Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου ***
 Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν *
 Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων: χρηματοδοτικές συνεισφορές *
 Υπαγωγή του φουρανυλοφεντανύλιου σε μέτρα ελέγχου *
 Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία»
 Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ***II
 Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ***I
 Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες ***I
 Κοινή Αλιευτική Πολιτική: εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης ***I
 Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης
 Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς 1507
 Γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2
 Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3
 Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 5/2017: Παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας
 Kινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ
 Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον
 Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας

Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου ***
PDF 378kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))
P8_TA(2017)0386A8-0303/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15653/2016),

–  έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0094/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0303/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.

(1) ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 57.


Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν *
PDF 378kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν και με την οποία καταργείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))
P8_TA(2017)0387A8-0304/2017

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0297),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0212/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0304/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων: χρηματοδοτικές συνεισφορές *
PDF 492kWORD 52k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη συγκρότηση κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))
P8_TA(2017)0388A8-0293/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0068),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0118/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0293/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/201437 του Συμβουλίου συστάθηκε η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (εφεξής «κοινή επιχείρηση ΒΒΙ»).
(1)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/201437 του Συμβουλίου συστάθηκε η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (εφεξής «κοινή επιχείρηση ΒΒΙ») με στόχο τη συμβολή στην εφαρμογή του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) («Ορίζοντας 2020»), μέσω της αύξησης των επενδύσεων για την ανάπτυξη βιώσιμου βιομηχανικού τομέα βιοπροϊόντων στην Ένωση.
_________________
_________________
37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130).
37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το άρθρο 12 παράγραφος 4 του καταστατικού της κοινής επιχείρησης BBI, που παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 («το καταστατικό»), ορίζει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά των μελών της κοινής επιχείρησης BBI πλην της Ένωσης για τις επιχειρησιακές δαπάνες ανέρχεται σε τουλάχιστον 182 500 000 EUR για το διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014, ήτοι από τη σύσταση της κοινής επιχείρησης BBI έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
(2)  Το άρθρο 12 παράγραφος 4 του καταστατικού της κοινής επιχείρησης BBI, που παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 («το καταστατικό»), ορίζει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά των μελών της κοινής επιχείρησης BBI πλην της Ένωσης για τις επιχειρησιακές δαπάνες ανέρχεται σε τουλάχιστον 182 500 000 EUR για το δεκαετές διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014, ήτοι από τη σύσταση της κοινής επιχείρησης BBI έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Ο παρών κανονισμός ανταποκρίνεται στην πρόταση της κοινοπραξίας βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BIC), και αντανακλά τις βέλτιστες πρακτικές των άλλων κοινών επιχειρήσεων. Η αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος από την κοινή επιχείρηση BBI και η γενικότερη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων θα πρέπει να συνεχίσουν να επιτυγχάνονται μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας και της από κοινού δέσμευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στην αλυσίδα βιοπροϊόντων.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων (Bio-based Industries Consortium Aisbl / «BIC»), η οποία είναι μέλος της κοινής επιχείρησης BBI πλην της Ένωσης, εξακολουθεί να είναι σε θέση να στηρίξει τις επιχειρησιακές δαπάνες της κοινής επιχείρησης BBI για το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του καταστατικού. Εντούτοις, υπέβαλε πρόταση για εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών συνεισφορών από τις οντότητες που την απαρτίζουν σε επίπεδο έμμεσων δράσεων.
(3)  Η κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων (Bio-based Industries Consortium Aisbl / «BIC»), η οποία είναι μέλος της κοινής επιχείρησης BBI πλην της Ένωσης, εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση και είναι σε θέση να στηρίξει τις επιχειρησιακές δαπάνες της κοινής επιχείρησης BBI για το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του καταστατικού. Εντούτοις, υπέβαλε πρόταση για εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών συνεισφορών από τις οντότητες που την απαρτίζουν σε επίπεδο έμμεσων δράσεων.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Ο εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης που προτείνει η BIC έχει εμπνεύσει τον παρόντα κανονισμό, ενώ παράλληλα αναγνωρίζονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κοινής επιχείρησης BBI. Η Επιτροπή θα εξετάσει πώς ο εν λόγω εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις άλλες κοινές επιχειρήσεις, και, ειδικότερα, στην κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ο στόχος της πρωτοβουλίας BBI για την υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσω συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων από ολόκληρο το φάσμα των αξιακών αλυσίδων του κλάδου των βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και των πανεπιστημίων, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την παροχή στην BIC και τις οντότητες που την απαρτίζουν της δυνατότητας να καταβάλλουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά όχι μόνο με τη μορφή πληρωμών στην κοινή επιχείρηση BBI, αλλά και με τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών για έμμεσες δράσεις που χρηματοδοτούνται από την κοινή επιχείρηση BBI.
(4)  Ο στόχος της πρωτοβουλίας BBI για την υλοποίηση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος «Ορίζων 2020», δραστηριοτήτων μέσω συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων από ολόκληρο το φάσμα των αξιακών αλυσίδων του κλάδου των βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και των πανεπιστημίων, και προκειμένου να καταλάβει η Ένωση την πρώτη θέση στους τομείς της έρευνας, της επίδειξης και της ανάπτυξης στην αγορά προϊόντων βιολογικής προέλευσης και βιοκαυσίμων, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την παροχή στην BIC και τις οντότητες που την απαρτίζουν της δυνατότητας να καταβάλλουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά όχι μόνο με τη μορφή πληρωμών στην κοινή επιχείρηση BBI. Αυτός ο νέος τρόπος υλοποίησης πρόκειται να εξασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπορική βιωσιμότητα για την BIC και τις οντότητες που την απαρτίζουν, οι οποίες θα πρέπει με τη σειρά τους να διευκολύνουν την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Κατά την επεξεργασία της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή αναφέρθηκε στον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα, και τα διδάγματα που αντλήθηκαν, από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του παρόντος κανονισμού, υπό το φως της δέσμευσης της BIC να καταβάλει τη χρηματοδοτική της συνεισφορά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Η Επιτροπή θα πρέπει, σε μελλοντικές περιπτώσεις, να διενεργεί πάντα δημόσια διαβούλευση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές γίνονται αποδεκτές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναπτύσσονται με τον πιο διαφανή και τον πιο ανοικτό δυνατό τρόπο. Παρομοίως, η Επιτροπή πρέπει να διενεργεί εκτιμήσεις επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων, εκτός εάν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου δηλώνουν διαφορετικά.

Υπαγωγή του φουρανυλοφεντανύλιου σε μέτρα ελέγχου *
PDF 382kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή του N-phenyl-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-υλ]-φουρανόνη-2-καρβοξαμιδίου (φουρανυλοφεντανύλιο) σε μέτρα ελέγχου (11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))
P8_TA(2017)0389A8-0309/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (11212/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0242/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοτρόπων ουσιών(1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0309/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 127 της 20.5.2005, σ. 32.


Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία»
PDF 548kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» (2016/2242(INI))
P8_TA(2017)0390A8-0296/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 145, 147, 165, 166 και 310 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(2), και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, όσον αφορά πρόσθετο ποσό αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων(3),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) αριθ. 3/2015 με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ ‘Εγγυήσεις για τη Νεολαία’: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης», αριθ. 17/2015 με τίτλο «Στήριξη των Ομάδων Δράσης για τους Νέους από την Επιτροπή: επιτυχής ο αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα αποτελέσματα» και αριθ. 5/2017 με τίτλο «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ;»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων τρία έτη μετά» (COM(2016)0646 και SWD(2016)0324),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0296/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι περισσότεροι από 4 εκατομμύρια νέοι ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Ένωση χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι μία από τις πολιτικές προτεραιότητες που έχουν θέσει από κοινού το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και η οποία συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων – 18,8 % στην ΕΕ το 2016 – είναι επιζήμιο για την κοινωνία και όσους πλήττονται ατομικά, με μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στην απασχολησιμότητα, στη σταθερότητα του εισοδήματος και στην επαγγελματική εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δυσανάλογα τους νέους και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ανεργία πλήττει πάνω από το ένα τέταρτο των νέων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ανεργία των νέων, έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές ενεργές πολιτικές απασχόλησης με διαφορετικά αποτελέσματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια άλλη ομάδα νέων, με αριθμό και σύνθεση πολύ διαφορετική μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε καμία μορφή εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ούτε εργάζονται (οι ΕΕΑΚ) και μπορούν να καταταγούν σε δύο κατηγορίες: τους άνεργους ΕΕΑΚ, που είναι διατεθειμένοι να αρχίσουν να εργάζονται και αναζητούν ενεργά εργασία , και τους μη ενεργούς ΕΕΑΚ, που είναι νέοι οι οποίοι δεν σπουδάζουν, δεν λαμβάνουν κατάρτιση και δεν αναζητούν προορατικά εργασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσον όρο, μόνο το 41,9 % των ΕΕΑΚ σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη θέσπιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση το 1997, η Επιτροπή υποστήριξε μια σειρά μέτρων με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών των νέων όσο αφορά την απασχόληση και την εκπαίδευση(4) και ότι, μετά την κρίση, οι προσπάθειες της ΕΕ επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», το οποίο θεσπίστηκε από το Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2013, καθώς και στην «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» (ΠΑΝ), η οποία δρομολογήθηκε στα τέλη του 2013·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και η ΠΑΝ έχουν ήδη καθιερωθεί ως η πιο αποτελεσματικές και πιο ορατές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και η ΠΑΝ έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων στην ΕΕ τονώνοντας την εκπαίδευση και τη ζήτηση για νεανικό εργατικό δυναμικό στην αγορά εργασίας και υποστηρίζοντας τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα απαράδεκτα υψηλό ποσοστό της τάξης του 17,2 % των νέων στην ΕΕ των 28 παραμένουν άνεργοι(5)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι θα προσφέρεται σε όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών (ή κάτω των 30 ετών σε ορισμένα κράτη μέλη) ποιοτική απασχόληση, συνεχής εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την τυπική εκπαίδευση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση ή το ιδιαίτερο παραγωγικό μοντέλο κάθε περιοχής, επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑΝ είναι μία πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην υποστήριξη των ΕΕΑΚ, των επί μακρόν άνεργων νέων και των νέων που δεν έχουν καταγραφεί ως άτομα που αναζητούν εργασία και κατοικούν σε περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων ξεπερνούσε το 25 % το 2012·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ΠΑΝ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ανέρχεται σε 6,4 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 3,2 δισεκατομμύρια EUR προέρχονται από μια νέα ειδική γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία πρόκειται να συμπληρωθεί με τουλάχιστον 3,2 δισεκατομμύρια EUR προερχόμενα από εθνικά κονδύλια στο πλαίσιο του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό αυτό θα συμπληρωθεί με ακόμα 1 δισεκατομμύριο EUR για το ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού της ΠΑΝ για την περίοδο 2017-2020, το οποίο θα συνοδευτεί από 1 δισεκατομμύριο EUR από το ΕΚΤ προκειμένου να προωθηθεί η απασχόληση των νέων στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 500 εκατομμύρια EUR από αυτό το συμπληρωματικό ποσό προβλέπεται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2017 μέσω του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελικά κονδύλια για το πρόγραμμα θα καθοριστούν στην πορεία των επικείμενων ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετήσιες επενδύσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» στην Ευρώπη εκτιμώνται σε 50,4 δισεκατομμύρια EUR(6), ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τις ετήσιες οικονομικές απώλειες λόγω της απομάκρυνσης των νέων από την αγορά εργασίας στην Ευρώπη, οι οποίες θα μπορούσαν να ανέρχονται σε τουλάχιστον 153 δισεκατομμύρια EUR(7)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, προκειμένου να επιταχυνθεί η δρομολόγηση των δράσεων της ΠΑΝ, αποφασίστηκε να αυξηθούν σε 1 000 000 EUR οι πιστώσεις για την προχρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας, ποσό που αντιπροσώπευε για τα επιλέξιμα κράτη μέλη αύξηση από το αρχικό 1-1,5 % στο 30 %·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κονδύλια που προβλέφθηκαν αρχικά για την ΠΑΝ χορηγήθηκαν εμπροσθοβαρώς την περίοδο 2014-2015 και ότι δεν προβλέφθηκαν νέες πιστώσεις για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συνέχειας στη χρηματοδότηση της ΠΑΝ έχει υπονομεύσει την επιτυχία του προγράμματος·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον επίπεδο χρηματοδότησης, τόσο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη, δεν επαρκεί για να καλύψει τις σχετικές ανάγκες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και η ΠΑΝ καλύπτουν διαφορετικές ενέργειες και ότι το πρώτο αποσκοπεί συγκεκριμένα στην ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση και χρησιμεύει ως βραχυπρόθεσμο μέτρο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ενώ η ΠΑΝ αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» χρηματοδοτείται μέσω του ΕΚΤ, των εθνικών προϋπολογισμών και της ΠΑΝ, ενώ η ΠΑΝ μπορεί να χρηματοδοτήσει την άμεση παροχή θέσεων εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης για την ομάδα-στόχο της στις επιλέξιμες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» ισχύει και για τα 28 κράτη μέλη, μόνο 20 κράτη μέλη είναι επιλέξιμα για στήριξη από την ΠΑΝ· λαμβάνοντας, τέλος, υπόψη ότι μια παρέμβαση της ΠΑΝ δεν έχει προκαθορισμένη διάρκεια, ενώ το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» απαιτεί να υποβληθεί προσφορά εντός τεσσάρων μηνών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από ποσοτική άποψη, η χρήση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» υπήρξε ανομοιογενής και διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» δεν έχουν αποδώσει ως τώρα ομοιόμορφα αποτελέσματα, και ότι σε μερικές περιπτώσεις ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί η συμβολή τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιφέρειες με υψηλό ποσοστό ανεργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλέξιμης περιφέρειας για χρηματοδότηση της ΕΕ σε επίπεδο NUTS·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες ένταξης που περιλαμβάνονται στις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» συχνά υλοποιούνται μόνο εν μέρει, περιλαμβάνουν πολύ στενό φάσμα επιλέξιμων συμμετεχόντων και εξαρτώνται από την υφιστάμενη ικανότητα και αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και από την ταχύτητα των διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση των ΔΥΑ τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αξίζει να επισημανθεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η ΠΑΝ, ειδικά στα κράτη μέλη που επηρεάστηκαν περισσότερο από την οικονομική, τη χρηματοπιστωτική και την κοινωνική κρίση από το 2007 και μετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί το πρόγραμμα αυτό και να αναπτυχθούν, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, περαιτέρω συμπληρωματικά μέτρα, στόχος των οποίων θα είναι να τονώσουν την ολοκλήρωση και τη συνοχή, ενισχύοντας παράλληλα την ισότητα των φύλων και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των νέων τεχνολογικών προκλήσεων στην αγορά εργασίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», ως επένδυση στους νέους, αποτελεί παράδειγμα κατάρτισης προϋπολογισμού με γνώμονα τα αποτελέσματα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης αναγνωρίζει ότι, σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, υπάρχει όντως «μια αναντιστοιχία μεταξύ των προσδοκιών και της ικανότητας της ΕΕ να αντεπεξέλθει σε αυτές»(8)·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να προβάλει και να προωθήσει καλύτερα τα κοινωνικοπολιτικά της μέτρα έναντι της ομάδας-στόχου, προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη προβολή των δράσεών της στους πολίτες της ΕΕ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ήταν πρόωρος, καθώς η περίοδος που αποτέλεσε το αντικείμενο της έρευνας ήταν υπερβολικά κοντά στην έναρξη των εθνικών προγραμμάτων εγγυήσεων και περιοριζόταν σε ορισμένα μόνο κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον σκοπό αυτόν θα ήταν χρησιμότερο να είχε διενεργηθεί μια αρχική αξιολόγηση της εφαρμογής τους προτού ξεκινήσει ο έλεγχος·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  σημειώνει ότι μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», από το 2013 έως το 2017, το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά περισσότερες από 7 μονάδες, από 23,8 %, τον Απρίλιο του 2013, σε 16,6 %, τον Απρίλιο του 2017, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν 2 εκατομμύρια νέοι έπαψαν να είναι άνεργοι· επισημαίνει ότι, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή το εν λόγω πρόγραμμα, έχουν συμμετάσχει πάνω από 14 εκατομμύρια νέοι σε κάποιου είδους καθεστώς· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις μεγάλο μέρος αυτής της μείωσης οφείλεται στο γεγονός ότι τόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εργασία εκτός ΕΕ, απώλεια που θα γίνει οδυνηρά αισθητή στις μελλοντικές δεκαετίες· εκφράζει, επιπλέον, τη λύπη του για το γεγονός ότι, στα μέσα του 2016, 4,2 εκατομμύρια νέοι ηλικίας κάτω των 25 στην ΕΕ εξακολουθούσαν να είναι άνεργοι (18,8 % της ενδιαφερόμενης δημογραφικής ομάδας)· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μακροχρόνιο αυτό ζήτημα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στρατηγικές που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας κάθε επιμέρους κράτους μέλους, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες κατάρτισης υψηλής ποιότητας και διαρκής απασχόληση·

2.  τονίζει ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη μέτρων που έχουν ως στόχο να εφοδιάσουν τους άνεργους νέους με τις δεξιότητες, την πείρα και τις γνώσεις που χρειάζονται για να ενταχθούν στην απασχόληση με μακρόπνοη προοπτική και να γίνουν επιχειρηματίες, ενώ ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία να διορθωθεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων·

3.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού στον εφοδιασμό των νέων με την εργασιακή δεοντολογία και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες στην αγορά εργασίας· τονίζει ωστόσο ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει απλώς να παρέχει δεξιότητες και ικανότητες σχετιζόμενες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και να συμβάλλει επίσης στην προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων, ώστε να γίνουν προορατικοί και υπεύθυνοι πολίτες· τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη να αποτελεί η αγωγή του πολίτη μέρος του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων τόσο τυπικών όσο και μη τυπικών εκπαιδευτικών μεθόδων·

4.  διαπιστώνει ότι όσο πιο νεαρή είναι η ηλικία και πιο χαμηλή η κατάρτιση τόσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό της ανεργίας των νέων και ότι η τάση αυτή έχει οξυνθεί με την κρίση, η οποία έχει πλήξει επίσης νέους ηλικίας άνω των 25 ετών χωρίς προσόντα, οι οποίοι συγκροτούν μία ομάδα που κινδυνεύει να βρεθεί σε ιδιαίτερα ευάλωτη οικονομική κατάσταση αν δεν γίνουν επενδύσεις στην κατάρτισή τους·

5.  παρατηρεί ότι, παρά τις εξελίξεις, η πρόσβαση των πλέον ευάλωτων νέων ανέργων στις ΔΥΑ παραμένει ανεπαρκής και ότι αυτή η ομάδα, μαζί με την ομάδα των νέων με ανώτατες σπουδές, περιλαμβάνει τους νέους με τις λιγότερες πιθανότητες να εγγραφούν σε καταλόγους ατόμων που αναζητούν εργασία·

6.  εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι οι ΕΕΑΚ είναι αποσυνδεδεμένοι από το εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας, συχνά χωρίς δική τους υπαιτιότητα· κατανοεί ότι η δημογραφική αυτή ομάδα είναι η πιο δυσπρόσιτη μέσω των υφιστάμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων που εφαρμόζουν προγράμματα χρηματοδότησης για την ανεργία των νέων, υπερβολικά πολλά εκ των οποίων δεν προσφέρουν ούτε επαρκή αμοιβή ούτε τις δέουσες συνθήκες εργασίας· θεωρεί ότι, για την περίοδο 2017-2020, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη δημογραφική ομάδα ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των κύριων στόχων του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

7.  σημειώνει ότι τα μέτρα που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» πρέπει επίσης να δίνουν απαντήσεις στις διαρθρωτικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ΕΑΕΚ, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια επίδραση αυτών των μέτρων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη επωφεληθεί από τα προγράμματα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» όλοι οι νέοι που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο ή είναι άνεργοι· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν στοχοθετημένες χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς για την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών προβλημάτων· ενθαρρύνει τις περιφέρειες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

8.  τονίζει ότι η ένταξη των ΕΕΑΚ απαιτεί τόσο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων πόρων, σε συνδυασμό με την ποσοτική τους αύξηση, όσο και μεγαλύτερη συμμετοχή και κινητοποίηση των κρατών μελών·

9.  ζητεί τη διαφοροποίηση των διαύλων χρηματοδότησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με σκοπό την καλύτερη προσέγγιση όλων των νέων· παρατηρεί επίσης ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι ήδη πολύ δραστήριες και θα πρέπει να υποστηριχθούν στο πλαίσιο της δράσης τους για τη νεολαία με την ενσωμάτωση διαφορετικών κατευθύνσεων πολιτικής·

10.  υπογραμμίζει ότι, αν και από το 2012 και μετά, οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» έχουν συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, το ποσοστό της τελευταίας παραμένει απαράδεκτα υψηλό· επικροτεί, κατά συνέπεια, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών για παράταση της ΠΑΝ έως το 2020· σημειώνει ωστόσο ότι το ζήτημα της ανεργίας των νέων ενδέχεται να εξακολουθήσει να υφίσταται και ότι, επομένως, πρέπει να ληφθεί υπόψη στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και η αποδοτική διαχείριση των δαπανών·

11.  υπογραμμίζει ότι η ΠΑΝ δεν έχει σχεδιαστεί μόνο για να τονώσει τη δημιουργία απασχόλησης για τους νέους αλλά και για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν τα δικά τους συστήματα για τον εντοπισμό των αναγκών των νέων και την παροχή της αντίστοιχης στήριξης· τονίζει, επομένως ότι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και της ΠΑΝ πρέπει στο μέλλον να αξιολογείται με βάση τα επιτεύγματα όσον αφορά τη δημιουργία ή τη βελτίωση των συστημάτων των κρατών μελών για τη στήριξη των νέων·

12.  υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» επωφελείται από χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ μέσω του ΕΚΤ και της ΠΑΝ, που συμπληρώνουν τις εθνικές εισφορές· υποστηρίζει τις εργασίες προγραμματισμού που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του κοινού στρατηγικού πλαισίου της Ένωσης, μέσω αλληλοδιδαχής από ομοτίμους, δραστηριοτήτων δικτύωσης και τεχνικής συνδρομής·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι πιστώσεις της ΠΑΝ χορηγήθηκαν εμπροσθοβαρώς κατά τα έτη 2014 και 2015, καθώς και για την αύξηση της αρχικής προχρηματοδότησης με σκοπό την εξασφάλιση ταχείας κινητοποίησης των πόρων·

14.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα μέτρα της ΠΑΝ έχουν προσφέρει βοήθεια σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια νέους και είχαν σαν αποτέλεσμα να στηρίξουν τα κράτη μέλη δράσεις αξίας άνω των 4 δισ. ευρώ·

15.  υπενθυμίζει ότι η επιτυχία της ΠΑΝ συνδέεται με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση στα κράτη μέλη, διότι χωρίς ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον που να ενθαρρύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και χωρίς εκπαιδευτικό και επιστημονικό σύστημα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της οικονομίας δεν μπορούν ούτε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ούτε να βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση για το πρόβλημα των υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων·

16.  λαμβάνει γνώση της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και της ΠΑΝ στην απασχόληση των νέων και σημειώνει ότι, τρία χρόνια μετά την έγκριση της σύστασης του Συμβουλίου, οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί στις προσδοκίες· σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι είναι αδύνατο να καλυφθούν όλοι οι ΕΕΑΚ μόνο με τη χρήση πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ· σημειώνει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες που δημιούργησε η θέσπιση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι ΕΕΑΚ θα λαμβάνουν, εντός τεσσάρων μηνών, ποιοτική προσφορά κατάρτισης ή απασχόλησης·

17.  υπενθυμίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ενέχει η προσέλκυση των ΕΕΑΚ στην αγορά εργασίας· συνιστά να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις εθνικές ΔΥΑ, για να ενταχθούν περισσότεροι ανενεργοί νέοι στα προγράμματα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας μετά τη λήξη των σχετικών μέτρων στήριξης·

18.  σημειώνει ότι η ΠΑΝ έχει ως στόχο να στηρίξει τους νεαρούς ΕΕΑΚ ηλικίας κάτω των 25 ετών, οι οποίοι υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν λαμβάνουν υποστήριξη απασχόλησης ή εκπαίδευσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υιοθέτηση της ΠΑΝ επηρεάζει την κατανομή των υποχρεώσεων του ΕΚΤ σε άλλα προγράμματα, και υπογραμμίζει ότι οι πόροι από το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ θα πρέπει να συμπληρώνονται με αντίστοιχο ποσό από το ΕΚΤ·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα διαθέσιμα κονδύλια ΠΑΝ/ΕΚΤ δεν θα υποκαθιστούν τις δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 95 και την αιτιολογική σκέψη 87 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) και σύμφωνα με την αρχή της προσθετικότητας· τονίζει ότι προγράμματα όπως οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για τη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας·

20.  επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, όπως οι δημόσιες και, όπου δει, οι ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι εργοδότες, οι οργανώσεις νεολαίας και οι ΜΚΟ που συνεργάζονται με νέους ανθρώπους, προκειμένου να προσεγγιστεί ολόκληρη η πληθυσμιακή ομάδα των ΕΕΑΚ· ενθαρρύνει την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των ενδιαφερόμενων μερών μέσω μιας προσέγγισης εταιρικής σχέσης όσον αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρηματιών για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων· επαναλαμβάνει την ιδέα ότι η προσέγγισης της εταιρικής σχέσης αποσκοπεί στην καλύτερη προσέγγιση του πληθυσμού-στόχου και στη διασφάλιση της παροχής ποιοτικών προσφορών·

21.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), ένα αποδοτικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» απαιτεί ετήσια χρηματοδότηση της τάξης των 45 δισεκατομμυρίων EUR περίπου για την ΕΕ των 28· φρονεί ότι η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να θεωρείται επένδυση, δεδομένου ότι, εάν είναι αποτελεσματική, θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δαπανών που σχετίζονται με την απασχόληση των νέων·

22.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει αναλυτικά κατά στοιχείο τις εθνικές συνεισφορές στην ΠΑΝ που καλείται να καταβάλει κάθε κράτος μέλος προκειμένου να υλοποιήσει αποτελεσματικά τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση της ΔΟΕ·

23.  επισημαίνει την καθυστέρηση στην εφαρμογή της ΠΑΝ η οποία προκλήθηκε λόγω του καθυστερημένου ορισμού των αρμόδιων αρχών διαχείρισης και θεωρεί την καθυστέρηση αυτή έλλειψη στη νομική βάση της ΠΑΝ η οποία έχει υπονομεύσει τις αρχικές προσπάθειες για ταχεία εφαρμογή μέσω εμπροσθοβαρούς χρηματοδοτήσεως·

24.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η πολυμορφία και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών, με ταυτόχρονη εφαρμογή περαιτέρω μεταρρυθμίσεων πολιτικής και παροχής υπηρεσιών.

25.  τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των μέτρων στις ανάγκες του τοπικού περιβάλλοντος, προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπός τους, παραδείγματος χάρη μέσω της στενότερης συμμετοχής των τοπικών εκπροσώπων των εργοδοτών, των τοπικών παρόχων κατάρτισης και των τοπικών αρχών· ζητεί τη διαφοροποίηση των διαύλων χρηματοδότησης που αφορούν το τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για να ωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό όλοι οι ΕΕΑΚ·

26.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του σημερινού ΠΔΠ, η ΠΑΝ θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με νέες πιστώσεις και όχι με ανακατανομές των υφιστάμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού· αναμένει μια φιλόδοξη πολιτική δέσμευση για το επόμενο ΠΔΠ·

27.  θεωρεί ότι, για να λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», πρέπει να λειτουργούν επίσης αποτελεσματικά οι τοπικές ΔΥΑ·

28.  ζητεί μετ' επιτάσεως να αναπτυχθεί ειδική πραγματογνωσία και ικανότητα στα κράτη μέλη στο πλαίσιο των ΔΥΑ για να υποστηρίζονται οι άνθρωποι που δεν μπορούν να βρουν θέση εργασίας εντός τεσσάρων μηνών αφού καταστούν άνεργοι ή αποχωρήσουν από την τυπική εκπαίδευση· ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τις επαγγελματικές ενώσεις να συμμετάσχουν ενεργότερα στην υλοποίηση του προγράμματος·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πλειονότητα των ΕΕΑΚ στην ΕΕ δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε κανένα από τα προγράμματα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», μεταξύ άλλων, επειδή γενικά δεν είναι εγγεγραμμένοι στις ΔΥΑ· ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές στο πλαίσιο του υφιστάμενου δικτύου ΔΥΑ με στόχο να αναπτυχθούν στρατηγικές που θα βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές για την προσέγγιση και την υποστήριξη των νέων ΕΕΑΚ·

30.  επιδοκιμάζει την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις του, για να αυξηθούν η εμβέλεια και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

31.  τονίζει ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης, προκειμένου να προωθηθεί ο θετικός αντίκτυπος του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», και να εξασφαλιστεί ότι όλες οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους νέους θα διατίθενται σε ένα μόνο μέρος·

32.  επισημαίνει ότι η έλλειψη προβολής των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» μπορεί να δυσχεράνει την προσέγγιση όλων των νέων· συνιστά να αυξηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης των τοπικών εκστρατειών που οργανώνονται σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας, και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη πλατφορμών για τη συμμετοχή των νέων στο πρόγραμμα· συνιστά να είναι προσιτές και κατανοητές για όλους οι πληροφορίες σχετικά με τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

33.  συνιστά στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την καλή ποιότητα των προσφορών τους· υπογραμμίζει για παράδειγμα ότι οι προτάσεις που υποβάλλονται θα πρέπει να αντιστοιχούν στο προφίλ των συμμετεχόντων και στην ζήτηση θέσεων εργασίας προκειμένου να καθίσταται δυνατή η βιώσιμη και, ενδεχομένως μακροπρόθεσμη ένταξη στην αγορά εργασίας·

34.  σημειώνει με λύπη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν θεσπίσει ορισμό της «ποιοτικής προσφοράς»· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν, στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMCO), τα υφιστάμενα δίκτυα προκειμένου να εργαστούν για τον καθορισμό από κοινού συμφωνημένων χαρακτηριστικών αυτής της έννοιας, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση, την κοινή δήλωση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων «Towards a Shared Vision of Apprenticeships» (Προς ένα Κοινό Όραμα για την Πρακτική Άσκηση) και τη νομολογία του ΔΕΕ για την επισφαλή απασχόληση· παροτρύνει, επιπλέον, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά θα βασίζονται σε μία προσφορά που θα αντιστοιχεί στο επίπεδο προσόντων του συμμετέχοντος, στο προφίλ και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης που θα τους επιτρέπουν να εξασφαλίζουν ένα εισόδημα διαβίωσης, κοινωνική προστασία και προοπτικές για ανάπτυξη και οδηγώντας σε μια βιώσιμη, προσαρμοσμένη στο προφίλ τους ένταξη στην αγορά εργασίας· επιδοκιμάζει τη σύσταση που διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 5/2017, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της ποιότητας των προσφορών·

35.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε συνεργασία με την EMCO, πρότυπα κριτηρίων ποιότητας για μελλοντικές προσφορές στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· υπογραμμίζει την ανάγκη να καθοριστεί ένα πλαίσιο ποιότητας με πρότυπα ποιότητας για τέτοιες προσφορές·

36.  σημειώνει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης μιας προσφοράς ποιοτικής και συνεχούς απασχόλησης για όλους τους νέους ηλικίας έως 24 ετών, απαιτούνται σημαντικά περισσότεροι πόροι σε ανθρώπινο, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν αυξήσει στα 30 έτη το ανώτατο όριο ηλικίας των νέων που είναι επιλέξιμοι για λήψη στήριξης από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

37.  υποστηρίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι νέοι που καλύπτονται από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» θα συνεισφέρουν και θα έχουν πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής και εργασιακής προστασίας που ισχύουν στα κράτη μέλη τους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την συνυπευθυνότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών, ιδίως δε των νέων και των εργοδοτών·

38.  τονίζει ότι τα μέτρα στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» είναι ενδεχομένως αποτελεσματικότερα και οικονομικώς αποδοτικότερα όταν οι νέοι βοηθούνται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με τρόπο που τους προσφέρει δυνατότητες διατηρήσιμης απασχόλησης και μισθολογικής προόδου·

39.  τονίζει ότι οι ΕΕΑΚ συνιστούν μια ετερογενή και διαφορετική ομάδα και ότι τα προγράμματα είναι αποτελεσματικότερα και οικονομικώς αποδοτικότερα όταν είναι εστιασμένα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη κατάρτισης ολοκληρωμένων στρατηγικών με σαφείς στόχους, σχεδιασμένων με στόχο να καλύψουν όλες τις κατηγορίες των ΕΕΑΚ· επισημαίνει την ανάγκη παροχής ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων, με συνεκτίμηση του τοπικού και περιφερειακού πλαισίου, για παράδειγμα με τη διασφάλιση πιο ενεργού συμμετοχής των εκπροσώπων των τοπικών εργοδοτών, των τοπικών φορέων παροχής κατάρτισης και των τοπικών αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν την ατομική πορεία κάθε υποψηφίου, παρέχοντας παράλληλα στις εθνικές ΔΥΑ την ευελιξία που χρειάζονται για να προσαρμόζουν τα πρότυπα κατάρτισης προφίλ·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλες στρατηγικές προσέγγισης και να εντείνουν τις προσπάθειες εντοπισμού της πληθυσμιακής ομάδας των ΕΕΑΚ, και ιδίως των μη ενεργών ΕΕΑΚ που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα συστήματα, με στόχο την εγγραφή τους και την παρακολούθηση της κατάστασης των νέων που αποχωρούν από τα προγράμματα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» σε τακτά χρονικά διαστήματα (μετά την πάροδο 6, 12 και 18 μηνών), προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας· επισημαίνει την ανάγκη εξεύρεσης προσαρμοσμένων λύσεων κατά περίπτωση λύσεων για ετερογενείς ομάδες νέων ατόμων και την ανάγκη μετατροπής των μη εγγεγραμμένων ΕΕΑΚ σε βασική ομάδα-στόχο· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΚΤ δεν θα υποκαθιστούν τις δημόσιες δαπάνες και σημειώνει ότι η επαρκής οικονομική ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική ένταξη των ΕΕΑΚ στην αγορά εργασίας·

41.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αξιολογήσουν τις ελλείψεις και να διεξαγάγουν αναλύσεις της αγοράς προτού θέσουν σε ισχύ τα συστήματα που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό περιττά προγράμματα κατάρτισης ή την προσωρινή και άσκοπη εκμετάλλευση των ασκουμένων·

42.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν προορατικές μεταβατικές πρωτοβουλίες, όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας και η ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας, καθώς και οι υπηρεσίες στήριξης στα σχολεία και οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων στην εργασία, εφοδιάζοντάς τους με δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας·

43.  επισημαίνει ότι η έλλειψη προβολής των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», μπορεί να δυσχεράνει την προσέγγιση όλων των νέων· συνιστά να αναληφθεί δράση για να βελτιωθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης τοπικών εκστρατειών που οργανώνονται με όλους τους σχετικούς τοπικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων νεολαίας, και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη πλατφορμών για την εγγραφή των νέων στο πρόγραμμα· συνιστά να είναι προσιτές και κατανοητές για όλους οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

44.  επισημαίνει την διαρκή πρόκληση της αναντιστοιχίας μεταξύ των διαθέσιμων δεξιοτήτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της EMCO, να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων παραγόντων στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού·

45.  θεωρεί ότι προβλήματα που συνδέονται με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων θα μπορούσαν να επιλυθούν με καλύτερο καθορισμό των ατομικών ικανοτήτων και με διόρθωση των ελαττωμάτων των εθνικών συστημάτων κατάρτισης· υπογραμμίζει ότι η αυξημένη κινητικότητα των νέων θα μπορούσε να βελτιώσει τις δεξιότητές τους και, σε συνδυασμό με την αναγνώριση των προσόντων, να συμβάλει στην αντιμετώπιση της υφιστάμενης γεωγραφικής αναντιστοιχίας δεξιοτήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν περαιτέρω το EURES για τον σκοπό αυτό·

46.  τονίζει ότι οι δεξιότητες στο πεδίο των ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν σημαντικό δυναμικό για τη δημιουργία διατηρήσιμων θέσεων εργασίας και, για τον λόγο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να περιλάβουν μέτρα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ/των ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχέδιά τους για την υλοποίηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

47.  σημειώνει ότι χρειάζεται μια περισσότερο διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών σε διαφορετικές ομάδες της νεολαίας, προκειμένου να αποφευχθούν επιλεκτικές ή ωφελιμιστικές πρακτικές και μεροληπτικές διαδικασίες επιλογής· ζητεί ισχυρότερη, πιο απρόσκοπτη και στοχευμένη προβολή στους νέους που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια και στους περισσότερο απομακρυσμένους από την αγορά εργασίας νέους· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία του αποτελεσματικού συντονισμού του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» με άλλες πολιτικές, όπως οι πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων, και της διεύρυνσης του φάσματος των παρεμβάσεων που προτείνονται στο πλαίσιο των προσφορών του προγράμματος·

48.  θεωρεί ότι η ανεργία των νέων πρέπει να αντιμετωπιστεί εξαρχής ως ζήτημα προτεραιότητας στα μελλοντικά επιχειρησιακά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

Εφαρμογή και παρακολούθηση

49.  επισημαίνει ότι η εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» παρακολουθείται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, των αναθεωρήσεων της επιτροπής EMCO, και ενός ειδικού πλαισίου δεικτών που αναπτύχθηκε από την επιτροπή EMCO σε συνεργασία με την Επιτροπή· καλεί το Συμβούλιο να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά την βελτίωση της υποβολής στοιχείων·

50.  σημειώνει ότι η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το ενδεχόμενο κόστος της εφαρμογής ενός προγράμματος σε κάποιο κράτος μέλος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή ανεπαρκούς χρηματοδότησης για την εφαρμογή του και την επίτευξη των στόχων του· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε επισκόπηση του κόστους που συνεπάγεται η εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», όπως προτείνεται από την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 5/2017·

51.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κατανομή των απαραίτητων πόρων και η αξιολόγηση της συνολικής χρηματοδότησης είναι σημαντικό στοιχείο της επιτυχούς υλοποίησης των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο υπολογισμός της συνολικής χρηματοδότησης μπορεί να προσκρούσει σε εμπόδια λόγω δυσκολιών στη διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά είδη των μέτρων που απευθύνονται στη νεολαία σε εθνικό επίπεδο·

52.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», και την παρακολούθηση της εφαρμογής του στα κράτη μέλη και να υποβάλλει εμπεριστατωμένες ετήσιες εκθέσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα·

53.  τονίζει ότι χρειάζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη συζήτηση και την επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρή, αλλά ωστόσο ρεαλιστική και εφικτή, οικονομική δέσμευση από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή ολόκληρου του φάσματος δράσεων του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης μηχανισμών έγκαιρης επέμβασης, ποιότητας των θέσεων εργασίας, προσφορών περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης, σαφών κριτηρίων επιλεξιμότητας και οικοδόμησης εταιρικών σχέσεων με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με τη διασφάλιση αποτελεσματικής προβολής, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας όπου απαιτείται, τη συνεκτίμηση των τοπικών συνθηκών, τη διευκόλυνση της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και τη δημιουργία κατάλληλων δομών παρακολούθησης και αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων·

54.  ζητεί αποτελεσματική πολυμερή επιτήρηση της συμμόρφωσης με τη σύσταση του Συμβουλίου για την καθιέρωση ενός προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και εξέταση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων όπου απαιτείται·

55.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων των κρατών μελών για την υλοποίηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και ζητεί από τις οργανώσεις νεολαίας να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τις αναλύσεις τους όσον αφορά τις δράσεις των κρατών μελών· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντάξουν εκπροσώπους των νέων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των οργανώσεων νεολαίας στη διάδοση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία τους·

56.  σημειώνει την ύπαρξη ορισμένων καθυστερήσεων στην εφαρμογή της ΠΑΝ στα κράτη μέλη, κυρίως για διαδικαστικούς και διαρθρωτικούς λόγους· εκφράζει την ανησυχία του για τον βαθμό στον οποίο απορροφούν τα κράτη μέλη την προχρηματοδότηση που διατίθεται για την εφαρμογή της ΠΑΝ· επιμένει ως εκ τούτου να αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επειγόντως δράση για να αξιοποιήσουν πλήρως και έγκαιρα τους πόρους που διατίθενται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· φρονεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν πρόσθετες χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς τους για την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών προβλημάτων·

57.  χαιρετίζει τη συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη για τον καθορισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων βάσει των υφιστάμενων συστημάτων σε όλα τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η συγκρισιμότητα των στοιχείων εξακολουθεί να είναι θεμελιώδης για τους σκοπούς αυτούς·

58.  συνιστά στην Επιτροπή να συνεχίσει να εντοπίζει και να διαδίδει τις ορθές πρακτικές στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, ούτως ώστε να είναι δυνατή η συνεπής και αξιόπιστη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των κρατών μελών, καθώς και η απρόσκοπτη αξιολόγησή τους, μεταξύ άλλων και από ποιοτική άποψη· συνιστά, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται η τακτική διάθεση στοιχείων ποιότητας τα οποία θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν περισσότερο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές πολιτικές για τους νέους, μεταξύ άλλων μέσω της παρακολούθησης των συμμετεχόντων που αποχωρούν από το σύστημα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι περιπτώσεις εγκατάλειψης του προγράμματος χωρίς κανένα όφελος από αυτό·

59.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα προγράμματα που εγκρίνονται στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία» και να θεσπίσει ένα διαφανές, ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης με υποστήριξη ανοιχτών δεδομένων που να καλύπτει την αποδοτικότητα ως προς το κόστος, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα·

60.  προτείνει να διενεργείται εκ των προτέρων ανάλυση σε κάθε κράτος μέλος, η οποία θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και προτείνει να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις κατά τη χρηματοδότηση·

61.  ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσω της EMCO και του προγράμματος αμοιβαίας μάθησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση· σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της αμοιβαίας μάθησης που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των πλέον ευπαθών ομάδων·

62.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα στοιχεία σχετικά με τους δικαιούχους, τις εκροές και τα αποτελέσματα της ΠΑΝ είναι ελλιπή και συχνά αντιφατικά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία λιγότερο γραφειοκρατικών και περισσότερο επικαιροποιημένων συστημάτων παρακολούθησης για το υπόλοιπο της χρηματοδότησης από την ΠΑΝ·

63.  ζητεί να εστιασθεί η προσοχή στα αποτελέσματα του προγράμματος της ΠΑΝ, με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων δεικτών υπό μορφή μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη, γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος και του αριθμού των μόνιμων συμβάσεων που προσφέρθηκαν· συνιστά, επιπλέον, η εμπειρία των καθοδηγητών στο επιλεγέν επάγγελμα να αντιστοιχεί στις δεξιότητες που απαιτούνται από τους αντίστοιχους αιτούντες·

64.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, ώστε να καταστήσουν τους στόχους του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» περισσότερο προσδιορίσιμους ποσοτικώς και να διευκολύνουν την ανάπτυξη τεκμηριωμένων πολιτικών ενεργοποίησης για τους νέους και, συγκεκριμένα, να βελτιώσουν την ικανότητα παρακολούθησης των συμμετεχόντων που αποχωρούν από το πρόγραμμα, ούτως ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αριθμός των άγνωστων αποχωρήσεων και να υπάρχουν δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση όλων των συμμετεχόντων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις κατευθύνσεις που δίνει σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τα σημεία αναφοράς και τους στόχους τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπερεκτίμησης των αποτελεσμάτων·

65.  αναγνωρίζει ότι για ορισμένα κράτη μέλη το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» έχει εξελιχθεί σε κινητήρια δύναμη για αλλαγές πολιτικής και για καλύτερο συντονισμό στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης· τονίζει ότι είναι σημαντικό: να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι όσον αφορά την προώθηση πολιτικών και πλαισίων όπως το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», να αναγνωριστούν οι κύριες προκλήσεις και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους και να αξιολογηθούν οι εν λόγω προκλήσεις με τη δέουσα προσοχή στη βελτίωση της απασχολησιμότητας· σημειώνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί η έως τώρα συμβολή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και ότι οι στατιστικές ποιότητας θα πρέπει να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να χαράξουν πιο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές πολιτικές για τη νεολαία, χωρίς να δημιουργούν αβάσιμες προσδοκίες·

66.  αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλουν πολλά κράτη μέλη για την εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· παρατηρεί, ωστόσο, ότι οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και τους νέους, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και τη στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μακροπρόθεσμα, χρειάζονται σημαντικές προσπάθειες και χρηματοδοτικοί πόροι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που επιδιώκονται με τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

67.  θεωρεί ότι οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη χρήση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» δεν πρέπει να αντίκειται στο πνεύμα της ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας και στον στόχο της μετάβασης σε μόνιμη απασχόληση· καλεί το Συμβούλιο να επωφεληθεί από την αναθεώρηση του ΠΔΠ για να χορηγήσει επαρκείς πόρους στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ηλικία έως 30 ετών, θα λαμβάνουν προσφορές καλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στο προφίλ τους, στο επίπεδο των προσόντων τους καθώς και στη ζήτηση της αγοράς εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθεί βιώσιμη απασχόληση και να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη χρήση του προγράμματος·

68.  πιστεύει ότι, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, πρέπει να αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής τους απόδοσης· λαμβάνει υπό σημείωση τις προηγούμενες εκτιμήσεις που παρασχέθηκαν από τη ΔΟΕ και το Eurofound και ζητεί από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τις προβλέψεις αυτές·

69.  ζητεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των νέων από ορισμένες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν ψευδείς μηχανισμούς κατάρτισης για να εκμεταλλευτούν το εργατικό δυναμικό που χρηματοδοτείται από το κράτος· προτείνει, για τον σκοπό αυτόν, να παρακολουθούνται οι προοπτικές εργασίας των νέων που υπήρξαν δικαιούχοι του προγράμματος, καθώς και να δημιουργηθούν μηχανισμοί που να απαιτούν από τους συμμετέχοντες εργοδότες, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, να μετατρέπουν ένα ελάχιστο ποσοστό των περιόδων πρακτικής άσκησης σε συμβάσεις εργασίας ως προϋπόθεση ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από το πρόγραμμα·

70.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρόκειται να ολοκληρώσει αξιολόγηση της ΠΑΝ μέχρι το τέλος του 2017, και αναμένει ότι θα ενσωματωθούν γρήγορα οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή της· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση των επιδόσεων της ΠΑΝ από ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι οργανώσεις νεολαίας·

71.  τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα δεικτών και μέτρων με σκοπό την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τόσο των δημόσιων προγραμμάτων απασχόλησης όσο και του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», δεδομένου ότι, παρ’ όλο που εξαρχής είχε προβλεφθεί ένα σύστημα αυτού του είδους, συνεχίζουν να υπάρχουν πολλές ελλείψεις·

72.  ζητεί να ενημερώνονται δεόντως οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα σχετικά με τις εφαρμοστέες διαδικασίες σε περίπτωση κατάχρησης του μέσου, καθώς και να τους παρέχεται η αναγκαία και προβλεπόμενη προστασία·

73.  ζητεί αποτελεσματικό έλεγχο με διαφάνεια, καθώς και υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια που κατανέμονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να προλαμβάνονται οι καταχρήσεις και η κατασπατάληση πόρων·

Αναγκαίες βελτιώσεις

74.  υπογραμμίζει την ανάγκη εγγύησης μιας μακροπρόθεσμης δέσμευσης μέσω φιλόδοξου προγραμματισμού και σταθερής χρηματοδότησης τόσο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, προκειμένου να έχουν πλήρη πρόσβαση όλοι οι νέοι στην ΕΕ που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)·

75.  υπενθυμίζει τη σημασία της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (ΕΕ, κράτη μέλη και τοπικές οντότητες) και της τεχνικής συνδρομής της Επιτροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

76.  τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί διά βίου επαγγελματικός προσανατολισμός υψηλής ποιότητας με την ενεργό συμμετοχή των οικογενειών, ώστε να μπορούν οι νέοι να πραγματοποιούν καλύτερες επιλογές όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία·

77.  σημειώνει ότι, στην ανακοίνωσή της του Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή αντλεί συμπεράσματα σχετικά με την ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ΠΑΝ· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με την εξασφάλιση ότι οι ΕΕΑΚ θα εντάσσονται στην αγορά εργασίας με βιώσιμο τρόπο και με τον καθορισμό στόχων που να αντικατοπτρίζουν την ποικίλη σύνθεση των ΕΕΑΚ, με συγκεκριμένες, λογικές παρεμβάσεις για καθεμία από τις υποομάδες-στόχους· επισημαίνει ότι πρόσθετη χρήση άλλων προγραμμάτων του ΕΚΤ για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ένταξης των ΕΕΑΚ θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα·

78.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαχειρίζονται τις προσδοκίες με τον καθορισμό ρεαλιστικών και επιτεύξιμων στόχων, να προβαίνουν σε εκτιμήσεις των αποκλίσεων, να αναλύουν την αγορά πριν από την εφαρμογή των συστημάτων, να βελτιώσουν τα συστήματα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων και να βελτιώσουν την ποιότητα των στοιχείων για να μπορέσουν να εκτιμήσουν με επιτυχία τα αποτελέσματα·

79.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκούς χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής ένταξη όλων των νέων εργαζομένων που είναι άνεργοι ή δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη προσφορά κατάρτισης ή εκπαίδευσης· τονίζει ότι, για να διασφαλιστούν βιώσιμα αποτελέσματα, το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες αποδείξεις και εμπειρίες και να συνεχιστεί μακροπρόθεσμα· υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί αύξηση των δημόσιων πόρων που διατίθενται για ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών·

80.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν δεόντως το κόστος των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» που εφαρμόζουν, να διαχειρίζονται τις προσδοκίες θέτοντας ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους, να κινητοποιήσουν πρόσθετους πόρους από τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς και να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών τους για την απασχόληση έτσι ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν τα πρόσθετα καθήκοντα που συνδέονται με την υλοποίηση της ΠΑΝ·

81.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή δεδομένων παρακολούθησης για να εκτιμηθεί πόσο μακρά θα είναι η διάρκεια των αποτελεσμάτων, από πλευράς ποιότητας και ποσότητας, και να διευκολύνουν την ανάπτυξη πιο τεκμηριωμένων πολιτικών για τη νεολαία· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια και συνέπεια όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής χωριστών για κάθε φύλο δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη· σημειώνει με ανησυχία ότι η βιωσιμότητα των «θετικών εξόδων» από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» επιδεινώνεται(9)·

82.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργήσει λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων που εφαρμόστηκαν στα κράτη μέλη, να ξεχωρίσει τις πιο αποδοτικές, από οικονομικής πλευράς, λύσεις και, βάσει αυτών, να προβεί σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με το πώς να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα με υψηλότερο επίπεδο απόδοσης·

o
o   o

83.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(3) ΕΕ L 126 της 21.5.2015, σ. 1.
(4) Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» που δρομολογήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» που δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και τις «Ομάδες δράσης νέων» που δρομολογήθηκαν τον Ιανουάριο του 2012.
(5) Τον Μάρτιο του 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619.
(6) Κοινωνική ένταξη των νέων (Eurofound 2015).
(7) ΕΑΕΚ – Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης: Χαρακτηριστικά, κόστος και πολιτικά μέτρα στην Ευρώπη (Eurofound 2012).
(8) Λευκή βίβλος σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, σ. 13.
(9) Παράγραφος 164, ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ***II
PDF 387kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, με σκοπό να περιληφθούν στον ορισμό των ναρκωτικών νέες ψυχοδραστικές ουσίες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))
P8_TA(2017)0391A8-0317/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και από τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0618),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0317/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 177 της 11.6.2014, σ. 52.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 17 Απριλίου 2014, P7_TA(2014)0454.


Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ***I
PDF 1266kWORD 198k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων θρέψης φυτών με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
(Η παρούσα τροπολογία, που αλλάζει τον όρο «προϊόντα λίπανσης» σε «προϊόντα θρέψης φυτών», αφορά το σύνολο του κειμένου. Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων στην εσωτερική αγορά εναρμονίστηκαν μερικώς μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, ο οποίος καλύπτει σχεδόν αποκλειστικά τα λιπάσματα από ορυκτά ή από χημικώς παραγόμενα ανόργανα υλικά. Υπάρχει επίσης ανάγκη να αξιοποιηθούν ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά για σκοπούς λίπανσης. Θα πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένοι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων παραγόμενων από τέτοια ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά προκειμένου να παρασχεθεί ένα σημαντικό κίνητρο για την περαιτέρω χρήση τους. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της εναρμόνισης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει ανακυκλωμένα και οργανικά υλικά.
(1)  Οι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων στην εσωτερική αγορά εναρμονίστηκαν μερικώς μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, ο οποίος καλύπτει σχεδόν αποκλειστικά τα λιπάσματα από ορυκτά ή από χημικώς παραγόμενα ορυκτά υλικά. Υπάρχει επίσης ανάγκη να αξιοποιηθούν ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά για σκοπούς λίπανσης. Θα πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένοι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων παραγόμενων από τέτοια ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά προκειμένου να παρασχεθεί ένα σημαντικό κίνητρο για την περαιτέρω χρήση τους. Η προώθηση της αυξημένης χρήσης ανακυκλωμένων θρεπτικών ουσιών θα συνέβαλλε περαιτέρω στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και θα καθιστούσε δυνατή την πιο αποδοτική από άποψη πόρων γενική χρήση των θρεπτικών ουσιών, ενώ παράλληλα θα μείωνε την εξάρτηση της Ένωσης από θρεπτικές ουσίες προέλευσης τρίτων χωρών. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της εναρμόνισης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει ανακυκλωμένα και οργανικά υλικά.
_________________
_________________
15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1).
(Η παρούσα τροπολογία καλύπτει επίσης μια οριζόντια τροποποίηση τεχνικού χαρακτήρα του όρου «ανόργανα» σε «ορυκτά». Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων προέρχονται από το έδαφος· υγιές και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά έδαφος σημαίνει υγιείς και πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά καλλιέργειες και τρόφιμα. Οι γεωργοί χρειάζεται να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα λιπασμάτων, οργανικών και συνθετικών, για να μπορούν να ενισχύουν την ποιότητα των εδαφών τους. Όταν το έδαφος δεν διαθέτει ή διαθέτει ελάχιστα θρεπτικά συστατικά, τα φυτά θα έχουν ελλιπή θρέψη και μπορεί είτε να σταματήσουν να αναπτύσσονται ή να μην έχουν θρεπτική αξία για τον άνθρωπο.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση της ζωικής κόπρου και του κομπόστ στη γεωργική εκμετάλλευση, οι γεωργοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα προϊόντα που ακολουθούν το πνεύμα της «υπεύθυνης γεωργίας», ευνοώντας τους τοπικούς διαύλους διανομής, τις ορθές αγρονομικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και είναι σύμφωνα με το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ένωσης, όπως η οδηγία για τη νιτρορύπανση ή η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η προτιμησιακή χρήση των λιπασμάτων που παράγονται επί τόπου και στις γειτονικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να έχει περισσότερες από μία από τις λειτουργίες που περιγράφονται στις κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος του παρόντος κανονισμού. Όταν προβάλλεται ισχυρισμός για μία μόνον από αυτές τις λειτουργίες, θα πρέπει να αρκεί να συμμορφώνεται το προϊόν με τις απαιτήσεις της κατηγορίας λειτουργίας προϊόντος όπου περιγράφεται η εν λόγω λειτουργία. Αντιθέτως, όταν προβάλλεται ισχυρισμός για περισσότερες από μία από αυτές τις λειτουργίες, το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να θεωρείται ως συνδυασμός δύο ή περισσότερων συστατικών προϊόντων λίπανσης και θα πρέπει να απαιτείται συμμόρφωση για καθένα από τα συστατικά προϊόντα λίπανσης σε σχέση με τη λειτουργία του. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρχει ειδική κατηγορία λειτουργίας προϊόντος η οποία να καλύπτει αυτούς τους συνδυασμούς.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Ο παρασκευαστής που χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης, από τον ίδιο τον παρασκευαστή ή άλλον παρασκευαστή, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επικαλείται την εν λόγω αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διοικητική επιβάρυνση, το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει επίσης να θεωρείται ως συνδυασμός δύο ή περισσότερων συστατικών προϊόντων λίπανσης και οι πρόσθετες απαιτήσεις συμμόρφωσης για τον συνδυασμό θα πρέπει να περιορίζονται στις πτυχές που συνδέονται με τη δραστηριότητα ανάμειξης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Οι προσμείξεις στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, όπως το κάδμιο, συνιστούν δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για το περιβάλλον, καθώς συσσωρεύονται στο περιβάλλον και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Ως εκ τούτου, η περιεκτικότητα αυτών των προϊόντων σε τέτοιες ουσίες θα πρέπει να περιορίζεται. Επιπλέον, η παρουσία προσμείξεων, ιδίως πολυμερών αλλά και μετάλλου και γυαλιού, στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που παράγονται από βιολογικά απόβλητα θα πρέπει είτε να αποτρέπεται είτε να περιορίζεται στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, μέσω ανίχνευσης τέτοιων προσμείξεων στα χωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα πριν από την επεξεργασία.
(8)  Οι προσμείξεις στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, εάν δεν χρησιμοποιούνται σωστά, όπως το κάδμιο, συνιστούν δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για το περιβάλλον, καθώς συσσωρεύονται στο περιβάλλον και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Ως εκ τούτου, η περιεκτικότητα αυτών των προϊόντων σε τέτοιες ουσίες θα πρέπει να περιορίζεται. Επιπλέον, η παρουσία προσμείξεων, ιδίως πολυμερών αλλά και μετάλλου και γυαλιού, στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που παράγονται από βιολογικά απόβλητα θα πρέπει είτε να αποτρέπεται είτε να περιορίζεται στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, μέσω ανίχνευσης τέτοιων προσμείξεων στα χωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα πριν από την επεξεργασία.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ήδη ορίσει αυστηρότερες εθνικές οριακές τιμές για το κάδμιο στα λιπάσματα θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν αυτές τις οριακές τιμές έως ότου τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης φτάσουν σε ισοδύναμο επίπεδο φιλοδοξίας.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)   Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των φωσφορικών προϊόντων λίπανσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να ενισχυθεί η καινοτομία, είναι αναγκαίο να παρασχεθούν επαρκή κίνητρα για την ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών, ιδιαίτερα της τεχνολογίας αποκαδμίωσης, και για διαχείριση πλούσιων σε κάδμιο επικίνδυνων αποβλήτων μέσω των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», των προγραμμάτων LIFE, της πλατφόρμας χρηματοδοτικής στήριξης της κυκλικής οικονομίας, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και, κατά περίπτωση, μέσω άλλων χρηματοδοτικών μέσων. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για τα κίνητρα και την ενωσιακή χρηματοδότηση που προσφέρεται για αποκαδμίωση.
Τροπολογία 395
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)
(8γ)  Το αργότερο από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μηχανισμό για την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών για την αφαίρεση του καδμίου και της εφαρμογής τους στη διαδικασία παραγωγής στην Ένωση για όλα τα φωσφορικά λιπάσματα, αλλά και των πιθανών λύσεων αφαίρεσης του καδμίου που είναι οικονομικά βιώσιμες σε βιομηχανική κλίμακα και επιτρέπουν την επεξεργασία των αποβλήτων που δημιουργούνται.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Στα προϊόντα που πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά. Όταν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά υλικά ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18, αλλά φθάνουν μέχρι ένα σημείο της αλυσίδας παρασκευής πέραν του οποίου δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων (το «τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής»), τότε η συνεχιζόμενη υπαγωγή του προϊόντος στις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού θα αποτελούσε άσκοπη διοικητική επιβάρυνση. Κατά συνέπεια, τέτοια προϊόντα λίπανσης θα πρέπει να αποκλείονται από τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
(9)  Στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά. Όταν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά υλικά είναι παράγωγα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18, αλλά έχουν φθάσει μέχρι ένα σημείο της αλυσίδας παρασκευής πέραν του οποίου δεν συνιστούν πλέον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων (το «τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής»), τότε η συνεχιζόμενη υπαγωγή του προϊόντος στις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού θα αποτελούσε άσκοπη διοικητική επιβάρυνση. Κατά συνέπεια, τέτοια προϊόντα λίπανσης θα πρέπει να αποκλείονται από τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
_________________
_________________
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Το τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής θα πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε σχετικό συστατικό υλικό το οποίο περιέχει ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. Όταν μια διαδικασία παρασκευής που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό ξεκινά πριν από το εν λόγω τελικό σημείο, οι απαιτήσεις διεργασίας που ορίζει τόσο ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 όσο και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζονται σωρευτικά στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, γεγονός που σημαίνει πως όπου κάποια παράμετρος ρυθμίζεται και από τους δύο κανονισμούς θα ισχύει η αυστηρότερη από τις δύο απαιτήσεις.
(10)  Για κάθε κατηγορία συστατικού υλικού που περιλαμβάνει παράγωγα προϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, το τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής θα πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε σχετικό συστατικό υλικό το οποίο περιέχει ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι τεχνικές εξελίξεις, να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης χρήσης θρεπτικών ουσιών από ζωικά υποπροϊόντα όπως η ζωική κόπρος, η θέσπιση μεθόδων επεξεργασίας και κανόνων ανάκτησης για τα ζωικά υποπροϊόντα για τα οποία έχει καθοριστεί τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής θα πρέπει να αρχίσει αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου για προϊόντα λίπανσης που περιέχουν ή αποτελούνται από επεξεργασμένη ζωική κόπρο θα πρέπει να οριστούν κριτήρια για το τελικό σημείο της ζωικής κόπρου. Για την επέκταση ή την προσθήκη κατηγοριών συστατικών υλικών ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερα ζωικά υποπροϊόντα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν το τελικό αυτό σημείο επιτυγχάνεται πριν τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE αλλά μετά την έναρξη της διαδικασίας παρασκευής που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, οι απαιτήσεις διεργασίας που ορίζει τόσο ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 όσο και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζονται σωρευτικά στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, γεγονός που σημαίνει πως όπου κάποια παράμετρος ρυθμίζεται και από τους δύο κανονισμούς θα ισχύει η αυστηρότερη από τις δύο απαιτήσεις.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Για ζωικά υποπροϊόντα που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στα κράτη μέλη για την παραγωγή λιπασμάτων το τελικό σημείο θα πρέπει να καθοριστεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και το αργότερο μέχρι ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Όταν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά υλικά ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και δεν φθάνουν σε τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, θα ήταν παραπλανητικό να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι η διάθεση τέτοιου προϊόντος στην αγορά υπόκειται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. Συνεπώς, τέτοια προϊόντα θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(12)  Η διάθεση στην αγορά ζωικού υποπροϊόντος ή παράγωγου προϊόντος, για το οποίο δεν έχει καθοριστεί τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής ή για το οποίο δεν έχει επιτευχθεί το καθορισμένο τελικό σημείο κατά τον χρόνο της διάθεσης στην αγορά, υπόκειται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. Ως εκ τούτου, θα ήταν παραπλανητικό να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Κάθε προϊόν το οποίο περιέχει ή αποτελείται από τέτοιο ζωικό υποπροϊόν ή παράγωγο προϊόν θα πρέπει συνεπώς να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Για ορισμένα ανακτηθέντα απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, έχει διαπιστωθεί ζήτηση στην αγορά για τη χρήση τους ως προϊόντα λίπανσης. Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύουν ορισμένες απαιτήσεις για τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως υλικά εισροής στις δραστηριότητες ανάκτησης, για τις διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας, και για τα προϊόντα λίπανσης που προκύπτουν από τη δραστηριότητα ανάκτησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση των προϊόντων αυτών δεν συνεπάγεται συνολικά δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να παύουν να θεωρούνται απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(13)  Για ορισμένα ανακτηθέντα απόβλητα όπως ο στρουβίτης, ο βιοξυλάνθρακας και οι τέφρες κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, έχει διαπιστωθεί ζήτηση στην αγορά για τη χρήση τους ως προϊόντα λίπανσης. Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύουν ορισμένες απαιτήσεις για τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως υλικά εισροής στις δραστηριότητες ανάκτησης, για τις διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας, και για τα προϊόντα λίπανσης που προκύπτουν από τη δραστηριότητα ανάκτησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση των προϊόντων αυτών δεν συνεπάγεται συνολικά δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να παύουν να θεωρούνται απόβλητα, κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, και συνεπώς τα προϊόντα που περιέχουν ή που αποτελούνται από τέτοια ανακτηθέντα υλικά αποβλήτων θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. Προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, να αξιοποιηθούν οι τεχνικές εξελίξεις και να ενισχυθεί περαιτέρω το κίνητρο των παραγωγών για μεγαλύτερη χρήση πολύτιμων ροών αποβλήτων, η διενέργεια επιστημονικών αναλύσεων και ο καθορισμός απαιτήσεων ανάκτησης σε επίπεδο Ένωσης για τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον καθορισμό, χωρίς περιττές καθυστερήσεις, μεγαλύτερων ή πρόσθετων κατηγοριών συστατικών υλικών κατάλληλων για χρήση στην παραγωγή προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE.
_________________
_________________
20 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
20 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Ορισμένα υποπροϊόντα, παραπροϊόντα ή ανακυκλωμένα προϊόντα της βιομηχανίας που προέρχονται από ειδικές βιομηχανικές διεργασίες χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τους παρασκευαστές ως συστατικό προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE. Όσον αφορά τα συστατικά των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, οι απαιτήσεις σχετικά με τις κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει να ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όπου αρμόζει, από τη στιγμή που τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να παύουν να θεωρούνται απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Ορισμένες ουσίες και μείγματα, που κοινώς καλούνται γεωπονικά πρόσθετα, βελτιώνουν τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών ουσιών από τα λιπάσματα. Οι ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά προοριζόμενα να προστεθούν σε προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια απόδοσης με ευθύνη του παρασκευαστή των εν λόγω ουσιών ή μειγμάτων, και ως εκ τούτου πρέπει να θεωρούνται προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που περιέχουν τέτοιες ουσίες ή μείγματα πρέπει να υπόκεινται σε ορισμένα κριτήρια απόδοσης και ασφάλειας. Συνεπώς, οι εν λόγω ουσίες και μείγματα θα πρέπει να ρυθμίζονται ως συστατικά υλικά για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.
(14)  Ορισμένες ουσίες και μείγματα, που καλούνται γεωπονικά πρόσθετα, βελτιώνουν τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών ουσιών από τα λιπάσματα. Οι ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά προοριζόμενα να προστεθούν σε προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια απόδοσης και ασφάλειας, καθώς και ορισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια με ευθύνη του παρασκευαστή των εν λόγω ουσιών ή μειγμάτων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρούνται προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που περιέχουν τέτοιες ουσίες ή μείγματα θα πρέπει να υπόκεινται σε ορισμένα κριτήρια απόδοσης, ασφάλειας, και σε ορισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια. Συνεπώς, οι εν λόγω ουσίες και μείγματα θα πρέπει να ρυθμίζονται ως συστατικά υλικά για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)   Δεδομένου ότι τα προϊόντα που αποτελούνται, εκτός από λιπαντικά στοιχεία, από ουσίες και μείγματα προορίζονται να προστεθούν στο έδαφος και να απελευθερωθούν στο περιβάλλον, τα κριτήρια συμμόρφωσης θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα υλικά του προϊόντος, ιδίως στα υλικά μικρού μεγέθους ή στα υλικά που διασπώνται σε μικρά θραύσματα δεδομένου ότι μπορούν να εισχωρήσουν στο έδαφος και στα συστήματα ύδρευσης και να μεταφερθούν στο ευρύτερο περιβάλλον. Ως εκ τούτου τα κριτήρια βιοαποδομησιμότητας και ο έλεγχος της συμμόρφωσης θα πρέπει επίσης να διενεργούνται υπό ρεαλιστικές in vivo συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς βαθμούς αποσύνθεσης που ισχύουν υπό αναερόβιες συνθήκες, σε υδροβιότοπους ή κάτω από το νερό, σε συνθήκες πλημμύρας ή σε παγωμένα εδάφη.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Ορισμένες ουσίες, μείγματα και μικροοργανισμοί, που κοινώς καλούνται βιοδιεγέρτες φυτών, δεν είναι θρεπτικές ουσίες τα ίδια αλλά διεγείρουν τις διεργασίες θρέψης των φυτών. Όταν τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν αποκλειστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών ουσιών από τα φυτά, της αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις ή των χαρακτηριστικών ποιότητας των καλλιεργειών, τότε είναι εκ της φύσεώς τους όμοια με προϊόντα λίπανσης μάλλον παρά με τις περισσότερες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει, συνεπώς, να είναι υποψήφια για σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού και να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
(15)  Ορισμένες ουσίες, μείγματα και μικροοργανισμοί, που καλούνται βιοδιεγέρτες φυτών, δεν είναι εισροές θρεπτικών ουσιών τα ίδια αλλά διεγείρουν τις φυσικές διεργασίες θρέψης των φυτών. Όταν τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν αποκλειστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών ουσιών από τα φυτά, της αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις, των χαρακτηριστικών ποιότητας των καλλιεργειών, της αποδόμησης οργανικών ενώσεων στο έδαφος ή της αύξησης της διαθεσιμότητας των θρεπτικών ουσιών στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα, τότε είναι εκ της φύσεώς τους όμοια με προϊόντα λίπανσης μάλλον παρά με τις περισσότερες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, ενεργούν συμπληρωματικά προς τα λιπάσματα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους και τη μείωση των χρησιμοποιούμενων όγκων. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει, συνεπώς, να είναι υποψήφια για σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού και να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
_________________
_________________
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Για τους μικροοργανισμούς, οι κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει να διευρύνονται ή να προστίθενται προκειμένου να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί το δυναμικό καινοτομίας όσον αφορά την ανάπτυξη και την ανακάλυψη νέων προϊόντων μικροβιακών φυτικών βιοδιεγερτών. Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία και να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου για τους παραγωγούς όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την χρήση μικροοργανισμών ως συστατικών υλικών για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια εναρμονισμένες μέθοδοι για την αξιολόγηση της ασφάλειας των μικροοργανισμών. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τον καθορισμό αυτών των μεθόδων αξιολόγησης της ασφάλειας θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον καθορισμό, χωρίς περιττές καθυστερήσεις, των απαιτήσεων με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι παραγωγοί όταν καταδεικνύουν την ασφάλεια των μικροοργανισμών για τη χρήση τους στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Προϊόντα με μία ή περισσότερες λειτουργίες, μία από τις οποίες εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, θα πρέπει να παραμένουν υπό καθεστώς ελέγχου ειδικά σχεδιασμένου για τέτοια προϊόντα όπως προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό. Όταν ένα τέτοιο προϊόν λειτουργεί επιπλέον και ως προϊόν λίπανσης, θα ήταν παραπλανητικό να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αφού η διάθεση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά εξαρτάται από την ύπαρξη έγκυρης άδειας για το προϊόν στο εκάστοτε κράτος μέλος. Συνεπώς, τέτοια προϊόντα θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(16)  Προϊόντα με μία ή περισσότερες λειτουργίες, μία από τις οποίες εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, αποτελούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να παραμένουν υπό καθεστώς ελέγχου ειδικά σχεδιασμένου για τέτοια προϊόντα όπως προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό. Όταν ένα τέτοιο προϊόν επιπλέον λειτουργεί ή δρα και ως προϊόν λίπανσης, θα ήταν παραπλανητικό να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αφού η διάθεση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά εξαρτάται από την ύπαρξη έγκυρης άδειας για το προϊόν στο εκάστοτε κράτος μέλος. Συνεπώς, τέτοια προϊόντα θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με πτυχές της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου22, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου23, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής26, της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου27, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29.
(17)  Ανεξάρτητα από τον τύπο του προϊόντος θρέψης φυτών με σήμανση CE, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με πτυχές της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου22, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου23, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής26, της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου27, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29, της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου29α, και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ29β.
_________________
_________________
22 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6).
22 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6).
23 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1).
23 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1).
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).
26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).
27 Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).
27 Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 1).
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 1).
29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).
29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).
29a Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1).
29β Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)   Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα προϊόντων ευάλωτων σε οργανικές προσμείξεις από συγκεκριμένες δυνητικές προβληματικές πηγές (ή που θεωρούνται τέτοιες), έως και την πηγή της οργανικής ύλης. Αυτό είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και για τον περιορισμό των βλαβών, σε περίπτωση τοπικής μόλυνσης. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτός ο εντοπισμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν λιπάσματα που περιέχουν οργανικά υλικά εκροής από αυτές τις πηγές. Αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τα προϊόντα, τα οποία περιέχουν υλικά από απόβλητα ή υποπροϊόντα που δεν έχουν υποβληθεί σε καμία διαδικασία για την καταστροφή οργανικών επιμείξεων, παθογόνων οργανισμών και γενετικού υλικού. Στόχος είναι όχι μόνον ο περιορισμός των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, αλλά και η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η ευαισθητοποίηση των γεωργών σχετικά με τους παθογόνους οργανισμούς, τις οργανικές προσμείξεις και το γενετικό υλικό. Για την προστασία των ιδιοκτητών του εδάφους από προσμείξεις για τις οποίες δεν ευθύνονται οι ίδιοι, τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν κατάλληλες ρυθμίσεις όσον αφορά την ευθύνη.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)
(17β)   Τα μη επεξεργασμένα υπολείμματα της ζωικής παραγωγής δεν θα πρέπει να υπάγονται στον κανονισμό.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)   Σύμφωνα με την κυκλική οικονομία, ορισμένα υποπροϊόντα ή παραπροϊόντα που προέρχονται από ειδικές βιομηχανικές διεργασίες χρησιμοποιούνται ήδη από τους παρασκευαστές ως συστατικά προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει να ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Ένα μείγμα διάφορων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, καθένα από τα οποία έχει υποβληθεί σε επιτυχή αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις για το συγκεκριμένο υλικό, αναμένεται να είναι κατάλληλο για χρήση ως προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, μόνο με την επιφύλαξη ορισμένων πρόσθετων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα ανάμειξης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη διοικητική επιβάρυνση, τέτοια μείγματα θα πρέπει να κατατάσσονται σε χωριστή κατηγορία, η αξιολόγηση συμμόρφωσης της οποίας θα πρέπει να περιορίζεται στις πρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα ανάμειξης.
(20)  Ένας συνδυασμός προϊόντων από διαφορετικές κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος, καθένα από τα οποία έχει υποβληθεί σε επιτυχή αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις για το συγκεκριμένο υλικό, αναμένεται να είναι κατάλληλο για χρήση ως προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, μόνο με την επιφύλαξη ορισμένων πρόσθετων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα ανάμειξης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη διοικητική επιβάρυνση, τέτοιοι συνδυασμοί θα πρέπει να κατατάσσονται σε χωριστή κατηγορία, η αξιολόγηση συμμόρφωσης της οποίας θα πρέπει να περιορίζεται στις πρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα ανάμειξης.
(Η παρούσα τροπολογία καλύπτει επίσης μια οριζόντια τροποποίηση του όρου «μείγμα» (στον ενικό ή τον πληθυντικό) σε «συνδυασμός» (στον ενικό ή τον πληθυντικό). Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Όταν θέτει σε κυκλοφορία ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να αναγράφει πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης το όνομά του, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η εποπτεία της αγοράς.
(25)  Όταν θέτει σε κυκλοφορία ένα προϊόν με σήμανση CE, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να αναγράφει πάνω στη συσκευασία του προϊόντος το όνομά του, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του, καθώς και τον παρασκευαστή τρίτης χώρας, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η εποπτεία της αγοράς.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν εγκριθεί εναρμονισμένα πρότυπα ή τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν καλύπτουν με αρκετές λεπτομέρειες όλα τα στοιχεία των απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας που καθορίζει ο παρών κανονισμός, ενδέχεται να χρειάζονται ενιαίοι όροι για την υλοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τους όρους αυτούς με τη μορφή κοινών προδιαγραφών. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE πρέπει να ικανοποιούν τις εν λόγω προδιαγραφές ακόμα κι αν θεωρείται ότι συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα.
(31)  Στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν εγκριθεί εναρμονισμένα πρότυπα ή τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν καλύπτουν με αρκετές λεπτομέρειες όλα τα στοιχεία των απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας που καθορίζει ο παρών κανονισμός, και εάν υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης ή επικαιροποίησης των προτύπων ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτές τις απαιτήσεις, ενδέχεται να χρειάζονται προσωρινά μέτρα για να καθοριστούν ενιαίοι όροι για την υλοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Επομένως, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τους όρους αυτούς με τη μορφή κοινών προδιαγραφών. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE πρέπει να ικανοποιούν τις εν λόγω προδιαγραφές ακόμα κι αν θεωρείται ότι συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον εφόσον είναι επαρκώς αποτελεσματικά και δεν παρουσιάζουν απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον όταν έχουν αποθηκευτεί ορθά και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, δηλαδή όταν η χρήση τους θα μπορούσε να είναι απόρροια νόμιμης και άμεσα προβλέψιμης ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ποιότητα, καθώς και κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου. Επιπλέον, η προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE δεν θα πρέπει να καθιστά τρόφιμα ή ζωοτροφές μη ασφαλή.
(47)  Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον εφόσον είναι επαρκώς αποτελεσματικά και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον όταν έχουν αποθηκευτεί ορθά και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, δηλαδή όταν η χρήση τους θα μπορούσε να είναι απόρροια νόμιμης και άμεσα προβλέψιμης ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ποιότητα, καθώς και κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου. Επιπλέον, η προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE δεν θα πρέπει να καθιστά τρόφιμα ή ζωοτροφές μη ασφαλή.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
(49)  Το υπάρχον σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια διαδικασία που θα δίνει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συνιστούν απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με τέτοιου είδους προϊόντα λίπανσης.
(49)  Το υπάρχον σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια διαδικασία που θα δίνει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της υγείας και των καταναλωτών, τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συνιστούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με τέτοιου είδους προϊόντα λίπανσης.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55
(55)  Σημειώνεται ελπιδοφόρος τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της ανακύκλωσης των αποβλήτων, όπως η ανακύκλωση φωσφόρου από λυματολάσπη, και της παραγωγής προϊόντων από ζωικά υποπροϊόντα, όπως ο βιοξυλάνθρακας. Τα προϊόντα που περιέχουν ή που αποτελούνται από τέτοια υλικά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά χωρίς περιττή καθυστέρηση, όταν οι διαδικασίες παραγωγής έχουν αναλυθεί επιστημονικά και όταν έχουν καθοριστεί απαιτήσεις διεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον καθορισμό μεγαλύτερων ή πρόσθετων κατηγοριών προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE ή συστατικών υλικών κατάλληλων για χρήση στην παραγωγή τέτοιων προϊόντων. Για τα ζωικά υποπροϊόντα, κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει να προστίθενται ή να διευρύνονται μόνο στον βαθμό που θα έχει προσδιοριστεί ένα τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, αφού τα ζωικά υποπροϊόντα για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί τέτοιο τελικό σημείο εξαιρούνται ούτως ή άλλως από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(55)  Σημειώνεται ελπιδοφόρος τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της ανακύκλωσης των αποβλήτων, όπως η ανακύκλωση φωσφόρου από λυματολάσπη, όπως ο στρουβίτης, της παραγωγής προϊόντων από ζωικά υποπροϊόντα, όπως ο βιοξυλάνθρακας, και της ανάκτησης φωσφόρου μετά την καύση, όπως προϊόντων με βάση τις τέφρες. Τα προϊόντα που περιέχουν ή που αποτελούνται από τέτοια υλικά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά χωρίς περιττή καθυστέρηση, όταν οι διαδικασίες παραγωγής έχουν αναλυθεί επιστημονικά και όταν έχουν καθοριστεί απαιτήσεις διεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των υλικών αυτών για χρήση στην παραγωγή. Για προϊόντα που παράγονται από ζωικά υποπροϊόντα, κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει να προστίθενται ή να διευρύνονται μόνο στον βαθμό που θα έχει προσδιοριστεί ένα τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)
(55α)  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει πολυμερή άλλα από πολυμερή θρεπτικών συστατικών, ωστόσο αυτό θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου ο σκοπός του πολυμερισμού είναι ο έλεγχος της απελευθέρωσης θρεπτικών συστατικών ή η αύξηση της ικανότητας κατακράτησης ύδατος του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE. Καινοτόμα προϊόντα που περιέχουν τέτοια πολυμερή θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην εσωτερική αγορά. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον που μπορεί να προκύψουν από πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών, θα πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητάς τους, ώστε να είναι σε θέση να υφίστανται φυσική και βιολογική αποσύνθεση. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον ορισμό των κριτηρίων της μετατροπής του πολυμερικού άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και μιας αντίστοιχης μεθόδου δοκιμής για τη βιοαποδόμηση.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56
(56)  Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε νέα ευρήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE να είναι επαρκώς αποτελεσματικά, καθώς και σε νέες αξιολογήσεις του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια και για το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης ώστε να τροποποιούνται οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE.
(56)  Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε νέα ευρήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE να είναι επαρκώς αποτελεσματικά, καθώς και σε νέες αξιολογήσεις του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια και για το περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη των αξιολογήσεων που διενεργούνται από ή σε συνεργασία με αρχές στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης ώστε να τροποποιούνται οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57
(57)  Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(57)  Κατά την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, καθώς και να πραγματοποιούνται οι διαβουλεύσεις αυτές σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)
(59α)  Λόγω της μεγάλης εξάρτησης της Ένωσης από τις εισαγωγές φωσφορίτη, η Επιτροπή ταξινόμησε την ύλη αυτή ως κρίσιμη πρώτη ύλη. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται ο αντίκτυπος του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την πρόσβαση στα αποθέματα πρώτων υλών εν γένει, τη διαθεσιμότητα φωσφορίτη ειδικότερα και, ανά περίπτωση, τις τιμές. Μετά από αυτή την αξιολόγηση, και σε περίπτωση αρνητικού αντίκτυπου, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα μέτρα που θα κρίνει κατάλληλα για να αντιμετωπίσει αυτές τις αναταράξεις στο εμπόριο.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  ζωικά υποπροϊόντα που υπόκεινται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,
α)  ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   οδηγία 91/676/ΕΟΚ,
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  οδηγία 2000/60/ΕΚ,
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1
1)  «προϊόν λίπανσης»: κάθε ουσία, μείγμα, μικροοργανισμός ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που χορηγείται ή προορίζεται να χορηγηθεί, είτε σε καθαρή μορφή είτε αναμεμειγμένο με άλλο υλικό, σε φυτά ή στη ριζόσφαιρα φυτών με σκοπό να προσφέρει θρεπτικές ουσίες ή να βελτιώσει την αποδοτικότητα της θρέψης των φυτών.
1)  «προϊόν θρέψης φυτών»: κάθε ουσία, μείγμα, μικροοργανισμός ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που χορηγείται ή προορίζεται να χορηγηθεί, είτε σε καθαρή μορφή είτε αναμεμειγμένο με άλλο υλικό, σε μύκητες ή στη μυκητόσφαιρά τους ή σε φυτά σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων, και/ή της ριζόσφαιρας, με σκοπό να προσφέρει θρεπτικές ουσίες στα φυτά ή στους μύκητες ή να βελτιώσει τις συνθήκες φυσικής ή βιολογικής ανάπτυξής τους ή τη γενικότερη ευρωστία τους, τις αποδόσεις και την ποιότητα, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ικανότητας του φυτού όσον αφορά την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών (με εξαίρεση τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009)·
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3
3)  «ουσία»: κάθε ουσία κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·
3)  «ουσία»: κάθε χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσθέτου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητάς της και κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αλλά αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να διαχωριστεί χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη σύνθεσή της·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 13
13)  «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·
13)  «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE ή η διαδικασία παραγωγής του·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν, όσον αφορά τις πτυχές και τους κινδύνους που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν διατάξεις, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις Συνθήκες, σχετικά με τη χρήση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές δεν απαιτούν τροποποίηση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE και είναι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν τους όρους διάθεσής τους στην αγορά.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η Επιτροπή, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύει έγγραφο καθοδήγησης με το οποίο παρέχονται σαφείς πληροφορίες και παραδείγματα στους παρασκευαστές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει η ετικέτα. Στο εν λόγω έγγραφο καθοδήγησης προσδιορίζονται επίσης άλλες συναφείς πληροφορίες, όπως αναφέρονται στο μέρος 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του παραρτήματος ΙΙΙ.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Οι παρασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που καλύπτεται από τα έγγραφα αυτά.
3.  Οι παρασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που καλύπτεται από τα έγγραφα αυτά.
(Οριζόντια τροπολογία σχετικά με την προθεσμία φύλαξης όλων των τεχνικών εγγράφων. Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αποτελούν μέρος παραγωγής εν σειρά να συμμορφώνονται διαρκώς προς τον παρόντα κανονισμό. Οι αλλαγές στη μέθοδο παραγωγής ή στα χαρακτηριστικά τέτοιων προϊόντων λίπανσης και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα, στις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές προς τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE λαμβάνονται δεόντως υπόψη.
Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αποτελούν μέρος παραγωγής εν σειρά να συμμορφώνονται διαρκώς προς τον παρόντα κανονισμό. Οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά τέτοιων προϊόντων λίπανσης και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα, στις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές προς τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE λαμβάνονται δεόντως υπόψη.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, οι παρασκευαστές διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές σε τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και, εφόσον απαιτείται, διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για την εν λόγω παρακολούθηση.
Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, οι παρασκευαστές, για να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και το περιβάλλον, διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές σε τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς για την εν λόγω παρακολούθηση.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6
6.  Οι παρασκευαστές αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης. Η ταχυδρομική διεύθυνση αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον παρασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
6.  Οι παρασκευαστές αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης. Η ταχυδρομική διεύθυνση αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον παρασκευαστή. Οι εν λόγω πληροφορίες διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως αυτό αποφασίζεται από το οικείο κράτος μέλος, και είναι σαφείς, κατανοητές και ευανάγνωστες.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7
7.  Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III ή, όταν το προϊόν λίπανσης παρέχεται χωρίς συσκευασία, ότι οι δηλώσεις επισήμανσης περιλαμβάνονται σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης και είναι προσβάσιμο για σκοπούς επιθεώρησης όταν το προϊόν τίθεται σε κυκλοφορία. Η δήλωση επισήμανσης διατυπώνεται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως αυτό αποφασίζεται από το οικείο κράτος μέλος, και πρέπει να είναι σαφής, κατανοητή και εύληπτη.
7.  Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III ή, όταν η συσκευασία είναι τόσο μικρή που η ετικέτα δεν μπορεί να περιέχει όλες τις πληροφορίες ή όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE. Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως αυτό αποφασίζεται από το οικείο κράτος μέλος, και είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 – εισαγωγικό μέρος
10.  Ο παρασκευαστής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού έκθεση δοκιμής εκρηκτικότητας όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV για τα εξής προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE:
10.  Ο παρασκευαστής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού έκθεση δοκιμής εκρηκτικότητας όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV, και εγγυάται ότι τα εξής προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE είναι ικανά να υποβληθούν με επιτυχία σε αυτή τη δοκιμή:
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης, όπως καθορίζονται στην κατηγορία λειτουργίας προϊόντος 7 στο παράρτημα I, τα οποία περιέχουν ένα από τα λιπάσματα που αναφέρονται στο στοιχείο α).
β)  συνδυασμοί από διαφορετικές κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος, όπως καθορίζονται στην κατηγορία λειτουργίας προϊόντος 7 στο παράρτημα I, οι οποίοι περιέχουν ένα από τα λιπάσματα που αναφέρονται στο στοιχείο α).
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2
Η έκθεση υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη θέση των εν λόγω προϊόντων σε κυκλοφορία.
Η έκθεση υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη θέση των εν λόγω προϊόντων σε κυκλοφορία. Ο κατάλογος των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών παρέχεται από την Επιτροπή στον ιστότοπό της.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Οι εισαγωγείς θέτουν σε κυκλοφορία μόνο συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.
1.  Μόνο συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE μπορούν να εισαχθούν στην Ένωση και να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Προτού θέσουν σε κυκλοφορία προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 14. Διασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο παρασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6. Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ ή III, τότε δεν θέτει το προϊόν λίπανσης σε κυκλοφορία έως ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
2.  Προτού θέσουν σε κυκλοφορία προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 14. Διασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο παρασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6. Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τότε δεν θέτει το προϊόν λίπανσης σε κυκλοφορία έως ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Οι εισαγωγείς αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
3.  Οι εισαγωγείς αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους, καθώς και των παρασκευαστών από τρίτες χώρες, πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.
4.  Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III ή, όταν η συσκευασία είναι τόσο μικρή που η ετικέτα δεν μπορεί να περιέχει όλες τις πληροφορίες ή όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE. Οι πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος ΙΙΙ είναι διατυπωμένες σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές σε τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και, εφόσον απαιτείται, διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για την εν λόγω παρακολούθηση.
6.  Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς, για να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και το περιβάλλον, διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές σε τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για την εν λόγω παρακολούθηση.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8
8.  Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, και διασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.
8.  Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, και διασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους. Κατόπιν αιτήματος, οι εισαγωγείς παρέχουν αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ σε άλλους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Οι διανομείς, προτού διαθέσουν προϊόν λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά, επαληθεύουν ότι συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαιτούμενα έγγραφα, ότι επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και ότι ο παρασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 αντιστοίχως.
Οι διανομείς, προτού διαθέσουν προϊόν λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά, επαληθεύουν ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, ότι επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και ότι ο παρασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 αντιστοίχως. Όταν η συσκευασία είναι τόσο μικρή που η ετικέτα δεν μπορεί να περιέχει όλες τις πληροφορίες ή όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, οι διανομείς επαληθεύουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Όταν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ ή III, τότε δεν διαθέτει το προϊόν λίπανσης στην αγορά έως ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Όταν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τότε δεν διαθέτει το προϊόν λίπανσης στην αγορά έως ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Με την επιφύλαξη των κοινών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 13, τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη εναρμονισμένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα I, II και III και οι οποίες καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων.
Τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συμμορφώνονται ή έχουν υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη εναρμονισμένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα I, II και III και οι οποίες καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές προδιαγραφές, η συμμόρφωση με τις οποίες διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και οι οποίες καλύπτονται από τις εν λόγω προδιαγραφές ή μέρη αυτών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.
Όταν μια απαίτηση που καθορίζεται στα παραρτήματα I, II ή III δεν καλύπτεται από εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν, έπειτα από αίτηση προς έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα για την απαίτηση αυτή, η Επιτροπή διαπιστώνει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές προδιαγραφές για την απαίτηση αυτή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στα συνοδευτικά έγγραφα και, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται σε συσκευασμένη μορφή, επί της συσκευασίας.
1.  Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο επί της συσκευασίας του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος συμμετείχε στην αξιολόγηση συμμόρφωσης που αναφέρεται στην ενότητα Δ1 του παραρτήματος IV.
Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, εφόσον απαιτείται από το παράρτημα IV.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – εδάφιο 1
Προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που έχει υποβληθεί σε δραστηριότητα ανάκτησης και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι έχει παύσει να αποτελεί απόβλητο.
Όταν ένα υλικό που ήταν απόβλητο έχει υποβληθεί σε δραστηριότητα ανάκτησης και ένα συμμορφούμενο με τον παρόντα κανονισμό προϊόν λίπανσης με σήμανση CΕ περιέχει ή αποτελείται από το υλικό αυτό, το υλικό θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και, επομένως, θεωρείται ότι έχει παύσει να αποτελεί απόβλητο από τη στιγμή που συντάσσεται η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
2.  Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού.
2.  Οι κοινοποιούσες αρχές παρέχουν στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
3.  Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή III ή στα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, στις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές, δεν πληρούνται από τον παρασκευαστή, ζητεί από τον παρασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό.
3.  Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή III, ή στα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, ή στις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13, δεν πληρούνται από τον παρασκευαστή, ζητεί από τον παρασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ούτε απόφαση έγκρισης.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4
4.  Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται πλέον, τότε απαιτεί από τον παρασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται.
4.  Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ή της απόφασης έγκρισης, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται πλέον, τότε απαιτεί από τον παρασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό ή την απόφαση έγκρισης, εφόσον απαιτείται.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5
5.  Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.
5.  Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα και ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE εξακολουθεί, ως εκ τούτου, να μην συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό ή απόφαση έγκρισης, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τυχόν άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού·
α)  τυχόν άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού ή απόφασης έγκρισης·
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – τίτλος
Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο
Διαδικασία σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που παρουσιάζουν κίνδυνο
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρουσιάζει απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, διενεργούν για το εν λόγω προϊόν λίπανσης αξιολόγηση που καλύπτει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς όπως απαιτείται.
Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ή για άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό, διενεργούν για το εν λόγω προϊόν λίπανσης αξιολόγηση που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς όπως απαιτείται.
(Η παρούσα τροπολογία καλύπτει επίσης μια οριζόντια τροποποίηση του όρου «απαράδεκτος κίνδυνος» (στον ενικό ή στον πληθυντικό) σε «κίνδυνος» (στον ενικό ή στον πληθυντικό).·Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τότε ζητούν αμελλητί από τον οικονομικό φορέα να λάβει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να επιτύχει τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με τις απαιτήσεις αυτές, να αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά, να το ανακαλέσει ή να αφαιρέσει τη σήμανση CE.
Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τότε ζητούν αμελλητί από τον οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να επιτύχει τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με τις απαιτήσεις αυτές, να αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αναλόγου προς τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν και να αφαιρέσει τη σήμανση CE.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE στην εθνική τους αγορά ή να αποσύρουν το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.
Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE στην εθνική τους αγορά ή να αποσύρουν το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή να το ανακαλέσουν. Οι υποχρεώσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς εν προκειμένω δεν θίγουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν τα προϊόντα λίπανσης που δεν φέρουν σήμανση CE όταν διατίθενται στην αγορά.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
β)  ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.
β)  ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   ελλείψεις των κοινών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 13.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα)
2a.  Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE αποδοθεί σε ελλείψεις των κοινών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 στοιχείο βα), η Επιτροπή εκδίδει αμελλητί εκτελεστικές πράξεις που τροποποιούν ή καταργούν τη συγκεκριμένη κοινή προδιαγραφή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
1.  Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1, ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, παρότι συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει εντός εύλογης χρονικής περιόδου όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν λίπανσης, όταν τεθεί σε κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, για να αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή για να το ανακαλέσει.
1.  Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1, ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον ή για άλλες πτυχές της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, παρότι συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, απαιτεί αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει, εντός εύλογης χρονικής περιόδου που προσδιορίζεται από την αρχή εποπτείας της αγοράς και είναι σύμμετρη με τον χαρακτήρα του κινδύνου, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν λίπανσης, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, για να αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή για να το ανακαλέσει.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν συνοδεύει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·
γ)  η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί·
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά και της ελεύθερης κυκλοφορίας για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα προϊόντα και τα υλικά που έχουν ήδη εγκριθεί σε κράτη μέλη, ιδίως στους τομείς της παραγωγής προϊόντων λίπανσης από ζωικά υποπροϊόντα και της ανάκτησης αποβλήτων, και με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά και της ελεύθερης κυκλοφορίας για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE:
α)  τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο σημαντικών εμπορικών συναλλαγών στην εσωτερική αγορά, και
α)  τα οποία έχουν δυναμικό να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών στην εσωτερική αγορά, και
β)  τα οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, δεν συνιστούν απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, και είναι επαρκώς αποτελεσματικά.
β)  τα οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, δεν συνιστούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, και είναι επαρκώς αποτελεσματικά.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1, για την τροποποίηση των κατηγοριών συστατικών υλικών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, με σκοπό ιδίως την προσθήκη των ζωικών υποπροϊόντων για τα οποία έχει καθοριστεί το τελικό σημείο, του στρουβίτη, του βιοξυλάνθρακα και των προϊόντων με βάση τις τέφρες σε αυτές τις κατηγορίες συστατικών υλικών, καθώς και τον καθορισμό των απαιτήσεων για τη συμπερίληψη αυτών των προϊόντων στις εν λόγω κατηγορίες. Όταν εγκρίνει αυτές τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η Επιτροπή λαμβάνει ειδικά υπόψη την τεχνολογική πρόοδο όσον αφορά την ανάκτηση θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 345
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 προκειμένου να παρατείνει την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ορίου των 20mg/kg που αναφέρεται στο Παράρτημα I, μέρος II, ΚΛΠ1(Β), σημείο 3, στοιχείο α), σημείο 2 και στο Παράρτημα I, μέρος II, ΚΛΠ1(Γ)Ι, σημείο 2, στοιχείο α), σημείο 2 εάν, με βάση διεξοδική εκτίμηση αντικτύπου, έχει στοιχεία βάσει των οποίων τεκμαίρεται ότι η εισαγωγή αυστηρότερου ορίου θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την προσφορά προϊόντων λίπανσης στην Ένωση.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Εάν η Επιτροπή τροποποιήσει το παράρτημα II προκειμένου να προστεθούν νέοι μικροοργανισμοί στην κατηγορία συστατικών υλικών για τέτοιους οργανισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 1, το πράττει με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
2.  Εάν η Επιτροπή τροποποιήσει το παράρτημα II προκειμένου να προστεθούν νέα στελέχη μικροοργανισμών στην κατηγορία συστατικών υλικών για τέτοιους οργανισμούς, το πράττει αφού επαληθεύσει ότι όλα τα σχετικά στελέχη του πρόσθετου μικροοργανισμού συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  ονομασία του μικροοργανισμού·
α)  ονομασία του μικροοργανισμού σε επίπεδο στελέχους·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  ιστορικά δεδομένα για την ασφαλή παραγωγή και χρήση του μικροοργανισμού·
γ)  επιστημονική βιβλιογραφία στην οποία αναφέρεται η ασφαλής παραγωγή και χρήση του μικροοργανισμού·
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  ταξινομική σχέση με είδη μικροοργανισμών που πληρούν τις απαιτήσεις για τεκμήριο αναγνωρισμένης ασφάλειας, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων·
δ)  ταξινομική σχέση με είδη μικροοργανισμών που πληρούν τις απαιτήσεις για τεκμήριο αναγνωρισμένης ασφάλειας, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ή αναφορά δηλωθείσας συμμόρφωσης με τα ανάλογα εναρμονισμένα πρότυπα για την ασφάλεια των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της ασφάλειας των μικροοργανισμών που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, όταν δεν εφαρμόζονται τέτοια εναρμονισμένα πρότυπα·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Για να ανταποκριθεί στην ταχεία τεχνολογική πρόοδο στον εν λόγω τομέα, η Επιτροπή έως … [ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 της Συνθήκης, για τον καθορισμό κριτηρίων για την αξιολόγηση μικροοργανισμών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα προϊόντα θρέψης των φυτών χωρίς να είναι εγγεγραμμένα ονομαστικά σε θετικό κατάλογο.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Έως … [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 για την τροποποίηση του παραρτήματος II, προκειμένου να εισαχθούν τα τελικά σημεία στην αλυσίδα παρασκευής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, όσον αφορά τα ζωικά υποπροϊόντα που απαριθμούνται στην ΚΣΥ 11 του παραρτήματος ΙΙ.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή τροποποιεί την κατηγορία συστατικών υλικών όπου καθορίζεται η απαίτηση για πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και οι τεχνολογικές εξελίξεις, και έως ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], ορίζει τα κριτήρια για τη μετατροπή του πολυμερικού άνθρακα που πρόκειται να μετατραπεί σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και την αντίστοιχη μέθοδο δοκιμής για τη βιοαποικοδόμηση.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή τροποποιεί την κατηγορία συστατικών υλικών όπου καθορίζονται τα κριτήρια για άλλα βιομηχανικά υποπροϊόντα που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες πρακτικές παρασκευής προϊόντων, οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, και έως ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα βιομηχανικά υποπροϊόντα προκειμένου να περιληφθούν στην κατηγορία συστατικών υλικών.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και μέτρα και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και μέτρα και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την επιβολή των κανόνων τους που αφορούν τις κυρώσεις.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
1α)  Στην παράγραφο 2, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο:
«Για παράγωγα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 32 και ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στα κράτη μέλη για την παραγωγή λιπασμάτων, η Επιτροπή καθορίζει ένα τέτοιο τελικό σημείο έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού για τα λιπάσματα].»
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – σημείο 34 – εισαγωγικό μέρος
3)   «34. «βιοδιεγέρτης φυτών»: προϊόν που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά στοιχεία, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού:
«34) «βιοδιεγέρτης φυτών»: προϊόν το οποίο περιέχει οποιαδήποτε ουσία ή μικροοργανισμό που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά του σε θρεπτικά στοιχεία, ή οποιονδήποτε συνδυασμό τέτοιων ουσιών και/ή μικροοργανισμών, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού ή της ριζόσφαιρας του φυτού:
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – σημείο 34 – στοιχείο γ
γ)  χαρακτηριστικά ποιότητας της καλλιέργειας.
γ)  ποιότητα της καλλιέργειας·
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – σημείο 34 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος ή στη ριζόσφαιρα·
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – σημείο 34 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)   αποδόμηση οργανικών ενώσεων στο έδαφος·
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – σημείο 34 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  χουμοποίηση·
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – τίτλος
Μεταβατικές διατάξεις
Μεταβατικές διατάξεις, υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων είχαν τεθεί σε κυκλοφορία ως λιπάσματα με την ένδειξη «λίπασμα ΕΚ» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 πριν από την [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Ωστόσο, οι διατάξεις του κεφαλαίου 5 εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά, mutatis mutandis.
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων είχαν τεθεί σε κυκλοφορία ως λιπάσματα με την ένδειξη «λίπασμα ΕΚ» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 πριν από ... [δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]. Ωστόσο, οι διατάξεις του κεφαλαίου 5 εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά, mutatis mutandis.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 - παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη εφαρμόσει χαμηλότερο όριο για το κάδμιο (Cd) στα οργανοανόργανα και στα ανόργανα λιπάσματα, σύμφωνα με τις ΚΛΠ 1(Β)(3)(a) και ΚΛΠ 1(Γ)(I)(2)(a) στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙ, μπορούν να διατηρήσουν αυτό το αυστηρότερο όριο έως ότου το όριο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό γίνει ίσο ή χαμηλότερο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τέτοια υφιστάμενα εθνικά μέτρα στην Επιτροπή έως ... [έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Έως ... [42 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και του συνολικού αντικτύπου του ως προς την επίτευξη των στόχων του, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στις ΜΜΕ. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει ιδίως:
α)  αξιολόγηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα λίπανσης, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας της εποπτείας της αγοράς, ανάλυση των επιπτώσεων της μερικής εναρμόνισης στην παραγωγή, στα πρότυπα χρήσης και στις εμπορικές ροές των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE και των προϊόντων λίπανσης που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με εθνικούς κανόνες·
β)  αξιολόγηση της εφαρμογής των περιορισμών για τα επίπεδα προσμείξεων, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, οποιαδήποτε νέα σχετικά επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά την τοξικότητα και ικανότητα καρκινογένεσης των προσμείξεων, εάν καθίσταται διαθέσιμη, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων μόλυνσης από ουράνιο σε προϊόντα λίπανσης·
γ)  αξιολόγηση των εξελίξεων στις τεχνολογίες αποκαδμίωσης και του αντίκτυπου, της κλίμακας και του κόστους των τεχνολογιών αυτών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, καθώς και της συναφούς διαχείρισης αποβλήτων καδμίου· και
δ)  αξιολόγηση των επιπτώσεων στο εμπόριο πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας φωσφορίτη.
Η έκθεση λαμβάνει δεόντως υπόψη την τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία, καθώς και τις διαδικασίες τυποποίησης που επηρεάζουν την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων λίπανσης. Συνοδεύεται, εάν παραστεί ανάγκη, από νομοθετική πρόταση έως ... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].
Έως ... [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων για τον καθορισμό των αγρονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων για τον ορισμό των κριτηρίων για το τελικό σημείο της ζωικής κόπρου για τον χαρακτηρισμό της απόδοσης των προϊόντων που περιέχουν ή συνίστανται σε επεξεργασμένα κτηνοτροφικά απόβλητα.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Έως ... [5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης των μικροοργανισμών.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – εδάφιο 2
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Εφαρμόζεται από … [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], εκτός από τα άρθρα 19 έως 35, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], και τα άρθρα 13, 41, 42, 43 και 45, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από ... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1 – σημείο Γ α (νέο)
Γα. Λίπασμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος I – σημείο 5 – σημείο Α – σημείο I α (νέο)
Iα. Αναστολέας απονίτρωσης
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4
4.  Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει μια ουσία για την οποία έχουν θεσπιστεί ανώτατα όρια καταλοίπων για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές σύμφωνα με
διαγράφεται
α)  τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου32,
β)  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33,
γ)  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 ή
δ)  την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35,
τότε η χρήση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, δεν πρέπει να οδηγεί στην υπέρβαση των εν λόγω ορίων σε τρόφιμα ή ζωοτροφές.
__________________
32 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1).
33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).
34 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11).
35 Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10).
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 α (νέο)
4α.  Συστατικά που υποβάλλονται για έγκριση ή εκ νέου έγκριση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, δεν χρησιμοποιούνται σε προϊόντα λίπανσης όταν η μη συμπερίληψή τους δικαιολογείται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1
1.  Ένα οργανικό λίπασμα περιέχει
1.  Ένα οργανικό λίπασμα περιέχει
—  άνθρακα (C) και
—  οργανικό άνθρακα (Corg) και
—  θρεπτικά συστατικά
—  θρεπτικά συστατικά
αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, όπως η τύρφη, συμπεριλαμβανομένων του λεοναρδίτη, του λιγνίτη και ουσιών που λαμβάνονται από τα υλικά αυτά, εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 2 – περίπτωση 1
—  Κάδμιο (Cd) 1,5 mg/kg ξηράς ουσίας,
—  Κάδμιο (Cd) 1,0 mg/kg ξηράς ουσίας,
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 2 – περίπτωση 6
—  Διουρία (C2H5N3O2) 12 g/kg ξηράς ουσίας.
—  Διουρία (C2H5N3O2) κάτω από το όριο ανίχνευσης.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3.  Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

Τροπολογία

3.  Παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στο οργανικό λίπασμα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μικροοργανισμός προς έλεγχο

Σχέδια δειγματοληψίας

Όριο

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή Enterococcaceae

5

5

0

1 000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων, εκφραζόμενος σε CFU, κυμαίνεται μεταξύ m and M

m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων, εκφραζόμενο σε CFU, που θεωρείται ικανοποιητικός

Μ= μέγιστη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων εκφραζόμενο σε CFU

Παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του οργανικού λιπάσματος.

Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α)(I) – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά: άζωτο (N), πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ή οξείδιο του καλίου (K2O).
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α)(I) – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που καθορίζονται κατωτέρω: □
ολικό άζωτο (Ν) 2,5 % κατά μάζα, ή ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2 % κατά μάζα, ή ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα, και
6,5 % κατά μάζα του συνολικού αθροίσματος των θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά: άζωτο (N), πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ή οξείδιο του καλίου (K2O).
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω δηλούμενα πρωτογενή θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 – περίπτωση 1
—  ολικό άζωτο (N) 2 % κατά μάζα,
—  ολικό άζωτο (Ν) 1 % κατά μάζα, και/ή
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 – περίπτωση 2
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1 % κατά μάζα, ή
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 – περίπτωση 3
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα.
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 1 % κατά μάζα. και
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 – περίπτωση 3 α (νέα)
–  6,5 % κατά μάζα του συνολικού αθροίσματος των θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που καθορίζονται κατωτέρω: □
ολικό άζωτο (Ν) 2 % κατά μάζα, ή ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1 % κατά μάζα, ή ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα, και
5 % κατά μάζα του συνολικού αθροίσματος των κύριων θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 1
1.  Ένα οργανοανόργανο λίπασμα είναι συνδυασμένο παρασκεύασμα από
1.  Ένα οργανοανόργανο λίπασμα είναι συνδυασμένο παρασκεύασμα από
–  ένα ή περισσότερα ανόργανα λιπάσματα, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 1(Γ) παρακάτω, και
–  ένα ή περισσότερα ορυκτά λιπάσματα, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 1(Γ) παρακάτω, και
–  ένα υλικό που περιέχει οργανικό άνθρακα (C) και
–  ένα ή περισσότερα υλικά που περιέχουν οργανικό άνθρακα (Corg) και
–  θρεπτικά συστατικά αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
–  θρεπτικά συστατικά αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, όπως η τύρφη, συμπεριλαμβανομένου του λεοναρδίτη, του λιγνίτη και ουσιών που λαμβάνονται από τα υλικά αυτά, εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
Τροπολογία 343
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο 2 – περιπτώσεις 2 και 3
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring six years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring sixteen years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.  Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

Τροπολογία

4.  Παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στο οργανοανόργανο λίπασμα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μικροοργανισμός προς έλεγχο

Σχέδια δειγματοληψίας

Όριο

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή Enterococcaceae

5

5

0

1 000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων που εκφράζονται σε CFU κυμαίνεται μεταξύ m and M

m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων, εκφραζόμενο σε CFU, που θεωρείται ικανοποιητικός

Μ= μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων εκφραζόμενο σε CFU

Παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του οργανοανόργανου λιπάσματος.

Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(I) – σημείο 2 – περίπτωση 2
—  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2 % κατά μάζα, ή
—  πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1 % κατά μάζα, διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό, ή
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(I) σημείο 2 α (νέο)
2α.  Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που καθορίζονται κατωτέρω:
ολικό άζωτο (Ν) 2,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων 1 % κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE είναι οργανικό άζωτο (Ν), ή ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2 % κατά μάζα, ή ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα, και
6,5 % κατά μάζα του συνολικού αθροίσματος των κύριων θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(I) – σημείο 4
4.  Κάθε μονάδα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE περιέχει οργανική ύλη και θρεπτικά συστατικά στις δηλούμενες περιεκτικότητες.
4.  Κάθε μονάδα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE περιέχει οργανικό άνθρακα και όλα τα θρεπτικά συστατικά στις δηλούμενες περιεκτικότητες. Η μονάδα αναφέρεται σε ένα από τα συστατικά του προϊόντος, όπως κόκκοι, σύμπηκτα, κλπ.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(II) – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Όταν το προϊόν περιέχει περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά, περιέχονται οι ακόλουθες ελάχιστες ποσότητες:
–  ολικό άζωτο (N) 1 % κατά μάζα, ή
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1 % κατά μάζα, ή
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 1 % κατά μάζα,
το δε σύνολο των θρεπτικών συστατικών είναι τουλάχιστον 4 %.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(II) – σημείο 3
3.  Η περιεκτικότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε οργανικό άνθρακα (C) είναι τουλάχιστον 3 % κατά μάζα.
3.  Η περιεκτικότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε οργανικό άνθρακα (C) είναι τουλάχιστον 1 % κατά μάζα.
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) – σημείο 1
1.   Ένα ανόργανο λίπασμα είναι κάθε λίπασμα εκτός των οργανικών και των οργανοανόργανων λιπασμάτων.
1.   Ένα ορυκτό λίπασμα είναι κάθε λίπασμα που περιέχει θρεπτικά συστατικά σε ανόργανη μορφή ή επεξεργασμένα σε ανόργανη μορφή από ζωική ή φυτική προέλευση. Η παρουσία οργανικού άνθρακα (Corg) στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν υπερβαίνει το 1 % κατά μάζα. Αποκλείεται ο άνθρακας που προέρχεται από επιχρίσματα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΚΣΥ 9 και 10 και τα γεωπονικά πρόσθετα που πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΛΠ 5 και ΚΣΥ 8.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Τα φωσφορικά λιπάσματα πρέπει να συμμορφώνονται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα διαλυτότητας ώστε να είναι διαθέσιμα στα φυτά, διαφορετικά δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται φωσφορικά λιπάσματα:
–  διαλυτότητα στο νερό: ελάχιστο επίπεδο 40 % επί του ολικού φωσφόρου, ή
–  διαλυτότητα σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: ελάχιστο επίπεδο 75 % επί του ολικού φωσφόρου, ή
–  διαλυτότητα σε μυρμηκικό οξύ (μόνο για μαλακά φωσφορικά άλατα): ελάχιστο επίπεδο 55 % επί του ολικού φωσφόρου.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) – σημείο 1 β (νέο)
1β.  Η συνολική δηλωτέα περιεκτικότητα σε άζωτο προκύπτει από το σύνολο του αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του αζώτου από μεθυλενουρία, του αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, και του αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία. Η δηλωτέα περιεκτικότητα σε φώσφορο προκύπτει από τη φωσφορική μορφή Ρ. Νέες μορφές μπορούν να προστεθούν έπειτα από επιστημονική εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1
1.  Ένα ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα προορίζεται για την παροχή ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα μακροθρεπτικά συστατικά στα φυτά: άζωτο (N), φώσφορος (P), κάλιο (K), μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na).
1.  Ένα ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα προορίζεται για την παροχή ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα μακροθρεπτικά συστατικά στα φυτά:
α)  Κύρια: άζωτο (N), φώσφορος (P) και κάλιο (K),
β)  Δευτερεύοντα: μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na).
Τροπολογία 344
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο 2 – περιπτώσεις 2 και 3
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και
–  Από την .. [έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,
–  Από την ... [δεκαέξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 1
1.  Ένα απλό στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.
1.  Ένα απλό στερεό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα:
α)   για όχι περισσότερα από ένα κύρια θρεπτικά συστατικά (άζωτο (N), φώσφορος (P) και κάλιο (K)), ή
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 1 – στοιχείο β (νέο)
β)   για όχι περισσότερα από ένα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά (μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) και νάτριο (Na)).
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 1 α (νέο)
1α.   Ένα απλό στερεό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα με δηλούμενη περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από ένα κύρια θρεπτικά συστατικά, μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει κύρια και/ή δευτερεύοντα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 2 – περίπτωση 2
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 12 % κατά μάζα,
–  πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 12 % κατά μάζα, διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό,
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 2 – περίπτωση 7
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 % κατά μάζα.
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 3 % κατά μάζα.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 1
1.  Ένα σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.
1.  Ένα σύνθετο στερεό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα κύρια και/ή δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα κύρια και/ή δευτερεύοντα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 2
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 3 % κατά μάζα,
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 5 % κατά μάζα,, διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό,
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 3
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 3 % κατά μάζα,
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 5 % κατά μάζα,
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 4
–  ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 1,5 % κατά μάζα,
–  ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 2 % κατά μάζα,
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 5
–  ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 1,5 % κατά μάζα,
–  ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 2 % κατά μάζα,
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 6
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 1,5 % κατά μάζα, ή
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 5 % κατά μάζα,
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 7
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 % κατά μάζα.
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 3 % κατά μάζα.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i-ii)(Α) – σημείο 5 – περίπτωση 1
—  έπειτα από πέντε θερμικούς κύκλους όπως περιγράφεται στο σημείο 4.2 της ενότητας Α1 του παραρτήματος IV,
—  έπειτα από πέντε θερμικούς κύκλους όπως περιγράφεται στο σημείο 4.2 της ενότητας Α1 του παραρτήματος IV, για τη διενέργεια δοκιμής πριν από τη διάθεση στην αγορά,
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 1
1.  Ένα απλό υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.
1.  Ένα απλό υγρό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα:
α)   για όχι περισσότερα από ένα κύρια θρεπτικά συστατικά,
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 1 – στοιχείο β (νέο)
β)   για όχι περισσότερα από ένα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 1 α (νέο)
1α.   Ένα απλό υγρό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα με δηλούμενη περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από ένα κύρια θρεπτικά συστατικά, μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει κύρια και/ή δευτερεύοντα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 2 – περίπτωση 2
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 5 % κατά μάζα,
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 5 % κατά μάζα, διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό,
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 2 – περίπτωση 6
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 5 % κατά μάζα, ή
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 5 % κατά μάζα,
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 2 – περίπτωση 7
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 % κατά μάζα.
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) από 0,5 % έως 5 % κατά μάζα.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 1
1.  Ένα σύνθετο υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.
1.  Ένα σύνθετο υγρό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα κύρια και/ή δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα κύρια και/ή δευτερεύοντα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 1
—  ολικό άζωτο (N) 1,5 % κατά μάζα,
—  ολικό άζωτο (N) 3 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 2
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1,5 % κατά μάζα,
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1,5 % κατά μάζα, διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 3
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 1,5 % κατά μάζα
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 3 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 4
–  ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 0,75 % κατά μάζα,
–  ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 1,5 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 5
–  ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 0,75 % κατά μάζα,
–  ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 1,5 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 6
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 0,75 % κατά μάζα, ή
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 1,5 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(II) – σημείο 1
1.  Ένα ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα είναι ανόργανο λίπασμα άλλο από τα μακροθρεπτικά λιπάσματα, που αποσκοπεί στο να παρέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω θρεπτικά συστατικά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) ή ψευδάργυρο (Zn).
1.  Ένα ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα είναι ανόργανο λίπασμα άλλο από τα μακροθρεπτικά λιπάσματα, που αποσκοπεί στο να παρέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω θρεπτικά συστατικά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo), σελήνιο (Se), πυρίτιο (Si) ή ψευδάργυρο (Zn).
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) α (νέο)
ΚΛΠ 1(Γ)α: Λίπασμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE ορίζεται ως λίπασμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα εάν περιέχει περισσότερο από 1 % και μέχρι 15 % οργανικό άνθρακα (Corg).
2.  Ο άνθρακας που περιέχεται στο ασβεστοκυαναμίδιο και στην ουρία, καθώς και στα προϊόντα συμπύκνωσης και συνδυασμού αυτής, δεν περιλαμβάνεται στον οργανικό άνθρακα για τον σκοπό αυτού του ορισμού.
3.  Οι προδιαγραφές των στερεών/υγρών, απλών/σύνθετων, μακροθρεπτικών/μικροθρεπτικών λιπασμάτων της ΚΛΠ 1(Γ) θα ισχύουν για τον σκοπό αυτής της κατηγορίας.
4.  Τα προϊόντα που πωλούνται και ανήκουν στην ΚΛΠ 1(Γ)α συμμορφώνονται με τα επίπεδα προσμείξεων, όπως ορίζονται στο παράρτημα I για οργανικά ή οργανοανόργανα λιπάσματα, σε κάθε περίπτωση που η ΚΛΠ 1(Γ) δεν περιλαμβάνει οριακές τιμές για τις εν λόγω προσμείξεις.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 2 – σημείο 1
1.  Ένα υλικό ασβέστωσης είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται για τη διόρθωση της οξύτητας του εδάφους και που περιέχει οξείδια, υδροξείδια, ανθρακικά ή πυριτικά άλατα των θρεπτικών συστατικών ασβέστιο (Ca) ή μαγνήσιο (Mg).
1.  Ένα υλικό ασβέστωσης είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται για τη διόρθωση της οξύτητας του εδάφους και που περιέχει οξείδια, υδροξείδια, ανθρακικά ή/και πυριτικά άλατα των θρεπτικών συστατικών ασβέστιο (Ca) ή μαγνήσιο (Mg).
Τροπολογία 398
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 2 – σημείο 3
3.  Πληρούνται τα εξής όρια για τις παρακάτω παραμέτρους, προσδιοριζόμενες επί ξηρού:
3.  Πληρούνται τα εξής όρια για τις παρακάτω παραμέτρους, προσδιοριζόμενες επί ξηρού:
–  Ελάχιστη τιμή εξουδετέρωσης: 15 (ισοδύναμο CaO) ή 9 (ισοδύναμο HO-), και
–  Ελάχιστη τιμή εξουδετέρωσης: 15 (ισοδύναμο CaO) ή 9 (ισοδύναμο HO-), και
–  Ελάχιστη αντιδραστικότητα: 10 % ή 50 % μετά 6 μήνες (δοκιμή επώασης).
–  Ελάχιστη αντιδραστικότητα: 10 % ή 50 % μετά 6 μήνες (δοκιμή επώασης), και
–  Ελάχιστο μέγεθος κόκκου: 70 % < 1 mm, εκτός από τον άνυδρο ασβέστη, το κοκκοποιημένο ασβεστώδες υλικό και την κιμωλία (=70 % του μεγέθους του κόκκου να διέρχεται από κόσκινο με βροχίδες διαμέτρου 1 mm)
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3 – σημείο 1
Ένα βελτιωτικό εδάφους είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται να προστεθεί στο έδαφος με στόχο τη διατήρηση, τη βελτίωση ή την προστασία των φυσικών ή χημικών ιδιοτήτων, της δομής ή της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους.
Ένα βελτιωτικό εδάφους είναι ένα υλικό (συμπεριλαμβανομένης της εδαφοκάλυψης) που προστίθεται στο έδαφος in situ, κατά κύριο λόγο για διατήρηση ή βελτίωση των φυσικών του ιδιοτήτων, και το οποίο ενδέχεται να βελτιώνει τις χημικές και/ή βιολογικές ιδιότητες ή τη δραστηριότητα του εδάφους.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3 – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον 15 % υλικό βιολογικής προέλευσης.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Α) – σημείο 1
1.  Ένα οργανικό βελτιωτικό εδάφους αποτελείται αποκλειστικά από υλικά βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
1.  Ένα οργανικό βελτιωτικό εδάφους αποτελείται αποκλειστικά από υλικά βιολογικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της τύρφης, του λεοναρδίτη, του λιγνίτη και των χουμικών ουσιών που λαμβάνονται από αυτά, αλλά εξαιρουμένων άλλων απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 3(Α) – σημείο 2 – περίπτωση 2
—  Εξασθενές χρώμιο (Cr VI) 2 mg/kg ξηράς ουσίας,
—  Εξασθενές χρώμιο (Cr VI) 1 mg/kg ξηράς ουσίας,
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Α) – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

α)  δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

Τροπολογία

α)  παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στο οργανικό βελτιωτικό εδάφους σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μικροοργανισμός προς έλεγχο

Σχέδια δειγματοληψίας

Όριο

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή Enterococcaceae

5

5

0

1 000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων, εκφραζόμενος σε CFU, κυμαίνεται μεταξύ m and M

m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων, εκφραζόμενο σε CFU, που θεωρείται ικανοποιητικός

Μ= μέγιστη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων εκφραζόμενο σε CFU

Παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του οργανικού βελτιωτικού εδάφους.

Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Β) – σημείο 1
1.  Ένα ανόργανο βελτιωτικό του εδάφους είναι βελτιωτικό εδάφους άλλο από τα οργανικά βελτιωτικά εδάφους.
1.  Ένα ανόργανο βελτιωτικό του εδάφους είναι βελτιωτικό εδάφους άλλο από τα οργανικά βελτιωτικά εδάφους και περιλαμβάνει στρώσεις εδαφοκάλυψης. Μια βιοαποδομήσιμη επιφάνεια εδαφοκάλυψης είναι μια βιοαποδομήσιμη επιφάνεια από πολυμερή, η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ ΚΣΥ 10 σημεία 2α και 3 και προορίζεται να τοποθετηθεί στο έδαφος in situ για την προστασία της δομής του, την καταστολή της ανάπτυξης ζιζανίων, τη μείωση της απώλειας υγρασίας ή την αποφυγή διάβρωσης του εδάφους.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 4 – σημείο 1
1.  Ένα υπόστρωμα καλλιέργειας είναι υλικό άλλο από το χώμα, που προορίζεται για χρήση ως υπόστρωμα για την ανάπτυξη των ριζών.
1.  Ένα υπόστρωμα καλλιέργειας είναι υλικό άλλο από το χώμα in situ στο οποίο αναπτύσσονται φυτά και μανιτάρια.
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3.   Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

Τροπολογία

3.   Παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στο υπόστρωμα καλλιέργειας σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μικροοργανισμός προς έλεγχο

Σχέδια δειγματοληψίας

Όριο

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή Enterococcaceae

5

5

0

1 000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων, εκφραζόμενος σε CFU, κυμαίνεται μεταξύ m and M

m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων, εκφραζόμενο σε CFU, που θεωρείται ικανοποιητικός

Μ= μέγιστη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων εκφραζόμενο σε CFU

Παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του υποστρώματος καλλιέργειας.

Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 5 – εδάφιο 1
Ένα γεωπονικό πρόσθετο είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται να προστεθεί σε προϊόν το οποίο παρέχει θρεπτικά συστατικά στα φυτά, με στόχο τη βελτίωση του τρόπου απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών εκείνου του προϊόντος.
Ένα γεωπονικό πρόσθετο είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται να προστεθεί σε προϊόν και διαθέτει αποδεδειγμένη επίδραση στη μετατροπή ή τη διαθεσιμότητα διαφόρων μορφών ανόργανων ή ανοργανοποιημένων θρεπτικών συστατικών, ή και στα δύο, ή που προορίζεται να προστεθεί στο έδαφος, με στόχο τη βελτίωση της συγκεκριμένης πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών από τα φυτά ή τη μείωση των απωλειών θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 5(Α)(I α) (νέο)
ΚΛΠ 5(Α)(Iα): Αναστολέας απονίτρωσης
1.  Αναστολέας απονίτρωσης είναι ένας αναστολέας ο οποίος μειώνει τον σχηματισμό υποξειδίου του αζώτου (N2O) καθυστερώντας ή εμποδίζοντας τη μετατροπή νιτρικών ιόντων (NO3-) σε διάζωτο (N2) χωρίς να επηρεάζει τη διαδικασία νιτροποίησης όπως περιγράφεται στην ΚΛΠ 5(Α)(Ι). Συμβάλλει στην αύξηση της διαθεσιμότητας των νιτρικών ιόντων στο φυτό και στη μείωση των εκπομπών N2O.
2.  Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής μπορεί να αξιολογηθεί μέσω της μέτρησης των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου σε δείγματα αερίου που συλλέγονται σε κατάλληλη συσκευή μέτρησης και του υπολογισμού της ποσότητας N2O αυτού του δείγματος σε αεριοχρωματογράφο. Στην αξιολόγηση καταγράφεται επίσης η περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό.
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ένας βιοδιεγέρτης φυτών είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά συστατικά, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού:
1.  Ένας βιοδιεγέρτης φυτών είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά συστατικά, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού καθώς και της ριζόσφαιρας και της φυλλόσφαιρας του φυτού:
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  διαθεσιμότητα συγκρατούμενων θρεπτικών ουσιών στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα,
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  χουμοποίηση,
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  αποδόμηση οργανικών ενώσεων στο έδαφος.
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 6 – σημείο 2 – περίπτωση 1
—  Κάδμιο (Cd) 3 mg/kg ξηράς ουσίας,
—  Κάδμιο (Cd) 1,5 mg/kg ξηράς ουσίας,
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 1
1.  Ένας μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών αποτελείται αποκλειστικά από έναν μικροοργανισμό ή κοινοπραξία μικροοργανισμών που αναφέρονται στην κατηγορία συστατικών υλικών 7 του παραρτήματος ΙΙ.
1.  Ένας μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών αποτελείται από:
α)   έναν μικροοργανισμό ή κοινοπραξία μικροοργανισμών που αναφέρονται στην κατηγορία συστατικών υλικών 7 του παραρτήματος ΙΙ·
β)  μικροοργανισμούς ή κοινοπραξία μικροοργανισμών πέραν αυτών που προβλέπονται στο στοιχείο α) του παρόντος σημείου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατηγορίες συστατικών υλικών εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην κατηγορία συστατικών υλικών 7 του παραρτήματος II.
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3.  Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

Τροπολογία

3.  Παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στον μικροβιακό βιοδιεγέρτη φυτών σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μικροοργανισμοί/οι τοξίνες και οι μεταβολίτες τους

Σχέδια δειγματοληψίας

Όριο

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli

5

0

Απουσία σε 1g ή 1ml

Listeria monocytogenes

5

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Vibrio spp

5

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Salmonella spp

5

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Enterococcaceae.

5

2

10 CFU/g

Αριθμός αναερόβιων αποικιών, εκτός εάν ο μικροβιακός βιοδιεγέρτης είναι αερόβιο βακτήριο

5

2

105 CFU/g ή ml

Αριθμός ζυμομυκήτων και υφομυκήτων εκτός εάν ο μικροβιακός βιοδιεγέρτης είναι μύκητας

5

2

1 000 CFU/g ή ml

όπου n = αριθμός μονάδων που συνιστούν το δείγμα· c = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας με τιμές μεγαλύτερες του καθορισμένου ορίου.

Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 4
4.  Δεν ανευρίσκεται Escherichia coli σε δείγμα βάρους 1 g ή όγκου 1 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
διαγράφεται
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 5
5.  Δεν ανευρίσκονται Enterococcaceae στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE σε αριθμό μεγαλύτερο από 10 CFU/g νωπής μάζας.
διαγράφεται
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 6
6.  Δεν ανευρίσκεται Listeria monocytogenes σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
διαγράφεται
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 7
7.  Δεν ανευρίσκονται Vibrio spp. σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
διαγράφεται
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 8
8.  Δεν ανευρίσκονται Shigella spp. σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
διαγράφεται
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 9
9.  Δεν ανευρίσκεται Staphylococcus aureus σε δείγμα βάρους 1 g ή όγκου 1 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
διαγράφεται
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 10
10.  Ο αριθμός αερόβιων ορατών αποικιών δεν υπερβαίνει τις 105 CFU/g ή ml δείγματος προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, εκτός εάν ο μικροβιακός βιοδιεγέρτης είναι αερόβιο βακτήριο.
διαγράφεται
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 12 – εδάφιο 2
ο βιοδιεγέρτης φυτών έχει pH υψηλότερο ή ίσο με 4.
διαγράφεται
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 13
13.  Η διάρκεια ζωής του μικροβιακού βιοδιεγέρτη φυτών είναι τουλάχιστον 6 μήνες υπό τις συνθήκες αποθήκευσης που καθορίζονται στην ετικέτα.
διαγράφεται
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 7 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Η δραστηριότητα ανάμειξης δεν μεταβάλλει τη φύση του κάθε συστατικού προϊόντος λίπανσης
3.  Η δραστηριότητα ανάμειξης δεν μεταβάλλει τη λειτουργία του κάθε συστατικού προϊόντος λίπανσης
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – ΚΣΥ 11 α (νέο)
ΚΣΥ 11α: Λοιπά υποπροϊόντα της βιομηχανίας
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει ουσίες και μείγματα, εκτός από39
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει ουσίες και μείγματα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών πρόσθετων, εκτός από39
__________________
__________________
39 Ο αποκλεισμός ενός υλικού από την ΚΣΥ 1 δεν σημαίνει ότι αποκλείεται αυτό να αποτελεί κατάλληλο συστατικό υλικό βάσει άλλης ΚΣΥ με διαφορετικές απαιτήσεις. Δείτε για παράδειγμα την ΚΣΥ 11 για τα ζωικά υποπροϊόντα, τις ΚΣΥ 9 και 10 για τα πολυμερή και την ΚΣΥ 8 για τα γεωπονικά πρόσθετα.
39 Ο αποκλεισμός ενός υλικού από την ΚΣΥ 1 δεν σημαίνει ότι αποκλείεται αυτό να αποτελεί κατάλληλο συστατικό υλικό βάσει άλλης ΚΣΥ με διαφορετικές απαιτήσεις. Δείτε για παράδειγμα την ΚΣΥ 11 για τα ζωικά υποπροϊόντα, τις ΚΣΥ 9 και 10 για τα πολυμερή και την ΚΣΥ 8 για τα γεωπονικά πρόσθετα.
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  υποπροϊόντα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
β)  υποπροϊόντα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, εξαιρουμένων των υποπροϊόντων που καταχωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, εκτός από εκείνα που ανήκουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης που προβλέπεται στο παράρτημα V σημείο 5 του εν λόγω κανονισμού,
Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
ε)  πολυμερή, ή
ε)  πολυμερή με εξαίρεση όσα χρησιμοποιούνται σε υποστρώματα καλλιέργειας που δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος, ή
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 2 – σημείο 1
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει φυτά, μέρη φυτών ή εκχυλίσματα φυτών που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πέραν της κοπής, της άλεσης, της φυγοκέντρησης, της συμπίεσης, της ξήρανσης, της λυοφιλίωσης ή της εκχύλισης με νερό.
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει φυτά, μέρη φυτών ή εκχυλίσματα φυτών που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πέραν της κοπής, της άλεσης, της φυγοκέντρησης, της κοσκίνισης, της λειοτρίβησης, της συμπίεσης, της ξήρανσης, της λυοφιλίωσης, της απόπλυσης, της εξώθησης, της ακτινοβόλησης, της επεξεργασίας κατάψυξης, της απολύμανσης με τη χρήση θερμότητας, της εκχύλισης με νερό ή οποιαδήποτε άλλη προετοιμασία ή επεξεργασία που δεν έχει ως αποτέλεσμα την υπαγωγή της τελικής ουσίας σε καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 2 – σημείο 2
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 θεωρείται ότι στα φυτά περιλαμβάνονται τα φύκη και δεν περιλαμβάνονται τα κυανοφύκη.
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 θεωρείται ότι στα φυτά περιλαμβάνονται τα φύκη, εκτός από τα κυανοφύκη που παράγουν κυανοτοξίνες οι οποίες ταξινομούνται ως επικίνδυνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει κομπόστ που προέρχεται από αερόβια κομποστοποίηση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα υλικά εισροής αποκλειστικά:
1.  Ένα προϊόν θρέψης φυτών με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει κομπόστ, ένα υγρό ή μη υγρό μικροβιακό ή μη μικροβιακό εκχύλισμα που παρασκευάζεται από κομπόστ, που προέρχεται από αερόβια κομποστοποίηση, και τον πιθανό μετέπειτα πολλαπλασιασμό των φυσικά παραγόμενων μικροβιακών προϊόντων ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα υλικά εισροής αποκλειστικά:
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  Ζωικά υποπροϊόντα των κατηγοριών 2 και 3 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·
β)  Προϊόντα που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 για τα οποία το τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής έχει επιτευχθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού·
Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
γ)  Ζώντες ή νεκρούς οργανισμούς ή μέρη αυτών, οι οποίοι/τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν υποστεί επεξεργασία μόνο με χειροκίνητα, μηχανικά ή βαρυτικά μέσα, με διάλυση στο νερό, με επίπλευση, με εκχύλιση με νερό, με απόσταξη με υδρατμούς ή με θέρμανση αποκλειστικά για την αφαίρεση του νερού, ή οι οποίοι/τα οποία λαμβάνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από
γ)  Ζώντες ή νεκρούς οργανισμούς ή μέρη αυτών, οι οποίοι/τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν υποστεί επεξεργασία μόνο με χειροκίνητα, μηχανικά ή βαρυτικά μέσα, με διάλυση στο νερό, με επίπλευση, με εκχύλιση με νερό, εκτός από
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2
–  λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ ή ιλύ βυθοκόρησης, και
–  λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ (εκτός των μη αναλώσιμων υπολειμμάτων τροφών, της χορτονομής και των φυτειών που συνδέονται με τα αγροκαύσιμα) ή ιλύ βυθοκόρησης, και
Τροπολογία 238
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Μη επεξεργασμένα και μηχανικά επεξεργασμένα υπολείμματα από βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, με εξαίρεση τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
Τροπολογία 239
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  Υλικά που συμμορφώνονται με τις ΚΣΥ 2, ΚΣΥ 3, ΚΣΥ 4, ΚΣΥ 5, ΚΣΥ 6 και ΚΣΥ 11.
Τροπολογία 240
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 2 – περίπτωση 1
–  όπου πραγματοποιείται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, και
–  όπου οι γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία των υλικών εισροής που αναφέρονται στο σημείο 1 παραπάνω διαχωρίζονται σαφώς από τις γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία υλικών εισροής άλλων από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 1, και
Τροπολογία 241
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 3 – σημείο 6 – στοιχείο α – περίπτωση 2
—  Κριτήριο: 25 mmol O2/kg οργανικής ύλης/h το μέγιστο· ή
—  Κριτήριο: 50 mmol O2/kg οργανικής ύλης/h το μέγιστο· ή
Τροπολογία 242
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 4 – τίτλος
ΚΣΥ 4: Χώνευμα ενεργειακών καλλιεργειών
ΚΣΥ 4: Χώνευμα ενεργειακών καλλιεργειών και βιολογικών αποβλήτων φυτικής προέλευσης
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 4 – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ)  Οποιοδήποτε υλικό που αναφέρεται στα σημεία α) ή β) και το οποίο έχει προηγουμένως υποστεί χώνευση.
γ)  Οποιοδήποτε υλικό αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β) και το οποίο έχει προηγουμένως υποστεί χώνευση και δεν περιέχει κανένα ίχνος από αφλατοξίνες.
Τροπολογία 248
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος II – ΚΣΥ 4 – σημείο 2 – περίπτωση 1
–  όπου πραγματοποιείται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, και
–  όπου οι γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω διαχωρίζονται σαφώς από τις γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία υλικών εισροής άλλων από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και
Τροπολογία 249
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 4 – σημείο 3 – στοιχείο β
β)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)·
β)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει παστερίωση, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής·
_________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1).
Τροπολογία 250
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 4 – σημείο 3 – στοιχείο δ
δ)  Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 3740 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)· ή
δ)  Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 37-40°C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει παστερίωση, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011· ή
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2
–  λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ ή ιλύ βυθοκόρησης,
–  λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ πέραν αυτών που ορίζονται στο στοιχείο εα) ή ιλύ βυθοκόρησης, και
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος
ε)  Οποιοδήποτε υλικό που αναφέρεται στα σημεία α) έως δ) και το οποίο
ε)  Οποιοδήποτε υλικό χωρίς αφλατοξίνες, που αναφέρεται στα σημεία α) έως δ) και το οποίο
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Μη επεξεργασμένα και μηχανικά επεξεργασμένα υπολείμματα από βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, με εξαίρεση τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 1 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  Υλικά που συμμορφώνονται με τις ΚΣΥ 2, ΚΣΥ 3, ΚΣΥ 4, ΚΣΥ 5, ΚΣΥ 6 και ΚΣΥ 11.
Τροπολογία 258
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 2 – περίπτωση 1
–  όπου πραγματοποιείται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, και
–  όπου οι γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω διαχωρίζονται σαφώς από τις γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία υλικών εισροής άλλων από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 1, και
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 3 – στοιχείο α
α)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C επί τουλάχιστον 24 ώρες και υδραυλικό χρόνο παραμονής τουλάχιστον 20 ημερών·
α)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C επί τουλάχιστον 24 ώρες και υδραυλικό χρόνο παραμονής τουλάχιστον 20 ημερών, την οποία ακολουθεί ανάλυση που επαληθεύει ότι η διαδικασία χώνευσης κατέστρεψε επιτυχώς τους παθογόνους παράγοντες·
Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 3 – στοιχείο β
β)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)·
β)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει παστερίωση, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011·
Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 3 – στοιχείο δ
δ)  Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 3740 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)· ή
δ)  Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 37-40°C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει παστερίωση, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011· ή
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  πυρηνόξυλο, δηλαδή το παχύρρευστο υποπροϊόν που προέρχεται από την έκθλιψη της ελιάς, το οποίο παράγεται από την επεξεργασία του υδαρούς πυρήνα με οργανικούς διαλύτες βάσει φυγοκεντρικού συστήματος δύο φάσεων (υγρός ελαιοπυρήνας) ή τριών φάσεων (στερεός ελαιοπυρήνας)·
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)   υποπροϊόντα της βιομηχανίας ζωοτροφών, τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013·
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  κάθε άλλο υλικό ή ουσία που έχει εγκριθεί για προσθήκη σε τρόφιμα ή ζωοτροφές.
Τροπολογία 269
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙI – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 6 – σημείο 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η ποσότητα αφλατοξινών σε όλες τις ουσίες είναι χαμηλότερη από το όριο ανίχνευσης.
Τροπολογία 270
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος II – ΚΣΥ 7 – σημείο 1 – περίπτωση 1
–  δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από ξήρανση ή λυοφιλίωση και
διαγράφεται
Τροπολογία 271
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 8 – σημείο 1
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει μια ουσία ή ένα μείγμα που αποσκοπεί στο να βελτιώσει τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών του προϊόντος λίπανσης, μόνον εφόσον η συμμόρφωση της εν λόγω ουσίας ή του μείγματος με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για προϊόντα που εμπίπτουν στην ΚΛΠ 5 του παραρτήματος Ι έχει αποδειχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εν λόγω γεωπονικά πρόσθετα.
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει μια ουσία ή ένα μείγμα (συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών πρόσθετων, όπως: οι λυτικοί, αντιαφριστικοί, αντιστατικοί παράγοντες, οι βαφές και οι ρεολογικοί παράγοντες) που αποσκοπεί στο να βελτιώσει τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών του προϊόντος λίπανσης, μόνον εφόσον η συμμόρφωση της εν λόγω ουσίας ή του μείγματος με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για προϊόντα που εμπίπτουν στην ΚΛΠ 5 του παραρτήματος Ι έχει αποδειχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εν λόγω γεωπονικά πρόσθετα.
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 8 – σημείο 3 α (νέο)
3α.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο αναστολέα απονίτρωσης, όπως αναφέρεται στην ΚΛΠ 5(Α)(Ια) του παραρτήματος I, μόνον εφόσον περιέχει άζωτο σε κάποια μορφή.
Τροπολογία 273
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 8 – σημείο 4
4.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο αναστολέα ουρεάσης, όπως αναφέρεται στην ΚΛΠ 5(Α)(ΙΙ) του παραρτήματος I, μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50 % της συνολικής περιεκτικότητας του προϊόντος λίπανσης σε άζωτο (N) συνίσταται από άζωτο (Ν) σε μορφή ουρίας (CH4N2O).
4.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο αναστολέα ουρεάσης, όπως αναφέρεται στην ΚΛΠ 5(Α)(ΙΙ) του παραρτήματος I, μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50 % της συνολικής περιεκτικότητας του προϊόντος λίπανσης σε άζωτο (N) συνίσταται από άζωτο (Ν) σε μορφή αμμωνίου (NH4+) ή αμμωνίου (ΝΗ4+) και ουρίας (CH4N2O).
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 9 – σημείο 3
3.  Τα πολυμερή δεν περιέχουν φορμαλδεΰδη.
3.  Τα πολυμερή περιέχουν κατά το μέγιστο 600 ppm ελεύθερης φορμαλδεΰδης.
Τροπολογία 275
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 1
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών μόνον εφόσον στόχος του πολυμερούς είναι
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών μόνον εφόσον στόχος του πολυμερούς είναι
α)  ο έλεγχος της διείσδυσης του ύδατος σε σωματίδια θρεπτικών συστατικών και, ως εκ τούτου, της απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών (οπότε το πολυμερές ονομάζεται κοινώς «παράγοντας επικάλυψης»), ή
α)  ο έλεγχος της διείσδυσης του ύδατος σε σωματίδια θρεπτικών συστατικών και, ως εκ τούτου, της απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών (οπότε το πολυμερές ονομάζεται κοινώς «παράγοντας επικάλυψης»), ή
β)  η αύξηση της ικανότητας κατακράτησης ύδατος του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
β)  η αύξηση της ικανότητας κατακράτησης ύδατος του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, ή
βα)  η βελτίωση του εδάφους με βιοδιασπώμενη στρώση εδαφοκάλυψης, που συμμορφώνεται συγκεκριμένα προς τις απαιτήσεις της ΚΣΥ 10 σημεία 2α και 3, ή
ββ)  η δέσμευση συστατικών του προϊόντος λίπανσης, χωρίς καμία επαφή με το έδαφος, ή
βγ)  η βελτίωση της σταθερότητας των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, ή
βδ)   η βελτίωση της διείσδυσης του νερού στο έδαφος.
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 2
2.  Από την [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation], επιβάλλεται η συμμόρφωση με το παρακάτω κριτήριο: Το πολυμερές είναι ικανό να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του να αποσυντίθεται τελικώς προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό. Τουλάχιστον το 90 % του οργανικού άνθρακα μετατρέπεται σε CO2 εντός 24 μηνών το αργότερο σε δοκιμή βιοαποδομησιμότητας όπως καθορίζεται στα σημεία α) έως γ) παρακάτω.
2.  Από … [πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], επιβάλλεται η συμμόρφωση με το παρακάτω κριτήριο: Το πολυμερές είναι ικανό να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του να αποσυντίθεται τελικώς προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό. Τουλάχιστον το 90 % του οργανικού άνθρακα μετατρέπεται σε CO2 το αργότερο εντός 48 μηνών μετά το τέλος της δηλούμενης περιόδου λειτουργικότητας του προϊόντος λίπανσης που αναγράφεται στην ετικέτα, και σε σύγκριση με το κατάλληλο πρότυπο για τη δοκιμή βιοαποδόμησης. Τα κριτήρια βιοαποδομησιμότητας και η ανάπτυξη κατάλληλης μεθόδου δοκιμής για τη βιοαποδόμηση αξιολογούνται υπό το πρίσμα των πλέον πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων και ορίζονται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 42 του παρόντος κανονισμού.
α)  Η δοκιμή διεξάγεται σε θερμοκρασία 25 °C ± 2 °C.
β)  Η δοκιμή διεξάγεται σύμφωνα με μέθοδο για τον προσδιορισμό της τελικής αερόβιας βιοαποδομησιμότητας πλαστικών υλικών στο έδαφος με μέτρηση των απαιτήσεων σε οξυγόνο ή της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται.
γ)  Σκόνη μικροκρυσταλλικής κυτταρίνης με τις ίδιες διαστάσεις όπως και το δοκιμαζόμενο υλικό χρησιμοποιείται ως υλικό αναφοράς στη δοκιμή.
δ)  Πριν από τη δοκιμή, το δοκιμαζόμενο υλικό δεν εκτίθεται σε συνθήκες ή διαδικασίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της αποδόμησης της μεμβράνης, όπως η έκθεση σε θερμότητα ή φως.
Τροπολογία 277
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Οι βιοδιασπώμενες στρώσεις εδαφοκάλυψης που αναφέρονται στην ΚΛΠ 3(Β) συμμορφώνονται με το ακόλουθο κριτήριο:
το πολυμερές είναι ικανό να υφίσταται φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, έτσι ώστε να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό και τουλάχιστον το 90 % – σε απόλυτη ή σχετική τιμή σε σχέση με το υλικό αναφοράς – του οργανικού άνθρακα μετατρέπεται σε CO2, εντός 24 μηνών το αργότερο, σε δοκιμή βιοδιασπασιμότητας σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα για τη βιοδιάσπαση πολυμερών στο έδαφος.
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 3 α (νέο)
3α.  Εφόσον το προϊόν προορίζεται να προστεθεί σε έδαφος και να απελευθερωθεί στο περιβάλλον, τα κριτήρια αυτά ισχύουν για όλα τα υλικά του προϊόντος.
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 3 β (νέο)
3β.   Το προϊόν με σήμανση CE που περιέχει πολυμερή άλλα από πολυμερή θρεπτικών συστατικών εξαιρείται από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 υπό την προϋπόθεση ότι τα πολυμερή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συνδετικό υλικό για το προϊόν λίπανσης και δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος.
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει ζωικά υποπροϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 τα οποία έχουν φθάσει στο τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, και τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και όπως καθορίζεται εκεί:

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 42, ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει ζωικά υποπροϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 τα οποία έχουν φθάσει στο τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, και τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και όπως καθορίζεται εκεί

 

Παράγωγο προϊόν

Πρότυπα επεξεργασίας για την επίτευξη του τελικού σημείου στην αλυσίδα παρασκευής

1

Κρεατάλευρο

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

2

Οστεάλευρο

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

3

Κρεατοστεάλευρο

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

4

Αίμα ζώων

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

5

Υδρολυμένες πρωτεΐνες της κατηγορίας III - σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. (ΕΚ) 1069/2009

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

6

Επεξεργασμένη κόπρος

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

7

Κομπόστ (1)

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

8

Υπολείμματα βιοαερίου από τη χώνευση (1)

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

9

Πτεράλευρο

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

10

Δορές και δέρματα

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

11

Οπλές και κέρατα

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

12

Γκουανό νυχτερίδων

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

13

Μαλλί και τρίχες

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

14

Φτερά και πούπουλα

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

15

Τρίχες χοίρων

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

16

Γλυκερίνη και άλλα προϊόντα από υλικά της κατηγορίας 2 και της κατηγορίας 3, που προκύπτουν από την παραγωγή βιοντίζελ και ανανεώσιμων καυσίμων

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

17

Τροφές για ζώα συντροφιάς και τεχνητά κόκαλα για σκύλους που έχουν αποσυρθεί για εμπορικούς λόγους ή εξαιτίας τεχνικών αστοχιών

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

(1)   παράγονται από υλικά της κατηγορίας 2 και της κατηγορίας 3, εκτός του κρεατοστεάλευρου και της επεξεργασμένης ζωικής πρωτεΐνης

Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 11 α (νέο)
ΚΣΥ 11α: Λοιπά υποπροϊόντα της βιομηχανίας
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει άλλα υποπροϊόντα της βιομηχανίας, όπως θειικό αμμώνιο από παραγωγή καπρολακτάμης, θειικό οξύ από τον καθαρισμό φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών, καθώς και άλλα υλικά που προέρχονται από ειδικές βιομηχανικές διεργασίες, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ΚΣΥ 1 και παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, υπό τους όρους που προσδιορίζονται σε αυτό:
2.  Από … [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κριτήρια για τα βιομηχανικά υποπροϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ως συστατικά προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην κατηγορία συστατικών υλικών, καταρτίζονται με βάση τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία και καθορίζονται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 282
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε
ε)  Περιγραφή όλων των συστατικών που περιέχονται σε ποσοστό άνω του 5 % του βάρους του προϊόντος, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας σε ξηρό βάρος, με ένδειξη των αντίστοιχων κατηγοριών συστατικών υλικών (ΚΣΥ) όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.
ε)  Περιγραφή όλων των συστατικών που περιέχονται σε ποσοστό άνω του 1 % του βάρους του προϊόντος, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας σε ξηρό βάρος, με ένδειξη των αντίστοιχων κατηγοριών συστατικών υλικών (ΚΣΥ) όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και του περιεχομένου ως ποσοστού της ξηράς ουσίας·
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Στην περίπτωση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει υλικά τα οποία προέρχονται από οργανικά απόβλητα ή υποπροϊόντα, το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία που να έχει καταστρέψει όλα τα οργανικά υλικά, η ετικέτα θα προσδιορίζει τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν και έναν αριθμό παρτίδας ή χρονολογικής σειράς παραγωγής. Ο αριθμός αυτός παραπέμπει στα δεδομένα ιχνηλασιμότητας που τηρεί ο παραγωγός και βάσει των οποίων εντοπίζονται οι επιμέρους πηγές (αγροκτήματα, εργοστάσια, κ.λπ.) κάθε οργανικού απόβλητου/υποπροϊόντος που χρησιμοποιήθηκε στην παρτίδα/χρονολογική σειρά. Η Επιτροπή δημοσιεύει, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και έως ... [δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] προδιαγραφές για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ έως ... [τρία έτη από τη δημοσίευση των προδιαγραφών]. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος για τους φορείς εκμετάλλευσης και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, οι προδιαγραφές της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη τόσο τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 έως 7 και του άρθρου 11 όσο και τα ισχύοντα συστήματα ιχνηλασιμότητας (π.χ. για ζωικά υποπροϊόντα ή βιομηχανικά συστήματα), καθώς και τους κωδικούς ταξινόμησης αποβλήτων της Ένωσης.
Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Οι παρασκευαστές παρέχουν σύντομες οδηγίες για την προβλεπόμενη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης δόσης και του χρονισμού, των φυτών για τα οποία προορίζεται και της προβλεπόμενης αποθήκευσης.
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 7 α (νέο)
7α.  Κανένα προϊόν δεν μπορεί να περιλαμβάνει ισχυρισμούς που σχετίζονται με άλλη ΚΛΠ εάν δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις της εν λόγω πρόσθετης ΚΛΠ, ούτε επιτρέπονται άμεσοι ή έμμεσοι ισχυρισμοί φυτοπροστατευτικών αποτελεσμάτων.
Τροπολογία 286
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
β)  Η περιεκτικότητα σε αναστολέα νιτροποίησης εκφράζεται σε ποσοστό, κατά μάζα, του ολικού αζώτου (N) που βρίσκεται σε μορφή αζώτου αμμωνίου (NH4+) και αζώτου ουρίας (CH4N2O).
β)  Η περιεκτικότητα σε αναστολέα νιτροποίησης εκφράζεται σε ποσοστό, κατά μάζα, του ολικού αζώτου (N) που βρίσκεται σε μορφή αζώτου αμμωνίου (NH4+) ή αζώτου αμμωνίου (NH4+) και αζώτου ουρίας (CH4N2O).
Τροπολογία 287
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – στοιχείο α
α)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά N–P–K·
α)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά N–P–K· η δηλούμενη περιεκτικότητα σε άζωτο προκύπτει από το σύνολο του αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του αζώτου από φορμαλδεϋδουρία, του αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, του αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία και του αζώτου από κυάνιο.
Τα φωσφορικά λιπάσματα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα διαλυτότητας ώστε να είναι διαθέσιμα στα φυτά, διαφορετικά δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται φωσφορικά λιπάσματα:
–  διαλυτότητα στο νερό: ελάχιστο επίπεδο 25 % επί του ολικού φωσφόρου,
–  διαλυτότητα σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: ελάχιστο επίπεδο 30 % επί του ολικού φωσφόρου,
–  διαλυτότητα σε μυρμηκικό οξύ (μόνο για μαλακά ορυκτά φωσφορικά άλατα): ελάχιστο επίπεδο 35 % επί του ολικού φωσφόρου.
Τροπολογία 288
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά Mg–Ca–S–Na·
β)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), νάτριο (Na) ή θείο (S), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά Ca-Mg-Na-S·
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 289
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ)  αριθμοί που υποδεικνύουν την περιεκτικότητα στα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na)·
γ)  αριθμοί που υποδεικνύουν τη μέση περιεκτικότητα στα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na)·
Τροπολογία 290
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 6
–  Οργανικός άνθρακας (C)· και
–  Οργανικός άνθρακας (C) και λόγος άνθρακα προς άζωτο (C/N)·
Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 7 α (νέα)
–  Μορφή σκόνης ή σύμπηκτων.
Τροπολογία 292
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2
–  Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)·
–  Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό.
Τροπολογία 293
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 3
–  εάν υπάρχουν αλεσμένα μαλακά φωσφορικά άλατα, πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε μυρμηκικό οξύ·
–   πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό μόνο σε ανόργανα οξέα.
Τροπολογία 294
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Β) – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Η συνολική δηλούμενη περιεκτικότητα σε άζωτο προκύπτει από το σύνολο του αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του αζώτου από μεθυλενουρία, του αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, του αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία και του αζώτου από κυαναμίδιο.
Τροπολογία 295
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2
–  Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)·
–  Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό.
Τροπολογία 296
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 3
–  εάν υπάρχουν αλεσμένα μαλακά φωσφορικά άλατα, πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε μυρμηκικό οξύ·
–  πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό μόνο σε ανόργανα οξέα.
Τροπολογία 297
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 4 – υποπερίπτωση 1 α (νέα)
–  Μορφή σκόνης ή σύμπηκτων.
Τροπολογία 298
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέα)
δα)  pH
Τροπολογία 299
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Τα προϊόντα λίπανσης που περιέχουν κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο, εξασθενές χρώμιο και υδράργυρο κάτω των 5 ppm, αντίστοιχα, είναι επιλέξιμα να χρησιμοποιούν ορατό «οικολογικό σήμα» στη συσκευασία και την ετικέτα τους. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, για να θεσπίσει τις τεχνικές προδιαγραφές τέτοιων ετικετών.
Τροπολογία 300
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α) – σημείο 3 – στοιχείο γ
γ)  σκόνη, εφόσον τουλάχιστον το 90 % του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο με διάμετρο οπών 10 mm, ή
γ)  σκόνη, εφόσον τουλάχιστον το 90 % του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο με διάμετρο οπών 1 mm, ή
Τροπολογία 301
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α) – σημείο 4 α (νέο)
4α.   Για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αναφέρονται στο στοιχείο ββ) της παραγράφου 1 της ΚΣΥ 10 του παραρτήματος ΙΙ, όπου τα πολυμερή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συνδετικό υλικό, υπάρχει η ακόλουθη ένδειξη: «Το προϊόν λίπανσης δεν προορίζεται για επαφή με το έδαφος.»
Τροπολογία 302
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(II) – σημείο 1
1.  Τα δηλούμενα μικροθρεπτικά συστατικά στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE αναγράφονται με την ονομασία και το χημικό σύμβολό τους, με την εξής σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn), ακολουθούμενα από την ονομασία του ή των αντισταθμιστικών ιόντων τους,
1.  Τα δηλούμενα μικροθρεπτικά συστατικά στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE αναγράφονται με την ονομασία και το χημικό σύμβολό τους, με την εξής σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo), σελήνιο (Se), πυρίτιο (Si) και ψευδάργυρος (Zn), ακολουθούμενα από την ονομασία του ή των αντισταθμιστικών ιόντων τους,
Τροπολογία 303
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ) α (νέο)
ΚΛΠ 1(Γ)α: Λίπασμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
1.  Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα μακροθρεπτικά συστατικά:
α)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά N–P–K·
β)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά Mg–Ca–S–Na·
γ)  αριθμοί που υποδεικνύουν την περιεκτικότητα των δηλούμενων θρεπτικών συστατικών άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na)·
δ)  η περιεκτικότητα στα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά, με την παρακάτω σειρά και ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος:
▪  Ολικό άζωτο (N)
ελάχιστη ποσότητα οργανικού αζώτου (N), μαζί με περιγραφή της προέλευσης των οργανικών υλών που χρησιμοποιούνται·
άζωτο (N) σε μορφή νιτρικού αζώτου·
άζωτο (N) σε μορφή αμμωνιακού αζώτου·
άζωτο (N) σε μορφή αζώτου ουρίας·
▪  Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5
Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο·
εάν υπάρχουν αλεσμένα μαλακά φωσφορικά άλατα, πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε μυρμηκικό οξύ·
▪  Συνολικό οξείδιο του καλίου (K2O)·
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O)·
▪  οξείδιο του μαγνησίου (MgO), οξείδιο του ασβεστίου (CaO), τριοξείδιο του θείου (SO3) και οξείδιο του νατρίου (Na2O), εκφραζόμενα
–  όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·
–  όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο αυτών των θρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·
–  στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα.
ε)  όταν υπάρχει ουρία (CH4N2O), πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από την έκλυση αμμωνίας κατά τη χρήση του λιπάσματος και παραίνεση προς τους χρήστες για τη λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης.
2.  Τα ακόλουθα λοιπά στοιχεία αναγράφονται ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE:
–  Περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα (C)· και
–  Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία.
3.  Όταν ένα ή περισσότερα από τα μικροθρεπτικά συστατικά βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn) περιέχονται στην ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα ως ποσοστό κατά μάζα, τότε
–  δηλώνονται εφόσον έχουν προστεθεί σκόπιμα στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, και
–  μπορούν να δηλωθούν στις άλλες περιπτώσεις:
Μικροθρεπτικό συστατικό
Ποσοστό κατά μάζα

Βόριο (B)
0,01

Κοβάλτιο (Co)
0,002

Χαλκός (Cu)
0,002

Μαγγάνιο (Mn)
0,01

Μολυβδαίνιο (Mo)
0,001

Ψευδάργυρος (Zn)
0,002

Αυτά δηλώνονται μετά τις πληροφορίες για τα μακροθρεπτικά συστατικά. Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
α)  ονομασία και χημικό σύμβολο των δηλούμενων μικροθρεπτικών συστατικών, με την ακόλουθη σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn), ακολουθούμενα από την ονομασία του ή των αντισταθμιστικών ιόντων τους·
β)  η ολική περιεκτικότητα σε μικροθρεπτικά συστατικά, ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος
όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·
όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο αυτών των θρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο· και
στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα·
γ)  όταν το ή τα δηλούμενα μικροθρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε μορφή χηλικού συμπλόκου με χηλικούς παράγοντες, ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού:
«ως χηλικό σύμπλοκο με...», ονομασία ή συντομογραφία του χηλικού παράγοντα και ποσότητα συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·
δ)  όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει μικροθρεπτικά συστατικά σε μορφή συμπλόκου με συμπλεκτικούς παράγοντες:
ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού: «ως σύμπλοκο με …», και ποσότητα του συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE· και
ονομασία ή συντομογραφία του συμπλεκτικού παράγοντα·
ε)  η παρακάτω δήλωση: «Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων».
Τροπολογία 399
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 2 – περίπτωση 2
—   Κοκκομετρική τιμή, εκφραζόμενη ως το ποσοστό του προϊόντος που διέρχεται από καθορισμένο κόσκινο·
—  Κοκκομετρική τιμή, εκφραζόμενη ως το ποσοστό του προϊόντος που διέρχεται από κόσκινα 1,0 mm και 3,15 mm·
Τροπολογία 304
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 3 – σημείο 1 – περίπτωση 3
–   Ολική περιεκτικότητα σε άζωτο (N)·
διαγράφεται
Τροπολογία 305
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 3 – σημείο 1 – περίπτωση 4
–   Ολική περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) content;
διαγράφεται
Τροπολογία 306
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 3 – σημείο 1 – περίπτωση 5
–   Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) content;
διαγράφεται
Τροπολογία 307
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 6 – στοιχείο ε
ε)  δόση, χρόνος εφαρμογής (στάδιο ανάπτυξης των φυτών) και συχνότητα εφαρμογής·
ε)  δόση, χρόνος εφαρμογής (στάδιο ανάπτυξης των φυτών), τοποθέτηση και συχνότητα εφαρμογής (σύμφωνα με τα εμπειρικά στοιχεία που αποδεικνύουν τον βιοδιεγερτικό ισχυρισμό ή ισχυρισμούς)·
Τροπολογία 308
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 6 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  δήλωση ότι το προϊόν δεν είναι φυτοπροστατευτικό προϊόν·
Τροπολογία 309
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1(Α)

Επιτρεπόμενη ανοχή για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και άλλες δηλούμενες παραμέτρους


Επιτρεπόμενη ανοχή για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και άλλες δηλούμενες παραμέτρους

Οργανικός άνθρακας (C)
± 20 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Οργανικός άνθρακας (C)
± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία
± 5,0 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία
± 5,0 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικό άζωτο (N)
± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Οργανικό άζωτο (N)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Οργανικό άζωτο (N)
± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολική περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολική περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)
± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)
± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικό και υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου, οξείδιο του ασβεστίου, τριοξείδιο του θείου ή οξείδιο του νατρίου
± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

Ολικό και υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου, οξείδιο του ασβεστίου, τριοξείδιο του θείου ή οξείδιο του νατρίου
± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

Ολικός χαλκός (Cu)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικός χαλκός (Cu)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικός ψευδάργυρος (Zn)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικός ψευδάργυρος (Zn)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ποσότητα
—  5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Ποσότητα
—  5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή
Δηλούμενες μορφές αζώτου, φωσφόρου και καλίου
Διμερή: μέγιστη ανοχή, σε απόλυτες τιμές, 1,1 αζώτου (N) και 0,5 οργανικού αζώτου (N), 1,1 πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5), 1,1 ολικού οξειδίου του καλίου (K2O) και 1,5 για το άθροισμα δύο θρεπτικών συστατικών.

Τριμερή: μέγιστη ανοχή, σε απόλυτες τιμές, 1,1 αζώτου (N) και 0,5 οργανικού αζώτου (N), 1,1 πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5), 1,1 ολικού οξειδίου του καλίου (K2O) και 1,9 για το άθροισμα τριών θρεπτικών συστατικών.

± 10 % της συνολικής δηλούμενης περιεκτικότητας κάθε θρεπτικού συστατικού, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

Τροπολογία 310
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1(Β) – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων μακροθρεπτικών συστατικών

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας των περιεχόμενων μορφών θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Τροπολογία

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων μακροθρεπτικών συστατικών

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25% της δηλούμενης περιεκτικότητας των περιεχόμενων μορφών θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές για κάθε θρεπτικό συστατικό χωριστά και για το άθροισμα των θρεπτικών συστατικών

-50 % και +100 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση -2 και +4 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Οι ανοχές σε P2O5 αφορούν πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό.

 

 

Τροπολογία 311
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1(Β)
Οργανικός άνθρακας: ± 20 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Οργανικός άνθρακας: ± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Οργανικό άζωτο: ± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)
Οργανικό άζωτο: ± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές
Ολικός χαλκός (Cu) ± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Ολικός χαλκός (Cu) ± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Ολικός ψευδάργυρος (Zn) ± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Ολικός ψευδάργυρος (Zn) ± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Τροπολογία 312
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1(Γ)(I)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων μακροθρεπτικών συστατικών

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας των περιεχόμενων μορφών θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

 

Κοκκομετρία: ± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο.

 

Ποσότητα: ± 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

 

Τροπολογία

 

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων μακροθρεπτικών συστατικών

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας των περιεχόμενων μορφών θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές για κάθε θρεπτικό συστατικό χωριστά και για το άθροισμα των θρεπτικών συστατικών

-50 % και +100 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση -2 και +4 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

-50 % και +100 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση -2 και +4 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

 

Οι ανωτέρω τιμές ανοχής ισχύουν επίσης για τις μορφές αζώτου και για τις διαλυτότητες.

 

Κοκκομετρία: ± 20 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο

 

Ποσότητα: ± 3 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Τροπολογία 313
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη παράμετρο

pH

± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C)

± 10 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολική περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ξηρά ουσία

± 10 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Ποσότητα

—  5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  25 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) / οργανικό άζωτο (N)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία

± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο.

Τροπολογία

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη παράμετρο

pH

± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 0,9 οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C)

± 10 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολική περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ξηρά ουσία

± 10 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Ποσότητα

—  5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) / οργανικό άζωτο (N)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία

± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο.

Τροπολογία 314
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη παράμετρο

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

pH

± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Ποσότητα, σε όγκο (λίτρα ή m³)

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  25 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των υλικών με μέγεθος σωματιδίων μεγαλύτερο των 60 mm

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  25 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των προδιαμορφωμένων υποστρωμάτων καλλιέργειας

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  25 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό άζωτο (N)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Τροπολογία

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη παράμετρο

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

pH

± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 0,9 οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Ποσότητα, σε όγκο (λίτρα ή m³)

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των υλικών με μέγεθος σωματιδίων μεγαλύτερο των 60 mm

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των προδιαμορφωμένων υποστρωμάτων καλλιέργειας

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό άζωτο (N)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Τροπολογία 315
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  χωνεύματα ενεργειακών καλλιεργειών, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 4,
β)  χωνεύματα ενεργειακών καλλιεργειών και βιολογικά απόβλητα φυτικής προέλευσης, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 4,
Τροπολογία 316
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  μη επεξεργασμένα ή μηχανικώς επεξεργασμένα φυτά, μέρη φυτών ή εκχυλίσματα φυτών, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 2,
Τροπολογία 317
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  αναστολείς απονίτρωσης όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 5(Α)(Ια),
Τροπολογία 318
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  αναστολείς απονίτρωσης όπως ορίζονται στην ΚΛΠ (Α)(Ια),
Τροπολογία 319
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – Ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο β
β)  σχέδια και διαγράμματα αρχικής σύλληψης και παρασκευής,
διαγράφεται
Τροπολογία 320
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – Ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο γ
γ)  τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της χρήσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE,
διαγράφεται
Τροπολογία 321
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – μέρος 2 – Ενότητα Α1 – σημείο 4 – εδάφιο 1
Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του προϊόντος κάθε 3 μήνες κατ' ελάχιστον, για λογαριασμό του παρασκευαστή, προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση με
Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του προϊόντος κάθε 6 μήνες κατ' ελάχιστον στην περίπτωση συνεχούς λειτουργίας της εγκατάστασης ή κάθε χρόνο για την περιοδική παραγωγή, για λογαριασμό του παρασκευαστή, προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση με
Τροπολογία 322
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – μέρος 2 – Ενότητα Α1 – σημείο 4.3.5 α (νέο)
4.3.5α. Ο παρασκευαστής διατηρεί τις εκθέσεις δοκιμών μαζί με τον τεχνικό φάκελο.
Τροπολογία 323
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – Ενότητα Β – σημείο 3.2 – στοιχείο γ – περίπτωση 6
–  εκθέσεις δοκιμών και
–  εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων μελετών για τη γεωπονική απόδοση, και
Τροπολογία 324
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – μέρος 2 – Ενότητα Δ1 – σημείο 2 – στοιχείο β
β)  σχέδια και διαγράμματα αρχικής σύλληψης και παρασκευής, συμπεριλαμβανομένης μιας γραπτής περιγραφής και ενός διαγράμματος της διαδικασίας παραγωγής όπου προσδιορίζεται με σαφήνεια κάθε δοχείο και περιοχή επεξεργασίας και αποθήκευσης,
β)  γραπτή περιγραφή και διάγραμμα της διαδικασίας παραγωγής,

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0270/2017).


Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες ***I
PDF 390kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))
P8_TA(2017)0393A8-0359/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0547),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 168 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0351/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 31ης Μαΐου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0359/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες

P8_TC1-COD(2016)0261


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2101).

(1) ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 182.


Κοινή Αλιευτική Πολιτική: εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης ***I
PDF 388kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))
P8_TA(2017)0394A8-0285/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0424),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0239/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 20ής Σεπτεμβρίου 2017 να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0285/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική

P8_TC1-COD(2017)0190


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2092)


Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης
PDF 432kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))
P8_TA(2017)0395B8-0567/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (D053565-01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ(1)του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(3),

–  έχοντας υπόψη το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνου (RAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), η οποία προτείνει την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση της γλυφοσάτης σε επίπεδο ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011(6),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η απαγόρευση της γλυφοσάτης και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα»(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δηλωμένος σκοπός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι «η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος και η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων με παράλληλη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συστημικό ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη έχει σήμερα τον υψηλότερο παγκοσμίως όγκο παραγωγής από όλα τα ζιζανιοκτόνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της παγκόσμιας χρήσης γλυφοσάτης γίνεται στον γεωργικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία αυτή χρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε δασοκομικές, αστικές και κηπουρικές εφαρμογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 72% της συνολικής ποσότητας γλυφοσάτης που έχει χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως από το 1974 έως το 2014 καταναλώθηκε σε ψεκασμούς μόλις τα τελευταία 10 έτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός πληθυσμός εκτίθεται κυρίως μέσω της διαμονής κοντά σε ψεκαζόμενες περιοχές, μέσω της οικιακής χρήσης και μέσω της διατροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση στη γλυφοσάτη αυξάνεται λόγω της αύξησης της συνολικής ποσότητας χρησιμοποιούμενης γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της γλυφοσάτης και των συνηθέστερων βοηθητικών ουσιών της στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλυφοσάτη ή/και υπολείμματά της έχουν εντοπιστεί στο νερό, στο έδαφος, σε τρόφιμα και ποτά, σε μη εδώδιμα προϊόντα, καθώς και στο ανθρώπινο σώμα (π.χ. στα ούρα)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014 σχετικά με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα, που δημοσιεύθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016, η EFSA επισήμανε ότι τα κράτη μέλη έλαβαν περιορισμένο αριθμό δειγμάτων ελαιούχων σπόρων και σπόρων σόγιας, αν και είναι πιθανόν να χρησιμοποιείται γλυφοσάτη σε αυτές τις καλλιέργειες, επομένως είναι αναμενόμενο να υπάρχουν υπολείμματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την EFSA, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα υπολείμματα γλυφοσάτης σε ζωικά προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA εκτίμησε ότι τα αποτελέσματα στατιστικώς δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η EFSA συνέστησε να αυξήσουν τα κράτη μέλη τον αριθμό των αναλύσεων γλυφοσάτης και σχετικών καταλοίπων (π.χ. τριμεθυλoσουλφονίου) σε προϊόντα για τα οποία είναι εγκεκριμένη η χρήση γλυφοσάτης και στα οποία αναμένονται μετρήσιμα υπολείμματα· ειδικότερα, ο αριθμός δειγμάτων σπόρων σόγιας, αραβοσίτου και ελαιοκράμβης πρέπει να αυξηθεί. τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να αναπτύξουν ή/και να εφαρμόσουν τις υπάρχουσες μεθόδους ανάλυσης, για να ελέγχουν τους μεταβολίτες που συνδέονται με τη γλυφοσάτη‑και να κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην EFSA·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλυφοσάτη είναι μη επιλεκτικό ζιζανιοκτόνο το οποίο σκοτώνει το σύνολο της ποώδους βλάστησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία αυτή ενεργεί παρεμβαίνοντας στον ονομαζόμενο σικιμικό κύκλο, ο οποίος λειτουργεί επίσης στα φύκη, τα βακτήρια και τους μύκητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποθανατηφόρα έκθεση στελεχών Escherichia coli και Salmonella enterica ορότυπος Typhimurium σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί μεταβολή της απόκρισης σε αντιβιοτικά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, μια δραστική ουσία μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν δεν έχει ταξινομηθεί ή δεν πρόκειται να ταξινομηθεί ως καρκινογόνος κατηγορίας 1Α ή 1Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, εκτός εάν η έκθεση των ανθρώπων στην εν λόγω δραστική ουσία είναι αμελητέα ή εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των φυτών ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα διαθέσιμα μέσα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2015, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) κατέταξε τη γλυφοσάτη στα «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο» (ομάδα 2Α) βάσει «περιορισμένων αποδεικτικών στοιχείων» για καρκίνο στον άνθρωπο (από περιστατικά έκθεσης υπό πραγματικές συνθήκες που όντως συνέβησαν), «επαρκών αποδεικτικών στοιχείων» για καρκίνο σε πειραματόζωα (από μελέτες με «καθαρή» γλυφοσάτη) καθώς και «ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων» από μηχανιστικές πληροφορίες σχετικά με την καρκινογενετικότητα (όσον αφορά τη γονιδιοτοξικότητα και το οξειδωτικό στρες) τόσο για την «καθαρή» γλυφοσάτη όσο και για σκευάσματα γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τον IARC για την ομάδα 2Α είναι συγκρίσιμα με τα κριτήρια της κατηγορίας 1Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Νοεμβρίου 2015 η EFSA οριστικοποίησε την αξιολόγηση από ομοτίμους της γλυφοσάτης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη είναι απίθανο να προκαλέσει κίνδυνο καρκινογένεσης σε ανθρώπους και τα αποδεικτικά στοιχεία δεν στηρίζουν την ταξινόμηση όσον αφορά την καρκινογενετικότητά της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Μαρτίου 2017 η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του ECHA κατέληξε ομόφωνα ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να συνδέει τη γλυφοσάτη με καρκίνο στον άνθρωπο, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, και ότι η γλυφοσάτη δεν πρέπει να ταξινομείται ως ουσία που προκαλεί γενετικές βλάβες (μεταλλαξιογόνο) ή διαταράσσει την αναπαραγωγή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε κοινή συνεδρίαση σχετικά με τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων (JMPR) που διεξάχθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) τον Μάιο του 2016, η ομάδα εμπειρογνωμόνων του FAO για τα Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων σε Τρόφιμα και το Περιβάλλον και η βασική ομάδα αξιολόγησης της ΠΟΥ για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη μάλλον δεν είναι γονιδιοτοξική στην αναμενόμενη ημερήσια έκθεση και ότι μάλλον δεν προκαλεί κίνδυνο καρκινογένεσης για τον άνθρωπο από την έκθεση μέσω της διατροφής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη στο πλαίσιο δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμεί στις ΗΠΑ οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι ανέπτυξαν λέμφωμα μη-Hodgkin εξαιτίας έκθεσης στη γλυφοσάτη. Στο πλαίσιο αυτό, το δικαστήριο αποσφράγισε εσωτερικά έγγραφα της Monsanto, ιδιοκτήτριας και παραγωγού του προϊόντος Roundup, η δραστική ουσία του οποίου είναι η γλυφοσάτη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποιηθείσα αλληλογραφία εγείρει αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία ορισμένων μελετών, τόσο χρηματοδοτημένων από τη Monsanto όσο και υποτιθέμενων ανεξάρτητων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία από την EFSA και τον ECHA για την εκτίμηση της ασφάλειας της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό, η διαφάνεια και η πρόσβαση του κοινού στις επιστημονικές μελέτες, όπως και στα μη επεξεργασμένα δεδομένα στα οποία οι μελέτες αυτές βασίζονται, είναι μέγιστης σημασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από το συμπέρασμά του σχετικά με το καρκινογόνο της γλυφοσάτης, ο ECHA έχει καταλήξει ότι η γλυφοσάτη προκαλεί σοβαρές βλάβες στα μάτια και είναι τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς, με επιπτώσεις μακράς‑διάρκειας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν να χορηγηθεί τεχνική παράταση 18 μηνών στις 29 Ιουνίου 2016, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στις 13 Απριλίου 2016, με το οποίο ζητούσε από την Επιτροπή να ανανεώσει την έγκριση της γλυφοσάτης για επτά χρόνια, ζητούσε όμως επίσης να μην την εγκρίνει η Επιτροπή για μη επαγγελματικές χρήσεις, για χρήση της σε δημόσια πάρκα ή κοντά σε αυτά, σε δημόσιους παιδοτόπους και δημόσιους κήπους, ούτε οποιαδήποτε γεωργική χρήση της αντί της οποίας τα ολοκληρωμένα συστήματα καταπολέμησης των παρασίτων είναι επαρκή για τον απαραίτητο έλεγχο των ζιζανίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο ψήφισμα καλούσε επίσης την Επιτροπή να βελτιώσει την κατάρτιση και τη διαδικασία εξουσιοδότησης των επαγγελματιών χρηστών, να παράσχει καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση της γλυφοσάτης και να περιοριστεί αυστηρά η πριν από τη συγκομιδή χρήση των προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία γλυφοσάτη, προκειμένου να αποτραπεί η εσφαλμένη χρήση της εν λόγω ουσίας και να περιοριστούν οι δυνητικοί κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 13 Απριλίου 2016, καλεί επίσης την Επιτροπή και την EFSA να γνωστοποιήσουν αμέσως όλα τα επιστημονικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η θετική ταξινόμηση της γλυφοσάτης και η προτεινόμενη επανέγκριση, δεδομένου ότι υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον για τη γνωστοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τίποτε τέτοιο δεν έχει γίνει ως τώρα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ), που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 13 του σχεδίου μέτρου εφαρμογής, η οποία συγκέντρωσε περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές ευρωπαίων πολιτών σε λιγότερο από ένα χρόνο, όχι μόνον αναφέρεται ειδικά στη γλυφοσάτη σε έναν από τους τρεις στόχους της, αλλά διατυπώνει και ρητή έκκληση για «απαγόρευση της γλυφοσάτης και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα» στον τίτλο της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή την έλαβε στις 6 Οκτωβρίου 2017 και πρέπει να απαντήσει έως τις 8 Ιανουαρίου 2018·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, κάθε απόφαση για την έγκριση δραστικής ουσίας πρέπει να βασίζεται στην έκθεση επανεξέτασης από την EFSA, σε άλλους παράγοντες που έχουν θεμιτή σχέση με το υπό εξέταση θέμα και την αρχή της προφύλαξης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης που διεξάχθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Εκτίμησης της Επικινδυνότητας (BfR), η EFSA και ο ECHA προτείνουν να εγκριθεί η γλυφοσάτη μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2027, δηλαδή για 10 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα ισχύσει από τις 16 Δεκεμβρίου 2017·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του σχεδίου εκτελεστικού κανονισμού για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης δεν είναι δεσμευτικές σε επίπεδο Ένωσης, αλλά περνούν την ευθύνη στα κράτη μέλη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τα χαμηλού‑κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης(8), το Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη να αναθεωρηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη, η αδειοδότηση και η διάθεση στην αγορά της ΕΕ βιολογικών φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από το τέλος του 2018, συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, εκτός του πλαισίου της γενικής αναθεώρησης σε συνάρτηση με την πρωτοβουλία REFIT, με στόχο τη θέσπιση μιας ταχείας διαδικασίας αξιολόγησης, αδειοδότησης και καταχώρισης χαμηλού κινδύνου φυτοφαρμάκων βιολογικής προέλευσης·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) έχει ανακοινωθεί για δημοσίευση πριν από το τέλος του 2017 και προτάσεις για τον προϋπολογισμό του Μαΐου 2018·

1.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής δεν εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, δεν εφαρμόζει την αρχή της προφύλαξης, και υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της και να υποβάλει νέο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, ήτοι να συμπεριληφθούν όχι μόνο η γνώμη της EFSA αλλά και άλλοι παράγοντες με θεμιτή σχέση, καθώς και η αρχή της προφύλαξης·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην εγκρίνουν μη επαγγελματικές χρήσεις της γλυφοσάτης ούτε να εγκρίνουν χρήσεις της γλυφοσάτης σε δημόσια πάρκα ή κοντά σε αυτά, σε δημόσιους παιδοτόπους ή δημόσιους κήπους μετά την 15 Δεκεμβρίου 2017·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην εγκρίνουν, ειδικότερα, γεωργικές χρήσεις της γλυφοσάτης, μετά την 15 Δεκεμβρίου 2017, σε περίπτωση που τα ολοκληρωμένα συστήματα καταπολέμησης των παρασίτων είναι επαρκή για τον απαραίτητο έλεγχο των ζιζανίων·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην εγκρίνουν τη χρήση της ουσίας glyphosate στο πλαίσιο της αποξήρανσης του εδάφους πριν από τη συγκομιδή, με ισχύ από 16 Δεκεμβρίου 2017·

6.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αργότερο μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2022, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν επιτρέπεται η χρήση γλυφοσάτης μετά την εν λόγω ημερομηνία, στα οποία θα περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ενδεχόμενη περίοδος παράτασης ή η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

7.  επιδοκιμάζει την προτεινόμενη απαγόρευση της χρήσης της ουσίας POE-tallowamine σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν γλυφοσάτη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις εργασίες τους για την κατάρτιση καταλόγου βοηθητικών ουσιών που δεν επιτρέπεται να περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η επιστημονική αξιολόγηση των φυτοφαρμάκων για ρυθμιστική έγκριση εκ μέρους της ΕΕ βασίζεται μόνο σε δημοσιευμένες μελέτες που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους, είναι ανεξάρτητες η ανάθεσή τους έχει γίνει από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές· θεωρεί ότι η διαδικασία REFIT του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό· θεωρεί, επιπλέον, ότι πρέπει να χορηγηθούν επαρκείς πόροι στην EFSA και στον ECHA, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάθεση ανεξάρτητων επιστημονικών μελετών και να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται τα υψηλότερα επιστημονικά πρότυπα και προστατεύονται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή έλεγχο και παρακολούθηση των υπολειμμάτων γλυφοσάτης στις ζωοτροφές, τα τρόφιμα και τα ποτά που παράγονται, καθώς και εισάγονται στην Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες διαφορές στα δεδομένα που επισημαίνει η EFSA·

10.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν την έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τα προϊόντα καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν κατάλληλα μεταβατικά μέτρα για τον τομέα της γεωργίας και να δημοσιεύσουν έγγραφο καθοδήγησης στο οποίο να περιγράφονται όλες οι πιθανές ασφαλέστερες, εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου για την ενίσχυση του γεωργικού τομέα κατά τη διάρκεια της περιόδου σταδιακής κατάργησης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης και όλα τα ήδη διαθέσιμα μέσα στον γεωργικό τομέα στο πλαίσιο της τρέχουσας ΚΓΠ·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0119.
(7) ECI(2017)000002.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0042.


Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς 1507
PDF 459kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052754 – 2017/2905(RSP))
P8_TA(2017)0396B8-0568/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052754),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και συγκεκριμένα το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3 αυτού,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 19 Ιανουαρίου 2005 και δημοσιεύτηκε στις 3 Μαρτίου 2005(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 30 Νοεμβρίου 2016 και δημοσιεύτηκε στις 12 Ιανουαρίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(5), και ειδικότερα το προηγούμενο ψήφισμά του της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη «Διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου 1507»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Φεβρουαρίου 2015, οι εταιρείες Pioneer Overseas Corporation και Dow AgroSciences Ltd. συνυπέβαλαν στην Επιτροπή αίτηση δυνάμει των άρθρων 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 με σκοπό να ανανεωθεί η άδεια διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο της ανανέωσης καλύπτει επίσης άλλα προϊόντα πέρα από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από αραβόσιτο 1507·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 12 Ιανουαρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι απαιτεί από την Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, να λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος 1507 εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1F, η οποία είναι πρωτεΐνη Bt (λαμβανόμενη από τον Bacillus thuringiensis -βάκιλο Θουριγγίας-, υποείδος Kurstaki) που προσδίδει ανθεκτικότητα στην πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis) και και σε ορισμένα άλλα επιβλαβή λεπιδόπτερα όπως η σεσάμια του αραβοσίτου (Sesamia spp.), το σποδόπτερο (Spodoptera frugiperda), το κοφτοσκούληκο (Agrotis ipsilon) και η διάτραια (Diatraea grandiosella), καθώς και την πρωτεΐνη PAT, η οποία προσδίδει αντοχή στο συστατικό των ζιζανιοκτόνων γλυφοσινικό αμμώνιο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γενετικώς τροποποιημένα με πρωτεΐνη Bt φυτά (Bt plants) εκφράζουν την εντομοκτόνο τοξίνη σε κάθε κύτταρό τους σε όλη τους τη ζωή, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων τους εκείνων που καταναλώνονται από τον άνθρωπο και τα ζώα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πειράματα με διατροφή ζώων δείχνουν πως τα γενετικώς τροποποιημένα με πρωτεΐνη Bt φυτά (Bt plants) μπορούν να έχουν τοξική δράση(6)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί πως η τοξίνη Bt στα γενετικώς τροποποιημένα φυτά διαφέρει σημαντικά από την τοξίνη Bt που υπάρχει στη φύση(7)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση για την καλλιέργεια του αραβόσιτου 1507 στην Ένωση εκκρεμεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε στην έγκριση αυτή λόγω ανησυχιών, μεταξύ άλλων, και ως προς μια πιθανή ανάπτυξη αντοχής απέναντι στην πρωτεΐνη Cry1F στα στοχευόμενα επιβλαβή λεπιδόπτερα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή των τρόπων καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών(8)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων της EFSA για την αρχική έγκριση, τα κράτη μέλη υπέβαλαν πολλές επικριτικές παρατηρήσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον επικριτικές παρατηρήσεις αφορούν διαπιστώσεις πως η τεκμηρίωση είναι ανεπαρκής για μια αξιολόγηση κινδύνων, πως το σχέδιο παρακολούθησης δεν είναι σύμφωνο με το παράρτημα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, και πως τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις κινδύνων που παρείχε ο αιτών δεν είναι επαρκή(9)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων της EFSA για την ανανέωση της έγκρισης, τα κράτη μέλη υπέβαλαν πολλές επικριτικές παρατηρήσεις(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον επικριτικές παρατηρήσεις αφορούν διαπιστώσεις ότι το προτεινόμενο σχέδιο παρακολούθησης δεν θεωρείται κατάλληλο για την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΓΤ αραβόσιτου 1057 μετά τη διάθεσή του στην αγορά και δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκώς επεξεργασμένο για την παρακολούθηση της πιθανής έκθεσης του περιβάλλοντος σε ΓΤ αραβόσιτο 1507, ότι η παρακολούθηση, όπως εκτελέστηκε από τον κοινοποιούντα, δεν παρείχε αξιόπιστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα της αξιολόγησης κινδύνων ότι οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων είναι αμελητέες, και ότι τα στοιχεία που αποδεικνύουν ένα ιστορικό ασφαλούς χρήσης της πρωτεΐνης Pat, όπως απαιτείται βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 503/2013 της Επιτροπής, δεν είναι δεόντως τεκμηριωμένα από τον κοινοποιούντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμμονή των πρωτεϊνών Cry που εκλύθηκαν στο περιβάλλον λόγω της χρήσης ΓΤ αραβόσιτου 1507 σε τρόφιμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο παρακολούθησης, παρόλο ότι οι πρωτεΐνες Cry μπορούν να παραμένουν στο έδαφος επί μήνες, διατηρώντας την εντομοκτόνο δραστηριότητά τους, όπως διαπιστώθηκε για την τοξίνη Cry1Ab(11)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και επομένως υπάγεται στα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ουσίας glufosinate λήγει στις 31 Ιουλίου 2018·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων είναι μέρος των συνήθων γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα και είναι επομένως αναμενόμενο ότι υπολείμματα ψεκασμών θα ανευρίσκονται πάντα στη συγκομιδή και αποτελούν αναπόφευκτα συστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες(12)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αξιολογήθηκαν τα υπολείμματα μετά τον ψεκασμό με την ουσία glufosinate· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος 1507 είναι ασφαλής για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αραβόσιτος της σειράς 1507 έχει εγκριθεί για καλλιέργεια σε Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδά, Κολομβία, Ονδούρα, Ιαπωνία, Παναμά, Παραγουάη, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, ΗΠΑ και Ουρουγουάη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρόσφατη μελέτη αξιολογημένη από ομότιμους εκτιμά πως τα στοχευόμενα έντομα που αναπτύσσουν αντοχή σε πρωτεΐνες Cry «συνιστούν σημαντική απειλή για την βιωσιμότητα της τεχνολογίας Bt»(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2009 παρατηρούνται ζιζάνια ανθεκτικά στην ουσία glufosinate·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, κατέληξε σε μη διατύπωση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 12 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, 12 κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 38,75 % του πληθυσμού της Ένωσης ψήφισαν υπέρ, και δύο κράτη μέλη απείχαν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το ότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και η αναπομπή του φακέλου στην Επιτροπή για λήψη τελικής απόφασης, που αποτελεί την εξαίρεση στην όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως μη δημοκρατική(14)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση(15), τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά για ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος στη διαδικασία αδειοδότησης των ΓΤΟ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον, σε περίπτωση που η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν εκδώσει γνωμοδότηση, η Επιτροπή ως ελάχιστη ενέργεια, θα αποσύρει την πρότασή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή ήδη υπάρχει για ορισμένες άλλες μόνιμες επιτροπές·

1.  εκτιμά πως το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ανεπάρκειες της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  καλεί τους νομοθέτες που είναι αρμόδιοι για την προαγωγή των εργασιών σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την κατεπείγουσα τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, και ζητεί να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι, εάν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν διατυπώσει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ που αφορούν είτε καλλιέργειες είτε τρόφιμα και ζωοτροφές, η Επιτροπή θα αποσύρει την πρόταση·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα (ΑΖ ΓΤΟ) χωρίς πλήρη αξιολόγηση των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές για την αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά την υγεία και για την τοξικολογία, καθώς και για την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών·

8.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των υπολειμμάτων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ΑΖ ΓΤΟ, ανεξαρτήτως από το αν το γενετικώς τροποποιημένο φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή εισάγεται ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182
(4) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659
(5)————————————————— - Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0272).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).
(6) Βλέπε π.χ. El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(7) Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control. In: Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(8) Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).
(9) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
(10) Παράρτημα ΣΤ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
(11) Παράρτημα ΣΤ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342, σ. 7.
(12) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(13) https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view
(14) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(15) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(16) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2
PDF 467kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052752 – 2017/2906(RSP))
P8_TA(2017)0397B8-0570/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052752),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη ότι στην ψηφοφορία που διεξήγαγε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 14 Ιουλίου 2016 και δημοσιεύτηκε στις 18 Αυγούστου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Σεπτεμβρίου 2007, η εταιρεία Pioneer Overseas Corporation υπέβαλε στην αρμόδια εθνική αρχή των Κάτω Χωρών αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια 305423 × 40-3-2, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας 305423 × 40-3-2 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτήν ή την περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλο είδος σόγιας, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε στις 14 Ιουλίου 2016 ευνοϊκή γνωμοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 18 Αυγούστου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι απαιτεί η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, να λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα μητρικά φυτά, η σόγια της σειράς 305423, υπέστη γενετική τροποποίηση για να τροποποιηθεί η περιεκτικότητά της σε ελαϊκό οξύ και να αυξηθεί η ανθεκτικότητά της σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς των ενζύμων ακετογαλακτικής συνθάσης (ΑLS), που περιέχουν ζιζανιοκτόνα των χημικών ομάδων ιμιδαζολινόνης, σουλφονυλουρίας, τριαζολο-πυριμιδίνης, πυριµιδινυλ-θειο-βενζοϊκού οξέος και σουλφονυλ-άμινο-καρβονυλ-τριαζολινόνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άλλο μητρικό φυτό, η σόγια της σειράς 40-3-2, περιέχει το γονίδιο EPSPS για να έχει ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω σειρές γενετικώς τροποποιημένης σόγιας συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν το αποκαλούμενο συσσωρευμένο συμβάν που είναι ανθεκτικό σε δύο ζιζανιοκτόνα και του οποίου έχει τροποποιηθεί η σύνθεση σε ελαϊκό οξύ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη πολλές επικριτικές παρατηρήσεις(5)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες επικρίσεις αφορούν παρατηρήσεις, όπως ότι δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί ευνοϊκή απόφαση, υπό το πρίσμα της ανθρώπινης ή ζωικής διατροφής, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των προϊόντων που προέρχονται από ποικιλίες σόγιας που μεταφέρουν συμβάντα γενετικής τροποποίησης 305423 και 40-3-2, ότι δεν είναι δυνατό να συναχθούν συμπεράσματα για την αλλεργιογονικότητα των συσσωρευμένων συμβάντων σόγιας, ότι λείπουν τα κατάλληλα μέτρα σύγκρισης για την εκτίμηση των δυνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γονικών σειρών και για τον εντοπισμό ακούσιων επιπτώσεων στα συσσωρευμένα συμβάντα σε σύγκριση με τις γονικές σειρές, και ότι η εκτίμηση του κινδύνου στην περίπτωση της σόγιας 305423 × 40-3-2 δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών προσκόμισε τοξικολογική μελέτη διατροφής 90 ημερών η οποία απορρίφθηκε από την EFSA επειδή δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη από ποιοτικής απόψεως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η εκτίμηση του κινδύνου δεν περιέχει τέτοια μελέτη, γεγονός που έχει επικριθεί από διάφορες αρμόδιες αρχές κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το κενό δεδομένων είναι απαράδεκτο κυρίως διότι οι κατευθυντήριες γραμμές του 2006 της EFSA απαιτούν μια τέτοια μελέτη(6)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κρίνοντας από μια ολόκληρη σειρά κενών δεδομένων (περιλαμβανομένης της έλλειψης αξιολόγησης των ακούσιων επιπτώσεων που προκύπτουν από την ως άνω γενετική τροποποίηση, της έλλειψης αξιολόγησης των τοξικών επιδράσεων και της έλλειψης αξιολόγησης των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα), μια ανεξάρτητη μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εκτίμηση του κινδύνου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και ότι η αίτηση πρέπει, συνεπώς, να απορριφθεί(7)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων συνιστά μέρος των συνήθων γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα και είναι επομένως αναμενόμενο ότι υπολείμματα ψεκασμών θα ανευρίσκονται πάντα στη συγκομιδή και αποτελούν αναπόφευκτα συστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες(8)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα έγκριση για τη γλυφοσάτη θα λήξει το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης παραμένουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2015 η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι πιθανό να είναι η γλυφοσάτη καρκινογόνος και ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ) τον Μάρτιο του 2017 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ταξινόμηση δεν θεωρείται δικαιολογημένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) της ΠΟΥ ταξινόμησε το 2015 τη γλυφοσάτη στις δυνάμει καρκινογόνες ουσίες για τον άνθρωπο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα, βάσει των στοιχείων που παρασχέθηκαν μέχρι σήμερα(9), δεν είναι δυνατόν να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια των καταλοίπων που προέρχονται από ψεκασμό με σκευάσματα γλυφοσάτης σε γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό μπορούν να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό, τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από διάφορες μελέτες καταδεικνύεται ότι τα σκευάσματα γλυφοσάτης είναι δυνατόν να ενεργούν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες(11)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγόμενη γενετικώς τροποποιημένη σόγια χρησιμοποιείται ευρέως στην Ένωση για τη διατροφή των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονική μελέτη, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο επανεξέτασης από ομοτίμους, διαπίστωσε την ύπαρξη πιθανού συσχετισμού μεταξύ της γλυφοσάτης που χρησιμοποιείται στα σιτηρέσια εγκύων χοιρομητέρων και της αύξησης της εμφάνισης κρουσμάτων σοβαρών συγγενών ανωμαλιών στα χοιρίδια(12)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει συνολική εκτίμηση της επικινδυνότητας των υπολειμμάτων από τον ψεκασμό με αναστολείς των ενζύμων ακετογαλακτικής συνθάσης (ΑLS), ως συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε γενετικά τροποποιημένους σπόρους σόγιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, η επιστημονική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα εντόπισε σημαντικές ελλείψεις δεδομένων στην περίπτωση της ουσίας thifensulfuron, η οποία είναι μία από τις δραστικές ουσίες που δρα ως αναστολέας ALS(13)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αξιολογήθηκαν τα υπολείμματα ψεκασμών με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η γενετικά τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2, η οποία έχει υποστεί ψεκασμό με γλυφοσάτη και με ζιζανιοκτόνα αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS είναι ασφαλής για να χρησιμοποιείται σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδειοδότηση για την εισαγωγή στην Ένωση σόγιας της σειράς 305423 × 40-3-2 θα οδηγούσε αναμφίβολα σε αύξηση της καλλιέργειάς της σε τρίτες χώρες και σε αντίστοιχη αύξηση της χρήσης συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 καλλιεργείται στην Αργεντινή, στον Καναδάς και την Ιαπωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αργεντινή έχουν εκτενώς τεκμηριωθεί οι καταστροφικές συνέπειες στην υγεία από τη χρήση της γλυφοσάτης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί με την υπογραφή της όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των ΗΕ, στους οποίους περιλαμβάνεται δέσμευση για σημαντική αριθμητική μείωση, έως το 2030, των θανάτων και των ασθενειών από επικίνδυνες χημικές ουσίες και από ρύπανση και μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους (ΣΒΑ 3, στόχος 3.9)(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αντιφάσεων και στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ διαφορετικών ενωσιακών πολιτικών, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου, του περιβάλλοντος και της γεωργίας, προκειμένου να ωφεληθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας για την ανάπτυξη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην ουσία γλυφοσάτη σε χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επιστημονικές δημοσιεύσεις(15) έχουν καταγραφεί πάνω από είκοσι διαφορετικές ποικιλίες ζιζανίων ανθεκτικών στη γλυφοσάτη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ψηφοφορία που διεξήγαγε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 10 κράτη μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν μόνο το 38,43 % του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ και τέσσερα κράτη μέλη ψήφισαν αποχή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, κάτι που αποτελεί μάλλον την εξαίρεση στην όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(16)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση(17) και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα πρόταση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, που αφορούν ιδιαιτέρως ευαίσθητους τομείς όπως τη φορολόγηση, την υγεία των καταναλωτών, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 δεν αρκεί αφεαυτής για την αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης των ΓΤΟ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση μπορεί να διασφαλίζεται μόνο όταν η πρόταση της Επιτροπής αποσύρεται σε περίπτωση που η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν γνωμοδοτήσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαδικασία υφίσταται ήδη στο πλαίσιο ορισμένων άλλων μονίμων επιτροπών·

1.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), θα αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  καλεί τα αρμόδια νομοθετικά όργανα να προωθήσουν κατεπειγόντως τις εργασίες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, και ζητεί να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή θα αποσύρει την πρόταση εάν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν γνωμοδοτήσει σχετικά με τις εγκρίσεις ΓΤΟ που αφορούν είτε καλλιέργειες είτε τρόφιμα και ζωοτροφές·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα (ΑΖ ΓΤΟ) χωρίς πλήρη αξιολόγηση των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει πολύ πιο λεπτομερείς δοκιμές για τον προσδιορισμό των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με συσσωρευμένα συμβάντα όπως στην περίπτωση της σόγιας 305423 × 40-3-2·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές για την αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά την υγεία και για την τοξικολογία, καθώς και για την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών·

9.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των υπολειμμάτων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ΑΖ ΓΤΟ, ανεξαρτήτως από το αν το γενετικώς τροποποιημένο φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή εισάγεται ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566
(4)————————————————— - Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0272).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).
(5) Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175
(6) Ομοίως.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης. EFSA journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) Η δυνητική πρόκληση ενδοκρινικών διαταραχών από τη δραστική ουσία thifensufron-methyl δεν ήταν δυνατόν να διασαφηνιστεί οριστικά και αποτέλεσε κρίσιμο σημείο υγειονομικής ανησυχίας. Συμπεράσματα σχετικά με την επανεξέταση από επιστημονικούς ομότιμους της δραστικής ουσίας thifensulfuron-methyl. EFSA journal 13(7):4201, σ. 2 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15).https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(16) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(17) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(18) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3
PDF 473kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052753 – 2017/2907(RSP))
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052753),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3 αυτού,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) την 1η Μαρτίου 2017 και δημοσιεύτηκε στις 10 Απριλίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Δεκεμβρίου 2013, οι εταιρείες Monsanto Europe S.A. και Bayer CropScience N.V. υπέβαλαν στην αρμόδια εθνική αρχή των Κάτω Χωρών αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης της σειράς MON 88302 × Ms8 × Rf3 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτήν ή την περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλη ελαιοκράμβη, εξαιρουμένης της καλλιέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση κάλυπτε, για τις εν λόγω χρήσεις, όλους τους επιμέρους συνδυασμούς μεμονωμένων σειρών γενετικής τροποποίησης που συνιστούν την ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ευνοϊκή γνωμοδότηση η οποία δημοσιεύτηκε στις 10 Απριλίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και απαιτεί από την Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, να λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου καθώς και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το υπό εξέταση αντικείμενο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελαιοκράμβη των τριών συνδυασμένων συμβάντων παράγεται με συμβατική διασταύρωση και με σκοπό τον συνδυασμό τριών απλών συμβάντων γενετικής τροποποίησης: MON 88302 που εκφράζει την πρωτεΐνη 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (CP4 EPSPS) και προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσάτη, MS8 που εκφράζει την πρωτεΐνη βαρνάση και την πρωτεΐνη ακετυλοτρανσφεράση φωσφινοθρικίνης (PAT), και RF3 που εκφράζει τις πρωτεΐνες Barstar και PAT, με σκοπό την αντοχή στα ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσινικό αμμώνιο και την ετέρωση (ευρωστία υβριδίου)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υπέβαλαν, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, πολλές επικριτικές παρατηρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες από τις πλέον επικριτικές γενικές παρατηρήσεις, όπως ότι τα υποβληθέντα στοιχεία δεν επαρκούν για μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη αξιολόγηση των δυνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των απλών συμβάντων που εμπεριέχει η γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3, αξιολόγηση που είναι εντούτοις απαραίτητη βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της EFSA, ότι, δεδομένων των δοκιμών και της σχεδίασης των μελετών, είναι αδύνατη η εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων σχετικά με τις αναπαραγωγικές ή αναπτυξιακές μακροπρόθεσμες (ιδίως σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα) επιπτώσεις, ότι τα στοιχεία (δεδομένα και ανάλυση δεδομένων) που διατίθενται ως προς τη φαινοτυπική αξιολόγηση, τη σύνθεση και την τοξικολογία δεν επαρκούν και ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να αποδειχθεί η ασφάλεια της ελαιοκράμβης OSR MON 88302 × Ms8 × Rf3(5)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες σοβαρότατες επιφυλάξεις οφείλονται στην απουσία μελέτης διατροφής 90 ημερών σε αρουραίους, στην απουσία αξιολόγησης των υπολειμμάτων από συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα σε εισαγόμενες τροφές και ζωοτροφές, στις δυνητικές αρνητικές υγειονομικές επιπτώσεις αυτών και στην ανεπάρκεια του σχεδίου περιβαλλοντικής παρακολούθησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της απουσίας μελέτης υποχρόνιας τοξικότητας 90 ημερών σε αρουραίους, ο Γαλλικός Οργανισμός για την Υγειονομική Ασφάλεια της διατροφής, του περιβάλλοντος και της εργασίας προέβη στην αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης για τη διάθεση στην αγορά της ελαιοκράμβης OSR MON 88302 × Ms8 × Rf3(6)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ανεξάρτητη μελέτη που συμπεραίνει ότι πρέπει να απορριφθεί η γνωμοδότηση της EFSA λόγω των σημαντικών αδυναμιών και ελλείψεων από τις οποίες πάσχει και άρα ότι η εισαγωγή ζωτικών σπόρων του συνδυασμένου συμβάντος MON 88302 x MS8 x RF3 δεν πρέπει να επιτραπεί(7)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων αποτελεί κομμάτι των συνήθων γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα και ότι είναι επομένως αναμενόμενο ότι υπολείμματα ψεκασμών θα ανευρίσκονται πάντα στη συγκομιδή και ότι αποτελούν αναπόφευκτα συστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες(8)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα έγκριση της γλυφοσάτης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το αργότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης παραμένουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2015, η EFSA συμπέρανε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2017, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) συμπέρανε ότι δεν απαιτείται ταξινόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) της ΠΟΥ ταξινόμησε το 2015 τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι ενδεχομένως καρκινογενείς για τον άνθρωπο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα και με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλή ή όχι τα κατάλοιπα που προέρχονται από ψεκασμό με σκευάσματα γλυφοσάτης σε γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό μπορούν να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό,τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, μπορούν τα σκευάσματα γλυφοσάτης να ενεργούν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες(11)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγόμενη γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη χρησιμοποιείται ευρέως στην Ένωση για τη διατροφή των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αξιολογηθείσα από ομοτίμους επιστημονική μελέτη διαπίστωσε την ύπαρξη πιθανού συσχετισμού μεταξύ της γλυφοσάτης που χρησιμοποιείται στα σιτηρέσια εγκύων χοιρομητέρων και της αύξησης της εμφάνισης κρουσμάτων σοβαρών συγγενών ανωμαλιών στα χοιρίδια(12)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και επομένως υπάγεται στα λεγόμενα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ουσίας glufosinate λήγει στις 31 Ιουλίου 2018(14)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από αρμόδια αρχή κράτους μέλους επισημάνθηκε η ανακολουθία που δημιουργεί η έγκριση της εισαγωγής της ανθεκτικής στην glufosinate γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης όταν είναι απίθανο να υπάρξει ανανέωση της άδειας χρήσης της glufosinate εντός της Ένωσης λόγω της τοξικότητάς της για την αναπαραγωγή(15)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αξιολογήθηκαν υπολείμματα ψεκασμών με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, είναι αδύνατη η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο η γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη που έχει υποστεί ψεκασμό με γλυφοσάτη και glufosinate είναι ασφαλής ή όχι για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι αρμόδιες αρχές πολλών κρατών μελών σχετικά με το ενδεχόμενο να μετατραπεί η εν λόγω γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη σε ζιζάνιο στην Ένωση, ιδίως κατά μήκος των οδών μεταφοράς, καθώς και τις εκτιμήσεις τους σχετικά με την ανεπάρκεια του σχεδίου περιβαλλοντικής παρακολούθησης από αυτή την άποψη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προερχόμενο από κράτος μέλος σχόλιο, σύμφωνα με το οποίο η γλυφοσάτη χρησιμοποιείται ευρέως για τον έλεγχο των ζιζανίων κατά μήκος σιδηροτροχιών και αμαξιτών οδών στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανθεκτικότητα του MON88302 × Ms8 × Rf3 στη γλυφοσάτη θα δημιουργήσει ενδεχομένως εκλεκτικό πλεονέκτημα υπό τις συνθήκες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιεσδήποτε επιπτώσεις ενός παρόμοιου εκλεκτικού πλεονεκτήματος στην εμμονή και στη χωροκατακτητικότητα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση του ενδεχομένου δημιουργίας μόνιμων πληθυσμών στην Ευρώπη, ιδίως εάν αναλογιστούμε την ικανότητα της ελαιοκράμβης να επιβιώνει στην τράπεζα σπόρων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με αυστριακή μελέτη του 2011, ότι έχει αποδειχθεί από πολλές διεθνείς μελέτες η καθόλου αμελητέα συμβολή της διασκόρπισης σπόρων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στην δημιουργία πληθυσμών άγριας ελαιοκράμβης στους οικοτόπους ένθεν και εκείθεν των αμαξιτών οδών, ότι αποτελεί πασίγνωστο πρόβλημα η εξάπλωση της άγριας ελαιοκράμβης τόσο σε χώρες όπου καλλιεργείται ελαιοκράμβη, όσο και σε χώρες στις οποίες σπόροι ελαιοκράμβης εισάγονται για να μεταφερθούν σε εργοστάσια επεξεργασίας ελαίου, ότι η εισαγωγή διαφόρων τύπων και γραμμών ανθεκτικής στα ζιζανιοκτόνα ελαιοκράμβης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξάπλωση πολλαπλώς ανθεκτικών τύπων άγριας ελαιοκράμβης («γονιδιακή συσσώρευση») και τη δημιουργία ή την επιδείνωση προβληματικών καταστάσεων ως προς τη διαχείριση της ζιζανιοκτονίας στους οικοτόπους ένθεν και εκείθεν των αμαξιτών οδών(16).

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην γλυφοσάτη σε χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επιστημονικές δημοσιεύσεις έχουν καταγραφεί πάνω από είκοσι διαφορετικές ποικιλίες ζιζανίων ανθεκτικών στη γλυφοσάτη(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ζιζάνια ανθεκτικά στην ουσία glufosinate είναι γνωστά από το 2009·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, κατέληξε σε μη διατύπωση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 κράτη μέλη ψήφισαν κατά του σχεδίου εκτελεστικής πράξης, ότι μόλις 9 κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 36,48 % του πληθυσμού της Ένωσης ψήφισαν υπέρ και ότι 5 κράτη μέλη επέλεξαν την αποχή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή έχει εκφράσει τη λύπη της διότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και έπειτα, έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και διότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης - συνήθως η εξαίρεση για τη διαδικασία συνολικά - έχει πλέον καταστεί κανόνας σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων για την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως μη δημοκρατική(18)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση(19), τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά για ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος στη διαδικασία αδειοδότησης των ΓΤΟ·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον, σε περίπτωση που η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν εκδώσει γνωμοδότηση, η Επιτροπή ως ελάχιστη ενέργεια, θα αποσύρει την πρότασή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή ήδη υπάρχει για ορισμένες άλλες μόνιμες επιτροπές·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος επιδιώκει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20), να θεσπίσει τις βάσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, ενώ εξασφαλίζεται παράλληλα η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε εκτελεστική απόφαση αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  καλεί τους αρμόδιους νομοθέτες να επισπεύσουν τις εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για κατεπείγουσα τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, και, μεταξύ άλλων, να μεριμνήσουν ούτως ώστε, όταν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν διατυπώνει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ που αφορούν είτε καλλιέργειες είτε τρόφιμα και ζωοτροφές, να αποσύρει η Επιτροπή την πρόταση·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό ανθεκτικό σε συνδυασμό ζιζανιοκτόνων, όπως είναι η ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3, χωρίς πλήρη αξιολόγηση των συγκεκριμένων αθροιστικών επιπτώσεων των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τον συνδυασμό των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των εμπορικών τους σκευασμάτων, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να απαιτεί πολύ πιο λεπτομερείς δοκιμές για τον προσδιορισμό των κινδύνων για την υγεία που άπτονται συνδυασμένων συμβάντων όπως είναι η ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές για την αξιολόγηση των κινδύνων κατά της υγείας και για την τοξικολογία, καθώς και για την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών·

9.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των υπολειμμάτων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένων ουσιών, είτε το γενετικώς τροποποιημένο φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση, είτε εισάγεται ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767.
(4)————————————————— - Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0272).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).
(5) Παράρτημα Ζ - Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002.
(6) Ομοίως.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf.
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7.
(9) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης. Περιοδικό EFSA 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666.
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf.
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562.
(13) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(14) ΕΕ L 67 της 12.3.2015, σ. 6.
(15) Παράρτημα Ζ - Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002.
(16) https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, σ. 4.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12.
(18) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(19) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(20) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 5/2017: Παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας
PDF 395kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 για την παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και την αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (ΑΕΒ) μετά την αναθεώρηση του κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))
P8_TA(2017)0399A8-0301/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εκδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Ιουλίου 2017 (COM(2017)0485),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 10 Οκτωβρίου 2017 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2017 (12441/2017 - C8-0351/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0301/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 αποσκοπεί στη διάθεση χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) μετά την έγκριση της σχετικής νομικής βάσης, και στο να αποτυπωθούν στον γενικό προϋπολογισμό του 2017 τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αναθεώρησης του κανονισμού για το ΠΔΠ όσον αφορά την αύξηση του ετήσιου ποσού του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (ΑΕΒ) από 280 εκατομμύρια EUR σε 300 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2011·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 προβλέπονται 275 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για το ΕΤΒΑ, που θα καλυφθούν στο σύνολό τους από την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει περιθώριο κάτω από τα ανώτατα όρια των αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 προβλέπει ταυτόχρονα τη μείωση κατά ποσό ύψους 275 εκατομμυρίων EUR των πιστώσεων πληρωμών για το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (ΤΑΜΕ) στο πλαίσιο του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), λόγω της αναμενόμενης υστέρησης στην εκτέλεση, που οφείλεται στην καθυστερημένη έγκριση των νομικών βάσεων και την καθυστέρηση στον προγραμματισμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 προβλέπει επίσης πρόσθετο ποσό ύψους 22,8 εκατομμυρίων EUR (σε σημερινές τιμές) για το ΑΕΒ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, αύξηση που αποτυπώνει την ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 συνοδεύεται από πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας με στόχο την παροχή χρηματοδότησης για το ETBA (COM(2017)0480), για ποσό ύψους 275 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα 4·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού για το 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάλεσαν την Επιτροπή να αιτηθεί τις απαραίτητες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση του ΕΤΒΑ μέσω ενός διορθωτικού προϋπολογισμού μόλις εγκριθεί η νομική βάση, και ανέλαβαν να εξετάσουν γρήγορα το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2017·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή·

2.  χαιρετίζει την έγκαιρη έγκριση και θέση σε ισχύ του ΕΤΒΑ κανονισμού (ΕΕ) 2017/1601(7) και ζητεί την ταχεία εφαρμογή του, με πλήρη τήρηση των κανόνων και των προτεραιοτήτων που όρισε ο νομοθέτης και με ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις του περί λογοδοσίας·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του ΕΤΒΑ μέσω ενός ενισχυμένου μηχανισμού ευελιξίας, ενώ παράλληλα αυξάνεται και το μέγεθος του ΑΕΒ·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη χαμηλή εκτέλεση του ΤΑΜΕ και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) από τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι μια μεταφορά πιστώσεων (DEC 18/2017) ήδη μειώνει τις πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) κατά 284 εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ ως πηγή ενισχύσεων σε άλλο τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις πολιτικές τους συμφωνίες και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η σημασία αυτής της ενωσιακής προτεραιότητας·

5.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51 της 28.2.2017.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.
(5) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(7) ΕΕ L 249 της 27.9.2017, σ. 1.


Kινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
PDF 399kWORD 50k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))
P8_TA(2017)0400A8-0298/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0480 – C8‑0235/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) (κανονισμός για το ΠΔΠ), και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 12,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εκδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0298/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ, διατίθεται δυνάμει του μέσου ευελιξίας ετήσιο ποσό ύψους 676 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές, προσαυξημένο με τα ποσά που ακυρώθηκαν στο τέλος του 2016 από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ήτοι 646 εκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί ποσό ύψους 530 εκατομμυρίων EUR από το μέσο ευελιξίας στον προϋπολογισμό του 2017, με αποτέλεσμα να παραμένουν διαθέσιμα για κινητοποίηση 792 εκατομμύρια EUR·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) τέθηκε σε ισχύ στις 28 Σεπτεμβρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες ανακατανομής πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 275 εκατομμυρίων EUR πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 4 για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ)·

1.  επισημαίνει ότι τα ανώτατα όρια του 2017 για τον τομέα 4 δεν επιτρέπουν την επαρκή χρηματοδότηση του ΕΤΒΑ· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι για την εξωτερική δράση της Ένωσης δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες μιας προορατικής και βιώσιμης εξωτερικής πολιτικής·

2.  συμφωνεί, συνεπώς, με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 275 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών·

3.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μέσου αυτού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού για το ΠΔΠ, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την επιτακτική ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

4.  επαναλαμβάνει την πάγια άποψή του ότι οι πληρωμές που προκύπτουν από αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες είχαν προηγουμένως κινητοποιηθεί από το μέσο ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνο πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

5.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/51.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 51 της 28.2.2017.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (ΕΕ L 249 της 27.9.2017, σ. 1).


Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ
PDF 333kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (2017/2742(RSP))
P8_TA(2017)0401B8-0565/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 2,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, της 28ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα προηγούμενα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ) και ιδίως το ΠΔΠ 2014-2020· επισημαίνει τις σοβαρές ελλείψεις του ισχύοντος ΠΔΠ, το οποίο έφτασε στα όριά του προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι ώστε η Ένωση να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια σειρά σοβαρών κρίσεων και νέων προκλήσεων και να χρηματοδοτήσει τις νέες πολιτικές προτεραιότητές της· τονίζει την πεποίθησή του ότι το χαμηλό επίπεδο του τρέχοντος ΠΔΠ αποδείχθηκε ανεπαρκές για να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες και τις πολιτικές φιλοδοξίες της Ένωσης·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποβολή από την Επιτροπή του εγγράφου προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ· σημειώνει ότι η Επιτροπή μεταφράζει σε δημοσιονομικούς όρους τα πέντε σενάρια για το μελλοντικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρουσιάζονται στη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης του Μαρτίου 2017, ενώ ταυτόχρονα θίγει μία σειρά βασικών χαρακτηριστικών και αρχών του προϋπολογισμού της ΕΕ· συμφωνεί με την προτεινόμενη μεθοδολογία, και αντιμετωπίζει θετικά τη δήλωση της Επιτροπής ότι το μελλοντικό ΠΔΠ πρέπει να στηρίζεται σε μια σαφή εικόνα των προτεραιοτήτων της Ευρώπης· πιστεύει ότι το έγγραφο αυτό καθορίζει μια σαφή δομή για τις συζητήσεις και ανοίγει έναν ιδιαίτερα αναγκαίο πολιτικό διάλογο για τον προσανατολισμό, τον σκοπό και το επίπεδο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπό το φως των βασικών στόχων και των μελλοντικών προκλήσεων της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να διαβουλευτούν με τους πολίτες και να αναλάβουν ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο καθορίζοντας το όραμά τους για το μέλλον του προϋπολογισμού της ΕΕ·

3.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι τέσσερα από τα πέντε σενάρια που παρουσιάζονται («Συνεχίζουμε κανονικά», «Κάνουμε μαζί λιγότερα», «Ορισμένοι κάνουν περισσότερα» και «Ριζικός ανασχεδιασμός») δηλώνουν μια ουσιαστική μείωση των φιλοδοξιών της Ένωσης και προβλέπουν τον περιορισμό δύο κύριων μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ και ακρογωνιαίων λίθων του ευρωπαϊκού εγχειρήματος που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες – της κοινής γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής της συνοχής· τονίζει την πάγια θέση του ότι οι πρόσθετες πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συνδυάζονται με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα και να μη χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ· θεωρεί ότι το πέμπτο σενάριο («Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα») αποτελεί θετικό και εποικοδομητικό σημείο εκκίνησης για την εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ και, κατά συνέπεια, για το μελλοντικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σενάριο που λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του Κοινοβουλίου προκειμένου να ανταποκριθεί στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και να καθορίσει τη νέα σειρά προτεραιοτήτων·

4.  υπενθυμίζει ότι δυνάμει του άρθρου 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της· πιστεύει ότι οι ελλείψεις του σημερινού ΠΔΠ και η κλίμακα των νέων προτεραιοτήτων, καθώς και ο αντίκτυπος της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: την ανάγκη να καταργηθεί το ανώτατο όριο δαπανών ύψους 1 % του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της Ένωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις· αντιτίθεται, εν προκειμένω, σε οποιαδήποτε ονομαστική μείωση του όγκου του προϋπολογισμού της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ, και, συνεπώς, πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να οριστεί σε επίπεδο τουλάχιστον 1,23 % του ΑΕΕ της ΕΕ· υποστηρίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών για αυτό το ζήτημα·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από εθνικές συνεισφορές με βάση το ΑΕΕ και όχι από πραγματικούς ιδίους πόρους, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, με κατευθυντήριες αρχές την απλότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, και σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· τονίζει ότι οποιοδήποτε ανάλογο σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ισορροπημένη δέσμη νέων ιδίων πόρων της ΕΕ που θα αποσκοπούν στη στήριξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ και οι οποίοι θα πρέπει να εισαχθούν σταδιακά με στόχο να εξασφαλιστεί μια δικαιότερη και σταθερότερη δημοσιονομική κατάσταση της ΕΕ· τονίζει, επιπλέον, ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση προσφέρει μια ευκαιρία για να τεθεί τέλος σε όλες τις διορθώσεις υπέρ μεμονωμένων χωρών· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες νομοθετικές προτάσεις για αυτόν τον σκοπό, και τονίζει ότι το σκέλος των δαπανών και το σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν ενιαία στις επικείμενες διαπραγματεύσεις·

6.  είναι πεπεισμένο ότι, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο των εθνικών συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η εισαγωγή νέων ιδίων πόρων της ΕΕ παραμένει η μόνη επιλογή για την επαρκή χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΠ σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και τις πολιτικές φιλοδοξίες της Ένωσης· αναμένει, συνεπώς, από το Συμβούλιο να λάβει πολιτική θέση σχετικά με το ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι πλέον θεωρείται αδιανόητο να παρεμποδιστεί εκ των πραγμάτων οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των μελών που διορίσθηκαν από το Συμβούλιο·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να σχεδιάσει τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ με βάση τις αρχές της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, της εστίασης στις επιδόσεις, της λογοδοσίας, της μεγαλύτερης ευελιξίας εντός σταθερού πλαισίου και των απλουστευμένων κανόνων, όπως παρουσιάζεται στο έγγραφο προβληματισμού·

8.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί διεξοδικά η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υφιστάμενων πολιτικών, προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ· αναμένει, εν προκειμένω, τα αποτελέσματα της εν εξελίξει επανεξέτασης των δαπανών και προσδοκά ότι θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020· υπογραμμίζει, συγκεκριμένα, ότι είναι αναγκαίο αφενός να εξασφαλιστεί το ποσοστό επιτυχίας των ενωσιακών προγραμμάτων όπου παρατηρείται σημαντική υπερπροσφορά προτάσεων, και αφετέρου να προσδιοριστούν οι λόγοι υστέρησης στην απορρόφηση πιστώσεων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να επιτευχθούν συνέργειες μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών, και να προβλεφθούν μέσα για την παρακολούθηση του επιπέδου και της απόδοσης των δαπανών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

9.  αναγνωρίζει ότι η επιδίωξη ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας αποτελεί ένα θεμελιώδες ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί, και συμφωνεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργεί, μεταξύ άλλων, ως εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης και την παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών· επισημαίνει, ωστόσο, τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της έννοιας της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και τις πολλαπλές ερμηνείες της, και συνιστά προσοχή έναντι οποιασδήποτε απόπειρας να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός της για να τεθεί υπό αμφισβήτηση η σημασία των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ βάσει καθαρά ποσοτικών ή βραχυπρόθεσμων οικονομικών παραμέτρων· πιστεύει ότι υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία όταν μια δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

   υπερβαίνει τις δυνατότητες των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών προσπαθειών (δευτερογενή αποτελέσματα)·
   παρέχει κίνητρα για δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για την επίτευξη στόχων της Συνθήκης της ΕΕ που ειδάλλως δεν θα υλοποιούνταν·
   στηρίζει δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο με τη συγκέντρωση πόρων σε επίπεδο ΕΕ λόγω των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων χρηματοδότησης που τις χαρακτηρίζουν· ή
   συμβάλλει στην εδραίωση και τη στήριξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονία της ΕΕ και πέρα από αυτήν·

προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εδαφικές ιδιαιτερότητες· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τους κατάλληλους δείκτες επιδόσεων για αυτόν τον σκοπό·

10.  θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να καταστήσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης περισσότερο ευανάγνωστο και κατανοητό για τους πολίτες της ΕΕ και να επιτρέπει τη σαφέστερη παρουσίαση όλων των τομέων δαπανών της ΕΕ· υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι είναι αναγκαίο να διευκολύνεται τόσο η συνέχεια του προγραμματισμού όσο και η ευελιξία εντός των τομέων· πιστεύει ότι η γενική διάρθρωση του ΠΔΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον πολιτικό διάλογο για τους βασικούς πυλώνες και τον προσανατολισμό των δαπανών της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή, την αλληλεγγύη, την ασφάλεια και την άμυνα· εκφράζει, επομένως, την πεποίθησή του ότι απαιτείται προσαρμογή των τομέων του τρέχοντος ΠΔΠ·

11.  πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι διαφανής και δημοκρατικός· υπενθυμίζει τη σταθερή προσήλωσή του στην έννοια της ενότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ, και αμφισβητεί κατά πόσο η δημιουργία συμπληρωματικών μέσων εκτός του ΠΔΠ είναι αναγκαία και αποφέρει προστιθέμενη αξία· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, καθώς και άλλα μέσα εκτός του ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης· τονίζει ότι η ενσωμάτωση αυτή θα πρέπει να συνεπάγεται την προσθήκη των σχετικών χρηματοδοτικών κονδυλίων των εν λόγω μέσων στα ανώτατα όρια του τρέχοντος ΠΔΠ, προκειμένου να μη διακυβευτεί η χρηματοδότηση άλλων ενωσιακών πολιτικών και προγραμμάτων·

12.  τονίζει ότι, αφού είχε εξαντλήσει προηγουμένως όλα τα διαθέσιμα περιθώρια, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε τη σημαντική κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας και των ειδικών μέσων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΠΔΠ, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συμπληρωματικές πιστώσεις που είναι αναγκαίες για την ανταπόκριση σε κρίσεις ή για τη χρηματοδότηση νέων πολιτικών προτεραιοτήτων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, άρθηκαν αρκετά εμπόδια όσον αφορά τους μηχανισμούς ευελιξίας του ΠΔΠ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη ευελιξία στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο·

13.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει άμεσα το κατάλληλο επίπεδο ευελιξίας που θα επιτρέπει στην Ένωση να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις και να χρηματοδοτεί τις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητές της· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι διατάξεις ευελιξίας του ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπουν τη χωρίς περιορισμούς μεταφορά όλων των αδιάθετων περιθωρίων, καθώς και των αποδεσμευόμενων πιστώσεων, σε μελλοντικά οικονομικά έτη και την κινητοποίησή τους από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, για οποιονδήποτε σκοπό κρίνει αναγκαίο, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· ζητεί, επιπλέον, να ενισχυθούν σημαντικά τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ, τα οποία θα πρέπει να υπολογίζονται καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ τόσο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για τις πληρωμές, καθώς και να δημιουργηθεί ένα χωριστό αποθεματικό κρίσεων το οποίο θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για άμεση κινητοποίηση πόρων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·

14.  υποστηρίζει την πραγματική και απτή απλούστευση των κανόνων εκτέλεσης για τους δικαιούχους και τη μείωση του διοικητικού φόρτου· προτρέπει την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εντοπίσει και να εξαλείψει επικαλύψεις μεταξύ μέσων που προσφέρει ο προϋπολογισμός της ΕΕ, τα οποία επιδιώκουν παρόμοιους στόχους και υπηρετούν παρόμοια είδη δράσεων· είναι της γνώμης, ωστόσο, ότι η εν λόγω απλούστευση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αντικατάσταση των επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά μέσα και δεν πρέπει να οδηγήσει σε διαχωρισμό σε τομείς των προγραμμάτων και των πολιτικών της ΕΕ, αλλά θα πρέπει να εγγυάται μια διατομεακή προσέγγιση με επίκεντρο τη συμπληρωματικότητα· ζητεί εκτεταμένη εναρμόνιση των κανόνων με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για όλα τα μέσα της ΕΕ·

15.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα ως μορφή χρηματοδότησης συμπληρωματική προς τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι δεν είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους δράσεων και σε όλους τους τομείς πολιτικής, δεδομένου ότι δεν είναι όλες οι πολιτικές πλήρως αγοραστρεφείς· καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και να προωθήσει τη δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων πόρων της ΕΕ υπό εναρμονισμένους κανόνες με τη δημιουργία συνεργειών και την αποφυγή οποιουδήποτε ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων μορφών χρηματοδότησης· εκφράζει τον προβληματισμό του ως προς την επιλογή ενός ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ και θα παρέχει δάνεια, εγγυήσεις και μέσα επιμερισμού του κινδύνου σε σκέλη διαφορετικών πολιτικών, όπως παρουσιάζεται εν προκειμένω στο έγγραφο προβληματισμού, και θα εξετάσει διεξοδικά την εν λόγω πρόταση·

16.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η διάρκεια του ΠΔΠ θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον κύκλο πολιτικής τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής, και θα πρέπει να εξασφαλίζει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διάρκεια του ΠΔΠ θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την ανάγκη για πιο μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υπό επιμερισμένη διαχείριση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη σταθερότητα μιας τουλάχιστον επταετούς δέσμευσης· προτείνει, συνεπώς, ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να συμφωνηθεί για περίοδο 5+5 ετών με μία υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση·

17.  σημειώνει την ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής στο πλαίσιο της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης σχετικά με επικείμενη πρόταση για μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει συμπληρωματικές και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό· υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 ζητεί ειδική δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ που θα πρέπει να αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ καθ’ υπέρβαση των σημερινών ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ και να χρηματοδοτείται από τα μέλη της ζώνης του ευρώ και άλλα συμμετέχοντα μέλη μέσω μίας πηγής εσόδων, τα οποία πρέπει, με τη σειρά τους, να συμφωνηθούν μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και να θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και εγγυήσεις·

18.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις της τόσο για το μελλοντικό ΠΔΠ όσο και για τους ιδίους πόρους μέχρι τον Μάιο του 2018· δηλώνει την πρόθεσή του να υποβάλει εν ευθέτω χρόνω τη δική του θέση επί όλων των σχετικών πτυχών και αναμένει οι απόψεις του Κοινοβουλίου να ενσωματωθούν πλήρως στις επικείμενες προτάσεις της Επιτροπής·

19.  εκφράζει την προθυμία του να συμμετάσχει σε διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, με σκοπό την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας για το επόμενο ΠΔΠ πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· είναι πεπεισμένο ότι η έγκαιρη έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ θα επιτρέψει την επακόλουθη έγκριση όλων των τομεακών νομοθετικών πράξεων εγκαίρως, έτσι ώστε τα νέα προγράμματα να τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη της νέας περιόδου· τονίζει τις αρνητικές συνέπειες που είχε η καθυστερημένη έναρξη των προγραμμάτων στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο αυτό, να χρησιμοποιήσει τη «ρήτρα γέφυρας» του άρθρου 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ που επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία για το ΠΔΠ στο Συμβούλιο·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0050.


Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον
PDF 549kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς (2016/2224(ΙΝΙ))
P8_TA(2017)0402A8-0295/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 2,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1729 (2010) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των καταγγελτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2060 (2015) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη βελτίωση της προστασίας των καταγγελτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2011)0308),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής (COM(2016)0451),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της G20 για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και συγκεκριμένα τον οδηγό της σχετικά με μια νομοθεσία για την προστασία των καταγγελτών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ του Μαρτίου 2016, με τίτλο «Ανάληψη δέσμευσης για την αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνεται η αυτεπάγγελτη έρευνά της OI/1/2014/PMC σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2014)7 της 30ής Απριλίου 2014 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, καθώς και τον συναφή σύντομο οδηγό για την εφαρμογή εθνικού πλαισίου τον Ιανουάριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2171 (2017) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27ης Ιουνίου 2017 με το οποίο ζητείται από τα εθνικά κοινοβούλια να αναγνωρίσουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας,

–  έχοντας υπόψη την αρχή αριθ. 4 της σύστασης του ΟΟΣΑ για τη βελτίωση της δεοντολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτε