Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: πόροι άμεσης διαχείρισης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
 Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΕCΑA) ***
 Υπαγωγή της ακρυλοϋλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου *
 Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
 Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ: συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I
 Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***I
 Καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών ***I
 Γενικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4
 Εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017: δημοσιονομικοί πόροι της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων· πίνακες προσωπικού του ACER και της SESAR2
 Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ
 Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική
 Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: πόροι άμεσης διαχείρισης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
PDF 378kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατανομή των πόρων άμεσης διαχείρισης μεταξύ των στόχων της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))
P8_TA(2017)0331B8-0496/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)03881),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2017, με την οποία ζητείται από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Αλιείας της 5ης Σεπτεμβρίου 2017 προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 4 και το άρθρο 126 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Αλιείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου 2017,

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.


Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΕCΑA) ***
PDF 385kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Αποστολής Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο(1) για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΚΕΕΧ) (15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE))
P8_TA(2017)0332A8-0260/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15654/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Πολυμερούς Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο(2) για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (08823/2/2006),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0098/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0260/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουμανίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας, και στην Αποστολή Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο.

(1)* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
(2)** Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.


Υπαγωγή της ακρυλοϋλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου *
PDF 377kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της ουσίας N-(1-φαιναιθυλοπιπεριδιν-4-υλο)-N-φαινυλακρυλαμίδιο (ακρυλοϋλοφεντανύλη) σε μέτρα ελέγχου (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))
P8_TA(2017)0333A8-0284/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (08858/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0179/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοτρόπων ουσιών(1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0284/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 127 της 20.5.2005, σ. 32.


Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία
PDF 506kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (2017/2025(INI))
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας, η οποία συνήφθη το 2004, και το Κοινό Σχέδιο Δράσης για τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας της 7ης Σεπτεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το «πρόγραμμα δράσης ΕΕ-Ινδίας για το 2020», το οποίο εγκρίθηκε κατά τη 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, και την κοινή δήλωση της ίδιας συνόδου,

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Στρατηγική της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 2001 με τίτλο «Ευρώπη και Ασία: ένα στρατηγικό πλαίσιο για ενισχυμένες εταιρικές σχέσεις» (COM(2001)0469),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 28ης Οκτωβρίου 2004 προς το Συμβούλιο σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας: στρατηγική εταιρική σχέση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την προετοιμασία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ινδίας (Μασσαλία, 29 Σεπτεμβρίου 2008)(4),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ινδία, μεταξύ άλλων για περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών BRICS και άλλων αναδυομένων δυνάμεων: στόχοι και στρατηγικές(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων(8),

–  έχοντας υπόψη την αποστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου στην Ινδία, στις 21-22 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την 11η ευρωασιατική σύνοδο κορυφής (ASEM), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ουλάν Μπατόρ στις 15-16 Ιουλίου 2016, και την 9η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης Ασίας-Ευρώπης (ASEP), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ουλάν Μπατόρ στις 21-22 Απριλίου 2016, καθώς και τις αντίστοιχες δηλώσεις που εγκρίθηκαν και από τις δύο συνεδριάσεις,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0242/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία είναι οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο, που αμφότερες διαθέτουν βαθιά πολιτιστική ιστορία και είναι από κοινού προσηλωμένες στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας, της ευημερίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς και στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία έχουν οικοδομήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες μία στρατηγική εταιρική σχέση που εδράζεται σε κοινές αξίες και συμφέροντα, δεδομένου ότι είναι φυσικοί εταίροι και παράγοντες σταθερότητας στον σημερινό πολυπολικό κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω εταιρική σχέση θα πρέπει να εμβαθυνθεί, διότι έχει μεγάλες δυνατότητες για μια νέα δυναμική σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων και στον ΟΗΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης ή οι επαφές μεταξύ των λαών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, που διεξήχθη στις 30 Μαρτίου 2016 έπειτα από κενό τεσσάρων ετών, εγκρίθηκε νέος οδικός χάρτης για τη στρατηγική εταιρική σχέση για τα επόμενα πέντε χρόνια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας εγκρίθηκαν αρκετές κοινές δηλώσεις: σχετικά με ένα κοινό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, σχετικά με την εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας για τo νερό, σχετικά με την εταιρική σχέση για καθαρή ενέργεια και το κλίμα, και σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία, ως σημαντικοί οικονομικοί, εμπορικοί και επενδυτικοί εταίροι, και καθώς η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, διεξάγουν από το 2007 διαπραγματεύσεις για μία φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και επενδύσεων, η οποία θα πρέπει να συναφθεί το ταχύτερο δυνατόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατζέντα δράσης-2020 ΕΕ-Ινδίας επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευση αμφότερων των μερών να δημιουργήσουν ένα σταθερό οικονομικό κλίμα, το οποίο θα ευνοεί την επέκταση του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά τη σχέση τους με την Ινδία θα συνέβαλλε στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία είναι μία παλλόμενη δημοκρατία και μία ανοιχτή κοινωνία με ελεύθερο Τύπο και δραστήρια κοινωνία πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία ανταλλάσσουν τακτικά βέλτιστες πρακτικές σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, μεταξύ άλλων σε ζητήματα που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και το κράτος δικαίου, καθώς και σχετικά με τη μεταχείριση των μεταναστών, τον σεβασμό των μειονοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως έχει δεσμευθεί να πράξει η ΕΕ·

Οι στέρεες βάσεις μιας πολύτιμης εταιρικής σχέσης

1.  εκφράζει την πλήρη στήριξή του για μία πιο δυνατή και βαθιά εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, η οποία θα έχει τις ρίζες της στους ισχυρούς πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς δεσμούς τους, και θα θεμελιώνεται στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πλουραλισμού, καθώς και στον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα·

2.  θεωρεί ότι η ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των δύο εταίρων θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην προώθηση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας σε έναν κόσμο αντιμέτωπο με πολλαπλές παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι εντάσεις όσον αφορά θέματα ασφάλειας, η μη τήρηση του διεθνούς δικαίου, η τρομοκρατία, ο εξτρεμισμός και η ριζοσπαστικοποίηση, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά, η αρρύθμιστη μετανάστευση και η εμπορία ανθρώπων, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η φτώχεια, η ανισότητα και η καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ο αυξανόμενος λαϊκισμός·

3.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο, η ΕΕ και η Ινδία, έχουν κοινή ευθύνη να προωθούν την υπόθεση της ειρήνης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας τους σε επίπεδο ΟΗΕ·

4.  πιστεύει ότι, από την κοινή πολιτική δήλωση του 1993 και εξής, η σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας έχει αναπτυχθεί σημαντικά από άποψη ποιότητας και εμβέλειας· τονίζει τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδίας που συνήφθη το 2004 με σκοπό να αναγνωριστούν οι στενοί δεσμοί των δύο εταίρων, καθώς και να ενδυναμωθούν και να εντατικοποιηθούν οι σχέσεις τους·

5.  επισημαίνει ότι η εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας δεν έχει αναπτύξει ακόμα το πλήρες δυναμικό της· θεωρεί ότι απαιτείται ισχυρότερη πολιτική δέσμευση και από τις δύο πλευρές για να αυξηθεί η δυναμική και η αξία της σχέσης όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο εταίροι σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο· ζητεί μεγαλύτερη επένδυση στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην ΕΕ των 27 και την Ινδία· επισημαίνει πόσο σημαντική είναι μια πλήρης αξιολόγηση της λειτουργίας της στρατηγικής εταιρικής σχέσης στη δημιουργία ιδεών για τους πιθανούς τρόπους προώθησής της·

Μία ισχυρότερη εταιρική σχέση προς αμοιβαίο όφελος της ΕΕ και της Ινδίας

6.  χαιρετίζει τη 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 30 Μαρτίου 2016· καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΕ και την Ινδία να πραγματοποιούν συνόδους κορυφής ετησίως, ως δεσμεύτηκαν, δεδομένου ότι αυτές οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου συμβάλλουν θετικά στην ενίσχυση της συνεργασίας, της αμοιβαίας κατανόησης και της αμοιβαίας προβολής·

7.  χαιρετίζει την έγκριση του προγράμματος δράσης-2020 ΕΕ-Ινδίας, που συνιστά οδικό χάρτη για την εντατικοποίηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τα επόμενα πέντε χρόνια· σημειώνει με ικανοποίηση τους πολυάριθμους τομείς συνεργασίας που δρομολογήθηκαν εκ νέου το 2016, όπως η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η μετανάστευση και η κινητικότητα, το εμπόριο, η μεταφορά τεχνολογίας και πολιτισμού, η κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη, η ενέργεια και το νερό· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δράσης με σαφή μέτρα και σαφείς προθεσμίες·

8.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του για επίτευξη ολοκληρωμένης και φιλόδοξης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, η οποία θα πρέπει να έχει οικονομική, κοινωνική και πολιτική αξία για αμφότερες τις πλευρές· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο ισχυρότερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο και ότι η Ινδία έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕγχΠ παγκοσμίως· υπενθυμίζει εξάλλου ότι η ΕΕ είναι ο πρωταρχικός εταίρος της Ινδίας όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις και ότι οι ροές εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ τους είναι σχετικά ισόρροπες·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι η ΕΕ και η Ινδία έχουν ξεκινήσει εκ νέου συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους συνέχισης των διαπραγματεύσεων για μία ΣΕΣ, η οποία είναι γνωστή ως «ευρεία εμπορική και επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας (BTIA)»· παροτρύνει και τις δύο πλευρές, με σκοπό τη σύναψη της ΣΕΣ το συντομότερο δυνατό, να προχωρήσουν στη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους και λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα στα οποία και οι δύο πλευρές έχουν δεσμευθεί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και στην αρχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· επισημαίνει ότι μια τέτοια συμφωνία, με το να λαμβάνει υπόψη με ισορροπημένο τρόπο τις ανησυχίες και των δύο πλευρών, μπορεί να διασφαλίσει ότι τα μέτρα ωφελούν τόσο τους ευρωπαίους όσο και τους ινδούς πολίτες, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  συστήνει την έγκριση, σε επίπεδο ΕΕ, μίας συνεκτικής στρατηγικής για τις σχέσεις της με την Ινδία, με σαφείς προτεραιότητες· εφιστά την προσοχή στη σημασία της εφαρμογής, από πλευράς θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών της, της στρατηγικής αυτής με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο· θεωρεί ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ για την Ινδία θα μπορούσαν επίσης να καθοριστούν στο πλαίσιο μίας επικαιροποιημένης στρατηγικής για τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας·

11.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να προωθήσει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ινδία, σε υποδομές ουσιαστικές για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την ΕΤΕπ να συγκεκριμενοποιήσει τη δέσμευση αυτή και να στηρίξει ακόμα περισσότερο τις βιώσιμες επενδύσεις στην Ινδία·

12.  επισημαίνει τη σημασία που έχει ο διακοινοβουλευτικός διαρθρωμένος διάλογος για τη λειτουργία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης· ενθαρρύνει τον Πρόεδρο του Ινδικού Κοινοβουλίου να συστήσει μια ομάδα φιλίας Ινδίας-Ευρώπης, η οποία θα απαρτίζεται από βουλευτές της Κάτω Βουλής (Lok Sabha) και της Άνω Βουλής (Rajya Sabha) και θα ενεργεί ως ομόλογη της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Σχέσεις με τη Δημοκρατία της Ινδίας·

Ένα ευρύ θεματολόγιο για τη συνεργασία σε εξωτερικές πολιτικές και πολιτικές ασφάλειας

13.  επαναλαμβάνει ότι, στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία είναι αντιμέτωπες με πιεστικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίες απαιτούν διπλωματική απάντηση σε συνδυασμό με ενισχυμένη αποτροπή, σεβασμό του διεθνούς δικαίου και συνεργασία μεταξύ των δημοκρατικών κρατών·

14.  τονίζει τη σημαντική δυνατότητα για περισσότερες συνέργειες μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας· έχει την πεποίθηση ότι ο τακτικός και σταθερός διάλογος μπορούν να διευκολύνουν την αμοιβαία κατανόηση και, κατ’ επέκταση, τον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα προγράμματα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και της Ινδίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων για θέματα επί των οποίων υιοθετήθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις στο παρελθόν·

15.  χαιρετίζει τη δέσμευση που ανελήφθη στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης ΕΕ-Ινδίας για το 2020 όσον αφορά τη σύσταση φόρουμ για διαβουλεύσεις επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας· επισημαίνει την προστιθέμενη αξία της αυξημένης συχνότητας και βαρύτητας των ανταλλαγών υψηλού επιπέδου στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, αφενός, και την Ινδία, αφετέρου, να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, μιας αποτελεσματικής πολυμέρειας βασιζόμενης σε κανόνες· καλεί μετ’ επιτάσεως την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και το Συμβούλιο, να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, περιλαμβανομένης της διεκδίκησης μόνιμης θέσης από την Ινδία· ενθαρρύνει την ΕΕ και την Ινδία να συντονίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες τους σε επίπεδο ΟΗΕ όσον αφορά θέματα όπου η συνεργασία τους θα μπορούσε να είναι καθοριστική, αλλά και σε άλλα διεθνή φόρουμ, όπως στον ΠΟΕ·

17.  αναγνωρίζει τις πολύτιμες και εντατικοποιημένες ανταλλαγές σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ευρω-ασιατικής συνόδου, στην οποία συμμετέχουν τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία· στηρίζει τις διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Ασία τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς μπορούν να συμβάλουν θετικά στη μείωση του αριθμού των συγκρούσεων και στην ευημερία της περιοχής·

18.  εξαίρει τη σημαντική προστιθέμενη αξία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας όσον αφορά τη στήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών στην Ασία· επισημαίνει, επιπλέον, πόσο σημαντικό είναι να συντονίσουν η ΕΕ και η Ινδία την ανθρωπιστική βοήθεια και τις αναπτυξιακές πολιτικές τους δεδομένου του υψηλού επιπέδου αναπτυξιακής δραστηριότητας και των δύο πλευρών στην Ασία, προκειμένου να συμβάλουν θετικά στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική πρόοδο στις οικείες χώρες, μεταξύ άλλων για τις μειονότητες και τα άτομα χωρίς ιθαγένεια, όπως οι Rohingyas· ζητεί να αναβαθμιστεί ο διάλογος προς τον σκοπό αυτό·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση την κοινή δήλωση Ινδίας-ΕΕ, της 30ής Μαρτίου 2016, σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που είχε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης, του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στις υπηρεσίες ασφαλείας και επιβολής του νόμου της ΕΕ και της Ινδίας υπό το υφιστάμενο καθεστώς στο πλαίσιο της Ευρωπόλ· συστήνει τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ της Ινδίας και της ΕΕ, περιλαμβανομένων των κρατών μελών της· ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να υποστηρίξουν από κοινού την έγκριση της Γενικής Σύμβασης για τη διεθνή τρομοκρατία σε επίπεδο ΟΗΕ, καθώς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των χαρακτηρισμών του «τρομοκράτη» από τον ΟΗΕ·

20.  τονίζει τη σημασία βαθύτερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας όσον αφορά το Αφγανιστάν, η οποία συγκεκριμένα: να συμβάλει σε μια διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη, στην οικοδόμηση σταθερών θεσμών και ενός λειτουργικού κράτους, και στην ανάδυση ενός πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας· ενθαρρύνει, ειδικότερα, τον ενισχυμένο πολιτικό συντονισμό όσον αφορά θέματα ασφάλειας και στρατιωτικά θέματα, αναπτυξιακή στήριξη και μέτρα για την αντιμετώπιση του περιφερειακού περιβάλλοντος· τονίζει ότι η διαδικασία «Στην καρδιά της Ασίας» συνιστά ένα σημαντικό φόρουμ για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και πολιτική συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο·

21.  ζητεί την ανανέωση των προσπαθειών προσέγγισης και αποκατάστασης σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν μέσω ολοκληρωμένου διαλόγου και ενδεχομένως μιας προσέγγισης βήμα προς βήμα, αρχίζοντας με συζήτηση σχετικά με τεχνικά θέματα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η οποία τελικώς θα οδηγήσει στη διεξαγωγή πολιτικών συναντήσεων υψηλού επιπέδου· υπογραμμίζει τη σημασία της διμερούς διάστασης στις προσπάθειες για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης και συνεργασίας μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, γεγονός που θα συνέβαλλε θετικά στην ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ευθύνη για την ειρήνη, την οποία υπέχουν τα δύο κράτη ως πυρηνικές δυνάμεις· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει και να στηρίξει τη διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν· τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της κρατικά χρηματοδοτούμενης τρομοκρατίας·

22.  συστήνει περαιτέρω συνεργασία στα θέματα του καθολικού αφοπλισμού, της μη διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και της πυρηνικής ασφάλειας, στόχοι στους οποίους είναι προσηλωμένες τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία· στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλα τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την προσπάθεια της Ινδίας να προσχωρήσει σε καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών, όπως η Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών, το Καθεστώς ελέγχου της τεχνολογίας πυραύλων, ο Διακανονισμός του Wassenaar και η Ομάδα της Αυστραλίας· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ινδία έχει κυρώσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του ΔΟΑΕ·

23.  χαιρετίζει την αυστηρή στάση της Ινδίας και της ΕΕ όσον αφορά τα παράνομα πυρηνικά προγράμματα και τα προγράμματα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ), τα οποία συνιστούν απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη, και ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία με σκοπό την ευρεία εφαρμογή των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της ΛΔΚ·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση τις ανησυχίες της Ινδίας σχετικά με την Κίνα, ιδίως δεδομένης της δυναμικής πολιτικής της τελευταίας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, τον σημαντικό στρατιωτικό εκσυγχρονισμό της, τη στρατηγική σχέση της με το Πακιστάν και εκκρεμή συνοριακά ζητήματα· θεωρεί ότι μόνο ο ουσιαστικός διάλογος με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου μπορεί να συμβάλει στην επίλυση των διαφορών αυτών και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης·

25.  σημειώνει με ικανοποίηση τη στήριξη που εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές, στη 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, σχετικά με την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Μινσκ από όλα τα μέρη όσον αφορά τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει καταδικάσει απερίφραστα τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας και ακολουθεί πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης· ελπίζει ότι, μέσω του διαλόγου, η ΕΕ και η Ινδία θα μπορούσαν να ευθυγραμμίσουν περισσότερο τις θέσεις τους·

26.  ενθαρρύνει την περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, τόσο κατά τη διάρκεια συνόδων κορυφής όσο και κατά τη διάρκεια των τακτικών διαβουλεύσεών τους για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και σε τομείς πιθανής συνεργασίας με στόχο τη σταθεροποίηση της περιοχής, μεταξύ άλλων μέσω της λήψης μέτρων σε διεθνές επίπεδο· εφιστά, ειδικότερα, την προσοχή στη σημασία της συνεργασίας με στόχο τη διασφάλιση μίας βιώσιμης πολιτικής λύσης στη Συρία βάσει του υφιστάμενου πλαισίου που έχει συμφωνηθεί στα Ηνωμένα Έθνη δυνάμει του ανακοινωθέντος της Γενεύης της 30ής Ιουνίου 2012, και τη στήριξη της ανασυγκρότησης και της συμφιλίωσης μετά την επίτευξη συμφωνίας, αφού δρομολογηθεί αξιόπιστη πολιτική μετάβαση υπό συριακή ηγεσία και ευθύνη·

27.  τονίζει ότι η ΕΕ και η Ινδία θα μπορούσαν να εντείνουν τη συνεργασία τους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις αφρικανικές χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναπτυξιακές προσπάθειές τους αλληλοσυμπληρώνονται·

28.  τονίζει τα σημαντικά αμοιβαία οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν η ΕΕ και η Ινδία από την εντατικοποίηση της συνεργασίας τους σε τομείς όπως η ασφάλεια στη θάλασσα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η προστασία των δεδομένων, καθώς και η μετανάστευση και η κινητικότητα·

29.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και η Ινδία έχουν κοινά ζωτικά συμφέροντα και τονίζει ότι θα πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, ιδίως σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της πειρατείας, αλλά και τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας και τη διασφάλιση της θαλάσσιας γραμμής επικοινωνίας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και τον Ινδικό Ωκεανό· συστήνει, συνεπώς, την ανάπτυξη κοινών τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα και της καταπολέμησης της πειρατείας, καθώς και την ανάπτυξη μίας κοινής αντίληψης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία να λαμβάνει υπόψη την ελευθερία ναυσιπλοΐας, να επιλύει όλα τα εκκρεμή ζητήματα και να προσδιορίζει τα πλέον κατάλληλα κοινά μέτρα για τη συνεργασία στο πλαίσιο της σύμβασης·

30.  χαιρετίζει την έγκριση κοινής δήλωσης μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας σχετικά με μια εταιρική σχέση για καθαρή ενέργεια και το κλίμα, κατά την 13η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, τον Μάρτιο 2016· υπογραμμίζει τη θετική συμβολή της Ινδίας και της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, καθώς και την ηγετική θέση των δύο εταίρων σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί μετ’ επιτάσεως και τους δύο εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα εφαρμόσουν τη συμφωνία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εντατικοποιηθεί η συνεργασία ΕΕ-Ινδίας στον τομέα της ενέργειας, και ειδικότερα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας·

31.  σημειώνει με ενδιαφέρον την έγκριση της κοινής δήλωσης μεταξύ ΕΕ και Ινδίας σχετικά με μια εταιρική σχέση για το νερό, κατά τη 13ης σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, τον Μάρτιο 2016· ζητεί, συνεπώς, από την Ένωση να εντείνει τη συνεργασία της με την Ινδία και τη στήριξη που παρέχει σε ινδικά έργα βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, όπως το έργο «Καθαρός Γάγγης»·

32.  σημειώνει με ικανοποίηση την κοινή δήλωση σχετικά με ένα κοινό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, που έχει ως στόχο να παράσχει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης, την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου που έχει η κινητικότητα στην ανάπτυξη·

33.  θεωρεί ότι οι διαπροσωπικές ανταλλαγές θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές διαστάσεις της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας· υπογραμμίζει, ειδικότερα, τη σημασία της ενίσχυσης των ανταλλαγών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιστημονικής έρευνας, περιλαμβανομένης της ΤΠ, και χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την αύξηση του αριθμού των ανταλλαγών σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, που θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω· σημειώνει εξίσου θετικά τις προοπτικές συνεργασίας σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Make in India», όπως αναφέρεται στο «πρόγραμμα δράσης-2020, και υπογραμμίζει την σημασία τους για τη σύσφιγξη των εμπορικών και κοινωνικών σχέσεων· ζητεί την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών μεταξύ των φοιτητών, των επιστημόνων, των ερευνητών και των επαγγελματιών σε αυτά τα προγράμματα·

Μία ενισχυμένη ανταλλαγή όσον αφορά τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εταιρική σχέση

34.  χαιρετίζει την ανανεωμένη δέσμευση για εντατικότερες ανταλλαγές όσον αφορά τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας, καθώς από την ενισχυμένη συνεργασία σε πολλά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να ωφεληθούν οι πολίτες και των δύο εταίρων· τονίζει, ιδίως, την ανάγκη να ενισχυθούν οι ανταλλαγές και ο συντονισμός μεταξύ των δύο εταίρων στο πλαίσιο του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά την Καθολική Περιοδική Εξέταση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· τονίζει εξίσου τη σημασία των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει ότι, από το 2013, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ανταλλαγή και ζητεί μετ’ επιτάσεως να διεξαχθεί διάλογος το συντομότερο δυνατόν·

35.  υπενθυμίζει την πάγια αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίσταση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα άμεσο μορατόριουμ στις εκτελέσεις στην Ινδία·

36.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα μιας παλλόμενης δημοκρατικής κοινωνίας· κατανοεί την ανάγκη λήψης μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας και την εισαγωγή περιορισμών όσον αφορά δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από ξένους παράγοντες, οι οποίες ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα ή την εσωτερική ασφάλεια· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις συνέπειες του υφιστάμενου ινδικού νόμου περί αλλοδαπής συμμετοχής στη χρηματοδότηση ΜΚΟ (νόμος περί ρυθμίσεως των εισφορών από το εξωτερικό) στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

37.  αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι ινδικές αρχές για την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, περιλαμβανομένων των διακρίσεων βάσει κάστας· παρατηρεί, ωστόσο, με ανησυχία ότι οι διακρίσεις βάσει κάστας εξακολουθούν να αποτελούν πηγή καταχρήσεων, και ενθαρρύνει, συνεπώς, τις αρχές της Ινδίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη της εν λόγω παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει, επιπλέον, την Ινδία να διασφαλίσει την πλήρη προστασία των μειονοτήτων, ειδικότερα των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, και τονίζει πόσο σημαντική είναι η προώθηση της ανοχής στη διαφορετικότητα για την πρόληψη της διακοινοτικής βίας· χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας διέταξε την επανεξέταση των υποθέσεων που αφορούν τα περιστατικά βίας κατά των χριστιανών που σημειώθηκαν το 2008 και την επαρκή αποζημίωση των θυμάτων·

38.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Ινδία να κυρώσει τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και το προαιρετικό πρωτόκολλό της, και τη Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση·

39.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ΕΕ και της επαναβεβαιωθείσας δέσμευσης της Ινδίας για ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των γυναικών θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των δύο εταίρων· χαιρετίζει τη δέσμευση της ινδικής κυβέρνησης για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών και την εισαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον πολιτικό προγραμματισμό, και ενθαρρύνει τις ινδικές αρχές να λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη διερεύνηση και την πρόληψη της βίας που συνδέεται με το φύλο και την προώθηση της ισότητας των φύλων· εκφράζει, επιπλέον, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί σχέδια στην Ινδία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, και συνιστά τη διατήρηση αυτής της χρηματοδότησης· ζητεί τη βελτίωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜΔ και την κατάργηση του τμήματος 377 του ινδικού Ποινικού Κώδικα·

o
o   o

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ινδίας.

(1) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 77.
(2) ΕΕ C 174 Ε της 14.7.2005, σ. 179.
(3) ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σ. 589.
(4) ΕΕ C 8 E της 14.1.2010, σ. 69.
(5) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0120.
(7) ΕΕ C 261 E της 10.9.2013, σ. 34.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0424.


Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία
PDF 396kWORD 50k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0280/2017),

1.  σημειώνει ότι η απόφαση οδηγεί στη μεγαλύτερη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αποφασιστεί ποτέ·

2.  σημειώνει ότι το μέγιστο όριο της προκαταβολής που προβλέπεται στο άρθρο 4α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) μπορεί συχνά να αποτελεί ανεπαρκές μέτρο ενίσχυσης για τις εν λόγω καταστροφές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «μείζονες φυσικές καταστροφές»· επισημαίνει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη ένα υψηλότερο όριο για αυτές τις συγκεκριμένες πρώτες οικονομικές συνεισφορές με σκοπό την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται από αυτή την κατηγορία των καταστροφών·

3.  χαιρετίζει την απόφαση ως ένδειξη αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους πολίτες και τις περιοχές της Ένωσης που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·

4.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2017/1599.)

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 143).


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία
PDF 398kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εκδόθηκε οριστικά την 1η Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 26 Ιουνίου 2017 (COM(2017)0541),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0281/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για ποσό ύψους 1 196 797 579 EUR σε συνάρτηση με τους σεισμούς που σημειώθηκαν στην Ιταλία μεταξύ του Αυγούστου 2016 και του Ιανουαρίου 2017 στις περιφέρειες Abruzzo, Lazio, Marche και Umbria·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη καταβληθεί ποσό ύψους 30 000 000 EUR για την εν λόγω υπόθεση του ΤΑΕΕ μέσω προκαταβολής από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω κινητοποίηση αποτελεί την μεγαλύτερη κινητοποίηση που έχει σημειωθεί ποτέ στο πλαίσιο του ΤΑΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 είναι επίσημα να εγγραφεί η αντίστοιχη δημοσιονομική προσαρμογή στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2017·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει, συνεπώς, την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2017 και την αύξηση των πιστώσεων του άρθρου 13 06 01 του προϋπολογισμού «Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» κατά 1 166 797 579 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το συνολικό ποσό που είναι διαθέσιμο για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ στο παρόν στάδιο του έτους είναι χαμηλότερο κατά 293 971 080 EUR σε σχέση με το προτεινόμενο ποσό, η Επιτροπή προτείνει να καλυφθεί η διαφορά αυτή από το διαθέσιμο ετήσιο ποσό για το 2018, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω δυνατότητα δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΤΑΕΕ αποτελεί ειδικό μέσο, όπως καθορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, και ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει την πλήρη ανακατανομή των αναγκαίων πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2017 και την τροφοδότηση του αρνητικού αποθεματικού που ενεργοποιείται στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2017 (70 402 434 EUR) από τις γραμμές του προϋπολογισμού για τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων της περιόδου 2007-2013,

1.  τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αποδεσμευθεί η οικονομική βοήθεια μέσω του ΤΑΕΕ προς τις περιφέρειες που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές· επισημαίνει ότι η δημιουργία συνεργειών μεταξύ όλων των διαθέσιμων μέσων της Ένωσης έχει θεμελιώδη σημασία, διότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι πόροι θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για τις δραστηριότητες ανασυγκρότησης και όλες τις άλλες αναγκαίες ενέργειες·

2.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή·

3.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51 της 28.2.2017.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
PDF 434kWORD 54k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0278/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/002 FI/ Microsoft 2 για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σύμφωνα με τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, μετά τις 1 248 απολύσεις στη Microsoft Mobile Oy και σε 11 προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς στη Φινλανδία, που δραστηριοποιούνται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 62 της NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες)·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 3 520 080 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 5 559 300 EUR·

2.  σημειώνει ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση την 1η Φεβρουαρίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τη Φινλανδία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 21 Ιουνίου 2017·

3.  υπενθυμίζει ότι η Microsoft εξαγόρασε το τμήμα κινητής τηλεφωνίας της Nokia, και ότι η εταιρεία Microsoft Mobile Oy συστάθηκε το 2014· σημειώνει ότι περίπου 4 700 εργαζόμενοι της Nokia μεταφέρθηκαν στη Microsoft Mobile Oy στη Φινλανδία·

4.  σημειώνει ότι ο κύριος λόγος για τις απολύσεις στην Microsoft Mobile Oy είναι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και η επακόλουθη απώλεια μεριδίου της αγοράς από τη Microsoft Mobile Oy και το λειτουργικό της σύστημα που βασίζεται στα Windows· σημειώνει ότι η μείωση συνέβη παρά το γεγονός ότι η Microsoft Mobile Oy κυκλοφόρησε στην αγορά νέες κινητές συσκευές και πραγματοποίησε επενδύσεις στους τομείς του σχεδιασμού, των κατασκευαστικών στοιχείων και της εμπορικής προώθησης·

5.  αναγνωρίζει, με λύπη, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων· θεωρεί ότι πρέπει να χορηγηθεί κατάλληλη υποστήριξη έτσι ώστε οι πληγέντες εργαζόμενοι να μπορούν να επανακαταρτιστούν ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να αναζητήσουν θέσεις εργασίας σε συναφείς ή επεκτεινόμενους βιομηχανικούς τομείς·

6.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι απολύσεις συνδέονται με τη μετατόπιση της παραγωγής κινητών συσκευών σε χώρες με χαμηλότερους μισθούς· σημειώνει ότι στον ανταγωνισμό μεταξύ κατασκευαστών έξυπνων τηλεφώνων επικράτησαν κατασκευαστές εγκατεστημένοι στις ΗΠΑ ή την Ασία, που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Android ή iOS·

7.  αναγνωρίζει ότι οι πληγείσες περιφέρειες Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi και Etelä-Suomi έχουν ήδη υποστεί εκτεταμένες απολύσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ηλεκτρονικών και του λογισμικού, καθώς και ότι οι περιφέρειες Länsi-Suomi και Etelä-Suomi παρουσιάζουν υψηλό περιφερειακό ποσοστό ανεργίας (14,6 % και 17,5 % του εργατικού δυναμικού, αντιστοίχως)· σημειώνει ότι 1 000 από τους 1 248 απολυθέντες εργαζόμενους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

8.  σημειώνει ότι το 92,5 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι ηλικίας 30-54 ετών και ότι πολλοί από τους απολυθέντες εργαζόμενους έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο· σημειώνει ότι το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχει αυξηθεί σημαντικά και στις τρεις περιφέρειες· εκφράζει την ανησυχία του για την ήδη δύσκολη κατάσταση ανεργίας στην οποία έχουν περιέλθει άνθρωποι με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και μόρφωσης, οι οποίοι, υπό άλλες συνθήκες, θα είχαν κατά κανόνα καλές προοπτικές απασχόλησης·

9.  σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει έξι ειδών μέτρα: i) μέτρα καθοδήγησης και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα, ii) υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων, iii) κατάρτιση, iv) επιχορηγήσεις για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, v) επιδότηση μισθού και vi) αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής· σημειώνει ότι οι εν λόγω ενέργειες συνιστούν ενεργητικά μέτρα στην αγορά εργασίας· σημειώνει ότι έχουν διατεθεί επαρκή κονδύλια για τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων·

10.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αντιστοιχούν στο 26,74 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό χαμηλότερο από το μέγιστο του 35 % που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι ενέργειες αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.  τονίζει τη σημασία των ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργασίας που στηρίζονται από το ΕΤΠ· επισημαίνει ότι, σε προηγούμενες υποθέσεις του ΕΤΠ, η παροχή υπηρεσιών δια ζώσης επαφής με τους απολυθέντες εργαζόμενους αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη·

12.  επικροτεί τη χρήση του δικτύου EURES για την κοινοποίηση αγγελιών θέσεων εργασίας από το εξωτερικό στους Φινλανδούς που αναζητούν εργασία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές ενθαρρύνουν τους απολυθέντες εργαζόμενους να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία·

13.  κατανοεί ότι τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ μέτρα κατάρτισης θα είναι συμπληρωματικά προς αυτά που χρηματοδοτούνται από ένα ταμείο που έχει συσταθεί από την εταιρεία για να συνδράμει πρώην εργαζομένους να ιδρύσουν μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και άλλους τομείς· χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους στις 12 Ιουλίου 2016, πολύ πριν από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

15.  επικροτεί το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των κέντρων οικονομικής ανάπτυξης («κέντρα ELY»), των υπηρεσιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Οικονομικής Ανάπτυξης («TE») των ενδιαφερομένων περιοχών, της Microsoft, των τεχνολογικών βιομηχανιών της Φινλανδίας, της Trade Union Pro, της Ένωσης Επαγγελματιών Μηχανικών της Φινλανδίας και του φινλανδικού οργανισμού χρηματοδότησης της καινοτομίας·

16.  υπενθυμίζει ότι ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

17.  αναγνωρίζει ότι η παρούσα αίτηση αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς προηγούμενων αιτήσεων από τη Φινλανδία έπειτα από την παρακμή της Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft και EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)·

18.  σημειώνει ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια παρέμβαση του ΕΤΠ (EGF/2016/001 FI/Microsoft) που έχει ως στόχο τη στήριξη των εργαζόμενων που απολύθηκαν από τη Microsoft νωρίτερα· τονίζει ότι οι στοχευόμενοι δικαιούχοι της παρούσας πρότασης είναι διαφορετικοί από τους δικαιούχους εκείνης της υπόθεσης·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν παράσχει τη διαβεβαίωση πως για τις προτεινόμενες δράσεις δεν θα χορηγηθεί ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη, και ότι οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

20.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζόμενων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· αναμένει ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζόμενων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

21.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· σημειώνει ότι η Φινλανδία έχει επιβεβαιώσει πως η συνεισφορά του ΕΤΠ όντως δεν θα υποκαταστήσει τα εν λόγω μέτρα και ενέργειες·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

23.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση της Φινλανδίας — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2017/1600.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ: συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I
PDF 609kWORD 72k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Η προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Οκτωβρίου 2014 τέθηκε ο δεσμευτικός στόχος της μείωσης εντός της ΕΕ κατά τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλο το φάσμα της οικονομίας έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Η σύνοδος του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2015 ενέκρινε επίσημα αυτήν την πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης και των κρατών μελών της, ως την εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014 διατυπώθηκε πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ο στόχος έπρεπε να επιτευχθεί συλλογικά από την Ένωση με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, με τις μειώσεις στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) και στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ να αγγίζουν, αντίστοιχα, το 43 % και το 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των μειώσεων εκπομπών.
(3)  Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Οκτωβρίου 2014 τέθηκε ο δεσμευτικός στόχος της μείωσης εντός της ΕΕ κατά τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλο το φάσμα της οικονομίας έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Η σύνοδος του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2015 ενέκρινε επίσημα αυτήν την πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης και των κρατών μελών της, ως την εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014 διατυπώθηκε πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ο στόχος έπρεπε να επιτευχθεί συλλογικά από την Ένωση με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, με τις μειώσεις στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) και στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ να αγγίζουν, αντίστοιχα, το 43 % και το 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των μειώσεων εκπομπών, και, προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων στον τομέα της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα ενισχυμένο μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα αποτελούν τα βασικά ευρωπαϊκά μέσα για την επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 40 %, με γραμμικό συντελεστή, και της δωρεάν κατανομής μετά το 2020. Το μερίδιο πλειστηριασμών θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό στη νομοθετική πράξη, για να ενισχυθεί η ασφάλεια προγραμματισμού όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια, να ελαχιστοποιηθεί η διαρροή άνθρακα και να καταστεί το συνολικό σύστημα πιο απλό και πιο κατανοητό. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, και ευθυγραμμίζεται με τον διάλογο διευκόλυνσης του 2018, την πρώτη παγκόσμια αποτίμηση του 2023 και τις μετέπειτα παγκόσμιες αποτιμήσεις, ανά πενταετία, με σκοπό να ενημερώσει τις διαδοχικές εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC).
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 2005. Για να υπάρξει πρόοδος στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις εκπομπές που οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με ίση μεταχείριση όσον αφορά τους αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά τις δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό.
(4)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 2005. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφασή του της 21ης Δεκεμβρίου 2011 έκρινε ότι η συμπερίληψη των πτήσεων εκτός ΕΟΧ στο ΣΕΔΕ της ΕΕ δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση, το 2004 και εκ νέου το 2008, να υλοποιήσουν την έννοια του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά τα προσεχή έτη. Προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση του συστήματος SESAR (ευρωπαϊκό σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας) και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης Clean Sky. Η θέσπιση του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Για να υπάρξει πρόοδος στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις εκπομπές που οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με ίση μεταχείριση όσον αφορά τους αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά τις δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό.
_________________
Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, Air Transport Association of America και λοιποί κατά Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα επίπεδα του 2020, θεωρείται σκόπιμο να εξακολουθήσει να ισχύει η υφιστάμενη παρέκκλιση εν αναμονή μεγαλύτερης προόδου των εργασιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου. Ως προς αυτό, η έγκριση προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να συμπληρωθεί το ψήφισμα και να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του παγκόσμιου συστήματος, σχεδιάζεται για το 2018. Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου συστήματος μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί, υπό την επιφύλαξη της επανεξέτασης της υλοποίησης του συστήματος του ΔΟΠΑ, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως αποτέλεσμα της παράτασης της παρέκκλισης, η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, μεταξύ άλλων και από το ειδικό αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και αναλογική προς τη μείωση της υποχρέωσης παράδοσης.
(5)  Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα επίπεδα του 2020, σχεδιάζεται για το 2018 η έγκριση προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να συμπληρωθεί το ψήφισμα και να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του παγκόσμιου συστήματος. Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου συστήματος μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί έως το 2021, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως αποτέλεσμα της παράτασης της παρέκκλισης, η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, μεταξύ άλλων και από το ειδικό αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και αναλογική προς τη μείωση της υποχρέωσης παράδοσης.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Το 50 % των δικαιωμάτων θα πρέπει να διατίθεται σε πλειστηριασμούς από την 1η Ιανουαρίου 2021, ενώ ο συνολικός αριθμός των κατανεμόμενων δικαιωμάτων θα πρέπει να υπόκειται στην εφαρμογή του συντελεστή γραμμικής μείωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Τα έσοδα που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, ή το χρηματικό ισοδύναμό τους, πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για τον μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της αεροπλοΐας, των αεροπορικών μεταφορών και των βιώσιμων εναλλακτικών αεροπορικών καυσίμων, για τη μείωση των εκπομπών μέσω μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί όσον αφορά κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τα έσοδα αυτά για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας ή πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ένατου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (ΠΠ9). Η διαφάνεια σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων βάσει της οδηγίας 2003/87/EK αποτελεί στοιχείο θεμελιώδες για την υποστήριξη των δεσμεύσεων της Ένωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)  Οι αντισταθμίσεις εκπομπών στο πλαίσιο του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ περιλαμβάνουν ένα στοιχείο της δέσμης μέτρων του ΔΟΠΑ για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της ανάπτυξης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2020 (CNG 2020), και θα πρέπει να συνοδευτούν από προόδους στις τεχνολογίες των ατράκτων και των συστημάτων πρόωσης. Η συνέχιση της χρηματοδότησης στρατηγικών και προγραμμάτων έρευνας, όπως κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες Καθαρός Ουρανός, το Galileo, η κοινή επιχείρηση SESAR και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την τεχνολογική καινοτομία και τις λειτουργικές βελτιώσεις προκειμένου να υπάρξει υπέρβαση του στόχου CNG 2020 και να επιτευχθούν απόλυτες μειώσεις εκπομπών για ολόκληρο τον τομέα. Επιπλέον, είναι σημαντικό η νομοθεσία της Ένωσης, όπως για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, που αποσκοπεί στην πρόληψη του κατακερματισμού του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και κατά συνέπεια της αύξησης των εκπομπών CO2 της αεροπορίας, να εφαρμοστεί γρήγορα και πλήρως από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί τα βασικά χαρακτηριστικά του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη νομοθεσία κρατών και περιφερειών, θεωρείται σκόπιμο να γίνει επανεξέταση μόλις αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο αυτών των νομικών μέσων πριν από την έναρξη λειτουργίας του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ για την έγκαιρη εφαρμογή του, και να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση θα εξετάζει τυχόν πρότυπα ή άλλα νομικά μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις εκπομπές από το 2021 και άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις .χ. κανόνες στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και της συμφωνίας του Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική ανθρακούχων εκπομπών]. Στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι ενσωμάτωσης αυτών των νομικών μέσων στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στις εντός του ΕΟΧ πτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα εξασφαλίζει τη συμβολή της αεροπλοΐας στη δέσμευση της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο της συνολικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030.
(6)  Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί τα βασικά χαρακτηριστικά του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη νομοθεσία των κρατών και περιφερειών που συμμετέχουν, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που θα σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΔΟΠΑ, ιδίως όσον αφορά σχετικά νομικά μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις εκπομπές για την περίοδο από το 2021 έως το 2035, τις προσπάθειες για θέσπιση φιλόδοξων και δεσμευτικών μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί στον τομέα των αερομεταφορών ο μακροπρόθεσμος στόχος της μείωσης κατά το ήμισυ των εκπομπών CO2 των αερομεταφορών έως το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, και άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις και εφαρμοστέα νομικά μέσα (π.χ. κανόνες στο πλαίσιο της UNFCCC και της συμφωνίας του Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική ανθρακούχων εκπομπών). Μόλις αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το περιεχόμενων των νομικών μέσων του ΔΟΠΑ και πριν από την έναρξη εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στην οποία θα πρέπει να εξετάζεται πώς να υλοποιηθούν αυτά τα μέσα και να καταστούν συμβατά με την ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει επιπλέον να εξετάζει τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στις εντός του ΕΟΧ πτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα εξασφαλίζει τη συμβολή της αεροπλοΐας στη δέσμευση της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο της συνολικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών εσωτερικών προτύπων της ΕΕ για το κλίμα, και με την επιφύλαξη της επανεξέτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 28β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το CORSIA θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ενωσιακό δίκαιο, μέσω του ΣΕΔΕ της ΕΕ, και να συνάδει με αυτό.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Έχουν εγκριθεί σε επίπεδο Ένωσης διάφορες νομοθετικές πράξεις για την αποτροπή του κατακερματισμού του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και την ενίσχυση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας και του ελέγχου της χρήσης του εναέριου χώρου, ώστε με τον τρόπο αυτό να μειωθούν οι εκπομπές. Εντός της Ένωσης, το σύστημα CORSIA θα πρέπει να θεωρείται μέρος της λεγόμενης δέσμης μέτρων του ΔΟΠΑ, μαζί με την πλήρη εφαρμογή από τα κράτη μέλη της νομοθεσίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, το SESAR, τη χρήση του GNSS για τη δορυφορική πλοήγηση και κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως η Clean Sky Ι και η Clean Sky ΙΙ. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που έχουν λάβει τα κράτη μέλη προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση των εσόδων, τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)  Αν και οι τεχνικοί κανόνες για το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο του ΔΟΠΑ δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από το Συμβούλιο του ΔΟΠΑ, είναι σημαντικό οι ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να έχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης (ΠΥΕ) και με τις μονάδες εκπομπών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του καθεστώτος του ΔΟΠΑ το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να διευκολύνουν την προετοιμασία για την εφαρμογή του συστήματος του ΔΟΠΑ και την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι εν λόγω απαιτήσεις ΠΥΕ θα πρέπει να έχουν ένα επίπεδο αυστηρότητας που συνάδει με τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής, και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εκθέσεις εκπομπών που υποβάλλονται επαληθεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2012 της Επιτροπής.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)
(6δ)  Ενώ θα πρέπει να αναγνωριστεί η εμπιστευτικότητα των τεχνικών εργασιών στο πλαίσιο του ΔΟΠΑ, είναι επίσης σημαντικό τα κράτη μέλη του ΔΟΠΑ, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αεροσκαφών και η κοινωνία των πολιτών να συνεχίσουν να ασχολούνται με τις εργασίες του ΔΟΠΑ για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ο ΔΟΠΑ να απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο και τις αποφάσεις εγκαίρως. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ενδέχεται να απαιτηθεί αναθεώρηση των πρωτοκόλλων περί απορρήτου για τα μέλη και τους παρατηρητές της Επιτροπής Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του ΔΟΠΑ (CAEP).
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής για συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων μιας νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει μέριμνα για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(7)  Για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής για συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων μιας νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει μέριμνα για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, ιδίως σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Αν και ο μακροπρόθεσμος στόχος θα πρέπει να είναι να υπάρχει ένα ενιαίο παγκόσμιο σύστημα μείωσης για την αντιμετώπιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την αεροπορία έως το δεύτερο στάδιο του καθεστώτος του ΔΟΠΑ το 2024, σε περίπτωση που το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο του ΔΟΠΑ δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει επίσης να διερευνηθούν άλλες δυνατότητες περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν επίσης συνέπειες για το κλίμα μέσω της έκλυσης οξειδίων του αζώτου, υδρατμών και σωματιδίων θειικών ενώσεων και αιθάλης σε μεγάλο υψόμετρο. Η Διεθνής Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) υπολόγισε ότι η συνολική κλιματική επίδραση των αερομεταφορών είναι, σήμερα, διπλάσια έως τετραπλάσια της επίδρασης που είχαν στο παρελθόν μόνο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από αυτές. Εν αναμονή επίτευξης επιστημονικής προόδου, θα πρέπει να καλυφθούν κατά το δυνατόν όλες οι επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών. Η έρευνα σχετικά με τον σχηματισμό των ιχνών συμπύκνωσης, γνωστών και ως contrails, την εξέλιξή τους προς θυσανόμορφα νέφη, σχετικά με τις μικρότερες άμεσες επιπτώσεις των θειικών αερολυμάτων, της αιθάλης, των υδρατμών συμπύκνωσης και των θυσανόμορφων νεφών, καθώς και σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, θα πρέπει επίσης να προωθηθεί.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Είναι γενικώς αποδεκτό ότι ο αρνητικός αντίκτυπος των αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα δεν περιορίζεται στις εκπομπές CO2. Η οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, περιλάμβανε δέσμευση της Επιτροπής δέσμευση να υποβάλει σχετική πρόταση όσον αφορά τα οξείδια του αζώτου το 2008. Παρά τις τεχνικές και πολιτικές δυσχέρειες, η Επιτροπή θα πρέπει να επιταχύνει τις σχετικές εργασίες της.
__________________
Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3).
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3γ – παράγραφος 3 α (νέα)
-1)  Στο άρθρο 3γ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
«3α. Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών το 2021 είναι 10 % χαμηλότερη από τη μέση κατανομή για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, και στη συνέχεια μειώνεται ετησίως κατά το ίδιο ποσοστό όπως και το συνολικό ανώτατο όριο για το ΣΕΔΕ της ΕΕ που εμφαίνεται στο άρθρο 9 δεύτερο εδάφιο έτσι ώστε το ανώτατο όριο στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τους άλλους τομείς του ΣΕΔΕ της ΕΕ έως το 2030.
Για αεροπορικές δραστηριότητες από και προς αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, η ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή από το 2021 και μετά μπορεί να προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του μελλοντικού παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμοστεί από το 2021 και μετά για αντιστάθμιση των εκπομπών των διεθνών αεροπορικών που υπερβαίνουν τα επίπεδα του 2020.»
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 2
-1α) Στο άρθρο 3δ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Από 1ης Ιανουαρίου 2013, το 15 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.
2.  Από 1ης Ιανουαρίου 2021, το 50 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
-1β) Στο άρθρο 3δ παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκδίδεται κανονισμός με λεπτομερείς διατάξεις για τον εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να κατανεμηθούν δωρεάν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή με το άρθρο 3στ σημείο 8. Ο αριθμός τον εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων από κάθε κράτος μέλος σε κάθε περίοδο είναι ανάλογος με το μερίδιό του στο σύνολο των αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη για το έτος αναφοράς, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 και εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 15. Για την περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ παράγραφος 1, το έτος αναφοράς είναι το 2010 ενώ, για κάθε μετέπειτα περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ, έτος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά ο πλειστηριασμός.»
«Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο [23] για συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση λεπτομερών ρυθμίσεων για τον εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να κατανεμηθούν δωρεάν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή με το άρθρο 3στ σημείο 8. Ο αριθμός τον εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων από κάθε κράτος μέλος σε κάθε περίοδο είναι ανάλογος με το μερίδιό του στο σύνολο των αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη για το έτος αναφοράς, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 και εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 15. Για την περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ παράγραφος 1, το έτος αναφοράς είναι το 2010 ενώ, για κάθε μετέπειτα περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ, έτος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά ο πλειστηριασμός.»
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
-1γ) Στο άρθρο 3δ παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 δ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
-1δ) Στο άρθρο 3δ παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων. Τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης.
«Όλα τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του ενωσιακού συστήματος και για τη χρηματοδότηση κοινών έργων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα των αερομεταφορών, όπως είναι η κοινή επιχείρηση SESAR και οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες Clean Sky και κάθε πρωτοβουλία που επιτρέπει την ευρεία χρήση του GNSS στη δορυφορική πλοήγηση και διαλειτουργικές ικανότητες σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση των υποδομών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και τη χρήση του εναερίου χώρου. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό δύνανται επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τα έσοδα για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας ή πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ένατου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (ΠΠ9). Η διαφάνεια στη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων βάσει της παρούσας οδηγίας αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την υποστήριξη των δεσμεύσεων της Ένωσης.»
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 ε (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
-1ε) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης να παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει του κεφαλαίου II, που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.
«3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης να παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων, που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.»
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 στ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος -3α (νέα)
-1στ) Στο άρθρο 12 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος πριν από την παράγραφο 3α:
«-3α. Προκειμένου να προστατευτεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα του ETS της ΕΕ, οι αερομεταφορείς και άλλοι φορείς εκμετάλλευσης στο ETS της ΕΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιούν δικαιώματα που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά από κράτος μέλος σε σχέση με το οποίο υπάρχουν ακυρωθείσες υποχρεώσεις για αερομεταφορείς και άλλους φορείς εκμετάλλευση. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με τη νομική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 19.»
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)
-1ζ) Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:
«2α. Η έκθεση που αναφέρεται την παράγραφο 2, βασιζόμενη σε δεδομένα που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 18β, περιλαμβάνει κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει λογαριασμό μητρώου.»
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  όλες τις εκπομπές πτήσεων προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β».
α)  όλες τις εκπομπές πτήσεων προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β».
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  όλες τις εκπομπές πτήσεων μεταξύ ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια άλλη περιοχή του ΕΟΧ για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β.
β)  όλες τις εκπομπές πτήσεων μεταξύ ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια άλλη περιοχή του ΕΟΧ για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020 υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
iα)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα) όλες τις εκπομπές από πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων ευρισκόμενων εντός του ΕΟΧ οι οποίες εκτελούνται ως συνέπεια πτήσης όπως αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β) της παρούσας παραγράφου η οποία εκτρέπεται προς αεροδρόμιο ευρισκόμενο εντός του ΕΟΧ για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2017, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 28β.»
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3δ έως 3στ και έως ότου τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις που συνεπάγεται η αναθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 28β, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκχωρείται ετησίως o αριθμός δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στο έτος 2016. Από το 2021 και μετά, στον εν λόγω αριθμό δικαιωμάτων εφαρμόζεται ο γραμμικός συντελεστής του άρθρου 9.
Από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3δ έως 3στ και έως ότου τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις που συνεπάγεται η αναθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 28β, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκχωρείται ετησίως o αριθμός δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στο έτος 2016. Από το 2021 και μετά, στον εν λόγω αριθμό δικαιωμάτων εφαρμόζεται ο γραμμικός συντελεστής του άρθρου 9.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο ii
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
ii.   το τρίτο εδάφιο απαλείφεται·
ii)   το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Όσον αφορά τη δραστηριότητα για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τον αριθμό των δικαιωμάτων αεροπορικών μεταφορών που εκχωρούνται σε κάθε αερομεταφορέα, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018.»
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 4
4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ παράγραφος 3, ο αριθμός δικαιωμάτων που τίθενται σε πλειστηριασμό από κάθε κράτος μέλος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 μειώνεται ώστε να αντιστοιχεί με το μερίδιό του για τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών από πτήσεις που δεν υπόκεινται στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ παράγραφος 3, ο αριθμός δικαιωμάτων που τίθενται σε πλειστηριασμό από κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 μειώνεται ώστε να αντιστοιχεί με το μερίδιό του για τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών από πτήσεις που δεν υπόκεινται στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 8
δα)  η παράγραφος 8 διαγράφεται.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28β – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πρότυπα του ΔΟΠΑ ή άλλα νομικά μέσα καθώς και για τα εθνικά μέτρα που θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021 και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις.
1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2019 και σε τακτά διαστήματα στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές (SARP) του ΔΟΠΑ, τις εγκεκριμένες από το Συμβούλιο ΔΟΠΑ συστάσεις σχετικά με το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο ή άλλα νομικά μέσα καθώς και για τα εθνικά μέτρα που θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021, για τις επιπτώσεις των επιφυλάξεων που έχουν διατυπωθεί από τρίτες χώρες και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις. Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μητρώου και την εκπόνηση των SARP σύμφωνα με τις διαδικασίες θέσπισης προτύπων του ΔΟΠΑ. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την «παγκόσμια αποτίμηση» της UNFCCC, υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες να επιτευχθεί ο φιλόδοξος μακροπρόθεσμος στόχος για τη μείωση των εκπομπών CO2 των αεροπορικών μεταφορών κατά το ήμισυ, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, έως το 2050.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28β – παράγραφος 2
2.  Στην έκθεση θα πρέπει να εξετάζονται τρόποι για την ενσωμάτωση αυτών των νομικών μέσων του ΔΟΠΑ στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει επίσης να εξετάζονται οι κανόνες που θα ισχύουν στις πτήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ανάλογα με την περίπτωση.
2.  Έως την 1η Μαρτίου 2020, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα των εν λόγω μέσων και εναλλακτικών δυνατοτήτων του ΔΟΠΑ για την ενσωμάτωση αυτών των νομικών μέσων του ΔΟΠΑ στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει επίσης να εξετάζονται οι κανόνες που θα ισχύουν στις πτήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ανάλογα με την περίπτωση. Η έκθεση εξετάζει επίσης τη φιλοδοξία και τη συνολική περιβαλλοντική ακεραιότητα του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της γενικής φιλοδοξίας σε σχέση με την επίτευξη των στόχων βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού, το επίπεδο συμμετοχής, την εκτελεστότητα, τη διαφάνεια, τις κυρώσεις για μη συμμόρφωση, τις διαδικασίες για συμμετοχή του κοινού, την ποιότητα των πιστωτικών μορίων αντιστάθμισης, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών, τα μητρώα, τη λογοδοσία και τους κανόνες σχετικά με τη χρήση βιοκαυσίμων. Επιπλέον, η έκθεση εξετάζει αν η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρο 28γ παράγραφος 2 πρέπει να αναθεωρηθεί.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28β – παράγραφος 3
3.  Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση, διαγραφή, παράταση ή αντικατάσταση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28α, όπως υπαγορεύει η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με ορίζοντα το 2030.
3.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση, διαγραφή, παράταση ή αντικατάσταση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28α, όπως υπαγορεύει η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας με ορίζοντα το 2030 με στόχο να εξασφαλιστεί πλήρης περιβαλλοντική ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης για το κλίμα και να μειωθεί κάθε αμφισημία πριν από την έναρξη λειτουργίας του CORSIA.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28γ – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή θεσπίζει διατάξεις για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών για τον σκοπό της εφαρμογής του αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Οι εν λόγω διατάξεις βασίζονται στις ίδιες αρχές με αυτές του κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και εξασφαλίζουν ότι οι υποβληθείσες εκθέσεις για τις εκπομπές ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 15.
1.  Η Επιτροπή θεσπίζει διατάξεις για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών για τον σκοπό της εφαρμογής του αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Οι εν λόγω διατάξεις είναι απολύτως συνεπείς με τις αρχές που περιέχονται στον κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και εξασφαλίζουν ότι οι υποβληθείσες εκθέσεις για τις εκπομπές ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 15.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 α (νέα)
2α)  Στο άρθρο 30 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή υποβάλλει επικαιροποιημένη ανάλυση σχετικά με τις επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών πλην των εκπομπών CO2, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση σχετικά με το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι εν λόγω επιπτώσεις.»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0258/2017).


Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***I
PDF 751kWORD 83k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))(1)
P8_TA(2017)0339A8-0262/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)  Πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)
(-1α) Πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510.
(3)  Στις 5 Οκτωβρίου 2016, το Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού εξ ονόματος της Ένωσης, αφού έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016. Η συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016. Ο παρών κανονισμός αποτελεί, από την άποψη αυτή, μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως ορίστηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510. Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει να δίνει το παράδειγμα εντείνοντας τις προσπάθειές της για το κλίμα σε επίπεδα αντίστοιχα με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού.
__________________
__________________
10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission %20Pages/submissions.aspx
10 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/pages/Party.aspx?party=EUU.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών.
(4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι ο πλανήτης πρέπει να εισέλθει σε μία περίοδο αρνητικών επιπέδων εκπομπών, κατά την οποία τα δάση, οι γεωργικές γαίες και οι υγρότοποι, συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων, θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο. Η συμφωνία του Παρισιού στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης στην απειλή της αλλαγής του κλίματος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών για την εξάλειψη της φτώχειας, μεταξύ άλλων, με την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και των χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά τρόπο που δεν απειλεί την παραγωγή τροφίμων. Στη Συμφωνία του Παρισιού τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη βασική προτεραιότητα της εξασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της πείνας, καθώς και τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα των συστημάτων παραγωγής τροφίμων σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για την επίτευξη του στόχου της συμφωνίας του Παρισιού τα μέρη πρέπει να αυξήσουν τις συλλογικές προσπάθειές τους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Τα μέρη θα πρέπει να καταρτίσουν, να κοινοποιήσουν και να τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών. Στη συμφωνία του Παρισιού, τα μέρη αναγνωρίζουν επίσης ότι τα μέτρα προσαρμογής θα πρέπει να είναι απολύτως διαφανή, να λαμβάνονται με γνώμονα τα οικοσυστήματα, και να βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Είναι σημαντικό η διαχείριση των δασών να γίνεται με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης των δασών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της «Forest Europe». Η διαδικασία αυτή ορίζει την αειφόρο διαχείριση των δασών ως τη διαχείριση και χρήση των δασών και των δασικών γαιών κατά τέτοιο τρόπο και ρυθμό ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά τους, η αναπαραγωγική τους ικανότητα, η ζωτικότητά τους και το δυναμικό τους να εκτελούν, τώρα και στο μέλλον, ουσιαστικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, κατά τρόπο που δεν θα προκαλεί βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα. Η διαχείριση αυτή προϋποθέτει επίσης ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναγνωρισθεί ο ρόλος της αναδάσωσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Για την επίτευξη των αρνητικών επιπέδων εκπομπών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει να είναι άρτια τα συστήματα λογιστικής για τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκομία («LULUCF»). Δεδομένου ότι οι απορροφήσεις μέσω του τομέα LULUCF είναι αναστρέψιμες, θα πρέπει να θεωρούνται χωριστός πυλώνας στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 αναγνώρισε επίσης τους πολλαπλούς στόχους του τομέα της γεωργίας και της χρήσης γης, όπου η δυνατότητα μετριασμού είναι χαμηλότερη, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των στόχων της Ένωσης για την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τα βέλτιστα μέσα για την ενθάρρυνση της βιώσιμης εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της συμβολής του τομέα στη μείωση και τη δέσμευση των αερίων θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νέων δασών και να καθορίσει μια πολιτική σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας («LULUCF») στο πλαίσιο μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι τεχνικές συνθήκες και οπωσδήποτε πριν από το 2020.
(5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 αναγνώρισε επίσης τους πολλαπλούς στόχους του τομέα της γεωργίας και της χρήσης γης, όπου η δυνατότητα μετριασμού είναι χαμηλότερη, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των στόχων της Ένωσης για την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Επιπροσθέτως, η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγής και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τα βέλτιστα μέσα για την ενθάρρυνση της βιώσιμης εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της συμβολής του τομέα στη μείωση και τη δέσμευση των αερίων θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νέων δασών και να καθορίσει μια πολιτική σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας («LULUCF») στο πλαίσιο μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι τεχνικές συνθήκες και οπωσδήποτε πριν από το 2020.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Ο τομέας LULUCF δύναται να συμβάλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης και ενίσχυσης των καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα, είναι πολύ σημαντική η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των καταβοθρών άνθρακα.
(6)  Ο τομέας LULUCF είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος και πολύ ευάλωτος στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, ο τομέας έχει τεράστιες δυνατότητες για την παροχή μακροπρόθεσμων κλιματικών οφελών και για να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ενωσιακών και των διεθνών μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων. Ο τομέας LULUCF συμβάλλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης και ενίσχυσης των καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα. Ο τομέας παρέχει επίσης βιοϋλικά που μπορούν, ως ένα βαθμό, να υποκαταστήσουν υλικά υψηλής έντασης ορυκτών ή άνθρακα με ανανεώσιμη ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα βιομάζας από τα δάση. Όσον αφορά την υποκατάσταση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής τους, από την παραγωγή της πρώτης ύλης έως τη μεταποίηση και την αλυσίδα παραγωγής. Η βιοοικονομία, συμπεριλαμβανομένης της υποκατάστασης υλικών, όπως στις κατασκευές, και συμπεριλαμβανομένης της βιοενέργειας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς μια οικονομία απαλλαγμένη από ορυκτά καύσιμα. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα και σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού, είναι πολύ σημαντική η βιώσιμη διαχείριση των δασών και των πόρων και η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των καταβοθρών άνθρακα. Δεδομένου ότι ο τομέας LULUCF χαρακτηρίζεται από μεγάλα χρονικά διαστήματα,, για να καταστούν μακροπρόθεσμα δυνατές οι βιώσιμες επενδύσεις απαιτούνται μακροπρόθεσμες στρατηγικές.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Η Ένωση θα πρέπει να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη όσον αφορά την προώθηση και εξαγωγή έρευνας και επενδύσεων για βιώσιμες, προηγμένες και καινοτόμες πρακτικές, τεχνικές και ιδέες στον τομέα LULUCF, καθώς και τη διάδοση των πράσινων τεχνολογιών με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με παράλληλη διατήρηση της παραγωγής τροφίμων, αποτελώντας παράδειγμα για τους διεθνείς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική συνεργασία και εταιρική σχέση με φορείς του ιδιωτικού τομέα, ιδίως με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Η απόδοση προτεραιότητας στη χρηματοδότηση της έρευνας με αντικείμενο την αλλαγή του κλίματος θα ενίσχυε τον ρόλο του τομέα LULUCF σε σχέση με τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν. Ειδικότερα, η ενίσχυση του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης, που προβλέπεται για την περίοδο 2021-2028, στον τομέα LULUCF θα συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην εμβάθυνση και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και της γνώσης των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τις επιδόσεις του τομέα, επιταχύνοντας τις βιώσιμες καινοτομίες, προωθώντας τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, εκσυγχρονίζοντας την κατάρτιση και την εκπαίδευση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του τομέα αυτού και παρακολουθώντας τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη δράση.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)  Οι έρευνες για τον ρόλο των νεκρών ξύλων, και ιδίως για την επιφανειακή νεκρή ύλη και τα νεκρά θαμμένα ξύλα τόσο στα διαχειριζόμενα δάση όσο και στα μη διαχειριζόμενα δάση, θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια της λογιστικής καταγραφής του άνθρακα των δασών, αλλά και για τον υπολογισμό του καθαρού ισοζυγίου του άνθρακα του οικοσυστήματος. Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι περιορισμένα, αλλά τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι τα νεκρά ξύλα μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη δεξαμενή άνθρακα και η διαθεσιμότητα νεκρών ξύλων στο δάσος θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε επίπεδο βιοποικιλότητας ως σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής μετριασμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αν ληφθεί υπόψη ότι η διαχείριση των δασών μπορεί να ενθαρρύνει την απομάκρυνση των νεκρών ξύλων, μεταξύ άλλων, για ενεργειακούς σκοπούς, και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τον ορθό μετριασμό και την προσαρμογή θα πρέπει να είναι συνειδητή και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Θα πρέπει να διατεθούν ειδικοί πόροι για την έρευνα την περίοδο 2017-2020.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)
(6δ)   Η Ένωση έχει αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την ορθή διαχείριση των δασών και τη δέσμευση για ανάσχεση και αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών και την προώθηση της αναδάσωσης.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 ε (νέα)
(6ε)   Θα πρέπει να διασφαλίζεται μια ολιστική προσέγγιση της αποψίλωσης των τροπικών δασών, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που οδηγούν σε αποψίλωση, καθώς και τον στόχο που περιλαμβάνεται στη δήλωση της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της UNFCCC για ανάσχεση της παγκόσμιας απώλειας δασικών εκτάσεων μέχρι το 2030 το αργότερο, και περιορισμό της μεικτής αποψίλωσης των τροπικών δασών κατά τουλάχιστον 50 % έως το 2020 σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 στ (νέα)
(6στ)   Η δασοκομία και τα δάση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα και θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας, προσφέροντας βιώσιμες οικονομικές ευκαιρίες σε γεωργούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει αποψίλωση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ότι δεν θα καλλιεργηθούν φυτείες σε τυρφώνες, ότι για τις καλλιέργειες θα ακολουθείται αγροοικολογική διαχείριση με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών, και ότι θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων κοινοτήτων καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 ζ (νέα)
(6ζ)  Προηγμένες και βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης μπορούν να συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF. Θα πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και η χρήση από τους ιδιοκτήτες των προηγμένων πρακτικών διαχείρισης, όπως η γεωργία ακριβείας, η δασοκομία ακριβείας και η ψηφιοποίηση της γεωργίας. Η παρακολούθηση μέσω της γεωπληροφορικής και της παρατήρησης της γης, καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι εν δυνάμει μέσο που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους και, συνεπώς, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 η (νέα)
(6η)  Η αγρο-οικολογία διευκολύνει τη στροφή από τα γραμμικά στα κυκλικά συστήματα παραγωγής τροφίμων που προσομοιάζουν με τους φυσικούς κύκλους και θα μπορούσε να μειώσει τα αποτυπώματα άνθρακα και τα οικολογικά αποτυπώματα των τροφίμων και της γεωργίας. Είναι σημαντικό η αγροοικολογία και γεωργοδασοκομία να προωθηθούν δεδομένης της συμβολής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, ως πρώτο βήμα, έθεσε κανόνες λογιστικής καταγραφής για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη πολιτικής για την ένταξη του τομέα LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στους υφιστάμενους κανόνες λογιστικής καταγραφής, επικαιροποιώντας και βελτιώνοντάς τους για την περίοδο 2021-2030. Θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή αυτών των λογιστικών κανόνων, καθώς και την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι το σύνολο του τομέα LULUCF δεν θα παράγει καθαρές εκπομπές. Δεν θα πρέπει να θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή υποβολής εκθέσεων από ιδιωτικούς φορείς.
(7)  Η απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, ως πρώτο βήμα, έθεσε κανόνες λογιστικής καταγραφής για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη πολιτικής για την ένταξη του τομέα LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στους υφιστάμενους κανόνες λογιστικής καταγραφής, επικαιροποιώντας και βελτιώνοντάς τους για την περίοδο 2021-2030. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή αυτών των λογιστικών κανόνων, καθώς και την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι το σύνολο του τομέα LULUCF δεν θα παράγει καθαρές εκπομπές. Δεν θα πρέπει να θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή υποβολής εκθέσεων από ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των δασοκόμων ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή τέτοιων υποχρεώσεων όταν εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό.
__________________
__________________
11 Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 80).
11 Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 80).
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Η γεωργία και η χρήση της γης αποτελούν τομείς που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, σημαντικός στόχος των πολιτικών που επηρεάζουν τους τομείς αυτούς είναι να εξασφαλίζεται η συνοχή τους με τους στόχους της στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, υπάρχουν άλλες πολιτικές της Ένωσης που μπορούν να παροτρύνουν πρακτικές που υπερβαίνουν τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, να υπερβούν τις καλές συνήθεις πρακτικές και να συμβάλουν στην πραγματική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη συντήρηση των καταβοθρών άνθρακα, όπως είναι η παροχή δημόσιων αγαθών. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την υλοποίηση και την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με προσεγγίσεις μετριασμού και προσαρμογής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των δασικών και γεωργικών εκτάσεων. Παρά το αναγνωρισμένο περιορισμένο δυναμικό της όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών της που δεν προέρχονται από το CO2, η γεωργία πρέπει να συμβάλει με δίκαιο τρόπο στη συμβολή για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη βελτίωση των καλλιεργειών και την αύξηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανικό άνθρακα. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ και του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Οι υγρότοποι είναι τα πιο αποτελεσματικά οικοσυστήματα για την αποθήκευση CO2. Ως εκ τούτου, η υποβάθμιση των υγροβιοτόπων στην Ένωση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο για τη βιοποικιλότητα αλλά και για το ίδιο το κλίμα. Αντιστρόφως, η προστασία και η αποκατάσταση των υγροτόπων, θα μπορούσε αφενός να ενισχύσει τις προσπάθειες και, αφετέρου, να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η βελτίωση των κατευθυντηρίων γραμμών του 2006 που επέφερε η IPCC, που θα εφαρμοστεί το 2019.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για να καθοριστούν επακριβείς λογαριασμοί εκπομπών και απορροφήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου 2006 («IPCC»), θα πρέπει να αξιοποιούνται οι τιμές που αναφέρονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 για τις κατηγορίες χρήσης γης και τη μετατροπή μεταξύ κατηγοριών χρήσης γης, με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο. Γαίες που μετατρέπονται σε άλλη κατηγορία χρήσης γης θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μετάβαση προς την εν λόγω κατηγορία για περίοδο 20 ετών, όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC.
(8)  Για να καθοριστούν επακριβείς λογαριασμοί εκπομπών και απορροφήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου 2006 («IPCC»), θα πρέπει να αξιοποιούνται οι τιμές που αναφέρονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 για τις κατηγορίες χρήσης γης και τη μετατροπή μεταξύ κατηγοριών χρήσης γης, με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο. Γαίες που μετατρέπονται σε άλλη κατηγορία χρήσης γης θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μετάβαση προς την εν λόγω κατηγορία για περίοδο 20 ετών, όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC. Δεδομένης της θέσης της Ένωσης ως ηγετικής δύναμης στον τομέα του κλίματος, θα πρέπει τα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από την εν λόγω προκαθορισμένη τιμή μόνο για δασωμένες εκτάσεις και μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις οι οποίες δικαιολογούνται βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της IPCC. Η δυνατότητα για παρέκκλιση λαμβάνει υπόψη την απόκλιση των φυσικών και οικολογικών συνθηκών μεταξύ κρατών μελών και, ως εκ τούτου, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δασικών εκτάσεων.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή διάρθρωση των δασών, καθώς και από παρελθούσες και σημερινές πρακτικές διαχείρισης. Η χρήση έτους βάσης δεν θα καθιστούσε δυνατό τον συνυπολογισμό των παραγόντων αυτών, καθώς και των επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων αναφοράς, ώστε να εξαιρούνται οι επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα χαρακτηριστικών. Ενόψει της απουσίας διεθνούς επανεξέτασης βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία επανεξέτασης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών καταγραφών στην κατηγορία αυτή.
(9)  Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή διάρθρωση των δασών, καθώς και από παρελθούσες και σημερινές πρακτικές διαχείρισης οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Η χρήση έτους βάσης δεν θα καθιστούσε δυνατό τον συνυπολογισμό των παραγόντων αυτών, καθώς και των επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων αναφοράς, ώστε να αντιμετωπίζονται οι επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα χαρακτηριστικών, όπως π.χ. είναι η αδυναμία διαχείρισης των δασών της Δημοκρατίας της Κροατίας λόγω της κατοχής των εδαφών της, του πολέμου για την ανεξαρτησία της Κροατίας και των πολεμικών και μεταπολεμικών συνθηκών. Οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει επίσης να προβλέπουν συνοχή και απαιτήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών της Forest Europe (υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη). Ενόψει της απουσίας διεθνούς επανεξέτασης βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαφανής διαδικασία προκειμένου τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη δυνατότητα ελέγχου και την ποιότητα των λογιστικών καταγραφών στην κατηγορία αυτή.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Οι εκπομπές της υλοτομίας στον τομέα LULUCF θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις εκπομπές στους τομείς του συστήματος εμπορίας εκπομπών και του επιμερισμού των προσπαθειών και ο παρών κανονισμός μπορεί τόσο να αναδείξει όσο και να αιτιολογήσει το γεγονός αυτό.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)   Όταν η Επιτροπή επιλέγει να επικουρείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (C(2016)3301)) κατά την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι καλές πρακτικές και η εμπειρία των εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης δυνάμει της UNFCCC, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων και συστάσεων και να επιλέγεται επαρκής αριθμός εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.
(10)   Όσον αφορά την ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (C(2016)3301)) κατά την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης θα πρέπει να αξιοποιήσει τις καλές πρακτικές και την εμπειρία των εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης δυνάμει της UNFCCC, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων και συστάσεων και θα πρέπει να επιλεγεί επαρκής αριθμός εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της μόνιμης δασικής επιτροπής, που συστάθηκε με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και τη γνώμη των ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η αυξημένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που συμβαίνουν, ώστε να παρέχουν κίνητρα για την ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων υλοτομίας.
(12)  Η αυξημένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέσω του φαινομένου της υποκατάστασης (λαμβανομένου υπόψη ότι η ενέργεια και η ένταση σε CO2 άλλων τομέων, λ.χ. της παραγωγής τσιμέντου, αντιστοιχεί περίπου στο 8 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2) και να αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που συμβαίνουν, προκειμένου να αναγνωρίζουν και να παρέχουν κίνητρα για να προτιμάται η ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής αντί για τη χρήση των παραγόμενων προϊόντων ξύλου για ενεργειακούς σκοπούς. Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω και να συνυπολογιστεί το θετικό αποτέλεσμα υποκατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, περισσότερα προϊόντα στους υπολογισμούς για τα προϊόντα υλοτομίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων υλοτομίας.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπογενείς αναστροφές απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις LULUCF. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό.
(13)  Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπογενείς αναστροφές απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις LULUCF. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να επενδύσουν σε προληπτικά μέτρα, όπως η βιώσιμη διαχείριση, για να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με φυσικές διαταραχές, αποφεύγοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις στις δασικές καταβόθρες άνθρακα. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Ανάλογα με τις εθνικές προτιμήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλες εθνικές πολιτικές για την επίτευξη των δεσμεύσεών τους στον τομέα LULUCF, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αντιστάθμισης των εκπομπών από μια κατηγορία γης με τις απορροφήσεις από κάποια άλλη κατηγορία γης. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να σωρεύουν τις καθαρές απορροφήσεις τους εντός της περιόδου 2021-2030. Οι ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται ως επιπλέον δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση. Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότο, ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θετικά πλεονάσματα που επιτυγχάνει δυνάμει του κανονισμού [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και να τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του προς τη δέσμευση που αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
(14)  Ανάλογα με τις εθνικές προτιμήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλες εθνικές πολιτικές για την επίτευξη των δεσμεύσεών τους στον τομέα LULUCF, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αντιστάθμισης των εκπομπών από μια κατηγορία γης με τις απορροφήσεις από κάποια άλλη κατηγορία γης. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να σωρεύουν τις καθαρές απορροφήσεις τους εντός της περιόδου 2021-2030. Οι ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται ως επιπλέον δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση. Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότο, ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θετικά πλεονάσματα που επιτυγχάνει δυνάμει του κανονισμού [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και να τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του προς τη δέσμευση που αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος κανονισμού χωρίς να υπονομεύεται το συνολικό επίπεδο φιλοδοξίας των στόχων της Ένωσης για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέχρι 280 εκατομμύρια τόνους συνολικής καθαρής μετεγκατάστασης που προκύπτει από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποψιλωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, καλλιεργούμενων εκτάσεων, υπό διαχείριση λειμώνων, υγροτόπων που διαχειρίζονται, όπου απαιτείται, και, με την επιφύλαξη της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που θα εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) [2017/ ...] σχετικά με τις υποχρεωτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, τη διαχείριση δασικών εκτάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις δεσμεύσεις τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) [2017/ ...].
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ενώ οι έλεγχοι συμμόρφωσης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις αυτές. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Οι διατάξεις αυτές δύνανται να εξορθολογιστούν περαιτέρω, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικές αλλαγές στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, για την οποία στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής προβλέπεται η υποβολή πρότασης έως το τέλος του 2016.
(15)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ενώ οι έλεγχοι συμμόρφωσης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις αυτές. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Οι διατάξεις αυτές δύνανται να εξορθολογιστούν περαιτέρω, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικές αλλαγές στο πλαίσιο της πρότασης κανονισμού σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Βάσει της UNFCCC, απαιτείται από την Ένωση και τα κράτη μέλη της να αναπτύσσουν, να ενημερώνουν τακτικά, να δημοσιεύουν και να υποβάλλουν στη διάσκεψη των μερών εθνικές απογραφές ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες μεθοδολογίες, οι οποίες θα συμφωνούνται από τη διάσκεψη των μερών. Οι απογραφές των αερίων θερμοκηπίου είναι ουσιώδεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διάστασης της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για το κλίμα. Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη συγκέντρωση και τη διαχείριση των εθνικών απογραφών περιέχονται στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων και η βελτίωση της μεθοδολογίας, η χρήση των εκτάσεων γης θα πρέπει να καταγράφεται και να αναφέρεται με τη χρήση γεωγραφικής ιχνηλάτησης κάθε χερσαίας περιοχής, σε αντιστοιχία με τα εθνικά και τα ενωσιακά συστήματα συλλογής δεδομένων. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα υφιστάμενα προγράμματα και έρευνες της Ένωσης και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων LUCAS (Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης) και COPERNICUS (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης). Η διαχείριση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για την επαναχρησιμοποίηση και τη διάδοση των εκθέσεων, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
(17)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων και η βελτίωση της μεθοδολογίας, η χρήση των εκτάσεων γης θα πρέπει να καταγράφεται ρητώς και να αναφέρεται με τη χρήση γεωγραφικής ιχνηλάτησης κάθε χερσαίας περιοχής, σε αντιστοιχία με τα εθνικά και τα ενωσιακά συστήματα συλλογής δεδομένων. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα υφιστάμενα προγράμματα και έρευνες της Ένωσης και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων LUCAS (Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης), το πρόγραμμα COPERNICUS (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης), συγκεκριμένα μέσω της αποστολής Sentinel-2, και τα Ευρωπαϊκά Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης Galileo και EGNOS, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εποπτείας των χρήσεων γης. Η διαχείριση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για την επαναχρησιμοποίηση και τη διάδοση των εκθέσεων, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων ευελιξίας και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, τιμών, καταλόγων των αερίων θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς, τη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών και την αναθεώρηση των απαιτήσεων μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό αριθ. 389/2013 της Επιτροπής για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον κανονισμό [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(18)  Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων ευελιξίας και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, τιμών, καταλόγων των αερίων θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, τη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών, την αναθεώρηση της μεθοδολογίας με βάση τις προσφάτως εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές της IPCC, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών της IPCC για τους υγροτόπους για το 2013 για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου και τις κατευθυντήριες γραμμές της UNFCCC, καθώς και την αναθεώρηση των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 389/2013 της Επιτροπής για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) .../... για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια να επανεξετάζεται ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η εν λόγω επανεξέταση μπορεί επίσης να επικαιροποιείται από τα αποτελέσματα της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.
(19)  Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει ανακοίνωση στην οποία θα αξιολογείται η συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια να επανεξετάζεται ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η εν λόγω επανεξέταση μπορεί επίσης να επικαιροποιείται από τα αποτελέσματα της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ο παρών κανονισμός δεν ορίζει υποχρεώσεις λογιστικής απεικόνισης ή υποβολής εκθέσεων για ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών των και δασοκαλλιεργητών.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 β (νέο)
Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην επίτευξη από την Ένωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  από το 2026, οι διαχειριζόμενοι υγροβιότοποι: εκτάσεις γης που είχαν δηλωθεί ως υγροβιότοποι και παραμένουν υγροβιότοποι και οικισμοί ή άλλες εκτάσεις γης που έχουν μετατραπεί σε υγροβιότοπους καθώς και υγροβιότοποι που έχουν μετατραπεί σε οικισμούς και άλλες εκτάσεις.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Ένα κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 και τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους, που αντιστοιχούν στις εκτάσεις γης που είχαν δηλωθεί ως υγροβιότοποι και παραμένουν υγροβιότοποι, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις που έχουν μετατραπεί σε υγροβιότοπους, καθώς και τους υγροβιότοπους που έχουν μετατραπεί σε οικισμούς και άλλες εκτάσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, καταγράφει λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
2.  Κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, ένα κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 και τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, καταγράφει λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  «επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων»: εκτίμηση του μέσου όρου των ετήσιων καθαρών εκπομπών ή απορροφήσεων που προκύπτουν από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις στην επικράτεια του κράτους μέλους, κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Για την περίοδο μετά το 2030, τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να αυξήσουν τις απορροφήσεις ώστε να υπερβαίνουν τις εκπομπές τους. Η Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο για μετά το 2030 το οποίο θα περιλαμβάνει στόχους για αύξηση των απορροφήσεων, σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους και τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί λογαριασμούς στους οποίους καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και απορροφήσεις που προκύπτουν από τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στο άρθρο 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των λογαριασμών τους και των λοιπών δεδομένων που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη επισημαίνουν τις εκπομπές με θετικό πρόσημο (+) και τις απορροφήσεις με αρνητικό πρόσημο (-).
1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί λογαριασμούς στους οποίους καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και απορροφήσεις που προκύπτουν από τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στο άρθρο 2, σύμφωνα με τις οδηγίες για την υποβολή εκθέσεων που έχουν εγκριθεί από τα όργανα της UNFCCC ή της συμφωνίας του Παρισιού για την περίοδο 2021-2030. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των λογαριασμών τους και των λοιπών δεδομένων που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη επισημαίνουν τις εκπομπές με θετικό πρόσημο (+) και τις απορροφήσεις με αρνητικό πρόσημο (-).
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους λογαριασμούς τους για κάθε λογιστική κατηγορία γης κάθε μεταβολή του αποθέματος άνθρακα από τις δεξαμενές άνθρακα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι τμήμα Β. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς τους τις μεταβολές των αποθεμάτων άνθρακα για δεξαμενές άνθρακα, στις περιπτώσεις που η δεξαμενή άνθρακα δεν αποτελεί πηγή, εξαιρουμένων των υπέργειων προϊόντων βιομάζας και των προϊόντων υλοτομίας σε διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις.
4.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους λογαριασμούς τους για κάθε λογιστική κατηγορία γης κάθε μεταβολή του αποθέματος άνθρακα από τις δεξαμενές άνθρακα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι τμήμα Β. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς τους τις μεταβολές των αποθεμάτων άνθρακα για δεξαμενές άνθρακα, στις περιπτώσεις που η δεξαμενή άνθρακα δεν αποτελεί πηγή, εξαιρουμένων των υπέργειων προϊόντων βιομάζας, των νεκρών ξύλων (υπέργειων και θαμμένων νεκρών ξύλων) στις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις και των προϊόντων υλοτομίας σε διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση εφαρμογής της προκαθορισμένης περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τους υγρότοπους, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις από την οικεία κατηγορία γης που μετατράπηκε σε δασική έκταση στην κατηγορία των δασικών εκτάσεων που εξακολουθούν να είναι δασικές έπειτα από 30 έτη από την ημερομηνία της μετατροπής.
2.  Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση εφαρμογής της προκαθορισμένης περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τους υγρότοπους, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις από την οικεία κατηγορία γης που μετατράπηκε σε δασική έκταση στην κατηγορία των δασικών εκτάσεων που εξακολουθούν να είναι δασικές έπειτα από 30 έτη από την ημερομηνία της μετατροπής, εφόσον αυτό δικαιολογείται δεόντως με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η υλοποίηση δράσεων δάσωσης κατά την περίοδο 2017-2030 σε υγροβιοτόπους συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων, στο δίκτυο Natura 2000 και στους οικοτόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ιδίως στις φυσικές και ημιφυσικές χλοώδεις διαπλάσεις και στους υψηλούς και χαμηλούς τυρφώνες, και σε άλλους υγροβιοτόπους, συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων, όταν εφαρμόζονται οι κανόνες της «ακαθάριστης-καθαρής» λογιστικής καταγραφής δεν εμφανίζεται στην εθνική λογιστική καταγραφή των κρατών μελών. Οι περιοχές αυτές συνυπολογίζονται μόνο, ανάλογα με την περίπτωση, για τις απορροφήσεις ή εκπομπές στην κατηγορία των δασωμένων εκτάσεων μετά τη μεταφορά τους στην κατηγορία των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει να συμπεριλάβει τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 2, κοινοποιεί την επιλογή του αυτή στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για την περίοδο 2021-2025 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για την περίοδο 2026-2030.
3.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει να συμπεριλάβει τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 2, κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, κοινοποιεί την επιλογή του αυτή στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2, καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.
4.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2 κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2021 έως το 2025, τα κράτη μέλη που δεν έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2, αναφέρουν ωστόσο τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στην Επιτροπή.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων. Το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων είναι μια εκτίμηση του μέσου όρου των ετήσιων καθαρών εκπομπών ή απορροφήσεων που προκύπτουν από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις στην επικράτεια του κράτους μέλους, στο διάστημα από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030.
1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αρνητικό σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων, το κράτος μέλος θα πρέπει να περιλαμβάνει στους λογαριασμούς διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων συνολικές καθαρές απορροφήσεις που δεν υπερβαίνουν το ισοδύναμο του 3,5 % των εκπομπών του συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του, όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.
2.  Όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αρνητικό σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων, το κράτος μέλος θα πρέπει να περιλαμβάνει στους λογαριασμούς διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων συνολικές καθαρές απορροφήσεις που δεν υπερβαίνουν το ισοδύναμο του 3,5 % των εκπομπών του συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του, όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπληρώσουν στην τιμή αυτή ποσοστό 3,5 % του ποσού των καθαρών απορροφήσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις από ξυλόφυλλα, πριστή ξυλεία και νεκρά ξύλα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι καθαρές απορροφήσεις από ξυλόφυλλα όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχείο β) και από την πριστή ξυλεία όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου, μπορούν να καταγράφονται λογιστικά χωριστά εκτός και επιπροσθέτως του αριθμού των καθαρών απορροφήσεων για τους λογαριασμούς των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων μέχρι το επίπεδο του 3 % των εκπομπών του κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)
Οι καθαρές απορροφήσεις από την κατηγορία των νεκρών ξύλων που λειτουργούν ως δεξαμενές άνθρακα μπορούν να καταγράφονται λογιστικά χωριστά εκτός και επιπροσθέτως του αριθμού των καθαρών απορροφήσεων για τους λογαριασμούς των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων μέχρι το επίπεδο του 3 % των εκπομπών του κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 γ (νέο)
Η συνδυασμένη τιμή των καθαρών απορροφήσεων 3,5 % στο πρώτο εδάφιο, από κοινού με τις καθαρές απορροφήσεις για τους λογαριασμούς των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων από ξυλόφυλλα, πριστή ξυλεία και νεκρά ξύλα δεν υπερβαίνουν από κοινού το 7 % των εκπομπών του κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του, όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των τρεχουσών πρακτικών και της ισχύουσας έντασης ως προς τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 1990-2009 ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος.
Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει ένα νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των τρεχουσών πρακτικών σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 2000-2012 ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος.
Κάθε αύξηση της συγκομιδής από κράτος μέλος, με βάση πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης δασών και εθνικές πολιτικές και πρακτικές που είχαν εγκριθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  οι υπό διαχείριση δασικές εκτάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν ως καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου· και
β)  οι τρόποι διατήρησης ή ενίσχυσης της καταβόθρας και των ταμιευτήρων αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1 της συμφωνίας του Παρισιού, δηλαδή της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος αιώνα, εκτίθενται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική χαμηλών εκπομπών.
Η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση από την περίοδο βάσης 2000-2012 μετά την υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος από κράτος μέλος το οποίο τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης παρέκκλισης για λόγους που αφορούν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, όπως π.χ. το χρονοδιάγραμμα των δασικών απογραφών.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων για την Κροατία υπολογίζεται ώστε να ληφθεί υπόψη η κατάληψη μέρους της επικράτειάς της κατά την περίοδο από το 1991 έως το 1998 και οι επιπτώσεις του πολέμου και της μεταπολεμικής περιόδου στις πρακτικές δασικής διαχείρισης στο έδαφός της, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των πολιτικών για την ανάπτυξη της δασικής καταβόθρας.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται και υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.
Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται, μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου, και υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων στο εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις. Το αργότερο στο τέλος της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέπειας.
4.  Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων στο εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι οι πλέον πρόσφατες επαληθευμένες λογιστικές καταγραφές χρήσης της γης και δασικών συνθηκών. Το αργότερο στο τέλος της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέπειας και για να αναφέρει θετικές επιδόσεις που επιτεύχθηκαν χάρη σε πολιτική για την βιώσιμη διαχείριση των δασών που ίσχυε κατά τον καθορισμό της.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και τις τεχνικές διορθώσεις και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η Επιτροπή δύναται να υπολογίζει εκ νέου τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων.
5.  Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση (C(2016)3301 και περιλαμβάνει εκπροσώπους της Επιτροπής και των κρατών μελών, επανεξετάζει, σε διαβούλευση με τη Μόνιμη Δασική Επιτροπή και την Ομάδα Πολιτικού Διαλόγου για τη Δασοκομία και τον Φελλό, τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και τις τεχνικές διορθώσεις και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, του παρόντος άρθρου καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Η Επιτροπή μπορεί να υπολογίσει εκ νέου τα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι αρχές και οι απαιτήσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 5 παράγραφος 1. Η Επιτροπή καταρτίζει συγκεφαλαιωτική έκθεση και τη δημοσιοποιεί.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διενέργεια της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος II ενόψει της επανεξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, ώστε να επικαιροποιεί τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους με βάση τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων ή τις τεχνικές διορθώσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και κάθε επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξέτασης. Μέχρι την έναρξη ισχύος της εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότησης πράξης, τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εξακολουθούν να ισχύουν για την περίοδο από 2021-2025 και/ή την περίοδο 2026-2030.
6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος II ενόψει της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που διενεργούνται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ώστε να επικαιροποιεί τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους με βάση τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων ή τις τεχνικές διορθώσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και κάθε επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επανεξέτασης.
Μέχρι την έναρξη ισχύος των εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εξακολουθούν να ισχύουν για την περίοδο από 2021-2025 και/ή την περίοδο 2026-2030.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, με την αναπροσαρμογή των κατηγοριών των προϊόντων υλοτομίας με πρόσθετα προϊόντα που έχουν ως αποτέλεσμα την παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC και τη διασφάλιση της ακεραιότητας του περιβάλλοντος, και ενημερώνοντας τις προκαθορισμένες τιμές του χρόνου υποδιπλασιασμού που καθορίζονται στο παράρτημα V, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Στο τέλος των περιόδων από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από τους λογαριασμούς τους που αφορούν δασωμένες εκτάσεις και διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται σε φυσικές διαταραχές οι οποίες υπερβαίνουν τις μέσες εκπομπές που προκλήθηκαν από φυσικές διαταραχές κατά την περίοδο 2001 έως το 2020, εξαιρουμένων των έκτροπων στατιστικών τιμών («βασικό επίπεδο»), που υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το παράρτημα VI.
1.  Στο τέλος των περιόδων από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από τους λογαριασμούς τους που αφορούν διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται σε φυσικές διαταραχές οι οποίες υπερβαίνουν τις μέσες εκπομπές που προκλήθηκαν από φυσικές διαταραχές κατά την περίοδο 2001 έως το 2020, εξαιρουμένων των έκτροπων στατιστικών τιμών («βασικό επίπεδο»), που υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το παράρτημα VI.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 15 περιλαμβάνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων του μηχανισμού ευελιξίας που προβλέπεται στο άρθρο 15.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)
Άρθρο 12α
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση το 2027 και το 2032 σχετικά με το σωρευτικό ισοζύγιο των εκπομπών και απορροφήσεων από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις στην Ένωση, σε σχέση με τις μέσες εκπομπές και απορροφήσεις κατά την περίοδο 1990-2009. Εάν το σωρευτικό ισοζύγιο είναι αρνητικό, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για αποζημίωση και αφαίρεση του αντίστοιχου ποσού από τις πιστώσεις των εκπομπών των κρατών μελών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L …, …, σ. …).
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 10 και 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 9, 10 και 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο -1 (νέο)
Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αξιολογείται η συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία αναφορικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται.
Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0262/2017).


Καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών ***I
PDF 390kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))
P8_TA(2017)0340A8-0065/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0434),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0247/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Ιουνίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0065/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαθιστά με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

P8_TC1-COD(2016)0198


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1954.)


Γενικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4
PDF 459kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D051451 – 2017/2780(RSP))
P8_TA(2017)0341B8-0498/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D051451),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 12ης Ιουνίου 2017, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 26 Ιανουαρίου 2017 και δημοσιεύθηκε στις 16 Μαρτίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιανουαρίου 2011, η εταιρεία Dow AgroSciences Europe υπέβαλε στην αρμόδια εθνική αρχή των Κάτω Χωρών αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-68416-4, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας DAS-68416-4 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτήν ή την περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλο είδος σόγιας, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Μαρτίου 2017(5)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 διευκρινίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη πολλές επικριτικές παρατηρήσεις(6)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πιο ανησυχητικές αξιολογήσεις αναφερόταν ότι, για παράδειγμα, η τρέχουσα αίτηση και τα δεδομένα εκτίμησης κινδύνου που παρουσιάστηκαν δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία ώστε να αποκλειστεί πέραν πάσης αμφιβολίας το ενδεχόμενο αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία ζώων και ανθρώπων, ότι τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί έως τώρα από τους αιτούντες δεν επαρκούν για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης και ότι οι περιορισμένες μελέτες δυσχεραίνουν τη διεξαγωγή πλήρους εκτίμησης κινδύνου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη επέκριναν, μεταξύ άλλων: την απουσία μελετών σχετικά με την επίδραση της γενετικώς τροποποιημένης σόγιας στην υγεία ανθρώπων και ζώων, που εμποδίζει την ολοκλήρωση της εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου· την επιλογή και την θέση των αγρών για τη συγκριτική αξιολόγηση· το γεγονός ότι η εκτίμηση τοξικολογικού κινδύνου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω απουσίας κατάλληλης δοκιμής τοξικότητας με φυτικό υλικό από σόγια DAS-68416-4· την έλλειψη στοιχείων σχετικά με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα που ενδέχεται να εφαρμοστούν στη γενετικώς τροποποιημένη καλλιέργεια και τους μεταβολίτες τους· το γεγονός ότι η διατροφική αξιολόγηση υποστηρίζεται από μια μελέτη του κλάδου η οποία δεν επιτρέπει την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων· και το γεγονός ότι η πρόταση των αιτούντων για σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης δεν ανταποκρίνεται στους στόχους που καθορίζονται στο παράρτημα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον(7)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σόγια DAS-68416-4 εκφράζει την πρωτεΐνη αρυλοξυαλκανοϊκή διοξυγενάση-12 (AAD-12), η οποία προσδίδει αντοχή στο 2,4-διχλωροφαινοξυακετικό οξύ (2,4-D) και σε άλλα συναφή φαινοξυζιζανιοκτόνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζει επίσης την πρωτεΐνη ακετυλοτρανσφεράση φωσφινοθρικίνης (PAT), η οποία προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανεξάρτητη έρευνα εγείρει ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η δραστική ουσία 2,4-D όσον αφορά την ανάπτυξη εμβρύων, τις γενετικές ανωμαλίες και τις ενδοκρινικές διαταραχές(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η έγκριση της ενεργού ουσίας 2,4-D ανανεώθηκε το 2015, εξακολουθούν να εκκρεμούν στοιχεία από τους αιτούντες όσον αφορά τις ενδεχόμενες ενδοκρινικές ιδιότητες(9)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και καλύπτεται, επομένως, από τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ουσίας glufosinate λήγει στις 31 Ιουλίου 2018(11)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί εμπειρογνώμονες έχουν εκφράσει ανησυχία για τη 2,4-διχλωροφαινόλη, προϊόν διάσπασης της ουσίας 2,4-D, που μπορεί να περιέχεται σε εισαγόμενη σόγια DAS-68416-4· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 2,4-διχλωροφαινόλη είναι γνωστός ενδοκρινικός διαταράκτης, τοξικός για την αναπαραγωγή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της υψηλής διαλυτότητάς της σε λίπη και έλαια, η 2,4-διχλωροφαινόλη αναμένεται να συσσωρεύεται στο σογιέλαιο κατά την επεξεργασία της σόγιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο προϊόν σόγιας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο είναι το σογιέλαιο, το οποίο ενσωματώνεται, μεταξύ πολλών άλλων προϊόντων, και σε ορισμένα παρασκευάσματα για βρέφη(12)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποσότητα 2,4-διχλωροφαινόλης σε ένα προϊόν ενδέχεται να υπερβαίνει την ποσότητα υπολειμμάτων 2,4-D· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ενωσιακό ανώτατο όριο υπολειμμάτων (MRL) για τη 2,4-διχλωροφαινόλη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, τα φυτοφάρμακα ευθύνονται για περίπου 200 000 θανάτους από οξεία δηλητηρίαση ανά έτος, εκ των οποίων το 99 % σημειώνεται σε αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι περιλαμβάνουν δέσμευση για σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και των ασθενειών από επικίνδυνες χημικές ουσίες και από ρύπανση και μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έως το 2030 (ΣΒΑ 3, στόχος 3.9), ένας από τους δείκτες των οποίων είναι το ποσοστό θνησιμότητας που αποδίδεται στην ακούσια δηλητηρίαση(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη χρήση αυτών των ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες(14)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αντιφάσεων και στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ διαφορετικών ενωσιακών πολιτικών, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου, του περιβάλλοντος και της γεωργίας(15), προκειμένου να ωφεληθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας για την ανάπτυξη(16)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άδεια εισαγωγής της σόγιας DAS-68416-4 στην Ένωση θα οδηγούσε αναμφίβολα σε αύξηση της καλλιέργειάς της σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων σε αναπτυσσόμενες χώρες, και σε αντίστοιχη αύξηση στη χρήση ζιζανιοκτόνων με βάση τις ουσίες 2,4-D και glufosinate·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην ουσία glyphosate σε χώρες που έχουν στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στις γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 12 Ιουνίου 2017, δεν κατέληξε στην έκδοση γνωμοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 15 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 11 κράτη μέλη, που αντιπροσωπεύουν μόλις το 36,57 % του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ και 2 κράτη μέλη απέσχον·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή έχει εκφράσει τη λύπη της διότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 έχει χρειαστεί να εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και διότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο πρόεδρος Juncker έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(17)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση(18) και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα πρόταση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιβαίνει σε οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ιδίως δε σε ευαίσθητα θέματα, όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια τροφίμων και το περιβάλλον·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει το πεδίο των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002(19), να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική της απόφαση·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα (ΑΖ ΓΤΟ) χωρίς πλήρη αξιολόγηση των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα (ΑΖ ΓΤΟ), το οποίο έχει καταστεί ανθεκτικό σε συνδυασμό ζιζανιοκτόνων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της σόγιας DAS-68416-4, χωρίς πλήρη αξιολόγηση των συγκεκριμένων αθροιστικών επιπτώσεων των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τον συνδυασμό των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των εμπορικών τους σκευασμάτων, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει πολύ πιο λεπτομερή δοκιμή των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με συσσωρευμένα συμβάντα, όπως στην περίπτωση της DAS-68416-4·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές για την εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και για την τοξικολογία, καθώς και για παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά, οι οποίες θα στοχεύουν σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών και στους συνδυασμούς αυτών, οι οποίοι στην πράξη είναι παρόντες στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών·

9.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των υπολειμμάτων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ΑΖ ΓΤΟ, ανεξαρτήτως από το αν το γενετικώς τροποποιημένο φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή εισάγεται ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

10.  καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει την υποχρέωσή της σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, που απορρέει από το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719.
(4)–––––––––––––– Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0272).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(6) Παράρτημα Ζ - Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(7) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.
(8) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(9) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2033 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2015, για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας 2,4-D, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 298 της 14.11.2015, σ. 8).
(10) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=EL
(12) Έγγραφο διαβούλευσης των κρατών μελών, σ. 31-32. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(13) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(14) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(15) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2005 με τίτλο «Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής: Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας» (COM(2005)0134).
(16) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
(17) Βλ. για παράδειγμα, την εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) και την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0379.
(19) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα
PDF 481kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 της Επιτροπής όσον αφορά τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα που υπόκεινται σε ειδικούς όρους οι οποίοι διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα (D051561/01 – 2017/2837(RSP))
P8_TA(2017)0342B8-0502/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 της Επιτροπής όσον αφορά τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα που υπόκεινται σε ειδικούς όρους οι οποίοι διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα (D051561/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(1), και ειδικότερα το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Γενικές παρατηρήσεις

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/6 ορίζει επί του παρόντος ότι οι αποστολές ορισμένων ειδών διατροφής, όπως μανιτάρια, ψάρια και προϊόντα αλιείας, ρύζι και κουκιά σόγιας, που κατάγονται ή προέρχονται από οποιοδήποτε μέρος της Ιαπωνίας, πρέπει να συνοδεύονται από έγκυρη δήλωση των ιαπωνικών αρχών με την οποία πιστοποιείται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα μέγιστα ισχύοντα επίπεδα μόλυνσης στην Ιαπωνία (άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (το «σχέδιο πρότασης») ορίζει πλέον ότι μόνο ένας περιορισμένος κατάλογος τροφίμων και ζωοτροφών από δώδεκα νομούς, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, πρέπει να συνοδεύεται από την εν λόγω δήλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο πρότασης διαγράφει επίσης ορισμένα είδη τροφίμων και ζωοτροφών από το παράρτημα ΙΙ·

Β.  λαμβάνοντας, ομοίως, υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του σχεδίου πρότασης, οι επίσημοι έλεγχοι, δηλαδή οι έλεγχοι εγγράφων σε όλες τις αποστολές και οι τυχαίοι έλεγχοι ταυτότητας και οι τυχαίοι φυσικοί έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της εργαστηριακής ανάλυσης για την παρουσία καισίου-134 και καισίου-137, θα απαιτούνται πλέον μόνο για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο πρότασης διατηρεί χαμηλή συχνότητα ελέγχων κατά την εισαγωγή (αιτιολογική σκέψη 12)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 κατά την πρόταση της Επιτροπής, δεν θα απαιτείται πλέον από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση, μέσω του συστήματος ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, για όλα τα αναλυτικά αποτελέσματα που διαθέτουν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο πρότασης διατηρεί αμετάβλητο το υφιστάμενο παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6, όπου καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα για τις διάφορες κατηγορίες τροφίμων και ζωοτροφών, όπως προβλέπονται στην ιαπωνική νομοθεσία(3)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/6 ή με το σχέδιο πρότασης για την τροποποίησή του, δεν απαιτείται επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα μέγιστα επίπεδα για τις κατηγορίες τροφίμων και ζωοτροφών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, είτε με τη μορφή εγγράφων που παρέχονται από τις ιαπωνικές αρχές είτε με τη μορφή ελέγχων και δειγματοληψιών στα σύνορα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα εν λόγω τρόφιμα και οι εν λόγω ζωοτροφές θα συμμορφώνονται με τα μέγιστα επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο πρότασης βασίζεται σε δεδομένα τα οποία παρασχέθηκαν από τις ιαπωνικές αρχές για τα έτη 2014, 2015 και 2016 (περισσότερα από 132 000 δεδομένα για ραδιενέργεια σε ζωοτροφές και τρόφιμα πλην του βοδινού κρέατος, και περισσότερα από 527 000 δεδομένα για ραδιενέργεια σε βοδινό κρέας)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και οι αλλαγές στο σχέδιο πρότασης βασίζονται σε λεπτομερή ανάλυση των προαναφερθέντων στοιχείων, στο κείμενο δεν παρέχεται ούτε η εν λόγω ανάλυση ούτε κάποιος σύνδεσμος που οδηγεί στα ανεπεξέργαστα δεδομένα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί εάν τα προτεινόμενα μέτρα είναι επαρκή για να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολαταύτα, ακόμα και χωρίς την ανάλυση στην οποία βασίστηκε η πρόταση της Επιτροπής, υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί ότι η εν λόγω πρόταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της έκθεσης σε τρόφιμα μολυσμένα με ραδιενέργεια, με τον αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία που συνεπάγεται αυτό·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Tokyo Electric Power Company (TEPCO) έχει ζητήσει επίσημα άδεια από την ιαπωνική κυβέρνηση να απορριφθούν στον Ειρηνικό Ωκεανό σχεδόν ένα εκατομμύριο τόνοι άκρως ραδιενεργού ύδατος που χρησιμοποιήθηκε για την ψύξη των αντιδραστήρων του σταθμού πυρηνικής ενέργειας οι οποίοι είχαν υποστεί βλάβη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν αυτό εγκριθεί, θα μπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα επίπεδα ασφάλειας τροφίμων όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας που συγκομίζονται στα ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας·

Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με το παράρτημα IΙ

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι νομοί της Ιαπωνίας που καλύπτονται επί του παρόντος από το παράρτημα ΙΙ (Φουκουσίμα, Μιγιάγκι, Ακίτα, Γιαμαγκάτα, Ναγκάνο, Γκούνμα, Ιμπαράκι, Τοτσίγκι, Τσίμπα, Ιγουάτε, Γιαμανάσι, Σιζουόκα και Νιιγκάτα) έχουν εκτεθεί σε ραδιενεργά κατάλοιπα από το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα το 2011·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο πρότασης αφαιρεί, χωρίς αιτιολόγηση, από το παράρτημα ΙΙ το ρύζι και τα παράγωγα προϊόντα από τον νομό Φουκουσίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατ’ επέκταση, δεν θα υπάρχει πλέον απαίτηση δειγματοληψίας και ανάλυσης των προϊόντων αυτών κατά την είσοδό τους στην Ένωση ούτε κάποια υποχρέωση των ιαπωνικών αρχών να πιστοποιούν τη συμμόρφωσή τους με τα μέγιστα επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα προϊόντα που αφαιρούνται από το παράρτημα ΙΙ είναι ρύζι που χρησιμοποιείται σε τροφές οι οποίες προορίζονται για βρέφη και παιδιά(4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στην έκθεση σε ακτινοβολία, κανένα επίπεδο μόλυνσης δεν θα ήταν αποδεκτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών Ιαπωνίας-ΕΕ, οι εξαγωγές ρυζιού από την Ιαπωνία θα μπορούσαν να αυξηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς πρόσφατα ήρθησαν οι διαταγές εκκένωσης, είναι πιθανό να επαναληφθεί η καλλιέργεια του ρυζιού στους μολυσμένους ορυζώνες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η αιτιολογική σκέψη 7 του σχεδίου πρότασης αναφέρει πως από το παράρτημα ΙΙ θα αφαιρεθούν μόνο το ρύζι και τα παράγωγα προϊόντα του με προέλευση από τον νομό Φουκουσίμα, το παράρτημα II έχει επίσης τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπεται πλέον, χωρίς τη διενέργεια ελέγχων, δειγματοληψίας ή ανάλυσης, η εισαγωγή στην Ένωση επτά ειδών ιχθύων (συμπεριλαμβανομένων του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού και του Ειρηνικού, καθώς και του σκουμπριού), όπως και καρκινοειδών και μαλακίων, που αλιεύονται ή συλλέγονται στα ύδατα του νομού Φουκουσίμα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πρόταση, θα αφαιρεθούν επίσης από το παράρτημα ΙΙ επτά είδη ιχθύων (συμπεριλαμβανομένων του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού και του Ειρηνικού, καθώς και του σκουμπριού), καρκινοειδή (όπως αστακοί και γαρίδες) και μαλάκια (όπως κυδώνια και μύδια) από άλλους έξι νομούς, συγκεκριμένα, τους νομούς Μιγιάγκι, Ιγουάτε, Γκούνμα, Ιμπαράκι, Τσίμπα και Τοτσίγκι· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχεται καμία αιτιολόγηση ή εξήγηση για αυτήν τη χαλάρωση των ελέγχων, καθώς και ότι δεν δίνεται καμία εξήγηση, για παράδειγμα, ως προς τους λόγους για τους οποίους τα είδη αυτά θεωρούνται πλέον αρκετά ασφαλή για εισαγωγή στην Ένωση χωρίς ελέγχους, ενώ άλλα όχι·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πρόταση, το παράρτημα II δεν θα καλύπτει πλέον οποιοδήποτε προϊόν που προέρχεται από τον νομό Ακίτα [επί του παρόντος καλύπτει πέντε προϊόντα από αυτόν τον νομό: μανιτάρια, Aralia, βλαστούς μπαμπού, ιαπωνική βασιλική φτέρη, κοσιαμπούρα (βρώσιμο άγριο φυτό) και όλα τα παράγωγα προϊόντα τους]· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχεται καμία αιτιολόγηση ή εξήγηση για αυτήν τη χαλάρωση των ελέγχων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα II δεν θα καλύπτει πλέον την Aralia, το μπαμπού και την ιαπωνική βασιλική φτέρη με προέλευση από τον νομό Γιαμαγκάτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχεται καμία αιτιολόγηση ή εξήγηση για αυτήν τη χαλάρωση των ελέγχων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα II δεν θα καλύπτει πλέον την ιαπωνική βασιλική φτέρη, τη φτέρη και τη φτέρη τη στρουθοκάμηλο με προέλευση από τους πέντε νομούς Ιγουάτε, Γκούνμα, Ιμπαράκι, Τσίμπα και Τοτσίγκι· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχεται καμία αιτιολόγηση ή εξήγηση για αυτήν τη χαλάρωση των ελέγχων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνη προσθήκη στο παράρτημα II είναι «ιχθύες και αλιευτικά προϊόντα» από τον νομό Ναγκάνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχεται καμία αιτιολόγηση για τη συγκεκριμένη εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικοί έλεγχοι καταργήθηκαν για αυτόν τον νομό τον Δεκέμβριο του 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2014 ορισμένα βρώσιμα άγρια φυτά προστέθηκαν εκ νέου στο παράρτημα ΙΙ·

Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με το παράρτημα I

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο πρότασης διατηρεί αμετάβλητο το υφιστάμενο παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6, όπου καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια που προβλέπονται από την ιαπωνική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τα ανώτατα όρια για τις κατηγορίες τροφίμων και ζωοτροφών στο παράρτημα I δεν απαιτείται δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 ή του σχεδίου πρότασης για την τροποποίησή του, είτε υπό τη μορφή τεκμηρίωσης που παρέχεται από τις ιαπωνικές αρχές είτε υπό τη μορφή ελέγχων και δειγματοληψίας στα σύνορα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα εν λόγω τρόφιμα και οι ζωοτροφές δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ραδιενέργειας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 1η Απριλίου 2012, τα ανώτατα όρια που ισχύουν στην Ιαπωνία και, ως εκ τούτου, αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα I, δεν έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω όρια θα πρέπει να μειωθούν, ιδίως όσον αφορά τα τρόφιμα που προορίζονται για ευπαθείς ομάδες, όπως το γάλα και οι νηπιακές και βρεφικές τροφές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έξι χρόνια μετά την καταστροφή, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν η Ένωση θα πρέπει να επιτρέπει να εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα (ακόμη και σε θεωρητικό επίπεδο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για ελέγχους στα σύνορα της Ένωσης) προϊόντα με τα ακόλουθα μέγιστα επίπεδα καισίου-134 και καισίου-137: 50 Bq/kg για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και νήπια (όπως παρασκευάσματα για βρέφη, παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και βρεφικές τροφές), καθώς και για γάλα και ροφήματα με βάση το γάλα, 10 Bq/kg για μεταλλικό νερό, παρόμοια ροφήματα και τσάι παρασκευασμένο από φύλλα που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, και 100 Bq/kg για όλα τα άλλα τρόφιμα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

2.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό και τις γενικές αρχές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, δηλαδή την παροχή ερείσματος για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή έως το τέλος του 2017 το αργότερο·

4.  καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση της νέας της πρότασης, να προβεί στις εξής ενέργειες, μεταξύ άλλων:

   να διασφαλίσει ότι όλα τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που εισάγονται από την Ιαπωνία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, υπόκεινται σε ελέγχους και εξακριβώσεις·
   να αναθεωρήσει προς τα κάτω τα μέγιστα όρια στο παράρτημα I· και
   να λάβει υπόψη την πρόσφατη άρση των διαταγών εκκένωσης στους πληγέντες νομούς και να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος αρνητικός αντίκτυπος στα επίπεδα ραδιενέργειας των τροφίμων και των ζωοτροφών που εισάγονται στην Ένωση·

5.  ζητεί από την Επιτροπή, εν αναμονή της νέας πρότασης, να θεσπίσει μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, για να διασφαλιστούν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

6.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει αμέσως, μεταξύ άλλων και στο σύστημα ταχείας προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές της Ένωσης, την ανάλυση στην οποία βασίζεται το σχέδιο πρότασης, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα ελέγχου που έχει καθιερωθεί από τις ιαπωνικές αρχές, με αιτιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητάς του·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένη ανασκόπηση της κατάστασης κινδύνου από ραδιενεργή ακτινοβολία στην Ιαπωνία από το 2011, καθώς και διεξοδικές ετήσιες επισκοπήσεις για την περίοδο 2011‑2017 των ραδιενεργών υλικών που εκλύθηκαν τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στον Ειρηνικό Ωκεανό από τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, ώστε να μπορεί να διεξαχθεί ενδελεχής ανάλυση όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) «Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά», «Γάλα και ποτά με βάση το γάλα», «Μεταλλικό νερό και παρόμοια ποτά, και τσάι παρασκευασμένο από φύλλα που δεν έχουν υποστεί ζύμωση» και «Άλλα τρόφιμα», καθώς και οι ζωοτροφές για βοοειδή, άλογα, χοίρους, πουλερικά και ψάρια.
(4) Υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ 1901.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017: δημοσιονομικοί πόροι της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων· πίνακες προσωπικού του ACER και της SESAR2
PDF 397kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 για την αύξηση των δημοσιονομικών πόρων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) με σκοπό τη μείωση της ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την επικαιροποίηση των πινάκων προσωπικού του αποκεντρωμένου οργανισμού ACER και της κοινής επιχείρησης SESAR2 (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εκδόθηκε οριστικά την 1η Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα« Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2017 (COM(2017)0288),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0282/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017 αφορά την πρόβλεψη 500 εκατομμυρίων EUR σε συμπληρωματικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στη συμφωνία τους για τον προϋπολογισμό του 2017, καθώς και την τροποποίηση των πινάκων προσωπικού του αποκεντρωμένου οργανισμού ACER και της κοινής επιχείρησης SESAR 2, χωρίς να προκαλείται καμία μεταβολή στον συνολικό προϋπολογισμό ή στον συνολικό αριθμό θέσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάλεσαν την Επιτροπή να προτείνει διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2017 προκειμένου να παρασχεθούν 500 εκατομμύρια EUR για την ΠΑΝ το 2017 με χρηματοδότηση από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, μόλις εγκριθεί η τεχνική προσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού για το ΠΔΠ

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση της τεχνικής προσαρμογής, η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2017 και να αυξηθεί το άρθρο 04 02 64 «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί της παροχής συμπληρωματικού ποσού 1,2 δισεκατομμυρίων EUR για την ΠΑΝ για τα έτη 2017-2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε στη δήλωσή του, που συνδέεται με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, ότι το όριο αυτό έχει πολιτικό χαρακτήρα, χωρίς καμία νομική επίπτωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, η Επιτροπή υπογράμμισε επίσης στη δήλωσή της ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης για την ΠΑΝ πέραν του συμφωνηθέντος ποσού των 1,2 δισεκατομμυρίων EUR με τη χρήση των διαθέσιμων περιθωρίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού για το ΠΔΠ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί διαδικασία ανακατατάξης για το 2017 τόσο για τον αποκεντρωμένο οργανισμό ACER όσο και για την κοινή επιχείρηση SESAR2·

1.  τονίζει ως ζήτημα προτεραιότητας την επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί περαιτέρω η δημοσιονομική δέσμευση της Ένωσης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης για την ΠΑΝ·

2.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση στην τροποποίηση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2017 με σκοπό την αύξηση των πιστώσεων της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), όπως συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού το 2017, καθυστέρηση η οποία οφείλεται στο αδιέξοδο και στην καθυστερημένη έγκριση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ από το Συμβούλιο·

3.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τον ταχύ αναπρογραμματισμό των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύνολο του πρόσθετου κονδυλίου για την ΠΑΝ ύψους 500 εκατομμυρίων EUR θα έχει δεσμευτεί πλήρως και αποδοτικά μέχρι το τέλος του 2017· καλεί, πέραν αυτού, τα κράτη μέλη να διενεργούν αξιολογήσεις του ελλείμματος χρηματοδότησης και αναλύσεις της αγοράς πριν από την κατάρτιση προγραμμάτων, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη της ΠΑΝ για την απασχόληση των νέων·

5.  λαμβάνει γνώση των τροποποιήσεων στους πίνακες προσωπικού του αποκεντρωμένου οργανισμού ACER και της κοινής επιχείρησης SESAR2· επισημαίνει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν μεταβάλλουν τον συνολικό αριθμό των θέσεων και ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού των οργανισμών για το τρέχον έτος· συμφωνεί ότι η ανακατάταξη της θέσης AD15 για την κοινή επιχείρηση SESAR2 είναι προσωποπαγής και λήγει στο τέλος της θητείας του νυν εκτελεστικού διευθυντή·

6.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51 της 28.2.2017.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ
PDF 526kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (2017/2029(INI))
P8_TA(2017)0344A8-0264/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ιδίως την προαγωγή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και την διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(1) («η κοινή θέση»),

–  έχοντας υπόψη την 17η(2) και την18η(3) ετήσια έκθεση της ΕΕ, που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της κοινής θέσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/2309 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προαγωγή ουσιαστικών ελέγχων των εξαγωγών όπλων(4), και την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/915, της 29ης Μαΐου 2017, του Συμβουλίου για ενωσιακές δραστηριότητες προβολής προς υποστήριξη της εφαρμογής της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον ενημερωμένο Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου 2017(6),

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες χρήσης για την κοινή θέση για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία της 25ης Ιουνίου 2012 και το σημείο 11 στοιχείο ε), καθώς και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019) της 20ής Ιουλίου 2015 και το σημείο 21 στοιχείο δ),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων (ΣΕΟ) που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 2 Απριλίου 2013(7) και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/768/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τις δραστηριότητες της ΕΕ προς υποστήριξη της εφαρμογής της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης(10), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 599/2014 της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατάλογο αγαθών και τεχνολογίας διπλής χρήσης στο παράρτημα Ι («κανονισμός για τα είδη διπλής χρήσης»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2134 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 2016, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(11),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το θέμα, ιδίως τα ψηφίσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015(12) σχετικά με την εφαρμογή της κοινής θέσης, της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(13), της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό το 2015(14), και της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας(16),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0264/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό δικαίωμα της ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας κατοχυρώνεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα στοιχεία(17) δείχνουν ότι οι διεθνείς μεταφορές όπλων κατά την περίοδο 2012-2016 έφθασαν στον ανώτατο όγκο όλων των πενταετών περιόδων μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, και ήταν κατά 8,4 % υψηλότερες από την περίοδο 2007-2011·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές και οι μεταφορές όπλων έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη ασφάλεια, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές όπλων συμβάλλουν επίσης στη δημιουργία συνθηκών που ωθούν τα άτομα να εγκαταλείψουν τις χώρες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η θέσπιση ενός αυστηρού, διαφανούς, αποτελεσματικού και κοινά αποδεκτού και καθορισμένου συστήματος ελέγχου των εξοπλισμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα στοιχεία(18) δείχνουν ότι οι εξαγωγές από την ΕΕ των 28 ανήλθαν στο 26 % του συνόλου παγκοσμίως το 2012-2016, γεγονός που καθιστά την ΕΕ των 28 συλλογικά τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα όπλων στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ (33 %) και πριν τη Ρωσία (23 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση που εκπονήθηκε από την Ομάδα «Εξαγωγές συμβατικών όπλων» (COARM), οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορήγησαν το 2014 άδειες εξαγωγής όπλων συνολικής αξίας 94,40 δισεκατομμυρίων EUR·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα στοιχεία(19) δείχνουν ότι οι εξαγωγές όπλων προς τη Μέση Ανατολή αυξήθηκαν κατά 86 % και αποτελούσαν το 29 % του συνόλου των εισαγωγών κατά την περίοδο 2012-2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΕΕ καταδεικνύουν τη Μέση Ανατολή ως σημαντικότερη περιοχή για τις εξαγωγές όπλων από την ΕΕ των 28 το 2015, με σύνολο 78,8 δισεκατομμύρια EUR σε εγκρίσεις αδειών εξαγωγής όπλων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες μεταφορές όπλων από κράτη μέλη της ΕΕ προς ασταθείς και επιρρεπείς σε κρίσεις περιοχές και χώρες χρησιμοποιήθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις ή για εσωτερική καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις μεταφορές φέρεται να έχουν εκτραπεί στα χέρια τρομοκρατικών ομάδων, για παράδειγμα στη Συρία και το Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα όπλα που εξάγονται προς τρίτες χώρες, για παράδειγμα προς τη Σαουδική Αραβία, φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί για συγκρούσεις όπως εκείνη της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εξαγωγές παραβιάζουν σαφώς την κοινή θέση, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης του ελέγχου και της διαφάνειας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει πρότυπο σύστημα ελέγχου και υποβολής εκθέσεων, το οποίο να παρέχει πληροφορίες για το αν και σε ποιον βαθμό οι εξαγωγές μεμονωμένων κρατών μελών παραβιάζουν τα οκτώ κριτήρια, ούτε μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων για την περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος πραγματοποιεί εξαγωγές που είναι εμφανώς ασύμβατες με τα οκτώ κριτήρια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από έρευνες του Διεθνούς Κέντρου της Βόννης για τη Μετατροπή (Bonn International Conversion Centre (BICC)) έχει προκύψει ότι, για παράδειγμα, το 2015 μόνο στη Γερμανία εκδόθηκαν 4 256 άδειες εξαγωγής όπλων προς 83 χώρες, οι οποίες κρίθηκαν προβληματικές στο πλαίσιο της κοινής θέσης(20)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας έχει μεταβληθεί δραματικά, ιδίως όσον αφορά τις νότιες και ανατολικές γειτονικές χώρες της Ένωσης, και το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης των μεθόδων παροχής πληροφόρησης για την αξιολόγηση των κινδύνων κατά τη χορήγηση αδειών εξαγωγής, ώστε να καταστούν πιο ασφαλείς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προσφάτως ορισμένα κράτη μέλη υπέγραψαν στρατηγικές συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με μη δημοκρατικές χώρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, στις οποίες προβλέπονται μεταφορές μεγάλης ποσότητας και υψηλής ποιότητας στρατιωτικής τεχνολογίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η εξάλειψη της φτώχειας είναι ο πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και μία από τις προτεραιότητες της εξωτερικής της δράσης στο πλαίσιο της προσπάθειας οικοδόμησης ενός πιο σταθερού και ευημερούντος κόσμου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η προμήθεια όπλων σε εμπόλεμες χώρες, πέραν του ότι καθιστά δυνατή τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων σε μεγάλη κλίμακα, επηρεάζει αρνητικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες των χωρών αυτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βιομηχανικό τοπίο της άμυνας στην Ευρώπη αποτελεί τομέα πρωταρχικής σημασίας και παράλληλα χαρακτηρίζεται από πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, επικαλύψεις και κατακερματισμό, στοιχεία που παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας και έχουν οδηγήσει σε επεκτατικές πολιτικές εξαγωγών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να αναλάβει πρωτοβουλία για την επιβολή εμπάργκο όπλων της ΕΕ στη Σαουδική Αραβία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο μεταξύ, η κατάσταση στην Υεμένη έχει επιδεινωθεί περισσότερο, μεταξύ άλλων λόγω της στρατιωτικής δράσης του συνασπισμού που τελεί υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν σταματήσει να χορηγούν όπλα στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας της δράσης της στην Υεμένη, ενώ κάποια άλλα εξακολουθούν να παρέχουν στρατιωτική τεχνολογία κατά παράβαση των κριτηρίων 2, 4, 6, 7 και 8·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος το 2015, υπογράμμισε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα, και κάλεσε τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν στην πορεία προς μια πιο σύγχρονη, ευέλικτη και βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτική εξαγωγών, ιδίως σε σχέση με τις χώρες με αποδεδειγμένο ιστορικό εσωτερικών βίαιων καταστολών και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση της συνοχής της πολιτικής για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων·

1.  επισημαίνει ότι τα κράτη έχουν το νόμιμο δικαίωμα απόκτησης στρατιωτικής τεχνολογίας για σκοπούς άμυνας· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί μέρος της άμυνας των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι ένα από τα κίνητρα για τη θέσπιση της κοινής θέσης ήταν να αποτραπεί η πρακτική χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών όπλων εναντίον των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών, καθώς και να αποτραπούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι παρατεταμένες ένοπλες συγκρούσεις· επαναλαμβάνει ότι η κοινή θέση αποτελεί νομικά δεσμευτικό πλαίσιο που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στον τομέα των ελέγχων των εξαγωγών όπλων, και περιλαμβάνει την υποχρέωση αξιολόγησης των αιτήσεων παροχής άδειας εξαγωγής σύμφωνα με τα οκτώ κριτήρια που απαριθμούνται σε αυτή·

2.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη του αμυντικού εξοπλισμού είναι σημαντικό εργαλείο για την αμυντική βιομηχανία και ότι μια μελλοντική ανταγωνιστική και καινοτόμος ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μέσο διασφάλισης της ασφάλειας και της άμυνας των κρατών μελών και των πολιτών της Ένωσης, και να συμβάλει στην υλοποίηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και ιδίως της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη σημερινή έλλειψη αποτελεσματικότητας στις αμυντικές δαπάνες λόγω αλληλεπικάλυψης, κατακερματισμού και έλλειψης διαλειτουργικότητας, και να θέσουν ως στόχο να καταστεί η ΕΕ ένας πάροχος ασφάλειας, μέσω, μεταξύ άλλων, του καλύτερου ελέγχου των εξαγωγών όπλων· επαναλαμβάνει ότι στο άρθρο 10 της κοινής θέσης ορίζεται ότι παράμετροι σχετικά με τα οικονομικά, εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντα των κρατών μελών δεν πρέπει να επηρεάζουν την εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων που ρυθμίζουν τις εξαγωγές όπλων·

3.  παρατηρεί, ωστόσο, ότι η στρατιωτική τεχνολογία έχει μεταφερθεί σε προορισμούς και τελικούς χρήστες που δεν πληρούν τα κριτήρια της κοινής θέσης· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η διάδοση οπλικών συστημάτων σε περιόδους πολέμου και σε καταστάσεις μεγάλης πολιτικής έντασης ενδέχεται να επηρεάσει δυσανάλογα τους αμάχους· ανησυχεί για την παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών και την επιλογή στρατιωτικής προσέγγισης για την επίλυση πολιτικών συγκρούσεων και αναταραχών· υπογραμμίζει ότι οι συγκρούσεις θα πρέπει να επιλύονται, κατά προτεραιότητα, με διπλωματικά μέσα·

4.  καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να βελτιώσουν αισθητά τη συνοχή της εφαρμογής της κοινής θέσης, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των αμάχων που έχουν πληγεί από συγκρούσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, η ασφάλεια της Ένωσης και των πολιτών της και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις εταιρείες της ΕΕ· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η συνεπής εφαρμογή της κοινής θέσης είναι αναγκαία για την αξιοπιστία της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα που βασίζεται σε αξίες·

5.  ενθαρρύνει τις χώρες που βρίσκονται στη διαδικασία εξασφάλισης καθεστώτος υποψήφιας χώρας, ή χώρες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πορεία ένταξης στην ΕΕ, να εφαρμόζουν τις διατάξεις της κοινής θέσης· επικροτεί το γεγονός ότι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς, η Γεωργία, η Ισλανδία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και η Νορβηγία έχουν εναρμονιστεί με τα κριτήρια και τις αρχές της κοινής θέσης και μέσω αυτής επιδιώκουν να εναρμονιστούν περαιτέρω με την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τις τρίτες χώρες που έχουν υιοθετήσει επισήμως τα κριτήρια της κοινής θέσης, με σκοπό. κυρίως, τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαφάνειας κατά τη χορήγηση αδειών· καλεί την ΕΥΕΔ να ενθαρρύνει ιδίως τις ευρωπαϊκές χώρες να εναρμονιστούν με την κοινή θέση προκειμένου να διασφαλιστεί μια ασφαλέστερη ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή·

6.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν στενά για την πρόληψη των κινδύνων που απορρέουν από τις εκτροπές και την αποθήκευση όπλων, όπως η παράνομη διακίνηση όπλων και το λαθρεμπόριο· υπογραμμίζει τον κίνδυνο επανεισαγωγής στην ΕΕ των όπλων που εξάγονται σε τρίτες χώρες μέσω της παράνομης διακίνησης όπλων και του λαθρεμπορίου·

7.  επισημαίνει ότι η Ένωση φέρει μεγάλη ευθύνη για τους κινδύνους που προκύπτουν για την ασφάλεια από την απουσία ισχυρότερης στήριξης και δέσμευσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον παροπλισμό των πολλών αποθεμάτων όπλων που εξακολουθούν να υπάρχουν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Αλβανία και την Ουκρανία·

8.  πιστεύει ότι η μεθοδολογία που αφορά την αξιολόγηση κινδύνου για την έκδοση αδειών εξαγωγής θα πρέπει να περιλαμβάνει μια προληπτική προσέγγιση και ότι τα κράτη μέλη εκτός από την αξιολόγηση του κατά πόσον η συγκεκριμένη στρατιωτική τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή ή άλλους ανεπιθύμητους σκοπούς (λειτουργική προσέγγιση), θα πρέπει επίσης να εκτιμούν τους κινδύνους με βάση τη συνολική κατάσταση στη χώρα προορισμού (προσέγγιση αρχής)·

9.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, θα ήταν σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο να εξακολουθήσει να δεσμεύεται από την κοινή θέση και να εφαρμόζει τις λειτουργικές της διατάξεις όπως άλλες ευρωπαϊκές τρίτες χώρες·

10.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να προβλέψουν ειδική στρατηγική για την επίσημη προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν πρακτικές επιχειρήσεων και εταιρειών της βιομηχανίας όπλων που παραβιάζουν τα κριτήρια και τις αρχές της κοινής θέσης·

11.  τονίζει τη σημασία της συνοχής μεταξύ όλων των ενωσιακών καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών, ιδίως όσον αφορά την ερμηνεία των κριτηρίων ελέγχου· επαναλαμβάνει επίσης τη σημασία της συνοχής μεταξύ του ελέγχου των εξαγωγών και άλλων μέσων εξωτερικής πολιτικής, καθώς και των εμπορικών μέσων, όπως το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και ο κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων·

12.  επαναλαμβάνει τη δυσμενή επίδραση που πιθανόν έχουν οι ανεξέλεγκτες εξαγωγές τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης από εταιρείες της ΕΕ στην ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών της ΕΕ και στα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία μιας ταχείας, αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης επικαιροποίησης του κανονισμού της ΕΕ για τα είδη διπλής χρήσης, και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για το εν λόγω ζήτημα·

13.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να περιοριστούν αποτελεσματικά οι εξαγωγές όπλων με τελικούς χρήστες ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, και ότι κάθε τέτοια άδεια πρέπει να χορηγείται μόνο όταν, κατόπιν ελέγχων δέουσας επιμέλειας, διαπιστώνεται ότι η εν λόγω ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας δεν έχει συμμετάσχει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί λογοδοσίας για να διασφαλιστεί η υπεύθυνη χρήση όπλων από τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας·

Εφαρμογή των κριτηρίων της κοινής θέσης

14.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις, έγινε επίκληση του κριτηρίου 1 για αρνήσεις 81 φορές το 2014 και 109 φορές το 2015·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία με στόχο την επιβολή εμπάργκο όπλων από την πλευρά της ΕΕ στις χώρες εκείνες που κατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά τη σκόπιμη στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών· υπογραμμίζει εκ νέου ότι η συνεχιζόμενη αδειοδότηση πωλήσεων όπλων σε τέτοιες χώρες συνιστά παραβίαση της κοινής θέσης·

16.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις, έγινε επίκληση του κριτηρίου 2 για αρνήσεις 72 φορές το 2014 και 89 φορές το 2015· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα δεδομένα αποκαλύπτουν την έλλειψη κοινής προσέγγισης όσον αφορά την κατάσταση στη Συρία, το Ιράκ και ιδίως την Υεμένη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να ξεκινήσουν μια συζήτηση για την επέκταση του κριτηρίου 2, ώστε να περιλαμβάνει δείκτες για τη δημοκρατική διακυβέρνηση, δεδομένου ότι παρόμοια κριτήρια αξιολόγησης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην διασφάλιση περαιτέρω εγγυήσεων κατά των ανεπιθύμητων αρνητικών συνεπειών των εξαγωγών· θεωρεί, επιπλέον, ότι μια πιο συνεπής προσέγγιση αρχής ως προς την αξιολόγηση των κινδύνων θα συμβάλλει στη συνολική τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον παραλήπτη·

17.  πιστεύει ότι οι εξαγωγές στη Σαουδική Αραβία δεν συμμορφώνονται τουλάχιστον με το κριτήριο 2 σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας σε σοβαρές παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, όπως έχει καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Εθνών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του της 26ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την επείγουσα ανάγκη επιβολής εμπάργκο όπλων κατά της Σαουδικής Αραβίας·

18.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις, έγινε επίκληση του κριτηρίου 3, 99 φορές για αρνήσεις το 2014 , και 139 φορές το 2015· τονίζει την ανάγκη, στο πλαίσιο του κριτηρίου 3, να αξιολογηθούν οι πρόσφατες μεταφορές όπλων από κράτη μέλη σε μη κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης, υπό το πρίσμα της κοινής δράσης 2002/589/ΚΕΠΠΑ του 2002 σχετικά με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και της διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW)·

19.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις, έγινε επίκληση του κριτηρίου 4 για αρνήσεις 57 φορές το 2014 και 85 φορές το 2015· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η στρατιωτική τεχνολογία που εξάγεται από τα κράτη μέλη χρησιμοποιείται στις συγκρούσεις στην Υεμένη· προτρέπει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την κοινή θέση με συνέπεια, στη βάση ενδελεχούς αξιολόγησης του μακροπρόθεσμου κινδύνου·

20.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις, έγινε επίκληση του κριτηρίου 5 για αρνήσεις 7 φορές το 2014 και 16 φορές το 2015· υπενθυμίζει ότι το κριτήριο αυτό αφορά τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών και συμμάχων χωρών, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα εν λόγω συμφέροντα δεν μπορούν να επηρεάζουν την αξιολόγηση κριτηρίων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διασφάλιση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας·

21.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις, έγινε επίκληση του κριτηρίου 6 για αρνήσεις 6 φορές το 2014 ενώ δεν υπήρξε άρνηση το 2015· εκφράζει την ανησυχία του για την εκτροπή των εξαγωγών όπλων από τα κράτη μέλη σε μη κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών ομάδων, και προειδοποιεί ότι τα εν λόγω όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ενάντια σε πολίτες, εντός και εκτός της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη σημασία ενός αυστηρότερου ελέγχου των εν λόγω εξαγωγών στο πλαίσιο διεθνών δεσμεύσεων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για πιθανές εκτροπές των εξαγωγών προς τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ σε ένοπλους μη κρατικούς φορείς στη Συρία οι οποίοι διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, και καλεί την COARM να αντιμετωπίσει επειγόντως το ζήτημα· αναγνωρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των όπλων που βρίσκεται στα χέρια ανταρτών και τρομοκρατικών ομάδων προέρχεται από μη ευρωπαϊκές πηγές·

23.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις, έγινε επίκληση του κριτηρίου 7 για αρνήσεις 117 φορές το 2014, και 149 φορές το 2015· εκφράζει την ανησυχία του, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις εικαζόμενες εκτροπές εξαγωγών SALW από ευρωπαϊκές χώρες προς συγκεκριμένους προορισμούς, από τους οποίους οι εν λόγω εξαγωγές εκτρέπονται προκειμένου να καταλήξουν σε μη κρατικούς φορείς και άλλους τελικούς χρήστες που δεν συμμορφώνονται με την κοινή θέση, σε χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ, η Υεμένη και το Νότιο Σουδάν· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να βασιστούν οι εκτιμήσεις σχετικά με τον κίνδυνο εκτροπής σε κάτι περισσότερο από μια απλή αποδοχή των δεσμεύσεων εκ μέρους της αποδέκτριας χώρας στα πιστοποιητικά τελικού χρήστη· υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου μετά την παράδοση, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα όπλα δεν επανεξάγονται σε μη εξουσιοδοτημένους τελικούς χρήστες· υπογραμμίζει τον δυνητικό ρόλο που η ΕΥΕΔ μπορεί να διαδραματίσει στην ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών μελών στον τομέα αυτό·

24.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις, έγινε επίκληση του κριτηρίου 8 μια φορά για αρνήσεις το 2014 ενώ δεν σημειώθηκε άρνηση το 2015· αναγνωρίζει ότι η καλύτερη εφαρμογή του κριτηρίου 8 θα αποτελέσει μια αποφασιστικής σημασίας συνεισφορά στην συνοχή της πολιτικής της ΕΕ σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ), ιδίως του ΣΒΑ 16.4· καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να επικαιροποιήσουν, προς τούτο, το Εγχειρίδιο Χρήσης της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ, και να επικεντρωθούν στη δυνητική βλάβη που προκαλεί στους αναπτυξιακούς στόχους η χρήση όπλων·

25.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να προσθέσουν ένα νέο κριτήριο στην κοινή θέση ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι, κατά τη χορήγηση των αδειών, λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο κίνδυνος διαφθοράς όσον αφορά τις σχετικές εξαγωγές·

Ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών

26.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να βελτιώσουν τη συνοχή στην εφαρμογή της κοινής θέσης, και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, καθιστώντας διαθέσιμη ποσοτικά και ποιοτικά καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την εκτίμηση κινδύνων κατά τη χορήγηση αδειών εξαγωγής, στη βάση μιας ασφαλούς και εκτεταμένης ψηφιοποίησης του τρέχοντος συστήματος, ως εξής:

   α) παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις άδειες εξαγωγής και συστηματική και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφόρησης σχετικά με τις πραγματικές εξαγωγές, συμπεριλαμβάνοντας και τους τελικούς χρήστες που προκαλούν ανησυχία, τις περιπτώσεις εκτροπής, τα πιστοποιητικά τελικού χρήστη που είναι πλαστά ή με άλλο τρόπο προβληματικά, και στοιχεία για ύποπτους μεσίτες ή εταιρείες μεταφορών, σύμφωνα με το εγχώριο δίκαιο·
   β) σύσταση καταλόγου που θα περιλαμβάνει τις οντότητες και τα άτομα που έχουν καταδικαστεί για παραβίαση της νομοθεσίας για τις εξαγωγές όπλων, τις περιπτώσεις εκτροπής που έχουν εντοπιστεί, καθώς και τα πρόσωπα που είναι γνωστό ή υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκονται σε παράνομη εμπορία όπλων, ή σε δραστηριότητες που συνιστούν απειλή για την εθνική και τη διεθνή ασφάλεια·
   γ) ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων·
   δ) μετατροπή του Εγχειριδίου Χρήσης σε ένα διαδραστικό επιγραμμικό πόρο·
   ε) μετατροπή της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων μέχρι το τέλος του 2018, με τη νέα μορφή να περιλαμβάνει τα στοιχεία του 2016·
   στ) παροχή σαφών και παγιωμένων διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των συνοριακών αρχών, οι οποίες θα βασίζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και την εξάλειψη του φαινομένου της παράνομης εμπορίας όπλων, που συνιστά στοιχείο κινδύνου για την ασφάλεια της ΕΕ και των πολιτών της·

27.  χαιρετίζει την πρόθεση της COARM να συνεργάζεται με την ΕΥΕΔ πιο συστηματικά κατά την προετοιμασία των συζητήσεων για την κατάσταση στις χώρες προορισμού και τους πιθανούς τελικούς χρήστες· τονίζει τη σημασία των τακτικών διαβουλεύσεων με την Ομάδα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» (COHOM) σε αυτή τη διαδικασία·

28.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία απαιτούν επίσης συναντήσεις του προσωπικού στους τομείς της χάραξης πολιτικής, της χορήγησης αδειών και της επιβολής του νόμου, και ενθαρρύνει την παροχή επαρκών πόρων για τον σκοπό αυτό· πιστεύει ότι κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση και την εφαρμογή της κοινής θέσης αποτελεί η διεύρυνση των συναφών ικανοτήτων των κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να αυξήσουν τον αριθμό του προσωπικού που ασχολείται με θέματα εξαγωγών τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· ενθαρρύνει τη θέσπιση ταμείων της ΕΕ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων στους τομείς της χορήγησης αδειών και της επιβολής της νομοθεσίας στα κράτη μέλη·

29.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια προσέγγιση αντιμετώπισης της κατάστασης στην περίπτωση που τα κράτη μέλη ερμηνεύουν διαφορετικά το κριτήριο 8 της κοινής θέσης για εξαγωγές προϊόντων που είναι ουσιαστικά όμοια, καταλήγουν σε παρόμοιους προορισμούς και τελικούς χρήστες, προκειμένου να διατηρηθούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού και η αξιοπιστία της ΕΕ στο εξωτερικό· πιστεύει ότι είναι καιρός να εξεταστεί η ενίσχυση του ρόλου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης αδειών σε επίπεδο κράτους μέλους, ιδίως σε παρόμοιες καταστάσεις· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός εποπτικού οργάνου για τον έλεγχο των όπλων υπό την αιγίδα του ΑΠ/ΥΕ· θεωρεί ότι θα πρέπει να εκδοθεί μια γνωμοδότηση προς τα κράτη μέλη που σχεδιάζουν να χορηγήσουν άδεια η οποία έχει απορριφθεί από άλλο κράτος μέλος ή κράτη μέλη·

30.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ στην παροχή συνδρομής προς τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ για την αξιολόγηση των κινδύνων κατά τη χορήγηση αδειών εξαγωγής και την εφαρμογή ελέγχων των τελικών χρηστών, ελέγχων μετά την αποστολή και επιτόπιων επιθεωρήσεων·

31.  προτρέπει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στο πλαίσιο της κοινής θέσης μια πρόβλεψη που θα διασφαλίζει ότι η επιβολή εμπάργκο εκ μέρους της ΕΕ κατά τρίτης χώρας συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί για αγαθά που καλύπτονται από το εμπάργκο·

32.  προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συνδράμουν χώρες που δεν ανήκουν στην Ένωση ώστε να αναπτύξουν, να επικαιροποιήσουν και να εφαρμόσουν, κατά περίπτωση, τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν ένα σύστημα ελέγχου των εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνολογίας·

Ενίσχυση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

33.  εκφράζει τη λύπη του για την πολύ καθυστερημένη δημοσίευση της 17ης ετήσιας έκθεσης της ΕΕ, η οποία έγινε τουλάχιστον 17 μήνες αφού οι άδειες είχαν εκδοθεί ή οι εξαγωγές πραγματοποιηθεί· λυπάται, επίσης, για το γεγονός ότι η 18η ετήσια έκθεση της ΕΕ δημοσιεύτηκε μόνο τον Μάρτιο του 2017·

34.  επικρίνει τις συχνές παραβιάσεις των οκτώ κριτηρίων από διάφορα κράτη μέλη· θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθεί μια ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων· επισημαίνει την έλλειψη διατάξεων σχετικά με κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με τα οκτώ κριτήρια κατά τη χορήγηση αδειών, και συμβουλεύει τα κράτη μέλη να προβλέψουν ρυθμίσεις για τη διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων· πιστεύει ότι είναι ανάγκη πλέον να δρομολογηθεί μια διαδικασία που θα οδηγήσει στη θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων για τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με την κοινή θέση·

35.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της κοινής θέσης, όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις εξαγωγές όπλων, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθμός των κρατών μελών που υποβάλλουν πλήρη στοιχεία στην ετήσια έκθεση της ΕΕ μέσω αναλυτικών δεδομένων για τις άδειες και τις πραγματικές εξαγωγές ήταν 21 στην 17η ετήσια έκθεση, και μόνο 20 στην 18η· καλεί όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των τριών κύριων χωρών-εξαγωγέων όπλων, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν έχουν υποβάλει πλήρεις εκθέσεις, να παράσχουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις προηγούμενες εξαγωγές τους ενόψει της επόμενης ετήσιας έκθεσης·

36.  ζητεί να διασφαλιστεί μια πιο τυποποιημένη και έγκαιρη διαδικασία για την εκπόνηση και υποβολή των εκθέσεων και να καθοριστεί μια αυστηρή προθεσμία ολοκλήρωσής της υποβολής στοιχείων, το αργότερο έως τον Ιανουάριο μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εξαγωγές, και μια σταθερή ημερομηνία δημοσίευσης, το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο που ακολουθεί το έτος των εξαγωγών·

37.  θεωρεί ότι η κοινή θέση θα πρέπει να συμπληρωθεί από τακτικά επικαιροποιούμενο κατάλογο στον οποίο θα έχει πρόσβαση το κοινό, με λεπτομερείς αιτιάσεις και πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι εξαγωγές σε συγκεκριμένες δικαιούχες χώρες συνάδουν ή όχι με τα οκτώ κριτήρια·

38.  θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα τυποποιημένο σύστημα επαλήθευσης και υποβολής στοιχείων σχετικά με το αν και σε ποιον βαθμό οι εξαγωγές κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τα οκτώ κριτήρια·

39.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τις υποχρεώσεις τους για την υποβολή εκθέσεων όπως καθορίζονται στην κοινή θέση· τονίζει ότι απαιτούνται υψηλής ποιότητας δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές παραδόσεις ώστε να γίνεται κατανοητός ο τρόπος εφαρμογής των οκτώ κριτηρίων· καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των τελωνειακών αρχών, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ειδικών τελωνειακών κωδικών για τα στρατιωτικά είδη·

40.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει τη ΣΕΟ· ζητεί η ΣΕΟ να αποκτήσει καθολική ισχύ και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις χώρες που δεν την έχουν υπογράψει, μεταξύ των οποίων η Ρωσία και η Κίνα· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες προβολής όσον αφορά την Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων και στηρίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της·

Εκσυγχρονισμός των συναφών εργαλείων

41.  ζητεί την αναθεώρηση του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου και των καταλόγων των παραρτημάτων του κανονισμού για τα είδη διπλής χρήσης, ώστε να καλύπτονται πλήρως όλα τα σχετικά μη επανδρωμένα συστήματα· υπενθυμίζει το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 για τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και ειδικότερα την παράγραφο 2 στοιχείο γ), που ζητεί τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να περιλαμβάνονται στα σχετικά καθεστώτα ελέγχου των εξοπλισμών·

42.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν σε μια πιο λεπτομερή εξέταση της, βάσει αδείας. παραγωγής από τρίτες χώρες και ισχυρότερων διασφαλίσεων σχετικά με τις πιθανές ανεπιθύμητες χρήσεις· ζητεί την αυστηρή εφαρμογή της κοινής θέσης όσον αφορά τη νόμιμη παραγωγή σε τρίτες χώρες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη στάση της τρίτης χώρας και το καθεστώς της σε σχέση με τη Συνθήκη για το εμπόριο όπλων (ΣΕΟ) κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με μεταφορές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη δυνατότητα κατασκευής ή/και τις εξαγωγικές ικανότητες της χώρας αυτής σε ό, τι αφορά τον στρατιωτικό εξοπλισμό·

43.  διαπιστώνει ότι η εφαρμογή της οδηγίας 2009/43/ΕΚ που απλοποιεί τους όρους και τις συνθήκες για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με την εφαρμογή της κοινής θέσης, μεταξύ άλλων, και για τα ανταλλακτικά μέρη και τα κατασκευαστικά στοιχεία· επισημαίνει ότι η κοινή θέση δεν είναι περιοριστική ως προς το πεδίο εφαρμογής και ότι, επομένως, τα οκτώ κριτήρια ισχύουν και για τις εξαγωγές στο εσωτερικό της ΕΕ·

44.  ανησυχεί για τις προκλήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ιδίως την ανάπτυξη μεθόδων ηλεκτρονικής πειρατείας που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε πληροφορίες και στοιχεία των εθνικών αρχών αδειοδότησης· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επενδύσουν επαρκείς πόρους στην τεχνολογία και τους ανθρώπινους πόρους για την κατάρτιση ατόμων σε συγκεκριμένα προγράμματα ενίσχυσης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των εν λόγω προκλήσεων·

Ο ρόλος των κοινοβουλίων και της κοινής γνώμης

45.  επισημαίνει ότι δεν υπάρχει για όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ η δυνατότητα ελέγχου των κυβερνητικών αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών μέσω, μεταξύ άλλων, της υποβολής ετήσιων εκθέσεων όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων, και ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, την αύξηση της γενικότερης κοινοβουλευτικής και δημόσιας εποπτείας· σημειώνει ότι ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει τη δυνατότητα τακτικών απαντήσεων στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων·

46.  χαιρετίζει τις τακτικές διαβουλεύσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, τις αρχές ελέγχου των εξαγωγών όπλων, τις ενώσεις των συναφών βιομηχανικών κλάδων και την κοινωνία των πολιτών, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ύπαρξη πραγματικής διαφάνειας· ζητεί από την COARM, όλα τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τις διαβουλεύσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και τις αρχές ελέγχου των εξαγωγών όπλων· ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών και τον ακαδημαϊκό χώρο να διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους για το εμπόριο όπλων, και καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να υποστηρίξουν παρόμοιες πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδότησης·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.
(2) ΕΕ C 163 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 153 της 16.5.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 56.
(5) ΕΕ L 139 της 30.5.2017, σ. 38.
(6) ΕΕ C 97 της 28.3.2017, σ. 1.
(7) Συνθήκη για το εμπόριο όπλων, ΗΕ, 13-27217.
(8) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 56.
(9) ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.
(10) ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.
(11) ΕΕ L 338 της 13.12.2016, σ. 1.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0472.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.
(15) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 110.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0289.
(17) «Τάσεις στις διεθνείς μεταφορές όπλων» , 2016, Ενημερωτικό δελτίο SIPRI, Φεβρουάριος 2017.
(18) ό.π.
(19) ό.π.
(20) Έκθεση για τις εξαγωγές όπλων 2016, Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) (Κοινή διάσκεψη για την εκκλησία και την ανάπτυξη), σ. 54.


Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική
PDF 494kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της EE με τη Λατινική Αμερική (2017/2027(INI))
P8_TA(2017)0345A8-0268/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το πέμπτο μέρος, τίτλοι I-III και V (κοινή εμπορική πολιτική, συνεργασία για την ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια, και διεθνείς συμφωνίες),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων» (COM(2009)0495),

–  λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρούς πολιτιστικούς, γλωσσικούς, πολιτικούς και ιστορικούς δεσμούς, που έχουν καθιερωθεί, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα δεκαετιών έντονης μετανάστευσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (χώρες ΛΑΚ),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015 (Ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες χώρες και περιοχές),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των συνόδων κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα και ιδίως τη δήλωση της δεύτερης συνόδου κορυφής ΕΕ-Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10-11 Ιουνίου 2015 με θέμα «Διαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον: εργαζόμαστε για ευημερούσες, συνεκτικές και βιώσιμες κοινωνίες για τους πολίτες μας» και στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε η πολιτική δήλωση με τίτλο «Μια εταιρική σχέση για την επόμενη γενιά»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-CELAC της 11ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Ισότητα, δικαιώματα και δημοκρατική συμμετοχή για τους λαούς της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής»,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της πρώτης διυπουργικής συνόδου κορυφής ΕΕ-CELAC, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σάντο Ντομίνγκο (Δομινικανή Δημοκρατία) στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της 25ης ιβηροαμερικανικής συνόδου κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Cartagena de Indias (Κολομβία) στις 28 και 29 Οκτωβρίου 2016 με τίτλο «Νεολαία, επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση»,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση της πέμπτης συνόδου κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της CELAC, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πούντα Κάνα (Δομινικανή Δημοκρατία) στις 25 Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2016 υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως τα ψηφίσματά του της 8ης Ιουνίου 2016(2) και της 27ης Απριλίου 2017(3) σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό του ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την εξαφάνιση 43 σπουδαστών στο Μεξικό(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής (EuroLat), και ιδίως τα ψηφίσματά της τής 22ας Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις εμπορικές πτυχές των διαφόρων διαπραγματεύσεων που διεξάγονται επί του παρόντος μεταξύ ΕΕ-ΛΑΚ(6), σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030(7), σχετικά με τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική(8), και σχετικά με τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας από την οπτική της διμερούς περιφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΛΑΚ(9), καθώς και το ψήφισμα της 29ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική(10),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της EuroLat της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη μετανάστευση, την ανάπτυξη και την οικονομική κρίση(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική(12),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση, και ιδίως το άρθρο 14 σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής των ενδιαφερομένων πληθυσμών στα εδάφη που παραδοσιακά κατέχουν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης(13),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Ανάπτυξης (A8-0268/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ) αποτελεί βασικό εταίρο της ΕΕ όσον αφορά την από κοινού αντιμετώπιση των υφιστάμενων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό, η καθολική τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ειρήνη και η ασφάλεια, η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης, η βιωσιμότητα, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η διαχείριση της μετανάστευσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΕΕ -ΛΑΚ βασίζεται σε στενούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, σε εκτεταμένες ανταλλαγές πληθυσμών, ισχυρές και αυξανόμενες εμπορικές και επενδυτικές ροές και κοινές αξίες όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των 33 χωρών της ΛΑΚ, γεγονός που απαιτεί την εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων εντός ενός συνεκτικού και συνεπούς πλαισίου εξωτερικής δράσης της ΕΕ, προασπίζοντας παράλληλα τις αξίες της ΕΕ για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΛΑΚ βασίζεται σε ιστορικούς, πολιτιστικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς δεσμούς, οι οποίοι δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι και θα πρέπει να είναι προσανατολισμένοι σε πιο οριζόντια βάση, κοινές αρχές και αξίες, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου, της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και της κοινής υποστήριξης ενός πολυμερούς συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης βασισμένου σε κοινούς κανόνες και στον διάλογο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της ΕΕ και της ΛΑΚ αποτελούν μαζί το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού των μελών των Ηνωμένων Εθνών και αντιπροσωπεύουν περίπου το 25 % του παγκόσμιου ΑΕγχΠ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, της αλλαγής του κλίματος, της ενέργειας και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η επένδυση σε βαθύτερους κοινωνικοοικονομικούς δεσμούς μέσω της διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων, των ανταλλαγών σπουδαστών και της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας αποτελούν προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης της ΕΕ με τις χώρες της ΛΑΚ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δι-περιφερειακή στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής που δρομολογήθηκε τον Ιούνιο του 1999 για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο περιφερειών δεν αποτελεί ακόμη εδραιωμένο επίτευγμα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφέρεια της ΛΑΚ έχει αλλάξει σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, μεταξύ άλλων, λόγω της ανόδου μεγάλου τμήματος του πληθυσμού στη μεσαία τάξη μέσω οικονομικών μεταρρυθμίσεων και κοινωνικών πολιτικών, της καλύτερης ανακατανομής του πλούτου που δημιουργείται στις χώρες της περιοχής, επιτρέποντας τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την υγεία και την αξιοπρεπή στέγαση, καθώς και λόγω της συνολικής εδραίωσης της δημοκρατίας, αλλά και της λήξης μιας περιόδου θεαματικής αύξησης στις τιμές εμπορευμάτων που είχε εκθέσει σε κίνδυνο φτώχειας εκατομμύρια ανθρώπους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έπειτα από μια δεκαετία αξιοσημείωτης οικονομικής ανάπτυξης, το τέλος της περιόδου υψηλών τιμών των πρώτων υλών, από τις οποίες εξαρτάται η πλειονότητα των χωρών της ΛΑΚ, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας, που είναι σήμερα ο δεύτερος εμπορικός εταίρος μετά τις ΗΠΑ, οδήγησε διάφορες χώρες της εν λόγω περιφέρειας σε στασιμότητα ή ακόμη και σε οικονομική ύφεση, υπονομεύοντας σε μεγάλο βαθμό την επιτευχθείσα πρόοδο και εκθέτοντας εκατομμύρια άτομα στον κίνδυνο να περιπέσουν εκ νέου σε κατάσταση φτώχειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής η κοινή γνώμη απαιτεί σθεναρά υψηλότερα επίπεδα δημοκρατίας και συμμετοχικές διαδικασίες, καθώς και βιώσιμες οικονομικές πολιτικές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου που αντικατοπτρίζεται σε σταθερά νομικά πλαίσια με εγγύηση της ασφάλειας δικαίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προσέλκυση των αναγκαίων επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η τήρηση ενός σταθερού νομικού και πολιτικού πλαισίου επιτρέπει και στις δύο περιφέρειες να ασκούν ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα και να διασφαλίζουν ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, παρέχοντας, μεταξύ άλλων εγγυήσεις ως προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και πρέπει συνεπώς να αντιμετωπιστούν άμεσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιόπιστες συναλλαγματικές ισοτιμίες αποτελούν στοιχεία ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη διαφοροποίηση της οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ΛΑΚ συμβάλλουν στη βελτίωση του πολιτικού και εμπορικού διαλόγου και του επενδυτικού κλίματος που ευνοεί το άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών και των αγορών δημόσιων συμβάσεων επιτρέποντας την υλοποίηση έργων υποδομής·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδους σημασίας για τη Λατινική Αμερική και την ΕΕ να συμφωνήσουν σε ένα κοινό θεματολόγιο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αλλάξει επίσης σημαντικά κατά τα τελευταία έτη λόγω της οικονομικής κρίσης, των προκλήσεων που συνδέονται με την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ και της προσφυγικής κρίσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες γεωπολιτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα επί του παρόντος στις χώρες της ΛΑΚ, οι οποίες χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από την αυξανόμενη παρουσία ασιατικών κρατών τα οποία επιδιώκουν τη δημιουργία οικονομικών εταιρικών σχέσεων στην περιοχή, υποχρεώνουν την ΕΕ να ενισχύσει τη θέση της ως πραγματικός σύμμαχος των εταίρων της στην περιφέρεια της ΛΑΚ, όχι μόνο όσον αφορά την οικονομική ανταλλαγή, αλλά ως εταίρος στην κοινωνική πρόοδο και στην προάσπιση κοινών αξιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού, η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Χιλής και η διαπεριφερειακή συμφωνία-πλαίσιο για τη συνεργασία ΕΕ-Κοινής Αγοράς του Νότου (Mercosur) τέθηκαν σε ισχύ το 1997, το 2003 και το 1999, αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της σημασίας τους για την ΕΕ και τις χώρες ΛΑΚ, οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση των συμφωνιών αυτών, χρειάζονται μια φιλόδοξη ώθηση προκειμένου να επιτευχθεί ένα πιο σύγχρονο και προοδευτικό αποτέλεσμα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι η κύρια πηγή αναπτυξιακής βοήθειας όπως αντικατοπτρίζεται στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) 2014-2020, ο κύριος επενδυτής και ένας από τους σπουδαιότερους εμπορικούς εταίρους στην περιφέρεια της ΛΑΚ, και ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία καθίσταται ισχυρή με την ενίσχυση της κοινής οικονομικής και τριγωνικής συνεργασίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του θεματολογίου για το 2030 και ότι η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να υλοποιηθεί στην πράξη και να συμπεριλάβει όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (μεταξύ αυτών, και τις χώρες μεσαίου εισοδήματος), και ότι στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης θα πρέπει να εξετάζονται και άλλα κριτήρια πέραν του κατά κεφαλήν εισοδήματος·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες ΛΑΚ παραγκωνίζονταν συστηματικά κατά τον καθορισμό των βασικών προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, παρά τους σημαντικούς πολιτιστικούς και γλωσσικούς δεσμούς που τη συνδέουν ιστορικά με τις χώρες αυτές, και παρά την ανάγκη αναζήτησης νέων συμμάχων δεδομένης της αυξανόμενης απώλειας της γεωπολιτικής επιρροής της στον κόσμο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της λεκάνης του Ατλαντικού στο σύνολό της, που περιλαμβάνει την ΕΕ, τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική, τη Νότια Αμερική και τις αφρικανικές χώρες στις ακτές του Ατλαντικού, καθώς και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των περιοχών και των χωρών που τη συναποτελούν, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μαζί τις κοινές προκλήσεις στον ευρύ αυτό χώρο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επόμενη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ θα λάβει χώρα στο Μπουένος Άιρες τον Δεκέμβριο του 2017 και στο πλαίσιο αυτής θα συνεδριάσουν επίσης οι κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες των χωρών μελών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δέκα καλύτερες χώρες στον τομέα της ενεργειακής διακυβέρνησης και το 20 % των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου βρίσκονται στη Λατινική Αμερική·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο χώρες της Λατινικής Αμερικής, το Μεξικό και η Βραζιλία, έχουν αναγνωριστεί ως στρατηγικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  υπογραμμίζει ότι η διπεριφερειακή εταιρική σχέση ΕΕ-ΛΑΚ βασίζεται σε κοινές αρχές, αξίες και συμφέροντά, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη και η αλληλεγγύη, το κράτος δικαίου και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, καθώς και στη δέσμευση για την προάσπισή τους σε μια οριζόντια σχέση, και είναι σημαντική για την προαγωγή των διπεριφερειακών ανταλλαγών και τη συνεργασία· τονίζει ότι, μετά την οικονομική κρίση, οι χώρες της ΕΕ και της ΛΑΚ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στους τομείς της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της καταπολέμησης της ανεργίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των φύλων, ενώ παράλληλα μοιράζονται κοινές αξίες·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το νέο γεωπολιτικό σενάριο ενισχύει την περιφέρεια της ΛΑΚ ως στρατηγική προτεραιότητα και ευκαιρία αξιοποίησης για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, καθώς οι δύο περιφέρειες μοιράζονται ένα κοινό όραμα για έναν κόσμο που θα βασίζεται στην πολυμερή προσέγγιση, τον διάλογο, τη βιωσιμότητα, το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανοικτές, χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες· αναγνωρίζει την θετική και πλούσια ποικιλομορφία παραγόντων στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΛΑΚ, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται χώρες, πόλεις και τοπικές κοινωνίες, πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, καθώς και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή· ζητεί τον περαιτέρω συντονισμό των συμφωνιών, των δράσεων συνεργασίας και των πολιτικών επαφών υψηλού επιπέδου·

3.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την επέκταση της συνεργασίας και τη δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων με τις χώρες της ΛΑΚ, με τη μορφή συμπληρωματικών δράσεων σε διπεριφερειακό, υποπεριφερειακό και διμερές επίπεδο· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η συνεργασία αυτή να συμβάλει αποτελεσματικά στην εδραίωση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω βιώσιμων πολιτικών κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική ένταξη, τις πολιτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τη μείωση της φτώχειας· θεωρεί ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-ΛΑΚ και οι συμφωνίες σύνδεσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών και να μεριμνούν ώστε να μην αυξάνονται οι υπάρχουσες ήδη ασυμμετρίες· σημειώνει ότι η παρουσία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική για τις εθνικές οικονομίες των χωρών της Λατινικής Αμερικής, τονίζει δε ότι οι δραστηριότητές τους πρέπει να υπόκεινται στους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες παρακολούθησης·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία των συνόδων κορυφής ΕΕ-CELAC για τη στρατηγική διπεριφερειακή εταιρική σχέση, ως νέο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου· καλεί την ΕΕ και της CELAC να ενισχύσουν αυτή τη συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο μέσω θεματικών διαλόγων και καίριων πρωτοβουλιών, όπως η κοινή πρωτοβουλία για την έρευνα και την καινοτομία, ο διαρθρωμένος διάλογος για τη μετανάστευση και ο μηχανισμός συντονισμού και συνεργασίας για τα ναρκωτικά, στη βάση σαφώς καθορισμένων κοινών συμφερόντων, για την από κοινού αντιμετώπιση σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων στους τομείς της χρηστής διακυβέρνησης, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του πολιτισμού, της καινοτομίας και του περιβάλλοντος σε πολυμερή φόρουμ, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η G20 και ο ΠΟΕ·

5.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ και της ΛΑΚ για ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά το παγκόσμιο θεματολόγιο και τάσσεται υπέρ μιας πολυμερούς προσέγγισης στους κόλπους του ΠΟΕ, ως βάσης για ένα ανοικτό εμπορικό σύστημα, που βασίζεται σε προβλέψιμους και χωρίς αποκλεισμούς κανόνες, οι οποίοι ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους στόχους της μείωσης της φτώχειας και της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι διαφανείς και αντικειμενικοί και έχουν ενισχυμένη κοινοβουλευτική διάσταση·

6.  δηλώνει εκ νέου ότι στηρίζει την περιφερειακή ολοκλήρωση εντός της περιφέρειας της ΛΑΚ και τονίζει την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων συστημάτων περιφερειακής ολοκλήρωσης, με σεβασμό στις διαφορές όσον αφορά τον ρυθμό ολοκλήρωσης· συνιστά να ενισχυθεί ο διάλογος, η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τη CELAC, τη Mercosur, την Κοινότητα των Εθνών των Άνδεων (ACN), το Σύστημα ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής (SICA) και τη Συμμαχίας του Ειρηνικού, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο· προτείνει την ενίσχυση των περιφερειακών πρωτοβουλιών για τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με την Ένωση Εθνών της Νοτίου Αμερικής (UNASUR), τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), και την Κοινότητα της Καραϊβικής (CARICOM) για την προώθηση της δημοκρατίας στη Νότια Αμερική· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διακοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της ΛΑΚ, ιδίως μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διαφόρων περιφερειακών κοινοβουλίων, με την ανταλλαγή πολιτικής και θεσμικής εμπειρίας και γνώσεων· επικροτεί τον διάλογο που ξεκίνησε πρόσφατα μεταξύ της Mercosur και της Συμμαχίας του Ειρηνικού με στόχο την σταδιακή σύγκλιση και μεγέθυνση στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων για τις μελλοντικές περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις·

7.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική σταθερότητα, οι οικονομικοί κανόνες και η θεσμική ισχύς που εγγυώνται τον σεβασμό του κράτους δικαίου και τη διαφάνεια αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο ενός περιβάλλοντος που θα προσελκύει μακροπρόθεσμες επενδύσεις, με τη βοήθεια της ασφάλειας δικαίου· επισημαίνει ότι το εν λόγω νομικό πλαίσιο απαιτεί ισχυρά δημοκρατικά θεσμικά όργανα και υπεύθυνο οικονομικό σχεδιασμό, καθώς και προσπάθειες ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου και των οικονομικών εταιρικών σχέσεων μέσα στην περιφέρεια, καθώς και με τους εξωτερικούς εταίρους· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι η εταιρική σχέση με την ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο·

8.  τονίζει τον δυναμισμό της Συμμαχίας του Ειρηνικού - που περιλαμβάνει τη Χιλή, την Κολομβία, το Μεξικό και το Περού -, και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να εξετάσει τη σκοπιμότητα της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εν λόγω συμμαχία ως παρατηρητή, όπως το πράττουν ήδη πολλά κράτη μέλη της ΕΕ·

9.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι υφιστάμενες παγκόσμιες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς, και της ατιμωρησίας, η έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης, η κοινωνικοοικονομική βιώσιμη ανάπτυξη, η εξάλειψη της φτώχειας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η μαζική μετανάστευση, η ισότητα των φύλων, η κυβερνοασφάλεια, το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία, η διακίνηση ναρκωτικών, η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές αλλαγές, η ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών, η άτυπη εργασία και η αυξανόμενη ανεργία, προσφέρουν νέες ευκαιρίες και διαύλους συνεργασίας για τη δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΛΑΚ που θα βασίζεται σε ένα κοινό όρμα και ένα κοινό θεματολόγιο·

10.  τονίζει ότι. μολονότι έχει σημειωθεί σημαντική οικονομική ανάπτυξη, που έχει οδηγήσει σε μείωση των επιπέδων φτώχειας και ανισότητας, εξακολουθεί η ανισότητα να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της περιοχής LAC, στην οποία 175 εκατομμύρια άτομα, και ιδίως γυναίκες και ανήλικοι, ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού· τονίζει ότι η οικονομική μεγέθυνση, η κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η δίκαιη κατανομή του πλούτου και η καθολική παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος·

11.  υπενθυμίζει ότι ο στόχος της εξάλειψης της φτώχειας και της μείωσης των ανισοτήτων πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω πολιτικών για την οικονομική και κοινωνική συνοχή και πολιτικών ενσωμάτωσης, την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και την πρόσβαση στην εκπαίδευση, και τονίζει την ανάγκη για προστασία όλων των πολιτών και διεύρυνση της μεσαίας τάξης, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις των οικονομικών κύκλων, για εδραίωση των επιτευγμάτων στον τομέα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, μεταξύ άλλων μέσω του καθορισμού κατώτατων ορίων κοινωνικής προστασίας, καθώς και για τον σεβασμό των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν οι οικονομίες σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, με βάση ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, και να αναγνωριστεί η σημασία της ανάπτυξης διμερών και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών, ως σημαντικού μέσου αντιμετώπισης των κοινών παγκόσμιων προκλήσεων, προωθώντας παράλληλα την αξιοπρεπή εργασία και τον κοινωνικό διάλογο ως κινητήριες δυνάμεις της αειφόρου ανάπτυξης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στις οικονομίες και των δύο περιφερειών να διαφοροποιηθούν, έτσι ώστε να καταστούν λιγότερο ευάλωτες στις παγκόσμιες κυκλικές διακυμάνσεις· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί η μεταφορά επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και η διαφοροποίηση της απασχόλησης, και επομένως είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απόκτηση προσόντων·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρωτόκολλο της 11ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσχώρηση του Ισημερινού στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με την Κολομβία και το Περού, που υπογράφηκε από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της, τον Ισημερινό, την Κολομβία και το Περού· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία καταργεί τους υψηλούς τελωνειακούς δασμούς και τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, ελευθερώνει τις αγορές υπηρεσιών, ανοίγει τις αγορές δημόσιων συμβάσεων και περιλαμβάνει υποχρεώσεις σχετικά με ταχείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

14.  επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη ΛΑΚ και ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της, δημιουργώντας έτσι μια αμφίδρομη οικονομική σχέση βασισμένη στις αξίες της ποιότητας, της κοινωνικής ευθύνης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της έρευνας και καινοτομίας·

15.  ενθαρρύνει περαιτέρω τη σύναψη δημόσιων και ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και των ξένων επενδύσεων· τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της άτυπης οικονομίας, καθώς και της υπανάπτυξης και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ· ζητεί να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η κινητικότητα μεταξύ και των δύο περιφερειών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αμοιβαία συνοχή των εργασιακών δικαιωμάτων και ενισχύοντας τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

16.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν βιώσιμα και αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα και στις δύο περιφέρειες, καθώς και μια κατάλληλη φορολογική κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας αποτελεσματικών γενικών λογιστηρίων του κράτους, που θα μπορούσαν να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη κρατών πρόνοιας τα οποία παρέχουν και διασφαλίζουν δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, όπως την πρόσβαση στην δημόσια εκπαίδευση, την υγεία, υποδομές κοινωνικής προστασίας και ασφάλεια για όλους τους πολίτες, και επαναλαμβάνει ότι οι φορολογικοί παράδεισοι και η φοροαποφυγή είναι επιζήμιες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία και την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών και των κοινωνικών αναδιανεμητικών πολιτικών·

17.  τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη και το εμπόριο είναι βασικοί συντελεστές για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά δεν επαρκούν για τη μείωση της φτώχειας, της ανισότητας και του αποκλεισμού· ζητεί τη θέσπιση αποτελεσματικών πολιτικών που συμβάλλουν στην άμβλυνση αυτών των προβλημάτων μέσω μιας διαφοροποιημένης και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, με ισχυρή έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα, στη θεσμική υποστήριξη και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18.  θεωρεί ότι η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό της συνεργασίας μεταξύ της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (ΛΑΚ) και της ΕΕ· καλεί την Ένωση να ενισχύσει τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης·

19.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του θεματολογίου για το 2030· επαναλαμβάνει ότι το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία της συνεργασίας ΕΕ-ΛΑΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαστάσεών της οικονομικής, κοινωνικής και βιώσιμης ανάπτυξης, και όχι μόνο την εξάλειψη της φτώχειας· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σε όλες τις χώρες της ΛΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών μεσαίου και υψηλού εισοδήματος που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια για διμερή αναπτυξιακή συνεργασία σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης, στη βάση μιας νέας προσέγγισης, πέραν του κατά κεφαλήν εισοδήματος· ζητεί σθεναρά από την Επιτροπή να εξακολουθήσει, κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΣ, να παράσχει διμερή συνεργασία στις χώρες με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020 και τα επόμενα έτη, ώστε να συνεχιστεί η υποστήριξη προς τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων·

20.  ζητεί έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των πολιτικών και των προγραμμάτων παροχής βοήθειας στην περιοχή της ΛΑΚ, καθώς και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες· ζητεί την τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν κατά τις περιφερειακές διασκέψεις κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ και την παροχή των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τους διαθέσιμους μηχανισμούς και να τους καλύψει με επαρκείς πόρους, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για την ευθυγράμμισή τους με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, της καταλληλότητας, της εναρμόνισης, της αμοιβαίας ευθύνης, της λογοδοσίας και της ευθυγράμμισης με τις αναπτυξιακές στρατηγικές των χωρών της ΛΑΚ, προκειμένου να τις ενισχύσει στις προσπάθειες τους για αντιμετώπιση των προκλήσεων και να τις προετοιμάσει για την περίπτωση μιας ενδεχόμενης μελλοντικής μείωσης της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ)· ζητεί οι μηχανισμοί αυτοί να συμπεριλαμβάνουν τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και κατάρτισης, και να συνδράμουν στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και τις μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών που συμβάλλουν στην τόνωση της ανάπτυξης και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας·

22.  ζητεί από την Επιτροπή, να εφαρμόζει στα προγράμματά της για τον συνδυασμό μέσων χρηματοδότησης εφαρμόσιμα κριτήρια σχετικά με τις αρχές αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά την ιδιοκτησία, την ευθυγράμμιση με τις χώρες εταίρους, την ανάπτυξη και τη χρηματοδοτική προσθετικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

23.  επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα των γεωγραφικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών της, η ΛΑΚ είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές, και ότι η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με την αρχή της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης· καλεί την Επιτροπή και τις χώρες της ΛΑΚ να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια και να υιοθετήσουν μέτρα ανθεκτικότητας για το κλίμα, να σχεδιάσουν στρατηγικές πρόληψης των κινδύνων και πρωτόκολλα για την ταχεία κινητοποίηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης·

24.  ζητεί να εφαρμοστούν στην πράξη πολιτικές υπέρ της ενσωμάτωσης των γυναικών, της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής, με σκοπό να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην κοινωνία, να καταπολεμηθούν δυναμικά οι δολοφονίες γυναικών, να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχολογική ασφάλεια των γυναικών, να διευκολυνθεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, στην ιδιοκτησία γης και στην απασχόληση, καθώς και να εξασφαλιστούν τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της ζωής των κοριτσιών και των γυναικών· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό την Διαμερικανική Σύμβαση για την πρόληψη, την τιμωρία και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (σύμβαση του Belém do Pará) του 1994 και ζητεί να ανατεθεί ένας σημαντικότερος ρόλος στη γραμματεία του μηχανισμού παρακολούθησής της, MESECVI· χαιρετίζει την έναρξη ισχύος, το 2016, της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης, και καλεί τις χώρες των δύο περιοχών που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να την προσυπογράψουν·

25.  θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τις δημόσιες πολιτικές, κυρίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που παρέχουν ευκαιρίες για τους σχεδόν τριάντα εκατομμύρια νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης· τονίζει ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα πρέπει να εξετάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων όπως τα υψηλά επίπεδα συγκρούσεων, βίας, οργανωμένου εγκλήματος και ανθρωποκτονιών, που πλήττουν ιδίως τους νέους και τους εφήβους και αποτελούν μια από τις κύριες προκλήσεις για τις χώρες της ΛΑΚ·

26.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας και εκπαίδευσης για τους νέους, καθώς αυτοί ενσαρκώνουν τις ελπίδες για τη μελλοντική πολιτική σταθερότητα της ηπείρου και αποτελούν βασικό παράγοντα για την επίτευξή της· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία με οικονομικά ταμεία με τη μορφή διμερούς συμμετοχής πανεπιστημίων, σε προγράμματα υποτροφιών, ανταλλαγής γνώσεων και διεθνούς κινητικότητας σπουδαστών της ΕΕ και της ΛΑΚ, ιδίως μέσω της ενίσχυσης του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης με τη CELAC σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ξεκίνησε το 2015· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, το 2015, το πρόγραμμα Erasmus+ σημείωσε μια επιτυχή εκκίνηση και προσέφερε 6 200 ευκαιρίες κινητικότητας και 3 500 υποτροφίες, κυρίως για σπουδαστές της CELAC έως το 2020· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προαχθεί η πλήρης και αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών διπλωμάτων και να ενισχυθεί η διμερής περιφερειακή συνεργασία στο σύστημα ποιότητας και διαπίστευσης·

27.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο της συνεργασίας ΕΕ-CELAC στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας και τη σημασία δημιουργίας ενός κοινού χώρου έρευνας ΕΕ-CELAC για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της κινητικότητας των ερευνητών και των καθηγητών·

28.  υπογραμμίζει την ουσιαστική σημασία των δικαιωμάτων των παιδιών και την ανάγκη αυστηρής συμμόρφωσης, όλων των χωρών ΕΕ-ΛΑΚ με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

29.  ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία στην προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της πρόσβασης του πληθυσμού στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, προκειμένου να προσαρμοστούν οι κοινωνίες μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό·

30.  τονίζει τη γενική τάση και τις κοινές προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας για την προώθηση των ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, και τη μεγάλη προσπάθεια για την κατάρτιση δημόσιων πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την προστασία των ευάλωτων ομάδων, και την κατανομή του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης σε ισότιμη βάση, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην ανακούφιση σχεδόν 60 εκατομμυρίων πολιτών στη Λατινική Αμερική από τη φτώχεια κατά τα τελευταία 15 χρόνια· ζητεί από τις αρχές να σεβαστούν και να εγγυηθούν τις δημοκρατικές αρχές, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ελευθερίες και την ασφάλεια όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών μειονοτήτων, των αυτοχθόνων πληθυσμών, των περιβαλλοντικών ακτιβιστών, των μελών της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ, των ατόμων με αναπηρίες, των αναγκαστικά εκτοπισμένων και των απάτριδων, καθώς και των πληθυσμών σε αγροτικές περιοχές· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

31.  επισημαίνει την ανάγκη εγγύησης των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των θρησκευτικών μειονοτήτων και της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ· παροτρύνει τις κυβερνήσεις της ΛΑΚ να θεσπίσουν νόμους και να λάβουν μέτρα που θα μπορούν να προστατεύσουν τους υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους που συχνά είναι θύματα διώξεων, απειλών, εκστρατειών δυσφήμισης, αυθαίρετων κρατήσεων, βασανιστηρίων, βίαιων εξαφανίσεων και δολοφονιών· ζητεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των αυτόχθονων λαών και των πληθυσμών σε αγροτικές περιοχές να προστατεύονται από τα σχέδια ανάπτυξης μεγάλου περιβαλλοντικού αντικτύπου και από τις δραστηριότητες των εξορυκτικών βιομηχανιών, ενεργοποιώντας άμεσα μηχανισμούς προκαταρκτικής διαβούλευσης και συγκατάθεσης·

32.  εκφράζει τη λύπη του για τις επιθέσεις κατά δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εκείνων που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα και των δικηγόρων τους· καλεί τις αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν τη σωματική και ψυχολογική τους ακεραιότητα, και να προβούν άμεσα στη διεξαγωγή ενδελεχών και αμερόληπτων ερευνών προκειμένου να οδηγούνται οι υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

33.  επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή και διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και τις ΜΚΟ κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και εφαρμογής συμφωνιών εμπορίου ή σύνδεσης·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχει στις συμφωνίες αναφορά στην ελευθερία έκφρασης και στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι στις χώρες ΛΑΚ·

35.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν νομοθεσία που θα προβλέπει τη δυνατότητα δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων και επιβολής περιορισμών στις θεωρήσεις διαβατηρίων για τα άτομα που έχουν εμπλακεί σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

36.  επαναλαμβάνει ότι οι πολιτικές και η πρακτική στον τομέα της μετανάστευσης πρέπει να εξασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες όπως οι γυναίκες και οι ανήλικοι, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία, και λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τις προκλήσεις που τίθενται στο θέμα της προστασίας των συνόρων και της μη ποινικοποίησης των μεταναστών· υπογραμμίζει την ανάγκη μιας συνολικής προσέγγισης που θα αποβλέπει στην αναγνώριση της οικονομικής και κοινωνικής συμβολής των μεταναστών εργαζομένων στις χώρες υποδοχής, της σημασίας των χωρών διαμετακόμισης και της σημασίας καθιέρωσης νομικών οδών απόκτησης της ιθαγένειας στις χώρες υποδοχής, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους εκτοπισθέντες που χρήζουν ασύλου· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της νόμιμης κινητικότητας μεταξύ των χωρών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την συνοχή των εργασιακών δικαιωμάτων και ενισχύοντας τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

37.  προτρέπει τις χώρες της ΛΑΚ να διασφαλίσουν ότι τηρούνται πλήρως τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά δικαιώματα· ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ και τον σεβασμό των βασικών εργασιακών προτύπων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης· επισημαίνει, περαιτέρω, την ανάγκη να διασφαλιστεί η εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας·

38.  υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο περιφέρειες όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, στις οποίες περιλαμβάνονται η τρομοκρατία και η καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, και ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας μέσω συντονισμού των αστυνομικών και των στρατιωτικών αρχών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών· προτρέπει τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να συμμετέχουν στις αποστολές της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και τη διατήρηση της ειρήνης, όπως το πράττουν ήδη η Κολομβία και η Χιλή· ενθαρρύνει την περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία για την ανάπτυξη ειδικών σωμάτων έκτακτης ανάγκης κατά φυσικών και ανθρωπιστικών καταστροφών· ζητεί, ακόμη, την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, του αφοπλισμού, της μη διασποράς και του ελέγχου των όπλων·

39.  ζητεί τον αδιαμφισβήτητο σεβασμό της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών·

40.  εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας και απορρίπτει το γεγονός αυτή να συνεχιστεί σε περιοχές που έχουν μεγάλη ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας (βόρειο τρίγωνο της Κεντρικής Αμερικής, Αϊτή και Κολομβία), καθώς και σε περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών·

41.  καταδικάζει τα μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών, οι οποίες αρνήθηκαν να δεχτούν διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, καθιστώντας ως εκ τούτου αδύνατη την αντιμετώπιση των πλέον βασικών αναγκών στις χώρες αυτές· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να παροτρύνει τις σχετικές αρχές να επιτρέψουν την είσοδο της εν λόγω βοήθειας στις χώρες αυτές και να προτείνει πλάνο βοήθειας για κάθε χώρα·

42.  καλεί την ΕΕ να αγωνιστεί για τη στήριξη των χωρών της ΛΑΚ που πλήττονται από ενδημική βία, με απαράδεκτα ποσοστά δολοφονιών, εξωδικαστικών εκτελέσεων και βίαιων εξαφανίσεων, καθώς χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ευημερία, αξιοπρέπεια και ευτυχία· ζητεί από τις χώρες της ΛΑΚ να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του υπερπληθυσμού στις φυλακές και να βελτιώσουν τις συνθήκες εγκλεισμού, να μεριμνήσουν για τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των κρατουμένων, να ερευνήσουν και να τιμωρήσουν τις πρακτικές βασανιστηρίων και κακοποίησης και να μεριμνήσουν για μια ανθρώπινη μεταχείριση των κρατουμένων, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι εξεγέρσεις που ξεσπούν συχνά στις φυλακές και καταλήγουν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών·

43.  επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ όλων των χωρών της λεκάνης του Ατλαντικού για την καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων χωρών της δυτικής Αφρικής, που αποτελούν σημαντική οδό σύνδεσης της Λατινικής Αμερικής με την Ευρώπη όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών·

44.  ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής οι οποίες πλήττονται από το οργανωμένο έγκλημα που απειλεί τις κοινωνικές και πολιτικές δομές τους·

45.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει τη στρατηγική ασφάλειας της Κεντρικής Αμερικής (ESCA) και τη στρατηγική ασφάλειας της Καραϊβικής·

46.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να εντατικοποιηθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς, της φορολογικής απάτης και της ατιμωρησίας, καθώς αυτές συγκαταλέγονται ανάμεσα στα βασικά αίτια που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη, να διασφαλιστεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η διεξαγωγή ελεύθερων και διαφανών εκλογών, ο διαχωρισμός των εξουσιών και η ίση πρόσβαση σε ένα ανεξάρτητο, αμερόληπτο και επαγγελματικό δικαστικό σύστημα, να στηριχθεί η χρηστή διακυβέρνηση, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των θεσμικών αδυναμιών και να ενισχυθεί η διοίκηση· αναγνωρίζει το έργο που επιτελεί το EUROsociAL στον εν λόγω τομέα·

47.  καλεί τις χώρες της ΕΕ και της ΛΑΚ να αντιμετωπίσουν και να καταπολεμήσουν το πρόβλημα της διαφθοράς μέσω της λήψης διαφόρων μέτρων από την πρόληψη έως την επιβολή του νόμου και την ποινική δίωξη, και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των πολυμερών και διεθνών συμβάσεων κατά της διαφθοράς, τονίζει δε ότι η ύπαρξη διαφθοράς δεν υπονομεύει μόνο την κοινωνική και οικονομική ευημερία και την κοινωνική ισότητα, αλλά και την πολιτική νομιμότητα και την χρηστή διακυβέρνηση· τονίζει ότι η απουσία ανεξάρτητης δικαστικής και δημόσιας διοίκησης ενθαρρύνει τη δυσπιστία απέναντι στους δημόσιους θεσμούς, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου και πυροδοτώντας τη βία· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια, τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της διαφθοράς· αναγνωρίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν νέες διεθνείς διατάξεις κατά των φορολογικών παραδείσων, όπως η αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών και η άρση του τραπεζικού απορρήτου·

48.  ζητεί να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης και απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, που θα έχει αντίκτυπο στις οικονομίες και των δύο περιφερειών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να στηριχθούν η έρευνα και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η προστασία της φύσης, η διαχείριση των δασών καθώς και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των αιτιών και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σε μια περιφέρεια η οποία πλήττεται έντονα από τις επιπτώσεις της, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα των τοπικών και αυτόχθονων κοινοτήτων σε περιοχές εξόρυξης φυσικών πόρων· τονίζει την ανάγκη προώθησης πρωτοβουλιών υποστήριξης, όπως τα προγράμματα EUROCLIMA ή RIOCC, σύμφωνα με την ατζέντα της Λίμα για την αειφόρο ανάπτυξη, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια· αναγνωρίζει την κοινή ανάγκη μιας πορείας ενεργειακής μετάβασης προκειμένου να εκπληρωθούν με επιτυχία οι συμφωνίες του Παρισιού· υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων και συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των επιχειρήσεων ΕΕ και ΛΑΚ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής μετάβασης, της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της βελτίωσης των βασικών υποδομών· τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της διακυβέρνησης και των δικαστικών διαδικασιών με σκοπό την προστασία των δασών και την επέκταση των αγροοικολογικών γεωργικών πρακτικών·

49.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας ολοκληρωμένης, ισορροπημένης και αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2017, ολοκληρώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το δίκτυο υφιστάμενων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής· τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία που πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, γεγονός που θα συμβάλει θετικά στην οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στις δύο οικονομικές περιφέρειες, καθώς και στην ενίσχυση των ιστορικών, πολιτιστικών, και πολιτικών σχέσεων και στη συνεργασία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών μας·

50.  τονίζει τη σημασία επιτάχυνσης των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τον εκσυγχρονισμό της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού και ζητεί να συναφθεί συμφωνία έως το τέλος του 2017· επισημαίνει τη σημασία της οριστικοποίησης της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2018· καλεί τα κοινοβούλια των κρατών μελών που δεν το έχουν πράξει ακόμα να επικυρώσουν τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής·

51.  τονίζει τη σημασία της πρόσφατης προσχώρησης του Ισημερινού στη πολυτομεακή συμφωνία με την Κολομβία και το Περού, και υπενθυμίζει ότι μπορεί και η Βολιβία να το πράξει, σε περίπτωση που αποφασίσει να συμμετάσχει· χαιρετίζει την εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής Σένγκεν για το Περού και την Κολομβία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ίδια άρση της υποχρέωσης θεώρησης και για τον Ισημερινό· επισημαίνει ότι οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν στη βελτίωση των οικονομικών και πολιτισμικών δεσμών της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες·

52.  τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία η συστηματική ενσωμάτωση στις συμφωνίες σύνδεσης, εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΛΑΚ, κανόνων σχετικά με την εταιρική ευθύνη και ρητρών για τη διασφάλιση των ανθρώπινων και των κοινωνικών δικαιωμάτων·

53.  επισημαίνει ότι το Μεξικό και η Βραζιλία έχουν αναγνωριστεί ως στρατηγικοί εταίροι της ΕΕ και ζητεί το καθεστώς αυτό να αναγνωριστεί και για την Αργεντινή, ως εξέχοντα παράγοντα στην περιοχή, και ως μέλος της Mercosur και της ομάδας G20, και να ανανεωθεί το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων·

54.  αναγνωρίζει τη σημασία των ιβηροαμερικανικών συνόδων κορυφής, οι μηχανισμοί λειτουργίας των οποίων έχουν ενισχυθεί τα τελευταία έτη, και τονίζει παράλληλα τον ρόλο που διαδραματίζει η Γενική Ιβηροαμερικανική Γραμματεία (SEGIB) στη στήριξη της εναλλασσόμενης προεδρίας· επισημαίνει την προστιθέμενη αξία που προσφέρει στη συνολική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο περιφερειών ως φόρουμ διαλόγου, συντονισμού και συνεργασίας· ζητεί, εν προκειμένω, να θεσπιστεί μηχανισμός συνεργασίας που θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μνημονίου κατανόησης ή συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και/ή της ΕΥΕΔ και της SEGIB, και που θα είναι σε θέση να βελτιστοποιήσει και να διαμορφώσει τη συνεργασία με βάση ένα πιο διαρθρωμένο, ομαλό και συστηματικό σχήμα μεταξύ αμφότερων των οργάνων· επικροτεί το γεγονός ότι στην τελευταία σύνοδο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε σημαντικότατους τομείς όπως η νεολαία, η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα·

55.  επαναλαμβάνει ότι η Συνέλευση EuroLat και οι κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες είναι ένα πολύ επιτυχημένο εργαλείο ανταλλαγής απόψεων για την κοινοβουλευτική διάσταση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τον πολιτικό διάλογο μεταξύ ΕΕ και ΛΑΚ, και με την κοινωνία των πολιτών, της οποίας ο ρόλος θα πρέπει να ενισχυθεί, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό μέσο διαβίβασης των αιτημάτων των πολιτών στις συνόδους κορυφής ΕΕ-CELAC· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η προβολή και η διάδοση των συζητήσεων και των συμπερασμάτων της, τόσο μέσω της αλληλεπίδρασης με τις συνόδους κορυφής ΕΕ-CELAC όσο και μέσω των εθνικών και περιφερειακών θεσμικών διαύλων·

56.  υπογραμμίζει τον ρόλο του Ιδρύματος ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής ως διεθνούς οργανισμού και ζητεί να επικυρωθεί άμεσα η συμφωνία για την θέσπισή του και από τα εξήντα δύο μέλη του, θεωρεί δε ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της διπεριφερειακής εταιρικής σχέσης και ζητεί τη δημιουργία μόνιμων διαύλων συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος και της Συνέλευσης EuroLat·

57.  υποστηρίζει την αύξηση της εντολής εξωτερικού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη Λατινική Αμερική, προκειμένου να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν δράσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών χρηματοδότησης τομέων προτεραιότητας, όπως ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, η ανάπτυξη κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών υποδομών και η στήριξη των ΜΜΕ·

58.  ζητεί τον καλύτερο και πολυμερή συντονισμό των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB) και της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Λατινικής Αμερικής (CAF), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο οικονομικός τους αντίκτυπος στα αναπτυξιακά προγράμματα προς τις χώρες της ΛΑΚ·

59.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία, η οποία είναι καθοριστική για το μέλλον του λαού της χώρας και για τη σταθεροποίηση της περιοχής της οποίας η εν λόγω χώρα αποτελεί μέρος, και αναλαμβάνει να υποστηρίξει την κυβέρνηση στην εφαρμογή της· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της συμμετοχής ολόκληρης της κοινωνίας της Κολομβίας, κυρίως των θυμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων και των ηγετών της κυβέρνησης, και τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας και της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ηγετών σε επίπεδο κοινοτήτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν την πολιτική και οικονομική στήριξη, μεταξύ άλλων, μέσω του κανονισμού ΜΑΣ, και ειδικότερα του άρθρο 5 παράγραφος 2, και του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Κολομβία, και υποστηρίζει τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου της ΥΕ/ΑΠ για την Κολομβία· ελπίζει ότι o Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός θα δεσμευτεί επίσης υπέρ της συνεχιζόμενης ειρηνευτικής διαδικασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ, οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) έχουν ολοκληρώσει την παράδοση του οπλισμού τους· υποστηρίζει τη νέα αποστολή που συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να συνδράμει τα μέλη των FARC να επανενταχθούν στην κοινωνία· χαιρετίζει τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού και της κυβέρνησης της Κολομβίας·

60.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη Βενεζουέλα, σε ένα κλίμα αυξανόμενης πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας· ζητεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να διαφυλάξει τη διάκριση και την ανεξαρτησία των εξουσιών και να αποκαταστήσει την πλήρη συνταγματική εξουσία της Εθνοσυνέλευσης· ζητεί, επίσης, από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να εξασφαλίσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν ένα εκλογικό χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση ελεύθερων και διαφανών εκλογικών διαδικασιών· καλεί τη διεθνή κοινότητα, τους περιφερειακούς φορείς και την ΑΠ/ΥΕ να προωθήσουν και να υποστηρίξουν μια ευρεία εθνική συμφωνία ως τη μόνη δυνατή λύση· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να διερευνήσει ενεργά και άλλα μέτρα για την εποικοδομητική προώθηση της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα· υπό αυτήν την έννοια, απορρίπτει κάθε προσπάθεια εκτροπής των συνταγματικά αναγνωρισμένων αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε άλλο σώμα· καταδικάζει απερίφραστα τις εκλογές για τη συγκρότηση συνταγματικής συνέλευσης στις 30 Ιουλίου 2017, δεδομένου ότι αυτό συνιστά παραβίαση της αρχής της διακρίσεως των εξουσιών και του σεβασμού του δικαιώματος των πολιτών να εκφράζουν ελεύθερα τις πολιτικές τους απόψεις μέσω δημοκρατικά εκλεγμένων και νόμιμων θεσμικών οργάνων· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από κοινού με πολλούς άλλους διεθνείς παράγοντες, δεν αναγνωρίζει τις εν λόγω εκλογές ή τυχόν μέτρα ή αποφάσεις που θα ληφθούν από την νεοσυσταθείσα συνέλευση, εξαιτίας της έλλειψης νομιμότητάς της, και εκφράζει τη λύπη του για τις βιαιότητες που λαμβάνουν χώρα με αποτέλεσμα τον θάνατο και τραυματισμό πολλών πολιτών· εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για την παράνομη δίωξη και καταστολή των δημοκρατικά εκλεγμένων βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης· απορρίπτει την απομάκρυνση από τη θέση της και την πολιτική δίωξη της Γενικής Εισαγγελέα Luisa Ortega Diaz, καθώς και όλων των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έχουν διοριστεί από τη νόμιμη Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας· υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του ΔΠΔ για τα πολυάριθμα εγκλήματα και πράξεις καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς της Βενεζουέλας, και ζητεί από την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο θέμα αυτό· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων καθώς και την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση στο ευρωπαϊκό έδαφος, για όλους εκείνους που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων των μελών της μη αναγνωρισμένης Συντακτικής Συνέλευσης·

61.  χαιρετίζει την υπογραφή τον Δεκέμβριο του 2016 της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιταχυνθεί η εφαρμογή της, η οποία μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική εταιρική σχέση ΕΕ-CELAC· επισημαίνει ότι η συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών της Κούβας, την πρόοδο προς τη δημοκρατία και το σεβασμό και προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών· τονίζει ότι η ισχύς της θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική εφαρμογή από την κυβέρνηση της Κούβας των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθορίζονται στη συμφωνία και στη βάση των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

62.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της CELAC.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0016.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0269.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0200.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0297.
(5) ΕΕ C 274 της 27.7.2016, σ. 28.
(6) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/trade_en.pdf
(7) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/poverty_en.pdf
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/pparties_en.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/china_en.pdf
(10) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/athens2014/adopted_docs/femicide/1026102en.pdf
(11) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/migration_en.pdf
(12) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 54.
(13) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 120.


Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες
PDF 611kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (2017/2028(INI))
P8_TA(2017)0346A8-0246/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 14 Δεκεμβρίου 2005(1),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και τη σύσταση του Συμβουλίου, του 2009, για την περαιτέρω καταπολέμηση της δωροδοκίας, τη σύσταση του 2009 για τις φορολογικές εκπτώσεις για τη δωροδοκία αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών και άλλες συναφείς πράξεις(2),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο εγκρίθηκε το 2012, και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019), το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 20 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως εγκρίθηκαν στην 2914η συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 8 Δεκεμβρίου 2008(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Transforming our world [Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: the 2030 Agenda for Sustainable Development» η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη], το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τίτλο «Πολιτική σχετικά την πρόληψη και την ανάσχεση απαγορευμένων συμπεριφορών στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων» («Πολιτική της ΕΤΕπ κατά της απάτης»), η οποία εγκρίθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2013(5),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση»(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(15),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και τη Σύμβαση αστικού δικαίου για τη διαφθορά, του Συμβουλίου της Ευρώπης, και τα ψηφίσματα (98) 7 και (99) 5, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης την 5η Μαΐου 1998 και την 1η Μαΐου 1999 αντίστοιχα, για την ίδρυση της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Τζακάρτα για τις αρχές που διέπουν τους οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία εγκρίθηκε στις 26-27 Νοεμβρίου 2012(16),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παναμά κατά την Έβδομη Ετήσια Διάσκεψη και Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Αρχών κατά της Διαφθοράς (IAACA), η οποία εγκρίθηκε στις 22-24 Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους εθνικούς φορείς για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015, και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τους εθνικούς φορείς για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο εγκρίθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2016(17),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 5ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την αρνητική επίπτωση της διαφθοράς στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(18),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς (AUCPCC)(19),

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τον συντονισμό στρατηγικών και μέτρων με τις καθολικές αρχές που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς(20),

–  έχοντας υπόψη τον ετήσιο δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0246/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά αποτελεί ένα σύνθετο παγκόσμιο φαινόμενο, που πλήττει Βορρά και Νότο, το οποίο μπορεί να οριστεί ως η κατάχρηση ανατεθείσας εξουσίας για ατομικό, συλλογικό, άμεσο ή έμμεσο ιδιωτικό όφελος, που συνιστά σοβαρή απειλή για το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική, πολιτική και οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια και υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των θεσμών, καθώς και τις αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ηθικής, της δικαιοσύνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά μπορεί να αφορά τόσο μικρής κλίμακας προσπάθειες που έχουν ως σκοπό να επηρεάσουν άτομα, δημόσιους λειτουργούς ή την εκτέλεση δημόσιων υπηρεσιών, όσο και μεγάλης κλίμακας απόπειρες ανατροπής πολιτικών, οικονομικών και/ή νομικών συστημάτων, μεταξύ άλλων για την προώθηση και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την ενθάρρυνση του εξτρεμισμού, τη μείωση των φορολογικών εσόδων και την υποστήριξη δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά προκαλείται από την αδυναμία των πολιτικών, οικονομικών και δικαστικών συστημάτων να παρέχουν αξιόπιστη, ανεξάρτητη εποπτεία και λογοδοσία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της διαφθοράς έχει καίρια σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία πλούτου, την εκπαίδευση, την ευημερία, την περίθαλψη, την ανάπτυξη υποδομών και την επίλυση συγκρούσεων, καθώς και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τις επιχειρήσεις και στην πολιτική·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές χώρες, η διαφθορά δεν συνιστά απλώς σημαντικό συστημικό εμπόδιο στην υλοποίηση της δημοκρατίας, του σεβασμού του κράτους δικαίου, της πολιτικής ελευθερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και του συνόλου των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά είναι μία από τις πιο παραγνωρισμένες αιτίες παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς τροφοδοτεί την αδικία, την ανισότητα, μεταξύ άλλων ως προς τους χρηματοπιστωτικούς και οικονομικούς πόρους, την ατιμωρησία, την αυθαιρεσία, τον πολιτικό και θρησκευτικό εξτρεμισμό και τη σύγκρουση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά, δεδομένου ότι συνιστά απειλή για την εδραίωση της δημοκρατίας και την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπονομεύει τις κρατικές αρχές, μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές αναταραχές, μεταξύ άλλων σε βία, πολιτική διαμαρτυρία και μείζονα πολιτική αστάθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά παραμένει ένας συστηματικά υποτιμώμενος καταλύτης συγκρούσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες, που οδηγεί σε εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και σε ατιμωρησία των υπαιτίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγιωμένες πρακτικές διαφθοράς και παράνομου πλουτισμού ατόμων που έχουν κρατική εξουσία έχουν οδηγήσει σε σφετερισμό της εξουσίας και σε διαιώνιση της παραμονής κλεπτοκρατών στην εξουσία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές χώρες, τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς οδηγούν σε χαμηλούς ρυθμούς ανθρώπινης, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, περιορισμένα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, μηδαμινό ή ανύπαρκτο πολιτικό ανταγωνισμό και ελευθερία των μέσων ενημέρωσης εντός και εκτός διαδικτύου, και σε ανεπάρκειες του κράτους δικαίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά έχει αντίκτυπο στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι έχει ειδικές αρνητικές επιπτώσεις και επηρεάζει σε δυσανάλογο βαθμό τις πλέον μειονεκτούσες, περιθωριοποιημένες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως γυναίκες, παιδιά, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, φτωχούς, αυτόχθονες ή άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, κυρίως στερώντας την ισότιμη πρόσβασή τους στην πολιτική συμμετοχή, σε δημόσια και κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, στη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, τους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της γης, τις θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση, την υγεία και τη στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά επηρεάζει επίσης την πρόοδο σε σχέση με την εξάλειψη των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, περιορίζοντας τις δυνατότητες των γυναικών να διεκδικούν τα δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στρεβλώνει το μέγεθος και τη σύνθεση των κρατικών δαπανών, αποδυναμώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του κράτους να αξιοποιεί στο έπακρο όλους τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου να κατοχυρώνει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου, καθώς και την ανάπτυξη κοινών κανόνων ηθικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 16 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ) επικεντρώνεται στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την οικοδόμηση ισχυρών θεσμών και στην καταπολέμηση της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο ΣΒΑ 16 παγκοσμίως, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως και άμεσα ποικίλα θέματα στα οποία η διαφθορά παίζει σημαντικό ρόλο, που εκτείνονται από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έως τη φτώχεια, την πείνα και την αδικία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της διαφθοράς απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες για την εξάλειψη τόσο της διαφθοράς στα υψηλά κλιμάκια όσο και της διαφθοράς μικρής κλίμακας στις τρίτες χώρες και στα κράτη μέλη, με δεδομένα, κατά περίπτωση, την ιεραρχική ευνοιοκρατία, τα συστήματα ανταμοιβής και τις πελατειακές σχέσεις στις δομές της εξουσίας, που συχνά συνδέουν τα εγκλήματα και την ατιμωρησία στο υψηλότερο επίπεδο με τη διαφθορά μικρής κλίμακας που πλήττει άμεσα τις ζωές των πολιτών και την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί χωρίς ισχυρή πολιτική δέσμευση στο ανώτατο επίπεδο, ανεξάρτητα από την αρτιότητα, τις ικανότητες και τη βούληση των εθνικών οργανισμών εποπτείας και επιβολής του δικαίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές συνέπειες της διαφθοράς είναι εξαιρετικά αρνητικές, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχει στην αύξηση της φτώχειας και της ανισότητας μεταξύ του πληθυσμού, την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, την ασφάλεια, την πρόσβαση σε πλήρεις υπηρεσίες υγείας και σε εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών, σε υποδομές, κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για ατομική και οικονομική χειραφέτηση, ιδίως οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και σε επίπεδο αποθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και απώλειας επενδύσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά, ότι το κόστος που συνεπάγεται η διαφθορά για την ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 179 και 990 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως σε όρους ΑΕΠ(21)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ καταβάλλονται ετησίως σε δωροδοκίες ανά τον κόσμο ενώ η συνολική οικονομική ζημία που προκαλεί η διαφθορά υπολογίζεται ότι είναι πολλαπλάσια του ποσού αυτού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε πολλές χώρες και έχει διασυνοριακές διαστάσεις, συχνά συνδέεται με τη διαφθορά·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις διαφθοράς και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνοδεύονται συνήθως από κατάχρηση εξουσίας, απουσία λογοδοσίας, παρακώλυση της δικαιοσύνης, άσκηση αθέμιτης επιρροής και θεσμοποίηση διαφόρων μορφών διακρίσεων, πελατειακές σχέσεις, και από τη στρέβλωση των μηχανισμών της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά εμφανίζει ισχυρή διασύνδεση με ανεπάρκειες του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης και ότι συχνά υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των θεσμικών οργάνων και των οντοτήτων που έχουν επιφορτιστεί με τη διασφάλιση ελέγχων και ισορροπιών και τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως π.χ. τα κοινοβούλια, οι αρχές επιβολής του νόμου, τα δικαστικά όργανα και η κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε χώρες στις οποίες το κράτος δικαίου υπονομεύεται από τη διαφθορά, εμπόδιο τόσο στην εφαρμογή όσο και στην ενίσχυση των νομικών πλαισίων αποτελούν διεφθαρμένοι δικαστές, δικηγόροι, εισαγγελείς, αστυνομικοί υπάλληλοι, ανακριτές και ελεγκτές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν φαινόμενο που μαρτυρεί έλλειψη ακεραιότητας στη συμπεριφορά και αποτυχία των αρχών στο έργο τους και ότι η αξιοπιστία και η νομιμοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών διασφαλίζεται μόνο εφόσον η καθημερινή διαχείρισή τους βασίζεται σε μια λογική αυστηρής ακεραιότητας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρακτικές όπως η εκλογική νοθεία, η παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, η ευνοιοκρατία ή η, κατά το κοινό αίσθημα, δυσανάλογη επιρροή του χρήματος στην πολιτική, διαβρώνουν την πίστη και την εμπιστοσύνη προς τα πολιτικά κόμματα και τους αιρετούς αντιπροσώπους, την εκλογική διαδικασία και τις κυβερνήσεις, υπονομεύουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση και την εμπιστοσύνη του κοινού στην πολιτική και ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική αποδυνάμωση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής ρύθμιση και η έλλειψη διαφάνειας και παρακολούθησης της χρηματοδότησης πολιτικών φορέων μπορεί να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αθέμιτη επιρροή και παρέμβαση στη διαχείριση δημόσιων υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγελίες για διαφθορά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πολιτικό μέσο σπίλωσης πολιτικών προσώπων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στον δικαστικό κλάδο παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της μη διάκρισης, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και πραγματική προσφυγή, που αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την επιβολή όλων των άλλων ανθρώπινων δικαιωμάτων και την αποτροπή της ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία ανεξάρτητης δικαιοσύνης και δημόσιας διοίκησης καλλιεργεί τη δυσπιστία απέναντι στους δημόσιους θεσμούς, υπονομεύοντας τον σεβασμό στο κράτος δικαίου και πυροδοτώντας περιστασιακά τη βία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέτρηση της διαφθοράς είναι μια δύσκολη διαδικασία, καθώς η διαφθορά αφορά συνήθως παράνομες πρακτικές που συγκαλύπτονται σκόπιμα, μολονότι έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ορισμένοι μηχανισμοί για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, τη μέτρηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες τεχνολογίες όπως το κατανεμημένο καθολικό ή τεχνικές και μεθοδολογίες έρευνας ανοικτής πηγής προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της διαφάνειας στις κυβερνητικές δραστηριότητες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα η αρχή της μη διάκρισης, είναι πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω του ποινικού δικαίου και του ιδιωτικού δικαίου σημαίνει λήψη κατασταλτικών και επανορθωτικών μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή και η ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης αποτελούν ζωτικής σημασίας συνιστώσες της επιτυχίας και της βιωσιμότητας των στρατηγικών κατά της διαφθοράς·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στην προσέγγιση της ποινικής δικαιοσύνης και την προσέγγιση για την καταπολέμηση της διαφθοράς που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συλλογικών και γενικών επιπτώσεων της διαφθοράς και να προλάβει τυχόν συστημική διάβρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως άμεση ή έμμεση συνέπεια της διαφθοράς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το θεσμικό και νομικό πλαίσιο για τις διεθνείς προσπάθειες κατά της διαφθοράς εξελίσσεται, υπάρχει σημαντικό κενό εφαρμογής ελλείψει πολιτικής βούλησης ή ισχυρών μηχανισμών επιβολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προσέγγιση των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να αποτελέσει ριζική ανατοποθέτηση και να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού εφαρμογής, με τη χρήση υφιστάμενων εθνικών, περιφερειακών και διεθνών μηχανισμών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς αποτελεί τη μόνη νομικά δεσμευτική, οικουμενική πράξη κατά της διαφθοράς, η οποία καλύπτει πέντε βασικούς τομείς: προληπτικά μέτρα, ποινικοποίηση και επιβολή του νόμου, διεθνής συνεργασία, ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και τεχνική συνδρομή και ανταλλαγή πληροφοριών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες διεθνείς υποχρεώσεις αποτελούν καλούς μηχανισμούς για τη λήψη κατάλληλων και εύλογων μέτρων με σκοπό την πρόληψη ή την τιμωρία της διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ιδίως με βάση το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, καθώς και άλλες συναφείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δικαστικοί λειτουργοί, διαμεσολαβητές και εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΟΑΔ), όπως και η κοινωνία των πολιτών, μπορούν να διαδραματίσουν ουσιώδη ρόλο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και ότι η δυναμική τους μπορεί να ενισχυθεί αν συνεργαστούν στενά με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και των μέτρων καταπολέμησης της ατιμωρησίας στο πλαίσιο των κρατών και με προτεραιότητα στην ανάπτυξη στρατηγικών και συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίες, εκτός του ότι θα καταπολεμούν τη διαφθορά, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και/ή τη διαμόρφωση συναφών δημόσιων πολιτικών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η κοινωνία των πολιτών όσο και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών για τις δυσμενείς συνέπειες της διαφθοράς και να οικοδομηθούν συμμαχίες με κρατικούς οργανισμούς και με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να υποστηριχθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, όχι απλώς περιορίζει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, αλλά επιπλέον δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη αδιαφανών πρακτικών, διαφθοράς και αθέμιτης συμπεριφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και ένα πολυμορφικό και πολυφωνικό μιντιακό τοπίο παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση διαφάνειας και ελέγχου, με τη δημοσιοποίηση, τη διερεύνηση και την αποκάλυψη της διαφθοράς καθώς και με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ διαφθοράς και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων και σε κράτη μέλη, οι νόμοι για τη δυσφήμηση, όπως η ποινικοποίηση πράξεων που θεωρούνται «δυσφήμηση», υπονομεύουν ενδεχομένως την ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης και αποθαρρύνουν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους δημοσιογράφους στην προσπάθειά τους να καταγγείλουν δραστηριότητες διαφθοράς·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ αυτών και ενώσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, δημοσιογράφοι ερευνητές, μπλόγκερ και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, φέρνουν στο φως περιπτώσεις διαφθοράς, απάτης, κακοδιαχείρισης και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρότι έτσι εκτίθενται στον κίνδυνο πράξεων αντεκδίκησης, μεταξύ άλλων στον χώρο εργασίας, διασυρμού ή συκοφαντικής δυσφήμησης και σε προσωπικό κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προστασίας απέναντι σε πράξεις αντεκδίκησης, η νομοθεσία περί διασυρμού και συκοφαντικής δυσφήμησης και η έλλειψη ανεξάρτητης και αξιόπιστης διερεύνησης συναποτελούν ένα σύνολο παραγόντων που μπορεί να λειτουργούν αποτρεπτικά για όσους επιθυμούν να «μιλήσουν»· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθήκον της ΕΕ να προστατεύει τα άτομα αυτά, προσφέροντάς τους δημόσια στήριξη, μεταξύ άλλων μέσω της παράστασης σε δίκες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της παρακολούθησης των εν λόγω δικών, και με την πλήρη αξιοποίηση των μέσων που διαθέτει, όπως το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η τήρηση και η ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι αποκαλύπτουν κρούσματα διαφθοράς πρέπει να έχουν το δικαίωμα του απορρήτου όσον αφορά την ταυτότητά τους, με βάση τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να προστατεύονται διεθνώς έναντι διώξεων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη του οργανωμένου εγκλήματος, των φορολογικών παραδείσων, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, καθώς και των συστημάτων που επιτρέπουν τις πρακτικές αυτές, δεδομένου ότι συνιστούν τροχοπέδη στη βιώσιμη ανάπτυξη, την πρόοδο, την ευημερία και τη λογοδοσία των χωρών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές τρίτες χώρες δεν έχουν ακόμα την ικανότητα να ανταλλάσσουν φορολογικά στοιχεία με χώρες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνουν στοιχεία από χώρες της ΕΕ όσον αφορά πολίτες τους που ενδέχεται να φοροδιαφεύγουν·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια της ΕΕ που διοχετεύονται σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων όταν συντρέχουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, πρέπει να παρακολουθούνται επαρκώς με σαφείς ελέγχους και ισορροπίες στις δικαιούχους χώρες προκειμένου να μη δημιουργούνται προϋποθέσεις για την εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς, να έρχονται στο φως φαινόμενα κατάχρησης και να αποκαλύπτονται διεφθαρμένοι αξιωματούχοι·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών συνιστά πολιτικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, σε παγκόσμιο και διασυνοριακό επίπεδο (G20, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ)·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Φόρουμ για την ακεραιότητα του αθλητισμού (IFSI), που πραγματοποιήθηκε στη Λοζάνη της Ελβετίας τον Φεβρουάριο του 2017, προώθησε τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών αθλητικών φορέων και άλλων οργανώσεων προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διαφθορά στον αθλητισμό·

1.  ζητεί να αναληφθεί συλλογική δράση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, δεδομένου ότι η διαφθορά εξαπλώνεται πέραν των συνόρων και ότι πρέπει να υποστηριχθεί η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ χωρών και μεταξύ περιφερειών, παράλληλα με το έργο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς· καλεί τα κράτη να συμμετέχουν ενεργά στα διεθνή φόρουμ ώστε να συζητούν και να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις σχετικά με τις ορθές πρακτικές και τις πολιτικές που θεωρούν κατάλληλες για τη συγκεκριμένη κατάσταση κάθε περιφέρειας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η διαφθορά ως διασυνδεδεμένο, σύνθετο και διατομεκό φαινόμενο που αποτελεί εμπόδιο στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τροφοδοτεί το διεθνές έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την τρομοκρατία·

2.  είναι αποφασισμένο να εκπονεί σε τακτική βάση έκθεση παρακολούθησης για τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε κοινοβουλευτική περίοδο·

3.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να περιλαμβάνει μια προσέγγιση συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και προειδοποιεί ότι, αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα εδραιωθούν η φτώχεια, η ανισότητα και η δυσφήμηση της προσπάθειας, θα μειωθούν οι εξωτερικές επενδύσεις, θα υπονομευθούν οι ευκαιρίες ζωής για τους νέους και θα αποτύχει η προσπάθεια να διαρραγεί ο δεσμός μεταξύ πρακτικών διαφθοράς και τρομοκρατίας·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μη εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών πράξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως είναι η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (κατευθυντήριες γραμμές Ruggie), η Σύμβαση ποινικού δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά και η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας· καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να εφαρμόζουν πλήρως τις πράξεις αυτές για την καλύτερη προστασία των πολιτών τους· δεσμεύεται να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των κρατών που επιλέγουν να ενισχύσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να οικοδομήσουν θεσμούς που λογοδοτούν·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις παρενοχλήσεις, τις απειλές, τον εκφοβισμό και τα αντίποινα που υφίστανται μέλη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων ενώσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφοι, μπλόγκερ και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που αποκαλύπτουν και καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς· καλεί τις αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα των ατόμων αυτών, καθώς επίσης και τη διεξαγωγή άμεσων, ενδελεχών και αμερόληπτων ερευνών προκειμένου να οδηγούνται οι υπαίτιοι ενώπιον της δικαιοσύνης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

6.  παροτρύνει τους συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής του Λονδίνου κατά της διαφθοράς που πραγματοποιήθηκε το 2016 να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για την αντιμετώπιση των αιτίων της διαφθοράς και την εξέταση των μεθόδων που απαιτούνται για την προώθηση της διαφάνειας, και να παράσχουν στήριξη στα άτομα που πλήττονται περισσότερο·

7.  υπενθυμίζει ότι, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, είναι απαραίτητη η χάραξη εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

8.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, και ενθαρρύνει τις χώρες που δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στη Σύμβαση να το πράξουν· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προλαμβάνουν και, ως έσχατη λύση, να αντιδρούν απέναντι σε οιονδήποτε αρνητικό αντίκτυπο της διαφθοράς στη δικαιοδοσία τους·

9.  αναγνωρίζει την ευθύνη που φέρουν οι πολιτικοί παράγοντες και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις στρατηγικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς, προκειμένου να εφαρμόζονται υποχρεωτικές και αποτελεσματικές προληπτικές πολιτικές που συνδέονται με ζητήματα όπως η διαφάνεια, οι νόμοι για την πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες, η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και οι εξωτερικοί έλεγχοι·

10.  συνιστά να ενισχύσει η ΕΕ τη στήριξη που παρέχει σε διεθνείς πράξεις προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια σε οικονομικούς τομείς που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη διαφθορά·

11.  υποστηρίζει τη θέσπιση σύγχρονης, διαφανούς και αποτελεσματικής πολιτικής και νομικών πλαισίων για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ισχυρά όπλα κατά της διαφθοράς· χαιρετίζει εν προκειμένω την Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (EITI) και καλεί την ΕΕ να αναβαθμίσει την υποστήριξή της για να βοηθήσει τις πλούσιες σε πόρους χώρες να την εφαρμόσουν ως ισχυρό παγκόσμιο εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε σχέση με τη διαχείριση εσόδων από φυσικούς πόρους· θεωρεί ότι η θέσπιση ενός αποτελεσματικού νομικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των αρχών της EITI από τις εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στις αλυσίδες εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο και στον τομέα της εξόρυξης, αποτελεί μέτρο καίριας σημασίας το οποίο η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει·

12.  συνιστά, κατά την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των παράνομων κεφαλαιακών ροών από την Αφρική, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κεφαλαιακές ροές που απορρέουν από την εξόρυξη μεταλλευμάτων και ορυκτών προερχόμενων από μεταλλεία σε περιοχές συγκρούσεων·

13.  επισημαίνει ότι η διαφθορά είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που έχει τις ρίζες του σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, πολιτικών, διοικητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων, καθώς και στις σχέσεις εξουσίας και υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι η αναπτυξιακή πολιτική, προκειμένου να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, εστιάζοντας παράλληλα στη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων και στην καλύτερη ένταξη, θα πρέπει επίσης να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να ενισχύσει τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικοδόμηση κοινωνικού κεφαλαίου, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες·

14.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο περιορισμός της παρέμβασης του κράτους, η μείωση της γραφειοκρατικής διαμεσολάβησης και η απλούστευση των κανονισμών αποτελούν έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης της διαφθοράς·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διμερείς σχέσεις της ΕΕ

15.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της αρχής της τοπικής και δημοκρατικής οικειοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων βοήθειας της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας· τονίζει ότι οι εξωτερικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της ΕΕ θα πρέπει να βασίζονται στους κανόνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε προϋποθέσεις που θα εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα και στην εισαγωγή σαφών ορόσημων, δεικτών και ετήσιων εκθέσεων προόδου, καθώς και στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι χώρες εταίροι στο θέμα της βελτίωσης της απορρόφησης της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ·

16.  υπενθυμίζει την ανάγκη για μόνιμη παρακολούθηση των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και για λογοδοσία των αρχών της δικαιούχου χώρας εάν τα κονδύλια της ΕΕ δεν αξιοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο, και τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παρακολούθηση της εφαρμογής των συμβάσεων· τονίζει ακόμη ότι κάθε εργολάβος που λαμβάνει κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να αποκαλύπτει όλες τις πληροφορίες που του ζητούνται, μεταξύ άλλων σχετικά με την πραγματική κυριότητα και την εταιρική δομή του·

17.  θεωρεί ότι η ΕΕ και άλλοι διεθνείς χορηγοί ενισχύσεων και δανείων πρέπει να διενεργούν ελέγχους στις ενισχύσεις, τα δάνεια και τα πακέτα χρηματοδοτικής συνδρομής και να ελέγχουν αυστηρά και με τη δέουσα επιμέλεια τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς που λαμβάνουν τη συνδρομή, ώστε να αποφεύγονται «δάνεια» σε κλεπτοκρατικές αρχές και οργανώσεις που ελέγχονται από αυτές και τους συνεργάτες τους· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν επίσης οι αξιολογήσεις από ομοτίμους·

18.  επισημαίνει την καίρια σημασία της ατζέντας κατά της διαφθοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ·

19.  καλεί την ΕΕ να εισαγάγει, στις συμφωνίες με τρίτες χώρες, ρήτρα κατά της διαφθοράς παράλληλα με τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θα πρέπει να προβλέπει την παρακολούθηση, τις διαβουλεύσεις και, ως έσχατη λύση, την επιβολή κυρώσεων ή την αναστολή των συμφωνιών αυτών, σε περίπτωση σοβαρής και/ή συστημικής διαφθοράς που οδηγεί σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

20.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει αρχές για την καταπολέμηση της μεγάλης διαφθοράς ως εγκλήματος στο εθνικό και διεθνές δίκαιο, να αντιμετωπίσει εν εξελίξει περιστατικά ατιμωρησίας για κρούσματα μεγάλης διαφθοράς μέσω της ισχυρότερης επιβολής των νόμων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις ώστε να καλυφθούν τα συστημικά κενά στα εθνικά νομικά πλαίσια τα οποία επιτρέπουν τη φυγάδευση στο εξωτερικό εσόδων που προέρχονται από τη μεγάλη διαφθορά και την αποφυγή της εποπτείας από κρατικές χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές και φορολογικές αρχές·

21.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνεχή και διαρθρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει οιαδήποτε συμφωνία ή προτίθεται να το πράξει·

22.  ζητεί από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη, λαμβανομένου υπόψη του ευρωπαϊκού κεκτημένου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να πρωτοστατήσουν σε διεθνές επίπεδο και να προωθήσουν στις χώρες εταίρους της ΕΕ την καταπολέμηση της διαφθοράς·

23.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη συμμετοχή του κοινού και τη δημόσια λογοδοσία – περιλαμβανομένων του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία και της εφαρμογής των αρχών των ανοιχτών δεδομένων – σε όλες τις σχετικές συνομιλίες και διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και επίσης να χρηματοδοτήσει έργα που αποσκοπούν στη θέσπιση, εφαρμογή και επιβολή των εν λόγω μέτρων·

24.  τονίζει τη σημασία των ερευνών ανοιχτής πηγής στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς· ζητεί από την ΕΕ να χρηματοδοτεί επαρκώς τις οργανώσεις που διενεργούν έρευνες ανοικτής πηγής και πραγματοποιούν ψηφιακή συλλογή στοιχείων για τη διαφθορά, με στόχο την αποκάλυψη διεφθαρμένων αξιωματούχων και τη διασφάλιση λογοδοσίας·

25.  καλεί την ΕΕ να χρηματοδοτήσει την έρευνα σε εφαρμογές κατανεμημένου καθολικού οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της διαφάνειας των πωλήσεων κρατικών περιουσιακών στοιχείων, τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της πορείας των χρημάτων των δωρητών στην εξωτερική βοήθεια της ΕΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων εκλογικής νοθείας·

26.  επικροτεί τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας και του μέσου προγραμματισμού γειτονίας με σκοπό τη σύσταση και την εδραίωση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών οργανισμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

27.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διαμορφώσουν κοινό προγραμματισμό στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διαφάνειας, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την ενίσχυση των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς· θεωρεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη στήριξη εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΟΑΔ) με αποδεδειγμένο ιστορικό ανεξαρτησίας και αμεροληψίας προκειμένου να ενεργούν και σε υποθέσεις διαφθοράς, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ερευνητική ικανότητα για να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ διαφθοράς και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συνεργασία με φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς και την παραπομπή σε φορείς δίωξης ή επιβολής του νόμου· καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα προγράμματά τους στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες ούτως ώστε να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσματικών εργαλείων για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

28.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τους οργανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς που έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες και έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, όπως π.χ. η διεθνής επιτροπή της Γουατεμάλας κατά της ατιμωρησίας (CICIG), καθώς και πρωτοβουλίες για την κοινοποίηση πληροφοριών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων· παροτρύνει τις εν λόγω χώρες να προσφέρουν στους οργανισμούς τα αναγκαία εργαλεία, μεταξύ άλλων την εξουσία διενέργειας ερευνών, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους·

29.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια για να βοηθήσουν στη θέσπιση και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των μελών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων και κινημάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφων, μπλόγκερ και μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που αποκαλύπτουν και καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εμμένει στην άποψη ότι κάθε μελλοντική επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αναπτυξιακή βοήθεια ή κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητή αναφορά και μέτρα για την προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, προκειμένου να διευκολύνει τα άτομα, χωρίς τον φόβο των αντιποίνων, να καταγγέλλουν εικαζόμενες πράξεις διαφθοράς και να υποστηρίξει κοινότητες που υποφέρουν από το φαινόμενο της διαφθοράς· επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα διαδικασία διαβουλεύσεων σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· τονίζει ότι τα σημεία επαφής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ θα πρέπει επίσης να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις ομάδες-στόχο και να διατηρούν στενές επαφές με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διασφαλίζοντάς τους διεθνή προβολή και προστασία και δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, ασφαλείς διαύλους για την καταγγελία αθέμιτων πρακτικών·

30.  τονίζει ότι οι οργανισμοί εποπτείας, οι κατά τόπους αστυνομικοί υπάλληλοι και οι εισαγγελικές αρχές με ιστορικό ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, καθώς και οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και οι μάρτυρες συγκεκριμένων περιστατικών θα πρέπει να λαμβάνουν όλοι συνδρομή και στήριξη από την ΕΕ μέσω της επιτόπιας εκπροσώπησης, και να καλούνται να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης στην Ευρώπη· τονίζει ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει να δημοσιοποιείται, όταν χρειάζεται·

31.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να προσφεύγουν σε διαβήματα και στη δημόσια διπλωματία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για να καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς και ατιμωρησίας, όταν μάλιστα τα κρούσματα αυτά οδηγούν σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί επίσης τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να συμπεριλαμβάνουν καταγγελίες για τη διαφθορά (είτε πρόκειται για συστημική ανάλυση είτε για συγκεκριμένα περιστατικά), όταν ενημερώνουν την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη·

32.  συνιστά η ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ να ενσωματώνουν, στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, συγκεκριμένο κριτήριο αναφοράς για τη σχέση μεταξύ διαφθοράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όποτε κρίνεται σκόπιμο και, επιπλέον, το θέμα αυτό να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ στο πλαίσιο της άσκησης της εντολής τους· ζητεί συγκεκριμένα να αντιμετωπίσει άμεσα η ΕΕ τη διαφθορά στα έγγραφα προγραμματισμού και στρατηγικής ανά χώρα και να εξαρτά οιαδήποτε δημοσιονομική στήριξη χορηγείται σε τρίτες χώρες από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις για τη διαφάνεια και από άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

33.  θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και ο περιεκτικός μηχανισμός των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ (protectdefenders.eu) θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ειδικά προγράμματα προστασίας των ακτιβιστών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι οποίοι συμβάλλουν επίσης στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

34.  καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει μηχανισμούς υποβολής παραπόνων στο πλαίσιο των οποίων τα άτομα που επηρεάζονται από τις εξωτερικές δράσεις της θα μπορούν να διαμαρτύρονται για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα κρούσματα διαφθοράς·

35.  επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε σε προηγούμενα ψηφίσματα να φέρει η ΕΕ τον κατάλογο κυρώσεων Magnitsky σε βάρος των 32 ρώσων κρατικών αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του ρώσου μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος Sergei Magnitsky το συντομότερο δυνατόν στο Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί, και να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε βάρος τους, όπως απαγόρευση χορήγησης θεώρησης εισόδου στην ΕΕ και δέσμευση των εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων·

36.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν νομοθεσία που θα προβλέπει σαφή κριτήρια για την ένταξη ατόμων τρίτων χωρών και μελών των οικογενειών τους σε μαύρη λίστα και την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε βάρος τους, εφόσον τα άτομα αυτά είναι υπεύθυνα ή ενέχονται στην οργάνωση, τον έλεγχο ή την με άλλον τρόπο καθοδήγηση πράξεων σοβαρής διαφθοράς όπως, μεταξύ άλλων, ο σφετερισμός ιδιωτικών ή δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, διαφθορά που συνδέεται με κυβερνητικές συμβάσεις ή την εξόρυξη φυσικών πόρων, δωροδοκία ή η διευκόλυνση ή μεταφορά παράνομα αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων σε δικαιοδοσίες του εξωτερικού· τονίζει ότι τα κριτήρια για την ένταξη στην εν λόγω λίστα θα πρέπει να βασίζονται σε τεκμηριωμένες, συγκλίνουσες και ανεξάρτητες πηγές και σε πειστικά αποδεικτικά στοιχεία και θα προβλέπουν μηχανισμούς προσφυγής για τα πρόσωπα που στοχοποιούνται· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η δημοσιοποίηση αυτής της λίστας για τον εμπλουτισμό των πληροφοριών που χρειάζονται οι υπόχρεες οντότητες για να εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων, μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη με βάση την οδηγία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες(22)·

37.  καλεί την ΕΕ να συμμορφωθεί με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (άρθρο 208 ΣΛΕΕ) και να συμβάλει ενεργά στη μείωση της διαφθοράς, και να καταπολεμήσει την ατιμωρησία άμεσα και ρητά, μέσω των εξωτερικών πολιτικών της·

38.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας με στόχο την αποτελεσματική της συμμόρφωση με τα πρότυπα που ορίζονται στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ενίσχυση της Διαφάνειας (ΠΔΔΒ) και με τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης· καλεί επίσης την ΕΕ να αναπτύξει ένα ισχυρό ολιστικό σύστημα διαχείρισης κινδύνου για να αποτρέψει τη συμβολή της αναπτυξιακής βοήθειας στη διαφθορά στις δικαιούχους χώρες, ήτοι μέσω της σύνδεσης της δημοσιονομικής στήριξης με σαφείς στόχους κατά της διαφθοράς· για τον σκοπό αυτό, τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών μηχανισμών για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

39.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να εξαλειφθεί η διαφθορά στα υψηλά κλιμάκια, να εστιάσει, στο πλαίσιο της στήριξης του προϋπολογισμού, στη διαφάνεια των πράξεων ιδιωτικοποίησης και εμπορικών συναλλαγών με αντικείμενο δημόσια αγαθά, ιδίως γη, και να συμμετάσχει στα προγράμματα στήριξης του ΟΟΣΑ για τις αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης κρατικών επιχειρήσεων·

40.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες που καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, βοηθώντας τις να αναπτύξουν ισόρροπα, αποτελεσματικά, δίκαια και διαφανή φορολογικά συστήματα·

41.  υποστηρίζει ότι η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος χορηγός στον κόσμο, πρέπει να προωθήσει μορφές διασύνδεσης σύμφωνα με τις οποίες η παροχή εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ θα έχει ως προϋπόθεση φορολογικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, τη βελτίωση της πρόσβασης στα δεδομένα και την ενθάρρυνση προσεγγίσεων που ακολουθούνται από κοινού με άλλους χορηγούς βοήθειας·

42.  τονίζει τις βαθιά αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς στο εμπόριο και στα οφέλη του, στην οικονομική ανάπτυξη, στις επενδύσεις και στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτή τη σύνδεση σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και να εισαγάγει στις συμφωνίες αυτές εφαρμοστέες ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της διαφθοράς·

43.  επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική συμβάλλει στην προστασία και την προώθηση των αξιών που προασπίζεται η ΕΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα θεμελιώδη δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και η ισότητα· τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στις εξωτερικές και τις εσωτερικές πολιτικές της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς· υπογραμμίζει ότι, εν προκειμένω, οι ευρωπαίοι νομοθέτες καλούνται να διαδραματίσουν συγκεκριμένο ρόλο στη διευκόλυνση των εμπορικών σχέσεων, καθώς πρέπει να μεριμνούν ώστε αυτές να μη λειτουργούν ως παράθυρο για πρακτικές διαφθοράς·

44.  θεωρεί τις εμπορικές συμφωνίες βασικό μηχανισμό προώθησης μέτρων κατά της διαφθοράς και υπέρ της χρηστής διακυβέρνησης· χαιρετίζει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της, για παράδειγμα μέσω του ΣΓΠ+, των κεφαλαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της συμπερίληψης δεσμεύσεων για την κύρωση των διεθνών συμβάσεων καταπολέμησης της διαφθοράς με εμπορικούς εταίρους· επιβεβαιώνει εκ νέου τον δεδηλωμένο στόχο της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» όσον αφορά τη συμπερίληψη φιλόδοξων διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες να αναλαμβάνονται δεσμεύσεις σχετικά με πολυμερείς συμβάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως είναι η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC) και η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και, στις ισχύουσες υπό αναθεώρηση εμπορικές συμφωνίες να περιλαμβάνονται, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, και να ενσωματώνονται οριζόντιες διατάξεις·

45.  τονίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων στην υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς και στην εφαρμογή σχετικών ρητρών που περιλαμβάνονται σε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η συμπερίληψη της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, αφ’ ης στιγμής καθιερωθεί ένα ενιαίο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ·

46.  αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή σαφούς καθοδήγησης και στήριξης στις επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, αποτελεσματικές διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως δε στις ΜΜΕ, μέσω ειδικών διατάξεων στις εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα τους δίνουν τη δυνατότητα να καταπολεμούν τη διαφθορά· τονίζει ότι δεν υπάρχει προσέγγιση ενιαίας αντιμετώπισης ως προς τη συμμόρφωση· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης βοήθειας σε σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η κατάρτιση, προκειμένου να βοηθούνται τα κράτη και ο επιχειρηματικός τομέας να υπερβαίνουν τις προκλήσεις που ενδέχεται να συναντήσουν στο πεδίο αυτό·

47.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, τον Φεβρουάριο 2017, η οποία παρέχει μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο παγκόσμιο εμπόριο· πιστεύει, ωστόσο, ότι η θέσπιση ή η αναμόρφωση της νομοθεσίας δεν αρκεί και ότι το καθοριστικό είναι η εφαρμογή της· επισημαίνει ότι η νομοθετική μεταρρύθμιση θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάρτιση του δικαστικού σώματος και πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και μέτρα διαφάνειας, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργάζονται στα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο του αγώνα τους κατά της διαφθοράς· επισημαίνει ακόμη ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην παρακολούθηση των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν τις πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

48.  καλεί την Επιτροπή να διαπραγματεύεται πρακτικά εφαρμόσιμες διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, με ουσιαστική παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων κατά της διαφθοράς· καλεί, για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη να στηρίζουν τη συμπερίληψη διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε εντολές διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής στα σχέδια εντολών που τους υποβάλλει· χαιρετίζει την ύπαρξη διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην εντολή διαπραγμάτευσης για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της ενισχυμένης διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών και της συμπερίληψης διατάξεων που στοχεύουν σε μεγαλύτερη κανονιστική συνεργασία και ακεραιότητα των τελωνειακών διαδικασιών και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμόζονται ρήτρες συνεργασίας για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών και η διοικητική και τεχνική βοήθεια με σκοπό την ανταλλαγή και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών που θα συντελέσουν στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να καθορίσει σαφείς και ουσιαστικούς όρους και δείκτες επιδόσεων για την καλύτερη αξιολόγηση και ανάδειξη των αποτελεσμάτων·

49.  επισημαίνει πόσο σημαντικός είναι ο συνεχής και τακτικός διάλογος με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής των συμφωνιών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι συμφωνίες γενικότερα, και οι διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς ειδικότερα, εποπτεύονται και εφαρμόζονται ορθά· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εμπόριο για Όλους, να εισάγονται μηχανισμοί διαβούλευσης σε περιπτώσεις συστημικής διαφθοράς και κακής διακυβέρνησης, και καλεί την Επιτροπή να μελετά το ενδεχόμενο αναστολής των ωφελειών μιας συμφωνίας σε τέτοιες περιπτώσεις συστημικής διαφθοράς και μη συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις καταπολέμησης της διαφθοράς ή με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως π.χ. το κοινό πρότυπο αναφοράς του ΟΟΣΑ, το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων και οι συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει σαφείς και ουσιαστικούς όρους και δείκτες επιδόσεων για την καλύτερη αξιολόγηση και ανάδειξη των αποτελεσμάτων· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να αντιδρά σθεναρά, αναλογικά και έγκαιρα, όταν η δικαιούχος κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται προς τα συμφωνηθέντα· καλεί την Επιτροπή να εγκαθιδρύει μηχανισμούς διαβούλευσης με τους εμπορικούς εταίρους σε περιπτώσεις συστημικής διαφθοράς, και να προωθεί την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας για τη στήριξη των χωρών στην εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς·

50.  σημειώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικές και εφαρμοστέες ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες και οι κρατικές αρχές σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών της ΕΕ σχετικά με δίκτυα διαφθοράς και μεσάζοντες

51.  καλεί την ΕΥΕΔ να πρωτοστατήσει στη σύσταση επιχειρησιακών ομάδων μεταξύ των πρεσβειών των κρατών μελών και των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες, μέσω των οποίων οι διπλωματικοί υπάλληλοι θα μπορούν να αναλύουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία τοπικών δικτύων διαφθοράς στο υψηλότερο επίπεδο εξουσίας και να οικοδομήσουν επαρκές σύστημα πληροφοριών ώστε να προλαμβάνεται η αθέμιτη σύμπραξη της ΕΕ με κλεπτοκρατικά καθεστώτα· θεωρεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ μέσω διπλωματικών και ασφαλών διαύλων· θεωρεί επίσης ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και οι πρεσβείες των κρατών μελών πρέπει να συσφίξουν τις σχέσεις τους με τον τοπικό πληθυσμό, κυρίως μέσω τακτικού διαλόγου με νόμιμες και ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφους και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να συλλέγουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την τοπική διαφθορά, τους σημαντικότερους φορείς που διευκολύνουν τη διαφθορά και τους αξιωματούχους που συλλαμβάνονται·

52.  υποστηρίζει ότι οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να καταγγέλλουν στα όργανα της ΕΕ τις περιπτώσεις στις οποίες καλούνται να προβούν σε δωροδοκίες και/ή υποχρεώνονται να επενδύσουν σε τρίτες χώρες χρησιμοποιώντας τοπικούς μεσάζοντες ή εταιρείες-βιτρίνα ως συνεταίρους·

53.  τονίζει ότι, με βάση τις συλλεγόμενες πληροφορίες, θα πρέπει να ανταλλάσσονται ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για κάθε χώρα με τις πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές και με τους οργανισμούς δωρητών της ΕΕ, ώστε να ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η συνεργασία με τοπικούς εργολάβους, ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας και φορείς παροχής υπηρεσιών, οι πραγματικοί δικαιούχοι των οποίων ενδέχεται να συνδέονται με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με δίκτυα διαφθοράς·

Εσωτερική-εξωτερική συνοχή

54.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα μπορέσει να πρωτοστατήσει στην καταπολέμηση της διαφθοράς με αξιόπιστο και καθοριστικό τρόπο μόνον εάν αντιμετωπίσει κατάλληλα τα προβλήματα του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός των συνόρων της· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε να μη δώσει συνέχεια στην έκθεση της ΕΕ του 2014 για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να μην προβεί σε νέα ανάλυση της διαφθοράς στα κράτη μέλη, γεγονός που θα ενίσχυε επίσης την αξιοπιστία της ΕΕ στο θέμα της προώθησης μιας φιλόδοξης ατζέντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις εξωτερικές πολιτικές της· τονίζει ότι η Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να προβαίνουν σε τακτική, φιλόδοξη και αυστηρή υποβολή εκθέσεων και αυτοαξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά τη διαφθοράς και του μηχανισμού επανεξέτασής της, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει και άλλες πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στα κράτη μέλη·

55.  σημειώνει ότι η αποποινικοποίηση της διαφθοράς σε οιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ θα έβλαπτε την αξιοπιστία των δημόσιων πολιτικών και θα υπονόμευε επίσης την ικανότητα της ΕΕ να προωθήσει μια φιλόδοξη ατζέντα για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο· τάσσεται υπέρ της στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο·

56.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τα κράτη μέλη να προβούν σε αναθεώρηση του ποινικού τους δικαίου, κατά περίπτωση, για την εγκαθίδρυση της δικαιοδοσίας των εθνικών εισαγγελικών αρχών και δικαστηρίων ώστε να διερευνούν και να δικάζουν εγκλήματα δωροδοκίας ή κατάχρησης δημόσιων κονδυλίων, ανεξαρτήτως του πού διεπράχθη το έγκλημα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα από τις εν λόγω εγκληματικές ενέργειες βρέθηκαν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή νομιμοποιήθηκαν εκεί ή ότι το εν λόγω πρόσωπο διατηρεί «στενή σχέση» με το εν λόγω κράτος μέλος λόγω ιθαγένειας, διαμονής ή πραγματικής κυριότητας εταιρείας η έδρα ή οι θυγατρικές της οποίας βρίσκονται σε αυτό·

Συμβολή της ΕΕ σε μια βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε πολυμερή φόρουμ

57.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να δρομολογήσουν διάλογο σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ενίσχυση των προτύπων για την ανεξαρτησία και την εντολή των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, με βάση την εμπειρία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της διεθνούς συντονιστικής επιτροπής για τους εθνικούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργάνων του ΟΗΕ, ιδίως του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ), σε σχέση με τους εθνικούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αρχές του Παρισιού)·

58.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς και των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση την εντολή των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς ως δυνητικής πηγής άμεσων και έμμεσων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

59.  υπενθυμίζει το αίτημά του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν τη δημιουργία θέσης ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ευρεία εντολή που θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο προσανατολισμένο στους στόχους και περιοδική αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς που λαμβάνουν τα κράτη· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να πρωτοστατήσουν στην κινητοποίηση υποστήριξης μεταξύ των κρατών μελών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να προωθήσουν από κοινού ένα ψήφισμα που θα ορίζει τα της εντολής·

60.  ζητεί από τα Ηνωμένα Έθνη να εγκρίνουν ένα μέσο καθορισμού προτύπων για τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα·

61.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής και διεθνούς επικοινωνίας και των εκστρατειών ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στη συμμετοχή των πολιτών προκειμένου να επισημαίνεται το γεγονός ότι η διαφθορά έχει αρνητικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα και οδηγεί, μεταξύ άλλων, σε κοινωνικές αδικίες, έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης και αυξημένα επίπεδα φτώχειας· ενθαρρύνει την ΕΕ να αναπτύξει και να εφαρμόσει ειδικά προγράμματα για την υφιστάμενη ποινική και δικονομική νομοθεσία και τους μηχανισμούς καταγγελίας· υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση και η αμερόληπτη, ανεξάρτητη και δημόσια ενημέρωση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διδαχή κοινωνικών δεξιοτήτων και αρχών ακεραιότητας που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και συμβάλλουν στο κράτος δικαίου και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου·

62.  συνιστά να ενσωματωθεί στην καθολική περιοδική επανεξέταση η εξέταση του ζητήματος της διαφθοράς ως αιτίας παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ως αποτελέσματος παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενός ανίσχυρου κράτους δικαίου, ως μέσο καταπολέμησης της διαφθοράς και προώθησης της διαφάνειας και των βέλτιστων πρακτικών· τονίζει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών συμβάλλοντας στη διαδικασία αυτή·

63.  ενθαρρύνει την εμβάθυνση των διεθνών δεσμεύσεων ώστε να τεθεί η αντιμετώπιση της διαφθοράς στο επίκεντρο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ ως μηχανισμός καταπολέμησης της παγκόσμιας φτώχειας·

Διαφθορά και εμπορία ανθρώπων

64.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων μπορεί να διευκολύνεται από τη διαφθορά παραγόντων που κατέχουν εξουσία σε διάφορα επίπεδα, όπως αστυνομικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι, αρχές συνοριακών ελέγχων και υπηρεσίες μετανάστευσης, που μπορούν να αγνοούν, να ανέχονται, να συμμετέχουν και να οργανώνουν την εμπορία ανθρώπων·

65.  τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία που έχουν οι δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως η προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε διοικήσεις, μέσω της εφαρμογής επίσημου μηχανισμού για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διασφάλισης καλύτερου συντονισμού στις στρατηγικές για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

66.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου προσεγγίσεις στην ανάπτυξη πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πεδίο της εμπορίας ανθρώπων·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

67.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να εφαρμόσουν πλήρως τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμπεριλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς στα εθνικά σχέδια δράσης τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα (όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία) ή να θέσουν σε εφαρμογή ειδική νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας·

68.  επικροτεί το γεγονός ότι σε ορισμένα εθνικά σχέδια δράσης κρατών μελών της ΕΕ γίνεται αναφορά στη διαφθορά και, εν προκειμένω, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη και την τιμωρία πρακτικών διαφθοράς και φαινομένων δωροδοκίας που μπορεί να οδηγήσουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συνιστά να υποστηρίξει η ΕΕ πρόσθετα μέτρα για την προώθηση της έγκρισης και της εφαρμογής κωδίκων και προτύπων συμμόρφωσης/καταπολέμησης της δωροδοκίας/διαφθοράς στις εταιρείες, και οι εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές σε διαγωνισμούς να διαθέτουν αυστηρό κώδικα για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς και αρχές για τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση· εκτιμά ότι η κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων, ο παράνομος πλουτισμός ή η δωροδοκία θα πρέπει να επισύρουν συγκεκριμένες πρόσθετες κυρώσεις βάσει του ποινικού δικαίου, ιδίως εφόσον οδηγούν απευθείας σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλούνται από πράξεις διαφθοράς·

69.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεωρημένη λογιστική οδηγία σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία(23) όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για μεγάλες εταιρείες και ομίλους, καθώς και για τις προσπάθειές τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς· ενθαρρύνει τις εταιρείες να αποκαλύπτουν όλα τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής των οποίων η έκδοση επίκειται·

70.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη και την ΕΕ για ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή στο έργο του ΟΗΕ που είναι σε εξέλιξη και αφορά τη διακυβερνητική ομάδα εργασίας για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο πρέπει να καταλήξει στη διατύπωση μιας νομικά δεσμευτικής πράξης με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση, την επιδίωξη αποκατάστασης και το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα όταν σημειώνονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των παραβιάσεων που οφείλονται στη διαφθορά· καλεί τα κράτη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να καταστούν δυνατές οι αγωγές αποζημίωσης κατά προσώπων που εμπλέκονται σε πράξεις διαφθοράς σύμφωνα με το άρθρο 35 της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς·

71.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

Αρπαγή γης και διαφθορά

72.  εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση σε σχέση με την αρπαγή γης που οφείλεται σε πρακτικές διαφθοράς από επιχειρήσεις, αλλοδαπούς επενδυτές, εθνικούς και διεθνείς κρατικούς παράγοντες, αξιωματούχους και αρχές· υπογραμμίζει ότι η διαφθορά ευνοεί το φαινόμενο της αρπαγής γης που συνοδεύεται συχνά από αναγκαστικές εξώσεις και, μεταξύ άλλων, από την εκχώρηση του παράνομου ελέγχου γης σε τρίτα μέρη χωρίς τη συναίνεση των ανθρώπων που ζουν στη γη αυτή·

73.  υπογραμμίζει ότι έρευνες δείχνουν ότι η διαφθορά είναι διαδεδομένη στη διαχείριση γαιών και ότι όλο και περισσότερο αλλοιώνει όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων για θέματα γαιών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ευρέος φάσματος δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, από την αναγκαστική μετακίνηση κοινοτήτων χωρίς επαρκή αποζημίωση έως τη δολοφονία υπερασπιστών των γαιών(24)· επισημαίνει ακόμη με ανησυχία ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ενταθούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων, καυσίμων και βασικών προϊόντων και της αύξησης των μεγάλης κλίμακας έγγειων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

74.  υπενθυμίζει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην πρόληψη πρακτικών διαφθοράς που διευκολύνουν ιδίως την αρπαγή γαιών· επαναλαμβάνει ότι οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επωμισθούν τη «δέουσα επιμέλεια έναντι του πελάτη» για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαφθορά και να διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές τους οποίους υποστηρίζουν λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να απαιτούν την αποκάλυψη λεπτομερειών σχετικά με τις αγορές αγροτεμαχίων σε τρίτες χώρες και να αναβαθμίσουν την υποστήριξή τους προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των εθελοντικών κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη διαχείριση της γης, της αλιείας και των δασών (VGGT), ως μέσο αντιμετώπισης της διαφθοράς στις έγγειες συμφωνίες·

Εκλογές και λειτουργία δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων

75.  τονίζει ότι ένας από τους στόχους της καταπολέμησης της διαφθοράς θα πρέπει να είναι να δοθεί τέλος στις σοβαρές καταχρήσεις που στρεβλώνουν τη δημοκρατία και τις πολιτικές διεργασίες και να προαχθεί ένα ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα· ζητεί την ενίσχυση του ρόλου των πολιτικών κομμάτων ως διαύλων δημοκρατικής εκπροσώπησης και πολιτικής συμμετοχής με την παροχή αποτελεσματικών μέσων στα κόμματα· σημειώνει, υπό την έννοια αυτή, ότι η ρύθμιση της χρηματοδότησης πολιτικών φορέων, η οποία περιλαμβάνει και την κοινοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των χορηγών και άλλων οικονομικών πηγών, έχει, επομένως, καίρια σημασία για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας·

76.  σημειώνει με ανησυχία ότι η εκλογική νοθεία και η διαφθορά που συνδέεται με τις εκλογικές διαδικασίες και τη λειτουργία δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσωπευτικών σωμάτων και συνελεύσεων υπονομεύουν σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς και αποδυναμώνουν τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, εμποδίζοντας την ισότιμη και δίκαιη εκπροσώπηση και θέτοντας υπό αμφισβήτηση το κράτος δικαίου· σημειώνει τον θετικό ρόλο των αποστολών παρακολούθησης των εκλογών που συμβάλλουν στην ίδια τη διεξαγωγή των εκλογών και στηρίζουν τη μεταρρύθμιση της εκλογικής νομοθεσίας· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία με ειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης ή ο ΟΟΣΑ στον τομέα αυτό·

77.  υπογραμμίζει τη συγκεκριμένη ανάγκη να διατηρηθούν όσο το δυνατόν υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και διαφάνειας στη λειτουργία των διεθνών οργανισμών και των περιφερειακών συνελεύσεων που φέρουν την ευθύνη για την προστασία και την προαγωγή της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, μέσω της διασύνδεσης οργανισμών και επαγγελμάτων σε όλον τον κόσμο, προκειμένου να αναπτυχθούν ικανότητες και να προωθηθεί μια κοινή νοοτροπία ακεραιότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης διαφανών πρακτικών μέσω της εκπόνησης κωδίκων συμπεριφοράς και ειδικών μέτρων για τη διαφάνεια, προκειμένου να προλαμβάνεται και να διερευνάται οιαδήποτε απάτη ή αθέμιτη συμπεριφορά·

78.  τονίζει ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν επακριβώς οι δραστηριότητες των ομάδων πίεσης, με βάση τις αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε όλες τις ομάδες συμφερόντων ίση πρόσβαση στους φορείς λήψης αποφάσεων και να εξαλειφθούν η διαφθορά και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με σκοπό τον εντοπισμό και τον στιγματισμό κρυφών, αντιδεοντολογικών και παράνομων μορφών δραστηριότητας των ομάδων πίεσης· καλεί την ΕΕ να προωθήσει τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις νομοθετικές διεργασίες, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις σχέσεις με τρίτες χώρες·

79.  καταδικάζει απερίφραστα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το «πλυντήριο του Αζερμπαϊτζάν», τις απόπειρες του Αζερμπαϊτζάν και άλλων απολυταρχικών καθεστώτων σε τρίτες χώρες να επηρεάσουν ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων με παράνομα μέσα· ζητεί να διερευνήσει το Κοινοβούλιο διεξοδικά τις ως άνω καταγγελίες και, γενικότερα, την επιρροή που ασκούν τα εν λόγω καθεστώτα· καλεί το Κοινοβούλιο να θεσπίσει αυστηρά μέτρα προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα διαφθοράς αυτού του είδους, τα οποία είναι ικανά να υπονομεύσουν την αξιοπιστία και τη νομιμοποίηση της δράσης του Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και η σχέση τους με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαφθορά

80.  εξακολουθεί να ανησυχεί για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και τη διαφθορά στα υψηλά κλιμάκια που συνδέονται με μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και τα συναφή, μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για τον αθλητισμό οργάνων και των διεθνών υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς και των ΜΚΟ, προκειμένου οι διοργανωτές μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων και οι υποψήφιες διοργανώτριες χώρες να αναλαμβάνουν διαφανείς και ελέγξιμες δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των κριτηρίων για την ανάθεση της διοργάνωσης παρόμοιων αθλητικών εκδηλώσεων·

81.  εκτιμά ότι και οι μεγάλες μη κρατικές διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες στον τομέα της καταπολέμησης και του μετριασμού της διαφθοράς και να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση αυτή, ότι πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν ότι φέρουν ευθύνη όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι, επομένως, οι κρατικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς πρέπει να έχουν ευρύτερες αρμοδιότητες στους τομείς της διερεύνησης κρουσμάτων διαφθοράς και της επιβολής κυρώσεων που αφορούν μεγάλες μη κρατικές διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες·

82.  θεωρεί ότι η διαφθορά στα υψηλά διοικητικά κλιμάκια αθλητικών οργάνων, οι στημένοι αγώνες, οι δημόσιες προμήθειες, οι συμφωνίες προώθησης, η επιλογή τοποθεσίας, το παράνομο στοίχημα, η χρήση αναβολικών ουσιών και η ανάμειξη του οργανωμένου εγκλήματος έχουν βλάψει την αξιοπιστία των αθλητικών οργάνων·

83.  θεωρεί ότι η ακεραιότητα στον αθλητισμό μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια αναπτυξιακή ατζέντα και στη χρηστή διακυβέρνηση διεθνώς·

Φορολογικοί παράδεισοι

84.  ζητεί την υλοποίηση πολιτικών μηδενικής ανοχής έναντι των φορολογικών παραδείσων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και την ενίσχυση των διεθνών προτύπων διαφάνειας, και ενθαρρύνει την εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας προκειμένου να προσδιορίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς μυστικών εταιρειών που χρησιμεύουν για βιτρίνα και τραστ χρησιμοποιούμενες ως οχήματα φοροδιαφυγής, απάτης, λαθρεμπορίου, ροών κεφαλαίων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθοράς και με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από τη διαφθορά·

85.  τάσσεται ένθερμα υπέρ της εφαρμογής προτύπων για την υποβολή δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα στην Ευρώπη και στις τρίτες χώρες, στο πλαίσιο των οποίων οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις με βασικές οικονομικές πληροφορίες για κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται, προκειμένου να αποτρέπονται η διαφθορά και η φοροαποφυγή·

86.  υπενθυμίζει την ευθύνη της ΕΕ στο θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής από διεθνικές εταιρείες και άτομα και της αντιμετώπισης της μάστιγας της αθέμιτης ροής κεφαλαίων από αναπτυσσόμενες χώρες, φαινόμενα που δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να αξιοποιούν επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

87.  επικροτεί πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη της παγκόσμιας ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα των κοινών προτύπων υποβολής εκθέσεων, που μπορούν να συμβάλουν στην αποκάλυψη φαινομένων χρηματοοικονομικής απάτης·

88.  ενθαρρύνει την παγκόσμια συνεργασία για τον εντοπισμό κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και την ασφαλή επιστροφή τους στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους· επαναλαμβάνει ότι χρέος της ΕΕ είναι να βοηθά τις τρίτες χώρες να επαναπατρίζουν περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί παράνομα και είναι κρυμμένα στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στην ακίνητη περιουσία κρατών μελών, καθώς και να διώκει όσους διαπράττουν, διευκολύνουν ή παίζουν ρόλο μεσάζοντα σε οικονομικά εγκλήματα· παροτρύνει την ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις τρίτες χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία εκδημοκρατισμού, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης των νομικών φραγμών και της απροθυμίας των χρηματοπιστωτικών κέντρων της ΕΕ να συνεργαστούν· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία που έχει η αποσύνδεση της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων από την καταδίκη στο αιτούν κράτος μέλος με σκοπό την παροχή αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και την άσκηση διώξεων, εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν αδίκημα·

89.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά είναι στενά συνδεδεμένη με δραστηριότητες όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο· τονίζει, υπό το πρίσμα αυτό, ότι η διαφάνεια θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των στρατηγικών κατά της διαφθοράς·

90.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, του τραπεζικού απορρήτου και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την άρση του υπέρμετρου επαγγελματικού απορρήτου, την επίτευξη της υποβολής δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα από τις πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και δημόσια μητρώα των πραγματικών ιδιοκτητών εταιρειών, ως προτεραιότητα σε όλα τα αρμόδια διεθνή όργανα· επισημαίνει ότι τα περισσότερα εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής είναι κατάλληλα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

91.  υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, εντός και εκτός διαδικτύου, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην καταγγελία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να αντιμετωπίσει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της νομοθεσίας τρίτων χωρών περί συκοφαντικής δυσφήμησης και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη να μελετήσουν το ενδεχόμενο να αποποινικοποιήσουν τη δυσφήμηση και να χρησιμοποιούν μόνο τις πολιτικές αγωγές ως μέσο προστασίας της υπόληψης· υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προστασία των ακτιβιστών· συνιστά ένθερμα να διασφαλίζεται μέσω της εθνικής νομοθεσίας η διαφάνεια όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης και τη χορηγία·

92.  ζητεί να ενισχυθεί ο τομέας του σεβασμού της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, δεδομένης της σημασίας του· φρονεί ότι ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία τρίτων χωρών υπό την καθοδήγηση της ΕΕ για τη διασφάλιση της μεταρρύθμισης των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να έχουν ανοιχτό και διαφανή χαρακτήρα και να υπόκεινται σε μηχανισμούς ελέγχου· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να μεριμνήσει ώστε τα έργα της ΕΕ σε τρίτες χώρες να υπηρετούν, μεταξύ άλλων, την προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· προτρέπει την ΕΕ να καταδικάζει δημοσίως την εφαρμογή νόμων που περιορίζουν την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη δράση της κοινωνίας των πολιτών·

93.  υποστηρίζει τις αξίες ενός ανοιχτού και ασφαλούς διαδικτύου για την ευαισθητοποίηση των χρηστών σχετικά με τις πρακτικές διαφθοράς ατόμων, οργανισμών και κυβερνήσεων, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι κίνητρο για την επιδίωξη της περιστολής των διαδικτυακών ελευθεριών είναι αποφυγή της λογοδοσίας·

94.  επισημαίνει ότι η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων πρέπει να διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της λογοδοσίας, της προσβασιμότητας και της διαφάνειας, ώστε να αποτρέπεται και να αποκαλύπτεται η κλοπή ή η κατάχρηση των χρημάτων των φορολογουμένων·

95.  υπενθυμίζει ότι, σε όλα τα φόρουμ διαλόγου με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των διμερών φόρουμ, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι να προστατευθεί το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες· τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να θεσπιστούν πρότυπα για την πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, δεδομένου ότι η ταχύτητα της πρόσβασης είναι ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς· καλεί την ΕΕ να προωθήσει την πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες·

o
o   o

96.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
(2) http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33601
(4) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(5) http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_en.pdf
(6) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
(7) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-conclusions/
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0405.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0403.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.
(12) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 59.
(13) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 81.
(14) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 89.
(15) ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 2.
(16) https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
(17) http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Resolutions/A.HRC.RES.33.15%20EN.pdf
(18) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_73_ENG.doc
(19) http://www.eods.eu/library/AU_Convention%20on%20Combating%20Corruption_2003_EN.pdf
(20) https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
(21) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU%282016%29579319_EN.pdf
(22) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(23) ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1.
(24) Olivier De Schutter, «Tainted Lands: Corruption in Large-Scale Land Deals», International Corporate Accountability Roundtable & Global Witness (Νοέμβριος 2016). https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου