Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 14 септември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I
 Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха
 Габон: репресии срещу опозицията
 Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад
 Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия
 Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти ***
 Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) ***
 Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили
 Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. ***I
 Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество ***I
 Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I
 Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС
 Бъдещето на програмата „Еразъм +“
 Нова европейска програма за умения

Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I
PDF 1207kWORD 165k
Изменения, приети от Европейския парламент на 14 септември 2017 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Позоваване 1 a (ново)
като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 26 от нея,
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Целта на настоящата директива е да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки и премахне пречките пред свободното движение на някои достъпни продукти и услуги. По този начин ще се увеличи наличието на достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар.
(1)  Целта на настоящата директива е да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки и премахне пречките пред свободното движение на някои достъпни продукти и услуги. По този начин ще се увеличи наличието и ще се подобри достъпността и практичността на информацията относно достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Търсенето на достъпни продукти и услуги е голямо, а броят на гражданите с увреждания и/или функционални ограничения ще се увеличава значително със застаряването на населението на Европейския съюз. Средата с по-достъпни продукти и услуги дава възможност за по-приобщаващо общество и улеснява независимия живот.
(2)  Търсенето на достъпни продукти и услуги е голямо, а броят на хората с функционални ограничения, включително хората с увреждания и/или функционални ограничения по смисъла на член 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (наричана по-долу „Конвенцията“), ще се увеличава значително със застаряването на населението на Европейския съюз. Средата с по-достъпни продукти и услуги дава възможност за по-приобщаващо общество и е предпоставка за независим живот.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)
(2a)  „Всеобщата достъпност,“ „дизайнът за всички“ и „свързаната с пола перспектива“ следва да бъдат гарантирани за продуктите, инструментите, устройствата и услугите, за да могат те да бъдат редовно използвани от хората с увреждания.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Различията между законовите и административните мерки, приети от държавите членки във връзка с достъпността на продуктите и услугите за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания, създават пречки пред свободното движение на продукти и услуги и нарушават ефективното действие на вътрешния пазар. Стопанските субекти и по-специално малките и средните предприятия (МСП) са особено силно засегнати от такива пречки.
(3)  Различията между законовите и административните мерки, приети от държавите членки във връзка с достъпността на някои продукти и услуги за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания, създават пречки пред свободното им движение и нарушават ефективното действие на вътрешния пазар. Различията е вероятно да нараснат за други продукти поради влизането в сила на Конвенцията. Стопанските субекти и по-специално малките и средните предприятия (МСП) са особено силно засегнати от такива пречки.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Потребителите на достъпни продукти и получателите на достъпни услуги се сблъскват с високи цени, дължащи се на ограничената конкуренция сред доставчиците им. Разпокъсаността на националните разпоредби намалява потенциалните ползи от обмяната на опит с националните и международните партньори по отношение на отговора на социалните и технологичните промени.
(5)  Потребителите на достъпни продукти, и по-специално на помощни технологии, и получателите на достъпни услуги се сблъскват с високи цени, дължащи се на ограничената конкуренция сред доставчиците им. Разпокъсаността на националните разпоредби намалява потенциалните ползи от обмяната на опит с националните и международните партньори по отношение на отговора на социалните и технологичните промени.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Поради това на равнището на Съюза с оглед на правилното функциониране на вътрешния пазар съществува необходимост от сближаване на националните мерки с цел да се преодолее разпокъсаността на пазара на достъпни продукти и услуги, да бъдат постигнати икономии от мащаба, да бъде улеснена трансграничната търговия и мобилност, както и да се помогне на стопанските субекти да концентрират ресурсите си в иновациите, вместо да ги използват за осигуряване на съответствие с разпокъсаните правни изисквания на територията на Съюза.
(6)  Поради това на равнището на Съюза с оглед на правилното функциониране на вътрешния пазар съществува необходимост от сближаване на националните мерки с цел да се преодолее разпокъсаността на пазара на достъпни продукти и услуги, да бъдат постигнати икономии от мащаба, да бъде улеснена трансграничната търговия и мобилност, свободата на движение на продукти и услуги и свободата на движение на лицата, включително лицата с увреждания, както и да се помогне на стопанските субекти да концентрират ресурсите си в иновациите, вместо да ги използват за покриване на разходите, произтичащи от разпокъсаното законодателство.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)  Член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) изисква Съюзът да се бори срещу дискриминация, основана на увреждане, при определянето и осъществяването на своите политики и дейности. Член 19 от ДФЕС предоставя на Съюза правомощието да приема законодателни актове за борба с тази дискриминация.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящата директива се стреми по-специално да гарантира пълно зачитане на правата на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността, и да насърчи прилагането на член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
(9)  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящата директива се стреми по-специално да гарантира пълно зачитане на правата на хората с увреждания и на хората в напреднала възраст, така че да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността, и да насърчи прилагането на членове 21, 25 и 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
Изменение 250
Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)
(9a)   Подобряването на достъпността на стоки и услуги ще подобри живота не само на лицата с увреждания, но също и на лицата с други постоянни или временни функционални ограничения, като например възрастни хора, бременни жени и лица, които пътуват с багаж. Поради това е изключително важно тази директива да включва лица с увреждания, както и лицата с временни или постоянни функционални ограничения, с цел да се гарантират истински ползи и независим живот за по-широка част от обществото.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б)  Уврежданията в Европейския съюз са по-разпространени сред жените, отколкото сред мъжете. Жените с увреждания са изправени пред множество форми на дискриминация и пред сериозни пречки пред пълноценното упражняване на техните основни права и свободи. Те включват физическо, емоционално, сексуално, икономическо и институционално насилие. Те също така включват дискриминация при достъпа до образование и заетост, което може да доведе до социална изолация и психологически травми. Жените са също така непропорционално засегнати от уврежданията като лица, полагащи грижи за членове на семейството с увреждания и така страдат от дискриминация по асоциация по-често, отколкото мъжете. С оглед на горепосоченото е необходимо да се предприемат действия, за да се гарантира, че равното третиране и положителните мерки и политики за жените с увреждания и майките на деца с увреждания представляват основно човешко право и етично задължение.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Крайната цел на Стратегията за цифровия единен пазар, е свързаният цифров единен пазар да донесе трайни икономически и социални ползи. Потребителите в Съюза все още не могат да се възползват докрай от цените и избора, които единният пазар може да предложи, тъй като трансграничните онлайн сделки все още са много ограничени. Разпокъсаността също така ограничава пазарното търсене за трансгранични сделки на електронната търговия. Необходими са и съгласувани действия, за да се гарантира, че новото електронно съдържание също така е изцяло на разположение на хората с увреждания. Поради това е необходимо изискванията за достъпност да бъдат хармонизирани в рамките на целия цифров единен пазар и да се гарантира, че всички граждани на Съюза, независимо от техните способности, могат да се ползват от неговите предимства.
(10)  Крайната цел на Стратегията за цифровия единен пазар, е свързаният цифров единен пазар да донесе трайни икономически и социални ползи, улеснявайки търговията и насърчавайки заетостта в рамките на Съюза. Потребителите в Съюза все още не могат да се възползват докрай от цените и избора, които единният пазар може да предложи, тъй като трансграничните онлайн сделки все още са много ограничени. Разпокъсаността също така ограничава пазарното търсене за трансгранични сделки на електронната търговия. Необходими са и съгласувани действия, за да се гарантира, че новото електронно съдържание също така е изцяло на разположение на хората с увреждания. Поради това е необходимо изискванията за достъпност да бъдат хармонизирани в рамките на целия цифров единен пазар и да се гарантира, че всички граждани на Съюза, независимо от техните способности, могат да се ползват от неговите предимства.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
(12а)   Член 4 от Конвенцията изисква държавите — страни по Конвенцията да предприемат или способстват за извършването на научната и развойната дейност, както и да способстват за достъпността и прилагането на нови технологии, включително информационни и съобщителни технологии, на помощни средства за осигуряване на мобилност, на устройства и помощни технологии, подходящи за лицата с увреждания. Конвенцията също така призовава да се отдаде приоритет на технологиите, които са на достъпна цена.
Изменение 232
Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)
(12б)  В сектора на железопътния транспорт Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета1a и Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията (ТСОС „Лица с намалена подвижност“), се отнасят изрично до изискванията за достъпност, посочени в член 9 от Конвенцията, и ги прилагат . Съответно достъпността за лица с увреждания и за лица с намалена подвижност в железопътния транспорт се урежда съгласно тези инструменти. За да се гарантира съгласуваност между Директива (ЕС) 2016/797 и Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията, от една страна, и настоящата директива, от друга страна, при всяко бъдещо преразглеждане на ТСОС „Лица с намалена подвижност“ следва също така да се вземат под внимание и изискванията за достъпност, произтичащи от Европейския акт за достъпността.
________________
1a Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44).
Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 110).
Изменение 233
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Влизането на Конвенцията в действие като част от правната уредба на държавите членки предполага необходимостта от приемане на допълнителни национални разпоредби относно достъпността на продуктите и услугите, които без действия от страна на Съюза биха продължили да задълбочават различията между националните разпоредби.
(13)  Влизането на Конвенцията в действие като част от правната уредба на държавите членки предполага необходимостта от приемане на допълнителни национални разпоредби относно достъпността на продуктите и услугите, и относно архитектурната среда, свързана с предоставянето на стоки и услуги, които без действия от страна на Съюза биха продължили да задълбочават различията между националните разпоредби.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)
(13а)   В допълнение към изискванията, определени в настоящата директива, следва да се положат усилия за въвеждане и прилагане на законодателството на ЕС относно правата на пътниците, използващи въздушен, железопътен, автобусен транспорт и транспорта по вътрешните водни пътища. Тези усилия следва да се насочат към интермодалните аспекти с оглед насърчаване на безпрепятствения достъп, включително аспекти като инфраструктурата и превозните средства.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Комисията следва да насърчава градските органи да интегрират безпрепятствената достъпност до услугите на градския транспорт в своите планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ), както и да публикуват редовно списъци на най-добрите практики по отношение на безпрепятствения достъп до обществения градски транспорт и мобилността.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  В съответствие с Конвенцията Европейската стратегия за хората с увреждания за 2010—2020 г., озаглавена „Подновен ангажимент за Европа без бариери“33, определя достъпността като една от осемте области на действие и има за цел да гарантира достъпността на продуктите и услугите.
(15)  В съответствие с Конвенцията съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г. „Европейската стратегия за хората с увреждания за 2010—2020 г., озаглавена „Подновен ангажимент за Европа без бариери“, определя достъпността — основна предпоставка за участие в обществото — като една от осемте области на действие и има за цел да гарантира достъпността на продуктите и услугите.
__________________
33 COM(2010) 636.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  Продуктите и услугите, които попадат в обхвата на настоящата директива, са определени след специален подбор, извършен по време на изготвянето на оценката на въздействието, по време на който бяха набелязани онези продукти и услуги за хората с функционални ограничения, включително лицата с увреждания и възрастните хора, по отношение на които държавите членки са приели или вероятно ще приемат различаващи се национални изисквания за достъпност.
(16)  Продуктите и услугите, които попадат в обхвата на настоящата директива, са определени след специален подбор, извършен по време на изготвянето на оценката на въздействието, по време на който бяха набелязани онези продукти и услуги за хората с увреждания, по отношение на които държавите членки са приели или вероятно ще приемат различаващи се национални изисквания за достъпност.
Изменение 227
Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)
(16а)  Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 1a налага на доставчиците на аудиовизуални медийни услуги редица задължения. Следователно е по-целесъобразно изискванията за достъпност да се включат в същата директива.
Въпреки това, по отношение на уебсайтовете и услугите, базирани на мобилни устройства, Директива 2010/13/ЕС обхваща само аудиовизуалното медийно съдържание. Поради това е целесъобразно включването на архитектурата на уебсайтовете и базираните на мобилни устройства услуги, както и на всяко съдържание, което не попада в обхвата на Директива 2010/13/ЕС, в рамките на приложното поле на настоящата директива.
Настоящата директива следва да обхваща изискванията за достъпност на оборудването за телефонни услуги и уебсайтовете. Настоящата директива следва да обхваща също така и изискванията за достъпност на телефонните услуги, освен ако те са разгледани в друг правен акт на Съюза, предоставящ поне същата степен на защита както предвидената в настоящата директива. В последния случай съответният правен акт на Съюза следва да има предимство пред настоящата директива.
_______________________
1a Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Всеки продукт и всяка услуга трябва да съответства на изискванията за достъпност, определени в член 3 и изброени в приложение I, за да бъде достъпен(на) за хората с увреждания и за по-възрастните хора. Задълженията за достъпност на електронната търговия се прилагат също така за продажбата по интернет на услуги съгласно член 1, параграф 2, букви a)—д) от настоящата директива.
(17)  Всеки продукт и всяка услуга, попадащ(а) в приложното поле на настоящата директива и пуснат(а) на пазара след датата на прилагане на настоящата директива, следва да съответства на изискванията за достъпност, определени в член 3 и изброени в приложение I, за да бъде достъпен(на) за хората с увреждания и за по-възрастните хора. Задълженията за достъпност на електронната търговия се прилагат също така за продажбата по интернет на услуги съгласно член 1, параграф 2, букви a)—д) от настоящата директива.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)
(17a)  Дори ако дадена услуга, или част от такава услуга, се възлага на трета страна като подизпълнител, това не бива да бъде в ущърб на достъпността на тази услуга и доставчиците на услуги следва да спазват задълженията, посочени в настоящата директива. Доставчиците следва също така да гарантират правилното и непрекъснато обучение на своя персонал, за да се гарантира, че той разполага с познания за начините на използване на достъпни продукти и услуги. Това обучение следва да обхваща въпроси като например предоставянето на информация, съвети и реклама.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  Необходимо е изискванията за достъпност да бъдат въведени с възможно най-малко тежест за стопанските субекти и държавите членки, като по-специално в обхвата се включат само продукти и услуги, които са внимателно подбрани.
(18)  От една страна е необходимо изискванията за достъпност да бъдат въведени по възможно най-ефективния начин и с най-малко тежест за стопанските субекти и държавите членки, като по-специално в обхвата се включат само продукти и услуги, които са внимателно подбрани и които са пуснати на пазара след датата на прилагане на настоящата директива. От друга страна, е необходимо на стопанските субекти да се предостави възможност за ефективно изпълнение на изискванията за достъпност, установени в настоящата директива, като се вземе под внимание по-специално експлоатационният цикъл на терминалите на самообслужване, автоматите за продажба на билети и автоматите за регистрация на пътници. Освен това следва да бъде взето предвид специфичното положение на МСП на вътрешния пазар. Освен това от микропредприятията, поради техния размер, ресурси и характер, не следва да се изисква да отговарят на изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, нито да бъдат задължавани да използват процедурата, предвидена в член 12, за да бъдат освободени от изискванията на настоящата директива.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 20a (ново)
(20a)  С цел да се гарантира по-доброто функциониране на вътрешния пазар, националните органи следва да използват предвидените в настоящата директива изисквания за достъпност при прилагането на свързаните с достъпността разпоредби от законодателните актове на Съюза, които са посочени в настоящата директива. Въпреки това настоящата директива не следва да променя задължителния или доброволния характер на разпоредбите в другите посочени актове на Съюза. Настоящата директива следователно следва да гарантира, че когато изискванията за достъпност се използват в съответствие с тези други актове, тези изисквания са едни и същи в целия Съюз.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  В предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета34 са включени изисквания за достъпност за конкретно множество от уебсайтове на органи от обществения сектор. Освен това се предлага да се определи основата на методология за мониторинг и докладване във връзка със съответствието на засегнатите уебсайтове с изискванията, посочени в същата директива. И изискванията за достъпност, и методологията за мониторинг и докладване, съдържащи се в посочената директива, ще се прилагат към уебсайтове на органите от обществения сектор. С цел да се гарантира по-специално, че съответните органи изпълняват едни и същи изисквания за достъпност, независимо от вида регулиран уебсайт, изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, следва да бъдат хармонизирани с тези от предлаганата Директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор. Дейностите на уебсайтовете за електронна търговия или на уебсайтовете от обществения сектор, които не са обхванати от посочената директива, попадат в обхвата на настоящото предложение с цел да се гарантира, че продажбата по интернет на продукти и услуги е достъпна за хората с увреждания и за по-възрастните хора, независимо дали е частна или обществена.
(21)   Директива (EС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета34 включва изисквания за достъпност за уебсайтове и мобилни приложения на органи от обществения сектор. Въпреки това, посочената директива съдържа конкретен списък от изключения, тъй като предоставянето на пълен достъп до някои видове съдържание на уебсайтове и мобилни приложения и до някои видове уебсайтове и мобилни приложения създава непропорционална тежест. Това също така определя основата на методология за мониторинг и докладване във връзка със съответствието на засегнатите уебсайтове и мобилни приложения с изискванията, посочени в същата директива. И изискванията за достъпност, и методологията за мониторинг и докладване, съдържащи се в посочената директива, ще се прилагат към уебсайтове и мобилни приложения на органите от обществения сектор. С цел да се гарантира по-специално, че съответните органи изпълняват едни и същи изисквания за достъпност, независимо от вида регулиран уебсайт, изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, следва да бъдат хармонизирани с тези от Директива (ЕС) 2016/2102. Дейностите на уебсайтовете за електронна търговия и на мобилните приложения на органите от обществения сектор, които не са обхванати от посочената директива, попадат в обхвата на настоящата директива с цел да се гарантира, че продажбата по интернет на продукти и услуги е достъпна за хората с увреждания и за по-възрастните хора, независимо дали е частна или обществена.
__________________
__________________
34 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор COM(2012) 721.
34 Директива 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)
(22a)  Някои елементи на изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, и по-специално тези, посочени в приложение I и отнасящи се до предоставянето на информация, вече са обхванати от съществуващите законодателни актове на ЕС в областта на транспорта. Тези актове включват Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета1a, Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията и Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията по отношение на железопътния транспорт; Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на автобусния транспорт; и Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на морския транспорт; С оглед на осигуряването на регулаторна съгласуваност и предвидимост за стопанските субекти, попадащи в приложното поле на тези актове, съответните изисквания съгласно настоящата директива следва да се считат за изпълнени, когато са спазени съответните части на тези актове. При все това, в случаите когато изискванията за достъпност не са обхванати от посочените актове, например изискването за достъпност на уебсайтовете на авиокомпаниите, следва да бъде прилагана настоящата директива.
__________________
1a Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).
Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 година относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 110).
Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията от 5 май 2011 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (ОВ L 123, 12.5.2011 г., стр. 11).
Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 22 б (ново)
(22б)  Настоящата директива има за цел да допълни съществуващото законодателство на Съюза за сектора като обхване аспекти, които все още не са обхванати от това законодателство.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 22 в (ново)
(22в)  Определянето на обхвата на настоящата директива по отношение на въздушния, автобусния, железопътния и водния превоз на пътници следва да се основава на съществуващото секторно законодателство, отнасящо се до правата на пътниците. В случаите, в които настоящата директива не се прилага към определени видове транспортни услуги, държавите членки следва да имат възможност да насърчават доставчиците на услуги да прилагат съответните изисквания за достъпност, предвидени в настоящата директива.
Изменения 223 и 228
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  В някои ситуации общите изисквания за достъпност на архитектурната среда ще улеснят свободното движение на свързаните услуги и на хората с увреждания. Поради това настоящата директива дава възможност на държавите членки да включат архитектурната среда, използвана за предоставянето на услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива, като така гарантират съответствие с изискванията за достъпност, определени в приложение Х.
(23)  В някои ситуации достъпността на архитектурната среда е предпоставка за правилното използване на свързаните услуги от страна на хората с увреждания. Поради това настоящата директива следва да задължава държавите членки да включат архитектурната среда, използвана за предоставянето на услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива, като така гарантират съответствие с изискванията за достъпност, определени в приложение Х.
Тези изисквания за достъпност следва да се прилагат при изграждането на нова инфраструктура или при предприемането на съществени ремонти.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)
(23a)   Не се налага настоящата директива да изменя съществуващото законодателство на Съюза, когато то предвижда доброволно спазване на изискванията за достъпност.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 24
(24)  Необходимо е да се предвиди, че когато в законодателен акт на Съюза се определят правила, отнасящи се до достъпността, без да са предвидени конкретни изисквания за достъпност или технически спецификации, достъпността се определя чрез позоваване на изискванията за достъпност от настоящата директива. Такъв е случаят с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета35, Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета36 и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета37, в които се изисква техническите спецификации и техническите или функционалните изисквания на концесиите, строителството или услугите, попадащи в техния обхват, да отчитат критериите за достъпност за хората с увреждания или потребителите на универсалния дизайн.
(24)  Необходимо е да се предвиди, че когато в законодателен акт на Съюза се определят правила, отнасящи се до достъпността, без да са предвидени конкретни изисквания за достъпност или технически спецификации, достъпността се определя чрез позоваване на изискванията за достъпност от настоящата директива. В тези актове са включени Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета35, Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета36 и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета37, в които се изисква техническите спецификации и техническите или функционалните изисквания на концесиите, строителството или услугите, попадащи в техния обхват, да отчитат критериите за достъпност за хората с увреждания или потребителите на универсалния дизайн.
__________________
__________________
35 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
35 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
36 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
36 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
37 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
37 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 24 a (ново)
(24a)  Задължението за осигуряване на достъпността на транспортната инфраструктура на трансевропейската транспортна мрежа е установено с Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a. Изискванията за достъпност, предвидени в настоящата директива, следва да се прилагат и за някои елементи от транспортната инфраструктура, уредени от този регламент, при положение, че те касаят продуктите и услугите, обхванати от настоящата директива и доколкото инфраструктурата и архитектурната среда, свързани с тези услуги, са предназначени да бъдат използвани от пътници.
__________________
1a Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 24 б (ново)
(24б)  Въпреки това не е целесъобразно с настоящата директива да се променя задължителният или доброволен характер на разпоредбите от други законодателни актове на Съюза, например член 67 от Директива 2014/24/ЕС относно критериите за възлагане на обществени поръчки, които възлагащите органи могат да използват при определянето на икономически най-изгодната оферта. Ако бъде преценено, че са свързани със същността на въпросната държавна поръчка, могат да бъдат включени евентуални социални аспекти. Следователно настоящата директива следва да гарантира, че когато изискванията за достъпност се използват в съответствие с тези други законодателни актове на Съюза, тези изисквания са едни и същи в целия Съюз.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Достъпността следва да бъде постигната чрез премахването и недопускането на пречки, за предпочитане чрез подход на универсален дизайн, или „дизайн за всички“. Достъпността не следва да изключва осигуряването на разумна степен на адаптация, когато това се изисква от национално законодателство или законодателството на Съюза.
(25)  Достъпността следва да бъде постигната чрез премахването и недопускането на пречки, за предпочитане чрез подход на универсален дизайн, или „дизайн за всички“. Според Конвенцията този подход „означава дизайн на изделия, жизнена среда, програми и услуги, които да се ползват в максимална степен от всички хора, без да се налага тяхното адаптиране или специализиран дизайн“. Съгласно Конвенцията „“универсалният дизайн“ не изключва наличието на спомагателни уреди и пособия за определени групи лица с увреждания, когато това се налага“. Достъпността не следва да изключва осигуряването на разумна степен на адаптация, когато това се изисква от национално законодателство или законодателството на Съюза.
Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)
(25a)  Фактът, че даден продукт или услуга попадат в обхвата на настоящата директива не означава автоматично, че попадат в обхвата на Директива93/42/ЕИО на Съвета1a.
__________________
Директива93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 година относно медицинските изделия ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 25 б (ново)
(25б)  При идентифицирането и класифицирането на тези потребности на лицата с увреждания, които съответният продукт или услуга са предназначени да удовлетворят, принципът за „универсален дизайн“ следва да се тълкува в съответствия с Комитета на ООН за правата на хората с увреждания, по-специално с Общ коментар № 2(2014) относно член 9 от Конвенцията.
Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 27
(27)  Настоящата директива следва да се основава на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета38, тъй като се отнася до продукти, които вече са обект на други актове на Съюза, и по този начин гарантира последователността на законодателството на Съюза.
(27)  Настоящата директива следва да се основава на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета38, тъй като се отнася до продукти, които вече са обект на други актове на Съюза, и по този начин гарантира последователността на законодателството на Съюза. Въпреки това не е целесъобразно настоящата директива да включва свързаните с безопасността разпоредби на посоченото решение, като например тези, свързани с изтеглянето на продукти, тъй като един недостъпен продукт не е опасен продукт.
__________________
__________________
38 Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).
38 Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).
Изменение 36
Предложение за директива
Съображение 28
(28)  Всички стопански субекти, които имат участие във веригата на доставки и дистрибуция следва да гарантират, че предоставят на пазара само продукти и услуги, които съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което съответства на ролята на всеки субект в процеса на доставка и дистрибуция.
(28)  Всички стопански субекти, които попадат в обхвата на настоящата директива и които имат участие във веригата на доставки и дистрибуция следва да гарантират, че предоставят на пазара само продукти и услуги, които съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което съответства на ролята на всеки субект в процеса на доставка и дистрибуция.
Изменение 37
Предложение за директива
Съображение 29
(29)  Стопанските субекти следва да носят отговорност за съответствието на продуктите и услугите във връзка със своите съответни роли във веригата на доставка, така че да се гарантира високо равнище на защита на достъпността и да се гарантира справедливата конкуренция на пазара на Съюза.
(29)  Стопанските субекти следва да носят отговорност за съответствието на продуктите и услугите във връзка със своите съответни роли във веригата на доставка, така че да се постигне подобрена достъпност и да се гарантира справедливата конкуренция на пазара на Съюза.
Изменение 38
Предложение за директива
Съображение 30
(30)  Производителят, който познава в детайли процеса на проектиране и производство, е най-добре подготвен да проведе цялата процедура за оценяване на съответствието. Задълженията за оценяване на съответствието следва да се носят от производителя.
(30)  Производителят, който познава в детайли процеса на проектиране и производство, е най-добре подготвен да проведе цялата оценка на съответствието. При все това отговорността за тази оценка не следва да бъде единствено на производителя. Един подсилен орган за надзор над пазара би могъл да играе решаваща роля в процедурата за оценка.
Изменение 39
Предложение за директива
Съображение 32
(32)  Вносителите следва да гарантират, че продуктите от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, отговарят на изискванията за достъпност на настоящата директива, и по-конкретно, че производителите са провели подходящи процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези продукти.
(32)  Вносителите следва да гарантират, че продуктите от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, отговарят на изискванията за достъпност на настоящата директива, като предоставят цялата необходима информация на органа за надзор на пазара с цел провеждане на подходящи процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези продукти.
Изменение 40
Предложение за директива
Съображение 36
(36)  От съображения във връзка с пропорционалността изискванията за достъпност следва да се прилагат само дотолкова, доколкото не налагат прекомерна тежест на засегнатите стопански субекти или изискват промяна в продуктите и услугите, която би довела до тяхното основно изменение в съответствие с посочените критерии.
(36)  От съображения във връзка с пропорционалността изискванията за достъпност не следва да налагат прекомерна тежест на засегнатите стопански субекти или да изискват промяна в продуктите и услугите, която би довела до тяхното основно изменение в съответствие с посочените критерии. Трябва обаче да са налице механизми за контрол, за да се провери правото на изключения от прилагането на изискванията за достъпност.
Изменение 41
Предложение за директива
Съображение 36 a (ново)
(36a)   При извършване на оценката за това дали съответствието с изискванията за достъпност би наложило непропорционална тежест на стопанските субекти, следва да се отчетат големината, ресурсите и характерът на тези стопански субекти и техните очаквани разходи и ползи от съответствието спрямо очакваните ползи за лицата с увреждания. Анализът на разходите и ползите следва да взема предвид, наред с другото, честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или услуга, включително предвидения брой лица с увреждания, използващи конкретния продукт или услуга, експлоатационния цикъл на инфраструктурата и продуктите, използвани при предоставянето на дадена услуга, както и степента на наличие на алтернативи, които са достъпни безплатно, включително от доставчици на услуги за пътнически транспорт. При извършване на оценката за това дали съответствието с изискванията би наложило прекомерна тежест, следва да бъдат вземани предвид само законни съображения. Липсата на приоритет, време или познания не следва да се считат за законни съображения.
Изменение 42
Предложение за директива
Съображение 39
(39)  С цел улесняване на оценяването на съответствието с приложимите изисквания за достъпност е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие за продуктите и услугите, които отговарят на доброволните хармонизирани стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета39 с цел определяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания. Комисията вече е отправила към европейските организации по стандартизация няколко искания за стандартизация в сферата на достъпността, които биха били относими към разработването на хармонизираните стандарти.
(39)  С цел улесняване на оценяването на съответствието с приложимите изисквания за достъпност е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие за продуктите и услугите, които отговарят на доброволните хармонизирани стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета с цел определяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания. Комисията вече е отправила към европейските организации по стандартизация няколко искания за стандартизация в сферата на достъпността, които биха били относими към разработването на хармонизираните стандарти.
__________________
__________________
39 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
39 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
Изменение 43
Предложение за директива
Съображение 39 a (ново)
(39a)  В Регламент (ЕС) № 1025/2012 се предвижда процедура за повдигане на възражения срещу хармонизирани стандарти, когато се счита, че тези стандарти не отговарят на изискванията на настоящата директива.
Изменение 44
Предложение за директива
Съображение 40
(40)  Когато липсват хармонизирани стандарти и когато това е необходимо с цел хармонизация на пазара, Комисията следва да може да приема актове за изпълнение, с които да определя общи технически спецификации по отношение на изискванията за достъпност, определени в настоящата директива.
(40)  Европейските стандарти следва да се направляват от пазара, да отчитат обществения интерес, както и целите на политиките, заявени ясно в искането на Комисията до една или няколко европейски организации по стандартизация да изготвят хармонизирани стандарти, и следва да се основават на консенсус. Следователно до технически спецификации следва да се прибягва само в краен случай. Комисията следва да може да приема технически спецификации, например когато процесът на стандартизация е блокиран поради липса на консенсус между заинтересованите страни, предизвиквайки неоправдано забавяне при въвеждането на дадено изискване, което без приемането на подходящ стандарт, би било невъзможно за изпълнение, както е например в случая на оперативната съвместимост. Комисията следва да остави достатъчно време между приемането на искане до една или няколко европейски организации по стандартизация да изготвят хармонизирани стандарти и приемането на дадена техническа спецификация по отношение на същото изискване за достъпност. На Комисията не следва да се позволява да приема технически спецификации, ако предварително не е положила усилия изискванията за достъпност да бъдат обхванати от Европейската система за стандартизация. Комисията не следва да използва процедурата за приемане на технически спецификации за заобикаляне на Европейската система за стандартизация.
Изменение 45
Предложение за директива
Съображение 40 a (ново)
(40a)  С оглед установяването на хармонизирани стандарти и технически спецификации, които да отговарят на определените в настоящата директива изисквания за достъпност за продукти и услуги по възможно най-ефективен начин, Комисията следва, когато това е възможно, да включва в процеса на вземане на решения европейски представителни организации на лицата с увреждания, както и всички останали заинтересовани страни, .
Изменение 46
Предложение за директива
Съображение 42 a (ново)
(42a)  При осъществяването на пазарен надзор над продуктите, органите за надзор на пазара следва да направят преглед на оценката в сътрудничество с лицата с увреждания и организациите, които представляват тях и техните интереси.
Изменение 47
Предложение за директива
Съображение 44
(44)  Маркировката „CE“, указваща съответствието на продукта с изискванията за достъпност, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Настоящата директива следва да следва общите принципи, уреждащи маркировката „CE“ в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в който се определят изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти.
(44)  Настоящата директива следва да се придържа към общите принципи на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в който се определят изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти. В допълнение към декларацията за съответствие, производителят следва да информира потребителите по рентабилен начин относно достъпността на техните продукти чрез включване на бележка към опаковката.
__________________
__________________
40 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
40 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
Изменение 48
Предложение за директива
Съображение 45
(45)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008, като нанася маркировката „CE“ върху продукт, производителят декларира, че продуктът съответства на всички приложими изисквания за достъпност и че той носи цялата отговорност за това.
(45)  Несъответствието на даден продукт с посочените в член 3 изисквания за достъпност не следва да представлява само по себе си сериозен риск по смисъла на член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
Изменение 49
Предложение за директива
Съображение 48
(48)  От държавите членки се очаква да гарантират, че органите за надзор на пазара проверяват съответствието на стопанските субекти с критериите, посочени в член 12, параграф 3, в съответствие с глава V.
(48)  От държавите членки се очаква да гарантират, че органите за надзор на пазара проверяват съответствието на стопанските субекти с критериите, посочени в член 12, параграф 3, в съответствие с глава V, както и че провеждат редовни консултации с представителните организации на лицата с увреждания.
Изменение 50
Предложение за директива
Съображение 48 a (ново)
(48a)  Националните бази данни, съдържащи цялата необходима информация относно степента на достъпност на продуктите и услугите, изброени в настоящата директива, биха дали възможност за по-добро приобщаване на лицата с увреждания, както и на техните организации, в надзора на пазара.
Изменение 51
Предложение за директива
Съображение 49
(49)  От държавите членки се очаква да гарантират, че компетентните органи, посочени в член 22, уведомяват Комисията за използването на изключенията, посочени в член 22, параграф 1, както и че включват оценката, посочена в параграф 2, в съответствие с глава VI.
(49)   Държавите членки следва да гарантират, че компетентните органи уведомяват Комисията за използването на изключенията, посочени в член 22. Извършена от съответните компетентни органи първоначална оценка следва да се представя на Комисията при поискване от нейна страна. При извършване на оценката за това дали съответствието с изискванията за достъпност налага прекомерна тежест върху компетентните органи, следва да се отчетат големината, ресурсите и естеството на тези компетентни органи и очакваните разходи и ползи от съответствието спрямо очакваните ползи за лицата с увреждания. Анализът на разходите и ползите следва да взема предвид, наред с другото, честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или услуга, включително предвидения брой лица с увреждания, използващи конкретния продукт или услуга, експлоатационния цикъл на инфраструктурата и продуктите, използвани при предоставянето на дадена услуга, както и степента на наличие на алтернативи, които са достъпни безплатно, включително от доставчици на услуги за пътнически транспорт. При оценката на това дали съответствието с изискванията за достъпност налага непропорционална тежест, следва да бъдат вземани предвид само законни съображения. Липсата на приоритет, време или познания не следва да се считат за законни съображения.
Изменение 52
Предложение за директива
Съображение 50
(50)  Следва да бъде установена предпазна процедура, която да се прилага само в случай на спорове между държавите членки по отношение на мерки, предприети от държава членка, и в рамките на която заинтересованите страни се уведомяват за мерки, които се планира да бъдат предприети по отношение на продукти, които не съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива. Тя следва да позволява на органите за надзор на пазара да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива продукти в сътрудничество със съответните стопански субекти.
(50)  Следва да бъде установена предпазна процедура, която да се прилага само в случай на спорове между държавите членки по отношение на мерки, предприети от държава членка, и в рамките на която заинтересованите страни се уведомяват за мерки, които се планира да бъдат предприети по отношение на продукти, които не съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива. Тя следва да позволява на органите за надзор на пазара да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива продукти в сътрудничество с представляващи лицата с увреждания организации, както и със съответните стопански субекти.
Изменение 53
Предложение за директива
Съображение 51 a (ново)
(51a)  С цел да се гарантира правилното прилагане на принципа на пропорционалност по отношение на задълженията за идентификация на стопанските субекти и критериите, които трябва да се използват, когато се оценява дали спазването на дадено задължение по силата на настоящата директива би наложило непропорционална тежест, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да определи периода, по време на който стопанските субекти трябва да могат да посочат всеки стопански субект, който им е доставил даден продукт или на който те са доставили продукт и допълнително да определи критериите, които трябва да се вземат предвид за всички продукти и услуги, обхванати от настоящата директива, когато се определя дали тежестта следва да се счита за непропорционална, без да променя тези критерии. Този период от време следва да се определя пропорционално на жизнения цикъл на продукта. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации , включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година1a. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
__________________
1a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 54
Предложение за директива
Съображение 51 б (ново)
(51б)  Държавите членки следва да осигурят наличието на подходящи и ефективни средства за гарантиране на спазването на настоящата директива и следователно да установят подходящи механизми за контрол, като например последващ контрол от страна на органите за надзор на пазара, с цел да удостовери, че освобождаването от прилагане на изискванията за достъпност е обосновано. Когато разглеждат жалби, свързани с достъпността, държавите членки следва да спазват общия принцип на добра администрация, и по-специално задължението на длъжностните лица да гарантират, че решението по всяка жалба се взема в разумен срок.
Изменение 55
Предложение за директива
Съображение 52 a (ново)
(52a)  Държавите членки следва да гарантират наличието на средства за ефективна и бърза правна защита срещу решения, взети от страна на възлагащи органи и възложители по отношение на това дали дадена поръчка попада в обхвата на директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС. Предвид съществуващата правна рамка относно средствата за правна защита в областите, попадащи в приложното поле на директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, тези области следва да бъдат изключени от разпоредбите на настоящата директива, отнасящи се до правоприлагането и санкциите. Това изключване не засяга задълженията на държавите членки по силата на Договорите да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането и ефективността на правото на Съюза.
Изменение 56
Предложение за директива
Съображение 53 a (ново)
(53a)  Изискванията за достъпност съгласно настоящата директива следва да се прилагат за продуктите, пускани на пазара на Съюза след датата на прилагане на националните мерки за транспониране на настоящата директива, включително за използваните продукти и продуктите втора употреба, внасяни от трета страна и пуснати на пазара на Съюза след тази дата.
Изменение 57
Предложение за директива
Съображение 53 б (ново)
(53б)  При все това обществените поръчки за доставки, строителство или услуги, които попадат в обхвата на Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/25/ЕС, и които са възложени преди датата на прилагане на настоящата директива, следва да продължат да се извършват в съответствие с изискванията за достъпност, ако има такива, определени в тези обществени поръчки.
Изменение 58
Предложение за директива
Съображение 53 в (ново)
(53в)  За да се даде достатъчно време на доставчиците на услуги за приспособяване към изискванията, установени с настоящата директива, е необходимо да се предвиди преходен период, по време на който продуктите, използвани за предоставянето на дадена услуга, не е необходимо да съответстват на изискванията за достъпност, определени в настоящата директива. Като се имат предвид цената и дългият жизнен цикъл на терминалните устройства АТМ, автоматите за продажба на билети и автоматите за регистрация на пътници, целесъобразно е да се предвиди, че когато такива машини се използват при предоставянето на услуги, те могат да продължат да бъдат използвани до края на техния икономически полезен живот.
Изменение 59
Предложение за директива
Съображение 54 a (ново)
(54a)  Внедряването на приложения, предоставящи информация въз основа на услугите за пространствени данни допринася за независимото и безопасно движение на хората с увреждания. Използвани в тези приложения пространствени данни следва да позволяват да се предоставя информация, адаптирана към специфичните нужди на лицата с увреждания.
Изменение 60
Предложение за директива
Член -1 (нов)
Член -1
Предмет
Целта на настоящата директива е да се премахнат и предотвратяват пречките, породени от различаващите се изисквания за достъпност за свободното движение на продуктите и услугите, които са обхванати от настоящата директива в държавите членки. Тя също така има за цел да допринесе за нормалното функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за определени продукти и услуги.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – уводна част
1.  Глави I, II—V и VII се прилагат за следните продукти:
1.  Глави I, II—V и VII се прилагат за следните продукти, пуснати на пазара на Съюза след... [датата на прилагане на настоящата директива]:
Изменение 62
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а
а)  компютърен хардуер и компютърни операционни системи с общо предназначение;
а)  компютърен хардуер и техните вградени компютърни операционни системи с общо предназначение, предназначени за използване от потребители;
Изменение 63
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iii a) (нова)
iiiа) терминали за плащане;
Изменение 64
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква в
в)  потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка, използвано във връзка с услуги за телефония;
в)  потребителско крайно оборудване, използвано във връзка с услуги за телефония;
Изменение 65
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква г
г)  потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка, използвано във връзка с аудио-визуални медийни услуги.
г)  потребителско крайно оборудване, използвано във връзка с аудио-визуални медийни услуги.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  четци за електронни книги.
Изменение 67
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – уводна част
2.  Глави I, II—V и VII се прилагат за следните услуги:
2.  Без да се засягат разпоредбите на член 27, глави I, II—V и VII се прилагат за следните услуги, предоставени след … [датата на прилагане на настоящата директива]:
Изменение 68
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква -а (нова)
-a)  операционни системи, когато те не са включени в компютърния хардуер и се предоставят на потребителите като нематериално имущество;
Изменение 69
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква а
а)  услуги за телефония и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка;
а)  услуги за телефония и свързаното с тях потребителско крайно оборудване;
Изменение 70
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 - буква б
б)  аудио-визуални медийни услуги и свързаното с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка;
б)  уебсайтовете и базираните на мобилни устройства услуги на аудио-визуалните медийни услуги;
Изменения 235, 236, 237, 238, 239 и 253
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден транспорт на пътници;

(в)  услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден транспорт на пътници, мобилност и техните интермодални връзки, включително обществен градски транспорт, като например метро, железопътен транспорт, трамвайни, тролейбусни и автобусни системи, що се отнася до:

 

i)  терминали на самообслужване, намиращи се на територията на Съюза, включително автомати за продажба на билети, платежни терминали и автомати за регистрация на пътници;

 

ii)  уебсайтове, услуги, базирани на мобилни устройства, терминали за интелигентно издаване на билети и информация в реално време;

 

iii)  превозни средства, свързаната с тях инфраструктура и архитектурна среда, включително достъп без изкачване по стъпала на всички обществени гари;

 

iv)  таксиметрови услуги и услуги за автомобили под наем, които разполагат с подходящ дял от приспособени моторни превозни средства.

Изменение 71
Предложение за директива
Член 1 - параграф 2 – буква г
г)  банкови услуги;
г)  потребителски банкови услуги;
Изменение 72
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д
д)  електронни книги;
д)  електронни книги и свързано оборудване, използвано при предоставянето на тези услуги, предоставяни от доставчика на услуги и достъп до него;
Изменение 240
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква e a (нова)
еa)   туристически услуги, включително предоставянето на настаняване и кетъринг услуги.
Изменение 73
Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 – буква а
а)  публични договори и концесии, които са обект на Директива 2014/23/ЕС42, Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС;
а)  публични договори и концесии, които са обект на Директива 2014/23/ЕС, Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС, изготвени или предоставени след … [датата на прилагане на настоящата директива];
__________________
42 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
Изменение 74
Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 – буква б
б)  подготовката и изпълнението на програми по Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство;
б)  подготовката и изпълнението на програми по Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета43 и Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета44, приети или приложени след … [датата на прилагане на настоящата директива];
__________________
__________________
43 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
43 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
44 Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета.
44 Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр.  470).
Изменение 75
Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 – буква в
в)  тръжни процедури за обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета; 45
в)  договорите за обществени услуги, възложени след … [датата на прилагането на настоящата директива], — по конкурентна тръжна процедура или пряко за обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета45;
__________________
__________________
45 Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и № 1107/70 на Съвета (OВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).
45 Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и № 1107/70 на Съвета (OВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).
Изменение 76
Предложение за директива
Член 1 - параграф 3 – буква г
г)  транспортна инфраструктура в съответствие с Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета46.
г)  транспортна инфраструктура в съответствие с Регламент (ЕС) № 1315/2013, проектирана или изградена след … [датата на прилагане на настоящата директива];
__________________
46 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (OВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 79
Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 а (нов)
3а.  Настоящата директива не се прилага спрямо следното съдържание на уебсайтове и приложения, основани на мобилни устройства:
а)  файлови формати за офис документи, публикувани преди … [датата на прилагане на настоящата директива];
б)  онлайн карти и картографски услуги, ако основната информация е представена по достъпен цифров начин за картите, предназначени за навигационно използване;
в)  съдържание на трета страна, което не е финансирано или разработено, нито се намира под контрола на стопанския субект или съответния компетентен орган;
г)  съдържание на уебсайтове и приложения, основани на мобилни устройства, което означава, че те разполагат единствено със съдържание, което не се актуализира или редактира след … [датата на прилагане на настоящата директива].
Изменение 80
Предложение за директива
Член 1 а (нов)
Член 1а
Изключване на микропредприятията
Настоящата директива не се прилага за микропредприятията, които произвеждат, внасят или разпространяват стоки и услуги, попадащи в нейното приложно поле.
Изменение 81
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „достъпни продукти и услуги“ са продукти и услуги, които са осезаеми, използваеми и разбираеми в еднаква степен за лицата с функционални ограничения, включително лицата с увреждания, и останалите лица;
(1)  „достъпни продукти и услуги“ означава продукти и услуги, които са лесни за възприемане, използване, разбиране от лицата с увреждания и са достатъчно стабилни, за да бъдат използвани от тях;
Изменение 82
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „универсален дизайн“, или „дизайн за всички“, означава проектното решение на продукти, среди, програми и услуги да бъде използваемо за всички, във възможно най-голяма степен, без необходимост от адаптиране или специално проектно решение; „универсалният дизайн“ не изключва помощните средства за конкретни групи лица с функционални ограничения, включително за лицата с увреждания, когато такива са необходими;
заличава се
Изменение 83
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
(5a)  „услуга“ означава услуга съгласно определението в член 4, точка 1 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a;
____________________
1a Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).
Изменение 84
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
(5б)  „доставчик на услуги“ означава всяко физическо или юридическо лице, което предлага или предоставя услуга, насочена към пазара на Съюза;
Изменение 85
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 16 a (нова)
(16a)  „МСП“ означава малко или средно предприятие съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията1a;
____________________
1a Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
Изменение 86
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19
(19)  „изземване“ означава всяка мярка, целяща връщането на продукт, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;
заличава се
Изменение 87
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20 a (нова)
(20a)  „банкови услуги за потребителите“ означава услуги, които позволяват на потребителите да откриват и закриват разплащателни сметки за основни операции в Съюза по смисъла на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a;
____________________
1a Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214).
Изменение 88
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21
(21)  „електронна търговия“ означава онлайн продажбата на продукти и услуги.
(21)  „електронна търговия“ означава онлайн продажбата на продукти и услуги от предприятия на потребители, попадащи в обхвата на Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a;
____________________
1a Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
Изменение 89
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21 a (нова)
(21a)  „услуги за въздушен транспорт на пътници“ означава услуги, предоставяни от въздушните превозвачи, тур операторите и на управляващите органи на летищата, както е определено в член 2, букви б) – е) от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета1a;
____________________
1a Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1).
Изменение 90
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21 б (нова)
(21б)  „услуги за автобусен транспорт на пътници“ означава услуги, попадащи в обхвата на член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 181/2011;
Изменение 91
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21 в (нова)
(21в)  „услуги за железопътен транспорт на пътници“ означава всички железопътни пътнически услуги, обхванати от член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1371/2007;
Изменение 92
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21 г (нова)
(21г)  „услуги за воден транспорт на пътници“ означава пътническите услуги, обхванати от член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1177/2010.
Изменение 337
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21 д (нова)
(21д)  „помощни технологии“ означава всеки артикул, всяка част от оборудване или система от продукти, използвани за увеличаване, запазване или подобряване на функционалните умения на лицата с функционални ограничения, включително хората с увреждания;
Изменение 93
Предложение за директива
Член 3 – параграф 3
3.  Следните терминали на самообслужване– терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІ от приложение І.
3.  Следните терминали на самообслужване — терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети, автомати за регистрация на пътници и платежни терминали, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІ от приложение І.
Изменение 94
Предложение за директива
Член 3 – параграф 4
4.  Услугите за телефония, включително услугите за връзка със службите за спешно реагиране, и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІІ от приложение І.
4.  Услугите за телефония, включително услугите за връзка със службите за спешно реагиране, и свързаното с тях потребителско крайно оборудване трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІІ от приложение І.
Изменение 95
Предложение за директива
Член 3 – параграф 5
5.  Аудио-визуалните медийни услуги и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІV от приложение І.
5.  Уебсайтовете и услуги, базирани на мобилни устройства на аудио-визуалните медийни услуги, и свързаното с тях потребителско крайно оборудване трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІV от приложение І.
Изменение 244
Предложение за директива
Член 3 – параграф 6
6.  Услугите за въздушен, автобусен, железопътен и воден пътнически превоз, услугите, базирани на мобилни устройства, терминалите за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време и терминалите на самообслужване, автоматите за продажба на билети и автоматите за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз, трябва да отговарят на съответните изисквания, определени в раздел V от приложение І.
6.  Услугите за въздушен, градски, междуградски или междуселищен автобусен транспорт, услуги за железопътен, морски и интермодален пътнически превоз, включително услуги, свързани с градския транспорт, мобилността и архитектурната среда, уебсайтовете, базираните на мобилни устройства услуги, терминалите за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време и терминалите на самообслужване, като например платежни машини, автоматите за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз, услугите, свързани с туризма, наред с другото, услуги по настаняване и кетъринг услуги, отговарят на изискванията, определени в раздел V от приложение I, само ако тези изисквания не са вече обхванати от следните специфични законодателни актове: по отношение на железопътния превоз Регламент (ЕО) № 1371/2007, Регламент (ЕС) № 1300/2014 и Регламент (ЕС) № 454/2011, по отношение на автобусния транспорт Регламент (ЕС) № 181/2011, по отношение на морския транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища Регламент (ЕС) № 1177/2010, и по отношение на въздушния транспорт Регламент (ЕО) № 1107/2006.
Изменение 97
Предложение за директива
Член 3 – параграф 7
7.  Банковите услуги, уебсайтовете, базираните на мобилни устройства банкови услуги, терминалите на самообслужване, включително терминалните устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІ от приложение І.
7.  Банковите услуги, уебсайтовете, базираните на мобилни устройства банкови услуги, терминалите на самообслужване, включително платежните терминали и терминалните устройства АТМ, използвани за предоставянето на тези банкови услуги, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІ от приложение І.
Изменение 98
Предложение за директива
Член 3 – параграф 8
8.  Електронните книги трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІІ от приложение І.
8.  Електронните книги и свързаното оборудване трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІІ от приложение І.
Изменение 224
Предложение за директива
Член 3 – параграф 10
10.  Държавите членки могат да решат — с оглед на националните условия — че архитектурната среда, използвана от клиентите на услуги за пътнически превоз, включително средата, управлявана от доставчиците на услугата и от операторите на инфраструктурата, както и архитектурната среда, използвана от клиентите на банкови услуги и центрове за обслужване на клиенти, както и на магазини в рамките на дейността на телефонни оператори, трябва също да отговарят на изискванията за достъпност от приложение І, раздел X, с цел да увеличат максимално тяхното използване от лицата с функционални ограничения, в т.ч. лицата с увреждания.
10.  Държавите членки гарантират, че архитектурната среда, използвана от клиентите на услуги за пътнически превоз, включително средата, управлявана от доставчиците на услугата и от операторите на инфраструктурата, както и архитектурната среда, използвана от клиентите на банкови услуги за потребители и центрове за обслужване на клиенти, както и на магазини в рамките на дейността на телефонни оператори, отговарят на изискванията за достъпност, посочени в раздел Х от приложение І, с цел да увеличат максимално тяхното използване от хората с увреждания, по отношение на строителството на нова инфраструктура или на мащабни ремонти на съществуващата инфраструктура. Това се извършва, без да се засягат правните актове на Съюза и националното законодателство за закрила на национални богатства с художествена, историческа или археологическа стойност.
Изменение 100
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1
Държавите членки нямат право да препятстват предоставянето на пазара на тяхна територия на продукти и услуги, които съответстват на настоящата директива, на основания, свързани с изискванията за достъпност.
Държавите членки нямат право да препятстват предоставянето на пазара на тяхна територия на продукти, които съответстват на настоящата директива. Държавите членки нямат право да препятстват предоставянето на пазара на тяхна територия на услуги, които съответстват на настоящата директива.
Изменение 101
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1
1.  Когато пускат своите продукти на пазара, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие с приложимите изисквания за безопасност, определени в член 3.
1.  Когато пускат своите продукти на пазара, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие с приложимите изисквания за безопасност, определени в член 3, освен ако тези функционални изисквания не могат да се постигнат поради факта, че адаптирането на въпросния продукт би изисквало основна промяна на основния характер на продукта или би довело до непропорционална тежест за съответния производител, както е предвидено в член 12.
Изменение 102
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 2
Когато съответствието на един продукт с приложимите изисквания за достъпност е доказано от такава процедура, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“.
Когато съответствието на един продукт с приложимите изисквания за достъпност, посочени в член 3, е доказано от такава процедура за оценяване на съответствието, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие, в която ясно се посочва, че продуктът е достъпен.
Изменение 103
Предложение за директива
Член 5 – параграф 4
4.  Производителите поддържат регистър на жалбите, несъответстващите продукти и изземванията на продукти и следят за информираността на дистрибуторите относно подобен мониторинг.
4.  Производителите поддържат регистър на жалбите и на несъответстващите продукти.
Изменение 104
Предложение за директива
Член 5 – параграф 7
7.  Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и крайните ползватели, определен от съответната държава членка.
7.  Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции на език, лесно разбираем за потребителите и крайните ползватели, определен от съответната държава членка.
Изменение 105
Предложение за директива
Член 5 – параграф 8
8.  Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът крие риск, свързан с достъпността, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.
8.  Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие или да го изтеглят, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът не отговаря на изискванията на настоящата директива, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите коригиращи мерки.
Изменение 106
Предложение за директива
Член 5 – параграф 9
9.  При обосновано искане от компетентен национален орган производителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, на език, който е лесно разбираем за него. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, които са пуснали на пазара, и за гарантиране на съответствието с изискванията, посочени в член 3.
9.  При искане от компетентен национален орган производителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, на език, който е лесно разбираем за него. По искане на тези органи те си сътрудничат с тях при всяко действие, предприето за гарантиране на съответствието с настоящата директива.
Изменение 107
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а
а)  при обосновано искане от страна на компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт;
а)  при искане от страна на компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт;
Изменение 108
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 - буква б
б)  по тяхно искане да си сътрудничи с компетентните национални органи при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, обхванати от полученото от него пълномощно.
б)  по тяхно искане да си сътрудничи с компетентните национални органи при всяко действие, предприето за гарантиране на съответствието с настоящата директива на продукти, обхванати от полученото от него пълномощно.
Изменение 109
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2
2.  Преди да пуснат един продукт на пазара, вносителите гарантират, че процедурата за оценяване на съответствието, определена в приложение ІІ, е проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, изисквана в посоченото приложение, че на продукта е нанесена маркировката „СЕ“ и че той се придружава от необходимите документи, както и че производителят е изпълнил изискванията, посочени в член 5, параграфи 5 и 6.
2.  Преди да пуснат един продукт на пазара, вносителите гарантират, че процедурата за оценяване на съответствието, определена в приложение ІІ, е проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, изисквана в посоченото приложение, че продуктът се придружава от необходимите документи, както и че производителят е изпълнил изискванията, посочени в член 5, параграфи 5 и 6.
Изменение 110
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3
3.  Когато вносител счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията за достъпност, посочени в член 3, той не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
3.  Когато вносител счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията за достъпност, посочени в член 3, той не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът не отговаря на изискванията на настоящата директива, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
Изменение 111
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5
5.  Вносителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка.
5.  Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции на език, лесно разбираем за потребителите и крайните ползватели, определен от съответната държава членка.
Изменение 112
Предложение за директива
Член 7 – параграф 7
7.  Вносителите поддържат регистър на жалбите, несъответстващите продукти и изземванията на продукти и следят за информираността на дистрибуторите относно подобни мерки.
7.  Производителите поддържат регистър на жалбите и на несъответстващите продукти.
Изменение 113
Предложение за директива
Член 7 – параграф 8
8.  Вносителите, които считат или имат основание да считат, че продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на изискванията, посочени в член 3, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, вносителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавата членка, в която предоставят продукта, като съобщават данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.
8.  Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие или да го изтеглят, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът не е в съответствие с настоящата директива, вносителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавата членка, в която предоставят продукта, като съобщават данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите коригиращи мерки.
Изменение 114
Предложение за директива
Член 7 – параграф 9
9.  При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт, на език, лесно разбираем за него. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, които са пуснали на пазара.
9.  При искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт, на език, лесно разбираем за него. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за гарантиране на съответствието на продукти, които са пуснали на пазара, с изискванията за достъпност, посочени в член 3.
Изменение 115
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2
2.  Преди да предоставят даден продукт на пазара, дистрибуторите проверяват дали на него е нанесена маркировката „СЕ“ и дали е придружен от необходимите документи и от инструкции и информация за безопасност на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели в държавата членка, в която продуктът ще бъде предоставен на пазара, и че производителят и вносителят са изпълнили изискванията, определени в член 5, параграфи 5 и 6 и в член 7, параграф 4.
2.  Преди да предоставят даден продукт на пазара, дистрибуторите проверяват дали продуктът е в съответствие с настоящата директива и дали е придружен от необходимите документи и от инструкции на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели в държавата членка, в която продуктът ще бъде предоставен на пазара, и дали производителят и вносителят са изпълнили изискванията, определени в член 5, параграфи 5 и 6 и в член 7, параграф 4.
Изменение 116
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3
3.  Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията за достъпност, посочени в член 3, той не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
3.  Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията за достъпност, посочени в член 3, той не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът не е в съответствие с настоящата директива, дистрибуторът информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
Изменение 117
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5
5.  Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че продукт, който са предоставили на пазара, не е в съответствие с настоящата директива, гарантират, че са предприети необходимите корективни мерки за привеждане на продукта в съответствие, за неговото изтегляне или изземване, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторите информират незабавно за това компетентните национални органи на държавата членка, в която предоставят продукта, като съобщават данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.
5.  Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че продукт, който са предоставили на пазара, не е в съответствие с настоящата директива, гарантират, че са предприети необходимите коригиращи мерки за привеждане на продукта в съответствие или за неговото изтегляне, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът не е в съответствие с настоящата директива, дистрибуторите информират незабавно за това компетентните национални органи на държавата членка, в която предоставят продукта, като съобщават данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите коригиращи мерки.
Изменение 118
Предложение за директива
Член 8 – параграф 6
6.  При обосновано искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, които са предоставили на пазара.
6.  При искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за гарантиране на съответствието на продукти, които са предоставили на пазара, с изискванията за достъпност, посочени в член 3.
Изменение 119
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2
2.  Стопанските субекти трябва да могат да предоставят информацията, посочена в параграф 1, в продължение на 10 години, след като продуктът им е бил доставен, и в продължение на 10 години, след като те са доставили продукта.
2.  Стопанските субекти трябва да могат да предоставят информацията, посочена в параграф 1, в продължение на определен период от време, който е най-малко пет години, след като продуктът им е бил доставен или след като те са доставили продукта.
Изменение 120
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 а (нов)
2a.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 23а за допълване на настоящата директивата, за да уточни какъв е периодът, посочен в параграф 2 от настоящия член. Този период от време е пропорционален на жизнения цикъл на съответния продукт.
Изменение 121
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2
2.  Доставчиците на услуги изготвят необходимата информация в съответствие с приложение ІІІ, с която се обяснява по какъв начин услугите изпълняват изискванията за достъпност, посочени в член 3. Информацията се предоставя на обществеността в писмен и устен вид, включително по начин, който е достъпен за лицата с функционални ограничения и за лицата с увреждания. Доставчиците на услуги съхраняват тази информация за срока на предоставяне на услугата.
2.  Доставчиците на услуги изготвят необходимата информация в съответствие с приложение ІІІ, с която се обяснява по какъв начин техните услуги изпълняват изискванията за достъпност, посочени в член 3. Информацията се предоставя на обществеността по начин, който е достъпен за лицата с увреждания. Доставчиците на услуги съхраняват тази информация за срока на предоставяне на услугата.
Изменение 122
Предложение за директива
Член 11 – параграф 4
4.  При получаване на мотивирано искане от компетентен орган доставчиците на услуги му предоставят цялата информация, необходима за доказване на съответствието на услугата с изискванията за достъпност, посочени в член 3. По искане на тези органи те си сътрудничат с тях при всяко действие, предприето с цел привеждане на услугата в съответствие с посочените изисквания.
4.  При получаване на искане от компетентен орган доставчиците на услуги му предоставят цялата информация, необходима за доказване на съответствието на услугата с изискванията за достъпност, посочени в член 3. По искане на тези органи те си сътрудничат с тях при всяко действие, предприето с цел привеждане на услугата в съответствие с посочените изисквания.
Изменение 339
Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква б
б)  очакваните разходи и ползи за стопанските субекти спрямо очакваните ползи за лицата с увреждания, като се отчита честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или конкретната услуга.
б)  очакваните допълнителни разходи и ползи за стопанските субекти спрямо очакваните ползи за лицата с функционални ограничения, включително лицата с увреждания, като се отчита честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или конкретната услуга.
Изменение 123
Предложение за директива
Член 12 – параграф 4
4.  Тежестта не се счита за прекомерна, когато е компенсирана чрез финансиране от източници, различни от собствени средства на стопанския субект, независимо дали публични или частни.
4.  Тежестта не се счита за прекомерна, когато е компенсирана чрез финансиране от източници, различни от собствени средства на стопанския субект, които са предоставени за целите на подобряване на достъпността, независимо дали публични или частни.
Изменение 124
Предложение за директива
Член 12 – параграф 5
5.  Оценката доколко съответствието с изискванията за достъпност по отношение на продукти или услуги води до основно изменение или прекомерна тежест се извършва от стопанския субект.
5.  Първоначалната оценка доколко съответствието с изискванията за достъпност по отношение на продукти или услуги води до основно изменение или прекомерна тежест, се извършва от стопанския субект.
Изменение 230
Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 а (нов)
5a.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 23а за допълване на параграф 3 от настоящия член чрез допълнително определяне на критерии, които трябва да се вземат предвид за всички продукти и услуги, обхванати от настоящата директива, когато се определя дали тежестта трябва да се разглежда като непропорционална, без да променя тези критерии.
При допълнителното уточняване на тези критерии Комисията взема предвид не само потенциалните ползи за хората с увреждания, но също и за хората с функционални ограничения.
Комисията приема първия такъв делегиран акт, който обхваща всички продукти и услуги, които попадат в приложното поле на настоящата директива, в срок до … [една година след датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 126
Предложение за директива
Член 12 – параграф 6
6.  Когато стопанските субекти са използвали изключението, предвидено в параграфи 1—5, за конкретен продукт или услуга, те уведомяват съответния орган за надзор на пазара на държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът или услугата. Уведомленията включват оценката, посочена в параграф 3. Микропредприятията са освободени от това изискване за уведомяване, но трябва да могат да представят при поискване съответната документация от съответния орган за надзор на пазара.
6.  Когато стопанските субекти са използвали изключението, предвидено в параграфи 1—5, за конкретен продукт или услуга, те уведомяват съответния орган за надзор на пазара на държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът или услугата. Оценката, посочена в параграф 3, се представя на органа за надзор на пазара при искане от негова страна. Микропредприятията са освободени от това изискване за уведомяване, но трябва да могат да представят при поискване съответната документация от съответния орган за надзор на пазара
Изменение 127
Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 а (нов)
6a.  Комисията приема актове за изпълнение за създаване на образец за нотификация за целите на параграф 6 от настоящия член. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 1а. Комисията приема първия такъв делегиран акт до ... . [две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 128
Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 б (нов)
6б.  Установява се структуриран диалог между съответните заинтересовани страни, включително лицата с увреждания и техните представителни организации и органите за надзор на пазара, за да се гарантира, че са установени подходящи принципи за оценка на изключенията и че те са съгласувани.
Изменение 129
Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 в (нов)
6в.  Държавите членки се насърчават да предоставят стимули и насоки за микропредприятията, за да се улесни прилагането на настоящата директива. Процедурите и насоките се разработват след консултации със съответните заинтересовани страни, включително лицата с увреждания и техните представителни организации.
Изменение 130
Предложение за директива
Глава IV – заглавие
Хармонизирани стандарти, общи технически спецификации и съответствие на продукти и услуги
Хармонизирани стандарти, технически спецификации и съответствие на продукти и услуги
Изменение 131
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1
За продуктите и услугите, които съответстват на хармонизирани стандарти или на части от хармонизирани стандарти, чиито данни са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответстват на изискванията за достъпност, посочени в член 3 и обхванати от тези стандарти или части от стандарти.
1.   За продуктите и услугите, които съответстват на хармонизирани стандарти или на части от хармонизирани стандарти, чиито данни са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответстват на изискванията за достъпност, посочени в член 3, които са обхванати от тези стандарти или части от стандарти.
Изменение 132
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 a (нов)
1a.  Комисията, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1025/2012, изисква от една или от няколко европейски организации по стандартизация да изготвят хармонизирани стандарти за всяко от изискванията за достъпност, посочени в член 3. Комисията приема тези искания до ... [две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 133
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 б (нов)
1б.  Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на технически спецификации, които да отговарят на изискванията за достъпност, посочени в член 3. Независимо от това тя прави това, единствено ако са изпълнени следните условия:
а)  данните на хармонизирани стандарти не са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012;
б)  Комисията е приела искане, посочено в параграф 2 от настоящия член; както и
в)  Комисията отбелязва неоправданите забавяния в процедурата по стандартизация.
Преди Комисията да приеме актовете за изпълнение, посочени в първа алинея, тя се консултира със съответните заинтересовани страни, включително представителни организации на хора с увреждания.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2 от настоящата директива.
Изменение 134
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 в (нов)
1в.  При липса на публикуване на позовавания на хармонизираните стандарти, посочени в параграф 1 от настоящия член, в Официален вестник на Европейския съюз, продуктите и услугите, които отговарят на техническите спецификации, посочени в параграф 1б от настоящия член, или на части от тях, се считат, че съответстват на изискванията за достъпност, посочени в член 3, които са обхванати от тези технически спецификации или части от тях.
Изменение 135
Предложение за директива
Член 14
Член 14
заличава се
Общи технически спецификации
1.  Когато данните на хармонизирани стандарти не са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 и когато с оглед на хармонизирането на пазара са необходими допълнителни данни относно изискванията за достъпност за определени продукти и услуги, Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на общи технически спецификации („ОТС“) за изискванията за достъпност, определени в приложение I към настоящата директива. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2 от настоящата директива.
2.  За продуктите и услугите, които съответстват на ОТС, посочени в параграф 1, или на части от тях, се счита, че съответстват на изискванията за достъпност, посочени в член 3 и обхванати от съответните ОТС или части от тях.
Изменение 136
Предложение за директива
Член 15 – параграф 2
2.  ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение III към Решение № 768/2008/ЕО. Тя съдържа елементите, определени в приложение II към настоящата директива, и се актуализира редовно. При изискванията относно техническата документация трябва да се избягва налагането на прекомерна тежест за микро-, малките и средните предприятия. Декларацията за съответствие се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът.
2.  ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение III към Решение № 768/2008/ЕО. Тя съдържа елементите, определени в приложение II към настоящата директива, и се актуализира редовно. При изискванията относно техническата документация трябва да се избягва налагането на прекомерна тежест за малките и средните предприятия. Декларацията за съответствие се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът.
Изменение 137
Предложение за директива
Член 15 – параграф 3
3.  Когато продукт е обект на повече от един акт на Съюза, който изисква ЕС декларация за съответствие, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие по отношение на всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове, включително данните за публикуването им.
3.  Когато продукт е обект на повече от един акт на Съюза, който изисква ЕС декларация за съответствие, се изготвя декларацията за съответствие на ЕС по отношение на всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове, включително данните за публикуването им.
Изменение 138
Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 a (нов)
4a.  В допълнение към декларацията за съответствие производителят посочва върху опаковката ефективната от гледна точка на разходите, ясна и точна информация за потребителите, че продуктът включва характеристики по отношение на достъпността.
Изменение 139
Предложение за директива
Член 16
Член 16
заличава се
Основни принципи на маркировката „СЕ“ за продукти
За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, определени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
Изменение 140
Предложение за директива
Член -17 (нов)
Член -17
Национална база данни
Всяка държава членка създава обществено достъпна база данни, в която са регистрирани недостъпните продукти. Потребителите следва да могат да правят справки и да съхраняват информация относно недостъпните продукти. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да информират потребителите или другите заинтересовани страни относно възможността за подаване на жалби. Следва да се предвиди интерактивна система между националните бази данни, евентуално под отговорността на Комисията или на съответните представителни организации, така че информацията за недостъпните продукти да може да се разпространява в целия Съюз.
Изменение 141
Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 2
Държавите членки гарантират, че на обществеността е известно кои са националните органи за надзор на пазара и тя е запозната със съществуването и отговорностите им. При поискване тези органи предоставят информация в достъпни формати.
Държавите членки гарантират, че на обществеността е известно кои са националните органи за надзор на пазара и тя е запозната със съществуването и отговорностите им. При поискване от заинтересованата общественост тези органи предоставят информация в достъпни формати за работата си и решенията, които те са взели.
Изменение 142
Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1
Когато органите за надзор на пазара на държава членка предприемат действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че даден продукт, който попада в приложното поле на настоящата директива, представлява риск във връзка с аспектите на достъпността, обхванати в настоящата директива, те извършат оценка на съответния продукт, която обхваща всички изисквания, определени в настоящата директива. Съответните стопански субекти оказват пълно сътрудничество на органите за надзор на пазара.
Когато органите за надзор на пазара на държава членка предприемат действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че даден продукт, който попада в приложното поле на настоящата директива, не е в съответствие с настоящата директива, те извършат оценка на съответния продукт, която обхваща всички съответни изисквания, определени в настоящата директива. Съответните стопански субекти оказват пълно сътрудничество на органите за надзор на пазара.
Изменение 143
Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 2
Когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара открият, че за продукта не са спазени изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния стопански субект да предприеме необходимите корективни действия, за да приведе продукта в съответствие с тези изисквания, да го изтегли от пазара, или да го изземе в разумен срок, съразмерен с естеството на риска и определен от тях.
Когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара открият, че за продукта не са спазени изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния стопански субект да предприеме всички необходими коригиращи действия, за да приведе продукта в съответствие с тези изисквания. Ако съответният стопански субект не предприеме адекватни коригиращи действия, органите за надзор на пазара изискват от този стопански субект да го изтегли от пазара в разумен срок.
Изменение 144
Предложение за директива
Член 19 – параграф 4
4.  Когато съответният стопански субект не предприеме подходящи корективни действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на продукта на националния им пазар, за изтеглянето на продукта от този пазар или за неговото изземване. Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.
4.  Когато съответният стопански субект не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на продукта на националния им пазар, за изтеглянето на продукта от този пазар. Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.
Изменение 145
Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – уводна част
5.  Информацията, посочена в параграф 4, включва всички налични данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, неговия произход, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия го риск, естеството и продължителността на предприетите национални мерки и аргументите, изложени от съответния стопански субект. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на което и да било от следните:
5.  Информацията, посочена в параграф 4, включва всички налични данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, неговия произход, естеството на предполагаемото несъответствие, естеството и продължителността на предприетите национални мерки и аргументите, изложени от съответния стопански субект. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на което и да било от следните:
Изменение 146
Предложение за директива
Член 19 — параграф 5 — буква а
а)  неизпълнение от страна на продукта на изискванията във връзка с изискванията, определени в член 3 от настоящата директива, или
а)  неизпълнение от страна на продукта на съответните изисквания, определени в член 3, или
Изменение 147
Предложение за директива
Член 19 – параграф 8
8.  Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния продукт са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки като изтегляне на продукта от техния пазар.
8.  Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния продукт са предприети без забавяне подходящи и пропорционални ограничителни мерки като изтегляне на продукта от техния пазар.
Изменение 148
Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – алинея 1
Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 19, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) стопански субект(и) и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана или не.
Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 19, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения, или когато Комисията има солидни доказателства да предположи, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) стопански субект(и) и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана или не.
Изменение 149
Предложение за директива
Член 20 а (нов)
Член 20а
Работна група
1.  Комисията създава работна група.
Тази работна група е съставена от представители на националните органи за надзор на пазара и на съответните заинтересовани страни, включително лицата с увреждания и техните представителни организации.
2.  Работната група изпълнява следните задачи:
а)  улеснява обмена на информация и на най-добри практики между органите за надзор на пазара;
б)  осигурява последователност в прилагането на изискванията за достъпност, посочени в член 3;
в)  изразява становище относно изключенията от изискванията, посочени в член 3 в случаите, счетени за необходими след получаване на искането от страна на Комисията.
Изменение 151
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква в
в)  при определянето на изискванията за достъпност, свързани със социалните и качествените критерии, определени от компетентните органи при тръжни процедури за услуги за шосеен и железопътен пътнически превоз съгласно Регламент (ЕО) № 1370/;
заличава се
Изменения 247 и 281
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква г a (нова)
гa)   когато е приложимо, към всеки съответен законодателен акт на Съюза или към разпоредбите в законодателството на Съюза, отнасящи се до достъпността за хората с увреждания.
Изменения 282
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква г б (нова)
гб)   когато Съюзът съфинансира проекти за безпрепятствена достъпна транспортна и телекомуникационна инфраструктура по линия на МСЕ, структурните фондове или ЕФСИ, проектите, които подкрепят или включват компоненти за достъпност, трябва да се определят като приоритетни.
Изменение 152
Предложение за директива
Член 22 – параграф 1
1.  Изискванията за достъпност, посочени в член 21, се прилагат дотолкова, доколкото не налагат прекомерна тежест на компетентните органи за целите на настоящия член.
1.  Изискванията за достъпност, посочени в член 21, се прилагат дотолкова, доколкото не налагат прекомерна тежест на компетентните органи или на операторите, сключили договор с тях, за целите на настоящия член.
Изменения 226 и 257
Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 – буква б
б)  прогнозните разходи и ползи за съответните компетентни органи спрямо прогнозните ползи за хората с увреждания, като се отчита честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или услуга;
б)  прогнозните разходи и ползи за съответните компетентни органи спрямо прогнозните ползи за хората с функционални ограничения и хората с увреждания, като се отчита честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или услуга;
Изменение 153
Предложение за директива
Член 22 – параграф 3
3.  Оценката дали съответствието с изискванията за достъпност, посочени в член 21, налага прекомерна тежест се извършва от съответните компетентни органи.
3.  Първоначалната оценка дали съответствието с изискванията за достъпност, посочени в член 21, налага прекомерна тежест се извършва от съответните компетентни органи.
Изменение 231
Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 а (нов)
3а.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 23а за допълване на параграф 2 от настоящия член чрез допълнително определяне на критерии, които трябва да се вземат предвид за всички продукти и услуги, обхванати от настоящата директива, когато се определя дали тежестта трябва да се разглежда като непропорционална, без да променя тези критерии.
При допълнителното уточняване на тези критерии Комисията взема предвид не само потенциалните ползи за хората с увреждания, но също и за хората с функционални ограничения.
Комисията приема първия такъв делегиран акт, който обхваща всички продукти и услуги, които попадат в приложното поле на настоящата директива, в срок до … [една година след датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 155
Предложение за директива
Член 22 – параграф 4
4.  Когато един компетентен орган е използвал изключението, предвидено в параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт или услуга, той уведомява Комисията за това. В уведомлението се включва оценката, посочена в параграф 2.
4.  Когато един компетентен орган е използвал изключението, предвидено в параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт или услуга, той уведомява Комисията за това. Оценката, посочена в параграф 2, се представя на органа за надзор на пазара при искане от негова страна.
Изменение 156
Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 a (нов)
4a.  Ако Комисията има основание да се съмнява в решението на съответния компетентен орган, тя може да поиска от работната група, посочена в член 20а, да провери оценката, посочена в параграф 2 от настоящия член, и да изготви становище.
Изменение 157
Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 б (нов)
4б.  Комисията приема актове за изпълнение за създаване на образец за нотификация за целите на параграф 4 от настоящия член. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 1а. Комисията приема първия такъв делегиран акт до ... . [две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 158
Предложение за директива
Глава VII – заглавие
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Изменение 159
Предложение за директива
Член 23 а (нов)
Член 23a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2а, член 12, параграф 5а и член 22, параграф 3а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от … [датата на влизане в сила на настоящата директива].
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2а, член 12, параграф 5а и член 22, параграф 3а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението . То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение . за по-добро законотворчествоот 13 април 2016 година.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 2а, член 12, параграф 5а член 22, параграф 3а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 160
Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 a (нов)
1a.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 161
Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – уводна част
2.  Средствата, посочени в параграф 1, включват:
(не засяга българската версия)
Изменение 162
Предложение за директива
Член 25 — параграф 2 — буква а
а)  разпоредби, по силата на които потребителят може да сезира съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи с цел да се обезпечи прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива;
а)  възможността потребителят, който е пряко засегнат от несъответствието на продукт или услуга, да може да сезира съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи, с цел да се обезпечи прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива.
Изменение 163
Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – буква б
б)  разпоредби, по силата на които публичните органи или частните сдружения, организации или други правни субекти, които имат законен интерес, с цел да се обезпечи прилагането на разпоредбите на настоящата директива могат да сезират съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи от името на потребителите, за да се гарантира прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива.
б)  възможността публичните органи или частните сдружения, организации или други правни субекти, които имат законен интерес, с цел да се обезпечи прилагането на разпоредбите на настоящата директива, да могат да сезират съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи от името на потребителите, за да се гарантира прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива. Законният интерес би могъл да бъде представляването на потребителите, които са пряко засегнати от несъответствието на продукт или услуга;
Изменение 164
Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – буква б a (нова)
бa)  възможността за потребителя, който е пряко засегнат от несъответствието на продукта или услугата, да използва механизъм за подаване на жалби. Този механизъм би могъл да бъде разгледан от съществуващ орган, като например националния омбудсман.
Изменение 165
Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 a (нов)
2a.  Държавите членки гарантират, преди сезирането на съдилищата или компетентните административни органи, както е посочено в параграф 1, букви а) и б), наличието на алтернативни механизми за разрешаване на спорове с цел разрешаване на всички случаи на предполагаемо несъответствие с разпоредбите на настоящата директива, които са докладвани чрез механизма за подаване на жалби, посочен в параграф 2, буква ба).
Изменение 166
Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 б (нов)
2б.  Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за договори, които са уредени от разпоредбите на Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/25/ЕС.
Изменение 288
Предложение за директива
Член 26 – параграф 2
2.  Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
2.  Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, но не трябва да служат като алтернатива на изпълнението от стопанските субекти на задължението им да направят своите продукти или услуги достъпни. Тези санкции трябва също така да бъдат придружени от ефективни коригиращи действия в случай на несъответствие от страна на стопанския субект.
Изменение 168
Предложение за директива
Член 26 – параграф 4
4.  Санкциите трябва да отчитат степента на несъответствие, включително броя на единиците несъответстващи продукти или услуги, както и броя на засегнатите лица.
4.  Санкциите трябва да отчитат степента на несъответствие, включително нейната сериозност, и броя на единиците несъответстващи продукти или услуги, както и броя на засегнатите лица.
Изменение 169
Предложение за директива
Член 27 – параграф 2
2.  Те започват да прилагат тези разпоредби от [… въведете дата — шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива].
2.  Те започват да прилагат тези разпоредби от ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 170
Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 a (нов)
2a.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 2б от настоящия член, държавите членки предвиждат преходен период от пет години след ... [шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива], през който доставчиците на услуги могат да продължат да предоставят своите услуги, при използване на продукти, които са били законно използвани от тях за предоставянето на сходни услуги преди тази дата.
Изменение 171
Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 б (нов)
2б.  Държавите членки могат да предвидят, че терминалите на самообслужване, законно използвани от страна на доставчиците на услуги при предоставянето на услугите преди .... [шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива], могат да продължат да се използват при предоставянето на подобни услуги до края на техния икономически полезен живот.
Изменение 172
Предложение за директива
Член 27 – параграф 5
5.  Държавите членки, които използват възможността, предвидена в член 3, параграф 10, съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат с оглед на тази цел, и се отчитат пред Комисията за напредъка при тяхното изпълнение.
5.  По целесъобразност държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат за целите на член 3, параграф 10, и се отчитат пред Комисията за напредъка при тяхното изпълнение.
Изменение 173
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1
Не по-късно от [… въведете дата — пет години след началото на прилагане на настоящата директива] и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящата директива.
-1.   Не по-късно от [три години след датата на прилагане на настоящата директива] и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящата директива.
Изменение 174
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1
1.  В доклада, inter alia, в контекста на социалните, икономическите и технологичните промени се разглежда еволюцията в достъпността на продуктите и услугите и въздействието върху стопанските субекти и хората с увреждания, като се набелязват, където е възможно, области за намаляване на тежестта с оглед оценка на необходимостта от преразглеждане на настоящата директива.
1.  В докладите, изготвени въз основа на уведомленията, получени в съответствие с член 12, параграф 6 и член 22, параграф 4, се извършва оценка на това дали настоящата директива е постигнала целите си, особено по отношение на подобряване на свободното движение на достъпни продукти и услуги. Освен това в тези доклади, в контекста на социалните, икономическите и технологичните промени, се разглежда еволюцията в достъпността на продуктите и услугите, необходимостта от включване на нови продукти и услуги в обхвата на настоящата директива или необходимостта от изключване на определени продукти или услуги от обхвата на настоящата директива, както и въздействието на настоящата директива върху стопанските субекти и лицата с увреждания, като се набелязват, където е възможно, области за намаляване на тежестта с оглед оценка на необходимостта от преразглеждане на настоящата директива.
Изменение 175
Предложение за директива
Член 28 – параграф 2
2.  Държавите членки предоставят на Комисията в срок цялата информация, която ѝ е необходима за изготвянето на този доклад.
2.  Държавите членки предоставят на Комисията в срок цялата информация, която ѝ е необходима за изготвянето на тези доклади.
Изменение 176
Предложение за директива
Член 28 – параграф 3
3.  В доклада на Комисията се отчита гледната точка на заинтересованите икономически субекти и на съответните неправителствени организации, включително организациите на хората с увреждания и тези на възрастните хора.
3.  В доклада на Комисията се отчита гледната точка на заинтересованите икономически субекти и на съответните неправителствени организации, включително организациите на лицата с увреждания.
Изменение 177
Предложение за директива
Приложение I – раздел I – част А (нова)
A.  Операционни системи
1.  С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба от лица с увреждания предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В, като те включват:
а)  информация за функционирането на съответната услуга и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността; както и
б)  електронна информация, включително уебсайтовете, необходими за предоставянето на съответната услуга.
Изменение 178
Предложение за директива
Приложение I – раздел I – част Б (нова)
Б.  Компютърен хардуер с общо предназначение и неговите внедрени операционни системи
Изменение 180
Предложение за директива
Приложение I – раздел I – точка 2
[…]
заличава се
Изменение 181
Предложение за директива
Приложение – раздел I – част В (нова)
В.  Изисквания относно функционалните показатели
С цел осигуряване на достъпността на проектните решения и потребителските интерфейси продуктите и услугите се проектират, където е приложимо, както следва:
а)  Използване без зрение
Когато продуктът предоставя визуални режими на работа, той осигурява поне един режим на работа, който не изисква зрение.
б)  Използване с ограничено зрение
Когато продуктът предоставя визуални режими на работа, той осигурява поне един режим на работа, който дава възможност на ползвателите да боравят с продукта с ограничено зрение; това може да се постигне например посредством характеристики, свързани с гъвкав контраст и яркост, гъвкаво увеличение без загуба на съдържание или функционалности, гъвкави начини за отделяне на визуалните елементи в предния план от тези на фона и за тяхното контролиране, както и гъвкав контрол на необходимото зрително поле.
в)  Използване без възприемане на цвета
Когато продуктът предоставя визуални режими на работа, той осигурява поне един режим на работа, който не изисква възприемане на цвета от ползвателя.
г)  Използване без слух
Когато продуктът предоставя слухови режими на работа, той осигурява поне един режим на работа, който не изисква слух.
д)  Използване с ограничен слух
Когато продуктът предоставя слухови режими на работа, той осигурява поне един режим на работа с подобрени аудио характеристики; това може да бъде постигнато например чрез контрол на силата на звука от страна на ползвателите и гъвкави начини за отделяне на основния от фоновия звук и за неговото контролиране, при което гласовете и фонът да са налични като отделни аудио потоци.
е)  Използване без гласови способности
Когато продуктът изисква гласова намеса от ползвателите, той осигурява поне един режим на работа, който не изисква от тях да осъществят гласова намеса. Гласовата намеса включва произвеждани звуци с уста като говор, подсвирване или цъкане с език.
ж)  Използване с ограничени способности за боравене с ръце или сила
Когато продуктът изисква ръчни действия, той осигурява поне един режим на работа, който позволява на ползвателите да го използват чрез алтернативни действия, за които не се изисква управление и боравене чрез фина моторика, сила на ръката или задействането на повече от един бутон за управление в един и същи момент.
з)  Използване с ограничен обхват
Когато продуктите са свободно стоящи или монтирани, функционалните елементи трябва да могат да бъдат достигнати от всички ползватели.
и)  Свеждане до минимум на риска от предизвикване на фотосензитивни епилептични припадъци
Когато продуктът предоставя визуални режими на работа, той избягва режими на работа, за които е известно, че предизвикват фотосензитивни епилептични припадъци.
й)  Използване с ограничени когнитивни способности
Продуктът предоставя поне един режим на работа, включващ характеристики, които го правят по-опростен и по-лесен за ползване.
к)  Неприкосновеност на личния живот
Когато продуктът включва характеристики, които са предвидени за достъпност, той предоставя поне един режим на работа, който запазва неприкосновеността на личния живот при използването на тези характеристики на продукта, които са предвидени за достъпност.
Изменение 182
Предложение за директива
Приложение – раздел I – част Г (нова)
Г.  Помощни услуги
Когато са налични, помощните услуги предоставят информация относно достъпността на продукта и неговата съвместимост с помощни технологии, в достъпни режими на комуникация за лицата с увреждания.
Изменения 183 и 291
Предложение за директива
Приложение I – раздел II – заглавие
Терминали на самообслужване: терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници
Терминали на самообслужване: терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети, автомати за регистрация на пътници и платежни терминали
Изменения 184, 291, 299 и 342
Предложение за директива
Приложение I – раздел II – точка 1
1.  Проектно решение и производство:
1.  Проектно решение и производство:
С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:
С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I. В това отношение продуктите не трябва да изискват характеристика по отношение на достъпността да бъде активирана, за да може ползвател, нуждаещ се от характеристиката, да трябва да я включва.
Осигурява се достъпността на проектното решение и производството на продукти, включително на следното:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения);
i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;
ii)  трябва да бъде разбираема;
iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;
iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;
б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;
б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);
в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;
в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания; това трябва да се постигне чрез предвиждане на използването на индивидуални слушалки, когато е необходима реакция в определен срок, чрез предупреждаване на ползвателя чрез повече от един сетивен канал и чрез предоставяне на възможност за удължаване на допустимото време, както и чрез наличие на подходящ контраст и различими при докосване копчета и бутони за управление;
г)  свързването на продукта с помощни средства.
г)  когато е целесъобразно, съвместимостта с помощни средства и технологии, налични на равнището на ЕС, включително слухови технологии, като например слухови апарати, теленамотки, кохлеарни импланти и спомагателни слухови устройства;
Изменение 185
Предложение за директива
Приложение I – раздел II – точка 2
[…]
заличава се
Изменение 186
Предложение за директива
Приложение I – раздел III – заглавие
Услуги за телефония, включително услуги за връзка със службите за спешно реагиране, и свързано с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка
Услуги за телефония, включително услуги за връзка със службите за спешно реагиране, и свързано с тях потребителско крайно оборудване
Изменения 187, 292 и 300
Предложение за директива
Приложение I – раздел III – част A – точка 1
1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:
1.  С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:
а)  се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Б от „Свързано потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка“;
а)  продуктите, използвани от доставчиците на услуги при предоставянето на съответната услуга, в съответствие с правилата, определени в част Б от настоящия раздел;
б)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:
б)  информация за функционирането на съответната услуга и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността;
i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;
ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;
iii)   електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);
бa)   електронна информация, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на съответната услуга;
в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
вa)  мобилни приложения;
г)  се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;
г)  информация с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;
д)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.
д)  се включват функции, практики, политики, процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания и гарантиране на оперативна съвместимост; това трябва да се постигне чрез поддържаща гласова комуникация, видеокомуникация и комуникация чрез текст в реално време, самостоятелно или в комбинация („цялостен разговор“), между двама ползватели или между ползвател и служба за спешно реагиране.
Изменения 344
Предложение за директива
Приложение I – раздел III – част А – точка 1 а (нова)
1a.   Помощни услуги
Когато са налични, услугите за подпомагане (бюра за помощ, телефонни центрове, техническа помощ, услуги за преобразуване и услуги за обучение) предоставят информация относно достъпността на услугата и нейната съвместимост с помощни технологии, в достъпни режими на комуникация за ползвателите с функционални ограничения, включително лицата с увреждания.
Изменения 188 и 292
Предложение за директива
Приложение I – раздел III – част Б – заглавие
Б.  Свързано потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка:
Б.  Свързано потребителско крайно оборудване:
Изменения 189, 292 и 301
Предложение за директива
Приложение I – раздел III – част Б – точка 1
1.  Проектно решение и производство:
1.  Проектно решение и производство:
С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:
С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:
а)   информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения);
i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;
ii)  трябва да бъде разбираема;
iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;
iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;
б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);
б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);
в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:
в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне;
i)  съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и
ii)  в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;
г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;
г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);
д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;
д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания и гарантиране на оперативна съвместимост; това трябва да се постигне чрез поддържаща високо надеждна аудио-, видеорезолюция, която способства за комуникация чрез жестомимичен език, само текст в реално време или в комбинация с гласова комуникация и видеокомуникация или чрез гарантиране на ефективно безжично свързване със слухови технологии;
е)  свързването на продукта с помощни средства.
е)  свързването на продукта с помощни средства.
Изменение 190
Предложение за директива
Приложение I – раздел III – част Б – точка 2
[…]
заличава се
Изменение 346rev
Предложение за директива
Приложение I – раздел III – част Б – точка 2а (нова)
2a.   Помощни услуги:
Когато са налични, помощните услуги (бюра за помощ, телефонни центрове, техническа помощ, услуги за предаване и услуги за обучение) предоставят информация относно достъпността на продукта и неговата съвместимост с помощни технологии, в достъпни режими на комуникация за ползвателите с функционални ограничения, включително за хората с увреждания.
Изменение 191
Предложение за директива
Приложение I – раздел IV – заглавие
Услуги на аудиовизуалните медии и свързано с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка
Уебсайтове и онлайн приложения на услуги на аудио-визуалните медии и свързано с тях потребителско оборудване
Изменение 192
Предложение за директива
Приложение I – раздел IV – част А – заглавие
A.  Услуги:
A.  Уебсайтове и онлайн приложения:
Изменение 193
Предложение за директива
Приложение I – раздел IV – част A – точка 1
1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:
1.   С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:
а)   се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Б от „Свързано потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка“;
а)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от ползвателите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на Съюза и на международно равнище;
б)   се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:
б)   приложения, базирани на мобилни устройства;
i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;
ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;
iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);
в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от ползвателите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на Съюза и на международно равнище;
г)  се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;
д)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.
Изменение 194
Предложение за директива
Приложение I – раздел IV – част Б – заглавие
Б.  Свързано потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка:
Б.  Свързано потребителско оборудване:
Изменения 195 и 293
Предложение за директива
Приложение I – раздел IV – част Б – точка 1
1.  Проектно решение и производство:
1.  Проектно решение и производство:
С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:
С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения);
i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;
ii)  трябва да бъде разбираема;
iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;
iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;
б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);
б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);
в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:
в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне;
i)  съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и
ii)  в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;
г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;
г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);
д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;
д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания; това може да се постигне например чрез подпомагане на възможността за подбор, персонализиране и показване на услуги за достъп, като например субтитри за глухи лица и лица с увреден слух, аудио описание, аудио субтитри и жестомимичен превод, чрез предоставяне на средства за ефективно безжично свързване със слухови технологии или чрез предоставяне на бутони за управление за активиране на услугите за достъп за аудио-визуални услуги за ползвателя със същото равнище на видимост като първичните бутони за управление на медийното устройство;
е)  свързването на продукта с помощни средства.
е)  свързването на продукта с помощни средства.
Изменение 196
Предложение за директива
Приложение I – раздел IV – част Б – точка 2
[…]
заличава се
Изменения 197 и 308
Предложение за директива
Приложение I – раздел V – заглавие
Услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден транспорт на пътници; уебсайтове, използвани за предоставяне на услуги за пътнически превоз; услуги, базирани на мобилни устройства, терминали за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време; терминали на самообслужване; автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз
Услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден транспорт на пътници; уебсайтове, използвани за предоставяне на услуги за пътнически превоз; услуги, базирани на мобилни устройства, терминали за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време; терминали на самообслужване, включително терминали за извършване на плащания, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз, мобилност и туризъм.
Изменения 198, 294rev, 303, 311, 315 и 316
Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част A – точка 1
1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:
1.   С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:
а)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:
а)  информация за функционирането на съответната услуга и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността;
i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал,
ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;
(aa)  информацията за това как да бъдат използвани характеристиките на услугата за достъпност, включително достъпността на транспортните средства, заобикалящата инфраструктура и архитектурната среда, и се предоставя информация относно помощта, предоставяна в съответствие с регламенти (ЕО) № 1107/2006, (ЕС) № 1177/2010, (ЕО) № 1371/2007 и (ЕС) № 181/2011;
iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б).
аб)   електронна информация, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на съответната услуга, се осигуряват в съответствие с буква б).
б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете, включително на онлайн приложенията, необходими за предоставянето на услуги за пътнически транспорт, туризъм, настаняване и кетъринг по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите; това включва приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като се осигурява достъпна електронна алтернатива при необходимост, по надежден начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощните технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
ба)  се осигурява достъпността на услугите, базирани на мобилни устройства, включително мобилните приложения, необходими за предоставянето на услугата, по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по надежден начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
в)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.
в)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания, в т.ч. като се осигури достъпността на услугите, базирани на мобилни устройства, включително мобилните приложения, необходими за предоставянето на услугата, по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по надежден начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
Това засяга услуги като терминали за интелигентно издаване на билети (електронна резервация, резервиране на билети и др.), информация за пътниците в реално време (разписания, информация за смущения на трафика, връзки, продължаване на пътуването с други видове транспорт и др.) и допълнителна информация за услуги (например персонал на гарите, асансьори, които не са в изправност, или услуги, които временно не са на разположение);
вa)  услуги, базирани на мобилни устройства, терминали за интелигентно издаване на билети и информация в реално време.
Изменение 199
Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част Б
Б.  Уебсайтове, използвани за предоставяне на услуги за пътнически превоз:
заличава се
а)  Осигурява се достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище.
Изменение 200
Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част В
В.   Услуги, базирани на мобилни устройства, терминали за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време:
заличава се
1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:
а)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:
i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;
ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;
iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б).
б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
Изменение 201
Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част Г – заглавие
Г.  Терминали на самообслужване; автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз:
Г.  Терминали на самообслужване, включително терминали за извършване на плащания, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз:
Изменения 202 и 327
Предложение за директива
Приложение І – раздел V – част Г – точка 1
1.  Проектно решение и производство:
1.  Проектно решение и производство:
С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:
С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения);
i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;
ii)  трябва да бъде разбираема;
iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;
iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;
б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;
б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);
в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;
в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания;
г)  свързването на продукта с помощни средства.
г)  съвместимостта на продукта с помощни средства и технологии, включително слухови технологии, като например слухови апарати, теленамотки, кохлеарни импланти и спомагателни слухови устройства; продуктът да позволява също използването на индивидуални слушалки.
Изменение 352
Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част Г – точка 1а (нова)
1a.  Помощни услуги
Когато са налични, услугите за поддръжка (бюра за помощ, телефонни центрове, техническа помощ, услуги за предаване и услуги за обучение) предоставят информация относно достъпността на продукта и неговата съвместимост с помощни технологии, в достъпни режими на комуникация за ползвателите с функционални ограничения, включително за хората с увреждания.

Изменение 203
Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част Г – точка 2
[....]
заличава се
Изменение 204
Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – заглавие
Банкови услуги; уебсайтове, използвани за предоставяне на банкови услуги; банкови услуги, базирани на мобилни устройства; терминали на самообслужване, включително терминални устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги
Потребителски банкови услуги; уебсайтове, използвани за предоставяне на банкови услуги; банкови услуги, базирани на мобилни устройства; терминали на самообслужване, включително терминали за извършване на плащания и терминални устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги
Изменения 205, 295 и 304
Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част A – точка 1
1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:
1.  С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:
а)  се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Г;
а)  продуктите, използвани от доставчиците на услуги при предоставянето на съответната услуга, в съответствие с правилата, определени в част Г от настоящия раздел;
б)   се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:
б)  информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността; Тази информация е разбираема, без да се превишава нивото на сложност над ниво В2 (самостоятелно ниво на владеене) на Общата европейска референтна рамка на Съвета на Европа за езиците.
i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал,
ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;
(iii)   електронната информация, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);
бa)   електронната информация, включително свързаните с нея уебсайтове и онлайн заявки, необходими за предоставянето на съответната услуга, в т.ч. информация относно електронната идентификация, сигурността и методите на плащане.
в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
г)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.
г)  функции, практики, политики, процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания;
га)  банкови услуги, базирани на мобилни устройства.
Изменение 206
Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част Б
Б.  Уебсайтове, използвани за предоставяне на банкови услуги:
заличава се
С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:
а)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
Изменение 207
Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част В
В.   Банкови услуги, базирани на мобилни устройства:
заличава се
1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:
а)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:
i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;
осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;
iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б).
б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
Изменение 208
Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част Г – заглавие
Г.  Терминали на самообслужване, включително терминални устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги:
Г.  Терминали на самообслужване, включително терминали за извършване на плащания, терминални устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги за потребители:
Изменение 209
Предложение за директива
Приложение І – раздел VI – част Г – точка 1
1.  Проектно решение и производство:
1.  Проектно решение и производство:
С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:
С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения);
i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;
ii)  трябва да бъде разбираема;
iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;
iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;
б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;
б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);
в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;
в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания;
г)  свързването на продукта с помощни средства.
г)  свързването на продукта с помощни средства.
Изменение 356
Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част Г – точка 1а (нова)
1a.  Помощни услуги
Когато са налични, услугите за поддръжка (техническа поддръжка, телефонни центрове, техническа помощ, услуги за предаване и услуги за обучение) предоставят информация относно достъпността на продукта и неговата съвместимост с помощни технологии, в достъпни режими на комуникация за ползвателите с функционални ограничения, включително за хората с увреждания.

Изменение 210
Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част Г – точка 2
[…]
заличава се
Изменение 211
Предложение за директива
Приложение I – раздел VII – заглавие
Електронни книги
Електронни книги и свързано с тях оборудване
Изменение 305
Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІ – част А – точка 1
1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:
а)  се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Б „Продукти“;
б)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:
i)   информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;
ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;
iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);
в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
г)  се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;
д)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.
1.  С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба от лица с увреждания предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в настоящата директива, като те включват:
а)  продуктите, използвани от доставчиците на услуги при предоставянето на съответната услуга, в съответствие с правилата, определени в част Б от настоящия раздел;
б)  информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности, като предоставят налична информация (метаданни) по отношение на достъпността на продуктите и услугите;
ба)   електронна информация, включително свързаните с нея онлайн заявки и устройството за електронни книги, необходими за предоставянето на съответната услуга;
в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете и приложенията, основани на мобилни устройства, по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
г)  се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;
д)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с увреждания, което трябва да бъде постигнато чрез осигуряване на възможност за ползване на целия документ, като например чрез динамично представяне, възможност за синхронизиране на текста и аудиосъдържанието, технология за преминаване от текст към реч, които позволяват алтернативно предаване на съдържанието и оперативна съвместимост с различни помощни технологии по начин, който може да бъде лесен за възприемане от сетивата, разбираем, функционално пригоден и който увеличава максимално съвместимостта с потребителските агенти.
Изменение 358
Предложение за директива
Приложение I – раздел VII – част Б – точка 1
1.  Проектно решение и производство: С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:
1.  Проектно решение и производство: С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания, проектното решение и производството на продуктите се осъществяват, като се спазват следните изисквания за достъпност:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която::
а)   информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която се предоставя в множество достъпни формати и която:
i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;
i)  се предоставя чрез повече от един сетивен канал;
ii)  трябва да бъде разбираема;
ii)  е разбираема;
iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;
iii)  е достъпна за сетивата;
iv)  трябва да има подходящ размер на шрифта при предвидими условия на използване;
iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта с достатъчен контраст между шрифта и фона с цел постигане на максимална четливост при предвидими условия на употреба;
б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);
б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне) и посочване на търговската марка, наименованието и типа на продукт, който:
i)  отговаря на изискванията, посочени в буква а);
ii)  по прост и точен начин информира ползвателите, че продуктът включва характеристики по отношение на достъпността и е съвместим с помощни технологии;
в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:
в)  инструкциите за използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне на продукта, независимо дали се предоставят отделно, или са включени в продукта, които трябва да отговарят на следните изисквания:
i)  съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал;
i)  се предоставя в достъпен интернет формат и в електронен формат за документи, който не е свързан с използването на интернет, като те са достъпни за сетивата и функционално пригодни; както и
ii)  в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;
ii)  производителят изброява и разяснява как да бъдат използвани характеристиките по отношение на достъпността на продукта и неговата съвместимост с помощни технологии;
г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;
г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;
д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;
д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;
е)  свързването на продукта с помощни средства.
е)   когато е целесъобразно, съвместимостта с помощни средства и технологии.
Изменение 214
Предложение за директива
Приложение I – раздел VII – част Б – точка 2
[...]
заличава се
Изменения 215, 296, 306 и 359
Предложение за директива
Приложение I – раздел VIII – част A – точка 1
1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:
1.  С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:
а)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:
а)  информация за функционирането на съответната услуга и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността;
i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;
ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;
електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б).
аа)   електронната информация, включително свързаните с нея онлайн и мобилни приложения, в т.ч. информация относно електронната идентификация, сигурността и методите на плащане, необходима за предоставянето на услугата, се осигурява в съответствие с буква б).
б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище.
б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище.
ба)  свързани с електронната търговия услуги, базирани на мобилни устройства.
Изменение 360
Предложение за директива
Приложение I – раздел VIII – част А – точка 1а (нова)
1a.  Услуги за подпомагане: Когато са налични, услугите за поддръжка (бюра за помощ, телефонни центрове, техническа помощ, услуги за предаване и услуги за обучение) предоставят информация относно достъпността на продукта и неговата съвместимост с помощни технологии, в достъпни режими на комуникация за ползвателите с функционални ограничения, включително за хората с увреждания.
Изменение 335
Предложение за директива
Приложение I – раздел VIII а (нов))
РАЗДЕЛ VIIIа
Услуги по настаняване
Услуги
1.  С цел да се увеличи максимално очакваното използване от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услуги се осигурява, като:
а)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:
i)  се предоставя в достъпен интернет формат, като тя е достъпна за сетивата, функционално пригодна, разбираема и надеждна в съответствие с буква б);
ii)  в информацията се изброява и разяснява как да бъдат използвани характеристиките по отношение на достъпността на услугата и нейната допълняемост с различни помощни технологии.
б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете и онлайн приложенията, необходими за предоставянето на услугата, по последователен и адекватен начин с цел възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по надежден начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
в)  осигурява се достъпността на услугите, базирани на мобилни устройства, включително мобилните приложения, необходими за предоставянето на свързани с електронната търговия услуги, по последователен и адекватен начин с цел възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по надежден начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
г)  електронната идентификация, сигурността и методите на плащане, необходими за предоставянето на услугата, са разбираеми, достъпни за сетивата, функционално пригодни и надеждни, без да се накърняват сигурността и неприкосновеността на личния живот на ползвателя;
д)  се осигурява достъпността на архитектурната среда за хора с увреждания в съответствие с изискванията на раздел X, включително;
i)  всички общи пространства (рецепция, вход, съоръжения за отдих, конферентни зали и др.);
ii)  стаи, в съответствие с изискванията на раздел X; минималният брой достъпни стаи във всяка сграда е:
–  1 достъпна стая за сгради с по-малко от общо 20 стаи;
–  2 достъпни стаи за сгради с повече от 20, но по-малко от 50 стаи;
–  1 допълнителна достъпна стая за всеки допълнителни 50 стаи.
2.  Помощни услуги
Когато са налични, помощните услуги (бюра за помощ, телефонни центрове, техническа помощ, услуги за предаване и услуги за обучение) предоставят информация относно достъпността на услугата и нейната съвместимост с помощни технологии и услуги, в достъпни режими на комуникация за ползватели с функционални ограничения, включително за хора с увреждания.

Изменение 216
Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част А – точка 1
1.  Проектно решение и производство
1.  Проектно решение и производство
С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:
С цел максимално да се увеличи очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания и лица с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:
а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения);
i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;
ii)  трябва да бъде разбираема;
iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;
iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;
б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);
б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);
в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:
в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне;
i)  съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и
ii)  в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;
г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;
г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);
д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;
д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания;
е)  свързването на продукта с помощни средства.
е)  свързването на продукта с помощни средства.
Изменение 217 и 297/rev
Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част A – точка 2
[…]
заличава се
Изменение 218
Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част Б – точка 1
1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:
1.  С цел максимално да се увеличи разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:
а)  се осигурява достъпността на архитектурната среда, в която се предоставя услугата, включително на транспортната инфраструктура, в съответствие с част В, без да се засяга законодателството на Съюза и националното законодателство за закрила на национални богатства с художествена, историческа или археологическа стойност;
а)  архитектурната среда, в която се предоставя услугата, включително на транспортната инфраструктура, в съответствие с част В, без да се засяга законодателството на Съюза и националното законодателство за закрила на национални богатства с художествена, историческа или археологическа стойност;
б)  се осигурява достъпността на съоръженията, като включително се осигуряват превозните средства, инструментите и оборудването, необходими за предоставянето на услугата, както следва:
б)  съоръженията, като включително се осигуряват превозните средства, инструментите и оборудването, необходими за предоставянето на услугата, както следва:
i)  проектното решение на архитектурната ѝ среда трябва да отговаря на изискванията по част В по отношение на качване, слизане, движение и използване;
i)  проектното решение на архитектурната ѝ среда трябва да отговаря на изискванията, посочени в част В по отношение на качване, слизане, движение и използване;
ii)  информацията трябва да бъде на разположение по различни начини и чрез повече от един сетивен канал;
iii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото визуално съдържание.
в)  се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в част А;
в)  продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в част А;
г)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:
г)  информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността;
i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;
ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;
iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква д).
д)   се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
д)  се осигурява достъпността на уебсайтовете и приложенията, основани на мобилни устройства, по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;
е)  се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;
е)  информация с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;
ж)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.
ж)  функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания.
Изменение 219
Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част В – точка 1 – уводна част
1.  Достъпността за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания, на архитектурната среда с оглед на нейната очаквана употреба по независим начин включва следните аспекти на зоните, предназначени за обществен достъп:
1.  Достъпността за лицата с увреждания на архитектурната среда с оглед на нейната очаквана употреба по независим начин включва следните аспекти на зоните, предназначени за обществен достъп:
Изменение 220
Предложение за директива
Приложение I – раздел X – точка 1 – уводна част
Визираната в член 3, параграф 10 достъпност на архитектурната среда, в която се предоставя услугата, за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания, с оглед на нейното очаквано използване по независим начин включва следните аспекти на зоните, предназначени за обществен достъп:
Визираната в член 3, параграф 10 достъпност на архитектурната среда, в която се предоставя услугата, за лицата с увреждания, с оглед на нейното очаквано използване по независим начин включва следните аспекти на зоните, предназначени за обществен достъп:
Изменение 221
Предложение за директива
Приложение ІІ – параграф 4 – точка 4.1
4.1.  Производителят нанася маркировката „СЕ“, посочена в настоящата директива, върху всеки отделен продукт, който отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.
заличава се

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8‑0188/2017).


Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха
PDF 478kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно Камбоджа, по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (2017/2829(RSP))
P8_TA(2017)0348RC-B8-0506/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Камбоджа,

—  като взе предвид направените на място изявления на ЕС от 5 септември 2017 г. относно закриването на „Cambodia Daily“, от 30 юни 2017 г. относно освобождаването на петима защитници на правата на човека и от 22 февруари 2017 г. относно политическото положение в Камбоджа, както и изявленията на говорителя на делегацията на ЕС от 3 септември 2017 г. и от 25 август 2017 г. относно ограниченията на политическото пространство в Камбоджа,

—  като взе предвид доклада от 5 септември 2016 г. и изявлението от 18 август 2017 г. на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Камбоджа,

—  като взе предвид заключителните бележки на Комитета на ООН по правата на човека от 27 април 2015 г. относно втория периодичен доклад относно Камбоджа,

—  като взе предвид доклада от март 2017 г. на организацията „Парламентаристи от АСЕАН за правата на човека“,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Насоките на ЕС от 2008 г. относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Кралство Камбоджа от 1997 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране,

—  като взе предвид резолюцията, приета от Общото събрание на ООН на 8 март 1999 г., относно правото и отговорността на лица, групи и обществени органи да насърчават и защитават всеобщо признатите права на човека и основните свободи,

—  като взе предвид Парижкото споразумение за мир от 1991 г., в член 15 от което е залегнал ангажимент за отстояване на правата на човека и основните свободи в Камбоджа, включително от страна на международните страни, подписали споразумението,

—  като взе предвид Конституцията на Камбоджа, по-специално член 41 от нея, в който са заложени правата и свободите на словото и на събиранията, член 35 относно правото на политическо участие и член 80 относно парламентарния имунитет,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид нарастващия брой арести на членове на политическата опозиция, активисти в областта на правата на човека и представители на гражданското общество, които се извършват в Камбоджа;

Б.  като има предвид, че лидерът на опозицията в Камбоджа Кем Соха беше арестуван на 3 септември 2017 г., което изглежда е била извършено, без да се зачитат гаранциите за надлежен съдебен процес, включително без да се зачита неговият парламентарен имунитет;

В.  като има предвид, че към Кем Соха са повдигнати обвинения в „заговор с чужденци“ съгласно член 443 от наказателния кодекс на Камбоджа, което е определено като акт на измяна от Градския съд в Пном Пен; като има предвид, че може да му бъде наложена присъда от до 30 години лишаване от свобода, ако бъде осъден;

Г.  като има предвид, че според сведенията Кем Соха е бил арестуван без съдебна заповед и не е имал достъп до адвокат; като има предвид, че е бил обвинен въз основа на видеозапис на речта, произнесена от него през 2013 г., която оттогава е публично достояние; като има предвид, че правозащитна организация е изразила загриженост, че изявления от страна на правителството на Камбоджа са изложили на риск правото му на надлежен съдебен процес и презумпцията за невиновност;

Д.  като има предвид, че бившият армейски командир на червените кхмери и настоящ министър-председател Хун Сен е на власт в продължение на над 30 години; като има предвид, че Сам Ренси, бивш председател на водещата опозиционна партия, Партията за национално спасение на Камбоджа (ПНСК) – продължава да бъде в доброволно изгнание вследствие на предишни наказателни преследвания по изфабрикувани, политически мотивирани обвинения;

Е.  като има предвид, че по време на местните избори, които се състояха на 4 юни 2017 г., ПНСК спечели значително по-голямо подкрепа, отколкото през 2012 г., въпреки сериозните слабости в изборния процес, по-конкретно сплашването на свободните медии и на критично настроените граждани, липсата на равен достъп до радиото и телевизията за опозицията, контрола над свързани с изборите институции от страна на управляващата партия, смъртните заплахи срещу опозиционните кандидати и липсата на независим механизъм за уреждане на спорове; като има предвид, че общите избори са насрочени за юли 2018 г.;

Ж.  като има предвид, че двама други опозиционни парламентаристи също бяха задържани и срещу поне още осем има висящи наказателни обвинения; като има предвид, че 11 членове и поддръжници на опозиционната партия понастоящем излежават присъди със срок от седем до двадесет години въз основа на изфабрикувани обвинения за ръководене на или участие в бунт във връзка с демонстрацията през юли 2014 г.;

З.  като има предвид, че измененията към Закона за политическите партии, приети от парламента на Камбоджа през 2017 г., създадоха възможност за принудително разпускане на партиите, ако техните ръководители имат наказателни присъди; като има предвид, че Министерството на вътрешните работи на Камбоджа разполага с широки правомощия да прекратяване на дейността на политическите партии въз основа на неясно определени критерии; като има предвид, че на 11 септември 2017 г. министър-председателят на Камбоджа Хун Сен са заплаши, че ще разпусне Партията за национално спасение на Камбоджа, ако тя продължава да подкрепя задържания Кем Соха;

И.  като има предвид, че е издадена заповед за арест на ръководителя на младежката група на ПНСК;

Й.  като има предвид, че арестът на Кем Соха протече на фона на нарастващите ограничения за неправителствените организации, организациите за защита на правата на човека и гражданското общество, включително данъчни и законови проверки, сплашване и заплахи за насилие; като има предвид, че приетият през 2015 г. закон за сдруженията и неправителствените организации (ЗСНПО) е сериозно критикуван от международната общност заради своята широкообхватност и произволни правомощия за репресиране на НПО;

К.  като има предвид, че значителен брой радиостанции, излъчващи програми от други утвърдени радиостанции бяха закрити през последните седмици; като има предвид, че тези станции бяха закрити от правителството за нарушения като „външни програми, излъчващи, без да са поискали разрешение“; като има предвид, че закриването им ограничава силно достъпа до предавания на независими медии, особено извън Пном Пен; като има предвид, че независимите медии отразяват политически чувствителни теми, като например корупцията, незаконната сеч и нарушенията на правата на човека;

Л.  като има предвид, че през април 2016 г. петима защитници на правата на човека от Камбоджанската асоциация за права на човека и развитие (ADHOC) бяха задържани за повече от 400 дни по обвинения в корупция във връзка с дело срещу Кем Соха и понастоящем са в очакване на съдебен процес; като има предвид, че активистът в областта на поземлените права Теп Вани е ставал многократно жертва на нападки и тормоз от страна на властите и понастоящем излежава присъда в затвор заради политически мотивирани обвинения;

М.  като има предвид, че на 4 септември 2017 г. „Cambodia Daily“, независим вестник, основан през 1993 г., беше принуден да прекрати дейността си, след като му бе наложен данък в размер на 6,3 милиона щатски долара;

Н.  като има предвид, че на 23 август 2017 г. правителството на Камбоджа обяви експулсиране съгласно ЗСНПО на неправителствената, базирана в САЩ организация Национален демократически институт (NDI) и нареди международните служители да напуснат страната в срок от седем дни;

О.  като има предвид, че правителството на Камбоджа започна неотдавна разследване срещу Ситуационната зала, консорциум от неправителствени организации, които работеха заедно като наблюдатели на изборите, за предполагаемо нарушение на новия закон за неправителствените групи и за това, че е служил като база за евентуална „цветна революция“ за сваляне на правителството;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с влошаващите се условия за политиците от опозицията и за активистите в областта на правата на човека в Камбоджа и осъжда всички актове на насилие и политически мотивирани обвинения, произволното задържане, разпитите, наказанията и присъдите срещу тези лица;

2.  решително осъжда ареста на председателя на Партията за национално спасение на Камбоджа Кем Соха по редица обвинения, които изглежда са политически мотивирани; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Кем Соха, за оттеглянето на всички обвинения срещу него и за прекратяване на заплахите за арест срещу други опозиционни парламентаристи;

3.  изразява съжаление относно публичните изявления, направени от министър-председателя и високопоставени длъжностни лица, относно предполагаемата вина на Кем Соха, които представляват нарушение на презумпцията за невиновност и на правото на надлежен съдебен процес, което е гарантирано по силата на правото на Камбоджа и международното право в областта на правата на човека; призовава министър-председателя да защити парламентарния имунитет на членовете на парламента;

4.  настоятелно призовава органите на Камбоджа да отменят заповедите за задържане и да оттеглят всички обвинения срещу Сам Ренси, лидер на опозицията и парламентарист, и да освободят и да оттеглят обвиненията срещу други представители на опозицията и защитници на правата на човека, които бяха обвинени, осъдени и лишени от свобода, по-специално члена на Националното събрание Ум Сам Ан, сенатора Хонг Сок Хур и активиста в областта на поземлените права Теп Вани;

5.  настоятелно призовава правителството на Камбоджа да гарантира свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите в страната, а всички данъчни или други проблеми да бъдат решавани чрез подходящ надлежен съдебен процес; настоятелно призовава правителството да възстанови радиостанциите, които бяха закрити; изразява своята загриженост във връзка със закриването на Националния демократически институт (NDI) без надлежен съдебен процес;

6.  настоятелно призовава правителството на Камбоджа да гарантира надлежен процес по отношение на всички предприемани мерки, включително правото на обжалване, и да зачита правото на свобода на сдружаване и на изразяване на мнение;

7.  призовава правителството на Камбоджа да работи за укрепване на демокрацията и на принципите на правовата държава и да зачита правата на човека и основните свободи, което включва пълно спазване на конституционните разпоредби относно плурализма и свободата на сдружаване и на изразяване на мнение;

8.  припомня на правителството на Камбоджа, че трябва да изпълни своите задължения и ангажименти по отношение на демократичните принципи и основните права на човека, които са основен елемент от Споразумението за сътрудничество;

9.  изразява сериозна загриженост относно продължаващото заграбване на земя и неотдавнашното обявяване от страна на правителството на Камбоджа на ограничена и частична схема за обезщетение; призовава правителството на Камбоджа да възобнови диалога с партньори, включително с Европейския съюз и гражданското общество, с оглед установяване на цялостно и приобщаващо обезщетяване;

10.  подчертава, че за надежден демократичен процес, който да доведе до изборите за Национално събрание през юли 2018 г., е необходима среда, в която политическите партии, гражданското общество и медиите да могат да изпълняват своите законово определени роли без страх и без да бъдат подлагани на заплахи или произволни ограничения;

11.  настоятелно призовава правителството на Камбоджа да изпълни препоръките на Върховния комисар на ООН за правата на човека, както и да се ангажира пълноценно с предстоящия доклад на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Камбоджа;

12.  подчертава важността на мисиите на ЕС и международните мисии за наблюдение на изборите и техния принос за свободни и честни избори; призовава националната избирателна комисия на Камбоджа (NEC) и съответните държавни органи да гарантират, че всички лица, които имат право да гласуват, включително работниците мигранти и задържаните лица, имат достъп и достатъчно време, за да се възползват от възможностите за регистрация;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на заместник-председател на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и Националното събрание на Камбоджа.


Габон: репресии срещу опозицията
PDF 481kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно Габон: репресии на опозицията (2017/2830(RSP))
P8_TA(2017)0349RC-B8-0512/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Габон, и по-конкретно резолюцията си от 2 февруари 2017 г. относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон(1),

—  като взе предвид съвместното изявление от 24 септември 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и члена на Комисията, отговарящ за международното сътрудничество и развитие, Невен Мимица, след съобщаването от Конституционния съд на Габон на официалните резултати от президентските избори през 2016 г.,

—  като взе предвид съобщението за пресата, публикувано от Африканския съюз на 1 септември 2016 г., в което се осъжда насилието и се отправя призив за мирно разрешаване на конфликта след изборите в Габон,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от юни 2017 г. относно нов тласък на Партньорството Африка — ЕС,

—  като взе предвид съвместното изявление относно Габон от 11 септември 2016 г. от говорителите на заместник-председателя/върховен представител, Федерика Могерини, и члена на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество и развитие, Невен Мимица,

—  като взе предвид изразената от ЕС позиция на 9 март 2017 г. на 34-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека по точка 2 на интерактивния диалог с върховния комисар,

—  като взе предвид Резолюция 359(LIX)2016 на Африканската комисия по правата на човека и народите относно положението с правата на човека в Република Габон от 4 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид Конституцията на Габон,

—  като взе предвид преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от декември 1966 г.,

—  като взе предвид окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на изборите,

—  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че проведените през август 2016 г. президентски избори в Габон бяха повод за твърдения за манипулиране на вота; като има предвид, че в дните след изборите, парламентът на страната беше разрушен от пожар, няколко протестиращи бяха убити и стотици арестувани; като има предвид, че макар положението със сигурността да е вече до голяма степен стабилизирано, политическото и социално напрежение остават високи в цялата страна и се утежняват от лошото икономическо положение;

Б.  като има предвид, че една от характеристиките на демократичния ред е зачитането на конституцията, която е в основата на държавата, институциите и принципите на правовата държава; като има предвид, че едни мирни, вдъхващи доверие и прозрачни избори в Габон биха допринесли в значителна степен за справяне с предизвикателството на демократичния напредък и редуването във властта, пред което е изправен регионът на Централна Африка; като има предвид, че парламентарните избори в Габон, първоначално насрочени за декември 2016 г., бяха отложени на два пъти за април 2018 г., което надхвърля конституционно установения срок;

В.  като има предвид, че в Габон, бяха извършени арести, убийства и принудителни изчезвания , и по-специално проявите на насилие след изборите през август 2016 г., както се докладва от няколко международни и неправителствени организации; като има предвид, че в Габон се отбелязва нарастване на политическото насилие, особено в столицата Либревил, където няколко къщи, принадлежащи на членове на политическата опозиция, бяха обект на нападения;

Г.  като има предвид, че властите предприеха репресивни мерки срещу членове на опозицията и на гражданското общество, които се противопоставят на настоящите управници; като има предвид, че групи за защита на правата на човека непрекъснато докладват за влошаване на положението с правата на човека и свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, включително за използване на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, произволни арести и задържания и политически мотивирани съдебни процеси;

Д.  като има предвид, че са налице многобройни твърдения — преди и след изборите през 2016 г. — които свързват режима на Али Бонго с нарушения на правата на човека, като например произволни арести и дългосрочно задържане при нечовешки условия, изтезания, извънсъдебни убийства и насилствени отвличания на граждани и журналисти, които са изразили несъгласие с режима му или с неговото преизбиране;

Е.  като има предвид, че Габон е страна по Международната конвенция за защитата на всички лица срещу насилствено изчезване, че той е в процес на прилагане на нейните разпоредби в националното право и е длъжен да обменя с ООН информация относно напредъка, постигнат след ратифицирането на Конвенцията през 2011 г. и относно събитията след изборите през 2016 г.; като има предвид, че Комитетът на ООН срещу насилственото изчезване понастоящем разглежда доклада на Габон и извършва преглед на напредъка във връзка с неговото изпълнение;

Ж.  като има предвид, че президентът Али Бонго даде начало на „национален диалог“ като част от усилията за разрешаване на кризата, предизвикана от преизбирането му, в който участваха представители на 1 200 групи от гражданското общество и около 50 политически партии, според министър-председателя Еманюел Изозе Нгонде; като има предвид, че дискусиите бяха бойкотирани от Жан Пинг и други основни опозиционни лидери;

З.  като има предвид, че на 18 август 2017 г. кандидатът за президент от Жан Пинг отправи апел към народа на Габон за „гражданско неподчинение“ и призова президентът да бъде свален;

И.  като има предвид, че десетки хора бяха задържани през последните седмици на мирни, неразрешени демонстрации в подкрепа на Жан Пинг, като няколко от тях все още остават задържани;

Й.  като има предвид, че на 2 септември 2017 г. лидерът на политическата опозиция и бивш кандидат за президент, Жан Пинг, и ръководителите на над двадесет опозиционни партии бяха възпрепятствани да напуснат страната, без да са били уведомени за това ограничение и без да бъде публикуват какъвто и да било списък на лицата, засегнати от него; като има предвид, че тази мярка беше отменена на 8 септември 2017 г.;

К.  като има предвид, че правителството забранява на политическите си опоненти, които оспорват победата на Али Бонго, да се изказват пред публични и частни медии;

Л.  като има предвид, че отделни дела, насочени срещу няколко високопоставени лица от Габон, са заведени пред френски съдилища във връзка с тежки нарушения на правата на човека и „неправомерни печалби“ (biens mal-acquis);

М.  като има предвид, че френските съдебни органи наскоро приключиха разследване на незаконните печалби от Габон, инвестирани във Франция, като установиха и конфискуваха стоки на стойност между 50 и 60 милиона евро, в резултат на жалби, подадени от френския клон на „Трансперънси Интернешънъл“ и на габонски гражданин; като има предвид, че разследването разкри, че в банкова сметка, използвана за придобиване на стоки във Франция за Бонго семейство, е получено плащане в размер на 1,3 милиона евро;

Н.  като има предвид, че мисията на ЕС за наблюдение на изборите (МНИ), поканена от правителството на Габон да наблюдава президентските избори, заключи в своя окончателен доклад, че е липсвала прозрачност в избирателния процес, и по-специално в консолидирането на изборните резултати и процеса за обжалване; като има предвид, че МНИ заключи, че тези аномалии поставят под въпрос интегритета на процеса на консолидиране на резултатите и на крайния резултат от изборите;

1.  припомня ангажимента, поет от Габон в рамките на Споразумението от Котону, да зачита демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, които включват свободата на изразяване, събрания и достъп до медиите, доброто управление и прозрачността в политическите длъжности;

2.  припомня на Габон на неговите задачи и отговорности като държава — страна по конвенцията, включително да предоставят ясна и материална информация за реформите, предприети след ратификацията, относно проявите на насилие след изборите, и относно предприетите действия за установяване на истината и гарантиране, че виновниците ще бъдат подведени под съдебна отговорност;

3.  подчертава основната роля на опозицията в едно демократично общество; решително осъжда натиска и сплашването, на което е подложена опозицията в Габон; счита за неприемливо, че на няколко лидери на опозицията в Габон, включително на кандидата в президентските избори през 2016 г., Жан Пинг, временно беше отказано правото да напускат страната; припомня, че законодателството на Габон предвижда тази извънредна мярка единствено по отношение на лицата, които са предмет на наказателно разследване; счита следователно, че тази мярка има произволен характер;

4.  решително осъжда постоянните заплахи, атаки, използването на сила и строгите ограничения и сплашване, пред които са изправени опозицията, защитниците на правата на човека и журналисти в Габон; призовава органите на властта да спазват правото на опозицията на мирен протест и незабавно да освободят всички лица, които все още са задържани неправомерно, да спрат всички прояви на тормоз, заплахи и преследване на опозицията и да предприемат конкретни мерки за гарантиране на свободата на изразяване;

5.  настоятелно призовава правителството на Габон да извърши цялостна и бърза реформа на изборната уредба, като вземе предвид препоръките на мисията на ЕС за наблюдение на изборите с цел да я подобри и да я направи напълно прозрачна и надеждна; подчертава, че органите в Габон трябва да гарантират пълно и лоялно сътрудничество с всички имащи отношение национални и международни заинтересовани страни, за да се гарантира, че следващите парламентарни избори, които вече трябваше да бъдат проведени, ще бъдат напълно прозрачни и честни и ще се проведат в свободна, демократична, приобщаваща и мирна обстановка;

6.  потвърждава, че продължава да се провежда интензивен политически диалог между ЕС и Габон — в съответствие с разпоредбите на Споразумението от Котону; настоятелно призовава всички участващи страни да оказват пълно съдействие и да работят за постигането на осезаем успех в този процес;

7.  изразява резерви за това доколко националният диалог, започнат по инициатива на правителството, е достатъчно приобщаващ, и следователно се ползва с доверие и значимост; отбелязва, че Жан Пинг и неговата коалиция за Нова република отказаха да участват в диалога;

8.  счита, че съществуващите дълбоки политически и социални разделения в Габон изискват ясен политически отговор, за да се запази стабилността на страната, да се повиши доверието сред гражданите на Габон и да се придаде истинска легитимност на институциите; призовава за международно разследване под егидата на ООН на в изборите и нарушенията, извършени след тях, с цел да се вземе решение за това по какъв начин да се установи политически диалог, позволяващ да се разреши кризата, като се гарантират демократичните права на народа на Габон;

9.  настоятелно призовава по-специално Франция, поради силните си исторически връзки с Габон, да използва цялото си политическо и икономическо влияние по отношение на правителството на Габон и да играе конструктивна роля в институциите на ЕС по този въпрос;

10.  призовава делегацията на Европейския съюз в Габон да продължи да наблюдава отблизо събитията в Габон и да използва всички подходящи инструменти, както и интензивния политически диалог за насърчаване на основните елементи от Споразумението от Котону и за оказване на подкрепа на движенията за демокрация;

11.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Комисията и държавите членки да преразгледат политиките си по отношение на Габон и да разгледат възможността за прилагане на целеви санкции спрямо лицата, отговорни за изборните измами и извършеното в последствие насилие в Габон;

12.  отново призовава правителството на Габон да въведе съдебен режим и режим на санкции, с които да се гарантира, че арестите и присъдите са съразмерни с тежестта на съответните престъпления;

13.  настоятелно призовава правителството да предприеме конкретни ответни действия във връзка с опасенията на международната общност като започне незабавен, действително приобщаващ, прозрачен и безпристрастен консултативен форум за диалог; призовава също така опозицията да оцени достоверността на този процес;

14.  призовава всички политически сили да проявят отговорност и сдържаност, и по-специално да се въздържат от подбуждане към насилие;

15.  призовава участниците в следващата среща на върха ЕС — Африка, която ще се проведе в Абиджан, да включат положението в Габон в дневния ред и да напомнят на Габон на неговите ангажименти по отношение на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

16.  приветства проверката, извършена във Франция във връзка с неправомерно придобити печалби от Габон, и изразява надеждата си, че всички лица, участвали в незаконни дейности, ще бъдат подведени под съдебна отговорност; призовава за максимална прозрачност по повод на плащането в размер на 1,3 милиона евро, направено във френска банкова сметка, свързана със семейство Бонго;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента и Парламента на Габон, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ — ЕС.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0017.


Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад
PDF 466kWORD 52k
Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно Лаос, по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (2017/2831(RSP))
P8_TA(2017)0350RC-B8-0513/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Лаос,

—  като взе предвид резултата от 8‑ата среща на Съвместния комитет Европейски съюз — Лаос, състояла се във Виентян на 17 февруари 2017 г.,

—  като взе предвид изявлението на Делегацията на Европейския съюз до Народна демократична република Лаос, направено във Виентян по повод Световния ден на свободата на печата на 3 май 2017 г.,

—  като взе предвид Декларацията на ООН за правозащитниците от 1998 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между ЕС и Народна демократична република Лаос от 1 декември 1997 г.,

—  като взе предвид Хартата на АСЕАН,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че през март 2017 г. на трима работници от Лаос, работещи в Тайланд — г‑н Сомфоне Фимасоне, г‑н Лод Тамавонг и г‑н Сукане Чайтад бяха наложени присъди лишаване от свобода за срок между 12 и 20 години и глоби, равняващи се на десетки хиляди евро за това, че са критикували правителството по социалните медии във връзка с предполагаема корупция, обезлесяване и нарушения на правата на човека; като има предвид, че срещу тримата са повдигнати и обвинения за участие в антиправителствени демонстрации пред посолството на Лаос в Тайланд през декември 2015 г.;

Б.  като има предвид, че на 25 май 2016 г. държавната телевизия показа кадри от задържането на Фимасоне, Чайтад и Тамавонг в полицейски участък във Виентян; като има предвид, че в телевизионния репортаж беше съобщено, че тримата са били задържани заради застрашаване на националната сигурност чрез използване на социалните медии с цел да уронят репутацията на правителството;

В.  като има предвид, че г‑н Сомбат Сомфоне, активист на гражданското общество, е бил задържан от полицията във Виентян през 2012 г. и оттогава е в неизвестност; като има предвид, че до момента не е постигнат напредък по установяването на местонахождението във връзка със случая на г-н Сомпаун Кантисук, предприемач, развиващ дейност в областта на опазването на околната среда, който стана жертва на насилствено изчезване през 2007 г.; като има предвид, че г‑н Бунтан Тамавонг, полски гражданин, беше осъден през 2015 г. на четири години и половина лишаване от свобода във връзка с изразени онлайн критики към правителството;

Г.  като има предвид, че пространството на гражданското общество в Лаос е подложено на строги ограничения; като има предвид, че Лаос беше председател на АСЕАН през 2016 г., но отказа да бъде домакин на традиционната паралелна среща на гражданското общество, като принуди Народния форум на АСЕАН да заседава в Източен Тимор;

Д.  като има предвид, че правителството на Лаос не предприе значителни стъпки за подобряване на лошото състояние на правата на човека, включително на малцинствата и продължава силно да ограничава свободата на изразяване, на сдружаване и на мирни събрания; като има предвид, че липсата на стандарти за справедлив съдебен процес, корупцията в съдебната система и вкоренената безнаказаност за нарушения на правата на човека все още съществуват безпрепятствено;

Е.  като има предвид, че органите на Лаос продължават да упражняват тормоз и репресии срещу религиозните малцинства, по‑конкретно срещу християните; като има предвид, че бяха регистрирани многобройни случаи на конфискация на имущество, нападения, придружени с палежи срещу църкви и домове, нанасяне на побой на християни за това, че празнуват Коледа и насилствено отказване от християнската вяра;

Ж.  като има предвид, че Лаос е подписал, но не е ратифицирал Международната конвенция за защита на всички лица срещу насилствено изчезване;

З.  като има предвид, че е налице липса на медиен плурализъм в Лаос и съществуващата медийна продукция е строго контролирана от държавата; като има предвид, че медийният закон от 2008 г. беше изменен през ноември 2016 г. чрез въвеждане на допълнителни ограничения, които възпрепятстват критиката на медиите срещу правителствените политики и изискват от журналистите да представят материалите си за цензуриране от държавата преди публикуването им;

И.  като има предвид, че през 2014 г. правителството на Лаос издаде декрет за забрана на онлайн критиката срещу правителството и управляващата в Лаос Народна революционна партия (НРП);

1.  категорично осъжда присъдите лишаване от свобода срещу Сомфоне Фимасоне, Сукане Чайтад и Лод Тамавонг и призовава за незабавното им освобождаване;

2.  отбелязва със загриженост, че тези присъди са част от списък със случаи на задържане и насилствено изчезване на активисти и протестиращи, изразили критични мнения по въпроси, вариращи от поземлени спорове до твърдения за корупция и злоупотреба с власт;

3.  отново призовава правителството на Лаос да прекрати тормоза и произволните арести и задържане на защитници на правата на човека, независими журналисти и обществени активисти, и да зачита правото на свободно изразяване и на сдружаване, както и правата на малцинствата; припомня на Лаос международните й задължения, произтичащи о т ратифицираните от нея конвенции в областта на правата на човека;

4.  настоятелно призовава правителството на Лаос да зачита международните си ангажименти и да защитава свободата на изразяване на мнение и на мирни събрания, както и да ратифицира Международната конвенция на ООН за защитата на всички лица срещу насилствено изчезване, която Лаос подписа през 2008 г.;

5.  изразява дълбока загриженост относно широко разпространените нарушения на правата на човека, включително насилствените изчезвания и липсата на справедлив съдебен процес; призовава лаоските органи да спазват своите международни задължения в областта на правата на човека, като незабавно съобщят местонахождението на поне 10 изчезнали лица, включително Сомбат Сомфоне и Сомпаун Кантисук и като предоставят информация относно повдигнатите обвинения и събраните доказателства срещу задържаните активисти;

6.  призовава за прозрачни, пълни и безпристрастни разследвания по всички висящи случаи на насилствено изчезване, за разкриване на информация относно местонахождението на изчезналите лица и за наказателно преследване на извършителите;

7.  осъжда преследването на религиозни малцинства, и по-специално на християни; призовава правителството да прекрати незабавно всякакви дейности, насочени срещу християните, както и да изправи пред съд отговорните за нападенията, придружени с палежи и за побоите;

8.  призовава лаоските органи да предоставят на специализираните агенции на ООН и на представителите на хуманитарни организации неограничен достъп, така че те да могат да посещават политически затворници и всички етнически и религиозни малцинства в Лаос;

9.  призовава правителството на Лаос да предприема мерки, за да стимулира многопартийна политическа система и за да гарантира правото на гражданите да се кандидатират в избори без одобрението на НРП;

10.  подкрепя усилията за повишаване на равнището на свързаност с интернет в Лаос; настоятелно призовава правителството на Лаос да стимулира благоприятна за свободата на изразяване среда и да прекрати наблюдението и преследването на лица в онлайн среда; във връзка с това настоятелно призовава правителството да отмени репресивните елементи от Закона от 2015 г. относно предотвратяването и борбата с престъпленията в кибернетичното пространство;

11.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност незабавно да обсъди случая на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад с правителството на Лаос; призовава делегацията на ЕС в Лаос да следи отблизо положението с правата на човека в страната и по-специално да присъства на всички съдебни заседания по делата срещу Фимасоне, Тамавонг и Чайтад, и да продължава да поставя на обсъждане пред органите на Лаос случаите на задържани и изчезнали лица;

12.  призовава ЕСВД да постави тези въпроси на приоритетно място в дневния ред на бъдещите заседания на Съвместния комитет EС — Народна демократична република Лаос и на следващата среща на високо равнище Азия — Европа (АСЕМ), която ще се проведе в Брюксел през 2018 г.;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Лаос, на генералния секретар на ООН и на Съвета на ООН по правата на човека.


Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия
PDF 479kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно Мианмар/Бирма, по-специално положението на общността рохингия (2017/2838(RSP))
P8_TA(2017)0351RC-B8-0525/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Мианмар/Бирма и относно положението на мюсюлманите от общността рохингия, и по-специално резолюциите от 7 юли 2016 г.(1) и от 15 декември 2016 г.(2), както и резолюциите от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.(3) и от 13 юни 2017 г. относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (4),

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно стратегията на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма от 20 юни 2016 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение от 1 юни 2016 г. на Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Елементи за стратегия на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма: специално партньорство за демокрация, мир и благоденствие“ (JOIN(2016)0024),

—  като взе предвид изявлението на ЗП/ВП Федерика Могерини от 30 март 2016 г. относно встъпването в длъжност на новото правителство на Съюза на Мианмар/Бирма,

—  като взе предвид изявлението от 2 декември 2016 г. на говорителя на ЗП/ВП относно неотдавнашната ескалация на насилието в Мианмар/Бирма, както и изявлението на ЗП/ВП от 6 септември 2017 г. относно положението в щата Рахин,

—  като взе предвид съвместното изявление за медиите от 25 ноември 2016 г. относно третия диалог по правата на човека ЕС — Мианмар/Бирма,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 4 декември 2015 г. относно липсата на гражданство,

—  като взе предвид неотдавнашните съобщения на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) и на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, съответно от 29 и 18 ноември 2016 г., относно влошаващото се положение с правата на човека в северния щат Рахин,

—  като взе предвид доклада на СВКПЧ от 20 юни 2016 г., озаглавен „Положението с правата на мюсюлманите от общността рохингия и други малцинства в Мианмар/Бирма“, и доклада на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма от 18 март 2016 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 195  г. и протокола към нея от 1967 г.,

—  като взе предвид Конвенцията от 1954 г. за статута на лицата без гражданство и Конвенцията от 1961 г. за намаляване на случаите на лица без гражданство,

—  като взе предвид световния план за действие на Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) за периода 2014—2024 г. за слагане на край на липсата на гражданство от ноември 2014 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид изявлението от 20 януари 2017 г. за приключване на мисията на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, Янги Ли, заключавайки, че „понастоящем положението е по-лошо, отколкото в който и да е момент през последните няколко години“,

—  като взе предвид окончателния доклад на консултативната комисия относно щата Рахин от август 2017 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. и Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г.,

—  като взе предвид Устава на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че според Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) над 300 000 мюсюлмани от общността рохингия, бягащи от насилието в щата Рахин, са потърсили убежище в Бангладеш през изминалите две седмици;

Б.  като има предвид, че в щата Рахин в Мианмар живеят приблизително един милион души от общността рохингия — съставена предимно от мюсюлмани малцинствена група, които са подложени на репресии и непрекъснати сериозни нарушения на правата на човека, включително заплахи за живота и сигурността, отказ на правото на здравеопазване и образование, принудителен труд, сексуално насилие и ограничаване на техните политически права;

В.  като има предвид, че членовете на общността рохингия са официално обявени за лица без гражданство от момента на влизането в сила на Закона за гражданството на Мианмар/Бирма през 1982 г., което доведе до сериозни ограничения на свободата на движение и до тяхното затваряне в лагери;

Г.  като има предвид, че група бунтовници от общността рохингия организираха нападение срещу полицейски постове и военна база в щата Рахин на 25 август 2017 г.; като има предвид, че това доведе до значителна военна контраофанзива, придружена от сериозни и широкомащабни нарушения на правата на човека, включително убийства, изнасилвания и изтезания; като има предвид, че правозащитни организации, по-конкретно Хюмън райтс уоч, чрез използване на сателитни изображения, съобщиха за масово разрушаване на къщи и други сгради в части на северния щат Рахин, които понастоящем са недостъпни за НПО и независими наблюдатели;

Д.  като има предвид, че съгласно настоящата конституция на Мианмар/Бирма армията запазва независимост по отношение на гражданския контрол, както и широки правомощия във връзка с управлението и националната сигурност;

Е.  като има предвид, че бягащите от Мианмар/Бирма лица, много от които са жени и деца, използват опасни маршрути, като се излагат на обстрел и рисковани пътища, както и на заплаха от глад и липса на медицинска помощ; като има предвид, че по тези пътища са загинали десетки души; като има предвид, че служителите на бреговата охрана на Бангладеш са намерили телата на най-малко 20 бежанци;

Ж.  като има предвид, че Бангладеш е подала жалба срещу органите на Мианмар/Бирма за поставяне на противопехотни мини в участък от границата с Бангладеш, които биха попречили на завръщането на бягащите от насилието мюсюлмани от общността рохингия;

З.  като има предвид, че на членовете на международния персонал на ООН и на международни неправителствени организации се забранява да влизат в районите, засегнати от конфликта, и като има предвид, че агенциите на ООН не са в състояние да предоставят хуманитарна помощ, включително храна, вода и лекарства на членовете на общността рохингия;

И.  като има предвид, че на 10 септември 2017 г. Върховният комисар на ООН за правата на човека, Зеид Раад Ал Хюсеин, обяви, че положението в Мианмар „изглежда христоматиен пример за етническо прочистване“;

Й.  като има предвид, че Китай и Русия блокираха приемането на декларация на Съвета за сигурност на ООН относно положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма през март 2017 г.;

1.  решително осъжда всички нападения в щата Рахин; изразява дълбока загриженост относно нарастващата сериозност и нарастващия мащаб на нарушенията на правата на човека, включително убийствата, ожесточените сблъсъци, разрушаването на гражданска собственост, както и разселването на стотици хиляди цивилни лица;

2.  настоятелно призовава военните сили и силите за сигурност незабавно да прекратят убийствата, тормоза и изнасилванията на лица от общността рохингия, както и изгарянето на домовете им;

3.  припомня, че органите на Мианмар/Бирма са длъжни да защитават, без дискриминация, всички цивилни лица от насилие, както и да разследват случаите на тежки нарушения на правата на човека и да преследват по съдебен път отговорните лица, в съответствие с нормите и задълженията в областта на правата на човека;

4.  призовава органите на Мианмар/Бирма да осигурят незабавен и безпрепятствен достъп на независими наблюдатели, международни организации в областта на правата на човека, журналисти и други международни наблюдатели, на Организацията на обединените нации, и по-специално на мисията на ООН за установяване на фактите, създадена от Съвета на ООН по правата на човека през март, с оглед гарантиране на независими и безпристрастни разследвания на твърденията за сериозни нарушения на правата на човека от всички страни;

5.  призовава на организациите за хуманитарна помощ спешно да бъде предоставен достъп до всички зони на конфликт и до всички разселени лица, без дискриминация, за да могат хуманитарните работници да окажат помощ на хората в опасност;

6.  призовава правителството на Мианмар/Бирма незабавно да премахне всички противопехотни мини по границата с Бангладеш;

7.  настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма, и по-специално държавния съветник Аун Сан Су Чи, да осъди категорично всяко подбуждане към расова или религиозна омраза и да се бори срещу социалната дискриминация и военните действия срещу малцинството рохингия; в допълнение към това настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма да спазва всеобщото право на свобода на религията или убежденията; припомня на държавния съветник да предприеме решителни действия за изпълнение на препоръките, посочени в окончателния доклад на консултативната комисия относно щата Рахин, който бе съставен по нейно искане; изразява съжаление относно драстичното влошаване на положението след изявлението от 18 май 2015 г. на говорителя на партията на г-жа Су Чи, че правителството на Мианмар/Бирма следва да възстанови гражданството на членовете на малцинството рохингия;

8.  припомня на лауреата на наградата „Сахаров“ за 1990 г. Аун Сан Су Чи, че наградата се присъжда на тези, които защитават правата на човека, правата на малцинствата и зачитат международното право, наред с други критерии; насочва вниманието към необходимостта да се прецени дали наградата „Сахаров“ може да бъде оттегляна в случаи, когато лауреати на наградата нарушават тези критерии, след като тя им е била присъдена;

9.  приветства усилията на правителството на Бангладеш, в условията на настоящата хуманитарна катастрофа, за улесняване на предоставянето на закрила на стотици хиляди бежанци от общността рохингия; силно насърчава органите на Бангладеш и други съседни държави да приемат всички лица, бягащи от насилието в щата Рахин, и да спазват принципа на забрана за връщане; призовава Комисията и държавите членки да увеличат финансовата и материална подкрепа за тези бежанци;

10.  припомня своята препоръка правителствата на държавите, изправени пред наплив от бежанци от общността рохингия, да сътрудничат тясно с ВКБООН, който притежава технически експертен опит при преценката на условията за получаване на бежански статут и мандат за защита на бежанците и лицата без гражданство; призовава ЕС и ООН да подкрепят съседните на Мианмар/Бирма държави в това отношение;

11.  освен това призовава АСЕАН, както и правителствата на държавите в региона да предприемат незабавни действия за увеличаване на натиска върху правителството на Мианмар/Бирма да прекрати нарушенията на правата, да защитава цивилното население в щата Рахин и да оказва подкрепа на бежанците;

12.  подкрепя усилията за активизиране на политическия процес, основан на прилагането на препоръките на Анан; призовава Съвета за сигурност на ООН и Общото събрание да приемат ефективни дипломатически и политически мерки, за да осигурят спазването от страна на правителството на Мианмар/Бирма на задълженията по отношение на малцинството рохингия, свързани с осигуряването на защита и достъп до хуманитарна помощ; във връзка с това призовава за резолюция на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, в която се осъждат нарушенията на правата, като настоява за достъп до щата Рахин и изисква търсенето на отговорност за сериозните нарушения на международното право от всички страни; освен това призовава за резолюция, която да бъде приета през септември 2017 г. от Съвета на ООН по правата на човека за удължаване на мандата на мисията за установяване на фактите;

13.  настоятелно призовава Китай и други международни и регионални участници да използват всички канали, за да изискат спиране на кръвопролитията, както и за постигане на мирно решение;

14.  призовава ЗП/ВП и държавите — членки на ЕС да засилят значително своя натиск върху правителството и силите за сигурност на Мианмар/Бирма за прекратяване на нарушенията на правата, за пълно сътрудничество с разследващите служители на ООН и международните хуманитарни агенции и да гарантират търсенето на отговорност за тежки нарушения на международното право; във връзка с това призовава ЗП/ВП и държавите — членки на ЕС, да поемат активна роля в подкрепа на незабавни действия на равнището на ООН, както и да демонстрират недвусмислено, че ЕС е готов да обмисли предприемането на целенасочени санкции срещу лица и субекти, както и да се обмислят последици в контекста на търговските преференции за Мианмар/Бирма, в случай че продължават безнаказаните тежки нарушения на международното право;

15.  призовава ЗП/ВП да докладва на Парламента относно инициативите на ЕС в рамките на ООН и в рамките на Съвета по външни работи на ЕС;

16.  призовава ЕС и неговите държави членки да приветстват информациите и изявленията от представители на общността рохингия относно положението на място;

17.  подкрепя усилията за присъствие на независими наблюдатели и наблюдатели под егидата на ООН за облекчаване на хуманитарната криза; призовава органите на Мианмар/Бирма да осигурят незабавен и безпрепятствен достъп на независими наблюдатели, и по специално на мисията на ООН за установяване на фактите, създадена от Съвета на ООН по правата на човека през март 2017 г.;

18.  подкрепя създаването на служба на Върховния комисар на ООН за правата на човека в Мианмар/Бирма с пълен мандат;

19.  призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят световния план за действие за периода 2014—2024 г. на Съвета на ООН по правата на човека за слагане на край на липсата на гражданство;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Мианмар/Бирма, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, на върховния комисар на ООН за бежанците и на Съвета на ООН по правата на човека.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0316.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0506.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0089.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0247.


Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти ***
PDF 451kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))
P8_TA(2017)0352A8-0257/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05530/2017),

—  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти (05551/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, алинея първа, член 218, параграф 6, алинея втора, буква а), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0144/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0257/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Чили.


Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) ***
PDF 456kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))
P8_TA(2017)0353A8-0277/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06750/2017),

—  като взе предвид Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (06905/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка (i) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8-0225/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8‑0277/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Чили.


Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили
PDF 589kWORD 69k
Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 14 септември 2017 г. относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили (2017/2057(INI))
P8_TA(2017)0354A8-0267/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, сключено през 2002 г., и неговия търговски стълб, влязъл в сила на 1 февруари 2003 г.(1) (оттук нататък наричано „споразумението за асоцииране“),

—  като взе предвид резултатите от шестото заседание на Съвета за асоцииране ЕС—Чили, проведено през април 2015 г.(2),

—  като взе предвид окончателната декларация, приета от Съвместния консултативен комитет (СКК) на 5 октомври 2016 г.(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497), и документите за размисъл на Комисията от май 2017 г. относно „Извличането на ползите от глобализацията“(4) и „Социалното измерение на Европа“(5) от април 2017 г.,

—  като взе предвид решенията и становищата на Съда на Европейския съюз (C-350/12 P, 2/13, 1/09) и решението на Европейския омбудсман от 6 януари 2015 г. за приключване на разследването по собствена инициатива OI/10/2014/RA относно исканията за информация и достъпа до документи(6), и като взе предвид становище 2/15 на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Комисията във връзка с преговорите за Споразумението по търговията с услуги (TiSA)(7),

—  като взе предвид измененията, приети на 4 юли 2017 г.(8), относно предложението за директива относно оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове,

—  като взе предвид своите резолюции от 5 юли 2016 г. относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност(9) и от 25 ноември 2010 г. относно международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на изменението на климата(10),

—  като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания относно „Въздействието на клаузите, свързани с правата на човека, в общото споразумение между ЕС и Мексико и Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили“(11),

—  като взе предвид насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно многонационалните предприятия, ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека и тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика, както и нейната програма за достоен труд,

—  като взе предвид Рамковата конвенция на Обединените нации от 2015 г. относно изменението на климата (Парижкото споразумение), която влезе в сила на 4 ноември 2016 г.(12) и която е ратифицирана от Чили,

—  като взе предвид съвместната декларация на Съвместния парламентарен комитет ЕС — Чили от 3 ноември 2016 г.(13),

—  като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8, член 207, параграф 3 и член 217 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид проекта за насоки за водене на преговори, приет от Комисията на 24 май 2017 г.,

—  като взе предвид раздела за Чили в годишника на Международната работна група по въпросите на коренното население (IWGIA), озаглавен „Светът на коренното население през 2016 г.“(14),

—  като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0267/2017),

A.  като има предвид, че в стратегията „Търговия за всички“ се заявява, че „Комисията трябва да продължи да прилага търговска политика, която да бъде от полза за обществото като цяло и с която да се насърчават европейските и универсалните норми и ценности, наред с основните икономически интереси, като се поставя по-силен акцент върху устойчивото развитие, правата на човека, борбата с отклонението от данъчно облагане, защитата на потребителите и отговорната и справедлива търговия“;

Б.   като има предвид, че ЕС и Чили са близки партньори с общи ценности и споделен ангажимент за насърчаване на ефективното многостранно управление на търговията и зачитането на правата на човека, както и за споделен просперитет и сигурност в рамките на основана на правила глобална система; като има предвид, че Съюзът е третият по големина търговски партньор на Чили; като има предвид, че Чили, от своя страна, е важен регионален фактор и една от най-бързо разрастващите се икономики в Южна Америка през последните десетилетия, и че в страната все още продължават да се полагат усилия за реформи;

В.  като има предвид, че настоящото споразумение за асоцииране, включително и неговия търговски стълб, беше сключено през 2002 г. и че от влизането му в сила през 2003 г. то носи големи ползи и за двете страни, като обемът на търговията със стоки беше удвоен и беше отбелязан прираст на търговията с услуги и инвестиции(15); като има предвид обаче, че впоследствие както ЕС, така и Чили сключиха по-модерни и амбициозни търговски споразумения;

Г.  като има предвид, че през 2016 г. ЕС е осъществил износ на стоки за Чили на стойност от над 8,6 млрд. евро, а износът на стоки от Чили за ЕС е в размер на 7,4 милиарда евро; като има предвид, че през 2015 г. обемът на търговията с услуги от ЕС за Чили възлиза на 3,8 млрд. евро, а този на Чили — на 2 млрд. евро; като има предвид, че размерът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на ЕС в Чили възлиза на 42,8 млрд. евро(16);

Д.  като има предвид, че настоящото споразумение за асоцииране не включва, наред с другото, отделни глави относно инвестициите, МСП, правата върху интелектуалната собственост, енергетиката и равенството между половете, нито пък включва глава относно търговията и устойчивото развитие, включително задълженията за прилагане на трудовите и екологичните стандарти, както и насърчаването на най-добри практики в някои области като корпоративната социална отговорност и гарантирането на устойчивост;

Е.  като има предвид, че при всички водени от ЕС търговски преговори трябва да се запази правото и способността на правителствата за регулиране в защита на обществения интерес, като например опазването и насърчаването на общественото здравеопазване, социалните услуги, социалната закрила и защитата на потребителите, общественото образование, безопасността, околната среда, хуманното отношение към животните, обществения морал, неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, както и стимулирането и съхранението на културното многообразие;

Ж.  като има предвид, че всички търговски преговори на ЕС трябва да гарантират най-високото възможно ниво на социална, трудова и екологична защита, постигнато от страните, и могат да служат като средство за насърчаване на програма за социална справедливост и устойчиво развитие както в ЕС, така и в целия свят; като има предвид, че модернизацията на споразумението за асоцииране следва да се разглежда като възможност за ЕС и неговите държави членки да продължат насърчаването на високи общи стандарти и ангажименти в техните търговски споразумения, и по-специално в областта на трудовите права, опазването на околната среда, правата на потребителите и благосъстоянието на гражданите; като има предвид, че Комисията обяви период на размисъл във връзка с различните начини за прилагане на тези ангажименти и ще разгледа възможността за въвеждане на механизъм за налагане на санкции;

З.  като има предвид, че Съвместният консултативен комитет ЕС—Чили, който включва организации на гражданското общество и от двете страни, проведе първото си заседание на 4 и 5 октомври 2016 г., с цел наблюдение на изпълнението на съществуващото споразумение за асоцииране, както и на преговорите за неговото актуализиране, чрез канализиране на приноса на гражданското общество и насърчаване на диалога и сътрудничеството между ЕС и Чили извън правителствените канали; като има предвид, че значителното закъснение при създаването на Съвместния консултативен комитет не трябва да се повтаря при модернизираното споразумение; като има предвид, че след влизането в сила на модернизираното споразумение участието на гражданското общество трябва да се основава на ясни структури, балансирано членство и мандати за докладване;

И.  като има предвид, че ЕС и Чили участват в многостранни преговори за по-нататъшно либерализиране на търговията с услуги (TiSA);

Й.  като има предвид, че Чили не е страна по Споразумението на СТО за държавните поръчки, а е наблюдател по него, и не участва в многостранните преговори за сключване на Споразумение за екологичните стоки;

К.  като има предвид, че член 45 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили от 2002 г. включва в главата за сътрудничеството разпоредби, уточняващи, че споразумението следва да „допринесе за укрепване на политиките и програмите, които подобряват, гарантират и разширяват равнопоставеното участие на мъжете и жените във всички сектори на политическия, икономическия, социалния и културния живот“;

Л.  като има предвид, че Чили е подписала Транстихоокеанското споразумение за партньорство (TPP), чието бъдеще понастоящем изглежда несигурно, че е подписала споразумения за свободна търговия с всички страни по TPP и че според всеобщото мнение Чили е стабилен и надежден партньор;

М.  като има предвид, че през 2010 г. Чили стана първата държава от Южна Америка, присъединила се към ОИСР, и че тя разполага със стабилна макроикономическа рамка;

Н.  като има предвид, че е важно възможностите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране да се максимизират по възможно най-всеобхватния начин за предприятията, и по-специално за МСП и за гражданите на ЕС и на Чили; като има предвид, че в това отношение може да се направи повече, включително, наред с другото, да се разпространи достъпна информация, което би могло да доведе до важен ефект на мултиплициране на ползите за страните по споразумението за асоцииране;

О.  като има предвид, че Чили има двустранни инвестиционни споразумения със 17 държави — членки на ЕС, чието съдържание не отразява най-новите тенденции и най-добрите практики на инвестиционната политика, като тези споразумения ще бъдат заменени и ще престанат да се прилагат след влизането в сила на споразумението между Съюза и Чили, съдържащо глава за инвестициите;

П.  като има предвид, че непропорционално строгите условия на чилийското законодателство, с които риболовните кораби на ЕС трябва да се съобразяват, пречат на тези кораби да използват пристанищните съоръжения в Чили за разтоварване, трансбордиране, зареждане с гориво или закупуване на риболовни съоръжения;

Р.  като има предвид, че настоящият експортен профил на Чили се различава много от експортния профил на ЕС; той е силно доминиран от износа на суровини, като например мед, плодове и зеленчуци;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност:

   a) да гарантират, че при провеждането на преговорите Европейският парламент получава пълна, незабавна и точна информация, за да може да вземе решение дали да даде своето съгласие за сключването на модернизираното споразумение за асоцииране с Чили, включително и неговия търговски стълб; да вземат предвид, че въпреки че споразуменията за асоцииране, сключени по член 217 от ДФЕС, по традиция имат смесен характер и включват и други области на общата търговска политика, в съответствие със становището на Съда на ЕС по Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур е необходим задълбочен размисъл относно начините за подобряване на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили, за да се отделят и защитят областите от изключителна и споделена компетентност по отношение на търговията, както и за пълно зачитане на разделението на правомощията на Съюза и на неговите държави членки по време на процеса на преговори, както и на етапа на подписване и сключване на споразуменията; следователно, да сключат две отделни споразумения, с ясно разграничение между първото търговско и инвестиционно споразумение, съдържащо единствено въпроси от изключителната компетентност на Съюза, и второто споразумение, обхващащо въпроси, по които компетентността е споделена с държавите членки;
   б) да отбележат, че както ЕС, така и Чили са сключили по-съвременни, амбициозни и всеобхватни търговски споразумения след влизането в сила на тяхното двустранно споразумение за асоцииране, както и че редица области все още не са разгледани в него, а те са важни за гарантиране, че споразумението допринася за постигането на споделен растеж, равни възможности, качествени работни места и устойчиво развитие, включително зачитане и насърчаване на трудовите и екологичните стандарти, хуманно отношение към животните и равенство между половете в полза на гражданите от двете страни;
   в) да разглеждат като важен и необходим фактор стремежа за модернизиране на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили, за да се вземе предвид икономическото и политическото развитие през последните 15 години, и по-специално неговия търговски компонент, в дух на реципрочност, взаимна изгода и балансираност, и да отбележат постоянната подкрепа за модернизацията, изразена от Съвместния парламентарен комитет ЕС — Чили, както и факта, че Съвместният консултативен комитет приветства стъпките, предприети за актуализация;
   г) да припомнят, че неотдавна глобализацията и търговската политика бяха предмет на интензивни дебати в Европа и в други части на света, поради потенциално неравномерното разпределение на печалбите; да вземат предвид необходимостта от прогнозиране на тенденциите и възможните последствия, от гарантиране на по-приобщаващо разпределение на ползите от търговията и осигуряване на подходяща защита за субектите, които не могат да се възползват от споразумението и които могат да се окажат в неравностойно положение при последващия процес; следователно да разработят действия на политиката, най-вече на национално ниво, но също така и на равнището на Съюза, в други области, извън разпоредбите на самите търговски споразумения, като например в областта на промишлената, данъчната и социалната политика;
   д) да припомнят значението на многостранния дневен ред и факта, че двустранните преговори не трябва да подкопават стремежа за постигане на напредък на многостранно равнище; да имат предвид, че засилените двустранни отношения и съвместното сътрудничество между ЕС и Чили следва също така да улесняват по-голямото сътрудничество и взаимодействие между страните в контекста на многостранни и плурилатерални форуми; в тази връзка следва да насърчават пълното участие на Чили в преговорите по Споразумението на СТО за екологичните стоки и ревизираното Споразумение на СТО за държавните поръчки;
   е) да поставят споделените ценности в центъра на процеса на модернизация и да продължат практиката за включване на клауза за правата на човека, както се прави при всички споразумения за асоцииране;
   ж) да направят така, че модернизираното споразумение за асоцииране да гарантира в целия текст и да утвърждава изрично и недвусмислено правото и способността на страните да приемат и прилагат свои собствени закони и подзаконови разпоредби в интерес на обществото, с цел да се постигнат легитимните цели на обществената политика, като например защита и насърчаване на правата на човека, включително достъп до вода, обществено здравеопазване, социални услуги, обществено образование, безопасност, околна среда, обществен морал, социална закрила и защита на потребителите, неприкосновеност на личния живот и защита на данните, както и стимулиране и съхраняване на културното многообразие; да гарантират, че тези цели не могат да бъдат реално подкопани чрез искове от страна на инвеститори; в тази връзка да подчертаят, че споразуменията за свободна търговия на ЕС не целят ограничаване на легитимните интереси на Съюза, на неговите държави членки или на подфедерално равнище за регулиране в защита на обществения интерес;
   з) по отношение на преговорите за търговията със стоки, да се стремят към амбициозни подобрения в достъпа до пазара за всички тарифни линии чрез премахване на ненужните бариери, включително по отношение на достъпа до пристанищни съоръжения за плавателни съдове на ЕС, като същевременно се взема предвид наличието на някои чувствителни селскостопански, производствени и промишлени продукти, които следва да бъдат третирани по подходящ начин, например посредством тарифни квоти, определяне на съответни преходни периоди или дори изключване, ако това е необходимо; да включат ефективна двустранна защитна клауза, позволяваща временно суспендиране на преференциите, ако вследствие на влизането в сила на модернизираното споразумение за асоцииране увеличеният внос причинява или застрашава да причини сериозни щети на някои чувствителни сектори;
   и) да включат в своите указания за водене на преговори целта за опростяване на правилата за произход и митническите процедури, с цел адаптирането им към реалността на все по-сложните глобални вериги за създаване на стойност; да гарантират, че модернизираното споразумение за асоцииране включва разпоредби и мерки за борба с измамите и задължения за стандартизиране на митническите разпоредби и практики, с оглед увеличаване на прозрачността, ефективността, правната сигурност и сътрудничеството между митническите органи, като в същото време се модернизират и опростят процедурите, залегнали в Споразумението на СТО за улесняване на търговията и преразгледаната Конвенция от Киото;
   й) по отношение на търговията с услуги, да вземат под внимание факта, че потенциалът на сектора на услугите не е напълно изчерпан в настоящото споразумение за асоцииране и че в едно модернизирано споразумение за асоцииране следва да се премахнат ненужните пречки, с оглед гарантиране на достъп до пазара и национално третиране; да вземат предвид, че следва да бъдат поети ангажименти въз основа на Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) и че ако е необходимо, правилата следва да се актуализират, за да се отрази актуалното положение; да изключат аудио-визуалните услуги от приложното поле на споразумението; да гарантират и изрично да предвидят, че модернизираното споразумение за асоцииране няма да ограничава възможностите на страните да определят, регулират, предоставят и подпомагат публични услуги от обществен интерес, че то по никакъв начин няма да изисква от правителствата приватизирането на каквито и да било услуги, че няма да им пречи да предоставят публични услуги, които преди това са били предоставяни от частни доставчици на услуги, или да върнат обратно под обществен контрол услуги, които правителствата са избрали да приватизират преди това, нито ще пречи на правителствата да разширяват спектъра на предоставяните от тях публични услуги, като се изключат всякакви клаузи, разпоредби или задължения, които биха подкопали необходимата гъвкавост за връщане на настоящи и бъдещи услуги от общ икономически интерес отново под обществен контрол;
   к) да гарантират, че модернизираното споразумение определя необходимите мерки за постигане на по-голяма регулаторна прозрачност и взаимно признаване, включително разпоредби за гарантиране на безпристрастност и спазване на най-високите стандарти за защита по отношение на изискванията, квалификациите и лицензиите, както и за предвиждане в тази връзка на институционални механизми за консултации, включващи различни заинтересовани страни, например МСП и организации на гражданското общество;
   л) да гарантират, че се поемат ангажименти за улесняване на влизането и пребиваването на физически лица във връзка със стопански цели, но че чуждестранните доставчици на услуги трябва да спазват социалното и трудовото законодателство на ЕС и на държавите членки и че колективните трудови договори се прилагат в случаите, когато служителите се възползват от задълженията по режим 4;
   м) да гарантират, че амбициозното сътрудничество по регулаторни въпроси и хармонизацията на стандартите продължават да бъдат доброволни, като се зачита независимостта на регулаторните органи, въз основата на засилен обмен на информация и административно сътрудничество, с оглед идентифициране на ненужни бариери и административни пречки, и запазване на принципа на предпазните мерки; да припомнят, че регулаторното сътрудничество трябва да бъде насочено към улесняване на управлението на световната икономика чрез засилено сближаване и сътрудничество в областта на международните стандарти, като се гарантира най-високо равнище на защита за потребителите и околната среда, както и социална и трудова закрила;
   н) да вземат предвид факта, че модернизираното споразумение за асоцииране включва мерки за ограничаване на риска за финансовите услуги, като се основава на мерките, съдържащи се във Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада, с цел гарантиране на политическо пространство за страните за регулиране на техния финансов и банков сектор, с оглед обезпечаване на стабилността и целостта на финансовата система; да включат предпазни мерки и общи изключения във връзка с движението на капитали и извършването на плащания, които да се прилагат в случаите, когато тези операции могат да причинят или застрашават да причинят сериозни затруднения за гладкото функциониране на Икономическия и паричен съюз или състоянието на платежния баланс на ЕС;
   о) да включат разпоредби относно доброто данъчно управление и стандартите за прозрачност, потвърждаващи ангажиментите на страните за прилагане на международните стандарти в борбата с данъчните измами, укриването на данъци и избягването на данъчно облагане, и по-специално съответните препоръки на ОИСР относно подкопаването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбата, като се включат изисквания за автоматичен обмен на информация и създаване на публични регистри на действителните собственици на бизнес тръстове, както и конкретни разпоредби в главите за финансовите услуги, движението на капитали и установяването на субекти, за да се изключи възможността за нерегистрирано данъчно планиране на корпорациите;
   п) да припомнят, че корупцията накърнява правата на човека, равенството, социалната справедливост, търговията и лоялната конкуренция, като възпрепятства икономическия растеж; изрично да ангажират страните чрез включването на специален раздел, в който да бъдат посочени ясни и солидни ангажименти и мерки за борба с корупцията във всичките ѝ форми, и да прилагат международните стандарти и многостранните конвенции за борба с корупцията;
   р) да вземат предвид факта, че строгите разпоредби относно отварянето на пазарите за обществени поръчки, утвърждаването на принципа за икономически най-изгодната оферта, който включва социални, екологични и иновативни критерии, прилагането на опростени процедури и прозрачност за оферентите, включително реален достъп на оференти от други държави, също могат да бъдат ефективни инструменти за борба с корупцията и насърчаване на почтеността в държавната администрация, като същевременно се осигурява най-голяма икономическа ефективност за данъкоплатците; да осигурят в модернизираното споразумение за асоцииране по-добър достъп до пазарите за обществени поръчки, включително на регионално и местно равнище, както и прозрачни процедури, основаващи се на национално третиране, безпристрастност и справедливост;
   с) да гарантират, че инвестиционната политика включва добро управление и улесняване на инвестициите, и да доразвият и гарантират задълженията на инвеститорите, като същевременно се подобри тяхната защита;
   т) да гарантират, че указанията за водене на преговори насочват Комисията към договарянето на модерна глава за инвестициите, като се вземат предвид най-добрите практики на международно равнище, като например рамката на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за инвестиционна политика за устойчиво развитие и последното становище на Съда на ЕС относно Споразумението за свободна търговия ЕС–Сингапур;
   у) да постигнат напредък по необходимата международна реформа на режима за уреждане на спорове; да поискат от всички страни да се ангажират с приоритетното използване на компетентни съдилища и да заменят уреждането на спорове между инвеститор и държава (УСИД) с публична съдебна система в областта на инвестициите, с механизъм за обжалване, строги правила за конфликтите на интереси и приложим кодекс за поведение; да вземат предвид задълженията на инвеститорите и да запазят правото на регулиране с оглед постигане на легитимните цели на обществената политика, например целите, свързани със здравеопазването и водоснабдяването, както и закрилата на труда и опазването на околната среда; да положат усилия за предотвратяването на неоснователни искове и да включат всички демократични процесуални гаранции, като например правото на недискриминационен достъп до правосъдие (със специално внимание към МСП), независимост на съдебната система, прозрачност и отчетност, като същевременно се работи за създаването на многостранен инвестиционен съд;
   ф) да гарантират, че модернизираното споразумение за асоцииране съдържа надеждна и амбициозна глава за търговията и устойчивото развитие, включваща обвързващи и приложими разпоредби, предмет на подходящи и ефективни механизми за уреждане на спорове, които вземат предвид, в допълнение към различните методи за принудително изпълнение, и механизъм за налагане на санкции, като се осигурява възможност за целесъобразно участие на социалните партньори и гражданското общество; да вземат предвид, че главата за търговията и устойчивото развитие следва да обхваща, наред с другото, ангажимента на страните да приемат и поддържат в своите национални законови и подзаконови актове принципите, залегнали в основните конвенции на МОТ, и да прилагат реално актуализираните инструменти на МОТ, и по-специално конвенциите за управлението, Програмата за достоен труд, Конвенция № 169 на МОТ относно правата на коренното население, Конвенцията за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените работници, Конвенцията за правата на домашните работници, Конвенцията за работниците и служителите със семейни задължения, трудовите стандарти за работниците мигранти и корпоративната социална отговорност, включително приемане на секторните насоки на ОИСР и ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, както и процедура, чрез която социалните партньори и гражданското общество в рамките на Съвместния консултативен комитет да могат да призоват за започването на правителствени консултации;
   х) да гарантират, във връзка с напредъка, постигнат от Чили при двустранните търговски преговори с Уругвай и Канада, че страните включват специална глава относно търговията, равнопоставеността на половете и овластяването на жените, наред с присъединяването на страните и зачитането на международните права на човека, трудовите и социалните стандарти, като се предвидят активни мерки, насочени към подобряване на перспективите на жените за използване на възможностите по споразумението за асоцииране; да предвидят мерки, насочени, наред с другото, към по-добър баланс между професионалния и семейния живот, както и към достъп до социални и здравни услуги; да гарантират, наред с другото, че страните поемат ангажимент за събиране на разбити по съответните признаци данни, позволяващи задълбочен предварителен и последващ анализ на въздействието на модернизираното споразумение за асоцииране върху равенството между половете; да осигурят по-голямо участие на предприятия, ръководени от жени (по-специално микропредприятия и МСП), при възлагането на обществени поръчки, въз основа на опита на чилийското Министерство на равенството между половете, което през 2015 г. създаде програма за подпомагане на участието на жени предприемачи като доставчици на пазара за обществени поръчки, регулиран от „Чили компрас“; да подкрепят интернационализацията на предприятията, ръководени от жени, както и участието на жени във възможностите по режим 4; да гарантират включването на експерти по въпросите на равенството между половете в преговорните екипи и периодични обсъждания за прилагането на тази глава в рамките на Съвместния консултативен комитет, в който следва да участват и организации за равенство между половете;
   ц) да включат освен това подробна глава за микропредприятията и МСП, като се предвиди постигането на значителен напредък по отношение на улесняването на търговията, премахването на бариерите пред търговията и излишната административна тежест, както и активни мерки, целящи да гарантират, че произтичащите от това възможности се използват достатъчно добре и всички основни и потенциални участници се информират за това (т.е. чрез въвеждането на обслужване на едно гише, създаване на специални уебсайтове и публикуването на секторни наръчници с информация за процедурите и новите възможности за търговия и инвестиции);
   ч) да включат глава за енергетиката, която би могла да обхваща, наред с другото, възобновяемите енергийни източници и суровините; да признаят значението на прилагането на многостранни споразумения в областта на околната среда, и по-специално Парижкото споразумение за изменението на климата, да включат разпоредби относно търговията и ангажименти за участие в международни инструменти, преговори и взаимно подкрепящи се политики в областта на търговията и околната среда, в отговор на целите на кръговата икономика, включително задължения за постигане на „зелен“ растеж, и да подкрепят и насърчават търговията и инвестициите в екологични стоки и услуги и възобновяема енергия, както и екологосъобразни технологии;
   ш) да приемат указания за водене на преговори, които да подсилват разпоредбите за хуманното отношение към животните, включени в настоящото споразумение за асоцииране, чрез установяване на ефективно двустранно сътрудничество по този въпрос и либерализация при определени условия в случаите, когато хуманното отношение към животните е изложено на риск поради производството на някои продукти;
   щ) да приемат указания за водене на преговори, съдържащи изисквания за прилагане на правото в областта на конкуренцията и разпоредби относно санитарните и фитосанитарните мерки, които да отразяват принципите на прозрачност, справедлив процес и недискриминация, както и правилата относно субсидиите;
   аа) да вземат предвид, че всяко търговско споразумение трябва да включва благосъстоянието на потребителите като една от общите цели, и да гарантират, че споразумението за асоцииране ангажира страните към постигане на висока степен на безопасност и защита на потребителите, както и към спазване на най-високите международни стандарти и развитие на съгласувани добри практики, по-специално по отношение на защитата на потребителите в областта на финансовите услуги, етикетирането на продуктите и електронната търговия;
   аб) да приемат, че преговорите трябва да доведат до силни и приложими разпоредби за признаване и защита на всички форми на права върху интелектуалната собственост, включително амбициозни разпоредби относно географските означения, като се надгражда върху разпоредбите на съществуващото споразумение и същевременно се разширява обхватът им, гарантирайки по-добър достъп до пазара, засилено прилагане и възможността за добавяне на нови географски означения; да гарантират, че преразгледаното споразумение за асоцииране включва глава относно правата върху интелектуалната собственост, осигуряваща необходимата гъвкавост, както и че разпоредбите за правата върху интелектуалната собственост не застрашават достъпа до основни лекарства на достъпни цени и медицинско лечение в рамките на националните програми за обществено здравеопазване; да гарантират, че тази глава обхваща и други области, извън разпоредбите на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС);
   ав) да гарантират, че страните обезпечават възможно най-високо равнище на прозрачност и участие, като се осигурява изпълнение на целите на преговорите, както и че това предполага провеждането на непрекъснат и надлежно информиран диалог с всички засегнати страни, включващ както заинтересованите страни, като например стопански и синдикални организации, така и гражданското общество, в това число и представители на коренното население; в тази връзка да включват системно компетентните парламентарни органи, и по-специално Съвместния парламентарен комитет ЕС — Чили и Съвместния консултативен комитет, през целия жизнен цикъл на споразумението за асоцииране — от преговорите до изпълнението и оценката, и да подкрепят, по отношение на етапа на прилагане, създаването на официален чилийски орган, отговарящ за участието на гражданското общество, който да отразява плурализма на чилийското общество, като се отдели специално внимание на коренното население; за тази цел да гарантират, без да се накърнява стратегията на ЕС за водене на преговори, в сътрудничество с Чили, че цялата необходима информация се публикува по възможно най-достъпен за широката общественост начин, в това число и под формата на информационни таблици, преведени на испански език, като общ официален език;
   аг) да вземат предвид призивите на Парламента за информиране на обществеността относно мандатите за търговски преговори, а указанията за водене на преговори във връзка с модернизирането на споразумението за асоцииране да се публикуват веднага след приемането им;
   ад) да гарантират, че споразумението за асоцииране съдържа необходимите механизми за обезпечаване на практическото му спазване по време на периода на изпълнение, включително съвременен и ефективен механизъм за уреждане на спорове между държавите;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, Комисията и ЕСВД, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Република Чили.

(1) OВ L 352, 30.12.2002 г., стр. 3.
(2) Съобщение на Съвета за печата 197/15, 21.4.2015 г.
(3) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration
(4) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf
(5) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_en.pdf
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/58668/html.bookmark
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0041.
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0284.
(9) Приети текстове, P8_TA(2016)0298.
(10) OВ C 99E, 3.4.2012 г., стр. 94.
(11) http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764
(12) http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764
(13) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf
(14) http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
(15) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf


Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. ***I
PDF 468kWORD 48k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018—2020 г. (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
P8_TA(2017)0355A8-0158/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0557),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8-0367/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 1 към Договорите относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 от Договорите относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от водещата комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на въпросната позиция на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8-0158/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 септември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. чрез удължаване на програмата до 2020 г.

P8_TC1-COD(2016)0265


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1951.)

(1) OВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 53.


Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество ***I
PDF 466kWORD 48k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))
P8_TA(2017)0356A8-0120/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0461),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0320/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 12 септември 2016 г.(1)

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от водещата комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 29 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0120/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 септември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество

P8_TC1-COD(2016)0221


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1991.)

(1) OВ C 394, 26.10.2016 г., стр. 2.
(2) OВ C 75, 10.3.2017 г., стp. 48.


Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I
PDF 818kWORD 79k
Изменения, приети от Европейския парламент на 14 септември 2017 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Целите на ОПОР са, наред с другото, да се гарантира екологичната устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план и да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход при управлението на рибарството.
(4)  Целите на ОПОР са, наред с другото, да се гарантира екологичната устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план, да се прилага подходът на предпазливост при управлението на рибарството, за да се гарантира възстановяването на запаси и поддържането им над нивата, на които може да се постигне МУУ, и да се прилага екосистемният подход при управлението на рибарството.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  За експлоатацията на биологичните морски ресурси Регламент (ЕС) № 1380/2013 изрично предвижда целта популациите на подлежащите на улов видове да бъдат възстановявани и поддържани над нивата, на които може да се постигне МУУ. Поради това в съответствие с член 2, параграф 2 от него съответното ниво на експлоатация трябва да се постигне по възможност до 2015 г., като за всички запаси трябва да бъде постигнато най-късно до 2020 г. чрез постепенно поетапно нарастване и следва да се запази след това.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов.
(5)  С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов при пълно спазване на най-добрите налични научни становища.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища и да съдържат цели, измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване и предпазни мерки.
(6)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища и да съдържат цели, измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, цели и предпазни мерки, цели за опазване на запасите и технически мерки, които трябва да се предприемат, за да се постигнат измеримите цели за възможно най-голямо избягване и намаляване на нежелания улов съгласно предвиденото в член 15 от този регламент.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)   Наред с това Комисията може, съобразно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, да бъде упълномощена в рамките на многогодишен план да създава зони за възстановяване на рибните запаси.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9a)   Някои запаси от общ интерес се експлоатират и от трети държави, поради което е много важно Съюзът да се консултира с тези трети държави, за да се гарантира, че съответните запаси се управляват по устойчив начин. При липсата на официално споразумение Съюзът следва да направи всичко възможно, за да постигне съгласие по общи договорености за риболова на тези запаси, за да се улесни устойчивото управление, във връзка с което следва да бъдат осигурени, приложени и насърчавани равни условия по отношение на участниците на пазара в Съюза.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Планът следва да е насочен към осъществяването на целите на ОПОР — най-вече постигането и поддържането на МУУ за съответните запаси, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси и прилагането на екосистемен подход към управлението на риболовните дейности.
(10)  Планът следва да е насочен към осъществяването на целите на ОПОР — най-вече възстановяването и поддържането на рибни запаси над нивата на биомаса, на които може да се постигне МУУ, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси, както и осъществяването и постигането на социално-икономическите аспекти на ОПОР и прилагането на екосистемен подход към управлението на риболовните дейности, като се сведе до минимум отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10a)   Настоящият план следва също така да допринася за постигането на добро състояние на околната среда, предвидено в Директива 2008/56/ЕО, и за постигането на благоприятно състояние на запазване на естествените местообитания и видовете, изисквано съответно от Директива 2009/147/ЕО1a на Европейския парламент и на Съвета и от Директива 92/43/ЕИО на Съвета.
_____________
1a Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с измеримите цели, посочени в многогодишните планове.
(11)  В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с целите, установени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и при спазване на целите, сроковете и границите, определени в многогодишните планове.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)   Съобразно член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 запаси, управлявани съвместно с трети държави, трябва да се управляват във възможно най-голяма степен чрез съвместни споразумения в съответствие с целите, посочени в член 2, параграф 2 от този регламент. Освен това целите, определени в членове 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и определенията, формулирани в член 4 от него, следва да се прилагат към такива споразумения.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Когато не са налични измерими цели, свързани с МУУ, следва да се прилага подходът на предпазливост.
(14)  Когато не са налични измерими цели, свързани с максималния устойчив улов, многогодишният план следва да установява мерки въз основа на подхода на предпазливост към управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки трябва да гарантират определена степен на опазване на съответните запаси, която е поне сравнима с нивата на експлоатация в съответствие с максималния устойчив улов, предвидени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)  Любителският риболов може да има значително въздействие върху рибните ресурси. Държавите членки трябва да събират данни за любителския риболов в съответствие с правните изисквания за събиране на данни. Когато този риболов оказва значително отрицателно въздействие върху ресурсите, планът следва да предвижда възможността да се вземе решение за специални мерки за управление в съответствие с принципа на пропорционалност. Всички управленски и технически мерки относно любителския риболов на равнището на Съюза следва да бъдат пропорционални на преследваните цели.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  За функционалните единици за норвежкия омар, за които са налични референтни равнища на опазване, е уместно да се използват следните прагови равнища на изобилие: минимално изобилие (Abundancebuffer), съответстващо на референтното равнище Bbuffer, определено в изготвения от Консултативния съвет за Северно море дългосрочен план за управление на запасите от норвежки омар в Северно море42, и гранично изобилие (Abundancelimit), съответстващо на MSY Btrigger на изобилието (еквивалентно на Blim), както е определено от ICES7.
(16)  За функционалните единици за норвежкия омар, за които са налични референтни равнища на опазване, е уместно да се използват препоръчаните от ICES минимално изобилие (Abundancebuffer) и гранично изобилие (Abundancelimit) като прагови равнища на изобилие.
_________________
42 Дългосрочен план за управление на запасите от норвежки омар в Северно море.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  В случай че размерът на запаса спадне под тези равнища, е необходимо да се предвидят подходящи предпазни мерки. Те следва да включват намаляване на възможностите за риболов и конкретни мерки за опазване, когато според научните становища са необходими коригиращи мерки. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от всички други подходящи мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
(17)  В случай че размерът на запаса спадне под тези равнища, е необходимо да се предвидят подходящи предпазни мерки. Те следва да включват намаляване на възможностите за риболов и конкретни мерки за опазване, когато според най-добрите научни становища са необходими коригиращи мерки. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от всички други подходящи мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Целесъобразно е да се определи ОДУ за норвежкия омар в зони IIa и IV на ICES като сбор от определените за всяка функционална единица ограничения на улова и статистическите квадранти извън функционалните единици в тази зона на ОДУ. Това обаче не изключва приемането на мерки за защита на конкретни функционални единици.
(19)  Целесъобразно е да се определи отделен ОДУ за норвежкия омар за всяка функционална единица. Трябва да се приемат евентуално отделни мерки за опазването на съответната функционална единица.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление.
(20)  С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят други мерки за опазване, в частност мерки за постепенното премахване на изхвърлянето на улов при отчитане на най-добрите налични научни становища или за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на дейностите на улов върху екосистемата, които по целесъобразност трябва да се определят допълнително подробно съобразно член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Следва да бъдат установени прагове за дънните запаси, които риболовните кораби са задължени да разтоварват в определени за целта пристанища или на място в близост до брега в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. При определянето на тези пристанища или места в близост до брега държавите членки следва да прилагат критериите, предвидени в член 43, параграф 5 от посочения регламент, за да се гарантира ефективният контрол на запасите, обхванати от настоящия регламент.
(25)  Следва да бъдат установени прагове за дънните запаси, които риболовните кораби са задължени да разтоварват в определени за целта пристанища или на място в близост до брега в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. При определянето на тези пристанища или места в близост до брега държавите членки следва да прилагат критериите, предвидени в член 43, параграф 5 от посочения регламент, за да се гарантира ефективният контрол върху разтоварването на улова, обхванат от настоящия регламент.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент. Необходимо е тази оценка да следва и да се базира на периодичната оценка на плана въз основа на научните становища, като планът подлежи на оценка на всеки пет години. Този период позволява пълно прилагане на задължението за разтоварване, както и приемане и прилагане на мерки за регионализация, и да се види въздействието на тези мерки върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.
(26)  В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент. Необходимо е тази оценка да следва и да се базира на периодичната оценка на плана въз основа на най-добрите научни становища, като планът подлежи на оценка до ... [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки пет години след това. Този период позволява пълно прилагане на задължението за разтоварване, както и приемане и прилагане на мерки за регионализация, и да се види въздействието на тези мерки върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план (наричан по-долу „планът“) за дънните запаси във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES (наричани по-долу „Северно море“) и риболовните дейности, при които се извършва експлоатиране на тези запаси.
1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план (наричан по-долу „планът“) за дънните запаси във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES („Северно море“ се отнася към тези три зони) и риболовните дейности, включително любителския риболов, при които се извършва експлоатиране на тези запаси.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 a (нов)
2a.   Когато, въз основа на научни становища или на искане от съответните държави членки, Комисията счита, че посоченият в член 2 списък трябва да бъде изменен, тя може да представи предложение за изменение на този списък.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 б (нов)
2б.   Освен това в настоящия регламент се определят подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване на сушата на всички видове, предвидени в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, различни от запасите, които вече са посочени в параграф 1 от настоящия член.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „дънни запаси“ означава видовете калканоподобни и кръгли риби, както и норвежкият омар, живеещи на дъното на водния стълб или в близост до него;
(1)  „дънни запаси“ означава видовете кръгли, калканоподобни и хрущялни риби, норвежкият омар (Nephrops Norvegicus) и северната скарида (Pandalus borealis), които живеят на дъното на водния стълб или в близост до него;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
(1a)  „най-добри налични научни становища“ означава научни становища, проверени от ICES или НТИКР, в основата на които са залегнали най-актуалните налични данни и които спазват всички изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално член 25 от него.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
(1б)   „диапазон на FMSY“ означава изчислен от ICES диапазон, който има за цел да се постигне не повече от 5% намаление на улова в дългосрочен план в сравнение с максималния устойчив улов. Консултативното правило на ICES показва, че когато биомасата на репродуктивния запас е под минималното референтно равнище на биомаса на репродуктивния запас (MSY Btrigger), F се намалява до стойност, която не надхвърля горна граница, равна на стойността на FMSY, умножена по стойността на биомасата на репродуктивния запас за годината, за която се определя ОДУ, разделена на MSY Btrigger.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
(1в)   „MSY Flower“ и „MSY Fupper“ означава най-ниската и най-високата стойност в рамките на диапазона на FMSY.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „група 1“: означава дънните запаси, за които в настоящия план са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с биомасата, както следва:
(2)  „група 1“ означава дънните запаси, за които в настоящия план са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с биомасата, посочени в приложения I и II, както следва:
а)  атлантическа треска (Gadus morhua) в подзона IV и участъци VIId и IIIa Запад (Северно море, източната част на Ламанша, Скагерак), наричана по-долу „атлантическа треска в Северно море“;
а)  атлантическа треска (Gadus morhua) в подзона IV (Северно море) и участъци VIId (източната част на Ламанша) и IIIa Запад (Скагерак), наричана по-долу „атлантическа треска в подзона IV и участъци VIId и IIIa Запад“;
б)  пикша (Melanogrammus aeglefinus) в подзона IV и участъци VIa и IIIa Запад (Северно море, зоната на запад от Шотландия, Скагерак), наричана по-долу „пикша“;
б)  пикша (Melanogrammus aeglefinus) в подзона IV (Северно море) и участъци VIa (зоната на запад от Шотландия) и IIIa Запад (Скагерак), наричана по-долу „пикша в подзона IV и участъци VIа и IIIa Запад“;
в)  писия (Pleuronectes platessa) в подзона IV (Северно море) и участък IIIa (Скагерак), наричана по-долу „писия в Северно море“;
в)  писия (Pleuronectes platessa) в подзона IV (Северно море) и участък IIIa (Скагерак), наричана по-долу „писия в подзона IV и участък IIIa“;
г)  сайда (Pollachius virens) в подзони IV и VI и участък IIIa (Северно море, Rockall и зоната на запад от Шотландия, Скагерак и Категат), наричана по-долу „сайда“;
г)  сайда (Pollachius virens) в подзони IV (Северно море) и VI (зоната на запад от Шотландия и Rockall) и в участък IIIa (Скагерак и Категат), наричана по-долу „сайда в подзони IV и VI и участък IIIa“;
д)  морски език (Solea solea) в подзона IV (Северно море), наричан по-долу „морски език в Северно море“;
д)  морски език (Solea solea) в подзона IV (Северно море), наричан по-долу „морски език в подзона IV“;
е)  морски език (Solea solea) в участък IIIa и подучастъци 2224 (Скагерак и Категат, западната част на Балтийско море), наричан по-долу „морски език в Категат“;
е)  морски език (Solea solea) в участък IIIa (Скагерак и Категат) и подучастъци 22 – 24 (западната част на Балтийско море), наричан по-долу „морски език в участък IIIa и подучастъци 22 – 24“;
ж)  меджид (Merlangius merlangus) в подзона IV и участък VIId (Северно море и източна част на Ламанша), наричан по-долу „меджид в Северно море“;
ж)  меджид (Merlangius merlangus) в подзона IV (Северно море) и участък VIId (източна част на Ламанша), наричан по-долу „меджид в подзона IV и участък VIId“;
жа)  морски дявол (Lophius piscatorius) в участък IIIa (Скагерак и Категат) и подзони IV (Северно море) и VI (на запад от Шотландия и Rockall);
жб)  северна скарида (Pandalus borealis) в участъци IVa изток и IIIa.
Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с цел изменение на списъка на запасите в група 1, както е посочено в първия параграф от настоящата точка и в приложения I и II към настоящия регламент, в съответствие с най-добрите налични научни становища.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 (уводна част)
(3)  „група 2“ означава функционалните единици (FU) за норвежкия омар (Nephrops norvegicus), за които в плана са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с изобилието, състоящи се от:
(3)  „група 2“ означава функционалните единици (FU) за норвежкия омар (Nephrops norvegicus), за които в настоящия план, както са посочени в приложения I и II, са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с изобилието, състоящи се от:
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
(8a)   Съответните запаси се изменят само въз основа на най-добрите налични научни становища.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
10.  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат специфични и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че нивата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУД в дългосрочен план;
10.  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат специфични и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че нивата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи максимален устойчив улов в дългосрочен план;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10 a (нова)
(10a)   „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи живи биологични ресурси за отмора, туризъм или спорт.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Планът трябва да допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси възстановява и поддържа популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.
1.  Планът трябва да допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и да допринася за приемлив жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, като се отчитат социално-икономическите аспекти, и има за цел да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси възстановява и поддържа популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне максимален устойчив улов. Нивото на риболов, което дава възможност за максимален устойчив улов трябва да се постигне възможно най-бързо, и за всички запаси, обхванати от настоящия регламент, при всякакви обстоятелства, трябва да бъде постигнато най-късно до 2020 г. чрез постепенно поетапно нарастване и трябва да се запази от този момент нататък За запаси, за които няма налице научни становища и данни, трябва да се изпълнят измеримите цели по член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези цели гарантират запазването на съответните запаси на равнища, които са сравними поне с измеримите цели за максималния устойчив улов.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Планът трябва да прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той трябва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО.
3.  Планът трябва да прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема, особено върху застрашени местообитания и защитени видове, включително морски бозайници и морски птици, е сведено до минимум. Планът трябва да допълва и да бъде в съответствие с екосистемния подход при управление на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 9 на Регламент (ЕС) № 1380/2013, и със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, както и с измеримите цели и разпоредбите на Директиви 2009/147/ЕО и 92/43/ЕИО. Освен това планът предвижда мерки, предназначени да смекчат неблагоприятните социално-икономически въздействия и да дадат възможност на участниците на пазара да получат по-голяма икономическа видимост в дългосрочен план.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 a (нов)
3a.   Планът допринася за това запасите, съвместно управлявани с трети държави съобразно член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, да бъдат управлявани в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и възможностите за риболов като цяло да не надвишават определените диапазони, определени в приложение I към настоящия регламент.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 б (нов)
3б.   В плана се вземат предвид двустранните отношения на Съюза с трети държави. Бъдещите двустранни споразумения с трети държави вземат предвид плана.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква б
б)  да подпомогне изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.
б)  изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 а (нов)
4a.   Всички мерки в рамките на плана се вземат въз основа на най-добрите налични научни становища съобразно член 2, точка 1а от настоящия регламент. Най-добрите налични научни становища трябва да са проверени от ICES или НТИКР към момента, в който тези мерки се предлагат от Комисията съобразно членове 4, 5, 6 и 18 от настоящия регламент, както и член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  За запасите от групи 1 и 2 целевите равнища на смъртност от риболов трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро, прогресивно и поетапно до 2020 г., а след това да се поддържат в диапазоните, определени в приложение І.
1.  За запасите от групи 1 и 2 целевите равнища на смъртност от риболов трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро, прогресивно и поетапно до 2020 г., а след това да се поддържат в диапазоните, определени в приложение І, и да съответстват на целите, определени в член 3, параграф 1.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов трябва да отговарят на диапазоните за целеви равнища на смъртност от риболов, установени в колона А от приложение І към настоящия регламент.
2.  В съответствие с член 16, параграф 4 и член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов трябва да бъдат определяни в съответствие с посочените в плана цели и измерими цели, както и най-добрите налични научни становища, и да отговарят на диапазоните за целеви равнища на смъртност от риболов, установени в колона А от приложение І към настоящия регламент.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Независимо от параграфи 1 и 2 възможностите за риболов могат да бъдат определени на равнища, съответстващи на по-ниски равнища на смъртност от риболов от установените в колона А от приложение І.
3.  Независимо от параграфи 1 и 2 възможностите за риболов могат да бъдат определени на равнища, съответстващи на по-ниски равнища на смъртност от риболов от установените в приложение І.
Изменения 83 и 99
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
4.  Независимо от параграфи 2 и 3 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени в съответствие с диапазоните за смъртност от риболов, посочени в колона Б от приложение I, при условие че съответните запаси са над минималните референтни равнища на биомасата на репродуктивния запас, предвидени в колона А от приложение II:
заличава се
а)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;
б)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или
в)  за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20%.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)
4a.   Възможностите за риболов при всички случаи се определят по такъв начин, че да се гарантира, че има по-малко от 5% вероятност биомасата на репродуктивния запас да спадне под граничнoто референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim), предвидено по-специално в приложение II, колона Б.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 б (нов)
4б.   Когато въз основа на най-добрите налични научни становища Комисията счита, че диапазоните на смъртност от риболов, посочени в приложение I, вече не изразяват правилно целите на плана, Комисията може да внесе по спешност предложение за преразглеждането на тези диапазони.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Възможностите за риболов при запасите от групи 3 и 4 трябва да са съобразени с научните становища относно максималния устойчив улов.
1.  Възможностите за риболов при запасите от групи 3 и 4 трябва да са съобразени с най-добрите налични научни становища относно максималния устойчив улов.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  При липсата на научни становища относно смъртността от риболов, съобразена с МУУ, възможностите за риболов трябва да бъдат съобразени с научните становища за осигуряване на устойчивостта на запасите в съответствие с подхода на предпазливост.
2.  При липсата на научни становища и данни относно смъртността от риболов, съобразена с МУУ, възможностите за риболов и мерките се приемат в съответствие с подхода на предпазливост при управлението на рибарството съобразно член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и при спазване на измеримите цели, определени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
Запасите от група 5 се управляват въз основа на подхода на предпазливост в съответствие с научните становища.
Запасите от група 5 се управляват въз основа на подхода на предпазливост при управлението на рибарството съобразно член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и в съответствие с най-добрите налични научни становища и с измеримите цели, определени в член 3, параграф 1 и член 3, параграф 3 от настоящия регламент. Липсата на подходяща научна информация не оправдава отлагането или невземането на мерки за управление, целящи опазването на морските биологични ресурси.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите в група 1 е под MSY Btrigger или че изобилието на някоя от функционалните единици в група 2 е под Abundancebuffer, определено в колона А от приложение II, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 възможностите за риболов се определят на равнища, които — като се отчита намаляването на биомасата или изобилието — са съвместими със смъртността от риболов, намалена до стойности под диапазона, определен в колона А от приложение I.
1.  Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите в група 1 е под MSY Btrigger или че изобилието на някоя от функционалните единици в група 2 е под Abundancebuffer, определено в колона А от приложение II, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне максимален устойчив улов. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 възможностите за риболов се определят на равнища, които — като се отчита намаляването на биомасата или изобилието — са съвместими със смъртността от риболов, която пропорционално на намаляването на биомасата и съобразно консултативното правило на ICES е намалена до стойности под диапазона, определен в колона А от приложение I. Прилага се консултативното правило на ICES, посочено в член 2, точка 1б от настоящия регламент.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от засегнатите запаси е под Blim или изобилието на някоя от функционалните единици норвежки омар е под Abundancelimit, определено в колона Б от приложение II към настоящия регламент, се приемат допълнителни коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 2 и 4 коригиращите мерки включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите за риболов.
2.  Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от засегнатите запаси е под Blim или изобилието на някоя от функционалните единици норвежки омар е под Abundancelimit, определено в колона Б от приложение II към настоящия регламент, се приемат допълнителни коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне максимален устойчив улов. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 2 и 4 коригиращите мерки включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите за риболов.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 a (нов)
2a.   Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент, е под MSY Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на запаса до равнища, над тези, при които може да се постигне максимален устойчив улов, и смъртността от риболов се намалява на линейна основа пропорционално на намаляването на биомаса в съответствие с консултативното правило на ICES. Прилага се консултативното правило на ICES, посочено в член 2, параграф 1, точка 1б от настоящия регламент.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 б (нов)
2б.   Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент, е под MSY Blim или друга относима граница, се приемат допълнителни коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на запаса до равнища, над тези, при които може да се постигне максимален устойчив улов. По-специално коригиращите мерки могат да включват подходящо намаляване на възможностите за риболов или спиране на целевия риболов на този запас.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 в (нов)
2в.   Коригиращите мерки, посочени в настоящия член, могат да включват:
а)  спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
б)  мерки в съответствие с членове 11 и 11а от настоящия регламент.
Изборът на мерки, посочени в настоящия член, се извършва в съответствие с характера, сериозността, продължителността и повторяемостта на положението, при което биомасата на репродуктивния запас е под равнищата, посочени в параграф 1.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 9 – заглавие
Конкретни мерки за опазване за групи 3—7
Конкретни мерки за опазване
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част
Когато в научните становища се посочва, че са необходими коригиращи мерки за опазване на някой от дънните запаси от групи 3—7 или когато биомасата на репродуктивния запас на някой от видовете от група 1 или изобилието на някоя от функционалните единици от група 2 за дадена година е под референтните равнища на опазване, посочени в колона А от приложение II към настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно:
Когато в научните становища се посочва, че са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира, че някои от рибните запаси, за които се прилага настоящият регламент, се управляват в съответствие с член 3 от настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Независимо от разпоредбите на член 18, параграфи 1 и 3 Комисията може да приема делегирани актове при липса на съвместната препоръка, посочена в тези параграфи. Тези делегирани актове включват мерки по отношение на:
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а
а)  характеристики на риболовните уреди, по-специално размер на отвора на мрежите, размер на куките, конструкция на уредите, дебелина на влакното, размер на уредите или използване на устройства за повишаване на селективността, за да се гарантира или подобри селективността;
а)  определяне на характеристиките и спецификациите на риболовните уреди, по-специално размер на отвора на мрежите, размер на куките, конструкция на уредите, дебелина на влакното, размер на уредите или използване на устройства за повишаване на селективността, за да се гарантира или подобри селективността, и по-специално за да се намали нежеланият улов;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9a
Определяне на зони за размножаване и на зони за възстановяване на рибните запаси
Най-късно до 2020 г. държавите членки определят зони за размножаване и зони, за които съществуват ясни доказателства, че се характеризират с голяма концентрация на риба под минималния референтен размер за опазване на запаса, и изготвят съвместни препоръки в съответствие с член 12, параграф 2 от настоящия регламент за създаване на зони за възстановяване на рибните запаси по отношение на запаси, за които се прилага настоящият регламент.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 10 – заглавие
Общ допустим улов
Възможности за риболов
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 a (нов)
1a.   При разпределянето на квотите държавите членки вземат предвид обективни и прозрачни критерии съгласно член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 б (нов)
1б.   В случай на съвместно управление на запасите, които се споделят с трети държави, държавите членки разрешават размяна на квоти в съответствие с разпоредбите на член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  Без да се засяга член 8, ОДУ за запаса от норвежки омар в зони IIa и IV на ICES се определя като сбор от ограниченията на улова на функционалните единици и на статистически квадранти извън функционалните единици.
2.  За запаса от норвежки омар в зони IIa и IV на ICES се определят ограничения на улова за отделните функционални единици, както и съвместен ОДУ за статистическите квадранти извън функционалните единици.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10a
Въздействие на любителския риболов
1.  Всички налични данни за улова от любителски риболов се оценяват с цел да се оцени вероятното им въздействие върху запасите от регулирани видове.
2.  Съветът разглежда оценката, предвидена в първия параграф. За тези запаси, за които уловът от любителски риболов се счита за значим, Съветът, при определянето на възможностите за риболов, взема предвид улова от любителски риболов чрез inter alia:
а)  разглеждане на сбора от оценките на улова от любителски риболов, получени чрез прилагане на най-добрите налични научни становища, и най-добрите налични научни становища относно търговските възможности за риболов като общ улов, който съответства на целевата смъртност от риболов;
б)  налагане на ограничения на любителския риболов, включително чрез тавани на улова на ден и затворени сезони; или
в)  други средства, които се считат за целесъобразни.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 11 – заглавие
Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване за групи 1—7
Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване на сушата
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а
а)  изключения от прилагането на задължението за разтоварване за видове, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, като се отчитат характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата, с цел да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване; както и
а)  изключения от прилагането на задължението за разтоварване за видове, които според най-добрите налични научни становища са с висок процент на оцеляване, като се отчитат характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата, с цел да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване; както и
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в
в)  конкретни разпоредби относно документирането на улова, по-специално за целите на контрола над изпълнението на задължението за разтоварване; както и
в)  конкретни разпоредби относно документирането на улова, по-специално за целите на наблюдението и контрола, с цел да се гарантират еднакви условия на конкуренция, като се гарантира пълно спазване на задължението за разтоварване; както и
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 a (нов)
Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент, и по-специално за защитата на младите екземпляри и на хвърлящата хайвер риба.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 11а (нов)
Член 11a
Технически мерки
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 във връзка със следните технически мерки:
а)  спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;
б)  спецификации на измененията или допълнителни устройства на риболовните уреди, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;
в)  ограничения или забрана на употребата на определени риболовни уреди и на риболовни дейности в определени зони или периоди, за да се защити хвърляща хайвер риба, риба, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелеви видове, или за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата; както и
г)  определянето на минимални референтни размери за опазване на всеки от запасите, за които се прилага настоящият регламент, с цел да се осигури защитата на младите екземпляри на морски организми.
2.  Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, определени в член 3.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.   За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за първата от тях е не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а за следващите — дванадесет месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 17. Те могат да представят такива препоръки и когато считат за необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в положението на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент. Съвместните препоръки по отношение на мерки във връзка с дадена календарна година се представят не по-късно от 1 юли на предходната година.
2.  За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за първата от тях е не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а за следващите — дванадесет месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 17. Те могат да представят такива препоръки и когато считат за необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в положението на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент. Съвместните препоръки по отношение на мерки във връзка с дадена календарна година се представят не по-късно от 1 юли на предходната година.
Независимо от разпоредбите на член 18, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Комисията може да приема делегирани актове също и при липса на съвместната препоръка, посочена в тези параграфи.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на плана върху запасите, спрямо които се прилага настоящият регламент, и на риболовните дейности, при които се експлоатират тези запаси. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета.
Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на плана върху запасите, спрямо които се прилага настоящият регламент, и на риболовните дейности, при които се експлоатират тези запаси, както и на степента на спазване на целите на настоящия регламент, включително възстановяването на рибните запаси над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов, и напредъка постигане на добро състояние на околната среда. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета. Комисията може да докладва, когато счита това за необходимо, на по-ранна дата.
Комисията ежегодно докладва на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка в постигането на целите на настоящия регламент и относно състоянието на рибните запаси във водите и за запасите, обхванати от настоящия регламент, възможно най-скоро след приемането на годишния регламент за определяне на възможностите за риболов във водите на Съюза и в определени води извън Съюза. Този доклад следва да бъде приложен към годишния доклад, посочен в член 50 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Този доклад съдържа:
(а)  всеобхватните научни становища, въз основа на които са били определени възможностите за риболов; както и
(б)  научна обосновка, доказваща, че определените възможности за риболов са в съответствие с целите и разпоредбите на настоящия регламент, по-специално целите относно смъртността от риболов.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 18 а (нов)
Член 18a
Подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство
Мерките за временно преустановяване, приети с оглед постигането на целите на плана, се считат за временно преустановяване на риболовните дейности за целите на член 33, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 508/2014.
(Настоящият член следва да се включи в глава Х.)
Изменение 85
Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията

1.  Група 1

Запас

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY)

Колона А

Колона Б

Атлантическа треска в Северно море

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Пикша

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Писия в Северно море

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Сайда

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

Морски език в Северно море

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

Морски език в Категат

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

Меджид в Северно море

Не е определено

Не е определено

2.  Група 2

Функционални единици (FU) за норвежкия омар

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY) (размер на улова)

Колона А

Колона Б

Участък IIIa (FU 3 и 4)

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

Farn Deeps (FU 6)

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

Fladen Ground (FU 7)

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

Firth of Forth (FU 8)

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

Moray Firth (FU 9)

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

Изменение

1.  Група 1

Посочените в таблицата стойности съответстват на последната версия на ICES, становище по специално искане „Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FMSY за определени запаси в Балтийско и Северно море“.

ЗАПАС

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY)

Атлантическа треска в подзона IV и в участъци VIId и IIIa Запад

FMSY lower — FMSY

 

Пикша в подзона IV и в участъци VIа и IIIa Запад

FMSY lower — FMSY

 

Писия в подзона IV и в участък IIIa

FMSY lower — FMSY

 

Сайда в подзони IV и VI и в участък IIIa

FMSY lower — FMSY

 

Морски език в подзона IV

FMSY lower — FMSY

 

Морски език в участък IIIa и в подучастъци 22 – 24

FMSY lower — FMSY

 

Меджид в подзона IV и в участък VIId

FMSY lower — FMSY

 

Морски дявол в участък IIIa и подзони IV и VI

FMSY lower — FMSY

 

Северна скарида в участъци IVa изток и IIIa

FMSY lower — FMSY

 

2.  Група 2

Посочените в таблицата стойности съответстват на последната версия на ICES, становище по специално искане „Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FMSY за определени запаси в Балтийско и Северно море“.

Функционални единици (FU) за норвежкия омар

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY) (размер на улова)

 

Колона А

 

Участък IIIa (FU 3 и 4)

FMSY lower - FMSY

 

Farn Deeps (FU 6)

FMSY lower - FMSY

 

Fladen Ground (FU 7)

FMSY lower - FMSY

 

Firth of Forth (FU 8)

FMSY lower - FMSY

 

Moray Firth (FU 9)

FMSY lower - FMSY

 

Изменение 77
Предложение за регламент
Приложение II
Приложение ІI
Приложение ІI
Референтни равнища на опазване
Референтни равнища на опазване
(съгласно член 7)
(съгласно член 7)
1.  Група 1
1.  Група 1
ЗАПАС
Минимално референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (в тонове) (MSY Btrigger)
Гранично референтно равнище на биомасата (в тонове) (Blim)

ЗАПАС
Минимално референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (в тонове) (MSY Btrigger)
Гранично референтно равнище на биомасата (в тонове) (Blim)
Колона А
Колона Б

Атлантическа треска в Северно море
165 000
118 000

Атлантическа треска в подзона IV и в участъци VIId и IIIa Запад
165 000
118 000

Пикша
88 000
63 000

Пикша в подзона IV и в участъци VIа и IIIa Запад
88 000
63 000

Писия в Северно море
230 000
160 000

Писия в подзона IV и в участък IIIa
230 000
160 000

Сайда
200 000
106 000

Сайда в подзони IV и VI и в участък IIIa
150 000
106 000

Морски език в Северно море
37 000
26 300

Морски език в подзона IV
37 000
26 300

Морски език в Категат
2 600
1 850

Морски език в участък IIIa и в подучастъци 22 – 24
2 600
1 850

Меджид в Северно море
Не е определен
Не е определен

Меджид в подзона IV и в участък VIId
Не е определен
Не е определен

Морски дявол в участък IIIa и подзони IV и VI
Не е определен
Не е определен

Северна скарида в участъци IVa изток и IIIa
Не е определен
Не е определен

2.  Група 2
2.  Група 2
Функционални единици (FU) за норвежкия омар
Минимално референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancebuffer)
Гранично референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancelimit)

Функционални единици (FU) за норвежкия омар
Минимално референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancebuffer)
Гранично референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancelimit)
Колона А
Колона Б

Участък IIIa (FU 3 и 4)
Не се прилага
Не се прилага

Участък IIIa (FU 3 и 4)
Не се прилага
Не се прилага

Farn Deeps (FU 6)
999
858

Farn Deeps (FU 6)
999
858

Fladen Ground (FU 7)
3 583
2 767

Fladen Ground (FU 7)
3 583
2 767

Firth of Forth (FU 8)
362
292

Firth of Forth (FU 8)
362
292

Moray Firth (FU 9)
262
262

Moray Firth (FU 9)
262
262

Изменение 78
Предложение за регламент
Приложение ІI a (ново)
Приложение IIa
Забранени видове
а)   бодлив скат (Amblyraja radiata);
б)   следните видове риба трион:
i)   риба трион от вида Anoxypristis cuspidatа (Anoxypristis cuspidatа);
ii)   риба трион от вида Pristis clavata (Pristis clavata);
iii)   дребнозъба риба трион (Pristis pectinata);
iv)   риба трион от вида Pristis pristis (Pristis pristis);
v)   риба трион от вида Pristis zijsron (Pristis zijsron);
в)   гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias);
г)   двата вида (Dipturus cf. flossada и Dipturus cf. intermedia) на обикновения скат (Dipturus batis);
д)   гладка светеща акула (Etmopterus pusillus) във водите на Съюза от подзона IV на ICES и участък IIIa на ICES;
е)   манта от вида Manta alfredi (Manta alfredi);
ж)   манта от вида Manta birostris (Manta birostris);
з)   следните видове манта:
i)   дяволска риба (Mobula mobular);
ii)   манта от вида Mobula rochebrunei;
iii)   манта от вида Mobula japanica (Mobula japanica);
iv)   манта от вида Mobula thurstoni (Mobula thurstoni);
v)   манта от вида Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee),
vi)   манта от вида Mobula munkiana (Mobula munkiana);
vii)   манта от вида Mobula tarapacana (Mobula tarapacana);
viii)   манта от вида Mobula kuhlii (Mobula kuhlii);
ix)   манта от вида Mobula hypostoma (Mobula hypostoma);
и)   морска лисица (Raja clavata) във водите на Съюза от участък IIIa на ICES;
й)   риба китара (Rhinobatidae);
к)   морски ангел (Squatina squatina);
л)   сьомга (Salmo salar) и морска пъстърва (Salmo trutta) при риболов с всякакъв вид теглени мрежи във водите, разположени отвъд граница от 6 мили, измерени от основната брегова линия на държавите членки, в подзони II и IV на ICES (водите на Съюза);
м)   женски лангусти (Palinuridae spp.) и женски омари (Homarus gammarus), освен когато се използват за пряко зарибяване или заселване.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8‑0263/2017).


Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС
PDF 767kWORD 74k
Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС (2015/2041(INI))
P8_TA(2017)0358A8-0133/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение от 15 април 2014 г. относно изменението на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност(1),

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално членове 9 и 10 от него,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 май 2008 г. относно разработването на правната рамка за дейността на представителите на интереси (лобистите) в европейските институции(2),

—  като взе предвид решението на Комисията от 25 ноември 2014 г. да не се среща с нерегистрирани лобисти и да публикува информация относно срещите с лобистите,

—  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2014 г. относно публичния достъп до документи (член 104, параграф 7) за периода 2011—2013 г.(3),

—  като взе предвид принципите на прозрачност и почтеност в областта на лобирането на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),

—  като взе предвид своето решение от 13 декември 2016 г. за цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент(4),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджетен контрол, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0133/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът „зачита принципа на равенство между гражданите, които се ползват от еднакво внимание от страна на институциите“ (член 9 от ДЕС); като има предвид, че „всеки гражданин има право да участва в демократичния живот на Съюза“ и че „решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите“ (член 10, параграф 3 от ДЕС и сходна формулировка в съображение 13 от преамбюла от него, както и член 1, параграф 2 и член 9 от него); като има предвид, че „институциите, органите, службите и агенциите на Съюза работят при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост“ (член 15, параграф 1 от ДФЕС);

Б.  като има предвид, че институциите на ЕС вече са постигнали напредък във връзка с постигането на по-голяма откритост и в повечето отношения вече са изпреварили националните и регионалните политически институции що се отнася до тяхната прозрачност, отчетност и почтеност;

В.  като има предвид, че диалогът между законодателите и обществото е съществен елемент от демокрацията, както и представителството на интереси, и като има предвид, че адекватното представителство на различни интереси в законодателния процес предоставя на членовете на ЕП информация и експертен опит и е от жизненоважно значение за правилното функциониране на плуралистичните общества;

Г.  като има предвид, че с оглед на нарастващата отдалеченост между ЕС и неговите граждани и необходимостта от засилване на интереса на медиите към въпросите на ЕС институциите на ЕС трябва да се стремят към възможно най-високите стандарти за прозрачност, отчетност и почтеност; като има предвид, че тези принципи са ключови и допълнителни елементи за насърчаване на доброто управление в институциите на ЕС и за осигуряване на по-голяма откритост във функционирането на ЕС и на неговия процес на вземане на решения, и като има предвид, че те следва да бъдат водещите принципи за културата в рамките на институциите;

Д.  като има предвид, че доверието на гражданите в институциите на ЕС е от основно значение за демокрацията, доброто управление и ефективното създаване на политики; като има предвид, че е необходимо да се намалят празнотите в отчетността в рамките на ЕС и да се пристъпи към по-съвместни видове контрол, които съчетават демократичен надзор, контрол и одит, като същевременно осигуряват и повече прозрачност;

Е.  като има предвид, че непрозрачното и едностранчиво представителство на интереси може да доведе до риск от корупция и може да представлява значителна заплаха и сериозно предизвикателство за почтеността на лицата, изготвящи политики, и за общественото доверие в институциите на ЕС; като има предвид, че корупцията има значителни финансови последици и представлява сериозна заплаха за демокрацията, принципите на правовата държава и публичните инвестиции;

Ж.  като има предвид, че правният акт като нова основа за задължителен регистър за прозрачност изисква формулирането на правно определение на дейностите, които попадат в обхвата на регистъра, което би способствало за изясняване на съществуващите неясни определения и тълкувания на прозрачността, почтеността и отчетността;

З.  като има предвид, че в някои държави членки вече са създадени национални регистри за прозрачност;

И.  като има предвид, че в съответствие с изискването за прозрачност, установено в член 15, параграф 3 от ДФЕС във връзка с член 42 от Хартата на основните права, и с установената съдебна практика на Съда на ЕС всички граждани на Съюза имат право на достъп до документите на институциите, органите и другите агенции на Съюза(5);

Максимално възможен задължителен характер на регистъра за прозрачност

1.  приветства решението на своето Бюро да изиска от администрацията на ЕП да разработи образец за всички докладчици и докладчици по становища да представят доброволен „законодателен отпечатък“, в който посочват с кои представители на интереси и организации са провели консултации; счита, че образецът следва да се предостави и като ИТ инструмент;

2.  припомня преразглеждането на Правилника за дейността на Европейския парламент от 13 декември 2016 г., съгласно което членовете на ЕП следва да приемат систематичната практика да се срещат единствено с представителите на интереси, регистрирани в регистъра за прозрачност, и призовава за включването на срещите между представителите на интереси и генералните секретари, генералните директори и генералните секретари на политическите групи; изисква от членовете на ЕП и от техния персонал да проверяват дали представителите на интереси, с които възнамеряват да се срещат, са вписани в регистъра и ако не са вписани, да изискват от тях вписването им във възможно най-кратки срокове преди срещата; настоятелно призовава Съвета да въведе сходна разпоредба, която да включва постоянните представителства; счита, че е необходимо регистрантите в регистъра за прозрачност да бъдат задължени да представят документи, които доказват, че представената информация е точна;

3.  припомня определенията на това какво представлява „среща с представители на интереси“, изложено в решението на Комисията от 25 ноември 2014 г. относно публикуването на информация за срещите; припомня разпоредбите относно това коя информация може да не бъде публикувана съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001; счита, че разпоредбите относно тези срещи не следва да се ограничават до „двустранните“ срещи, а следва да включват и срещите с международни организации;

4.  счита, че докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии следва да публикуват своите срещи с представители на интереси, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност, във връзка с досиета под тяхната отговорност чрез законодателен отпечатък и че всички изключения следва да защитават живота и свободата на информаторите, които действат добросъвестно;

5.  призовава своето Бюро да създаде необходимите условия, за да може членовете на ЕП да публикуват на своите парламентарни онлайн профили срещите си с представители на интереси, ако желаят да направят това;

6.  призовава Комисията да разшири с цел обхващане на целия съответен персонал на Комисията (от равнището на началниците на отдели и над него) практиката на провеждане на срещи само с организации или самостоятелно заети лица, които са вписани в регистъра за прозрачност;

7.  настоятелно призовава Комисията да публикува срещите на целия съответен персонал на Комисията, който участва в процеса на създаване на политики на ЕС, с външни организации, като в същото време взема под внимание необходимите правила за защита на данните; счита, че за другия персонал, присъстващ на тези срещи, следва да се публикува информация за отдела или службата;

8.  подкрепя призива на Комисията към институциите на ЕС и техния персонал, както и техните агенции да се въздържат от отправяне на покани, като оратори, към нерегистрирани представители на интереси, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност, от предоставянето на патронаж на организирани от тях прояви или от провеждането на тези прояви в помещенията на ЕС, както и от допускането им до участие в консултативните органи на Комисията;

9.  призовава Комисията да направи цялата информация относно представителството на интереси по отношение на институциите на ЕС, декларациите на интереси, потвърдените конфликти на интереси и експертните групи лесно достъпна за обществеността чрез единно звено за контакт онлайн;

10.  насърчава Комисията да разработи мерки за постигане на по-добър баланс чрез предоставянето на повече възможности за недостатъчно представените интереси;

11.  счита, че измежду членовете на Европейския парламент, назначените за докладчици, докладчици в сянка или председатели на комисии носят специална отговорност да осигурят прозрачност по отношение на контактите си с представители на интереси предвид ролята им в законодателството на ЕС;

12.  счита, че вписаните в регистъра за прозрачност субекти следва своевременно да въвеждат задължителни актуализации в регистъра относно разходите за дейности, попадащи в обхвата на регистъра, направени от регистрантите, когато тези разходи надхвърлят равнището, което е определено за въпросната категория;

13.  счита, че всички регистрирани субекти следва да бъдат задължени да публикуват в регистъра за прозрачност списък на всички донори и съответстващите им дарения, които надхвърлят 3000 EUR, като ежегодно посочват естеството и стойността на отделните дарения; счита, че единични дарения на стойност над 12 000 EUR трябва да бъдат незабавно докладвани;

14.  подновява отдавнашния си призив за засилване на регистъра за прозрачност на ЕС със законодателен акт, ако не е възможно да се затворят всички „вратички“ и да се постигне напълно задължителен регистър за всички представители на интереси с междуинституционално споразумение; счита, че предложението за този правен акт би могло да вземе предвид напредъка, постигнат чрез промените в междуинституционалното споразумение и Кодекса за поведение на Парламента; припомня на Комисията своя призив в своето решение от 15 април 2014 г. за представянето на подходящо законодателно предложение за задължителен регистър за прозрачност съгласно член 352 от ДФЕС до края на 2016 г.;

15.  отново призовава Съвета, включително неговите подготвителни органи, да се присъедини към регистъра за прозрачност във възможно най-кратки срокове; призовава всички държави членки да въведат законодателство, което повишава прозрачността на представителството на интереси; призовава държавите членки да въведат правила, съгласно които представителите на интереси следва да осигуряват прозрачност в случаите, когато техните контакти с национални политици и публичната администрация са насочени към оказване на въздействие върху европейското законодателство;

Прозрачност, отчетност и почтеност при отношенията с представители на интереси

16.  припомня своето решение от 13 декември 2016 г. за оттегляне на привилегиите от лицата, които не желаят да сътрудничат при разследвания или изслушвания и заседания на комисии, които имат констативна командировка; призовава Комисията допълнително да измени кодекса за поведение за регистрирани субекти с цел да ги насърчава да не предоставят, напълно добросъвестно, недостатъчна или подвеждаща информация по време на тези изслушвания или комисии; счита, че на субектите, вписани в регистъра за прозрачност, следва да бъде забранено съгласно кодекса за поведение да наемат на работа лица или организации, които прикриват чии интереси или кои партии представляват;

17.  счита, че професионалните консултанти, юридическите кантори и самостоятелно заетите консултанти следва да посочват точния обем на дейностите, обхванати от регистъра, като в същото време потвърждава, че националното законодателство в някои държави членки може да не допуска някои лица да изпълняват изискванията на регистъра за прозрачност;

18.  настоява, че регистрираните субекти, включително юридическите кантори и консултантите, следва да декларират в регистъра за прозрачност всички клиенти, от чието име извършват дейности за представителство на интереси, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност; приветства решенията, взети от различни адвокатски колегии, с които се признават различията между съдебната дейност на адвокатите и другите дейности, попадащи в обхвата на регистъра за прозрачност; освен това приканва Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз да насърчава своите членове да приемат сходни мерки, като в същото време потвърждава, че националното законодателство в някои държави членки може да не допуска някои лица да изпълняват изискванията на регистъра за прозрачност;

19.  отбелязва, че в някои държави членки съществуват законови разпоредби относно правилата за упражняване на професии, които по-специално обективно не допускат юридически кантори да се вписват в регистъра за прозрачност и в процеса на разкриване на информация за техните клиенти, което се изисква от регистъра; също така обаче съзира значителен риск в обстоятелството, че с тези законови разпоредби може и да се злоупотребява, за да се избегне публикуването на информация, която се изисква за подходящото вписване в регистъра; във връзка с това приветства осезаемата готовност на професионалните организации на адвокатите да работят в сътрудничество, за да гарантират, в интерес на своята професия, че това задържане на информация е изключително ограничено до обективно позволеното от законодателството; призовава Комисията и председателя на Европейския парламент да осигурят практически резултат от тази готовност и във възможно най-кратки срокове да го включат в измененото споразумение;

20.  изисква от Бюрото, в съответствие с член 15 от ДФЕС и член 11 от ДЕС, да изисква регистрация преди предоставянето на достъп до помещенията на Парламента за нерегистрирани организации или лица, предприемащи действия, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност; счита, че групите посетители следва да бъдат освободени от това изискване; подчертава, че Парламентът, в качеството си на камара, представляваща европейските граждани, следва да запази политика на отворени врати спрямо гражданите и че не следва да се създават ненужни пречки, които биха могли да разубедят гражданите от посещение на неговите помещения;

21.  изразява съжаление, че според „Трансперънси Интернешънъл“ повече от половината от вписванията в регистъра за разкриване на лобирането на ЕС през 2015 г. са били неточни, непълни или лишени от смисъл;

22.  изисква от своето Бюро и от генералния си секретар да улеснят процеса на повторно активиране, необходим за служебните карти за лобисти, чрез създаването на специален механизъм за повторно активиране с цел да се предотврати прекомерно чакане за получаване на достъп до помещенията; призовава да се премахне ограничението не повече от четирима притежатели на пропуски да могат да имат достъп до помещенията на Парламента по едно и също време;

23.  припомня решението си от 13 декември 2016 г. относно пропуските на свързаните с членовете на ЕП лица и призовава своя генерален секретар да измени правилата за издаването на пропуски и разрешения за предоставянето на достъп до помещенията на Парламента от 13 декември 2013 г. с цел всички лица над 18-годишна възраст, които подават заявление за пропуск на свързани с членовете на ЕП лица, да бъдат задължени да подпишат документ, с който гарантират, че няма да извършват дейности, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност;

24.  счита, че е необходимо спешно да се въведе подходяща система за наблюдение на предоставената информация с оглед да се гарантира, че предоставяната от регистрантите информация е съдържателна, точна, актуална и изчерпателна; във връзка с това призовава за значително увеличение на ресурсите на Отдела за прозрачност в рамките на Европейския парламент и на съвместния секретариат на регистъра за прозрачност;

25.  счита, че декларациите на регистрираните субекти следва ежегодно да бъдат проверявани от Отдела за прозрачност и от съвместния секретариат на регистъра за прозрачност въз основа на случайна извадка с достатъчен брой, така че да се предоставят съдържателни, точни, актуални и изчерпателни данни;

26.  счита, че във връзка с член 4, параграф 2 и член 5, параграф 2 от ДЕС демократично избраните и контролирани държавни институции на национално, регионално и местно равнище и техните представителства към институциите на ЕС, както и техните вътрешни органи и официални и неофициални сдружения и представителни организации, съставени изключително от тях, не следва да попадат в обхвата на регистъра за прозрачност на ЕС, когато те действат в обществен интерес, тъй като са част от многостепенната система на управление на ЕС;

Защита на почтеността срещу конфликтите на интереси

27.  призовава институциите и органите на ЕС, които все още нямат кодекс за поведение, да изготвят подобен документ във възможно най-кратки срокове; счита за достоен за съжаление факта, че Съветът и Европейският съвет все още не са приели кодекс за поведение за своите членове; настоятелно призовава Съвета да въведе специален етичен кодекс, включително санкции, за преодоляване на рисковете, свързани с националните делегати; настоява, че Съветът трябва да бъде отговорен и прозрачен, също както останалите институции; призовава също така за кодекс за поведение за членовете и персонала на двата консултативни органа на ЕС – Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет; призовава агенциите на ЕС да приемат насоки за съгласувана политика относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси за членовете на управителния съвет и директорите, експертите в научните комитети и членовете на апелативните състави, както и да приемат и да прилагат ясна политика относно конфликтите на интереси в съответствие с Пътната карта за последващите действия по Общия подход относно децентрализираните агенции на ЕС;

28.  счита, че всички длъжностни лица на ЕС, включително срочно наетите служители, акредитираните парламентарни сътрудници, договорно наетите служители и националните експерти, следва да бъдат насърчени да посетят обучение относно начините на действие по отношение на представителите на интереси и конфликтите на интереси;

29.  подчертава необходимостта от засилване на почтеността и подобряване на етичната рамка чрез ясни и утвърдени кодекси за поведение и етични принципи, така че да се предостави възможност за разработването на обща и ефективна култура на почтеност за всички институции и агенции на ЕС;

30.  признава, че ефектът на „кадрова въртележка“ между държавния и частния сектор може да навреди на отношенията между институциите и представителите на интереси; призовава институциите на ЕС да разработят систематичен и пропорционален подход към това предизвикателство; счита, че цялата нормативна уредба относно „кадровата въртележка“ между държавния и частния сектор следва да се прилага и за председателя на Съвета;

31.  призовава за засилване на ограниченията за бивши членове на Европейската комисия чрез удължаване на периода на прекъсване на три години и превръщането му в задължително изискване най-малко за всички дейности, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност;

32.  счита, че решенията за новите роли на висшите длъжностни лица и бившите членове на Европейската комисия трябва да бъдат взети от орган, назначен възможно най-независимо от лицата, засегнати от неговите решения;

33.  изисква всички институции на ЕС ежегодно да публикуват информация, в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните, относно висшите длъжностни лица, които са напуснали администрацията на ЕС, и извършваните впоследствие от тях дейности;

34.  счита, че следва да се обърне внимание на 18-месечен период на прекъсване в края на назначаването на външни и ad hoc членове на Комитета за регулаторен контрол в контекста на по-доброто законотворчество и на членовете на Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка, съгласно което през този период те не трябва да лобират пред членове на управителните органи на ЕИБ и персонала на Банката за своята стопанска дейност, свой клиент или работодател;

Почтеност и балансиран състав на експертните групи

35.  приветства намерението на Комисията да предприеме последващи действия във връзка с препоръките на Омбудсмана срещу конфликтите на интереси в експертните групи и изрично подкрепя публикуването на достатъчно подробна автобиография на всеки експерт, назначен в лично качество, в регистъра за експертните групи, както и на декларация за интереси на всеки експерт, назначен в лично качество, в регистъра за експертните групи;

36.  подкрепя призива на Омбудсмана за това вписването в регистъра за прозрачност да се постави като изискване за назначаване в експертните групи за тези членове, които не са правителствени служители и не получават целия размер или по-голямата част от своя друг доход от държавни институции, като например университети, въз основа на предположението, че последните не получават финансиране от представители на интереси и от икономически и търговски заинтересовани лица;

37.  счита, че разпоредба, която съдържа общи критерии за определянето на границите на икономическите и неикономическите интереси съгласно препоръката на Омбудсмана и която се основава на декларациите за интереси на експертите, би помогнала на Комисията да извърши по-балансиран подбор на експерти, които представляват интереси;

38.  настоятелно призовава Комисията да предостави достъп на обществеността до всички протоколи от заседанията на експертни групи на своя уебсайт, включително разнообразието на представляваните мнения;

39.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че консултациите изследват нерешените въпроси, вместо просто да имат за цел потвърждаването на избрана насока на политиката;

Почтеност на изборите за Европейски парламент

40.  счита, че съгласно европейското избирателно право издигането на кандидатури в рамките на партиите трябва да се извършва по демократичен начин, тайно и с достатъчно участие на членовете, и че лицата с влязла в сила присъда за корупция срещу финансовите интереси на ЕС или в рамките на държавите членки следва да бъдат лишени от правото на кандидатиране в избори за срок, съобразен с тежестта на престъплението; отбелязва, че тази процедура за изключване вече е въведена в някои държави членки; счита, че нов инструмент, като например директива, би могъл да установи общи минимални стандарти за различните практики и правни рамки в различните държави членки по отношение на изключването поради корупция;

Засилване на правната отговорност на членовете на Европейската комисия

41.  призовава Комисията да почерпи опит от добрите практики на държавите членки със закони за министри чрез представянето на законодателно предложение за определяне на задълженията и правата за прозрачност на членовете на Европейската комисия, в съответствие с процедурата на съвместно вземане на решение;

42.  призовава решението, с което се определя възнаграждението на членовете на Европейската комисия, включително техните заплати, вземано изключително от Съвета от създаването на Европейските общности насам, да бъде прехвърлено към процедурата на съвместно вземане на решение;

43.  посочва, че някои държави членки нямат закони, забраняващи на министрите по време на техния мандат да имат бизнес сами или в съдружие с други лица;

Конфликти на интереси при режим на споделено управление и в трети държави във връзка с управлението на средства от ЕС

44.  вижда сериозен конфликт на интереси във възможността предприятия, притежавани от лица на мандатни длъжности в ЕС, да могат да кандидатстват за средства от ЕС или да могат да получават такива средства като подизпълнители, тъй като лицата на мандатни длъжности, които са същевременно и собственици, носят отговорност както за правилното използване на средствата, така и за контрола върху тяхното използване;

45.  призовава Комисията във всички бъдещи законодателни актове на ЕС относно плащанията да включва клауза, която да предвижда, че предприятия, притежавани от лица на мандатни длъжности в държавите – членки на ЕС, и в трети държави, не могат да кандидатстват или да получават финансиране от ЕС;

Постигане на целта за пълен достъп до документи и прозрачност за целите на отчетността в законодателния процес

46.  припомня своите призиви към Комисията и Съвета в своята резолюция от 28 април 2016 г. относно публичния достъп до документи за 2014 и 2015 г.(6), в която той:

   призовава за разширяване на приложното поле на Регламент (ЕО) № 1049/2001, така че да включва всички европейски институции, които понастоящем не са обхванати, като Европейския съвет, Европейската централна банка, Съда на ЕС, както и всички органи и агенции на ЕС,
   призовава за пълно спазване на задължението от институциите, агенциите и другите органи да поддържат пълни регистри на документите, както е предвидено в членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 1049/2001,
   счита, че документите, създадени в рамките на тристранните срещи, като например дневни редове, резюме на резултатите, протоколи и общи подходи в Съвета, са свързани със законодателните процедури и по принцип не следва да бъдат третирани различно от други законодателни документи и следва да бъдат пряко достъпни на уебсайта на Парламента,
   призовава за общ междуинституционален регистър, включително специална съвместна база данни за актуалното състояние на законодателните досиета, за които работата е в ход, както е договорено в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество,
   призовава Съвета да публикува протоколите от заседанията на работните групи на Съвета и други документи,
   призовава Комисията да създаде регистър за цялото законодателство на второ ниво, и по-специално за делегираните актове, и отбелязва, че работата за създаването му е в ход, както е договорено в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество,
   изразява своето убеждение в необходимостта от въвеждане на независим надзорен орган за класификацията и декласификацията на документи,
   призовава за предоставянето на разположение на дневните редове и бележките с обратна информация от заседанията на координаторите на комисии, на Бюрото и на Председателския съвет на Парламента, както и по принцип на всички документи, посочени в тези дневни редове, чрез публикуването им на уебсайта на Парламента;

Прозрачност на външното представителство и преговорите на ЕС

47.  приветства неотдавнашната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, която укрепва правото на Парламента на информация относно международни споразумения, и ангажимента на институциите да предприемат последващи действия във връзка с параграф 40 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество чрез договарянето на по-добро сътрудничество и обмен на информация; отбелязва, че преговорите започнаха в края на 2016 г., и във връзка с това призовава Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност реално да се ангажират и да положат всички необходими усилия за постигането на споразумение с Парламента във възможно най-кратки срокове относно по-добро сътрудничество и обмен на информация с Парламента през целия жизнен цикъл на международните споразумения, тъй като това би спомогнало за увеличаване на легитимността и демократичния контрол на външната дейност на ЕС;

48.  отбелязва, че макар да съществува споразумение за междуинституционално сътрудничество между Парламента и Комисията, между Парламента и Съвета не съществува еквивалентна спогодба;

49.  подчертава неотдавнашните усилия на Комисията да повиши прозрачността на търговските преговори; счита въпреки това, че Съветът и Комисията следва още да подобрят своите методи на работа за по-добро сътрудничество с Парламента по отношение на достъпа до документи, информация и вземане на решения по всички въпроси и преговори, свързани с общата търговска политика (например информация, свързана с преговорите – включително определянето на обхвата, мандатите и развитието на преговорите – смесения или изключителния характер на търговските споразумения и временното им прилагане, дейности и решения, взети от органи, създадени по силата на споразумения за търговия и/или инвестиции, срещи на експерти и делегирани актове и актове за изпълнение); изразява съжаление във връзка с това, че Съветът не е предоставил на разположение на членовете на Европейския парламент и на обществеността мандатите за преговори за всички споразумения, по които понастоящем се водят преговори, но приветства факта, че най-накрая, след едногодишни преговори между Комисията и Парламента относно достъпа до документи, свързани с преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), беше постигнато оперативно споразумение за предоставяне на достъп на всички членове на ЕП, като по този начин преговорите за ТПТИ станаха най-прозрачните досега проведени преговори; приветства в това отношение амбицията на генералната дирекция „Търговия“ на Комисията да използва настоящата инициатива за прозрачност за ТПТИ като модел за всички търговски преговори, както е посочено в търговската стратегия „Търговия за всички“, и да я приложи;

50.  подчертава, че както посочва Съдът на Европейския съюз, изискванията за прозрачност произтичат от демократичния характер на управлението в рамките на ЕС и че когато поверителната информация е извън обхвата на публичния достъп, както в случая с търговските преговори, тя трябва да бъде на разположение на парламентаристите, които упражняват контрол върху търговската политика от името на гражданите; поради това счита, че достъпът до класифицирана информация е от съществено значение за контрола от Парламента, който от своя страна следва да спазва задължението си да управлява тази информация по подходящ начин; счита, че следва да има ясни критерии за определянето на документи като „класифицирани“, за да се избягва двусмисленост и произволни решения, и че документите следва да бъдат декласифицирани веднага след като класифицирането престане да бъде необходимо; призовава Комисията да прецени дали даден документ по преговорите може да бъде публично оповестен веднага след като въпросният документ бъде вътрешно финализиран; отбелязва, че от съдебната практика на Съда на Европейския съюз става ясно, че когато документ с произход от дадена институция на ЕС попада в обхвата на изключение по отношение на правото на публичен достъп, институцията трябва ясно да обясни причините, поради които достъпът до този документ би могъл конкретно и действително да засегне интереса, защитен от изключението, и че този риск трябва да бъде разумно предвидим, а не чисто хипотетичен; призовава Комисията да изпълни препоръките на Европейския омбудсман от юли 2014 г., по-специално що се отнася до достъпа до документи по всички преговори, и да публикува дневните редове и протоколите от заседанията, проведени с лица и организации, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност; призовава Комисията да информира Парламента и обществеността относно проектите на дневен ред за кръговете от преговорите преди преговорите, окончателните дневни редове и докладите след преговорите;

51.  счита, че ЕС трябва да поеме водеща роля, що се отнася до повишаването на прозрачността на търговските споразумения, и то не само на двустранните процеси, а когато е възможно — и на плурилатералните и многостранните процеси, като прозрачността следва да бъде не по-малка от тази при преговори, организирани в рамките на Световната търговска организация (СТО); подчертава обаче, че Комисията трябва също така да убеди преговарящите партньори да увеличат прозрачността от тяхната страна, за да се гарантира, че това е реципрочен процес, при който не се прави компромис с преговорната позиция на ЕС, и да включи желаното равнище на прозрачност, когато определя обхвата на споразумения с потенциални преговарящи партньори; подчертава, че засилената прозрачност е в интерес на всички преговарящи партньори на ЕС и заинтересовани лица от цял свят и че тя може да увеличи световната подкрепа за търговия, основана на правила;

52.  припомня, че е важно законодателният процес в областта на общата търговска политика да разчита на статистически данни на Съюза в съответствие с член 338, параграф 2 от ДФЕС и на оценки на въздействието и оценки на въздействието върху устойчивостта, отговарящи на най-високи стандарти за безпристрастност и надеждност – принцип, който следва да ръководи всички съответни преразглеждания в рамките на политиката на Комисията за „по-добро регулиране“; счита, че оценките на въздействието за всеки отделен сектор биха придали на търговските споразумения на ЕС по-висока степен на надеждност и легитимност;

53.  отново призовава Комисията в своята резолюция от 12 април 2016 г.(7) да изготви европейски кодекс за поведение относно прозрачността, почтеността и отчетността с цел да се дадат насоки за действията на представителите на ЕС в международните организации/органи; призовава за по-добра съгласуваност на политиките и координация между световните институции чрез въвеждането на всеобхватни стандарти за демократична легитимност, прозрачност, отчетност и почтеност; счита, че ЕС следва да рационализира и кодифицира своето представителство в многостранни организации/органи, за да се увеличи прозрачността, почтеността и отчетността на участието на Съюза в тези органи, както и неговото влияние и популяризирането на законодателството, прието от Съюза чрез демократичен процес; призовава за приемането на междуинституционално споразумение с цел да се придаде официален характер на диалозите между представители на ЕС и Парламента, които да се организират с Европейския парламент с цел установяване на насоки по отношение на приемането и съгласуваността на европейските позиции в навечерието на големи международни преговори;

Прозрачност и отчетност в областта на публичните разходи

54.  счита, че данните относно бюджета и разходите в рамките на ЕС следва да бъдат прозрачни и да подлежат на отчетност посредством публикуване, включително на равнището на държавите членки по отношение на споделеното управление;

Прозрачност и отчетност на икономическото управление в еврозоната

55.  счита, че решенията, които са взети в рамките на Еврогрупата, в рамките на Икономическия и финансов комитет, „неофициалните“ заседания на Съвета Ecofin и срещите на високо равнище на държавите от еврозоната, трябва да придобият институционален характер, когато е необходимо, и да станат прозрачни и да подлежат на отчетност, включително чрез публикуването на техните дневни редове и протоколи, като се установи баланс между желаната прозрачност и необходимата защита на финансовата, паричната или икономическата политика на Съюза или на държавите членки;

Прозрачност и отчетност във връзка с бюджета на ЕС

56.  отбелязва, че през 2014 г. са приключени общо 40 случая, свързани с персонал на ЕС и членове на институциите; подчертава, че тази стойност е ниска и показва, че измамите и корупцията не са ендемични в рамките на институциите на ЕС(8);

57.  подчертава, че през 2014 г. най-високият брой на потенциални случаи на измами, докладвани на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), е свързан с използването на европейските структурни фондове (549 от 1417 твърдения); подчертава, че OLAF препоръча финансовото възстановяване на 476,5 милиона евро за структурните фондове през 2014 г.; отбелязва, че 22,7 милиона евро са били възстановени от съответните органи вследствие на препоръките на OLAF през 2014 г.; призовава държавите членки да отдадат приоритет на правилното разпределяне на средствата от ЕС и да увеличат в максимална степен усилията за възстановяването им, когато те не са били правилно разпределени(9);

58.  призовава Комисията да представи преразглеждане на т.нар. пакет от шест акта и пакет от два акта с цел да предостави на Парламента по-големи правомощия за контрол във връзка с приемането на ключови документи на европейския семестър, и по-специално ефективни средства за гарантиране на спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност;

59.  призовава Еврогрупата да включи Парламента при наблюдението на прилагането на договорните условия, договорени с бенефициентите на финансова помощ, предоставена посредством Европейския механизъм за стабилност;

Защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и борба с корупцията

60.  приветства разследването на Европейския омбудсман на това дали институциите на ЕС са спазвали задължението си за въвеждане на вътрешни правила за подаването на сигнали за нередности; изразява съжаление относно констатацията на Омбудсмана, че някои институции на ЕС все още не са приложили правилно правилата за защита на лицата, сигнализиращи за нередности; посочва, че към днешна дата само Парламентът, Комисията, Службата на Омбудсмана и Сметната палата са приели такива правила; призовава за провеждане на проучване от Парламента на механизъм за защита на акредитираните парламентарни сътрудници в случай, че те станат „лица, сигнализиращи за нередности“;

61.  счита, че ефективната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, представлява ключово средство за борба с корупцията и по тази причина отново отправя своя призив от 25 ноември 2015 г.(10) към Комисията „да предложи до юни 2016 г. законодателна рамка на ЕС за ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и други като тях“(11), като отчита оценката на правилата на национално равнище с цел предоставяне на минимални правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

62.  призовава Комисията да прилага строго мерките, отнасящи се до преценка и изключване по отношение на обществените поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, за да изключва дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защита на доверието в институциите;

63.  счита, че лицата, сигнализиращи за нередности, твърде често по-скоро са обект на разследване отколкото на оказване на подкрепа дори и в институциите на ЕС; призовава Комисията да предложи изменение на регламента за Службата на Омбудсмана и да добави в обхвата на нейните правомощия координационно звено за лицата, сигнализиращи за нередности, които се оказват жертви на малтретиране; призовава Комисията да предложи подходящо увеличение на бюджета на Службата на Омбудсмана, за да се предостави възможност за изпълнението на тази нова трудна задача;

64.  призовава ЕС да кандидатства за членство в Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO) възможно най-скоро и призовава Европейският парламент да бъде информиран редовно относно напредъка във връзка с кандидатурата за членство; призовава Комисията да включи в доклада преглед на най-големите проблеми с корупцията в държавите членки, политически препоръки за справяне с тях и последващи мерки, които ще бъдат предприети от Комисията, като специално се отчита вредното въздействие на корупционните действия върху функционирането на вътрешния пазар;

65.  счита, че на лица с влязла в сила присъда за корупция в ЕС или на дружества, ръководени или притежавани от лица, които са извършили корупционни действия или присвояване на публични средства в полза на своето дружество и са с влязла в сила присъда на тези основания, следва, за срок от поне три години, да бъде действително забранено да сключват договори за обществени поръчки с Европейския съюз и да се възползват от фондове на ЕС; призовава Комисията да преразгледа своята система за изключване; подчертава, че дружества, изключени от участие в тръжни процедури за средства на ЕС от Комисията, следва по подразбиране да бъдат включени в публичен списък с цел по-добра защита на финансовите интереси на ЕС и предоставяне на възможност за контрол от по-широката общественост;

66.  отбелязва, че откакто е станал одобрена страна по Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията (UNCAC) на 12 ноември 2008 г., Европейският съюз не е участвал в механизма за преглед, предвиден в Конвенцията, нито е направил първата стъпка към попълване на самооценка на начина, по който изпълнява своите задължения съгласно Конвенцията; призовава Европейския съюз да изпълни своите задължения съгласно Конвенцията, като попълни самооценка на начина, по който изпълнява своите задължения съгласно Конвенцията, и участва в механизма за партньорски проверки; призовава Комисията да публикува своя следващ доклад на ЕС за борбата с корупцията във възможно най-кратки срокове и да включи глава относно институциите на ЕС в своите доклади на ЕС за борбата с корупцията; призовава Комисията да извърши допълнителен анализ както на равнище институции на ЕС, така и на равнище държави членки относно средата, в която се прилагат политиките, с цел да се установят присъщите критични фактори, уязвими области и рискови фактори, които водят до корупция;

67.  припомня своята позиция от 16 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред(12), и призовава за бързо решение в това отношение;

Почтеност в нормативната уредба на ЕС

68.  призовава Комисията да проучи системни предпазни мерки с цел да се избегнат конфликти на интереси в областта на регулирането на промишлени продукти и прилагането на политиката; призовава Комисията да реши настоящия структурен конфликт на интереси в оценката на обществения риск на регулирани продукти, а именно положението, при което оценката на тези продукти е основана до голяма степен или изцяло на проучвания, извършвани от кандидатите или трети страни, на които те плащат, докато независимите изследвания доста често се пренебрегват или отхвърлят; настоява, че въпреки това производителите следва да осигуряват проучвания при подялба на разходите между големи дружества и МСП въз основа на относителния пазарен дял, за да се гарантира справедливост, но че всички оценители следва да бъдат задължени в пълна степен да вземат под внимание партньорски оценената независима научна дейност в своите оценки; призовава Комисията по-специално да преразгледа своето съобщение от 2002 г. относно общите принципи и стандарти за консултации със заинтересованите страни; предлага, за да се решат въпросите, възникващи от избирателното премълчаване на неблагоприятни констатации от научните изследвания, като евентуално условие за принос в регулаторните и политическите процеси да се въведе предварителното регистриране на научните изследвания и опити, като се уточнява техният обхват и очакваната дата на приключване; подчертава – в интерес на провеждането на солидни и независими научни консултации за изготвяне на политиките — значението на подходящите ресурси за развитието на вътрешни експертни познания и опит в специализираните агенции на ЕС, включително възможността за извършване на подходящи за публикуване научни изследвания и тестове, като по този начин се подобри привлекателността на държавната служба по отношение на ролите, свързани с консултации по регулаторни въпроси, без да се прекъсват перспективите за академична кариера на учените;

Укрепване на парламентарната отчетност на Комисията и нейните агенции

69.  призовава Комисията да изготви регламент по отношение на всички агенции на ЕС, съгласно който на Парламента ще бъдат предоставени правомощия за съвместно вземане на решение при назначаването и освобождаването от длъжност на директорите на тези агенции, както и пряко право да им задава въпроси и да ги изслушва;

70.  подчертава необходимостта от независими експерти в агенциите на ЕС, както и от това да се отдаде по-голямо значение на отстраняването на конфликтите на интереси в състава на агенциите; отбелязва, че понастоящем експерти от редица агенции, включително Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), не получават заплащане; призовава експертите в регулаторните агенции, които представляват например неправителствени организации или представители на академичните среди, да получават подходящи компенсации; подчертава значението на подходящите ресурси за развитието на вътрешни експертни познания и опит в специализираните агенции на ЕС;

71.  призовава ЕОБХ, Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Европейската агенция по химикали (ECHA) спешно да преразгледат своите политики за гарантиране на независимост, така че изрично да гарантират своята строга независимост от икономическите сектори, които регламентират, и да избегнат конфликти на интереси измежду своя персонал и експерти;

72.  подкрепя практиката на националните парламенти да отправят покани към членовете на Европейската комисия с цел да им задават въпроси;

73.  припомня, че правото на създаване на анкетни комисии е присъща особеност на парламентарните системи в целия свят и че Договорът от Лисабон предвижда специална законодателна процедура за приемането на регламент относно правото на предприемане на разследване в член 226, параграф 3 от ДФЕС; подчертава, че съгласно принципа на лоялно сътрудничество Парламентът, Съветът и Комисията следва да постигнат съгласие относно приемането на нов регламент;

74.  призовава за бързо решение на Съвета и Комисията относно предложението, прието от Европейския парламент на 23 май 2012 г., за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследване(13);

o
o   o

75.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на