Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: πόροι άμεσης διαχείρισης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
 Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΕCΑA) ***
 Υπαγωγή της ακρυλοϋλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου *
 Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
 Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ: συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I
 Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***I
 Καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών ***I
 Γενικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4
 Εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017: δημοσιονομικοί πόροι της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων· πίνακες προσωπικού του ACER και της SESAR2
 Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ
 Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική
 Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες
Κείμενα (768 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου