα τη συνέχιση του διεθνούς μορατόριουμ σχετικά με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς και την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας·

5.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει ως προς το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών· υπενθυμίζει τη δράση 9 του σχεδίου αυτού, η οποία καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν στρατηγικές για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ περί άγριων ειδών σε εθνικό επίπεδο·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 6 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση ή δεν επιθυμούσε να παράσχει στο Κοινοβούλιο δεδομένα σχετικά με τις μεταφορές κρέατος φάλαινας μέσω των λιμένων της ΕΕ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να συλλέξει και να παράσχει τα αναγκαία στοιχεία·

7.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει όλους τους πιθανούς τρόπους διασφάλισης της απαγόρευσης νόμιμης διαμετακόμισης κρέατος φάλαινας μέσω των λιμένων της ΕΕ, μεταξύ άλλων, προωθώντας την απαγόρευση των εν λόγω διαμετακομίσεων, ως έκτακτο μέτρο·

8.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι έως τώρα η Νορβηγία δεν έχει επανεξετάσει την απόφασή της, παρά τις παλαιότερες και τις τρέχουσες διπλωματικές αντιδράσεις και τις ευρύτατες διεθνείς διαμαρτυρίες· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Συμβούλιο να αξιοποιήσουν διμερείς και πολυμερείς διαύλους, προκειμένου να παροτρύνουν τη Νορβηγία να παύσει κάθε δραστηριότητα φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς·

9.  καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατά τις επερχόμενες συνεδριάσεις της ΔΕΦ-67, να υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση της φαλαινοθηρίας που να είναι τουλάχιστον εξίσου προστατευτική με την παρούσα κοινή θέση και να συνεργαστούν με τρίτες χώρες ώστε να επιτευχθεί πλειοψηφική στήριξη για τη δημιουργία καταφυγίων φαλαινών·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Νορβηγίας.

(1) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
(2) ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 242 της 7.9.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 242 της 7.9.2012, σ. 13.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0356.
(6) ΕΕ C 76 E της 25.3.2010, σ. 46.
(7) https://iwc.int/table_objection
(8) http://www.maritime-executive.com/article/norways-whaling-comes-under-fire


Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
PDF 514kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COM(2016)01092016/0062(NLE))
P8_TA(2017)0329A8-0266/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2016)0109),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, που κατατέθηκε προς υπογραφή στις 11 Μαΐου 2011 στην Κωνσταντινούπολη (εφεξής η «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 8, 19, 157, 216 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 23, 24, 25 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως όσων αφορούν ειδικά τα δικαιώματα των γυναικών, όπως είναι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, η Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διακίνησης Ανθρώπων και της Εκμετάλλευσης της Πορνείας Άλλων, η Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών (CEDAW) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και την αρχή της μη επαναπροώθησης, καθώς και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο κράτος μέρος, συμπεριλαμβανομένων των τελικών παρατηρήσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ του 2015 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) όπου απευθύνεται έκκληση προς την ΕΕ να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να προστατευθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία από τη βία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που καλεί την ΕΕ να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ως ένα ακόμα βήμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την Γενική Παρατήρηση, που εγκρίθηκε στις 26 Αυγούστου 2016 από την Επιτροπή των HΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σχετικά με το άρθρο 6 («Γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία») της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών(2), της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα σχέδια για ένα νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών(3), και της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την «57η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: Εξάλειψη και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(5), και την εκτίμηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(6),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο 2011,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των τριών Προεδριών της ΕΕ, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, των Κάτω Χωρών, της Σλοβακίας και της Μάλτας, σχετικά με την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(9) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 της 12ης Ιουνίου 2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(11) και την οδηγία 2011/93/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(12),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης και την οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, που προσδιορίζουν και καταδικάζουν την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση,

–  έχοντας υπόψη τον οδικό χάρτη της Επιτροπής σχετικά με την πιθανή προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη τριμηνιαία έκθεση δραστηριοτήτων του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σε σχέση με τον ορισμό της βίας λόγω φύλου στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στη Μάλτα στις 3 Φεβρουαρίου 2017 από την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που ζητεί την ταχεία προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015(13) και της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(14),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του θεματικού τμήματος Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων «Γνώση και τεχνογνωσία: ο ρόλος της αυτοάμυνας στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών», ιδίως όσον αφορά τη συμβολή της εκπαίδευσης στην αυτοάμυνα στην εφαρμογή του άρθρου 12 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών θεμάτων (A8-0266/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί κεντρική αξία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση και μη εισαγωγή διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό, να προωθείται και να έχει εφαρμογή στη νομοθεσία, στην πράξη, στη νομολογία και στην καθημερινή ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον δείκτη για την ισότητα των φύλων καμία χώρα της ΕΕ δεν έχει ακόμα επιτύχει την πλήρη ισότητα γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου αποτελεί ταυτόχρονα αιτία και συνέπεια ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ υπάρχουν ακόμα σύγχρονες μορφές δουλείας και εμπορίας ανθρώπων, που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παραδεχτούν ότι από τη στιγμή που εμφανίζεται η βία, η κοινωνία έχει αποτύχει να εκπληρώσει το πρώτο και ύψιστο καθήκον της που είναι η προστασία και ότι το μόνο μέσο που της έχει απομείνει είναι μέτρα αντίδρασης, όπως η αποζημίωση των θυμάτων και η δίωξη των δραστών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προωθήσει και να προστατεύσει το δικαίωμα όλων των γυναικών και κοριτσιών να ζουν χωρίς βία, είτε σωματική είτε ψυχική, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επιπόλαια ή να θεωρηθεί θέμα του οποίου η αντιμετώπιση μπορεί να αναβληθεί για αργότερα, καθώς μόνο στην ΕΕ πλήττει πάνω από 250 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια και έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην κοινωνία, εντείνει τον φόβο και την πόλωση και συμβάλλει στο στρες και την ψυχική ασθένεια, εφόσον απειλεί την ασφάλεια του μισού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) εκτιμά ότι το κοινωνικό κόστος της σεξουαλικής βίας στην ΕΕ ανέρχεται σε 226 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών(15) και η βία λόγω φύλου, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, αποτελούν εκτεταμένα φαινόμενα στην ΕΕ και πρέπει να θεωρηθούν ακραίες μορφές διακρίσεων και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττουν γυναίκες όλων των κοινωνικών στρωμάτων, ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση, εισόδημα, κοινωνική θέση ή χώρα καταγωγής ή διαμονής, ενώ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη της ισότητας ανδρών και γυναικών μεταξύ άλλων και από οικονομική και πολιτική άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται περαιτέρω μέτρα που να ενθαρρύνουν τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας, να αναφέρουν τις εμπειρίες τους και να ζητήσουν βοήθεια, καθώς και για να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ότι ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους και ότι έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να διώκονται οι δράστες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα» που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο 2014 προκύπτει ότι το ένα τρίτο του συνόλου των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μια φορά στην ενήλικη ζωή τους, το 20 % έχουν υποστεί παρενόχληση μέσω του Διαδικτύου, μία στις είκοσι γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού και ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα δέκατο έχει υποστεί σεξουαλική βία με χρήση σωματικής βίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια στις δέκα γυναίκες έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή επίμονη παρακολούθηση μέσω της νέας τεχνολογίας, ενώ το 75 % των γυναικών σε ανώτερες θέσεις λήψης αποφάσεων υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δείχνει πως καμία γυναίκα και κανένα κορίτσι, ανεξαρτήτως ηλικίας και θέσης, δεν είναι ασφαλές από την βία λόγω φύλου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του αναδυόμενου φαινομένου της επιγραμμικής βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής και άλλου είδους παρενόχλησης και του εκφοβισμού , ιδίως νεαρών γυναικών και κοριτσιών και ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των πολιτών και των κατοίκων της Ένωσης από την έμφυλη βία δεν είναι παντού η ίδια εξαιτίας της έλλειψης ευρωπαϊκής στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης και μιας νομοθετικής πράξης, και της υφιστάμενης ποικιλομορφίας που διακρίνει τις πολιτικές και τις νομοθεσίες των κρατών μελών, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον προσδιορισμό των αδικημάτων και το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα οι πολίτες να είναι ευάλωτοι σε αυτό το είδος βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης διαφορές εντός της ΕΕ ως προς την ενημέρωση για τα καταφύγια, τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα στήριξης και την πρόσβαση σ’ αυτά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών συνδέεται με την άνιση κατανομή της ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, τον σεξισμό και τα στερεότυπα του φύλου που οδήγησαν στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και τις διακρίσεις σε βάρος τους, καθώς και στην παρεμπόδιση της πλήρους προόδου των γυναικών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών συμβάλλει στη διατήρηση των ανισοτήτων λόγω φύλου, καθώς εμποδίζει την πρόσβαση των θυμάτων στην απασχόληση και έχει αρνητική επίδραση στην οικονομική τους ανεξαρτησία και στην οικονομία εν γένει·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας σημαντικός παράγοντας λόγω του οποίου οι γυναίκες δεν καταγγέλλουν τη σεξουαλική βία είναι η οικονομική τους εξάρτηση από το δράστη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία φτώχεια αυξάνει τον κίνδυνο βίας και άλλων μορφών εκμετάλλευσης που παρεμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής και την επίτευξη της ισότητας των φύλων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα προκειμένου να αυξηθεί η προβολή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η αντικειμενοποίηση και η νοοτροπία της βίας βάσει του φύλου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ορίζει ότι όλες οι διατάξεις της, και συγκεκριμένα τα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων, θα διασφαλίζονται χωρίς καμία διάκριση λόγω φύλου, γένους, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, σχέσης με εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, ηλικίας, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, μεταναστευτικής ή προσφυγικής κατάστασης, ή άλλης κατάστασης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία έχουν από 1,5 έως 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα έμφυλης βίας και ότι λόγω της εξαρτημένης θέσης τους είναι ακόμα πιο δύσκολο για τις γυναίκες αυτές να την καταγγείλουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία δεν αποτελούν ομογενή ομάδα, αλλά, μάλλον, μια ομάδα που περιλαμβάνει γυναίκες με διαφορετικό καθεστώς που βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις καθώς και γυναίκες με διάφορες μορφές αναπηρίας, όπως τα σωματικά, τα ψυχοκοινωνικά, τα νοητικά ή τα αισθητηριακά προβλήματα που μπορεί να συνοδεύονται από λειτουργικές διαταραχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNCRPD ζητεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες με αναπηρία θα απολαμβάνουν ισότιμα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ομάδες γυναικών και κοριτσιών, όπως οι μετανάστριες, οι γυναίκες πρόσφυγες και οι αιτούσες άσυλο, οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜ και οι γυναίκες Ρομά, διατρέχουν τον κίνδυνο πολλαπλών διακρίσεων και είναι, εξαιτίας της κατάστασης αυτής, πιο ευάλωτες ακόμα στη βία, λόγω κινήτρων σεξισμού σε συνδυασμό με ρατσισμό, ξενοφοβία, ομοφοβία και φοβία των διεμφυλικών και μεσόφυλων ατόμων, καθώς και στις διακρίσεις λόγω ηλικίας, αναπηρίας, εθνικότητας ή θρησκεύματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη διασταυρούμενες και πολλαπλές μορφές διάκρισης που τις εμποδίζουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να λάβουν υπηρεσίες στήριξης και προστασίας, καθώς και να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρέχονται στις γυναίκες εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων προστασίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της ενδοοικογενειακής βίας, πολύ συχνά θεωρείται ιδιωτικό θέμα στο οποίο επιδεικνύεται υπερβολική ανοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για συστημική παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρό έγκλημα που πρέπει να τιμωρείται ως τέτοιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία πρέπει να σταματήσει με την εξασφάλιση ότι οι δράστες θα διωχθούν και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που επιβίωσαν από βία θα τύχουν στήριξης και αναγνώρισης από το δικαστικό σύστημα προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος του τραύματος, της σιωπής και της μοναξιάς για τα θύματα βίας, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους καταγωγής ή της κοινωνικής τους τάξης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την πιθανότητα οι γυναίκες να αναφέρουν βιασμό ή σεξουαλική επίθεση και ότι οι επίσημες στατιστικές εκφράζουν περισσότερο αυτήν την τάση παρά τον πραγματικό αριθμό βιασμών ή σεξουαλικών επιθέσεων που διαπράττονται σε μια χώρα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δολοφονιών γυναικών οι δράστες είναι οι σύζυγοι, οι πρώην σύζυγοι, οι σύντροφοι ή οι πρώην σύντροφοί τους, που δεν αποδέχονται το τέλος ενός γάμου ή μιας σχέσης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δράστης έμφυλης βίας συχνά είναι πρόσωπο που το θύμα ήδη γνωρίζει και ότι πολλές φορές το θύμα βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, κάτι που εντείνει τον φόβο του να καταγγείλει τη βία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα του φύλου και ο σεξισμός, συμπεριλαμβανομένης της σεξιστικής ρητορικής μίσους, που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, στο διαδίκτυο και έξω από αυτό, στην ιδιωτική και δημόσια ζωή, είναι ένα από τα βασικά αίτια κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση σε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία και κακοποίηση έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θύματα και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει τελικά σε σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή σε οικονομική ζημιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος αυτός επηρεάζει παράλληλα και τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων καθώς και την κοινωνία ως σύνολο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά δεν είναι ανάγκη να έχουν αποτελέσει άμεσα το αντικείμενο της βίας για να θεωρηθούν θύματα, καθώς η εμπειρία της ενδοοικογενειακής βίας είναι επίσης τραυματική·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ορίζει τη «βία με βάση το φύλο κατά των γυναικών» ως «βία που καταφέρεται εναντίον μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα, ή που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες» και ορίζει περαιτέρω το «φύλο» ως τους «κοινωνικά δημιουργημένους ρόλους, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλους για τους άνδρες και τις γυναίκες»·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να μειωθεί ο εκτιμώμενος αριθμός μη δηλωμένων περιστατικών, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκείς οργανισμούς, έτσι ώστε οι γυναίκες να αισθάνονται πως είναι ασφαλείς και σε θέση να αναφέρουν περιστατικά έμφυλης βίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένα μείγμα πολιτικών που θα συνδυάζει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, όπως μέτρα υποδομής, νομικά και δικαστικά μέτρα, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και υγειονομικές ενέργειες, καθώς και μέτρα διευκόλυνσης της πρόσβασης των θυμάτων σε στέγη και εργασία, όπως η εξασφάλιση καταφυγίου για τα θύματα και η ίση συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους κοινωνικούς τομείς, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου και των συνεπειών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών, καθώς και οι οργανώσεις των γυναικών, ειδικότερα, προσφέρουν πολύ σημαντική συμβολή στην πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας και ότι το έργο τους θα πρέπει να αναγνωρίζεται, να ενθαρρύνεται και να ενισχύεται, ούτως ώστε να μπορούν να το φέρουν σε πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των κοριτσιών και των γυναικών αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή αξία, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιαστικό παράγοντα για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών σε κοινωνικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και για την πλήρη ενάσκηση όλων των άλλων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και, κατά συνέπεια, για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τα κράτη είναι σε θέση να παρέχουν δωρεάν και υποχρεωτική καθολική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα δύο φύλα·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τονίζει τη σημασία της αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφοράς για να διακοπεί η συνεχιζόμενη έμφυλη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, απαιτείται εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα άτομα όλων των ηλικιών, όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, τους μη στερεότυπους ρόλους των δύο φύλων και το σεβασμό για την προσωπική ακεραιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση στην αυτοάμυνα έχει διαπιστωθεί ότι είναι αποτελεσματικό μέσο για τον περιορισμό της θυματοποίησης και των αρνητικών της επιπτώσεων, την αμφισβήτηση των στερεοτύπων που έχουν ως βάση το φύλο και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση όλων των κρατών μελών στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής και στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για την προώθηση της προσπάθειας εξάλειψης της έμφυλης βίας στις γείτονες χώρες και ανά τον κόσμο στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καταπολεμώντας, μεταξύ άλλων, την χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλου πολέμου·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι μικτή συμφωνία που επιτρέπει την προσχώρηση της ΕΕ παράλληλα με την προσχώρηση των κρατών μελών της·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά μόνο δεκατέσσερα την έχουν επικυρώσει μέχρι στιγμής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να επικυρώσουν τη Σύμβαση σε εθνικό επίπεδο·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης απαιτείται κατάλληλη επιβολή, αποτελεσματική εφαρμογή και διάθεση επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων·

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στις 4 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι πιο συγκεκριμένα το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας(16), σε διεθνές επίπεδο·

2.  χαιρετίζει την υπογραφή της πρόσβασης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, στις 13 Ιουνίου 2017· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ο περιορισμός σε δύο τομείς, δηλ. τα θέματα που άπτονται της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις αφενός και το άσυλο και η μη επαναπροώθηση αφετέρου, εγείρει νομική αβεβαιότητα ως προς το εύρος της προσχώρησης της ΕΕ, καθώς και ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης·

3.  καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι συχνά εκτεθειμένες σε ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, ψυχολογική και σωματική βία, επίμονη παρακολούθηση, σεξουαλική βία, βιασμό, καταναγκαστικό γάμο, ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, υποχρεωτική αποβολή και υποχρεωτική στείρωση, σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων και άλλες μορφές βίας, που συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ορίζει ότι ο πολιτισμός, τα έθιμα, η θρησκεία, η παράδοση ή η επονομαζόμενη «τιμή» δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για καμία πράξη βίας σε βάρος γυναικών· καταγγέλλει ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες και κορίτσια καθίστανται θύματα έμφυλης βίας στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των νέων μορφών εγκλημάτων, που συμπεριλαμβάνουν το σεξουαλικό εκβιασμό, την άγρα παιδιών μέσω διαδικτύου, την ηδονοβλεψία και την πορνογραφία εκδίκησης, και για την προστασία των θυμάτων, που βιώνουν σοβαρό τραύμα, το οποίο ορισμένες φορές οδηγεί ακόμα και σε αυτοκτονία·

4.  τονίζει ότι η άρνηση υπηρεσιών που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της κύησης, συνιστά μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να έχουν τον έλεγχο του σώματος και της σεξουαλικότητάς τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και εύκολη πρόσβαση των γυναικών στον οικογενειακό προγραμματισμό και στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων της σύγχρονης αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της κύησης·

5.  τονίζει ότι η εξαναγκαστική εγκυμοσύνη ορίζεται ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας στο άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της 17ης Ιουλίου 1998 και αποτελεί μορφή βίας βάσει φύλου κατά των γυναικών που συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των γυναικών και των κοριτσιών·

6.  υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ακολουθεί ολιστική, συνολική και συντονισμένη προσέγγιση θέτοντας τα δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, από διάφορες σκοπιές, λαμβάνοντας μέτρα όπως η πρόληψη της βίας, η καταπολέμηση των διακρίσεων, τα μέτρα ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, η προστασία και η στήριξη των θυμάτων, η προστασία των παιδιών, η προστασία των γυναικών που ζητούν άσυλο και των προσφύγων καθώς και η καλύτερη συλλογή δεδομένων και οι εκστρατείες ή τα προγράμματα ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διεξάγονται σε συνεργασία με εθνικούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με φορείς ισότητας, την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις·

7.  υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης παρέχει υγιή βάση για την αλλαγή των κοινωνικών δομών που δημιουργούν, νομιμοποιούν και διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών και προσφέρει μέσα για τη θέσπιση μέτρων για τον σκοπό αυτόν· τονίζει ότι η Σύμβαση αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την πρόληψη, την προστασία και τη δίωξη (προσέγγιση τριών βαθμίδων) και εφαρμόζει ευρεία και συντονισμένη προσέγγιση που πηγάζει από την αρχή της δέουσας επιμέλειας, η οποία θεσπίζει τη θετική υποχρέωση των κρατών να αντιδρούν αποτελεσματικά σε όλες τις πράξεις βίας (άρθρο 5 της Σύμβασης)·

8.  τονίζει ότι η προσχώρηση της ΕΕ θα εξασφαλίσει ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου καθώς και για την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, και θα επιφέρει επίσης την καλύτερη παρακολούθηση, ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, των προγραμμάτων και των κονδυλίων που αφορούν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, καθώς και την καλύτερη συλλογή συγκρίσιμων και αναλυτικών δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ· θεωρεί ότι με την προσχώρηση στη Σύμβαση η ΕΕ θα γίνει πιο αποτελεσματικός παγκόσμιος παράγοντας στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών·

9.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) να παροτρύνουν τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την επικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· να καταδικάσουν απερίφραστα τις απόπειρες υπαναχώρησης από τα βήματα που έχουν ήδη γίνει προς την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·
   β) να ζητήσουν από την Επιτροπή να προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση ή αναβολή, σε εποικοδομητικό διάλογο με το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιφυλάξεις, οι αντιρρήσεις και οι ανησυχίες που εξέφρασαν τα κράτη μέλη και κυρίως να διασαφηνιστούν οι παραπλανητικές ερμηνείες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης όσον αφορά τον ορισμό των εννοιών «φύλο» και «βία με βάση το φύλο» στο άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ), σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης·
   γ) να τηρήσουν το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο για τις σχετικές πτυχές των διαπραγματεύσεων σε όλα τα στάδια, έτσι ώστε να μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματα που του εκχωρούνται από τις Συνθήκες, σύμφωνα με άρθρο 218 ΣΛΕΕ·
   δ) να διασφαλίσουν, παρά την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την ευρεία πρόσβαση της ΕΕ στη Σύμβαση χωρίς περιορισμούς·
   ε) να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη θα επιβάλουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και θα διαθέσουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανόμενης της ενδοοικογενειακής βίας, για τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών και την προστασία των θυμάτων καθώς και για την αποζημίωσή τους ιδίως στις περιπτώσεις των θυμάτων που ζουν σε περιοχές όπου οι υπηρεσίες προστασίας των θυμάτων είναι ανύπαρκτες ή πολύ περιορισμένες·
   στ) να ζητήσουν από την Επιτροπή να εκπονήσει μια ολιστική στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου, που θα περιλαμβάνει ένα εκτενές σχέδιο για την καταπολέμηση όλων των μορφών ανισοτήτων λόγω φύλου και θα συνενώνει όλες τις ενωσιακές προσπάθειες εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών·
   ζ) να διορίσουν συντονιστή της ΕΕ, ο οποίος θα ενεργεί ως εκπρόσωπος της ΕΕ στην Επιτροπή των Μερών στο Συμβούλιο της Ευρώπης αφού κυρωθεί η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ· ο συντονιστής αυτός θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·
   η) να εξασφαλίσουν ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης μετά την προσχώρηση της ΕΕ· να προβούν ταχέως στη σύναψη συμφωνίας σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της για την εφαρμογή της Σύμβασης, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και κυρίως οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών·
   θ) να ζητήσουν επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκδώσουν πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για να διευκολυνθεί η ομαλή εφαρμογή και επιβολή της Σύμβασης σε εκείνα τα κράτη μέλη που την έχουν ήδη κυρώσει, ανταποκρινόμενα ταυτόχρονα στις ανησυχίες των κρατών που δεν την έχουν ακόμα κυρώσει, προκειμένου να ενθαρρυνθούν να το πράξουν·
   ι) να εξασφαλίσουν κατάλληλη κατάρτιση, διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θύματα όλων των πράξεων βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, ώστε να αποφεύγεται κάθε δυσμενής διάκριση ή εκ νέου θυματοποίηση κατά τη διάρκεια των δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών διαδικασιών·
   ια) να εξασφαλίσουν τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των ευάλωτων ατόμων, όπως οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες πρόσφυγες, τα παιδιά θύματα, οι έγκυες, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜ και οι γυναίκες με πρόσθετες ανάγκες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων και εύκολα προσβάσιμων υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης καθώς και κατάλληλων υπηρεσιών υγείας και ασφαλούς στέγασης για τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας λόγω φύλου και τα παιδιά τους·
   ιβ) να λαμβάνουν υπόψη σημαντικά περιστατικά βίας κατά γυναικών και βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης και ενδοοικογενειακής βίας, κατά τον καθορισμό των δικαιωμάτων κηδεμονίας και επισκέψεως· τα δικαιώματα και οι ανάγκες των παιδιών μαρτύρων θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά την παροχή υπηρεσιών προστασίας και στήριξης στα θύματα·
   ιγ) να προωθήσουν ενεργά την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς και να καταπολεμήσουν το σεξισμό και τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο, μεταξύ άλλων και προάγοντας μια ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα, καταβάλλοντας συντονισμένες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τον καίριο ρόλο των μέσων ενημέρωσης και των διαφημίσεων στον τομέα αυτό, και να ενθαρρύνουν όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών και των αγοριών, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη κάθε μορφής βίας· να παροτρύνουν ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ενεργητικές πολιτικές για την κοινωνική ένταξη, το διαπολιτισμικό διάλογο, την εκπαίδευση αναφορικά με την σεξουαλικότητα και τις σχέσεις και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και για την εκπαίδευση σε θέματα ισότητας των φύλων για τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της επιβολής του νόμου και στον δικαστικό τομέα· να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν στα εκπαιδευτικά τους συστήματα την εξάλειψη των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να προάγουν πλήρως το στόχο αυτό·
   ιδ) να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που στοχεύουν στη δημιουργία κοινωνιών απαλλαγμένων από κάθε είδος βίας και να χρησιμοποιήσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τον σκοπό αυτόν·
   ιε) να εξασφαλίσουν ότι στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά τη βίας αναγνωρίζεται η πραγματικότητα ότι, όπου η βία ασκείται λόγω φύλου, η απόλυτη πλειοψηφία των δραστών είναι άνδρες· να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τακτικές περιορισμού της βίας βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό·
   ιστ) να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 61 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι μετανάστριες γυναίκες και κορίτσια, είτε έχουν τα προσήκοντα δικαιολογητικά είτε όχι, και οι γυναίκες που ζητούν άσυλο έχουν το δικαίωμα να ζουν χωρίς βία τόσο στη δημόσια όσο και στη ιδιωτική ζωή και ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία με βάση το φύλο, υπενθυμίζοντας ότι η βία λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μπορεί να αναγνωριστεί ως μορφή διωγμού και ότι, συνεπώς, τα θύματα μπορούν να επωφεληθούν από την προστασία που προσφέρει η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες του 1951· να εξασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη θα τηρούν μια ευαισθητοποιημένη ως προς το φύλο προσέγγιση σε όλες τις διαδικασίες παροχής ασύλου και υποδοχής και θα σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης·
   ιζ) να προαγάγουν τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στους οικείους τομείς της πολιτικής ως μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και να εξασφαλίσουν πόρους και χρηματοδότηση για την πρόσβαση των θυμάτων βίας και των ατόμων που επιβίωσαν από βία στη δικαιοσύνη·
   ιη) να βελτιώσουν και να προωθήσουν τη συλλογή σχετικών αναλυτικών συγκρίσιμων δεδομένων για περιπτώσεις βίας κάθε είδους που καλύπτονται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο EIGE, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων χωρισμένων ανά ηλικία και φύλο δράστη και σχέση δράστη-θύματος, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή μέθοδος για να συγκρίνονται βάσεις δεδομένων και αναλύσεις, εξασφαλίζοντας την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, και για να υπάρξει ευαισθητοποίηση, αξιολόγηση και βελτίωση των δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου·

10.  υπογραμμίζει ότι για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών θα πρέπει να συνοδεύονται από δράσεις αντιμετώπισης των οικονομικών ανισοτήτων λόγω φύλου και προαγωγής της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια νομική πράξη για τη στήριξη των κρατών μελών στην πρόληψη και την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της βίας λόγω φύλου·

12.  ζητεί από το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη «ρήτρα γέφυρας», ήτοι να εκδώσει ομόφωνη απόφαση με την οποία θα αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών (και άλλες μορφές βίας λόγω φύλου) ως τομέα εγκληματικότητας σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

13.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ισχύουσα απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν ο σεξισμός, τα εγκλήματα λόγω προκατάληψης και οι πρακτικές υποκίνησης μίσους για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών του φύλου·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, την οδηγία 2012/29/ΕΕ για την προστασία των θυμάτων, καθώς και τις οδηγίες 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 2011/93/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συστήσει ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την έμφυλη βία (κατά το πρότυπο του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων)·

16.  παροτρύνει την εσθονική προεδρία να επισπεύσει την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(2) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 53.
(3) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.
(4) ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 8.
(5) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 2.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0451.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0312.
(8) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(9) ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.
(10) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 4.
(11) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(12) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073.
(14) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 2.
(15) Για τους σκοπούς της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ο όρος «γυναίκες» καλύπτει κορίτσια κάτω της ηλικίας των 18 (άρθρο 3).
(16) Βλ. τους ορισμούς στο άρθρο 3 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.


Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας
PDF 579kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (2016/2301(INI))
P8_TA(2017)0330A8-0269/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με την αξιολόγηση των εξωτερικών πτυχών της λειτουργίας και της διαχείρισης των τελωνείων ως εργαλείου για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου(11) (κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα της δασικής νομοθεσίας (COM(2003)0251) και τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης FLEGT,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά(12) (κανονισμός για την ξυλεία),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(13) (κανονισμός ΣΓΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(14) (κανονισμός Βρυξέλλες Ι),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους(15) (οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση),

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική του 2007 της ΕΕ και των κρατών μελών της με τίτλο «Βοήθεια για το εμπόριο: ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ για τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών που συνδέονται με το εμπόριο»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Βιώσιμες αλυσίδες αξίας στον τομέα της ένδυσης μέσω της αναπτυξιακής δράσης της ΕΕ» (SWD(2017)0147),

–  έχοντας υπόψη την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση IV της 105ης διάσκεψης της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ για την παιδική εργασία, την καταναγκαστική εργασία, τις διακρίσεις, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την ΕΕ και τις υπεύθυνες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη τον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου περί σύγχρονης δουλείας του 2015 και τον γαλλικό νόμο σχετικά με το καθήκον επιμέλειας για τις πολυεθνικές εταιρείες,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους,

–  έχοντας υπόψη το νέο πρωτόκολλο της ΔΟΕ για την καταναγκαστική εργασία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 26/9 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 26ης Ιουνίου 2014, με το οποίο το ΣΑΔΗΕ αποφάσισε να συσταθεί ανοικτού τύπου διακυβερνητική ομάδα εργασίας με καθήκον την εκπόνηση ενός διεθνούς, νομικά δεσμευτικού μέσου για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και διάφορες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για συγκεκριμένους τομείς (χρηματοπιστωτικός τομέας, γεωργία, ορυκτά, ένδυση και υπόδηση),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της UNCTAD για το εμπόριο και την ανάπτυξη του 2013 και του 2016,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της UNCTAD για το 2015 σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο (ΤΦΕ ΠΟΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του ΠΟΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, τις αρχές για τα δικαιώματα των παιδιών και τις επιχειρήσεις που καταρτίστηκαν από τη UNICEF, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και την οργάνωση Save the Children(16),

–  έχοντας υπόψη τις εθελοντικές εταιρικές σχέσεις ανά χώρα, όπως το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές και την πρωτοβουλία για τα εργασιακά δικαιώματα στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 για την παιδική εργασία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης, καθώς και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0269/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να στηρίζεται στις αρχές και στους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 ΣΛΕΕ καθιερώνει την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και θέτει ως κύριο στόχο την εξάλειψη της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους», η εμπορική πολιτική της ΕΕ βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές - αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ανακοίνωση έχει αφιερώσει ένα ειδικό τμήμα στην ανάπτυξη των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού, υπενθυμίζοντας τον περίπλοκο χαρακτήρα τους, την ανάγκη συνυπολογισμού των μελλοντικών προοπτικών, καθώς και την ανάγκη συμμετοχής των διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών και χρήσης ενός συνδυασμού ήπιων και καινοτόμων εργαλείων και νομοθετικών αλλαγών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεύθερες συναλλαγές υπόκεινται τελευταία σε ολοένα και μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο και ότι οι ανησυχίες σχετικά με την άνιση κατανομή των οφελών και των βαρών του εμπορίου έχουν φέρει στο προσκήνιο την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να δώσει έμφαση στις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές αξίες, καθώς και στη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (ΠΑΑ) είναι μια σύνθετη, τεχνολογικά δυναμική και ταχέως μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, και βασικός παράγοντας της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας, μπορούν δε να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενταχθούν καλύτερα, να μειώσουν τα επίπεδα φτώχειας και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγική ικανότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφενός, οι ΠΑΑ προσφέρουν νέες προοπτικές για την οικονομική μεγέθυνση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των εργαζομένων και των επιχειρηματικών ενώσεων, καθώς και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τις εταιρείες εντός της αλυσίδας παραγωγής, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα καθήκοντα, και αυξάνοντας συγχρόνως την αλληλεξάρτησή τους· και ότι, αφετέρου, ο εξαιρετικά περίπλοκος χαρακτήρας τους, η έλλειψη διαφάνειας και η αποδυνάμωση των ευθυνών έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, σε ουσιαστική ατιμωρησία για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και σε μεγάλης κλίμακας φοροαποφυγή και φορολογική απάτη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει μια διαφανή διαδικασία παραγωγής σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, καθώς και τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφάλειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να διατηρήσει το πολυμερές σύστημα ως ακρογωνιαίο της λίθο, και να ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης σε ένα σύστημα δίκαιων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, αλλά συγχρόνως να αποτελέσει εργαλείο για τη θέσπιση σαφών κανόνων και ευθυνών για τις κυβερνήσεις και τις πολυεθνικές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η διαφάνεια δεν αποτελούν μόνο ζήτημα αξιών, αλλά πρέπει επίσης να θεωρούνται πραγματικοί μοχλοί αυξημένης προστιθέμενης αξίας στο παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις στο πλαίσιο των ΠΑΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις(17) αποτελούν σημαντικό τμήμα των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της ποιότητας της απασχόλησης και της αποτροπής μετακινήσεων του πληθυσμού μακριά από τον τόπο του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας είναι επωφελής για τις ΜΜΕ από άποψη ανάπτυξης και διεθνοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του 2015 του Ευρωβαρόμετρου με θέμα «Διεθνοποίηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων», μόνο 31 % των ΜΜΕ στην ΕΕ δραστηριοποιήθηκαν εκτός της εσωτερικής αγοράς τα τελευταία τρία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να διασφαλίσουν την πρόσβασή τους σε διεθνείς και με βάση την ΕΕ παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική και οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να συμβάλουν στην άρση των σημερινών εμποδίων και την υπέρβαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ σε επίπεδο πρόσβασης στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εθελοντικά συστήματα δέουσας επιμέλειας και διαφάνειας των ΠΑΑ χρησιμοποιούνται και προωθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο από τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τις ΜΚΟ, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματά του τον Μάιο του 2016, το Συμβούλιο τόνισε ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση της υιοθέτησης των διεθνώς συμφωνημένων αρχών, κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοβουλιών για την ΕΚΕ/ΥΕΣ (όπως των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, του παγκόσμιου συμφώνου των ΗΕ, της τριμερούς διακήρυξης της ΔΟΕ για τις αρχές σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και σε χώρες που δεν είναι μέλη του), που συμβάλλουν επίσης στις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς με τη δημιουργία πιο ανοικτών και διαφανών επιχειρηματικών πλαισίων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική υπεύθυνη διαχείριση των ΠΑΑ είναι ουσιώδης για την ευθυγράμμιση της εμπορικής πολιτικής με τις ευρωπαϊκές αξίες όπως κατοχυρώνονται στις συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές διεθνείς συμβάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες έχουν ως στόχο να προλαμβάνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες παραγωγοί ιδίως, έχουν την υποχρέωση να τις εφαρμόζουν και να δημιουργούν τις κατάλληλες νομικές και οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν και θα βρίσκουν τη θέση τους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· ταυτόχρονα πρέπει να εφαρμόζουν δεόντως τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, π.χ. για την εκπόνηση, την εφαρμογή και την εκτέλεση της οικείας νομοθεσίας, ειδικότερα στους τομείς της οικοδόμησης του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και να διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας αγαθών και υπηρεσιών (αθροιστικά), ο μεγαλύτερος άμεσος ξένος επενδυτής και ο σημαντικότερος προορισμός για άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα προς όφελος τόσο των πολιτών της, όσο και αυτών σε άλλα μέρη του κόσμου, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του κόσμου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει δεσμευτικούς κανονισμούς στον τομέα της δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις σε κλάδους όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η ξυλεία και τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης θεσπίσει νομοθεσία, όπως ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύγχρονη δουλεία, ο γαλλικός νόμος για το καθήκον επιμέλειας για τις πολυεθνικές εταιρείες που αφορά τις μεγάλες γαλλικές εταιρείες με περισσότερους από 5.000 εργαζομένους, και το ολλανδικό νομοσχέδιο για τη δέουσα επιμέλεια σε σχέση με την παιδική εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την προώθηση της δέουσας επιμέλειας, και πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλούν την ΕΕ να αναπτύξει δεσμευτικούς κανόνες για το ζήτημα αυτό·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα σε παγκόσμιο επίπεδο στην κατεύθυνση μιας πιο υπεύθυνης διαχείρισης των ΠΑΑ με την σύναψη συγκεκριμένων εταιρικών σχέσεων, - όπως το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές και η πρωτοβουλία για τα εργασιακά δικαιώματα στη Μιανμάρ -, και επί συγκεκριμένων ζητημάτων, όπως η πρωτοβουλία για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων, οι κανονισμοί για την παράνομη υλοτομία, τα κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα, η υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων για θέματα των αλυσίδων εφοδιασμού, η εταιρική διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που καταβάλλονται στις κυβερνήσεις από εταιρείες εκμετάλλευσης εξορύξεων και υλοτομίας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «Εμπόριο για όλους»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους», η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να προωθήσει φιλόδοξα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εμπορικές και τις επενδυτικές συμφωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί πρόσφατα από την ΕΕ περιλαμβάνουν κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω των οποίων ζητείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν δεσμεύσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, καθώς και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια αυτά διαφέρουν ως προς το επίπεδο φιλοδοξίας τους στις διαδοχικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα δεν περιορίζονται στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς των εμπορικών συμφωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση στη βάση του διαλόγου δεν απέτρεψε την ύπαρξη σοβαρών παραβιάσεων της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι σε ορισμένες ΣΕΣ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη κατάσταση στις βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (EPZ) είναι τέτοια ώστε, σε ορισμένες χώρες, οι ΕΡΖ εξαιρούνται από την τοπική εργατική νομοθεσία, απαγορεύουν ή περιορίζουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα και δεν παρέχουν νομικά μέσα προσφυγής στους εργαζόμενους, κατά σαφή παράβαση των προτύπων της ΔΟΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δεοντολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αποτελεί επίσης συνέπεια της έλλειψης χρηστής διακυβέρνησης, και της αδυναμίας ή της απουσίας αμερόληπτων δημόσιων αρχών που ενεργούν προς το γενικό συμφέρον των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά, η έλλειψη διαφάνειας των ΠΑΑ και οι εξαιρέσεις από την εργατική νομοθεσία και φορολογία στις βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μέσω της υπονόμευσης της αξιοπρεπούς εργασίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, 21 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο είναι θύματα καταναγκαστικής εργασίας, και πολλά από αυτά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία αποφέρει 150 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε παράνομα κέρδη ετησίως·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της παγκόσμιας εντολής της, της εμπειρογνωμοσύνης και της εμπειρίας της, η ΔΟΕ, σε συνεργασία με τα μέλη της, είναι ο κατάλληλος φορέας για να ηγηθεί της παγκόσμιας δράσης για αξιοπρεπή εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Εφοδιασμού έχει ζητήσει να αξιολογηθούν οι αδυναμίες που οδηγούν σε ελλείμματα αξιοπρεπούς εργασίας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και να εξεταστούν οι πρωτοβουλίες και τα πρότυπα που απαιτούνται για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και τη μείωση των ελλειμμάτων αξιοπρεπούς εργασίας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται πολυμερής, σφαιρική και ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την ευθύνη των επιχειρήσεων για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο πλαίσιο των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών και ιδίως των ΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό, συνεπώς, να συνεχίσει η ΕΕ να ηγείται αυτών των συζητήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρωτοπορεί όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους, κυρίως μέσω της ανάπτυξης πολυμερούς δικαστικού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλογη πρόοδος αναμένεται και σε άλλους κομβικούς τομείς προβληματισμού, όπως η θέσπιση μηχανισμού επιβολής των υποχρεώσεων των επενδυτών σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή στις ΠΑΑ λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές δικαιοδοσίες με διαφορετικά επίπεδα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβολής της κοινωνικής, της εργατικής και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες ενέχονται διεθνικές εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβασή τους σε ένδικα μέσα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ έχει καθιερωθεί με σαφήνεια στο άρθρο 8 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες τείνουν να επηρεάζουν διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες, εξαιτίας των διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων συχνά παραβλέπεται στις αναλύσεις για τις ΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, 21 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων 55 % γυναίκες και κορίτσια, ήταν θύματα αναγκαστικής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο το 2012, και 90 % από αυτούς υφίστανται εκμετάλλευση στην ιδιωτική οικονομία, από φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων σε ορισμένα τμήματα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού σε είδη ένδυσης, καλλιέργειας κηπευτικών, κινητής τηλεφωνίας και τουρισμού, αλλά έχουν την τάση να είναι περισσότερο συγκεντρωμένες σε χαμηλά αμειβόμενες ή χαμηλού κύρους μορφές απασχόλησης σε σχέση με τους άνδρες, με αποτέλεσμα να υφίσταται διαχωρισμός των φύλων σε τύπους επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, χάσμα μεταξύ των φύλων στους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας, και περιορισμοί που συνδέονται με το φύλο στην πρόσβαση στους παραγωγικούς πόρους, τις υποδομές και τις υπηρεσίες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ, η Ένωση προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στις ΠΑΑ, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή του μεταποιητικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την μεγαλύτερη ενσωμάτωση των υπηρεσιών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας θα απαιτηθούν συμφωνίες που υποστηρίζουν την ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης ροής των δεδομένων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας συμβάλλει επίσης στην ενσωμάτωση των υπηρεσιών στην παραγωγή των αγαθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντική αξία στα εισαγόμενα αγαθά έχει προστεθεί μέσω των υπηρεσιών από χώρες εισαγωγής·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν τους μεγαλύτερους παγκόσμιους εξαγωγείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και ο τομέας αυτός είναι στρατηγικής σημασίας για την εμπορική πολιτική της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση διατάξεων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις εξωτερικές συμφωνίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΣΕΣ, έχει προκαλέσει ορισμένες εύλογες επιφυλάξεις ως προς τις δυνητικές αρνητικές τους επιπτώσεις όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, τονίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης των κατάλληλων εργαλείων για την αντιμετώπισή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες προσφέρουν μια καλή ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφανής και ενημερωτική επισήμανση μπορεί να προσφέρει ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε ο καταναλωτής της ΕΕ να μπορεί να προβαίνει σε ενημερωμένες επιλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από την τιμή και την προέλευση του προϊόντος, πρέπει επίσης να υπάρχει ενημέρωση στον καταναλωτή της ΕΕ σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια αυτά μπορούν να αναπτυχθούν τεχνικά σύμφωνα με τη Συμφωνία του ΠΟΕ για τους Τεχνικούς Φραγμούς στο Εμπόριο (ΤΦΕ) η οποία καθορίζει όρους για τη διαδικασία παραγωγής προκειμένου να διευκολύνεται η πώληση ενός προϊόντος·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα παραγωγής και η πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων για εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να τηρείται τόσο από τα κράτη όσο και από τις επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της ευθύνης δεν πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τους καταναλωτές, των οποίων η επιλογή περιορίζεται τόσο από τις ατομικές τους δυνατότητες (οικονομικοί πόροι, χρόνος, γνώσεις) όσο και από εξωτερικούς παράγοντες (πληροφορίες, προσφορές)·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες καταγωγής έχουν καταστεί όλο και σημαντικότεροι στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, των οποίων η παραγωγή εκτείνεται σε πολλές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαλαροί κανόνες καταγωγής δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στην καθιέρωση πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή καλύτερων, εναρμονισμένων και αποτελεσματικότερων τελωνειακών διαδικασιών στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, συμβάλλει στη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και στην τήρηση των αντίστοιχων απαιτήσεων, καθώς και στην πρόληψη της εισόδου απομιμήσεων, παράνομων και παραποιημένων προϊόντων και προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στην ενιαία αγορά, γεγονός που υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ εκθέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τους καταναλωτές της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρύτερη πρόσβαση στα τελωνειακά δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές αγαθών στην ΕΕ, θα αυξήσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία για τις ΠΑΑ·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από κατακερματισμένα δίκτυα παραγωγής, η διάκριση μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών είναι ασαφής, δεδομένου ότι οι εισαγόμενοι συντελεστές παραγωγής, αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών, και οι δασμοί συσσωρεύονται κάθε φορά που ενδιάμεσες εισροές αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής σε διασυνοριακό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή αποτελεσματικών τελωνειακών και συνοριακών διαδικασιών είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπορικά κίνητρα στο πλαίσιο του ΣΓΠ και του ΣΓΠ+ προσφέρουν στις αναπτυσσόμενες χώρες καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, με αντάλλαγμα την τήρηση των εργασιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΓΠ+ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που παρέχει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και το οποίο συνοδεύεται από αυστηρό μηχανισμό παρακολούθησης για την προώθηση των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθής διακυβέρνησης στις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η προστασία και η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), θα μπορούσε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω ενσωμάτωση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

Η θέση της ΕΕ σε σχέση με τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού

1.  επισημαίνει ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη του δυναμισμού και την καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς και στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της ανοδικής σύγκλισης των προτύπων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της περιβαλλοντικής, εμπορικής, επενδυτικής, και βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και της πολιτικής για τη δημόσια υγεία, και να προαγάγει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την επανεκβιομηχάνιση και τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

2.  πιστεύει ότι η περαιτέρω συμμετοχή της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος του ευρωπαϊκού κοινωνικού και ρυθμιστικού μοντέλου και της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης·

3.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και την υιοθέτηση των υφιστάμενων συστημάτων θεμιτού εμπορίου, όπως αναφέρονται στην στρατηγική «Εμπόριο για όλους», τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας της ΕΕ όσο και της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ενισχυμένα μέσα εμπορικής άμυνας για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της χρήσης των μέσων εμπορικής άμυνας, από την ΕΕ και από τρίτες χώρες, στην πραγματική ενσωμάτωση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

6.  τονίζει την ανάγκη εναρμόνισης των κανόνων και ενίσχυσης του συντονισμού και της εποπτείας της ΕΕ όσον αφορά την επιβολή των εισαγωγικών δασμών από τα κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών και αντισταθμιστικών δασμών και των δασμών αντιντάμπινγκ) σε όλα τα είδη εμπορευμάτων και αγαθών, ιδίως όταν διαπιστώνονται ψευδείς δηλώσεις καταγωγής (τόσο στα προτιμησιακά όσο και στα μη προτιμησιακά καθεστώτα), και υποτιμήσεις και εσφαλμένη περιγραφή των αγαθών·

Παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και πολυμερής προσέγγιση

7.  καλεί την Επιτροπή να εργαστεί ενεργά στο πλαίσιο του ΠΟΕ προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να καθοριστούν και να προωθηθούν πολυμερείς κανόνες για το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της αειφόρου διαχείρισης των ΠΑΑ, η οποία θα πρέπει ειδικότερα να περιλαμβάνει τα εξής:

   απαιτήσεις υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας και διαφάνειας, βάσει των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ελάχιστα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, αναγνωρίζοντας ιδιαιτέρως το δικαίωμα των εργαζομένων να συγκροτούν επιτροπές ασφαλείας·
   ένα κατώτατο όριο κοινωνικής προστασίας και τον σεβασμό των προτύπων της ΔΟΕ·
   το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις·

8.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα πολυμερή παγκόσμια φόρα για τις επιχειρήσεις, τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, την οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας ταυτόχρονα τις ευρωπαϊκές αξίες που κατοχυρώνονται στις συνθήκες, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

9.  χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση δεσμευτικής συνθήκης του ΟΗΕ για τις διεθνικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ένδικα μέσα, επενδύοντας όλες τις προσπάθειές τους στην επίτευξη θετικού αποτελέσματος και ενθαρρύνοντας τους εμπορικούς εταίρους να συμμετέχουν· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας, και σε παγκόσμιο επίπεδο·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την εφαρμογή και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών σχεδίων δράσης (ΕΣΔ) για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 8 από τα 13 εθνικά σχέδια δράσης έχουν ήδη εγκριθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 11 ακόμη ΕΣΔ βρίσκονται υπό κατάρτιση· ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει και να προωθήσει την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύγκλιση των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μεταξύ των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

12.  χαιρετίζει την ολοκληρωτική ενσωμάτωση των αρχών της αξιοπρεπούς εργασίας και των τεσσάρων πυλώνων της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία της ΔΟΕ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αυτά τα πρότυπα και να συνεργαστούν με την ΔΟΕ για την υιοθέτηση ενός νέου διεθνούς προτύπου για την αξιοπρεπή εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, βάσει του οποίου θα απαιτείται ειδικότερα από όλες τις εταιρείες να διενεργούν συνεχή διαχείριση κινδύνου όσον αφορά τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και των κοινοτήτων, και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να προλαμβάνουν, να μετριάζουν και να παρέχουν ένδικα μέσα σε όσους θίγονται από τις δραστηριότητες αυτές·

13.  υποστηρίζει όλες τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΠΔΕΒ), η διαδικασία Kimberley, η Διεθνής Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR), οι αρχές που περιέχονται στο παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις επιχειρήσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· υπενθυμίζει ότι οι χώρες παραγωγοί ειδικότερα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν την κατάλληλη νομοθεσία, μεταξύ άλλων, για την οικοδόμηση κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς·

14.  υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι, εκτός από την εισαγωγή και εξαγωγή ορυκτών και μετάλλων, σημαντική είναι επίσης και η ύπαρξη διαφάνειας στις συμφωνίες για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και επιβολής τελωνειακών δασμών, για την ανάπτυξη των περιοχών συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη να διεξαχθεί επισκόπηση των μέτρων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν ληφθεί από ευρωπαϊκές εταιρείες και να ενισχυθεί ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τον αποτελεσματικότερο προσδιορισμό των ορθών πρακτικών και τη συμβολή στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη δέουσα επιμέλεια στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού·

15.  επισημαίνει ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση σε πρώτες ύλες είναι σημαντική για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα·

16.  υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής, επιβολής και μεταφοράς της ισχύουσας νομοθεσίας για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·

Εταιρική ευθύνη

17.  τονίζει ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλληλοενισχύονται, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσφορά θετικών κινήτρων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της εταιρικής ευθύνης·

18.  χαιρετίζει τις πολυάριθμες πολλά υποσχόμενες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, όπως οι κώδικες συμπεριφοράς, η επισήμανση, οι αυτοαξιολογήσεις και οι κοινωνικοί έλεγχοι, που συνέβαλαν σημαντικά στην πρόσφατη βελτίωση των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού·

19.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις απειλές στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, που οφείλονται σε ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνουν οι ιθύνοντες των επιχειρήσεων·

20.  αναγνωρίζει τη σημασία της ύπαρξης σαφών διεθνών κανόνων σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τη δέουσα επιμέλεια· χαιρετίζει τον ισορροπημένο συνδυασμό ρυθμιστικής και εθελοντικής δράσης, που έχει οδηγήσει σε ορισμένα θετικά αποτελέσματα κατά τα τελευταία έτη, και έχει επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν τη δική τους δυναμική και να εφαρμόσουν καινοτόμα μέτρα· τονίζει ότι ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας των ιδιωτικών και δημόσιων πρωτοβουλιών για τις αλυσίδες αξίας και στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η εθελοντική εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των προμηθευτών που επέλεξαν να συμμορφώνονται με τα διεθνή εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και δεν αρκεί, αυτή καθαυτή, για να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα συμμορφώνονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα και τις υποχρεώσεις υλοποίησης μιας πολιτικής δέουσας επιμέλειας· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη να διεξαχθεί επισκόπηση των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ώστε να προσδιοριστούν καλύτερα οι ορθές πρακτικές και να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει σύντομα να μεριμνήσει για τον σχεδιασμό ρυθμίσεων και στρατηγικών διαφάνειας για τις ΠΑΑ, και να εξετάσει την ενδεχόμενη ανάληψη άμεσης δράσης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης δεσμευτικών και εκτελεστών κανόνων, συναφών ένδικων μέσων και ανεξάρτητων μηχανισμών παρακολούθησης με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σε σχέση με τον προορατικό εντοπισμό των κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κατάρτιση αυστηρών και εξακριβώσιμων σχεδίων δράσης για την πρόληψη ή τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, την ενδεδειγμένη αντίδραση σε διαπιστωμένες παραβιάσεις, καθώς και τη διαφάνεια·

21.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει παρόμοιες ρυθμίσεις και να προωθήσει την υιοθέτηση των τομεακών κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει την ανάγκη επίσημης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία εφαρμογής, μέσω δομών που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει το έργο των διεθνών οργανισμών τυποποίησης όπως ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (συμπεριλαμβανομένου του ISO 26000) και η πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν εκθέσεις για τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία αξίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού·

22.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών και διεθνών εταιρειών προς τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις τομεακές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όπως αυτές για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· συνιστά την ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Σημείων επαφής του ΟΟΣΑ και τη συνεργασία με ανεξάρτητους εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας·

23.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, προκειμένου να ενισχύσει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και να δώσει μεταξύ άλλων έμφαση στη συνεκτίμηση της ΕΚΕ στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύεται η ΕΕ·

24.  υπογραμμίζει ότι ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μπορούν να συμβάλουν στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ιδιωτικών και δημοσίων πρωτοβουλιών όσον αφορά τις αλυσίδες αξίας·

25.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε το 2010 τη δημοσίευση των ισολογισμών ΕΚΕ των εταιρειών, τη θέσπιση απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας για όλες τις επιχειρήσεις και την εδραίωση της έννοιας της ΕΚΕ στη βάση ενός εναρμονισμένου ορισμού των σχέσεων μεταξύ μητρικών εταιρειών προκειμένου να αναγνωριστεί η νομική ευθύνη εκάστης· επισημαίνει, συνεπώς, με ικανοποίηση ότι από το 2017 οι μεγάλες εταιρείες θα οφείλουν να δημοσιοποιούν τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις πληροφορίες για την πολυμορφία σύμφωνα με την οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση· σημειώνει, εντούτοις, ότι η αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από μεγάλες εταιρείες δεν έχει ακόμη επεκταθεί, ώστε να καλύπτει όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού·

26.  επισημαίνει την πρωτοβουλία πράσινων καρτών που δρομολογήθηκε από ορισμένα εθνικά κοινοβούλια μετά την έγκριση του γαλλικού νομοσχεδίου σχετικά με το καθήκον επιμέλειας για τις πολυεθνικές εταιρείες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προτάσεις όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια για εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του γαλλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με το γαλλικό δίκαιο και, συγκεκριμένα, σχετικά με την αναλογικότητα των κυρώσεων·

27.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές ΕΚΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν υπόκεινται σε δυσανάλογα βάρη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συστήσει ειδικό γραφείο υποστήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, και να τους παρέχει στήριξη μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων·

28.  υπογραμμίζει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας δεν σταματούν όταν το προϊόν φτάνει στον καταναλωτή, αλλά περιλαμβάνουν τα απόβλητα και την επεξεργασία τους· ζητεί επιτακτικά να ληφθεί υπόψη ο πλήρης κύκλος ζωής των προϊόντων και να επεκταθεί η προοπτική για τις ΠΑΑ περιλαμβάνοντας προβλέψεις για τη διάθεση των αποβλήτων κατά τρόπο που να μην βλάπτονται τα άτομα ή το περιβάλλον· καλεί την ΕΕ να εντείνει τη διεθνή συνεργασία και να ενισχύσει τη νομοθετική συνοχή όσον αφορά τα προϊόντα και υλικά που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να θεσπίσουν ισχυρότερους εθνικούς κανονισμούς και να ενισχύσουν τις ικανότητες επιβολής τους· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η ανιχνευσιμότητα θα ισχύει σε όλο το φάσμα της διάρκειας ζωής των προϊόντων·

29.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργήσει χωρίς χρονοτριβή, ακολουθώντας τις λεπτομερείς προτάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες·

Ανάδειξη των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα

30.  τονίζει τη σημασία των επιτευγμάτων του ιδιωτικού τομέα· τονίζει ότι οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές βιωσιμότητας, όχι μόνο για να μην θιγεί η καλή τους φήμη, άλλα και επειδή αυτό προσφέρει νέες ευκαιρίες και μειώνει την εξάρτησή τους από πόρους εν ανεπαρκεία·

31.  τονίζει τον καίριο ρόλο των καταναλωτών (και τις επιπτώσεις της αρνητικής διαφήμισης)· υπενθυμίζει ότι κανένας καταναλωτής δεν επιθυμεί να συνεχίσει να αγοράζει προϊόντα που κατασκευάζονται από παιδιά ή με εκμετάλλευση ανδρών και γυναικών, ή προϊόντα που έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον·

32.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει νέους τρόπους στήριξης των προσπαθειών του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αυξηθεί η βιωσιμότητα των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και να αναπτυχθούν επιχειρηματικά μοντέλα χωρίς αποκλεισμούς και σχετικές πολυμερείς συμπράξεις του ιδιωτικού τομέα·

33.  τονίζει ότι απαιτείται ένας έξυπνος συνδυασμός μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την προώθηση βιώσιμων παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· ο συνδυασμός αυτός θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες δομές και προγράμματα που έχουν αποδεδειγμένα προωθήσει με επιτυχία την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά·

34.  επικροτεί τις πολλές ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από τον ιδιωτικό τομέα, όπως οι κώδικες δεοντολογίας, η σήμανση, οι αυτοαξιολογήσεις και οι κοινωνικοί έλεγχοι, και αναγνωρίζει το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, το πρότυπο ISO 26000 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ως εργαλεία τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν την ανάληψη ευθύνης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων· καλεί τις εταιρείες, ευρωπαϊκές ή μη, να εφαρμόσουν τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να ενσωματώσουν τα σχετικά πορίσματα στις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες τους, να αναθέσουν αρμοδιότητες, και να προβούν στην κατάλληλη εφαρμογή· τονίζει ότι αυτό προϋποθέτει τη διάθεση επαρκών πόρων· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια και η δημοσιοποίηση των μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη σωστής δημοκρατικής εποπτείας και την παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές·

Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) και παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού (ΠΑΑ)

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα εμπορική και επενδυτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εμπόριο για όλους»· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στις εμπορικές και επενδυτικές της πολιτικές και τις ΣΕΣ τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που συνδέονται με την άνοδο των ΠΑΑ, λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα:

   α) ενίσχυση των εκ των προτέρων εκτιµήσεων των επιπτώσεων των εµπορικών συµφωνιών στην αειφορία με την προσθήκη απαιτήσεων αξιολόγησης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το φύλο και με την υποχρεωτική διενέργεια και διάθεση στο κοινό εκ των υστέρων εκτιµήσεων των επιπτώσεων των εµπορικών συµφωνιών στην αειφορία, με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών·
   β) πλήρη εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 και του 2016, με τη συμπερίληψη συνεκτικών, εφαρμόσιμων και φιλόδοξων κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις ΣΕΣ, και εξέταση των κάτωθι πτυχών:
   i) δέσμευση όλων των μερών για επικύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των οκτώ βασικών συμβάσεων και των τεσσάρων συμβάσεων προτεραιότητας της ΔΟΕ, καθώς και των διεθνών πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών·
   ii) συμπερίληψη των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον γενικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, επί ίσοις όροις με τα υπόλοιπα μέρη των συμφωνιών·
   iii) δυνατότητα έφεσης και επιδίωξης αποζημίωσης μέσω μιας διαδικασίας υποβολής καταγγελιών για τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·
   iv) αποτελεσματικά αποτρεπτικά μέτρα: μεταξύ άλλων υπό τη μορφή χρηματικών επανορθώσεων, σε περίπτωση σοβαρών, αποδεδειγμένων παραβιάσεων των διατάξεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·
   γ) συμπερίληψη εκτελεστών διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των καταγγελόντων δυσλειτουργίες, εντός της αρμοδιότητας της ΕΕ, σε όλες τις μελλοντικές ΣΕΣ και επενδυτικές συμφωνίες· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων στην υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς και την εφαρμογή των σχετικών ρητρών στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·
   δ) συμπερίληψη ρητρών διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, προτύπων ασφαλείας, καθώς και προτύπων υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων, σε όλες τις ΣΕΣ της ΕΕ, ώστε να παρεμποδίζεται η υποβάθμιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων από τα συμβαλλόμενα μέρη, να προωθούνται οι εξαγωγές και να προσελκύονται επενδύσεις·
   ε) συμπερίληψη διατάξεων για την φορολογική διαφάνεια (συμπεριλαμβανομένων των βασικών προτύπων διαφάνειας του ΟΟΣΑ) και την ενίσχυση της συνεργασίας στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στις ΣΕΣ, οι οποίες θα αποτυπώνονται δεόντως στις απαιτήσεις που συνδέονται με το άνοιγμα της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
   στ) συμπλήρωση όλων αυτών των διατάξεων με μέτρα στήριξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυστηρή παρακολούθηση της εφαρμογής τους, μεταξύ άλλων μέσω εισηγήσεων από τα εθνικά κοινοβούλια και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών·
   ζ) ενίσχυση της σύνδεσης των προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί σε διμερές επίπεδο για την εφαρμογή των κεφαλαίων των ΣΕΣ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της χρηματοδοτικής στήριξης από προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

36.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, αφενός, και τα οφέλη της αυξημένης ενσωμάτωσης των ΜΜΕ στις ΠΑΑ, αφετέρου· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει κεφάλαια για τις ΜΜΕ σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες· καλεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αξιολογήσει τις υφιστάμενες δομές στήριξης για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, να επανεξετάσει και, εάν κριθεί αναγκαίο, να επικαιροποιήσει την στρατηγική «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος» του 2011 προκειμένου να διευκολύνει περαιτέρω τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

37.  τονίζει ότι στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συχνά η παραγωγή και οι υπηρεσίες λαμβάνουν χώρα σε ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (EPZ) όπου τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα διαφέρουν από την υπόλοιπη χώρα, και συχνά περιορίζονται· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών προτύπων που έχουν υιοθετηθεί στις ΣΕΣ στο σύνολο της επικράτειας των εμπορικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των EPZ·

Επισήμανση, ανιχνευσιμότητα και τελωνειακά δεδομένα

38.  καλεί την ΕΕ να εργαστεί για την εξεύρεση κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων για την εισαγωγή ενός διαφανούς και λειτουργικού υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης «κοινωνικής και περιβαλλοντικής ιχνηλασιμότητας» σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο, προωθώντας παράλληλα παρόμοια μέτρα σε διεθνές επίπεδο·

39.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας για τους κανόνες επισήμανσης όσον αφορά την καταγωγή των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ, ή να προτείνει κανόνες που θα εγγυώνται την αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα·

40.  καλεί την Επιτροπή και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναζητήσουν τρόπους ώστε τα ενδιαφερόμενα για το δημόσιο συμφέρον μέρη, να έχουν πρόσβαση, με την κατάλληλη αιτιολόγηση και κατόπιν αιτήματος που θα υποβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, στα τελωνειακά στοιχεία που συλλέγονται από τα μέρη τα εμπλεκόμενα με το εμπόριο προϊόντων ή αγαθών που εισάγονται στην ΕΕ·

Δικαιοδοσία και πρόσβαση σε διορθωτικά μέτρα

41.  επιβεβαιώνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από διεθνικές εταιρείες, όταν εμφανίζονται τέτοια κρούσματα, και αντιμετώπισης των νομικών προβλημάτων που απορρέουν από την εξωεδαφική διάσταση των εταιρειών ιδίως μέσω της στοιχειοθέτησης από κοινού νομικής ευθύνης σε όλο το μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τα χρηματοοικονομικά και διαδικαστικά εμπόδια στα οποία προσκρούουν τα θύματα στις υποθέσεις διαφορών αστικού δικαίου·

42.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να εξετάσει την επέκταση των κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού «Βρυξέλλες Ι» σε κατηγορούμενους από τρίτες χώρες σε προσφυγές κατά εταιρειών που έχουν σαφή σύνδεσμο με ένα κράτος μέλος ή εταιρειών για τις οποίες η ΕΕ αποτελεί σημαντική αγορά, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα, εάν κριθεί σκόπιμο, μια πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο·

43.  υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών σε επιχειρησιακό επίπεδο για τους εργαζόμενους που θίγονται από τις ενέργειές τους, μεταξύ άλλων, και στις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών· καλεί εκ νέου την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν, τα απαραίτητα μέτρα για να αρθούν τα νομικά, διαδικαστικά και θεσμικά εμπόδια στην πρόσβασή σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα·

Ισότητα των φύλων και δικαιώματα των παιδιών

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί εδραιωμένο στοιχείο όλων των πολιτικών της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 ΣΛΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το φύλο δεν αναφέρεται στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη το ζήτημα αυτό κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση και αναθεώρηση της στρατηγικής της· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η διάσταση του φύλου θα συμπεριληφθεί και θα ενσωματωθεί στην εμπορική και επενδυτική πολιτική, στη στρατηγική «Βοήθεια για το εμπόριο» και σε όλες τις μελλοντικές ΣΕΣ και τις εκτιμήσεις αντικτύπου· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις εντός του ΠΟΕ προκειμένου να ληφθεί υπόψη το φύλο στις πολιτικές του ΠΟΕ για το εμπόριο και τις επενδύσεις· ζητεί από την Επιτροπή να συλλέγει στοιχεία αναλυτικά ανά φύλο για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, ιδιαίτερα στον γεωργικό τομέα, και να λάβει υπόψη τη χειραφέτηση των γυναικών πέρα από τα μισθολογικά θέματα, τους παράγοντες που οδηγούν σε βία εις βάρος των γυναικών και άλλους κοινωνικούς παράγοντες όπως η γονική άδεια και η υγεία, με στόχο την ανάπτυξη νομικών μορφών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· επικροτεί το γεγονός ότι το ζήτημα της ισότητας των φύλων συμπεριλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση της συμφωνίας ΕΕ-Χιλής και θα αποτελέσει μέρος της μελλοντικής επικαιροποιημένης συμφωνίας·

45.  ζητεί την εκπόνηση εμπεριστατωμένης ανάλυσης σχετικά με τις διαφορές και τις ανισότητες στο πλαίσιο των ΠΑΑ, όσον αφορά: (i) τις διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τη χρήση του χρόνου, που οφείλεται κυρίως στην κύρια ευθύνη των γυναικών στον τομέα της αναπαραγωγής· (ii) τις διαφορές μεταξύ των φύλων στην πρόσβαση σε συντελεστές παραγωγής και πόρους, ιδίως γη, πιστώσεις, κατάρτιση, και δικτύωση· και (iii) τις διαφορές μεταξύ των φύλων που απορρέουν από αποτυχίες και διακρίσεις σε επίπεδο αγορών και ιδρυμάτων·

46.  τονίζει ότι οι γυναίκες τείνουν να είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο και ότι πολύ συχνά στην περίπτωση των γυναικών, η εμπορία ανθρώπων λειτουργεί παράλληλα με τη διακίνηση για σεξουαλικούς σκοπούς και την πρακτική της δολοφονίας γυναικών·

47.  προτείνει, στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ για τις ΠΑΑ, να αναπτυχθεί μια ειδική στρατηγική για την επίσημη προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν πρακτικές όπως η γυναικοκτονία, η εμπορία ανθρώπων και η διακίνηση για σεξουαλική εκμετάλλευση, και να παρέχεται προστασία στα θύματα· τονίζει ότι στους καταγγέλλοντες παρόμοιες πρακτικές πρέπει να χορηγείται παρόμοια αναγνώριση και προστασία, όπως η απαιτούμενη στην περίπτωση των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στον τομέα των διεθνών και των ενωσιακών εμπορικών συναλλαγών·

48.  υπενθυμίζει ότι μολονότι η παρουσία των γυναικών στην απασχόληση αυξάνεται, οι γυναίκες ακόμη υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης και αμοιβής, δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως η προστασία της μητρότητας, και πολύ συχνά υφίστανται διακρίσεις καθώς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις·

49.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προωθούν βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις, επιβάλλοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, ειδικότερα όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού, και τη διαφάνεια για τους προμηθευτές και τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού τους·

50.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να επικυρωθούν οι συμβάσεις της ΔΟΕ αριθ. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και αριθ. 138 περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, και από τις χώρες που δεν το έχουν πράξει· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τις αξίες της, οι οποίες περιλαμβάνουν την απαγόρευση της παιδικής εργασίας στην εξωτερική δράση της ΕΕ όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 ΣΕΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του για εναρμόνιση και ενίσχυση των ελέγχων στις αλυσίδες εισαγωγών και εφοδιασμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά της ΕΕ θα εισέρχονται μόνο προϊόντα που δεν προέρχονται από καταναγκαστική εργασία παιδιών, ούτε από σύγχρονη δουλεία· τονίζει την υποστήριξή του στις υφιστάμενες πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις ΜΜΕ και τις μικρές γεωργικές οργανώσεις, ούτως ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, όπως στην περίπτωση του δίκαιου εμπορίου· υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της καταπολέμησης της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας σε όλες τις ΣΕΣ της ΕΕ, μέσω κεφαλαίων περί βιώσιμης ανάπτυξης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εμπορικοί εταίροι μοιράζονται με την ΕΕ τον ίδιο στόχο στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν σθεναρά την πρόταση αυτή σε όλα τα διεθνή φόρα όπως η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ, ο ΟΗΕ και ο ΠΟΕ, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα της καταπολέμησης της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο στόχος για προϊόντα που δεν προέρχονται από παιδική εργασία θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο εάν συνδυαστεί με την καθιέρωση αξιοπρεπών ελάχιστων μισθών για τα μέλη της οικογένειας του παιδιού·

Αναπτυσσόμενες χώρες

51.  τονίζει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως για τις ΜΜΕ, να αναπτύξουν δεσμούς με την παγκόσμια οικονομία· τονίζει ότι οι εξειδικευμένες πολιτικές και τα συνοδευτικά μέτρα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου, και για την επέκταση των δυνητικών πλεονεκτημάτων σε όλους τους εργαζομένους στις χώρες εμπορικούς εταίρους μας, ιδίως οι πολιτικές που αποσκοπούν στο να καταστούν πιο αποτελεσματικές οι διοικητικές διαδικασίες ή βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία και να διευρύνουν τη συμμετοχή τους στις ΠΑΑ, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· επισημαίνει ότι η αναθεώρηση του ΣΓΠ και του ΣΓΠ+ πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν περιορισμένες ικανότητες και πόρους ώστε να επιβάλουν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και να παράσχει στις κυβερνήσεις των εταίρων αναπτυσσομένων χωρών τεχνική βοήθεια όποτε κρίνεται εφικτό και αναγκαίο·

52.  υπενθυμίζει την προσέγγιση του προγράμματος δράσης για το 2030 για τους ΣΒΑ στους τομείς της βιώσιμης παραγωγής, της βιώσιμης κατανάλωσης και της αξιοπρεπούς εργασίας, και καλεί την Επιτροπή να κοινοποιεί με τρόπο διαφανή την αναφορά σε κάθε σχετικό ΣΒΑ κατά την κατάρτιση των εκθέσεών της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το εμπόριο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που η ΕΕ συνάπτει με αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να συνάδουν με τους ΣΒΑ· επαναλαμβάνει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν τις επενδύσεις κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα όλων των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων·

53.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου η οποία, εάν εφαρμοστεί σωστά, θα απλοποιήσει και θα εκσυγχρονίσει τις τελωνειακές διαδικασίες διευκολύνοντας τις αναπτυσσόμενες χώρες, που αντιμετωπίζουν εν γένει μεγαλύτερα συνοριακά εμπόδια, να ενταχθούν στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα·

54.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την αποτελεσματική συμμετοχή των ΜΜΕ στις ΠΑΑ, μέσω της στήριξης συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ και μικρών γεωργικών συνεταιρισμών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου αξίας για τους παραγωγούς και παράλληλα τη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας των κοινωνικών, των περιβαλλοντικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως στο δίκαιο εμπόριο·

55.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι όροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδέονται με τις μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του ΣΓΠ θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά και θα παρακολουθούνται, και ότι θα υλοποιούνται στην πράξη οι διαδικασίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους όρους αυτούς, βάσει του κανονισμού ΣΓΠ·

56.  αναμένει ότι η ενδιάμεση επανεξέταση του ΣΓΠ θα διευκρινίσει τους ορισμούς και θα παράσχει μια σε βάθος αξιολόγηση του τρέχοντος συστήματος· είναι της άποψης ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να αποτελεί μέσον ενθάρρυνσης των εμπορικών εταίρων της ΕΕ να υιοθετήσουν υψηλότερα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, πράγμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω κινήτρων όπως οι πρόσθετες δασμολογικές προτιμήσεις για τα προϊόντα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο· εκτιμά ότι, για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτείται η αναθεώρηση του κανονισμού ΣΓΠ, και προτείνει, προς τούτο, να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του όροι σχετικά με την ΕΚΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των διεθνικών εταιρειών με τις εθνικές και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις ΒΖΕ και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό σε στενή συνεργασία με τη ΔΟΕ, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΣΓΠ·

57.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ αναπτυξιακά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων και των συνδυαστικών έργων, όχι μόνο θα συμμορφώνονται πλήρως με τις διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές αναπτυξιακής απόδοσης, αλλά και θα σέβονται πλήρως την αρχή της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης, όπως αναφέρεται στη σύμβαση ΔΟΕ αριθ. 169·

Κανόνες καταγωγής

58.  σημειώνει ότι η ύπαρξη απλουστευμένων, αποτελεσματικών και προτιμησιακών κανόνων καταγωγής είναι καθοριστικής σημασίας στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· αναγνωρίζει ότι η ανελαστικότητα και η περιπλοκότητα των κανόνων καταγωγής μπορούν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα των μοντέλων εμπορικών συναλλαγών·

59.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τους πολυμερείς κανόνες καταγωγής ως προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής στις ΣΕΣ· καλεί την Επιτροπή, κατά τον σχεδιασμό ειδικών προτιμησιακών κανόνων καταγωγής στις ΣΕΣ, να μειώσει τις απαιτήσεις προστιθέμενης αξίας και να επιτρέψει την αλλαγή της δασμολογικής διάκρισης και τον «μονό μετασχηματισμό» ως κανόνα καταγωγής·

60.  ζητεί από την Επιτροπή, ειδικά στην περίπτωση διαπραγματεύσεων σχετικά με ΣΕΣ με χώρες που επωφελούνται επί του παρόντος από το ΣΓΠ και προτιμήσεις ΟΕΟ, να διασφαλίσει ότι ο σχεδιασμός των κανόνων καταγωγής δεν εκτρέπει τις οικονομικές διαδικασίες·

61.  θεωρεί ότι η αυξημένη συσσώρευση ΣΕΣ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέσο ελευθέρωσης με πλάγιο τρόπο αλλά ως μέσο υποχρέωσης των χωρών να ειδικευτούν σε οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με τη λογική του συγκριτικού πλεονεκτήματος·

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ροές δεδομένων

62.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να προστατεύσει το σύνολο του φάσματος των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, της πνευματικής ιδιοκτησίας, των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ), της σήμανσης καταγωγής και των φαρμακευτικών ουσιών, και παράλληλα να διασφαλίσει την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα, τόσο σε επίπεδο ΠΟΕ όσο και μέσω των ΣΕΣ· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την ενδεχόμενη επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης στα μη γεωργικά προϊόντα, όπως ήδη συμβαίνει σε αρκετές τρίτες χώρες μέσω διαφόρων νομικών συστημάτων· ζητεί ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία για τη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτους εταίρους προκειμένου να καταπολεμηθούν η απάτη και τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης που εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη στα εμπορικά σήματα και τις εμπορικές ονομασίες·

63.  αναγνωρίζει ότι η ψηφιακή καινοτομία και οι ροές δεδομένων αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας των υπηρεσιών και ουσιώδες στοιχείο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας των παραδοσιακών μεταποιητικών εταιρειών και, ότι ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις υποχρεωτικής τοπικής προσαρμογής θα πρέπει να περιοριστούν στο μέτρο του δυνατού τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, επιτρέποντας την πρόβλεψη αναγκαίων εξαιρέσεων στη βάση θεμιτών δημόσιων σκοπών, όπως για την προστασία των καταναλωτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η προστασία των ροών δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν συνιστούν εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές αλλά θεμελιώδη δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 39 ΣΕΕ και στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στην UNCTAD.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0299.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0298.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0208.
(4) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0405.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0196.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0098.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0041.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0252.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0265.
(11) ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1.
(12) ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.
(13) ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.
(14) ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1.
(15) ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1.
(16) http://childrenandbusiness.org
(17) βλέπε τον ορισμό των ΜΜΕ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου