Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 24. októbra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Marokom ***
 Povolenie Francúzsku uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion *
 Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály: finančné príspevky *
 Podrobenie furanylfentanylu kontrolným opatreniam *
 Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí
 Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II
 Hnojivé výrobky s označením CE ***I
 Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok ***I
 Spoločná rybárska politika: vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky ***I
 Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát
 Geneticky modifikovaná kukurica 1507
 Geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2
 Geneticky modifikovaná repka olejka MON 88302 × Ms8 × Rf3
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc
 Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj
 Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ
 Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme
 Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe

Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Marokom ***
PDF 243kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej v mene Únie (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))
P8_TA(2017)0386A8-0303/2017

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15653/2016),

–  so zreteľom na Euro-stredomorskú leteckú dohodu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0094/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0303/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.

(1) Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 57.


Povolenie Francúzsku uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion *
PDF 245kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady č. 189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/659/ES (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))
P8_TA(2017)0387A8-0304/2017

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0297),

–  so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0212/2017),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0304/2017),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály: finančné príspevky *
PDF 435kWORD 45k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))
P8_TA(2017)0388A8-0293/2017

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0068),

–  so zreteľom na článok 187 a na prvý odsek článku 188 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0118/2017),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0293/2017),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Nariadením Rady (EÚ) č. 560/201437 sa zriadil spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály („ďalej len spoločný podnik BBI“).
(1)  Nariadením Rady (EÚ) č. 560/201437 sa zriadil spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály („ďalej len spoločný podnik BBI“) s cieľom prispieť k vykonávaniu rámcového programu pre výskum a inovácie na obdobie rokov 2014 – 2020 (Horizont 2020) prostredníctvom zvýšenia investícií do rozvoja udržateľného priemyselného odvetvia využívajúceho biologické materiály v Únii.
_________________
_________________
37 Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130).
37 Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V článku 12 ods. 4 stanov spoločného podniku BBI stanovených v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 560/2014 (ďalej len „stanovy“) sa uvádza, že finančný príspevok členov spoločného podniku BBI iných ako Únia na prevádzkové náklady je najmenej 182 500 000 EUR na obdobie stanovené v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 560/2014, t. j. od založenia spoločného podniku BBI do 31. decembra 2024.
(2)  V článku 12 ods. 4 stanov spoločného podniku BBI stanovených v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 560/2014 (ďalej len „stanovy“) sa uvádza, že finančný príspevok členov spoločného podniku BBI iných ako Únia na prevádzkové náklady je najmenej 182 500 000 EUR na obdobie desiatich rokov stanovené v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 560/2014, t. j. od založenia spoločného podniku BBI do 31. decembra 2024.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   Toto nariadenie je reakciou na návrh Konzorcia pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Bio-based Industries Consortium Aisbl) (BIC) a odráža osvedčené postupy v iných spoločných podnikoch. Účinná realizácia programu zo strany spoločného podniku BBI a lepšia celková právna regulácia by sa mali aj naďalej dosahovať prostredníctvom lepšej spolupráce a angažovanosti so všetkými zainteresovanými stranami v reťazci využívania biologických materiálov, najmä s malými a strednými podnikmi (MSP).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Konzorcium pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály Aisbl (ďalej len „BIC“), ktoré je členom spoločného podniku BBI a je členom iným než Únia, je naďalej pripravené prispievať na prevádzkové náklady spoločného podniku BBI vo výške stanovenej v článku 12 ods. 4 stanov. Navrhlo však alternatívny spôsob financovania prostredníctvom finančných príspevkov jeho zakladajúcich subjektov na úrovni nepriamych opatrení.
(3)  Konzorcium pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály Aisbl (ďalej len „BIC“), ktoré je členom spoločného podniku BBI iným než Únia, je naďalej povinné a pripravené prispievať na prevádzkové náklady spoločného podniku BBI vo výške stanovenej v článku 12 ods. 4 stanov. Navrhlo však alternatívny spôsob financovania prostredníctvom finančných príspevkov jeho zakladajúcich subjektov na úrovni nepriamych opatrení.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)   Alternatívny spôsob financovania, ktorý navrhuje BIC, bol základom tohto nariadenia a zároveň sa zohľadnili jedinečné znaky spoločného podniku BBI. Komisia preskúma, ako by sa uvedený alternatívny spôsob financovania mohol uplatniť na iné spoločné podniky, a to konkrétne na spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Cieľ iniciatívy BBI, ktorým je realizovať činnosti formou spolupráce medzi zainteresovanými stranami v rámci celých hodnotových reťazcov využívajúcich biologické materiály vrátane MSP, výskumných a technologických centier a univerzít, možno dosiahnuť len tak, že BIC a jeho zakladajúcim subjektom sa umožní poskytovať finančný príspevok nielen vo forme platieb spoločnému podniku BBI, ale aj vo forme finančných príspevkov na nepriame opatrenia financované spoločným podnikom BBI.
(4)  Cieľ iniciatívy BBI, v súlade s prioritami programu Horizont 2020, ktorým je realizovať činnosti formou spolupráce medzi zainteresovanými stranami v rámci celých hodnotových reťazcov využívajúcich biologické materiály vrátane MSP, výskumných a technologických centier a univerzít, a zaistenie vedúceho postavenia Únie v oblasti výskumu, demonštračných činností a zavádzania na trhu biovýrobkov a biopalív, možno dosiahnuť len tak, že BIC a jeho zakladajúcim subjektom sa umožní poskytovať finančný príspevok nielen vo forme platieb spoločnému podniku BBI. Uvedený nový spôsob poskytovania zaistí, že sa finančné príspevky stanú rentabilnejšie pre BIC a jeho zakladajúce subjekty, čo by malo uľahčiť plnenie ich finančných povinností do stanoveného termínu.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)   V tomto procese spoločných podnikov Komisia stanovila dosah a účinnosť ako aj skúsenosti získané z navrhovaných zmien. Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, v ktorej posúdi účinnosť tohto nariadenia vzhľadom na povinnosť BIC uskutočniť svoj finančný príspevok do 31. decembra 2024.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Komisia by v budúcich prípadoch mala vždy vykonať verejnú konzultáciu v snahe zabezpečiť, aby navrhované zmeny boli prijaté všetkými zainteresovanými stranami, a aby boli vypracované čo najtransparentnejšie a najotvorenejšie. Podobne by Komisia mala vykonať posúdenia vplyvu navrhovaných opatrení, okrem prípadu, že by to jednoznačne vylučovali usmernenia o lepšej právnej regulácii.

Podrobenie furanylfentanylu kontrolným opatreniam *
PDF 245kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]furán-2-karboxamidu (furanylfentanylu) kontrolným opatreniam (11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))
P8_TA(2017)0389A8-0309/2017

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11212/2017),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0242/2017),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok(1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0309/2017),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32.


Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí
PDF 398kWORD 61k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o kontrole výdavkov a monitorovaní nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (2016/2242(INI))
P8_TA(2017)0390A8-0296/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 145, 147, 165, 166 a 310 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Protokol č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

–  so zreteľom na Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006(2) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/779 z 20. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1304/2013, pokiaľ ide o sumu dodatočnej počiatočnej zálohovej platby vyplatenej pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí(3),

–  so zreteľom na osobitné správy Európskeho dvora audítorov č. 3/2015: Záruka EÚ pre mladých ľudí: prijali sa prvé kroky, ale vykonávanie čelí rizikám, č. 17/2015: Podpora akčných tímov pre zamestnanosť mladých ľudí Komisiou: presmerovanie financovania z ESF dosiahnuté, ale zameranie na výsledky nedostatočné a č. 5/2017: Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv?,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. októbra 2016 s názvom Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch (COM(2016)0646 a (SWD(2016)0324),

–  so zreteľom na Bielu knihu Komisie o budúcnosti Európy,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0296/2017),

A.  keďže nezamestnanosť mladých ľudí je a naďalej zostáva vážnym problémom v niekoľkých členských štátoch, pričom v EÚ bolo v roku 2016 nezamestnaných viac než štyri milióny mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov; keďže situácia v Únii je veľmi rôznorodá;

B.  keďže boj proti nezamestnanosti mladých ľudí je spoločnou politickou prioritou Európskeho parlamentu, Komisie a členských štátov, ktorá prispieva k dosiahnutiu cieľa Únie v oblasti rastu a zamestnanosti;

C.  keďže vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí – 18,8 % v EÚ v roku 2016 – je škodlivá pre spoločnosť aj dotknutých jednotlivcov a má trvalé nepriaznivé účinky na zamestnateľnosť, stabilitu príjmov a kariérny rozvoj; keďže hospodárska kríza neúmerne postihla mladých ľudí a v niektorých členských štátoch je viac ako štvrtina mladých ľudí nezamestnaná;

D.  keďže v záujme riešenia problému vysokej nezamestnanosti mladých ľudí bol zavedený veľký počet aktívnych politík zamestnanosti, ktorých výsledky sú rôzne;

E.  keďže existuje ďalšia skupina mladých ľudí (ktorých počet a zloženie sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši), ktorí nie sú zapojení do žiadnej formy vzdelávania ani odbornej prípravy, ani nepracujú (ďalej len „NEET“) a ktorí sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií: nezamestnané osoby NEET, ktoré sú k dispozícii, aby začali pracovať, a aktívne hľadajú zamestnanie, a neaktívne osoby NEET, t. j. mladí ľudia, ktorí sa nezúčastňujú na štúdiu ani odbornej príprave, ani aktívne nehľadajú zamestnanie;

F.  keďže v celej EÚ má v priemere len 41,9 % osôb NEET prístup k záruke pre mladých ľudí;

G.  keďže od zavedenia európskej stratégie zamestnanosti v roku 1997 Komisia podporila celý rad opatrení zameraných na zvýšenie zamestnanosti a podporu možností vzdelávania mladých ľudí(4) a keďže od krízy kladie úsilie EÚ osobitný dôraz na záruku pre mladých ľudí, ktorú Rada zaviedla v apríli 2013, a iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá vznikla koncom roka 2013;

H.  keďže záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa už zaviedli ako najúčinnejšie a najviditeľnejšie opatrenie na úrovni Únie zamerané na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí;

I.  keďže záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí výrazne pomohli znížiť mieru nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ posilnením vzdelávania a dopytu po mladých ľuďoch na trhu práce a podporou opatrení zameraných na tvorbu pracovných miest; keďže miera nezamestnaných mladých ľudí v EÚ-28 je stále neprijateľne vysoká, a to 17,2 %(5);

J.  keďže záruka pre mladých ľudí obsahuje požiadavku, aby členské štáty zabezpečili, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov (v niektorých členských štátoch vo veku 30 rokov a menej) dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania;

K.  keďže vonkajšie faktory, ako napríklad konkrétna hospodárska situácia alebo výrobný model každého regiónu, ovplyvňujú dosahovanie cieľov stanovených v záruke pre mladých ľudí;

L.  keďže iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je iniciatívou na podporu osôb v situácii NEET, dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí a tých, ktorí nie sú registrovaní ako uchádzači o zamestnanie, ktorí žijú v regiónoch, kde nezamestnanosť mladých ľudí v roku 2012 dosahovala viac ako 25 %;

M.  keďže celkový schválený rozpočet iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na programové obdobie 2014 – 2020 predstavuje 6,4 miliardy EUR a zahŕňa sumu 3,2 miliardy EUR z nového osobitného rozpočtového riadku rozpočtu EÚ, ktorá má byť doplnená vo výške najmenej 3,2 miliardy EUR z vnútroštátnych prídelov v rámci súčasného Európskeho sociálneho fondu (ESF); keďže táto suma bude doplnená o ďalšiu 1 miliardu EUR ako špecifický rozpočtový prídel na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na obdobie 2017 – 2020, k čomu sa doplní 1 miliarda EUR z ESF s cieľom zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí v najviac postihnutých regiónoch; keďže 500 miliónov EUR z tejto dodatočnej sumy sa má v roku 2017 vyčleniť prostredníctvom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2017; keďže konečné pridelené prostriedky na program sa určia v priebehu nadchádzajúcich ročných rozpočtových postupov;

N.  keďže každoročné investície potrebné na vykonávanie záruky pre mladých ľudí v Európe sa odhadli na 50,4 miliardy EUR(6), čo je výrazne menej ako ročná hospodárska strata spôsobená tým, že sa mladí ľudia nezapájajú do trhu práce v Európe, ktorá by sa mohla vyšplhať na minimálne 153 miliárd EUR(7);

O.  keďže v roku 2015 bolo s cieľom urýchliť mobilizáciu opatrení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí prijaté rozhodnutie, aby sa zvýšili zdroje dostupné na predbežné financovanie iniciatívy o 1 miliardu EUR, čo predstavuje nárast z počiatočných 1 – 1,5 % na 30 % v prípade oprávnených členských štátov;

P.  keďže všetky pôvodné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí boli prednostne vyčlenené na roky 2014 a 2015 a v rozpočte na rok 2016 sa nepočíta so žiadnymi novými rozpočtovými prostriedkami na tento účel; keďže prerušenie financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí oslabilo úspech programu;

Q.  keďže súčasná úroveň financovania z rozpočtu EÚ a z členských štátov nie je dostatočná na pokrytie súvisiacich potrieb;

R.  keďže záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí zahŕňajú odlišné opatrenia: zatiaľ čo záruka pre mladých ľudí je určená na podporu štrukturálnej reformy vo vzdelávaní a slúži ako krátkodobé opatrenie na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je nástroj financovania; keďže záruka pre mladých ľudí sa financuje z ESF, z vnútroštátnych rozpočtov a z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zatiaľ čo iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa používa na financovanie priameho poskytovania pracovných miest, učňovskej prípravy, stáží alebo ďalšieho vzdelávania pre cieľovú skupinu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v oprávnených regiónoch; keďže napriek tomu, že záruka pre mladých ľudí sa môže vykonávať vo všetkých 28 členských štátoch, len 20 členských štátov môže čerpať podporu z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; keďže dĺžka intervencie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí nie je vopred určená, zatiaľ čo v prípade záruky pre mladých ľudí treba ponuku predložiť do štyroch mesiacov;

S.  keďže z kvantitatívneho hľadiska je využívanie záruky pre mladých ľudí nerovnomerné a medzi jednotlivými krajinami sa značne líši;

T.  keďže vykonávanie záruky pre mladých ľudí doteraz neviedlo k jednotným výsledkom a za niektorých okolností je ťažké zistiť a posúdiť jej prínosy;

U.  keďže existujú podstatné rozdiely medzi regiónmi Európy; keďže v niektorých prípadoch sa územia s vysokou mierou nezamestnanosti nekvalifikujú ako regióny oprávnené na pridelenie finančných prostriedkov EÚ na úrovni NUTS;

V.  keďže vykonávanie integračných služieb uvedených v záruke pre mladých ľudí je často len čiastočné, príliš úzke z hľadiska typu oprávnených účastníkov a závislé od existujúcich kapacít a efektivity verejných služieb zamestnanosti (ďalej len „VSZ“) a od rýchlosti postupov na európskej úrovni; keďže členské štáty by mali pokračovať vo svojom úsilí o posilnenie a reformovanie vlastných VSZ;

W.  keďže je vhodné zdôrazniť úlohu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorú môže zohrávať najmä v tých členských štátoch, ktoré boli v oveľa vyššej miere postihnuté hospodárskou, finančnou a sociálnou krízou od roku 2007; keďže treba zdôrazniť potrebu posilniť tento program a vypracovať ďalšie doplnkové opatrenia tak na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni, ktoré budú zamerané na posilnenie integrácie a súdržnosti, a zároveň posilňovať rodovú paritu a zabezpečiť prístup k vzdelávacím programom iniciovaným s cieľom odpovedať na nové pracovné výzvy v oblasti technológií;

X.  keďže záruka pre mladých ľudí je ako investícia do mladých ľudí príkladom rozpočtovania motivovaného výsledkami;

Y.  keďže Komisia vo svojej Bielej knihe o budúcnosti Európy sa uznáva, že skutočne existuje „nesúlad medzi očakávaniami a schopnosťou EÚ tieto očakávania naplniť“(8);

Z.  keďže EÚ by mala zlepšiť svoj marketing a propagáciu sociálnopolitických opatrení v cieľovej skupine, aby sa medzi ľuďmi v EÚ zvýšila viditeľnosť jej opatrení;

AA.  keďže audit vykonaný Európskym dvorom audítorov bol predčasný, pretože skúmané obdobie bolo príliš skoro po zavedení národných systémov záruk, a obmedzený len na určité členské štáty; keďže na tento účel by bolo bývalo užitočnejšie vykonať úvodné posúdenie ich vykonávania a až potom uskutočniť audit;

Všeobecné poznámky

1.  konštatuje, že v štyroch rokov vykonávania záruky pre mladých ľudí od roku 2013 do roku 2017 sa miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ znížila o viac ako 7 percentuálnych bodov z 23,8 % v apríli 2013 na 16,6 % v apríli 2017, čo znamená, že takmer 2 milióny mladých ľudí prestali byť nezamestnanými; konštatuje, že od začiatku vykonávania záruky pre mladých ľudí sa viac než 14 miliónov mladých ľudí zúčastnilo na nejakom druhu systému; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v mnohých prípadoch bola dôvodom až príliš veľkého podielu z tohto poklesu skutočnosť, že tak veľa mladých ľudí bolo nútených hľadať si zamestnanie mimo EÚ, čo je strata, ktorá bude v budúcich desaťročiach veľmi citeľná; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že v polovici roka 2016 bolo naďalej nezamestnaných 4,2 milióna mladých ľudí v EÚ (18,8 % ľudí v tejto vekovej skupine); naliehavo vyzýva členské štáty, aby využívali dostupnú podporu EÚ na riešenie tohto dlhotrvajúceho problému; vyzýva EÚ a členské štáty, aby vykonávali stratégie, ktoré spĺňajú požiadavky a potreby pracovného trhu každého jedného členského štátu s cieľom vytvoriť vysoko kvalitné možnosti odbornej prípravy a trvalé pracovné miesta;

2.  zdôrazňuje, že záruka pre mladých ľudí plní významnú úlohu v rámci podporných opatrení, ktoré umožňujú nezamestnaným mladým ľuďom získať zručnosti, skúsenosti a poznatky potrebné na získanie zamestnania s dlhodobými vyhliadkami a na to, aby sa mohli stať podnikateľmi, a zároveň poskytuje príležitosť na riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami;

3.  zdôrazňuje významnú úlohu vzdelávania a profesijného poradenstva pri príprave mladých ľudí v oblasti pracovnej etiky a zručností potrebných na trhu práce; poukazuje však na to, že vzdelávanie by nemalo poskytovať len zručnosti a schopnosti dôležité pre potreby trhu práce, ale musí takisto prispievať k osobnému rozvoju a rastu mladých ľudí, aby sa z nich stali aktívni a zodpovední občania; zdôrazňuje preto význam občianskeho vzdelávania v celom vzdelávacom systéme vrátane metód formálneho i neformálneho vzdelávania;

4.  konštatuje, že čím sú ľudia mladší a menej vzdelaní, tým vyššia je miera nezamestnanosti mladých ľudí, pričom tento trend sa ešte zvýraznil v dôsledku krízy, ktorá zasiahla aj mladých dospelých ľudí nad 25 rokov bez kvalifikácie, ktorí tvoria skupinu, ktorá môže byť zatlačená do situácie vážnej hospodárskej zraniteľnosti, pokiaľ sa neuskutočnia investície do ich odbornej prípravy;

5.  konštatuje, že napriek dosiahnutému pokroku je prístup najzraniteľnejších nezamestnaných mladých ľudí k VSZ aj naďalej nedostatočný a táto skupina má spolu s mladými absolventmi najnižšiu pravdepodobnosť, že sa zaregistrujú ako uchádzači o zamestnanie;

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že mladí ľudia v kategórii NEET nie sú zapojení do vzdelávacieho systému ani do pracovného trhu, v mnohých prípadoch nie vlastnou vinou; uvedomuje si, že túto skupinu je najťažšie podchytiť pomocou existujúcich operačných programov, ktorými sa vykonávajú finančné programy v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí, z ktorých príliš veľký počet neposkytuje primerané udržateľné odmeňovanie ani dôstojné pracovné podmienky; domnieva sa, že v období 2017 – 2020 sa treba osobitne zamerať na túto skupinu mladých ľudí s cieľom zabezpečiť splnenie hlavných cieľov záruky pre mladých ľudí;

7.  poukazuje na to, že opatrenia, ktoré podporuje záruka pre mladých ľudí, sa musia zaoberať aj štrukturálnymi problémami, ktorým čelia ľudia v kategórii NEET, aby sa zabezpečilo, že budú mať dlhodobý vplyv; vyjadruje obavu, že systémy záruky pre mladých ľudí ešte nemali dosah na všetkých mladých ľudí, ktorí odišli zo školy alebo sa stali nezamestnanými; nabáda členské štáty, aby v štátnych rozpočtoch vyčlenili cielené finančné záväzky na riešenie týchto štrukturálnych problémov; nabáda regióny, ktoré nespĺňajú podmienky na spolufinancovanie z EÚ, aby sa zúčastňovali na záruke pre mladých ľudí;

8.  zdôrazňuje, že začleňovanie osôb NEET si vyžaduje zvýšenie účinnosti dostupných zdrojov aj posilnenie týchto zdrojov, ako aj väčšiu účasť a mobilizáciu členských štátov;

9.  vyzýva na diverzifikáciu spôsobov financovania na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, aby tak bolo možné lepšie osloviť všetkých mladých ľudí; ďalej poznamenáva, že miestne a regionálne orgány sú už veľmi aktívne a ich opatrenia zamerané na mladých ľudí by sa mali podporovať tým, že sa budú integrovať rôzne politické línie;

10.  zdôrazňuje, že napriek tomu, že záruka pre mladých od roku 2012 pozitívnym spôsobom prispieva k riešeniu problému nezamestnanosti mladých ľudí, jej miera je stále neprijateľne vysoká; víta preto dohodu dosiahnutú spoluzákonodarcami o rozšírení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí do roku 2020; konštatuje však, že problém nezamestnanosti mladých ľudí by mohol pretrvávať, a preto by mal byť zohľadnený v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci (ďalej len „VFR“) s cieľom zabezpečiť kontinuitu a efektívnosť nákladov;

11.  zdôrazňuje skutočnosť, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je určená nielen na podporu tvorby pracovných miest pre mladých ľudí, ale aj na pomoc členským štátom, aby zaviedli primerané systémy na identifikáciu potrieb mladých ľudí a zodpovedajúcu podporu; zdôrazňuje preto, že účinnosť záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa v budúcnosti mala posúdiť na základe dosiahnutých výsledkov pri vytváraní alebo zlepšovaní systémov členských štátov na podporu mladých ľudí;

12.  pripomína, že záruka pre mladých ľudí využíva finančnú podporu EÚ v rámci ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá dopĺňa vnútroštátne príspevky; podporuje programovú prácu vykonanú v rámci spoločného strategického rámca Únie prostredníctvom partnerského učenia, sieťových aktivít a technickej pomoci;

13.  víta skutočnosť, že prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí boli v rokoch 2014 a 2015 vyčlenené prednostne, ako aj zvýšenie počiatočnej sumy predbežného financovania s cieľom umožniť urýchlenú mobilizáciu zdrojov;

14.  víta skutočnosť, že v rámci opatrení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa poskytla podpora pre viac ako 1,4 milióna mladých ľudí a tieto opatrenia viedli ku konsolidovaným operáciám členských štátov vo výške viac než 4 miliardy EUR;

15.  pripomína, že úspech tejto iniciatívy je spojený s dobrou správou hospodárskych záležitostí v členských štátoch, pretože bez priaznivého podnikateľského prostredia, podpory malých a stredných podnikov a vzdelávacích a vedeckých systémov prispôsobených požiadavkám hospodárstva nemôže dochádzať ani k vytváraniu pracovných miest, ani nie je možné nájsť dlhodobé riešenie problému vysokej nezamestnanosti mladých ľudí;

16.  berie na vedomie osobitnú správu Európskeho dvora audítorov o vplyve záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na zamestnanosť mladých ľudí a poznamenáva, že tri roky od prijatia odporúčania Rady záruka pre mladých ľudí zatiaľ nesplnila očakávania; upozorňuje na pripomienku Európskeho dvora audítorov, že nie je možné zaistiť dosah na celú skupinu NEET len so zdrojmi z rozpočtu EÚ; konštatuje, že súčasná situácia neodráža očakávania vyjadrené pri zavedení záruky pre mladých ľudí, t. j. že sa zaistí, aby všetci ľudia v situácii NEET dostali do štyroch mesiacov kvalitnú ponuku na odbornú prípravu alebo zamestnanie;

17.  pripomína výzvy a príležitosti spojené s prilákaním ľudí v situácii NEET na trh práce; odporúča, aby Komisia, členské štáty a vnútroštátne verejné služby zamestnanosti vyvinuli zvýšené úsilie o to, aby sa väčší počet neaktívnych mladých ľudí začlenil do systémov záruky pre mladých ľudí a aby sa podarilo udržať ich na trhu práce po skončení príslušných podporných opatrení;

18.  konštatuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je určená mladým ľuďom do 25 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v NEET a ktorí zvyčajne nečerpajú žiadnu podporu zamestnanosti ani podporu na vzdelávanie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že prijatie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí má vplyv na prideľovanie prostriedkov z ESF na iné programy, a zdôrazňuje, že k osobitnému príspevku na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí by mali byť prinajmenšom k dispozícii prostriedky z ESF v rovnakej výške;

19.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že dostupné finančné prostriedky iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí/ESF nenahradia verejné výdavky členských štátov v súlade s článkom 95 a odôvodnením 87 nariadenia o spoločných ustanoveniach (nariadenie (EÚ) č. 1303/2013) a v súlade so zásadou doplnkovosti; zdôrazňuje, že programy, akým je napríklad záruka pre mladých ľudí, nesmú nahrádzať vlastné úsilie členských štátov v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí a o udržateľnú integráciu do trhu práce;

20.  zdôrazňuje dôležitosť posilnenia spolupráce medzi všetkými relevantnými zainteresovanými stranami, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, ako sú verejné a podľa potreby aj súkromné služby zamestnanosti, vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie odbornej prípravy, zamestnávatelia, mládežnícke organizácie a mimovládne organizácie pracujúce s mládežou, aby sa zaistil dosah na celú populáciu NEET; nabáda na väčšiu integráciu zainteresovaných strán prostredníctvom partnerského prístupu pri navrhovaní, vykonávaní a hodnotení záruky pre mladých ľudí; požaduje posilnenú spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľmi s cieľom riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami; opakuje myšlienku, že partnerský prístup je založený na lepšom oslovovaní cieľového obyvateľstva a zaisťovaní poskytovania kvalitných ponúk;

21.  pripomína, že podľa Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „MOP“) si efektívna záruka pre mladých ľudí vyžaduje ročné finančné prostriedky vo výške približne 45 miliárd EUR v EÚ-28; nazdáva sa, že toto financovanie by sa malo chápať ako investícia, ktorá v prípade, že bude účinná, umožní výrazné zníženie nákladov do opatrení zameraných na zamestnanosť mladých ľudí;

22.  vyzýva Komisiu, aby špecifikovala položky národných príspevkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktoré musí každý členský štát vymedziť v záujme účinného vykonávania záruky pre mladých ľudí, s ohľadom na odhad MOP;

23.  berie na vedomie oneskorenie pri vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktoré bolo spôsobené neskorým vymenovaním príslušných riadiacich orgánov, a domnieva sa, že je to nedostatok právneho základu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorý narúša pôvodný zámer rýchlej realizácie predsunutím financovania;

24.  domnieva sa, že je potrebné podporovať rôznorodosť a dostupnosť financovania a zamerať sa na účinné vynakladanie prostriedkov a zároveň vykonávať ďalšie reformy politík a služieb;

25.  zdôrazňuje, že je potrebné prispôsobiť opatrenia potrebám miestneho kontextu v záujme zvýšenia ich vplyvu, napríklad prostredníctvom užšieho zapojenia zástupcov miestnych zamestnávateľov, miestnych poskytovateľov odbornej prípravy a miestnych orgánov; vyzýva na diverzifikáciu spôsobov financovania so zapojením miestnych, regionálnych a národných úrovní, aby sa zlepšil dosah na všetkých ľudí v situácii NEET;

26.  pripomína, že v rámci súčasného VFR by sa mala iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí financovať z nových rozpočtových prostriedkov, a nie prerozdelením existujúcich rozpočtových prostriedkov; očakáva ambiciózny politický záväzok vo vzťahu k budúcemu VFR;

27.  zastáva názor, že v záujme toho, aby záruka pre mladých ľudí mohla riadne fungovať, musia tiež účinne fungovať miestne VSZ;

28.  naliehavo žiada vytvoriť osobitné odborné znalosti a kapacitu v rámci verejných služieb zamestnanosti v členských štátoch s cieľom podporiť ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania; nabáda na väčšie zapojenie podnikov a priemyselných združení do vykonávania programu;

29.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že väčšina ľudí v situácii NEET v EÚ ešte stále nemá prístup k akémukoľvek systému záruky pre mladých ľudí, okrem iného preto, lebo vo všeobecnosti nie sú zaregistrovaní v rámci VSZ; žiada Radu, aby zvážila pokračovanie vzdelávacej výmeny v rámci existujúcej siete VSZ s cieľom vypracovať stratégie, ktoré budú vychádzať z osvedčených postupov zameraných na oslovenie a podporu mladých ľudí v situácii NEET;

30.  víta osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 5/2017 a nalieha na Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere vykonávali jeho odporúčania s cieľom zvýšiť dosah a účinnosť systémov záruky pre mladých ľudí;

31.  zdôrazňuje, že v záujme zvýšenia pozitívneho vplyvu záruky pre mladých ľudí by sa mal podporovať rozvoj jednotných kontaktných miest, a to zaistením toho, že všetky služby a poradenstvo budú mladým ľuďom k dispozícii na jednom mieste;

32.  poukazuje na to, že nedostatok viditeľnosti systémov záruky pre mladých ľudí môže spôsobiť, že bude ťažké osloviť všetkých mladých ľudí; odporúča zvýšiť možnosť financovania miestnych kampaní organizovaných v spolupráci so všetkými miestnymi partnermi vrátane organizácií mládeže a podporovať rozvoj platforiem pre mladých ľudí na registráciu v systéme; odporúča, aby informácie súvisiace so zárukou pre mladých ľudí boli prístupné a zrozumiteľné pre každého;

33.  odporúča, aby sa členské štáty uistili, že to, čo ponúkajú, je kvalitné; zdôrazňuje, že napríklad predložené návrhy by mali byť v súlade s profilmi uchádzačov a s požiadavkami zamestnania, aby sa tak zabezpečilo udržateľné a potenciálne dlhodobé začlenenie do samotného trhu práce;

34.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vo väčšine členských štátov doposiaľ nebola zavedené vymedzenie „kvalitnej ponuky“; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v rámci Výboru pre zamestnanosť Európskej únie (EMCO) využili existujúce siete v záujme vypracovania spoločne dohodnutých charakteristík tohto pojmu, pričom sa zohľadní európsky rámec kvality pre stáže, spoločné vyhlásenie európskych sociálnych partnerov s názvom „Smerom k spoločnej vízii učňovskej prípravy“ a judikatúra Súdneho dvora o neistých pracovných miestach; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby okrem toho zaistili, že takéto charakteristiky sú založené na ponuke, ktorá zodpovedá kvalifikačnému stupňu a profilu účastníkov a potrebám trhu práce, pričom ponúka pracovné príležitosti, ktoré im umožnia získať príjem, ktorý im zaistí živobytie, a zaistí sociálnu ochranu a možnosti rozvoja, čo povedie k udržateľnému a vyhovujúcemu začleneniu do trhu práce; víta odporúčanie Európskeho dvora audítorov v jeho osobitnej správe č. 5/2017, aby sa viac pozornosti venovalo zvýšeniu kvality ponúk;

35.  žiada Komisiu, aby v spolupráci s výborom EMCO navrhla normy pre kritériá kvality týkajúce sa ponúk, ktoré sa majú v rámci záruky pre mladých ľudí predkladať; zdôrazňuje, že treba vymedziť rámec kvality spolu s normami kvality pre takéto ponuky;

36.  konštatuje, že na dosiahnutie cieľa, ktorým je zaistenie ponuky kvalitného a trvalého zamestnania pre všetkých mladých ľudí vo veku do 24 rokov, sú potrebné omnoho väčšie zdroje na ľudskej, technickej a finančnej úrovni; víta skutočnosť, že viaceré členské štáty zvýšili maximálny vek mladých ľudí, ktorý ich oprávňuje na získanie podpory v rámci záruky pre mladých ľudí, na 30 rokov;

37.  odporúča, aby sa zabezpečilo, že mladí ľudia, na ktorých sa vzťahuje záruka pre mladých ľudí, budú naďalej prispievať do systémov sociálnej ochrany a systémov pracovnoprávnej ochrany zavedených v členských štátoch a budú k nim mať prístup, čím sa posilní spoločná zodpovednosť všetkých zúčastnených, a najmä mladých ľudí a zamestnávateľov;

38.  zdôrazňuje, že opatrenia v rámci záruky pre mladých ľudí sú pravdepodobne účinnejšie a nákladovo efektívnejšie, keď sa mladým ľuďom pomáha pri vstupe na trh práce takým spôsobom, ktorý im môže poskytnúť udržateľné pracovné príležitosti a rast platov;

39.  zdôrazňuje, že skupina ľudí NEET je heterogénna a rozmanitá a že systémy sú účinnejšie a nákladovo efektívnejšie, ak sú zamerané na riešenie zistených problémov; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že treba vytvoriť komplexné stratégie s jasnými cieľmi koncipované tak, aby oslovili všetky kategórie ľudí NEET; zdôrazňuje, že je potrebné poskytovať na mieru prispôsobené riešenia, pričom je potrebné zohľadňovať miestne a regionálne okolnosti, napríklad tým, že sa zabezpečí užšie zapojenie zástupcov miestnych zamestnávateľov, miestnych poskytovateľov odbornej prípravy a miestnych orgánov; vyzýva členské štáty, aby každému uchádzačovi navrhli individuálne možnosti a vnútroštátnym verejným službám zamestnanosti zároveň poskytli pružnosť, ktorú potrebujú na úpravu modelov profilovania;

40.  vyzýva členské štáty, aby vypracovali vhodné stratégie oslovenia cieľovej skupiny a zintenzívnili úsilie o identifikáciu populácie NEET, najmä neaktívnych NEET, na ktorých sa súčasné systémy nevzťahujú, s cieľom ich registrácie a monitorovania situácie mladých ľudí opúšťajúcich systémy záruky pre mladých ľudí v špecifických intervaloch (po šiestich, 12 a 18 mesiacoch) s cieľom podporovať udržateľné začlenenie do trhu práce; zdôrazňuje, že rozmanitej skupine mladých ľudí je potrebné poskytnúť riešenia na mieru, pričom kľúčovou cieľovou skupinou musia byť tí, ktorí nie sú registrovaní; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že dostupné finančné prostriedky ESF nebudú nahrádzať verejné výdavky, a konštatuje, že dostatočný hospodársky rast je nevyhnutným predpokladom účinnej integrácie ľudí v situácii NEET do trhu práce;

41.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby pred zavedením systémov v rámci záruky pre mladých ľudí vyhodnotili všetky nedostatky a vykonali analýzy trhu, aby sa tak vyhlo zbytočným kurzom odbornej prípravy a využívaniu stážistov v rámci stáží, ktoré nikam nepovedú;

42.  vyzýva Komisiu a Radu, aby zvážili aktívne prechodné iniciatívy, napríklad pomoc pri voľbe povolania, profesijné poradenstvo a informácie o trhu práce, ako aj podporné služby v školách a služby v oblasti výberu povolania na univerzitách, s cieľom uľahčiť mladým ľuďom prechod do zamestnania tým, že sa im poskytnú zručnosti v oblasti prechodu do zamestnania a riadenia kariéry;

43.  poukazuje na to, že nedostatok viditeľnosti systémov záruky pre mladých ľudí môže spôsobiť, že bude ťažké osloviť všetkých mladých ľudí; odporúča prijať opatrenia s cieľom zlepšiť možnosť financovania miestnych kampaní organizovaných spoločne so všetkými relevantnými miestnymi partnermi vrátane organizácií mládeže a podporovať rozvoj platforiem pre mladých ľudí na registráciu v systémoch; odporúča, aby informácie súvisiace so zárukou pre mladých ľudí boli prístupné a zrozumiteľné pre každého;

44.  berie na vedomie pretrvávajúci problém nesúladu medzi dostupnými zručnosťami a požiadavkami na pracovnom trhu; žiada Komisiu, aby v rámci výboru EMCO podporovala výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými subjektmi v členských štátoch s cieľom riešiť túto otázku;

45.  zastáva názor, že problémy súvisiace s nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami by sa mohli vyriešiť lepším identifikovaním schopností jednotlivcov a nápravou chýb v národných vzdelávacích systémoch; zdôrazňuje, že zvýšená mobilita mladých ľudí by mohla zlepšiť ich súbor zručností a spolu s uznávaním kvalifikácií by mohla pomôcť riešiť súčasné problémy týkajúce sa geografického nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami; nabáda členské štáty, aby v tejto súvislosti vo väčšej miere využívali sieť EURES;

46.  zdôrazňuje, že zručnosti v oblasti IKT by mohli ponúknuť veľký potenciál na vytváranie udržateľných pracovných miest, a preto vyzýva členské štáty, aby do svojich plánov vykonávania záruky pre mladých ľudí zahrnuli účinné opatrenia na podporu zručností v oblasti IKT/digitálnych zručností;

47.  poznamenáva, že je potrebný diverzifikovanejší a prispôsobený prístup k poskytovaniu služieb rôznym skupinám mladých ľudí, aby sa zabránilo vyberaniu len tých najlepších a diskriminačnému výberu; vyzýva na intenzívnejšiu, viac bezbariérovú a špecializovanú pomoc mladým ľuďom, ktorí čelia viacerým prekážkam a ktorí sú najviac vzdialení od trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité účinne koordinovať záruku pre mladých ľudí s ostatnými politikami, napríklad v oblasti boja proti diskriminácii, a rozšíriť paletu intervencií navrhovaných v rámci ponúk záruky pre mladých ľudí;

48.  domnieva sa, že zamestnanosť mladých ľudí by sa hneď od začiatku budúcich operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) mala riešiť ako priorita;

Vykonávanie a monitoring

49.  konštatuje, že vykonávanie záruky pre mladých ľudí sa monitoruje prostredníctvom európskeho semestra, preskúmaní EMCO a špecializovaného rámca ukazovateľov vypracovaných výborom EMCO v spolupráci s Komisiou; vyzýva Radu, aby podporila členské štáty pri zlepšovaní vykazovania údajov;

50.  poznamenáva, že nedostatok informácií o potenciálnych nákladoch na realizáciu systému v členskom štáte môže viesť k tomu, že nebude k dispozícii dostatočné financovanie na realizáciu tohto systému a na dosiahnutie jeho cieľov; vyzýva členské štáty, aby vytvorili prehľad nákladov realizácie záruky pre mladých ľudí, tak ako sa to odporúča v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 5/2017;

51.  zdôrazňuje, že dôležitou súčasťou úspešného vykonávania systémov záruky pre mladých ľudí je pridelenie potrebných prostriedkov a posúdenie celkového financovania, pričom treba mať na pamäti, že hodnotenie celkového financovania môžu sťažiť problémy pri rozlišovaní rôznych druhov opatrení zacielených na mladých ľudí na vnútroštátnej úrovni;

52.  vyzýva Komisiu, aby poskytla presnejšie informácie o nákladovej efektívnosti záruky pre mladých ľudí a o tom, akým spôsobom sa monitoruje realizácia tohto programu v členských štátoch, a aby v tejto súvislosti poskytovala komplexné výročné správy;

53.  zdôrazňuje, že sú potrebné účinné mechanizmy na diskusiu a riešenie ťažkostí zaznamenaných pri uplatňovaní systémov záruky pre mladých ľudí; zdôrazňuje, že je potrebný silný, ale zároveň realistický a dosiahnuteľný politický a finančný záväzok členských štátov, aby sa záruka pre mladých ľudí mohla realizovať v celom rozsahu, a to aj zabezpečením mechanizmov včasnej intervencie, kvality pracovných ponúk a ponúk ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, jasných kritérií oprávnenosti a vytvárania partnerstiev s príslušnými zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že toto by sa malo dosiahnuť zabezpečením účinného oslovenia cieľovej skupiny, posilňovaním administratívnej kapacity, ak je to potrebné, zohľadňovaním miestnych podmienok, uľahčovaním zlepšovania zručností a vytváraním vhodných štruktúr na monitorovanie a hodnotenie v priebehu a po skončení vykonávania uvedených opatrení;

54.  požaduje účinný viacstranný dohľad nad dodržiavaním odporúčania Rady o zriadení záruky pre mladých ľudí v rámci európskeho semestra a podľa potreby aj vydanie konkrétnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

55.  opakuje svoj záväzok pozorne monitorovať všetky aktivity členských štátov zamerané na to, aby sa záruka pre mladých ľudí stala realitou, a vyzýva mládežnícke organizácie, aby Európsky parlament pravidelne informovali o svojej analýze opatrení členských štátov; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby do tvorby politík zapojili mládežnícke zainteresované strany; pripomína, že účasť mládežníckych organizácií na informovaní o záruke pre mladých ľudí, jej vykonávaní a hodnotení je rozhodujúca pre jej úspešnosť;

56.  poznamenáva, že existujú určité oneskorenia v súvislosti s vykonávaním iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch, predovšetkým z procesných a štrukturálnych dôvodov; vyjadruje znepokojenie nad mierou čerpania zo strany členských štátov, pokiaľ ide o predbežné financovanie pridelené na vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; trvá preto na tom, aby príslušné orgány členských štátov zrealizovali naliehavé opatrenia s cieľom využiť v plnej miere a včas zdroje, ktoré sú k dispozícii na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí; zastáva názor, že členské štáty musia vo svojich štátnych rozpočtoch prijať ďalšie finančné záväzky na riešenie týchto štrukturálnych problémov;

57.  víta spoluprácu Komisie s členskými štátmi pri identifikácii a šírení osvedčených postupov monitorovania a vykazovania podľa systémov existujúcich v členských štátoch; pripomína Komisii, že porovnateľnosť údajov je v tejto súvislosti naďalej veľmi dôležitá;

58.  odporúča, aby Komisia naďalej identifikovala a šírila osvedčené postupy v oblasti monitorovania a vykazovania, aby tak členské štáty mohli dôsledne a spoľahlivo oznamovať svoje výsledky a aby sa tieto výsledky dali bezproblémovo vyhodnocovať, a to aj z hľadiska kvality; odporúča, že by sa najmä mali zabezpečiť kvalitné štatistické údaje, čo by členským štátom umožnilo formovať reálnejšie a účinnejšie politiky v oblasti mládeže, a to aj prostredníctvom monitorovania účastníkov odchádzajúcich zo systému záruky pre mladých ľudí, aby sa tak na minime udržal počet účastníkov, ktorí predčasne odídu z programu a nemajú z neho žiaden prínos;

59.  vyzýva Komisiu, aby posilnila spôsob, akým členské štáty realizujú systémy schválené v rámci záruky pre mladých ľudí, a aby zaviedla transparentný, komplexný systém monitorovania s otvorenými dátami, ktorý zahŕňa aj nákladovú efektívnosť, štrukturálne reformy a opatrenia zamerané na jednotlivcov;

60.  navrhuje, aby sa v každom členskom štáte vykonala analýza ex ante, ktorá stanoví konkrétne ciele a harmonogramy predpokladaných výsledkov systémov záruky pre mladých ľudí, a navrhuje, aby sa zabránilo duplicitnému financovaniu;

61.  nabáda na výmenu najlepších postupov prostredníctvom výboru EMCO a programu vzájomného učenia v rámci európskej stratégie zamestnanosti; v tejto súvislosti konštatuje, že je dôležité vzájomné učenie zamerané na aktiváciu najzraniteľnejších skupín;

62.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že údaje o príjemcoch, výstupoch a výsledkoch iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sú nedostatočné a často nejednotné; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia a vyvinuli menej administratívne náročné a modernejšie monitorovacie systémy pre zostávajúce finančné prostriedky tejto iniciatívy;

63.  žiada zamerať sa na výsledky dosiahnuté v rámci programu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to prostredníctvom vymedzenia konkrétnych ukazovateľov týkajúcich sa reforiem vykonávaných v členských štátoch, znalostí a zručností získaných z programu a počtu ponúknutých trvalých pracovných zmlúv; okrem toho navrhuje, aby skúsenosti inštruktorov vo zvolenej profesii boli v súlade so zručnosťami, ktoré daní žiadatelia potrebujú;

64.  vyzýva členské štáty, aby zefektívnili svoje systémy monitorovania a vykazovania s cieľom lepšie kvantifikovať ciele záruky pre mladých ľudí a uľahčiť vypracovanie aktivačných politík zameraných na mladých ľudí, ktoré by viac vychádzali z dôkazov, a najmä zlepšili schopnosť sledovať uchádzačov, ktorí opustia záruku pre mladých ľudí, s cieľom čo najviac znížiť počet neznámych odchodov a získať údaje o ďalšej situácii všetkých účastníkov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala svoje usmernenia týkajúce sa zberu údajov, a členské štáty, aby prehodnotili svoje východiskové a cieľové hodnoty s cieľom minimalizovať riziko zveličovania výsledkov;

65.  uznáva, že v niektorých členských štátoch sa záruka pre mladých ľudí stala hnacou silou zmien v politikách a lepšej koordinácie v oblastiach zamestnanosti a vzdelávania; zdôrazňuje význam: stanovenia realistických a merateľných cieľov pri presadzovaní politík a rámcov, ako je záruka pre mladých ľudí, identifikácie hlavných výziev a vhodných opatrení, ktoré by sa mali prijať na ich prekonanie, a zhodnotenia týchto výziev s náležitým ohľadom na zlepšenie zamestnateľnosti; konštatuje, že v niektorých prípadoch bolo ťažké presne určiť a posúdiť doterajší príspevok záruky pre mladých ľudí a že kvalitná štatistika by mala pomôcť členským štátom formulovať realistickejšie a účinnejšie politiky v oblasti mládeže bez toho, aby vzbudili falošné očakávania;

66.  oceňuje výrazné úsilie mnohých členských štátov pri vykonávaní záruky pre mladých ľudí; konštatuje však, že väčšina reforiem ešte nebola v plnej miere realizovaná, najmä pokiaľ ide o nadväzovanie partnerstiev so sociálnymi partnermi a mladými ľuďmi pri koncipovaní, vykonávaní a posudzovaní opatrení v rámci záruky pre mladých ľudí a pri podpore mladých ľudí, ktorí čelia viacerým prekážkam; konštatuje, že na dosiahnutie cieľov záruky pre mladých ľudí je v dlhodobom horizonte potrebné značné úsilie, ako aj finančné zdroje;

67.  zastáva názor, že akékoľvek opakované využitie záruky pre mladých ľudí nesmie byť v rozpore s duchom aktivácie pracovného trhu a cieľom prechodu k trvalému zamestnaniu; vyzýva Radu, aby preskúmanie VFR využila na pridelenie primeraných zdrojov na záruku pre mladých ľudí; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že mladí ľudia, a to aj ľudia do veku 30 rokov, dostanú kvalitné ponuky prispôsobené ich profilu a úrovni kvalifikácie, ako aj dopytu na trhu práce, s cieľom vytvoriť udržateľnú zamestnanosť a predísť opakovanému využívaniu záruky pre mladých ľudí;

68.  domnieva sa, že na posúdenie účinnosti systémov je potrebné vyhodnotiť všetky aspekty vrátane hodnoty za vynaložené prostriedky v rámci týchto systémov; berie na vedomie predchádzajúce odhady, ktoré vypracovali MOP a nadácia Eurofound, a žiada Komisiu, aby tieto prognózy potvrdila alebo aktualizovala;

69.  požaduje, aby sa v každom zúčastnenom členskom štáte vykonalo posúdenie účinnosti záruky pre mladých ľudí s cieľom zabrániť zneužívaniu mladých ľudí určitými spoločnosťami, ktoré používajú falošné programy odbornej prípravy, aby mohli využívať pracovnú silu financovanú štátom; na tento účel navrhuje monitorovanie vyhliadok na prácu pre mladých ľudí, ktorí boli príjemcami pomoci z programu, a stanovenie mechanizmov, ktoré by od zúčastnených verejných či súkromných zamestnávateľov požadovali, aby ako podmienku na ďalšie využívanie programu premenili určité minimálne percento stáží na pracovné zmluvy;

70.  konštatuje, že hodnotenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí má Komisia ukončiť do konca roka 2017, a očakáva rýchle zavedenie potrebných úprav s cieľom zabezpečiť jej úspešné vykonávanie; zdôrazňuje význam pokračujúceho hodnotenia výsledkov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktoré vykonávajú zainteresované subjekty vrátane mládežníckych organizácií;

71.  zdôrazňuje, že je potrebné zriadiť systém ukazovateľov a opatrení na hodnotenie a monitorovanie účinnosti verejných programov zamestnanosti aj záruky pre mladých ľudí, pretože hoci bol takýto systém od začiatku naplánovaný, ešte stále existuje množstvo nedostatkov;

72.  žiada, aby účastníci programu boli riadne informovaní o postupoch, ktoré sa majú dodržiavať v prípade zneužitia tohto nástroja, a aby sa prijali opatrenia na zabezpečenie ich potrebnej ochrany, ako bolo plánované;

73.  požaduje efektívnu a transparentnú kontrolu, vykazovanie a monitorovanie vynakladania finančných prostriedkov vyčlenených na európskej aj vnútroštátnej úrovni, aby sa zabránilo zneužívaniu prostriedkov a plytvaniu s nimi;

Zlepšenia, ktoré treba vykonať

74.  zdôrazňuje potrebu zaručiť dlhodobé záväzky prostredníctvom ambiciózneho plánovania a stabilného financovania z rozpočtu EÚ, ako aj z rozpočtov členských štátov, s cieľom ponúknuť úplný prístup všetkým mladým ľuďom v EÚ, ktorí nie sú zamestnaní a nie sú ani v NEET;

75.  pripomína dôležitosť spolupráce medzi všetkými úrovňami riadenia (EÚ, členské štáty a miestne subjekty) a technickej pomoci Komisie pre účinné vykonávanie záruky pre mladých ľudí;

76.  zdôrazňuje, že treba vytvoriť a rozvíjať vysokokvalitné celoživotné poradenstvo pre voľbu povolania s aktívnym zapojením rodín s cieľom pomôcť mladým ľuďom s lepším rozhodovaním týkajúcim sa ich vzdelania a pracovnej kariéry;

77.  poznamenáva, že Komisia vo svojom oznámení z októbra 2016 uvádza záver, že treba zvýšiť účinnosť iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; domnieva sa, že to treba dosiahnuť tým, že sa zabezpečí, aby mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v NEET, boli trvale začlenení do trhu práce, ako aj stanovením takých cieľov, v ktorých je zohľadnené rôznorodé zloženie množiny NEET a ktoré obsahujú konkrétne, logické intervencie pre každú skupinu čiastkového cieľa; konštatuje, že ďalšie využívanie iných programov ESF v záujme zabezpečenia udržateľnosti začlenenia osôb NEET by mohlo zvýšiť efektívnosť;

78.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby usmerňovali očakávania stanovením realistických a dosiahnuteľných cieľov, posudzovali rozdiely, analyzovali trh pred vykonávaním mechanizmov, zlepšovali systémy dohľadu a oznamovania a zlepšili kvalitu údajov, aby sa tak výsledky mohli účinne merať;

79.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili sprístupnenie dostatočných finančných prostriedkov na zabezpečenie úspešnej integrácie všetkých mladých pracovníkov, ktorí sú nezamestnaní alebo nemajú prístup k vhodnej ponuke odbornej prípravy alebo vzdelávania; zdôrazňuje, že v záujme zaistenia udržateľných výsledkov by mala záruka pre mladých ľudí vychádzať z existujúcich dôkazov a skúseností a mala by pokračovať dlhodobo; zdôrazňuje, že si to vyžaduje zvýšenie verejných finančných prostriedkov dostupných pre aktívne politiky trhu práce na úrovni EÚ a členských štátov;

80.  vyzýva členské štáty, aby riadne posúdili náklady svojich systémov záruky pre mladých ľudí, naplnili očakávania stanovením reálnych a dosiahnuteľných cieľov, mobilizovali dodatočné zdroje zo svojich vnútroštátnych rozpočtov a posilnili financovanie verejných služieb zamestnanosti s cieľom umožniť im plniť dodatočné úlohy spojené s vykonávaním iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

81.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili poskytovanie nadväzujúcich údajov s cieľom posúdiť dlhodobú udržateľnosť výsledkov z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska a uľahčili rozvoj politík v oblasti mládeže, ktoré sú viac založené na dôkazoch; požaduje väčšiu transparentnosť a konzistentnosť zberu údajov vrátane zberu údajov rozčlenených podľa pohlavia vo všetkých členských štátoch; so znepokojením konštatuje, že udržateľnosť pozitívnych výstupov v rámci záruky pre mladých ľudí sa postupne zhoršuje(9);

82.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala podrobnú analýzu účinkov opatrení vykonávaných v členských štátoch, určila najúčinnejšie riešenia a na ich základe poskytla členským štátom odporúčania o tom, ako dosiahnuť lepšie výsledky s vyššou mierou efektívnosti;

o
o   o

83.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

(1) Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470.
(3) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2015, s. 1.
(4) Ďalšími opatreniami sú aj iniciatíva Mládež v pohybe zo septembra 2010, iniciatíva Príležitosti pre mladých z decembra 2011 a iniciatíva Akčné tímy pre zamestnanosť mladých ľudí, ktorá vznikla v januári 2012.
(5) Od marca 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619.
(6) Sociálne začlenenie mladých ľudí (Eurofound 2015).
(7) NEET – Mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy: charakteristiky, náklady a politické riešenia v Európe (Eurofound 2012).
(8) Biela kniha o budúcnosti Európy, s. 13.
(9) Odsek 164 osobitnej správy Európskeho dvora audítorov č. 5/2017.


Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II
PDF 251kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))
P8_TA(2017)0391A8-0317/2017

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dolnou snemovňou a Hornou snemovňou Spojeného kráľovstva, v ktorých sa tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2014(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0618),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0317/2017),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 52.
(2) Prijaté texty, 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.


Hnojivé výrobky s označením CE ***I
PDF 1142kWORD 185k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 24. októbra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania prípravkov na výživu rastlín s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009
(Tento pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „hnojivé výrobky“ na výraz „prípravky na výživu rastlín“ sa týka celého textu. Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Podmienky sprístupňovania hnojív na vnútornom trhu boli čiastočne harmonizované prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, ktoré sa takmer výhradne týka hnojív z vyťažených alebo chemicky vyrobených anorganických materiálov. Na účely hnojenia je takisto potrebné využívať recyklované alebo organické materiály. Mali by sa stanoviť harmonizované podmienky sprístupňovania hnojív vyrobených z takýchto recyklovaných alebo organických materiálov na celom vnútornom trhu, aby sa poskytol významný podnet na ich ďalšie používanie. Rozsah harmonizácie by sa preto mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovala aj na recyklované a organické materiály.
(1)  Podmienky sprístupňovania hnojív na vnútornom trhu boli čiastočne harmonizované prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, ktoré sa takmer výhradne týka hnojív z vyťažených alebo chemicky vyrobených minerálnych materiálov. Na účely hnojenia je takisto potrebné využívať recyklované alebo organické materiály. Mali by sa stanoviť harmonizované podmienky sprístupňovania hnojív vyrobených z takýchto recyklovaných alebo organických materiálov na celom vnútornom trhu, aby sa poskytol významný podnet na ich ďalšie používanie. Propagácia rozsiahlejšieho používania recyklovaných živín by ešte viac pomohla rozvoju obehového hospodárstva a umožnila by, aby používanie živín bolo celkovo založené na efektívnejšom využívaní zdrojov, čím by sa zároveň znížila závislosť Únie od živín z tretích krajín. Rozsah harmonizácie by sa preto mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovala aj na recyklované a organické materiály.
_________________
_________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1).
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1).
(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje aj na horizontálny technický pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „anorganický“ na „minerálny“. Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch.)
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Živiny v potravinách pochádzajú z pôdy. Výsledkom zdravej a na živiny bohatej pôdy sú zdravé a výživné plodiny a potraviny. Je potrebné, aby poľnohospodári mali k dispozícii široký rad organických i syntetických hnojív, aby mohli zlepšovať kvalitu svojej pôdy. Keď pôdne živiny chýbajú alebo sú vyčerpané, rastlinám budú chýbať živiny a môžu buď prestať rásť, alebo z hľadiska ľudskej spotreby nemusia byť výživovo hodnotné.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   S cieľom zabezpečiť účinné využívanie živočíšneho hnoja a miestneho kompostu v poľnohospodárskom podniku by poľnohospodári mali používať produkty v duchu tzv. zodpovedného poľnohospodárstva, uprednostňujúc miestne distribučné kanály, dobrú agronomickú a environmentálnu prax a v súlade s environmentálnym právom Únie, ako je smernica o dusičnanoch alebo rámcová smernica o vode. Malo by sa podporovať prednostné používanie hnojív vyrobených na mieste a v susedných poľnohospodárskych podnikoch.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Produkt na hnojenie s označením CE môže mať viac ako jeden z účinkov opísaných v kategóriách produktu podľa účinku v zmysle tohto nariadenia. Ak sa uvádza len jeden z týchto účinkov, malo by stačiť, aby daný produkt spĺňal požiadavky danej kategórie produktu podľa účinku, v ktorej sa opisuje uvedený účinok. A naopak, ak sa uvádza viac ako jeden z týchto účinkov, príslušný produkt na hnojenie s označením CE by sa mal považovať za kombináciu dvoch alebo viacerých komponentných produktov na hnojenie, pričom by sa mal vyžadovať súlad pre každý komponentný produkt na hnojenie vzhľadom na jeho účinok. Na tieto kombinácie by sa preto mala vzťahovať osobitná kategória produktu podľa účinku.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  Výrobca používajúci jeden alebo viacero produktov na hnojenie s označením CE, ktoré už boli predmetom posudzovania zhody, či už zo strany tohto výrobcu alebo iného výrobcu, sa môže chcieť spoľahnúť na vykonané posudzovanie zhody. Na účely znižovania administratívneho zaťaženia na minimum by sa mal výsledný produkt na hnojenie s označením CE taktiež považovať za kombináciu dvoch alebo viacerých komponentných produktov na hnojenie, pričom dodatočné požiadavky na danú kombináciu týkajúce sa zhody by sa mali obmedziť na aspekty opodstatnené zmiešaním.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Kontaminanty v hnojivých výrobkoch s označením CE, ako je napríklad kadmium, môžu potenciálne predstavovať riziko pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie, keďže sa hromadia v životnom prostredí a vstupujú do potravinového reťazca. Ich obsah v takýchto výrobkoch by sa preto mal obmedziť. Okrem toho je potrebné zamedziť prítomnosti nečistôt v hnojivých výrobkoch s označením CE získaných z biologického odpadu, najmä polymérov, ale aj kovu a skla, alebo obmedziť ich výskyt v takom rozsahu, v akom je to technicky možné zabezpečiť detekciou takýchto nečistôt v separovanom biologickom odpade pred spracovaním.
(8)  Kontaminanty v produktoch na hnojenie s označením CE, ako je napríklad kadmium, môžu v prípade, že tieto produkty sa nepoužívajú správne, potenciálne predstavovať riziko pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie, keďže sa hromadia v životnom prostredí a vstupujú do potravinového reťazca. Ich obsah v takýchto produktoch by sa preto mal obmedziť. Okrem toho je potrebné zamedziť prítomnosti nečistôt v produktoch na hnojenie s označením CE získaných z biologického odpadu, najmä polymérov, ale aj kovu a skla, alebo obmedziť ich výskyt v takom rozsahu, v akom je to technicky možné zabezpečiť detekciou takýchto nečistôt v separovanom biologickom odpade pred spracovaním.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Členské štáty, ktoré už zaviedli prísnejšie vnútroštátne limitné hodnoty pre kadmium v hnojivách, by mali mať možnosť zachovať si tieto limitné hodnoty, pokým zvyšok Únie nedospeje k rovnakej úrovni ambícií.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)   Na uľahčenie zabezpečenia súladu fosforečných produktov na hnojenie s požiadavkami tohto nariadenia a na podporu inovácií je potrebné poskytnúť dostatočné stimuly na vývoj príslušných technológií, najmä technológie na odstraňovanie kadmia a nakladanie s nebezpečným odpadom s vysokým obsahom kadmia, a to z finančných zdrojov dostupných v rámci programu Horizont 2020, programov LIFE, platformy na podporu financovania obehového hospodárstva, prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB) a prípadne ďalších finančných nástrojov. Komisia by mala každý rok predkladať správu Európskemu parlamentu a Rade o stimuloch a finančných prostriedkoch Únie, ktoré poskytla na odstraňovanie kadmia.
Pozmeňujúci návrh 395
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 c(nové)
8c.  Od ... [dátum začiatku uplatňovania tohto nariadenia] by Komisia mala stanoviť mechanizmus, ktorým sa ešte viac uľahčí prístup k finančným prostriedkom pre výskum a inovácie v oblasti technológií odstraňovania kadmia a ich zavádzania do výrobného procesu v Únii v prípade všetkých fosforečných hnojív a tiež v oblasti možných riešení odstránenia kadmia, ktoré sú hospodársky realizovateľné na priemyselnej úrovni, a umožňujú spracovanie vzniknutého odpadu.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Výrobky spĺňajúce všetky požiadavky tohto nariadenia by mali mať možnosť voľného pohybu na vnútornom trhu. V prípade, že jedna alebo viacero surovín hnojivého výrobku s označením CE patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/200918, ale dosiahne bod výrobného reťazca, za ktorým už nepredstavuje významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat („koncový bod výrobného reťazca“), by požiadavka na zachovanie súladu výrobku s ustanoveniami uvedeného nariadenia predstavovala zbytočné administratívne zaťaženie. Požiadavky uvedeného nariadenia by sa preto nemali na takéto hnojivé výrobky vzťahovať. Nariadenie (ES) č. 1069/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
(9)  Produkty na hnojenie s označením CE spĺňajúce všetky požiadavky tohto nariadenia by mali mať možnosť voľného pohybu na vnútornom trhu. V prípade, že jeden alebo viac komponentných materiálov je odvodený produkt patriaci do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/200918, ktorý však dosiahol taký bod výrobného reťazca, za ktorým už nepredstavuje riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat („koncový bod výrobného reťazca“), by požiadavka na zachovanie súladu produktu s ustanoveniami uvedeného nariadenia predstavovala zbytočné administratívne zaťaženie. Takéto produkty na hnojenie by preto mali byť z požiadaviek uvedeného nariadenia vyňaté. Nariadenie (ES) č. 1069/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
_________________
_________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Pre každú príslušnú surovinu obsahujúcu vedľajšie živočíšne produkty by sa v súlade s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1069/2009 mal stanoviť koncový bod výrobného reťazca. Ak sa výrobný proces podľa tohto nariadenia začína už pred dosiahnutím tohto koncového bodu, mali by sa na hnojivé výrobky s označením CE kumulatívne uplatňovať požiadavky na postupy stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009 a v tomto nariadení, čo znamená, že ak sa v oboch nariadeniach upravuje rovnaký parameter, uplatní sa prísnejšia požiadavka.
(10)  Pre každú kategóriu komponentných materiálov, ktorá zahŕňa odvodené produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009, by sa v súlade s postupmi stanovenými v uvedenom nariadení mal pri každom príslušnom komponentnom materiáli obsahujúcom vedľajšie živočíšne produkty stanoviť koncový bod výrobného reťazca. S cieľom využiť technický rozvoj, vytvoriť viac možností pre výrobcov a podniky a uvoľniť potenciál väčšieho využívania živín z vedľajších živočíšnych produktov ako živočíšny hnoj by sa malo ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia začať s určovaním metód spracúvania a zhodnocovania vedľajších živočíšnych produktov, v prípade ktorých bol stanovený koncový bod výrobného reťazca. Čo sa týka produktov na hnojenie obsahujúcich spracovaný živočíšny hnoj alebo pozostávajúcich z neho, mali by sa vymedziť kritériá koncového bodu spracovania maštaľného hnoja. S cieľom rozšíriť alebo doplniť kategórie komponentných materiálov a zahrnúť tak viac vedľajších živočíšnych produktov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ak sa tento koncový bod dosiahne pred tým, ako sa produkt na hnojenie s označením CE uvedie na trh, ale po tom, ako sa začal výrobný proces regulovaný týmto nariadením, mali by sa na produkty na hnojenie s označením CE kumulatívne uplatňovať požiadavky na postupy stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009 a v tomto nariadení, čo znamená, že ak sa v oboch nariadeniach upravuje rovnaký parameter, uplatní sa prísnejšia požiadavka.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)   Pri vedľajších živočíšnych produktoch, ktoré sa v členských štátoch už používajú vo veľkej miere pri výrobe hnojív, by sa koncový bod mal určiť bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Ak patrí jedna alebo viac surovín hnojivého výrobku s označením CE do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009 a nedosiahla koncový bod výrobného reťazca, bolo by zavádzajúce umiestniť na výrobok označenie CE podľa tohto nariadenia, keďže na sprístupnenie takéhoto výrobku na trhu sa vzťahujú požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009. Takéto výrobky by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
(12)  Na sprístupňovanie na trhu vedľajšieho živočíšneho produktu alebo odvodeného produktu, pre ktoré sa vo výrobnom reťazci nevymedzil žiadny koncový bod alebo pri ktorých sa v čase ich sprístupňovania na trhu vymedzený koncový bod ešte nedosiahol, sa vzťahujú požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009. Preto by bolo zavádzajúce ustanoviť v tomto nariadení ich označovanie označením CE. Všetky výrobky obsahujúce takýto vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt alebo pozostávajúce z takýchto produktov by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Pri určitých zhodnotených odpadoch v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES20 bol na trhu zistený dopyt po ich využívaní ako hnojivých výrobkov. Okrem toho je potrebné stanoviť určité požiadavky na odpad používaný ako vstupný materiál pri činnosti zhodnocovania a na procesy a techniky spracovania, ako aj na hnojivé výrobky, ktoré sú výsledkom činnosti zhodnocovania, aby sa zabezpečilo, že používanie takýchto výrobkov nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie ani ľudské zdravie. V prípade hnojivých výrobkov s označením CE by sa tieto požiadavky mali stanoviť v tomto nariadení. Preto by sa od momentu splnenia všetkých požiadaviek tohto nariadenia mali takéto výrobky prestať považovať za odpad v zmysle smernice 2008/98/ES.
(13)  Pri určitých zhodnotených odpadoch, ako je napríklad struvit, biouhlie a produkty na báze popola, v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES20 bol na trhu zistený dopyt po ich využívaní ako produktov na hnojenie. Okrem toho je potrebné stanoviť určité požiadavky na odpad používaný ako vstupný materiál pri činnosti zhodnocovania a na procesy a techniky spracovania, ako aj na produkty na hnojenie, ktoré sú výsledkom činnosti zhodnocovania, aby sa zabezpečilo, že používanie takýchto produktov nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie ani ľudské zdravie. V prípade produktov na hnojenie s označením CE by sa tieto požiadavky mali ustanoviť v tomto nariadení. Preto by sa od momentu splnenia všetkých požiadaviek tohto nariadenia mali takéto produkty prestať považovať za odpad v zmysle smernice 2008/98/ES a následne by sa produktom, ktoré obsahujú takéto zhodnotené odpadové materiály alebo ktoré z takýchto materiálov pozostávajú, poskytol prístup na vnútorný trh. S cieľom zabezpečiť právnu jednoznačnosť, využiť technický rozvoj a ďalej podnecovať výrobcov k intenzívnejšiemu využívaniu cenných tokov odpadu by sa s vedeckými analýzami a so stanovovaním požiadaviek na zhodnocovanie takýchto produktov na úrovni Únie malo začať okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Na Komisiu by sa následne mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o bezodkladné vymedzenie širších alebo dodatočných kategórií komponentných materiálov, ktoré sa môžu používať na výrobu produktov na hnojenie s označením CE.
_________________
_________________
20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v.  L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Niektoré priemyselné vedľajšie produkty, spoluprodukty alebo recyklované produkty pochádzajúce zo špecifických priemyselných procesov v súčasnosti výrobcovia používajú ako zložku produktu na hnojenie s označením CE. Pre zložky produktov na hnojenie s označením CE by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa kategórií komponentných materiálov. V prípade potreby by sa od momentu splnenia všetkých požiadaviek tohto nariadenia mali takéto výrobky prestať považovať za odpad v zmysle smernice 2008/98/ES.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Určité látky a zmesi, ktoré sa bežne označujú ako prídavné látky, zlepšujú systém uvoľňovania danej živiny v hnojive. Látky a zmesi, ktoré boli sprístupnené na trhu so zámerom pridať ich na tento účel do hnojivých výrobkov s označením CE, by mali spĺňať určité kritériá účinnosti, za ktoré nesie zodpovednosť výrobca týchto látok alebo zmesí, a preto by sa mali ako také považovať za hnojivé výrobky s označením CE podľa tohto nariadenia. Na hnojivé výrobky s označením CE, ktoré obsahujú takéto látky alebo zmesi, by sa okrem toho mali vzťahovať určité kritériá účinnosti a bezpečnosti. Takéto látky a zmesi by preto mali byť takisto regulované ako suroviny pre hnojivé výrobky s označením CE.
(14)  Určité látky a zmesi, ktoré sa označujú ako prídavné látky, zlepšujú systém uvoľňovania danej živiny v hnojive. Látky a zmesi, ktoré boli sprístupnené na trhu so zámerom pridať ich na tento účel do produktov na hnojenie s označením CE, by mali spĺňať určité kritériá účinnosti a bezpečnosti a environmentálne kritériá, za ktoré nesie zodpovednosť výrobca týchto látok alebo zmesí, a preto by sa mali ako také považovať za produkty na hnojenie s označením CE podľa tohto nariadenia. Na produkty na hnojenie s označením CE, ktoré obsahujú takéto látky alebo zmesi, by sa okrem toho mali vzťahovať určité kritériá účinnostibezpečnosti a environmentálne kritériá. Takéto látky a zmesi by preto mali byť takisto regulované ako komponentné materiály pre produkty na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)   Vzhľadom na to, že produkty pozostávajúce okrem hnojivých prvkov aj z ďalších látok a zmesí sa majú pridávať do pôdy a vypúšťať do životného prostredia, mali by sa kritériá súladu uplatňovať na všetky materiály v produkte, najmä ak sú malé alebo sa rozpadajú na malé časti, ktoré sa môžu rozptýliť v pôde a dostať do vodných systémov a môžu sa rozšíriť do širšieho prostredia. Preto by sa skúšky plnenia kritérií biodegradability a súladu mali uskutočňovať v realistických podmienkach in vivo, ktoré zohľadňujú odlišné rýchlosti rozkladu v anaeróbnych podmienkach, vo vodných biotopoch alebo pod vodou, v premočených podmienkach alebo v zamrznutej pôde.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Určité látky, zmesi a mikroorganizmy, ktoré sa bežne označujú ako rastlinné biostimulátory, nie sú ako také živinami, napriek tomu však stimulujú procesy výživy rastlín. Ak je cieľom takýchto výrobkov len zlepšenie efektívnosti využívania živín rastlinami, tolerancia na abiotický stres, alebo kvalitatívnych znakov plodín, podobajú sa svojou povahou viac na hnojivé výrobky ako na väčšinu kategórií prípravkov na ochranu rastlín. Takéto výrobky by preto mali byť oprávnené na označenie CE podľa tohto nariadenia a mali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nariadenie (ES) č. 1107/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
(15)  Určité látky, zmesi a mikroorganizmy, ktoré sa označujú ako rastlinné biostimulátory, nie sú ako také vkladom živín, napriek tomu však stimulujú prirodzené procesy výživy rastlín. Ak je cieľom takýchto produktov len zlepšenie efektívnosti využívania živín rastlinami, zvýšenie tolerancie na abiotický stres alebo zlepšenie kvalitatívnych znakov plodín, rozklad pôdnych organických zlúčenín alebo zvýšenie dostupnosti živín v rizosfére, podobajú sa svojou povahou viac na produkty na hnojenie ako na väčšinu kategórií prípravkov na ochranu rastlín. Pôsobia preto ako doplnok ku hnojivám s cieľom optimalizovať ich efektívnosť a znížiť aplikačné dávky živín. Takéto produkty by preto mali byť oprávnené na označenie CE podľa tohto nariadenia a mali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nariadenie (ES) č. 1107/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
_________________
_________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  V prípade mikroorganizmov by sa kategórie komponentných materiálov mali rozšíriť alebo doplniť, aby sa zaručil a rozšíril inovačný potenciál z hľadiska vývoja a objavovania nových mikrobiálnych rastlinných biostimulátorov. S cieľom podnietiť inovácie a vytvoriť právnu istotu pre výrobcov, pokiaľ ide o požiadavky, ktoré je nutné splniť na používanie mikroorganizmov ako komponentných materiálov pre produkty na hnojenie s označením CE, treba jasne určiť harmonizované metódy hodnotenia bezpečnosti mikroorganizmov. Prípravné práce na vymedzenie týchto metód bezpečnostného posúdenia by sa mali začať ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o bezodkladné vymedzenie požiadaviek, ktoré musia výrobcovia spĺňať pri preukazovaní bezpečnosti mikroorganizmov na účely ich použitia v produktoch na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Výrobky s jednou alebo viacerými funkciami, z ktorých jedna patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1107/2009, by mali zostať pod kontrolou prispôsobenou pre takéto výrobky a zabezpečenou uvedeným nariadením. Ak majú takéto výrobky aj funkciu hnojivého výrobku, bolo by zavádzajúce poskytnúť im označenie CE podľa tohto nariadenia, keďže sprístupnenie výrobku na ochranu rastlín na trhu je podmienené povolením výrobku platným v príslušnom členskom štáte. Takéto výrobky by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
(16)  Výrobky s jednou alebo viacerými funkciami, z ktorých jedna patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1107/2009, sú prípravkami na ochranu rastlín patriacimi do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia. Tieto výrobky by mali zostať pod kontrolou prispôsobenou takýmto výrobkom vykonávanou podľa uvedeného nariadenia. Ak majú takéto výrobky aj funkciu alebo účinok produktu na hnojenie, bolo by zavádzajúce poskytnúť im označenie CE podľa tohto nariadenia, keďže sprístupnenie prípravku na ochranu rastlín na trhu je podmienené autorizáciou prípravku platným v príslušnom členskom štáte. Takéto výrobky by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Toto nariadenie by nemalo brániť uplatňovaniu existujúcich právnych predpisov Únie týkajúcich sa aspektov ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 86/278/EHS22, smernica Rady 89/391/EHS23, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nariadenie Komisie (ES) č. 1881/200626, smernica Rady 2000/29/ES27, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/201328 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201429.
(17)  Bez ohľadu na druh prípravku na výživu rastlín s označením CE by toto nariadenie nemalo brániť uplatňovaniu existujúcich právnych predpisov Únie týkajúcich sa aspektov ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 86/278/EHS22, smernica Rady 89/391/EHS23, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nariadenie Komisie (ES) č. 1881/200626, smernica Rady 2000/29/ES27, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/201328 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201429, smernica Rady 91/676/EHS29a a smernica 2000/60/ES29b.
_________________
_________________
22 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6).
22 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6).
23 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).
23 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
26 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).
26 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).
27 Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).
27 Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1).
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1).
29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).
29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).
29a Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).
29bSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)   Sledovateľnosť produktov, ktoré sú citlivé, pokiaľ ide o organické znečistenie z určitých potenciálne problematických zdrojov (alebo zdrojov, ktoré sa takto vnímajú), by sa mala zabezpečiť až po zdroj organického materiálu. Je to potrebné na zaistenie dôvery spotrebiteľov a na obmedzenie škôd v prípade miestnej kontaminácie. V dôsledku toho je možné identifikovať podniky, ktoré používajú produkty na hnojenie s obsahom organického materiálu z týchto zdrojov. Malo by to byť povinné v prípade produktov obsahujúcich materiál z odpadu alebo vedľajších produktov, ktoré neprešli žiadnym spracovaním, ktorým sa zničia organické znečisťujúce látky, patogény a genetický materiál. Cieľom nie je iba znížiť riziká pre zdravie a životné prostredie, ale tiež ubezpečiť verejnú mienku a zmierniť obavy poľnohospodárov, pokiaľ ide o patogény, organické znečisťujúce látky a genetický materiál. S cieľom chrániť majiteľov pôdy pred znečistením, ktoré sami nezavinili, sa členské štáty vyzývajú, aby stanovili primerané pravidlá zodpovednosti.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)
(17b)   Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na neošetrované vedľajšie produkty živočíšnej výroby.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)   V súlade s myšlienkou obehového hospodárstva výrobcovia už využívajú niektoré priemyselné vedľajšie produkty z konkrétnych priemyselných procesov ako zložky produktov na hnojenie s označením CE. Požiadavky v súvislosti s týmito kategóriami komponentných materiálov by sa mali stanoviť v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Možno predpokladať, že zmes rôznych hnojivých výrobkov s označením CE, z ktorých bol každý s úspechom podrobený posudzovaniu zhody s uplatniteľnými požiadavkami na daný materiál, je sama osebe vhodná na použitie ako hnojivý výrobok s označením CE, pričom sa na ňu vzťahujú len určité dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by preto takéto zmesi mali patriť do samostatnej kategórie, v prípade ktorej by malo byť posudzovanie zhody obmedzené na dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním.
(20)  Možno predpokladať, že kombinácia produktov z rôznych kategórií produktu podľa účinku, z ktorých bol každý s úspechom podrobený posudzovaniu zhody s uplatniteľnými požiadavkami na daný materiál, je sama osebe vhodná na použitie ako produkt na hnojenie s označením CE, pričom sa na ňu vzťahujú len určité dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by preto takéto kombinácie mali patriť do samostatnej kategórie, v prípade ktorej by malo byť posudzovanie zhody obmedzené na dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním.
(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje aj na horizontálny pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „zmes“ (v anglickom jazyku „blend“) (v jednotnom alebo množnom čísle) na „kombinácia“ (v jednotnom alebo množnom čísle). Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch.)
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Pri uvádzaní hnojivého výrobku s označením CE na trh by mal dovozca na obale hnojivého výrobku uviesť svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ho možno kontaktovať, aby tak umožnil vykonávanie dohľadu nad trhom.
(25)  Pri uvádzaní produktu s označením CE na trh by mal dovozca na obale produktu uviesť svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ho možno kontaktovať, ako aj výrobcu z tretej krajiny, aby tak umožnil vykonávanie dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Ak harmonizované normy neboli prijaté alebo nepokrývajú všetky prvky požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť stanovených v tomto nariadení dostatočne podrobne, môže byť potrebné stanoviť jednotné podmienky vykonávania týchto požiadaviek. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty stanovujúce tieto podmienky v spoločných špecifikáciách. Z dôvodov právnej istoty je potrebné objasniť, že hnojivé výrobky s označením CE musia byť v súlade s takýmito špecifikáciami, aj keď sa považujú za výrobky, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami.
(31)  Ak harmonizované normy neboli prijaté alebo nepokrývajú všetky prvky požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť stanovených v tomto nariadení dostatočne podrobne a ak dochádza k neodôvodneným zdržaniam pri prijímaní alebo aktualizácii noriem tak, aby odrážali tieto požiadavky, môžu byť potrebné predbežné opatrenia stanovujúce jednotné podmienky vykonávania týchto požiadaviek. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty stanovujúce tieto podmienky v spoločných špecifikáciách. Z dôvodov právnej istoty je potrebné objasniť, že produkty na hnojenie s označením CE musia byť v súlade s takýmito špecifikáciami, aj keď sa považujú za produkty, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
(47)  Hnojivé výrobky s označením CE by sa mali uviesť na trh iba vtedy, ak sú dostatočne účinné a ak pri náležitom skladovaní a používaní na určený účel a za rozumne predvídateľných podmienok používania, teda používania, ktoré môže vyplývať z legálneho a ľahko predvídateľného ľudského správania, nepredstavujú neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť, ani pre životné prostredie. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy. Plánované použitie hnojivých výrobkov s označením CE by okrem toho nemalo viesť k tomu, že potraviny alebo krmivo prestanú byť bezpečné.
(47)  Produkty na hnojenie s označením CE by sa mali uviesť na trh iba vtedy, ak sú dostatočne účinné a ak pri náležitom skladovaní a používaní na určený účel a za rozumne predvídateľných podmienok používania, teda používania, ktoré môže vyplývať z legálneho a ľahko predvídateľného ľudského správania, nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť, ani pre životné prostredie. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy. Plánované použitie hnojivých výrobkov s označením CE by okrem toho nemalo viesť k tomu, že potraviny alebo krmivo prestanú byť bezpečné.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49
(49)  Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého budú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré sa plánujú prijať v súvislosti s hnojivými výrobkami s označením CE predstavujúcimi neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie. To by malo zároveň umožniť orgánom dohľadu nad trhom, aby v súvislosti s takýmito hnojivými výrobkami konali v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi skôr.
(49)  Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého budú všetky zainteresované strany vrátane zdravotníckych a spotrebiteľských zainteresovaných subjektov informované o opatreniach, ktoré sa plánujú prijať v súvislosti s produktmi na hnojenie s označením CE predstavujúcimi riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie. To by malo zároveň umožniť orgánom dohľadu nad trhom, aby v súvislosti s takýmito produktmi na hnojenie včas konali v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55
(55)  V oblasti recyklácie odpadu, ako je recyklácia fosforu z čistiarenského kalu, a výroby hnojivých výrobkov z vedľajších živočíšnych produktov, ako je biouhlie, sa dosahuje sľubný technický pokrok. Po vedeckej analýze výrobných postupov a stanovení požiadaviek na postup na úrovni Únie by výrobky obsahujúce takéto materiály alebo pozostávajúce z takých materiálov mali mať bez zbytočného odkladu prístup na vnútorný trh. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie väčších alebo dodatočných kategórií hnojivých výrobkov s označením CE alebo surovín, ktoré môžu byť použité pri výrobe takýchto výrobkov. Kategórie surovín by sa v prípade vedľajších živočíšnych produktov mali rozšíriť alebo doplniť iba ak bol určený koncový bod výrobného reťazca v súlade s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1069/2009, keďže vedľajšie živočíšne produkty, pre ktoré nebol takýto koncový bod určený, sú v každom prípade vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
(55)  V oblasti recyklácie odpadu, ako je recyklácia fosforu z čistiarenského kalu, ako napríklad v prípade struvitu, výroby produktov na hnojenie z vedľajších živočíšnych produktov, ako je biouhlie, a zhodnocovania fosforu po spaľovaní, ako sú produkty na báze popola, sa dosahuje sľubný technický pokrok. Po vedeckej analýze výrobných postupov a stanovení požiadaviek na postup na úrovni Únie by výrobky obsahujúce takéto materiály alebo pozostávajúce z takých materiálov mali mať bez zbytočného odkladu prístup na vnútorný trh. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o spôsobilosť takýchto materiálov na použitie pri výrobe. V prípade produktov pochádzajúcich z vedľajších živočíšnych produktov by sa kategórie komponentných materiálov mali rozšíriť alebo doplniť, iba ak bol určený koncový bod výrobného reťazca v súlade s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1069/2009.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55 a (nové)
(55a)  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať iné polyméry ako živinové polyméry, no toto by sa malo obmedzovať na prípady, keď účelom polyméru je kontrolovať uvoľňovanie živín alebo zvyšovať schopnosť produktu na hnojenie s označením CE zadržiavať vodu. Malo by byť možné, aby inovatívne výrobky obsahujúce takéto polyméry mali prístup na vnútorný trh. Aby sa minimalizovali riziká pre ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie, ktoré môžu predstavovať iné polyméry ako živinové polyméry, mali by sa stanoviť kritériá ich biodegradácie tak, aby boli schopné fyzikálneho a biologického rozkladu. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie kritérií premeny polymérneho uhlíka na oxid uhličitý (CO2) a príslušnú skúšobnú metódu biodegradácie.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
(56)  Okrem toho by malo byť možné okamžite reagovať na nové zistenia týkajúce sa podmienok, aby hnojivé výrobky s označením CE boli dostatočne účinné, a na nové posúdenia rizík týkajúcich sa zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosti alebo životného prostredia. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu požiadaviek uplatniteľných na jednotlivé kategórie hnojivých výrobkov s označením CE.
(56)  Okrem toho by malo byť možné okamžite reagovať na nové zistenia týkajúce sa podmienok, aby produkty na hnojenie s označením CE boli dostatočne účinné, a na nové posúdenia rizík týkajúcich sa zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosti alebo životného prostredia s ohľadom na posúdenia, ktoré vykonávajú príslušné orgány v členských štátoch alebo ktoré sa vykonávajú v spolupráci s týmito orgánmi. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu požiadaviek uplatniteľných na jednotlivé kategórie produktov na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
(57)  Pri vykonávaní týchto právomocí je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.
(57)  Pri prijímaní delegovaných aktov v zmysle tohto nariadenia je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Konkrétne v snahe zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov dostáva Európsky parlament a Rada všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov, pričom ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59 a (nové)
(59a)  Vzhľadom na vysokú úroveň závislosti od dovozu fosforitu do Únie Komisia túto surovinu označila ako kritickú. Preto je potrebné monitorovať vplyv tohto nariadenia na prístup k informáciám o dodávkach surovín vo všeobecnosti, na dostupnosť fosforitu, a najmä, v oboch prípadoch, na ceny. Po takomto hodnotení, a v prípade negatívneho vplyvu by Komisia mala prijať všetky opatrenia, ktoré považuje za vhodné na odstránenie takéhoto narušenia obchodu.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a
(a)  vedľajšie živočíšne produkty, na ktoré sa vzťahujú požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009,
a)  vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, ktoré sú sprístupňované na trhu podľa požiadaviek nariadenia (ES) č. 1069/2009;
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)   smernica 91/676/EHS;
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b b (nové)
bb)  smernica 2000/60/ES;
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
(1)  „hnojivý výrobok“ je látka, zmes, mikroorganizmus alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý sa aplikuje alebo sa má aplikovať, buď samostatne, alebo zmiešaný s iným materiálom, na rastliny alebo ich rizosféru s cieľom poskytnúť rastlinám živinu alebo zvýšiť efektívnosť ich výživy.
(1)  „prípravok na výživu rastlín“ je látka, zmes, mikroorganizmus alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý sa aplikuje alebo sa má aplikovať, buď samostatne, alebo zmiešaný s iným materiálom, na huby alebo ich mykosféru alebo na rastliny v akomkoľvek štádiu rastu vrátane semien, a/alebo na rizosféru s cieľom dodať rastlinám alebo hubám živiny alebo zlepšiť ich fyzikálne alebo biologické podmienky rastu alebo ich všeobecnú vitalitu, výnosnosť a kvalitu, a to aj zvýšením schopnosti rastlín využívať živiny (s výnimkou prípravkov na ochranu rastlín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1107/2009);
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
(3)  „látka“ je látka v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006;
(3)  „látka“ je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorá však nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo zmeny jej zloženia;
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13
(13)  „technická špecifikácia“ je dokument, v ktorom sa stanovujú technické požiadavky, ktoré musí hnojivý výrobok s označením CE spĺňať;
(13)  „technická špecifikácia“ je dokument, v ktorom sa stanovujú technické požiadavky, ktoré musí produkt na hnojenie s označením CE alebo jeho výrobný proces spĺňať;
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
Členské štáty nebránia sprístupneniu hnojivých výrobkov s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, na trhu.
Členské štáty z hľadiska aspektov a rizík, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nebránia sprístupneniu produktov na hnojenie s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, na trhu.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
Týmto nariadením sa členským štátom nebráni v tom, aby zachovali v platnosti alebo prijali ustanovenia, ktoré sú v súlade so zmluvami a ktoré sa týkajú používania produktov na hnojenie s označením CE na účely ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, ak si tieto ustanovenia nevyžadujú zmenu produktov na hnojenie s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a ak neovplyvňujú podmienky ich sprístupňovania na trhu.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
2a.   Komisia súbežne s uverejnením tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní usmerňujúci dokument, v ktorom poskytne výrobcom a orgánom dohľadu nad trhom jasné informácie a príklady požadovaného vzhľadu etikiet. V tomto usmerňujúcom dokumente sa uvádzajú aj ďalšie relevantné informácie uvedené v časti 1 odseku 2 písm. d) prílohy III.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode EÚ počas desiatich rokov od uvedenia hnojivého výrobku s označením CE, na ktorý sa tieto dokumenty vzťahujú, na trh.
3.  Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode EÚ počas piatich rokov od uvedenia produktu na hnojenie s označením CE, na ktorý sa tieto dokumenty vzťahujú, na trh.
(Toto je horizontálny pozmeňujúci návrh týkajúci sa lehoty na uchovávanie celej technickej dokumentácie. Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch.)
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1
Výrobcovia zabezpečia, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým bude v sériovej výrobe zachovaná zhoda hnojivých výrobkov s označením CE s týmto nariadením. Náležite sa zohľadnia zmeny výrobného postupu alebo vlastností týchto hnojivých výrobkov a zmeny harmonizovaných noriem, spoločných špecifikácií uvedených v článku 13 alebo iných technických špecifikácií, na základe ktorých sa deklaruje zhoda hnojivého výrobku s označením CE.
Výrobcovia zabezpečia, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým bude v sériovej výrobe zachovaná zhoda produktov na hnojenie s označením CE s týmto nariadením. Náležite sa zohľadnia zmeny vlastností týchto produktov na hnojenie a zmeny harmonizovaných noriem, spoločných špecifikácií uvedených v článku 13 alebo iných technických špecifikácií, na základe ktorých sa deklaruje zhoda produktu na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2
Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť hnojivého výrobku s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, výrobcovia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto hnojivých výrobkov sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich hnojivých výrobkov s označením CE a hnojivých výrobkov, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a v prípade potreby vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov o všetkých týchto kontrolných činnostiach.
Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť produktu na hnojenie s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, výrobcovia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a životného prostredia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto produktov na hnojenie sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich produktov na hnojenie s označením CE a takýchto produktov na hnojenie, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov a orgány dohľadu nad trhom o všetkých týchto kontrolných činnostiach.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6
6.  Výrobcovia na obale hnojivého výrobku s označením CE alebo, ak sa hnojivý výrobok dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k hnojivému výrobku, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V poštovej adrese sa uvedie jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.
6.  Výrobcovia na obale produktu na hnojenie s označením CE alebo, ak sa produkt na hnojenie dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V poštovej adrese sa uvedie jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Takéto informácie sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný, podľa určenia dotknutého členského štátu, a musia byť jasné, pochopiteľné a čitateľné.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 7
7.  Výrobcovia zabezpečia, aby boli hnojivé výrobky s označením CE označené v súlade s prílohou III, alebo, ak sa hnojivý výrobok dodáva bez obalu, aby bolo označenie uvedené v sprievodnom dokumente k hnojivému výrobku a bolo pri uvádzaní výrobku na trh sprístupnené na účely kontroly. Označenie musí byť v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný, podľa určenia dotknutého členského štátu a musí byť jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné.
7.  Výrobcovia zabezpečia, aby produkt na hnojenie s označením CE bol označený v súlade s prílohou III, alebo ak je obal príliš malý na to, aby etiketa obsahovala všetky informácie, alebo ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, aby sa požadované informácie uviedli v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE. Informácie požadované v súlade s prílohou III sa poskytujú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný, podľa určenia dotknutého členského štátu a jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 10 – úvodná časť
10.  Výrobca predloží príslušnému orgánu členského štátu určenia správu o skúške odolnosti proti detonácii predpísanej v prílohe IV, a to pre tieto hnojivé výrobky s označením CE:
10.  Výrobca predloží príslušnému orgánu členského štátu určenia správu o skúške odolnosti proti detonácii predpísanej v prílohe IV a zaručí, že tieto produkty na hnojenie s označením CE sú schopné obstáť v tejto skúške:
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 10 – pododsek 1 – písmeno b
(b)  zmesi hnojivých látok, ako sú uvedené v prílohe I v kategórii výrobkov podľa účinku 7, ktoré obsahujú hnojivo uvedené v písm. a).
b)  kombinácie z rôznych kategórií produktu podľa účinku, ako sú uvedené v prílohe I v kategórii produktu podľa účinku 7, ktoré obsahujú hnojivo uvedené v písm. a).
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 10 – pododsek 2
Správa sa predloží najmenej päť dní pred uvedením týchto výrobkov na trh.
Správa sa predloží najmenej päť pracovných dní pred uvedením týchto výrobkov na trh. Zoznam príslušných orgánov členských štátov uvedie Komisia na svojej webovej stránke.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Dovozcovia uvádzajú na trh iba vyhovujúce hnojivé výrobky s označením CE.
1.  Do Únie možno dovážať a na trh Únie uvádzať iba vyhovujúce produkty na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Pred uvedením hnojivého výrobku s označením CE na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 14. Zaistia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby k hnojivému výrobku s označením CE bolo priložené vyhlásenie o zhode EÚ a požadovaná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6. Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že hnojivý výrobok s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II alebo v prílohe III, nesmie uviesť hnojivý výrobok na trh, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak hnojivý výrobok s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
2.  Pred uvedením produktu na hnojenie s označením CE na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 14. Zaistia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby k produktu na hnojenie s označením CE bolo priložené vyhlásenie o zhode EÚ a požadovaná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6. Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že produkt na hnojenie s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, nesmie uviesť produkt na hnojenie na trh, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak produkt na hnojenie s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Dovozcovia na obale hnojivého výrobku s označením CE alebo, ak sa hnojivý výrobok s označením CE dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k hnojivému výrobku, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.
3.  Dovozcovia na obale produktu na hnojenie s označením CE alebo, ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať, ako aj výrobcov z tretej krajiny. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Dovozcovia zabezpečia, aby bol hnojivý výrobok s označením CE označený v súlade s prílohou III, a to v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný.
4.  Dovozcovia zabezpečia, aby produkt na hnojenie s označením CE bol označený v súlade s prílohou III, alebo ak je obal príliš malý na to, aby etiketa obsahovala všetky informácie, alebo ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, aby sa požadované informácie uviedli v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE. Informácie požadované v súlade s prílohou III sa poskytujú v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6
6.  Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť hnojivého výrobku s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, dovozcovia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto hnojivých výrobkov sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich hnojivých výrobkov s označením CE a hnojivých výrobkov, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a v prípade potreby vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov o všetkých týchto kontrolných činnostiach.
6.  Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť produktu na hnojenie s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, dovozcovia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a životného prostredia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto produktov na hnojenie sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich produktov na hnojenie s označením CE a takýchto produktov na hnojenie, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov o všetkých týchto kontrolných činnostiach.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8
8.  Dovozcovia počas desiatich rokov od uvedenia hnojivého výrobku s označením CE na trh uchovávajú kópiu vyhlásenia o zhode EÚ pre potreby orgánov dohľadu nad trhom a zabezpečia, aby týmto orgánom mohla byť na požiadanie sprístupnená technická dokumentácia.
8.  Dovozcovia počas piatich rokov od uvedenia hnojivého výrobku s označením CE na trh uchovávajú kópiu vyhlásenia o zhode EÚ pre potreby orgánov dohľadu nad trhom a zabezpečia, aby týmto orgánom mohla byť na požiadanie sprístupnená technická dokumentácia. Dovozcovia na požiadanie sprístupnia kópiu vyhlásenia o zhode EÚ ďalším zúčastneným hospodárskym subjektom.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1
Pred sprístupnením hnojivého výrobku s označením CE na trhu distribútori overia, či je k nemu priložené vyhlásenie o zhode EÚ a požadovaná dokumentácia, či je označený v súlade s prílohou III v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa hnojivý výrobok s označením CE sprístupňuje na trhu, ľahko zrozumiteľný, a či výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a dovozca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3.
Pred sprístupnením produktu na hnojenie s označením CE na trhu distribútori overia, či je k nemu priložená požadovaná dokumentácia, či je označený v súlade s prílohou III v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa produkt na hnojenie s označením CE sprístupňuje na trhu, ľahko zrozumiteľný, a či výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a dovozca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3. Ak je obal príliš malý na to, aby etiketa obsahovala všetky informácie, alebo ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, distribútori na trhu overia, či sa požadované informácie uviedli v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2
Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že hnojivý výrobok s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II alebo prílohe III, nesmie hnojivý výrobok sprístupniť na trhu, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak hnojivý výrobok s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj orgány dohľadu nad trhom.
Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že produkt na hnojenie s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, nesmie produkt na hnojenie sprístupniť na trhu, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak produkt na hnojenie s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj orgány dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Bez toho, aby boli dotknuté spoločné špecifikácie uvedené v článku 13, hnojivé výrobky s označením CE, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za hnojivé výrobky, ktoré sú v zhode s požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II a prílohe II, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.
Produkty na hnojenie s označením CE, ktoré sú v zhode alebo boli odskúšané zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za produkty na hnojenie, ktoré sú v zhode s príslušnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II a prílohe III, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce spoločné špecifikácie, ktorých dodržiavanie zabezpečí súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II a prílohe III, na ktoré sa tieto špecifikácie alebo ich časti vzťahujú. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 3.
Ak sa na požiadavku stanovenú v prílohách I, II alebo III nevzťahujú harmonizované normy alebo ich časti, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak po žiadosti jednej alebo viacerých európskych normalizačných organizácií o vypracovanie harmonizovaných noriem pre túto požiadavku Komisia zistí neodôvodnené zdržanie prijatia tejto normy, Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce spoločné špecifikácie pre túto požiadavku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  Označenie CE sa umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na sprievodné doklady a v prípade, že sa hnojivý výrobok s označením CE dodáva v balenej forme, na obale.
1.  Označenie CE sa umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na obal produktu na hnojenie s označením CE alebo v prípade, že sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, umiestni sa v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1
Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do posudzovania zhody uvedeného v module D1 prílohy IV.
Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak sa to vyžaduje podľa prílohy IV.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
Hnojivý výrobok s označením CE, ktorý prešiel postupom zhodnocovania a spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, sa považuje za výrobok spĺňajúci podmienky stanovené v článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a preto sa považuje za výrobok, ktorý prestal byť odpadom.
Ak materiál, ktorý bol odpadom, prešiel postupom zhodnocovania a produkt na hnojenie s označením CE, ktorý je v súlade s týmto nariadením, obsahuje tento materiál alebo z neho pozostáva, tento materiál sa považuje za materiál spĺňajúci podmienky stanovené v článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a preto sa považuje za materiál, ktorý od okamihu vypracovania vyhlásenia o zhode EÚ prestal byť odpadom.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2
2.  Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo zachovania spôsobilosti dotknutého notifikovaného orgánu.
2.  Notifikujúce orgány poskytnú Komisii na požiadanie všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo zachovania spôsobilosti dotknutého notifikovaného orgánu.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3
3.  Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nesplnil požiadavky stanovené v prílohe I, prílohe II alebo prílohe III alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách, spoločných špecifikáciách uvedených v článku 13, či iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia a osvedčenie nevydá.
3.  Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nesplnil požiadavky stanovené v prílohe I, prílohe II alebo prílohe III alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách či spoločných špecifikáciách uvedených v článku 13, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a osvedčenie o zhode ani rozhodnutie o schválení nevydá.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4
4.  Ak po vydaní osvedčenia notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že hnojivý výrobok s označením CE už nevyhovuje, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a v prípade potreby pozastaví platnosť osvedčenia alebo osvedčenie odníme.
4.  Ak po vydaní osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že produkt na hnojenie s označením CE už nevyhovuje, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a v prípade potreby pozastaví platnosť osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení alebo ho odníme.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 5
5.  Ak sa nápravné opatrenia neprijmú alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí osvedčenie, pozastaví jeho platnosť alebo odníme všetky osvedčenia.
5.  Ak sa nápravné opatrenia neprijmú alebo ak nemajú požadovaný účinok a produkt na hnojenie s označením CE v dôsledku toho nevyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí všetky osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení, pozastaví ich platnosť alebo ich odníme.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno a
a)  o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení platnosti osvedčenia alebo odňatí osvedčenia;
a)  o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení platnosti alebo odňatí osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení;
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 37 – názov
Postup zaobchádzania s hnojivými výrobkami s označením CE, ktoré predstavujú riziko, na vnútroštátnej úrovni
Vnútroštátny postup zaobchádzania s produktmi na hnojenie s označením CE, ktoré predstavujú riziko
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 1
Ak majú orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu dostatočný dôvod domnievať sa, že hnojivý výrobok s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, vykonajú v súvislosti s predmetným hnojivým výrobkom hodnotenie vzhľadom na požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel podľa potreby spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.
Ak majú orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu dostatočný dôvod domnievať sa, že produkt na hnojenie s označením CE predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, ktorých sa toto nariadenie týka, vykonajú v súvislosti s predmetným produktom na hnojenie hodnotenie vzhľadom na všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel podľa potreby spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.
(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje aj na horizontálny pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „neprijateľné riziko“ (v jednotnom alebo množnom čísle) na „riziko“ (v jednotnom alebo množnom čísle). Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch.)
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2
Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že hnojivý výrobok s označením CE nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiadajú daný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie hnojivého výrobku s uvedenými požiadavkami, stiahol hnojivý výrobok z trhu, stiahol ho od používateľa, alebo aby odstránil označenie CE.
Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že produkt na hnojenie s označením CE nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiadajú daný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie produktu na hnojenie s uvedenými požiadavkami, stiahol produkt na hnojenie z trhu alebo ho v primeranej lehote, ktorá je úmerná povahe rizika a ktorú môžu stanoviť orgány dohľadu nad trhom, stiahol od používateľa, a aby odstránil označenie CE.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4 – pododsek 1
Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie hnojivého výrobku s označením CE na svojom vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť hnojivý výrobok z daného trhu, alebo ho stiahnuť od používateľa.
Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie produktu na hnojenie s označením CE na svojom vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť produkt na hnojenie z daného trhu, alebo ho stiahnuť od používateľa. Povinnosti orgánov dohľadu nad trhom v tomto smere nemajú vplyv na možnosť členských štátov regulovať produkty na hnojenie bez označenia CE pri ich sprístupnení na trhu.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5 – písmeno b
(b)  nedostatky v rámci harmonizovaných noriem uvedených v článku 12, na základe ktorých sa stanovuje predpoklad zhody.
b)   nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 12.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5 – písmeno b a (nové)
ba)   nedostatkami v spoločných špecifikáciách uvedených v článku 13.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad produktu na hnojenie s označením CE sa pripisuje nedostatkom v spoločných špecifikáciách uvedených v článku 37 ods. 5 písm. ba), Komisia bezodkladne prijme vykonávacie akty, ktorými dotknutú spoločnú špecifikáciu zmení alebo zruší. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1
1.  Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 37 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je hnojivý výrobok s označením CE v súlade s týmto nariadením, predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný hnojivý výrobok pri uvedení na trh toto riziko už nepredstavoval, alebo aby tento hnojivý výrobok z trhu stiahol, alebo ho stiahol od používateľa.
1.  Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 37 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je produkt na hnojenie s označením CE v súlade s týmto nariadením, predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, ktorých sa toto nariadenie týka, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote, ktorú stanoví orgán dohľadu nad trhom a ktorá je úmerná povahe rizika, prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný produkt na hnojenie pri sprístupnení na trhu toto riziko už nepredstavoval, alebo aby tento produkt na hnojenie z trhu stiahol, alebo ho stiahol od používateľa.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno c
c)  k hnojivému výrobku s označením CE nie je priložené vyhlásenie o zhode;
c)  nevypracovalo sa EÚ vyhlásenie o zhode;
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohy I až IV na účely ich prispôsobenia technickému pokroku a uľahčenia prístupu na vnútorný trh a voľného pohybu na ňom pre hnojivé výrobky s označením CE,
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohy I až IV na účely ich prispôsobenia technickému pokroku, berúc do úvahy produkty a materiály, ktoré sú už v členských štátoch povolené, najmä v oblastiach výroby produktov na hnojenie z vedľajších živočíšnych produktov a produktov pochádzajúcich zo zhodnocovania odpadu, a na účel uľahčenia prístupu na vnútorný trh a voľného pohybu na ňom pre produkty na hnojenie s označením CE,
a)  ktoré pravdepodobne budú predmetom významného obchodovania na vnútornom trhu, a
a)  ktoré majú potenciál byť predmetom významného obchodovania na vnútornom trhu, a
b)  v súvislosti s ktorými existujú vedecké dôkazy o tom, že nepredstavujú neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť ani životné prostredie, a sú dostatočne účinné.
b)  v súvislosti s ktorými existujú vedecké dôkazy o tom, že nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť ani životné prostredie, a sú dostatočne účinné.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 a (nový)
1a.  Bez zbytočného odkladu po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia prijme v súlade s odsekom 1 delegované akty s cieľom zmeniť kategórie komponentných materiálov stanovené v prílohe II tak, aby sa do týchto kategórií komponentných materiálov doplnili najmä vedľajšie živočíšne produkty, pre ktoré bol určený koncový bod, struvit, biouhlie a produkty na báze popola a aby sa stanovili požiadavky na začlenenie uvedených produktov do týchto kategórií. Pri prijímaní týchto delegovaných aktov Komisia osobitne zohľadní technologický pokrok v oblasti zhodnocovania živín.
Pozmeňujúci návrh 345
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 b (nový)
1b.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 43 na predĺženie dátumu nadobudnutia účinnosti v prípade limitu 20mg/kg podľa bodu 3 písm. a), bodu 2 prílohy I časť II PFC1(B), a bodu 2 písm. a) bod 2 prílohy I časť II PFC1(C)I, ak vychádza z dôsledného posúdenia vplyvu, má dôkazy na zváženie, podľa ktorých by zavedenie prísnejšieho limitu vážne ohrozilo dodávku hnojivých produktov do Únie.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Ak Komisia zmení prílohu II s cieľom doplniť nové mikroorganizmy do kategórie surovín pre takéto organizmy podľa odseku 1, urobí tak na základe týchto údajov:
2.  Ak Komisia zmení prílohu II s cieľom doplniť nové kmene mikroorganizmov do kategórie komponentných materiálov pre takéto organizmy, urobí tak po overení, že všetky dotknuté kmene doplnených mikroorganizmov spĺňajú požiadavky odseku 1 písm. b) tohto článku, na základe týchto údajov:
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno a
a)  názov mikroorganizmu;
a)  názov mikroorganizmu na úrovni kmeňa;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno c
c)  historické údaje o bezpečnej výrobe a bezpečnom používaní mikroorganizmu;
c)  údaje z vedeckej literatúry o bezpečnej výrobe a bezpečnom používaní mikroorganizmu;
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno d
d)  taxonomický vzťah k druhom mikroorganizmov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti (Qualified Presumtion of Safety), ktorý stanovil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín;
d)  taxonomický vzťah k druhom mikroorganizmov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti (Qualified Presumtion of Safety), ktorý stanovil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, alebo odkaz na vyhlásenie o súlade s príslušnými harmonizovanými normami týkajúcimi sa bezpečnosti použitých mikroorganizmov, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo o súlade s požiadavkami hodnotenia bezpečnosti mikroorganizmov prijatými Komisiou, ak takéto harmonizované normy neexistujú;
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Aby sa zohľadnil rýchly technologický pokrok v tejto oblasti, Komisia do ... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] prijme delegované akty v súlade s článkom 43 s cieľom vymedziť kritériá hodnotenia mikroorganizmov, ktoré možno používať v prípravkoch na výživu rastlín bez nominálneho vytvorenia kladného zoznamu.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
Do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 43 s cieľom zmeniť prílohu II tak, aby sa vložili koncové body vo výrobnom reťazci, ktoré boli určené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009, pokiaľ ide o živočíšne vedľajšie produkty uvedené v CMC 11 prílohy II.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3 a (nový)
3a.   Pri prijímaní delegovaných aktov uvedených v odseku 1 Komisia zmení kategóriu komponentných materiálov, v ktorej sa stanovujú požiadavky pre iné polyméry ako živinové polyméry v prílohe II, s cieľom zohľadniť najnovšie vedecké dôkazy a technologický rozvoj a do ... [tri roky odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] vymedzí kritériá premeny polymerického uhlíka na oxid uhličitý (CO2) a príslušnú skúšobnú metódu biodegradácie.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3 b (nový)
3b.  Pri prijímaní delegovaných aktov uvedených odseku 1 Komisia zmení kategóriu komponentných materiálov, v ktorej sa stanovujú kritériá pre iné priemyselné vedľajšie produkty v prílohe II, s cieľom zohľadniť súčasné výrobné postupy, technický rozvoj a najnovšie vedecké dôkazy a do ... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] vymedzí kritériá pre priemyselné vedľajšie produkty na ich zaradenie do kategórie komponentných materiálov.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty tieto pravidlá a opatrenia bezodkladne oznámia Komisii a bezodkladne ju informujú o všetkých následných zmenách týchto pravidiel a opatrení.
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty tieto pravidlá a opatrenia bezodkladne oznámia Komisii a bezodkladne ju informujú o všetkých následných zmenách týchto pravidiel a opatrení. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie presadzovania svojich pravidiel týkajúcich sa sankcií.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
1a.  V odseku 2 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:
„V prípade odvodených produktov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 32 a ktoré sa už rozsiahlo používajú v členských štátoch na výrobu hnojív, Komisia určí takýto koncový bod do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia o hnojivách]“.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – úvodná časť
(3)   34. „rastlinný biostimulátor“ je výrobok stimulujúci procesy výživy rastliny nezávisle od svojho obsahu živín, ktorého jediným účelom je zlepšenie jednej alebo viacerých z týchto vlastností rastliny:
34.  „rastlinný biostimulátor“ je produkt obsahujúci akúkoľvek látku alebo mikroorganizmus stimulujúci procesy výživy rastliny nezávisle od svojho obsahu živín alebo akákoľvek kombinácia takýchto látok a/alebo mikroorganizmov, ktorého jediným účelom je zlepšenie jednej alebo viacerých z týchto vlastností rastliny alebo rizosféry rastliny:
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – písmeno c
c)  kvalitatívne znaky plodiny.
c)  kvalita plodiny.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – písmeno c a (nové)
ca)   dostupnosť živín uzatvorených v pôde, rizosfére;
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – písmeno c b (nové)
cb)   rozklad organických zlúčenín v pôde;
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – písmeno c c (nové)
cc)  humifikácia;
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 48 – názov
Prechodné ustanovenia
Prechodné ustanovenia, podávanie správ a preskúmanie
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1
Členské štáty nebránia sprístupňovaniu na trhu hnojivých výrobkov, ktoré boli v súlade s nariadením (ES) č. 2003/2003 uvedené na trh ako hnojivá s označením „hnojivá ES“ pred [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Na takéto výrobky sa však primerane uplatňuje kapitola 5.
Členské štáty nebránia sprístupňovaniu na trhu produktov na hnojenie, ktoré boli v súlade s nariadením (ES) č. 2003/2003 uvedené na trh ako hnojivá s označením „hnojivo ES“ pred ... [dvanásť mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]. Na takéto výrobky sa však primerane uplatňuje kapitola 5.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty, ktoré už zaviedli nižší limit pre obsah kadmia (Cd) v organicko-minerálnych hnojivách a anorganických hnojivách stanovených v PFC 1 (B) ods. 3 písm. a), a PFC 1 (C) (I) ods. 2 písm. a) časti II prílohy I môžu zachovať tento prísnejší limit, kým nebude limit stanovený v súlade s týmto nariadením rovnaký alebo nižší. Členské štáty oznámia tieto existujúce vnútroštátne opatrenia Komisii do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 b (nový)
1b.  Do … [42 mesiacov od začiatku uplatňovania tohto nariadenia] Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia a jeho celkový vplyv na dosiahnutie jej cieľov vrátane vplyvu na MSP. Táto správa zahŕňa najmä:
a)  posúdenie fungovania vnútorného trhu s produktmi na hnojenie vrátane posúdenia zhody a účinnosti dohľadu nad trhom, analýzu účinkov čiastočnej harmonizácie na výrobu, spôsoby používania a obchodné toky produktov na hnojenie s označením CE a produktov na hnojenie uvedených na trh podľa vnútroštátnych pravidiel;
b)  posúdenie uplatňovania obmedzení týkajúcich sa úrovní kontaminantov, ako sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, akékoľvek nové relevantné vedecké informácie týkajúce sa toxicity a karcinogenity kontaminantov, pokiaľ sú dostupné, a to vrátane rizík kontaminácie produktov na hnojenie uránom;
c)  posúdenie vývoja technológií odstraňovania kadmia a ich vplyvu, rozsahu a nákladov v celom hodnotovom reťazci, ako aj odpadového hospodárstva v súvislosti s kadmiom a
d)  posúdenie vplyvu na obchod so surovinami vrátane dostupnosti fosforitu.
V správe sa náležite zohľadní technologický pokrok a inovácie, ako aj štandardizácia procesov týkajúcich sa výroby a používania produktov na hnojenie. K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh do ... [päť rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia].
Do ... [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia predloží hodnotenie vedeckých údajov s cieľom stanoviť agronomické a environmentálne kritériá na vymedzenie kritérií koncového bodu spracovania maštaľného hnoja, s cieľom bližšie určiť vlastnosti produktov, ktoré obsahujú spracovaný maštaľný hnoj alebo z neho pozostávajú.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 c (nový)
1c.  Do ... [päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia uskutoční revíziu postupu posudzovania zhody mikroorganizmov.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2
Uplatňuje sa od 1. januára 2018.
Uplatňuje sa od … [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] s výnimkou článkov 19 až 35, ktoré sa uplatňujú od … [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], a článkov 13, 41, 42, 43 a 45, ktoré sa uplatňujú od … [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 1 – písmeno C a (nové)
Ca.  Nízkouhlíkové hnojivo
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 5 – písmeno A – bod I a (nový)
Ia.  Inhibítor denitrifikácie
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 4
4.  Ak hnojivý výrobok s označením CE obsahuje látku, v prípade ktorej boli maximálne limity rezíduí pre potraviny a krmivá stanovené v súlade s
vypúšťa sa
a)  nariadením Rady (EHS) č. 315/9332,
b)  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/200533,
c)  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/200934 alebo
d)  so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES35,
použitie tohto produktu na hnojenie s označením CE podľa návodu na použitie nesmie viesť k prekročeniu uvedených limitov v potravinách alebo krmivách.
__________________
32 Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1).
33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).
34 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).
35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10).
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 4 a (nový)
4a.   Zložky predložené na schválenie alebo opätovné schválenie podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, ktoré však nie sú uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 540/2011, sa nesmú používať v produktoch na hnojenie, keď je ich neuvedenie odôvodnené článkom 1 odsekom 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1
1.  Organické hnojivo musí obsahovať
1.  Organické hnojivo musí obsahovať
–  uhlík (C) a
–  organický uhlík (Corg) a
–  živiny
–  živiny
výlučne biologického pôvodu s výnimkou materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne usadený v geologických útvaroch.
výlučne biologického pôvodu, ako je rašelina, vrátane leonarditu, lignitu a látok, ktoré boli získané z týchto materiálov, ale s výnimkou iných materiálov, ktoré sú skamenelé alebo pevne usadené v geologických útvaroch.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 2 – zarážka 1
–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,
–  kadmium (Cd) 1,0 mg/kg sušiny,
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 2 – zarážka 6
–  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg sušiny.
–  biuret (C2H5N3O2) pod detekčným limitom.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 3

Text predložený Komisiou

3.  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

3.  Patogény nesmú byť prítomné v organickom hnojive vo väčšej koncentrácii, ako sú príslušné limity uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. v žiadnej fáze svojho vývoja nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml organických hnojív.

Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) (I) – bod 1 a (nový)
1a.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných živín: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) alebo oxid draselný (K2O).
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) (I) – bod 2 a (nový)
2a.  Ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje viac ako jednu živinu, musí obsahovať primárne deklarované živiny v týchto minimálnych množstvách:
spolu 2,5 hm. % dusíka (N) alebo
spolu 2 hm. % oxidu fosforečného
(P2O5), alebo spolu 2 hm. % oxidu draselného (K2O) a
spolu 6,5 hm. % obsahu živín.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) (II) – bod 1 a (nový)
1a.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných živín: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) alebo oxid draselný (K2O).
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) (II) – bod 2 – úvodná časť
2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných živín v určených minimálnych množstvách:
2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných primárnych živín v určených minimálnych množstvách:
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 1
–  2% hmotnosti celkového dusíka (N),
–  spolu 1 hm. % dusíka (N) a/alebo
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 2
–  1% hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5) alebo
–  spolu 2 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) alebo
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 3
–  2% hmotnosti celkového oxidu draselného (K2O).
–  spolu 1 hm. % oxidu draselného (K2O) a
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 3 a (nová)
–  spolu 6,5 hm. % obsahu živín.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) (II) – bod 2 a (nový)
2a.  Ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje viac ako jednu živinu, musí obsahovať primárne deklarované živiny v týchto minimálnych množstvách:
spolu 2 hm. % dusíka (N) alebo
spolu 1 hm. % oxidu fosforečného
(P2O5), alebo spolu 2 hm. % oxidu draselného (K2O) a
spolu 5 hm. % obsahu živín.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 1
1.  Organicko-minerálne hnojivo je zmesou
1.  Organicko-minerálne hnojivo je zmesou
–  jedného alebo viacerých anorganických hnojív uvedených v PFC 1(C) a
–  jedného alebo viacerých minerálnych hnojív uvedených v PFC 1(C) a
–  materiálu s obsahom organického uhlíka (C) a
–  jedného alebo viacerých materiálov s obsahom organického uhlíka (Corg) a
–  živín výlučne biologického pôvodu s výnimkou materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne usadený v geologických útvaroch.
–  živín výlučne biologického pôvodu, ako je rašelina, vrátane leonarditu, lignitu a látok, ktoré boli získané z týchto materiálov, ale s výnimkou iných materiálov, ktoré sú skamenelé alebo pevne usadené v geologických útvaroch.
Pozmeňujúci návrh 343
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC1(B) – bod 3 – písmeno a – bod 2 – zarážky 2 a 3
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum tri roky po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5), a
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum šesť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5), a
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum dvanásť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum šestnásť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 4

Text predložený Komisiou

4.  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

4.  V organicko-minerálnych hnojivách nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. v žiadnej fáze svojho vývoja nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml organicko-minerálnych hnojív.

Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B) (I) – bod 2 – zarážka 2
–  2 % hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5) alebo
–  1 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vode alebo
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(I) – bod 2 a (nový)
2a.  Ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje viac ako jednu živinu, musí obsahovať primárne deklarované živiny v týchto minimálnych množstvách:
spolu 2,5 hm. % dusíka (N), z toho 1 hm. % produktu na hnojenie s označením CE tvorí organický dusík (N), alebo spolu 2 hm. % oxidu fosforečného (P2O5), alebo spolu 2 hm. % oxidu draselného (K2O) a
spolu 6,5 hm. % obsahu primárnych živín.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(I) – bod 4
4.  Každá jednotka hnojivého výrobku s označením CE musí vo svojom deklarovanom obsahu obsahovať organickú látku a živiny.
4.  Každá jednotka produktu na hnojenie s označením CE musí vo svojom deklarovanom obsahu obsahovať organický uhlík a všetky živiny. Jednotka sa vzťahuje na jednu zložku produktu, ako sú granuly, pelety atď.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 a (nový)
2a.  Ak produkt obsahuje viac ako jednu živinu, musia byť prítomné tieto minimálne množstvá:
–  spolu 1 hm. % dusíka (N) alebo
–  spolu 1 hm. % oxidu fosforečného (P2O5), alebo
–  spolu 1 hm. % oxidu draselného (K2O),
pričom celkový obsah živín dosahuje minimálne 4 %.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 3
3.  Hmotnostná koncentrácia organického uhlíka (C) v hnojivom výrobku s označením CE musí byť najmenej 3 %.
3.  Hmotnostné percento organického uhlíka (C) v produkte na hnojenie s označením CE musí byť najmenej 1 hm. %.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – bod 1
1.   Anorganické hnojivo je iné hnojivo ako organické alebo organicko-minerálne hnojivo.
1.   Minerálne hnojivo je hnojivo s obsahom živín v minerálnej forme alebo živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu spracovaných do minerálnej formy. Hmotnostné percento organického uhlíka (Corg) v produkte na hnojenie s označením CE nesmie pre siahnuť 1 %. To sa netýka uhlíka pochádzajúceho z povrchových materiálov, ktoré spĺňajú požiadavky CMC 9 a 10, a prídavných látok, ktoré spĺňajú požiadavky PFC 5 a CMC 8.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – bod 1 a (nový)
1a.   Fosforečné hnojivá musia spĺňať aspoň jednu z týchto minimálnych úrovní rozpustnosti, aby boli dostupné pre rastliny, v opačnom prípade nemôžu byť označené ako fosforečné hnojivo:
–  rozpustnosť vo vode: minimálna úroveň 40 % celkového obsahu fosforu alebo
–  rozpustnosť v neutrálnom citráte amónnom: minimálna úroveň 75 % celkového obsahu fosforu, alebo
–  rozpustnosť v kyseline mravčej (len pre jemne mletý kamenný fosfát): minimálna úroveň 55 % celkového obsahu fosforu.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – bod 1 b (nový)
1b.   Celkový deklarovateľný obsah dusíka je daný súčtom amoniakálneho N, dusičnanového N, močovinového N, N z metylénmočoviny, N z dvojmočoviny izobutylidénu, N z dvojmočoviny krotonylidénu. Deklarovateľný obsah fosforu je daný fosfátovou formou fosforu. Nové formy môžu byť pridané po vedeckom preskúmaní v súlade s článkom 42 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) – bod 1
1.  Účelom anorganického hnojiva s obsahom makroživiny je poskytovať rastlinám jednu alebo viacero z týchto makroživín: dusík (N), fosfor (P), draslík (K), horčík (Mg), vápnik (Ca), síru (S) alebo sodík (Na).
1.  Účelom minerálneho hnojiva s obsahom makroživiny je poskytovať rastlinám jednu alebo viacero z týchto makroživín:
a)  primárne: dusík (N), fosfor (P)draslík (K);
b)  sekundárne: horčík (Mg), vápnik (Ca), síru (S) alebo sodík (Na).
Pozmeňujúci návrh 344
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) – bod 2 – písmeno a – bod 2 – zarážky 2 a 3
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum tri roky po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
–  od [šesť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum dvanásť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
–  od [šestnásť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod i – bod 1
1.  Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny nesmie mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.
1.  Jednozložkové tuhé minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah:
a)   najviac jednej primárnej živiny (dusíka (N), fosfora (P) a draslíka (K)) alebo
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod i – bod 1 – písmeno b (nové)
b)   najviac jednej sekundárnej živiny (horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) a sodíka (Na)).
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) - písmeno a - bod i – bod 1 a (nový)
1a.   Jednozložkové tuhé minerálne hnojivo s obsahom makroživiny s deklarovaným obsahom najviac jednej primárnej živiny môže obsahovať jednu alebo viac sekundárnych živín.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod i – bod 2 – úvodná časť
2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať jednu z týchto deklarovaných živín v určenom minimálnom množstve:
2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať primárne a/alebo sekundárne deklarované živiny v aspoň tomto množstve:
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod i – bod 2 – zarážka 2
–  12 % hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  spolu 12 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vode,
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno - a - i – bod 2 – zarážka 7
–  1 % hmotnosti celkového oxidu sodného (Na2O),
–  spolu 3 hm. % oxidu sodného (Na2O),
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 1
1.  Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.
1.  Viaczložkové tuhé minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej primárnej a/alebo sekundárnej živiny.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – úvodná časť
2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z týchto deklarovaných živín v určených minimálnych množstvách:
2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z primárnych a/alebo sekundárnych deklarovaných živín aspoň v týchto množstvách:
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – zarážka 2
–  3% hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  spolu 5 hm. % oxidu fosforečného (P2O5), rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode,
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - ii – bod 2 – zarážka 3
–  3 % hmotnosti celkového oxidu draselného (K2O),
–  spolu 5 hm. % oxidu draselného (K2O),
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – zarážka 4
–  1,5% hmotnosti celkového oxidu horečnatého (MgO),
–  spolu 2 hm. % oxidu horečnatého (MgO),
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – zarážka 5
–  1,5% hmotnosti celkového oxidu vápenatého (CaO),
–  spolu 2 hm. % oxidu vápenatého (CaO),
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – zarážka 6
–  1,5 % hmotnosti celkového oxidu sírového (SO3) alebo
–  spolu 5 hm. % oxidu sírového (SO3),
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – zarážka 7
–  1 % hmotnosti celkového oxidu sodného (Na2O),
–  spolu 3 hm. % oxidu sodného (Na2O).
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a bod i-ii - bod A – bod 5 – zarážka 1
–   po piatich tepelných cykloch opísaných v module A1 oddiele 4.2 prílohy IV,
–   po piatich tepelných cykloch opísaných v module A1 oddiele 4.2 prílohy IV v prípade skúšky pred uvedením na trh,
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 1
1.  Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny nesmie mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.
1.  Jednozložkové kvapalné minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah:
a)   najviac jednej primárnej živiny,
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 1 – písmeno b (nové)
b)   najviac jednej sekundárnej živiny.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 1 a (nový)
1a.   Jednozložkové kvapalné minerálne hnojivo s obsahom makroživiny s deklarovaným obsahom najviac jednej primárnej živiny môže obsahovať jednu sekundárnu živinu alebo viac sekundárnych živín.
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 2 – úvodná časť
2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať jednu z týchto deklarovaných živín v určenom minimálnom množstve:
2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať primárne a/alebo sekundárne deklarované živiny aspoň v týchto množstvách:
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 2 – zarážka 2
–  5 % hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  spolu 5 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode,
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 2 – zarážka 6
–  5% hmotnosti celkového oxidu sírového (SO3) alebo
–  spolu 5 hm. % oxidu sírového (SO3),
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 2 – zarážka 7
–  1 % hmotnosti celkového oxidu sodného (Na2O).
–  celkové množstvo oxidu sodného (Na2O) medzi 0,5 a 5 hm. %.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 1
1.  Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.
1.  Viaczložkové kvapalné minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej primárnej a/alebo sekundárnej živiny.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – úvodná časť
2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z týchto deklarovaných živín v určených minimálnych množstvách:
2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z primárnych a/alebo sekundárnych deklarovaných živín aspoň v týchto množstvách:
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 1
–   1,5 % hmotnosti celkového dusíka (N),
–   spolu 3 hm. % dusíka (N) alebo
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 2
–  1,5% hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  spolu 1,5 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode,
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 3
–  1,5 % hmotnosti celkového oxidu draselného (K2O),
–  spolu 3 hm. % oxidu draselného (K2O), alebo
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 4
–  0,75 % hmotnosti celkového oxidu horečnatého (MgO),
–  spolu 1,5 hm. % oxidu horečnatého (MgO), alebo
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 5
–  0,75 % hmotnosti celkového oxidu vápenatého (CaO),
–  spolu 1,5 hm. % oxidu vápenatého (CaO), alebo
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 6
–  0,75% hmotnosti celkového oxidu sírového (SO3) alebo
–  spolu 1,5 hm. % oxidu sírového (SO3) alebo
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(II) – bod 1
1.  Anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny je iné anorganické hnojivo ako hnojivo s obsahom makroživiny, ktorého cieľom je poskytovať jednu alebo viacero z týchto živín: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) alebo zinok (Zn).
1.  Anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny je iné anorganické hnojivo ako hnojivo s obsahom makroživiny, ktorého cieľom je poskytovať jednu alebo viacero z týchto živín: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo), selén (Se), kremík (Si) alebo zinok (Zn).
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) a (nový)
PFC1(C)a: NÍZKOUHLÍKOVÉ HNOJIVO
1.  Produkt na hnojenie s označením CE sa označuje ako nízkouhlíkové hnojivo, ak obsahuje viac ako 1 % organického uhlíka (Corg) a až do 15 % organického uhlíka (Corg).
2.  Uhlík prítomný v kyánamide vápenatom a v močovine a jeho kondenzačné produkty a deriváty nebudú na účely tohto vymedzenia zahrnuté do organického uhlíka.
3.  Špecifikácie hnojív z kategórie PFC1(C), ktoré sa označujú ako pevné/kvapalné, jednozložkové/viaczložkové, s makroživinou/mikroživinou, sa budú vzťahovať aj na túto kategóriu.
4.  Produkty predávané v rámci kategórie PFC1(C) musia spĺňať úrovne kontaminujúcich látok uvedené v prílohe I, vymedzené pre organické alebo organicko-minerálne hnojivá, v každom prípade, keď kategória PFC1(C) neobsahuje žiadne limitné hodnoty pre tieto kontaminanty.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 2 – bod 1
1.  Vápenaté hnojivo je hnojivý výrobok s označením CE, ktorého účelom je korigovať kyslosť pôdy a ktorý obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany alebo kremičitany týchto živín: vápnik (Ca) alebo horčík (Mg).
1.  Prípravok na vápnenie je produkt na hnojenie s označením CE, ktorého funkciou je korigovať kyslosť pôdy a ktorý obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany alebo/a kremičitany týchto živín: vápnik (Ca) alebo horčík (Mg).
Pozmeňujúci návrh 398
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 2 – bod 3
3.  Musia byť splnené tieto parametre stanovené pre sušinu:
3.  Musia byť splnené tieto parametre stanovené pre sušinu:
–  minimálna neutralizačná hodnota: 15 (ekvivalent CaO) alebo 9 (ekvivalent HO-), a
–  minimálna neutralizačná hodnota: 15 (ekvivalent CaO) alebo 9 (ekvivalent HO-), a
–  minimálna reaktivita: 10 % alebo 50 % po šiestich mesiacoch (test inkubácie).
–  minimálna reaktivita: 10 % alebo 50 % po šiestich mesiacoch (test inkubácie), a
–  Minimálna veľkosť zrna: 70 % < 1 mm, okrem páleného vápna, granulovaného materiálu na vápnenie a kriedy (=70 % veľkosti zrna musí prejsť cez sito s veľkosťou oka 1 mm)
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3 – bod 1
Pôdna pomocná látka je hnojivý výrobok s označením CE, ktorého účelom je pridanie do pôdy na účely zachovania, zlepšenia alebo ochrany fyzikálnych alebo chemických vlastností, štruktúry alebo biologickej aktivity pôdy.
Pôdna pomocná látka je materiál vrátane mulču, pridávaný do pôdy na mieste, ktorého funkciou je prevažne zachovanie alebo zlepšenie jej fyzikálnych vlastností a ktorý môže zlepšiť jej chemické a/alebo biologické vlastnosti alebo aktivitu.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3 – bod 1a (nový)
1a.   Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej 15 % materiálu biologického pôvodu.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 1
1.  Organická pôdna pomocná látka musí výlučne pozostávať z materiálu výlučne biologického pôvodu s výnimkou materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne usadený v geologických útvaroch.
1.  Organická pôdna pomocná látka musí výlučne pozostávať z materiálu výlučne biologického pôvodu vrátane rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových látok, ktoré z nich boli získané, ale s výnimkou iných materiálov, ktoré sú skamenelé alebo pevne usadené v geologických útvaroch.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 2 – zarážka 2
–   šesťmocný chróm (Cr VI) 2 mg/kg sušiny;
–   šesťmocný chróm (Cr VI) 1 mg/kg sušiny;
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 3 – zarážka a

Text predložený Komisiou

a)  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

a)  V organických pôdnych pomocných látkach nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. v žiadnej fáze svojho vývoja nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml organickej pôdnej pomocnej látky.

Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(B) – bod 1
1.  Anorganická pôdna pomocná látka je iná pôdna pomocná látka ako organická pôdna pomocná látka.
1.  Anorganická pôdna pomocná látka je iná pôdna pomocná látka ako organická pôdna pomocná látka, a zahŕňa mulčovacie fólie. Biologicky rozložiteľná mulčovacia fólia musí byť biologicky rozložiteľná polymérová fólia, ktorá spĺňa najmä požiadavky uvedené v bodoch 2a a 3 CMC 10 v prílohe II a ktorá sa má umiestniť na pôdu na mieste na ochranu pôdnej štruktúry, potláčanie rastu buriny, znižovanie strát vlhkosti pôdy alebo predchádzanie erózii.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 4 – bod 1
1.  Pestovateľský substrát je iná látka ako pôda určená na použitie ako substrát na vývoj koreňa.
1.  Pestovateľský substrát je iný materiál ako pôda na mieste, v ktorej sa pestujú rastliny a huby.
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 4 – bod 3

Text predložený Komisiou

3.  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

3.  V pestovateľskom substráte nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. v žiadnej fáze svojho vývoja nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml pestovateľského substrátu.

Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5 – bod 1
Prídavná látka je hnojivý výrobok s označením CE určený na to, aby sa pridal k výrobku poskytujúcemu rastlinám živiny na účely zlepšenia spôsobov, akými tento výrobok uvoľňuje živiny.
Prídavná látka je produkt na hnojenie s označením CE, ktorý je určený na pridanie do výrobku a ktorý má preukázateľný účinok na transformáciu alebo dostupnosť rôznych foriem minerálnych či nerastných živín pre rastliny, alebo oboje, alebo ktorý sa pridáva do pôdy a ktorého funkciou je zlepšovať využívanie živín rastlinami, alebo obmedzovať straty živín.
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(A)(I a) (nový)
PFC 5(A)(Ia): Inhibítor denitrifikácie
1.  Inhibítor denitrifikácie je inhibítor, ktorý obmedzuje tvorbu oxidu dusného (N2O) tým, že spomaľuje alebo blokuje konverziu dusičnanov (NO3-) na plynný dusík (N2) bez ovplyvnenia procesu nitrifikácie popísaného v PFC 5(A)(I). Prispieva to k zvýšenej dostupnosti dusičnanov pre rastlinu a k zníženiu emisií N2O.
2.  Účinnosť tejto metódy možno posudzovať na základe merania emisií oxidu dusného v odobratých vzorkách plynu vo vhodnom meracom prístroji a meraním množstva N2O v uvedenej vzorke v plynovom chromatografe. Pri tomto posudzovaní sa zaznamenáva aj obsah vody v pôde.
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – úvodná časť
1.  Rastlinný biostimulátor je hnojivý výrobok s označením CE, ktorý stimuluje procesy výživy rastlín nezávisle od obsahu živín vo výrobku, a to výlučne s cieľom zlepšiť jednu alebo viacero z týchto vlastností rastliny:
1.  Rastlinný biostimulátor je produkt na hnojenie s označením CE, ktorý stimuluje procesy výživy rastlín nezávisle od obsahu živín v produkte, a to výlučne s cieľom zlepšiť jednu alebo viacero z týchto vlastností rastliny a rastlinnej rizosféry alebo fylosféry:
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – písmeno c a (nové)
ca)  dostupnosť obmedzených živín v pôde a rizosfére,
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – písmeno c b (nové)
cb)  humifikácia,
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6– bod 1 – písmeno c c (nové)
cc)  rozklad organických zlúčenín v pôde.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 2 – zarážka 1
–   kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny,
–   kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 1
1.  Mikrobiálny rastlinný biostimulátor musí výlučne pozostávať z mikroorganizmu alebo spoločenstva mikroorganizmov uvedených v kategórii surovín 7 prílohy II.
1.  Mikrobiálny rastlinný biostimulátor musí pozostávať z:
a)   mikroorganizmu alebo spoločenstva mikroorganizmov uvedených v kategórii komponentných materiálov 7 prílohy II;
b)  mikroorganizmov alebo spoločenstva mikroorganizmov, ktoré sú odlišné od tých, ktoré sú uvedené v písmene a) tohto bodu. Môžu sa používať ako kategórie komponentných materiálov za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v kategórii komponentných materiálov 7 prílohy II.
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 3

Text predložený Komisiou

3.   Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

3.   V mikrobiálnych rastlinných biostimulátoroch nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmy/ich toxíny, metabolity

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo

5

0

neprítomnosť v 1g alebo 1ml

Listeria monocytogenes

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Vibrio spp

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Shigella spp

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Staphylococus aureus

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Enterococaceae

5

2

10 JTK/g

Počet anaeróbnych mikroorganizmov, pokiaľ nie je mikrobiálnym biostimulátorom aeróbna baktéria

5

2

105 JTK/g alebo ml

Počet kvasiniek a mulču, pokiaľ nie je mikrobiálnym biostimulátorom huba

5

2

1000 JTK/g alebo ml

kde n = počet jednotiek, ktoré sú vo vzorke; c= počet jednotiek vzorky s hodnotami nad stanoveným limitom.

Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 4
4.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 1 g alebo objemom 1 ml nesmie byť prítomná Escherichia coli.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 5
5.  V hnojivom výrobku s označením CE nesmú byť v koncentrácii viac ako 10 KTJ/g čerstvej hmoty prítomné Enterococaceae.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 6
6.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmie byť prítomná Listeria monocytogenes.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 7
7.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmú byť prítomné Vibrio spp.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 8
8.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmú byť prítomné Shigella spp.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 9
9.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 1 g alebo objemom 1 ml nesmie byť prítomný Staphylococcus aureus.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 10
10.  Počet aeróbnych mikroorganizmov nesmie prekročiť 105 KTJ/g alebo ml vzorky hnojivého výrobku s označením CE, pokiaľ nie je mikrobiálnym biostimulátorom aeróbna baktéria.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 12 – pododsek 2
hodnota pH rastlinného biostimulátora musí byť vyššia alebo sa rovnať 4.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 13
13.  Čas použiteľnosti mikrobiálneho rastlinného biostimulátora musí byť najmenej šesť mesiacov za podmienok skladovania uvedených na etikete.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 7 – bod 3 – úvodná časť
3.  Zmiešavanie nesmie zmeniť povahu jednotlivých zložkových hnojivých výrobkov
3.  Zmiešavanie nesmie zmeniť funkciu jednotlivých zložkových produktov na hnojenie
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – CMC 11 a (nový)
CMC 11a: Iné priemyselné vedľajšie produkty
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1 – úvodná časť
1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať iné látky a zmesi ako39
1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať iné látky a zmesi vrátane technických prídavných látok ako39
__________________
__________________
39 Vylúčenie látky z kategórie CMC 1 nebráni tomu, aby bola vyhovujúcou surovinou na základe inej kategórie surovín stanovujúcej odlišné požiadavky. Pozri napríklad CMC 11 týkajúcu sa vedľajších živočíšnych produktoch, CMC 9 a 10 týkajúcu sa polymérov a CMC 8 týkajúcu sa prídavných látok.
39 Vylúčenie látky z kategórie CMC 1 nebráni tomu, aby bola vyhovujúcou surovinou na základe inej kategórie surovín stanovujúcej odlišné požiadavky. Pozri napríklad CMC 11 týkajúcu sa vedľajších živočíšnych produktoch, CMC 9 a 10 týkajúcu sa polymérov a CMC 8 týkajúcu sa prídavných látok.
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1 – písmeno b
b)  vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES,
b)  vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES, s výnimkou iných vedľajších produktov registrovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 než sú vedľajšie výrobky, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v bode 5 prílohy V k uvedenému nariadeniu,
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1 – písmeno e
e)  polyméry alebo
e)  polyméry s výnimkou tých polymérov, ktoré boli použité v pestovateľských substrátoch bez kontaktu s pôdou, alebo
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 1
1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované inak ako rezaním, mletím, odstredením, lisovaním, sušením, lyofilizáciou alebo extrahovaním vodou.
1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované inak ako rezaním, mletím, odstredením, preosievaním, mletím, lisovaním, sušením, lyofilizáciou, pufrovaním, vytláčaním, radiáciou, ošetrovaním mrazom, tepelnou sanitáciou, extrahovaním vodou alebo akýmkoľvek iným spôsobom prípravy alebo spracovania, na základe ktorého nevzniká povinnosť registrovať konečnú látku podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 2
2.  Na účely odseku 1 sa za rastliny považujú aj riasy, ale nie sinice.
2.  Na účely odseku 1 sa za rastliny považujú aj riasy okrem siníc, ktoré produkujú cyanotoxíny klasifikované ako nebezpečné v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – úvodná časť
1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať kompost získaný aeróbnym kompostovaním výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:
1.  Prípravok na výživu rastlín s označením CE môže obsahovať kompost, kvapalný alebo nekvapalný mikrobiálny alebo nemikrobiálny extrakt vyrobený z kompostu, získaný aeróbnym kompostovaním a prípadne zabezpečujúci rozmnožovanie prirodzene sa vyskytujúcich mikrobiálnych organizmov výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno b
b)  vedľajšie živočíšne produkty kategórie 2 a 3 podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009,
b)  produkty pochádzajúce zo živočíšnych vedľajších produktov uvedených v článku 32 nariadenia (ES) č. 1069/2009, pre ktoré sa dosiahol koncový bod výrobného reťazca v súlade s článkom 5 uvedeného nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno c – úvodná časť
c)  živé alebo mŕtve organizmy alebo ich časti, ktoré sú nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, destilovaním vodnou parou alebo zahrievaním výlučne na účely odstránenia vody; alebo ktorá je extrahovaná zo vzduchu akýmkoľvek spôsobom s výnimkou
c)  živé alebo mŕtve organizmy alebo ich časti, ktoré sú nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou s výnimkou
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno c – zarážka 2
–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu alebo dnového sedimentu a
–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu (okrem nekonzumovateľných zvyškov potravín, krmiva rastlinného pôvodu a kultúr súvisiacich s agropalivom) alebo dnového sedimentu a
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno e a (nové)
ea)  nespracované a mechanicky spracované zvyšky z odvetví potravinárskeho priemyslu, s výnimkou odvetví využívajúcich živočíšne vedľajšie produkty podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009.
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno e b (nové)
eb)  materiály, ktoré sú v súlade s CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 a CMC 11.
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 2 – zarážka 1
–  ktoré spracúva len vstupné materiály uvedené v odseku 1 a
–  v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bode 1 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú uvedené v bode 1 a
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 6 – písmeno a – zarážka 2
–   kritérium: maximálne 25 mmol O2/kg organickej hmoty za hodinu; alebo
–   kritérium: maximálne 50 mmol O2/kg organickej hmoty za hodinu; alebo
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – názov
CMC 4: Digestát z energetických plodín
CMC 4: Digestát z energetických plodín a rastlinný bioodpad
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 1 – písmeno c
c)  ktorýkoľvek materiál uvedený v bodoch a) a b), ktorý predtým prešiel digesciou.
c)  ktorýkoľvek materiál uvedený v bodoch a) a b), ktorý predtým prešiel digesciou, bez akýchkoľvek stôp aflatoxínov.
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 2 – zarážka 1
–  ktoré spracúva len vstupné materiály uvedené v odseku1 a
–  v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bode 1 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú uvedené v bode 1, a
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 3 – písmeno b
b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.);
b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu popísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/20111a;
_________________
1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 3 – písmeno d
d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.); alebo
d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu, opísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011; alebo
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno c – zarážka 2
–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu alebo dnového sedimentu,
–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu iného ako tie, ktoré sú uvedené v písmene ea), alebo dnového sedimentu a
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno e – úvodná časť
e)  ktoréhokoľvek materiálu uvedeného v písm. a) až d), ktorý
e)  ktorýkoľvek materiál bez aflatoxínov uvedený v písmenách a) až d), ktorý
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno e a (nové)
ea)  nespracované a mechanicky spracované zvyšky z odvetví potravinárskeho priemyslu, s výnimkou odvetví využívajúcich živočíšne vedľajšie produkty v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno e b (nové)
eb)  materiály, ktoré sú v súlade s CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 a CMC 11.
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 2 – zarážka 1
–  ktoré spracúva len vstupné materiály uvedené v odseku1 a
–  v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bode 1 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú uvedené v bode 1, a
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 3 – písmeno a
(a)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C počas najmenej 24 hodín a hydraulický retenčný čas najmenej 20 dní;
a)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C počas najmenej 24 hodín a hydraulický retenčný čas najmenej 20 dní, po ktorom nasleduje analýza zameraná na overenie toho, či sa procesom digescie úspešne zničili patogény;
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Príloha II– časť II – CMC 5 – bod 3 – písmeno b
(b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.);
b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu, opísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 3 – písmeno d
(d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.); alebo
d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu, opísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011; alebo
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 1 – písmeno c a (nové)
ca)  olej z olivových výliskov, t. j. viskózny vedľajší produkt mletia olív z olivových výliskov získaný spracovaním za mokra pomocou organických rozpúšťadiel v dvoch (dvojfázové výlisky) alebo troch fázach (trojfázové výlisky);
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 1 – písmeno c b (nové)
cb)   vedľajšie produkty odvetvia výroby krmív, ktoré sú uvedené v zozname jednotlivých kŕmnych surovín v nariadení (EÚ) č. 68/2013,
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 1 – písmeno c c (nové)
cc)  akýkoľvek iný materiál alebo látka, ktoré boli schválené na začlenenie do potravín alebo krmív.
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 2 – pododsek 2 a (nový)
Všetky látky musia obsahovať aflatoxíny pod detekčným limitom.
Pozmeňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 7 – bod 1 – zarážka 1
–  neprešli iným spracovaním ako sušením alebo lyofilizáciou a
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 8 – bod 1
1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať látku alebo zmes určenú na zlepšenie spôsobov, akými tento hnojivý výrobok uvoľňuje živiny, len vtedy, ak sa v súlade s postupom posudzovania zhody uplatniteľným na takúto prídavnú látku preukázalo, že uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky tohto nariadenia na výrobok kategórie PFC 5 prílohy I.
1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať látku alebo zmes (vrátane technických prídavných látok, ako sú: protihrudkové činidlá, protipeniace činidlá, protiprachové činidlá, farbivá a reologické činidlá), určenú na zlepšenie spôsobov, akými tento produkt na hnojenie uvoľňuje živiny, len vtedy, ak sa v súlade s postupom posudzovania zhody uplatniteľným na takúto prídavnú látku preukázalo, že uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky tohto nariadenia na výrobok kategórie PFC 5 prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – PFC 8 – bod 3 a (nový)
3a.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať vyhovujúci inhibítor denitrifikácie uvedený v PFC 5(A)(Ia) prílohy I len vtedy, ak obsahuje dusík v akejkoľvek forme.
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 8 – bod 4
4.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať inhibítor ureázy, ktorý spĺňa príslušné požiadavky a je uvedený v PFC 5(A)(II) prílohy I, len vtedy, ak sa aspoň 50 % celkového obsahu dusíka (N) v hnojivom výrobku skladá z formy dusíka (N) močovina (CH4N2O).
4.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať inhibítor ureázy, ktorý spĺňa príslušné požiadavky a je uvedený v PFC 5(A)(II) prílohy I, len vtedy, ak aspoň 50 % celkového obsahu dusíka (N) v produkte na hnojenie pozostáva z dusíka (N) vo forme amónia (NH4+) alebo amónia (NH4+) a močoviny (CH4N2O).
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 9 – bod 3
3.  Polyméry nesmú obsahovať formaldehyd.
3.  Polyméry musia obsahovať najviac 600 ppm voľného formaldehydu.
Pozmeňujúci návrh 275
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 1
1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať iné polyméry ako živinové polyméry len v tých prípadoch, ak účelom polyméru je
1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať iné polyméry ako živinové polyméry len v tých prípadoch, ak účelom polyméru je
a)  kontrolovať prenikanie vody do častíc živín, a tým uvoľňovanie živín (v tomto prípade sa polymér zvyčajne označuje ako „poťahovacie činidlo“) alebo
a)  kontrolovať prenikanie vody do častíc živín, a tým uvoľňovanie živín (v tomto prípade sa polymér zvyčajne označuje ako „poťahovacie činidlo“) alebo
b)  zvyšovať schopnosť hnojivého výrobku s označením CE zadržiavať vodu.
b)  zvyšovať schopnosť produktu na hnojenie s označením CE zadržiavať vodu alebo
ba)  zlepšovať pôdu ako biologicky rozložiteľné mulčovacie fólie, ktoré sú v súlade najmä s požiadavkami uvedenými v bodoch 2a a 3 CMC 10, alebo
bb)  viazať zložky produktu na hnojenie bez akéhokoľvek kontaktu s pôdou alebo
bc)  zlepšiť stabilitu produktov na hnojenie s označením CE alebo
bd)   zlepšovať prenikanie vody do pôdy.
Pozmeňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2
2.  Od [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] sa musí dodržiavať toto kritérium: Polymér sa musí dať fyzicky, biologicky rozložiť tak, aby sa jeho väčšina nakoniec rozložila na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. Musí obsahovať aspoň 90 % organického uhlíka, ktorý sa počas skúšky biologickej rozložiteľnosti uvedenej v bodoch a) až c) ďalej premenení na CO2, a to počas maximálne 24 mesiacov.
2.  Od ... [päť rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] sa musí dodržiavať toto kritérium: Polymér sa musí dať fyzicky a biologicky rozložiť tak, aby sa jeho väčšina nakoniec rozložila na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. Musí obsahovať aspoň 90 % organického uhlíka, ktorý sa počas maximálne 48 mesiacov po skončení deklarovaného obdobia funkčnosti produktu na hnojenie uvedeného na etikete ďalej premenení na CO2, a to v porovnaní s príslušným štandardom v skúške biologickej rozložiteľnosti. Kritériá biologickej rozložiteľnosti a vývoj vhodnej metódy skúšky biologickej rozložiteľnosti sa musia posúdiť vo svetle najnovších vedeckých dôkazov a stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v článku 42 tohto nariadenia.
a)  Skúška sa vykoná pri teplote 25 °C ± 2 °C.
b)  Skúška sa vykoná v súlade s metódou na určenie úplnej aeróbnej biologickej rozložiteľnosti plastových materiálov v pôde meraním spotreby kyslíka alebo objemu uvoľneného oxidu uhličitého.
c)  Pri skúške sa ako referenčný materiál použije mikrokryštalický celulózový prášok s rovnakými rozmermi, ako má skúšobný materiál.
d)  Skúšobný materiál nesmie byť pred skúškou vystavený podmienkam ani postupom, ktorých cieľom je urýchliť rozklad filmu, ako je napríklad vystavenie teplu alebo svetlu.
Pozmeňujúci návrh 277
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2 a (nový)
2a.  Biologicky rozložiteľné mulčovacie fólie uvedené v PFC 3(B) musia spĺňať toto kritérium:
Polymér sa musí dať fyzicky a biologicky rozložiť tak, aby sa nakoniec rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a aspoň 90 % organického uhlíka v absolútnej hodnote alebo relatívne k referenčnému materiálu sa počas skúšky biologickej rozložiteľnosti uskutočnenej podľa noriem Únie pre biologickú rozložiteľnosť polymérov v pôde musí premeniť na CO2, a to počas maximálne 24 mesiacov.
Pozmeňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 3 a (nový)
3a.  Keďže produkt je určený na pridávanie do pôdy a má sa uvoľňovať do životného prostredia, tieto kritériá sa vzťahujú na všetky materiály použité vo výrobku.
Pozmeňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 3 b (nový)
3b.   Produkt s označením CE, ktorý obsahuje polyméry iné ako živinové polyméry, je vyňatý z požiadaviek stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 pod podmienkou, že polyméry sa používajú len ako spojivá viažuce produkt na hnojenie a nie sú v kontakte s pôdou.
Pozmeňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 11

Text predložený Komisiou

Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať vedľajšie živočíšne produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré dosiahli koncový bod výrobného reťazca stanovený v súlade s uvedeným nariadením a ktoré sú uvedené a bližšie špecifikované v nasledujúcej tabuľke:

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ Komisia prijme delegované akty podľa článku 42, produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať vedľajšie živočíšne produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré dosiahli koncový bod výrobného reťazca stanovený v súlade s uvedeným nariadením a ktoré sú uvedené a bližšie špecifikované v nasledujúcej tabuľke:

 

Odvodený produkt

Normy spracovania, pokiaľ ide o dosiahnutie koncového bodu výrobného reťazca

1

Mäsová múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

2

Kostná múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

3

Mäsokostná múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

4

Krv zvierat

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

5

Hydrolyzované bielkoviny kategórie III – v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

6

Spracovaný hnoj

Stanovený v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

7

Kompost (1)

Stanovený v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

8

Zvyšky rozkladu bioplynu (1)

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

9

Perová múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

10

Kože a kožky

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

11

Kopytá a rohy

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

12

Guáno z netopierov

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

13

Vlna a srsť

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

14

Perie a páperie

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

15

Štetiny ošípaných

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

16

Glycerín a ostatné produkty z materiálov kategórie 2 a 3 pochádzajúce z výroby bionafty a obnoviteľných palív.

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

17

Krmivo pre spoločenské zvieratá a žuvačky pre psov, ktoré boli zamietnuté z obchodných dôvodov alebo technických porúch

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

(1)   získané z materiálov kategórie 2 a 3 okrem mäsokostnej múčky a spracovaných živočíšnych bielkovín

Pozmeňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 11 a (nový)
CMC 11a: Iné priemyselné vedľajšie produkty
1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať ďalšie priemyselné vedľajšie produkty, ako sú sulfát amónny z výroby ε-kaprolaktámu, kyselina sírová z rafinácie zemného plynu a oleje, ako aj ďalšie materiály pochádzajúce zo špecifických priemyselných procesov, ktoré sú vyňaté z CMC 1 a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, za podmienok, ktoré sú v nej stanovené:
2.  Od ... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa určia kritériá pre zaradenie priemyselných vedľajších produktov, ktoré sa používajú v súlade s nariadením (ES) č. 2003/2003 ako zložka produktov na hnojenie s označením CE, do kategórie komponentných materiálov, a to na základe najnovších vedeckých dôkazov, a stanovia sa v delegovaných aktoch uvedených v článku 42 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno e
(e)  opis všetkých zložiek, ktoré tvoria viac ako 5 % hmotnosti výrobku, v zostupnom poradí podľa hmotnosti sušiny, vrátane údaja o príslušných kategóriách surovín („CMC“) podľa prílohy II.
e)   opis všetkých zložiek, ktoré tvoria viac ako 1 hm. % produktu, v zostupnom poradí podľa hmotnosti sušiny, vrátane údaja o príslušných kategóriách komponentných materiálov („CMC“) podľa prílohy II a vrátane uvedenia obsahu ako percenta v sušine;
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)
ea)  V prípade akéhokoľvek produktu, ktorý obsahuje materiál pochádzajúci z organického odpadu alebo vedľajších produktov, ktoré neprešli procesom, ktorý by zničil všetky organické materiály, na etikete sa uvedie, ktoré odpadové materiály a vedľajšie produkty sa použili, ako aj číslo šarže alebo číslo série v čase výroby. Toto číslo predstavuje odkaz na údaje o sledovateľnosti, ktoré uchováva výrobca, a ktoré identifikujú jednotlivé zdroje (poľnohospodárske podniky, závody atď.) každého organického odpadu/vedľajšieho produktu, ktorý sa použil v šarži/sérii. Komisia po verejnej konzultácii a do ... [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] uverejní špecifikácie na vykonávanie tohto ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť do ... [tri roky po ich uverejnení]. Aby sa minimalizovala administratívna záťaž pre hospodárske subjekty a pre orgány dohľadu nad trhom, Komisiou vypracované špecifikácie zohľadňujú jednak požiadavky uvedené v článku 6 ods. 5 až 7 a článku 11, ako aj existujúce systémy vysledovateľnosti (napr. v prípade živočíšnych vedľajších produktov alebo priemyselných systémov), ako aj klasifikačné kódy odpadu Únie.
Pozmeňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 a (nový)
2a.  Výrobcovia poskytnú stručný návod na určené použitie vrátane určeného dávkovania, času aplikácie, určených cieľových rastlín a skladovania.
Pozmeňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 7 a (nový)
7a.  Žiadny produkt sa nemôže odvolávať na inú PFC bez toho, aby spĺňal všetky požiadavky tejto dodatočnej PFC, ani nie sú povolené žiadne priame alebo implicitné tvrdenia o účinkoch prípravku na ochranu rastlín.
Pozmeňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1 – bod 2 – písmeno b
(b)  obsah inhibítora nitrifikácie sa vyjadrí ako hmotnostná koncentrácia celkového dusíka (N) prítomného ako amónny dusík (NH4+) a močovinový dusík (CH4N2O);
b)   obsah inhibítora nitrifikácie sa vyjadrí ako hmotnostné percento celkového obsahu dusíka (N) prítomného ako amónny dusík (NH4+) alebo amónneho dusíka (NH4+) a močovinového dusíka (CH4N2O).
Pozmeňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno a
(a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K;
a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K; deklarovaný obsah dusíka je daný celkovým množstvom amoniakálneho N, dusičnanového N, močovinového N, N z formaldehydu močoviny, N z dvojmočoviny izobutylidénu, N z dvojmočoviny krotonylidénu a N z kyánamidu.
Fosforečné hnojivá musia spĺňať tieto minimálne úrovne rozpustnosti, aby boli dostupné pre rastliny, inak nemôžu byť označené ako fosforečné hnojivá:
–  rozpustnosť vo vode: minimálna úroveň 25 % z celkového obsahu fosforu,
–  rozpustnosť v neutrálnom citráte amónnom: minimálna úroveň 30 % z celkového obsahu fosforu,
–  rozpustnosť v kyseline mravčej (len pre jemne mletý kamenný fosfát): minimálna úroveň 35 % z celkového obsahu fosforu.
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno b
(b)  deklarované živiny horčík (Mg), vápnik (Ca), síra (S) alebo sodík (Na) pomocou ich chemických značiek v poradí Mg-Ca-S-Na;
b)  deklarované živiny vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na) alebo síra (S) pomocou ich chemických značiek v poradí Ca-Mg-Na-S;
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch.)
Pozmeňujúci návrh 289
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno c
(c)  číselné údaje udávajúce celkový obsah deklarovaných živín dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K), za ktorými nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) alebo sodíka (Na);
c)  číselné údaje udávajúce priemerný obsah deklarovaných živín –dusíka (N), fosforu (P) alebo draslíka (K), za ktorými nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) alebo sodíka (Na);
Pozmeňujúci návrh 290
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno d – zarážka 6
–  Organický uhlík (C); a
–  organický uhlík (C) a pomer C/N;
Pozmeňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno d – zarážka 7 a (nová)
–  forma, ako je prášok alebo pelety.
Pozmeňujúci návrh 292
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2
–  celkový oxid fosforečný (P2O5);
–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vo vode;
Pozmeňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2 – podzarážka 3
–  ak je prítomný mäkký mletý fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline mravčej,
–   oxid fosforečný (P2O5) rozpustný len v minerálnych kyselinách;
Pozmeňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 a (nový)
1a.   Celkový deklarovaný obsah dusíka je daný celkovým množstvom amoniakálneho N, dusičnanového N, močovinového N, N z metylénmočoviny, N z dvojmočoviny izobutylidénu, N z dvojmočoviny krotonylidénu a N z kyánamidu.
Pozmeňujúci návrh 295
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2
–  celkový oxid fosforečný (P2O5);
–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vo vode;
Pozmeňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2 – podzarážka 3
–  ak je prítomný mäkký mletý fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline mravčej,
–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný len v minerálnych kyselinách;
Pozmeňujúci návrh 297
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 4 – podzarážka 1 a (nová)
–  forma, ako je prášok alebo pelety;
Pozmeňujúci návrh 298
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d a (nové)
da)  pH
Pozmeňujúci návrh 299
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 a (nový)
1a.  Produkty na hnojenie, ktoré obsahujú menej než 5 ppm kadmia, arzénu, olova, chrómu VI a ortuti, môžu na svojom obale a etikete používať viditeľnú environmentálnu značku. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 43 na doplnenie tohto nariadenia s cieľom stanoviť technické normy pre takéto označenia.
Pozmeňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) - písmeno a – bod 3 – písmeno c
(c)  prášok, ak aspoň 90 % produktu prejde sitom s okami veľkosti 10 [...]mm, alebo
c)  prášok, ak aspoň 90 % produktu prejde sitom s okami veľkosti 1 mm, alebo
Pozmeňujúci návrh 301
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) - písmeno a – bod 4 a (nový)
4a.   Pre produkty na hnojenie s označením CE uvedené v CMC 10 bode 1 písm. bb) prílohy II, ak sa polyméry používajú výlučne ako spojivo, sa musí uviesť toto označenie: „Produkt na hnojenie nie je určený na kontakt s pôdou.“
Pozmeňujúci návrh 302
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(II) – bod 1
1.  Deklarované mikroživiny v hnojivom výrobku s označením CE sa uvedú podľa svojho názvu a chemickej značky v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov.
1.  Deklarované mikroživiny v produkte na hnojenie s označením CE sa uvedú podľa svojho názvu a chemickej značky v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo), selén (Se), kremík (Si) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov.
Pozmeňujúci návrh 303
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C) a (nový)
PFC 1(C)a: Nízkouhlíkové hnojivo
1.  Uvádzajú sa tieto informácie o makroživinách:
a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K;
b)  deklarované živiny horčík (Mg), vápnik (Ca), síra (S) alebo sodík (Na) pomocou ich chemických značiek v poradí Mg-Ca-S-Na;
c)  číselné údaje udávajúce celkový obsah deklarovaných živín dusíka (N), fosforu (P) alebo draslíka (K), za ktorými nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) alebo sodíka (Na);
d)  obsah týchto deklarovaných živín v tomto poradí a ako hmotnostné percento hnojiva;
▪– celkový obsah dusíka (N)
–  minimálne množstvo organického dusíka (N), za ktorým nasleduje opis pôvodu použitej organickej látky,
–  dusík (N) vo forme dusičnanového dusíka,
–  dusík (N) vo forme amoniakálneho dusíka,
–  dusík (N) vo forme močovinového dusíka,
▪– celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),
–  oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5),
–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citrane amónnom,
ak je prítomný mäkký mletý fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline mravčej,
▪– celkový obsah oxidu draselného (K2O),
oxid draselný rozpustný vo vode (K2O),
▪– oxid horečnatý (MgO), oxid vápenatý (CaO), oxid sírový (SO3) a oxid sodný (Na2O) vyjadrený
–  len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto živiny úplne rozpustné vo vode,
–  celkový obsah a obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto živín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto živín,
–  v ostatných prípadoch ako celkový obsah;
e)  ak je prítomná močovina (CH4N2O), informácie o možných vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri použití hnojiva na kvalitu ovzdušia a výzva, aby používatelia uplatňovali vhodné nápravné opatrenia.
2.  Tieto ďalšie informácie sa uvádzajú ako hmotnostné percento produktu na hnojenie s označením CE:
–  obsah organického uhlíka (C), a
–  obsah sušiny.
3.  Ak je jedna alebo viacero mikroživín bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn) molybdén (Mo) a zinok (Zn) prítomná v minimálnom množstve uvedenom ako hmotnostné percento v ďalej uvedenej tabuľke,
–  a ak sú do produktu na hnojenie s označením CE pridané zámerne, musia sa deklarovať, a
–  v ostatných prípadoch sa deklarovať môžu:
Mikroživina
Hmotnostné percento

bór (B)
0,01

kobalt (Co)
0,002

meď (Cu)
0,002

mangán (Mn)
0,01

molybdén (Mo)
0,001

zinok (Zn)
0,002

Mikroživiny sa deklarujú po informáciách o makroživinách. Uvádzajú sa tieto informácie:
a)  názvy a chemické značky deklarovaných mikroživín, uvedené v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov;
b)  celkový obsah mikroživiny vyjadrený ako hmotnostné percento hnojiva,
len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto živiny úplne rozpustné vo vode,
celkový obsah a obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto živín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto živín, a
v ostatných prípadoch ako celkový obsah;
c)  ak je deklarovaná mikroživina (resp. mikroživiny) uvedená do formy chelátu chelátovacím činidlom (resp. činidlami), za názvom a chemickým identifikátorom mikroživiny sa uvedie tento kvalifikačný výraz:
„vo forme chelátu s...“ a názov chelátotvorného činidla alebo jeho skratka a množstvo mikroživiny vo forme chelátu ako hmotnostné percento produktu na hnojenie s označením CE;
d)  ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje mikroživinu (resp. mikroživiny) uvedenú do formy komplexu komplexotvorným činidlom (resp. činidlami):
za názvom a chemickým identifikátorom mikroživiny sa uvedie tento kvalifikačný výraz: „vo forme komplexu s ...“ a množstvo mikroživiny vo forme komplexu ako hmotnostné percento produktu na hnojenie s označením CE, a
názov komplexotvorného činidla alebo jeho skratka;
e)  toto vyhlásenie: „Použite len v prípade skutočnej potreby. Neprekročťte odporúčané dávkovanie“.
Pozmeňujúci návrh 399
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 2 – druhá zarážka
–  granulometria vyjadrená ako percento výrobku, ktoré prejde cez určené sito,
–  granulometria vyjadrená ako percento výrobku, ktoré prejde cez určené sito s veľkosťou oka 1 mm a 3, 15 mm;
Pozmeňujúci návrh 304
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 3
–   celkový obsah dusíka (N),
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 4
–   celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 306
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 5
–   celkový obsah oxidu draselného (K2O),
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 307
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 6 – písmeno e
(e)  dávkovanie, čas aplikácie (fáza vývoja rastliny) a frekvencia aplikácie,
e)  dávkovanie, čas aplikácie (fáza vývoja rastliny) umiestnenie a frekvencia aplikácie (v súlade s empirickými dôkazmi, ktoré odôvodňujú údaj/údaje o biostimulátore);
Pozmeňujúci návrh 308
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 6 – písmeno f a (nové)
fa)  informácia o tom, že produkt nie je prípravok na ochranu rastlín;
Pozmeňujúci návrh 309
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(A)

Prípustná odchýlka od deklarovaného obsahu živín a ostatných deklarovaných parametrov


Prípustná odchýlka od deklarovaného obsahu živín a ostatných deklarovaných parametrov

Organický uhlík (C)
± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický uhlík (C)
± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Obsah sušiny
± 5,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Obsah sušiny
± 5,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový dusík (N)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah dusíka (N)
± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík (N)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík (N)
± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),
± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),
± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný obsah oxidu horečnatého, oxidu vápenatého, oxidu sírového alebo oxidu sodného
± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný obsah oxidu horečnatého, oxidu vápenatého, oxidu sírového alebo oxidu sodného
± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah medi (Cu)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah medi (Cu)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (Zn)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (Zn)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Množstvo:
± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Množstvo:
± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty
Deklarované formy dusíka, fosforu a draslíka
Dvojzložkové: maximálna tolerancia v absolútnom vyjadrení 1,1 N a 0,5 organického N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O a 1,5 pre celkové množstvo dvoch živín.

Trojzložkové: maximálna tolerancia v absolútnom vyjadrení 1,1 N a 0,5 organického N, 1,1 P2O2, 1,1 K2O a 1,9 pre celkové množstvo dvoch živín.

± 10 % celkového deklarovaného obsahu jednotlivých živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení.

Pozmeňujúci návrh 310
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B) – tabuľka 1

Text predložený Komisiou

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu do maximálne 0,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Pozmeňujúci návrh

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení za každú živinu samostatne a za súhrn živín

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne -2 a +4 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

± 25 % deklarovaného obsahu do maximálne 0,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Tolerancie P2O5 sa týkajú oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode.

 

 

Pozmeňujúci návrh 311
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B)
Organický uhlík: ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Organický uhlík: ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Organický dusík: ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Organický dusík: ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Celková meď (Cu) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Celková meď (Cu) ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Celkový zinok (ZN) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Celkový zinok (Zn) ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Pozmeňujúci návrh 312
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I)

 

Text predložený Komisiou

 

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

± 25 % deklarovaného obsahu do maximálne 0,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

 

Granulometria: ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu, ktorý prejde cez určené sito

 

Množstvo: ± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

 

Pozmeňujúci návrh

 

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení za každú živinu samostatne a za súhrn živín

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne -2 a +4 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne -2 a +4 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

 

Uvedené hodnoty tolerancie sa týkajú aj foriem N a rozpustných látok.

 

Granulometria: ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu materiálu, ktorý prejde cez určené sito

 

Množstvo: ± 3 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Pozmeňujúci návrh 313
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 3

Text predložený Komisiou

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (C)

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah dusíka (N)

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Sušina

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Množstvo:

—  5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty v čase výroby

 

—  25 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (Corg)/organický dusík (Norg)

± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu materiálu, ktorý prejde cez určené sito.

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 0,9 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (C)

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah dusíka (N)

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Sušina

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Množstvo:

—  5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty v čase výroby

 

—  15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (Corg)/organický dusík (Norg)

± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu materiálu, ktorý prejde cez určené sito.

Pozmeňujúci návrh 314
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 4

Text predložený Komisiou

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

Elektrická vodivosť

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch alebo m³)

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred vytvarovaných pestovateľských substrátov

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N)

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5),

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid draselný rozpustný vo vode (K2O),

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

Elektrická vodivosť

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 0,9 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch alebo m³)

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred vytvarovaných pestovateľských substrátov

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N)

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5)

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid draselný rozpustný vo vode (K2O),

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Pozmeňujúci návrh 315
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 1 – bod 1 – bod 1 – písmeno b
(b)  digestátov z energetických plodín uvedených v CMC 4;
b)   digestátov z energetických plodín a rastlinného bioodpadu uvedených v CMC 4;
Pozmeňujúci návrh 316
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 1 – bod 1 – bod 1 – písmeno f a (nové)
fa)  nespracovaných alebo mechanicky spracovaných rastlín, častí rastlín alebo výťažkov z rastlín uvedených v CMC 2;
Pozmeňujúci návrh 317
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 1 – bod 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)
ba)  inhibítora denitrifikácie uvedeného v PFC 5(A)(Ia),
Pozmeňujúci návrh 318
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 1 – bod 3 – bod 2 – písmeno a a (nové)
aa)  inhibítora denitrifikácie uvedeného v PFC (A)(Ia),
Pozmeňujúci návrh 319
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno b
b)  koncepčný návrh, výrobné výkresy a náčrty;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 320
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno c
c)  opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používanie hnojivého výrobku s označením CE;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 321
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 4 – odsek 1
Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň každé tri mesiace, a to na reprezentatívnej vzorke výrobku s cieľom overiť splnenie
Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň každých šesť mesiacov v prípade nepretržitej prevádzky závodu alebo každý rok v prípade periodickej výroby, a to na reprezentatívnej vzorke výrobku s cieľom overiť splnenie
Pozmeňujúci návrh 322
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 4.3.5 a (nový)
4.3.5a.  Výrobca uchováva skúšobný protokol spolu s technickou dokumentáciou.
Pozmeňujúci návrh 323
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul B – bod 3.2 – písmeno c – zarážka 6
–  skúšobné protokoly a
–  skúšobné protokoly vrátane štúdií venovaných agronomickej účinnosti a
Pozmeňujúci návrh 324
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul D1 – bod 2 – písmeno b
(b)  koncepčný návrh, výrobné výkresy a náčrty, vrátane písomného opisu a schémy výrobného procesu, kde je jasne identifikovaný každý postup, zásobník a priestor,
b)  písomný opis a schéma výrobného procesu,

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0270/2017).


Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok ***I
PDF 328kWORD 43k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a posudzovanie rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))
P8_TA(2017)0393A8-0359/2016

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0547),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 168 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0351/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 31. mája 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0359/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/2101.)

(1) Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 182.


Spoločná rybárska politika: vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky ***I
PDF 322kWORD 41k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))
P8_TA(2017)0394A8-0285/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0424),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0239/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2017,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. septembra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0285/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/2092.)


Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát
PDF 284kWORD 51k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))
P8_TA(2017)0395B8-0567/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D053565-01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a najmä na jeho článok 20 ods. 1,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(3),

–  so zreteľom na závery Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o partnerskom preskúmaní posúdenia rizika účinnej látky glyfosát(4),

–  so zreteľom na stanovisko výboru pre hodnotenie rizík (RAC) Európskej chemickej agentúry (ECHA), v ktorom sa navrhuje harmonizovaná klasifikácia a označovanie glyfosátu na úrovni EÚ(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011(6),

–  so zreteľom na európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfosátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“(7),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže účelom nariadenia (ES) č. 1107/2009 je „zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu harmonizáciou pravidiel uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh pri súčasnom zdokonaľovaní poľnohospodárskej výroby“; keďže ustanovenia nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa opierajú o zásadu predbežnej opatrnosti;

B.  keďže systematický herbicíd glyfosát sa v súčasnosti celosvetovo vyrába v najväčšom objeme zo všetkých herbicídov; keďže 76 % použitia glyfosátu na celom svete je v poľnohospodárstve; keďže sa tiež vo veľkej miere používa v lesníctve, v mestách a záhradách; keďže 72 % z celkového objemu glyfosátu, ktorý sa v celosvetovom meradle použil od roku 1974 do roku 2014, bol rozprášených práve v posledných 10 rokoch;

C.  keďže obyvateľstvo je mu vystavené predovšetkým v obydliach v blízkosti postrekovaných oblastí, prostredníctvom domáceho používania a konzumácie stravy; keďže vystavenie účinkom glyfosátu sa zvyšuje vzhľadom na nárast celkového objemu používaného glyfosátu; keďže vplyv glyfosátu a jeho najbežnejších koformulantov na ľudské zdravie sa musí pravidelne monitorovať; keďže glyfosát a/alebo jeho rezíduá boli objavené vo vode, pôde, potravinách a nápojoch a nejedlom tovare, ako aj v ľudskom tele (napr. v moči);

D.  keďže v správe Európskej únie o rezíduách pesticídov v potravinách za rok 2014, uverejnenej 26. októbra 2016, EFSA uviedol, že členské štáty prijali obmedzený počet vzoriek repky olejnej a sóje, hoci tieto plodiny sa pravdepodobne budú ošetrovať glyfosátom, a preto možno očakávať rezídua; keďže podľa EFSA nie sú k dispozícii žiadne informácie o rezíduách glyfosátu vo výrobkoch živočíšneho pôvodu; keďže úrad EFSA sa domnieva, že výsledky nie sú zo štatistického hľadiska príliš dôkladné;

E.  keďže v roku 2015 EFSA odporučil, aby členské štáty zvýšili počet analýz glyfosátu a súvisiacich rezíduí (napríklad trimethyl-sulfónium) vo výrobkoch, v prípade ktorých bolo schválené použitie glyfosátu a očakávajú sa merateľné rezíduá; keďže by sa mal zvýšiť predovšetkým počet vzoriek zo sójových bôbov, kukurice a repky olejnej; keďže členské štáty sú tiež nabádané, aby rozvíjali a/alebo vykonávali existujúce analytické metódy na kontrolu s glyfosátom súvisiacich metabolitov a podelili sa o výsledky s EFSA;

F.  keďže glyfosát je neselektívny herbicíd, ktorý zabíja všetkých byliny; keďže pôsobí tak, že zasahuje do tzv. šikimatovej dráhy, ktorá je zároveň prítomná v riasach, baktériách a hubách; keďže bolo preukázané, že subletálna expozícia baktérií Escherichia coli a Salmonella enterica sérovar Typhimurium komerčným prípravkom glyfosátu spôsobila zmenu rezistencie voči antibiotikám;

G.  keďže v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 sa účinná látka môže schváliť len vtedy, ak nie je alebo nemá byť klasifikovaná ako karcinogén kategórie 1A alebo 1B podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, okrem prípadov, keď je vystavenie ľudí účinnej látke zanedbateľné alebo existuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie rastlín, ktorému nemožno zabrániť inými dostupnými prostriedkami;

H.  keďže v marci 2015 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfosát ako „pravdepodobne karcinogénny pre ľudí“ (skupina 2A) na základe „obmedzených dôkazov“ u ľudí s rakovinu (z prípadov vystavenia v reálnych podmienkach), „dostatočných dôkazov“ rakoviny u pokusných zvierat (z výskumu s „čistým glyfosátom“) a „presvedčivých dôkazov“ na základe mechanistických informácií týkajúcich sa karcinogenity (pre genotoxicitu a oxidačný stres), tak pre „čistý“ glyfosát, ako aj glyfosátové prípravky; keďže kritériá, ktoré používa IARC pre skupinu 2A, sú porovnateľné s kritériami pre kategóriu 1B v nariadení (ES) č. 1272/2008;

I.  keďže v novembri 2015 EFSA dokončil proces partnerského preskúmania glyfosátu a dospel k záveru, že „glyfosát pravdepodobne nepredstavuje karcinogénne nebezpečenstvo pre ľudí a dôkazy nepodporujú klasifikáciu, pokiaľ ide o jeho karcinogénne účinky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008“; keďže v marci 2017 výbor pre hodnotenie rizík (RAC) ECHA dospel konsenzom k záveru, že neexistujú dôkazy spájania glyfosátu s rakovinou u ľudí na základe dostupných informácií a glyfosát by sa nemal klasifikovať ako látka, ktorá spôsobuje genetické poškodenie (mutagén) alebo narúša reprodukciu;

J.  keďže na spoločnom zasadnutí Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o rezíduách pesticídov, ktoré sa konalo máji 2016, skupina odborníkov FAO pre rezíduá pesticídov v potravinách a životnom prostredí a hlavná hodnotiaca skupina pre rezíduá pesticídov Svetovej zdravotníckej organizácie dospeli k záveru, že „glyfosát pravdepodobne nie je pri očakávanom dennom vystavení genotoxický “ a „pravdepodobne nepredstavuje karcinogénne riziko pre ľudí z dôvodu vystavenia sa prostredníctvom stravy“;

K.  keďže v súvislosti so súdnym sporom, ktorý v Spojených štátoch začali žalujúce strany tvrdiac, že sa im vyvinul non-Hodgkin lymfóm v dôsledku vystavenia glyfosátu, súd odpečatil interné dokumenty spoločnosti Monsanto, vlastníka a výrobcu prostriedku Roundup, čiže výrobku, ktorého účinnou látkou je glyfosát; keďže zverejnená korešpondencia vyvoláva pochybnosti o dôveryhodnosti niektorých štúdií, financovaných spoločnosťou Monsanto a podľa všetkého nezávislých, ktoré boli medzi dôkazným materiálom, ktorý EFSA a ECHA použili pri ich hodnotení bezpečnosti glyfosátu; keďže v tejto súvislosti sú transparentnosť a verejná dostupnosť vedeckých štúdií, ako aj základné údaje, na ktorých sú tieto štúdie založené, mimoriadne dôležité;

L.  keďže ECHA popri závere o karcinogenite glyfosátu dospela k záveru, že glyfosát spôsobuje vážne poškodenie očí a je toxický pre vodné organizmy, a to s dlhodobým účinkom;

M.  keďže pred 18-mesačným technickým predĺžením, ktoré sa v súvislosti s glyfosátom poskytlo 29. júna 2016, Európsky parlament prijal 13. apríla 2016 uznesenie, v ktorom vyzval Komisiu, aby obnovila schválenie glyfosátu na sedem rokov, ale tiež zdôraznil, že Komisia by ho nemala schváliť na žiadne neprofesionálne použitie, na použitie vo verejných parkoch alebo v ich blízkosti, na verejných ihriskách a vo verejných záhradách alebo na žiadne poľnohospodárske použitie v prípadoch, v ktorých na kontrolu šírenia buriny postačuje systém integrovanej ochrany proti škodcom; keďže v tom istom uznesení zároveň vyzval Komisiu, aby rozvíjala odbornú prípravu a používateľské povolenia pre profesionálnych používateľov, lepšie informovala o používaní glyfosátu a stanovila prísne obmedzenia pre používanie prípravkov obsahujúcich glyfosát pred zberom úrody s cieľom zabrániť nesprávnemu použitiu tejto látky a obmedziť potenciálne riziká, ktoré sú s tým spojené;

N.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 13. apríla 2016 rovnako vyzval Komisiu a EFSA, aby bezodkladne zverejnili všetky vedecké dôkazy, ktoré boli základom kladnej klasifikácie glyfosátu a navrhovaného obnoveného povolenia, a to vzhľadom na prevažujúci verejný záujem na ich zverejnení; keďže sa tak zatiaľ nestalo;

O.  keďže európska iniciatíva občanov (ECI) uvedená v odôvodnení 13 návrhu vykonávacieho opatrenia, v rámci ktorej sa vyzbieral viac ako milión podpisov európskych občanov za obdobie kratšie ako jeden rok, sa vzťahuje nielen na glyfosát v jednom z jej troch cieľov, ale tiež výslovne vo svojom názve požaduje „zákaz glyfosátu a ochranu ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“; keďže Komisia dostala tento návrh 6. októbra 2017 a vyžaduje sa od nej, aby odpovedala do 8. januára 2018;

P.  keďže v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 1107/2009 akékoľvek rozhodnutie o schválení účinnej látky musí byť založené na revíznej správe predloženej EFSA, ostatných oprávnených faktoroch týkajúcich sa posudzovanej záležitosti a zásade predbežnej opatrnosti;

Q.  keďže v návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, založenom na vedeckom hodnotení vykonanom Nemeckým spolkovým inštitútom pre posúdenie rizík (BfR), EFSA a ECHA, sa navrhuje povoliť glyfosát do 15. decembra 2027, t. j. na 10 rokov; keďže by to platilo od 16. decembra 2017;

R.  keďže osobitné ustanovenia uvedené v prílohe I k návrhu vykonávacieho nariadenia o obnovení schválenia účinnej látky glyfosát nie sú záväzné na úrovni Únie, ale prenášajú zodpovednosť na členské štáty;

S.  keďže vo svojom uznesení z 15. februára 2017 o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu(8) Európsky parlament zdôraznil potrebu zrevidovať nariadenie (ES) č. 1107/2009 s cieľom podporiť vývoj, autorizáciu a uvádzanie nízkorizikových pesticídov biologického pôvodu na trh Únie, a vyzval Komisiu, aby najneskôr do konca roka 2018 predložila konkrétny legislatívny návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 1107/2009, mimo všeobecného preskúmania v rámci iniciatívy REFIT, aby sa vytvoril zrýchlený proces hodnotenia, autorizácie a registrácie nízkorizikových pesticídov biologického pôvodu;

T.  keďže Komisia oznámila uverejnenie oznámenia o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) najneskôr do konca roka 2017 a návrhov rozpočtu na máj 2018;

1.  domnieva sa, že v návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie sa nezabezpečuje vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat ani životného prostredia, neuplatňuje sa v ňom zásada predbežnej opatrnosti a prekračujú sa v ňom vykonávacie právomoci ustanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

2.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho nariadenia a predložila nový návrh vykonávacieho nariadenia v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1107/2009, t. j. vrátane nielen stanoviska EFSA, ale aj ostatných oprávnených faktorov a zásady predbežnej opatrnosti;

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby neschválili žiadne neprofesionálne použitie glyfosátu ani neschválili akékoľvek použitie glyfosátu vo verejných parkoch alebo v ich blízkosti, na verejných ihriskách alebo vo verejných záhradách po 15. decembri 2017;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby predovšetkým neschválili žiadne poľnohospodárske použitie glyfosátu po 15. decembri 2017 v prípadoch, v ktorých na kontrolu šírenia buriny postačuje systém integrovanej ochrany proti škodcom;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s účinnosťou od 16. decembra 2017 neschválili používanie glyfosátu na účely desikácie pred zberom;

6.  vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia na postupné vyradenie účinnej látky glyfosát v Európskej únii najneskôr do 15. decembra 2022 zaručiac tým, že použitie glyfosátu nebude povolené po tomto dátume, čo zahŕňa obdobie možného predĺženia alebo obdobie uvedené v článku 32 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

7.  víta navrhované vylúčenie etoxylovaných alkylamínov z používania v prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich glyfosát; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili svoju prácu na zozname koformulantov, ktorých zaradenie medzi prípravky na ochranu rastlín nie je schválené;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty na zabezpečenie toho, aby sa vedecké hodnotenie pesticídov pre schválenie regulačným orgánom EÚ zakladalo len na publikovaných, odborne recenzovaných a nezávislých štúdiách, ktoré dali vypracovať príslušné verejné orgány; domnieva sa, že postup REFIT nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa prípadne môže použiť na tento účel; okrem toho sa domnieva, že EFSA a ECHA by sa mali poskytnúť dostatočné prostriedky na zvýšenie ich kapacity, aby mohli zadávať nezávislé vedecké štúdie a ďalej zabezpečovať dodržiavanie najprísnejších vedeckých noriem a ochranu zdravia a bezpečnosti občanov EÚ;

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili dostatočné testovanie a sledovanie rezíduí glyfosátu v krmivách, potravinách a nápojoch vyrobených v Únii a do nej dovezených s cieľom riešiť súčasný nedostatok údajov, na čo poukázal EFSA;

10.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby financovali výskum a inovácie vzhľadom na udržateľné a nákladovo efektívne riešenia v oblasti prípravkov na ochranu proti škodcom s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia;

11.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli primerané prechodné opatrenia pre odvetvie poľnohospodárstva a uverejnili usmerňovací dokument, v ktorom sa opíšu všetky možné bezpečnejšie alternatívy s nízkym rizikom, s cieľom pomôcť odvetviu poľnohospodárstva počas obdobia postupného vyraďovania účinnej látky glyfosát a všetky zdroje už dostupné odvetviu poľnohospodárstva v rámci súčasnej SPP;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0119.
(7) ECI(2017)000002.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2017)0042.


Geneticky modifikovaná kukurica 1507
PDF 294kWORD 52k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052754 – 2017/2905(RSP))
P8_TA(2017)0396B8-0568/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052754),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa uskutočnilo 14. septembra 2017 a ktorého výsledkom nebolo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 19. januára 2005 a uverejnené 3. marca 2005(3),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 30. novembra 2016 a uverejnené 12. januára 2017(4),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(5), najmä so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie o uvedení semien geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh zo 6. októbra 2016,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 27. februára 2015 spoločnosti Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences Ltd. v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 spoločne predložili Komisii žiadosť o obnovenie povolenia umiestniť na trhu potraviny a krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507, sú z nej zložené alebo vyrobené; keďže rozsah obnovenia zahŕňa aj iné produkty, než sú potraviny a krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507,

B.  keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 30. novembra 2016 prijal v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 12. januára 2017;

C.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa stanovuje, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie, a keďže sa v ňom požaduje, aby Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadnila všetky príslušné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

D.  keďže geneticky modifikovaná kukurica 1507 exprimuje proteín Cry1F, ktorý je proteínom Bt (odvodeným z Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) a zaručuje rezistenciu voči európskej forme vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis) a niektorým ďalším škodcom z radu Lepidoptera, napr. Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, siatica ypsilonová (Agrotis ipsilon) a Diatraea grandiosella, a proteín Pat, ktorý jej zaručuje toleranciu voči herbicídu glufozinát-amónium;

E.  keďže geneticky modifikované Bt rastliny exprimujú insekticídny toxín v každej bunke počas celého svojho života, a to aj v častiach konzumovaných ľuďmi a zvieratami; keďže pokusy s kŕmením zvierat ukazujú, že geneticky modifikované Bt rastliny môžu mať toxické účinky(6); keďže sa ukázalo, že Bt toxín v geneticky modifikovaných rastlinách sa výrazne líši od prirodzene sa vyskytujúceho Bt toxínu(7);

F.  keďže postup povolenia na pestovanie kukurice 1507 v Únii prebieha; keďže Európsky parlament namietal voči takémuto povoleniu vzhľadom na obavy týkajúce sa, okrem iného, možného vzniku rezistencie na proteín Cry1F u cieľových škodcov z radu Lepidoptera, čo môže viesť k zmene postupov v boji proti škodcom(8);

G.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok v súvislosti s posúdením rizika, ktoré vypracoval úrad EFSA a ktoré sa týkalo pôvodného povolenia; keďže najkritickejšie pripomienky sa týkajú zistení, že dokumentácia je nedostatočná na vykonanie posúdenie rizika, že plán monitorovania nie je v súlade s prílohou VII k smernici 2001/18/ES a že údaje a hodnotenia rizika predložené žiadateľom nie sú dostatočné(9);

H.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok v súvislosti s posúdením rizika, ktoré vypracoval úrad EFSA a ktoré sa týkalo pôvodného povolenia(10); keďže najkritickejšie pripomienky sa týkajú zistení, že navrhovaný plán monitorovania nie je možné považovať za vhodný na riešenie relevantných otázok týkajúcich sa monitorovania životného prostredia po uvedení geneticky modifikovanej kukurice 1057 na trh a nemôže sa považovať za dostatočne rozpracovaný na monitorovanie možnej expozície životného prostredia účinkom GM kukurice 1507, že výsledkom monitorovania vykonaného oznamovateľom nie sú spoľahlivé údaje, ktoré by potvrdili závery posúdenie rizika, že účinky na zdravie ľudí a zvierat by boli zanedbateľné, a že dôkazy preukazujúce históriu bezpečného používania proteínu Pat, ako sa vyžaduje podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 503/2013, nie sú oznamovateľom riadne zdokumentované;

I.  keďže pretrvávajúca prítomnosť proteínu Cry uvoľneného do prostredia v dôsledku používania GM kukurice 1507 v krmivách nebola monitorovaná, hoci proteín Cry môže ostať prítomný v pôde niekoľko mesiacov a zachovať ich insekticídne pôsobenie, ako sa to zistilo v prípade toxínu Cry1Ab(11);

J.  keďže glufosinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu a preto sa naň vzťahujú podmienky vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh; keďže platnosť povolenia glufosinátu sa skončí 31. júla 2018;

K.  keďže používanie doplnkových herbicídov je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín odolných voči herbicídom a možno preto očakávať, že rezíduá z postrekov budú vždy prítomné v zbere a sú jeho nevyhnutnými zložkami; keďže sa preukázalo, že využívanie geneticky modifikovaných plodín odolných voči herbicídom vedie k zvýšenému používaniu doplnkových herbicídov v porovnaní s ich konvenčnými variantami(12);

L.  keďže rezíduá z postrekov glufosinátom neboli posúdené; keďže preto nie je možné dospieť k záveru, že geneticky modifikovaná kukurica 1507 je bezpečná na používanie v potravinách a krmivách;

M.  keďže kukurica 1507 je povolená na pestovanie v Argentíne, Brazílii, Kanade, Kolumbii, Hondurase, Japonsku, Paname, Paraguaji, na Filipínach, v Južnej Afrike, USA a Uruguaji; keďže v nedávnom partnerskom preskúmaní sa uvádza, že odolnosť cieleného hmyzu voči proteínom Cry predstavuje vážnu hrozbu pre udržateľnosť Bt technológie(13); keďže od roku 2009 možno pozorovať buriny odolné voči glufosinátu;

N.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, z 14. septembra 2017 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže 12 členských štátov hlasovalo proti, 12 členských štátov, ktoré predstavujú len 38,75 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za, a štyri členské štáty sa hlasovania zdržali;

O.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijímané bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax ako nedemokratickú odsúdil aj predseda Komisie Juncker(14);

P.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003(15), a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

Q.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 koná Komisia v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

R.  keďže návrh Komisie na zmenu nariadenia (EÚ) č. 182/2011 nie je dostatočný, pokiaľ ide o riešenie nedostatku demokracie v postupe schvaľovania GMO;

S.  keďže demokratickú legitimitu možno zabezpečiť iba tým, že Komisia aspoň stiahne svoj návrh, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko; keďže tento postup sa už uplatňuje v prípade niektorých ďalších stálych výborov;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(16) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  vyzýva zodpovedných zákonodarcov, aby čo najskôr pokračovali v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011 a aby okrem iného zabezpečili, že ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko v súvislosti s povoleniami GMO, či už na účely pestovania, alebo pre potraviny a krmivá, Komisia návrh stiahne;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny odolné voči herbicídom (GMP OH) bez úplného posúdenia rezíduí z postrekov s doplnkovými herbicídmi a ich komerčnými zmesami, ako sa používajú v krajinách, kde sa pestujú;

7.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégie posúdenia rizika pre zdravie a toxikológiu, a zaviedla monitorovania po uvedení na trh, ktoré budú zamerané na celý potravinový a krmivový reťazec;

8.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika GMP OH, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na pestovanie v Únii alebo na dovoz potravín a krmív;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182
(4) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659
(5)––––––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2015)0456).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0040).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0039).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0038).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0271).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Prijaté texty, P8_TA(2016)0272).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0388).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0389).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0386).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0390).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0123).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty P8_TA(2017)0215)Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0214).Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0341).Uznesenie Európskeho parlamentu z 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0377).Uznesenie Európskeho parlamentu z 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0378).
(6) Pozri napríklad El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, Histopatologické zmeny v niektorých orgánoch u potkaních samcov kŕmených geneticky modifikovanou kukuricou (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(7) Székács A, Darvas B. Komparatívne aspekty používania toxínu Cry proti hmyzu. V: Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, edt. Použitie moderných technológií proti škodlivému hmyzu. Dordrecht, Holandsko: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(8) Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).
(9) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
(10) Príloha F – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
(11) Príloha F – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342 s. 7
(12) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(13) https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view
(14) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(15) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(16) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


Geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2
PDF 298kWORD 53k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052752 – 2017/2906(RSP))
P8_TA(2017)0397B8-0570/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052752),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa uskutočnilo 14. septembra 2017 a ktorého výsledkom nebolo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 14. júla 2016 a uverejnené 18. augusta 2016(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 20. septembra 2007 spoločnosť Pioneer Overseas Corporation predložila v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušnému vnútroštátnemu orgánu v Holandsku žiadosť o umiestnenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2, sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh; keďže táto žiadosť sa týkala aj uvedenia geneticky modifikovanej sóje 305423 x 40-3-2 na trh vo výrobkoch, ktoré sú z nej zložené alebo ju obsahujú, na iné použitie ako v potravinách a krmivách, ktoré sú prípustné v prípade akýchkoľvek iných druhov sóje s výnimkou pestovania;

B.  keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijal 14. júla 2016 v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 18. augusta 2016;

C.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa stanovuje, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie, a keďže sa v ňom požaduje, aby Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadnila všetky príslušné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

D.  keďže jedna z rodičovských rastlín, sója 305423, bola geneticky modifikovaná so zámerom zmeniť zloženie oleja v rastlinách a vytvoriť jej odolnosť voči herbicídom spomaľujúcim acetolaktát syntázu (ALS), čo zahŕňa herbicídy z chemických skupín na báze imidazolinónu, sulfonylmočoviny, triazopyrimidínu, pyrimidinyl(trio)benzoátu a sulfonylaminocarbonyltriazolinónu; keďže ďalšia rodičovská rastlina, sója 40-3-2, obsahuje gén EPSPS, aby bola odolná voči herbicídom na báze glyfozátu; keďže tieto geneticky modifikované odrody sóje boli skombinované, aby sa vyvolala tzv. transformačná udalosť, ktorá spôsobí odolnosť voči herbicídom a zmenu zloženia oleja;

E.  keďže členské štáty počas trojmesačného obdobia konzultácií predložili množstvo kritických pripomienok(5); keďže najviac kritických pripomienok sa týka zistení, že z hľadiska výživy ľudí alebo zvierat nie je možné zaujať kladné rozhodnutie o bezpečnostnom profile výrobkov pochádzajúcich z odrôd sóje obsahujúcich transformačné zmeny 305423 × 40-3-2, že nie je možné vyvodiť závery o alergénnosti tejto sóje, že „na posúdenie potenciálnych interakcií medzi rodičovskými líniami a na zistenie neželaných účinkov transformačných zmien v porovnaní s rodičovskými líniami chýbajú dostatočné údaje a vhodné porovnávacie parametre, ale tiež že posúdenie rizika sóje 305423 × 40-3-2 nemožno uzavrieť na základe poskytnutých údajov;

F.  keďže žiadateľ poskytol 90-dňovú toxikologickú štúdiu o kŕmenia, ktorú úrad EFSA zamietol v dôsledku jej nedostatočnej kvality; keďže v dôsledku toho žiadna takáto štúdia nie je súčasťou posúdenia rizika, čo kritizovali viaceré príslušné orgány členských štátov; keďže táto medzera v údajoch je neprijateľná, a to najmä vzhľadom na to, že v usmerneniach EFSA z roku 2006 sa takáto štúdia vyžaduje(6);

G.  keďže na základe niekoľkých medzier v údajoch (vrátane chýbajúceho posúdenia neplánovaných účinkov vyplývajúcich z tejto genetickej modifikácie, chýbajúceho posúdenia toxických účinkov a nedostatočného posúdenia rezíduí z postrekov doplnkovými herbicídmi) nezávislá štúdia dospela k záveru, že hodnotenie rizika sa nemôže uzavrieť a že žiadosť by sa preto mala zamietnuť(7);

H.  keďže používanie doplnkových herbicídov je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín odolných voči herbicídom a možno preto očakávať, že rezíduá z postrekov budú vždy prítomné v zbere a sú jeho nevyhnutnými zložkami; keďže sa preukázalo, že využívanie geneticky modifikovaných plodín odolných voči herbicídom vedie k zvýšenému používaniu doplnkových herbicídov v porovnaní s ich konvenčnými variantami(8);

I.  keďže platnosť súčasného povolenia glyfozátu sa skončí najneskôr 31. decembra 2017; keďže pretrvávajú otázky o karcinogenite glyfozátu; keďže úrad EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že je nepravdepodobné, že by glyfozát bol karcinogénny, a Európska chemická agentúra (ECHA) dospela v marci 2017 k záveru, že nie je potrebná žiadna klasifikácia; keďže, naopak, v roku 2015 Medzinárodná agentúra WHO pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfozát ako pravdepodobne karcinogénny pre ľudí;

J.  keďže podľa panelu EFSA pre pesticídy nemožno na základe doteraz poskytnutých údajov vyvodiť závery týkajúce sa bezpečnosti rezíduí z postrekov geneticky modifikovaných plodín prípravkami s obsahom glyfozátu(9); keďže prídavné látky a ich zmesi používané v komerčných prípravkoch na postrek glyfozátom môžu prejavovať vyššiu toxicitu ako účinná zložka samotná(10); keďže mnohé štúdie poukazujú na to, že prípravky na základe glyfozátu môžu pôsobiť ako endokrinné disruptory(11);

K.  keďže dovezená geneticky modifikovaná sója sa bežne používa na kŕmenie zvierat v Únii; keďže odborne recenzovaná vedecká štúdia zistila možnú súvislosť medzi glyfozátom v krmive podávanom prasným prasniciam a zvýšeným výskytom závažných vrodených anomálií u ich prasiatok(12);

L.  keďže neexistuje žiadne komplexné posúdenie rizika rezíduí z postreku inhibítormi ALS ako doplnkovými herbicídmi na geneticky modifikovanú sóju; keďže, naopak, panel EFSA pre pesticídy odhalil veľké nedostatky v údajoch v prípade tifensulfurónu, ktorý je jednou z účinných látok, ktoré pôsobia ako inhibítory ALS(13);

M.  keďže rezíduá z postrekov s doplnkovými herbicídmi neboli posudzované; keďže preto nie je možné dospieť k záveru, že geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2 postriekaná glyfozátom a herbicídmi pôsobiacimi ako inhibítory ALS je bezpečná na použitie v potravinách a krmivách;

N.  keďže povolenie dovozu sóje 305423 × 40-3-2 do Únie nepochybne povedie k rozšíreniu jej pestovania v tretích krajinách a k zodpovedajúcemu zvýšeniu používania doplnkových herbicídov;

O.  keďže sója 305423 × 40-3-2 sa pestuje v Argentíne, Kanade a Japonsku; keďže ničivé následky používania glyfozátu na zdravie v Argentíne sú vo veľkej miere zdokumentované;

P.  keďže Únia sa zaviazala plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, medzi ktoré patrí aj záväzok do roku 2030 podstatne znížiť počet úmrtí a ochorení spôsobených nebezpečnými chemikáliami a znečistením a kontamináciou ovzdušia, vody a pôdy (cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 3, čiastkový cieľ 3.9)(14); keďže Únia sa zaviazala k súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktorej cieľom je minimalizovať rozpory a budovať synergie medzi rôznymi politikami Únie vrátane oblastí obchodu, životného prostredia a poľnohospodárstva, s cieľom pomáhať rozvojovým krajinám a zvýšiť účinnosť rozvojovej spolupráce;

Q.  keďže vývoj geneticky modifikovaných plodín odolných voči niekoľkým selektívnym herbicídom je spôsobený najmä rýchlym vývojom odolnosti burín voči glyfozátu v krajinách, ktoré sa výrazne spoliehali na geneticky modifikované plodiny; keďže vo vedeckých publikáciách bolo zdokumentovaných viac ako 20 rôznych odrôd burín odolných voči glyfozátu(15);

R.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, zo 14. septembra 2017 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže 14 členských štátov hlasovalo proti, iba 10 členských štátov, ktoré predstavujú len 38,43 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za a štyri členské štáty sa hlasovania zdržali;

S.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijímané bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax ako nedemokratickú odsúdil aj predseda Komisie Juncker(16);

T.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003(17), a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

U.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 koná Komisia v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

V.  keďže návrh Komisie na zmenu nariadenia (EÚ) č. 182/2011 nie je dostatočný, pokiaľ ide o riešenie nedostatku demokracie v postupe schvaľovania GMO;

W.  keďže demokratickú legitimitu možno zabezpečiť iba tým, že Komisia aspoň stiahne svoj návrh, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko; keďže tento postup sa už uplatňuje v prípade niektorých ďalších stálych výborov;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(18) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  vyzýva zodpovedných zákonodarcov, aby urýchlene pokročili v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, a aby okrem iného zabezpečili, že, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, pokiaľ ide o povolenie GMO, či už na účely pestovania, alebo pre potraviny a krmivá, Komisia návrh stiahne;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny odolné voči herbicídom (GMP OH) bez úplného posúdenia špecifických kumulatívnych účinkov rezíduí z postrekov s kombináciou doplnkových herbicídov a ich komerčnými zmesami, ako sa používajú v krajinách, kde sa pestujú;

7.  vyzýva Komisiu, aby požadovala oveľa podrobnejšie testovanie na určenie zdravotných rizík súvisiacich s transformačnými udalosťami, ako napríklad sója 305423 × 40-3-2;

8.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégie posúdenia rizika pre zdravie a toxikológiu, a zaviedla monitorovania po uvedení na trh, ktoré budú zamerané na celý potravinový a krmivový reťazec;

9.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika GMP OH, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na pestovanie v Únii alebo na dovoz potravín a krmív;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566
(4)––––––––––––––––– .– Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2015)0456).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0040).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0039).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0038).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0271).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Prijaté texty, P8_TA(2016)0272).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0388).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0389).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0386).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0390).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty P8_TA(2017)0123).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty P8_TA(2017)0215).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0214).Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0341).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0377).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0378).
(5) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175
(6) Tamže.
(7).https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Záver EFSA z partnerského preskúmania účinnej látky glyfozát z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate). EFSA journal 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) „Možné narušenie endokrinného systému thifensufrón-metylom bolo identifikované ako problém, ktorý sa nedal uzavrieť a kritická oblasť záujmu.“ Záver z partnerského preskúmania týkajúceho sa účinnej látky tifénsulfurón-metyl. EFSA journal 13(7):4201, s. 2, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15).https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(16) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(17) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(18) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


Geneticky modifikovaná repka olejka MON 88302 × Ms8 × Rf3
PDF 306kWORD 52k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052753 – 2017/2907(RSP))
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (D052753) povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré prebehlo 14. septembra 2017 a neprinieslo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 1. marca 2017 a uverejnené 10. apríla 2017(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 3. decembra 2013 spoločnosti Monsanto Europe S.A. a Bayer CropScience N.V. v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 predložili príslušnému vnútroštátnemu orgánu v Holandsku žiadosť o umiestnenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 x Ms8 x Rf3, sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh; keďže uvedená žiadosť sa týkala aj umiestnenia geneticky modifikovanej repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3 na trh vo výrobkoch z nej zložených alebo ju obsahujúcich na iné použitie než potraviny a krmivá, ktoré sú prípustné aj v prípade akejkoľvek inej repky olejky, s výnimkou pestovania; keďže žiadosť sa v prípade tohto použitia vzťahovala na všetky čiastkové kombinácie jednotlivých genetických modifikácií tvoriacich repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3;

B.  keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 1. marca 2017 prijal v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 10. apríla 2017;

C.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa stanovuje, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie, a keďže sa v ňom požaduje, aby Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadnila všetky príslušné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

D.  keďže trojnásobne modifikovaná repka olejka bola vyrobená konvenčným krížením s cieľom spojiť tri jednotlivé modifikácie repky olejky: v prípade MON 88302 sa tolerancia voči herbicídom obsahujúcim glyfozát dosahuje exprimáciou proteínu 5-enolpyruvylšikimečnan-3-fosforečnanu syntázy (CP4 EPSPS), v prípade MS8 sa tolerancia voči herbicídom obsahujúcim glufosinát amónny a heteróza (hybridná zdatnosť) dosahuje exprimáciou proteínov barnáza a fosfinotricín acetyl transferáza (PAT) a v prípade RF3 exprimáciou proteínov barstar a PAT proteínov;

E.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok; keďže najzávažnejšie všeobecné pripomienky sa týkajú aj toho, že „predložené údaje nie sú podložené komplexným a dôkladným posúdením možných interakcií medzi jednotlivými modifikáciami, ku ktorým dochádza pri výrobe geneticky modifikovanej repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3, čo sa podľa usmernení EFSA vyžaduje“, že „na základe sérií štúdií a ich koncepcií nie je možné s konečnou platnosťou posúdiť dlhodobé reprodukčné a vývojové účinky (predovšetkým pokiaľ ide o potraviny)“, že „poskytnuté informácie (údaje a analýzy údajov), pokiaľ ide o fenotypové hodnotenie, zloženie a toxikológiu, sú nedostatočné“ a že „by sa mali vypracovať ďalšie štúdie na preukázanie bezpečnosti repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3“(5);

F.  keďže hlavné osobitné oblasti, ktoré vyvolávajú obavy, sa týkajú absencie 90-dňovej štúdie kŕmenia potkanov, absencie posúdenia rezíduí z doplnkových herbicídov v dovážaných potravinách a krmive, ich možných nepriaznivých zdravotných dôsledkov a neprimeranosti plánu monitorovania životného prostredia;

G.  keďže vzhľadom na skutočnosť, že nebol uskutočnený 90-dňový test subchronickej toxicity na potkanoch, francúzska agentúra pre sanitárnu bezpečnosť potravín, životného prostredia a práce náležite zamietla žiadosť o umiestnenie repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3 na trh(6);

H.  keďže nezávislá štúdia dospela k záveru, že stanovisko úradu EFSA by sa malo zamietnuť z dôvodu závažných nedostatkov a podstatných medzier, a teda dovoz životaschopných semien transformačnej udalosti MON 88302 × MS8 × RF3 do Únie by sa nemal povoliť(7);

I.  keďže používanie doplnkových herbicídov je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín odolných voči herbicídom a možno preto očakávať, že rezíduá z postrekov budú v zbere vždy prítomné a sú jeho nevyhnutnými zložkami; keďže sa preukázalo, že využívanie geneticky modifikovaných plodín odolných voči herbicídom vedie k zvýšenému používaniu doplnkových herbicídov v porovnaní s ich konvenčnými variantami(8);

J.  keďže platnosť súčasného povolenia glyfozátu sa skončí najneskôr 31. decembra 2017; keďže pretrvávajú otázky o karcinogenite glyfozátu; keďže úrad EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že glyfozát pravdepodobne nie je karcinogénny, a Európska chemická agentúra (ECHA) dospela v marci 2017 k záveru, že nie je potrebná žiadna klasifikácia; keďže, naopak, v roku 2015 Medzinárodná agentúra WHO pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfozát ako pravdepodobný karcinogén pre človeka;

K.  keďže podľa panelu EFSA pre pesticídy nemožno na základe doteraz poskytnutých údajov vyvodiť závery týkajúce sa bezpečnosti rezíduí z postrekov geneticky modifikovaných plodín prípravkami s obsahom glyfozátu(9); keďže prídavné látky a ich zmesi používané v komerčných prípravkoch na postrekovanie glyfozátom môžu prejavovať vyššiu toxicitu ako účinná zložka samotná(10); keďže mnohé štúdie poukazujú na to, že prípravky na báze glyfozátu môžu pôsobiť ako endokrinné disruptory(11);

L.  keďže dovezená geneticky modifikovaná (ďalej aj „GM“) repka olejka sa vo veľkej miere používa na kŕmenie zvierat v Únii; keďže odborne recenzovaná vedecká štúdia zistila možnú súvislosť medzi glyfozátom v krmive podávanom prasným prasniciam a zvýšeným výskytom závažných vrodených anomálií u ich prasiatok(12);

