Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
 Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: средства в рамките на прякото управление в Европейския фонд за морско дело и рибарство
 Многостранно споразумение за установяване на Общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) ***
 Въвеждане на мерки за контрол на акрилоилфентанил *
 Политическите отношения на ЕС с Индия
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия
 Проект на коригиращ бюджет № 4/2017, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
 Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.***I
 Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I
 Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни ***I
 Генетично модифицирана соя DAS-68416-4
 Внос на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“
 Проект на коригиращ бюджет № 3/2017: бюджетни ресурси за инициативата за младежка заетост, щатни разписания на ACER и SESAR2
 Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
 Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка
 Корупцията и правата на човека в трети държави
Текстове (731 kb)
Правна информация - Политика за поверителност