Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 14. září 2017 - Štrasburk
Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I
 Kambodža, zejména případ Kema Sokhy
 Gabon: potlačování opozice
 Laos, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada
 Myanmar, zejména situace Rohingyů
 Dohoda mezi EU a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty ***
 Protokol k Dohodě o přidružení mezi EU a Chilskou republikou (přistoupení Chorvatska) ***
 Modernizace obchodního pilíře dohody o přidružení mezi EU a Chilskou republikou
 Prodloužení evropského statistického programu do roku 2020 ***I
 Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání ***I
 Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I
 Transparentnost, odpovědnost a integrita v orgánech EU
 Budoucnost programu Erasmus+
 Nová agenda dovedností pro Evropu

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I
PDF 1130kWORD 169k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 14. září 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Právní východisko 1 a (nové)
s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie a zejména na článek 26 uvedené listiny,
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Účelem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států a odstraněním překážek bránících volnému pohybu určitých přístupných výrobků a služeb. To zvýší dostupnost přístupných výrobků a služeb na vnitřním trhu.
(1)  Účelem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států a odstraněním překážek bránících volnému pohybu určitých přístupných výrobků a služeb. To zvýší dostupnost přístupných výrobků a služeb na vnitřním trhu a zlepší přístupnost a praktičnost informací o nich.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Poptávka po přístupných výrobcích a službách je vysoká a počet občanů se zdravotním postižením a/nebo funkčním omezením se vzhledem ke stárnutí obyvatelstva Evropské unie výrazně zvýší. Prostředí, ve kterém jsou výrobky a služby přístupnější, umožňuje vytvořit společnost podporující začlenění a usnadňuje nezávislý život.
(2)  Poptávka po přístupných výrobcích a službách je vysoká a počet osob s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením ve smyslu článku 1 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „úmluva“), se vzhledem ke stárnutí obyvatelstva Unie výrazně zvýší. Prostředí, ve kterém jsou výrobky a služby přístupnější, umožňuje vytvořit společnost podporující začlenění a je nezbytným předpokladem pro nezávislý život.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  U výrobků, nástrojů, zařízení a služeb by měla být zajištěna všeobecná dostupnost, design pro všechny a uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů, aby je mohly běžně využívat osoby se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Rozdíly mezi právními a správními předpisy, které přijaly členské státy v otázce přístupnosti výrobků a služeb pro osoby s funkčním omezením včetně osob se zdravotním postižením, vytvářejí překážky volného pohybu těchto výrobků a služeb a narušují účinnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Obzvláště jsou těmito překážkami dotčeny hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky.
(3)  Rozdíly mezi právními a správními předpisy, které přijaly členské státy v otázce přístupnosti určitých výrobků a služeb pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, vytvářejí překážky volného pohybu těchto výrobků a služeb a narušují účinnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. U jiných výrobků se v důsledku vstupu úmluvy v platnost tyto nerovnosti pravděpodobně zvýší. Obzvláště jsou těmito překážkami dotčeny hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Spotřebitelé přístupných výrobků a příjemci přístupných služeb se potýkají s vysokými cenami, které jsou důsledkem omezené hospodářské soutěže mezi dodavateli. Roztříštěnost vnitrostátních předpisů snižuje potenciální přínos, který by přineslo sdílení zkušeností s reakcí na společenský a technologický vývoj s partnery na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.
(5)  Spotřebitelé přístupných výrobků a zejména podpůrných technologií a příjemci přístupných služeb se potýkají s vysokými cenami, které jsou důsledkem omezené hospodářské soutěže mezi dodavateli. Roztříštěnost vnitrostátních předpisů snižuje potenciální přínos, který by přineslo sdílení zkušeností s reakcí na společenský a technologický vývoj s partnery na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Sbližování vnitrostátních opatření na úrovni Unie je proto nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu, aby se ukončila roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky a službami, aby se vytvořily úspory z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční obchod a mobilita, jakož i aby se pomohlo hospodářským subjektům soustředit zdroje na inovace, a nikoli na zajištění souladu s roztříštěnými právními požadavky, které v Unii panují, a k zajištění volného pohybu osob se zdravotním postižením.
(6)  Sbližování vnitrostátních opatření na úrovni Unie je proto nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu, aby se ukončila roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky a službami, aby se vytvořily úspory z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční obchod, volný pohyb výrobků a služeb a volný pohyb osob, včetně osob se zdravotním postižením, a rovněž aby se pomohlo hospodářským subjektům soustředit zdroje na inovace, a nikoli na pokrytí nákladů spojených s roztříštěnými právními předpisy.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Článek 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) ukládá Unii povinnost zaměřovat se při vymezování a provádění svých politik a činností na boj proti diskriminaci založené na zdravotním postižení. Článek 19 Smlouvy o EU dává Unii pravomoc přijímat právní akty k boji proti takovéto diskriminaci.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Tato směrnice respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Jejím cílem je především zajistit, aby bylo plně respektováno právo osob se zdravotním postižením využívat opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti, a podpořit uplatňování článku 26 Listiny základních práv Evropské unie.
(9)  Tato směrnice respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Jejím cílem je především zajistit, aby bylo plně respektováno právo osob se zdravotním postižením a starších osob využívat opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti, a podpořit uplatňování článků 21, 25 a 26 Listiny základních práv Evropské unie.
Pozměňovací návrh 250
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Lepší přístupnost výrobků a služeb zlepší životy nejen osob se zdravotním postižením, ale také osob s jiným trvalým nebo přechodným funkčním omezením, jako jsou starší lidé, těhotné ženy a cestující se zavazadly. Je proto nezbytně nutné, aby tato směrnice zahrnovala i osoby se zdravotním postižením i osoby s trvalým nebo přechodným funkčním omezením, aby byly zajištěny skutečné přínosy a nezávislý život pro širší vrstvu společnosti.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)
(9b)  Podíl zdravotního postižení je v Unii vyšší u žen než u mužů. Ženy se zdravotním postižením se potýkají s vícenásobnou diskriminací a čelí značným překážkám při řádném uplatňování svých základních práv a svobod, jako je fyzické, emocionální, sexuální, hospodářské a institucionální násilí. Setkávají se rovněž s diskriminací při přístupu ke vzdělávání a zaměstnání, což může vést ke společenské izolaci a psychickému traumatu. Žen se zdravotní postižení neúměrně dotýká také proto, že pečují o rodinné příslušníky se zdravotním postižením, a potýkají se s přidruženou diskriminací častěji než muži. Vzhledem k výše uvedenému je zapotřebí přijmout další opatření s cílem zajistit, aby rovné zacházení a pozitivní opatření a politiky pro ženy se zdravotním postižením a matky dětí se zdravotním postižením byly základním lidským právem a etickým závazkem.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Hlavním cílem „Strategie pro jednotný digitální trh“ je zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos propojeného jednotného digitálního trhu. Spotřebitelé v Unii dosud nemohou plně využít cen a možností výběru, které jednotný trh může nabídnout, neboť přeshraniční online transakce jsou stále velmi omezené. Roztříštěnost rovněž omezuje poptávku po přeshraničních transakcích v elektronickém obchodu. Koordinovaná akce je také zapotřebí k tomu, aby bylo možné zajistit, že nový elektronický obsah bude plně dostupný osobám s postižením. Proto je nezbytné harmonizovat požadavky na přístupnost na jednotném digitálním trhu a zajistit, aby jeho výhod mohli využívat všichni občané Unie, bez ohledu na jejich schopnosti.
(10)  Hlavním cílem „Strategie pro jednotný digitální trh“ je zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos propojeného jednotného digitálního trhu a usnadnit obchodování a podpořit zaměstnanost v Unii. Spotřebitelé v Unii dosud nemohou plně využít cen a možností výběru, které jednotný trh může nabídnout, neboť přeshraniční online transakce jsou stále velmi omezené. Roztříštěnost rovněž omezuje poptávku po přeshraničních transakcích v elektronickém obchodu. Koordinovaná akce je také zapotřebí k tomu, aby bylo možné zajistit, že nový elektronický obsah bude plně dostupný osobám s postižením. Proto je nezbytné harmonizovat požadavky na přístupnost na jednotném digitálním trhu a zajistit, aby jeho výhod mohli využívat všichni občané Unie, bez ohledu na jejich schopnosti.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)   Podle článku 4 úmluvy by smluvní strany měly provádět nebo podporovat výzkum a vývoj a podporovat dostupnost a využití nových technologií, včetně informačních a komunikačních technologií, kompenzačních pomůcek, zařízení a podpůrných technologií vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Tato úmluva rovněž vyzývá k upřednostňování dostupnějších technologií.
Pozměňovací návrh 232
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)
(12b)  V odvětví železniční dopravy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/7971a a nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 1b (PRM TSI) výslovně odkazují na požadavky na přístupnost stanovené v článku 9 Úmluvy a tyto požadavky zavádějí. Těmito nástroji je tak regulována přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a se sníženou pohyblivostí v odvětví železniční dopravy. Pro zajištění konzistentnosti mezi směrnicí (EU) 2016/797 a nařízením Komise (EU) č. 1300/2014 na straně jedné a touto směrnicí na straně druhé by měly být při každém budoucím přezkumu PMR TSI zohledněny rovněž požadavky na přístupnost vyplývající z Evropského aktu přístupnosti.
________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).
1bNařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 110).
Pozměňovací návrh 233
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Vstupem úmluvy v platnost v právním řádu členských států vyvstává nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy v oblasti přístupnosti výrobků a služeb, které by bez opatření na úrovni Unie dále prohlubovaly rozdíly mezi vnitrostátními předpisy.
(13)  Vstupem úmluvy v platnost v právním řádu členských států vyvstává nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy v oblasti přístupnosti výrobků a služeb a zastavěného prostředí souvisejícího s poskytováním zboží a služeb, které by bez opatření na úrovni Unie dále prohlubovaly rozdíly mezi vnitrostátními předpisy.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)   Kromě požadavků stanovených v této směrnici by mělo být vyvinuto úsilí o provádění a vymáhání právních předpisů Unie o právech cestujících používajících leteckou, železniční a autobusovou dopravu a dopravu po vnitrozemských vodních cestách. Toto úsilí by se mělo soustřeďovat na intermodální stránky s cílem podpořit bezbariérový přístup, včetně aspektů infrastruktury a dopravních vozidel.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)  Komise by měla vybídnout městské orgány, aby začlenily bezbariérovou přístupnost ke službám městské dopravy do svých plánů udržitelné městské mobility a pravidelně zveřejňovaly seznamy osvědčených postupů týkajících se bezbariérové přístupnosti k městské hromadné dopravě a mobilitě.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu33 stanoví v souladu s úmluvou přístupnost jako jednu z osmi oblastí, kde je potřeba podniknout kroky, a klade si za cíl zajistit přístupnost výrobků a služeb.
(15)  Sdělení Komise ze dne 15. listopadu 2010 nazvané „Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu“ stanoví v souladu s úmluvou přístupnost, jež je základním předpokladem pro zapojení do společnosti, jako jednu z osmi oblastí, kde je potřeba podniknout kroky, a klade si za cíl zajistit přístupnost výrobků a služeb.
__________________
33 COM(2010) 636.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Výrobky a služby, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, jsou výsledkem šetření provedeného při přípravě posouzení dopadů, které identifikovalo výrobky a služby významné pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a starších osob, pro něž členské státy přijaly nebo pravděpodobně přijmou rozdílné vnitrostátní požadavky na přístupnost.
(16)  Výrobky a služby, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, jsou výsledkem šetření provedeného při přípravě posouzení dopadů, které identifikovalo výrobky a služby významné pro osoby se zdravotním postižením, pro něž členské státy přijaly nebo pravděpodobně přijmou rozdílné vnitrostátní požadavky na přístupnost.
Pozměňovací návrh 227
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU1a ukládá poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb řadu povinností. Proto je vhodnější zahrnout požadavky na přístupnost do této směrnice.
Avšak co se týče internetových stránek a služeb poskytovaných na mobilních zařízeních, zahrnuje směrnice 2010/13/EU pouze audiovizuální mediální obsah. Proto je vhodné zahrnout strukturu internetových stránek a mobilních služeb a veškerý obsah, na nějž se nevztahuje směrnice 2010/13/EU, do působnosti této směrnice.
Tato směrnice by měla zahrnovat požadavky na přístupnost zařízení pro telefonní služby a internetových stránek. Tato směrnice by měla rovněž zahrnovat požadavky na přístupnost telefonních služeb, pokud nejsou upraveny jiným právním aktem Unie, který poskytuje alespoň stejnou úroveň ochrany jako tato směrnice. V tom případě by dotčený právní akt Unie měl mít přednost před touto směrnicí.

_______________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Každý výrobek a každá služba musí splňovat požadavky na přístupnost určené v článku 3 a uvedené v příloze I, aby byly přístupné pro osoby se zdravotním postižením a starší osoby. Povinnost zajistit přístupnost elektronického obchodování se vztahuje i na online prodej služeb podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) této směrnice.
(17)  Každý výrobek a každá služba, jež spadají do oblasti působnosti této směrnice a jsou uváděny na trh po datu použitelnosti této směrnice, by měly splňovat požadavky na přístupnost určené v článku 3 a uvedené v příloze I, aby byly přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Povinnost zajistit přístupnost elektronického obchodování se vztahuje i na online prodej služeb podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) této směrnice.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Přístupnost služby by neměla být ohrožena ani v případě, že je k této službě nebo její části smluvně zavázána třetí strana, a poskytovatelé této služby by měli plnit povinnosti stanovené v této směrnici. Poskytovatelé služeb by rovněž měli zajistit řádnou a soustavnou odbornou přípravu svých pracovníků, tak aby zajistili, že se vyznají ve způsobech používání přístupných výrobků a služeb. Odborná příprava by měla zahrnovat otázky, jako je poskytování informací, poradenství a reklama.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Je nezbytné zavést požadavky na přístupnost takovým způsobem, aby představovaly pro hospodářské subjekty a členské státy co nejmenší zátěž, a to zejména tím, že se do oblasti působnosti zahrnou pouze výrobky a služby, které byly pečlivě vybrány.
(18)  Na straně jedné je nezbytné zavést požadavky na přístupnost takovým způsobem, aby byly co nejúčinnější a představovaly pro hospodářské subjekty a členské státy co nejmenší zátěž, a to zejména tím, že se do oblasti působnosti zahrnou pouze výrobky a služby, které byly pečlivě vybrány a jež jsou uváděny na trh po datu použitelnosti této směrnice. Na straně druhé je nutné umožnit hospodářským subjektům účinné provádění požadavků na přístupnost stanovených v této směrnici tím, že se zohlední zejména životnost samoobslužných terminálů, strojů pro výdej lístků a jízdenek a odbavovacích kiosků. Zohledněno by mělo být i zvláštní postavení malých a středních podniků na vnitřním trhu. Povinnost dodržovat požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici ani povinnost dodržovat postup stanovený v článku 12 za účelem vynětí z povinností stanovených v této směrnici by se s ohledem na jejich velikost, zdroje a povahu neměla vztahovat ani na mikropodniky.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)
(20a)  S cílem zajistit lepší fungování vnitřního trhu by vnitrostátní orgány měly požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici plně využívat při uplatňování ustanovení souvisejících s přístupností v právních aktech Unie, na které tato směrnice odkazuje. Tato směrnice by však neměla měnit povinnost nebo dobrovolnost ustanovení těchto jiných aktů Unie. Tato směrnice by tudíž měla zajistit, aby v případě používání požadavků na přístupnost v souladu s těmito jinými akty byly tyto požadavky stejné v celé Unii.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
(21)  Komisí vypracovaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady34 obsahuje požadavky na přístupnost týkající se určitých internetových stránek subjektů veřejného sektoru. Navíc hodlá daný návrh položit základ metodiky pro sledování souladu a podávání zpráv o souladu dotčených internetových stránek s požadavky uvedenými v dané směrnici. Na internetové stránky subjektů veřejného sektoru se vztahují jak požadavky na přístupnost, tak metodika pro sledování a podávání zpráv obsažené v uvedené směrnici. Zejména za účelem zajistit, aby příslušné orgány uplatňovaly stejné požadavky na přístupnost bez ohledu na druh regulovaných internetových stránek, by požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici měly být v souladu s požadavky uvedenými v navrhované směrnici o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru. Činnosti elektronického obchodování internetových stránek subjektů veřejného sektoru, na které se uvedená směrnice nevztahuje, spadají do působnosti tohoto návrhu, aby se zajistilo, že online prodej výrobků a služeb bude přístupný osobám se zdravotním postižením a starším osobám bez ohledu na to, zda se jedná o prodej veřejný nebo soukromý.
(21)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/210234 obsahuje požadavky na přístupnost týkající se určitých internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Tato směrnice však obsahuje zvláštní seznam výjimek, neboť plné zpřístupňování určitého obsahu internetových stránek a mobilních aplikací a určitých typů internetových stránek a mobilních aplikací představuje neúměrnou zátěž. Navíc daný návrh pokládá základ metodiky pro sledování souladu a podávání zpráv o souladu dotčených internetových stránek a mobilních aplikací s požadavky stanovenými v dané směrnici. Na internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru se vztahují jak požadavky na přístupnost, tak metodika pro sledování a podávání zpráv obsažené v uvedené směrnici. Zejména za účelem zajistit, aby příslušné orgány uplatňovaly stejné požadavky na přístupnost bez ohledu na druh regulovaných internetových stránek a mobilních aplikací, by požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici měly být v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici (EU) 2016/2102. Činnosti elektronického obchodování internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, na které se uvedená směrnice nevztahuje, spadají do působnosti této směrnice, aby se zajistilo, že online prodej výrobků a služeb bude přístupný osobám se zdravotním postižením bez ohledu na to, zda se jedná o prodej veřejný nebo soukromý.
__________________
__________________
34 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru (COM (2012) 721).
34Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)
(22a)  Určité prvky požadavků na přístupnost stanovených touto směrnicí, zejména požadavky vymezené v příloze I týkající se poskytování informací, jsou již upraveny stávajícími legislativními akty Unie v oblasti dopravy. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/20071a a nařízení Komise (EU) č. 1300/20141b a nařízení Komise (EU) č. 454/20111c týkající se odvětví železniční dopravy; nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/20111d týkající se autobusové dopravy; a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/20101e týkající se námořní dopravy. V zájmu zajištění konzistentnosti a předvídatelnosti regulace pro hospodářské subjekty, na něž se tyto akty vztahují, by měly být příslušné požadavky stanovené touto směrnicí pokládány za splněné, jsou-li dodrženy příslušné části uvedených aktů. Tato směrnice by se však měla vztahovat také na případy, kdy požadavky na přístupnost nejsou těmito akty upraveny, například pokud jde o požadavek zajistit přístupnost internetových stránek leteckých společností.
__________________
1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14).
1bNařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 110).
1cNařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11).
1dNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 1).
1eNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 1).
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 b (nový)
(22b)  Tato směrnice by měla doplňovat stávající odvětvové právní předpisy Unie tím, že bude regulovat aspekty, na které se uvedené právní předpisy dosud nevztahují.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 c (nový)
(22c)  Oblast působnosti této směrnice, pokud jde o leteckou, autobusovou, železniční a vodní přepravu cestujících, by měla být vymezena na základě stávajících odvětvových právních předpisů upravujících práva cestujících. V případě přepravních služeb, na něž se tato směrnice nevztahuje, by měly mít členské státy možnost vybízet poskytovatele služeb ke splnění příslušných požadavků na přístupnost stanovených v této směrnici.
Pozměňovací návrhy 223 a 228
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
(23)  V některých situacích by společné požadavky na přístupnost zastavěného prostředí usnadnily volný pohyb příslušných služeb a osob se zdravotním postižením. Tato směrnice tudíž členským státům umožňuje zahrnout zastavěné prostředí používané při poskytování služeb spadajících do oblasti působnosti této směrnice, a zajišťuje tak soulad s požadavky na přístupnost stanovenými v příloze X.
(23)  V některých situacích je přístupnost zastavěného prostředí základní podmínkou pro to, aby osoby se zdravotním postižením mohly příslušných služeb řádně využívat. Tato směrnice by proto měla uložit členským státům povinnost zahrnout zastavěné prostředí používané při poskytování služeb spadajících do oblasti působnosti této směrnice, a zajistit tak soulad s požadavky na přístupnost stanovenými v příloze X.
Tyto požadavky na přístupnost by se však měly uplatnit pouze při výstavbě nové infrastruktury nebo uskutečňování zásadních rekonstrukcí.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)
(23a)   Není nutné, aby tato směrnice měnila platné právní předpisy Unie, které stanoví dobrovolný charakter požadavků na přístupnost.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
(24)  Je nezbytné stanovit, že v případě legislativních aktů Unie, kterými se zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti bez stanovení požadavků nebo specifikací, se přístupnost definuje odkazem na požadavky na přístupnost obsažené v této směrnici. To se týká směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU35, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU36 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU37, které požadují, aby technické specifikace a technické nebo funkční požadavky koncesí, stavebních prací nebo služeb spadajících do jejich působnosti zohledňovaly kritéria přístupnosti pro osoby s postižením nebo koncept pro všechny uživatele.
(24)  Je nezbytné stanovit, že v případě legislativních aktů Unie, kterými se zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti bez stanovení požadavků nebo specifikací, se přístupnost definuje odkazem na požadavky na přístupnost obsažené v této směrnici. Mezi tyto akty patří směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU35, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU 36 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU37, které požadují, aby technické specifikace a technické nebo funkční požadavky koncesí, stavebních prací nebo služeb spadajících do jejich působnosti zohledňovaly kritéria přístupnosti pro osoby s postižením nebo koncept pro všechny uživatele.
__________________
__________________
35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94 28.3.2014, s. 1).
35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).
36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).
37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)
(24a)  Povinnost zajistit přístupnost dopravní infrastruktury v rámci transevropské dopravní sítě stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/20131a. Požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici by se měly vztahovat i na určité prvky dopravní infrastruktury upravené uvedeným nařízením, pokud se týkají výrobků a služeb upravených touto směrnicí a pokud jsou infrastruktura a zastavěné prostředí související s těmito službami určeny cestujícím.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 b (nový)
(24b)  Tato směrnice by však neměla měnit povinnost nebo dobrovolnost ustanovení těchto jiných aktů Unie, jako je článek 67 směrnice 2014/24/EU o kritériích pro zadání zakázky, která veřejní zadavatelé mohou používat k určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Potenciální sociální hlediska lze zahrnout, pokud se má za to, že souvisí s předmětem dotčené veřejné zakázky. Tato směrnice by tudíž měla zajistit, aby v případě používání požadavků na přístupnost v souladu s těmito jinými právními akty Unie byly tyto požadavky stejné v celé Unii.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
(25)  Přístupnosti by mělo být dosaženo odstraněním překážek a předcházením jejich vzniku, pokud možno prostřednictvím konceptu „univerzální design“ či „design pro všechny“. Přístupnost by neměla vylučovat poskytování přiměřených úprav, požaduje-li tak vnitrostátní právo nebo právo Unie.
(25)  Přístupnosti by mělo být dosaženo odstraněním překážek a předcházením jejich vzniku, pokud možno prostřednictvím konceptu „univerzální design“ či „design pro všechny“. Podle úmluvy tento přístup znamená „navrhování výrobků, vybavení, programů a služeb tak, aby je mohly v co největší míře využívat všechny osoby bez nutnosti úprav nebo specializovaného designu“. Podle úmluvy by „univerzální design“ neměl „vylučovat podpůrné pomůcky pro určité skupiny osob, včetně osob se zdravotním postižením, pokud jsou zapotřebí“. Přístupnost by neměla vylučovat poskytování přiměřených úprav, požaduje-li tak vnitrostátní právo nebo právo Unie.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)
(25a)  Skutečnost, že výrobek nebo služba spadá do působnosti této směrnice, automaticky neznamená, že daný výrobek nebo služba spadá do působnosti směrnice Rady 93/42/EHS1a.
__________________
1aSměrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1).
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 b (nový)
(25b)  Při určování a klasifikaci potřeb osob se zdravotním postižením, jež má daný výrobek nebo služba plnit, je třeba zásadu univerzálního designu vykládat v souladu s obecnou připomínkou č. 2 (2014) Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením k článku 9 úmluvy.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27
(27)  Tato směrnice by měla vycházet z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES38, neboť se týká výrobků, které již spadají do působnosti jiných právních aktů Unie, a zajišťovat tak soudržnost právních předpisů Unie.
(27)  Tato směrnice by měla vycházet z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES38, neboť se týká výrobků, které již spadají do působnosti jiných právních aktů Unie, a zajišťovat tak soudržnost právních předpisů Unie. Ustanovení uvedeného rozhodnutí týkající se bezpečnosti, například ustanovení o stahování výrobků, by však neměla tvořit součást této směrnice, neboť výrobek, který není přístupný, není nebezpečným výrobkem.
__________________
__________________
38 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).
38 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
(28)  Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly zajistit, aby na trh dodávaly pouze výrobky, které jsou ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici. Je nezbytné stanovit jasné a přiměřené rozdělení povinností podle role, kterou mají jednotlivé subjekty v dodavatelském a distribučním procesu.
(28)  Všechny hospodářské subjekty spadající do působnosti této směrnice a zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly zajistit, aby na trh dodávaly pouze výrobky, které jsou ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici. Je nezbytné stanovit jasné a přiměřené rozdělení povinností podle role, kterou mají jednotlivé subjekty v dodavatelském a distribučním procesu.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29
(29)  Odpovědnost za soulad výrobků a služeb s právními předpisy by měly nést hospodářské subjekty podle role, kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany přístupnosti i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.
(29)  Odpovědnost za soulad výrobků a služeb s právními předpisy by měly nést hospodářské subjekty podle role, kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby bylo dosaženo lepší přístupnosti i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
(30)  Výrobce může díky svým podrobným znalostem procesu navrhování a výroby nejlépe provést celkový postup posouzení shody. Povinnosti týkající se posuzování shody by měl převzít výrobce.
(30)  Výrobce může díky svým podrobným znalostem procesu navrhování a výroby nejlépe provést celkové posouzení shody. Odpovědnost za posuzování shody by však neměl nést pouze výrobce. Klíčovou úlohu v tomto postupu by mohl sehrát posílený orgán dohledu.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32
(32)  Dovozci by měli zajistit, aby výrobky ze třetích zemí vstupující na trh Unie splňovaly požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici, a zejména aby u nich jejich výrobci provedli náležitý postup posouzení shody.
(32)  Dovozci by měli zajistit, aby výrobky ze třetích zemí vstupující na trh Unie splňovaly požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici, a měli by příslušnému orgánu dozoru nad trhem poskytnout veškeré nezbytné informace, aby mohl provést náležitý postup posouzení shody.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36
(36)  Požadavky na přístupnost by se z důvodů přiměřenosti měly uplatňovat, pouze pokud dotčenému hospodářskému subjektu způsobují nepřiměřenou zátěž nebo nevyžadují změnu výrobků a služeb, která by měla za následek zásadní změnu v souladu s konkrétními kritérii.
(36)  Požadavky na přístupnost by z důvodů přiměřenosti neměly dotčenému hospodářskému subjektu způsobovat nepřiměřenou zátěž nebo vyžadovat změnu výrobků a služeb, která by měla za následek zásadní změnu v souladu s konkrétními kritérii. Musí však být zavedeny kontrolní mechanismy, kterými by se ověřila oprávněnost výjimky z uplatňování požadavků na přístupnost.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36 a (nový)
(36a)   Při posuzování, zda soulad s požadavky na přístupnost představuje pro hospodářské subjekty nepřiměřenou zátěž, by měla být zohledněna velikost, zdroje a povaha těchto hospodářských subjektů a odhadované náklady a přínosy této shody ve srovnání s odhadovanými přínosy pro osoby se zdravotním postižením. Tato analýza nákladů a přínosů by měla mimo jiné zohlednit četnost a dobu využití konkrétního výrobku nebo služby včetně odhadovaného počtu osob se zdravotním postižením, které tento výrobek či službu využívají, životnost infrastruktury a výrobků používaných při poskytování služby a rozsah alternativních řešení, která jsou zdarma k dispozici, mimo jiné těch, která nabízejí poskytovatelé služeb přepravy cestujících. Při posuzování toho, zda by požadavky na přístupnost nemohly být splněny, jelikož by představovaly nepřiměřenou zátěž, by měly být zohledněny pouze oprávněné důvody. Nedostatečné určení priorit ani nedostatek času nebo znalostí by neměly být považovány za oprávněné důvody.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39
(39)  Aby se usnadnilo posuzování shody s použitelnými požadavky, je nezbytné stanovit předpoklad shody pro výrobky a služby, které jsou ve shodě s dobrovolnými harmonizovanými normami přijatými v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/201239 za účelem stanovení podrobných technických specifikací těchto požadavků. Komise již evropským normalizačním organizacím podala řadu žádostí o normalizaci v oblasti přístupnosti, které by byly relevantní pro přípravu harmonizovaných norem.
(39)  Aby se usnadnilo posuzování shody s použitelnými požadavky na přístupnost, je nezbytné stanovit předpoklad shody pro výrobky a služby, které jsou ve shodě s dobrovolnými harmonizovanými normami přijatými v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/201239 za účelem stanovení podrobných technických specifikací těchto požadavků. Komise již evropským normalizačním organizacím podala řadu žádostí o normalizaci v oblasti přístupnosti, které by byly relevantní pro přípravu harmonizovaných norem.
__________________
__________________
39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).
39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)
(39a)  Nařízení (EU) č. 1025/2012 stanoví postup pro podávání formálních námitek proti harmonizovaným normám, u nichž se má za to, že nesplňují požadavky této směrnice.
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40
(40)  V případě, že neexistují harmonizované normy, měla by být Komise schopna, pokud je to třeba pro účely harmonizace trhu, přijmout prováděcí akty, kterými stanoví obecné technické specifikace pro požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici.
(40)  Evropské normy by měly být tržně orientované a měly by zohledňovat veřejný zájem i politické cíle, které Komise jasně uvede ve své žádosti o vypracování harmonizovaných norem, kterou předloží jedné či více evropských normalizačních organizací, a měly by být založeny na konsensu. Technické specifikace by proto měly být přijaty pouze jako poslední možnost. Komise by například měla mít možnost přijmout technické specifikace v případě, že proces normalizace je blokován z důvodu chybějícího konsensu mezi zúčastněnými stranami, což způsobuje nepřiměřené prodlevy při stanovování požadavku, např. interoperability, který by nemohl být bez přijetí vhodné normy uplatněn. Komise by měla mezi přijetím žádosti o vypracování harmonizovaných norem, kterou předložila jedné či více evropských normalizačních organizací, a přijetím technické specifikace týkající se téhož požadavku na přístupnost umožnit dostatek času. Komise by neměla mít možnost přijmout technickou specifikaci, aniž by se předtím nepokusila o zavedení požadavku na přístupnost prostřednictvím evropského systému normalizace. Komise by neměla využívat postup pro přijímání technických specifikací k obcházení evropského systému normalizace.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)
(40a)  S ohledem na stanovení harmonizovaných norem a technických specifikací, které splňují požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici u daných výrobků nebo služeb co možná nejúčinnějším způsobem, by Komise měla tam, kde je to proveditelné, zapojit evropské zastřešující organizace osob se zdravotním postižením a všechny další relevantní zúčastněné subjekty do rozhodovacího procesu.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)
(42a)  Při provádění dozoru nad trhem s výrobky by měly orgány dozoru nad trhem provést přezkum posouzení ve spolupráci s osobami se zdravotním postižením a organizacemi, které je a jejich zájmy zastupují.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44
(44)  Označení CE, které vyjadřuje shodu výrobku s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici, je viditelným výsledkem celého postupu, jehož součástí je posouzení shody v širším smyslu. Tato směrnice by měla dodržovat obecné zásady, kterými se označení CE řídí a které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.
(44)  Tato směrnice by měla dodržovat obecné zásady, kterými se řídí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Kromě prohlášení o souladu by měl výrobce nákladově účinným způsobem informovat spotřebitele o přístupnosti svých výrobků oznámením na obalu.
__________________
__________________
40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45
(45)  V souladu s nařízením (ES) č. 765/2008 výrobce umístěním označení CE na výrobek prohlašuje, že je výrobek ve shodě se všemi příslušnými požadavky na přístupnost a že za něj nese plnou odpovědnost.
(45)  Nesoulad výrobku s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3 by neměl sám o sobě představovat závažné riziko ve smyslu článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48
(48)  Očekává se, že členské státy zajistí, aby orgány dozoru nad trhem kontrolovaly soulad hospodářských subjektů s kritérii uvedenými v čl. 12 odst. 3 podle kapitoly V.
(48)  Očekává se, že členské státy zajistí, aby orgány dozoru nad trhem kontrolovaly soulad hospodářských subjektů s kritérii uvedenými v čl. 12 odst. 3 podle kapitoly V a pořádaly pravidelné konzultace s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48 a (nový)
(48a)  Národní databáze obsahující veškeré příslušné informace o míře přístupnosti produktů a služeb uvedených v této směrnici by umožnily lepší zapojení osob se zdravotním postižením a jejich organizací do dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49
(49)  Očekává se, že členské státy zajistí, aby příslušné orgány uvedené v článku 22 oznámily Komisi použití výjimek uvedených v čl. 22 odst. 1 a aby do něj zahrnuly posouzení uvedené v odstavci 2 v souladu s kapitolou VI.
(49)   Členské státy by měly zajistit, aby příslušné orgány oznámily Komisi použití výjimek stanovených v článku 22. Počáteční posouzení provedené příslušnými orgány by mělo být předloženo Komisi, požádá-li o ně. Při posuzování, zda soulad s požadavky na přístupnost představuje pro příslušné orgány nepřiměřenou zátěž, by měla být zohledněna velikost, zdroje a povaha těchto příslušných orgánů a odhadované náklady a přínosy této shody ve srovnání s odhadovanými přínosy pro osoby se zdravotním postižením. Tato analýza nákladů a přínosů by měla mimo jiné zohlednit četnost a dobu využití konkrétního výrobku nebo služby včetně odhadovaného počtu osob ze zdravotním postižením, které tento výrobek či službu využívají, životnost infrastruktury a výrobků používaných při poskytování služby a rozsah alternativních řešení, která jsou zdarma k dispozici, mimo jiné těch, která nabízejí poskytovatelé služeb přepravy cestujících. Při posuzování toho, zda by požadavky na přístupnost představovaly nepřiměřenou zátěž, by měly být zohledněny pouze oprávněné důvody. Nedostatečné určení priorit ani nedostatek času nebo znalostí by neměly být považovány za oprávněné důvody.
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50
(50)  Měl by být zaveden ochranný postup, který by se uplatňoval pouze v případě, že se členské státy neshodnou ohledně opatření přijatých členským státem, a na jehož základě by byly zúčastněné strany informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o výrobky nesplňující požadavky na přístupnost podle této směrnice. Tento postup by měl orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly v případě daných výrobků jednat co nejdříve.
(50)  Měl by být zaveden ochranný postup, který by se uplatňoval pouze v případě, že se členské státy neshodnou ohledně opatření přijatých členským státem, a na jehož základě by byly zúčastněné strany informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o výrobky nesplňující požadavky na přístupnost podle této směrnice. Tento postup by měl orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením, jakož i s příslušnými hospodářskými subjekty začaly v případě daných výrobků jednat co nejdříve.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51 a (nový)
(51a)  V zájmu zajištění řádného uplatňování zásady proporcionality s ohledem na povinnosti týkající se identifikace hospodářských subjektů a kritérií uplatňovaných při posuzování toho, zda by soulad s povinností podle této směrnice představoval nepřiměřenou zátěž, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o stanovení doby, po kterou musí být hospodářské subjekty schopny identifikovat hospodářský subjekt, který jim dodal výrobek nebo kterému dodali výrobek, pokud jde o přijímání pokynů a o další specifikaci konkrétních kritérií uplatnitelných pro všechny výrobky a služby, na něž se vztahuje tato směrnice, která je třeba zohlednit při posuzování toho, zda je zátěž třeba považovat za nepřiměřenou, aniž by došlo ke změně těchto kritérií. Tato doba by měla být určena v poměru k životnímu cyklu výrobku. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla náležité konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. V zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a tito odborníci mají systematicky přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.
__________________
1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51 b (nový)
(51b)  Členské státy by měly zajistit, aby byly k dispozici přiměřené a účinné prostředky pro zajištění souladu s touto směrnicí, a vytvořit proto vhodné kontrolní mechanismy, mimo jiné dodatečnou kontrolu, kterou budou vykonávat orgány dozoru nad trhem, s cílem ověřit, zda je výjimka z požadavku na přístupnost odůvodněná. Při vyřizování stížností týkajících se přístupnosti by se členské státy měly řídit obecnou zásadou řádné správy; úředníci by především měli mít povinnost zajistit, aby o každé stížnosti bylo rozhodnuto v přiměřené lhůtě.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52 a (nový)
(52a)  Členské státy by měly zajistit, aby byly k dispozici účinné a rychlé opravné prostředky proti rozhodnutím veřejného zadavatele nebo zadavatele o tom, zda určitá zakázka spadá do oblasti působnosti směrnic 2014/24/EU a 2014/25/EU. Vzhledem k současnému právnímu rámci pro opravné prostředky v oblastech, které upravují směrnice 2014/24/EU a 2014/25/EU, by tyto oblasti měly být vyjmuty z ustanovení této směrnice týkajících se vymáhání a sankcí. Tímto vynětím nejsou dotčeny povinnosti členských států vyplývající ze Smluv přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zaručily uplatňování a účinnost práva Unie.
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 a (nový)
(53a)  Požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici by se měly vztahovat na výrobky uvedené na trh Unie po datu použitelnosti vnitrostátních opatření provádějících tuto směrnici, včetně použitých výrobků dovezených z třetí země a uvedených na trh Unie po tomto datu.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 b (nový)
(53b)  Avšak veřejné zakázky na dodávky, práce nebo služby, na něž se vztahuje směrnice 2014/24/EU nebo směrnice 2014/25/EU a jež byly zadané před datem použitelnosti této směrnice, by měly i nadále být uskutečněny v souladu s požadavky na přístupnost, pokud takové existují, specifikovanými v těchto veřejných zakázkách.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 c (nový)
(53c)  Aby měli poskytovatelé služeb dostatek času přizpůsobit se požadavkům této směrnice, je nezbytné stanovit přechodné období, během něhož nemusí výrobky používané při poskytování služeb splňovat požadavky na přístupnost podle této směrnice. Vzhledem k nákladům a životnímu cyklu bankomatů, strojů pro výdej lístků a jízdenek a odbavovacích kiosků je vhodné stanovit, aby v případě, že jsou tyto stroje využívány při poskytování služeb, mohly být využívány i nadále až do konce jejich ekonomické životnosti.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54 a (nový)
(54a)  Zavádění aplikací poskytujících informace založené na službách prostorových informací přispívá k nezávislému a bezpečnému pohybu osob se zdravotním postižením. Prostorové informace využívané těmito aplikacemi by měly umožnit poskytovat informace přizpůsobené specifickým potřebám osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Článek - 1 (nový)
Článek -1
Předmět
Účelem této směrnice je odstranit překážky bránící volnému pohybu výrobků a služeb, na něž se vztahuje tato směrnice, vyplývající z rozdílných požadavků na přístupnost a předcházet vzniku takových překážek v členských státech. Jejím cílem je také přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států, pokud jde o požadavky na přístupnost určitých výrobků a služeb.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – návětí
1.  Kapitoly I, II až V a VII se vztahují na tyto výrobky:
1.  Kapitoly I, II až V a VII se vztahují na tyto výrobky uvedené na trh Unie po ... [datum použitelnosti této směrnice]:
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
a)  technické vybavení počítačů a operační systémy pro všeobecné účely;
a)  technické vybavení počítačů a zabudované operační systémy pro všeobecné účely určené spotřebitelům;
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)
iiia)  platební terminály;
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c
c)  koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem v oblasti telefonních služeb určená pro veřejnost;
c)  koncová zařízení v oblasti telefonních služeb určená pro veřejnost;
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d
d)  koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem v oblasti audiovizuálních mediálních služeb určená pro veřejnost;
d)  koncová zařízení v oblasti audiovisuálních mediálních služeb určená pro veřejnost.
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  čtečky elektronických knih.
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – návětí
2.  Kapitoly I, II až V a VII se vztahují na tyto služby:
2.  Aniž by byl dotčen článek 27, kapitoly I, II až V a VII se vztahují na tyto služby poskytnuté po ...[datum použitelnosti této směrnice]:
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. -a (nové)
-a)  operační systémy, které nejsou zabudovány do technického vybavení počítače a které jsou poskytovány spotřebitelům jako hmotný majetek;
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a
a)  telefonní služby a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost;
a)  telefonní služby a související koncová zařízení určená pro veřejnost;
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
b)  audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost;
b)  internetové stránky a služby založené na mobilních komunikacích v rámci audiovizuálních mediálních služeb;
Pozměňovací návrhy 235, 236, 237, 238, 239 a 253
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c
c)  služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících;
c)  služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících, mobilita a související služby intermodálního propojení, včetně veřejné městské dopravy, jako je metro, železnice, tramvajová, trolejbusová a autobusová doprava, a týkající se:
i)  samoobslužných teminálů umístěných na území Unie, včetně strojů pro výdej lístků a jízdenek, platebních terminálů a odbavovacích kiosků
ii)   internetových stránek, služby poskytované na mobilních zařízeních, inteligentního prodeje jízdenek a poskytování informací o provozu v reálném čase;
iii)   vozidel, související infrastruktury a zastavěného prostředí, včetně bezbariérového přístupu na všechny veřejné zastávky;
iv)   vozových parků taxislužeb a pronajímaných vozidel na jejich území měly odpovídající podíl přizpůsobených vozidel;
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d
d)  bankovní služby;
d)  bankovní služby pro spotřebitele;
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e
e)  elektronické knihy;
e)  elektronické knihy a související zařízení využívané poskytovatelem při poskytování těchto služeb a přístupu k nim;
Pozměňovací návrh 240
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)
fa)   služby cestovního ruchu, včetně poskytování ubytování a stravování.
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a
a)  veřejné zakázky a koncese, které upravují směrnice 2014/23/EU42, směrnice 2014/24/EU a směrnice 2014/25/EU;
a)  veřejné zakázky a koncese, které upravují směrnice 2014/23/EU, směrnice 2014/24/EU a směrnice 2014/25/EU, vytvořené či udělené po ... [datum použitelnosti této směrnice];
__________________
42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. b
b)  přípravu a provádění programů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu 43a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1304/201344;
b)  přípravu a provádění programů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/201343 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/201344 schválených nebo prováděných po ... [datum použitelnosti této směrnice];
__________________
__________________
43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.
44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470).
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. c
c)  nabídková řízení na veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007. 45
c)  veřejné zakázky na služby, které byly po ... [datum použitelnosti této směrnice] na základě soutěže nebo přímo zadány na veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/200745.
__________________
__________________
45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).
45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. d
d)  dopravní infrastrukturu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/201346.
d)  dopravní infrastrukturu v souladu s nařízením (EU) č. 1315/2013 navrženou nebo vybudovanou po ... [datum použitelnosti této směrnice].
__________________
46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
3a.  Tato směrnice se nepoužije na následující obsah internetových stránek a mobilních aplikací:
a)  soubory kancelářských aplikací zveřejněné před ... [datum použitelnosti této směrnice];
b)  mapy a související služby přístupné on-line, jsou-li přístupnou digitální formou poskytovány základní informace pro mapy určené k navigačním účelům;
c)  obsah náležící třetí straně, který není financován či vyvíjen hospodářským subjektem či příslušným orgánem ani není pod jeho kontrolou;
d)  obsah webových stránek a mobilních aplikací, jež lze považovat za archivy v tom smyslu, že mohou obsahovat výlučně obsah, jenž není aktualizován nebo upravován po ... [datum použitelnosti této směrnice].
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)
Článek 1a
Vynětí mikropodniků
Tato směrnice se nevztahuje na mikropodniky, které vyrábí, dováží nebo distribuují výrobky a služby spadající do její působnosti.
Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
1)  „přístupnými výrobky a službami“ výrobky a služby, které jsou vnímatelné, ovladatelné a srozumitelné pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, na rovnoprávném základě s ostatními;
1)  „přístupnými výrobky a službami“ výrobky a služby, které mohou být vnímatelné, ovladatelné a srozumitelné pro osoby se zdravotním postižením a které jsou dostatečně robustní, aby je tyto osoby mohly používat;
Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 2
2)  „univerzálním designem“, označovaným též jako „design pro všechny“, navrhování výrobků, vybavení, programů a služeb tak, aby je mohly v co největší míře využívat všechny osoby bez nutnosti úprav nebo specializovaného designu; „univerzální design“ nevylučuje podpůrné pomůcky pro určité skupiny osob s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, pokud jsou zapotřebí;
vypouští se
Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
5a)  „službou“ služba ve smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES1a;
____________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).
Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
5b)  „poskytovatelem služeb“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která nabízí nebo poskytuje službu, která je určena pro trh Unie;
Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 a (nový)
16a)  „malými a středními podniky (MSP)“ malé nebo střední podniky vymezené v doporučení Komise 2003/361/ES1a;
____________________
1a Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).
Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19
19)  „stažením z oběhu“ jakékoli opatření, jehož cílem je navrácení výrobku, který byl již dodán koncovému uživateli;
vypouští se
Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový)
20a)  „bankovními službami pro spotřebitele“ služby umožňující spotřebitelům otevřít a používat platební účet se základními prvky v Unii ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU1a;
____________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214).
Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21
21)  „elektronickým obchodováním“ online prodej výrobků a služeb.
21)  „elektronickým obchodováním“ online prodej výrobků a služeb od podniků spotřebitelům, na nějž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES1a;
____________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 a (nový)
21a)  „službami letecké přepravy cestujících“ služby poskytované leteckými přepravci, cestovními kancelářemi a řídícími orgány letišť ve smyslu čl. 2 písm. b) až f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/20061a;
____________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1).
Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 b (nový)
21b)  „službami autobusové přepravy cestujících“ služby upravené čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 181/2011;
Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 c (nový)
21c)  „službami železniční přepravy cestujících“ veškeré služby železniční přepravy cestujících upravené čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1371/2007;
Pozměňovací návrh 92
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 d (nový)
21d)  „službami vodní přepravy cestujících“ služby upravené čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 1177/2010.
Pozměňovací návrh 337
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 e (nový)
(21e)  „asistivními technologiemi“ jakýkoli předmět, zařízení nebo systém výrobků, který je použit na zvýšení, udržení nebo zlepšení funkčních schopností jednotlivců s funkčními omezeními, včetně osob se zdravotním postižením;
Pozměňovací návrh 93
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3
3.  Tyto samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky musí splňovat požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.
3.  Tyto samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek, odbavovací kiosky a platební terminály musí splňovat požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.
Pozměňovací návrh 94
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4
4.  Telefonní služby, včetně služeb tísňového volání, a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle III přílohy I.
4.  Telefonní služby, včetně služeb tísňového volání, a související koncová zařízení určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle III přílohy I.
Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5
5.  Audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle IV přílohy I.
5.  Internetové služby a služby poskytované na mobilních zařízeních, audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle IV přílohy I.
Pozměňovací návrh 244
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6
6.  Služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících, internetové stránky těchto služeb a služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek, poskytování informací o provozu v reálném čase a samoobslužné terminály, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro účely poskytování přepravních služeb cestujícím musí splňovat odpovídající požadavky stanovené v oddíle V přílohy I.
6.  Služby letecké, autobusové, autokarové, železniční, lodní a intermodální přepravy cestujících, včetně služeb spojených s městkou dopravou, mobilitou a zastavěným prostředím, internetové stránky těchto služeb a služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek, poskytování informací o provozu v reálném čase a samoobslužné terminály jako automatické pokladny, odbavovací kiosky používané pro účely poskytování přepravních služeb cestujícím, služby spojené s cestovním ruchem, mimo jiné ubytovací a stravovací služby, plní požadavky oddílu V přílohy I, pouze pokud tyto požadavky nejsou již zahrnuty do následujících samostatných právních předpisů: pro železniční přepravu nařízení (ES) č. 1371/2007, nařízení (EU) č. 1300/2014 a nařízení (EU) č. 454/2011, pro autobusovou a autokarovou přepravu nařízení (EU) č. 181/2011, pro námořní přepravu a přepravu po vnitrozemských vodních cestách nařízení (EU) č. 1177/2010 a pro leteckou přepravu nařízení (ES) č. 1107/2006.
Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7
7.  Bankovní služby, internetové stránky bankovních služeb, bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních, samoobslužné terminály, včetně automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb musí splňovat požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.
7.  Bankovní služby pro spotřebitele, internetové stránky bankovních služeb, bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních, samoobslužné terminály, včetně platebních terminálů a automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování těchto bankovních služeb musí splňovat požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.
Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8
8.  Elektronické knihy musí splňovat požadavky stanovené v oddíle VII přílohy I.
8.  Elektronické knihy a související vybavení musí splňovat požadavky stanovené v oddíle VII přílohy I.
Pozměňovací návrh 224
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10
10.  Členské státy se mohou s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám rozhodnout, že zastavěné prostředí, které využívají uživatelé služeb přepravy cestujících, včetně prostředí spravovaného poskytovateli služeb a provozovateli infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, které využívají uživatelé bankovních služeb, a klientská centra a obchody provozované telefonními operátory musí splňovat požadavky na přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, aby osobám s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, využívání tohoto prostředí co nejvíce usnadnily.
10.  Členské státy zajistí, aby zastavěné prostředí, které využívají uživatelé služeb přepravy cestujících, včetně prostředí spravovaného poskytovateli služeb a provozovateli infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, které využívají uživatelé bankovních služeb pro spotřebitele, a klientská centra a obchody provozované telefonními operátory splňovaly požadavky na přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, pokud jde o budování nové infrastruktury nebo o zásadní rekonstrukce stávající infrastruktury, aby osobám se zdravotním postižením využívání tohoto prostředí co nejvíce usnadnily. Tím nejsou dotčeny právní akty Unie a právní předpisy členských států v oblasti ochrany národních památek umělecké, historické nebo archeologické hodnoty.
Pozměňovací návrh 100
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
Členské státy nesmějí bránit tomu, aby byly na jejich území na trh dodávány výrobky a služby, které jsou v souladu s touto směrnicí, z důvodů souvisejících s požadavky na přístupnost.
Členské státy nesmějí z důvodů souvisejících s požadavky na přístupnost bránit tomu, aby byly na jejich území na trh dodávány výrobky, které jsou v souladu s touto směrnicí. Členské státy nesmějí z důvodů souvisejících s požadavky na přístupnost bránit tomu, aby byly na jejich území na trhu poskytovány služby, které jsou v souladu s touto směrnicí.
Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
1.  Při uvádění výrobků na trh musí výrobci zajistit, aby výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu s použitelnými požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3.
1.  Při uvádění výrobků na trh musí výrobci zajistit, aby výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu s použitelnými požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3, ledaže by tyto požadavky nebylo možné splnit, jelikož by uzpůsobení příslušného výrobku vyžadovalo zásadní změnu základní povahy daného výrobku nebo by pro příslušného výrobce představovalo nadměrnou zátěž, jak je uvedeno v článku 12.
Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2
Byl-li uvedeným postupem prokázán soulad výrobku s příslušnými požadavky na přístupnost, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a umístí označení CE.
Byl-li v rámci posuzování shody prokázán soulad výrobku s příslušnými požadavky na přístupnost stanovenými v odstavci 3, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě, v němž bude jasně uvedeno, že výrobek je přístupný.
Pozměňovací návrh 103
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4
4.  Výrobci vedou knihy stížností, nevyhovujících výrobků a záznamy o případech stažení výrobků z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolních činnostech informují distributory.
4.  Výrobci vedou knihu stížností a  nevyhovujících výrobků.
Pozměňovací návrh 104
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 7
7.  Výrobci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.
7.  Výrobci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.
Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 8
8.  Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko související s přístupností, informují o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.
8.  Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu. Dále, pokud výrobek není v souladu s touto směrnicí, informují o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.
Pozměňovací návrh 106
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9
9.  Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, které uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky uvedenými v článku 3.
9.  Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je zajistit soulad s touto směrnicí.
Pozměňovací návrh 107
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a
a)  poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku;
a)  poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku;
Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b
b)  spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, na které se vztahuje jeho pověření.
b)  spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je zajistit soulad výrobků, na které se vztahuje jeho pověření, s touto směrnicí.
Pozměňovací návrh 109
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2
2.  Před uvedením výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody stanovený v příloze II. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci podle uvedené přílohy, aby výrobek nesl označení CE a aby k němu byly přiloženy požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6.
2.  Před uvedením výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody stanovený v příloze II. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci podle uvedené přílohy, aby k výrobku byly přiloženy požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6.
Pozměňovací návrh 110
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
3.  Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek není ve shodě s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3, nesmí uvést výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informuje o tom dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
3.  Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek není ve shodě s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3, nesmí uvést výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud výrobek není v souladu s touto směrnicí, informuje o tom dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 111
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5
5.  Dovozci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod a informace v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.
5.  Dovozci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.
Pozměňovací návrh 112
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7
7.  Dovozci vedou knihy stížností, nevyhovujících výrobků a záznamy o případech stažení výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.
7.  Dovozci vedou knihu stížností a nevyhovujících výrobků.
Pozměňovací návrh 113
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8
8.  Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s požadavky uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.
8.  Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není v souladu s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k zajištění toho, aby s ní byl výrobek v souladu, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu. Dále, pokud výrobek není v souladu s touto směrnicí, informují o tom dovozci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.
Pozměňovací návrh 114
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 9
9.  Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, které uvedli na trh.
9.  Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je zajistit soulad výrobků, které uvedli na trh, s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3.
Pozměňovací návrh 115
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2
2.  Před dodáním výrobku na trh distributoři ověří, zda nese označení CE, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady a návod a informace v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům v členském státě, v němž má být výrobek dodán na trh, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6 a čl. 7 odst. 4.
2.  Před dodáním výrobku na trh distributoři ověří, zda je v souladu s touto směrnicí, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady a návod a informace v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům v členském státě, v němž má být výrobek dodán na trh, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6 a čl. 7 odst. 4.
Pozměňovací návrh 116
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3
3.  Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek není ve shodě s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3, nesmí dodat výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
3.  Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek není ve shodě s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3, nesmí dodat výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud výrobek není v souladu s touto směrnicí, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 117
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5
5.  Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informují o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.
5.  Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu. Dále, pokud výrobek není v souladu s touto směrnicí, informují o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.
Pozměňovací návrh 118
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6
6.  Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, které uvedli na trh.
6.  Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je zajistit soulad výrobků, které uvedli na trh, s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3.
Pozměňovací návrh 119
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2
2.  Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v odstavci 1 po dobu 10 let poté, co jim byl výrobek dodán, a po dobu 10 let poté, co dodaly výrobek.
2.  Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v odstavci 1 po určitou dobu poté, co jim byl výrobek dodán nebo co výrobek dodaly, která nebude kratší než pět let.
Pozměňovací návrh 120
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise je v souladu s článkem 23a, který je přílohou této směrnice, zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví lhůtu uvedenou v 2. odstavci tohoto článku. Tato lhůta musí odpovídat životnímu cyklu příslušného výrobku.
Pozměňovací návrh 121
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2
2.  Poskytovatelé služeb musí připravit nezbytné informace v souladu s přílohou III, ve kterých vysvětlí, jak služby splňují požadavky uvedené v článku 3. Tyto informace musí být zpřístupněny veřejnosti v písemném i ústním formátu, a to i způsobem, který je přístupný osobám s funkčním omezením a osobám se zdravotním postižením. Poskytovatelé služeb musí dané informace uchovávat po celou dobu jejich poskytování.
2.  Poskytovatelé služeb musí připravit nezbytné informace v souladu s přílohou III, ve kterých vysvětlí, jak jejich služby splňují požadavky uvedené v článku 3. Tyto informace musí být zpřístupněny veřejnosti způsobem, který je přístupný osobám se zdravotním postižením. Poskytovatelé služeb musí dané informace uchovávat po celou dobu jejich poskytování.
Pozměňovací návrh 122
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4
4.  Poskytovatelé služeb poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace nezbytné k prokázání shody služby s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3. Spolupracují s těmito orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je uvést služby do shody s těmito požadavky.
4.  Poskytovatelé služeb poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho žádosti všechny informace nezbytné k prokázání shody služby s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3. Spolupracují s těmito orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je uvést služby do shody s těmito požadavky.
Pozměňovací návrh 339
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b
b)  odhadované náklady a přínosy pro hospodářské subjekty ve vztahu k očekávanému přínosu pro osoby se zdravotním postižením se zohledněním četnosti a doby využití konkrétního výrobku nebo služby.
b)  odhadované dodatečné náklady a přínosy pro hospodářské subjekty ve vztahu k očekávanému přínosu pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, se zohledněním četnosti a doby využití konkrétního výrobku nebo služby.
Pozměňovací návrh 123
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4
4.  Má se za to, že zátěž není nepřiměřená, je-li kompenzována financováním z jiných než vlastních zdrojů hospodářských subjektů, ať již veřejných, nebo soukromých.
4.  Má se za to, že zátěž není nepřiměřená, je-li kompenzována financováním z jiných než vlastních zdrojů hospodářských subjektů, ať již veřejných, nebo soukromých, které získaly za účelem zlepšení přístupnosti výrobků.
Pozměňovací návrh 124
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5
5.  Posouzení, zda soulad s požadavky na přístupnost pro výrobky nebo služby způsobuje zásadní změny nebo nepřiměřenou zátěž, musí provést hospodářský subjekt.
5.  Počáteční posouzení, zda soulad s požadavky na přístupnost pro výrobky nebo služby způsobuje zásadní změny nebo nepřiměřenou zátěž, musí provést hospodářský subjekt.
Pozměňovací návrh 230
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)
5a.  Komise přijme v souladu s článkem 23a akty v přenesené pravomoci k doplnění odstavce 3 tohoto článku tím, že dále specifikuje konkrétní kritéria, která je nutné zohledňovat u všech výrobků a služeb, na něž se vztahuje tato směrnice, při posuzování toho, zda je třeba zátěž považovat za nepřiměřenou, aniž by tato kritéria měnila.
Při dalším specifikování těchto konkrétních kritérií Komise zohlední nejen možné přínosy pro osoby se zdravotním postižením, ale také přínosy pro osoby s funkčním omezením.
Komise přijme první takovýto akt v přenesené pravomoci týkající se veškerých výrobků a služeb, na něž se vztahuje tato směrnice, do ... [jednoho roku po dni vstupu této směrnice v platnost].
Pozměňovací návrh 126
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6
6.  Pokud hospodářské subjekty použily pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad trhem členského státu, na jehož trh se výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v odstavci 3. Mikropodniky jsou od tohoto požadavku učinit oznámení osvobozeny, musí však být schopny příslušnou dokumentaci dodat na žádost příslušného orgánu dozoru nad trhem.
6.  Pokud hospodářské subjekty použily pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad trhem členského státu, na jehož trh se výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. Posouzení uvedené v odstavci 3 bude orgánu dozoru nad trhem předloženo na základě odůvodněné žádosti. Mikropodniky jsou od tohoto požadavku učinit oznámení osvobozeny, musí však být schopny příslušnou dokumentaci dodat na žádost příslušného orgánu dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 127
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)
6a.  Komise přijímá prováděcí akty, kterými stanoví vzor oznámení pro účely odstavce 6 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 1a. Komise přijme první prováděcí akty do ... [two years after the date of entry into force of this Directive].
Pozměňovací návrh 128
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 b (nový)
6b.  Zavede se strukturovaný dialog mezi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně osob se zdravotním postižením a jejich zastupitelských organizací, a orgány dozoru nad trhem, aby se zajistilo, že s cílem zajistit konzistentnost výjimek budou stanoveny přiměřené zásady pro jejich posuzování.
Pozměňovací návrh 129
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 c (nový)
6c.  Členské státy se vybízejí, aby v zájmu snadnějšího uplatňování této směrnice poskytovaly pobídky a pokyny pro mikropodniky. Postupy a pokyny se vypracovávají na základě konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně osob s postižením a organizací, které je zastupují.
Pozměňovací návrh 130
Návrh směrnice
Kapitola IV – název
Harmonizované normy, obecné technické specifikace a shoda výrobků a služeb
Harmonizované normy, technické specifikace a shoda výrobků a služeb
Pozměňovací návrh 131
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
Předpokládá se, že výrobky a služby, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.
1.   Předpokládá se, že výrobky a služby, které splňují harmonizované normy nebo jejich části, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.
Pozměňovací návrh 132
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komise v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1025/2012 požádá jednu nebo více evropských normalizačních organizací o vypracování harmonizovaných norem pro každý z požadavků na přístupnost výrobků stanovený v článku 3. Komise schválí tyto žádosti do ... [two years after the date of entry into force of this Directive].
Pozměňovací návrh 133
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 b (nový)
1b.  Komise může přijmout prováděcí akty, v nichž jsou stanoveny technické specifikace, jež splňují požadavky na přístupnost uvedené v článku 3. Tyto akty však přijme, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:
a)  v Úředním věstníku Evropské unie nebyly v souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012 zveřejněny žádné odkazy na harmonizované normy;
b)  Komise schválila žádost uvedenou v odstavci 2 tohoto článku a
c)  Komise zaznamená, že v rámci normalizačního postupu dochází k nepřiměřeným prodlevám.
Před přijetím prováděcích aktů uvedených v prvním pododstavci Komise konzultuje se zúčastněnými stranami, včetně organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 24 odst. 2 této směrnice.
Pozměňovací návrh 134
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 c (nový)
1c.  Pokud v Úředním věstníku Evropské unie nebyl zveřejněn žádný odkaz na harmonizované normy uvedené v odstavci 1b tohoto článku, výrobky a služby, které splňují technické specifikace uvedené v odstavci 3 tohoto článku nebo jejich části, se považují za výrobky a služby, které splňují požadavky na přístupnost uvedené v článku 3, na něž se tyto technické specifikace nebo jejich části vztahují.
Pozměňovací návrh 135
Návrh směrnice
Článek 14
Článek 14
vypouští se
Obecné technické specifikace
1.  Pokud v Úředním věstníku Evropské unie nebyly v souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012 zveřejněny žádné odkazy na harmonizované normy a pokud by za účelem harmonizace trhu byly nutné další podrobnosti ohledně požadavků na přístupnost pro určité výrobky a služby, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pro požadavky na přístupnost stanovené v příloze I této směrnice stanoví obecné technické specifikace. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 24 odst. 2 této směrnice.
2.  Výrobky a služby, které jsou ve shodě s obecnými technickými specifikacemi uvedenými v odstavci 1 nebo jejich částmi, se považují za výrobky a služby ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3, na které se tyto obecné technické specifikace nebo jejich části vztahují.
Pozměňovací návrh 136
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2
2.  EU prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze III rozhodnutí č. 768/2008/ES. Musí obsahovat prvky stanovené v příloze II této směrnice a musí být průběžně aktualizováno. Požadavky týkající se technické dokumentace nesmí mikropodnikům a malým a středním podnikům způsobovat nepřiměřenou zátěž. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, na jehož trh se výrobek uvádí nebo dodává.
2.  EU prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze III rozhodnutí č. 768/2008/ES. Musí obsahovat prvky stanovené v příloze II této směrnice a musí být průběžně aktualizováno. Požadavky týkající se technické dokumentace nesmí malým a středním podnikům způsobovat nepřiměřenou zátěž. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, na jehož trh se výrobek uvádí nebo dodává.
Pozměňovací návrh 137
Návrh směrnice
Čl. 15 – bod 3
3.  Pokud se na výrobek vztahuje více než jeden akt Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se pro všechny tyto akty Unie jediné EU prohlášení o shodě. Uvedené prohlášení musí obsahovat identifikaci dotčených aktů, včetně odkazů na zveřejnění.
3.  Pokud se na výrobek vztahuje více než jeden akt Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se pro všechny tyto akty Unie EU prohlášení o shodě. Uvedené prohlášení musí obsahovat identifikaci dotčených aktů, včetně odkazů na zveřejnění.
Pozměňovací návrh 138
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)
4a.  Kromě EU prohlášení o shodě výrobce na obalu výrobku uvede upozornění, které spotřebitele nákladově účinným, jednoduchým a přesným způsobem informuje o jeho funkcích týkajících se přístupnosti.
Pozměňovací návrh 139
Návrh směrnice
Článek 16
Článek 16
vypouští se
Obecné zásady označení CE na výrobcích
Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008.
Pozměňovací návrh 140
Návrh směrnice
Článek -17 (nový)
Článek -17
Vnitrostátní databáze
Každý členský stát zřídí veřejně přístupný rejstřík s databází nepřístupných výrobků. Spotřebitelé budou mít možnost vyhledávat a zapisovat informace o nepřístupných výrobcích. Členské státy přijmou opatření potřebná k informování spotřebitelů nebo jiných stran o možnosti podat stížnost. Bude zváženo zavedení interaktivního systému mezi vnitrostátními databázemi, za nějž by pokud možno odpovídala Komise nebo příslušné zastupitelské organizace, aby mohly být informace o nepřístupných výrobcích šířeny v celé Unii.
Pozměňovací návrh 141
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2
Členské státy zajistí, aby veřejnost byla informována o existenci, působnosti a identitě orgánů uvedených v prvním pododstavci. Tyto orgány informace v přístupných formátech na požádání zpřístupní.
Členské státy zajistí, aby veřejnost byla informována o existenci, působnosti a identitě orgánů uvedených v prvním pododstavci. Tyto orgány v přístupných formátech zpřístupní na žádost dotyčné skupiny občanů příslušné informace o své činnosti a o přijatých rozhodnutích.
Pozměňovací návrh 142
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1
Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, představuje riziko související s aspekty přístupnosti, na něž se vztahuje tato směrnice, provedou hodnocení dotčeného výrobku zahrnující všechny použitelné požadavky na přístupnost stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty plně spolupracují s orgány dozoru nad trhem.
Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, není s touto směrnicí v souladu, provedou hodnocení dotyčného výrobku zahrnující všechny příslušné požadavky na přístupnost stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty plně spolupracují s orgány dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 143
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2
Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, požádají neprodleně dotčený hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky nebo aby výrobek stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou orgány dozoru nad trhem stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, požádají neprodleně dotčený hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení příslušného výrobku do souladu s těmito požadavky. Pokud příslušný hospodářský subjekt neprovede příslušnou nápravu, orgány dozoru nad trhem jej požádají, aby výrobek v přiměřené lhůtě stáhl z trhu.
Pozměňovací návrh 144
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4
4.  Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná opatření a zakáží nebo omezí dodávání výrobku na trh daného členského státu nebo jej stáhnou z tohoto trhu nebo z oběhu. Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy.
4.  Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná opatření a zakáží nebo omezí dodávání výrobku na trh daného členského státu nebo jej stáhnou z tohoto trhu. Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy.
Pozměňovací návrh 145
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – návětí
5.  Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku, povaze údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je nesoulad způsoben některým z těchto důvodů:
5.  Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku, povaze údajného nesouladu, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je nesoulad způsoben některým z těchto důvodů:
Pozměňovací návrh 146
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – písm. a
a)  výrobek nesplňuje požadavky stanovené v článku 3 této směrnice nebo
a)  výrobek nesplňuje příslušné požadavky stanovené v článku 3 nebo
Pozměňovací návrh 147
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8
8.  Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výrobkem bezodkladně přijata náležitá restriktivní opatření, jako je stažení tohoto výrobku z jejich trhu.
8.  Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výrobkem bezodkladně přijata náležitá a přiměřená restriktivní opatření, jako je stažení tohoto výrobku z jejich trhu.
Pozměňovací návrh 148
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1
Pokud jsou po dokončení postupu stanoveného v čl. 19 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli.
Pokud jsou po dokončení postupu stanoveného v čl. 19 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud Komise přiměřené důkazy, které naznačují, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli.
Pozměňovací návrh 149
Návrh směrnice
Článek 20 a (nový)
Článek 20a
Pracovní skupina
1.  Komise zřídí pracovní skupinu.
Pracovní skupina se skládá ze zástupců vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem a příslušných zúčastněných stran, včetně osob se zdravotním postižením a jejich příslušných organizací.
2.  Pracovní skupina plní tyto úkoly:
a)  usnadňování výměny informací a osvědčených postupů mezi příslušnými orgány dozoru nad trhem;
b)  zajišťování soudržnosti při uplatňování požadavků na přístupnost stanovených v článku 3;
c)  vydávání stanovisek k výjimkám z požadavků na přístupnost stanovených v článku 3 v případech, kdy je to považováno za nezbytné, a to na základě žádosti Komise.
Pozměňovací návrh 151
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c
c)  při stanovování požadavků na přístupnost souvisejících se sociálními kritérii a kritérii kvality stanovenými příslušnými orgány v nabídkových řízeních na veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici podle nařízení (ES) č. 1370/2007;
vypouští se
Pozměňovací návrhy 247 a 281
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)   v případě potřeby na veškeré příslušné právní předpisy Unie nebo na ta ustanovení právních předpisů Unie, která se vztahují na přístupnost pro osoby se zdravotním postižením;
Pozměňovací návrh 282
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. d b (nové)
db)   při spolufinancování ze strany Unie týkajícího se přístupné bezbariérové přepravy a projektů v oblasti telekomunikační infrastruktury pomocí nástroje pro propojení Evropy, fondů soudružnosti nebo fondů EFSI je třeba dávat přednost projektům, které podporují nebo zahrnují prvky zajišťující přístupnost výrobků a služeb pro osoby se zdravotním pojištěním.
Pozměňovací návrh 152
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1
1.  Požadavky na přístupnost uvedené v článku 21 se použijí do té míry, aby příslušným orgánům pro účely uvedeného článku nezpůsobovaly nepřiměřenou zátěž.
1.  Požadavky na přístupnost uvedené v článku 21 se použijí do té míry, aby příslušným orgánům nebo provozovatelům jakožto jejich smluvní straně pro účely uvedeného článku nezpůsobovaly nepřiměřenou zátěž.
Pozměňovací návrhy 226 a 257
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – písm. b
b)  odhadované náklady a přínosy pro dotčené příslušné orgány ve vztahu k očekávanému přínosu pro osoby se zdravotním postižením se zohledněním četnosti a doby využití konkrétního výrobku nebo služby;
b)  odhadované náklady a přínosy pro dotčené příslušné orgány ve vztahu k očekávanému přínosu pro osoby s funkčním omezením a osoby se zdravotním postižením se zohledněním četnosti a doby využití konkrétního výrobku nebo služby.
Pozměňovací návrh 153
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3
3.  Posouzení, zda splnění požadavků na přístupnost uvedených v článku 21 způsobuje nepřiměřenou zátěž, musí provést dotčené příslušné orgány.
3.  Úvodní posouzení, zda splnění požadavků na přístupnost uvedených v článku 21 způsobuje nepřiměřenou zátěž, musí provést dotčené příslušné orgány.
Pozměňovací návrh 231
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)
3a.  Komise přijme v souladu s článkem 23a akty v přenesené pravomoci k doplnění odstavce 2 tohoto článku tím, že dále specifikuje konkrétní kritéria, která je nutné zohledňovat u všech výrobků a služeb, na něž se vztahuje tato směrnice, při posuzování toho, zda je třeba zátěž považovat za nepřiměřenou, aniž by tato kritéria měnila.
Při dalším specifikování těchto konkrétních kritérií Komise zohlední nejen možné přínosy pro osoby se zdravotním postižením, ale také přínosy pro osoby s funkčním omezením.
Komise přijme první takovýto akt v přenesené pravomoci týkající se veškerých výrobků a služeb, na něž se vztahuje tato směrnice, do ... [jednoho roku po dni vstupu této směrnice v platnost].
Pozměňovací návrh 155
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4
4.  Pokud příslušný orgán použil pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí to Komisi. Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v odstavci 2.
4.  Pokud příslušný orgán použil pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí to Komisi. Posouzení uvedené v odstavci 2 je předloženo Komisi na její žádost.
Pozměňovací návrh 156
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)
4a.  Má-li Komise důvod pochybovat o rozhodnutí dotčeného příslušného orgánu, může požádat pracovní skupinu uvedenou v článku 20a, aby ověřila posouzení uvedené v odstavci 2 tohoto článku a vydala stanovisko.
Pozměňovací návrh 157
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 b (nový)
4b.  Komise přijímá prováděcí akty, kterými stanoví vzor oznámení pro účely odstavce 4 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 1a). Komise přijme první prováděcí akty do ... [dva roky od data vstupu této směrnice v platnost].
Pozměňovací návrh 158
Návrh směrnice
Kapitola VII – název
PROVÁDĚCÍ PRAVOMOCI A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, PROVÁDĚCÍ PRAVOMOCI A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pozměňovací návrh 159
Návrh směrnice
Článek 23 a (nový)
Článek 23a
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 2a), v čl. 12 odst. 5a) a v čl. 22 odst. 3a) je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje … [datum vstupu této směrnice v platnost].
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 10 odst. 2a), čl. 12 odst. 5a) čl. 22 odst. 3a) kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti žádného již platného aktu v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 2a), čl. 12 odst. 5a) a čl. 22 odst. 3a) vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 160
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 161
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – návětí
2.  Prostředky uvedené v odstavci 1 zahrnují:
(Netýká se českého znění)
Pozměňovací návrh 162
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – písm. a
a)  ustanovení, na jejichž základě může spotřebitel podat v souladu s vnitrostátním právem žalobu u soudů nebo příslušných správních orgánů, která zajistí dodržování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice;
a)  možnost, aby spotřebitel, který je přímo dotčen tím, že výrobek nebo služba neodpovídá příslušným předpisům, podal v souladu s vnitrostátním právem žalobu u soudů nebo příslušných správních orgánů, která zajistí dodržování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice.
Pozměňovací návrh 163
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b
b)  ustanovení, na jejichž základě mohou veřejné orgány nebo soukromá sdružení, organizace nebo jiné právnické subjekty, které mají legitimní zájem zajistit, aby byla ustanovení této směrnice dodržována, podat jménem spotřebitelů v souladu s vnitrostátním právem žalobu u soudů nebo příslušných správních orgánů, která zajistí dodržování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice.
b)  možnost, aby veřejné orgány nebo soukromá sdružení, organizace nebo jiné právnické subjekty, které mají legitimní zájem zajistit, aby byla ustanovení této směrnice dodržována, podaly jménem spotřebitelů v souladu s vnitrostátním právem žalobu u soudů nebo příslušných správních orgánů, která zajistí dodržování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice. Tímto legitimním zájmem může být zastoupení spotřebitelů, kteří jsou přímo dotčeni tím, že výrobek nebo služba neodpovídá příslušným předpisům;
Pozměňovací návrh 164
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové)
ba)  možnost, aby spotřebitel, který je přímo dotčen tím, že výrobek nebo služba neodpovídá příslušným předpisům, využil mechanismu pro podávání stížností. Tento mechanismus by mohl spravovat některý stávající orgán, jako je například vnitrostátní veřejný ochránce práv.
Pozměňovací návrh 165
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy zajistí, aby předtím, než bude podána žaloba k soudu nebo příslušným administrativním orgánům uvedeným v odst. 1 písm. a) a b), byly využity mechanismy alternativního řešení sporů k řešení všech případů údajného nesouladu s touto směrnicí, které byly nahlášeny prostřednictvím mechanismu pro podávání stížností uvedeného v odst. 2 písm. ba).
Pozměňovací návrh 166
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 b (nový)
2b.  Tento článek se nevztahuje na smlouvy, které upravují směrnice 2014/24/EU nebo 2014/25/EU.
Pozměňovací návrh 288
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2
2.  Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.  Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující, avšak nesmějí sloužit hospodářským subjektům jako alternativní řešení, které by jim umožňovalo obcházet plnění jejich povinnosti, pokud jde o zajištění přístupnosti jejich produktů nebo služeb. Tyto sankce doprovází také účinné nápravné opatření pro případ neplnění povinností ze strany hospodářského subjektu.
Pozměňovací návrh 168
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 4
4.  Sankce musí zohledňovat rozsah nesouladu, včetně počtu kusů nevyhovujících výrobků nebo služeb, stejně jako počet dotčených osob.
4.  Sankce musí zohledňovat rozsah nesouladu, včetně jeho závažnosti a počtu kusů nevyhovujících výrobků nebo služeb, stejně jako počet dotčených osob.
Pozměňovací návrh 169
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2
2.  Použijí tyto předpisy ode dne [… insert date - six years after the entry into force of this Directive].
2.  Použijí tyto předpisy ode dne: [pět let od data vstupu této směrnice v platnost].
Pozměňovací návrh 170
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 a (nový)
2a.  Aniž je dotčen odstavec 2b tohoto článku, stanoví členské státy přechodné pětileté období počínaje ... [šest let od data vstupu této směrnice v platnost], během něhož mohou poskytovatelé služeb i nadále poskytovat své služby a používat přitom výrobky, které k poskytování obdobných služeb používali v souladu se zákonem i před tímto datem.
Pozměňovací návrh 171
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 b (nový)
2b.  Členské státy mohou stanovit, že samoobslužné terminály, které poskytovatelé služeb vyžívali v souladu se zákonem při poskytování svých služeb před ... [šest let po vstupu této směrnice v platnost], mohou být při poskytování obdobných služeb i nadále využívány, a to až do konce jejich ekonomické životnosti.
Pozměňovací návrh 172
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 5
5.  Členské státy, které využívají možnost stanovenou v čl. 3 odst. 10, sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou za tímto účelem, a předloží Komisi zprávu o pokroku při jejich uplatňování.
5.  Členské státy případně sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou za účelem čl. 3 odst. 10, a předloží Komisi zprávu o pokroku při jejich uplatňování.
Pozměňovací návrh 173
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1
Do […insert date - five years after the application of this Directive] a poté každých pět let podá Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o uplatňování této směrnice.
-1.   Nejpozději do ... [tří let o data použitelnosti této směrnice] a poté každých pět let podá Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 174
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1
1.  Ve zprávě mimo jiné s ohledem na sociální, hospodářský a technologický vývoj popíše trendy v otázce přístupnosti výrobků a služeb a dopad na hospodářské subjekty a osoby se zdravotním postižením, přičemž uvede případné oblasti, kde lze snížit zátěž, s cílem posoudit potřebu přezkumu této směrnice.
1.  Tyto zprávy na základě oznámení obdržených v souladu s čl. 12 odst. 6 a čl. 22 odst. 4 vyhodnotí, zda tato směrnice dosáhla svých cílů, zejména pokud jde o posílení volného pohybu přístupných výrobků a služeb. Tyto zprávy se s ohledem na sociální, hospodářský a technologický vývoj zaměří na trendy v otázce přístupnosti výrobků a služeb a na potřebu začlenit do působnosti této směrnice nové výrobky a služby nebo určité výrobky a služby z působnosti této směrnice vyloučit i na dopad této směrnice na hospodářské subjekty a osoby se zdravotním postižením, přičemž uvede případné oblasti, kde lze snížit zátěž, s cílem posoudit potřebu přezkumu této směrnice.
Pozměňovací návrh 175
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2
2.  Členské státy sdělí Komisi včas všechny informace, které Komise potřebuje pro vypracování takové zprávy.
2.  Členské státy sdělí Komisi včas všechny informace, které Komise potřebuje pro vypracování těchto zpráv.
Pozměňovací návrh 176
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3
3.  Zpráva Komise přihlédne k názorům zúčastněných stran a příslušných nevládních organizací, včetně organizací osob se zdravotním postižením a organizací zastupujících starší osoby.
3.  Zpráva Komise přihlédne k názorům zúčastněných stran a příslušných nevládních organizací, včetně organizací osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 177
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – část A (nová)
A.  Operační systémy
1.  Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C, a jejich poskytování musí zahrnovat:
a)  informace o fungování dotčené služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech a
b)  elektronické informace, včetně příslušných internetových stránek, které jsou při poskytování dotčené služby nezbytné.
Pozměňovací návrh 178
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – část B (nová)
B.  Technické vybavení počítačů pro všeobecné účely a zabudované operační systémy
Pozměňovací návrh 180
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – bod 2
[.....]
vypouští se
Pozměňovací návrh 181
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – část C (nová)
C.  Funkční požadavky
Za účelem zajištění přístupnosti návrhu a uživatelského rozhraní musí výrobky a služby, pokud je to případné, splňovat tyto požadavky:
a)  používání nevidomými osobami
pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který zapojení zraku nevyžaduje;
b)  používání osobami se zhoršeným zrakem
pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který uživatelům se zhoršeným zrakem umožní výrobek používat; toho lze dosáhnout například prvky umožňujícími variabilní nastavení kontrastu a jasu, variabilní nastavení velikosti, aniž by docházelo ke ztrátě obsahu nebo funkčnosti, variabilní možnosti oddělit vizuální prvky v popředí od vizuálních prvků na pozadí a také variabilní ovládání požadovaného zorného pole;
c)  používání osobami, které nevnímají barvy
pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který vnímání barvy nevyžaduje;
d)  používání neslyšícími
pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který zapojení sluchu nevyžaduje;
e)  používání osobami s poruchami sluchu
pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim s rozšířenými zvukovými prvky; toho lze dosáhnout například tím, že uživatel bude mít možnost ovládat hlasitost a bude moci flexibilně rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí v případech, kdy jsou hlas a pozadí k dispozici jako samostatný zvukový záznam;
f)  používání osobami bez hlasových schopností
pokud výrobek vyžaduje od uživatelů hlasové pokyny, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který hlasové pokyny nevyžaduje; k hlasovým pokynům patří všechny ústně generované zvuky, jako je řeč, hvízdání nebo mlaskání;
g)  používání osobami s omezenou motorikou nebo silou
pokud výrobek vyžaduje manuální úkony, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který uživatelům umožní jeho používání pomocí alternativních úkonů, jež nevyžadují jemnou motoriku a úchop nebo sílu rukou ani obsluhu více než jednoho ovládacího prvku najednou;
h)  používání s omezeným dosahem
pokud jsou výrobky samostatné nebo nainstalované, musí být ovládací prvky v dosahu všech uživatelů;
i)  minimalizace rizika spuštění fotosenzitivních reakcí
pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba se vyhnout takovým provozním režimům, u nichž se ví, že mohou spouštět fotosenzitivní reakce;
j)  používání osobami s omezeným kognitivními schopnostmi
výrobek musí poskytovat alespoň jeden provozní režim zahrnující prvky zjednodušující a ulehčující jeho používání;
k)  soukromí
pokud výrobek zahrnuje prvky na zabezpečení přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, při kterém se zachová soukromí při používání těchto prvků výrobku na zabezpečení přístupnosti.
Pozměňovací návrh 182
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – část D (nová)
D.  Podpůrné služby
Podpůrné služby, jsou-li k dispozici, poskytují informace o přístupnosti produktu a jeho kompatibilitě s asistivními technologiemi, přičemž používají způsoby komunikace přístupné pro osoby se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrhy 183 a 291
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl II – název
Samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky
Samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek, odbavovací kiosky a platební terminály
Pozměňovací návrhy 184, 291, 299 a 342
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl II – bod 1
1.  Návrh a výroba:
1.  Návrh a výroba:
Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:
Aby se zajistilo optimální rozumně předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením, musí být splněny funkční požadavky stanovené v oddílu I části C. Výrobky v této souvislosti nesmí vyžadovat, aby byl prvek přístupnosti aktivovaný k tomu, aby jej uživatel v případě potřeby mohl zapnout.
Návrh a výroba výrobků musí být zpřístupněny a to včetně:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování);
(i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  musí být srozumitelné,
(iii)  musí být vnímatelné,
(iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;
b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;
b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);
c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;
c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením; toho je nutné dosáhnout tím, že výrobek umožní používání osobních sluchátek, je-li vyžadována načasovaná reakce, upozorní uživatele více než jedním senzorickým kanálem, umožní prodloužit povolený čas a poskytne odpovídající kontrast a klávesy a ovladače rozpoznatelné hmatem
d)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.
d)  v případě potřeby slučitelnostasistivními zařízeními a technologiemi dostupnými na úrovni Unie, včetně sluchových technologií, jako jsou sluchové pomůcky, funkce telecoil, kochleární implantáty a zařízení na podporu sluchu.
Pozměňovací návrh 185
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl II – bod 2
[....]
vypouští se
Pozměňovací návrh 186
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – název
Telefonní služby včetně služeb tísňového volání, a související koncová zařízení pro spotřebitele s pokročilým informačním potenciálem
telefonní služby včetně služeb tísňového volání, a související koncová zařízení pro spotřebitele
Pozměňovací návrhy 187, 292 a 300
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část A – bod 1
1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:
1.  Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené oddílu I v části C, a jejich poskytování musí zahrnovat:
a)  byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě B „Související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem používaná spotřebiteli“;
a)  výrobky, které poskytovatelé služeb využívají při poskytování dotčené služby, v souladu s pravidly stanovenými v části B tohoto oddílu;
b)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:
b)  informace o fungování dotčené služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech;
(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,
(iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);
ba)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou pro poskytování dotčené služby nezbytné;
c)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
c)  zpřístupňování internetových stránek jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
ca)  mobilní aplikace;
d)  byly poskytovány přístupné informace, které umožní propojení s asistivními službami;
d)  poskytování informací, které umožní propojení s asistivními službami;
e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.
e)  funkce, praktiky, politiky, postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením a zajistit interoperabilitu; toho je nutné dosáhnout podporou hlasové, obrazové a textové komunikace v reálném čase, a to samostatně nebo v kombinaci (úplná konverzace), mezi dvěma uživateli nebo mezi uživatelem a tísňovou službou.
Pozměňovací návrh 344
Návrh směrnice
Příloha I – řádek 4 – oddíl III –část A – bod 1 a (nový)
1a.   Podpůrné služby
Podpůrné služby (helpdesky, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, musí poskytovat informace o přístupnosti služby a její kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrhy 188 a 292
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část B – název
B.  Související zařízení pro spotřebitele s pokročilým informačním potenciálem:
B.  Související zařízení pro spotřebitele:
Pozměňovací návrhy 189, 292 a 301
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část B – bod 1
1.  Návrh a výroba:
1.  Návrh a výroba:
Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:
Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly funkční požadavky uvedené v části C, a musí zahrnovat:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:
a)   informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování);
(i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  musí být srozumitelné,
(iii)  musí být vnímatelné,
(iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;
b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);
b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);
c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:
c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci;
(i)  obsah návodu musí být dostupný v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a
(ii)  návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;
d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;
d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);
e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;
e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením a zajišťující interoperabilitu; toho je nutné dosáhnout podporováním audio formátů s vysokou úrovní reprodukce zvuku, formátů videa s rozlišením, které uživatelům umožní komunikovat pomocí znakového jazyka, textu psaného v reálném čase používaného samostatně nebo v kombinaci s hlasovou a obrazovou komunikací nebo zajištěním účinného bezdrátového propojení s technologiemi pro osoby se sluchovým postižením;
f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.
f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.
Pozměňovací návrh 190
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část B – bod 2
[....]
vypouští se
Pozměňovací návrh 346rev
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – písm. B – bod 2 a (nový)
2a.   Podpůrné služby:
Podpůrné služby (helpdesky, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, musí poskytovat informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 191
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – název
Audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení pro spotřebitele s pokročilým informačním potenciálem
Internetové stránky a online aplikace audiovizuálních mediálních služeb a související koncová zařízení pro spotřebitele
Pozměňovací návrh 192
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část A – název
A.  Služby:
A.  Internetové stránky a online aplikace:
Pozměňovací návrh 193
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část A – bod 1
1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:
1.   Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a jejich poskytování musí zahrnovat:
a)   byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě B „Související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem používaná spotřebiteli“;
a)  zpřístupňování internetových stránek jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci, a v případě nutnosti poskytnutí dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
b)   byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:
b)   mobilní aplikace.
(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,
(iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);
c)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
d)  byly poskytovány přístupné informace, které umožní propojení s asistivními službami;
e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.
Pozměňovací návrh 194
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část B – název
B.  Související zařízení pro spotřebitele s pokročilým informačním potenciálem:
B.  Související zařízení pro spotřebitele:
Pozměňovací návrhy 195 a 293
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část B – bod 1
1.  Návrh a výroba:
1.  Návrh a výroba:
Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:
Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a musí zahrnovat:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování);
(i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  musí být srozumitelné,
(iii)  musí být vnímatelné,
(iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;
b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);
b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);
c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:
c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci;
(i)  obsah návodu musí být dostupný v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a
(ii)  návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;
d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;
d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);
e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;
e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením; toho lze dosáhnout například podporováním možnosti výběru, personalizace a zobrazování služeb zajišťujících přístup, jako jsou titulky pro neslyšící a nedoslýchavé osoby, zvukový popis, mluvené titulky nebo tlumočení do znakového jazyka, poskytováním prostředků pro účinné bezdrátové propojení s technologiemi pro osoby se sluchovým postižením nebo poskytnutím ovládacích prvků umožňujících aktivaci služeb pro usnadnění přístupu uživateli k audiovizuálním službám na stejné úrovni významnosti jako primární ovládací prvky média;
f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.
f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.
Pozměňovací návrh 196
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část B – bod 2
[....]
vypouští se
Pozměňovací návrhy 197 a 308
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – název
služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících; Internetové stránky používané pro účely poskytování služeb přepravy cestujících: služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek, poskytování informací o provozu v reálném čase; samoobslužné terminály, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro poskytování služeb přepravy cestujících
služby letecké, autobusové, autokarové, železniční a vodní přepravy cestujících; Internetové stránky používané pro účely poskytování služeb přepravy cestujících: služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek, poskytování informací o provozu v reálném čase; samoobslužné terminály, včetně platebních terminálů, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro poskytování služeb přepravy cestujících, mobility a cestovního ruchu
Pozměňovací návrhy 198, 294/REV, 303, 311, 315 a 316
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část A – bod 1
1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:
1.   Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a jejich poskytování musí zahrnovat:
a)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:
a)  informace o fungování dotčené služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech;
(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,
aa)   informace o tom,, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti služby, včetně přístupnosti vozidel a okolní infrastruktury a zastavěného prostředí, a  informace o pomoci poskytované podle nařízení (ES) č. 1107/2006, nařízení (EU) č. 1177/2010, nařízení (ES) č. 1371/2007 a nařízení (EU) č. 181/2011;
(iii)   elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);
ab)   elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování dotčené služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);
b)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;
b)  zpřístupňování internetových stránek, včetně on-line aplikací, které jsou pro poskytování služeb v oblasti přepravy cestujících, cestovního ruchu, ubytování a stravovacích služeb nezbytné, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim. To zahrnuje přizpůsobitelnost prezentace obsahu a interakce s dostupnou elektronickou alternativou, která bude v případě potřeby poskytnuta,to takovým způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními technologiemi na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;
ba)  zpřístupňování mobilních služeb, včetně mobilních aplikací, které jsou pro poskytování služeb nezbytné, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a stabilním způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;
c)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.
c)  zahrnování funkcí, praktik, politik, postupy a změn ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením, včetně zpřístupňování mobilních služeb a mobilních aplikací, které jsou pro poskytování služeb nezbytné, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a stabilním způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a asistivními technologiemi dostupnými na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
To se týká služeb, jako jsou inteligentní prodej jízdenek (elektronická rezervace, rezervace jízdenek atd.), poskytování informací cestujícím v reálném čase (jízdní řády, informace o výlukách v dopravě, návazných spojích, možnosti pokračovat v cestě jinými druhy dopravy atd.), doplňkové informace o službách (např. personální zajištění ve stanicích, nefunkční výtahy nebo dočasně nedostupné služby).
ca)  služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek a poskytování informací o provozu v reálném čase.
Pozměňovací návrh 199
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část B
B.  Internetové stránky používané pro účely poskytování služeb přepravy cestujících:
vypouští se
a)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.
Pozměňovací návrh 200
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část C
C.   Služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek a poskytování informací o provozu v reálném čase:
vypouští se
1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:
a)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:
(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,
(iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);
b)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
Pozměňovací návrh 201
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část D – název
D.  Samoobslužné terminály, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro poskytování služeb přepravy cestujících:
D.  samoobslužné terminály, včetně platebních terminálů, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro poskytování služeb přepravy cestujících:
Pozměňovací návrhy 202 a 327
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část D – bod 1
1.  Návrh a výroba:
1.  Návrh a výroba:
Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:
Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a musí zahrnovat:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování);
(i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  musí být srozumitelné,
(iii)  musí být vnímatelné,
(iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;
b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;
b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);
c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;
c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením;
d)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.
d)  slučitelnost výrobku s kompenzačními pomůckami a technologiemi, včetně technologií pro osoby se sluchovým postižením, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární implantáty a zařízení na podporu sluchu. Výrobek musí rovněž umožňovat používání osobních sluchátek.
Pozměňovací návrh 352
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – sloupec 2 – písm. D – bod 1 a (nový)
1a.  Podpůrné služby
Podpůrné služby (helpdesky, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, poskytují informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 203
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část D – bod 2
[....]
vypouští se
Pozměňovací návrh 204
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – název
Bankovní služby; internetové stránky bankovních služeb; bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních; samoobslužné terminály, včetně automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb
bankovní služby pro spotřebitele; internetové stránky bankovních služeb; bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních; samoobslužné terminály, včetně platebních terminálů a automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb
Pozměňovací návrhy 205, 295 a 304
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část A – bod 1
1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:
1.  Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a jejich poskytování musí zahrnovat:
a)  byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě D;
a)  výrobky, které poskytovatelé služeb využívají při poskytování dotčené služby, v souladu s pravidly stanovenými v části D tohoto oddílu;
b)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:
b)  informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech. Tyto informace musí být srozumitelné a nesmí být složitější než úroveň B2 (středně pokročilý) podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy.
(i)  obsah informací musí být dostupný v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistenčních formátů, jež musí být uživateli prezentovány různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho smyslového kanálu,
(ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,
(iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);
ba)   elektronické informace, včetně příslušných internetových stránek a online aplikací, které jsou při poskytování dotčené služby nezbytné; mohou se například vztahovat na elektronickou identifikaci, zabezpečení a platební metody potřebné pro poskytování této služby;
c)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
d)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.
d)  funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením;
da)  bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních;
Pozměňovací návrh 206
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část B
B.  Internetové stránky bankovních služeb:
vypouští se
Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:
a)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
Pozměňovací návrh 207
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část C
C.   Bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních:
vypouští se
1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:
a)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:
(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,
(iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);
b)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
Pozměňovací návrh 208
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část D – název
D.  Samoobslužné terminály, včetně automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb:
D.  samoobslužné terminály, včetně platebních terminálů, automatické bankovní stroje (bankomaty) používané pro poskytování spotřebitelských bankovních služeb:
Pozměňovací návrh 209
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část D – bod 1
1.  Návrh a výroba:
1.  Návrh a výroba:
Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:
Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a musí zahrnovat:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování);
(i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  musí být srozumitelné,
(iii)  musí být vnímatelné,
(iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;
b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;
b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);
c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;
c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením;
d)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.
d)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.
Pozměňovací návrh 356
Návrh směrnice
Příloha I –oddíl VI – sloupec 2 – část D – bod 1 a (nový)
1a.  Podpůrné služby
Podpůrné služby (helpdesky, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, poskytují informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 210
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část D – bod 2
[....]
vypouští se
Pozměňovací návrh 211
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – název
Elektronické knihy
Elektronické knihy a související zařízení
Pozměňovací návrh 305
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část A – bod 1
1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:
1.  Aby se zajistilo optimální rozumně předvídatelné použití pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby splňovaly funkční požadavky stanovené v této směrnici a zahrnovaly:
a)  byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě B „Výrobky“;
a)  výrobky, které poskytovatelé služeb využívají při poskytování dotčené služby, v souladu s pravidly stanovenými v části B tohoto oddílu;
b)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:
b)  informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech, včetně dostupných informací (metadat) o prvcích a přístupnosti výrobků a služeb;
i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);
ba)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací a zařízení na čtení elektronických knih, které jsou při poskytování dotčené služby nezbytné;
c)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;
c)  zpřístupňování internetových stránek a mobilních aplikací jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci, a v případě nutnosti poskytnutí dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;
d)  byly poskytovány přístupné informace, které umožní propojení s asistivními službami;
d)  byly poskytovány přístupné informace, které umožní propojení s asistivními službami;
e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.
e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky, postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením, čehož je nutné dosáhnout zajištěním navigace po celém dokumentu, například dynamickým uspořádáním, možností synchronizovat text a zvukový obsah, technologií přenosu textu do řeči, umožňující alternativní posouvání obsahu a jeho interoperabilitu s různými asistivními technologiemi tak, aby mohl být obsah vnímatelný, srozumitelný, ovladatelný a v maximální míře umožňoval kompatibilitu s uživatelskými aplikacemi.
Pozměňovací návrh 358
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část B – bod 1
1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:
1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby vyhovovaly následujícím požadavkům na zpřístupnění:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:
a)   informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které jsou poskytovány v řadě dostupných formátů a které:
i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
i)  jsou dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
ii)  musí být srozumitelné,
ii)  jsou srozumitelné,
iii)  musí být vnímatelné;
iii)  jsou vnímatelné;
iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;
iv)  mají odpovídající velikost písma s dostatečným kontrastem mezi znaky a jejich pozadím, aby byly za předvídatelných podmínek použití co nejvíce čitelné;
b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);
b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace) a uvedení značky, názvu a typu výrobku, které:
i)  splňuje požadavky stanovené v bodě a),
ii)  jednoduchým a přesným způsobem informuje uživatele o tom, že výrobek obsahuje prvky přístupnosti, a o jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi,
c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:
c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který ať už je poskytován samostatně, nebo je součástí výrobku, musí splňovat tyto podmínky:
i)  obsah návodu musí být dostupný v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a
i)  je k dispozici v přístupném internetovém formátu a elektronické podobě jiného než internetového formátu, a to tak, aby byly vnímatelné a ovladatelné, a
ii)   návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;
ii)  výrobce musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti výrobku a jaká je jeho kompatibilita s kompenzačními technologiemi,
d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;
d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;
e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;
e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;
f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.
f)   případně slučitelnost s kompenzačními pomůckami a technologiemi.
Pozměňovací návrh 214
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část B – bod 2
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrhy 215, 296, 306 a 359
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VIII – část A – bod 1
1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:
1.  Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a jejich poskytování musí zahrnovat:
a)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:
a)  informace o fungování dotčené služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech;
(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,
(iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);
aa)   elektronické informace, včetně příslušných online a mobilních aplikací a internetových stránek a informací o elektronické identifikaci, bezpečnosti a způsobech platby, nezbytných při poskytování dotčené služby a které musí být poskytovány v souladu s písm. b);
b)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
b)  zpřístupňování internetových stránek jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci, a v případě nutnosti poskytnutí dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
ba)  bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních.
Pozměňovací návrh 360
Návrh směrnice
Příloha I –oddíl VIII – část A – bod 1 a (nový)
1a.  Podpůrné služby: podpůrné služby (helpdesky, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, poskytují informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 335
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VIII a (nový)
ODDÍL VIIIa
Ubytovací služby
Služby
1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:
a)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:
(i)  musí být k dispozici v přístupném online formátu a musí být vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a spolehlivé v souladu s písmenem b);
(ii)  musí uvádět a objasňovat, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti služby a jak je propojena s celou škálou kompenzačních technologií;
b)  byly zpřístupňovány internetové stránky a online aplikace potřebné pro poskytování služby, a to jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a stabilním způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a kompenzačními pomůckami a technickými prostředky dostupnými na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;
c)  byly zpřístupňovány mobilní služby, včetně mobilních aplikací potřebných pro poskytování služeb elektronického obchodování, a to jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a stabilním způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a kompenzačními pomůckami a technickými prostředky dostupnými na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;
d)  elektronická identifikace, zabezpečení a platební metody potřebné pro poskytování služeb byly srozumitelné, vnímatelné, ovladatelné a stabilní, aniž by se tím narušila bezpečnost a soukromí uživatele;
e)  bylo pro osoby se zdravotním postižením zpřístupněno zastavěné prostředí v souladu s požadavky v oddíle X, a to včetně:
(i)  veškerých společných prostor (recepce, vstup, rekreační zařízení, konferenční místnosti atd.),
(ii)  pokojů, v souladu s požadavky v oddíle X; minimální počet přístupných místností na zařízení musí být:
–  1 přístupná místnost v případě zařízení s méně než 20 místnostmi
–  2 přístupné místnosti v případě zařízení s více než 20, ale méně než 50 místnostmi
–  1 dodatečná přístupná místnost na každých dalších 50 místností.
2.  Podpůrné služby
Podpůrné služby (helpdesky, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, poskytují informace o přístupnosti služby a její kompatibilitě s kompenzačními (pomocnými) technologiemi a službami, přičemž používají způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 216
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1
1.  Návrh a výroba:
1.  Návrh a výroba:
Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:
Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a musí zahrnovat:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:
a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování);
(i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  musí být srozumitelné,
(iii)  musí být vnímatelné,
(iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;
b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);
b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);
c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:
c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci;
(i)  obsah návodu musí být dostupný v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a
(ii)  návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;
d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;
d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);
e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;
e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením;
f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.
f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.
Pozměňovací návrhy 217 a 297/rev
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 218
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1
1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:
1.  Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a jejich poskytování musí zahrnovat:
a)  bylo zpřístupňováno zastavěné prostředí v místě, kde je služba poskytována, včetně dopravní infrastruktury v souladu s částí C, aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy a právní předpisy Unie na ochranu národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu;
a)  zastavěné prostředí v místě, kde je služba poskytována, včetně dopravní infrastruktury v souladu s částí C, aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy a právní předpisy Unie na ochranu národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu;
b)  bylo zpřístupňováno příslušenství, včetně vozidel, plavidel a vybavení, potřebné pro dodávání služby takto:
b)  příslušenství, včetně vozidel, plavidel a vybavení, potřebné pro dodávání služby takto:
(i)  návrh zastavěného prostoru musí splňovat požadavky podle části C, pokud jde o nastoupení, vystoupení, provoz a využívání;
(i)  návrh zastavěného prostoru musí splňovat požadavky stanovené v části C, pokud jde o nastoupení, vystoupení, provoz a využívání;
(ii)  informace musí být dostupné různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(iii)  informace musí poskytovat alternativy k netextovému vizuálnímu obsahu,
c)  byly zpřístupňovány výrobky používané při poskytování služby v souladu s pravidly stanovenými v části A;
c)  výrobky používané při poskytování služby v souladu s pravidly stanovenými v části A;
d)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:
d)  informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech;
(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,
(ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,
(iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. e);
e)   byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
e)  zpřístupňování internetových stránek a mobilních zařízení jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci, a v případě nutnosti poskytnutí dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;
f)  byly poskytovány přístupné informace, které umožní propojení s asistivními službami;
f)  informace, které umožní propojení s asistivními službami;
g)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.
g)  funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 219
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část C – bod 1 – návětí
1.  Aby se zajistilo předvídatelné použití nezávislým způsobem, musí přístupnost zastavěného prostředí pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, zahrnovat tyto aspekty týkající se prostor určených pro přístup veřejnosti:
1.  Aby se zajistilo předvídatelné použití nezávislým způsobem, musí přístupnost zastavěného prostředí pro osoby se zdravotním postižením zahrnovat tyto aspekty týkající se prostor určených pro přístup veřejnosti:
Pozměňovací návrh 220
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl X – bod 1 – návětí
Aby se zajistilo předvídatelné použití nezávislým způsobem, musí přístupnost zastavěného prostředí uvedeného v čl. 3 odst. 10 v místě, kde je poskytována služba, pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, zahrnovat tyto aspekty týkající se prostor určených pro přístup veřejnosti:
Aby se zajistilo předvídatelné použití nezávislým způsobem, musí přístupnost zastavěného prostředí uvedeného v čl. 3 odst. 10 v místě, kde je poskytována služba, pro osoby se zdravotním postižením zahrnovat tyto aspekty týkající se prostor určených pro přístup veřejnosti:
Pozměňovací návrh 221
Návrh směrnice
Příloha II – odst. 4 – bod 4.1
4.1.  Výrobce umístí označení CE uvedené v této směrnici na každý jednotlivý výrobek, který splňuje příslušné použitelné požadavky této směrnice.
vypouští se

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0188/2017).


Kambodža, zejména případ Kema Sokhy
PDF 331kWORD 46k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy (2017/2829(RSP))
P8_TA(2017)0348RC-B8-0506/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 5. září 2017 k uzavření redakce Cambodia Daily, ze dne 30. června 2017 k propuštění pěti obránců lidských práva a ze dne 22. února 2017 k politické situaci v Kambodži a na prohlášení mluvčí delegace EU ze 3. září 2017 a 25. srpna 2017 k omezením prostoru pro politickou činnost v Kambodži,

–  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Kambodži ze dne 5. září 2016 a na její prohlášení ze dne 18. srpna 2017,

–  s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro lidská práva ke druhé pravidelné zprávě o Kambodži ze dne 27. dubna 2015,

–  s ohledem na zprávu členů parlamentů sdružení ASEAN zabývajících se otázkou lidských práv z března 2017,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv z roku 2008,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím z roku 1997,

–  s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 8. března 1999 o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody,

–  s ohledem na mírové dohody podepsané v Paříži v roce 1991, v jejichž článku 15 je zakotven závazek chránit lidská práva a základní svobody v Kambodži, a to i ze strany mezinárodních signatářů,

–  s ohledem na kambodžskou ústavu, zejména na její článek 41, v němž jsou zakotvena práva a svobody projevu a shromažďování, článek 35 o právu na účast v politickém procesu a článek 80 o parlamentní imunitě,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Kambodži narůstá počet případů zatčení příslušníků politické opozice, lidskoprávních aktivistů a představitelů občanské společnosti;

B.  vzhledem k tomu, že vůdce kambodžské opozice Kem Sokha byl zatčen dne 3. září 2017 při zásahu, který byl podle všech informací proveden bez sebemenšího respektování záruk na řádný proces a při němž nebyla respektována ani jeho parlamentní imunita;

C.  vzhledem k tomu, že Kem Sokha je obviněn ze „zločinného spolčení s cizími státními příslušníky“ podle článku 443 kambodžského trestního zákoníku – jeho jednání kvalifikoval městský soud v Phnompenhu jako akt velezrady; vzhledem k tomu, že v případě uznání vinným by mu mohl hrozit trest až 30 let odnětí svobody;

D.  vzhledem k tomu, že Kem Sokha byl údajně zatčen bez zatýkacího rozkazu a nebylo mu umožněno spojit se s právním zástupcem; vzhledem k tomu, že byl obviněn na základě videozáznamu projevu, který pronesl v roce 2013 a který byl od té doby veřejně k dispozici; vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace vyjádřily znepokojení nad tím, že prohlášení kambodžské vlády ohrožují jeho právo na spravedlivý proces a zásadu presumpce neviny;

E.  vzhledem k tomu, že bývalý velitel armády Rudých Khmerů a současný předseda vlády Hun Sen je u moci již přes 30 let; vzhledem k tomu, že Sam Rainsy, bývalý předseda hlavní opoziční strany, Kambodžské národní strany záchrany (CNRP), setrvává v exilu, do něhož sám odešel po dřívějších stíháních na základě vykonstruovaných, politicky motivovaných obvinění;

F.  vzhledem k tomu, že ve volbách do místních zastupitelstev, které se konaly dne 4. června 2017, CNRP oproti roku 2012 výrazně posílila, a to i přes zásadní nedostatky při volebním procesu, z nichž nejvýraznější bylo zastrašování svobodných sdělovacích prostředků a kritických občanů, skutečnost, že opozice neměla rovný přístup do rozhlasu a televize, instituce zapojené do konání voleb ovládala vládnoucí strana, kandidátům opozice bylo vyhrožováno smrtí a neexistoval nezávislý mechanismus řešení sporů; vzhledem k tomu, že všeobecné volby se mají v zemi uskutečnit v červenci 2018;

G.  vzhledem k tomu, že byli též uvězněni další dva opoziční poslanci a nejméně osm dalších je stíháno na základě obvinění z trestných činů; vzhledem k tomu, že trest odnětí svobody si nyní odpykává 11 členů a příznivců opoziční strany, jde o tresty v rozpětí od sedmi do 20 let, které byly uloženy na základě vykonstruovaných obvinění z organizování vzpoury proti veřejné moci nebo účasti na této vzpouře v souvislosti s demonstrací z července 2014;

H.  vzhledem k tomu, že změny zákona o politických stranách, které schválil kambodžský parlament v roce 2017, umožňují rozpustit stranu, pokud jsou její čelní představitelé uznáni vinnými ze spáchání trestného činu; vzhledem k tomu, že kambodžské ministerstvo vnitra má rozsáhlé pravomoci umožňující mu pozastavit činnost politických stran, nesplňují-li vágně stanovená kritéria; vzhledem k tomu, že dne 11. září 2017 pohrozil kambodžský předseda vlády Hun Sen, že CNRP bude rozpuštěna, pokud bude i nadále podporovat vazebně stíhaného vůdce Kema Sokhu;

I.  vzhledem k tomu, že byl vydán zatýkací rozkaz na předsedu mládežnické organizace CNRP;

J.  vzhledem k tomu, že k zatčení Kem Sokhy došlo v situaci, kdy jsou ukládána stále větší omezení činnosti nevládních organizací, lidskoprávních organizací a občanské společnosti, mj. jsou předmětem daňových a regulatorních kontrol a jejich představitelé jsou vystaveni zastrašování a hrozbám násilí; vzhledem k tomu, že zákon o sdruženích a nevládních organizacích z roku 2015 byl předmětem velké kritiky mezinárodního společenství za to, že dává státním orgánům rozsáhlé a svévolné pravomoci k represi nevládních organizací;

K.  vzhledem k tomu, že v posledních týdnech bylo zastaveno vysílání velkého množství rozhlasových stanic, které vysílaly pořady převzaté z jiných velmi uznávaných rozhlasových stanic; vzhledem k tomu, že tyto stanice byly zrušeny vládou s poukazem na porušení právních předpisů typu „vysílání pořadů z jiného zdroje bez vyžádání souhlasu“; vzhledem k tomu, že ukončení jejich činnosti výrazně omezuje přístup k vysílání nezávislých médií, zejména v oblastech mimo Phnompenh; vzhledem k tomu, že tyto nezávislé vysílací stanice se věnovaly politicky citlivým tématům, jako je korupce, nelegální těžba dřeva a porušování lidských práv;

L.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2016 bylo pět obránců lidských práv z Kambodžského sdružení pro lidská práva a rozvoj (ADHOC) drženo ve vazbě více než 400 dnů na základě obvinění z uplácení v souvislosti s případem stíhání Kema Sokhy a nyní čekají na soud; vzhledem k tomu, že aktivistka protestující proti záborům půdy Tep Vannyová byla opakovaně terčem šikany ze strany státních orgánů a v současné době si odpykává trest odnětí svobody na základě politicky motivovaných obvinění;

M.  vzhledem k tomu, že dne 4. září 2017 byl Cambodia Daily, nezávislý deník založený v roce 1993, donucen uzavřít svou redakci poté, co obdržel daňové vyúčtování s nedoplatkem ve výši 6,3 milionu USD;

N.  vzhledem k tomu, že dne 23. srpna 2017 oznámila kambodžská vláda, že na základě zákona o sdruženích a nevládních organizacích vyhostila ze země nevládní americký Národní demokratický institut (NDI) a nařídila jeho mezinárodnímu osazenstvu do sedmi dnů opustit zemi;

O.  vzhledem k tomu, že kambodžská vláda nedávno iniciovala vyšetřování organizace Situation Room, konsorcia nevládních organizací, které společně působily jako útvar monitorující průběh voleb, a to pro údajné porušování nového zákona o nevládních uskupeních a s poukazem na to, že sloužila jako základna možné „barevné revoluce“ s cílem svrhnout vládu;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zhoršováním podmínek pro opoziční politiky a lidskoprávní aktivisty v Kambodži a odsuzuje veškeré akty násilí, politicky motivovaná obvinění, svévolné zadržování, vyslýchání, vynášení rozsudků a usvědčování těchto jedinců;

2.  důrazně odsuzuje zatčení předsedy CNRP Kema Sokhy na základě řady obvinění, která jsou podle všeho politicky motivovaná; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Kema Sokhy a k tomu, aby byl zproštěn všech obvinění a aby ustalo vyhrožování dalším opozičním zákonodárcům zatčením;

3.  odsuzuje veřejné výroky předsedy vlády a vysokých státních představitelů o předpokládané vině Kema Sokhy, které porušují presumpci neviny a právo na spravedlivý proces, na které má nárok podle kambodžských a mezinárodních lidskoprávních předpisů; vyzývá předsedu vlády, aby ochránil parlamentní imunitu členů parlamentu;

4.  naléhavě vyzývá kambodžské orgány, aby zrušily zatýkací rozkaz vydaný na opozičního vůdce a zákonodárce Sama Rainsyho a aby jej zprostily všech obvinění a aby propustily a zprostily obvinění další představitele opozice a obránce lidských práv, kteří byli odsouzeni, obviněni a uvězněni, konkrétně poslance Národního shromáždění Uma Sama Ana, senátora Honga Soka Houra a aktivistku hájící práva na půdu Tep Vannyovou;

5.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby v zemi zaručila svobodu projevu a svobodu sdělovacích prostředků, přičemž veškeré daňové a jiné záležitosti by měly být vyřešeny v rámci odpovídajícího zákonného procesu; naléhavě vyzývá vládu, aby znovu umožnila vysílání rozhlasovým stanicím, jimž byla ukončena činnost; vyjadřuje znepokojení nad uzavřením Národního demokratického institutu (NDI) bez řádného řízení;

6.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby u všech přijatých opatření zajistila řádný proces, včetně práva na odvolání, a aby respektovala právo na svobodu sdružování a projevu;

7.  vyzývá kambodžskou vládu, aby usilovala o posílení demokracie a právního státu a dodržovala lidská práva a základní svobody, což zahrnuje plné dodržování ustanovení ústavy týkajících se pluralismu a svobody sdružování a projevu;

8.  připomíná kambodžské vládě, že musí plnit své povinnosti a závazky týkající se demokratických zásad a základních lidských práv, které jsou základním prvkem dohody o spolupráci s Evropskou unií;

9.  vyjadřuje vážné znepokojení nad stále probíhajícími zábory půdy and systémem omezené a částečné kompenzace, který nedávno spustila kambodžská vláda; vyzývá kambodžskou vládu, aby obnovila dialog s partnery, mj. s Evropskou unií a občanskou společností, s cílem vytvořit systém komplexní kompenzace vztahující se na všechny;

10.  zdůrazňuje, že důvěryhodný demokratický proces vedoucí volbám do Národního shromáždění v červenci 2018 vyžaduje prostředí, ve kterém politické strany, občanská společnost a sdělovací prostředky mohou plnit své legitimní role beze strachu a bez toho, aby byly terčem hrozeb a svévolných omezení;

11.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby uskutečnila doporučení vysokého komisaře OSN pro lidská práva a aby smysluplně spolupracovala při přípravě nadcházející zprávy zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Kambodži;

12.  upozorňuje na důležitost mise EU a mezinárodních misí pro sledování průběhu voleb a jejich příspěvek k tomu, aby byly volby spravedlivé a svobodné; žádá Národní volební výbor Kambodže (NEC) a příslušné státní orgány, aby zajistily, aby všichni oprávnění voliči, včetně migrujících pracovníků a osob vazebně stíhaných, měli přístup k možnostem přihlásit se k volbám a dostatek času k tomu, aby je mohli využít;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a Národnímu shromáždění Kambodže.


Gabon: potlačování opozice
PDF 336kWORD 47k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o Gabonu: potlačování opozice (2017/2830(RSP))
P8_TA(2017)0349RC-B8-0512/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Gabonu, zejména na usnesení ze dne 2. února 2017 o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu(1),

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimici o Gabonu vydané dne 24. září 2016 v návaznosti na vyhlášení oficiálních výsledků volby prezidenta z roku 2016 gabonským ústavním soudem,

–  s ohledem na tiskovou zprávu Africké unie ze dne 1. září 2016, v níž odsuzuje násilí páchané během povolebního konfliktu v Gabonu a vyzývá k jeho mírovému urovnání,

–  s ohledem na závěry Rady o nových podnětech pro partnerství mezi Afrikou a EU z června 2017,

–  s ohledem na společné prohlášení mluvčího místopředsedkyně, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimici ze dne 11. září 2016,

–  s ohledem na vystoupení EU ze dne 9. března 2017, které bylo předneseno na 34. zasedání Rady OSN pro lidská práva v rámci 2. bodu interaktivního dialogu s vysokým komisařem,

–  s ohledem na usnesení Africké komise pro lidská práva a práva národů č. 359(LIX) ze dne 4. listopadu 2016 o situaci v oblasti lidských práv v Gabonské republice,

–  s ohledem na gabonskou ústavu,

–  s ohledem na revidovanou Dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu mise EU pro sledování voleb,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prezidentské volby v Gabonu ze srpna 2016 byly údajně zmanipulovány; vzhledem k tomu, že ve dnech následujících po volbách byl parlament země zničen požárem, několik protestujících bylo zabito a stovky jich byly zatčeny; vzhledem k tomu, že i přes poměrnou stabilizaci bezpečnostní situace zůstává v zemi i nadále značné politické a sociální napětí, které jen zhoršuje neutěšená ekonomická situace;

B.  vzhledem k tomu, že jednou z charakteristických rysů demokracie je respektování ústavy, která je základem státu, jeho orgánů a právního státu; vzhledem k tomu, že pokud by byly volby v Gabonu svobodné, důvěryhodné a transparentní, přispělo by to značnou měrou k řešení problematiky pokroku v oblasti demokracie a demokratického předání moci, která stojí před středoafrickým regionem; vzhledem k tomu, že parlamentní volby v Gabonu, které byly původně naplánovány na prosinec 2016, byly už dvakrát odloženy, tentokrát na duben 2018, což přesahuje lhůtu danou ústavou;

C.  vzhledem k tomu, že podle několika mezinárodních a nevládních organizací dochází v Gabonu od té doby k násilí, zejména k násilí, které vypuklo po volbách v srpnu 2016, mj. k zatýkání, zabíjení a případům násilného zmizení; vzhledem k tomu, že jsme v Gabonu svědky rostoucího politického násilí, zejména v hlavním městě Libreville, kde bylo údajně napadeno několik domů patřících členům politické opozice;

D.  vzhledem k tomu, že gabonské orgány ostře zasáhly proti členům opozice a občanské společnosti, kteří vyjádřili nesouhlas se stávající vládou; vzhledem k tomu, že skupiny zabývající se lidskými právy přinášejí neustále informace o zhoršování situace z hlediska lidských práv a svobody projevu a shromažďování, mj. o používání nepřiměřeného násilí při zákrocích proti účastníkům pokojných demonstrací, o svévolném zatýkání a zadržování a o politicky motivovaných soudních řízeních;

E.  vzhledem k tomu, že podle celé řady tvrzení, která se objevila před volbami v roce 2016 i po nich, je režim Aliho Bonga spojen s porušováním lidských práv, jako je svévolné zatýkání a dlouhodobé zadržování v nelidských podmínkách, mučení, mimosoudní zabíjení a případy násilného zmizení civilních osob a novinářů, kteří vystoupili proti jeho režimu nebo znovuzvolení;

F.  vzhledem k tomu, že Gabon je smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o ochraně všech osob před nuceným zmizením a v současné době začleňuje její ustanovení do vlastního práva a že má povinnost informovat Organizaci spojených národů o pokroku, kterého dosáhl od ratifikace této úmluvy v roce 2011, a o událostech, k nimž došlo po volbách v roce 2016; vzhledem k tomu, že výbor OSN pro případy násilného zmizení projednává v současné době zprávu Gabonu a hodnotí, jak proces začleňování ustanovení úmluvy do právních předpisů této země probíhá;

G.  vzhledem k tomu, že prezident Ali Bongo zahájil v rámci snahy o urovnání krize vyvolané jeho znovuzvolením „národní dialog“, kterého se podle ministerského předsedy Emmanuela Issozeho Ngondeta zúčastnili zástupci 1 200 skupin v rámci občanské společnosti a přibližně 50 politických stran; vzhledem k tomu, že Jean Ping a další hlavní opoziční vůdci tyto rozhovory bojkotovali;

H.  vzhledem k tomu, že dne 18. srpna 2017 kandidát na prezidenta Jean Ping vyzval lid Gabonu k „občanské neposlušnosti“ a k vyhnání prezidenta;

I.  vzhledem k tomu, že v poslední době byly v souvislosti s pokojnými nepovolenými demonstracemi na podporu Jeana Pinga zadrženy desítky lidí, z nichž někteří stále zůstávají ve vazbě;

J.  vzhledem k tomu, že dne 2. září 2017 bylo vůdci politické opozice a bývalému kandidátovi na prezidenta Jeanu Pingovi a vůdcům více než dvaceti opozičních stran zabráněno v opuštění země, aniž by o tomto omezení věděli a aniž by byl zveřejněn seznam osob, kterých se toto omezení týká; vzhledem k tomu, že toto opatření bylo dne 8. září 2017 zrušeno;

K.  vzhledem k tomu, že vláda zakázala politickým oponentům, kteří protestují proti vítězství Aliho Bonga, aby vystupovali ve veřejných a soukromých sdělovacích prostředcích;

L.  vzhledem k tomu, že u francouzských soudů byly v souvislosti s případy závažného porušování lidských práv a protiprávně nabytého majetku podány individuální žaloby proti několika významným gabonským představitelům;

M.  vzhledem k tomu, že francouzské soudní orgány v návaznosti na žalobu podanou francouzskou pobočkou organizace Transparency International a jedním gabonským státním příslušníkem právě dokončily vyšetřování protiprávně nabitých zisků z Gabonu, které byly investovány ve Francii, a nalezly a zabavily majetek v hodnotě 50 až 60 milionů eur; vzhledem k tomu, že se při vyšetřování ukázalo, že na bankovní účet, který se používal k získávání majetku ve Francii pro Bongovu rodinu, přišla také platba ve výši 1,3 milionu eur;

N.  vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise EU, kterou pozvala gabonská vláda ke sledování prezidentských voleb, dospěla ve své závěrečné zprávě k závěru, že volební proces, a zejména sčítání volebních výsledků a postup odvolání postrádají transparentnost; vzhledem k tomu, že uvedená mise dospěla k závěru, že tyto anomálie zpochybňují integritu postupu sčítání hlasů a konečného výsledku voleb;

1.  připomíná, že Gabon se v rámci dohody z Cotonou zavázal k respektování demokracie, zásad právního státu a lidských práv, mezi něž patří svoboda projevu, shromažďování a přístupu ke sdělovacím prostředkům, řádná veřejná správa a transparentnost při zastávání politických funkcí;

2.  připomíná Gabonu jeho úkoly a povinnosti coby státní strany, mj. nutnost poskytovat jasné a konkrétní informace o reformách přijatých od ratifikace uvedené úmluvy, o násilí po volbách a o opatřeních přijatých za účelem zjištění pravdy a zajištění toho, aby se odpovědné osoby dostaly před soud;

3.  poukazuje na zásadní úlohu, kterou hraje opozice v demokratické společnosti; důrazně odsuzuje tlak a pronásledování, kterému je vystavena opozice v Gabonu; považuje za nepřijatelné, aby bylo několika vedoucím členům gabonské opozice, včetně kandidáta prezidentských voleb v roce 2016 Jeana Pinga, dočasně upřeno právo opustit zemi; připomíná, že gabonské právní předpisy obsahují toto výjimečné opatření pouze v případě osob, které jsou předmětem trestního vyšetřování; domnívá se proto, že uvedené opatření je svévolné povahy;

4.  důrazně odsuzuje soustavné hrozby, útoky, používání nátlaku a přísných omezení a zastrašování, se kterými se v Gabonu potýkají členové opozice, obránci lidských práv a novináři; vyzývá gabonské orgány, aby dodržovaly právo opozice na pokojné protesty a okamžitě propustily všechny osoby, které jsou stále neprávem zadržovány, a aby ukončily pronásledování, zastrašování a perzekuci opozice a přijaly konkrétní opatření, která by zajistila svobodu projevu;

5.  naléhavě vyzývá gabonskou vládu, aby v zájmu zdokonalení volebního rámce a jeho plné transparentnosti a důvěryhodnosti provedla jeho důkladnou a rychlou reformu a aby přitom zohlednila doporučení volební pozorovatelské mise EU; zdůrazňuje, že gabonské orgány musejí zaručit plnou a loajální spolupráci se všemi příslušnými zainteresovanými stranami na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, aby se zajistilo, že příští parlamentní volby, které už měly dávno proběhnout, budou plně transparentní a spravedlivé a budou se konat ve svobodném, demokratickém a bezpečném prostředí, kde by nebyl nikdo vyloučen;

6.  bere na vědomí intenzivní politický dialog mezi EU a Gabonem, který v současnosti probíhá v souladu s ustanoveními dohody z Cotonou; naléhavě všechny zainteresované strany vyzývá k plné spolupráci a k dosažení pokroku v rámci tohoto procesu;

7.  vyjadřuje proto pochybnosti o inkluzivním charakteru, a tím i důvěryhodnosti a relevanci národního dialogu, který zahájila gabonská vláda; konstatuje, že Jean Ping a jeho Koalice za novou republiku se tohoto dialogu odmítla zúčastnit;

8.  je přesvědčen, že současný hluboký politický a sociální rozkol v Gabonu si žádá jasnou politickou odpověď, aby byla v zemi zachována stabilita, vzrostla míra důvěry mezi gabonskými občany a státní instituce nabyly skutečné legitimity; vyzývá k tomu, aby volby v Gabonu a případy porušování práva, k nimž od té doby došlo, prošetřila mezinárodní vyšetřovací komise pod vedením OSN, s cílem zjistit, jak by bylo možné zahájit politický dialog, který by vedl k řešení krize, a zároveň zajistit demokratická práva gabonského lidu;

9.  naléhavě žádá zejména Francii, aby vzhledem ke svým silným historickým vazbám ke Gabonu využila veškerého svého politického a hospodářského vlivu na gabonskou vládu a hrála v tomto ohledu v rámci orgánů EU konstruktivní úlohu;

10.  vyzývá delegaci Evropské unie v Gabonu, aby i nadále pečlivě sledovala vývoj v této zemi a využila všech vhodných opatření, nástrojů a intenzivního politického dialogu na prosazování zásadních prvků dohody z Cotonou a podporu prodemokratických hnutí;

11.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, Komisi a členské státy, aby přehodnotily svou politiku vůči Gabonu a zvážily zavedení cílených sankcí proti osobám odpovědným za volební podvody a za následné násilí, které v Gabonu vypuklo;

12.  znovu opakuje svou výzvu adresovanou gabonské vládě, aby zavedla soudní a sankční režim, který by zajistil, aby zatýkání a udělování trestů odpovídalo závažnosti spáchaného trestného činu;

13.  naléhavě vyzývá gabonskou vládu, aby v reakci na obavy mezinárodního společenství přijala konkrétní kroky a urychleně vytvořila konzultační platformu pro skutečně inkluzivní, transparentní a nestranný dialog; vyzývá navíc opozici, aby posoudila důvěryhodnost tohoto procesu;

14.  vyzývá všechny politické aktéry, aby prokázali odpovědnost a zdrženlivost a zejména aby se zdrželi podněcování k násilí;

15.  vyzývá účastníky příštího setkání mezi EU a Afrikou na nejvyšší úrovni, které se bude konat v Abidžanu, aby situaci v Gabonu zařadili na pořad jednání a aby Gabonu připomněli jeho závazky v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu;

16.  vitá vyšetřování protiprávně nabytých zisků z Gabonu, které provedla Francie, a vyjadřuje naději, že se před soud dostanou všechny osoby, které byly zapojeny do nezákonné činnosti; vyzývá k naprosté transparentnosti, pokud jde o 1,3 milionu eur převedených na účet spojený s Bongovou rodinou v jedné francouzské bance;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi a parlamentu Gabonu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0017.


Laos, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada
PDF 328kWORD 44k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o Laosu, zejména o případech Somphoneho Phimmasoneho, Lod Thammavongové a Soukaneho Chaithada (2017/2831(RSP))
P8_TA(2017)0350RC-B8-0513/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Laosu,

–  s ohledem na výsledek 8. zasedání Smíšeného výboru Evropské unie a Laoské lidově demokratické republiky konaného dne 17. února 2017 ve Vientiane,

–  s ohledem na prohlášení Delegace Evropské unie ze dne 3. Května 2017 určené Laoské LDR, které bylo vydáno ve Vientiane při příležitosti Světového dne svobody tisku,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv z roku 1998,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi EU a Laoskou lidově demokratickou republikou ze dne 1. prosince 1997,

–  s ohledem na Chartu sdružení ASEAN,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 byli tři laoští pracovníci, pan Somphone Phimmasone, pan Soukane Chaithad a paní Lod Thammavongová odsouzeni k trestu odnětí svobody na dobu 12 až 20 let a k pokutě odpovídající deseti tisícům eur za kritizování vlády v sociálních médiích v souvislosti s údajnou korupcí, odlesňováním a porušováním lidských práv v době, kdy pracovali v Thajsku; vzhledem k tomu, že tito tři byli rovněž obviněni z účasti na protivládní demonstraci před laoským velvyslanectvím v Thajsku v prosinci 2015;

B.  vzhledem k tomu, že státní televize dne 25. května 2016 odvysílala záběr na pana Phimmasoneho, Chaithada a paní Thammavongovou ve vazbě na policejním ústředí ve Vientiane; vzhledem k tomu, že ve zpravodajském příspěvku bylo uvedeno, že tito tři byli zatčeni za ohrožování národní bezpečnosti z důvodu využívání sociálních médií k poškozování pověsti vlády;

C.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 byl vientianskou policií zadržen občanský aktivista pan Sombath Somphone a od té doby je nezvěstný; vzhledem k tomu, že v případě pana Sompawna Khantisouka, podnikatele působícího v oblasti ochrany životního prostředí, který násilně zmizel v roce 2007, dosud nedošlo k žádnému pokroku, pokud jde o jeho nalezení; vzhledem k tomu, že v roce 2015 byl na čtyři a půl roku vězení za online kritiku vlády odsouzen polský státní příslušník pan Bounthanh Thammavong;

D.  vzhledem k tomu, že prostor občanské společnosti čelí v Laosu přísným omezením; vzhledem k tomu, že Laos v roce 2016 předsedal Sdružení národů jihovýchodní Asie, ale odmítl uspořádat tradiční paralelní zasedání občanské společnosti, čímž donutil občanské fórum ASEAN, aby se místo toho sešlo v Timoru-Leste;

E.  vzhledem k tomu, že laoská vláda nepřijala žádné zásadní kroky ke zlepšení ubohé situace v oblasti lidských práv, včetně zacházení s menšinami, a nadále přísně omezuje svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování; vzhledem k tomu, že absence norem spravedlivého soudního procesu, korupce v soudnictví a beztrestnost za porušování lidských práv zůstávají neomezené;

F.  vzhledem k tomu, že laoské orgány nadále pronásledují a utiskují náboženské menšiny, zejména křesťany; vzhledem k tomu, že byly zaznamenány četné případy konfiskace majetku, žhářských útoků na kostely a domy, bití křesťanů za oslavy Vánoc a případy nuceného zřeknutí se křesťanské víry;

G.  vzhledem k tomu, že Laos podepsal, ale neratifikoval Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením;

H.  vzhledem k tomu, že v Laosu neexistuje pluralita sdělovacích prostředků a že stávající produkce sdělovacích prostředků je přísně kontrolována státem; vzhledem k tomu, že zákon o sdělovacích prostředcích z roku 2008 byl v listopadu 2016 pozměněn, a to tak, že zavedl další omezení bránící kritice vládní politiky ve sdělovacích prostředcích a vyžaduje, aby novináři předkládali své zprávy před jejich zveřejněním k vládní cenzuře;

I.  vzhledem k tomu, že laoská vláda v roce 2014 vydala dekret zakazující online kritiku vlády a vládnoucí Lidové revoluční strany Laosu (LRSL);

1.  důrazně odsuzuje trest odnětí svobody uložený Somphonemu Phimmasonemu, Soukanemu Chaithadovi a Lod Thammavongové a vyzývá k jejich okamžitému propuštění;

2.  se znepokojením konstatuje, že tato rozhodnutí doplňují seznam zatčených a násilně zmizelých aktivistů a demonstrantů, kteří vyjadřovali kritické názory na otázky od sporů o půdu až po obvinění z korupce a zneužívání moci;

3.  opětovně vyzývá laoskou vládu, aby ukončila pronásledování a svévolné zadržování obhájců lidských práv, nezávislých novinářů a sociálních aktivistů a aby dodržovala právo na svobodu projevu a sdružování a práva menšin; připomíná Laosu jeho mezinárodní závazky, které mu plynou ze smluv v oblasti lidských práv, jež ratifikoval;

4.  naléhavě žádá laoskou vládu, aby dodržovala své mezinárodní závazky a chránila svobodu projevu a pokojného shromažďování a aby ratifikovala Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením, kterou Laos podepsal v roce 2008;

5.  je vážně znepokojen rozšířeným porušováním lidských práv, včetně násilných zmizení a absence spravedlivého soudního procesu; vyzývá laoské orgány, aby dostály svým mezinárodním závazkům v oblasti lidských práv tím, že bezodkladně objasní místo, kde se nachází nejméně 10 nezvěstných osob, včetně Sombatha Somphoneho a Sompawna Khantisouka, a aby poskytly podrobné informace o obvinění uvězněných aktivistů a důkazy proti těmto osobám;

6.  vyzývá k transparentnímu, důkladnému a nestrannému vyšetření všech otevřených případů násilného zmizení, zveřejnění informací ohledně toho, kde se zmizelé osoby nacházejí a ke stíhání pachatelů;

7.  odsuzuje pronásledování náboženských menšin, zejména křesťanů; vyzývá vládu, aby okamžitě ukončila veškeré činnosti zaměřené vůči křesťanům a aby postavila před soud osoby zodpovědné za žhářské útoky a násilí;

8.  vyzývá laoské orgány, aby umožnily specializovaným agenturám OSN a zástupcům humanitárních organizací neomezený přístup, aby mohli navštívit politické vězně a všechny etnické a náboženské menšiny v Laosu;

9.  vyzývá laoskou vládu, aby přijala opatření na podporu vzniku politického systému mnoha stran a aby zajistila právo občanů být volen bez schválení LRSL;

10.  podporuje úsilí o zvýšení úrovně připojení k internetu v Laosu; naléhavě žádá laoskou vládu, aby vytvářela prostředí příznivé pro svobodu projevu a aby ukončila sledování osob na internetu a útoky proti těmto osobám; v tomto ohledu naléhavě žádá vládu, aby zrušila represivní prvky zákona z roku 2015 o prevenci a boji proti počítačové trestné činnosti;

11.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby případ Somphoneho Phimmasoneho, Lod Thammavongové a Soukaneho Chaithada urgentně projednala s laoskou vládou; vyzývá delegaci EU v Laosu, aby pozorně sledovala situaci v oblasti lidských práv v zemi, a zejména právo být přítomen při jakémkoli řízení proti Phimmasonemu, Thammavongové a Chaithadovi, a aby laoské orgány i nadále upozorňovala na případy uvězněných a nezvěstných osob;

12.  vyzývá ESVČ, aby tyto otázky přednostně zařadila na pořad jednání příštího zasedání Smíšeného výboru Evropské unie a Laoské lidově demokratické republiky a příštího summitu setkání Asie-Evropa, který se bude konat v Bruselu v roce 2018;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Laosu, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN a Radě OSN pro lidská práva.


Myanmar, zejména situace Rohingyů
PDF 353kWORD 48k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů (2017/2838(RSP))
P8_TA(2017)0351RC-B8-0525/2017

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci Rohingyů, zejména na usnesení ze dne 7. července 2016(1) a 15. prosince 2016(2), a na svá usnesení ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(3) a na usnesení ze dne 13. června 2017 o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii(4),

—  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě,

—  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 1. června 2016 Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu“ (JOIN(2016)0024),

—  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 30. března 2016 o nástupu nové vlády Myanmarského svazu do funkce,

—  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 2. prosince 2016 o nedávné eskalaci násilí v Myanmaru/Barmě a na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 6. září 2017 o situaci v Arakanském státě,

—  s ohledem na společnou tiskovou zprávu o třetím dialogu mezi EU a Myanmarem o lidských právech ze dne 25. listopadu 2016,

—  s ohledem na závěry Rady ze dne 4. prosince 2015 o problematice osob bez státní příslušnosti,

—  s ohledem na nedávné brífinky vysokého komisaře OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodajky OSN pro stav lidských práv v Myanmaru/Barmě týkající se zhoršující se situace v oblasti lidských práv v severní části Arakanského státu, které se uskutečnily ve dnech 29. listopadu a 18. listopadu 2016,

—  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. června 2016 s názvem „Stav lidských práv Rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru“ na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru ze dne 18. března 2016,

—  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

—  s ohledem na Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

—  s ohledem na globální akční plán Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti;

—  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

—  s ohledem na prohlášení, které zvláštní zpravodajka OSN pro stav lidských práv v Myanmaru Yanghee Leeová vydala dne 20. ledna 2017 po skončení své mise do Myanmaru a v níž uvedla, že „situace je nyní horší než kdykoli v průběhu posledních několika let“;

—  s ohledem na závěrečnou zprávu Poradní komise pro Arakanský stát ze srpna 2017;

—  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z téhož roku,

—  s ohledem na Chartu Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN),

—  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uvádí, že v uplynulých dvou týdnech uprchlo před násilím, k němuž dochází v Arakanském státě, více než 300 000 muslimských Rohingyů;

B.  vzhledem k tomu, že Arakanský stát v Myanmaru je domovem přibližně jednoho milionu Rohingyů, převážně muslimské menšiny, která je vystavena represím a soustavnému vážnému porušování lidských práv, kdy jsou ohroženy jejich životy a bezpečnost, je jim upíráno právo na zdravotní péči a na vzdělání, jsou posíláni na nucené práce, bývají obětí sexuálního násilí a jsou omezována jejich politická práva;

C.  vzhledem k tomu, že od roku 1982, kdy byl přijat zákon o barmském občanství, jsou Rohingyové osobami bez státní příslušnosti; tento zákon vedl k rozsáhlému omezení jejich svobody pohybu a k tomu, že jsou nuceni sídlit v táborech;

D.  vzhledem k tomu, že dne 25. srpna 2017 zaútočila skupina rohingyjských povstalců na několik policejních stanic a na vojenskou základnu v Arakanském státě; vzhledem k tomu, že tento útok vyvolal masivní vojenskou protiofenzivu, která byla spojena se závažným a rozsáhlým porušováním lidských práv, kdy dochází k zabíjení, znásilňování a mučení; vzhledem k tomu, že organizace na ochranu lidských práv, především Human Rights Watch, s využitím satelitním snímkům informují o rozsáhlém bourání domů a dalších budov v některých oblastech v severní části Arakanského státu, které jsou v současné době pro nevládní organizace a nezávislé pozorovatele nepřístupné;

E.  vzhledem k tomu, že podle platné myanmarské ústavy nepodléhá armáda civilnímu dohledu, má značný vliv na vládu a disponuje rozsáhlými pravomocemi v oblasti národní bezpečnosti;

F.  vzhledem k tomu, že uprchlíci z Myanmaru, mezi nimiž je mnoho žen a dětí, procházejí zrádnými oblastmi, jsou terčem ostřelování, musí využívat nebezpečných cest, hrozí jim smrt hladem a nemají přístup k lékařské péči; vzhledem k tomu, že po cestě již zahynulo několik desítek osob; vzhledem k tomu, že bangladéšská pobřežní stráž našla těla nejméně 20 uprchlíků;

G.  vzhledem k tomu, že Bangladéš podal myanmarským orgánům stížnost na to, že na jednom z úseků hranice s Bangladéšem kladou nášlapné miny, které mají zabránit Rohingyjským muslimům prchajícím před násilím vrátit se do Myanmaru;

H.  vzhledem k tomu, že mezinárodní pracovníci OSN a nevládních organizací nesmějí vstupovat do oblastí postižených tímto konfliktem a agentury OSN nejsou schopny poskytovat Rohingyům humanitární pomoc, tedy potraviny, vodu a léky;

I.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn dne 10. září 2017 prohlásil, že situace v Myanmaru „se zdá být učebnicovým příkladem etnické čistky“;

J.  vzhledem k tomu, že Čína a Rusko zablokovaly v březnu 2017 přijetí prohlášení Rady bezpečnosti OSN o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru;

1.  ostře odsuzuje veškeré útoky, k nimž došlo v Arakanském státě; je hluboce znepokojen tím, že zvyšuje závažnost a rozsah porušování lidských práv, včetně zabíjení, násilných střetů, ničení civilního majetku a vysídlování stovek tisíců civilistů;

2.  naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování Rohingyů a vypalování jejich domů;

3.  připomíná myanmarským orgánům, že je jejich povinností chránit všechny civilisty před násilím, a to bez jakékoli diskriminace, a vyšetřovat závažné případy porušování lidských práv a stíhat jejich pachatele v souladu s normami a závazky v oblasti lidských práv;

4.  vyzývá Myanmarské orgány, aby okamžitě umožnily ničím neomezený přístup nezávislým pozorovatelům, mezinárodním lidskoprávním organizacím, novinářům a jiným mezinárodním pozorovatelům a Organizaci spojených národů, zejména vyšetřovací misi, kterou v březnu ustavila Rada OSN pro lidská práva, aby mohlo proběhnout nezávislé a nestranné vyšetřování závažného porušování lidských práv, jehož se údajně dopouštějí všechny strany;

5.  důrazně žádá, aby organizace poskytující humanitární pomoc měly přístup do všech oblastí, v nichž probíhá konflikt, a ke všem vysídleným osobám bez jakékoli diskriminace, aby humanitární pracovníci mohli lidem v ohrožení poskytovat pomoc;

6.  vyzývá myanmarskou vládu, aby z hranice s Bangladéšem okamžitě odstranila veškeré nášlapné miny;

7.  žádá myanmarskou vládu a zejména státní poradkyni Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačně odsoudily veškeré podněcování k rasové nebo náboženské nenávisti a aby bojovaly proti sociální diskriminaci a násilnostem páchaným na rohingyjské menšině; dále důrazně žádá myanmarskou vládu, aby respektovala univerzální právo na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení; připomíná státní poradkyni, že musí usilovat o to, aby byla provedena doporučení obsažená v závěrečné zprávě Poradního výboru pro Arakanský stát, o jejíž vypracování sama požádala; lituje, že od doby, kdy mluvčí strany Aun Schan Su Ťij vydal dne 18. května 2015 prohlášení, že myanmarská vláda musí vrátit rohingyjské menšině státní občanství, se situace dramaticky zhoršila;

8.  připomíná nositelce Sacharovovy ceny z roku 1990 Aun Schan Su Ťij, že cena je udělována osobnostem, které – kromě jiných kritérií – brání lidská práva a bojují za práva menšin a dodržování mezinárodního práva; poukazuje na to, že je třeba zvážit, zda by bylo možné Sacharovovu cenu odebrat, pokud její laureáti tato kritéria po udělení ceny přestanou splňovat;

9.  oceňuje úsilí Bangladéše, který – konfrontován s touto humanitární katastrofou – pomáhá zajišťovat bezpečnost stovek tisíců rohingyjských uprchlíků; důrazně vybízí státní orgány Bangladéše a dalších zemí sousedících s Myanmarem, aby přijímaly všechny osoby, které prchají před násilím v Arakanském státě, a aby dodržovaly zásadu nenavracení; vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily finanční a hmotnou pomoc poskytovanou těmto uprchlíkům;

10.  připomíná své doporučení, aby vlády zemí, do nichž přicházejí rohingyjští uprchlíci, úzce spolupracovaly s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který disponuje odbornými znalostmi potřebnými k prověřování statusu uprchlíky a má mandát chránit uprchlíky a osoby bez státního občanství; vyzývá EU a OSN, aby v tomto směru poskytovaly sousedům Myanmaru podporu;

11.  dále vyzývá sdružení ASEAN a regionální vlády, aby neprodleně učinily kroky ke zvýšení tlaku na vládu Myanmaru, která musí učinit přítrž porušování práv, chránit veškeré civilní obyvatelstvo v Arakanském státě a poskytovat podporu uprchlíkům;

12.  podporuje úsilí o prohloubení politického procesu, jehož základem je provádění doporučení Kofiho Annana; vyzývá Radu bezpečnosti a Valné shromáždění OSN k přijetí účinných diplomatických a politických opatření s cílem dosáhnout toho, aby myanmarská vláda začala dodržovat své závazky vůči rohingyjské menšině, pokud jde o zajištění ochrany a přístupu k pomoci; v této souvislosti vyzývá Valné shromáždění a Radu bezpečnosti OSN k přijetí rezoluce odsuzují porušování lidských práv a požadující, aby byl zajištěn přístup do Arakanského státu a aby pachatelé závažných činů proti mezinárodnímu právu nesli za své jednání vždy odpovědnost bez ohledu na to, ke které straně náleží; dále vyzývá Radu OSN pro lidská práva, aby na svém zářijovém zasedání v roce 2017 přijala rezoluci, která prodlouží mandát její vyšetřovací mise;

13.  vyzývá Čínu a ostatní mezinárodní a regionální aktéry, aby s využitím všech komunikačních možností požadovali ukončení násilností a usilovali o mírové řešení konfliktu;

14.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy EU, aby výrazně zvýšily tlak, který vyvíjejí na vládu Myanmaru a bezpečnostní síly s cílem donutit je, aby přestaly porušovat lidská práva a plně spolupracovaly s vyšetřovateli OSN a mezinárodními humanitárními organizacemi a aby zajistily stíhání pachatelů závažných případů porušení mezinárodního práva; v této souvislosti vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy EU, aby aktivně podporovaly okamžité akce na úrovni OSN a daly jasně najevo, že EU je ochotna uvažovat o sankcích proti jednotlivcům i organizacím a zvažovat i důsledky v kontextu obchodních preferencí, jichž Myanmar využívá, pokud by závažné a přitom beztrestné porušování mezinárodního práva nadále pokračovalo;

15.  žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby informovala Parlament o iniciativách EU v rámci OSN a v kontextu Rady EU pro zahraniční věci;

16.  žádá EU a její členské státy, aby vybízely zástupce Rohingyů k podávání zpráv a prohlášení o situaci na místě;

17.  podporuje snahy o to, aby v místě mohli působit nezávislí pozorovatelé pod vedením OSN s cílem zmírnit humanitární krizi; vyzývá myanmarské orgány, aby nezávislým pozorovatelům, zejména vyšetřovací misi, kterou v březnu 2017 vyslala do Myanmaru Rada OSN pro lidská práva, okamžitě poskytla ničím neomezený přístup do dané oblasti;

18.  podporuje vytvoření kanceláře vysokého komisaře OSN pro lidská práva v Myanmaru, která byla vybavena plným mandátem;

19.  vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly globální akční plán Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva 2014–2024 s cílem ukončit bezdomovectví;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi ASEAN, mezivládní komisi pro lidská práva ASEAN, zvláštní zpravodajce OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0316.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0506.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0247.


Dohoda mezi EU a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty ***
PDF 311kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))
P8_TA(2017)0352A8-0257/2017

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05530/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty (05551/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0144/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0257/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Chile.


Protokol k Dohodě o přidružení mezi EU a Chilskou republikou (přistoupení Chorvatska) ***
PDF 313kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))
P8_TA(2017)0353A8-0277/2017

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06750/2017),

–  s ohledem na Třetí dodatkový protokol k dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (06905/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 217 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem i) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0225/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0277/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Chile.


Modernizace obchodního pilíře dohody o přidružení mezi EU a Chilskou republikou
PDF 437kWORD 58k
Doporučení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU–Chile (2017/2057(INI))
P8_TA(2017)0354A8-0267/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, která byla uzavřena v roce 2002, a na její obchodní pilíř, který vstoupil v platnost dne 1. února 2003(1) (dále jen „dohoda o přidružení“),

–  s ohledem na závěr šestého zasedání Rady přidružení EU–Chile, které se konalo v dubnu 2015(2),

–  s ohledem na závěrečné prohlášení, které přijal smíšený poradní výbor dne 5. října 2016(3),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497) a na diskusní dokumenty Komise z května 2017 o využití potenciálu globalizace(4) a z dubna 2017 o sociálním rozměru Evropy(5),

–  s ohledem na rozsudky a stanoviska Soudního dvora Evropské unie (C-350/12 P, 2/13, 1/09) a na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 6. ledna 2015, jímž uzavřela své šetření z vlastní iniciativy OI/10/2014/RA o šíření informací a přístupu k dokumentům(6), a s ohledem na stanovisko Soudního dvora č. 2/15 ze dne 16. května 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2016 obsahující doporučení Evropského parlamentu Komisi k jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA)(7),

–  s ohledem na pozměňovací návrhy, které Parlament přijal dne 4. července 2017(8) k návrhu směrnice o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 o provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků(9), a ze dne 25. listopadu 2010 o politice mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu(10),

–  s ohledem na studii výzkumné služby Evropského parlamentu nazvanou „Účinky ustanovení týkajících se lidských práv v globální dohodě mezi EU a Mexikem a v dohodě o přidružení mezi EU a Chile“(11),

–  s ohledem na pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o nadnárodních podnicích, na obecné zásady Organizace spojených národů (OSN) v oblasti podnikání a lidských práv, tripartitní deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách pro nadnárodní podniky a sociální politiku a na agendu MOP na podporu důstojné práce,

–  s ohledem na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu z roku 2015 (Pařížská dohoda), která vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016(12) a již ratifikovalo také Chile,

–  s ohledem na společné prohlášení Smíšeného parlamentního výboru EU–Chile ze dne 3. listopadu 2016(13),

–  s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na články 8, 207 odst. 3 a 217 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na návrh pokynů pro jednání přijatý Komisí dne 24. května 2017,

–  s ohledem na článek o Chile v ročence Mezinárodní pracovní skupiny pro záležitosti domorodých národů (IWGIA) nazvaný „Domorodý svět roku 2016“(14),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 4 a článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0267/2017),

A.  vzhledem k tomu, že strategie „Obchod pro všechny“ stanovuje, že „Komise musí provádět obchodní politiku, z níž může těžit společnost jako celek a jež prosazuje kromě hlavních ekonomických zájmů evropské a univerzální standardy a hodnoty, klade větší důraz na udržitelný rozvoj, lidská práva, daňové úniky, ochranu spotřebitelů a na odpovědný a spravedlivý obchod“;

B.   vzhledem k tomu, že EU a Chile jsou blízkými partnery se společnými hodnotami a společným závazkem prosazovat účinné multilaterální řízení obchodu a dodržování lidských práv a také sdílenou prosperitu a bezpečnost v rámci globálního systému založeného na pravidlech; vzhledem k tomu, že Unie je pro Chile třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem; vzhledem k tomu, že Chile je významným regionálním hráčem a jednou z nejrychleji rostoucích jihoamerických ekonomik za poslední desetiletí a že v zemi stále probíhá reformní úsilí;

C.  vzhledem k tomu, že současná dohoda o přidružení včetně jejího obchodního pilíře byla uzavřena v roce 2002 a od počátku svého provádění v roce 2003 byla velmi prospěšná pro obě strany, neboť vedla ke zdvojnásobení obchodu se zbožím a k nárůstu obchodu se službami a investic(15); vzhledem k tomu, že však jak EU, tak Chile od té doby uzavřely modernější a ambicióznější obchodní dohody;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 vyvezla EU do Chile zboží v hodnotě více než 8,6 miliardy EUR a Chile vyvezlo do EU zboží v hodnotě 7,4 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že v roce 2015 hodnota obchodu EU se službami s Chile dosáhla výše 3,8 miliardy EUR a hodnota obchodu Chile výše 2 miliard EUR; vzhledem k tomu, že stav přímých zahraničních investic EU v Chile dosáhl výše 42,8 miliardy EUR(16);

E.  vzhledem k tomu, že současná dohoda o přidružení mimo jiné nezahrnuje zvláštní kapitoly týkající se investic, MSP, práv duševního vlastnictví, energetiky a rovnosti žen a mužů, nezahrnuje ani kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji včetně povinnosti posilovat pracovní a environmentální standardy a prosazování osvědčených postupů v oblastech jako je sociální odpovědnost podniků a záruka udržitelnosti;

F.  vzhledem k tomu, že jakákoli obchodní jednání EU musí chránit právo a schopnost vlád provádět regulaci ve veřejném zájmu, jako je ochrana a podpora veřejného zdraví, sociální služby, sociální ochrana a ochrana spotřebitele, veřejné vzdělávání, bezpečnost, životní prostředí, dobré životní podmínky zvířat, veřejná mravnost, soukromí a ochrana údajů a také podpora a ochrana kulturní rozmanitosti;

G.  vzhledem k tomu, že jakákoli obchodní jednání EU musí zaručit nejvyšší úroveň sociální, pracovní a environmentální ochrany, jíž zúčastněné strany dosáhly, a může sloužit jako nástroj k prosazování agendy sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje jak v EU, tak na celém světě; vzhledem k tomu, že modernizace dohody o přidružení by měla být vnímána jako příležitost pro EU a její členské státy k tomu, aby ve svých obchodních dohodách dále prosazovaly společné vysoké standardy a závazky, zvláště v oblasti pracovních práv, ochrany životního prostředí, práv spotřebitelů a veřejného sociálního zabezpečení; vzhledem k tomu, že Komise oznámila úvahu o různých způsobech, jak tyto závazky prosazovat, která se bude týkat také sankčního mechanismu;

H.  vzhledem k tomu, že Smíšený poradní výbor EU–Chile zahrnující organizace občanské společnosti obou stran uspořádal ve dnech 4. a 5. října 2016 svou první schůzi s cílem monitorovat provádění stávající dohody o přidružení a jednat o její aktualizaci a s cílem začlenit příspěvky občanské společnosti a podpořit dialog a spolupráci mezi EU a Chile přesahující vládní úroveň; vzhledem k tomu, že se v souvislosti s modernizovanou dohodou nesmí opakovat značné zpoždění při zřizování smíšeného poradního výboru; vzhledem k tomu, že jakmile modernizovaná dohoda vstoupí v platnost, měla by se účast občanské společnosti zakládat na jasných strukturách, vyváženém členství a mandátech k podávání zpráv;

I.  vzhledem k tomu, že se EU i Chile zapojily do mnohostranných jednání o další liberalizaci obchodu se službami (TiSA);

J.  vzhledem k tomu, že Chile není smluvní stranou, ale pozorovatelem Dohody WTO o vládních zakázkách (GPA) a že se neúčastní vícestranných jednání o dohodě o environmentálních produktech (EGA);

K.  vzhledem k tomu, že článek 45 dohody o přidružení mezi EU a Chile z roku 2002 v kapitole o spolupráci zahrnuje ustanovení o tom, že by měla „podporovat posilování politik a programů, které zlepšují, zaručují a rozšiřují rovnoměrnou účast žen a mužů ve všech oblastech politického, hospodářského, sociálního a kulturního života“;

L.  vzhledem k tomu, že Chile je signatářem transpacifického partnerství (TPP), jehož budoucnost se dnes ukazuje jako nejistá, vzhledem k tomu, že se všemi signatáři TPP podepsalo dohody o volném obchodu a je všeobecně považováno za stabilního a spolehlivého partnera;

M.  vzhledem k tomu, že se Chile v roce 2010 jako první jihoamerická země stalo členem OECD a má zdravý makroekonomický rámec;

N.  vzhledem k tomu, že je důležité maximalizovat příležitosti, které současná dohoda o přidružení díky modernizaci svého obchodního pilíře nejinkluzívnějším způsobem nabízí podnikům, zvláště MSP, a občanům jak v EU, tak v Chile; vzhledem k tomu, že by se v tomto smyslu dalo učinit více, mimo jiné včetně šíření dostupných informací, což by mohlo mít významný multiplikační účinek, pokud jde o přínosy pro smluvní strany dohody o přidružení;

O.  vzhledem k tomu, že Chile má se 17 členskými státy EU dvoustranné investiční smlouvy, jejichž obsah neodráží poslední vývoj a osvědčené postupy v investiční politice a které by byly nahrazeny a přestaly by se uplatňovat, jakmile vstoupí v platnost dohoda mezi Unií a Chile obsahující kapitolu o investicích;

P.  vzhledem k tomu, že nepřiměřeně přísné podmínky v chilských právních předpisech, s nimiž musí být v souladu rybářské lodě EU, brání těmto lodím ve využívání přístavních zařízení v Chile, pokud jde o přistání, překládku, doplnění paliva nebo získání lovného zařízení;

Q.  vzhledem k tomu, že současné schéma vývozu Chile ostře kontrastuje s evropským schématem vývozu, neboť v chilském schématu výrazně převládá vývoz surovin, jako je měď, ovoce a zelenina

1.  doporučuje Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ) následující kroky:

   a) zajistit, aby Evropský parlament dostával během jednání úplné, okamžité a přesné informace a mohl plnit svou rozhodovací úlohu v otázce, zda bude či nebude udělen souhlas s uzavřením modernizované dohody o přidružení s Chile, včetně obchodního pilíře této dohody; mít na paměti, že zatímco dohody o přidružení pojaté v souladu s článkem 217 SFEU mají tradičně smíšenou povahu a pokrývají oblasti jdoucí nad rámec obecné obchodní politiky, v návaznosti na stanovisko Soudního dvora k dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem je nezbytná hlubší úvaha o dalších krocích směrem k modernizaci dohody o přidružení mezi EU a Chile s cílem oddělit a zabezpečit oblasti výhradní a sdílené pravomoci v obchodu a plně respektovat rozdělení pravomocí mezi Unií a jejími členskými státy během procesu vyjednávání i za účelem podpisu a uzavírání dohod; uzavřít proto dvě oddělené dohody s jasným odlišením obchodní a investiční dohody, obsahující pouze otázky ve výhradní pravomoci Unie, a druhé dohody zahrnující témata, u nichž jsou pravomoci sdílené s členskými státy;
   b) vzít na vědomí, že jak EU, tak Chile od doby, kdy vstoupila v platnost jejich dvoustranná dohoda o přidružení, již uzavřely modernější, ambicióznější a komplexnější obchodní dohody a že dohoda o přidružení neuvádí mnohé oblasti, které jsou důležité pro to, aby přispěla ke sdílenému růstu, rovným příležitostem, důstojným pracovním místům a udržitelnému rozvoji včetně dodržování a prosazování pracovních a environmentálních standardů, dobrých životních podmínek zvířat a rovnosti žen a mužů ve prospěch občanů na obou stranách;
   c) považovat za důležité a nezbytné usilovat o modernizaci dohody o přidružení mezi EU a Chile s cílem zohlednit ekonomický a politický vývoj za posledních 15 let, a to zvláště její obchodní složky, v duchu reciprocity, oboustranného prospěchu a vyváženosti, a vzít na vědomí důslednou podporu modernizaci, již vyjádřil Smíšený parlamentní výbor EU–Chile, a také skutečnost, že smíšený poradní výbor uvítal kroky směřující k aktualizaci;
   d) připomenout, že globalizace a obchodní politika byly v nedávné době předmětem intenzivní diskuse v Evropě i jinde vzhledem k potenciálnímu nerovnoměrnému rozdělování výnosů; vzít v úvahu, že je nezbytné předjímat trendy a možné důsledky, zaručit inkluzivnější rozdělování přínosů obchodu a zajistit odpovídající ochranu těm, kdo z dohody nemají prospěch a mohou být v následném procesu znevýhodněni; rozvíjet proto politická opatření primárně na vnitrostátní, ale také na unijní úrovni v jiných oblastech, nad rámec ustanovení samotných obchodních dohod, od průmyslové politiky po fiskální a sociální politiku;
   e) připomenout význam mnohostranné agendy a toho, že žádné dvoustranné jednání nesmí podrývat snahu o dosažení pokroku na vícestranné úrovni; vzít v úvahu, že posílené dvoustranné vztahy a vzájemná spolupráce mezi EU a Chile by měly také usnadnit intenzivnější spolupráci a součinnost mezi jednotlivými stranami na vícestranném a mnohostranném základě; podpořit v tomto ohledu plné zapojení Chile do jednání týkajících se dohody WTO o environmentálních produktech (WTO EGA) a revidované dohody WTO o vládních zakázkách (GPA);
   f) učinit sdílené hodnoty jádrem modernizačního procesu a pokračovat v praxi začleňování doložky o lidských právech, jako je tomu ve všech dohodách o přidružení;
   g) zajistit, aby modernizovaná dohoda o přidružení v celém textu zaručila a explicitně a jednoznačně zakotvila právo a možnost smluvních stran přijímat a uplatňovat vlastní právní předpisy a regulace ve veřejném zájmu a dosahovat tak legitimních cílů veřejné politiky, jako je ochrana a podpora lidských práv včetně přístupu k vodě, veřejné zdraví, sociální služby, veřejné školství, bezpečnost, životní prostředí, veřejná mravnost, sociální ochrana nebo ochrana spotřebitele, ochrana soukromí a údajů a podpora a ochrana kulturní rozmanitosti; zajistit, aby tyto cíle nemohl nijak ohrozit žádný požadavek investorů; zdůraznit v tomto ohledu, že cílem dohod EU o volném obchodu není omezit legitimní zájmy Unie, jejích členských států nebo dílčích federálních subjektů provádět regulaci ve veřejném zájmu;
   h) usilovat, pokud jde o jednání o obchodu se zbožím, o ambiciózní zlepšení přístupu na trh u všech celních položek tím, že budou odstraněny zbytečné překážky, také pokud jde o přístup plavidel EU k přístavním zařízením, přičemž je třeba dbát na to, že existují mnohé citlivé zemědělské a průmyslové produkty, s nimiž by se mělo zacházet odpovídajícím způsobem, například prostřednictvím celních kvót, přidělením odpovídajících přechodných období nebo případně vyloučením; zahrnout použitelnou a účinnou dvoustrannou ochrannou doložku umožňující dočasné pozastavení preferencí, pokud jako důsledek vstupu modernizované dohody o přidružení v platnost nárůst dovozu způsobí nebo by mohl způsobit závažnou škodu v citlivých odvětvích;
   i) zahrnout do svých směrnic pro jednání záměr zjednodušit pravidla původu a celní režim s cílem přizpůsobit je realitě stále komplexnějších globálních hodnotových řetězců; zajistit, aby modernizovaná dohoda o přidružení zahrnula ustanovení a opatření pro boj proti podvodům a závazky standardizovat celní předpisy a postupy s cílem zvýšit transparentnost, účinnost, právní jistotu a spolupráci mezi celními orgány a zároveň modernizovat a zjednodušit postupy, jak je zakotveno v dohodě WTO o usnadnění obchodu a v revidované Kjótské úmluvě;
   j) vzít v úvahu, že pokud jde o obchod se službami, není potenciál odvětví služeb v aktuální dohodě o přidružení plně využit a že modernizovaná dohoda o přidružení by měla odstranit zbytečné překážky za účelem přístupu na trh a národního zacházení; zvážit, že by měly být přijaty závazky na základě Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a že by předpisy měly být podle potřeby aktualizovány, aby se zajistil další vývoj; vyloučit audiovizuální služby z oblasti působnosti dohody; zajistit a zcela jasně uvést, že modernizovaná dohoda o přidružení nebrání zúčastněným stranám v definování, regulaci, poskytování a podpoře veřejných služeb ve veřejném zájmu, že nebude od vlád žádným způsobem vyžadovat privatizaci žádné služby ani bránit vládám v tom, aby poskytovaly veřejné služby, které dříve zajišťovali soukromí poskytovatelé služeb, nebo v tom, aby se zpět pod veřejnou kontrolu dostaly služby, které vlády předtím vybraly k privatizaci, ani nebude vládám bránit v rozšiřování škály služeb, které poskytují veřejnosti, pomocí vyloučení jakýchkoli ujednání, ustanovení nebo závazků, které by narušovaly nezbytnou flexibilitu s cílem opětovně zajistit veřejnou kontrolu současných a budoucích služeb obecného hospodářského zájmu;
   k) zajistit, aby modernizovaná dohoda stanovila kroky nutné k zaručení zvýšené regulační transparentnosti a vzájemného uznávání včetně ustanovení zajišťujících nestrannost a dodržování nejpřísnějších ochranných norem, pokud jde o požadavky, kvalifikace a licence, a aby v tomto ohledu byly zavedeny institucionální mechanismy za účelem konzultací, které zahrnou různé zúčastněné strany jako například malé a střední podniky a organizace občanské společnosti;
   l) zajistit, ačkoliv se závazky stanovují z důvodu usnadnit vstup a pobyt fyzických osob za účelem podnikání, aby zahraniční poskytovatelé služeb měli povinnost dodržovat sociální a pracovní právní předpisy EU a členských států a kolektivní smlouvy, které se uplatňují, pokud pracovníci profitují ze závazků podle režimu 4;
   m) zajistit, aby jakákoli ambiciózní regulační spolupráce a harmonizace standardů zůstala dobrovolná, respektovala autonomii regulačních orgánů, byla založena na lepší výměně informací a administrativní spolupráci s cílem zjišťovat, kde se objevují zbytečné překážky a administrativní zátěž, a aby byla zachována zásada obezřetnosti; připomenout, že cílem regulační spolupráce musí být přispívat ke správě celosvětového hospodářství posílením konvergence a spolupráce v oblasti mezinárodních standardů a že musí zaručovat nejvyšší úroveň ochrany spotřebitelů, životního prostředí a sociální a pracovní ochrany;
   n) zvážit otázku, že by modernizovaná dohoda o přidružení zahrnula pro finanční služby obezřetnostní výjimku vycházející z výjimky obsažené v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou (CETA) s cílem zakotvit politický prostor pro zúčastněné strany, aby mohly regulovat svůj finanční a bankovní sektor, a tím zajistit stabilitu a integritu finančního systému; zahrnout ochranná opatření a všeobecné výjimky týkající se pohybu kapitálu a plateb, které se budou uplatňovat v případě, že tento pohyb může způsobit nebo hrozit, že způsobí vážné obtíže v plynulém fungování hospodářské a měnové unie nebo v platební bilanci EU;
   o) zahrnout ustanovení o řádné daňové správě a normy transparentnosti, ve kterých budou znovu potvrzeny závazky stran uplatňovat mezinárodní standardy v boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, zejména příslušná doporučení OECD ohledně eroze základu a přesouvání zisku, a které zahrnou požadavky na automatickou výměnu informací a vytvoření veřejných registrů skutečného vlastnictví pro obchodní svěřenské fondy a konkrétní ustanovení v kapitolách týkajících se finančních služeb, pohybů kapitálu a usazování s cílem vyloučit utajené daňové plánování ze strany podniků;
   p) připomenout, že korupce narušuje lidská práva, rovnost, sociální spravedlnost, obchod a korektní hospodářskou soutěž a že brání hospodářskému růstu; zavázat díky zahrnutí specifického oddílu nastiňujícího jasné a výrazné závazky a opatření smluvní strany explicitně k tomu, aby bojovaly s korupcí ve všech jejích formách a plnily mezinárodní normy a mnohostranné úmluvy zaměřené proti korupci;
   q) vzít v úvahu, že výrazná ustanovení týkající se zadávání veřejných zakázek a prosazující zásadu nejvýhodnější nabídky zahrnující sociální, environmentální a inovační kritéria, zjednodušené postupy a transparentnost pro účastníky, včetně efektivního přístupu pro ty z jiných zemí, mohou být také účinnými nástroji v boji proti korupci a posílit bezúhonnost ve veřejné správě při zajištění nevýhodnější nabídky pro daňové poplatníky; zajistit v modernizované dohodě o přidružení lepší přístup na trh s veřejnými zakázkami, včetně těch na nižší než ústřední úrovni, a transparentní postupy na základě národního zacházení, nestrannosti a spravedlnosti;
   r) zajistit, aby investiční politika zahrnovala řádnou správu věcí veřejných a usnadnění investic, a vyvinout a zakotvit povinnosti investorů při současném zlepšení ochrany investorů;
   s) zajistit, aby díky směrnicím pro jednání byla Komise pověřena jednat o kapitole o moderním investování s přihlédnutím k mezinárodně osvědčeným postupům, jako je například rámec politiky investic pro udržitelný rozvoj konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a nejnovější stanovisko Soudního dvora k dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem;
   t) dosáhnout pokroku na cestě k nezbytné mezinárodní reformě režimu pro urovnávání sporů; usilovat o závazek, díky němuž by se všechny strany přednostně obracely na příslušné soudy, a nahradit urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) veřejným soudním systémem pro investice (ICS) s odvolacím mechanismem, přísnými pravidly ohledně střetu zájmů a vymahatelným kodexem chování; zvážit povinnosti investorů a chránit právo provádět regulaci s cílem dosahovat legitimních veřejně politických cílů, například cílů souvisejících se zdravím a distribucí vody a také s ochranou pracovníků a životního prostředí; zaměřit se na předcházení neopodstatněným sporům a zahrnout všechny demokratické procesní záruky, jako je například právo na přístup ke spravedlnosti (se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky), justiční nezávislost, transparentnost a odpovědnost, a vyvíjet také úsilí o zavedení mnohostranného tribunálu pro investice;
   u) zajistit, aby modernizovaná dohoda o přidružení obsahovala výraznou a ambiciózní kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, v níž by byla zahrnuta závazná a právně vymahatelná ustanovení, která by podléhala vhodným a účinným mechanismům řešení sporů, v nichž by bylo kromě různých metod vymáhání zváženo zavedení sankčního mechanismu a která by umožňovala sociálním partnerům a občanské společnosti, aby se náležitě podílely; zvážit, zda by tato kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji neměla mimo jiné obsahovat závazek zúčastněných stran přijímat a zachovávat ve svých vnitrostátních předpisech a nařízeních zásady zakotvené v hlavních úmluvách MOP a účinně provádět aktuální nástroje MOP, zejména úmluvy týkající se správy, agendu pro důstojnou práci, Úmluvu MOP č. 169 o právech původního obyvatelstva, Úmluvu o rovných příležitostech a rovném zacházení pro pracující muže a ženy, Úmluvu o osobách pracujících v domácnosti a Úmluvu o pracovnících s povinnostmi k rodině, pracovní normy pro pracovníky-migranty a sociální odpovědnost podniků včetně používání odvětvových pokynů OECD a Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a postupu, jímž mohou sociální partneři a občanská společnost sdružení ve společném výboru pro spolupráci vyzvat k zahájení vládních konzultací;
   v) zajistit, s odkazem na pokrok, jehož Chile dosáhlo ve dvoustranných jednáních o vzájemném obchodu s Uruguayí a Kanadou, aby zúčastněné strany zahrnuly specifickou kapitolu o obchodu, rovnosti mužů a žen a posílení postavení žen nad rámec dodržování a respektování mezinárodních lidských práv a pracovních a sociálních norem zúčastněnými stranami, v níž by byla stanovena aktivní opatření s cílem zlepšit možnosti žen využívat příležitostí, jež dohoda o přidružení poskytuje; zajistit opatření zaměřená mimo jiné na lepší rovnováhu rodinného a pracovního života a na přístup k sociálním a zdravotním službám; zajistit mimo jiné, aby se strany zavázaly, že budou shromažďovat rozčleněné údaje, které umožní podrobnou ex ante a ex post analýzu dopadu modernizované dohody o přidružení na rovnost žen a mužů; usilovat o posílení účasti podniků vedených ženami (zvláště mikropodniků a malých a středních podniků) ve veřejných zakázkách, a to na základě zkušenosti chilského ministerstva pro rovnost žen a mužů, které v roce 2015 zavedlo podpůrný program „Chile Compras“ pro posílení účasti podnikatelek jakožto dodavatelek na trhu veřejných zakázek; podporovat internacionalizaci podniků vedených ženami a účast žen v příležitostech režimu WTO 4; zajistit začlenění odborného posouzení rovnosti žen a mužů do vyjednávacích týmů a pravidelných diskusí o provádění této kapitoly v rámci společného výboru pro spolupráci, které by měly zahrnout také organizace podporující rovnost žen a mužů;
   w) zahrnout dále komplexní kapitolu o mikropodnicích a malých a středních podnicích, která zajistí značný pokrok v oblastech, jako je usnadnění obchodu, odstranění obchodních překážek a zbytečné administrativní zátěže a rovněž i aktivní opatření, která mají za cíl zajistit, aby výsledné příležitosti byly dostatečně využitelné a aby se informace o nich dostaly ke všem hlavním i potenciálním aktérům (např. vytvořením jednotných portálů, specializovaných internetových stránek a vydáním příruček z tohoto odvětví s informacemi o postupech a nových příležitostech pro obchod a investice);
   x) zahrnout kapitolu o energii, která by se mimo jiné týkala energie z obnovitelných zdrojů a surovin; uznat důležitost provádění mnohostranných dohod z oblasti životního prostředí, zejména Pařížské dohody o změně klimatu, zahrnout ustanovení a závazky týkající se obchodu s cílem se zapojit do mezinárodních nástrojů, jednání a vzájemně podpůrných obchodních a environmentálních politik, které reagují na cíle oběhového hospodářství, včetně závazků zeleného růstu, a podporovat a dále prosazovat obchod s environmentálním zbožím a službami a investice do nich, energii z obnovitelných zdrojů a technologie šetrné ke klimatu;
   y) přijmout směrnice pro jednání, které podpoří ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat, jež obsahuje aktuální dohoda o přidružení, prostřednictvím zavedení účinné dvoustranné spolupráce v této věci a podmínečné liberalizace pro případy, kdy jsou dobré životní podmínky zvířat ohrožovány při výrobě určitých výrobků;
   z) přijmout směrnice pro jednání, v nichž budou uvedeny požadavky s cílem řešit vymáhání právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a ustanovení o sanitárních a fytosanitárních opatřeních, odrážet zásady transparentnosti, korektnost postupů, zákaz diskriminace a pravidla týkající se dotací;
   aa) mít na paměti, že spokojenost spotřebitelů musí být v každé obchodní dohodě zakotvena jako jeden z obecných cílů, zajistit, aby díky dohodě o přidružení byly zúčastněné strany zavázány k dodržování vysoké úrovně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a k dodržování nejvyšších mezinárodních standardů, a vyvinout konzistentní osvědčené postupy, zvláště ty, které se týkají ochrany spotřebitelů v oblasti finančních služeb, označování produktů a elektronického obchodování;
   ab) uvědomit si, že výsledkem jednání musí být silná a právně vymahatelná ustanovení, která pokryjí uznávání a ochranu všech forem práv duševního vlastnictví, včetně ambiciózních ustanovení o zeměpisných označeních, která se budou zakládat na ustanoveních, jež obsahuje aktuální dohoda o přidružení, ale také je rozšíří, což zajistí lepší přístup na trh, lepší vymáhání a možnost přidat nová zeměpisná označení; zajistit, aby revidovaná dohoda o přidružení zahrnula kapitolu o právech duševního vlastnictví, která zaručí nezbytnou flexibilitu, a aby ustanovení týkající se práv duševního vlastnictví neomezila přístup k cenově dostupným základním lékům a léčbě v rámci vnitrostátních programů veřejného zdraví; zajistit, aby tato kapitola přesáhla rámec ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS);
   ac) zajistit, aby strany zaručily nejvyšší možnou míru transparentnosti a účasti a zajistily, aby byly splněny cíle jednání, což vyžaduje neustálý kvalifikovaný dialog se všemi zúčastněnými stranami, který zahrne jak subjekty, jako jsou podniky a odborové svazy, tak občanskou společnost včetně místních zástupců; zapojit v tomto směru systematicky oba příslušné parlamentní orgány, zejména smíšený poradní výbor a Smíšený parlamentní výbor EU-Chile, během celého životního cyklu dohody o přidružení od jednání o ní až po její provádění a hodnocení, a podporovat, s ohledem na fázi provádění, vytvoření oficiálního orgánu pro zapojení chilské občanské společnosti, který by odrážel pluralismus chilské společnosti, přičemž by se měla zvláštní pozornost věnovat původnímu obyvatelstvu; zajistit za tímto účelem, aniž by to narušovalo vyjednávací strategii EU, společně s Chile, aby byly všechny relevantní informace zveřejněny a byly co nejvíce přístupné široké veřejnosti, a to včetně informativních přehledů přeložených do španělštiny, která je sdíleným oficiálním jazykem;
   ad) mít na paměti, že by výzvy Parlamentu k mandátům pro obchodní jednání měly být zpřístupněny veřejnosti, a zveřejnit směrnice pro jednání za účelem modernizace dohody o přidružení ihned poté, co budou přijaty;
   ae) zajistit, že se dohodou o přidružení zavedou nezbytné mechanismy, které zaručí, že dohoda bude během svého provádění dodržována v praxi, včetně moderního účinného mechanismu řešení sporů mezi státy;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi, ESVČ, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Chilské republiky.

(1) Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.
(2) Tisková zpráva Rady 197/15, 21.4.2015.
(3) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration
(4) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_cs.pdf
(5) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_cs.pdf
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/58668/html.bookmark
(7) Přijaté texty, P8_TA(2016)0041.
(8) Přijaté texty, P8_TA(2017)0284.
(9) Přijaté texty, P8_TA(2016)0298.
(10) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
(11) http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764
(12) http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
(13) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf
(14) http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
(15) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf


Prodloužení evropského statistického programu do roku 2020 ***I
PDF 399kWORD 46k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
P8_TA(2017)0355A8-0158/2017

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0557),

–  s ohledem na čl.  294 odst. 2 a čl. 338 odst.  1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0367/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, který je připojen ke Smlouvám,

–  s ohledem na protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je připojen ke Smlouvám,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. června 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0158/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. září 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu do roku 2020

P8_TC1-COD(2016)0265


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1951.)

(1) Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 53.


Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání ***I
PDF 398kWORD 47k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))
P8_TA(2017)0356A8-0120/2017

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0461),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0320/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 12. září 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2016(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. června 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0120/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. září 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání

P8_TC1-COD(2016)0221


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1991.)

(1) Úř. věst. C 394, 26.10.2016, s. 2.
(2) Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 48.


Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I
PDF 714kWORD 87k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 14. září 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Cíle SRP mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě ekologicky udržitelné, uplatnit předběžnou opatrnost ve vztahu k řízení rybolovu a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.
(4)  Cíle SRP mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě ekologicky udržitelné, uplatnit předběžnou opatrnost ve vztahu k řízení rybolovu, zajistit obnovu populací lovených druhů a jejich zachování nad úrovněmi, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos, a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Pokud jde o využívání biologických mořských zdrojů, nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví výslovně jako cíl obnovu a zachování populací lovených druhů nad úrovněmi, které umožňují dosáhnout maximálního udržitelného výnosu. Proto je třeba v souladu s čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení dosáhnout odpovídající míry využívání do roku 2015, pokud je to možné, a postupným, přírůstkovým způsobem nejpozději do roku 2020 této míry dosáhnout u všech druhů, přičemž by v následujících letech měla být udržena.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Za účelem dosažení cílů SRP je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace.
(5)  Za účelem dosažení cílů SRP je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace, a to v plném souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství a obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů a ochranná opatření.
(6)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství a obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů, cíle a ochranná opatření, cíle pro zachování zdrojů a technická opatření, jež je nutné přijmout za účelem naplnění cílů, kterými je co nejširší předcházení nežádoucím úlovkům a snížení jejich míry, jak je uvedeno v článku 15 uvedeného nařízení.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)   Kromě toho může být Komise v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 ve víceletém plánu zmocněna ke zřízení oblastí obnovy rybích populací.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Některé populace společného zájmu jsou rovněž využívány třetími zeměmi a je tedy velmi důležité, aby Unie tuto záležitost s uvedenými zeměmi konzultovala s cílem zajistit, aby dotčené populace byly řízeny udržitelných způsobem. Pokud neexistuje oficiální dohoda, měla by Unie učinit vše, co je v jejích silách, aby dohodla společné uspořádání rybolovu těchto populací za účelem usnadnění udržitelného řízení, a v souvislosti s tím by měly být zaručeny, vymáhány a podporovány rovné podmínky pro účastníky unijního trhu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Cílem tohoto plánu by mělo být přispět ke splnění cílů SRP, zejména dosáhnout u dotčených populací maximálních udržitelných výnosů a zachovat je, přispět k provádění povinnosti vykládky populací žijících při dně, na něž se vztahují omezení odlovu, a přispět k zavedení ekosystémového přístupu k řízení rybolovu.
(10)  Cílem tohoto plánu by mělo být přispět ke splnění cílů SRP, zejména k obnově a zachování rybích populací nad úrovní biomasy, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, což přispěje k provádění povinnosti vykládky populací žijících při dně, na něž se vztahují omezení odlovu, jakož i k uskutečnění a dosažení sociálně-ekonomických prvků SRP a rovněž k zavedení ekosystémového přístupu k řízení rybolovu tím, že se minimalizují záporné dopady rybolovu na mořský ekosystém.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)   Tento plán by rovněž měl přispět k dosažení dobrého stavu prostředí, jak stanoví směrnice 2008/56/ES, a k dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany přírodních stanovišť a druhů, jak požaduje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES1a a směrnice Rady 92/43/EHS1b.
_____________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
1b Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžadují, aby rybolovná práva byla stanovena v souladu s cíli uvedenými ve víceletých plánech.
(11)  Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžadují, aby rybolovná práva byla stanovena v souladu s cíli uvedenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a byla v souladu s cíli, časovými rámci a limity stanovenými ve víceletých plánech.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)   V souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 je třeba populace, které jsou řízeny ve spolupráci s třetími zeměmi, dle možnosti řídit v rámci společných dohod v souladu s cíli stanovenými v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení. Kromě toho by se měly takové dohody řídit cíli uvedenými v článcích 1 a 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, jakož i definicemi uvedenými v článku 4 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Pokud nejsou k dispozici cíle vztahující se k maximálnímu udržitelnému výnosu, měl by se uplatňovat přístup předběžné opatrnosti.
(14)  Pokud nejsou k dispozici cíle vztahující se k maximálnímu udržitelnému výnosu, měl by víceletý plán stanovit opatření na základě přístupu předběžné opatrnosti k řízení rybolovu v souladu s definicí uvedenou v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato opatření musí zaručit stupeň zachování příslušných populací, který je nejméně srovnatelný s mírami využívání, které jsou v souladu s maximálním udržitelným výnosem vymezeným v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Rekreační rybolov může mít významný dopad na rybolovné zdroje. Členské státy mají sbírat údaje o úlovcích v rámci tohoto rybolovu v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy v oblasti shromažďování údajů. Má-li tento rybolov významný negativní dopad na rybolovné zdroje, měl by plán umožnit přijetí zvláštních řídicích opatření v souladu se zásadou proporcionality. Veškerá řídicí a technická opatření týkající se rekreačního rybolovu na unijní úrovni by měla být úměrná cílům, na které jsou zaměřená.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  U funkčních jednotek humra severského, u nichž jsou k dispozici referenční body, je vhodné použít tyto aktivační úrovně početního stavu: minimální početní stav (Abundancebuffer), jenž odpovídá referenčnímu bodu Bbuffer definovanému poradním sborem pro Severní moře v dlouhodobém plánu řízení populace humra severského v Severním moři42, a mezní početní stav (Abundancelimit), jenž odpovídá početnímu stavu MSY Btrigger (který je ekvivalentem Blim) definovanému radou ICES7.
(16)  U funkčních jednotek humra severského, u nichž jsou k dispozici referenční body, je vhodné použít minimální početní stav (Abundancebuffer) doporučený radou ICES a mezní početní stav (Abundancelimit) jako aktivační úrovně početního stavu.
_________________
42 A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Pokud se velikost populace sníží pod uvedenou úroveň, mělo by se přistoupit k vhodným ochranným opatřením. Ochranná opatření by měla zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile vědecké poradenství konstatuje, že jsou zapotřebí nápravná opatření. Tato opatření by měla být případně doplněna jakýmikoli dalšími vhodnými opatřeními, jako jsou například opatření Komise v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo opatření členských států v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 1380/2013.
(17)  Pokud se velikost populace sníží pod uvedenou úroveň, mělo by se přistoupit k vhodným ochranným opatřením. Ochranná opatření by měla zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile nejlepší dostupné vědecké poradenství konstatuje, že jsou zapotřebí nápravná opatření. Tato opatření by měla být případně doplněna jakýmikoli dalšími vhodnými opatřeními, jako jsou například opatření Komise v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo opatření členských států v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Celkový přípustný odlov humra severského v oblastech ICES IIa a IV je vhodné stanovit jako součet omezení odlovu stanovených pro jednotlivé funkční jednotky a statistických obdélníků vně funkčních jednotek v dané oblasti celkového přípustného odlovu. To však nebrání přijetí opatření na ochranu konkrétních funkčních jednotek.
(19)  Je vhodné stanovit v každém vhodném případě pro každou jednotlivou funkční jednotku vlastní celkový přípustný odlov humra severského. Za určitých podmínek mohou být přijata opatření na ochranu příslušné funkční jednotky.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Aby byla dodržena povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření.
(20)  Aby byla dodržena povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších opatření pro zachování zdrojů, zejména opatření k postupnému odstranění výmětů s ohledem na nejlepší dostupné vědecké poradenství nebo k minimalizaci záporných dopadů rybolovných činností na ekosystém, jež by měla být v daném případě dále konkretizována v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Měly by být stanoveny prahové hodnoty pro populace žijící při dně, které musí rybářské plavidlo v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1224/2009 vyložit v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží. Při určování těchto přístavů nebo míst poblíž pobřeží by měly členské státy navíc uplatňovat kritéria stanovená v čl. 43 odst. 5 uvedeného nařízení, a to tak, aby zajistily účinnou kontrolu populací, na něž se vztahuje toto nařízení.
(25)  Měly by být stanoveny prahové hodnoty pro populace žijící při dně, které musí rybářské plavidlo v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1224/2009 vyložit v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží. Při určování těchto přístavů nebo míst poblíž pobřeží by měly členské státy navíc uplatňovat kritéria stanovená v čl. 43 odst. 5 uvedeného nařízení, a to tak, aby zajistily účinnou kontrolu vykládky úlovků, na něž se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, na jejichž základě by Komise pravidelně posuzovala přiměřenost a účinnost uplatňování tohoto nařízení. Toto posuzování by se mělo řídit pravidelným hodnocením plánu na základě vědeckého poradenství: plán by měl být hodnocen každých pět let. Tato lhůta poskytne čas na plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou potřebují vědecké subjekty.
(26)  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, na jejichž základě by Komise pravidelně posuzovala přiměřenost a účinnost uplatňování tohoto nařízení. Toto posuzování by se mělo řídit pravidelným hodnocením plánu na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství: plán by měl být hodnocen do ... [tři roky po datu vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každých pět let. Tato lhůta poskytne čas na plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou potřebují vědecké subjekty.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro populace žijící při dně ve vodách Unie v oblastech ICES IIa, IIIa a IV (dále jen „Severní moře“) a pro rybolov využívající tyto populace.
1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro populace žijící při dně ve vodách Unie v oblastech ICES IIa, IIIa a IV (dále jen „Severní moře“ zahrnující uvedené tři oblasti) a pro rybolov, včetně rekreačního, využívající tyto populace.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
2a.   Pokud se Komise na základě vědeckého poradenství nebo na základě žádosti od dotčených členských států domnívá, že je třeba provést úpravu seznamu uvedeného v článku 2, může předložit návrh na změnu tohoto seznamu.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)
2b.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky u všech druhů, na něž se vztahuje čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 a které jsou odlišné od populací již uvedených v odstavci 1 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
1)  „populacemi žijícími při dně“ se rozumí ryby jiné než platýsovité, platýsovité ryby a humr severský žijící na dně nebo blízko dna vodního sloupce;
1)  „populacemi žijícími při dně“ se rozumí ryby jiné než platýsovité, platýsovité ryby, paryby, humr severský (Nephrops Norvegicus) a kreveta severní (Pandalus borealis) žijící na dně nebo blízko dna vodního sloupce.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
1a)  „nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím“ se rozumí vědecké poradenství, které bylo přezkoumáno radou ICES nebo výborem VTHVR, je podložené nejaktuálnějšími dostupnými údaji a splňuje veškeré požadavky stanovené nařízením (EU) č. 1380/2013, především v článku 25 tohoto nařízení;
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
1b)   „rozmezím hodnot FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot vypočítané radou ICES tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Doporučovaná pravidla rady ICES uvádí, že pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace pod úrovní referenčního bodu minimální biomasy reprodukující se populace (MSY Btrigger), je třeba snížit F na hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené biomasou reprodukující se populace v roce celkového přípustného odlovu, vydělené hodnotou MSY Btrigger;
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 c (nový)
1c)   hodnotami „MSY Flower“ a „MSY Fupper“ se rozumí nejnižší a nejvyšší hodnota v rámci rozmezí hodnot FMSY;
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
2)  „skupinou 1“ se rozumí tyto populace žijící při dně, pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s biomasou:
2)  „skupinou 1“ se rozumí tyto populace žijící při dně, pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s biomasou uvedené v přílohách I a II;
a)  treska obecná (Gadus morhua) v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ (Severní moře, východní část Lamanšského průlivu, Skagerrak), dále jen „treska obecná v Severním moři“;
a)  treska obecná (Gadus morhua) v podoblasti IV (Severní moře) a divizích VIId (východní část Lamanšského průlivu) a IIIa západ (Skagerrak), dále jen „treska obecná v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ;
b)  treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ (Severní moře, oblast západně od Skotska, Skagerrak), dále jen „treska jednoskvrnná“;
b)  treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV (Severní moře) a divizích VIa (oblast západně od Skotska) a IIIa západ (Skagerrak), dále jen „treska jednoskvrnná v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ“;
c)  platýs evropský (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severní moře) a divizi IIIa (Skagerrak), dále jen „platýs evropský v Severním moři“;
c)  platýs evropský (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severní moře) a divizi IIIa (Skagerrak), dále jen „platýs evropský v podoblasti IV a divizi IIIa“;
d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastech IV a VI a divizi IIIa (Severní moře, Rockall a oblast západně od Skotska, Skagerrak a Kattegat), dále jen „treska tmavá“;
d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastech IV (Severní moře) a VI (oblast západně od Skotska a Rockall) a divizi IIIa (Skagerrak a Kattegat), dále jen „treska tmavá v podoblastech IV a VI a divizi IIIa“;
e)  jazyk obecný (Solea solea) v podoblasti IV (Severní moře), dále jen „jazyk obecný v Severním moři“;
e)  jazyk obecný (Solea solea) v podoblasti IV (Severní moře), dále jen „jazyk obecný v podoblasti IV“;
f)  jazyk obecný (Solea solea) v divizi IIIa a subdivizích 22–24 (Skagerrak a Kattegat, západní část Baltského moře), dále jen „jazyk obecný v Kattegatu“;
f)  jazyk obecný (Solea solea) v divizi IIIa (Skagerrak a Kattegat) a subdivizích 22–24 (západní část Baltského moře), dále jen „jazyk obecný v divizi IIIa a subdivizích 22–24“;
g)  treska bezvousá (Merlangius merlangus) v podoblasti IV a divizi VIId (Severní moře a východní část Lamanšského průlivu), dále jen „treska bezvousá v Severním moři“;
g)  treska bezvousá (Merlangius merlangus) v podoblasti IV (Severní moře) a divizi VIId (východní část Lamanšského průlivu), dále jen „treska bezvousá v podoblasti IV a divizi VIId;
ga)  ďas mořský (Lophius piscatorius) v divizi IIIa (Skagerrak a Kattegat) a podoblasti IV (Severní moře) a VI (západně od Skotska a ostrova Rockall);
gb)  kreveta severní (Pandalus borealis) v divizích IVa východ a IIIa.
Komise je zmocněna přijímat na základě článku 18 tohoto nařízení a článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 akty v přenesené pravomoci za účelem provedení úprav seznamu populací ve skupině 1, jak je uvedeno v prvním odstavci tohoto bodu a v přílohách I a II tohoto nařízení, a to v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí
3)  „skupinou 2“ se rozumí tyto funkční jednotky (FU) humra severského (Nephrops norvegicus), pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s početním stavem:
3)  „skupinou 2“ se rozumí tyto funkční jednotky (FU) humra severského (Nephrops norvegicus), pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s početním stavem uvedené v přílohách I a II:
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
8a)   Dotčené populace budou upraveny pouze na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10
10.  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, za níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.
10.   (Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
10a)   „rekreačním rybolovem“ se rozumí neobchodní rybolovné činnosti využívající živé mořské biologické zdroje pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby se při využívání živých biologických mořských zdrojů obnovovaly a zachovávaly stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos.
1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu vymezeném v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, jakož i k zajištění důstojné životní úrovně osob závislých na rybolovných činnostech, přičemž zohlední socioekonomické aspekty, a jeho účelem je zajistit, aby se při využívání živých biologických mořských zdrojů obnovovaly a zachovávaly stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos. Úrovně rybolovu umožňující maximální udržitelný výnos má být dosaženo co nejdříve a za všech okolností nejpozději do roku 2020 postupným, přírůstkovým způsobem dosáhnout této úrovně pro všechny populace, na něž se toto nařízení vztahuje, přičemž je nutné tuto úroveň od tohoto okamžiku udržet. V případě populací, pro něž není k dispozici žádné vědecké poradenství a údaje, je třeba splnit cíle uvedené v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto cíle zajistí zachování dotčených populací na takové úrovni, která je přinejmenším srovnatelná s cíli vztahujícími se k maximálnímu udržitelnému výnosu.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
3.  Plán uplatňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu, jehož cílem je zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES.
3.  Plán uplatňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu, jehož cílem je zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém, zejména na ohrožená přírodní stanoviště a chráněné druhy včetně mořských savců a mořských ptáků. Plán doplňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 a je v souladu s ním, jakož i s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, a taktéž s cíli a ustanoveními směrnic 2009/147/ES a 92/43/EHS. Kromě toho plán stanovuje opatření určená ke zmírnění nepříznivých socioekonomických dopadů a umožňuje účastníkům trhu získat v dlouhodobém horizontu na hospodářském významu.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
3a.   Plán přispívá k tomu, aby populace, které jsou podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 řízeny ve spolupráci s třetími zeměmi, byly řízeny v souladu s cíli stanovenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a aby celkových rybolovných práv nebylo užíváno nad rámec rozmezí vymezeného v příloze I tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)
3b.   Plán zohledňí dvoustranné vztahy Unie se třetími zeměmi. Dvoustranné dohody, které budou v budoucnu uzavřeny se třetími zeměmi, tento plán zohlední.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – písm. b
b)  přispět ke splnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I uvedené směrnice úměrně k významu rybolovu pro jejich splnění.
b)  splnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I uvedené směrnice úměrně k významu rybolovu pro jejich splnění.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)
4a.   Veškerá opatření v rámci plánu musí být uskutečněna na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství podle čl. 2 bodu 1a tohoto nařízení. Nejlepší dostupné vědecké poradenství musí být přezkoumáno radou ICES nebo výborem VTHVR do okamžiku, kdy Komise uvedená opatření navrhne v souladu s články 4, 5, 6 a 18 tohoto nařízení a v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem pro populace ze skupin 1 a 2 se dosáhne co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020, a poté se tyto hodnoty zachovají v rozmezí stanoveném v příloze I.
1.  Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem pro populace ze skupin 1 a 2 se dosáhne co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020, a poté se tyto hodnoty zachovají v rozmezí stanoveném v příloze I, přičemž budou v souladu s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 1.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou rybolovná práva ve shodě s cílovými rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení.
2.  V souladu s čl. 16 odst. 4 a článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou rybolovná práva stanovena ve shodě s cíli a záměry vymezenými v plánu a nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím a jsou v souladu s cílovými rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
3.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, lze rybolovná práva stanovit na úrovních odpovídajících nižším úrovním úmrtnosti způsobené rybolovem, než jsou hodnoty stanovené ve sloupci A přílohy I.
3.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, lze rybolovná práva stanovit na úrovních odpovídajících nižším úrovním úmrtnosti způsobené rybolovem, než jsou hodnoty stanovené v příloze I.
Pozměňovací návrhy 83 a 99
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, lze rybolovná práva pro populaci stanovit ve shodě s rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci B přílohy I, pokud se stav dotčené populace nachází nad úrovní minimálních referenčních bodů pro biomasu reprodukující se populace, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II:
vypouští se
a)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;
b)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi, nebo
c)  s cílem omezit rozdíl v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)
4a.   Rybolovná práva jsou v každém případě stanovena způsobem, který zajistí nižší než 5% pravděpodobnost, že se biomasa reprodukující se populace dostane pod mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (Blim), který je stanoven zejména ve sloupci B přílohy II.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 b (nový)
4b.   Pokud se Komise na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství domnívá, že rozmezí úmrtnosti způsobené rybolovem stanovená v příloze I již odpovídajícím způsobem nevyjadřují cíle plánu, může jako naléhavou záležitost předložit návrh na změnu těchto rozmezí.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Rybolovná práva pro populace ze skupin 3 a 4 jsou v souladu s vědeckým poradenstvím ohledně maximálního udržitelného výnosu.
1.  Rybolovná práva pro populace ze skupin 3 a 4 jsou v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím ohledně maximálního udržitelného výnosu.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Není-li k dispozici vědecké poradenství ohledně míry úmrtnosti způsobené rybolovem slučitelné s maximálním udržitelným výnosem, rybolovná práva jsou v souladu s vědeckým poradenstvím, aby byla zajištěna udržitelnost populací na základě přístupu předběžné opatrnosti.
2.  Není-li k dispozici vědecké poradenství ani údaje ohledně míry úmrtnosti způsobené rybolovem slučitelné s maximálním udržitelným výnosem, je o rybolovných právech a opatřeních rozhodováno v souladu s přístupem předběžné opatrnosti k rybolovu podle definice uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 a v souladu s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
Populace ze skupiny 5 jsou řízeny v souladu s vědeckým poradenstvím na základě přístupu předběžné opatrnosti.
Populace ze skupiny 5 jsou řízeny na základě přístupu předběžné opatrnosti k rybolovu podle definice v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 a v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím a s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 1 a 3 tohoto nařízení. Chybí-li odpovídající vědecká informace, nelze tím odůvodnit odložení či nepřijetí řídicích opatření na zachování biologických mořských zdrojů.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace ve skupině 1 na hodnotu nižší než MSY Btrigger nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 poklesl na hodnotu nižší než Abundancebuffer, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Zejména se odchylně od čl. 4 odst. 2 s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy nebo početního stavu rybolovná práva stanoví na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem nižší než rozmezí stanovené ve sloupci A přílohy I.
1.  Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace ve skupině 1 na hodnotu nižší než MSY Btrigger nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 poklesl na hodnotu nižší než Abundancebuffer, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Zejména se odchylně od čl. 4 odst. 2 s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy nebo početního stavu rybolovná práva stanoví na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem nižší než rozmezí stanovené ve sloupci A přílohy I úměrně k poklesu biomasy v souladu s doporučovaným pravidlem rady ICES („ICES advice rule“). Zde platí doporučované pravidlo rady ICES uvedené v čl. 2 bodě 1b).
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že úroveň biomasy reprodukující se populace poklesla u kterékoliv dotčené populace pod hodnotu Blim nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky humra severského poklesl pod hodnotu Abundancelimit, jak jsou stanoveny ve sloupci B přílohy II tohoto nařízení, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 tato nápravná opatření zejména zahrnují pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a odpovídající snížení rybolovných práv.
2.  Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že úroveň biomasy reprodukující se populace poklesla u kterékoliv dotčené populace pod hodnotu Blim nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky humra severského poklesl pod hodnotu Abundancelimit, jak jsou stanoveny ve sloupci B přílohy II tohoto nařízení, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 tato nápravná opatření zejména zahrnují pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a odpovídající snížení rybolovných práv.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)
2a.   Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace, na niž se vztahuje toto nařízení, na hodnotu nižší než MSY Btrigger, musí být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nad úroveň, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, a úmrtnost způsobená rybolovem bude lineárně snížena v poměru k poklesu biomasy v souladu s doporučovaným pravidlem rady ICES. Platí doporučované pravidlo rady ICES uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 1b).
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)
2b.   Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace, na niž se vztahuje toto nařízení, na hodnotu nižší než MSY Btrigger, budou přijata veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nad úroveň, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu. Tato nápravná opatření se mohou týkat zejména přiměřeného omezení rybolovných práv a rovněž pozastavení cíleného rybolovu dané populace.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 c (nový)
2c.   Nápravná opatření uvedená v tomto článku mohou zahrnovat:
a)  naléhavá opatření podle článků 12 a 13 nařízení (EU) č. 1380/2013;
b)  opatření podle článků 11 a 11a tohoto nařízení.
Volba opatření uvedených v tomto článku bude provedena na základě povahy, závažnosti, trvání a opakování situace, při níž se nachází biomasa reprodukující se populace pod hodnotami uvedenými v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 9 – název
Zvláštní ochranná opatření pro skupiny 3 až 7
Zvláštní ochranná opatření
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí
Naznačuje-li vědecké poradenství, že je nutné přijmout nápravná opatření k zachování kterékoli populace žijící při dně ze skupin 3 až 7, nebo pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace ve skupině 1 nebo početní stav kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 za určitý rok nižší než referenční body pro zachování zdrojů stanovené ve sloupci A přílohy II tohoto nařízení, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 týkající se:
Naznačuje-li vědecké poradenství, že je nutné přijmout dodatečná opatření s cílem zajistit, aby veškerý rybolov, na nějž se vztahuje toto nařízení, byl řízen v souladu s článkem 3 tohoto nařízení, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013. Aniž je dotčen čl. 18 odst. 1 a 3, může Komise v případě chybějícího společného doporučení uvedeného v těchto odstavcích přijmout akty v přenesené pravomoci. Tyto akty obsahují opatření týkající se:
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a
a)  vlastností lovného zařízení, zejména velikosti ok, velikosti háčků, konstrukce zařízení, síly vlákna, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity;
a)  stanovení vlastností a specifikací lovného zařízení, zejména velikosti ok, velikosti háčků, konstrukce zařízení, síly vlákna, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity, a to zejména v zájmu snížení objemu nežádoucích úlovků;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
Článek 9a
Vymezení oblastí tření a oblastí obnovy rybích populací
Nejpozději do roku 2020 vymezí členské státy oblasti tření a oblasti, u nichž je jednoznačně prokázáno, že vykazují vysokou koncentraci ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, a vypracují v souladu s čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení společná doporučení ke zřízení oblastí obnovy rybích populací, na které se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 10 – název
Celkové přípustné odlovy
Rybolovná práva
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
1a.   Členské státy při přidělování kvót zohledňují objektivní a transparentní kritéria podle článku 17 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)
1b.   Při společném řízení populací, které jsou sdílené s třetími zeměmi, umožní členské státy v souladu s ustanoveními čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 výměnu kvót.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
2.  Aniž je dotčen článek 8, celkový přípustný odlov populace humra severského v oblastech ICES IIa a IV je součtem omezení odlovu funkčních jednotek a statistických obdélníků vně funkčních jednotek.
2.  V případě populace humra severského v oblastech ICES IIa a IV je stanoven přípustný odlov pro samostatné funkční jednotky a rovněž celkový přípustný odlov pro statistické obdélníky vně funkčních jednotek.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
Dopady rekreačního rybolovu
1.  Veškeré dostupné údaje o úlovcích v rámci rekreačního rybolovu jsou přezkoumány s cílem posoudit jejich pravděpodobný dopad na populace regulovaných druhů.
2.  Rada posouzení uvedené v prvním odstavci zváží. V případě populací, u nichž se úlovky v rámci rekreačního rybolovu považují za významné, zohlední Rada při stanovování rybolovných práv tyto úlovky, a to mimo jiné tím, že:
a)  zváží odhadované množství úlovků v rámci rekreačního rybolovu, které vychází z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství a z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství týkajícího se komerčních rybolovných práv, jako úhrnný odlov odpovídající cílovým hodnotám úmrtnosti způsobené rybolovem;
b)  stanoví omezení pro rekreační rybolov, včetně omezení denního úlovku a určení období zákazu rybolovu; nebo
c)  využije jiných prostředků, které jsou považovány za vhodné.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 11 – název
Ustanovení týkající se povinnosti vykládky pro skupiny 1 až 7
Ustanovení týkající se povinnosti vykládky
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a
a)  výjimky z uplatňování povinnosti vykládky pro druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysokou míru přežití, přičemž se za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky zohlední charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému, a
a)  výjimky z uplatňování povinnosti vykládky pro druhy, u kterých nejlepší dostupné vědecké poradenství prokazuje vysokou míru přežití, přičemž se za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky zohlední charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému, a
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c
c)  zvláštní ustanovení o dokumentaci úlovků, zejména pro účel sledování provádění povinnosti vykládky, a
c)  zvláštní ustanovení o dokumentaci úlovků, zejména pro účely sledování a kontroly s cílem zajistit rovné podmínky tím, že se zaručí plný soulad s povinností vykládky, a
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)
Opatření uvedená v prvním odstavci tohoto článku přispívají k dosažení cílů stanovených v článku 3 tohoto nařízení, a to zejména k ochraně nedospělých ryb a ryb ve tření.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Technická opatření
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o tato technická opatření:
a)  specifikace vlastností lovných zařízení a pravidel týkajících se jejich používání za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;
b)  specifikace úprav nebo doplňkových lovných zařízení za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;
c)  omezení nebo zákaz používání určitých lovných zařízení a provádění rybolovných činností v určitých oblastech nebo obdobích za účelem ochrany ryb ve tření, ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb nebo za účelem minimalizace negativního dopadu na ekosystém; a
d)  stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů u všech populací, na něž se vztahuje toto nařízení, za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů.
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení předkládat společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 poprvé nejpozději 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté 12 měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 17. Tato doporučení mohou také předkládat, považují-li to za nezbytné, zejména v případě náhlé změny stavu kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku.
2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení předkládat společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 poprvé nejpozději 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté 12 měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 17. Tato doporučení mohou také předkládat, považují-li to za nezbytné, zejména v případě náhlé změny stavu kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku.
Aniž by byl dotčen čl. 18 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 1380/2013, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci i bez společného doporučení uvedeného v těchto odstavcích.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
Nejdříve pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě.
Nejdříve tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace, jakož i rozsah naplňování cílů tohoto nařízení, včetně obnovy a zachování rybích populací nad úrovněmi, které umožní dosáhnout maximální udržitelný výnos a pokrok na cestě k dobrému stavu životního prostředí. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě. Pokud je to považováno za nutné, Komise může hodnocení předložit k dřívějšímu datu.
Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku dosaženém při naplňování cílů tohoto nařízení a o stavech rybích populací ve vodách a populací, na něž se vztahuje toto nařízení, a to co nejdříve po přijetí ročního nařízení stanovícího rybolovná práva dostupná pro unijní a určité neunijní vody. Zpráva bude přiložena k výroční zprávě uvedené v článku 50 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Tato zpráva obsahuje:
a)  komplexní vědecké poradenství, na základě něhož byla stanovena rybolovná práva; a
b)  vědecké odůvodnění prokazující, že stanovená rybolovná práva jsou v souladu s cíli a ustanoveními tohoto nařízení, zejména s cílovými hodnotami úmrtnosti způsobené rybolovem.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)
Článek 18a
Podpora ze strany Evropského námořního a rybářského fondu
Opatření k dočasnému zastavení rybolovných činností přijatá za účelem dosažení cílů vytyčených plánem se považují za dočasné zastavení rybolovných činností ve smyslu čl. 33 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 508/2014.
(Tento článek by se měl objevit v kapitole X)
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí

1.  Skupina 1

Populace

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY)

Sloupec A

Sloupec B

Treska obecná v Severním moři

0,22–0,33

0,33–0,49

Treska jednoskvrnná

0,25–0,37

0,37–0,52

Platýs evropský v Severním moři

0,13–0,19

0,19–0,27

Treska tmavá

0,20–0,32

0,32–0,43

Jazyk obecný v Severním moři

0,11–0,20

0,20–0,37

Jazyk obecný v Kattegatu

0,19–0,22

0,22–0,26

Treska bezvousá v Severním moři

není stanoveno

není stanoveno

2.  Skupina 2

Funkční jednotka (FU) humra severského

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY) (vyjádřené jako míra odlovu)

Sloupec A

Sloupec B

Divize IIIa FU 3 a 4

0,056–0,079

0,079–0,079

Farn Deeps FU 6

0,07–0,081

0,081–0,081

Fladen Ground FU 7

0,066–0,075

0,075–0,075

Firth of Forth FU 8

0,106–0,163

0,163–0,163

Moray Firth FU 9

0,091–0,118

0,118–0,118

Pozměňovací návrh

1.  Skupina 1

Hodnotové údaje v tabulce vycházejí z nejnovějšího doporučení rady ICES vydaného na zvláštní žádost s názvem „Žádost EU určená radě ICES o poskytnutí rozmezí hodnot FMSY pro vybrané populace v Severním a Baltském moři“.

POPULACE

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY)

Treska obecná v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ

FMSY lower - FMSY

 

Treska jednoskvrnná v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ

FMSY lower - FMSY

 

Platýs evropský v podoblasti IV a divizi IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Treska tmavá v podoblastech IV a VI a divizi IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Jazyk obecný v podoblasti IV

FMSY lower - FMSY

 

Jazyk obecný v divizi IIIa a subdivizích 22–24

FMSY lower - FMSY

 

Treska bezvousá v podoblasti IV a divizi VIId

FMSY lower - FMSY

 

Ďas mořský v divizi IIIa a podoblastech IV a VI

FMSY lower - FMSY

 

Kreveta severní v divizích IVa východ a IIIa

FMSY lower - FMSY

 

2.  Skupina 2

Hodnotové údaje v tabulce vycházejí z nejnovějšího doporučení rady ICES vydaného na zvláštní žádost s názvem „Žádost EU určená radě ICES o poskytnutí rozmezí hodnot FMSY pro vybrané populace v Severním a Baltském moři“.

Funkční jednotka (FU) humra severského

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY) (vyjádřené jako míra odlovu)

 

Sloupec A

 

Divize IIIa FU 3 a 4

FMSY lower - FMSY

 

Farn Deeps FU 6

FMSY lower - FMSY

 

Fladen Ground FU 7

FMSY lower - FMSY

 

Firth of Forth FU 8

FMSY lower - FMSY

 

Moray Firth FU 9

FMSY lower - FMSY

 

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Příloha II
PŘÍLOHA II
PŘÍLOHA II
Referenční body pro zachování zdrojů
Referenční body pro zachování zdrojů
(jak je uvedeno v článku 7)
(jak je uvedeno v článku 7)
1.  Skupina 1
1.  Skupina 1
POPULACE
Minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (MSY Btrigger)
Mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (Blim)

POPULACE
Minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách)
Mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (Blim)
Sloupec A
Sloupec B

Treska obecná v Severním moři
165 000
118 000

Treska obecná v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ
165 000
118 000

Treska jednoskvrnná
88 000
63 000

Treska jednoskvrnná v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ
88 000
63 000

Platýs evropský v Severním moři
230 000
160 000

Platýs evropský v podoblasti IV a divizi IIIa
230 000
160 000

Treska tmavá
200 000
106 000

Treska tmavá v podoblastech IV a VI a divizi IIIa
150 000
106 000

Jazyk obecný v Severním moři
37 000
26 300

Jazyk obecný v podoblasti IV
37 000
26 300

Jazyk obecný v Kattegatu
2 600
1 850

Jazyk obecný v divizi IIIa a subdivizích 22–24
2 600
1 850

Treska bezvousá v Severním moři
není stanoveno
není stanoveno

Treska bezvousá v podoblasti IV a divizi VIId
není stanoveno
není stanoveno

Ďas mořský v divizi IIIa a podoblastech IV a VI
není stanoveno
není stanoveno

Kreveta severní v divizích IVa východ a IIIa
není stanoveno
není stanoveno

2.  Skupina 2
2.  Skupina 2
Funkční jednotka (FU) humra severského
Referenční bod minimálního početního stavu (v milionech) (Abundancebuffer)
Referenční bod mezního početního stavu (v milionech) (Abundancelimit)

Funkční jednotka (FU) humra severského
Referenční bod minimálního početního stavu (v milionech) (Abundancebuffer)
Referenční bod mezního početního stavu (v milionech) (Abundancelimit)
Sloupec A
Sloupec B

Divize IIIa FU 3 a 4
není k dispozici
není k dispozici

Divize IIIa FU 3 a 4
není k dispozici
není k dispozici

Farn Deeps FU 6
999
858

Farn Deeps FU 6
999
858

Fladen Ground FU 7
3 583
2 767

Fladen Ground FU 7
3 583
2 767

Firth of Forth FU 8
362
292

Firth of Forth FU 8
362
292

Moray Firth FU 9
262
262

Moray Firth FU 9
262
262

Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Příloha II a (nová)
Příloha IIa
Zakázané druhy
a)   rejnok paprsčitý (Amblyraja radiata);
b)   tyto druhy pilounů:
i)   piloun indický (Anoxypristis cuspidata);
ii)   piloun queenslandský (Pristis clavata);
iii)   piloun mnohozubý (Pristis pectinata);
iv)   piloun obecný (Pristis pristis);
v)   piloun zelenavý (Pristis zijsron);
c)   žralok veliký (Cetorhinus maximus) a žralok bílý (Carcharodon carcharias);
d)   soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis);
e)   světloun malý (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie podoblasti ICES IV a divize ICES IIIa;
f)   manta Alfredova (Manta alfredi);
g)   manta obrovská (Manta birostris);
h)   tyto druhy mant rodu Mobula:
i)   manta velká (Mobula mobular);
ii)   manta senegalská (Mobula rochebrunei);
iii)   manta japonská (Mobula japanica);
iv)   manta Thurstonova (Mobula thurstoni);
v)   manta kambodžská (Mobula eregoodootenkee);
vi)   manta mexická (Mobula munkiana);
vii)   manta chilská (Mobula tarapacana);
viii)   manta Kuhlova (Mobula kuhlii);
ix)   manta malá (Mobula hypostoma);
i)   rejnok ostnatý (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES IIIa;
j)   pilohřbetovití (Rhinobatidae);
k)   polorejnok křídlatý (Squatina squatina);
l)   losos obecný (Salmo salar) a pstruh obecný, forma mořská (Salmo trutta) při lovu jakoukoliv vlečnou sítí ve vodách mimo šestimílové pásmo měřené od základních linií členských států, v podoblastech ICES II a IV (ve vodách Unie);
m)   samice langusty (Palinuridae spp.) a humra evropského (Homarus gammarus) kladoucí vajíčka s výjimkou případů, kdy se používají pro účely přímého doplňování populací nebo přesazování.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0263/2017).


Transparentnost, odpovědnost a integrita v orgánech EU
PDF 633kWORD 62k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o odpovědnosti, transparentnosti a integritě v orgánech EU (2015/2041(INI))
P8_TA(2017)0358A8-0133/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 15. dubna 2014 o změnách interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti(1),

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na její články 9 a 10,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2008 k vytvoření rámce pro činnost zástupců zájmových skupin (lobbistů) při orgánech a institucích Evropské unie(2),

–  s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2014 nejednat s neregistrovanými lobbisty a zveřejňovat informace o jednáních s lobbisty,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2014 o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 104 odst. 7) v letech 2011–2013(3),

–  s ohledem na zásady transparentnosti a integrity lobbistické činnosti přijaté Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 13. prosince 2016 o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu(4),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0133/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Unie „dodržuje zásadu rovnosti svých občanů, kterým se dostává od jejích orgánů stejné pozornosti“ (článek 9 Smlouvy o Evropské unii); vzhledem k tomu, že „každý občan má právo podílet se na demokratickém životě Unie“ a „rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům“ (čl. 10 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii a podobně vyjádřeno v 13. bodě odůvodnění preambule a v čl. 1 odst. 2 a článku 9 této smlouvy); vzhledem k tomu, že „orgány, instituce a jiné subjekty Unie jednají co nejotevřeněji“ (čl. 15 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie);

B.  vzhledem k tomu, že orgány EU již dosáhly pokroku a staly se otevřenějšími, a pokud jde o transparentnost, odpovědnost a integritu, mají ve většině ohledů již nyní náskok oproti vnitrostátním a regionálním politickým institucím;

C.  vzhledem k tomu, že nedílnou součástí demokracie je dialog mezi tvůrci právních předpisů a společností stejně jako zastoupení zájmů, a vzhledem k tomu, že odpovídající zastoupení různých zájmů v legislativním procesu představuje pro poslance významný zdroj informací a odborných znalostí a je zásadní pro řádné fungování pluralitní společnosti;

D.  vzhledem k prohlubující se propasti mezi EU a jejími občany a k potřebě zvýšit zájem o záležitosti EU ze strany sdělovacích prostředků musí orgány EU usilovat o dosažení co nejvyšších standardů v oblasti transparentnosti, odpovědnosti a integrity; vzhledem k tomu, že tyto zásady jsou klíčovými a vzájemně se doplňujícími prvky při prosazování řádné správy v orgánech EU a při zajišťování větší otevřenosti ve fungování EU a jejím rozhodovacím procesu a že by měly být hlavními zásadami kultury v orgánech EU;

E.  vzhledem k tomu, že důvěra občanů v orgány EU má zásadní význam pro demokracii, řádnou správu a účinnou tvorbu politik; vzhledem k tomu, že je zapotřebí odstraňovat mezery v zodpovědnosti v rámci EU a směřovat ke způsobům kontroly, které charakterizuje větší míra spolupráce a které slučují demokratický dohled, kontrolu a auditní činnosti, přičemž je také třeba zajistit větší transparentnost;

F.  vzhledem k tomu, že netransparentní a jednostranné zastoupení zájmů může vést ke korupci a představovat značnou hrozbu a vážnou výzvu pro integritu tvůrců politik a důvěru občanů v orgány EU; vzhledem k tomu, že korupce má výrazné finanční důsledky a je vážnou hrozbou pro demokracii, právní stát a veřejné investice;

G.  vzhledem k tomu, že právní akt coby nový základ pro povinný rejstřík transparentnosti vyžaduje právní definici činností, na něž se rejstřík vztahuje, která by pomohla vyjasnit stávající nejednoznačné definice a výklady pojmů transparentnost, integrita a odpovědnost;

H.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech již byly národní rejstříky transparentnosti zavedeny;

I.  vzhledem k tomu, že v souladu s požadavkem transparentnosti stanoveným v čl. 15 odst. 3 SFEU a také s článkem 42 Listiny základních práv a ustálenou judikaturou Soudního dvora EU mají všichni občané Unie právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie(5);

Zajištění toho, aby rejstřík transparentnosti byl v co největší míře povinný

1.  vítá rozhodnutí předsednictva požádat své správní útvary o vytvoření vzoru pro všechny zpravodaje a navrhovatele s cílem zavést dobrovolnou legislativní stopu, která by umožnila zjistit, se kterými zástupci zájmových skupin a organizacemi zpravodajové a navrhovatelé konzultovali; tento vzor by měl být k dispozici i v podobě nástroje IT;

2.  připomíná svou revizi jednacího řádu ze dne 13. prosince 2016, podle níž by se poslanci měli v praxi systematicky setkávat pouze s těmi zástupci zájmových skupin, kteří jsou zaregistrováni v rejstříku transparentnosti, a žádá, aby byly zahrnuty schůze zástupců zájmových skupin s generálními tajemníky, generálními řediteli a generálními tajemníky politických skupin; žádá poslance a jejich spolupracovníky, aby kontrolovali, zda jsou zástupci zájmových skupin, s nimiž se mají setkat, zaregistrováni, a pokud ne, aby je požádali, aby tak co nejdříve a ještě před konáním schůze učinili; naléhavě vyzývá Radu, aby zavedla podobné ustanovení, které se bude vztahovat na stálá zastoupení; domnívá se, že je nutné, aby byla subjektům zaregistrovaným v rejstříku transparentnosti uložena povinnost předkládat doklady o tom, že předložené informace jsou pravdivé;

3.  připomíná definici pojmu „jednání se zástupci zájmových skupin“, která je stanovena ve sdělení Komise ze dne 25. listopadu 2014 o zveřejňování informací o jednání; připomíná ustanovení o tom, které informace nemusí být podle nařízení (ES) č. 1049/2001 sděleny; je přesvědčen, že ustanovení o takovýchto jednáních by se neměla omezovat jen na „dvoustranná“ jednání a měla by zahrnovat i jednání s mezinárodními organizacemi;

4.  je přesvědčen, že zpravodajové, stínoví zpravodajové a předsedové výborů by měli pomocí legislativní stopy zveřejňovat svá jednání se zástupci zájmových skupin, na něž se vztahuje rejstřík transparentnosti, ohledně dokumentů, za něž jsou odpovědní, a že jakékoli výjimky by měly sloužit k ochraně života a svobody informujících osob, které jednají v dobré víře;

5.  vyzývá předsednictvo, aby zajistilo, že poslanci budou moci na svých online profilech na stránkách Parlamentu zveřejňovat informace o jednáních se zástupci zájmových skupin, pokud si to přejí;

6.  vyzývá Komisi, aby zásadu, podle níž je možné jednat pouze s organizacemi či samostatně výdělečně činnými osobami, které jsou zaregistrovány v rejstříku transparentnosti, rozšířila na všechny příslušné zaměstnance Komise (od úrovně vedoucího oddělení výše);

7.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zveřejňovala informace o jednáních všech příslušných zaměstnanců Komise, kteří se podílejí na procesu tvorby politik EU, s externími organizacemi a aby přitom zohledňovala předpisy na ochranu údajů; v případě ostatních zaměstnanců přítomných na těchto jednáních by měl být zveřejněn odkaz na oddělení nebo útvar;

8.  podporuje výzvu Komise orgánům EU a jejich zaměstnancům, ale i agenturám EU, aby nezvali neregistrované zástupce zájmových skupin, kteří spadají do oblasti působnosti rejstříku transparentnosti, v roli řečníků, neposkytovali záštitu nad jejich akcemi a nepořádali takovéto akce v prostorách EU a aby jim neumožnili účast v poradních orgánech Komise;

9.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím jednotného kontaktního místa online zajistila, aby veškeré informace o činnosti zástupců zájmových skupin v souvislosti s orgány EU, o prohlášeních o zájmech, potvrzených střetech zájmů a o expertních skupinách byly veřejnosti snadno dostupné;

10.  vybízí Komisi k přijetí opatření k dosažení lepší vyváženosti tím, že posílí nedostatečně zastoupené zájmy;

11.  domnívá se, že pověřený zpravodaj, stínový zpravodaj nebo předseda výboru má mezi poslanci Evropského parlamentu, vzhledem k úloze, jakou hraje v tvorbě právních předpisů EU, zvláštní odpovědnost za transparentnost svých styků se zástupci zájmových skupin;

12.  je přesvědčen, že subjekty registrované v rejstříku transparentnosti by měly povinně každý měsíc včas aktualizovat údaje o výdajích na činnosti spadající do oblasti působnosti rejstříku, pokud tyto výdaje překročí úroveň stanovenou pro danou kategorii;

13.  domnívá se, že všechny registrované subjekty by měly mít povinnost zveřejňovat v rejstříku transparentnosti seznam všech dárců a jejich příslušných darů přesahujících hodnotu 3 000 EUR a uvádět povahu a roční hodnoty jednotlivých darů; jednotlivé dary v hodnotě vyšší než 12 000 EUR musí být nahlášeny okamžitě;

14.  opakuje svou dlouhodobou výzvu, aby měl evropský rejstřík transparentnosti zakotvení v právním aktu, není-li možné prostřednictvím interinstitucionální dohody odstranit všechny nedostatky a stanovit, že rejstřík bude v plném rozsahu povinný pro všechny zástupce zájmových skupiny; domnívá se, že návrh tohoto právního aktu by mohl zohledňovat pokrok, jehož bylo dosaženo díky změnám v interinstitucionální dohodě a v parlamentním kodexu chování; připomíná Komisi, že Parlament ve svém rozhodnutí ze dne 15. dubna 2014 vyzval k tomu, aby byl do konce roku 2016 předložen v souladu s článkem 352 SFEU legislativní návrh o povinném rejstříku transparentnosti;

15.  opakuje svou výzvu Radě, včetně jejích přípravných orgánů, aby se k rejstříku transparentnosti co možná nejdříve připojila; vyzývá členské státy, aby přijaly právní předpisy na podporu transparentnosti zastupování zájmů; vyzývá členské státy, aby zavedly předpisy, podle nichž by měli zástupci zájmových skupin povinnost transparentně informovat o svých jednáních s politiky a veřejnou správou daného členského státu, je-li účelem tohoto jednání ovlivnění procesu přijímání evropských právních předpisů;

Transparentnost, odpovědnost a integrita při jednání se zástupci zájmových skupin

16.  připomíná své rozhodnutí ze dne 13. prosince 2016 o zrušení výsad osobám, které nejsou ochotny spolupracovat při vyšetřování nebo slyšení a na schůzích výborů, jež jsou pověřeny zjištěním potřebných údajů; vyzývá Komisi, aby ještě více pozměnila kodex chování pro registrované subjekty s cílem motivovat je k tomu, aby neposkytovaly, zcela v dobré víře, během takovýchto slyšení a schůzí výborů nedostatečné či zavádějící informace; domnívá se, že v souladu s tímto kodexem chování by subjektům registrovaným v rejstříku transparentnosti mělo být zakázáno zaměstnávat jednotlivce nebo organizace, které zastírají zájmy nebo strany, jimž slouží;

17.  domnívá se, že odborné poradenské společnosti, advokátní kanceláře a samostatně výdělečně činní poradci by měli uvádět přesný rozsah činností spadajících do působnosti rejstříku, přičemž uznává, že určitým osobám mohou vnitrostátní právní předpisy v některých členských státech bránit ve splnění požadavků rejstříku transparentnosti;

18.  trvá na tom, aby registrované subjekty, včetně advokátních kanceláří a poradenských společností, uvedly v rejstříku transparentnosti všechny klienty, jejichž jménem provádějí činnosti související se zastupováním zájmů, které spadají do působnosti rejstříku; vítá rozhodnutí různých advokátních komor a sdružení právníků o uznání rozdílů mezi soudními činnostmi právníků a dalšími činnostmi spadajícími do oblasti působnosti rejstříku transparentnosti; dále vyzývá Radu evropských advokátních komor a sdružení právníků, aby povzbuzovala své členy k přijetí podobných opatření, přičemž uznává, že určitým osobám mohou vnitrostátní právní předpisy v některých členských státech bránit ve splnění požadavků rejstříku transparentnosti;

19.  poukazuje na to, že v některých členských státech existují zákonná ustanovení upravující pravidla, jimiž se řídí výkon povolání, jež konkrétně objektivně brání advokátním kancelářím, aby se zapsaly do rejstříku transparentnosti a sdělovaly informace o svých zákaznících, které rejstřík vyžaduje; vnímá však také podstatné riziko vyplývající ze situace, kdy tato zákonná ustanovení mohou být rovněž zneužita s cílem zabránit zveřejnění informací požadovaných pro řádný zápis do rejstříku; v této souvislosti vítá zřetelnou ochotu profesních organizací právníků spolupracovat na zajištění toho, aby tato odmítnutí poskytnout informace byla v zájmu dané profese omezena výlučně na informace, u nichž právní předpisy takové odmítnutí objektivně dovolují; vyzývá Komisi a předsedu Evropského parlamentu, aby zabezpečili, že tato ochota bude mít praktické důsledky, a aby výsledek co nejdříve začlenili do pozměněné dohody;

20.  v souladu s článkem 15 SFEU a článkem 11 SEU žádá předsednictvo, aby všem neregistrovaným organizacím či osobám, které provádějí činnosti spadající působnosti rejstříku transparentnosti, uložilo povinnost registrace před vstupem do prostor Parlamentu; domnívá se, že skupinové návštěvy by měly být z těchto pravidel vyňaty; zdůrazňuje, že Evropský parlament jakožto sněmovna evropských občanů by měl vůči občanům zachovávat politiku otevřených dveří a že by neměly být vytvářeny žádné zbytečné překážky, které by občany od návštěvy Evropského parlamentu odrazovaly;

21.  vyjadřuje politování nad tím, že podle Transparency International byla více než polovina zápisů ve veřejném rejstříku lobbistů EU v roce 2015 nepřesných, neúplných nebo nesmyslných;

22.  žádá předsednictvo a generálního tajemníka, aby usnadnili reaktivační postup nezbytný pro průkazy lobbistů zřízením reaktivačního zařízení s cílem odstranit zbytečně dlouhé čekání na získání přístupu do prostor; žádá, aby bylo zrušeno omezení, podle kterého mají do prostor Parlamentu přístup nejvýše čtyři držitelé průkazů zároveň;

23.  připomíná své rozhodnutí ze dne 13. prosince 2016 týkající se průkazů osob z okruhu poslance a vyzývá generálního tajemníka, aby změnil pravidla týkající se průkazů a povolení ke vstupu do prostor Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2013 tak, aby každá osoba starší 18 let, která požádá o průkaz osoby z okruhu poslance, musela podepsat dokument zaručující, že nebude vykonávat činnost spadající do působnosti rejstříku transparentnosti;

24.  považuje za nezbytné, aby byl co nejdříve zaveden řádný systém kontroly podání s cílem zajistit, aby subjekty zapsané do rejstříku poskytovaly smysluplné, přesné, aktuální a úplné informace; vyzývá v tomto ohledu k výraznému navýšení zdrojů oddělení pro transparentnost v Evropském parlamentu a společného sekretariátu rejstříku pro transparentnost;

25.  domnívá se, že oddělení pro transparentnost a společný sekretariát rejstříku transparentnosti by měly každý rok zkontrolovat prohlášení o registrovaných subjektech, a to na základě náhodného výběru v dostatečném množství tak, aby byly poskytnuty smysluplné, přesné, aktuální, úplné údaje;

26.  s odkazem na čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 SEU je přesvědčen, že demokraticky volené a kontrolované státní instituce na celostátní, regionální a místní úrovni a jejich zastoupení u orgánů EU by stejně jako zastoupení jejich vnitřních subjektů, formálních i neformálních sdružení a zastřešujících organizací složených výlučně z těchto subjektů neměly spadat do působnosti rejstříku transparentnosti EU, pokud jednají ve veřejném zájmu, neboť jsou součástí víceúrovňového systému správy EU;

Obrana integrity před střetem zájmů

27.  vyzývá ty orgány a instituce EU, které stále nemají kodex chování, aby takovýto dokument co nejdříve vypracovaly; považuje za politováníhodné, že Rada a Evropská rada dosud nepřijaly kodex chování pro své členy; naléhavě vyzývá Radu, aby zavedla zvláštní etický kodex, včetně sankcí, který by řešil konkrétní rizika spojená s delegáty jednotlivých členských států; trvá na tom, že Rada musí být odpovědná a transparentní stejně jako ostatní orgány; rovněž žádá, aby byl vypracován kodex chování pro členy a zaměstnance dvou poradních orgánů EU, Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru; vyzývá agentury EU, aby přijaly pokyny ohledně jednotné politiky prevence a řešení střetů zájmů členů správních rad a ředitelů, odborníků ve vědeckých výborech a členů odvolacích senátů a aby přijaly a prováděly jasnou politiku týkající se střetů zájmů v souladu s plánem opatření přijímaných na základě společného přístupu k decentralizovaným agenturám EU;

28.  domnívá se, že všichni úředníci EU včetně dočasných zaměstnanců, akreditovaných parlamentních asistentů, smluvních zaměstnanců a národních odborníků by měli být vybízeni k účasti na školení týkající se toho, jak mají jednat se zástupci zájmových skupin a řešit problematiku střetů zájmů;

29.  zdůrazňuje, že je třeba usilovat o větší integritu a zlepšit etický rámec jasnými a přísnějšími kodexy chování a etickými zásadami, a umožnit tak, aby se vyvinula společná a efektivní kultura bezúhonnosti u všech institucí a agentur EU;

30.  uznává, že účinek přechodu z veřejného sektoru do sektoru soukromého („efekt otáčivých dveří“) může poškozovat vztahy mezi orgány a zástupci zájmových skupin; vyzývá orgány EU, aby rozvíjely systematický a přiměřený přístup k této problematice; domnívá se, že veškeré předpisy týkající se „otáčivých dveří“ by se měly rovněž vztahovat na předsedu Rady;

31.  žádá, aby byla zpřísněna omezení pro bývalé členy Komise, a to tak, že bude prodlouženo „minimální období po skončení pracovního poměru“ na dobu tří let a že toto období bude povinné přinejmenším pro veškeré činnosti spadající do oblasti působnosti rejstříku transparentnosti;

32.  je přesvědčen, že rozhodnutí o nových rolích vyšších úředníků a bývalých komisařů musí přijmout orgán, který bude určen způsobem, jenž je v co největší možné míře nezávislý na osobách, které budou jeho rozhodnutími dotčeny;

33.  požaduje, aby všechny orgány EU v souladu s předpisy EU o ochraně údajů každoročně zveřejňovaly informace o vysokých úřednících, kteří odešli ze správních orgánů EU, a o jejich nových rolích;

34.  domnívá se, že by se mělo zvážit přechodné období v délce 18 měsíců na konci funkčního období externích a ad hoc členů Výboru pro kontrolu regulace, v souvislosti se zlepšováním právní úpravy, a členů správní rady Evropské investiční banky, během kterého nebudou moci u členů řídících orgánů EIB ani u zaměstnanců banky lobbovat za svůj podnik, klienta či zaměstnavatele;

Integrita a vyvážené složení odborných skupin

35.  vítá záměr Komise navázat na doporučení veřejné ochránkyně práv zaměřená proti střetům zájmů v odborných skupinách a jednoznačně podporuje myšlenku, že by se měl zveřejňovat dostatečně podrobný životopis každého osobně jmenovaného odborníka v rejstříku expertních skupin a prohlášení o zájmech každého osobně jmenovaného odborníka v rejstříku expertních skupin;

36.  podporuje výzvu veřejné ochránkyně práv, aby záznam v rejstříku transparentnosti byl podmínkou jmenování do odborných skupin v případě členů, kteří nejsou státními úředníky a nepobírají veškerý svůj příjem nebo jeho převážnou část od státních institucí, jakými jsou například univerzity, za předpokladu, že tyto univerzity nejsou financovány zástupci zájmových skupin či hospodářskými a obchodními zúčastněnými stranami;

37.  domnívá se, že ustanovení obsahující obecná kritéria pro vymezení hospodářských a jiných než hospodářských zájmů, jak doporučuje veřejná ochránkyně práv a na základě prohlášení o zájmech dotyčných odborníků, by pomohlo Komisi vybírat odborníky zastupující jednotlivé zájmy vyváženějším způsobem;

38.  naléhavě vyzývá Komisi, aby na svých internetových stránkách zveřejňovala všechny zápisy ze schůzí odborných skupin, včetně rozmanitosti zastoupených názorů;

39.  naléhavě vyzývá Komisi k zajištění toho, aby se během konzultací zkoumaly otevřené otázky a neusilovalo se pouze o potvrzení zvoleného politického směru;

Integrita voleb do Evropského parlamentu

40.  domnívá se, že podle volebního práva EU musí nominace kandidátů v rámci stran probíhat demokraticky a tajně a členové musí mít možnost se k nim řádně vyjádřit a že osoby odsouzené pravomocným rozsudkem z důvodu korupce poškozující finanční zájmy EU nebo členských států by měly ztratit právo kandidovat ve volbách po dobu přiměřenou závažnosti trestného činu; konstatuje, že v některých členských státech již tento postup pro vyloučení kandidátů existuje; domnívá se, že společné minimální normy pro různé postupy a právní rámce jednotlivých členských států, pokud jde o vyloučení kandidátů z důvodu korupce, by mohly být stanoveny novým nástrojem, například směrnicí;

Posílení právní odpovědnosti členů Komise

41.  vyzývá Komisi, aby na základě osvědčených postupů členských států, pokud jde o ministerské předpisy, předložila legislativní návrh, který by stanovil povinnosti v oblasti transparentnosti a práva komisařů, a to v souladu s postupem spolurozhodování;

42.  žádá, aby rozhodnutí o stanovení odměny pro komisaře, včetně jejich platů, které od založení Evropských společenství přijímá výlučně Rada, bylo přijímáno v rámci postupu spolurozhodování;

43.  poukazuje na to, že některé členské státy nemají ministerské předpisy, které vylučují možnost, aby zastánci úřadu byli jedinými vlastníky či spoluvlastníky podniků;

Střety zájmů ve sdíleném řízení a ve třetích zemích v souvislosti se správou finančních prostředků EU

44.  domnívá se, že mají-li podniky, které vlastní úřední osoby EU, možnost požádat o finanční prostředky EU či obdržet tyto prostředky jako subdodavatelé, přičemž za řádné využívání těchto prostředků a za kontrolu jejich využívání nesou odpovědnost samotní vlastníci a úřední osoby, vzniká závažný střet zájmů;

45.  žádá Komisi, aby do veškerých budoucích zákonů EU týkajících se plateb začlenila ustanovení o tom, že podniky, jejichž majitelem je úřední osoba v členském státě EU a ve třetích zemích, nemohou požádat o finanční prostředky EU ani takové prostředky obdržet;

Realizace cíle dosažení plného zpřístupnění dokumentů a transparentnosti v zájmu odpovědnosti v legislativním procesu

46.  připomíná své výzvy Komisi a Radě uvedené v usnesení ze dne 28. dubna 2016 o přístupu veřejnosti k dokumentům v letech 2014–2015(6), v němž:

   vyzval k rozšíření oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1049/2001 s cílem zahrnout všechny evropské orgány a instituce, na něž se nařízení v současnosti nevztahuje, jako je Evropská rada, Evropská centrální banka, Soudní dvůr a všechny orgány a agentury EU,
   vyzval k řádnému plnění povinnosti orgánů, institucí, agentur a dalších subjektů vést úplné rejstříky dokumentů, jak stanoví články 11 a 12 nařízení (ES) č. 1049/2001,
   domníval se, že dokumenty vypracované v rámci třístranných jednání, jako jsou pořady jednání, shrnutí výsledků, zápisy a obecné přístupy v Radě, souvisejí s legislativními postupy a nelze s nimi ze zásady zacházet odlišně od ostatních legislativních dokumentů a měly by být přímo zpřístupněny na internetové stránce Parlamentu,
   vyzval k zavedení společného interinstitucionálního rejstříku, včetně specializované společné databáze týkající se aktuálního stavu legislativních návrhů, na němž se pracuje tak, jak bylo schváleno v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů,
   vyzval Radu, aby zveřejňovala zápisy z jednání pracovních skupin Rady a další dokumenty,
   vyzval Komisi, aby vytvořila jednotný rejstřík všech právních předpisů druhého stupně, zejména pro akty v přenesené pravomoci, a konstatoval, že na vytvoření rejstříku se pracuje tak, jak bylo schváleno v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů,
   vyjádřil své přesvědčení, že by na proces utajování a odtajňování dokumentů měl dohlížet nezávislý dozorčí orgán,
   vyzval k tomu, aby byly zpřístupňovány pořady jednání a informativní poznámky ze schůzí koordinátorů výborů, předsednictva a Konference předsedů a také v zásadě všechny dokumenty, na něž se v těchto pořadech jednání odkazuje, a to jejich zveřejněním na internetové stránce Parlamentu;

Transparentnost vnějšího zastoupení a jednání EU

47.  vítá nedávnou judikaturu Soudního dvora EU, která posiluje právo Parlamentu na informace o mezinárodních jednáních, a závazek orgánů navázat na odstavec 40 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů tím, že budou jednat o zdokonalené spolupráci a o sdílení informací; bere na vědomí, že jednání byla zahájena na konci roku 2016, a vyzývá v této souvislosti Radu, Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby se skutečně zavázaly k tomu, že co nejdříve dosáhnou s Parlamentem dohody o zdokonalené spolupráci a o sdílení informací s Parlamentem po celý životní cyklus mezinárodních dohod, a aby pro to činily vše nezbytné, neboť tak bude možné upevnit legitimitu a zvýšit demokratický dohled nad vnější činností EU;

48.  konstatuje, že přestože je mezi Parlamentem a Komisí uzavřena interinstitucionální dohoda, mezi Parlamentem a Radou takováto dohoda neexistuje;

49.  vyzdvihuje úsilí Komise, jež v poslední době vynakládá na posílení transparentnosti obchodních jednání; přesto se domnívá, že Rada a Komise by měly zlepšit své pracovní metody způsobem, který povede k lepší spolupráci s Parlamentem, pokud jde o přístup k dokumentům, informacím a rozhodování ve všech otázkách a jednáních týkajících se společné obchodní politiky (jako jsou informace ohledně jednání – včetně analýz, mandátů a vývoje jednání –, smíšené nebo výlučné povahy obchodních dohod a jejich dočasného uplatňování, činností a rozhodnutí přijatých subjekty vytvořenými obchodními nebo investičními dohodami, schůzí odborníků, aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů); lituje v této souvislosti, že Rada poslancům Evropského parlamentu a veřejnosti neposkytla mandáty k vyjednávání pro všechny dohody, jež jsou v současné době projednávány, vítá však skutečnost, že po roce jednání mezi Komisí a Parlamentem o přístupu k dokumentům souvisejícím s jednáními o transatlantickém obchodním a investičním partnerství bylo konečně dosaženo provozní dohody, jež všem poslancům EP zajišťuje přístup k těmto dokumentům, čímž se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství stala transparentnějšími než kdy dříve; vítá v tomto ohledu cíl generálního ředitelství Komise pro obchod využít stávající iniciativy pro transparentnost jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství jako modelu pro všechna obchodní jednání, jak je uvedeno v obchodní strategii „Obchod pro všechny“, a tento krok provést;

50.  zdůrazňuje, že, jak upozornil ESD, zásadní aspekty transparentnosti vyplývají z demokratické povahy řízení v rámci EU a že pokud jsou důvěrné informace veřejně nedostupné, jako v případě obchodních jednání, musí být tyto informace přístupné poslancům, kteří obchodní politiku kontrolují jménem občanů; domnívá se, že přístup k utajovaným informacím je pro kontrolu ze strany Parlamentu zásadní a že by tento orgán měl na druhé straně plnit svou povinnost a tyto informace řádně spravovat; domnívá se, že by měla existovat jasná kritéria pro označování dokumentů jako „utajovaných“, aby se zabránilo nejednoznačnosti a svévolným rozhodnutím, a také že by měl být dokument odtajněn, jakmile již není potřeba jej označovat jako utajovaný; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda lze podkladový dokument pro jednání zveřejnit ihned poté, co je dotčený dokument dokončen na vnitřní úrovni; konstatuje, že judikatura ESD jasně uvádí, že v případě, že se na určitý dokument pocházející z některého orgánu EU vztahuje výjimka z práva na přístup veřejnosti, musí tento orgán jasně vysvětlit, jak by mohlo zpřístupnění dotčeného dokumentu konkrétně a skutečně poškodit zájem chráněný touto výjimkou, a že toto riziko musí být důvodně předvídatelné, a nikoli čistě hypotetické; vyzývá Komisi, aby prováděla doporučení evropské veřejné ochránkyně práv z července 2014 se zvláštním zřetelem na přístup k dokumentům pro všechna jednání a o uveřejňování pořadů jednání a záznamů ze schůzí s osobami a organizacemi spadajícími do oblasti působnosti rejstříku transparentnosti; vyzývá Komisi, aby ještě před jednáními, konečnými návrhy pořadů jednání a zprávami po jednáních zpřístupňovala Parlamentu a veřejnosti také návrhy pořadů kol jednání;

51.  domnívá se, že EU musí při rozšiřování transparentnosti obchodních jednání převzít vedoucí úlohu, a to nejen pokud jde o dvoustranné, ale pokud možno i vícestranné a mnohostranné procesy, aby tato jednání nebyla o nic méně transparentní než jednání v rámci Světové obchodní organizace; zdůrazňuje však, že Komise musí rovněž přesvědčit své partnery v jednání, aby zvýšili transparentnost i na své straně s cílem zajistit, aby šlo o vzájemný proces, ve kterém nedojde ke zhoršení vyjednávací pozice EU, a rovněž začlenit očekávanou úroveň transparentnosti do analýz rozsahu působnosti s potenciálními partnery v jednání; zdůrazňuje, že zvýšená transparentnost je v zájmu všech partnerů, s nimiž EU jedná, a zúčastněných stran po celém světě a že může posílit globální podporu pro obchod založený na pravidlech;

52.  připomíná, že je důležité, aby se legislativní proces v oblasti společné obchodní politiky zakládal na statistických údajích Unie v souladu s čl. 338 odst. 2 SFEU a na posouzeních dopadu a posouzeních dopadu na udržitelnost splňujících nejvyšší normy nestrannosti a spolehlivosti, což je zásada, kterou by se měly řídit všechny příslušné revize v rámci politiky Komise pro zlepšování právní úpravy; domnívá se, že posouzení dopadů na jednotlivá odvětví by obchodním dohodám EU zajistilo vyšší úroveň spolehlivosti a legitimity;

53.  opětovně ve svém usnesení ze dne 12. dubna 2016(7) vyzývá Komisi, aby vypracovala evropský kodex chování týkající se transparentnosti, integrity a odpovědnosti, který by představoval obecné pokyny, jimiž by se měli řídit zástupci EU v mezinárodních organizacích a orgánech; vyzývá k zajištění užší politické soudržnosti a koordinace mezi globálními institucemi díky zavedení komplexních standardů demokratické legitimity, transparentnosti, odpovědnosti a integrity; domnívá se, že zastoupení EU v multilaterálních orgánech a institucích by mělo být racionalizováno a kodifikováno s cílem posílit transparentnost, integritu a odpovědnost účasti Unie v těchto orgánech, její vliv a prosazování právních předpisů, které přijala, prostřednictvím demokratického procesu; žádá přijetí interinstitucionální dohody s cílem formalizovat dialog mezi zástupci EU a Parlamentem, který by měl vést Evropský parlament za účelem vytvoření pokynů týkajících se přijímání a soudržnosti evropských stanovisek před nadcházejícími významnými mezinárodními jednáními;

Transparentnost a odpovědnost v oblasti veřejných výdajů

54.  domnívá se, že zveřejňování údajů o rozpočtu a výdajích v EU by mělo zajistit jejich transparentnost a související odpovědnost, a to i na úrovni členských států s ohledem na sdílené řízení;

Transparentnost a odpovědnost při správě ekonomických záležitostí v eurozóně

55.  domnívá se, že rozhodnutí, která jsou přijímána v rámci Euroskupiny, Hospodářského a finančního výboru, „neformálních“ setkání Rady ECOFIN a eurosummitů, musí být v nezbytných případech institucionalizována a musí být transparentní a vykazatelná z hlediska odpovědnosti, mj. i uveřejňováním zápisů programů a příslušných jednání, čímž se dosáhne rovnováhy mezi kýženou transparentností a nezbytnou ochranou finanční, měnové či hospodářské politiky Unie nebo členského státu;

Transparentnost a odpovědnost týkající se rozpočtu EU

56.  konstatuje, že v roce 2014 bylo uzavřeno celkem 40 případů týkajících se zaměstnanců EU a členů orgánů a institucí EU; zdůrazňuje, že toto číslo je nízké a ukazuje, že podvody a korupce nejsou v rámci orgánů a institucí EU časté(8);

57.  zdůrazňuje, že v roce 2014 se nejvyšší počet potenciálních případů podvodů, které byly nahlášeny Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), týkal využití Evropských strukturálních fondů (549 z 1 417 případů podezření); zdůrazňuje, že úřad OLAF doporučil, aby bylo zpět vymáháno 476,5 milionu EUR pocházejících ze strukturálních fondů v roce 2014; konstatuje, že na základě doporučení úřadu OLAF získaly příslušné orgány v roce 2014 zpět 22,7 milionu EUR; vyzývá členské státy k tomu, aby se řádné přidělování prostředků EU stalo jejich prioritou a aby vyvinuly co největší úsilí o zpětné získání prostředků v případech, kdy nebyly přiděleny řádně(9);

58.  vyzývá Komisi, aby provedla revizi tzv. balíčků šesti a dvou opatření, na jejímž základě bude Parlamentu poskytnuta větší kontrolní pravomoc, pokud jde o přijímání klíčových dokumentů v rámci evropského semestru, a obzvláště účinné prostředky, kterými se zaručí dodržování zásad subsidiarity a proporcionality;

59.  vyzývá Euroskupinu, aby zapojila Parlament do monitorování provádění smluvních podmínek dohodnutých s příjemci finanční pomoci poskytnuté v rámci Evropského mechanismu stability;

Ochrana oznamovatelů a boj proti korupci

60.  vítá šetření evropské veřejné ochránkyně práv ohledně toho, zda orgány a instituce EU dodržují svůj závazek zavést interní pravidla pro whistleblowing; vyjadřuje politování nad zjištěním veřejné ochránkyně práv, že některé orgány EU pravidla na ochranu oznamovatelů dosud neprovedly náležitým způsobem; zdůrazňuje, že taková pravidla doposud přijaly pouze Parlament, Komise, úřad veřejného ochránce práv a Evropský účetní dvůr; požaduje od Parlamentu studii týkající se mechanismu pro ochranu akreditovaných parlamentních asistentů v případě, že se stanou oznamovateli;

61.  je přesvědčen, že účinná ochrana oznamovatelů je klíčovou zbraní v boji proti korupci, a opakuje proto svou výzvu ze dne 25. listopadu 2015(10), aby Komise do června 2016 „navrhla legislativní rámec EU pro účinnou ochranu informátorů a podobných osob“(11) a zohlednila přitom hodnocení předpisů na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit minimální pravidla pro ochranu oznamovatelů;

62.  žádá Komisi, aby opatření týkající se diskrečního práva a vyloučení u zadávání veřejných zakázek uplatňovala důsledně, přičemž v každém takovém případě musí být provedeny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňovala kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což má zásadní význam pro zachování důvěryhodnosti institucí;

63.  domnívá se, že dokonce i v orgánech a institucích EU se oznamovatelé příliš často setkávají spíše se stíháním než s podporou; vyzývá Komisi, aby předložila návrh na změnu nařízení upravujícího úřad veřejného ochránce práv, aby se rozšířila jeho působnost a aby se z něj stalo hlavní kontaktní místo pro oznamovatele, kteří čelí špatnému zacházení; vyzývá Komisi, aby navrhla patřičné navýšení rozpočtu úřadu veřejného ochránce práv, díky němuž bude moci tento nový náročný úkol plnit;

64.  žádá, aby EU co nejdříve podala přihlášku ke členství ve Skupině států proti korupci (GRECO), která vznikla v rámci Rady Evropy, a aby byl Parlament průběžně informován o stavu této žádosti; vyzývá Komisi, aby do nadcházející zprávy zahrnula přehled největších korupčních problémů v členských státech, politická doporučení k jejich řešení a následná opatření, která přijme Komise, a to zvláště s přihlédnutím k negativnímu dopadu korupčních činností na fungování vnitřního trhu;

65.  domnívá se, že osobám odsouzeným konečným rozsudkem z důvodu korupce v EU nebo společnostem vedeným či vlastněným takovými osobami, které se korupce nebo zneužití veřejných prostředků dopustily s cílem obohatit svou společnost a byly z tohoto důvodu odsouzeny konečným rozsudkem, by mělo být po dobu nejméně tří let účinně zakázáno uzavírat s Evropskou unií smlouvy o veřejných zakázkách nebo využívat jejích fondů; vyzývá Komisi, aby revidovala svůj vylučovací systém; zdůrazňuje, že společnosti, které Komise vyloučila z účasti ve veřejných soutěžích týkajících se prostředků EU, by měly být automaticky zařazeny na veřejný seznam, aby se lépe chránily finanční zájmy EU a umožnila se kontrola ze strany široké veřejnosti;

66.  konstatuje, že od 12. listopadu 2008, kdy se Evropská unie stala smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (UNCAC), se nezapojila do přezkumného mechanismu, který je stanoven v úmluvě, ani neučinila první krok, kterým je dokončení sebehodnocení týkajícího se provádění povinností vyplývajících z úmluvy; vyzývá Evropskou unii, aby plnila své povinnosti vyplývající z UNCAC tím, že dokončí sebehodnocení, jakým způsobem plní své povinnosti vyplývající z této úmluvy a jak se podílí na mechanismu vzájemného přezkumu; vyzývá Komisi, aby co nejdříve zveřejnila svou příští protikorupční zprávu EU a začlenila do ní kapitolu o orgánech a institucích EU; vyzývá Komisi, aby na úrovni orgánů EU i členských států ještě důkladněji analyzovala prostředí, v kterém se politiky provádějí, aby bylo možné zjistit, jaké jsou rozhodující inherentní faktory, zranitelné oblasti a rizikové faktory, které vytvářejí podmínky pro korupci;

67.  připomíná svůj postoj ze dne 16. dubna 2014 týkající se návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie(12) a požaduje v této věci přijetí rychlého rozhodnutí;

Integrita v předpisech EU

68.  vyzývá Komisi, aby hledala systematické záruky, jak zamezit střetům zájmů v oblasti regulace průmyslových produktů a prosazování politik; vyzývá Komisi, aby se zabývala stávajícími strukturálními střety zájmů v oblasti posouzení rizik regulovaných produktů veřejnými orgány, konkrétně tím, že posouzení těchto produktů je výlučně či převážně založeno na studiích prováděných žadateli nebo třetími stranami placenými žadateli, zatímco nezávislý výzkum je ignorován či opomíjen; trvá na tom, že výrobci by měli stále předkládat studie, přičemž velké společnosti a malé a střední podniky by měly sdílet náklady na základě svého poměrného podílu na trhu, aby se zajistila spravedlnost, ale trvá i na tom, aby všichni posuzovatelé měli povinnost v rámci svého posuzování plně zohledňovat nezávislé vědecké poznatky; vyzývá Komisi, aby především provedla přezkum svého „sdělení o obecných zásadách a normách pro konzultace zúčastněných stran“ z roku 2002; dává ke zvážení, že v zájmu vyřešení otázek vyplývajících ze selektivního potlačování nepříznivých výsledků výzkumu by se předchozí registrace vědeckých studií a hodnocení s údaji o jejich rozsahu a předpokládaném datu dokončení mohla stát přínosem pro regulační a politický proces; zdůrazňuje význam odpovídajících zdrojů pro rozvoj interních odborných znalostí ve specializovaných agenturách EU, včetně možnosti provádět výzkum a zkoušky, které lze zveřejnit, čímž by se zvýšila přitažlivost veřejných služeb při poskytování poradenství oblasti regulace, aniž by byla narušena akademická kariéra vědeckých pracovníků, a to v zájmu zajištění řádného a nezávislého vědeckého poradenství pro tvorbu politik;

Posilování odpovědnosti Komise a jejích agentur vůči Parlamentu

69.  vyzývá Komisi, aby vypracovala právní úpravu platnou pro všechny agentury EU, která přizná Parlamentu spolurozhodovací pravomoci při jmenování ředitelů těchto agentur a jejich odvolávání z funkce a přímé právo klást jim otázky a zvát je na slyšení;

70.  zdůrazňuje, že v agenturách EU je zapotřebí nezávislých odborníků a že musí být kladen větší důraz na odstranění střetů zájmu v rámci panelů těchto agentur; konstatuje, že v současnosti nejsou odborníci z řady agentur, včetně Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), placeni; vyzývá k tomu, aby se odborníkům v regulačních agenturách, jež zastupují například neziskové organizace nebo akademické obce, dostalo odpovídajících náhrad; vyzdvihuje význam odpovídajících zdrojů pro rozvoj interního odborného zázemí v rámci specializovaných agentur EU;

71.  vyzývá úřad EFSA, Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) a Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), aby bezodkladně provedly revizi svých politik týkajících se nezávislosti a jednoznačně zajistily svou naprostou nezávislost na hospodářských odvětvích, která regulují, a zabránily tak, aby v případě jejich zaměstnanců a odborníků docházelo ke střetům zájmů;

72.  podporuje postup, podle kterého mohou vnitrostátní parlamenty zvát komisaře a klást jim otázky;

73.  připomíná v této souvislosti, že pravomoc zřizovat vyšetřovací komise je nedílnou součástí parlamentních systémů na celém světě a že Lisabonská smlouva stanoví zvláštní legislativní postup pro přijetí pravidel pro výkon vyšetřovacího práva podle čl. 226 odst. 3 SFEU; zdůrazňuje, že v souladu se zásadou loajální spolupráce by se Parlament, Rada a Komise měly dohodnout na přijetí nového nařízení;

74.  vyzývá Radu a Komisi, aby urychleně rozhodly o návrhu přijatém Parlamentem dne 23. května 2012 k nařízení Evropského parlamentu o podrobných pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu(13);

o
o   o

75.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0376.
(2) Úř. věst. C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2014)0203.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0484.
(5) Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 2010, Švédské království v. Association de la presse internationale ASBL (API) a Evropská komise (C-514/07 P), Association de la presse internationale ASBL (API) v. Evropská komise (C-528/07 P) a Evropská komise v. Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07 P), spojené věci C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P, ECLI:EU:C:2010:541.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2016)0202.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2016)0108.
(8) Zpráva úřadu OLAF za rok 2014, Patnáctá zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům za období od 1. ledna do 31. prosince 2014
(9) Tamtéž.
(10) Viz. usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem (Přijaté texty, P8_TA(2015)0408).
(11) Tamtéž, článek 144.
(12) Přijaté texty, P7_TA(2014)0427.
(13) Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 41.


Budoucnost programu Erasmus+
PDF 415kWORD 48k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o budoucnosti programu Erasmus+ (2017/2740(RSP))
P8_TA(2017)0359B8-0495/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 14 této listiny,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2017 o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o programu Erasmus+ a dalších nástrojích na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – celoživotním pojetí učení(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o úloze mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při prosazování základních hodnot Unie(4),

–  s ohledem na otázku týkající se programu Erasmus+ položenou Komisi (O-000062/2017 – B8-0326/2017),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že s ohledem na současný kontext by 30. výročí vzniku programu Erasmus+ nemělo být pouze důvodem k oslavám, ale také příležitostí zamyslet se nad tím, jak dosáhnout toho, aby byl program přístupnější a více začleňující, a jak zlepšit rozvoj evropských občanů a organizací činných v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu;

B.  vzhledem k tomu, že vzdělání je základním lidským právem a veřejným statkem, který by měl být dostupný všem zájemcům, zejména studentům s nižšími příjmy;

1.  zdůrazňuje, že Erasmus je jedním z nejúspěšnějších programů EU a zásadním nástrojem na podporu činností v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu i pro přibližování Evropy jejím občanům; bere na vědomí mimořádně pozitivní dopad programu na soukromý i profesní život více než 9 000 000 účastníků z Evropy i dalších zemí, včetně sousedních a kandidátských zemí, kteří se do programu zapojili v průběhu posledních 30 let;

2.  zdůrazňuje úlohu programu Erasmus+, který prostřednictvím mobility a strategické spolupráce přispěl ke zvýšení kvality institucí zajišťujících vzdělání a odbornou přípravu v EU a konkurenceschopnosti evropského školství, k vytvoření silné evropské znalostní ekonomiky a k dosažení cílů strategie Evropa 2020;

3.  domnívá se, že program Erasmus+ a program, který jej nahradí, by se měly zaměřit zejména na celoživotní učení a mobilitu a zahrnout formální, neformální a informální vzdělávání; dále se domnívá, že program tímto způsobem může podpořit rozvoj dovedností a klíčových kompetencí pro osobní, sociální a profesní seberealizaci, které společně s podporou demokratických hodnot, sociální soudržnosti, aktivního občanství a integrace přistěhovalců a uprchlíků umožňují širší mezikulturní dialog;

4.  zdůrazňuje, že je třeba soudržného přístupu k politikám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, zejména využitím příležitostí k průřezovým opatřením a synergií s jinými fondy a programy EU; v této souvislosti konstatuje, že nadcházející obnova rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže je ideální příležitostí ke sladění priorit programu, který má nahradit program Erasmus+, s novou strategií EU pro mládež a dalšími programy financovanými EU;

5.  domnívá se, že Erasmus+ by měl být také považován za klíčový nástroj strategie EU na podporu cílů udržitelného rozvoje na celém světě;

6.  s ohledem na vysokou míru a význam mobility mezi vzdělávacími zařízeními a organizacemi na kontinentu a ve Spojeném království konstatuje, že jednání o brexitu by měla vést ke vzájemně uspokojivé dohodě o postavení studentů a učitelů z EU účastnících se programů mobility v rámci programu Erasmus+ ve Spojeném království a naopak;

Nezaměstnanost mladých lidí a osobní a sociální seberealizace

7.  zastává názor, že program Erasmus+ se výrazně rozvinul, což umožňuje většímu počtu účastníků využít programu, zlepšit své znalosti a odstranit nedostatky v dovednostech a kompetencích, zejména poté, co byl program Erasmus+ obohacen o odvětví dobrovolnictví, informálního a neformálního vzdělávání a odborné přípravy a jeho geografický rozsah se rozšířil i o oblasti mimo EU;

8.  uznává, že vysokoškolští studenti, kteří se účastní programu mobility, mají dvakrát větší pravděpodobnost, že budou rok po skončení studia zaměstnáni, než jejich kolegové, kteří se programu mobility neúčastní, a že téměř 90 %(5) všech studentů odborného vzdělávání a přípravy účastnících se programů mobility uvádí, že se jejich uplatnitelnost na trhu práce v důsledku této zkušenosti zlepšila; konstatuje nicméně s politováním, že mladí lidé jsou nejvíce ohroženi nezaměstnaností; uznává proto, že je třeba, aby program Erasmus+ výrazným způsobem podporoval opatření zaměřená na zajištění lepších pracovních příležitostí;

9.  zdůrazňuje, že dobrovolnická činnost podporuje rozvoj účasti občanů a aktivní občanství a zároveň pomáhá zvýšit šance účastníků na nalezení zaměstnání; zdůrazňuje proto, že financování v rámci programu Erasmus+ by mělo být součástí širší politické strategie, jejímž cílem je vytvářet v Evropě prostředí příznivé pro dobrovolnickou činnost, přičemž stávající úspěšné iniciativy by neměly být zdvojovány, ale posilovány; připomíná však, že případná kvalitní pracovní místa nelze nikdy nahradit neplacenou dobrovolnickou činností;

10.  poukazuje na to, že program Erasmus+ by se měl zaměřit na inovace a rozvoj a klást větší důraz na posílení klíčových dovedností a schopností, jako je sebevědomí, kreativita, podnikatelský duch, přizpůsobivost, kritické myšlení, komunikační dovednosti, týmová práce a schopnost žít a pracovat v multikulturním prostředí; zdůrazňuje skutečnost, že tyto schopnosti lze lépe rozvíjet vyváženou kombinací formálního, neformálního a informálního učení a že osvojování klíčových kompetencí je velmi důležité od útlého věku a mělo by být dále podporováno vyššími investicemi do činností zaměřených na mobilitu v raných fázích vzdělávání a odborné přípravy;

11.  konstatuje, že program Erasmus+ by měl podporovat užší vztahy mezi zařízeními poskytujícími vzdělání a odbornou přípravu a podnikatelskou sférou s cílem zvýšit kvalifikace a zaměstnatelnost účastníků programu a konkurenceschopnost evropského hospodářství;

12.  zdůrazňuje, že odborné vzdělávání a příprava v rámci programu Erasmus+ sehrává významnou úlohu, neboť účastníkům programu pomáhá rozvíjet dovednosti a získávat zkušenosti požadované na trhu práce, čímž zlepšuje jejich zaměstnatelnost a sociální začleňování; vybízí ke zlepšování odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Erasmus+ za účelem jeho modernizace, zpřístupnění, zjednodušení a přizpůsobení digitálnímu věku;

13.  uznává, že existuje velký potenciál pro rozšíření mobility studentů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na krátkodobé a dlouhodobější pobyty (Erasmus Pro) s cílem zvětšit příspěvek EU k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby zajistily více příležitostí pro mobilitu studentů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a posílily aspekt odborného učňovského vzdělávání v rámci programu, a to jednak uznáním vlastní hodnoty učňovského vzdělání, jednak podporou vnitrostátních reforem zaměřených na další rozvoj odborné přípravy a kvalifikací a podporu jejich uznávání; současně zdůrazňuje, že stáž je příležitostí ke vzdělání, která nenahrazuje placené zaměstnání;

Sociální začlenění a dostupnost

14.  vyjadřuje politování nad tím, že z důvodu socioekonomických faktorů, omezených finančních prostředků, rostoucích nerovností mezi členskými státy i uvnitř členských států a složitých postupů pro podávání přihlášek a administrativního řízení využívá programu méně než 5 % mladých Evropanů; vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily otevřenost a dostupnost programu, zvětšily jeho přínos pro konečné příjemce, a co nejvíce zvýšily podporu zejména pro osoby ze znevýhodněného prostředí a osoby se zvláštními potřebami;

15.  naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby program Erasmus+ učinily ještě inkluzivnějším, a oslovily tak větší počet mladých lidí prostřednictvím různých nástrojů, a to zejména digitálních, a organizací, včetně institucí formálního a neformálního vzdělávání na všech úrovních, mládežnických, uměleckých a základních sportovních organizací, dobrovolnických organizací a dalších zúčastněných subjektů z řad občanské společnosti, a to uplatňováním strategie pro začleňování a rozmanitost prostřednictvím programu a zaměřením na ty, kteří mají zvláštní potřeby a méně příležitostí;

16.  připomíná, že nedostatečná koordinace a přenositelnost práv mezi sociálními systémy v EU představuje vážnou překážku mobility osob se zdravotním postižením navzdory úsilí o to, aby programy Erasmus + a jiné iniciativy v oblasti mobility byly inkluzivnější; vyzývá Komisi a členské státy, aby intenzivněji spolupracovaly a zlepšily tak mobilitu zranitelných osob;

17.  uznává, že jednou z hlavních překážek zapojení většího počtu studentů do mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání je nejasné a nedůsledné uznávání kreditů v rámci evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS) získaných během období mobility; vyzývá členské státy a příslušné orgány, především vysokoškolské instituce, aby v plném rozsahu uplatňovaly studijní smlouvy jako povinnou součást procesu mobility a aby zajistily hladké uznávání kreditů ECTS získaných v období, kdy se studenti účastní vysokoškolské mobility v rámci programu Erasmus+;

18.  domnívá se, že mladší generace by měly dostat více příležitostí k utváření budoucnosti programu, protože jsou nejpovolanější k tomu, aby zdokonalily jeho vizi a posunuly ho na vyšší úroveň v souladu se svými současnými a budoucími potřebami i problémy, jimž čelí při práci, dobrovolnické činnosti a studiu;

19.  vyzývá k určité míře flexibility při navrhování nového programu, aby se zaručilo, že bude schopen rychle reagovat na nově vznikající problémy a strategické priority na evropské i mezinárodní úrovni; zdůrazňuje skutečnost, že veškeré nové iniciativy by měly doplňovat iniciativy stávající a měly by disponovat rozpočtem, který bude dostatečný pro zajištění jejich efektivního fungování;

Evropská identita a aktivní občanství

20.  je pevně přesvědčen, že program Erasmus+ by měl i nadále podněcovat aktivní občanství, občanské vzdělávání a mezikulturní porozumění a rozvíjet smysl pro evropskou identitu; trvá proto na tom, aby všechny činnosti týkající se mobility v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a formálního a neformálního učení financované z programu Erasmus+ zvyšovaly rovněž povědomí mladých lidí o přidané hodnotě evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a stimulovaly je k účasti na evropských tématech;

21.  domnívá se, že případné začlenění mobility v oblasti vzdělávání do programů vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy by mohlo být přínosné jak pro osobní a profesní rozvoj studentů, tak pro podporu mezikulturního porozumění;

22.  vyzývá Komisi, aby vypracovala evropský elektronický studentský průkaz, který by studentům umožnil přístup ke službám v celé Evropě;

Financování programu

23.  vyjadřuje politování nad tím, že nízká míra úspěšnosti projektů zahájených v rámci některých z akcí programu Erasmus+, omezené granty a vysoký zájem o účast na programu mohou ohrozit úspěch programu Erasmus+ jako stěžejního programu EU; je pevně přesvědčen, že program Erasmus+ by měl být v konečném důsledku zaměřen na všechny mladé lidi a že na tyto ambicióznější vyhlídky pro další programové období programu Erasmus+ musí být poskytnuto výrazně více finančních prostředků, což by se mělo odrážet ve zvýšení rozpočtu, aby se využil plný potenciál programu; vyzývá proto členské státy, Komisi a příslušné zúčastněné strany, aby v očekávání nadcházejících jednání o víceletém finančním rámci (VFR) program Erasmus více a viditelněji podporovaly;

24.  zdůrazňuje, že je důležité plynulé zavádění nového programu Erasmus+, přičemž jeho rozpočet musí být strategicky plánován od samého počátku; vybízí k tomu, aby ke zvýšení příspěvků členských států do grantů na mobilitu z programu Erasmus+ byly využívány regionální a sociální fondy; připomíná, že důsledné uplatňování pravidel programu vnitrostátními agenturami, včetně dodržování společných norem kvality, hodnocení projektů a správních postupů, je zásadní pro zaručení soudržného provádění programu Erasmus+;

o
o   o

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0018.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2016)0107.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0005.
(5) Erasmus+ dashboard, údaje z 28. března 2017; viz: http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/documents/3727/eu-vet-policy-context.pdf, s. 29.


Nová agenda dovedností pro Evropu
PDF 529kWORD 75k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o nové agendě dovedností pro Evropu (2017/2002(INI))
P8_TA(2017)0360A8-0276/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 14 a 15 této listiny,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou EU ratifikovala v roce 2010,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (dále jen „ET 2020“)(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2010 o podpoře přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy(2),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 19. prosince 2016 o cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé(3),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 15. února 2016 o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce(4),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. května 2014 o účinném vzdělávání učitelů,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. května 2014 o zajišťování kvality na podporu vzdělávání a odborné přípravy,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi(5),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení(6),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 28. června 2011 o politikách snížení míry předčasného ukončování školní docházky(7),

–  s ohledem na usnesení Rady ze dne 28. listopadu 2011 o obnoveném evropském programu pro vzdělávání dospělých(8),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 15. června 2011 o systému předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti,

–  s ohledem na usnesení Rady ze dne 15. listopadu 2007 nazvané „Novými dovednostmi k novým povoláním“(9),

–  s ohledem na závěry Rady o snižování míry předčasných odchodů ze vzdělávání a o podpoře úspěchu ve škole(10),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 17. února 2013 o investicích do vzdělávání a odborné přípravy – reakce na sdělení „Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností v zájmu dosažení lepších socioekonomických výsledků“ a na „Roční analýzu růstu pro rok 2013“(11),

–  s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení(12),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2016 o vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem(13),

–  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Digitalizace evropského průmyslu – Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu“ (COM(2016)0180) ze dne 19. dubna 2016, konkrétně na část související s digitálními dovednostmi,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. listopadu 2012 nazvané „Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků“ (COM(2012)0669),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 nazvané „Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – celoživotní pojetí učení(14),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o politikách zaměřených na dovednosti v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí(15),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2015 o Iniciativě zelené zaměstnanosti: využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst(16),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 o podpoře podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy(17),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. září 2015 o vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobení dovedností a kvalifikace poptávce a pracovním příležitostem jako cesta k překonání krize(18),

–  s ohledem na závěry Rady o Evropském paktu pro rovnost žen a mužů na období let 2011–2020(19),

–  s ohledem na závěry Rady o úloze předškolního a základního vzdělávání při podpoře kreativity, inovativnosti a digitálních kompetencí,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. února 2017 o posilování dovedností žen a mužů na trhu práce v EU(20),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o úloze mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při prosazování základních hodnot Unie(21),

–  s ohledem na publikaci Komise Průvodce sociální Evropou z března 2013 s názvem „Sociální ekonomika a sociální podnikání“(22),

–  s ohledem na agendu důstojné práce Mezinárodní organizace práce (MOP),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020(23),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru SOC/546 ze dne 22. února 2017,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0276/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie zaručuje právo na přístup k odborné přípravě a celoživotnímu učení;

B.  vzhledem k tomu, že dovednosti mají strategický význam pro zaměstnatelnost, růst, inovace a sociální soudržnost, že roste komplexnost pracovních míst napříč všemi odvětvími a povoláními a vzhledem k tomu, že existuje zvýšená poptávka po relativních dovednostech, a to i v případě pracovních míst s nízkou kvalifikací;

C.  vzhledem k tomu, že blahobyt a zajištění našich sociálních výdobytků spočívají výhradně na schopnostech a know-how našich společností;

D.  vzhledem k tomu, že osoby s nízkou kvalifikací čelí zvýšenému riziku nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

E.  vzhledem k tomu, že země s nejvyšším podílem dospělých s nízkou způsobilostí v oblasti základních dovedností a digitálních dovedností mají nižší úrovně produktivity práce a nakonec i horší vyhlídky na růst a konkurenceschopnost;

F.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament sdílí a podporuje úsilí Komise investovat do lidského kapitálu jako základního zdroje pro konkurenceschopnost EU a vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem pro kvalitu vzdělávání je kvalita učitelů;

G.  vzhledem k tomu, že mnoho pracovních míst s nízkou úrovní dovedností nyní vyžaduje vyšší čtenářskou a numerickou gramotnost a další základní dovednosti, a dokonce i nízce kvalifikovaná pracovní místa v odvětví služeb zahrnují stále náročnější nerutinní pracovní úkoly(24);

H.  vzhledem k tomu, že z nedávné studie PIAAC (Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých) vypracované Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že přibližně 70 milionům dospělých Evropanů chybí základní dovednosti, jako jsou čtení, psaní a matematická gramotnost, což je pro tyto lidi překážkou při hledání důstojného pracovního místa a dosažení dobré životní úrovně;

I.  vzhledem k tomu, že do roku 2025 bude 49 % všech pracovních míst (včetně nových pracovních míst a míst vzniklých při nahrazování odcházejících pracovníků) v EU vyžadovat vysokou kvalifikaci a 40 % střední kvalifikaci, zatímco pouze 11 % nízkou nebo žádnou kvalifikaci(25);

J.  vzhledem k tomu, že rozšířením přístupu k celoživotnímu učení mohou vzniknout nové možnosti aktivního začleňování a silnějšího sociálního zapojení, obzvláště pro méně kvalifikované osoby, nezaměstnané, osoby se zvláštními potřebami, starší osoby a migranty;

K.  vzhledem k tomu, že členské státy musejí najít způsoby, jak ochránit nebo podporovat dlouhodobější investice do vzdělávání, výzkumu, inovací, energetiky a činnosti v oblasti klimatu a investovat do modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy, včetně celoživotního učení;

L.  vzhledem k tomu, že EU je platformou s nejlepším předpokladem ke sdílení osvědčených postupů a podpoře vzájemného učení mezi členskými státy;

M.  vzhledem k tomu, že články 165 a 166 SFEU stanoví, že všeobecné vzdělávání, včetně vysokoškolského a odborného vzdělávání, spadá do působnosti členských států;

N.  vzhledem k tomu, že evropská spolupráce na půdě vzdělávání je dobrovolná, čímž se vzdělávání zásadně odlišuje od politiky zaměstnanosti, která je mnohem důsledněji převedena na úroveň Unie;

O.  vzhledem k tomu, že schopnosti a dovednosti jdou ruku v ruce, a proto by vazba mezi nimi měla být v nové agendě dovedností dále posilována;

P.  vzhledem k tomu, že pokud jde o typy potřebných dovedností, hraje rozhodující úlohu rozvoj odvětví orientovaných na budoucnost;

Q.  vzhledem k tomu, že z evropského průzkumu dovedností a pracovních míst vyplynulo, že přibližně 45 % dospělých pracovníků v EU se domnívá, že by jejich dovednosti mohly být v práci lépe rozvíjeny nebo lépe využívány;

R.  vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace práce (MOP) má 25 až 45 % evropských pracovníků buď příliš nízkou nebo příliš vysokou kvalifikaci, než je zapotřebí pro práci, kterou vykonávají; vzhledem k tomu, že tato situace z velké části nastala v důsledku rychlé změny ve struktuře hospodářství členských států;

S.  vzhledem k tomu, že nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi je znepokojujícím jevem, který má dopad na jednotlivce i podniky, způsobuje, že některé kvalifikace chybí nebo jsou nedostatečně zastoupeny, a je jednou z příčin nezaměstnanosti(26); vzhledem k tomu, že 26 % dospělých zaměstnanců v EU postrádá dovednosti potřebné pro svou práci;

T.  vzhledem k tomu, že více než 30 % vysoce kvalifikovaných mladých pracuje na místech, která neodpovídají jejich talentu ani aspiracím, a přitom 40 % evropských zaměstnavatelů tvrdí, že se jim nedaří nalézt osoby s dovednostmi, které potřebují, aby se jejich podniky rozvíjely a inovovaly;

U.  vzhledem k tomu, že v současné době má téměř 23 % obyvatel ve věku 20–64 let nízkou úroveň vzdělání (předškolní, základní nebo nižší sekundární vzdělávání); vzhledem k tomu, že jednotlivci s nízkou kvalifikací mají méně pracovních příležitostí a jsou rovněž více vystaveni nejistotě v zaměstnání a ve srovnání s osobami s vysokou kvalifikací je u nich dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se budou potýkat s dlouhodobou nezaměstnaností(27);

V.  vzhledem k tomu, že jednotlivci s nízkou úrovní dovedností mají nejen omezené pracovní příležitosti, ale jsou také více ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností a je pro ně obtížnější získat přístup ke službám a plně se zapojit do společnosti;

W.  vzhledem k tomu, že jednotlivci často disponují dovednostmi, které nejsou rozpoznány, využívány nebo náležitě odměňovány; vzhledem k tomu, že dovednosti získané mimo formální prostředí, prostřednictvím pracovních zkušeností, dobrovolnické činnosti, občanské angažovanosti, nebo dalších relevantních zkušeností, nejsou vždy započítávány do kvalifikace nebo dokumentovány, a jsou tudíž nedostatečně oceňovány;

X.  vzhledem k tomu, že kulturní a tvůrčí odvětví přispívají k dobrým sociálním podmínkám, inovacím a zaměstnanosti a stimulují hospodářský rozvoj EU, přičemž zaměstnávají více než 12 milionů osob v EU, což činí 7,5 % všech osob zaměstnaných v rámci celého hospodářství, a přispívají k ekonomice s 5,3 % celkové hrubé přidané hodnoty EU a dalšími 4 % nominálního hrubého domácího produktu EU vytvořenými průmyslovými odvětvími špičkových výrobků(28);

Y.  vzhledem k tomu, že mezi základní zásady EU zakotvené ve Smlouvách patří rovnost žen a mužů, která je jedním z cílů a povinností Unie; vzhledem k tomu, že systematické začleňování zásady rovnosti žen a mužů do všech jejích činností, jako např. přístup ke vzdělávání a odborné přípravě je zvláštním posláním Unie;

Z.  vzhledem k tomu, že na úrovni EU je skupina NEET (lidé, kteří nejsou zaměstnáni a neúčastní se ani vzdělávání ani odborné přípravy) jednou ze skupin nejvíce ohrožených nezaměstnaností mladých; vzhledem k tomu, že na problematiku diskriminace na základě pohlaví a rovnosti od raného věku dále poukazuje to, že u žen je v průměru 1,4krát(29) vyšší pravděpodobnost, že se ocitnou ve skupině NEET, než u mužů;

AA.  vzhledem k tomu, že pro dobré životní podmínky jednotlivců a dosažení úspěchu jsou důležité sociální a emoční dovednosti spolu s kognitivními dovednostmi;

AB.  vzhledem k tomu, že přístup k příležitostem získat kvalitní formální, informální a neformální vzdělání nebo odbornou přípravu musí představovat právo každého jednotlivce ve všech fázích života, aby mohl nabýt průřezových dovedností, jako jsou matematická gramotnost, digitální a mediální gramotnost, kritické myšlení, sociální dovednosti, dovednosti v oblasti cizích jazyků a dovednosti potřebné pro život; vzhledem k tomu, že je v tomto ohledu nutné, aby měli pracovníci možnost získat volno pro osobní rozvoj a vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání;

AC.  vzhledem k tomu, že je zásadně důležité, aby cílem získávání dovedností nebylo jen zvyšování zaměstnatelnosti, ale také rozvoj účasti občanů a úcty k demokratickým hodnotám a toleranci, v neposlední řadě jako prostředek k předcházení radikalizaci a nesnášenlivosti každého druhu;

AD.  vzhledem k tomu, že v rychle se měnícím, stále více globalizovaném a digitalizovaném světě jsou klíčovými prvky průřezové a přenositelné dovednosti, sociální dovednosti, interkulturní dovednosti, digitální dovednosti, řešení problémů, podnikání a tvůrčí myšlení;

AE.  vzhledem k tomu, že digitální přeměna stále probíhá a že společenské potřeby a potřeby trhu práce se neustále vyvíjí;

AF.  vzhledem k tomu, že posílení digitálních dovedností a sebedůvěry je nezbytným předpokladem budování silných společností a napomáhání jednotě a integraci v rámci EU;

AG.  vzhledem k tomu, že naše systémy vzdělávání a odborné přípravy v současnosti procházejí významnou digitální transformací, která má dopad na proces výuky a vzdělávání; vzhledem k tomu, že poskytování účinných digitálních dovedností má zásadní význam pro to, aby pracovní síla byla připravena na současné i budoucí technologické změny;

AH.  vzhledem k tomu, že navzdory nedávnému nárůstu počtu osob, které se účastní digitálního vzdělávání nebo odborné přípravy v EU, je stále ještě třeba vykonat mnoho pro to, aby byla evropská ekonomika v souladu s novou digitální dobou a aby se překlenula propast mezi počtem uchazečů o zaměstnání a počtem neobsazených pracovních míst;

AI.  vzhledem k tomu, že do vzdělávacích systémů je třeba začlenit nové digitální transformace s cílem i nadále pomáhat lidem, aby se naučili kriticky myslet a získali sebejistotu a nezávislost; vzhledem k tomu, že tak ale musí být učiněno v symbióze s předměty, které jsou již vyučovány;

AJ.  vzhledem k tomu, že aby budoucí agenda dovedností mohla být využívána i v budoucnosti, měla by být začleněna do širších úvah o profesní gramotnosti v souvislosti s narůstající digitalizací a robotizací evropských společností;

AK.  vzhledem k tomu, že vedle jazykových znalostí a digitálních a podnikatelských schopností by měl být důraz kladen na průřezové schopnosti, jako jsou občanské a sociální schopnosti, a na výchovu k občanství;

AL.  vzhledem k tomu, že schopnosti v oblasti podnikání je třeba chápat v širší souvislosti jako schopnosti, které vyžadují smysl pro iniciativu co se týče účasti na společenských aktivitách a které rovněž vyžadují podnikatelské myšlení, a vzhledem k tomu, že by proto tyto schopnosti měly být v nové agendě dovedností dále zdůrazněny jako životní dovednosti, které jsou jednotlivcům užitečné v jejich osobním i profesním životě, přičemž zároveň přináší prospěch společenstvím;

AM.  vzhledem k tomu, že v zájmu zajištění inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a vytváření pracovních míst pro mladé lidi je v EU zapotřebí podporovat odborné způsobilosti v oborech přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM);

AN.  vzhledem k tomu, že se očekává, že poptávka po odbornících z oborů přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) a odborných pracovnících se zvýší o přibližně 8 % v roce 2025, což je výrazně vyšší nárůst než byla prognóza průměrného růstu 3 % pro všechna povolání; vzhledem k tomu, že se rovněž očekává zvýšení zaměstnanosti v oborech příbuzných STEM o přibližně 6,5 % v porovnání se současným stavem a stavem v roce 2025(30);

AO.  vzhledem k tomu, že špatná pověst a nízká atraktivnost odborného vzdělávání a přípravy spolu s nízkou kvalitou odborného vzdělávání v některých členských státech brání studentům v nastoupení kariéry ve slibných oblastech a v odvětvích s nedostatkem pracovních sil;

AP.  vzhledem k tomu, že při řešení otázky dovedností, zejména nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a pracovními příležitostmi, je třeba vzít v úvahu zvláštní výzvy, jimž čelí venkovské oblasti;

AQ.  vzhledem k tomu, že zelený sektor byl jedním z hlavních čistých tvůrců pracovních míst v Evropě během recese a měl by být dále podporován v nové agendě dovedností;

AR.  vzhledem k tomu, že v důsledku stárnutí obyvatelstva v Evropě se zvyšuje poptávka po zdravotnických pracovnících, sociální péči a zdravotnických službách;

AS.  vzhledem k tomu, že v učení dětí základním dovednostem je rodina naprosto zásadní;

Rozvoj dovedností pro život a dovedností pro povolání

1.  vítá sdělení Komise nazvané „Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti“, přijaté v červnu 2016;

2.  uznává, že vzdělávání a odborná příprava spadají do pravomoci členských států a že EU může pouze podporovat, koordinovat nebo doplňovat činnosti členských států;

3.  domnívá se, že v EU musí dojít ke změně paradigmatu, pokud jde o cíle a fungování odvětví vzdělávání; souhlasí se zaměřením na zdokonalení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy v souladu s rychle se měnícím hospodářským, technologickým a společenským prostředím, což by zajistilo přístup ke kvalitnímu vzdělání ve všech fázích;

4.  podotýká, že ačkoli požadavky na dovednosti se dynamicky vyvíjejí, hlavní pozornost v rámci balíčku dovedností je soustředěna na naléhavé potřeby pracovního trhu; zdůrazňuje v tomto ohledu, že je důležité úzce spolupracovat s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) s cílem předvídat potřeby v oblasti dovedností, vytvořit nástroj, který by umožnil předvídat tyto potřeby v celoevropském měřítku, a zlepšovat celoživotní učení, aby bylo možné se adaptovat na nové situace na trhu práce a podporovat schopnosti jednotlivců přizpůsobovat se, aktivní občanství a sociální začleňování;

5.  vyzývá členské státy, aby se ve svých vzdělávacích a školících programech a učebních plánech soustředily nejen na rozvoj dovedností potřebných pro zaměstnatelnost, čtenářské, numerické, digitální a mediální gramotnosti, ale rovněž na dovednosti, které jsou z širšího hlediska relevantní pro společnost, jako jsou průřezové a přenositelné dovednosti nebo sociální dovednosti, tzv. „soft skills“ (např. vůdčí, sociální a mezikulturní schopnosti, manažerské dovednosti, podnikání, finanční gramotnost, dobrovolnictví, znalosti cizích jazyků, vyjednávání) a aby upřednostňovaly další rozvoj těchto dovedností také v programech odborné přípravy a vzdělávání, včetně posílení evropských řemeslných dovedností;

6.  požaduje, aby měl každý jednotlivec v jakékoliv fázi života právo na skutečný přístup k dovednostem tak, aby mohl získat základní dovednosti potřebné ve 21. století;

7.  je si vědom významu internacionalizace vzdělávání a rostoucího počtu studentů a pracovníků, kteří se účastní programů mobility; v této souvislosti zdůrazňuje význam programu Erasmus+;

8.  dále podotýká, že různé studie dokládají, že mobilita vybavuje lidi jak specifickými odbornými dovednostmi, tak průřezovými a přenositelnými soubory dovedností, jako je kritické myšlení a podnikání, a poskytuje jim lepší možnosti pracovního uplatnění; uznává, že stávající rozpočet EU určený na mobilitu ve vzdělávání nemusí být dostatečný k dosažení cíle 6 % mobility ve vzdělávání, který má být splněn do roku 2020;

9.  vybízí členské státy, aby důkladněji propracovaly možnost meziodvětvové mobility mezi školami jako celkem; zdůrazňuje, že mobilita v oblasti odborného vzdělávání a přípravy potřebuje zvýšenou podporu a propagaci a že by se v této souvislosti mělo věnovat více pozornosti přeshraničním oblastem;

10.  poukazuje na to, že vzdělávání a odborná příprava by měly přispívat k osobnímu rozvoji a růstu mladých lidí, aby se z nich stali aktivní a zodpovědní občané připravení žít a pracovat v technologicky vyspělé a globalizované ekonomice, a měly by jim zajistit klíčový soubor schopností pro celoživotní učení, které jsou definovány jako kombinace znalostí, dovedností a postojů potřebných k osobnímu naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství a zaměstnanosti;

11.  zdůrazňuje, že klíčovými předpoklady pro rozvoj dovedností jsou kvalitní předškolní vzdělávání a péče;

12.  konstatuje, že za poskytování vzdělání a péče jsou zodpovědné členské státy, a současně je vyzývá, aby zvýšily kvalitu předškolního vzdělávání a péče a rozšířily přístup k nim, aby se zabývaly tím, že neexistuje dostatečná infrastruktura, která by nabízela kvalitní a dostupné služby péče o děti pro každou výši příjmů a aby zvážily možnost poskytnout bezplatný přístup rodinám, které žijí v chudobě a jsou vyloučeny ze společnosti;

13.  zdůrazňuje, že hnacími faktory v hospodářství EU jsou tvořivost a inovace a měly by být zohledňovány ve vnitrostátních a evropských politických strategiích;

14.  vítá cíle nové agendy dovedností, jejímž účelem je zajistit, aby odborné vzdělávání a příprava byly pro žáky první volbou, odpovídaly poptávce na trhu práce a měly vztah k budoucím pracovním požadavkům, prostřednictvím zapojení zaměstnavatelů do vytváření a provádění výukových programů;

15.  vyzývá členské státy, aby se vedle podpory „adekvátních odborných dovedností“ soustředily rovněž na aspekty vzdělávání, které jsou více založené na pracovní činnosti a praktičtější a které podporují podnikatelské myšlení, inovativnost a tvořivost, pomáhají lidem kriticky myslet, porozumět konceptu udržitelnosti a zároveň si vážit základních práv a hodnot, jimiž jsou lidská důstojnost, svoboda, demokracie, tolerance, respekt, a plně se účastnit demokratického procesu a společenského života jako občané s otevřenou myslí;

16.  nicméně zastává názor, že je třeba přijmout celostní přístup ke vzdělávání a rozvoji dovedností, v němž by v centru celého procesu stál studující, a zajistit dostatečné investice do politik v oblasti celoživotního učení; kromě toho je přesvědčen, že vzdělávání a odborná příprava musí být přístupné a finančně dostupné pro všechny a je třeba více usilovat o to, aby se jej mohly účastnit nejvíce zranitelné skupiny obyvatel;

17.  vybízí členské státy, aby při úvahách o dovednostech nezbytných pro život více zapojovaly občanskou společnost, odborníky a rodiny, kteří mají zkušenost se situací v terénu;

18.  vyzývá členské státy, aby se rovněž věnovaly boji s genderovými stereotypy, jelikož ženy představují 60 % čerstvých absolventů; zdůrazňuje, že míra jejich zaměstnanosti je stále nižší než míra zaměstnanosti mužů a jejich zastoupení je v mnoha odvětvích nedostatečné;

19.  vyzývá členské státy, aby lépe přizpůsobily dovednosti nabídce pracovních míst na trhu práce, zejména, aby poskytovaly kvalitní učňovskou přípravu, která lidem pomůže být flexibilní ve své vzdělávací dráze a později na trhu práce;

20.  uznává význam duálních systémů vzdělávání(31), zdůrazňuje však, že systém, který se používá v jednom členském státě, nelze slepě okopírovat v jiném členském státě; vybízí k výměně osvědčených modelů, do níž by měly být zapojeni sociální partneři;

21.  připomíná v tomto ohledu potřebu posílené spolupráce mezi členskými státy s cílem poučit se z osvědčených postupů, které vedou ke snížení míry nezaměstnanosti, jako jsou učňovská příprava a celoživotní učení;

22.  připomíná roli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop, k jehož hlavním úkolům patří spojovat politické činitele, sociální partnery, badatele a odborné pracovníky z různých členských států, aby si vyměňovali názory a zkušenosti, mimo jiné prostřednictvím vytvoření odvětvových platforem;

23.  zdůrazňuje, že kultura, tvořivost a umění významným způsobem přispívají k osobnímu rozvoji, zaměstnanosti a růstu v celé EU, přinášejí inovaci, podněcují soudržnost, prohlubují mezikulturní vztahy a vzájemné porozumění a zachovávají evropskou identitu, kulturu a hodnoty; vyzývá, aby Komise a členské státy i nadále podporovaly kulturní a tvůrčí odvětví, aby tak mohl být uvolněn a plně využit jejich potenciál;

24.  zdůrazňuje, že dnešní situace, kdy do EU přichází velký počet migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl, vyžaduje dlouhodobější přístup zaměřený na státní příslušníky třetích zemí, včetně posouzení jejich dovedností, schopností a znalostí, které musí být zviditelněny, a dále zavedení mechanismu pro uznávání a potvrzování dovedností;

25.  připomíná, že nově příchozí s sebou přináší nové dovednosti a znalosti a vyzývá k rozvíjení nástrojů, které umožní ve více jazycích poskytovat informace o stávajících možnostech formálního a neformálního učení, profesního vzdělávání, stáží a dobrovolné práce; domnívá se, že v zájmu usnadnění vstupu na trh práce a snazšího začlenění migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl do společnosti je důležité prohlubovat mezikulturní dialog;

26.  vítá návrhy Komise týkající se nástroje dovednostního profilu určeného státním příslušníkům třetích zemí a doufá, že v této věci dojde k rychlému pokroku; doporučuje, aby nová agenda dovedností pro Evropu byla ve svém přístupu k dovednostem migrantů v souladu s akčním plánem pro integraci státních příslušníků třetích zemí; zdůrazňuje, že ke zvyšování kvalifikací migrantů by se mělo přistupovat komplexněji, mimo jiné i pomocí sociálního podnikání, občanské výchovy a neformálního učení, a že by se pozornost neměla soustřeďovat pouze na transparentnost, porovnatelnost a včasné zjištění profilu dovedností a kvalifikací migrantů;

27.  domnívá se, že je nutné koordinovaným způsobem předcházet tzv. odlivu mozků a určit vhodná opatření pro využívání dostupných dovedností, aby se v evropských zemích zabránilo ztrátám lidského kapitálu;

28.  připomíná, že investice do kapacity dnešního vzdělávání budou rozhodující pro kvalitu stávajících i budoucích pracovních míst, pro kvalifikaci pracovní síly, dobré sociální podmínky a demokratické zapojení do společnosti;

29.  vyzývá členské státy, aby se zabývaly otázkou stárnutí obyvatelstva tím, že budou rozvíjet konkrétní dovednosti v oblasti zdraví, dobrých životních podmínek a předcházení nemocem;

Úloha vzdělávání při boji s nezaměstnaností, sociálním vyloučením a chudobou

30.  domnívá se, že konkurenceschopnost, hospodářský růst a sociální soudržnost EU do velké míry závisí na systémech vzdělávání a odborné přípravy, díky nimž lidé nezaostávají;

31.  trvá na tom, že vzdělávání a odborná příprava jsou nejen klíčovými faktory při posilování zaměstnatelnosti, ale rovněž při podpoře osobního růstu, sociálního začleňování, sociální soudržnosti a aktivního občanství, a domnívá se proto, že rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a odpovídajícím investicím do dovedností a schopností jsou stěžejní pro řešení problému vysoké míry nezaměstnanosti a sociálního vyloučení, zejména mezi nejzranitelnějšími a nejvíce znevýhodněnými skupinami obyvatel (jako jsou např. lidé, kteří nejsou zaměstnáni a neúčastní se ani vzdělávání ani odborné přípravy, dlouhodobě nezaměstnaní, méně kvalifikované osoby, uprchlíci a osoby se zdravotním postižením); připomíná, že v tomto ohledu má prvořadý význam realistická předpověď budoucích požadavků na dovednosti;

32.  s politováním konstatuje, že investice do vzdělávání jsou stále nedostatečné a že po sobě následující škrty v rozpočtech na vzdělávání zasahují nejvíce studenty a dospělé osoby pocházející ze znevýhodněných socioekonomických poměrů;

33.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad skutečností, že mezi roky 2010 a 2014 poklesla v EU jako celku míra investic do vzdělávání o 2,5 %(32); zdůrazňuje, že má-li vzdělávání plnit svou úlohu v boji proti nezaměstnanosti, sociálnímu vyloučení a chudobě, je zapotřebí, aby byly vzdělávací systémy řádně financovány;

34.  zdůrazňuje, že podle OECD(33) vzdělanější lidé přispívají k demokratičtější společnosti a udržitelnému hospodářství, jsou méně závislí na veřejné podpoře a lépe odolávají poklesům ekonomiky; zdůrazňuje proto, že investice do kvalitního vzdělávání a inovací jsou klíčové nejen pro boj proti nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu vyloučení, ale také pro EU, aby mohla úspěšně konkurovat na globálních trzích; vyzývá Komisi a členské státy, aby obnovily veřejné investice do předškolního, základního a sekundárního vzdělávání pro všechny, a zejména pro děti ze znevýhodněného prostředí, alespoň na úroveň z doby před krizí;

35.  zdůrazňuje, že přístup k příležitostem, jak získat vzdělání nebo odbornou přípravu, musí představovat právo pro každého jedince v jakékoli fázi života, aby mohl nabýt průřezových dovedností, jako jsou matematická gramotnost, digitální a mediální gramotnost, kritické myšlení, sociální dovednosti a dovednosti potřebné pro život; domnívá se, že nová agenda dovedností je krokem správným směrem, který podporuje společný závazek naplňovat jednotnou vizi klíčového významu politik celoživotního vzdělávání;

36.  zdůrazňuje úlohu externích sdružení a nevládních organizací, které děti obohacují o další dovednosti a sociální kompetence, jako je umění nebo rukodělné činnosti, napomáhají dětem k integraci, lepšímu porozumění jejich okolí, solidaritě při vzdělávání a v životě a zlepšují osvojování vzdělávacích kompetencí celých tříd;

37.  připomíná, že lidé se zdravotním postižením mají speciální požadavky, a proto potřebují odpovídající podporu, aby mohli získávat dovednosti; vyzývá Komisi a členské státy, aby při vytváření svých programů vzdělávání a odborné přípravy v rámci provádění nové agendy dovedností zvolily inkluzivní přístup, včetně využití pracovníků poskytujících podporu při výuce a poskytování informací o dovednostech, odborné přípravě a možnostech financování, které by byly dostupnější a přístupnější co možná nejvíce skupinám obyvatel s ohledem na širokou škálu zdravotních postižení; zdůrazňuje, že pro mnoho osob se zdravotním postižením je podnikání možným řešením na podporu jejich účasti na trhu práce; poukazuje v této souvislosti na to, že je důležité zlepšovat digitální dovednosti lidí s postižením a na zásadní úlohu, kterou mají přístupné technologie;

38.  konstatuje, že ačkoli je stále více uznáván potenciál kvalitního vzdělávání a péče v raném věku při snižování míry předčasných odchodů ze vzdělávání a při pokládání pevných základů pro další učení, nová agenda dovedností postrádá pokrokovou vizi, pokud jde o ranější fáze vzdělávání; vyzývá proto členské státy, aby investovaly do vysoké kvality předškolního vzdělávání a péče, a tím zvýšily kvalitu a rozšířily přístup k nim, a aby přijaly opatření, která budou mít za cíl snížit míru předčasných odchodů ze vzdělávání;

39.  vyzývá členské státy, aby podpořily zejména rámec pro kvalitu služeb předškolní výchovy a péče z roku 2014(34) a trvá na tom, že musí být k dispozici příslušné programy, které všem mladým lidem, již předčasně ukončili základní či středoškolské vzdělávání, poskytnou novou šanci; domnívá se, že dokončení sekundárního vzdělávání je žádoucí;

40.  poznamenává, že vzdělání by nemělo pouze poskytovat dovednosti a způsobilost k uplatnění na pracovním trhu, ale mělo by také přispívat k osobnímu rozvoji a růstu mladých lidí a vytvářet z nich aktivní a odpovědné občany;

41.  vyzývá členské státy, aby investovaly do inkluzivního vzdělávání reagujícího na změny ve společnosti a zajišťujícího rovný přístup a příležitosti pro všechny, včetně mladých lidí s různým socioekonomickým zázemím a zranitelných a znevýhodněných skupin;

42.  vyzývá členské státy, aby rozšířily možnosti vzdělávání a odborné přípravy „druhé šance“ pro lepší integraci rizikových skupin do trhu práce;

43.  vítá návrhy opatření Komise v oblasti rozvoje dovedností s cílem omezit nerovnosti ve vzdělávání i znevýhodňování osob v průběhu jejich života, a umožnit tak evropským občanům účinně bojovat proti nezaměstnanosti a zajišťovat v Evropě konkurenceschopnost a inovaci, upozorňuje však na řadu administrativních překážek, které dosahování těchto cílů ztěžují, a to v oblasti mobility odborníků, uznávání kvalifikací a výuky odborných dovedností;

44.  za tímto účelem vyzývá členské státy, aby zajistily, že systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) bude řádně fungovat, usnadňovat lepší výměnu údajů a zlepšovat správní spolupráci, aniž by vytvářel zbytečné administrativní překážky, a aby zavedly jednodušší a rychlejší postupy uznávání odborných kvalifikací a požadavků na průběžný profesní rozvoj kvalifikovaných odborníků, kteří mají v úmyslu pracovat v jiném členském státě, a zabránily jakékoli formě diskriminace;

45.  vyzývá Komisi a zejména členské státy, aby usnadnily přístup k rozvoji dovedností pro zranitelné občany tím, že posoudí, zda je třeba vytvářet specifické nástroje, jako jsou místní informační střediska EU, a zvláštní ukazatele v rámci klíčových schopností, které by zohledňovaly potřeby znevýhodněných skupin;

Podpora příležitostí v rámci celoživotního učení

46.  zdůrazňuje důležitost celoživotního učení pro sebezdokonalování pracovníků, včetně obeznámenosti s aktuálním stavem stále se měnících pracovních podmínek(35) a vytváření příležitostí pro všechny s cílem pěstovat v Evropě kulturu učení v každém věku; podněcuje Komisi a členské státy k tomu, aby podporovaly celoživotní učení a investovaly do něj zejména v zemích, v nichž účast na něm nedosahuje referenčního prahu 15 %;

47.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad nepřijatelnou situací, kdy 70 milionům Evropanů chybí základní dovednosti; vítá proto zahájení iniciativy prohlubování dovedností a trvá na jejím rychlém uplatňování a monitorování; vyzývá dále Komisi a členské státy, aby podněcovaly nepřetržitý přístup k programům zvyšování kvalifikace, rekvalifikačním programům a celoživotnímu učení tím, že zavedou různé programy zajišťující větší přístup a motivaci, které budou uzpůsobeny individuálním potřebám každého členského státu, a to pro nezaměstnané i zaměstnané osoby;

48.  domnívá se, že iniciativa prohlubování dovedností by měla zahrnovat individualizované posouzení vzdělávacích potřeb, kvalitní nabídku učení a systematickou validaci získaných dovedností a kompetencí, což umožní, aby byly na trhu práce snadno uznávány; zdůrazňuje, že je třeba zajistit obecný přístup k širokopásmovému připojení s cílem umožnit digitální gramotnost; považuje za politováníhodné, že Evropský parlament nebyl do utváření této iniciativy zapojen;

49.  zdůrazňuje, že rozvoj dovedností musí být společným úkolem poskytovatelů vzdělávání, zaměstnavatelů a odborových svazů a členské státy by tudíž měly zajistit úzký dialog se sociálními partnery; trvá na tom, že na procesu odborné přípravy, navrhování a poskytování odborné přípravy by se měli podílet všichni příslušní aktéři na trhu práce za účelem vybavení pracovníků nezbytnými dovednostmi během celé jejich kariéry a s cílem zajistit konkurenceschopnost podniků a současně zvýšit osobní rozvoj, kvalitu pracovních míst a profesní vyhlídky a rozvoj;

50.  zdůrazňuje, že je třeba vypracovat komplexní systémy vzdělávání a odborné přípravy s cílem poskytnout studujícím různé typy dovedností: základní dovednosti (gramotnost, matematická gramotnost a digitální dovednosti), pokročilé všeobecné dovednosti (např. dovednosti v oblasti řešení problémů a vzdělávání), odborné a technické dovednosti, dovednosti specifické pro jednotlivá povolání nebo odvětvové dovednosti a sociálně-emoční dovednosti;

51.  zdůrazňuje, že zásadním krokem při vytváření účinnějších programů odborné přípravy je porozumění konkrétním potřebám osob s nízkou kvalifikací a poskytování odborné přípravy těmto osobám; připomíná, že klíčovými prvky účinného vzdělávacího procesu jsou schopnost reakce a adaptabilita ve světle získaných zkušeností a měnících se okolností;

52.  trvá na tom, že klíčem k úspěchu této iniciativy je podpora a poradenství osobám ve znevýhodněných situacích, včetně osob se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnaných osob a nedostatečně zastoupených skupin, které si nemusí být vědomy přínosů, které má zvyšování úrovně jejich dovedností či příležitostí pro rekvalifikaci nebo prohlubování dovedností;

53.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly zvláštní opatření zaměřená na rekvalifikaci a uznávání dovedností rodičů, kteří se vracejí do práce po období, v němž se věnovali péči o závislé rodinné příslušníky;

54.  vyzývá k zapojení a k vzájemnému dialogu všech příslušných zúčastněných stran na vnitrostátní a evropské úrovni, ale také na místní a regionální úrovni, aby tak byla reflektována skutečná situace na trhu práce a byly splněny potřeby tohoto trhu;

55.  připomíná potřebu celoživotního učení v širším kontextu profesní gramotnosti;

Posílení vazeb mezi vzděláváním a zaměstnáním

56.  připomíná, že na podporu udržitelného růstu, sociální soudržnosti, tvorby pracovních míst, inovace a podnikání, a to zejména pro malé a střední podniky a řemesla, je klíčové odstranit z pracovního trhu rozdíly a nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a prosazovat příležitosti pro sociální mobilitu včetně odborné a učňovské přípravy; vybízí proto členské státy, aby podporovaly odborné vzdělávání v souladu s hospodářskými požadavky;

57.  zdůrazňuje, že je nutné usilovat o pružnější, osobnější a individualizovanější(36) přístup k profesnímu rozvoji a celoživotnímu vzdělávání a odborné přípravě po celou dobu pracovního postupu a osobního rozvoje jednotlivce, uznává úlohu, kterou mohou hrát jak veřejné, tak soukromé subjekty při dosahování tohoto cíle, a zároveň uznává, že klíčovým prvkem politiky vzdělávání a nabývání dovedností musí být – již od rané fáze vzdělávání každého jednotlivce – vedení a poradenství zaměřené na individuální potřeby, preference a na hodnocení a rozvoj individuálních dovedností;

58.  vyzývá členské státy a sociální partnery, aby společně vypracovali a zavedli opatření, v jejichž rámci by bylo poskytováno volno na vzdělávání a odbornou přípravu a na školení při zaměstnání; dále je vyzývá k tomu, aby všem pracovníkům, a zejména těm, kteří se nacházejí ve znevýhodněné situaci, obzvláště ženám, zpřístupnili učení v rámci práce i mimo ni, včetně placeného studijního volna;

59.  zdůrazňuje, že politiky týkající se dovedností by měly brát v úvahu nejen probíhající změny na trhu práce, ale měly by být natolik univerzální, aby rozvíjely schopnost pracovníků učit se a pomáhaly jim vyrovnat se s budoucími výzvami;

60.  zdůrazňuje, že rozvoj dovedností musí být společným úkolem poskytovatelů vzdělávání i zaměstnavatelů; trvá na tom, že průmysl/zaměstnavatelé by se měli podílet na poskytování nezbytných dovedností pracovníkům s cílem zajistit konkurenceschopnost podniků a současně zvýšit sebedůvěru lidem;

61.  znovu opakuje, že za účelem posílení zaměstnatelnosti, inovací a aktivního občanství, včetně ekologického občanství, musí jít základní dovednosti ruku v ruce s jinými klíčovými kompetencemi a schopnostmi, jako např. s tvořivostí, povědomím o přírodě, smyslem pro iniciativu, kompetencemi v oblasti cizích jazyků, kritickým myšlením, mimo jiné prostřednictvím elektronické a mediální gramotnosti, a dovednostmi odrážejícími rozvíjející se odvětví;

62.  zdůrazňuje obrovský potenciál obnovitelných zdrojů energie a snah o efektivnější využívání zdrojů a energetickou účinnost pro inovace a zaměstnanost; vyzývá Komisi a členské státy, aby při provádění nové agendy dovedností zohledňovaly energetické a environmentální otázky vzhledem k příležitostem, které nabízejí pro vzdělávání a zaměstnanost;

63.  zdůrazňuje, že je třeba zavést individualizovanou podporu pro studenty, učně a zaměstnance na pracovišti s cílem zajistit účast všech osob na trhu práce;

64.  uznává význam podpory učňovské přípravy, která je založena na vzdělávání zaměřeném na praxi, a stáží jakožto nástrojů k dalšímu usnadnění začlenění jednotlivců na trh práce, např. vytvářením vazeb či výměnami dovedností mezi generacemi;

65.  konstatuje, že učňovské vzdělávání, stáže a specifické odborné vzdělávání jsou považovány za nejúčinnější druhy odborné přípravy, pokud jde o prevenci návratu mladých osob ke statusu NEET; konstatuje, že bylo zdůrazněno, že nabídka duálního systému odborného vzdělávání a akademického vzdělávání a odborné přípravy zmenšuje skupinu NEET, neboť mladým lidem umožňuje, aby pokračovaly ve vzdělávání/odborné přípravě, a že přispívá k jejich lepší zaměstnatelnosti a zvyšuje pravděpodobnost, že jejich přechod k zaměstnání/kariéře bude hladší; zdůrazňuje, že makroekonomická analýza ukazuje, že k nejlepším výsledkům vede kombinace duálního systému vzdělání a odborné přípravy a aktivních politik zaměstnanosti;

66.  vyzývá členské státy, aby podporovaly odbornou přípravu na pracovišti, odbornou přípravu v mezipodnikovém rámci a rozvoj dovedností pro pracovníky malých a středních podniků;

67.  žádá, aby byla zavedena konkrétní opatření s cílem usnadnit přechod mladých lidí ze vzdělávání do zaměstnání zajištěním kvalitních placených stáží a učňovské přípravy, které mladým lidem umožní profesní přípravu na pracovišti, nebo také programů přeshraničních výměn, jako je Erasmus pro mladé podnikatele, které dají mladým lidem možnost uplatnit své nadání v praxi a disponovat řadou práv a přístupem k odpovídajícímu zaměstnání a sociální ochraně podle vnitrostátních právních předpisů a praxe, stejně jako dospělí pracovníci; požaduje, aby členské státy zvláště podporovaly malé a střední podniky, aby také tyto podniky mohly přijímat stážisty a náhradníky;

68.  vyzývá členské státy k vytvoření kvalitního rámce, který nebude umožňovat, aby byly stáže a vzdělávání zaměřené na praxi využívány jako zdroje levné pracovní síly; poukazuje na to, že při vytváření kvalitních pracovních míst a předcházení vykořisťování je rovněž nezbytné porozumět základním normám pro bezpečnost a ochranu zdraví a právům na pracovišti; za tímto účelem vyzývá členské státy, aby zavedly kvalitní vnitrostátní právní rámce pro stáže a učňovskou přípravu, které budou především zajišťovat ochranu zaměstnání a náležitý rozsah sociálního zabezpečení;

69.  vyzývá Komisi, aby předložila rámec kvality pro učňovské vzdělávání, a členské státy, aby ho následně podpořily(37);

70.  je přesvědčen o tom, že pro předvídání budoucích požadavků na dovednosti je nezbytné aktivní zapojení občanské společnosti, zejména mládežnických a komunitních organizací, sociálních partnerů, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy a specializovaných služeb podpory na všech úrovních, zejména pak do fáze přípravy a provádění programů odborné kvalifikace, které zajišťují skutečný a účinný přechod z formálního vzdělávání do učebních praxí založených na pracovní činnosti („učení se prací“) a kvalitním pracovním místě;

71.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby kvalifikace byly pro zaměstnavatele smysluplné, čehož se docílí tak, že budou do jejich navrhování zapojeni aktéři na trhu práce;

Klíčová úloha neformálního a informálního učení

72.  trvá na důležitosti uznávání neformálního a informálního učení s cílem oslovit studující a posílit jejich postavení; uznává, že toto obzvláště platí pro osoby ve zranitelné nebo znevýhodněné situaci, jako jsou pracovníci s nízkou kvalifikací či uprchlíci, kteří potřebují mít k postupům uznávání přednostní přístup;

73.  s politováním konstatuje, že zaměstnavatelé a poskytovatelé vzdělávání dostatečně neuznávají hodnotu a relevantnost dovedností, schopností a znalostí nabytých v rámci neformálního a informálního učení; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba usilovat o překonání nedostatečného povědomí všech zúčastněných subjektů o otázkách uznávání;

74.  uznává, že nedostatečná srovnatelnost a jednotnost postupů uznávání jednotlivých zemí EU, zejména pokud jde o odborné vzdělávání a přípravu, představuje další překážku; uznává dále, že zajištění skutečného přístupu, uznávání a finanční podpory navíc stále představuje skutečnou výzvu, zejména v případě znevýhodněných skupin, jako jsou jednotlivci s nízkou kvalifikací, kteří potřebují prioritní přístup k uznávání;

75.  vyzývá Komisi a členské státy, aby o možnostech postupu uznávání zvyšovaly povědomí; v tomto ohledu vítá pokrok, jehož bylo v posledních několika letech dosaženo v souvislosti s prováděním doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení do roku 2018; nicméně je toho názoru, že aby se umožnilo uznávání, je třeba vyvinout větší úsilí o zavedení právních rámců a vytvoření komplexních validačních strategií;

76.  připomíná, že mnoho stávajících evropských nástrojů transparentnosti, jako je evropský rámec kvalifikací či evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, bylo vyvinuto izolovaně; zdůrazňuje, že k tomu, aby jednotlivci mohli lépe hodnotit pokrok, kterého dosáhli, a příležitosti, které se jim nabízejí, a zužitkovat výsledky vzdělávání získané v různých kontextech, je třeba, aby byli lépe koordinováni a podporováni v rámci systémů zajišťování kvality a začleněni do vnitrostátního kvalifikačního rámce, aby tak mohla být budována důvěra různých odvětví a aktérů, včetně zaměstnavatelů;

77.  trvá na tom, že je třeba přeorientovat se na úlohu neformálního vzdělávání, které je stěžejní pro posílení postavení osob, zejména zranitelnějších a více znevýhodněných osob, včetně osob se zvláštními potřebami a osob se zdravotním postižením, a osob s nízkou kvalifikací a omezenými příležitostmi, pokud jde o přístup k formálnímu vzdělávání; je přesvědčen o tom, že poskytovatelé neformálního vzdělávání a nevládní organizace mají dobré předpoklady pro to, aby oslovily osoby ze znevýhodněných skupin, které stojí stranou formálního vzdělávacího systému, a měly by být při plnění této úlohy lépe podporovány, aby se zajistilo, že novou agendu dovedností budou využívat ty osoby, které podporu potřebují nejvíc;

78.  uznává význam dobrovolnické činnosti jako jednoho z nástrojů nabývání znalostí, zkušeností a dovedností, které zvyšují zaměstnatelnost a přispívají k získání odborné kvalifikace;

79.  zdůrazňuje, že neformální učení, a to i prostřednictvím dobrovolnické činnosti, hraje zásadní úlohu při stimulaci rozvoje přenositelných znalostí, mezikulturních kompetencí a dovedností potřebných pro život, jako jsou týmová práce, tvořivost a smysl pro iniciativu, a zároveň posiluje sebevědomí a motivaci k učení;

80.  dále zdůrazňuje, že velký význam mají také informální vzdělávací programy, výtvarné a sportovní činnosti a mezikulturní dialog, neboť aktivně zapojují občany do společenských a demokratických procesů a zvyšují jejich odolnost vůči propagandě vedoucí k radikalizaci; zdůrazňuje, že neformální a informální učení jsou zásadní pro integraci osob, které mají s nalezením práce největší těžkosti, a jsou tudíž zranitelné, vyzývá v tomto směru členské státy, aby zajistily úplné a včasné provádění doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení;

81.  podtrhuje hodnotu průřezových dovedností získaných prostřednictvím sportu v rámci neformálního a informálního učení a dále zdůrazňuje spojitost mezi sportem, zaměstnatelností, vzděláním a odbornou přípravou;

82.  zdůrazňuje, že informální a neformální prostředí poskytuje rovněž příležitosti k aktivnímu prosazování společných hodnot, jako je svoboda, tolerance a nediskriminace, k získávání znalostí o občanských záležitostech, udržitelnosti a lidských právech, včetně práv žen a dětí;

83.  vyzývá členské státy, aby zaváděly postupy uznávání výsledků informálního a neformálního vzdělávání s cílem zajistit úspěch postupů pro rozšiřování dovedností a s využitím osvědčených postupů těch členských států, které již mají takové nástroje k dispozici(38); připomíná v tomto ohledu význam politické reakce, která by byla zaměřena na skupiny, které jsou nejvíce vzdáleny od trhu práce;

84.  zdůrazňuje, že neformální a informální prostředí, které se široce uplatňuje v rámci komunitního vzdělávání a práce se skupinami, které jsou nedostatečně zastoupeny v hlavním proudu akademického vzdělávání a vzdělávání dospělých, hraje klíčovou úlohu z hlediska začleňování marginalizovaných a zranitelných osob; souhlasí v této souvislosti s tím, že je třeba brát v potaz hledisko a potřeby žen a dívek, osob se zdravotním postižením, osob LGBTI, migrantů a uprchlíků a příslušníků národnostních menšin;

85.  zdůrazňuje význam pracovně-profesního poradenství, které poskytuje podporu jednotlivcům s nízkou kvalifikací; připomíná v tomto ohledu, že je důležité zajistit v členských státech veřejné a soukromé služby zaměstnanosti z hlediska kapacity i kvality;

86.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily zavedení společných nástrojů pro hodnocení dovedností v návaznosti na rámec Europass;

87.  vyzývá členské státy, aby nadále rozvíjely své systémy uznávání a zvyšovaly informovanost o tom, kde a jak lze o uznání požádat; vybízí je k vytváření přístupnějších, atraktivnějších a otevřenějších způsobů získávání dalšího vzdělávání, např. pokračování v odborném vzdělávání a přípravě;

Podpora digitálních dovedností, dovedností v oborech STEM a podnikatelských dovedností

88.  poukazuje na skutečnost, že v dnešní společnosti je zajištění základních digitálních dovedností nezbytným předpokladem osobního i profesního naplnění, avšak domnívá se, že je třeba vynaložit další úsilí, aby byli lidé vybaveni specifičtějšími kompetencemi v digitální oblasti, a mohli tak používat digitální technologie inovativním a tvůrčím způsobem;

89.  poukazuje na to, že je třeba vymezit dovednosti nezbytné pro nové technologie a podporovat rozvoj patřičných digitálních dovedností, které se mohou uplatnit v prostředí společností se střední tržní kapitalizací, mikropodniků a malých a středních podniků; upozorňuje především na to, že v digitální éře probíhá rozvoj dovedností v kontextu náhlých změn, které mohou destabilizovat trhy práce, a tudíž je vhodné, aby takové změny doprovázelo celoživotní učení;

90.  je přesvědčen o tom, že by měl být kladen větší důraz na výuku oborů, jako jsou přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika (obory STEM), aby se zlepšilo digitální vzdělávání a vyučování; žádá o začlenění umění a kreativního učení do programu vzdělávání v oborech STEM vzhledem k úzké souvislosti mezi kreativitou a inovacemi a dále se domnívá, že by dívky a mladé ženy měly od raného věku být vedeny ke studiu oborů STEM;

91.  trvá na tom, že je třeba do procesů výuky a vzdělávání začlenit nové technologie a zprostředkovat vzdělávání, při kterém by se mohly uplatňovat přímé zkušenosti z reálného života, a zároveň je třeba osnovy pro výuku zaměřenou na IKT a sdělovací prostředky přizpůsobit věku, zohledňovat vývoj a zdraví dítěte a včas začít s vedením k zodpovědnému využívání technologií a posílením kritického myšlení, s cílem vybavit studenty adekvátním souborem dovedností, schopností a znalostí a zajistit rozvoj celé škály digitálních dovedností, které ve stále více digitální ekonomice potřebují jednotlivci i společnosti; znovu připomíná, že je třeba podporovat dívky a mladé ženy ve studiu informačních a komunikačních technologií;

92.  dále zdůrazňuje, že v zájmu vytvoření a provádění strategií v oblasti digitálních dovedností je třeba zaujmout cílenější přístup, který bude více založený na spolupráci a koordinaci;

93.  vybízí Komisi, aby za tímto účelem navýšila finanční prostředky v evropských rámcových programech i v Evropském fondu pro strategické investice (EFSI), a pomohla tak inovativním a reflexivním evropským společnostem podporujícím začlenění dosáhnout toho, aby se všichni občané, a zejména lidé ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí nebo lidé žijící v odlehlých oblastech, lidé se zdravotním postižením, starší lidé i nezaměstnaní mohli plně zapojit do pracovního trhu;

94.  vítá návrh Komise, aby byla členským státům adresována výzva k vypracování komplexní národní strategie pro digitální dovednosti, přičemž by se měly zvláště zaměřit na zmírňování digitální propasti, především pokud jde o starší osoby; poukazuje nicméně na to, že mají-li být tyto strategie účinné, je třeba zajistit možnosti celoživotního učení pro pedagogické pracovníky, pevné pedagogické vedení a inovace na všech úrovních vzdělávání přizpůsobené jednotlivým úrovním a založené na jasné vizi mediální pedagogiky, která bude odpovídat věku a vývojovému stupni, a na počátečním a dalším vzdělávání učitelů, rozšiřováním dovedností a výměnách osvědčených postupů;

95.  zdůrazňuje, že mediální gramotnost umožňuje občanům zaujímat kritický postoj k různým formám médií, a rozšiřuje tak prostředky a možnosti, které nabízí „digitální gramotnost“;

96.  vyzývá členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o zlepšení mediální gramotnosti ve školních osnovách a v osnovách kulturně vzdělávacích institucí a aby rozvíjely iniciativy na celostátní, regionální nebo místní úrovni, které by zahrnovaly veškeré úrovně formálního, informálního a neformálního vzdělávání a odborné přípravy;

97.  připomíná, že soubor digitálních dovedností musí zahrnovat digitální a mediální gramotnost a také kritické a kreativní myšlení, aby se studenti nestali pouhými uživateli technologií, ale aktivními tvůrci, inovátory a zodpovědnými občany v digitalizovaném světě;

98.  vyzývá členské státy, aby na všech úrovních vzdělávání zajistily příležitosti ke vzdělávání v oblasti IKT a k rozvíjení digitálních dovedností a mediální gramotnosti; v této souvislosti zdůrazňuje význam otevřených vzdělávacích zdrojů, které zajišťují přístup pro všechny;

99.  zdůrazňuje, že je nutné zahrnout prvky výuky podnikatelských dovedností, a to včetně sociálního podnikání, do všech úrovní vzdělávání a různých školních předmětů, jelikož posílení podnikatelského ducha u dětí již v raném věku zvýší uplatnitelnost na trhu práce, přispěje ke snižování nezaměstnanosti mladých lidí a podpoří kreativitu, kritické myšlení a vůdčí schopnosti, které jsou užitečné pro vytváření sociálních projektů a přispívají k rozvoji místních komunit; v této souvislosti dále zdůrazňuje význam využívání získaných zkušeností a koncepce „poučení z neúspěchu“;

100.  domnívá se, že vzdělávání v oblasti podnikání by mělo zahrnovat sociální rozměr, neboť ten oživuje hospodářství a současně zmírňuje chudobu, sociální vyloučení a další sociální problémy, a že by se mělo zabývat rovněž tématy jako spravedlivý obchod, sociální podniky a alternativní modely podnikání, jako jsou například družstva, s cílem dosáhnout sociálnějšího, inkluzivnějšího a udržitelnějšího hospodářství;

101.  připomíná, že kreativní odvětví patří mezi sektory s nejvyšší mírou soukromého podnikání a růstu a že kreativní způsob výuky rozvíjí přenositelné dovednosti, jako jsou např. kreativní myšlení, schopnost řešit problémy, týmová práce a vynalézavost; uznává, že umění a mediální odvětví jsou pro mladé lidi obzvláště zajímavá;

102.  poukazuje na skutečnost, že podnikání vyžaduje rozvoj průřezových dovedností, jako je kreativita, kritické myšlení, schopnost práce v týmu a podnikavost, které přispívají k osobnímu i pracovnímu rozvoji mladých lidí a usnadňují jejich přechod na trh práce; domnívá se, že je proto zapotřebí usnadňovat a podporovat zapojení podnikatelů do vzdělávacího procesu;

103.  naléhavě vyzývá k aktivnímu dialogu, sdílení dat a spolupráci mezi akademickou sférou, dalšími vzdělávacími institucemi a subjekty, sociálními partnery a pracovním prostředím za účelem vytvoření vzdělávacích programů, které vybaví mladé lidi požadovanými dovednostmi, schopnostmi a znalostmi;

Modernizace odborného vzdělávání a přípravy a zaměření na hodnotu učení se prací

104.  vyzývá Komisi, členské státy a sociální partnery, aby vypracovali a zavedli opatření, v jejichž rámci by bylo poskytováno volno na vzdělávání a odbornou přípravu a na odborné a celoživotní vzdělávání, a to i v jiných členských státech, než ze kterého pocházejí; vyzývá je dále, aby všem pracovníkům, zejména znevýhodněným, zpřístupnili vzdělávání na pracovišti i mimo něj, včetně studijních pobytů, a kladli přitom důraz na ženy zaměstnané v odvětvích, v nichž jsou strukturálně nedostatečně zastoupeny(39);

105.  znovu poukazuje na důležitost odborného vzdělávání a přípravy jakožto relevantní formy vzdělávání, která nejen podporuje zaměstnatelnost a získávání odborné kvalifikace, ale vede také k rovným příležitostem pro všechny občany, včetně občanů náležejících k sociálně zranitelným a znevýhodněným skupinám;

106.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily odpovídající investice do odborného vzdělávání a přípravy a prostřednictvím komplexního a participativního vzdělávacího přístupu zajistily jejich větší relevantnost pro studenty, zaměstnavatele a společnost, aby je přizpůsobily potřebám pracovního trhu tak, že je začlení do vzdělávacího systému prostřednictvím participativního, integrovaného a koordinovaného přístupu a zaručí vysoké standardy kvalifikace a kvality odborného vzdělávání a přípravy; zdůrazňuje, že je zapotřebí užší spolupráce mezi odborným vzděláváním a přípravou a poskytovateli vysokoškolského vzdělávání, aby se zajistil úspěšný přechod absolventů odborného vzdělávání a přípravy k vysokoškolskému vzdělávání;

107.  domnívá se, že je důležité usilovat o to, aby bylo možné snáze přecházet mezi akademickým a profesním vzděláváním;

108.  zdůrazňuje, že je třeba posílit praxi poskytování poradenství v oblasti dalšího vzdělávání a profesní orientace jak v rámci vzdělávacího systému, tak v rámci vzdělávání dospělých, a to s důrazem na dovednosti a kompetence, které jsou potřebné v perspektivních oborech a odvětvích jednotlivých zemí s vysokou přidanou hodnotou a investičním potenciálem;

109.  vítá iniciativy Komise, jejichž cílem je podporovat odborné vzdělávání a přípravu; je si vědom toho, že mobilita v odborném vzdělávání a přípravě ještě nenaplnila svůj potenciál; domnívá se, že další finanční prostředky pro instituce odborného vzdělávání a přípravy by mohly přispět ke zvýšení mobility v odborném vzdělávání a přípravě a také ke zvýšení kvality, relevantnosti a inkluzivnosti odborného vzdělávání a přípravy;

110.  zdůrazňuje, že je třeba prozkoumat možnost meziodvětvové mobility nejen v rámci povolání učitele v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, ale rovněž mezi školami jako celkem;

111.  má za to, že hlavní odpovědnost za kvalitu odborného vzdělávání a přípravy leží na členských státech a na regionální úrovni; žádá Komisi, aby propagovala odborné vzdělávání a přípravu a usnadňovala výměnu osvědčených postupů;

112.  vyzývá členské státy, aby prostřednictvím odpovídajících investic a kvalifikovaných pracovníků vytvořily nový image odborného vzdělávání a přípravy, posílily napojení na pracovní trh a zaměstnavatele a zlepšily povědomí o odborném vzdělávání a přípravě jakožto hodnotné cestě k získání vzdělání a zaměstnání;

113.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily přitažlivost a status odborného vzdělávání a přípravy a mobility v rámci odborného vzdělávání a přípravy jako důležité volby v rámci profesní dráhy jednotlivce a dbaly na to, aby mladí lidé a jejich rodiny měli přístup k informacím o možnostech odborného vzdělávání a přípravy, byly zajištěny dostatečné investice pro zvýšení kvality a relevantnosti odborného vzdělávání a přípravy, byl zajištěn přístup pro všechny, vznikaly užší vazby mezi akademickým vzděláváním a odborným vzděláváním a přípravou a byla podporována genderová vyváženost a nediskriminace u programů odborného vzdělávání a přípravy;

114.  požaduje konkrétní cíle, jako je zavedení plně funkčního systému přenosu kreditů a uznávání využíváním evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu;

115.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvářely a vzájemně si porovnávaly osvědčené postupy partnerství mezi vzděláváním a odbornou přípravou s cílem snížit počet odchodů ze vzdělávání nebo odborné přípravy a počet těch, kteří nejsou zaměstnáni a neúčastní se ani vzdělávání ani odborné přípravy; doporučuje, aby tak bylo provedeno prostřednictvím spolupráce mezi středními školami a podniky s cílem mj. formou odborné přípravy vytvořit příležitosti tzv. druhé šance, dosáhnout větší integrace mezi systémy a lépe uzpůsobit dovednosti skutečným potřebám;

116.  vybízí členské státy, aby v koordinaci s místními a regionálními hospodářskými subjekty zavedly kvalitní duální vzdělávací systémy a systémy odborného vzdělávání v návaznosti na výměnu osvědčených postupů a v souladu se specifickou povahou každého vzdělávacího systému, s cílem překonat stávající a budoucí nesoulad v dovednostech;

117.  vyzývá členské státy, aby zlepšily shromažďování údajů mapující trajektorie profesní dráhy absolventů odborného vzdělávání a přípravy, aby bylo možné zlepšovat vyhlídky na získání zaměstnání, posuzovat kvalitu odborného vzdělávání a přípravy a formovat volbu profesní dráhy studenta;

118.  připomíná, že je třeba více podporovat mobilitu studentů i učitelů; vyzývá proto členské státy, aby do svých vnitrostátních programů zahrnuly podporu mobility s cílem přispět ke zvýšení podílu mladých lidí, kteří získají zkušenosti v zahraničí;

Učitelé a školitelé

119.  je přesvědčen, že učitelé a školitelé hrají klíčovou roli v tom, jaké mají žáci výsledky; zdůrazňuje proto, že je nutné investovat do počátečního a průběžného profesního rozvoje učitelů ve všech odvětvích vzdělávání a podporovat jej, zajistit kvalitní zaměstnání a zavést služby v oblasti celoživotního profesního poradenství, což musí být trvalou prioritou v celé EU;

120.  zdůrazňuje, že zlepšení postavení a rozšiřování dovedností všech učitelů, školitelů, mentorů a vychovatelů by bylo předpokladem pro realizaci nové agendy dovedností a že je třeba vyvinout další úsilí s cílem přilákat mladé lidi k práci ve vzdělávání a motivovat učitele, aby v profesi zůstali, například zlepšením politik k udržení učitelů; konstatuje, že to vyžaduje respekt vůči učitelům a jejich docenění, atraktivní odměňování a pracovní podmínky, lepší přístup k dalšímu vzdělávání během pracovní doby, zejména v digitální didaktice, a také opatření na ochranu proti násilí a obtěžování ve vzdělávacích institucích a k předcházení těmto jevům; vyzývá členské státy, aby usilovaly o větší rovnost žen a mužů v učitelském povolání; zdůrazňuje, že posilování inovativních postupů výuky a učení se a usnadnění mobility a výměny osvědčených postupů by bylo krokem vpřed k dosažení tohoto cíle;

121.  připomíná, že vzdělávání učitelů v některých členských státech výrazně negativně ovlivnila hospodářská a finanční krize; zdůrazňuje, že je důležité investovat do učitelů, školitelů a vychovatelů a vybavovat je novými dovednostmi a metodami výuky v souladu s technologickým a společenským vývojem;

122.  vyzývá členské státy, aby výrazně investovaly do celoživotního vzdělávání učitelů, včetně získávání praktických zkušeností v zahraničí, zajistily jejich průběžný profesní rozvoj a pomohly jim rozvinout nové dovednosti, jako jsou dovednosti v oblasti IKT, podnikatelské dovednosti či dovednosti související s inkluzivním vzděláváním; zdůrazňuje, že v tomto ohledu by všem pedagogickým zaměstnancům měly být poskytnuty placené dny na vzdělávání v odpovídajícím měřítku pro rozšíření jejich dovedností;

123.  zdůrazňuje, že v rámci odborného vzdělávání a přípravy je třeba rozvíjet kompetence učitelů umožňující naučit studenty v úzké spolupráci s malými a středními podniky podnikatelským dovednostem; klade proto důraz na podporu flexibilních postupů přijímání pracovníků (např. učitelů s odbornou praxí);

124.  doporučuje členským státům, aby vytvořily pobídky, aby se dařilo přijímat zájemce o učitelské povolání s vysokou úrovní odborných předpokladů a aby byla odměněna práce učitelů s dobrými výsledky;

Provádění nové agendy dovedností pro Evropu: výzvy a doporučení

125.  vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání, s cílem lépe odhadovat a předvídat budoucí požadavky na dovednosti a lépe je přizpůsobovat volným pracovním místům na trhu práce;

126.  zdůrazňuje, že ve spolupráci se všemi příslušnými zainteresovanými stranami, včetně sociálních partnerů, organizací občanské společnosti a poskytovatelů neformálního vzdělávání, služeb zaměstnanosti a místních orgánů, je třeba novou agendu dovedností dále propracovat, provádět a monitorovat; vyzývá Komisi, aby přispívala k podpoře širších partnerství s těmito subjekty;

127.  vyzývá Komisi a členské státy, aby při provádění uvedené iniciativy kladly velký důraz na koordinaci různých organizací přímo či nepřímo zapojených do rozvoje dovedností, jako jsou ministerstva, místní orgány, veřejné vzdělávací a jiné agentury, vzdělávací instituce a instituce poskytující odbornou přípravu a nevládní organizace;

128.  vyzývá Komisi a členské státy, aby pokračovaly v úsilí o zvyšování viditelnosti odborného vzdělávání a přípravy a posilovaly jejich kvalitu a atraktivitu; vyzývá Komisi, aby podnítila členské státy ke stanovení dalších cílů v zájmu stimulace vzdělávání zaměřeného na praxi v rámci programů odborné přípravy a vzdělávání;

129.  vyzývá k užší spolupráci mezi odborným vzděláváním a přípravou a poskytovateli vysokoškolského vzdělávání s cílem odstranit stávající nedostatky, pokud jde o zajištění úspěšného přechodu absolventů odborného vzdělávání a přípravy k vysokoškolskému vzdělávání; v této souvislosti doporučuje, aby se získávaly znalosti z osvědčených postupů v různých členských státech, které zavedly účinné systémy duálního vzdělávání;

130.  žádá Komisi a členské státy, aby přijaly koordinovaný a integrovaný přístup v sociálních politikách, vzdělávání a zaměstnání s cílem umožnit stálý vývoj odborného vzdělávání a přípravy přizpůsobující se situaci a aby osoby, které projdou tímto vzděláváním a přípravou, mohly mít přístup k vyšším stupňům studií a odborné přípravy;

131.  zdůrazňuje, že je třeba zlepšit chápání a srovnatelnost různých kvalifikací v jednotlivých členských státech; vítá navrhovanou revizi a další rozvoj evropského rámce kvalifikací a vyzývá k posílení spolupráce mezi členskými státy a všemi zúčastněnými stranami; vyzývá k větší soudržnosti nástrojů EU pro kvalifikaci, zejména evropského rámce kvalifikací, evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) a evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy;

132.  vyzývá Komisi a členské státy, aby se nadále soustředily na to, aby všichni jejich občané jakéhokoli věku měli možnost rozvíjet své digitální dovednosti a schopnosti, aby zároveň podpořily digitální transformaci ekonomiky a společnosti a změnu způsobů učení, práce i podnikání a soustředily se také na širší společenské dopady těchto změn; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby vzaly na vědomí záměr Komise soustředit se na pozitivní aspekty této transformace prostřednictvím strategie EU pro elektronické dovednosti; vyzývá k dalšímu zapojení občanské společnosti a sociálních partnerů do Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa;

133.  souhlasí s plánem odvětvové spolupráce v oblasti dovedností, který vypracovala Komise v rámci pilotního programu pro šest odvětví, a podporuje jeho pokračování;

134.  vyzývá Komisi a členské státy, aby se nadále soustředily na digitální dovednosti, zejména na digitální transformaci ekonomiky a změnu způsobů práce i podnikání, a bere na vědomí záměr Komise soustředit se na pozitivní aspekty této transformace prostřednictvím strategie EU pro elektronické dovednosti;

135.  vyzývá členské státy, aby zařadily rané vzdělávání v oblasti podnikání(40), včetně sociálního podnikání, do učebních osnov s cílem rozvinout individuální podnikatelské myšlení svých občanů jako klíčové kompetence, která podporuje osobní rozvoj, aktivní občanství, sociální začleňování a zaměstnatelnost;

136.  vybízí Komisi, aby vypracovala příslušné rámce kompetencí pro další klíčové schopnosti, jako jsou např. finanční gramotnost a digitální a podnikatelské dovednosti;

137.  zastává názor, že má-li navrhovaná iniciativa „Cesty prohlubování dovedností“ přinést reálné změny, je třeba vzít v úvahu zkušenost s prováděním záruky pro mladé lidi; domnívá se, že je zejména třeba usilovat o rychlejší provádění, mít integrovaný přístup s doplňujícími sociálními službami a podpořit lepší spolupráci se sociálními partnery, např. odbory a sdruženími zaměstnavatelů, a dalšími zúčastněnými stranami;

138.  domnívá se, že vybavení lidí minimálním souborem dovedností je důležité, ale nedostatečné, neboť je stěžejní zajistit, aby každý jednotlivec byl motivován k získání pokročilých dovedností a schopností, a dokázal se tak lépe přizpůsobit budoucím výzvám, zejména pokud jde o zranitelné skupiny, u nichž hrozí riziko nejistých pracovních poměrů;

139.  vyjadřuje politování nad tím, že chybí finanční prostředky na provádění návrhů, což může představovat významnou překážku při přijímání opatření, která mohou přinést skutečnou změnu na vnitrostátní úrovni, ale zastává názor, že členské státy by měly být vybízeny k tomu, aby plně využívaly stávajících dostupných finančních zdrojů na podporu provádění agendy, zejména Evropského sociálního fondu; zdůrazňuje, že navrhované zdroje financování, především Evropský sociální fond a program Erasmus+, jsou již k dispozici na vnitrostátní úrovni; vyzývá proto Komisi, aby podpořila členské státy ve větším poskytování a v efektivním vynakládání finančních prostředků do oblasti dovedností, neboť se jedná o důležitou investici do lidského kapitálu, který má nejen sociální, ale i hospodářský přínos;

140.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci národních strategií pro digitální dovednosti poskytly finanční prostředky za účelem překlenutí stávající technologické a digitální propasti mezi vzdělávacími institucemi a institucemi pro odbornou přípravu, které jsou dobře vybaveny, a těmi, které dobře vybaveny nejsou, a aby podporovaly zvyšování dovedností učitelů a školitelů v oblasti technologií s cílem držet krok s rozrůstajícím se digitalizovaným prostředím;

141.  důrazně doporučuje, aby se řešil problém tzv. digitální propasti a aby měli všichni rovné příležitosti, aby tak mohli získat přístup k digitálním technologiím a také schopnostem, postojům a motivaci, což jsou nezbytné prvky pro digitální účast;

142.  žádá Komisi a členské státy, aby spolupracovaly také při řešení otázek, jako je špatný prospěch žáků v některých studijních oborech, nízká účast na vzdělávání dospělých, předčasné ukončování školní docházky, sociální začleňování, občanská angažovanost, genderové rozdíly a míra zaměstnanosti absolventů;

143.  vyzývá členské státy, aby vedly konzultace se sociálními partnery, podpořily spolupráci a posílily součinnost mezi formálními, neformálními a informálními poskytovateli vzdělávání, regiony a místními orgány a zaměstnavateli a občanskou společností s cílem oslovit širší skupinu pracovníků s nízkou kvalifikací a lépe zohlednit jejich specifické potřeby;

144.  vyzývá k větší flexibilitě ve vzdělávání, pokud jde o místo, způsob poskytování výuky a výukové metody, které by sloužily k přilákání různých studentů a k naplnění jejich potřeb a zároveň podporovaly možnosti vzdělávání pro všechny občany;

145.  vítá navrhovanou revizi rámce klíčových schopností, který představuje cenný referenční zdroj a stanoví společnou koncepci rozvoje průřezových dovedností, a vyzývá k posílení jeho dopadu na vnitrostátní úrovni, mimo jiné v rámci učebních osnov a odborné přípravy učitelů; vyzývá Komisi, aby zajistila propojení rámce klíčových schopností s doporučením Rady z roku 2012 o uznávání neformálního a informálního učení;

146.  vítá plánovanou revizi evropského rámce kvalifikací, která by měla přispět ke zlepšení srozumitelnosti stávající dovedností a kvalifikací v různých zemích EU; zdůrazňuje, že takový nástroj má zásadní význam pro rozvoj profesní mobility, zejména v příhraničních oblastech, a že je třeba zajistit větší viditelnost dovedností, schopností a znalostí získaných prostřednictvím neformálního a informálního vzdělávání;

147.  vyzývá členské státy, aby při provádění procesu rozšiřování dovedností zaujaly komplexní přístup, který bude zároveň poskytovat různé příležitosti, jež berou v úvahu konkrétní potřeby na místní, regionální a odvětvové úrovni (např. mezikulturní dovednosti, občanské dovednosti, dovednosti v oblasti životního prostředí, jazykové dovednosti, dovednosti v oblasti zdravotnictví a v rodinné sféře) a nesoustředí se jen na poskytování základních dovedností;

148.  vyzývá Komisi, aby podpořila úsilí členských států prostřednictvím vzájemných vzdělávacích aktivit a výměny osvědčených postupů;

149.  vítá a podporuje revizi rámce Europass, zejména přechod od používání Europassu jako nástroje pro dokumenty k Europassu jako službě, a úsilí více zviditelnit různé druhy vzdělávání a schopnosti, zejména ty, které byly získány mimo rámec formálního vzdělávání;

150.  domnívá se, že revize by měla zajistit, aby znevýhodněné skupiny, jako jsou osoby se zdravotním postižením, lidé s nízkou kvalifikací, senioři nebo dlouhodobě nezaměstnaní, mohly mít prospěch z takových nástrojů a považuje za klíčové zajistit, aby byla zaručena jejich dostupnost i pro osoby se zdravotním postižením;

151.  domnívá se, že nerovnosti mezi muži a ženami v oblasti rozvoje dovedností by měly být v nové agendě dovedností lépe řešeny;

152.  vítá iniciativu, jejímž cílem je zavést systém pro sledování absolventů s cílem poskytnout podložené a odpovídající informace k vypracování osnov a vzdělávacích nabídek; žádá o podobný systém pro rozsáhlé sledování absolventů odborného vzdělávání a přípravy;

153.  žádá, aby byla v rámci programu Erasmus+, který nabízí a podporuje inkluzivní vzdělávání a odbornou přípravu pro mladé lidi, školitele, dobrovolníky, učně, stážisty a mladé pracovníky, trvale poskytována podpora a aby byla tato podpora navýšena;

154.  vyzývá Komisi, aby provedla analýzu vnitrostátních systémů kvalifikace a navrhla jejich úpravu tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám nově vznikajících profesí; zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy podporovaly učitele tím, že jim usnadní přístup k informacím o nejmodernějších technologiích, a připomíná v této souvislosti platformu eTwinning, kterou vybudovala Komise;

155.  vyzývá Komisi, aby vyhlásila Evropský rok vzdělávání dospělých, který přispěje ke zvyšování povědomí o hodnotě vzdělávání dospělých a tzv. aktivního stárnutí v celé Evropě, a aby poskytla dostatečný časový prostor pro jeho přípravu na evropské i vnitrostátní úrovni;

156.  vyzývá Komisi, aby každoročně pořádala tzv. evropské fórum dovedností, aby si mohli příslušné orgány, vzdělávací instituce, pracovníci, studenti, zaměstnavatelé a zaměstnanci vyměňovat osvědčené postupy, pokud jde o prognózování odborných dovedností, vývoj a ověřování;

o
o   o

157.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 119, 28.5.2009, s. 2.
(2) Úř. věst. C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
(3) Úř. věst. C 484, 24.12.2016, s. 1.
(4) Úř. věst. C 67, 20.2.2016, s. 1.
(5) Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1.
(6) Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.
(7) Úř. věst. C 191, 1.7.2011, s. 1.
(8) Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 1.
(9) Úř. věst. C 290, 4.12.2007, s. 1.
(10) Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 36.
(11) Úř. věst. C 64, 5.3.2013, s. 5.
(12) Úř. věst. C 111, 6.5.2008, s. 1.
(13) Přijaté texty, P8_TA(2016)0338.
(14) Přijaté texty, P8_TA(2016)0107.
(15) Přijaté texty, P8_TA(2016)0008.
(16) Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 48.
(17) Přijaté texty, P8_TA(2015)0292.
(18) Přijaté texty, P8_TA(2015)0321.
(19) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
(20) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/cs/pdf
(21) Přijaté texty, P8_TA(2016)0005.
(22) Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (ISBN: 978-92-79-26866-3); http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/social-economy-guide.pdf.
(23) Přijaté texty, P8_TA(2015)0411.
(24) Evropské komise (2016), Analytical underpinning for a New Skills Agenda for Europe; (SWD(2016)0195).
(25) Cedefop, publikace připravovaná v Evropské komisi, 2016.
(26) http://www.cedefop.europa.eu/cs/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
(27) Viz SWD(2016)0195.
(28) Podpora konkurenceschopnosti kulturních a tvůrčích odvětví ve prospěch růstu a zaměstnanosti, 2015.
(29) Letmý pohled na společnost v roce 2016 – Sociální ukazatele OECD.
(30) Cedefop, Databáze vznikajících oborů přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky (STEMs), březen 2014.
(31) Duální systém vzdělávání kombinuje učňovskou přípravu v podniku s odborným vzděláváním v odborné škole v jednom kurzu.
(32) Monitor vzdělávání a odborné přípravy za rok 2016.
(33) https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf
(34) Eurofund (2015), Předškolní péče: pracovní podmínky, odborná příprava a kvalita služeb – systematický přezkum.
(35) Viz přijaté texty, P8_TA(2016)0338.
(36) Posun k vzdělávacím výsledkům – politiky a postupy v Evropě –- Cedefop.
(37) Měl by být založen na stanovisku Poradního výboru pro odborné vzdělávání k tématu „Společná vize kvalitní a účinné učňovské přípravy a učení se prací“ přijatém dne 2. prosince 2016.
(38) Doporučení Rady ze dne 19. prosince 2016.
(39) Viz přijaté texty, P8_TA(2016)0338.
(40) Evropská komise/EACEA/Eurydice, 2016. Vzdělávání v oblasti podnikání na školách v Evropě. zpráva Eurydice.

Právní upozornění - Ochrana soukromí