M.  keďže glufosinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu a preto sa naň vzťahujú tzv. kritériá vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh(13); keďže platnosť povolenia glufosinátu sa skončí 31. júla 2018(14);

N.  keďže príslušný orgán jedného z členských štátov poukázal na nezrovnalosti, pokiaľ ide o povolenie dovozu tejto geneticky modifikovanej repky olejky s toleranciou voči glufosinátu, pretože obnovenie povolenia používať glufosinát v Únii vzhľadom na jeho reprodukčnú toxicitu nie je pravdepodobné(15);

O.  keďže rezíduá z postrekov s doplnkovými herbicídmi neboli posudzované; keďže preto nie je možné dospieť k záveru, že geneticky modifikovaná repka olejka postriekaná izoxaflutolom, glyfozátom a glufosinátom je bezpečná na použitie v potravinách a krmivách;

P.  keďže okrem toho mnoho príslušných orgánov členských štátov vyjadrilo obavy v súvislosti s tým, že geneticky modifikovaná repka olejka by sa mohla v Únii ujať ako voľne rastúca rastlinná populácia, najmä v oblastiach pozdĺž dopravných trás, a poukázalo na to, že plán monitorovania je v tomto smere nedostatočný;

Q.  keďže jeden z členských štátov uviedol, že „v Únii sa glyfozát bežne používa na odstraňovanie buriny pozdĺž ciest a železníc. Vysoká tolerancia MON88302 × Ms8 × Rf3 voči glyfozátu môže za takýchto okolností viesť k selektívnej výhode. Účinky tejto selektívnej výhody v oblasti perzistentnosti a invazívnosti by sa mali zohľadniť pri posudzovaní pravdepodobnosti toho, že táto línia bude schopná vytvoriť v Európe stálu populáciu, a to najmä vzhľadom na schopnosť repky olejky prežiť v banke osív“;

R.  keďže podľa rakúskej štúdie z roku 2011 „niekoľko medzinárodných štúdií identifikuje únik osiva počas prepravy ako hlavný faktor vzniku voľne rastúcich populácií repky olejky v biotopoch pozdĺž ciest“, a že „je veľmi známym problémom aj to, že voľne rastúce populácie repky olejky sú všadeprítomné v krajinách, kde sa repka olejka pestuje, ale aj v krajinách, do ktorých sa semená repky olejky len dovážajú a následne prepravujú do zariadení na spracovanie olejov“ a že „okrem toho dovoz rozličných druhov repky olejky tolerantných voči herbicídom môže viesť k multirezistentným voľne rastúcim populáciám (tzv. kumulácia génov – gene stacking) spôsobujúcim alebo zhoršujúcim problémy pri používaní herbicídov v biotopoch pozdĺž ciest“(16);

S.  keďže vývoj geneticky modifikovaných plodín odolných voči niekoľkým selektívnym herbicídom je spôsobený najmä rýchlym vývojom odolnosti burín voči glyfozátu v krajinách, ktoré sa výrazne spoliehali na geneticky modifikované plodiny; keďže vo vedeckých publikáciách bolo zdokumentovaných viac ako dvadsať rôznych odrôd burín odolných voči glyfozátu(17); keďže od roku 2009 možno pozorovať buriny odolné voči glufosinátu;

T.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, zo 14. septembra 2017 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže 14 členských štátov hlasovalo proti návrhu vykonávacieho aktu, iba deväť členských štátov, ktoré predstavujú len 36,48 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za a štyri členské štáty sa hlasovania zdržali;

U.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 prijala rozhodnutia o povolení bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax ako nedemokratickú odsúdil aj predseda Komisie Juncker(18);

V.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003(19), a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

W.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 koná Komisia v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

X.  keďže návrh Komisie na zmenu nariadenia (EÚ) č. 182/2011 nie je dostatočný, pokiaľ ide o riešenie nedostatku demokracie v postupe schvaľovania GMO;

Y.  keďže demokratickú legitimitu možno zabezpečiť prinajmenšom tým, že Komisia stiahne svoj návrh, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko; keďže tento postup sa už uplatňuje v prípade niektorých ďalších stálych výborov;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(20) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  vyzýva zodpovedných zákonodarcov, aby urýchlene pokročili v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, a aby okrem iného zabezpečili, že, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, pokiaľ ide o schvaľovanie GMO, či už na účely pestovania, alebo pre potraviny a krmivá, Komisia návrh stiahne;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny tolerantné k herbicídom, ktoré sú odolné voči kombinácii herbicídov, ako je to v prípade repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3, bez úplného posúdenia špecifických kumulatívnych účinkov rezíduí z postrekov s kombináciou doplnkových herbicídov a ich komerčných zmesí, ako sa používajú v krajinách, kde sa pestujú;

7.  vyzýva Komisiu, aby požadovala oveľa podrobnejšie testovanie s cieľom určiť zdravotné riziká súvisiace s transformačnými udalosťami ako v prípade repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3;

8.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégie pre posudzovanie zdravotných rizík, toxikológiu a pre monitorovanie po uvedení na trh, ktoré budú zamerané na celý potravinový a krmivový reťazec;

9.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika GMP OH, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na pestovanie v Únii alebo na dovoz potravín a krmív;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767.
(4)––––––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2015)0456).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0040).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0039).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0038).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0271).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Prijaté texty, P8_TA(2016)0272).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (P8_TA(2016)0388).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0389).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0386).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0390).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0123).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0215).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0214).Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0341).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0377).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0378).
(5) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032.
(6) Tamže.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf.
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7.
(9) Záver úradu EFSA z partnerského preskúmania účinnej látky glyfozát z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate). EFSA journal 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666.
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf.
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562.
(13) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(14) Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2015, s. 6.
(15) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032.
(16) https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, s. 4.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12.
(18) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(19) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(20) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc
PDF 259kWORD 45k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017 Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorým sa poskytujú finančné prostriedky na financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a zvyšuje rezerva na núdzovú pomoc (EAR) v nadväznosti na revíziu nariadenia o viacročnom finančnom rámci (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))
P8_TA(2017)0399A8-0301/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2016,(2)

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (3)(nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 2017/1123 z 20. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(6),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2017, ktorý prijala Komisia 28. júla 2017 (COM(2017)0485),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017, ktorú Rada prijala 10. októbra 2017 a postúpila Európskemu parlamentu 11. októbra 2017 (12441/2017 – C8-0351/2017),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0301/2017),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017 je poskytovať financovanie pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) v nadväznosti na prijatie príslušného právneho základu a zohľadniť vo všeobecnom rozpočte 2017 výsledok strednodobého preskúmania nariadenia o VFR, pokiaľ ide o navýšenie ročnej sumy rezervy na núdzovú pomoc, z 280 miliónov EUR na 300 miliónov EUR v cenách z roku 2011;

B.  keďže v návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017 je na EFSD vyčlenených 275 miliónov EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch, pričom táto suma má byť v plnom rozsahu pokrytá mobilizáciou nástroja flexibility, keďže v okruhu 4 (Globálna Európa) chýba v rámci stropu viazaných rozpočtových prostriedkov rezerva;

C.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 5/2017 v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) zároveň znižuje platobné rozpočtové prostriedky pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) o 275 miliónov EUR v dôsledku očakávaného nedostatočného čerpania prostriedkov spôsobeného neskorým prijatím právnych základov a oneskorením pri plánovaní;

D.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 5/2017 tiež poskytuje dodatočne 22,8 milióna EUR (v bežných cenách) pre rezervu na núdzovú pomoc v podobe viazaných rozpočtových prostriedkov, aby sa zohľadnila strednodobá revízia nariadenia o VFR;

E.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 5/2017 sprevádza návrh rozhodnutia o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre EFSD (COM(2017)0480) vo výške 275 miliónov EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch podľa okruhu 4;

F.  keďže v rámci rozpočtového postupu na rok 2017 Európsky parlament a Rada vyzvali Komisiu, aby v rámci opravného rozpočtu požiadala o potrebné rozpočtové prostriedky na financovanie EFSD hneď, ako sa prijme právny základ, a zaviazali sa urýchlene posúdiť návrh opravného rozpočtu na rok 2017, ktorý predložila Komisia;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2017, ako ho predložila Komisia;

2.  víta včasné prijatie a nadobudnutie účinnosti nariadenia o EFSD (EÚ) 2017/1601(7) a žiada o jeho urýchlené vykonávanie pri úplnom dodržiavaní pravidiel a priorít stanovených zákonodarcom s osobitným dôrazom na jeho ustanovenia o zodpovednosti;

3.  víta skutočnosť, že revízia viacročného finančného rámca v polovici obdobia umožňuje financovanie EFSD prostredníctvom navýšenia prostriedkov v rámci nástroja flexibility a súčasné navýšenie prostriedkov v rámci rezervy na núdzovú pomoc;

4.  vyjadruje poľutovanie nad nízkou mierou čerpania z fondu AMIF a Fondu pre vnútornú bezpečnosť zo strany členských štátov; pripomína, že už presunom rozpočtových prostriedkov (DEC 18/2017) boli podľa okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) znížené platobné rozpočtové prostriedky o 284 miliónov EUR a fond AMIF a Fond pre vnútornú bezpečnosť boli použité ako zdroj navýšenia prostriedkov v iných okruhoch; vyzýva členské štáty, aby dodržiavali svoje politické dohody a v rámci svojich právomocí vyvinuli maximálne úsilie nato, aby túto prioritu Únie zohľadnili;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 5/2017 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2017, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
(7) Ú. v. EÚ L 249, 27.9.2017, s.1.


Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj
PDF 336kWORD 44k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))
P8_TA(2017)0400A8-0298/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1) (nariadenie o VFR), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2016(3),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0298/2017),

A.  keďže po revízii nariadenia o VFR je v rámci nástroja flexibility ročne k dispozícii suma vo výške 676 miliónov EUR v bežných cenách navýšená o prepadnuté sumy z Fondu solidarity Európskej únie a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, pričom konkrétna suma ku koncu roka 2016 bola 646 miliónov EUR; keďže suma 530 miliónov EUR sa už zmobilizovala v rámci nástroja flexibility v rozpočte na rok 2017, a teda suma, ktorá je k dispozícii na ďalšiu mobilizáciu, je 792 miliónov EUR;

B.  keďže nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1601(4) nadobudlo účinnosť 28. septembra 2017;

C.  keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 4 (Globálna Európa) navrhla Komisia mobilizáciu nástroja flexibility vo výške 275 miliónov EUR nad rámec stropu okruhu 4 s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD);

1.  konštatuje, že strop v okruhu 4 na rok 2017 neumožňuje primerané financovanie EFSD; opakuje svoju dlhodobú pozíciu, podľa ktorej finančné zdroje určené na vonkajšiu činnosť Únie nepostačujú na pokrytie potrieb proaktívnej a udržateľnej vonkajšej politiky;

2.  súhlasí preto s mobilizáciou prostriedkov z nástroja flexibility vo výške 275 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch;

3.  pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR opäť dokazuje, že je zásadne dôležité, aby bol rozpočet Únie flexibilnejší;

4.  pripomína svoj dlhodobý názor, že platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov VFR;

5.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2018/51.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1601 z 26. septembra 2017 o zriadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručného fondu EFSD (Ú. v. EÚ L 249, 27.9.2017, s. 1).


Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ
PDF 184kWORD 48k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o Diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ (2017/2742(RSP))
P8_TA(2017)0401B8-0565/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 311, 312 a 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 2,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu Komisie(3),

–  so zreteľom na Diskusný dokument Komisie o budúcnosti financií EÚ z 28. júna 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie zo 4. júla 2017 o Diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o rozpočtovej kapacite pre eurozónu(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  je presvedčený o tom, že diskusia o budúcnosti financií Európskej únie nemôže prebiehať bez toho, aby sa brali do úvahy ponaučenia z predchádzajúcich viacročných finančných rámcov (VFR) a najmä VFR na roky 2014 – 2020; poukazuje na závažné nedostatky súčasného VFR, ktorý dosiahol hranice svojich možností s cieľom poskytovať Únii zdroje potrebné na to, aby mohla čeliť celému radu vážnych kríz a nových výziev a financovať svoje nové politické priority; zdôrazňuje svoj názor, že nízka úroveň súčasného VFR sa ukázala ako nedostatočná na pokrytie skutočných potrieb a politických ambícií Únie;

2.  víta skutočnosť, že Komisia predložila Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ; konštatuje, že Komisia premieta do rozpočtovej terminológie päť scenárov budúceho modelu Európskej únie, ktoré sú opísané v bielej knihe o budúcnosti Európy z marca 2017, pričom sa zaoberá viacerými základnými črtami a zásadami rozpočtu EÚ; súhlasí s navrhnutou metodikou a pozitívne hodnotí vyhlásenie Komisie o tom, že budúci VFR sa musí opierať o jasnú víziu európskych priorít; vyjadruje presvedčenie, že tento dokument vytvorí jasnú štruktúru diskusií a otvorí veľmi potrebnú politickú diskusiu o zameraní, účele a úrovni rozpočtu EÚ so zreteľom na základné ciele a budúce výzvy Únie; vyzýva členské štáty, aby viedli konzultácie s občanmi a aby aktívnym a konštruktívnym spôsobom zaznamenali ich predstavu o budúcnosti rozpočtu EÚ;

3.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že štyri z piatich scenárov (Pokračovanie v súčasnom smerovaní, Menej spoločne, Niektorí robia viac a Radikálna zmena) znamenajú skutočný pokles ambícií Únie a predpokladajú obmedzenie dvoch hlavných dlhoročných politík EÚ a základných kameňov európskeho projektu zakotveného v zmluvách – spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti; zdôrazňuje svoje dlhodobé stanovisko, že dodatočné politické priority by mali byť spojené s dodatočnými finančnými prostriedkami a nemali by byť financované na úkor existujúcich politík EÚ; domnieva sa, že piaty scenár (Oveľa viac spoločne) je pozitívnym a konštruktívnym východiskom prebiehajúcej diskusie o budúcnosti financií EÚ, a teda o budúcom modeli Európskej únie; nabáda Komisiu, aby vypracovala scenár, v ktorom zohľadní odporúčania Európskeho parlamentu s cieľom reagovať na súčasné a budúce výzvy a tiež vymedziť nový súbor priorít;

4.  pripomína, že v súlade s článkom 311 ZFEÚ si Únia musí sama zabezpečiť prostriedky potrebné na dosahovanie svojich cieľov; domnieva sa, že nedostatky súčasného VFR a rozsah nových priorít, ako aj vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie vedú k tomu istému záveru: potrebe prelomiť strop výdavkov na úrovni 1 % hrubého národného dôchodku EÚ (HND), a teda výrazne zvýšiť rozpočet Únie, aby bolo možné reagovať na budúce výzvy; v tejto súvislosti odmieta akékoľvek nominálne zníženie objemu rozpočtu EÚ v ďalšom VFR, a preto je presvedčený, že budúci VFR by sa mal stanoviť vo výške najmenej 1,23 % HND EÚ; zastáva názor, že členské štáty by mali o tejto problematike diskutovať;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočet EÚ je v prevažnej miere financovaný z príspevkov členských štátov na základe HND, a nie zo skutočných vlastných zdrojov, ako je stanovené v zmluvách EÚ; pripomína svoj záväzok uskutočniť plnohodnotnú reformu systému vlastných zdrojov EÚ, ktorej hlavnými zásadami budú jednoduchosť, spravodlivosť a transparentnosť a ktorá bude v súlade s odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje; zdôrazňuje, že každý takýto systém by mal obsahovať vyvážený súbor nových vlastných zdrojov EÚ určených na podporu politických cieľov EÚ, ktoré by mali byť zavedené postupne, aby sa zabezpečilo spravodlivejšie a stabilnejšie financovanie EÚ; zdôrazňuje navyše, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie je príležitosťou na zrušenie všetkých rabatov; očakáva, že Komisia predloží na tento účel ambiciózne legislatívne návrhy, a poukazuje na to, že pri budúcich rokovaniach sa k výdavkom aj príjmom v budúcom VFR bude pristupovať ako k jednému balíku;

6.  je presvedčený o tom, že ak Rada nebude súhlasiť so značným zvýšením úrovne jej vnútroštátnych príspevkov do rozpočtu EÚ, zavedenie nových vlastných zdrojov EÚ ostane jedinou možnosťou, ako primerane financovať budúci VFR na úrovni, ktorá bude zodpovedať skutočným potrebám a politickým ambíciám Únie; očakáva preto, že Rada zaujme k tejto veci politický postoj vzhľadom na to, že už nemožno počítať s de facto blokovaním akejkoľvek reformy systému vlastných zdrojov EÚ; v tejto súvislosti pripomína, že správa skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje bola prijatá jednomyseľne všetkými jej členmi vrátane členov vymenovaných Radou;

7.  víta úmysel Komisie navrhnúť budúci rozpočet EÚ na základe zásad, ako sú pridaná hodnota EÚ, zameranie na výkon, zodpovednosť, väčšia flexibilita v stabilnom rámci a jednoduchšie pravidlá, ako sa uvádza v diskusnom dokumente;

8.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité dôkladne zhodnotiť účinnosť a efektívnosť súčasných politík, programov a nástrojov EÚ; so záujmom očakáva v tejto súvislosti výsledky prebiehajúceho preskúmania výdavkov a predpokladá, že sa zohľadnia pri tvorbe VFF na obdobie po roku 2020; zdôrazňuje najmä, že treba na jednej strane zabezpečiť úspešnosť tých programov EÚ, kde záujem výrazne prevýšil ponuku, a identifikovať dôvody nedostatočného čerpania na druhej strane; považuje za dôležité dosiahnuť súčinnosť medzi rozpočtom EÚ a národnými rozpočtami a poskytnúť prostriedky na monitorovanie úrovne a výkonnosti výdavkov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ;

9.  berie na vedomie, že snaha o európsku pridanú hodnotu je zásadnou otázkou, ktorú treba riešiť, a súhlasí s tým, že rozpočet Únie by mal slúžiť okrem iného ako nástroj na dosahovanie cieľov zmluvy a zabezpečovanie európskych verejných statkov; poukazuje však na mnohostrannosť koncepcie európskej pridanej hodnoty a jej rôznorodé interpretácie a varuje pred akýmikoľvek pokusmi použiť jej definíciu na spochybnenie významu politík a programov EÚ z výlučne kvantitatívneho alebo krátkodobého ekonomického hľadiska; zastáva názor, že existuje jednoznačná pridaná hodnota v prípade, ak akcia na európskej úrovni:

   prekračuje maximálny možný dosah vnútroštátneho, regionálneho alebo miestneho úsilia (účinok presahovania);
   podnecuje opatrenia na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na plnenie cieľov zmluvy EÚ, ktoré by inak neboli realizované;
   podporuje činnosti, ktoré môžu byť z dôvodu ich veľmi vysokej finančnej náročnosti financované len prostredníctvom združovania zdrojov na úrovni EÚ; alebo
   prispieva k vytvoreniu a podpore mieru a stability v susedstve EÚ a ďalších oblastiach;

nabáda Komisiu, aby koncepciu európskej pridanej hodnoty ďalej rozvíjala a zároveň zohľadňovala územné danosti; vyzýva Komisiu, aby navrhla ukazovatele výkonnosti vhodné na tento účel;

10.  domnieva sa, že budúci VFR by mal mať takú štruktúru, ktorá umožní lepšiu čitateľnosť a zrozumiteľnosť rozpočtu EÚ pre občanov EÚ a jasnejšiu prezentáciu všetkých oblastí výdavkov EÚ; pripomína zároveň potrebu uľahčiť kontinuitu a tiež flexibilitu plánovania v rámci okruhov; domnieva sa, že celková štruktúra VFR by mala odrážať politickú diskusiu o hlavných pilieroch a zameraní výdavkov EÚ vrátane udržateľného rozvoja, rastu a inovácie, zmeny klímy, solidarity, bezpečnosti a obrany; je preto presvedčený o tom, že je potrebná úprava súčasných okruhov VFR;

11.  domnieva sa, že rozpočet EÚ musí byť transparentný a demokratický; pripomína svoje pevné odhodlanie, pokiaľ ide o pojem jednotnosti rozpočtu EÚ, a vyjadruje pochybnosti nad potrebou a pridanou hodnotou vytvárania ďalších nástrojov mimo VFR; opakuje svoju dlhodobú pozíciu, že Európsky rozvojový fond by mal byť spolu s ostatnými nástrojmi mimo VFR začlenený do rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že takéto začlenenie by malo znamenať pridanie príslušného finančného krytia týchto nástrojov nad rámec súčasných stropov VFR, aby sa neohrozilo financovanie iných politík a programov EÚ;

12.  poukazuje na to, že po vyčerpaní všetkých dostupných rezerv rozpočtový orgán schválil výraznú mobilizáciu ustanovení o flexibilite a osobitných nástrojov zahrnutých do nariadenia o VFR s cieľom zaistiť dodatočné rozpočtové prostriedky potrebné na zvládnutie kríz alebo na financovanie nových politických priorít počas súčasného VFR; zdôrazňuje skutočnosť, že počas revízie VFR v polovici trvania boli odstránené viaceré prekážky brániace mechanizmom flexibility VFR, aby sa v súčasnom finančnom rámci umožnila väčšia flexibilita;

13.  zdôrazňuje v tejto súvislosti, že budúci VFR by mal priamo zabezpečiť primeranú úroveň flexibility, vďaka ktorej bude Únia môcť reagovať na nepredvídateľné okolnosti a financovať svoje vyvíjajúce sa politické priority; domnieva sa preto, že ustanovenia VFR o flexibilite by mali umožniť, aby všetky nepridelené rezervy, ako aj rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, boli bez akýchkoľvek obmedzení prenesené do nasledujúcich rozpočtových rokov a aby ich rozpočtový orgán mohol mobilizovať na akýkoľvek účel, ktorý bude považovať za potrebný, v rámci ročného rozpočtového postupu; okrem toho požaduje podstatné posilnenie osobitných nástrojov VFR, ktoré by sa mali započítať nad rámec stropov VFR v prípade viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkov, ako aj vytvorenie samostatnej rezervy na krízové situácie, ktorá by mala umožniť mobilizáciu zdrojov hneď po vzniku núdzovej situácie;

14.  presadzuje skutočné a hmatateľné zjednodušenie vykonávacích pravidiel pre príjemcov a zníženie administratívnej záťaže; nabáda v tejto súvislosti Komisiu, aby identifikovala a odstránila prekrývanie medzi nástrojmi rozpočtu EÚ, ktoré sledujú podobné ciele a slúžia na podobné typy akcií; domnieva sa však, že takéto zjednodušenie by nemalo viesť k nahradeniu grantov finančnými nástrojmi a nesmie viesť ani k rozdrobeniu programov a politík EÚ na jednotlivé sektory, ale malo by zaručovať prierezový prístup založený na komplementárnosti; požaduje rozsiahlu harmonizáciu pravidiel s cieľom vytvoriť jednotný súbor pravidiel pre všetky nástroje EÚ;

15.  uznáva potenciál finančných nástrojov ako doplnkovej formy financovania k dotáciám a grantom; upozorňuje však, že nie sú vhodné pre všetky druhy činností a politické oblasti, lebo nie všetky politiky sa riadia výlučne trhom; vyzýva Komisiu, aby zjednodušila pravidlá upravujúce využívanie finančných nástrojov a podporila možnosť kombinácie rôznych zdrojov EÚ podľa harmonizovaných pravidiel tým, že sa vytvoria synergie a predíde sa akémukoľvek súpereniu medzi jednotlivými formami financovania; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s možnosťou jediného fondu, v ktorom by boli integrované finančné nástroje na úrovni EÚ a ktorý by poskytoval úvery, záruky a nástroje na rozdelenie rizika v rôznych segmentoch politiky, ako je v tejto súvislosti navrhnuté v diskusnom dokumente, a bude tento návrh dôkladne skúmať;

16.  pripomína svoje stanovisko, že trvanie VFR by malo zodpovedať politickému cyklu Európskeho parlamentu aj Komisie a malo by zaručiť dlhodobé programovanie; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že trvanie VFR by malo v plnej miere zohľadňovať potrebu dlhodobej predvídateľnosti pri vykonávaní programov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci zdieľaného hospodárenia, ktoré nemôže fungovať bez stability minimálne sedemročný záväzku; navrhuje preto, aby bol budúci VFR dohodnutý na obdobie 5 + 5 rokov s povinnou revíziu v polovici trvania;

17.  berie na vedomie, že predseda Komisie vo svojom prejave o stave Únie uviedol, že sa pripravuje návrh na vytvorenie samostatného rozpočtového riadku pre eurozónu; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti predložila doplňujúce a podrobnejšie informácie; pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení zo 16. februára 2017 žiada osobitnú rozpočtovú kapacitu pre eurozónu, ktorá by mala byť súčasťou rozpočtu EÚ, a to nad rámec súčasných stropov viacročného finančného rámca a mala by sa financovať prostredníctvom eurozóny a ďalších zúčastnených členov zo zdrojov príjmov, na ktorých sa dohodnú zúčastnené členské štáty a ktoré sa budú považovať za pripísané príjmy a záruky;

18.  očakáva, že Komisia predloží svoj návrh týkajúci sa budúceho VFR aj návrh týkajúci sa vlastných zdrojov do mája 2018; oznamuje svoj zámer predložiť v náležitom čase svoje vlastné stanovisko ku všetkým súvisiacim aspektom a očakáva, že názory Európskeho parlamentu budú v plnej miere zapracované do budúcich návrhov Komisie;

19.  vyjadruje svoju pripravenosť začať štruktúrovaný dialóg s Komisiou a Radou s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu o budúcom VFR pred koncom tohto volebného obdobia; je presvedčený o tom, že včasné prijatie nariadenia o VFR umožní následné včasné prijatie všetkých sektorálnych legislatívnych aktov, aby nové programy mohli byť zavedené na začiatku ďalšieho obdobia; poukazuje na negatívne následky neskorého začatia programov v rámci súčasného VFR; naliehavo v tejto súvislosti žiada Európsku radu, aby využila premosťovaciu doložku podľa článku 312 ods. 2 ZFEÚ, ktorá umožňuje, aby sa o VFR v Rade hlasovalo kvalifikovanou väčšinou;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0309.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0050.


Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme
PDF 403kWORD 60k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o legitímnych opatreniach na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov (2016/2224(INI))
P8_TA(2017)0402A8-0295/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 2,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 11,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori a o zmene smernice 2004/35/ES,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať(3),

–  so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1729 z roku 2010 o ochrane oznamovateľov,

–  so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2060 z roku 2015 o ochrane oznamovateľov,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 s odporúčaniami Komisii o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. júna 2011 o boji proti korupcii v EÚ (COM(2011)0308),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. júla 2016 o ďalších opatreniach na zvýšenie transparentnosti a posilnenie boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (COM(2016)0451),

–  so zreteľom na protikorupčný akčný plán G20, a najmä na jeho usmernenie o právnych predpisoch na ochranu oznamovateľov,

–  so zreteľom na správu OECD z marca 2016 s názvom Záväzok k účinnej ochrane oznamovateľov,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–  so zreteľom na odporúčanie CM/Rec(2014)7 prijaté Výborom ministrov Rady Európy 30. apríla 2014 o ochrane oznamovateľov, ako aj stručnú príručku o vytvorení vnútroštátneho rámca z januára 2015,

–  so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2171 z 27. júna 2017, v ktorom žiada národné parlamenty, aby uznali právo na nahlasovanie,

–  so zreteľom na zásadu č. 4 odporúčania OECD o posilňovaní etického správania vo verejnej službe,

–  so zreteľom na Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o úlohe oznamovateľov v ochrane finančných záujmov EÚ(5),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci, ako aj na stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre ústavné veci (A8-0295/2017),

A.  keďže Európska únia si stanovila za cieľ rešpektovať demokraciu a zásady právneho štátu a v tom zmysle zaručuje svojim občanom slobodu prejavu; keďže oznamovanie protispoločenskej činnosti je základným aspektom slobody prejavu a informácií, ktoré sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, keďže EÚ presadzuje ochranu pracovníkov a zlepšovanie pracovných podmienok;

B.  keďže Európska únia prispieva k posilneniu medzinárodnej spolupráce v boji proti korupcii, pri plnom rešpektovaní zásad medzinárodného práva, ľudských práv a zásad právneho štátu, ako aj suverenity každej krajiny;

C.  keďže podľa článku 67 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) spoločná európska azylová politika spadá do pôsobnosti EÚ;

D.  keďže transparentnosť a účasť občanov sú súčasťou vývoja a výziev, ktorým čelia demokracie v 21. storočí;

E.  keďže od nástupu hospodárskej, dlhovej a finančnej krízy sme svedkami množstva opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom v medzinárodnom meradle; keďže v záujme odrádzania od nezrovnalostí je potrebná väčšia transparentnosť vo sfére finančných služieb, pričom niektoré členské štáty už majú skúsenosti s centrálnymi registrami na nahlasovanie skutočných alebo domnelých porušení pravidiel finančnej obozretnosti; keďže Organizácia Spojených národov prijala v roku 2003 Dohovor proti korupcii(6); keďže Európsky parlament v reakcii na tieto odhalenia zriadil dva osobitné výbory a jeden vyšetrovací výbor; keďže ochranu oznamovateľov už požadoval vo viacerých uzneseniach(7); keďže už dohodnuté iniciatívy na posilnenie medzinárodnej výmeny informácií v daňových otázkach priniesli ovocie a keďže rôzne úniky informácií z daňovej oblasti odhalili obrovské množstvo dôležitých údajov o pochybeniach, ktoré by inak nevyšli najavo;

F.  keďže oznamovatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri nahlasovaní nezákonných alebo nedovolených činov, ktoré poškodzujú verejný záujem a fungovanie našich spoločností, a keďže v tomto záujme poskytujú zamestnávateľovi, verejným orgánom alebo priamo verejnosti informácie o takýchto činoch, ktoré poškodzujú verejný záujem;

G.  zastáva názor, že takýmto postupom pomáhajú členským štátom, dôležitým inštitúciám a orgánom EÚ zabrániť najmä každému pokusu o narušovanie zásady integrity a zneužívanie právomoci, ktoré ohrozujú alebo porušujú verejné zdravie a bezpečnosť, finančnú integritu, hospodárstvo, ľudské práva, životné prostredie a zásady právneho štátu alebo zvyšujú nezamestnanosť, obmedzujú alebo narúšajú spravodlivú hospodársku súťaž a oslabujú dôveru občanov v demokratické inštitúcie a postupy na európskej aj vnútroštátnej úrovni, a bojovať proti nim;

H.  keďže korupcia je v súčasnosti závažný problém, ktorému v súčasnosti Európska únia čelí, pretože môže viesť k neschopnosti vlád chrániť obyvateľstvo, pracovníkov, právny štát a hospodárstvo, k úpadku verejných inštitúcií a služieb, hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti v rozličných oblastiach, ako aj ku strate dôvery v transparentnosť a demokratickú legitimitu verejných a súkromných inštitúcií a priemyselných odvetví; keďže sa odhaduje, že hospodárstvo EÚ prichádza v dôsledku korupcie o 120 miliárd EUR ročne (1 % HDP EÚ);

I.  keďže celosvetové protikorupčné úsilie sa zatiaľ prevažne zameriava na protiprávne konanie vo verejnom sektore, no nedávne úniky informácií jasne poukázali na úlohu finančných inštitúcií, poradcov a iných súkromných spoločností pri napomáhaní korupcii;

J.  keďže na základe viacerých medializovaných prípadov oznamovania protispoločenskej činnosti sa ukázalo, že oznamovanie protispoločenskej činnosti dáva informácie verejného záujmu, ako sú nezákonné alebo nedovolené činy alebo iné závažné pochybenia v súkromnom a verejnom sektore, na vedomie verejnosti a politickým orgánom. keďže niektoré z týchto činov sa preto stali predmetom nápravných opatrení;

K.  keďže zachovanie dôvernosti prispieva k vytvoreniu účinnejších kanálov na oznamovanie podvodov, korupcie a iných vážnych porušení zákona a keďže s ohľadom na citlivosť informácií môže zlé spravovanie dôverností viesť k nežiaducim únikom informácií a porušeniu verejného záujmu Únie a členských štátov;

L.  keďže zavedenie verejných registrov skutočných vlastníkov trustových spoločností a podobných právnych úprav či ďalších opatrení na posilnenie transparentnosti investičných nástrojov môže byť kontraproduktívne pri odrádzaní od protiprávneho konania, na ktoré zvyčajne poukazujú oznamovatelia;

M.  keďže zachovanie dôvernosti identity oznamovateľov a informácií, ktoré odhaľujú, prispieva k vytvoreniu účinnejších kanálov na oznamovanie podvodov, korupcie, protiprávneho konania, pochybení a iných vážnych porušení zákona a keďže s ohľadom na citlivosť informácií môže zlé spravovanie dôverností viesť k nežiaducim únikom informácií a porušeniu verejného záujmu Únie; keďže vo verejnom sektore môže ochrana oznamovateľov zjednodušiť odhaľovanie zneužívania verejných finančných prostriedkov, podvodov a iných foriem cezhraničných prípadov korupcie súvisiacich so záujmami členských štátov alebo EÚ;

N.  keďže je poľutovaniahodné, že existujúce kanály podávania formálnych sťažností týkajúcich sa pochybení nadnárodných spoločností zriedkakedy vyústia do konkrétneho potrestania trestuhodného konania;

O.  keďže oznamovanie protispoločenskej činnosti sa osvedčilo vo viacerých oblastiach, či už vo verejnom a súkromnom sektore, ako napríklad v oblasti verejného zdravia, daní, životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, boja proti korupcii a diskriminácii a dodržiavania sociálnych práv;

P.  keďže prípady musia byť jasne vymedzené, a to s ohľadom na povahu vykonávaných úloh, na závažnosť skutkových okolností alebo zistených rizík;

Q.  keďže je nevyhnutné neprekročiť bariéru medzi udavačstvom a oznamovaním protispoločenskej činnosti; keďže nejde o to vedieť všetko o všetkých, ale o jasné vymedzenie toho, čo predstavuje neposkytnutie pomoci demokracii v nebezpečenstve;

R.  keďže oznamovatelia protispoločenskej činnosti sú v mnohých prípadoch terčom odvetných opatrení, zastrašovania a pokusov o nátlak, ktorých cieľom je zabrániť im nahláseniu alebo ich odradiť od neho, prípadne ich potrestať za podané oznámenie; keďže takýto tlak sa často vyvíja na pracovisku, pretože oznamovatelia protispoločenskej činnosti, ktorí odhalili informácie vo verejnom záujme v rámci ich pracovného pomeru, sa môžu ocitnúť v nevýhodnej pozícii voči zamestnávateľom;

S.  keďže často boli vyjadrené závažné obavy, že oznamovatelia protispoločenskej činnosti konajúci vo verejnom záujme môžu čeliť prejavom nepriateľstva, obťažovaniu, zastrašovaniu a vylúčeniu na pracovisku, prekážkam súvisiacim so získaním ďalšieho zamestnania, strate živobytia a často aj vážnemu ohrozeniu ich rodinných príslušníkov a kolegov; keďže obavy z odplaty môžu mať na oznamovateľov protispoločenskej činnosti odrádzajúci účinok, a tým ohrozovať verejný záujem;

T.  keďže ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti by mala byť zaručená zákonom a posilnená v celej EÚ, a to vo verejnom i súkromnom sektore pod podmienkou, že konajú odôvodnene; keďže takéto ochranné mechanizmy musia byť vyvážené a zaručiť plné rešpektovanie základných a zákonných práv osôb, proti ktorým je oznámenie protispoločenskej činnosti namierené; keďže tieto ochranné mechanizmy by sa mali uplatňovať na investigatívnych novinárov, ktorí sú aj naďalej zraniteľní v kontexte zverejnenia citlivých informácií a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti v mene dôvernosti zdrojov novinárov;

U.  keďže v mnohých členských štátoch nie je ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti primerane zaručená, zatiaľ čo mnohé iné členské štáty zaviedli moderné programy na ich ochranu, často však chýba dôslednosť, a preto poskytujú nedostatočnú úroveň ochrany; keďže výsledkom toho je, že ochrana oznamovateľov v Európe je roztrieštená, čo im sťažuje možnosť zistiť svoje práva a spôsoby, ako oznamovať, a vytvára právnu neistotu, najmä v cezhraničných situáciách.

V.  keďže európsky ombudsman má jasnú právomoc vyšetrovať sťažnosti občanov EÚ, pokiaľ ide o nesprávne úradné postupy inštitúcií EÚ, no ako taký nezohráva žiadnu úlohu pri ochrane oznamovateľov;

W.  keďže oznamovanie protispoločenskej činnosti sa veľmi často neobmedzuje len na ekonomické a finančné otázky; keďže nedostatočná ochrana by mohla odrádzať potenciálnych oznamovateľov od nahlasovania profesijných pochybení v úsilí vyhnúť sa represáliám alebo odvetným opatreniam; keďže podľa údajov OECD 86 % spoločností disponovalo v roku 2015 mechanizmom na hlásenie podozrení zo závažného profesijného pochybenia, no vyše tretina z nich nemala písomne sformulované pokyny k ochrane oznamovateľov pred represáliami, resp. nevedela o existencii takýchto pokynov; keďže voči viacerým oznamovateľom, ktorí poukázali na protiprávne konanie, profesijné pochybenia alebo nezákonné činnosti v ekonomickej a finančnej oblasti, bolo vedené trestné stíhanie; keďže osoby, ktoré nahlásia alebo odhalia informácie vo verejnom záujme, často trpia rovnako ako ich rodinní príslušníci a kolegovia v dôsledku odvetných opatrení, ktoré môžu viesť napríklad k ukončeniu ich kariéry; keďže Európsky súd pre ľudské práva má ustálenú judikatúru týkajúcu sa problematiky oznamovateľov, no ich ochranu by mal zaručovať zákon; keďže v Charte základných práv Európskej únie sa zabezpečuje sloboda prejavu a právo na dobrú správu vecí verejných;

X.  keďže ochrana oznamovateľov v Európskej únii by sa nemala obmedzovať iba na európske prípady, ale mala by sa týkať aj medzinárodných prípadov;

Y.  keďže na pracovisku treba podporovať pracovné prostredie, v rámci ktorého ľudia cítia istotu, že môžu vyjadrovať obavy týkajúce sa možného protiprávneho konania, ako sú zlyhania, pochybenia, zlé hospodárenie, podvody alebo nezákonná činnosť; keďže je mimoriadne dôležité podporovať správnu kultúru, ktorá dáva ľuďom pocit, že môžu upozorňovať na problémy bez strachu z odvetných opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť ich súčasnú a budúcu situáciu v oblasti zamestnanosti;

Z.  keďže v mnohých jurisdikciách a najmä v súkromnom sektore sú zamestnanci v súvislosti s určitými informáciami viazaní služobným tajomstvom, čo znamená, že oznamovatelia by v prípade podania oznámenia mimo vlastnej organizácie mohli čeliť disciplinárnym opatreniam;

AA.  keďže podľa štúdie OECD viac než tretina organizácií, ktoré disponujú mechanizmom oznamovania, nemá v písomnej podobe sformulovanú žiadnu politiku ochrany oznamovateľov pred odvetnými opatreniami, alebo nemá vedomosti o takej politike;

AB.  keďže v práve EÚ sa už stanovuje určité pravidlá na ochranu oznamovateľov pred určitými formami odplaty v rôznych oblastiach, Komisia zatiaľ nenavrhla primerané legislatívne opatrenia na účinnú a jednotnú ochranu oznamovateľov a ich práv v EÚ;

AC.  keďže v súlade s článkami 22a, 22b a 22c služobného poriadku majú od 1. januára 2014 všetky inštitúcie EÚ povinnosť zaviesť interné pravidlá na ochranu oznamovateľov z radov úradníkov EÚ;

AD.  keďže Európsky parlament niekoľkokrát vyzval na ochranu oznamovateľov v EÚ prostredníctvom horizontálnych opatrení;

AE.  keďže vo svojom uznesení z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať, vo svojom uznesení z 25. novembra 2015 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku, vo svojom uznesení zo 16. decembra 2015 s odporúčaniami Komisii o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii a vo svojom uznesení zo 14. februára 2017 o úlohe oznamovateľov v ochrane finančných záujmov EÚ Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh s cieľom zaviesť komplexný a účinný európsky program na ochranu oznamovateľov, ktorý chráni tých, ktorí informujú o prípadoch podozrenia z podvodu alebo nezákonnej činnosti, ktoré poškodzujú verejný záujem alebo finančné záujmy Európskej únie;

AF.  keďže každá osoba v tretej krajine uznaná Európskou úniou alebo niektorým z jej členských štátov ako oznamovateľ musí mať možnosť využívať všetky príslušné ochranné opatrenia, ak v rámci alebo mimo rámca svojich povinností získala informácie – a sprístupnila ich – o protiprávnom konaní alebo o špionáži, ktorých sa dopustila tretia krajina alebo národná či nadnárodná spoločnosť – a ktoré ohrozujú štát, národ alebo občanov Únie, bez ich vedomia vystavujú nebezpečenstvu integritu vlády, národnú bezpečnosť alebo individuálne alebo kolektívne slobody;

AG.  keďže takmer všetky európske inštitúcie a agentúry od 1. júla 2014 povinne začlenili do svojich vnútorných poriadkov opatrenia na ochranu oznamovateľov v súlade s článkami 22a, 22b a 22c služobného poriadku;

AH.  keďže existujú osvedčené zásady, ktoré zaviedli medzinárodné organizácie, ako sú Rada Európy a OECD, ako aj ustálená judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva;

AI.  keďže dôležitosť ochrany oznamovateľov bola uznaná všetkými hlavnými medzinárodnými orgánmi v oblasti boja proti korupcii a keďže v Dohovore Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC), v odporúčaní Rady Európy CM/Rec(2014)7 a odporúčaní OECD o boji proti korupcii z roku 2009 boli stanovené normy v oblasti oznamovania;

AJ.  keďže je nevyhnutné, aby sa urýchlene zaviedol komplexný horizontálny rámec, ktorý tým, že sa stanovia práva a povinnosti, účinne ochráni oznamovateľov v členských štátoch EÚ, ako aj v rámci inštitúcií, orgánov a úradov EÚ;

Úloha oznamovateľov a potreba ich ochrany

1.  vyzýva Komisiu, aby po preskúmaní vhodného právneho základu, ktorý umožní EÚ prijať ďalšie opatrenia, aby do konca tohto roka predložila horizontálny legislatívny návrh, ktorým sa stanoví komplexný spoločný regulačný rámec, ktorý oznamovateľom v EÚ zaručí vysokú úroveň ochrany na všetkých úrovniach v súkromnom aj verejnom sektore, ako aj vo vnútroštátnych a európskych inštitúciách vrátane príslušných vnútroštátnych a európskych orgánov, úradov a agentúr, s prihliadnutím na národný kontext a bez obmedzenia možnosti členských štátov prijať ďalšie opatrenia; zdôrazňuje, že v súčasnosti existujú viaceré možnosti, pokiaľ ide o právne základy, ktoré umožnia, aby EÚ prijala opatrenia v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby ich zvážila s cieľom navrhnúť široký, koherentný a účinný mechanizmus; pripomína Komisii doktrínu vypracovanú prostredníctvom ustálenej judikatúry Súdneho dvora o koncepcii implicitnej právomoci Únie, ktorá umožňuje použitie viacerých právnych základov;

2.  zdôrazňuje, že je nelogické a znepokojivé, aby pri odhaľovaní informácií vo verejnom záujme vrátane informácií o podozreniach z pochybení, protiprávneho konania, podvodu alebo nezákonnej činnosti, najmä ak ide o porušovanie základných zásad EÚ, ako je vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, daňové úniky a pranie špinavých peňazí, boli občania a novinári stíhaní namiesto toho, aby im bola poskytnutá právna ochrana;

3.  navrhuje, aby medzinárodné zmluvy o finančných službách, zdaňovaní a hospodárskej súťaži obsahovali ustanovenia o ochrane oznamovateľov;

4.  zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť právnu istotu, pokiaľ ide o ochranné ustanovenia priznané oznamovateľom, lebo pretrvávajúci nedostatok jasnosti a roztrieštený prístup odradzuje možných oznamovateľov od konania; poukazuje preto na to, že príslušnými právnymi predpismi EÚ by sa mal zriadiť jasný postup na riadne riešenie nahlásení a účinnú ochranu oznamovateľov;

5.  pripomína, že akýkoľvek budúci normatívny rámec by mal brať do úvahy pravidlá, práva a povinnosti, ktorými sa riadi zamestnanosť a ktoré majú na ňu vplyv; okrem toho zdôrazňuje, že by sa to malo uskutočniť po konzultácii so sociálnymi partnermi a v súlade s dohodami o kolektívnom vyjednávaní;

6.  žiada o prijatie právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí, aby spoločnosti, pri ktorých sa plne preukáže, že prijali odvetné opatrenia voči oznamovateľom, nemohli čerpať finančné prostriedky EÚ ani uzatvárať zmluvy s verejnými orgánmi;

7.  nabáda členské štáty, aby vypracovali porovnávacie kritériá a ukazovatele týkajúce sa politík v oblasti oznamovania tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore;

8.  vyzýva členské štáty, aby zohľadnili článok 33 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii, pričom vyzdvihuje úlohu oznamovateľov pri predchádzaní korupcii a boji proti nej;

9.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že len niekoľko členských štátov zaviedlo dostatočne pokročilé systémy ochrany oznamovateľov; vyzýva členské štáty, ktoré ešte nezačlenili do vnútroštátneho práva zásady ochrany oznamovateľov, aby tak urobili čo najskôr;

10.  zdôrazňuje, že v učebných osnovách v odbore obchodu a príbuzných disciplínach treba venovať väčšiu pozornosť podnikovej etike;

11.  nabáda členské štáty a inštitúcie EÚ, aby šírili kultúru uznávania dôležitej úlohy oznamovateľov v spoločnosti, medziiným aj prostredníctvom osvetových kampaní; vyzýva najmä Komisiu, aby predostrela komplexný plán na túto tému; považuje za potrebné pestovať vo verejnom sektore a na pracoviskách etickú kultúru s cieľom vyzdvihnúť dôležitosť zvyšovania informovanosti zamestnancov o existujúcich právnych rámcoch pre oznamovanie protispoločenskej činnosti v spolupráci s odborovými organizáciami;

12.  naliehavo žiada Komisiu, aby sledovala ustanovenia členských štátov o oznamovateľoch s cieľom uľahčiť výmenu najlepších postupov, ktorá pomôže zaistiť účinnejšiu ochranu oznamovateľov na vnútroštátnej úrovni;

13.  vyzýva Komisiu, aby poskytla komplexný plán, ako odrádzať od presunu aktív do krajín mimo EÚ, kde možno zachovať anonymitu skorumpovaných osôb;

14.  pod pojmom oznamovateľ chápe každú osobu, ktorá nahlási alebo odhalí informácie vo verejnom záujme, ako aj európskom verejnom záujme o nezákonnom alebo protiprávnom skutku alebo skutku, ktorý predstavuje hrozbu alebo spôsobuje ujmu, ktorá poškodzuje verejný záujem, obvykle v kontexte pracovného vzťahu ale nielen v jeho rámci, či už vo verejnom alebo v súkromnom sektore, v rámci zmluvného vzťahu alebo v rámci odborovej či spolkovej činnosti; zdôrazňuje, že to zahŕňa aj jednotlivcov, ktorí sú mimo tradičných vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ako sú konzultanti, dodávatelia, stážisti, dobrovoľníci, pracujúci študenti, dočasní pracovníci a bývalí zamestnanci, ktorí majú dôkaz o takýchto skutkoch s dostatočnými dôvodmi domnievať sa, že oznamované informácie sú pravdivé;

15.  domnieva sa, že osoby, ktoré nezapadajú do rámca tradičného vzťahu zamestnávateľ/zamestnanec, ako sú napríklad konzultanti, dodávatelia, stážisti, dobrovoľníci, študenti, dočasní pracovníci, bývalí pracovníci, ako aj občania, by mali mať prístup ku kanálom na oznamovanie a mať primeranú ochranu, ak prinášajú informácie o protiprávnom alebo nezákonnom skutku, alebo o skutku, ktorý poškodzuje verejný záujem;

16.  uvádza, že je potrebné jasné riešenie pre oznamovateľov pracujúcich v spoločnostiach registrovaných v EÚ, ale sídliacich mimo EÚ;

17.  domnieva sa, že poškodzovanie verejného záujmu zahŕňa okrem iného korupciu, konflikty záujmov, trestné činy, porušovanie zákonných povinností, justičné omyly, zneužívanie moci, konflikty záujmov, nezákonné používanie verejných prostriedkov, zneužívanie právomocí, nezákonné finančné toky, hrozby pre životné prostredie, zdravie, verejnú bezpečnosť, národnú a globálnu bezpečnosť, ochranu súkromia a osobných údajov, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, práva spotrebiteľa, porušovanie práv pracovníkov a iných sociálnych práv a porušovanie ľudských práv, základných slobôd a zásad právneho štátu, ako aj zatajovanie niektorého z týchto porušení;

18.  domnieva sa, že všeobecný verejný záujem by mal mať prednosť pred súkromnými alebo ekonomickými hodnotami odhalených informácií a že by mala existovať možnosť sprístupniť informácie týkajúce sa závažného ohrozenia verejného záujmu, aj keď sú tieto informácie právne chránené; zastáva však názor, že osobitné postupy by sa mali uplatňovať v prípade informácií týkajúcich sa profesijnej etiky a utajovaných skutočností v súvislosti s národnou bezpečnosťou a obranou; domnieva sa, že v takýchto prípadoch by sa informácia mala oznámiť príslušnému orgánu;

19.  zdôrazňuje potrebu neustále zabezpečovať účinnú ochranu oznamovateľov, aj keď ich odhalenia nesúvisia s nezákonným konaním, ak odhalenia majú za cieľ zabrániť možnému ohrozeniu záujmu širokej verejnosti;

20.  zdôrazňuje, že treba, aby členské štáty dodržiavali odporúčania Rady Európy o ochrane oznamovateľov;

21.  zdôrazňuje, že úloha oznamovateľov pri odhaľovaní závažných útokov proti verejnému záujmu preukázala svoj význam pri mnohých príležitostiach počas mnohých rokov, že oznamovatelia prispievajú k demokracii, transparentnosti politík, hospodárskych informácií a informácií určených verejnosti a že by mali byť uznaní za potrebných na predchádzanie nezákonným skutkom; zdôrazňuje, že oznamovatelia preukázali, že sú kľúčovým zdrojom pre investigatívnu žurnalistiku a nezávislú tlač; poukazuje na to, že zaručenie dôvernosti zdrojov je kľúčové pre slobodu tlače; vyzýva členské štáty, aby zaručili, aby sa právo novinárov neodhaliť totožnosť zdroja informácií účinne chránilo; zastáva názor, že novinári sú takisto zraniteľní, a preto by mali požívať právnu ochranu;

22.  berie na vedomie skutočnosť, že v posledných rokoch niektoré členské štáty podnikli kroky na posilnenie práv oznamovateľov; vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že oznamovatelia sú aj naďalej predmetom občianskoprávnych a trestných konaní vo viacerých členských štátoch, najmä tam, kde existujúce prostriedky na obhajobu, podporu a ochranu týchto ľudí chýbajú, sú nedostatočné alebo neúčinné; navyše konštatuje, že rozdiely medzi členskými štátmi vedú k právnej neistote, k tzv. forum shopping a riziku nerovnakého zaobchádzania;

23.  domnieva sa, že nedostatok primeranej ochrany oznamovateľov má negatívny vplyv na ochranu finančných záujmov EÚ;

24.  domnieva sa, že vykonávanie komplexných právnych predpisov o ochrane oznamovateľov podporuje kultúru slobodného slova a že oznamovanie by malo byť podporované ako čin dobrého občianstva; preto naliehavo vyzýva členské štáty a inštitúcie Únie, aby propagovali pozitívnu úlohu, ktorú zohrávajú oznamovatelia, aby zohľadnili vážne obavy týkajúce sa ich často zraniteľnej a bezbrannej pozície, najmä v rámci kampaní na zvýšenie informovanosti a na ochranu, komunikácie a odbornej prípravy; odporúča najmä Komisii, aby poskytla komplexné plány v tejto oblasti; v tejto súvislosti požaduje vytvorenie webového sídla, kde sa budú poskytovať užitočné informácie o ochrane oznamovateľov a kde bude možné podať aj sťažnosti; zdôrazňuje, že toto webové sídlo by malo byť verejnosti ľahko dostupné a údaje oznamovateľov by mali byť anonymné;

25.  vyzýva na prijatie opatrení s cieľom zmeniť to, ako verejnosť, a najmä politici, zamestnávatelia a médiá vnímajú oznamovateľov, poukazovaním na ich pozitívnu úlohu ako mechanizmu včasného varovania a odrádzajúceho prostriedku s cieľom odhaliť zneužívanie a korupciu a predchádzať im, a takisto aj ako mechanizmu na posilnenie zodpovednosti s cieľom umožniť verejnú kontrolu vlád a podnikov;

26.  nabáda členské štáty, aby aktívne podporovali kultúru transparentnosti na pracovisku, či už vo verejnom alebo v súkromnom sektore, ktorá by poskytovala organizáciám možnosť uplatňovať prísne etické normy, povzbudzovala by zamestnancov k oznamovaniu protispoločenskej činnosti a umožňovala by tým prijímať opatrenia na zamedzenie akýmkoľvek hrozbám alebo škodám alebo na ich nápravu;

27.  nabáda členské štáty, aby pravidelne vyhodnocovali účinnosť opatrení, ktoré vykonávajú, s ohľadom na verejnú mienku o postoji k oznámeniu protispoločenskej činnosti a oznamovateľom, na výsledky medzisektorových prieskumov vedúcich pracovníkov zodpovedných za prijímanie a spracovanie správ a na výsledky nezávislých výskumných štúdií o oznamovaní protispoločenskej činnosti na pracoviskách;

28.  nabáda členské štáty, ktoré zatiaľ neprijali právne predpisy týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti, aby ich prijali v blízkej budúcnosti, a vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie platformy na výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti medzi členskými štátmi, ako aj tretími krajinami.

29.  zdôrazňuje význam výskumu a výmeny osvedčených postupov s cieľom podporiť lepšiu ochranu oznamovateľov na európskej úrovni;

30.  naliehavo vyzýva Európsky dvor audítorov a Úrad európskeho ombudsmana, aby do konca roku 2017 každý z nich zverejnil: 1) osobitné správy obsahujúce štatistiky a preukázateľné záznamy o prípadoch oznamovania protispoločenskej činnosti zistených v európskych inštitúciách, podnikoch, združeniach, organizáciách a iných orgánoch registrovaných v Únii; 2) nadväzujúce opatrenia dotknutých inštitúcií v súvislosti s odhalenými prípadmi, vychádzajúce zo súčasných usmernení a pravidiel Komisie; 3) výsledok každého vyšetrovania po prijatí informácií od oznamovateľov; 4) predpokladané opatrenia pre každý prípad ochrany oznamovateľov;

Mechanizmus nahlasovania

31.  konštatuje, že nedostatok jasne identifikovaných prostriedkov ochrany a bezpečného podávania správ, ako aj možná absencia následných opatrení predstavujú prekážku pre činnosti oznamovateľov, môžu ich odradiť od oznamovania a viesť niektorých oznamovateľov k tomu, že budú mlčať; vyjadruje znepokojenie nad odvetou a tlakom, ktorým oznamovatelia čelia, keď sa obrátia na nesprávnu osobu alebo stranu v rámci svojej organizácie;

32.  domnieva sa, že je potrebné vytvoriť súdržný, dôveryhodný a spoľahlivý systém, ktorý umožňuje podávať správy príslušným orgánom v rámci organizácie a mimo nej; je presvedčený, že takýto systém by uľahčil posúdenie dôveryhodnosti a platnosti správy podanej v jeho rámci;

33.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala systém, ktorý by umožnil oznamovanie vo vnútri a mimo organizácie; zdôrazňuje, že na tento účel by sa mali stanoviť jasné, spravodlivé a nestranné postupy, ktoré zabezpečia úplné dodržiavanie základných a zákonných práv oznamovateľa, ako aj údajného páchateľa; je presvedčený, že zamestnávatelia by sa mali nabádať k tomu, aby zaviedli vnútorné postupy oznamovania, a že jedna nezávislá a nestranná osoba alebo subjekt by mali byť zodpovední za zber oznámení v každej organizácii; domnieva sa, že zástupcovia zamestnancov by mali byť zapojení do prideľovania tejto úlohy; zdôrazňuje, že príjemca varovania by mal prijať primerané následné opatrenia týkajúce sa každého prijatého oznámenia a v primeranej lehote priebežne informovať oznamovateľa o týchto následných opatreniach;

34.  je presvedčený, že každá organizácia by mal stanoviť jasné spravodajské kanály umožňujúce oznamovateľom podať oznámenie v rámci svojej organizácie; zdôrazňuje, že každý zamestnanec by mal byť informovaný o príslušnom postupe oznamovania, ktorý by mal zaručovať dôvernosť a spracovanie oznámenia v primeranom časovom rámci; zdôrazňuje, že oznamovateľ musí mať stále možnosť obrátiť sa na príslušné verejné orgány, mimovládne organizácie alebo médiá, najmä v prípade chýbajúcej priaznivej reakcie od organizácie, alebo ak interné podanie oznámenia alebo jeho podanie príslušným orgánom by zjavne narušilo účinnosť oznámenia, ak je oznamovateľ ohrozený alebo ak súrne potrebuje oznámiť informáciu;

35.  pripomína právo verejnosti na informácie o akomkoľvek správaní, ktoré by mohlo poškodiť verejný záujem, a zdôrazňuje, že v tejto súvislosti by mal oznamovateľ mať naďalej možnosť uverejňovať informácie o protiprávnom alebo nedovolenom skutku alebo skutku, ktorý poškodzuje verejný záujem;

36.  pripomína, že toto uznesenie zo 14. februára 2017 o úlohe oznamovateľov nekalých praktík pri ochrane finančných záujmov EÚ takisto žiada inštitúcie EÚ, aby v spolupráci so všetkými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zaviedli a prijali všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu dôvernosti informačných zdrojov, a preto žiada, aby sa vytvorila kontrolovaná internetová stránka, prostredníctvom ktorej bude možné podať sťažnosť celkom tajne;

37.  je presvedčený, že oznamovanie mimo organizácie vrátane priamo verejnosti bez toho, aby oznámenie bolo najprv podané v rámci interného postupu, nie je dôvodom na zrušenie platnosti oznámenia, na podanie žaloby alebo na odmietnutie poskytnutia ochrany; je presvedčený, že takáto ochrana by sa mala udeliť bez ohľadu na zvolený oznamovací kanál a na základe odhalených informácií a skutočnosti, že oznamovateľ má opodstatnené dôvody domnievať sa, že informácia bola pravdivá;

Ochrana poskytovaná v prípade nahlásenia

38.  vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o riziká, ktoré podstupujú oznamovatelia na svojich pracoviskách, a najmä o riziká priamych alebo nepriamych odvetných opatrení zo strany zamestnávateľa a tých, ktorí pracujú pre alebo v mene zamestnávateľa; zdôrazňuje, že odvetné opatrenia mávajú zvyčajne formu pozastavenia, spomalenia alebo dokonca ukončenia kariérneho postupu, ako aj psychického obťažovania; zdôrazňuje, že odveta je prekážkou oznamovacej činnosti; je presvedčený, že je potrebné zaviesť ochranné opatrenia proti odvete; zastáva názor, že odveta by sa mala účinne penalizovať a sankcionovať; zdôrazňuje, že len čo je niekto uznaný za oznamovateľa, mali by sa prijať opatrenia na jeho ochranu alebo na ukončenie akýchkoľvek odvetných opatrení proti nemu, ako aj zabezpečiť oznamovateľovi plnú náhradu za vzniknutú ujmu a škodu; zastáva názor, že by sa tieto ustanovenia mali zahrnúť do návrhu Komisie, ktorý sa týka horizontálnej smernice na ochranu oznamovateľov;

39.  domnieva sa, že oznamovatelia by mali mať možnosť podať návrh na vydanie predbežného opatrenia na prevenciu pred odvetou, ako je prepustenie, a to až do ukončenia akéhokoľvek súdneho, správneho alebo iného konania;

40.  zdôrazňuje, že žiadny pracovný pomer by nemal obmedzovať právo osoby na slobodu prejavu a že pri výkone tohto práva by nikto nemal byť diskriminovaný;

41.  pripomína, že akýkoľvek budúci normatívny rámec by mal brať do úvahy pravidlá, práva a povinnosti, ktorými sa riadi zamestnávanie a ktoré majú na neho vplyv; okrem toho zdôrazňuje, že by sa to malo uskutočniť za účasti sociálnych partnerov a v súlade s dohodami o kolektívnom vyjednávaní;

42.  zdôrazňuje, že oznamovateľom a ich rodinným príslušníkom, ako aj každému, kto im pomáha a je v ohrození života alebo je ohrozená jeho bezpečnosť, sa musí poskytnúť náležitá a účinná ochrana fyzickej, morálnej a sociálnej integrity a živobytia, a to tým, že sa im poskytne čo najvyššia možná úroveň utajenia;

43.  zdôrazňuje, že tieto ochranné opatrenia sa uplatňujú aj vtedy, keď oznamovateľ oznámi konanie, do ktorého sú zapojené členské štáty;

44.  konštatuje, že investigatívni novinári a nezávislé médiá pracujú často osamotene, pričom čelia mnohým tlakom, ktoré môžu vzniknúť, a že je preto potrebné ich chrániť pred všetkými formami zastrašovania;

45.  navrhuje, aby bolo možné podávať návrh na nariadenie predbežného opatrenia dovtedy, kým nebude známy výsledok občianskoprávneho konania pre osoby, ktoré boli obeťami represálií za oznámenie alebo prezradenie informácií vo verejnom záujme, a to najmä v prípade straty zamestnania;

46.  odsudzuje prax umlčovania, ktorá spočíva v podávaní žaloby alebo v hrozbe jej podania proti oznamovateľom, a to nie v snahe dosiahnuť spravodlivosť, ale v úsilí donútiť ho k autocenzúre alebo finančnému, mentálnemu alebo psychickému vyčerpaniu; domnieva sa, že takýto postup by mal podliehať trestom a sankciám;

47.  poukazuje na riziko, že oznamovateľom hrozí, že sa budú proti nim viesť právne a občianske konania; zdôrazňuje, že sú často tou slabšou stranou v súdnych konaniach; domnieva sa preto, že v prípade údajných odvetných opatrení prijatých proti oznamovateľovi, zamestnávateľ musí poskytnúť dôkaz, že tieto opatrenia nijako nesúvisia s podaním oznámenia oznamovateľom; domnieva sa, že ochrana oznamovateľa by mala byť poskytnutá na základe predloženej informácií a nie na základe zámeru oznamovateľa; zdôrazňuje však, že oznamovateľ musí poskytnúť informácie, o ktorých je presvedčený, že sú pravdivé; domnieva sa, že dôvernosť by mala byť zaručená počas celého konania a že totožnosť oznamovateľa by sa nemala odhaliť bez jeho súhlasu; zdôrazňuje, že porušenie dôvernosti totožnosti bez súhlasu oznamovateľa by malo podliehať trestom a sankciám;

48.  domnieva sa, že oznamovatelia by nemali byť vystavení trestnému alebo občianskoprávnemu stíhaniu alebo správnym alebo disciplinárnym sankciám z dôvodu oznámenia, ktoré podali;

49.   domnieva sa, že možnosť nahlásiť anonymne môže nabádať oznamovateľov, aby poskytovali informácie, ktoré by inak neposkytli; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že by sa mali zaviesť jasne regulované spôsoby anonymného nahlasovania protispoločenskej činnosti vnútroštátnemu alebo európskemu nezávislému orgánu zodpovednému za zber hlásení, aby overil ich dôveryhodnosť, zabezpečil nadväzné opatrenia a poskytol usmernenia pre oznamovateľov, a to aj v digitálnom prostredí, a že by sa mali presne vymedziť prípady, v ktorých sa uplatňujú anonymné spôsoby nahlasovania, pričom zdôrazňuje, že totožnosť ani akákoľvek informácia umožňujúce jeho identifikáciu by sa nemali zverejniť bez jeho súhlasu; domnieva sa, že akékoľvek porušenie anonymity by malo podliehať sankciám;

50.  zdôrazňuje, že nikto by nemal stratiť ochranu len z toho dôvodu, že nesprávne posúdil skutkové okolnosti, alebo že vnímané ohrozenie verejného záujmu, ktorého sa obával, sa neprejavilo, a to za predpokladu, že v čase podávania správy mal opodstatnené dôvody domnievať sa, že boli pravdivé; pripomína, že v prípade nepravdivého obvinenia by sa príslušné osoby mali brať na zodpovednosť a nemali by využívať výhody plynúce z ochrany poskytovanej oznamovateľom; zdôrazňuje, že každá osoba, ktorá bola poškodená či už priamo alebo nepriamo, oznámením alebo zverejnením nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií, by mala mať právo požiadať o účinné opravné prostriedky proti zlovoľnému alebo protiprávnemu podávaniu správ;

51.  pripomína význam vypracovania nástrojov na zákaz akejkoľvek formy odvetných opatrení, či by už išlo o pasívne prepustenie alebo pasívne opatrenia; naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa zdržali toho, aby konanie oznamovateľov pri zverejňovaní informácií o nezákonnej alebo nedovolenej činnosti alebo o skutkoch, ktoré narúšajú alebo ohrozujú verejný záujem, považovali za trestný čin;

52.  v každom prípade pripomína, že inštitúcie Únie aj členské štáty musia riadne uplatňovať existujúce právne predpisy EÚ, a to pri čo najpriaznivejšom výklade z hľadiska ochrany oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme; zdôrazňuje, že ochrana oznamovateľov sa už uznáva za dôležitý mechanizmus na zabezpečenie účinného uplatňovania právnych predpisov EÚ; vyzýva preto členské štáty, aby upustili od kriminalizácie činnosti oznamovateľov, ktorí odhaľujú informácie vo verejnom záujme;

Podpora oznamovateľov

53.  zdôrazňuje úlohu verejných orgánov, odborových zväzov a organizácií občianskej spoločnosti pri podporovaní oznamovateľov a poskytovaní pomoci pri rokovaniach v rámci ich organizácie;

54.  zdôrazňuje, že oznamovatelia, ako aj osoby, ktoré im pomáhajú, popri profesionálnym rizikám čelia aj osobným, psychologickým, sociálnym a finančným rizikám; je presvedčený, že tam, kde je to vhodné, by sa mala oznamovateľom, ktorí o to požiadajú a nemajú dostatočné prostriedky, poskytovať psychologická podpora a špecializovaná právna pomoc, že by sa mala poskytnúť sociálna a finančná pomoc tým, ktorí vyjadria a riadne odôvodnia takúto potrebu, ako ochranné opatrenie, ak sa začne súdne konanie proti oznamovateľom, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi dodáva, že by sa mala priznať kompenzácia, a to bez ohľadu na povahu škody, ktorú utrpeli v dôsledku oznámenia;

55.  v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že európska ombudsmanka v Európskom parlamente uviedla, že je ochotná preskúmať možnosť zriadiť takýto orgán v rámci svojho úradu, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila, či možno zveriť výkon týchto úloh európskemu ombudsmanovi, ktorý už má právomoc skúmať sťažnosti týkajúce sa nesprávnych postupov inštitúcií Únie;

56.  vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby v spolupráci so všetkými zainteresovanými orgánmi zaviedli a prijali všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu dôvernosti informačných zdrojov s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii alebo hrozbe, ako aj vytvoriť cesty pre transparentné sprístupnenie informácií, vytvoriť nezávislé národné a európske orgány na ochranu oznamovateľov, ako aj zvážiť poskytovanie konkrétnych podporných fondov týmto orgánom; okrem toho požaduje vytvorenie centralizovaného orgánu EÚ na účinnú ochranu oznamovateľov a osôb, ktoré im pomáhajú pri ich činnosti, na základe modelu, ktorý už existuje v rámci systému orgánov pre ochranu údajov;

57.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula nástroje zamerané na poskytovanie ochrany proti neodôvodnenému trestnému stíhaniu, hospodárskym sankciám a diskriminácii, a to s cieľom dosiahnuť, aby tieto opatrenia boli účinné;

58.  vyzýva členské štáty, aby zriadili nezávislé orgány s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi, s primeranou právomocou a príslušnými odborníkmi, ktoré by boli zodpovedné za zber oznámení, overili by ich dôveryhodnosť, zabezpečili nadväzné opatrenia a poskytli usmernenia pre oznamovateľov, najmä v prípade absencie pozitívnej reakcie od ich organizácie, a aby ich aj nasmerovali na primeranú finančnú pomoc, najmä v cezhraničných situáciách alebo v prípadoch, do ktorých sú priamo zapojené členské štáty alebo inštitúcie EÚ; navrhuje, aby európske inštitúcie zverejňovali výročné správy o prijatých varovaniach a ich spracovaní, pričom treba rešpektovať požiadavky dôvernosti potenciálne prebiehajúcich vyšetrovaní;

59.  zdôrazňuje, že je potrebné umožniť prístup k informáciám a poskytovať bezplatné dôverné poradenstvo osobám, ktoré plánujú podať oznámenie vo verejnom záujme alebo odhaliť nezákonné alebo nedovolené skutky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú verejný záujem; poznamenáva, že štruktúry schopné poskytnúť takéto informácie a poradenstvo by sa mali identifikovať a ich kontaktné údaje by mali byť k dispozícii širokej verejnosti;

60.  zdôrazňuje skutočnosť, že popri nároku na všetky ochranné opatrenia pre oznamovateľov je nevyhnutné zabezpečiť osobitne týmto oznamovateľom prijatie, ubytovanie a bezpečnosť v členskom štáte, ktorý nemá žiadny dohovor o vydaní s krajinou, ktorá sa dopustila protispoločenskej činnosti; vyzýva Komisiu, aby v prípade dohôd o vydaní medzi EÚ a dotknutou treťou krajinou a podľa článku 67 ods. 2 ZFEÚ, pokiaľ ide o politiku EÚ v oblasti azylu, konala v rámci svojich právomocí a aby prijala a vykonala všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia v súvislosti s takýmito oznamovateľmi vystavenými odvetným opatreniam v krajinách, ktorých nezákonné alebo podvodné praktiky odhalili;

61.  vyzýva Komisiu, aby navrhla vytvorenie podobného orgánu na úrovni EÚ s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi, primeranými právomocami a vhodnými odborníkmi, ktorý by bol zodpovedný za koordináciu činností členských štátov, najmä pokiaľ ide o cezhraničné prípady; domnieva sa, že európsky orgán by tiež mal mať možnosť zbierať hlásenia, preveriť ich dôveryhodnosť, vydávať záväzné odporúčania a usmerňovať oznamovateľov, ak odpoveď členského štátu alebo vnútroštátnych orgánov zjavne nie je primeraná; navrhuje, aby európske inštitúcie zverejňovali výročné správy o prijatých oznámeniach a ich spracovaní, pričom treba rešpektovať požiadavky dôvernosti potenciálne prebiehajúcich vyšetrovaní; zastáva názor, že mandát európskeho ombudsmana sa môže rozšíriť aj na tento účel;

62.  domnieva sa, že potom, čo oznámenie bolo uznané za závažné, malo by viesť k riadnemu vyšetrovaniu a mali by ho sprevádzať primerané opatrenia; zdôrazňuje, že počas prešetrovania by oznamovateľ mal mať možnosť objasniť svoju sťažnosť a poskytnúť ďalšie informácie alebo dôkazy;

63.  nabáda členské štáty, aby vypracovali údaje, kritériá a ukazovatele týkajúce sa politík v oblasti oznamovania vo verejnom a súkromnom sektore;

64.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby sa zaoberali iniciatívnou správou európskej ombudsmanky z 24. júla 2014 v súlade s článkom 22b nového služobného poriadku, v ktorej vyzýva všetky orgány EÚ, aby prijali etické mechanizmy varovania a právne rámce oznamovania, ktoré budú priamo založené na vnútorných predpisoch úradu ombudsmana; opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie konať v tomto zmysle;

65.  domnieva sa, že oznamovatelia by mali mať tiež právo preskúmať a komentovať výsledky vyšetrovania uskutočneného na základe ich zverejnenia;

66.  vyzýva inštitúcie EÚ a ďalšie orgány EÚ, aby išli príkladom a bezodkladne začali uplatňovať usmernenia európskej ombudsmanky; vyzýva Komisiu, aby na svojej pôde aj v agentúrach EÚ v plnej miere implementovala vlastné usmernenia na ochranu oznamovateľov v súlade so služobným poriadkom z roku 2012; vyzýva Komisiu, aby v záujme ochrany oznamovateľov účinne spolupracovala a koordinovala úsilie s ďalšími inštitúciami vrátane Európskej prokuratúry;

67.  poukazuje na to, že je potrebný lepší systém nahlasovania firemných pochybení, ktorý bude funkčnejší a bude dopĺňať činnosť súčasných národných kontaktných miest pre usmernenia OECD pre nadnárodné podniky;

68.  zdôrazňuje, že vyšetrovanie otázok predložených oznamovateľmi by sa malo viesť nezávisle a v čo najkratšom možnom čase, pričom by sa mali chrániť aj práva jednotlivcov, ktorých sa sprístupnenie informácií môže týkať; zdôrazňuje, že oznamovatelia, ako aj osoby, ktorých sa sprístupnenie informácií týka, by mali mať možnosť poskytnúť v priebehu vyšetrovania doplňujúce tvrdenia a dôkazy a mali by byť informovaní o spracovaní sprístupnených informácií;

69.  víta skutočnosť, že Komisia napokon zriadila kanál, prostredníctvom ktorého môžu oznamovatelia nahlasovať alebo zverejňovať informácie o kartelových dohodách a iných dohodách v rámci hospodárskej súťaže, zdôrazňuje však, že treba zjednodušiť postupy, a trvá na tom, že týchto kanálov by nemalo byť príliš veľa;

o
o   o

70.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0408.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0310.
(3) Ú. v. EÚ C 208, 10.6.2016, s. 89.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2015)0457.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0022.
(6) https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf
(7) Pozri napr. uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku a uznesenie zo 16. decembra 2015 s odporúčaniami Komisii o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii.


Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe
PDF 420kWORD 64k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o politikách zameraných na zabezpečenie minimálneho príjmu ako nástroja boja proti chudobe (2016/2270(INI))
P8_TA(2017)0403A8-0292/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a články 4, 9, 14, 19, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, opätovne potvrdenú na Svetovej konferencii o ľudských právach v roku 1993, a najmä na jej články 3, 23 a 29,

–  so zreteľom na Chartu základných práv, predovšetkým na jej ustanovenia o sociálnych právach, a to najmä na články 34, 35 a 36, v ktorých sa výslovne vymedzuje právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní, právo na vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a prístup k službám vo všeobecnom hospodárskom záujme,

–  so zreteľom na Európsku sociálnu chartu, a najmä na jej články 1, 4, 6, 12, 14, 17, 19, 11 a 31,

–  so zreteľom na dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 29 a 105 o zrušení nútenej práce, č. 102 o minimálnych normách sociálneho zabezpečenia a odporúčanie MOP č. 202 o národných minimálnych mierach sociálnej ochrany,

–  so zreteľom na program dôstojnej práce MOP a Globálny pakt k zachovaniu pracovných miest, ktoré boli prijaté všeobecným konsenzom 19. júna 2009 na zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce,

–  so zreteľom na závery rady EPSCO z júna 2013 s názvom Smerom k sociálnym investíciám pre rast a zamestnanosť,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady 92/441/EHS z 24. júna 1992 o spoločných kritériách týkajúcich sa dostatočných zdrojov a sociálnej pomoci v rámci systémov sociálnej ochrany(1) (odporúčanie o minimálnom príjme),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady 92/442/EHS z 27. júla 1992 o konvergencii cieľov a politík sociálnej ochrany(2),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2013/112/EÚ z 20. februára 2013 s názvom Investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. februára 2013 s názvom K sociálnym investíciám do rastu a súdržnosti – vrátane realizácie Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2014 – 2020 (COM(2013)0083) a jeho sprievodný dokument SWD(2013)0038,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2008/867/ES z 3. októbra 2008 o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených z trhu práce(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na návrh Komisie z 2. marca 2015 na rozhodnutie Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2015)0098),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o obnovenej sociálnej agende(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o úlohe minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpore inkluzívnej spoločnosti v Európe(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2012 o Pakte sociálnych investícií – ako reakcia na krízu(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2015 o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2016 o plnení cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o chudobe: rodové hľadisko(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2017 o európskom pilieri sociálnych práv(12),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júna 2011 na tému „Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť“,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013 na tému „Európsky minimálny príjem a ukazovatele chudoby“,

–  so zreteľom na štúdiu s názvom Towards adequate and accessible minimum income schemes in Europe (Smerom k primeraným a dostupným systémom minimálneho príjmu v Európe), ktorú publikovala v roku 2015 Európska sieť pre minimálny príjem (EMIN),

–  so zreteľom na správu nadácie Eurofound z roku 2015 s názvom Prístup k sociálnym dávkam: zníženie miery nepoberania,

–  so zreteľom na správu nadácie Eurofound z roku 2017 s názvom Nerovnosti v príjmoch a vzorce zamestnanosti v Európe pred veľkou recesiou a po nej,

–  so zreteľom na štúdiu tematickej sekcie A Európskeho parlamentu z marca 2017 s názvom Politiky zamerané na zabezpečenie minimálneho príjmu v členských štátoch EÚ, uverejnenú v apríli 2017,

–  so zreteľom na správu s názvom Systémy minimálneho príjmu v Európe – Štúdia vnútroštátnych politík 2015 (Minimum Income Schemes in Europe - A study of national policies 2015), ktorú v roku 2016 vypracovala Európska sieť pre sociálnu politiku (ESPN) pre Komisiu,

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie O-000087/2016 – B8-0710/2016 z 15. júna 2016 predloženej Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na otázku na písomné zodpovedanie P-001004/2016 z 2. februára 2016,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade zo 7. júla 2016 k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(13),

–  so zreteľom na Schumanovu deklaráciu z 9. mája 1950, v ktorej sa žiada o „zrovnoprávnenie a zlepšenie životných podmienok pracovníkov“,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre hospodárstvo a menové veci (A8-0292/2017),

A.  keďže chudoba a sociálne vylúčenie, ktorých príčiny a trvanie nezávisia od vôle osoby, ktorú postihujú, predstavujú porušenie ľudskej dôstojnosti a základných ľudských práv; keďže EÚ a členské štáty prijali v roku 2010 záväzok znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie, o 20 miliónov do roku 2020; keďže chudoba a sociálne vylúčenie nie sú problémy osobnej zodpovednosti, ale musia sa riešiť kolektívne;

B.  keďže Európa je jedným z najbohatších regiónov na svete, hoci nedávne údaje o príjmovej chudobe poukazujú na zvýšenie chudoby a závažnej materiálnej deprivácie v Európe a narastajúce rozdiely medzi členskými štátmi;

C.  keďže prosperujúce hospodárstvo s nízkou nezamestnanosťou je stále najúčinnejším nástrojom boja proti chudobe;

D.  keďže príjmová chudoba je len časťou celkového pojmu chudoby, chudoba preto neodkazuje len na materiálne zdroje, ale aj na sociálne zdroje, najmä vzdelanie, zdravie a prístup k službám;

E.  keďže pojem relatívna chudoba nevypovedá o skutočných potrebách, ale iba o relatívnej pozícii voči ostatným, pokiaľ ide o príjem;

F.  keďže podľa metodiky vypracovanej Eurostatom prah rizika chudoby predstavuje 60 % národného mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu (týkajúceho sa domácností, po sociálnych odvodoch); keďže vzhľadom na existujúce rozdiely medzi členskými štátmi a rôznymi vnútroštátnymi sociálnymi politikami by sa mal tento percentuálny podiel posudzovať spolu s ostatnými ukazovateľmi, akými sú napríklad referenčné rozpočty; keďže príjem je nepriamym ukazovateľom životnej úrovne a referenčný rozpočet odráža rozmanitosť modelov spotreby a životných nákladov v jednotlivých členských štátoch;

G.  keďže sa nesmú zamieňať pojmy „rozdiely v príjmoch“ a „chudoba“;

H.  keďže podľa Komisie(14) 119 miliónov ľudí v Európskej únii – približne 25 % z celkovej populácie – je aj po prijatí sociálnych dávok ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením; keďže v niektorých členských štátoch sa tento údaj sa spája s pretrvávajúcou vysokou mierou nezamestnanosti a keďže táto situácia s týka najmä mladých ľudí, v prípade ktorých sú tieto údaje ešte hrozivejšie; keďže tento počet síce klesá, ale ešte stále je viac ľudí ohrozených chudobou ako v roku 2008; keďže EÚ a jej členské štáty sú ďaleko od dosiahnutia cieľa stratégie EÚ 2020 v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia, pretože úroveň zostáva nad stanoveným cieľom;

I.  keďže z dostupných údajov vyplýva, že určité skupiny osôb, ako sú deti, ženy, nezamestnané osoby, domácnosti osamelých rodičov a osoby so zdravotným postihnutím čelia zvlášť vysokému riziku chudoby, deprivácie alebo sociálneho vylúčenia;

J.  keďže rodiny s deťmi ovplyvňuje chudoba v osobitnej miere;

K.  keďže zlučiteľnosť rodinného a pracovného života má najväčší význam práve pre osamelého rodiča, aby sa mohol vymaniť z chudoby;

L.  keďže treba vziať do úvahy potrebu začleniť opatrenia na prevenciu a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu do všetkých relevantných oblastiach politík, zabezpečiť univerzálny prístup k verejným službám, dôstojnú prácu a príjem, ktorý umožňuje dôstojný život;

M.  keďže podľa Komisie zostávajú v niektorých krajinách vysoká nezamestnanosť, chudoba a nerovnosť kľúčovým problémom; keďže, ako poznamenala komisárka Thyssenová, veľké rozdiely v príjmoch nielenže majú nepriaznivý vplyv na sociálnu súdržnosť, ale tiež obmedzujú udržateľný hospodársky rast; keďže podľa Eurofoundu bol vplyv krízy vo všeobecnosti výraznejší medzi jednotlivcami s nižšími príjmami a rozdiely v príjmoch sa v európskej spoločnosti zvyšovali(15);

N.  keďže bezdomovectvo predstavuje najextrémnejšiu formu chudoby a deprivácie a v posledných rokoch sa jeho miera zvýšila vlastne vo všetkých členských štátoch, celkovo v štátoch najviac zasiahnutých hospodárskou a finančnou krízou; keďže podľa Európskej federácie národných organizácií pracujúcich s bezdomovcami (FEANTSA) približne 4 milióny ľudí v celej EÚ postihuje každý rok bezdomovectvo, vyše 10,5 milióna domácností trpí preľudnením domácnosti a 22,3 milióna ľudí čelí nadmerným nákladom na domácnosť, čo znamená, že viac ako 40 % disponibilného príjmu utratia na domácnosť;

O.  keďže súčasná situácia si vyžaduje opatrenia na podporu vnútroštátnych systémov minimálneho príjmu pre občanov, aby sa všetkým s nedostatočnými príjmami, ktorí spĺňajú špecifické kritéria oprávnenosti, zaručili dôstojné životné podmienky, pričom sa zároveň musí zlepšovať sociálna inklúzia a začlenenie na pracovnom trhu a zaručiť rovnaké príležitosti pri uplatňovaní základných práv; keďže vzdelávanie, redistributívne sociálne transfery a dávky, spravodlivá daňová politika a silná politika zamestnanosti sú dôležité faktory z hľadiska znižovania nerovnosti príjmov, miery nezamestnanosti a chudoby; keďže dôstojné zamestnanie by človeka chránilo pred rizikom chudoby a možno ho považovať za dôležitý nenahraditeľný prostriedok sociálnej integrácie;

P.  keďže z prehľadu nadácie Eurofound vyplýva, že veľa ľudí v EÚ nepoberá dávky, na ktoré majú nárok, vrátane dávok podpory v zamestnanosti, napríklad pre zložitosť systémov sociálneho zabezpečenia alebo postupov žiadania o dávky, prípadne pre nevedomosť o svojich nárokoch;

Q.  keďže je dôležité nezamieňať pojem „minimálny príjem“ s pojmom „minimálna mzda“, ktorý je na vnútroštátnej úrovni stanovený kolektívnou zmluvou alebo právnymi predpismi;

R.  keďže úprava miezd je v kompetencii členských štátov;

S.  keďže zavedenie a posilnenie systémov primeraného minimálneho príjmu vo všetkých členských štátoch s náležitými rozpočtovými, ľudskými a materiálnymi zdrojmi spolu s aktívnymi politikami zamestnanosti pre ľudí, ktorí môžu pracovať, je dôležitým a účinným opatrením na boj proti chudobe a nerovnosti, čo pomôže zabezpečiť hospodársku a územnú súdržnosť, chrániť základné práva jednotlivcov, zabezpečiť rovnováhu medzi hospodárskymi a sociálnymi cieľmi a podporiť sociálnu integráciu a prístup na pracovný trh;

T.  keďže zabezpečenie a riadenie systémov sociálneho zabezpečenia je kompetenciou členských štátov, ktorú Únia koordinuje, ale neharmonizuje;

U.  keďže podľa Európskeho sociálneho observatória formy podpory príjmov existujú už v 26 členských štátoch(16);

V.  keďže medzi členskými štátmi prevláda veľa rozdielov z hľadiska nakladania s politikami zameranými na zabezpečenie minimálneho príjmu, pretože právo na dôstojný život sa nepovažuje za všeobecné a subjektívne právo vo všetkých členských štátoch; keďže pretrvávajú vysoké miery nepoberania, ako aj nedostatok koordinácie medzi podporou príjmov, aktívnymi politikami trhu práce a sociálnymi službami; keďže iba málokedy dokážu systémy minimálneho príjmu vymaniť ľudí z chudoby;

W.  keďže niektorí z najzraniteľnejších ľudí, ako sú ľudia bez domova, sa pri prístupe k systémom minimálneho príjmu stretávajú s ťažkosťami;

X.  keďže zaručenie primeraných dávok minimálneho príjmu pre osoby, ktoré nemajú dostatočné prostriedky na dosiahnutie dôstojnej životnej úrovne, ako aj účasť na opatreniach (opätovného) začlenenia do trhu práce na primeranej úrovni a zaručenie prístupu k zamestnaniu a motivácie hľadať si prácu sú ustanovenia zahrnuté v európskom pilieri sociálnych práv(17); keďže v priebehu konferencie na vysokej úrovni v Bruseli 23. januára 2017 v závere verejnej konzultácie na túto tému predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker zdôraznil, že takéto opatrenia by mali prijať všetky členské štáty;

Y.  keďže podľa Eurostatu dosahovala v roku 2015 miera zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 – 64 rokov hodnotu 70,1 % a ani zďaleka sa nepriblížila k cieľu stratégie EÚ do roku 2020, teda k 75 %;

Z.  keďže Komisia vo svojom návrhu z 2. marca 2015 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov zdôrazňuje význam podpory príjmov v boji proti chudobe (8. usmernenie);

AA.  keďže dobre navrhnuté, primerané a široko dostupné systémy podpory príjmu nebránia návratu na trh práce a ani od neho neodrádzajú a zároveň pomáhajú zlepšovať vnútorný dopyt;

AB.  keďže v odporúčaní Komisie z 3. októbra 2008 o aktívnom začleňovaní sa správne uznáva, že politiky aktívneho začleňovania by okrem toho, že uľahčia prístup ku kvalitnému zamestnaniu pre osoby, ktoré môžu pracovať, mali tiež „poskytnúť prostriedky postačujúce na dôstojný život spolu s podporou sociálnej účasti pre osoby, ktoré nemôžu“.

AC.  keďže Rada 5. októbra 2015 prijala závery o primeranosti dôchodkových systémov a považuje za dôležité, aby verejné dôchodkové systémy alebo iné systémy sociálnej ochrany obsahovali primerané záruky pre ľudí, ktorých zamestnanie im neumožnilo vybudovať si dostatočné nároky na dôchodok, a že takéto záruky by mali zahŕňať najmä minimálne dôchodky alebo iné minimálne príjmy pre starších ľudí;

AD.  keďže v odporúčaní 92/441/EHS Rada vyzvala členské štáty, aby uznali základné právo všetkých ľudí na sociálnu pomoc a dostatočné zdroje tak, aby mohli žiť dôstojne; keďže v odporúčaní Rady 92/442/EHS z 27. júla 1992 sa členské štáty vyzývajú, aby budovali vlastné systémy sociálnej ochrany na základe týchto zásad;

AE.  keďže v záveroch zo 17. decembra 1999 Rada schválila podporu sociálneho začlenenia ako jedného z cieľov v rámci modernizácie a zlepšovania sociálnej ochrany,

AF.  keďže v odporúčaní o aktívnom začleňovaní sa primeraná podpora príjmu vymedzuje ako jeden z troch rovnako dôležitých prvkov stratégie aktívneho začleňovania a zdôrazňuje sa, že musí byť sprevádzaná prístupom ku kvalitným službám a inkluzívnymi trhmi práce; keďže podpora sociálneho začlenenia si tiež vyžaduje koordinované opatrenia zamerané na jednotlivcov a osoby na nich odkázané, pričom musia byť sprevádzané podporou stabilnej práce;

AG.  keďže v mnohých krajinách k hlavným prekážkam rozvoja účinných prepojení medzi rôznymi prvkami aktívneho začleňovania patrí nedostatok kapacity, zručností a zdrojov vo verejných službách zamestnanosti a inštitúciách sociálnej pomoci, nedostatok koordinácie a spolupráce medzi službami a tendencia uprednostňovať tie rôzne skupiny odkázané na pomoc, ktoré je jednoduchšie znovu začleniť do trhu práce;(18)

AH.  keďže v balíku Európskej komisie o sociálnych investíciách z roku 2013 sa znovu poukázalo na dôležitosť prístupu aktívneho začleňovania a zdôraznil sa význam primeranej podpory pri minimálnom príjme; keďže sa uviedlo, že primeranosť existujúcich vnútroštátnych systémov minimálneho príjmu možno zlepšiť s cieľom zabezpečiť, aby bola úroveň dostatočne vysoká na dosiahnutie dôstojných životných podmienok; keďže sa uviedlo, že „Komisia bude v rámci európskeho semestra monitorovať primeranosť podpory príjmov a na tento účel bude používať referenčné rozpočty, len čo ich vytvorí v spolupráci s členskými štátmi“.

AI.  keďže v odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce o národných minimálnych mierach sociálnej ochrany č. 202 sa uvádza, že by krajiny mali „čo najrýchlejšie ustanoviť a udržiavať minimálne miery ich sociálnej ochrany obsahujúce základné garancie sociálneho zabezpečenia“ a ďalej sa uvádza „Tieto garancie by zabezpečili minimálne, aby počas celého života všetci, čo to potrebujú, mali prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a k základnému zabezpečeniu príjmu, čo spolu predstavuje efektívny prístup k tovarom a službám“;

AJ.  keďže Rada uznala, že na odstránenie chudoby je nevyhnutné aktívne začleňovanie s podporou primeraného príjmu a dôležitosť prístupu založeného na integrovanom živote(19);

AK.  keďže dlhodobo nezamestnaní, ktorí koncom roka 2015 tvorili 48,1 % z celkového počtu nezamestnaných v Európskej únii, čo zodpovedá 10,9 miliónom osôb, sa dokážu vrátiť na trh práce len s oveľa väčšími ťažkosťami;

AL.  keďže výchova detí a s tým spojené obdobia starostlivosti sú spojené s obrovskými stratami príjmov a s trvalými finančnými znevýhodneniami („family pay gap“);

AM.  keďže výchova, ktorú poskytujú matky a otcovia, je ozajstná práca a musí sa ako taká aj uznať;

AN.  keďže koncom roka 2015 5,1 % neaktívnych osôb v EÚ pozostávalo z odradených ľudí, ktorí by chceli pracovať, ale prestali hľadať prácu, a keďže sa títo ľudia systematicky nezahŕňajú do štatistík týkajúcich sa nezamestnanosti;

AO.  keďže nezamestnanosť vedie k rýchlemu a trvalému zhoršeniu životných podmienok pracujúcich, ako aj ich psychického a emocionálneho stavu, čo zmenšuje ich možnosti zvyšovania svojich zručností a následne možnosť (opätovnej) integrácie do trhu práce;

AP.  keďže niektoré štátne programy môžu byť účinným nástrojom, ktorý môže fungovať spolu so systémami minimálneho príjmu ako prostriedok sociálneho a odborného začlenenia osobitných kategórií, ako sú nezamestnaní mladí ľudia, dlhodobo nezamestnaní a iné zraniteľné skupiny; keďže takéto programy by mohli byť účinné v kontextoch a zaostávajúcich geografických oblastiach, v ktorých sa vyžaduje preškolenie; keďže osoba zamestnaná vo verejnom programe v oblasti zamestnanosti si prácu nájde skôr; keďže je potrebné, aby tieto programy poskytovali dôstojnú mzdu vrátane plánov prispôsobených individuálnym potrebám danej osoby a mali by viesť k nájdeniu slušnej práce;

AQ.  keďže v záveroch Rady o ročnom prieskume rastu a spoločnej správe o zamestnanosti na rok 2017, ktoré prijala Rada EPSCO 3. marca 2017(20), sa členské štáty jednak vyzývajú na zabezpečenie toho, aby systémy sociálneho zabezpečenia poskytovali podporu primeraných príjmov a aby sa reformy aj naďalej okrem iného zameriavali na poskytovanie podpory primeraných príjmov a vysokokvalitných aktivačných a podporných služieb;

AR.  keďže odborná príprava, a to predovšetkým prostredníctvom alternačnej odbornej prípravy, umožňuje nadobudnúť zručnosti potrebné na výkon odbornej činnosti a na vytvorenie profesijnej siete, čo prispieva k udržateľnému začleneniu na trhu práce a znižuje riziko chudoby;

AS.  keďže systémy minimálneho príjmu predstavujú veľmi malé percento sociálnych výdavkov vlády, ale poskytujú obrovskú návratnosť investícií a náklady na neinvestovanie majú nesmierny okamžitý vplyv na príslušných jednotlivcov a dlhodobé náklady pre spoločnosť;

AT.  keďže systémy minimálneho príjmu sú dobré pre celú spoločnosť, pretože sú nevyhnutné pre dosiahnutie rovnoprávnejších spoločností, a takéto spoločnosti dosahujú lepšie výsledky z hľadiska mnohých sociálnych a hospodárskych ukazovateľov;

AU.  keďže systémy minimálneho príjmu sú účinnou formou balíka hospodárskych stimulov, pretože finančné prostriedky sa používajú na riešenie naliehavých potrieb a okamžite vstupujú do reálnej ekonomiky;

AV.  keďže právo na primeranú životnú úroveň sa uznáva v článku 25 Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN a odkazuje na mieru, v akej úroveň dávok poskytuje človeku dostatočné zdroje, aby mohol dosiahnuť „životnú úroveň zabezpečujúcu jemu i jeho rodine zdravie a blahobyt“; keďže rozsah pôsobnosti odkazuje na mieru, do akej sa na všetky osoby, ktoré potrebujú podporu, vzťahujú podmienky oprávnenosti viažuce sa na systémy minimálneho príjmu; keďže poberanie odkazuje na mieru, do akej osoby, ktoré sú oprávnené dostávať podporu minimálneho príjmu, ju skutočne dostávajú;

AW.  keďže nedostatok primeraných platieb spolu s obmedzeným rozsahom pôsobnosti a nedostatočným čerpaním v dôsledku, okrem iného, zlej verejnej správy, nedostatočného prístupu k informáciám, nadmernej byrokracie a stigmatizácie často znamená, že dané platby nie sú ani zďaleka schopné zabezpečiť dôstojný život pre najzraniteľnejšie osoby v spoločnosti;(21)

AX.  keďže viaceré členské štáty sa musia vyrovnávať s rozpočtovými deficitmi a zvýšenými úrovňami dlhu a okresali preto svoje sociálne výdavky, čo má vplyv na verejné zdravie, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie a ochranu a bývanie, a najmä na prístup k súvisiacim službám a na primeranosť, dostupnosť a kvalitu týchto služieb, čoho dôsledkom je negatívny dosah najmä na najchudobnejších členov spoločnosti v týchto členských štátoch;

AY.  keďže systémy minimálneho príjmu môžu slúžiť ako automatické makroekonomické stabilizačné nástroje v reakcii na hospodárske otrasy;

AZ.  keďže účinnosť systémov minimálneho príjmu z hľadiska znižovania chudoby, podpory integrácie na trhu práce, najmä v prípade mladých ľudí, a pôsobiac ako automatické stabilizátory, sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši;

BA.  keďže politiky minimálneho príjmu pôsobia ako automatický stabilizátor; keďže recesia bola menej závažná v krajinách, ktoré majú silné systémy na podporu disponibilného príjmu domácností;

BB.  keďže vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky vytvárajú nerovnaké podmienky v rámci EÚ a pripravujú členské štáty o značné objemy príjmov, ktoré by inak prispievali k dostatočnému financovaniu silnej sociálnej a verejnej politiky, a zároveň znižujú príjmy štátu, pričom by sa z týchto príjmov mohli financovať lepšie podmienky pre hospodársky rast, vyšší príjem a sociálne politiky; keďže tento jav predstavuje pre EÚ vážny problém;

BC.  keďže viaceré štúdie ukázali, že chudoba má negatívny vplyv na hospodársky rast(22);

BD.  keďže niektoré členské štáty spúšťajú pilotné projekty pre testovanie politík základného príjmu, medzi nimi aj Fínsko, kde náhodne vybraná skupina 2 000 nezamestnaných osôb dostane bezpodmienečnú sumu 560 EUR mesačne, čo by im malo poskytnúť dostatočnú motiváciu prijať dočasnú prácu alebo prácu na čiastočný úväzok;

BE.  keďže zavádzanie systémov základného príjmu je predmetom diskusií v mnohých členských štátoch;

Systémy minimálneho príjmu:

1.  vyzýva všetky členské štáty, aby zaviedli primerané systémy minimálneho príjmu, doplnené o opatrenia na uľahčenie návratu do práce pre tých, ktorí môžu pracovať, a programy vzdelávania a odbornej prípravy prispôsobené osobnej a rodinnej situácii príjemcu s cieľom podporiť domácnosti s nedostatočným príjmom a umožniť im dôstojnú životnú úroveň; zdôrazňuje, že tento minimálny príjem by mal byť sieťou sociálnej ochrany poslednej inštancie a zahŕňať okrem zaručeného prístupu ku kvalitným službám a aktívnym politikám práce primeranú finančnú podporu ako účinný spôsob boja proti chudobe a zabezpečenia dôstojného života pre tých, ktorí nemajú dostatok zdrojov; zdôrazňuje, že právo na sociálnu pomoc je základné právo a primerané systémy minimálneho príjmu pomáhajú ľuďom žiť dôstojný život, podporovať ich úplnú účasť na dianí v spoločnosti a zabezpečiť ich nezávislosť počas celého života;

2.  je presvedčený, že podpora inkluzívnych spoločností bez chudoby bude musieť byť založená na oceňovaní hodnoty práce, pracovných práv na základe kolektívnych zmlúv a na vytváraní kvalitných verejných služieb v oblasti zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a vzdelávania, ktoré prerušia kruh vylúčenia a budú prispievať k rozvoju;

3.  zdôrazňuje dôležitosť primeraných verejných finančných prostriedkov na financovanie systémov minimálneho príjmu; vyzýva Komisiu, aby osobitne monitorovala použitie 20 % z celkovej sumy pridelených prostriedkov z ESF na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a aby v pripravovanom preskúmaní nariadenia o spoločných ustanoveniach pre Európsky sociálny fond (nariadenie (EÚ) č. 1303/2013), a najmä v rámci Európskeho sociálneho fondu a programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), preskúmala možnosti financovania pomoci každému členskému štátu vytvoriť systém minimálneho príjmu, ak ešte neexistuje, alebo zlepšiť fungovania a účinnosť existujúcich systémov;

4.  uznáva, že je pre členské štáty ťažké prejsť zo stavu, keď nemali žiadny alebo mali iba nízkokvalitný systém minimálneho príjmu, na systémy na vysokej úrovni; požaduje preto, aby členské štáty pracovali na postupnej realizácii primeraných systémov minimálneho príjmu a riešili otázky primeranosti, rozsahu pôsobnosti a využívania systémov;

5.  zdôrazňuje, že zavedenie systémov minimálneho príjmu môže znížiť nerovnosti a zmierniť sociálny vplyv krízy, ako aj mať proticyklický vplyv poskytovaním zdrojov na zlepšenie dopytu na vnútornom trhu;

6.  zdôrazňuje, že pre všetkých v núdzi je dôležité, aby každá osoba mala prístup k systému dostatočného minimálneho príjmu na uspokojenie základných potrieb vrátane najviac vylúčených osôb, ako sú ľudia bez domova; domnieva sa, že primeraný minimálny príjem je taký príjem, ktorý je nevyhnutný na to, aby ľudia v núdzi mohli žiť dôstojný život, a že by sa mal posudzovať v spojení s právom na prístup k univerzálnym verejným a sociálnym službám; domnieva sa, že systémy minimálneho príjmu musia skoncovať so sociálnou odkázanosťou a uľahčiť začleňovanie do spoločnosti; pripomína, že v odporúčaní o aktívnom začleňovaní sa uznáva potreba integrovanej stratégie pri vykonávaní troch prvkov sociálneho začleňovania (primeraná podpora príjmu, inkluzívne trhy práce a prístup ku kvalitným službám);

7.  zdôrazňuje význam schopnosti automatickej stabilizácie systémov sociálneho zabezpečenia z hľadiska absorbovania vlny sociálnych otrasov spôsobené externými vplyvmi, ako je recesia; vyzýva preto zároveň členské štáty, s ohľadom na odporúčanie MOP č. 202, v ktorom je vymedzené minimum sociálnej ochrany, aby zabezpečili a zvýšili svoje investície do systémov sociálnej ochrany s cieľom zaručiť ich výkonnosť v boji proti chudobe a nerovnostiam a pri predchádzaní týmto javom, a zároveň zabezpečili ich udržateľnosť;

8.  zdôrazňuje v súvislosti s diskusiou o minimálnom príjme výnimočnú situáciu rodín s deťmi, ako aj osamelých rodičov, a dosah, ktorý na nich minimálny príjem má;

9.  zdôrazňuje, že ľuďom by malo byť umožnené, aby sa naplno zúčastňovali na spoločnosti a hospodárstve a že toto právo treba v plnej miere uznať a zviditeľniť pri príprave politík Únie tým, že sa zabezpečia vysokokvalitné univerzálne systémy sociálnej ochrany, ktoré v sebe zahŕňajú účinné a primerané systémy minimálneho príjmu;

10.  domnieva sa, že sociálna ochrana vrátane dôchodkov a služieb, ako sú zdravotná starostlivosť, starostlivosť o deti a dlhodobá starostlivosť, je stále zásadne dôležitá pre vyvážený a inkluzívny rast, príspevok k dlhšiemu pracovnému životu, vytváranie pracovných miest a zníženie nerovnosti; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby podporovali politiky, ktorými sa zaručí, že systém sociálnej ochrany bude počas života človeka dostatočný, primeraný, efektívny a tiež kvalitný a zaručí sa ním slušný život, pričom prispeje k boju proti nerovnostiam a podporí inklúziu s cieľom odstrániť chudobu, a to najmä u ľudí vylúčených z trhu práce a najzraniteľnejších skupín;

11.  zdôrazňuje, že primeraný príjem počas života má zásadný význam z hľadiska pomoci ľuďom s nízkymi príjmami žiť dôstojný život;

12.  zdôrazňuje, že primerané systémy minimálneho príjmu ako nástroj aktívneho začleňovania podporujú sociálnu účasť a začleňovanie;

13.  pripomína, že jedným z hlavných cieľov stratégie Európa 2020 je zníženie počtu ľudí postihnutých chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov a že na dosiahnutie tohto cieľa je stále potrebné vyvinúť ešte viac úsilia; domnieva sa, že systémy minimálneho príjmu môžu byť užitočným prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa;

14.  zdôrazňuje, že dôstojné pracovné miesta sú najlepším spôsobom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu; v tejto súvislosti pripomína, že je dôležité posilniť rast, investície a tvorbu pracovných miest;

15.  hlboko ľutuje, že niektoré členské štáty zrejme neberú ohľad na odporúčanie Rady 92/441/EHS, ktoré uznáva „základné právo osoby na dostatočné zdroje a sociálnu pomoc tak, aby jej bolo umožnené žiť dôstojne“;

16.  konštatuje, že väčšina členských štátov má vnútroštátne systémy minimálnych príjmov, ale viaceré z týchto systémov neposkytujú primeranú podporu príjmu všetkým ľuďom, ktorí ju potrebujú(23); žiada všetky členské štáty, aby zaviedli, a v prípade potreby zlepšili, systémy zaručeného minimálneho príjmu s cieľom predchádzať chudobe a podporovať sociálne začleňovanie;

17.  zdôrazňuje, že zavedenie vnútroštátneho systému minimálneho príjmu by nemalo znížiť ochranu, ktorú poskytujú regionálne systémy minimálneho príjmu;

18.  zdôrazňuje význam európskeho semestra pri podnecovaní členských štátov, ktoré ešte nezaviedli systémy minimálneho príjmu, aby zaviedli systémy primeranej podpory príjmu;

19.  konštatuje, že v niektorých členských štátoch je nárok na podporu minimálneho príjmu podmienený účasťou na aktívnych opatreniach trhu práce; v tomto smere zdôrazňuje dôležitú úlohu EÚ ako mediátora, prostredníctvom ktorého si členské štáty môžu vymieňať najlepšie postupy;

20.  zdôrazňuje svoje stanovisko vyjadrené v uznesení z 20. októbra 2010 o úlohe minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpore inkluzívnej spoločnosti v Európe,

21.  berie na zreteľ stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k rámcovej smernici o primeranom minimálnom príjme v Európskej únii, ktorou by sa mali zaviesť spoločné normy a ukazovatele, poskytnúť metódy na monitorovanie jej vykonávania a zlepšiť dialóg medzi zúčastnenými stranami, členskými štátmi a európskymi inštitúciami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v tejto súvislosti zvážili spôsoby a prostriedky na zabezpečenie primeraného minimálneho príjmu vo všetkých členských štátoch;

22.  víta vyhlásenie Komisie, že sa európsky semester teraz viac zameriava na výsledky v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti, ale domnieva sa, že na dosiahnutie tohto cieľa a na zabezpečenie globálnej súdržnosti treba vyvinúť väčšie úsilie, najmä presadzovaním sociálnych investícií; vyzýva Komisiu, aby pravidelne monitorovala a v rámci odporúčaní pre jednotlivé krajiny posudzovala pokrok členských štátov pri poskytovaní prístupných, cenovo dostupných a kvalitných služieb, ako aj pri vykonávaní primeraných a účinných systémov minimálneho príjmu;

23.  zdôrazňuje význam európskeho semestra pri monitorovaní primeranosti existujúcich systémov minimálneho príjmu a ich vplyvu na znižovanie miery chudoby, najmä prostredníctvom odporúčaní pre jednotlivé krajiny, no zároveň zdôrazňuje význam spoločnej správy o zamestnanosti a ročného prieskumu rastu;

24.  zdôrazňuje, že systémy minimálneho príjmu by mali zabezpečiť príjem nad hranicou chudoby, predchádzať závažnej materiálnej deprivácii a vymaniť rodiny z takých situácií, a mali by byť spojené s poskytovaním verejných služieb, ako napr. zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a starostlivosti o deti;

25.  domnieva sa, že systémy minimálnych príjmov musia tvoriť integrálnu súčasť strategického prístupu v prospech sociálneho začleňovania a sociálnej integrácie, ktoré spočívajú tak vo všeobecných politikách, ako aj v cielených opatreniach, a to v oblasti bývania, zdravotníckych služieb, vzdelávania, odbornej prípravy, sociálnych služieb a iných služieb všeobecného záujmu, čo ľuďom pomôže vymaniť sa z chudoby, pričom sa bude poskytovať idividualizovaná podpora, ako aj pomoc pri získaní prístupu na pracovný trh tým, ktorí môžu pracovať; je presvedčený, že skutočným cieľom systémov minimálneho príjmu je nielen pomôcť jeho príjemcom, ale najmä ich sprevádzať pri prechode zo situácií, v ktorých zažívajú sociálne vylúčenie, smerom k aktívnemu životu, pričom sa majú vyhnúť dlhodobej odkázanosti;

26.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili koordináciu a integrované plánovanie medzi orgánmi správy a službami zaoberajúcimi sa rôznymi prvkami aktívneho začleňovania, zaviedli miesto jednotného kontaktu pre klientov a posilnili kapacity a zdroje dostupné službám s cieľom posilniť prístup k príslušným službám a zvýšiť ich kvalitu;

27.  považuje za mimoriadne dôležité zaručiť primeraný príjem aj osobám v zraniteľnej situácii, pre ktorých nie je návrat do zamestnania možný alebo už nemajú túto možnosť, ako sa uvádza v odporúčaní o aktívnom začleňovaní;

28.  požaduje výrazný a skutočný pokrok v otázke primeranosti systémov minimálneho príjmu, aby dokázali zmierniť chudobu a sociálne vylúčenie, najmä v prípade najzraniteľnejších skupín spoločnosti, a prispieť k zaručeniu ich práva na dôstojný život;

29.  so znepokojením poznamenáva, že v mnohých členských štátoch napríklad náklady na dlhodobú starostlivosť prekračujú dokonca aj priemerný dôchodkový príjem; zdôrazňuje, že je dôležité zohľadniť osobitné potreby a náklady na živobytie rôznych vekových skupín;

30.  zdôrazňuje dôležitosť vymedzenia vhodných kritérií oprávnenosti vzhľadom na sociálno-hospodársku situáciu členských štátov s cieľom umožniť využívanie primeraného systému minimálneho príjmu; domnieva sa, že tieto kritériá by mali zahŕňať tých, ktorí nie sú príjemcami dávky v nezamestnanosti, alebo prípady, keď ani poskytnutá dávka nestačí na zabránenie chudobe a sociálnemu vylúčeniu, a mali by zohľadňovať aj počet detí a iných odkázaných osôb; zdôrazňuje však, že tieto kritéria by nemali vytvoriť administratívne prekážky prístupu k systémom minimálneho príjmu pre tých ľudí, ktorí sa už nachádzajú vo veľmi zraniteľnej situácii (napríklad adresa bydliska by sa nemala vyžadovať od ľudí bez domova);

31.  opätovne zdôrazňuje význam rovnakého prístupu k systémom minimálnych príjmov bez diskriminácie na základe etnickej príslušnosti, pohlavia, úrovne vzdelania, štátnej príslušnosti, sexuálnej orientácie, náboženstva, zdravotného postihnutia, veku, politických názorov alebo sociálno-ekonomického zázemia;

32.  je znepokojený vysokou mierou nepoberania u ľudí, ktorí majú nárok na minimálny príjem; domnieva sa, že nepoberania dávok je hlavnou prekážkou sociálneho začlenenia týchto ľudí; žiada Komisiu a Výbor pre sociálnu ochranu, aby ďalej skúmali tento problém nepoberania dávok a vypracovali odporúčania a usmernenia na riešenie tohto problému; vyzýva členské štáty, aby bojovali proti tomuto javu nečerpania, a to aj prostredníctvom zvyšovania informovanosti verejnosti o existencii systémov minimálneho príjmu, poskytovania primeraných usmernení o prístupe k týmto systémom a zlepšenia administratívnej organizácie;

33.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa na úrovni členských štátov prijali konkrétne opatrenia na stanovenie hranice minimálneho príjmu, ktoré budú založené na relevantných ukazovateľoch vrátane referenčných rozpočtov a umožnia zaručiť hospodársku a sociálnu súdržnosť a znížiť riziko chudoby vo všetkých členských štátoch; zastáva názor, že tieto informácie by sa mali predkladať každoročne na Medzinárodný deň boja za odstránenie chudoby (17. október);

34.  konštatuje, že veľa členských štátov už uplatňuje ukazovatele ochrany minimálneho príjmu (MIPI); požaduje, aby údaje MIPI využívali všetky členské štáty, čo tiež umožní lepšie porovnať vnútroštátne systémy;

35.  domnieva sa, že minimálny príjem by sa mal chápať ako dočasný a vždy by ho mali dopĺňať aktívne politiky začleňovania do trhu práce;

36.  zastáva názor, že systémy minimálnych príjmov sú transformačné nástroje na znižovanie chudoby, sociálneho vylúčenia a nerovnosti a mali by sa vnímať ako sociálna investícia; berie na vedomie proticyklické účinky systémov minimálneho príjmu;

37.  zdôrazňuje, že pri určovaní úrovne minimálnych príjmov je potrebné riadne zohľadniť počet odkázaných osôb, najmä detí alebo ľudí s vysokou mierou odkázanosti, pričom cieľom je dostať sa z bludného kruhu chudoby, najmä detskej chudoby; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rýchle vykonávanie odporúčania z roku 2013 s názvom Investovať do detí:; východisko z bludného kruhu znevýhodnenia; okrem toho zastáva názor, že Komisia by mala každoročne vypracovať správu o pokroku v boji proti detskej chudobe a o vykonávaní odporúčania s pomocou ukazovateľov v nej obsiahnutých;

38.  konštatuje, že referenčné rozpočty môžu pomôcť stanoviť úroveň minimálneho príjmu, ktorý je potrebný na splnenie základných potrieb ľudí vrátane nefinančných aspektov, ako je prístup k vzdelaniu a celoživotnému vzdelávaniu, dôstojné bývanie, kvalitné služby zdravotnej starostlivosti, sociálne činnosti a účasť na verejnom živote, pričom sa zároveň zohľadní zloženie domácnosti a vek osôb, ako aj hospodársky a sociálny kontext každého členského štátu; pripomína, že Komisia vo svojom oznámení o balíku o sociálnych investíciách nalieha na členské štáty, aby stanovili referenčné rozpočty s cieľom navrhnúť efektívnu a primeranú podporu príjmov zohľadňujúcu sociálne potreby identifikované na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni s cieľom zlepšiť územnú súdržnosť; vyzýva okrem toho na používanie referenčných rozpočtov ako nástroja na posúdenie primeranosti systémov minimálneho príjmu poskytovaných členskými štátmi;

39.  domnieva sa, že členské štáty by pri stanovovaní systémov minimálneho príjmu mali vziať do úvahy prah rizika chudoby stanovený Eurostatom na 60 % národného mediánu rovnajúceho sa dostupnému príjmu (po sociálnom transfere), spolu s ďalšími ukazovateľmi, akými sú napríklad referenčné rozpočty; domnieva sa, že referenčné rozpočty by sa mohli použiť na účinnejší boj proti chudobe a overenie spoľahlivosti úrovne minimálneho príjmu a uvedenej hranice, pričom sa bude rešpektovať zásada subsidiarity;

40.  domnieva sa, že nedostatok aktuálnych údajov o príjmoch a životných podmienkach bráni vykonávaniu a porovnaniu referenčného rozpočtu a minimálneho príjmu, ktoré by zohľadňovali národné osobitosti;

41.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa systémov minimálneho príjmu;

42.  vyzýva Komisiu a Výbor pre sociálnu ochranu, aby zdokumentovali a šírili príklady úspešných stratégií a podporovali partnerské preskúmania a iné metódy výmeny osvedčených postupov týkajúcich sa systémov minimálneho príjmu; odporúča, aby sa tieto opatrenia zameriavali na kľúčové otázky, ako je zabezpečenie pravidelného zvyšovania výsledkov, zlepšovanie rozsahu pôsobnosti a čerpania dávok, riešenie prekážok a posilňovanie prepojení medzi rôznymi prvkami aktívneho začleňovania;

43.  domnieva sa, že vzhľadom množstvo otázok, ktoré sú spojené so systémom minimálneho príjmu, ako napríklad otázka prístupnosti, rozsahu pôsobnosti, financovania, podmienok vzniku nároku, trvania, by koncepcia pre vnútroštátne systémy minimálneho príjmu mohla byť nápomocná a prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok medzi členskými štátmi; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby vykonala posúdenie vplyvu systémov minimálneho príjmu v EÚ, požadovala pravidelné monitorovanie a podávanie správ a zvážila ďalšie kroky, pričom zohľadní hospodárske a sociálne podmienky každého členského štátu a potreby najviac postihnutých skupín, a tiež posúdi, či systémy umožňujú domácnostiam uspokojiť základné osobné potreby;

44.  vyjadruje znepokojenie nad výškou a trvaním dávok v nezamestnanosti a sprísňovaním podmienok na ich poberanie v posledných rokoch v mnohých členských štátoch, čo má za následok to, že stále viac ľudí je odkázaných na systémy minimálneho príjmu, čo vytvára dodatočný tlak na tieto systémy(24);

45.  zdôrazňuje, že v rámci členských štátov a v rámci EÚ dochádza k nárastu nerovnosti;

46.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že sa zdá, že sa v posledných rokoch v mnohých členských štátoch úroveň dávok znížila a rozsah pôsobnosti systémov minimálneho príjmu obmedzil; domnieva sa, že členské štáty by mali rozšíriť rozsah pôsobnosti systémov minimálneho príjmu na ľudí, ktorí potrebujú podporu, v súlade s odporúčaniami Európskej siete pre sociálnu politiku (ESPN)(25):

   a. vyzýva členské štáty s veľmi zložitými a roztrieštenými systémami, aby ich zjednodušili a vytvorili komplexnejšie systémy;
   b. vyzýva členské štáty, ktorých systémy majú v súčasnosti malý rozsah pôsobnosti, aby preskúmali ich podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa systémy vzťahovali na všetkých ľudí, ktorí potrebujú pomoc;
   c. vyzýva členské štáty, ktorých systémy minimálneho príjmu v súčasnosti vylučujú dôležité skupiny čeliace chudobe, aby upravili svoje systémy tak, že sa na nich budú lepšie vzťahovať;
   d. vyzýva členské štáty s vysokou úrovňou voľnej úvahy v administratíve v rámci svojich základných systémov minimálneho príjmu, aby sa zamerali na obmedzenie tejto voľnosti a zabezpečili existenciu jasných a jednotných kritérií pre prijímanie rozhodnutí spojených s účinným odvolacím konaním;

47.  zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť účasť pracovníkov, nezamestnaných a všetkých zraniteľných sociálnych skupín na celoživotnom vzdelávaní a potrebné zlepšiť úroveň odborných kvalifikácií a nadobúdania nových zručností, ktoré sú základným nástrojom na rýchlejšie začlenenie do trhu práce, zvýšenie produktivity a na pomoc ľuďom nájsť si lepšiu prácu;

48.  zdôrazňuje význam demografického vývoja v súvislosti s bojom proti chudobe v Európe;

49.  zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné prijať praktické kroky s cieľom odstrániť chudobu a sociálne vylúčenie, podporovať účinné záchranné sociálne siete a znižovať nerovnosť takým spôsobom, aby sa tým prispievalo k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; zdôrazňuje, že tieto kroky sa musia uskutočniť na primeranej úrovni s opatreniami na vnútroštátnej, ako aj európskej úrovni, v súlade s rozdelením právomocí v prípade príslušných politík;

50.  podporuje prístup Komisie v oblasti sociálnych investícií, ktorý vníma správne navrhnuté sociálne politiky ako prínos k hospodárskemu rastu, pričom zároveň chránia ľudí pred chudobou a pôsobia ako hospodárske stabilizátory(26);

51.  víta úvahy a štúdie o tom, ako dosiahnuť spravodlivejšie rozdelenie príjmov a bohatstva v našej spoločnosti;

52.  zdôrazňuje, že medzi zásadné faktory, ktoré bránia rozvoju prístupu zameranému na sociálne investície členských štátov patrí vplyv hospodárskej krízy (27);

53.  žiada, aby sa odteraz pri formovaní makroekonomických politík venovala pozornosť potrebe znižovania sociálnych nerovností a zaručeniu prístupu pre všetky sociálne skupiny k riadne financovaným verejným sociálnym službám, čím sa bude riešiť chudoba a sociálne vylúčenie;

54.  požaduje prijatie opatrení na zníženie sociálnej nerovnosti, a to tým, že sa ľuďom umožní čo najlepšie využívať ich danosti a spôsobilosti; takisto požaduje, aby bola sociálna podpora zameraná na tých, ktorí sú jednak chudobní a jednak si vlastným úsilím nedokážu zabezpečiť dostatočný príjem;

55.  poukazuje na to, že nedávne skúsenosti s reformami, ktoré vychádzajú z oslobodenia od dane, ukazujú, že je vhodnejšie financovať politiky minimálneho príjmu prostredníctvom rozpočtovej podpory, než daňovými stimulmi;

56.  zdôrazňuje, že vzdelanie, sociálne transfery a progresívne, spravodlivé a redistribučné daňové systémy spolu s praktickými opatreniami na posilnenie konkurencieschopnosti a boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom, všetky majú potenciál prispievať k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

57.  zdôrazňuje potrebu prispôsobenia existujúcich systémov minimálneho príjmu s cieľom lepšie riešiť problém nezamestnanosti mladých ľudí;

Programy úradov práce

58.  berie na vedomie programy úradov práce, ktoré predstavujú možnosť získať prechodnú prácu pre každého, kto je ochotný a schopný pracovať, vo verejnom sektore alebo v súkromných neziskových organizáciách alebo sociálnych podnikoch; zdôrazňuje však, že je dôležité, aby tieto programy podporovali prácu založenú na právach, kolektívnych zmluvách a na pracovnom práve;

59.  zastáva názor, že programy úradov práce by mali pomôcť zlepšiť zamestnateľnosť pracovníkov a uľahčiť ich prístup k riadnemu trhu práce; pripomína, že tieto programy by mali zahŕňať individualizované plány a mali by zabezpečovať dôstojnú mzdu a viesť k dôstojnej práci;

60.  domnieva sa, že tvorba dôstojných pracovných miest by mala byť pre EÚ prioritou, pretože je prvým krokom k zníženiu chudoby a sociálneho vylúčenia;

61.  vyzýva Komisiu a členské štáty na zabezpečenie toho, aby sa na navrhovaní, vykonávaní a monitorovaní politík a programov minimálneho príjmu zúčastňovali v plnej miere všetky zainteresované strany, najmä sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti;

o
o   o

62.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 245, 26.8.1992, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ L 245, 26.8.1992, s. 49.
(3) Ú. v. EÚ L 59, 2.3.2013, s. 5.
(4) Ú. v. EÚ L 307, 18.11.2008, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 8.
(7) Ú. v. EÚ C 419, 16.12.2015, s. 5.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2015)0401.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2016)0136.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2016)0235.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2016)0355.
(12) Prijaté texty, P8_TA(2017)0010.
(13) Prijaté texty, P8_TA(2016)0317.
(14) 2017 Európsky semester: hodnotenie pokroku pri štrukturálnych reformách, prevencia a náprava makroekonomických nerovnováh a výsledky hĺbkových preskúmaní podľa nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 (COM(2017)0090).
(15) https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/income-inequalities-and-employment-patterns-in-europe-before-and-after-the-great-recession
(16) Towards a European minimum income (Smerom k európskemu minimálnemu príjmu), november 2013: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/revenu-minimum_-etude-ose_-vfinale_en--2.pdf
(17) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Začatie konzultácií o európskom pilieri sociálnych práv, COM(2016)0127 – Príloha 1.
(18) Európska sieť pre sociálnu politiku (ďalej len „ESPN“), Systémy minimálneho príjmu v Európe: Štúdia vnútroštátnych politík 2015, január 2016.
(19) Závery Rady o boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: Integrovaný prístup, 16. júna 2016.
(20) Dokument Rady 6885/17: Ročný prieskum rastu a spoločná správa o zamestnanosti na rok 2017: politické usmernenia pre politiku zamestnanosti a sociálnu politiku – závery Rady (3. marca 2017); a dokument Rady 6887/17: Spoločná správa Komisie a Rady o zamestnanosti – Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie o ročnom prieskume rastu 2017 (3. marca 2017).
(21) ESPN, Systémy minimálneho príjmu v Európe: Štúdia vnútroštátnych politík 2015, január 2016.
(22) Pozri: Svetová banka, „Poverty Reduction and Growth“ The Virtuous and Vicious Circle’, 2006; OECD, „Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth“, 2014.
(23) ESPN, Minimum Income Schemes in Europe (Systémy minimálneho príjmu v Európe) – Štúdia vnútroštátnych politík, 2015.
(24) ESPN, Sociálne investície v Európe: Štúdia vnútroštátnych politík 2015, január 2015.
(25) ESPN, Systémy minimálneho príjmu v Európe: Štúdia vnútroštátnych politík 2015.
(26) Európska komisia: Oznámenie K sociálnym investíciám do rastu a súdržnosti – vrátane realizácie Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2014 – 2020, (COM(2013)0083), 20. február 2013; a: ESPN „Sociálne investície v Európe: Štúdia vnútroštátnych politík 2015.
(27) ESPN, „Sociálne investície v Európe: Štúdia vnútroštátnych politík 2015“.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia